A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza."

Átírás

1 Iktatószám: / A program azonosítószáma: T ÁMOGAT ÁSI SZERZDÉS amely létrejött egyrészrl a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a továbbiakban: Támogató, másrészrl a székhelye: adószáma: bírósági nyilvántartási száma: képviseli: programfelels: levelezési címe: számlavezet pénzintézet neve: bankszámlaszám: a továbbiakban: Támogatott (a továbbiakban együtt: Szerzd Felek) között a Nemzeti Erforrás Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Erforrás Minisztérium és a Hajléktalanokért Közalapítvány között létrejött /2011 iktatószámú Együttmködési Megállapodás alapján, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1) Szakmai feladat részletes megjelölése: A megvalósítás helyszíne: 2) A Szerzd Felek megállapítják, hogy Támogatott a jelen szerzdés mellékleteként csatolt és a támogatás átadásának feltételét képez pályázatot nyújtott be 2011-UNY kódjel pályázati felhívásra. A benyújtott pályázat tartalmazza a szakmai feladatleírást, és a feladat szakmai megvalósításához igazodó finanszírozási tervet. 3) A Támogató az 1) pontban meghatározott feladat költségeinek fedezésére évben... Ft, azaz... forint egyszeri, vissza nem térítend támogatást biztosít a Támogatott javára az alábbi megoszlás szerint: mködési kiadásokra személyi kiadásokra dologi kiadásokra felhalmozásra...ft, azaz... forint, a mködésen belül 0 Ft, azaz nulla forint,... Ft, azaz... forint,... Ft, azaz... forint. A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza. A támogatási összeg forrása a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi CXXX. törvény XXVI. SZMM fejezet 20. fejezeti kezelés elirányzatok cím, 44. Kríziskezel program fejezeti kezelés elirányzat alcím (ÁHT ). OLDAL: 1 / 6

2 4) A támogatás részletes, tételekre lebontott költségterve forintban: 5) Használt eszköz a támogatásból nem vásárolható. 6) A feladat megvalósításának kezdete: A feladat megvalósításának befejezése: ) A támogatás átutalására elfinanszírozással, a jogszabályban meghatározott dokumentációk megléte esetén kerül sor a Támogatottnak a szerzdésben megjelölt bankszámlájára. Az átutalás feltétele, hogy a Támogatott az átutalandó összegre vonatkozó, írásbeli felhatalmazást adjon a Támogató részére a Támogatott bankszámlájáról történ azonnali beszedésre arra az esetre, ha Támogatott az összeget nem szerzdésszeren használja fel (5. sz. melléklet). A Támogató a szerzdés megkötését követen legkésbb 30 napon belül intézkedik a támogatási összeg átutalásáról a Támogatott bankszámlájára. Abban az esetben, ha a támogatás forrását a Nemzeti Erforrás Minisztérium nem bocsájtja határidre a Támogató rendelkezésére, Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti idponttól eltérjen. 8) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a) a feladatot napig, mint végs határidig megvalósítja, b) az átutalt támogatást kizárólag a feladat költségeinek fedezésére használja fel, és kizárólag az ilyen célú felhasználásnak megfelel számlát nyújt be, c) az átutalt összegek felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet. A Támogatott a feladat tényleges bevételeirl és költségeirl az a) pontban megjelölt végs határidt követ 30 napon belül teljes kör szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít a Támogató részére. Az elszámoláshoz csatolni kell a hitelesített számlamásolatokat és a feladat szakmai értékelését. Az elszámolási és beszámolási kötelezettségre vonatkozó részletes feltételeket a szerzdés elválaszthatatlan részét képez 12. számú melléklete határozza meg. d) a feladattal kapcsolatos minden szerzdést, számlát, bizonylatot és más okiratot legalább a beszámoló benyújtására jelen szerzdésben rögzített határidtl számított öt évig megriz, és lehetvé teszi, hogy a Támogató illetve képviselje azokba betekintsen, e) a Polgári törvénykönyvrl szóló évi IV. törvény 81. -ának rendelkezéseire tekintettel, a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg, f) a támogatás felhasználása során a közbeszerzésre vonatkozó szabályok szerint jár el, g) csatolja a jogalanyiságát és a képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot, h) haladéktalanul, de legkésbb 15 napon belül írásban bejelenti a Támogatónak, ha új pénzforgalmi számlát nyit, a számlavezet pénzintézet által záradékolt felhatalmazó levél megküldésével egyidejleg, i) a támogatás keretében megvalósuló programmal kapcsolatos minden nyilvános kommunikációban (nyomtatott-, vagy elektronikus kiadvány, prezentáció, adatbázis, írott-, vagy elektronikus sajtó, média megjelenés stb.) megnevezi a támogatást biztosító Nemzeti Erforrás Minisztériumot, lehetség szerint feltünteti a nevét és logóját, 9) Támogató a részletes szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásáról a kézhezvételt követ 60 napon belül nyilatkozik. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására a Támogató Kuratóriuma jogosult. 10) A Támogatott a 8. c) pont szerinti elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény ok szerinti, a számvitelrl szóló évi C. törvény ának (1) és (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelel számlával köteles eleget tenni, feltéve, hogy keletkeztek számlák. 11) A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a) a támogatás folyósításával és ellenrzésével kapcsolatos adatokat a Támogató és megbízottja nyilvántartsa, OLDAL: 2 / 6

3 b) a támogatás rendeltetésszer felhasználását a Támogató és/vagy megbízottja, valamint a jogszabályban feljogosított állami szervek (ÁSZ, KEH, stb.) ellenrizzék, ennek során a támogatással kapcsolatos dokumentumokba betekintsenek, c) a Támogató és/vagy megbízottja helyszíni szakmai és pénzügyi ellenrzést végezzen. 12) A Támogatott tudomásul veszi, hogy: a) az Európai Számvevszék és az Európai Bizottság illetékes szervei (amennyiben a támogatás az Európai Uniótól származik), valamint az Állami Számvevszék és a Kormányzati Ellenrzési Hivatal az átutalt támogatás jogszer és szerzdésszer felhasználását ellenrizheti, b) köteles az ellenrzés érdekében az Európai Számvevszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt bels ellenrzési szerv, a Magyar Államkincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizet hatóság képviselit ellenrzési munkájukban a helyszínen is a megfelel dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában segíteni, c) köteles biztosítani, hogy a Támogató, illetve az általa megbízott személy a felhasználás kezd idpontjából a beszámoló benyújtására jelen szerzdésben rögzített határidt követ 5 év elteltéig a támogatás felhasználásának jogszerségét beleértve az e szerzdésnek való megfelelségét is bármikor, bárhol folyamatosan ellenrizze, d) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 122/A. (1) bekezdésében meghatározott okból a támogatásokra való jogosultságból, a 122/A. (2) bekezdésében meghatározott okból a jelen szerzdésben meghatározott támogatással érintett elirányzatok rendszerébl az ott meghatározott módon és idre kizárható. 13) Támogatott jelen szerzdés megkötésével egyidejleg köteles nyilatkozni arról, hogy adó-, járulék-, illeték- és vámtartozása nincs (2. sz. melléklet). Ha 60 napon túli tartozása a jelen szerzdés teljesítésének idtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének idpontjától számított 8 napon belül adatszolgáltatási kötelezettség áll be. A Támogatott tudomásul veszi, hogy 60 napon túli köztartozása esetén a tartozás rendezéséig Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti. 14) Támogatott a jelen szerzdés megkötésével egyidejleg nyilatkozik a támogatás összegébl megvalósított beszerzések, szolgáltatások utáni ÁFA visszaigénylés jogosultságáról (2. sz. melléklet). Ha a Támogatott a támogatás áfa tartalmát az Adó- és Pénzügyi Ellenrzési Hivataltól visszaigényli, azt köteles a Támogatónak bejelenteni és megfizetni. Támogatott a jelen szerzdés megkötésével egyidejleg ugyancsak nyilatkozik arról, hogy a tárgyévet megelz 5 évben kapott állami támogatásokkal, beleértve a Hajléktalanokért Közalapítványtól kapott támogatásokat is, elszámolt vagy határidre el fog számolni. 15) Támogatott a tudomására jutástól számított nyolc napon belül - bejelentési kötelezettséggel tartozik minden olyan, a jelen szerzdésben szerepl adatban, illetleg egyéb körülményben bekövetkezett változás esetén, amely érdemben érinti a szerzdés teljesítését, eredeti céljának megvalósulását, a Támogatott jogállását. 16) A Támogatott a támogatással megvalósítandó program tárgya, megvalósítási ideje, valamint a támogatás tételes felhasználása tekintetében az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerzdésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatárid leteltéig a program módosításának részleteit és indoklását tartalmazó kérelem benyújtásával kezdeményezheti a Támogatási Szerzdés módosítását. 17) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított ingatlan vagy járm a mködtetési kötelezettség idtartama alatt csak a támogatás nyújtójának elzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási, illetve az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthet el, adható bérbe vagy terhelhet meg. 18) A kötelezettségvállaló támogató eláll a támogatási szerzdéstl, ha a) a szerzdésben meghatározott megvalósítási idszak kezd idpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezddik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen id alatt - írásban - nem menti ki; OLDAL: 3 / 6

4 b) hitelt érdemlen bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtéveszt adatot szolgáltatott, vagy a pályázat, egyedi támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nyilatkozatot tett; c) a támogató tudomására jut, hogy ca) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges jogers hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy cb) a támogatási szerzdésben elírt saját forrás nem áll a kedvezményezett rendelkezésére, vagy cc) a kedvezményezett a közpénzekbl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. -a alapján nem részesülhetett volna támogatásban, vagy a Közpénztv. 8. -ában foglaltak szerinti érintettségét nem jelentette be, vagy cd) a kedvezményezett a támogatási szerzdés megkötésének idpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek; d) a kedvezményezett a jogszabályban vagy a támogatási szerzdésben a támogatási szerzdés megkötésének feltételeként elírt bármely nyilatkozatot nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy megtett nyilatkozatát visszavonja; e) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerzdésben foglalt ütemezéshez képest jelents, a támogatási szerzdés módosításával nem orvosolható késedelmet szenved; f) a kedvezményezett a támogatási szerzdésben foglalt, vagy jogszabályban elírt kötelezettségeit neki felróhatóan megszegi, különösen, ha nem tesz eleget ellenrzés-trési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszer megvalósítását nem lehet ellenrizni; vagy g) a kedvezményezett a támogatást a szerzdéstl eltéren rendeltetésellenesen vagy nem jogszeren használta fel. 19) A támogató elállhat a támogatási szerzdéstl, illetve a támogatási szerzdést felmondhatja, ha a) tudomására jut, hogy a kedvezményezett csd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll és csdegyezség jóváhagyására nem kerül sor, a felszámolási, végelszámolási vagy a végrehajtási eljárás eredményeként megsznik a támogatott tevékenység, illetve a szerzdés teljesítése lehetetlenné vált, b) a támogatással létrehozott, megvásárolt, vagy felújított ingatlant, jármvet a mködtetési kötelezettség szerzdésben meghatározott idtartama alatt a kötelezettségvállaló elzetes jóváhagyása nélkül elidegenítette, megterhelte vagy bérbe adta, c) a kedvezményezett a bejelentési, beszámolási és elszámolási kötelezettségének a támogatási szerzdésben meghatározott határidben nem tett eleget, vagy d) a Támogatott a jelen szerzdésben meghatározott beszámoló, elszámolás benyújtásának határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást annak nem megfelel teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el, e) a szerzdéstl való elállásnak vagy a szerzdés felmondásának a támogatási szerzdésben vagy jogszabályban meghatározott egyéb feltétele bekövetkezik. 20) a) A szerzdéstl való elállás esetén a Támogatott az igénybe vett támogatást a visszafizetésre vonatkozó felszólítás kézhezvételétl számított tizenöt napon belül egy összegben, az igénybevételtl a visszafizetésig számítandó a mindenkori Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve a Támogató részére visszafizetni. A kamatszámítás kezd idpontja a költségvetésbl nyújtott támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. b) Ha a támogató vagy a kedvezményezett a támogatási szerzdést felmondja, illetve a felek azt módosítják, a kedvezményezett az addig folyósított költségvetésbl nyújtott támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezd idpontja a költségvetésbl nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezd napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. c) A támogató a támogatási szerzdés módosítása, felmondása vagy az attól történ elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszer vagy szerzdésellenes felhasználással arányos mérték - visszafizetését. Ilyen esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a fentiek szerint köteles visszafizetni. d) Ha a visszafizetési kötelezettség a támogató adminisztratív hibája miatt keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidig kamatmentes. e) ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a támogató a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesít. OLDAL: 4 / 6

5 f) Támogatott a visszafizetési kötelezettséget az alábbi számlaszámra teljesíti oly módon, hogy megjelöli annak a szerzdésnek az iktatószámát, amely alapján a visszafizetés történik: Magyar Államkincstár A visszafizetési kötelezettségrl a támogató, a támogatási szerzdés felek általi módosítása során, a támogatási szerzdés felmondásáról vagy az attól történ elállásról küldött értesítésben, vagy külön fizetési felszólításban értesíti a kedvezményezettet. A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthet, azonban ennek idtartama nem haladhatja meg a harminchat hónapot. A visszafizetés ütemezését külön megállapodásban kell rögzíteni. 21) Amennyiben a Kedvezményezett határidn belül nem teljesíti a támogatás visszafizetésére a jelen szerzdésben meghatározott kötelezettségét és a visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történ engedélyezésére nem került sor a visszafizetési kötelezettség érvényesítése a Kedvezményezett bankszámlájáról történ azonnali beszedési megbízás érvényesítésével történik. 22) Amennyiben a feladat meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerzdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, errl a Támogatott haladéktalanul köteles értesíteni a Támogatót. 23) Amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik a Támogató részére történ bejelentési kötelezettség teljesítése mellett a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania. 24) Amennyiben a feladat összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, Támogatott köteles azt a Támogató részére bejelenteni, mindamellett a támogatási összeg a jelen szerzdés módosításával ennek megfelel arányban csökken, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelen. 25) A Támogatott az általa fel nem használt támogatást a program végs megvalósítási határidejét követ 30 napon belül köteles a Támogató részére visszafizetni. Támogatott a visszafizetési kötelezettséget az alábbi számlaszámra teljesíti oly módon, hogy megjelöli annak a szerzdésnek az azonosítószámát, amely alapján a visszafizetés történik: Magyar Államkincstár ) A fel nem használt támogatás visszafizetésérl szóló igazolást (számlakivonat hitelesített másolata) Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz csatolni. A pénzügyi elszámolás csak ezen igazolás megléte esetén kerülhet a Támogató által elfogadásra. 27) A Támogatott a jelen szerzdés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az 8. c) pontban meghatározott pénzügyi bizonylatokat, banki átutalási igazolásokat, számlákat más támogató felé nem számolja el. 28) A Szerzd Felek rögzítik, hogy a szakmai feladatok megvalósítása és a szerzdésben foglaltak teljesítése során az állami pénzeszközök felhasználására és ellenrzésére irányadó hatályos jogszabályok, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, a 54/2011 (IX. 1.) NEFMI rendelet, az átadott összegbl történ beszerzések során a közbeszerzésekrl szóló törvény, továbbá a szerzdésben részletesen nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó, hatályos rendelkezései az irányadók. Támogatott a jelen szerzdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzésekrl szóló törvény rendelkezéseit amennyiben az abban foglalt feltételek fennállnak betartja. 29) Jelen szerzdés azon a napon lép hatályba és tekintend megkötöttnek, amelyen azt a Támogató is cégszeren aláírta. A Támogató a pályázat elfogadásáról szóló értesítést a jelen szerzdés aláíratlan példányával együtt az engedélyez okirat miniszter általi aláírását követ 15 (tizenöt) napon belül megküldi Támogatottnak. Támogatott az általa változtatás nélkül aláírt szerzdést a kézbesítéstl számított 30 (harminc) napon belül köteles Támogatónak visszaküldeni. Amennyiben 30 (harminc) napon belül Támogatóhoz nem érkezik vissza a Támogatott által aláírt szerzdés, vagy Támogatott nem csatolta hiánytalanul az elírt mellékleteket, vagy a szerzdésben változtatásokat hajtott végre, a szerzdés nem lép hatályba és attól a Támogató jogosult mindenfajta jogkövetkezmény nélkül egyoldalúan elállni. Ennek következtében a támogatási döntés érvényét veszti. 30) Jelen szerzdés elválaszthatatlan részét képezik a következ mellékletek: 1. Adatlap OLDAL: 5 / 6

6 2. Az államháztartás mködési rendjérl szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet ban meghatározott nyilatkozatok a Támogató által meghatározott formában 1. A Támogatott létesít okiratának egyszer másolata 2. Nyilatkozat a számlavezet bankokról 3. Felhatalmazás azonnali megbízás alkalmazására 6. A Kedvezményezett létezését igazoló hiteles okirat és annak magyar nyelv fordítása (cégkivonat, cégbejegyz végzés, nyilvántartásba vételrl szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, ahol jogszabály elírja, mködési engedély hiteles másolata, stb.) 7. a Kedvezményezett képviseljének közjegyz által hitelesített aláírási címpéldánya vagy a Kedvezményezett képviseljének ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája; 8. Megbízott aláíró esetén a szerzdés aláírására feljogosító, közjegyz által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú által hitelesített meghatalmazás 9. Fejlesztési támogatás esetén a feladat megnevezését, a megvalósítás helyét, a megvalósítás leírását tartalmazó mszaki leírást, a megvalósítás részletes tételes, darabszámmal, egységárral kidolgozott, az általános forgalmi adót is tartalmazó költségterve a visszaigényelhet általános forgalmi adó összegének meghatározásával, továbbá a támogatás forrás- és teljesítésarányos felhasználásának ütemterve 10. Építési beruházás támogatása esetén a jogers elvi építési engedély az ingatlan tulajdoni lapon bejegyzett tulajdonosától származó hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával, vagy jogers építési engedély vagy az illetékes hatóság igazolása arról, hogy a pályázatban, kérelemben jelzett beruházási tevékenység nem építési engedély-köteles, továbbá az építéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata 11. Tanfolyam, eladássorozat, felkészít és oktatási jelleg rendezvény (a továbbiakban együtt: rendezvény) megszervezésének támogatására irányuló szerzdés esetén a rendezvény helye, a rendezvény tematikája, az eladások, illetve órák száma és az óradíj 12. Segédlet a szakmai és pénzügyi elszámoláshoz 13. Számlaösszesít 14. benyújtott pályázat és mellékletei 31) Jelen szerzdés egymással megegyez négy eredeti példányban készült. A Szerzd Felek a jelen szerzdésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerzdést, mint akaratukkal mindenben megegyezt, jóváhagyólag cégszeren írják alá. Kelt (Közalapítvány tölti ki!) : Budapest, év... hó... nap Varga Péter Igazgató p.h. Támogatott p.h. Pénzügyi ellenjegyz Hajléktalanokért Közalapítvány OLDAL: 6 / 6

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben