Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: május 31-től 1

2 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, valamint az eljárás során hozott döntésekért felelős személyeket, testületet. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó a közbeszerzés tárgyát képező és kivételi körbe nem tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére ( a továbbiakban: közbeszerzés), ahol az Alapítvány jár el ajánlatkérőként (mint vevő, megrendelő, megbízó stb.) és annak értéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat. Ezen felül a szabályzat hatálya szintén kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre az Alapítvány a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. 2

3 II. Fejezet A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS ÉRTÉKE A közbeszerzés tárgyai A közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése és általános egyszerű közbeszerzési eljárásban szolgáltatási koncesszió is. Ha a kötendő szerződés több egymással szükségszerűen összefüggő közbeszerzési tárgyat foglal magába, akkor a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. A közbeszerzés értékének meghatározása A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét. A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére. A becsült érték meghatározásának speciális szabályait a Kbt ai tartalmazzák. Az egybeszámítási kötelezettség A becsült érték kiszámítása során minden azonos tárgyú közbeszerzés értéket egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá beszerzési tárgya és rendeltetése azonos vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Fenti számítástól eltérően az egy építménnyel kapcsolatos a Kbt a szerinti szerződés becsült értékét nem kell más építménnyel kapcsolatos építési beruházás becsült értékével egybeszámítani, kivéve az általános javítási munkálatokra vonatkozó építési beruházásokat, melyek becsült értékét ha az egybeszámítás feltételei szerinti feltételek fennállnak egymással akkor is egybe kell számítani, ha több építménnyel kapcsolatosak. 3

4 A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén az egybeszámítási szabályoktól eltérően a becsült érték kiszámítása során más közbeszerzés becsült értékével nem kell egybeszámítani az olyan közbeszerzést, melynek általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke szolgáltatás és árubeszerzés esetén forintnál, az építési beruházások esetében pedig forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított közbeszerzés értéke nem haladja meg annak az értéknek a 20 %-át, amit az egybeszámítás alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő ezen közbeszerzés és a vele az egybeszámítás szerint egybeszámítandó közbeszerzések együttes becsült értékeként. Ennek alkalmazásával a Kbt. 40. (2) bekezdésének megfelelő egybeszámítási szabály szerint egybeszámított és a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzést legfeljebb két közbeszerzésre lehet szétbontani. A nagyobb értékű közbeszerzésre a Kbt. IV. Fejezete szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ha becsült értéke nem éri el a közösségi értékhatárt, míg a kisebb értékű közbeszerzésre a Kbt. alkalmazása csak akkor mellőzhető, ha annak becsült értéke fenti számítás (Kbt. 40. (6) bekezdés) alkalmazása után nem éri el a nemzeti értékhatárt. A Kbt. 40. (6) bekezdését nem lehet alkalmazni olyan közbeszerzésre, melynek becsült értéke a (6) bekezdés korábbi alkalmazásával került kiszámításra. A közbeszerzési értékhatárok A közbeszerzési értékhatárok közül a közösségi értékhatárokat a Kbt a tartalmazza, míg az egyszerű eljárásrendben alkalmazandó nemzeti értékhatárokat adott évre vonatkozóan az éves költségvetési törvény állapítja meg. A nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi. A közbeszerzési értékhatárok folyamatos figyelemmel kíséréséért a közbeszerzési feladatokat ellátó ügyintéző (a továbbiakban: ügyintéző) a felelős. 4

5 III. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA Az Alapítvány minden egyes közbeszerzési eljárását annak előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban köteles dokumentálni. Az eljárások dokumentálásáról a megbízott alapítványi ügyintéző, valamint a közbeszerzési eljárásokban közreműködő személy gondoskodik. Az ügyintéző feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok változásainak folyamatos figyelemmel kísérése, és amennyiben ennek következtében szükséges jelen szabályzat aktualizálásának, módosításának kezdeményezése. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett 5 évig kell megőrizni, melyről az ügyintéző gondoskodik. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző, vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni, rendelkezésére bocsátani, melyről szintén az ügyintéző gondoskodik. 5

6 IV. Fejezet ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV A közbeszerzési terv előkészítése és módosítása Az Alapítvány adott évre tervezett közbeszerzéseiről az adott költségvetési év elején legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít. A terv elkészítéséről az ügyintéző gondoskodik. A közbeszerzési tervet esetleges módosításait az Alapítvány Elnöke továbbiakban: Elnök) hagyja jóvá. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását/módosításait az Alapítvány honlapján (www.agoralapitvany.hu) annak elkészítésétől számított 5 munkanapon belül közzé kell tenni, mely az ügyintéző feladata. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárás, melyet a közbeszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell, erről is az ügyintéző gondoskodik. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzési eljárás is lefolytatható, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor megadva a módosítás indokát is, mely az ügyintéző feladata és a Alapítvány Elnöke hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv alkalmazandó mintáját a 1. számú melléklet tartalmazza, mely azonos az éves összesített közbeszerzési tervről szóló a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének december 10-én megjelent (Közbeszerzési Értesítő 140. szám) tájékoztatójában javasolt mintával. Az elkészített közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A megőrzési idő meghosszabbításáról az Elnök jogosult határozni. 6

7 A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezett erre vonatkozó kérésére kötelező. Ilyenkor a terv megküldéséről és ezek nyilvántartásáról az ügyintéző gondoskodik. 7

8 V. Fejezet ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegezést kell készíteni, külön jogszabályban meghatározott minta szerint. Az éves statisztikai összegezés elkészítéséért és a használandó nyomtatvány minta változtatásainak figyelemmel kísérésért az ügyintéző a felelős. Az éves statisztikai összegzést, a tárgyévet követő év május 20. napjáig el kell készíteni, melyet z Elnök hagy jóvá. Jóváhagyás után az elfogadott statisztikai összegezést a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának, mely szintén az ügyintéző feladata. VI. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYILVÁNOSSÁGA Az Alapítvány köteles a Kbt. 17/C. -ában felsorolt, ismertetett adatokat, információkat a honlapján (www.agoraalapitvany.hu) 5 munkanapon belül közzétenni, melyeknek a közbeszerzési eljárás lezárultától illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig kell elérhetőnek lenniük, melyről az ügyintéző gondoskodik. 8

9 VII. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, FELELŐSÉGI RENDJE Általános szervezeti szabályok A közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlat / részvételi / ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: felhívás ) és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során, az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. Az Elnök az alapítvány által lebonyolított közbeszerzési eljárások során döntéseket hoz az ügyintéző / eljárásért felelős által elkészített előterjesztések alapján. Az Alapítvány közbeszerzési tevékenységének felügyeletéért az alapítványi elnök a felelős, aki ellátja az egyéb jelen szabályzatban hozzárendelt feladatokat is. Az egyes közbeszerzési feladatok ellátása során az Alapítvány (mint ajánlatkérő) képviseletében eljáró személy kiválasztásáról az Elnök dönt. A kijelölést és annak elfogadását írásban kell rögzíteni. Az így kijelölt személy (a továbbiakban: eljárásért felelős) feladata az Alapítvány adott közbeszerzési eljárásának előkészítése, lebonyolítása és lezárása, úgymint: - döntés az alkalmazandó eljárás típusáról, - a felhívás és tájékoztatók, dokumentáció elkészítése, - az előírt közzététellel kapcsolatos feladatok ellátása, - a bírálóbizottság munkájának figyelemmel kísérése, jegyzőkönyvezése, - a bontási, bírálati folyamatok, a konzultáció jegyzőkönyvezése, - a kiegészítő tájékoztatás dokumentálása, - a közbeszerzés során keletkező összegezés, tájékoztatók, hirdetmények elkészítése és esetleges megküldése, továbbá - szabálytalanság észlelése esetén az alapítványi elnök értesítése, valamint - jelen szabályzatban előírt egyéb feladatok elvégzése. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértemet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a Kuratórium külső személyt / szervezetet / hivatalos közbeszerzési tanácsadót kérhet fel az eljárás lebonyolítása (felhívás, dokumentáció elkészítése, az eljárás lefolytatása) céljából a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékéből. 9

10 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása esetén a 2. számú mellékletben található megbízás kitöltése és aláírása kötelező. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. 10

11 Összeférhetetlenség Az Alapítvány nevében eljáró, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az Alapítvány által bevonni kívánt személy vagy szervezet (például: eljárásért felelős, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, bírálóbizottság elnöke és tagjai, a kuratórium tagjai, alapítványi elnök, műszaki ellenőr) írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt a szerinti összeférhetetlenség. Minden fenti személy, szervezet nyilatkozattal köteles biztosítani összeférhetetlenségét. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatot a 3. számú melléklet tartalmazza. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz a Kbt. 10. (2) vagy (4) bekezdése szerinti esetben csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként. Ez a távolmaradási nyilatkozat, mely a szabályzat 4. számú melléklete. Bírálóbizottság Az Alapítvány a Kbt. 81. (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálására legalább 5 tagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatokat készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésekről az Elnök részére. A bírálóbizottság feladatait részletesen jelen szabályzat VIII. Fejezete tartalmazza. A bírálóbizottság tagjaira az alapítvány elnöke / az ügyintéző tesz javaslatot a Kuratórium felé, aki dönt a bizottsági tagok személyéről. A tagoknak a felkérés elfogadása esetén az 3. számú mellékletnek megfelelő nyilatkozattal kell biztosítaniuk az összeférhetetlenségüket. A bizottság tagjai maguk közül titkos szavazással, egyszerű többséggel elnököt választanak. Szavazategyezőség esetén az Elnök dönt az elnök személyéről a legtöbb szavazatot kapott tagok közül választva. 11

12 Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban A Kuratórium az Alapítvány által lebonyolított közbeszerzési eljárások során döntéseket hoz: - az éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról, módosításáról, - az éves statisztikai összegezésről Az Elnök dönt az Alapítvány által lefolytatott közbeszerzési eljárások során az alábbi kérdésekben: - a közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról, - rész-ajánlattételi lehetőség biztosításáról, - az alapítvány képviseletében eljáró személyről, - hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról, - a bírálóbizottság tagjairól, és ha szükséges a bírálóbizottság elnökének személyéről, - a felhívás visszavonásáról, módosításáról, - dokumentáció tartalmának jóváhagyásáról, módosításáról, - ajánlattételi határidő módosításáról, - az eljárás eredménytelenségéről, - adott esetben az eljárás nyertesét követő második legjobb ajánlatról, - az eredményhirdetés időpontjának módosításáról, - az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos állásfoglalásról, továbbá - az esetleges jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről, abban való jogi képviseletről, állásfoglalásáról, jogorvoslati kérelemről, valamint - a bírálóbizottság döntési javaslatainak jóváhagyásáról, úgy mint ajánlat érvénytelenné nyilvánítása, ajánlattevő kizárása, az eljárás nyertese vonatkozásában, valamint az ügyintéző / eljárásért felelős által elkészített javaslatok alapján. 12

13 VIII. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, megindítása 1/a. Az Alapítvány éves közbeszerzési tervében foglaltakkal összhangban az Elnök jogosult dönteni adott közbeszerzési eljárás megindításáról a részére ügyintéző által előkészített javaslat alapján, melynek része a felhívás, a dokumentáció és a határozati javaslat. Amennyiben szükséges például építési beruházásnál a műszaki dokumentáció megfelelő összeállítása a műszaki ügyintéző felelőssége, az ő közreműködésével, koordinációjával készül el. 1/b. A Kbt. 50. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Elnök köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan rész-ajánlattételi lehetőség biztosítható, akkor az Alapítvány a felhívásban köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, ha annak lehetővé tétele várhatóan nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését és nem hat negatívan a beszerezni kívánt szolgáltatás vagy építési beruházás megvalósításának vagy az árunak a minőségére vagy a közbeszerzési szerződés teljesítésének más körülményeire. Az eljárásért felelős feladata a rész-ajánlattétel lehetőségének vizsgálata és az erre vonatkozó döntési javaslat elkészítése, melyet az Elnök hagy jóvá. 1/c. Az ajánlattételi határidő lejártáig az Elnök döntést hozhat arról, hogy módosítja vagy visszavonja a felhívást, illetve módosítja a dokumentációban meghatározott feltételeket, ekkor az eljárásért felelős a Kbt a szerint jár el. 2. Ajánlatok illetve részvételi jelentkezések bontása 2/a. Az ajánlatok illetve részvételi jelentkezések (két szakaszból álló eljárásoknál) felbontása a bírálóbizottság feladata bírálóbizottság elnökének közreműködésével, melyet az ajánlati / ajánlattételi / részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat / részvételre jelentkezés felbontásra nem kerül. 13

14 2/b. Az ajánlatok felbontásakor a bírálóbizottság elnöke ismerteti az ajánlatok / részvételre jelentkezések részét képező felolvasólapon szereplő adatokat (az ajánlattevők/részvételre jelentkezők nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek ). 2/c. Ha a bontás során valamely ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a Kbt. 70/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy a felhívásban a Kbt. 70. (1) bekezdése alapján előírt módon van összefűzve, akkor vagy az érintett ajánlattevő, ha nincs jelen akkor az Alapítvány részéről jelen levő két bírálóbizottsági tag az ajánlat eredeti példányát a bontáson a Kbt. 70/A. (1) bekezdés a) pontja vagy a felhívás szerint összefűzi vagy az összefűzést kiegészíti azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni illetve aláírni, melyet a bírálóbizottság jelen lévő elnöke vagy egyik tagja tesz meg. 2/d. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, akkor a bontást végző bírálóbizottság elnöke egy tetszőleges példányt eredeti megjelöléssel ellát és adott esetben megfelelően összefűz. 2/e. Az ajánlatok bontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bontástól számított 5 napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek. A jegyzőkönyvet az 5. számú melléklet tartalmazza, melynek adattartalma és terjedelme szabadon bővíthető. Elkészítéséért és megküldéséért az eljárásért felelős felel. 3. Ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálása 3/a. Az ajánlatok/ részvételre jelentkezések elbírálását a bontási eljárás lezárását követően azonnal megkezdi a bírálóbizottság a Kbt ai és a ai szerint. 3/b. A bírálat során meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok / részvételi jelentkezések (a továbbiakban: ajánlatok) megfelelnek-e a felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 3/c. A bíráló bizottság köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 3/d. Az érvényes ajánlatokat a felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján, illetőleg a Kbt ban foglaltakra tekintettel kell értékelni a bírálóbizottságnak. 14

15 3/e. A bírálóbizottság döntési javaslatot készít az ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról, ajánlattevők kizárásáról, az eljárás nyertese vonatkozásában a döntéshozó Elnök felé. Amennyiben a bírálóbizottság ajánlat érvénytelenségét állapítja meg, illetőleg van olyan ajánlattevő akinek a kizárását javasolja, erről döntési javaslatot készít az eljárásért felelős segítségével, melyek kapcsán az Elnök hozza meg döntését. 3/f. Az ajánlatok elbírálása során az esetleges hiánypótlás szükségességét a bírálóbizottság határozza meg, a szükséges hiánypótlási felhívást az eljárásért felelős készíti el és küldi meg egyidejűleg, közvetlenül, írásban az összes ajánlattevőnek, megjelölve a bírálóbizottság által meghatározott határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. A hiánypótlási felhívásra vonatkozó nyomtatványt a 8. számú melléklet tartalmazza. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő részére azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. 3/g. Amennyiben a bírálat során számítási hibát észlel a bírálóbizottság, annak javítását elvégzi úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell, melyet az eljárásért felelős végez el. 3/h. Ha az ajánlatok elbírálása során a bírálóbizottság szükségesnek tartja írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal illetőleg a felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás kérés megküldését, a többi ajánlattevő egyidejű értesítését az eljárásért felelős végzi el, a bírálóbizottság által meghatározott határidő megadása mellett. A bírálóbizottság az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles kérni írásban és erről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a többi ajánlattevő ajánlatához és becsült értékéhez viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összetett ellenszolgáltatást tartalmaz a Kbt. 86. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A bírálóbizottság az indokolás és a rendelkezésre álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemre vonatkozóan, melyről az eljárás felelőse gondoskodik. 15

16 A bírálóbizottság döntési javaslatban javasolja az Elnöknek az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. A döntési javaslatot az eljárásért felelős készíti el. Az Elnök elnöki határozatban dönt az ajánlat érvénytelenségéről. 3/i. Ha az ajánlat a bírálati szempontok szerinti valamely tartalmi elemét tekintve lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékeli a kötelezettségvállalást a bírálóbizottság, akkor az érintett ajánlati elemre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, melyről az eljárásért felelős gondoskodik. A bírálóbizottság az indokolás és a rendelkezésre álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemre vonatkozóan, melyről az eljárásért felelős gondoskodik. A bírálóbizottság döntési javaslatban javasolja az Elnöknek az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. A döntési javaslatot az eljárásért felelős készíti el. Az Elnök határozatban dönt az ajánlat érvénytelenségéről. Az indoklások vizsgálata során a bírálóbizottság annak elfogadásáról / elutasításáról döntési javaslatot készít az eljárásért felelős közreműködésével a döntéshozó Elnök részére. 3/j. Összegezve a bírálat során a bírálóbizottság döntési javaslata alapján az Elnök hoz döntést az ajánlatok érvénytelenségéről, az ajánlattevők kizárásáról, továbbá az eljárás nyerteséről is. 3/k. Az Alapítvány köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni kizárásáról, a szerződés teljesítésére vonatkozóan alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 88. (1) bekezdése szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott elnöki döntést követő 5 napon belül. 3/l. A bírálóbizottság az esetlegesen szükséges hiánypótlást követően csak az érvényes ajánlatok bírálatát végzi el a bírálati szempontok (Kbt. 57. ) szerint. 16

17 3/m. Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést kell készíteni az ajánlatokról, melyről a vonatkozó jogszabály esetleges módosításainak folyamatos nyomon követése mellett az eljárásért felelős gondoskodik. Az írásbeli összegezést (módosított írásbeli összegezést) az Európai Bizottság, illetőleg a Közbeszerzések Tanácsa kérésére meg kell küldeni, erről az eljárásért felelős felel. 3/n. Az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül kell a bírálóbizottságnak elbírálnia és a nyertesre vonatkozó döntési javaslatot az Elnök elé terjesztenie. 3/o. Az ajánlatok elbírálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezik a bírálóbizottság tagjainak indoklással ellátott bírálati lapjai, melyek mintáját a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák. A bírálóbizottság munkájának segítése érdekében az eljárásért felelős előkészíti a bírálati lapokat az adott közbeszerzési eljárás felhívásában és dokumentációjában foglaltaknak megfelelően. A jegyzőkönyvet a 9. számú melléklet tartalmazza, melynek adattartalma és terjedelme szabadon bővíthető. Elkészítéséért az eljárásért felelős felel. 4. A nyertesre vonatkozó döntés meghozatala 4/a. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 57. (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, ennek megfelelően tesz javaslatot a bírálóbizottság a nyertesre vonatkozóan. 4/b. Az Elnök a bírálóbizottság döntési javaslata alapján döntést hoz a nyertesre vonatkozóan. 4/c. Amennyiben a bírálóbizottság a nyertesre vonatkozó döntési javaslatban megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is, akkor az Elnöknek erre vonatkozóan is döntést kell hoznia. 4/d. A Kbt a szerint a bírálóbizottság az eljárás eredménytelenségére vonatkozó döntési javaslatát szintén az Elnök hagy jóvá. 17

18 5. Eredményhirdetés 5/a. Az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét szóban hirdeti ki az ajánlatkérő az eljárásért felelős ügyintéző által, az ajánlatok felbontásától számított 30 építési beruházás esetén 60 napon belül, a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban. 5/b. Az eredményhirdetés időpontja indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal elhalasztható, melyről az Elnök jogosult dönteni. Ebben az esetben az eljárásért felelős köteles az eredeti határidő lejárta előtt gondoskodni a halasztásról és annak indokáról, valamint - ha szükséges a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevő egyidejű, közvetlen, írásbeli tájékoztatása mellett. 5/c. Az eredményhirdetés indokolt esetben a felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban is megtartható az Elnök erre vonatkozó döntése alapján. Ebben az esetben az eljárásért felelős a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban - köteles az új időpontról és annak indokáról, valamint ha indokolt a szerződéskötés új, korábbi időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni. 5/d. Az eredményhirdetés során az eljárásért felelős ügyintéző ismerteti az írásbeli összegezésben foglalt adatokat. A Kbt. 92. c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben pedig tájékoztatást ad a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra. 5/e. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen lévő ajánlattevőknek át kell adni, a távol lévő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni, mely az eljárásért felelős feladata. 5/f. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcsere, hibás névírás, szám vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás) az eljárásért felelős javíthatja ki. A kijavított írásbeli összegezést legkésőbb az eredményhirdetést követő 10 napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, erről is az eljárásért felelős gondoskodik. 5/g. Általános egyszerű közbeszerzési eljárás esetén az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 építési beruházás esetén 60 napon belül kell megküldeni az ajánlattevőknek. Eredményhirdetést nem kell tartani, eredményhirdetés kifejezés alatt az összegezés megküldésének napját kell érteni. 18

19 5/h. Az eredményhirdetéstől számított 20. napig egy alkalommal lehet az írásbeli összegezést módosítani, szükség esetén az eredménytelenségről szóló tájékoztatót visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, ha az eredményhirdetést követően észleli az ajánlatkérő, hogy a kihirdetett eredmény / eredménytelenség törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Amennyiben a kihirdetett eredmény / eredménytelenség törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja, erről az Elnök jogosult dönteni. Ezt követően a módosított írásbeli összegezést az eljárásért felelős telefaxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldi. 5/i. Amennyiben érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kéri, tájékoztatást kell adni részére a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is (Kbt. 73. ). A tájékoztató elkészítése és megküldése az eljárásért felelős feladata. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján kell közzétenni, mely az eljárásért felelős feladata a vonatkozó jogszabály változásainak figyelemmel kísérése mellett. 6. Előzetes vitarendezés 6/a. Ajánlattevő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szerv a Kbt. 96/A. - ban foglaltak szerint előzetes vitarendezési kérelmet nyújthat be telefaxon vagy elektronikus úton, melyben meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó adatokat, tényeket, valamint az azt alátámasztó dokumentumokra ha van ilyen hivatkozni kell. 6/b. Az eljárásért felelős ügyintéző haladéktalanul tájékoztatja az Elnököt az előzetes vitarendezési kérelem vonatkozásában, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő álláspontját az Elnök határozza meg. 6/c. A kérelemmel kapcsolatban az Elnök döntésének megfelelő álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított 3 munkanapon belül a benyújtási módnak megegyező módon tájékoztatja az eljárásért felelős, aki az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi általa ismert ajánlattevőjét is tájékoztatja. 19

20 6/d. Az eljárásért felelős az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított 3 munkanapon belül legfeljebb egy alkalommal jogosult az ajánlattevőket 3 munkanapos határidővel hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás benyújtására felhívni, amennyiben az eredményhirdetést követően és a szerződés megkötését megelőzően az előzetes vitarendezési kérelem alapján észleli, hogy az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított 7 munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 7. A szerződéskötés és a szerződés módosítása, teljesítése 7/a. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) kell írásban megkötni a felhívás, a dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott szerződés-tervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően. A szerződés aláírására az alapítvány elnöke jogosult. A szerződéskötésnél figyelemmel kell lenni a Kbt. 91. (2) bekezdésében foglaltakra is. A szerződés a Kbt. 73. (1) bekezdés szerinti részei kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a Kbt. 96. (3) bekezdésével nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 7/b. A szerződést a megkötését követően haladéktalanul közzé kell tenni az Alapítvány honlapján (www.agoraalapitvany.hu), melynek a teljesítéstől számított 5 évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. Fentieket a nyertes ajánlatra is alkalmazni kell, ha az a szerződés mellékletét képezi. A szerződés honlapon történő közzétételéért az eljárásért felelős felel. 7/c. A szerződés esetleges módosítása, teljesítése a Kbt /A. -ainak betartásával lehetséges. A szerződés módosítására csak a Kbt ában foglaltak szerint kerülhet sor, erről a Képviselő-testület hozza meg döntését. A szerződés módosításáról, valamint teljesítéséről külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztatót kell készíteni és hirdetmény útján közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg mindkét fél általi teljesítésétől számított 15 munkanapon belül kell feladni. A hirdetmény elkészítése, megküldése, a hirdetményminta változásainak figyelemmel kísérése mellett az eljárásért felelős feladata. A tájékoztatóban az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért az abban foglaltakkal. 20

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján Egységes szerkezetben a 250/2015. (VI. 30.) és 691/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatokkal

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Bodroghalom Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Bodroghalom Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Bodroghalom Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata 1/18 Bodroghalom Község Önkormányzata, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 6. (1) bekezdésében

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdés alapján

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Rábapatona Község Önkormányzatának BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. szeptember 15-től TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 5350 Tiszafüred, Gábor Áron út 2/a. Telefon/Fax: +36 59 352 273 E-mail: hegedus.gabor@sporthorgasz.eu,

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA E közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse Szakoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 18-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011 (VIII. 09.) KT határozata Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Gyöngyösoroszi Község

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben