PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE"

Átírás

1 PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE 1.Az LLP/ERASMUS programról Az ERASMUS az Európai Unió hallgatók és tanárok cseréjét valamint hallgatói szakmai gyakorlatok támogatását szolgáló programja. A BGF-KVIK hallgatói jelenleg 19 országban 59 partnerintézményünknél tanulhatnak egy oktatási félévet tandíjmentesen. Főiskolai karunk a következő országokban rendelkezik kapcsolatokkal: Ausztria, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország. (A partner intézményekről a Nemzetközi iroda Erasmus - Partnerintézményeink menüpontban található részletes információ.) Az ERASMUS hallgatói mobilitás alapelvei megtalálhatók a honlapon. Az ERASMUS támogatás a hallgató teljes felsőoktatási pályafutása során egyszer vehető igénybe részképzésre, és egyszer szakmai gyakorlatra. Részképzésre jelentkező hallgatók esetében a pályázatukkal elegendő (60 pont felett) pontszámot elért hallgatók anyagilag támogatott helyet kapnak, a kar hallgatói ösztöndíj keretének mértékéig. Az alacsonyabb pontszámot elértek ún. LABEL hallgatóként tanulhatnak, ami tandíjmentességet jelent a fogadó intézményben, a LABEL hallgatók azonban ERASMUS támogatást nem kapnak. A szakmai gyakorlatot támogató programban elsősorban azok juthatnak támogatáshoz, akiknek a fogadó cég nem vagy csak nagyon alacsony összegű fizetést ad, illetve nem nyújt semmiféle anyagi szolgáltatást (szállás, étkezés). 2. Pályázati feltételek ERASMUS támogatásra pályázhat a főiskolai kar nappali, távoktatás, levelező tagozaton, magyar- vagy idegen-nyelvű képzésben, illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő, beiratkozott hallgatója. A részképzésre irányuló pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó eddigi féléveinek összesített tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja az évfolyamátlagot. Nem támogathatóak elsőéves hallgatók, ennek megfelelően külföldi részképzésben az a hallgató vehet részt, aki a kiutazás időpontjában legalább két lezárt félévvel rendelkezik. A pályázat értékelésénél a tanulmányi eredményen kívül egyéb tevékenységek és szempontok is számítanak, amelyek a pontozási lapon vannak feltüntetve. A magas szintű idegen nyelvtudás a külföldi részképzés sikerének biztosítéka, az ösztöndíj odaítélésének alapvető feltétele. Azok a pályázók, akik nem rendelkeznek a megpályázandó intézmény oktatási nyelvéből felsőfokú nyelvvizsgával, az Idegen-nyelvi Intézet nyelvi szintfelmérőjén kell, hogy megfeleljenek a nyelvi követelményeknek. A pályázati anyag leadását megelőzően a honlapról letölthető jelentkezési lappal jelentkezniük kell az Erasmus irodában a nyelvi felmérőre. A nyelvi felmérő időpontjairól a tájékoztató végén találnak pontos információt. (Angol nyelvű minta teszt található a Nemzetközi iroda Erasmus Tanulmányi pályázati dokumentumok menüpontban)

2 Az ERASMUS támogatás célja a külföldi partnerintézményben történő célirányos tanulás lehetőségének biztosítása, ezért a pályázati dokumentációban a pályázónak meg kell jelölnie, hogy a választott intézményben milyen kurzusokat kíván felvenni (a kurzusokról tájékozódhat az adott intézmény honlapján). Ezeknek a tantárgyaknak a listáját a Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement) rögzíti majd, és attól a későbbiekben csak akkor lehet eltérni, ha a partnerintézmény nem teszi lehetővé, hogy a meghirdetett tantárgyat a hallgató felvegye. A szakmai gyakorlat támogatására irányuló pályázat benyújtásának feltétele, hogy a hallgató rendelkezzen legalább három hónap időtartamra szóló, az Erasmus szerződés aláírásával megerősített Befogadó nyilatkozattal vagy munkaszerződéssel a külföldi vállalat részéről. 3. Hogyan lehet pályázni? A részképzési pályázathoz szükséges valamennyi űrlap letölthető a kar honlapjának Erasmus/Letölthető dokumentumok menüpontjáról. A pályázati dokumentáció részei: jelentkezési lap, pontozó lap, intézményválasztó lap (több szakterület választása esetén lehet több is), Europass formátumú önéletrajz és motivációs levél magyarul, valamint a megpályázott intézmény oktatási nyelvén, a tanulmányi osztály által hitelesített index fénymásolat a lezárt félévekről, a nyelvtudás szintjét igazoló dokumentum felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány másolata (kérjük az eredetit is bemutatni), a külföldi intézményben felvenni szándékozott tantárgyak listája, a pályázatban feltüntetett pluszpontok jogosultságát igazoló hitelesített dokumentumok. Az intézményválasztó lap szakterülethez kötött. A hallgató megpályázhat a saját szakától eltérő tématerületen működő partnerintézményben is helyet, azonban ebben az esetben számolnia kell azzal, hogy az adott szakhoz tartozó hallgatók itt elsőbbséget élveznek (így pl. a Kereskedelmi Intézet szakterületéhez tartozó külföldi partner intézményekre a kereskedelmi képzésben résztvevő hallgatók pályázata részesül előnyben). Figyelmébe ajánljuk, hogy a saját szaktól eltérő profilú külföldi partner intézmény tantárgyai közül valószínűleg csak keveset tud majd itthoni tanulmányi programjában érvényesíttetni. Annak, aki több intézet helyeit is megpályázza, szakterületenként teljes mappát kell beadnia (pl. kereskedelmi helyekre egy mappa, idegenforgalmi helyekre is egy mappa). Fordítson kellő figyelmet a pályázati dokumentáció összeállítására, mert csak a hiánytalan dokumentációjú és időben beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra! A pályázati anyagot az Erasmus irodában, a Markó u os szobában kell leadni, legkésőbb november 3-án 12 óráig. A pályázat végső eredménye november 8-án 12 órától a kari honlap Erasmus Eredmények menüpontjában lesz olvasható: (http://www.bgf.hu/kvik/szervezetiegysegeink/kvik_szolg/nemzetkoziiroda/e RASMUS/PALYAZATIEREDMENYEK) 4. A pályázatok elbírálása A külföldi részképzési pályázatok elbírálása a jelentkezési lap, az egyéni adatlap, a pontozó lap és az előírt mellékletek alapján történik. A tanulmányi eredmények alapján elért pontszám

3 figyelembe vételével kialakított rangsor szerint kerül sor az eljárás végén az anyagilag támogatott vagy LABEL (anyagilag nem támogatott) hely odaítélésre. A szakmai gyakorlat támogatását igénylő pályázatok elbírálása a szakmai intézetek véleményezésének és rangsorolásának figyelembe vételével, folyamatosan történik. 5. Egyéb fontos és hasznos tudnivalók A külföldi részképzés ideje alatt a hallgatónak a BGF-KVIK-n hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie, tehát be kell itthon is iratkoznia a félévre, eleget kell tennie a főiskolával szembeni esetleges anyagi kötelezettségeinek, továbbá a TVSZ előírásainak megfelelően (legalább 1 tantárgy felvételével) biztosítania kell féléve érvényességét. Amennyiben a hallgató a küldő vagy a fogadó intézmény valamelyikében elmulasztja tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését, az a támogatás részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után. A pályázaton sikeres hallgatóval a BGF KVIK támogatási szerződést köt, amely részletesen szabályozza a tanulmányi kötelezettségekre, a támogatás összegére és felhasználására, esetleges visszafizetésére vonatkozó feltételeket. A külföldi intézményben megközelítőleg 30 ECTS kreditet kell teljesíteni, mely átlagosan 6-8 tantárgy felvételét jelenti, amelyből legfeljebb egy lehet idegen nyelv (nem kezdő szinten), a többi pedig a hallgató itthoni szakmai képzésének profiljához kötődő szakmai tantárgy kell, hogy legyen. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a fogadó intézmény nem teszi lehetővé ilyen számú tantárgy felvételét, illetve az általa engedélyezett kevesebb tantárggyal is elérhető a 30 ECTS kredit. Ezeket a tantárgyakat a pályázati anyagban előre meg kell jelölni, és a későbbiekben csak akkor lehet attól eltérni, ha a fogadó intézmény a tantárgy felvételét nem teszi lehetővé. A tantárgyak kiválasztásához a külföldi intézmények honlapjai segítenek, amelyeknek listája az Erasmus/ Kapcsolataink menüpontban találhatók. A külföldi partner intézménynél történő regisztrációt és a tantárgylista véglegesítését követően a tantárgyfelvételt igazoló Learning Agreement-et azonnal vissza kell küldeni a KVIK nemzetközi koordinátorához, illetve bármilyen későbbi módosításról haladéktalanul értesíteni kell írásban mind a fogadó, mind a küldő intézményt. Az Erasmus támogatás csak ennek megérkezését követően kerül átutalásra. A Tanulmányi Szerződésnek a külföldi részképzés követelményeire vonatkozó pontja akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hallgató eredményesen eleget tett a Tanulmányi Szerződésben rögzített valamennyi tantárgyban vizsgakötelezettségének, és rendelkezik a fogadó intézmény által kibocsátott, az osztályzatokat igazoló dokumentummal (Transcript of Records vagy Certificate). A hallgatónak visszaérkezését követően on-line kitöltendő Hallgatói Beszámolót kell benyújtania. Ahhoz, hogy a részképzési pályázaton sikeres hallgató a fogadó intézményben szerzett kreditpontokat és osztályzatokat a KVIK-n érvényesíteni tudja, tantárgy-beszámítási kérelmet kell benyújtania az érintett szakintézet vezetőjéhez. A benyújtott kérelmet a szakintézet bírálja el. A kérelemnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a külföldön felvenni szándékozott tantárgyak leírását. A kérelem akkor megalapozott, ha a hazai program által előírt tantárgy és a külföldön tanult tantárgy tematikája között legalább 75%-os megfelelés van.

4 A mobilitási időszak meghosszabbítható a KVIK és a fogadó intézmény közti megállapodással, az alábbi feltételekkel: A Tanulmányi Szerződésben szereplő Erasmus időszak befejezése előtt kell megkötni a módosított megállapodást és meghozni a szükséges intézkedéseket (hallgatói jogviszony meghosszabbítása, egyeztetés a tanulmányi osztállyal). A meghosszabbítás azonnal, közvetlenül követi az eredetileg tervezett Erasmus időszakot. Nem lehet kihagyás a két időszak között (az ünnepnapok és az egyetem zárva tartása nem minősül kihagyásnak ). A támogatott mobilitási időszak nem tarthat tovább a tanév végénél abban a tanévben, amelyben a mobilitás megkezdődött. 6. A hallgatói anyagi támogatás és a külföldi megélhetési költségek A támogatás összege a tanulmányi időszak hossza (hónapszám), az adott országban szükséges megélhetési költségek alapján, valamint a KVIK számára megítélt keret nagyságától függően kerül meghatározásra. A támogatás összege a Tanulmányi Szerződésben kerül rögzítésre. A támogatás várható összege: ORSZÁG-CSOPORTOK* 1.csoport 320 euró/hó 2.csoport 360 euró/hó 3.csoport 430 euró/hó Lengyelország Ausztria Finnország Szlovákia Észtország Írország Csehország Nagy-Britannia Törökország Hollandia Norvégia Portugália Németország Dánia Szlovénia Olaszország Spanyolország *Horvátország besorolás alatt Felhívjuk az Erasmus ösztöndíjra pályázók figyelmét, hogy a megítélt támogatás összege nem fedezi a célországban való megélhetés teljes költségét, ezért azt ki kell egészíteni egyéni forrásokból. A BGF-KVIK HTJB tájékoztatása szerint az Erasmus részképzéses hallgatók rendszeres szociális támogatásra pályázatot adhatnak be, és ha a tanulmányi eredményük megfelelő, akkor tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek.

5 A szakmai gyakorlat támogatásának tervezett összege euró/hónap. Végső összege a fogadó cég által nyújtott juttatások és a fogadó ország árszínvonalának figyelembe vételével, továbbá a 2011/2012. tanévre a kar rendelkezésére bocsátott támogatás nagyságától függően kerül megállapításra. Az ERASMUS támogatás a brüsszeli központból származik, mely a magyar Tempus Közalapítványon keresztül jut el a BGF számlájára, ahol csak érkezését követően válik felhasználhatóvá. A folyamat hosszúsága miatt, az eddigi tapasztalatok alapján előfordulhat az ösztöndíj utalásának késése. 7. Egyéb ügyintézési teendők A nyertes hallgatóknak önállóan kell intézniük a kiutazással kapcsolatos valamennyi tennivalót: külföldi szállásuk biztosítását, az utazási, biztosítási, banki, stb. ügyeket, esetlegesen vízumuk, tartózkodási engedélyük beszerzését. A vízum és a szállás megszerzésében a fogadó intézmények általában segítenek, de a BGF-KVIK Erasmus koordinátorának közreműködése is kérhető. Az ERASMUS támogatást a BGF a hallgató bankszámlájára euróban utalja át. A bankszámlaszámot a jelentkezési lapon kell megadni, és azt az ügyintézési bonyodalmak elkerülése érdekében nem célszerű a későbbiekben megváltoztatni. Amennyiben a külföldi részképzéshez vízumra/tartózkodási engedélyre van szükség, ezt az illető ország magyarországi nagykövetségén/képviseletén lehet beszerezni. Ajánlatos a kiutazás előtt általában egy-két hónappal benyújtani a kérelmet. Ehhez mellékelni kell egy levelet, amely a külföldi oktatási intézmény fogadókészségét igazolja, valamint a BGF-KVIK nemzetközi koordinátorának igazolását az elnyert ERASMUS ösztöndíjas státuszról és a támogatás összegéről. Fontos tudni, hogy technikai okokból a záróvizsga és a diplomavédés egy félévet csúszhat azon hallgatók esetében, akik az utolsó félévükben tanulnak Erasmus támogatással külföldön, mivel a záróvizsga kezdetéig általában nem érkeznek meg a külföldön szerzett eredmények, ez pedig feltétele a hallgató tanulmányai befejezésének, ezek nélkül a hallgató nem bocsátható záróvizsgára. FONTOS! Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek felsőfokú nyelvvizsgával a megpályázott intézmény oktatási nyelvéből, a Nyelvi Intézet által szervezett minősítő vizsgán kell megfelelniük. Ennek időpontjai: Angol és német nyelvből (írásbeli vizsga): október 25. kedd óra, helye: később kerül kihirdetésre. Francia, olasz és spanyol nyelvből szóbeli meghallgatás lesz. Ennek időpontjai: október között. A szóbeli meghallgatások helye az Idegen nyelvi tanszék, Alkotmány utca II. emelet 212. Kérjük az érintett hallgatókat, hogy a honlapról letölthető Nyelvi Minősítő Lappal jelentkezzenek a felmérőkre legkésőbb október 24-én 12 óráig a Markó utca 16-os irodájában.

6 További információ elérhető: KVIK Erasmus Iroda Veszeli Éva nemzetközi koordinátor Markó utca 29/ szoba Tel: Fax: Hasznos linkek: Tempus Közalapítvány honlapja: Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatóság: PÁLYÁZHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS HELYEK: VENDÉGLÁTÓIPARI INTÉZET Intézmény Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril Estoril, Portugália Universidade de Aveiro Aveiro, Portugália Mainor Business School, Tallin, Észtország Oktatás nyelve Limit Hó Portugál 1 5 Portugál 1 5 Hochschule Neiderrhein Német 1 5

7 IDEGENFORGALMI INTÉZET Intézmény Section BTS Lycée Jean Monnet Montpellier, Université de Savoie Chambéry, Oktatás nyelve Fő Hó Francia 2 5 Francia 1 5 Université de Marne la Vallée Marne la Vallée, Francia (csak MA szinten!) 1 5 Universidad de Oviedo Gijón, Spanyolország Université de Nice-Sophia Antipolis, Nizza, Jules Ferry la Colline, Montpellier, Mainor Business School, Tallin, Észtország Baskent University, Ankara, Törökország Spanyol 1 5 Francia 1 5 Francia 1 5 Török (Angol) 6 5 Escola Superior De Portugál 1 5 Hotelaria e Turismo de Estoril, Estoril, Portugália Instituto Superior da Maia, Angol/Por 2 5 Maia, Portugália tugál Hochschule Niederrhein Német 1 5 Istanbul Commerce University, Isztambul University of Rijeka, Opatia, Horvátország Lycée Tezanes du Montcel, St. Etienne, Saxion University of Applied Sciences, Deventer, Hollandia Instituto Politécnico da Guarda, Guarda, Portugália Francia 2 5 Portugál 2 5

8 KERESKEDELMI INTÉZET Intézmény Hochschule Kempten Kempten, Németország Fachhochschule Hof Hof, Németország Hochschule Mittweida Mittweida, Németország Fachhochschule Trier Trier, Németország Fachhochschule Bonn-Rhein- Sieg Bonn, Németország Cracow University of Economics Krakkó, Lengyelország University of Primorska Koper, Szlovénia University of Maribor Maribor, Szolvénia Université de Provance Aix Marseille, Aix-en-Provance, Zilinska univerzita v Ziline, Zsolna, Szlovákia DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, Németország Université du Havre Le Havre, Universitá degli Studi G. D Annunzio Chieti, Olaszország Université de Nice-Sophia Antipolis, Nizza, Fachhochschule Bielefeld Bielefeld, Németország Oktatás nyelve Limit Hó Német 4 5 Német 8 5 Német 4 5 Német 2 5 Német 2 5 Francia 3 (EU szakirány) 5 Német 1 5 Francia 5 (ker. szakirány) 3 (logisztika szakirány) Olasz 1 5 Francia 1 5 Német 6 5 5

9 Hochschule Heilbronn, Heilbronn, Németország Universidad de Oviedo Gijón, Spanyolország Huelva University, Huelva, Spanyolország Lycée Privee de la CCI de Nimes, Nimes, Meliksah University, Kayseri, Törökország Université de Bretagne Occidentale, Brest, Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden, Hollandia Instituto Superior da Maia, Maia, Portugália Német 1 5 Spanyol 3 5 Spanyol 2 5 Francia 2 5 Francia 2 5 Portugál 2 5

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2015 2016. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés papíralapon történik: jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs

Részletesebben

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI I. TANULMÁNYI PROGRAM / SZAKMAI KÉPZÉS MEGTERVEZÉSE, TANULMÁNYI SZERZŐDÉS / KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS (LEARNING AGREEMENT) MEGKÖTÉSE, JELENTKEZÉSI LAP ELKÜLDÉSE

Részletesebben

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

A részvétel feltételei

A részvétel feltételei Tartalomjegyzék I. Az Erasmus program II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok d. Határidők IV. A szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben