E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: HEFOP és HEFOP kódszámú pályázatok ügyében hozandó döntések Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Ottó Péter polgármester Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szirbek Tiborné egészségügyi referens, Koósné Stohl Ilona intézményvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A június 02-án tartott ülésen fogadta el a Képviselő-testület azokat a határozatokat, amelyek szükségesek a HEFOP Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása című, illetve a HEFOP Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében című pályázatok végső kifizetésének jóváhagyásához. Ezzel együtt a április 02.-án aláírt Megállapodás a HEFOP Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása című, illetve a HEFOP Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében című pályázatok megvalósításainak egyes kérdéseiről módosítását is jóváhagyta a Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően. Zirc Kistérség Többcélú Társulása a mai napon tárgyalta a fenti pályázatokkal kapcsolatos előterjesztést, és a Zirc Városi Önkormányzat és a Többcélú Társulás közötti Megállapodás a HEFOP Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása című, illetve a HEFOP Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében című pályázatok megvalósításainak egyes kérdéseiről módosítását kiegészítéssel fogadták csak el. Mellékelem a Társulás által jóváhagyott módosítási javaslatot, pirossal szedve a kiegészítésre vonatkozó részeket. Az előterjesztésben szereplő, a HEFOP pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi megállapodást az ESZA Kht. megvizsgálta, és felhívta a figyelmünket, hogy százalékszámítási hiba történt benne. Mellékelem a javított Konzorciumi megállapodást is az 5. pontban javított adatokkal. A Konzorciumi Megállapodásokat az ESZA Kht. megnézte és elfogadta. Mellékelem azt az Emlékeztetőt is, amely a május 22-ei egyeztető tárgyaláson elhangzottakról készült az ESZA Kht. irodájában. Kérem, hogy a támogatási összeg mielőbbi kifizetése érdekében az alábbi határozatokat meghozni szíveskedjenek: Zirc, június 11. Ottó Péter polgármester

3 I. számú Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2008.( ) Kt. számú határozata 1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a április 02.-án aláírt Megállapodás a HEFOP Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása című, illetve a HEFOP Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében című pályázatok megvalósításainak egyes kérdéseiről módosítását elfogadó 120/2008. (VI. 2) Kt. számú határozatot visszavonja. 2.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a április 02.-án aláírt Megállapodás a HEFOP Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása című, illetve a HEFOP Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében című pályázatok megvalósításainak egyes kérdéseiről jelen előterjesztés szerinti módosítását jóváhagyja és annak aláírására Zirc Város alpolgármesterét felhatalmazza. Határidő: azonnal Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester 2. pont esetében: Dr. Czuppon Károly alpolgármester II. számú Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2008.( ) Kt. számú határozata 1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Szociális Szolgáltató Központ által elnyert HEFOP P /4.0 pályázati azonosító számú projekt Konzorciumi együttműködési megállapodásának jelen előterjesztés szerinti módosítását. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés melléklete szerinti Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: az Irányító Hatóság által meghatározott időpont Felelős: : Ottó Péter polgármester

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Zirc Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa által április 02.-án aláírt Megállapodás a HEFOP Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása című, illetve a HEFOP Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében című pályázatok megvalósításainak egyes kérdéseiről módosítási, kiegészítési javaslat 3. A felek együttműködése, jogai és kötelezettsége kiegészül 3.5. Zirc Városi Önkormányzat és Zirc Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa, mint a jogelőd, illetve a jogutód intézmény fenntartója ponttal: Felek tudomásul veszik, hogy a jogelőd intézmény által elnyert HEFOP 4.2.1, és a HEFOP pályázatokból a jogelőd intézmény számlájára érkezett összegek a konzorciumi szerződésekben a jogutód intézménynél jelennek meg, illetve a HEFOP Zárójelentésben benyújtott, és a HEFOP Zárójelentésében benyújtandó még ki nem fizetett - a jogelőd intézmény nevére szóló számlák ellenértékét a jogutód intézmény erre a célra nyitott, elkülönített alszámlájára egyenlíti ki az Irányító Hatóság Felek tudomásul veszik, hogy a jogutód intézmény elkülönített alszámlájára érkező, a fenti pályázatokkal összefüggő kifizetéseket az alszámlára érkezést követő 3 banki napon belül a jogutód intézmény átutalja Zirc Városi Önkormányzat számlájára, aki a pályázatok főkedvezményezettje április 01-től kezdődően Jelen megállapodás módosítását követően, esetlegesen a módosításból eredően keletkező jogi és anyagi kötelezettségeket, és a kifizetett támogatások szerződésszerű felhasználásáért a felelősséget Zirc Városi Önkormányzat, mint főkedvezményezett vállalja Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás egyéb pontjai változatlanok, mind a pályázatok, mind az intézmény működési feltételeinek biztosítása tekintetében. 4. Záró rendelkezések kiegészül az alábbiakkal 4.3. Felek a megállapodás módosítását/kiegészítését amelyet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.számú, a Társulás Tanácsa..számú határozatával hagyott jóvá -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. E határozatok jelen megállapodás mellékletét képezik.

5 A/6 melléklet konzorciumi megállapodás HEFOP P /4.0 Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása május Konzorciumi együttműködési megállapodás 1.) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a konzorcium vezetője által a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program keretében benyújtott Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttműködéssel valósítsák meg. A konzorcium önálló jogalanyisággal nem rendelkezik, az a közös cél elérése érdekében létrehozott együttműködési forma, mely köti az abban részt vevő szerződő feleket (a továbbiakban: tagokat). Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi továbbá a konzorciumi tagok azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a konzorcium tagjai a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 2.) A konzorcium tagjai az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek és költségvetésnek megfelelően a jelen megállapodás keretei között részt vállalnak: Szervezet neve Képviselő neve 1. konzorcium vezetője: Zirc Városi Önkormányzat Ottó Péter 2. konzorciumi tag: Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Koósné Stohl Ilona 3. konzorciumi tag: Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége, Területfejlesztési Fiskál János Társulása 4. konzorciumi tag: Segítő Kezek Zirc Alapítvány Bálintné Voznek Mariann 3.) A konzorcium vezetője és koordináló intézménye a projekt megvalósítását biztosító támogatási szerződés kedvezményezettje (a továbbiakban: a konzorcium vezetője). A konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a konzorcium vezetőjének kötelezettsége. A konzorcium vezetője a pályázatban foglaltak megvalósításáért a támogatási szerződésben meghatározott támogatóval szemben egyszemélyben tartozik felelősséggel. (Amennyiben a támogatási szerződést más konzorciumi tag is aláírja, úgy a nekik közvetlenül kifizetett támogatások szerződésszerű felhasználásáért azok önállóan felelnek, e körben mentesül a konzorcium vezetője.) 4.) A projekt megvalósítása érdekében a konzorcium tagjai az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: szervezet neve 1. konzorcium vezetője: Zirc Városi Önkormányzat 2. konzorciumi tag: 3. konzorciumi tag: Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége, Területfejlesztési Társulása 4. konzorciumi tag: Segítő Kezek Zirc Alapítvány feladatok A pályázat pénzügyi bonyolítása. Koordinálás, megvalósítás a továbbiakban. Koordinálás, megvalósítás segítése a továbbiakban Engedélyeztetésekben és a közbeszerzési eljárásban való közreműködés Pályázattal kapcsolatos dokumentáció vezetése, jelentések elkészítése. Információáramlás elősegítése A kivitelezés folyamán az akadálymentesítés megvalósításának felügyelése, a pályázati cél népszerűsítése 1

6 A/6 melléklet konzorciumi megállapodás HEFOP P /4.0 Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása május (A feladatokat a pályázatra utalással, meghatározható módon, de tömören célszerű rögzíteni. Itt lehetne továbbá meghatározni a tagok humánpotenciálját is. ) 5.) A konzorcium tagjai a projekt megvalósításához az alábbi saját pénzbeli vagy természetbeli hozzájárulásukat adják, melyek összesen a projekt teljes előirányzott költségének 11,70%-át képezik, az alábbi megoszlásban: szervezet neve 1. konzorcium vezetője: Zirc Városi Önkormányzat 2. konzorciumi tag: Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ hozzájárulás formája és mértéke Természetbeni hozzájárulás 11,70% 0% részesedése a teljes költséghez képest (%) 13,71% 13,5% 74,59% 74,8% ( jogelőd Szociális Szolgáltató Központ) Bakonyi Önkormányzatok 3. konzorciumi tag: Szövetsége, Területfejlesztési 0% 0% Társulása 4. konzorciumi tag: Segítő Kezek Zirc Alapítvány 0% 0% összesen: 11,70% 88,30% 6.) A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: (itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat.) Az ingatlan feletti tulajdonosi jogokat továbbra is Zirc Városi Önkormányzata gyakorolja. Az épületet tartós használatra a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ számára az Önkormányzat átengedi. A pályázat kertében beszerzett eszközök, berendezések Zirc Városi Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A konzorcium vezetője köteles a tulajdonába kerülő, a projekt során beszerzett, illetve létrejövő dolgok használatának jogát ingyenesen azon a konzorciumi tagoknak átengedni, akik a költségek arányos viselésével együtt a projektben megfogalmazott célokkal összhangban vállalják azok hosszú távú fenntartását és üzemeltetését a projekt befejezését követően is. A konzorciumi tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során a támogatási szerződésben biztosított támogatás szerződésszerű felhasználásának biztosítására a támogatási szerződésben meghatározott biztosítékokat kötelesek nyújtani. 7.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodást csak rendkívüli felmondással jogosult bármely tag egyoldalúan megszüntetni. Rendkívüli felmondásra csak a másik tag súlyos szerződésszegése, vagy olyan okból van lehetőség, amely a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné teszi. Ez utóbbi esetben az érintett konzorciumi tag a felmondását megelőzően köteles egyeztetést kezdeményezni a konzorcium vezetőjénél a projekt céljának elérése érdekében. A konzorciumból kiváló tag köteles a konzorcium vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról beszámolni. Köteles továbbá a jelen együttműködési megállapodás keretében használatába kapott vagyontárgyat a konzorcium vezetőjének haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni. 8.) A konzorcium vezetője nem jogosult abból kilépni, azonban jogosult és köteles rendkívüli felmondási jogának gyakorlásával a konzorciumból kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A konzorcium vezetője köteles a kizárás 2

7 A/6 melléklet konzorciumi megállapodás HEFOP P /4.0 Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása május írásos indoklását a támogatónak megküldeni. Kizárás esetén az elszámolás tekintetében a 7.) pontban írt rendelkezéseket kell alkalmazni. 9.) A konzorciumi együttműködési megállapodás nem szűnik meg a 7.) és 8.) pontban foglalt felmondások esetében, amennyiben a konzorciumban maradó tagok új konzorciumi tag bevonása mellett vagy anélkül a konzorciumi megállapodást 30 napon belül megfelelően módosítják, és ahhoz a támogató hozzájárul. 10.) A jelen együttműködési megállapodás 3.) pontjával összhangban a konzorcium így azok tagjainak működéséért, valamint a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a konzorcium vezetője (ha több aláírója van a támogatási szerződésnek, akkor azok is közvetlenül) felel a támogatónak. Ez a rendelkezés nem érinti a konzorcium tagjainak jelen megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 11.) Jelen együttműködési megállapodás a pályázat és a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek a lejárta előtti megszűnése jelen együttműködési megállapodás megszűnését vonja maga után. Az együttműködési megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a támogató hozzájárulása szükséges. 12.) Szerződő felek nyilatkoznak, hogy a konzorcium vezetője által megkötendő támogatási szerződés tervezetét (mintát) és annak mellékleteit részletesen ismerik, és az abban meghatározott pénzügyi és szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezőnek ismerik el. Szerződő felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. Kelt, Zirc, konzorcium vezetője konzorciumi tag konzorciumi tag... Ottó Péter Zirc Városi Önkormányzat... Koósné Stohl Ilona Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Fiskál János Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége, Területfejlesztési Társulása P.H. P.H. P.H. konzorciumi tag. Bálintné Voznek Mariann Segítő Kezek Zirc Alapítvány P.H. 3

8 EMLÉKEZTETŐ Szerződésmódosítás egyeztetés HEFOP P /4.0 Zirc város Önkormányzata Helyszín: ESZA Kht Budapest, Váci út 45/c, 209. tárgyaló Időpont: május 22. Jelenlévők: Ottó Péter (Zirc Városi Önk., Zirc Kistérség Többcélú Társulás) Szirbek Tiborné (Zirc Városi Önk.) Koósné Stohl Ilona (Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ) Dr. Árpásy Tamás (Zirc Városi Önk.) Pucsek Szabina (Zirc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete) Pári Mónika (HEP IH) Dr. Posteiner Judit (ESZA Kht.) Lengyel Petronella (ESZA Kht.) Egyeztetés: A résztvevők bemutatkozását követően Pári Mónika vázolta az előállt helyzetet és a jelen helyzet kialakuláshoz vezető utat, valamint a Támogató (ESZA Kht, IH) álláspontját. A HEFOP P /4.0 azonosítószámú projekt az eredeti Főkedvezményezett szervezet, a Szociális Szolgáltató Központ március 31. napjával megszűnt. Jogutódja: Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (fenntartó: Zirci Kistérség Többcélú Társulás). 3. szerződésmódosítás hatályba lépett május 8-án, melyben az összes támogatás átállításra került a régi partnerhez (Zirc Város Önkormányzata), aki ugyanezen módosításban előlépett Főkedvezményezetté. A költségvetés átállításával a korábban a régi Főkedvezményezettnek kifizetett támogatás is átkerült a Zirc város önkormányzathoz. A kedvezményezett közben benyújtotta a záró PEJ-t, melynek egyes tételei még az előző főkedvezményezett nevére szólnak. Ezen tételekhez tartozó támogatást a Támogatónak nem áll módjában kiutalni az önkormányzatnak, mivel a dokumentumok alapján azokat nem ő teljesítette. Dr. Árpásy Tamás megjegyezte, hogy a fenntartott szervezet tulajdona a fenntartó tulajdona, így a Szociális Szolgáltató Központ által kiegyenlített számlák az Önkormányzat költségvetéséből kerültek kifizetésre. Emiatt a vonatkozó számlákhoz tartozó támogatást kérik az Önkormányzat felé kiegyenlíteni. A Támogatónak ez nem áll módjában, mivel a Támogatási szerződést a Szociális Szolgáltató Központtal kötötte meg, ezért a számlák annak nevére lettek kiállítva, így a teljesítést is ő igazolta. A Támogató jelen esetben csak a jogutód intézmény számára tudja tehát kiegyenlíteni a követelést. Az érvek és ellenérvek felsorakoztatásának eredményeképpen felek a következőkben állapodtak meg: mivel a projekt már lezárult és csak a záró Projekt Előrehaladási Jelentés pénzügyi feldolgozása és kifizetése van hátra, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot, illetve fenntartóját, a Zirci Kistérség Többcélú Társulást semmiféle hátrány nem éri, ha a szerződésmódosítást aláírja, melyben a Támogató szervezet a jogutód intézmény

9 részére utalja ki a fennmaradó támogatást. Így a módosítás aláírásának akadálya minden fél számára elfogadható módon elhárul. A projekt költségvetésében a már kifizetett támogatást ( Ft) és a záró PEJ-ben a régi főkedvezményezett által kiegyenlített számlákhoz tartozó költségeket a régi főkedvezményezett költségvetésébe, az önkormányzat által kifizetett összegeket pedig az ő költségvetésébe szükséges beállítani. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a régi főkedvezményezett jogutódja a szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumokat benyújtsa (beleértve a bankszámla bejelentőt és az inkasszókat), valamint a szerződésmódosítást aláírja (mivel az adott összegeket csak neki áll a Támogató módjában kifizetni). A jogutód és a konzorciumi partnerek a Közreműködő Szervezet által kért dokumentumokat benyújtják, a szerződésmódosítást a felek elfogadják, majd a pénzügyi ellenőrzést követően a támogatás fennmaradó része kifizetésre kerül. Budapest, május 30.

10

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum SZÉCHENYI TERV KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Főtér II. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készfiit a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga szociális intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben