Helyi tanterv EMBER ÉS TÁRSA- DALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv EMBER ÉS TÁRSA- DALOM"

Átírás

1 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv EMBER ÉS TÁRSA- DALOM évfolyam Officina Bona tantervcsalád Minősített Gyógypedagógiai Program (Országos Közoktatási Intézet) Témavezető: dr. Janza Károlyné, alkotó: Vinczéné Bíró Etelka

2 I. Általános fejlesztési követelmények 1. Az emberismeret és az önismeret képességei 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Értse, hogy az emberi életnek különböző szakaszai vannak. b) Tudja, hogy az embereknek vannak jó és rossz tulajdonságaik. c) Teljesítse családi és iskolai megbízatásait. a) Értse, hogy a testi és lelki egészség, valamint az életvitel és a magatartás hatnak egymásra. b ) Tudja, hogy a tulajdonságok fejleszthetők c) Felelősen teljesítse családi és iskolai megbízatásait. d) Ismerje fel az élet és a természet értékeit. e) Értse, miért van szükség az alapvető magatartási szabályok betartására. 2. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek a) Tudja, hogy az ember biológiai, szellemi, társadalmi és erkölcsi lény. b) Vegye számba önmaga hibáit és erényeit. c) Felelősen és önállóan teljesítse családi és iskolai megbízatásait. d) Legyen tisztában a rokoni és baráti kapcsolatok értékével. e) Tudja, mi mindent tehet környezetéért. f) Tudja, hogy céljai megvalósításához kitartásra van szükség. g) Becsülje az emberi élet és a természet értékeit. Tudjon ismereteket meríteni különböző forrásokból és azokból következtetéseket levonni 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Dolgozza fel nevelői irányítással az információkat. a) Legyen képes adott témához információt gyűjteni az iskolai könyvtárban. a) Tudjon ismereteket meríteni saját emberi-társadalmi környezetéből, képekből, kézikönyvekből, gyermeklexikonokból, tömegkommunikációs eszközökből. 3

3 A tények és a vélemények közötti különbség felfogása 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Különböztesse meg a mesét a valóságtól. a) Tudja, hogy ugyanarról a dologról többféle elképzelés lehet. Értse a folyamatosság és a változások szerepét a társadalomban a) Tudja, hogy a különböző vélemények nem mindig reálisan tükrözik a tényeket évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam Legyen képes személyek, helyzetek, események bemutatására a) Értse, hogy van, amit érdemes megőrizni, és van, amin változtatni szükséges. b) Tudja, hogy a változások okai összetettek lehetnek. c) Tudja, hogy a változás és a fejlődés nem ugyanaz évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam 3. Kifejezőképességek a) Konkrét esetekben tudjon különbséget tenni a jó és a rossz között. a) Fogalmazza meg benyomásait, érzelmeit személyiségekkel, fontosabb eseményekkel kapcsolatban. b) Tudja, hogy az események egyes emberek, közösségek számára előnyösek, ugyanazok mások számára hátrányosak lehetnek évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Tudjon eseményeket vázlatosan elbeszélni. a) Tudjon eseményeket részletezni. b) Legyen képes témáról rajzot készíteni. Tudjon beszámolni képekről, történetekből szerzett ismereteiről. b) Nevelői segítséggel készítsen vázlatot, feljegyzést a tankönyv szövegéből. 4

4 4. Tájékozódás az időben 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Legyenek képzetei a percről, az óráról, a hétről, a hónapról, az évről, az évtizedről és az évszázadról. Tájékozódás a térben a) Tudja a tanult eseményeket időrendbe állítani. b) Különböztesse meg a jelent, a múltat és a régmúltat. a) Legyen képes időrendbe állítani a tanult konkrét társadalmi változásokat 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam II. A tantárgyi koncepció értelmezése a) Értse, hogy a földrajzi környezet hatást gyakorol a fejlődésre, a gazdasági életre. A gyógypedagógiai oktatás tapasztalatai szerint a tanulók zöme az iskola elvégzése után képes a társadalmi beilleszkedésre, a kevéssé elméletigényes szakmák elsajátítására. Az Ember és társadalom tantárgy komplex tanítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók a munka világában is jobban eligazodjanak. A társadalmi tájékozottság, a demokratikus közéletben való részvétel, a gazdálkodás gyakorlatának alapismeretében a családi élet, az értelmes felnőtt lét számukra is tartalmasabbá válhat. Az ember és társadalom tanterv fő jellemzői A tantárgy koncepciójában kiemelten szerepel a tanuló emberként, partnerként való elfogadása, vezetése a tanulási folyamatban, a lehető legnagyobb fokú önállóságra szoktatása, és a társadalmi szerepek gyakorlása révén a problémamegoldó képességének fejlesztése. Az ember és társadalom tanterv tehát nem hangsúlyozza a fogyatékosságot. Főként az épen maradt funkciók fejlesztésére támaszkodik, ugyanakkor korrekciós célként megjelöli a fogalmi fejlesztést, a gondolkodás fejlesztésének útját. Az Ember és társadalom műveltségterület alapvető ismereteket nyújt az enyhén értelmi fogyatékos tanulók szocializációs folyamataihoz, fejleszti az ön- és emberismereti képességeket, segít az ember társadalmi lényként való felfogásának kialakításában, a társadalmi folyamatok bizonyos fokig való megértésé- 5

5 ben. Lehetővé teszi e folyamatokban az eligazodást, és segít a tanulónak a különböző társadalmi szerepek megértésében, a humán identitás kialakulásában. A műveltségterületen belül az enyhe értelmi fogyatékos tanuló az ÉN-től, a család, a csoport, a lakóhely közvetlen társadalmi közegén át egészen a globális problémákig bejárja a megismerés, a fejlődés útját. A tantárgy társadalmi ismeretek témakörei elsősorban a közvetlen társadalmi közeg megismerését és az abban való tájékozódást szolgálják, célul tűzve ki a személyiség tiszteletére, az erkölcsös, etikus magatartásra nevelést, a nemzeti és hazafias állampolgári tudat erősítését, a humán értékrend megismertetését és kialakítását, a társadalmi beilleszkedés speciális vonatkozásait, mint például a másság-tudat értelmezését. A tantárgy keretében a tanuló megismerkedik a különböző - a helytől, időtől, szituációktól, szerepvállalástól és döntési helyzetektől függően változó - humán minőségekkel. Megérti, hogy ő maga, mint személyiség egyszerre lehet gyermek, családtag, iskolás, egy település lakosa, egy állam polgára, egy földrészhez, világhoz tartozó egyén. A különböző minőségeket önmagában testesíti meg, és hol az egyik, hol a másik szerepe kerül előtérbe. Mindegyik szerepével kapcsolatosan rendelkeznie kell az ahhoz szükséges motivációval, képességekkel és tudattal. Az ember és társadalom tanterv a személyiség identitásának ezt a fajta erősítését tűzi ki elsődleges célul. Az ember és társadalom műveltségterület tartalmai ebben az iskolatípusban is az életre nevelés, a társadalmi felkészültség folyamatos nevelését szolgálják tíz tanéven keresztül.. A tantervi témák három célkategória szerint különülnek el (és fonódnak össze). Ezek: a) a társadalmi felkészültség, b) az állampolgári felkészültség, c) a gazdasági felkészültség. A tanterven belül a fenti célok megvalósítására a megfelelő részműveltségi területeken (társadalmi ismeretek, állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek) kerül sor. A felsoroltak humán szemléletbeli, viselkedési és szociális, együttműködési tényezőinek megtanítása és működtetése már a gyermekkortól folyamatos gyakorlást igényel. Ennek terepe az ember és társadalom műveltségi területen belül főként az emberismeret részműveltségi terület. Éppen ezért ez a tanterv a NAT emberismerettel kapcsolatos követelményeit nem kerüli meg, és nem tereli át azok témáit más tantárgyakba. 6

6 Az Emberismeret részműveltség-terület tehát önállóan kap helyet az ismeretek között. Ez a tanulók vonatkozásában elsősorban az önismeret fejlesztésére, az ember és a társadalmi-természeti környezet harmonikus viszonyának kialakítására irányul. Sajátos nevelési célként jelenik meg de nem erőltetetten hangsúlyosan a tantervben a tanuló saját másságának elfogadtatása, vállalása, belső értékeinek feltárása és azok hasznosítása önmaga, valamint szűkebb-tágabb környezete számára. A tantárgy e témaköreiben a tanítandó tartalom az ember biológiai, szellemi és erkölcsi lény minősége körül szerveződik. A speciális tantervnek itt új minősége jelenik meg: az enyhén értelmi fogyatékos tanuló számára megfelelőnek tartott szakaszban, a évfolyamon az erkölcsietikai problémákról korábban szokatlan őszinteséggel szól, és mélységében is feltárja a lét, az élet általános és egyéni kérdéseit, a világ globális problémáit, segít utakat választani a majdani felnőtt életben. Az Emberismeret részműveltségi terület funkciója továbbá, hogy működtesse a tanulóknál a társadalmi együttélési normákat, tanítsa őket egymás önzetlen segítésére, tisztességes versengésre, a siker etikus megélésére, a kudarcok elviselésére, majd a további sikertelenségek elkerülésére. Az emberismeret terület főként az önismeret, a beleélési, a kötődési, kapcsolattartási, és konfliktusmegoldó képesség, valamint a segítőkészség vonatkozásában érvényesítheti nevelő hatását. Az ember és társadalom műveltségterület egységét a történelem tantárggyal való szoros integrációja biztosítja (lásd: áttekintő táblázat). E megoldás lehetővé teszi a rendelkezésre álló idő hatékonyabb felhasználását, egy-egy téma sokoldalú és nyugodtabb ütemű feldolgozását. Az Ember és társadalom tantárgy tanterve a Társadalmi, állampolgári és gazdasági felkészültségre nevelésben is követi a NAT rendszerét. Mindhárom vonatkozásban tartalmazza a megfelelő ismereteket, az elvárt tanulói teljesítményt, a fogalmakat és a fejlesztési követelményeket. Az egyes részműveltségi területeken a motívum, a képességek és a tudati szint mentén feltételezi az oktatást. A társadalmi környezet egyre összetettebbé válik. Az egyén élete a különböző szervezetek bonyolult rendszerében zajlik, és ebben az intézményrendszerben egyre nehezebb eligazodni. Az enyhén értelmi fogyatékos egyén számára különösen nehezített az eligazodás, mivel a spontán szocializációs tapasztalatokat nem tudja önállóan feldolgozni, elemezni, és ezek amúgy sem adnak kellő támpontot a társadalmi szerepekhez. 7

7 Az iskolának az a feladata tehát, hogy megalapozza a társadalmi beilleszkedéshez, együttéléshez, részvételhez és közreműködéshez szükséges társadalmi (a szociális motívumok, képességek és készségek rendszerét, a gazdasági és állampolgári) felkészültséget. A fogyatékos egyén állampolgárként részt vesz a társadalom életében. Ezért ismernie kell jogait és a törvényes határokat, kötelességeket, viszonyulnia kell ezekhez (állampolgári motívumok), érvényesítenie kell a saját életében (állampolgári képességek), és ismeretekkel kell rendelkeznie a társadalomról, az államról, az intézményrendszerről (állampolgári tudat). A társadalmi ismeretek természetesen a tanulók képességét figyelembe véve tartalmazzák a szociális motívumrendszer, az érdekképviselet és érdekérvényesítés momentumait, a kommunikációs készség, a konfliktuskezelő képesség elemeit, az emberi méltóság tiszteletét, a társas érintkezési szokások kialakítását. Az állampolgári ismeretek tanításának alapvető célja az állampolgári szerep tudatossá tétele, a tanuló önértékelésének erősítése, az állampolgári döntések megalapozása, jogok és kötelességek megértetése. A tanuló a 10. évfolyam végére megismeri az alapvető törvényeket, elsajátítja azt az érdekérvényesítő attitűdöt, amelynek segítségével állampolgári létét és társadalmi viszonyulásait az átlagos törvénytisztelő állampolgár szintjén esetleg segítséggel befolyásolni is képes. A tanterv látszólag nagyon sokat vár el a tanulótól. A fentiek azonban akkor értelmezhetők helyesen, ha azokat elsősorban az ember és társadalom tantárgyat tanítók iránti elvárásoknak tekintjük. A társadalmi, állampolgári és a gazdasági ismeretek teljes körű megismerésének és elsajátításának ugyanis különböző szintjei vannak. A tanterv anyaga, tanulói tevékenységei és az elvárt teljesítés differenciáltan jelenik meg a tantervekben. A tanterv tehát nem a feltétlen szűkítés, csökkentés útját járja, hanem elsősorban a tanulói tevékenységek szintezését, differenciálását tervezi. A differenciált feladatok meghatározása azonban a tanító, tanár kompetenciáját képezi. A tanterv tananyaga Az ember és természet tantárgy I. típusú tanterve a pedagógiai szakaszok szerint két nagy blokkra osztható. Az első az 1 6. évfolyam blokkja, amely a személyi identitás ívét járja be, és a különböző közösségi, társadalmi szerepeket 8

8 (gyermek, iskolás, családtag, település lakosa, magyar) gyakoroltatja, tudatosítja. Ez a blokk lineáris felépítésű. Fő funkciója, hogy megalapozza, előkészítse a második pedagógiai szakaszban tanított részműveltségi területeket: az emberismeretet, a társadalmi, állampolgári és a gazdasági ismereteket. Az első évfolyamon a gyermek igen nagy óraszámban ismerkedik saját magával. Ekkor történik a gyermektudat kialakítása, saját tulajdonságainak megismerése. Az egész első évfolyam alatt korrekciós, kompenzáló, feladattudatot megteremtő munkára van szükség. A nyugodt, türelmes interaktív folyamathoz pedig szükség van a megfelelő időkeretre. A második évfolyam anyaga (A család tagja vagyok) a saját család, a család szokásrendszere, e szokásrendszerbe beilleszkedés körét öleli fel. A tanuló megismerkedik a tágabb család fogalmával is. Alapvető fogalmakat sajátít el a mai család legfontosabb funkcióiról. A harmadik évfolyam anyaga (Iskolás vagyok) a közvetlen iskolai és osztálykeretben a szociális képességek kialakítására koncentrál. Olyan fogalmak tanítását is célul tűzi ki, amelyek ismeretében a környezetben való eligazodás praktikusan is megkönnyíti a tanuló életét. Ezen kívül a saját tulajdonságai már nemcsak önmagában, hanem társaihoz való viszonyában is megmérettetnek. A negyedik évfolyam tananyaga a lakóhely megismerését foglalja magába. A lakóhelyi, a...-i lakos vagyok identitás kialakítása céljából, és nem utolsósorban az időfogalom fejlesztése érdekében foglalkozni szükséges a családi előzményekkel (mikor és honnan költözött a család erre a településre, hányszor cserélt lakást, ), mit nyújt ez a település a családnak. Csak azután következik a településről szükséges ismeretek feldolgozása. Az ötödik évfolyamon az előző szerepek mellé a nemzeti hovatartozás, mint identitás társul. Az állampolgár-szerep tudatosítása ebben a korban még korainak tűnik, de a tanulónak tudnia kell, hogy hazája Magyarország, ő maga magyar vagy nemzetiségi és/vagy etnikai kisebbségi közösséghez tartozik. Megismerkedik Magyarország nagy tájegységeivel. A hatodik évfolyam tananyaga szorosan kapcsolódik az előző évfolyamon tanult hazai tájegységekhez, valamint a történelem tantárgy anyagához. Az I. típusú történelem tantárgy szerint ezen az évfolyamon kezdődik a magyar történelem. Ezért a mondák, legendák téma amely egész tanévnyi időkeretet 9

9 feltételez, szorosan integrálja a két tantárgy tartalmát, és segíti a nagyon nehéz történelmi események, nevek, fogalmak rögzülését. Hangsúlyozni szükséges e tanév anyagának érzelmi jelentőségét, az ősök tiszteletét, a hagyományőrzés jelentőségét a tanulóéletében. Nagyon fontos, hogy amennyiben nemzetiségi és/vagy etnikai kisebbséghez tartozó tanulók vannak az osztályban, az ő mondavilágukból is szerepeljenek a helyi tantervben művek. A második blokkban az Ember és társadalom műveltségterület részterületei (emberismeret, társadalmi ismeretek, állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek) modulárisan jelennek meg egymás mellett. Tanításukat, az összefüggések megértését ahol ez kézenfekvő volt a témák sorrendisége támogatja. Például a társadalmi ismeretek Család témáját a gazdasági ismeretek Gazdálkodás a családban témája követi. A tananyag elrendezését elsősorban az egyes részműveltségi területek belső logikája diktálta, de erős függőséget mutat az évfolyamok egyenlő terhelhetőségével is. Ezért mind az emberismeret, mind pedig a gazdálkodási ismeretek négy évfolyamon (7 10.) szerepelnek. A tananyag ilyen elosztása azzal az előnnyel is jár, hogy az ismereteknek a gyakorlására hosszabb idő áll rendelkezésre, több kapcsolatuk alakítható ki. Az időkeretek A tantárgy időkerete évfolyamonként 36 óra. Ebből a minimális kompetencia eléréséhez a tantervben valamennyi évfolyamon évi 30 óra fordítható. A további felhasználható órakeret évfolyamonként 6 óra, az összes óra 16%-a. Felosztása a tanulók haladási ütemétől, a téma összetettségétől függ. A történelem tantárgytól eltérően az ember és társadalom tantárgyban témanapok nem jelennek meg. Ennek oka egyrészt, hogy a témanapokra való felkészülés, az aktív önálló tanulás és szereplés csak bizonyos tantárgyakban indokolt. Túlzott alkalmazása rendkívül megterhelné a tanulókat. Az ember és társadalom tantárgy terepe eléggé gyakorlatias, sok témában tervezhető intézménylátogatás, kihelyezett gyakorlat, találkozás önkormányzatok képviselőkkel, szakemberekkel. Tananyaga ugyanakkor túlságosan strukturált ahhoz, hogy ezen a szinten koherens összefoglalás szülessen. Ezért inkább az egyes témák megfelelő lezárása, értékelése javasolható. A tanterv helyi alkalmazása során a következő lehetőségek adódnak: Az iskola változtatás nélkül alkalmazza a tantervi időkeretet és a tananyagbeosztást. 10

10 A további felhasználható órakeretet a fentiek ellenére témanapra használja fel (például egy országos állami intézmény látogatására tanulmányi kirándulás keretében). Saját belátása szerint adaptálja. A tanulói tevékenységek A tanulói tevékenységet, vagyis az ismeret-elsajátításnak a tanulói oldalát, a tanuló személyes aktív közreműködésére, a gyógypedagógus és a tanuló megváltozott interakciójára, a tanulói identitásának erősítésére, fejleszthető gondolkodására, önállóságára építő tanulási stratégiák határozzák meg. A tanterv erőteljesen koncentrál a gondolkodás fejlesztését célzó módszerek érvényesítésére. Az ember és társadalom tanterv azokat a tanulói tevékenységeket preferálja, amelyek módszereikben a motivációt, az aktivizálást és a differenciálást szolgálják. A tanórai tevékenységek egy része házi feladatoknak is alkalmas. Főként a gyűjtőmunka, az adatrendezés, a sajtófigyelés, az írásbeli munkák lehetnek házi feladatok is, de csak a tanítási órán is gyakorolt vagy megfelelően előkészített (algoritmizált) ismert tevékenységek adhatók fel. Ez utóbbi esetben az algoritmus rögzítése ajánlott. Az ismeretek elsajátításának folyamatában kiemelt szerep jut a dokumentálásnak, az írásbeliségnek. A tanterv feltétele éppen ezért füzet vezetése, annak rendszeres javítása. A közös és önálló vázlatok, emlékeztető kulcsszavak és megtanulandó tanegységek rövid összefoglalásai a füzetben maradandó tanulói segédletté állnak össze. Az Ember és társadalom tantárgy nem kötődik egyetlen tankönyvcsaládhoz. A gyógypedagógiai tankönyvcsalád alkalmazása javasolt ugyan, de fontosak az egyedi vázlatok, megtanulandó szövegek másolatai a füzetbe ragasztva, szemelvények egyes törvényekből, az önkormányzati tájékoztató anyagok, a gazdálkodási ismeretekkel kapcsolatos dokumentumok gyűjteménye, a saját példák feldolgozása. Az Ember és társadalom tananyagát a NAT keretein belül is érdemes évről évre frissíteni, az aktuális társadalmigazdasági változásoknak megfelelően tanítani. Ezért azt a gyakorlatot érdemes folytatni, ami a korrektív hatásrendszerű kísérleti osztályokban korábban jól bevált: a tanár az egy példányban megvásárolt több tankönyvből és szakirodalomból állította össze a megtanulandó anyagot. 11

11 A füzetbe tehát a tevékenység algoritmusa, a rövid, kívülről megtanulandó szövegrészek, összefoglalások (amennyiben a tanár maga fogalmazza meg) kerülnek be. Ezeket érdemes előre elkészíteni a megfelelő példányszámban, és a füzetbe ragasztani. Fontos, hogy a tanulók szokják meg a rendszeres íráshasználatot. Az írásbeliség csak így válik az ismeretszerzés természetes eszközévé. Az ember és társadalom tantárgy tanterve sok lehetőséget nyújt a szóbeli kommunikáció gyakorlására. A történelem tantárgytól eltérően, amelyben főként a közlő-leíró, elbeszélő szövegtípusok dominálnak, itt a kommunikatív kapcsolatot fenntartó (köszönés, megszólítás, beszélgetés kezdeményezése, társalgás, felköszöntés) és a tájékoztató (elbeszélés, vélemény, kritika, ígéret, magyarázat, hír, tudósítás, jellemzés) szövegtípusok fordulnak elő gyakrabban. A mozgás a manualitás, a cselekvés az ember és társadalom tantárgy tanítása során sem hanyagolható el. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló viszonylag sokáig marad a motoros tanulás szintjén, és csak lassan, kitartó munkával léptethető előre a tanulási folyamat hierarchikusan építkező folyamatában. Éppen ezért alkalmat és időt kell adni a tananyag elsajátítását megkönnyítő manuális produktumok létrehozására. A helyi adaptálás során a tanulói tevékenységek köre természetesen tovább gazdagodik, a lista egyre bővülhet. Kötelező és javasolt fogalmak A fogalmakat a tanterv a témákból származtatja. Lehetőség szerint megmarad a konkrét fogalmaknál, az elvontabbakat általában a B változat számára tartja fenn. A minimális kompetenciához szükséges valamennyi az Irányelvben jelzett fogalom azonban az A változatban is szerepel. A helyi adaptáció során a fogalmak bővíthetők. Az elvárt tanulói teljesítmény Az ember és társadalom tantárgy elvárt tanulói teljesítményeit három aspektusból szükséges közelíteni. Az egyik az Irányelvekben közölt minimális kompetencia javaslat, a másik az ezt túllépő, a jelen tantervben a NAT általános követelményeiből leszármaztatott optimális teljesítményszint, a harmadik a tanterv témáival illetve a tanulói tevékenységgel szinkron realitás. A tanterv megvalósításában a fentiek a következőképpen viszonyulnak egymáshoz: a tananyag tanulói tevékenységekben való szublimálása (realitás) a tanulók zö- 12

12 ménél közelítheti az optimális teljesítményszintet. Természetes, hogy a tanuló ezzel eleve meghaladja a minimális kompetenciát. Az egész oktatási folyamat tehát nem marad a minimális kompetencia szintjén, ezért a tanterv a tanulói teljesítményt a témáknál külön-külön megfogalmazza. A pedagógiai szakaszhatárokon azonban mégis az Irányelvek minimális kompetenciaszintje jelenik meg, mivel a lassabban fejlődő tanulók évvesztés nélkül csak ennek alapján haladhatnak tovább. Az Ember és társadalom gyenge tantárgyi teljesítése miatt az első pedagógiai szakaszban nem célszerű az évismétlés. Ez még a második pedagógiai szakaszban is meggondolandó. Az Ember és társadalom tantárgy az elvárt tanulói teljesítmények tekintetében is több variációt tartalmaz. Az ellenőrzés, értékelés, minősítés Általános elvként megismételhetők a történelem tanterv ismertetésében leírtak. Ennek értelmében javasolt, hogy a tanórai tanítás-tanulás folyamat ellenőrzése az elfogadva követel elven valósuljon meg. El kell fogadni, hogy a tanuló lassabban halad, hogy többszöri ismétlésre van szüksége, hogy fokozottan érzékeny az időjárási frontokra, és ilyenkor minden előző ismeret kieshet. De figyelembe kell venni a pillanatnyi közérzetét, azt, hogy esetleg éhes vagy kialvatlan, és ezért hibázik. Mégis követelményeket kell támasztani. Az elvtelen beletörődés abba, hogy a tanuló nem teljesít, már gyermekkorban munkátlanságra szoktathatja. Az ellenőrzés a folyamatos megfigyelésből, a tapintatosan korrigáló megjegyzésekből, figyelmeztetésből, minden esetben konkrét segítségnyújtásból álljon. Igen hatásosak és a többi tanuló figyelmét nem vonják el a munkától a metakommunikatív jelzések (intés, figyelmeztető szemvillanás, fejcsóválás vagy helyeslő, támogató bólintás). A javító szándékú verbális megjegyzések hangneme ne legyen korholó, kemény rideg. A tanuló kapjon rövid, nagyon pontosan megfogalmazott, a javítás módjára konkrétan utaló instrukciót és bátorítást. Gyakran szükség lehet a munkatempó fokozására, ez esetben is a metakommunikációval érdemes kezdeni, és csak eredménytelenség esetén alkalmazzon a tanár szóbeli figyelmeztetést. Nem javasolható az elmarasztalások füzetbe beírása. Ez ugyanis maradandóan megszégyeníti a tanulót. 13

13 Az értékelés a tantervben minden téma lezárásakor követelmény. Differenciáltan történik. Az értékelésre az egyes témáknál konkrét szempontok találhatók. Minősítés: az egyes iskolák pedagógiai programjában megfogalmazott elvek szerint lehet fejlesztő értékelés vagy osztályzatokkal történő. Teljes mértékben helyi kompetencia. Tankönyvek, taneszközök A fentiekben a tankönyvekre, taneszközökre már történt utalás. Ebben a tantárgyban a tevékenységek széles skálája a variábilisabb, rugalmasabb, sokforrású tanítási folyamatot feltételezi. Ezért célszerűnek látszik az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára megjelentetett tankönyvek választásával párhuzamosan az iskolai könyvtárat ennek a szempontnak megfelelően fejleszteni. Az Ember és társadalom tantárgy tanítása az írásos dokumentumforrások mellett nem nélkülözheti a média igénybevételét. A képi információközlés könynyebben utat talál az enyhén értelmi fogyatékos tanulókhoz, az ismeretek megjegyzését, bevésését a vizualitás jelentős mértékben megkönnyíti. A média naponta illusztrálja, ismerteti a társadalmi ismeretekhez kapcsolódó aktuális történéseket. Szükséges kellék a füzet is. Szerepéről már volt szó. Legfontosabb funkciója, hogy helyet adjon a tanár által összeállított és beragasztott megtanulandó szövegeknek, a tanulói tevékenységek algoritmusainak Az ajánlott tankönyvek, taneszközök az egyes témáknál szerepelnek. A fejlesztendő kompetencia területeket az évfolyam tananyaga után tüntettük fel. A tananyagrészeknél szerepeltettük a kiemelt fejlesztési területeket, az alábbi rövidítéseket használva: Kiemelt fejlesztési területek (kereszttantervek) Hon- és népismeret HN Énkép, önismeret ÉN Európai azonosságtudat egyetemes kultúra EE Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés AD 14

14 Gazdasági nevelés GN Környezettudatosságra nevelés KT Testi és lelki egészség EG A tanulás tanítása TA Felkészülés a felnőtt lét szerepeire FF 15

15 Tantárgy óraterve és a tanterv áttekintő táblázata ÉVFOLYAM Változat A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B Heti óraszám Ember vagyok Én, a gyermek Külső és fizikai tulajdonságaim A család tagja vagyok Az én családom 8 8 A család szokásrendszere A tágabb család Iskolás vagyok Az iskola A csoport, az osztály Helyem az osztályban i lakos vagyok Családi előzmények 5 5 A lakóhely Magyar vagyok Hazám, Magyarország 5 5 Magyarország nagy tájegységei Fővárosunk Budapest

16 ÉVFOLYAM Változat A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 6. Mondák, legendák Az Árpád-házi királyok korából Későbbi korokból 8 8 A magyar nemzet jelképei Ember és állam. 9 9 Test és lélek A család 4 4 Gazdálkodás a családban A helyi társadalom Személyiségünk Gazdálkodás, munkavállalás 8 8 A helyi társadalom 5 5 A roma etnikum Az érték és az erkölcs Állampolgári jogok és kötelességek Hazánk gazdasága Az élet nagy kérdései 9 9 A MK Alkotmánya Hazánk külgazdasága 3 3 Utunk Európába 2 2 További felhasználható órakeret Mindösszesen

17 Részletes követelmények Résztémák 1. évfolyam évi 36 óra 1. téma: Ember vagyok 30 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tananyag óra Én. A gyermek. Személyi identitás, én-tudat. Személyi adatok. Név. Születési hely, év, hó, nap. Életkor. Nem. Élettér: lakás (cím), család, iskola (neve, címe). ÉN TA Tanulói tevékenység Kötelező és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény Személyi adatok memorizálása. Tájékozódás otthon. A lakás részeinek felsorolása. Tájékozódás az otthon és az iskola közötti úton. A megtett út irányainak felsorolása. Személyes vonatkozásokat tartalmazó találós kérdések megfejtése. Barkochba játék: megfejtendő a tanuló. Név, családi név, keresztnév, előnév, utónév, becenév, idő, időpont, dátum, előbb, később, azelőtt, azóta, azután, csecsemő, kisgyermek, óvodás, kisiskolás, éves vagyok, betöltöttem a évet, éves leszek -ban, fiú, lány, lakás, családi ház, saját lakás, bérlakás, lakáscím, iskola neve, címe Tudja, hogy ki ő. Legyen képes bemutatkozni. Ismerje személyes adatait, kérésre érthetően közölje ezeket. Nevezze meg iskoláját. Különböztesse meg más iskoláktól. Készségek: önazonosítás Képességek, attitűdök: megfigyelés adatok megjegyzése hozzárendelés képessége felidézés, aktualizálás képessége, megértés, reagálás, elemzés, kommunikáció Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet Gondolkodási műveletek: azonosítás, konkretizálás, analízis, szintézis Gondolkodási fajták: perceptív (akusztikus és vizuális), cselekvéses, fogalomalkotó 18

18 óra Az én testem. Testséma. Testtájak. Testrészek. Végtagok. Páros testrészek, érzékszervek. Irányok a testen: oldalúság, előrehátrairányultság. A testrészek kölcsönös viszonya. A test és a környező tér viszonya. Kiterjedt és tájékozódó testmozgások. A testérzések, mozgáspercepció, érzékszervi percepció. ÉN TA A fekvő test körülrajzolása, kivágása. testrészek berajzolása. Saját fotó beragasztása a füzetbe (albumba). Tájékozódás a saját testen. A testrészek felsorolása. Ritkán említett részek megnevezésének beragasztása a füzetbe. Test-testrész mondókák megtanulása, elmondás közben a testrészek megmutatása. Téri tájékozódás a saját testhez viszonyítva. A téri relációk verbalizálása (tőlem jobbra, tőle balra stb.) ( vezetve lenni vezetni gyakorlatok) nyitott és csukott szemmel, kinesztéziás és hangirányítással. A viszonyítási pont megkeresése a feladatok teljesítése előtt. A test mozgásformáinak megtapasztalása (nyújtás, hajlítás, forgatás, forgás, elfordítás, emelés, lendítés, támaszkodás). Aktív mozgásirányítás. Instrukció teljesítése verbális, hang- és taktilis vezetésre. Gyors, pontos mozgás-kivitelezés, reagálás testrészekkel kapcsolatos felszólításokra. Testrészek, testtájék, ízület, váll, kar, kéz, könyök, csukló, comb, térd, boka, lábszár, lábfej, lábujjak, talp, sarok, ujj, hüvelykujj, mutatóujj, középsőujj, gyűrűsujj, kisujj, a fej, arc, homlok, szem, szemöldök, szempilla, orr, orrnyereg, orrlyuk, fül, fülkagyló, száj, ajak. Hasonló részletességgel a többi testtájék is. Irányok: jobb, bal, jobbra, balra, előre, hátra, mögé, mellé. Legyen tisztában saját teste felépítésével. Nevezze és mutassa meg a testrészeket. Ismerje a ritkábban említett testtájék, ízület megnevezését is. Legyen képes a testséma biztonságos egyensúlyi érzékelésére. Tudjon pontosan, megfelelő irányú és ütemű mozgással reagálni a szóval, hanggal, érintéssel közvetített felszólításra. Legyen képes megtalálni a testmozgás kiindulásának viszonyítási pontját a test térbeli alaphelyzetét. Készségek: önazonosítás, a saját test elfogadásának készsége Képességek, attitűdök: megfigyelés szociális, empátiás képesség, önismeret, fizikális és motoros képességek, mozgáskoordináció, téri orientációs képesség, felidézés, elemző képesség, reagáló képesség, becslés, beszédés mozgáskoordináció, transzfer Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, érzelem, akarat Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, viszonyítás, azonosítás, konkretizálás, általánosítás Gondolkodási fajták Percepciós (vizuális, auditív és kinesztéziás), cselekvéses, fogalomalkotó 19

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M HAJÓS MISKE DRÁGSZÉL TÁRSULT ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M I. NEVELÉSI PROGRAM II. HELYI TANTERV 2013. I. NEVELÉSI PROGRAM 2. oldal Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben