Helyi tanterv EMBER ÉS TÁRSA- DALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv EMBER ÉS TÁRSA- DALOM"

Átírás

1 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv EMBER ÉS TÁRSA- DALOM évfolyam Officina Bona tantervcsalád Minősített Gyógypedagógiai Program (Országos Közoktatási Intézet) Témavezető: dr. Janza Károlyné, alkotó: Vinczéné Bíró Etelka

2 I. Általános fejlesztési követelmények 1. Az emberismeret és az önismeret képességei 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Értse, hogy az emberi életnek különböző szakaszai vannak. b) Tudja, hogy az embereknek vannak jó és rossz tulajdonságaik. c) Teljesítse családi és iskolai megbízatásait. a) Értse, hogy a testi és lelki egészség, valamint az életvitel és a magatartás hatnak egymásra. b ) Tudja, hogy a tulajdonságok fejleszthetők c) Felelősen teljesítse családi és iskolai megbízatásait. d) Ismerje fel az élet és a természet értékeit. e) Értse, miért van szükség az alapvető magatartási szabályok betartására. 2. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek a) Tudja, hogy az ember biológiai, szellemi, társadalmi és erkölcsi lény. b) Vegye számba önmaga hibáit és erényeit. c) Felelősen és önállóan teljesítse családi és iskolai megbízatásait. d) Legyen tisztában a rokoni és baráti kapcsolatok értékével. e) Tudja, mi mindent tehet környezetéért. f) Tudja, hogy céljai megvalósításához kitartásra van szükség. g) Becsülje az emberi élet és a természet értékeit. Tudjon ismereteket meríteni különböző forrásokból és azokból következtetéseket levonni 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Dolgozza fel nevelői irányítással az információkat. a) Legyen képes adott témához információt gyűjteni az iskolai könyvtárban. a) Tudjon ismereteket meríteni saját emberi-társadalmi környezetéből, képekből, kézikönyvekből, gyermeklexikonokból, tömegkommunikációs eszközökből. 3

3 A tények és a vélemények közötti különbség felfogása 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Különböztesse meg a mesét a valóságtól. a) Tudja, hogy ugyanarról a dologról többféle elképzelés lehet. Értse a folyamatosság és a változások szerepét a társadalomban a) Tudja, hogy a különböző vélemények nem mindig reálisan tükrözik a tényeket évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam Legyen képes személyek, helyzetek, események bemutatására a) Értse, hogy van, amit érdemes megőrizni, és van, amin változtatni szükséges. b) Tudja, hogy a változások okai összetettek lehetnek. c) Tudja, hogy a változás és a fejlődés nem ugyanaz évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam 3. Kifejezőképességek a) Konkrét esetekben tudjon különbséget tenni a jó és a rossz között. a) Fogalmazza meg benyomásait, érzelmeit személyiségekkel, fontosabb eseményekkel kapcsolatban. b) Tudja, hogy az események egyes emberek, közösségek számára előnyösek, ugyanazok mások számára hátrányosak lehetnek évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Tudjon eseményeket vázlatosan elbeszélni. a) Tudjon eseményeket részletezni. b) Legyen képes témáról rajzot készíteni. Tudjon beszámolni képekről, történetekből szerzett ismereteiről. b) Nevelői segítséggel készítsen vázlatot, feljegyzést a tankönyv szövegéből. 4

4 4. Tájékozódás az időben 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Legyenek képzetei a percről, az óráról, a hétről, a hónapról, az évről, az évtizedről és az évszázadról. Tájékozódás a térben a) Tudja a tanult eseményeket időrendbe állítani. b) Különböztesse meg a jelent, a múltat és a régmúltat. a) Legyen képes időrendbe állítani a tanult konkrét társadalmi változásokat 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam II. A tantárgyi koncepció értelmezése a) Értse, hogy a földrajzi környezet hatást gyakorol a fejlődésre, a gazdasági életre. A gyógypedagógiai oktatás tapasztalatai szerint a tanulók zöme az iskola elvégzése után képes a társadalmi beilleszkedésre, a kevéssé elméletigényes szakmák elsajátítására. Az Ember és társadalom tantárgy komplex tanítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók a munka világában is jobban eligazodjanak. A társadalmi tájékozottság, a demokratikus közéletben való részvétel, a gazdálkodás gyakorlatának alapismeretében a családi élet, az értelmes felnőtt lét számukra is tartalmasabbá válhat. Az ember és társadalom tanterv fő jellemzői A tantárgy koncepciójában kiemelten szerepel a tanuló emberként, partnerként való elfogadása, vezetése a tanulási folyamatban, a lehető legnagyobb fokú önállóságra szoktatása, és a társadalmi szerepek gyakorlása révén a problémamegoldó képességének fejlesztése. Az ember és társadalom tanterv tehát nem hangsúlyozza a fogyatékosságot. Főként az épen maradt funkciók fejlesztésére támaszkodik, ugyanakkor korrekciós célként megjelöli a fogalmi fejlesztést, a gondolkodás fejlesztésének útját. Az Ember és társadalom műveltségterület alapvető ismereteket nyújt az enyhén értelmi fogyatékos tanulók szocializációs folyamataihoz, fejleszti az ön- és emberismereti képességeket, segít az ember társadalmi lényként való felfogásának kialakításában, a társadalmi folyamatok bizonyos fokig való megértésé- 5

5 ben. Lehetővé teszi e folyamatokban az eligazodást, és segít a tanulónak a különböző társadalmi szerepek megértésében, a humán identitás kialakulásában. A műveltségterületen belül az enyhe értelmi fogyatékos tanuló az ÉN-től, a család, a csoport, a lakóhely közvetlen társadalmi közegén át egészen a globális problémákig bejárja a megismerés, a fejlődés útját. A tantárgy társadalmi ismeretek témakörei elsősorban a közvetlen társadalmi közeg megismerését és az abban való tájékozódást szolgálják, célul tűzve ki a személyiség tiszteletére, az erkölcsös, etikus magatartásra nevelést, a nemzeti és hazafias állampolgári tudat erősítését, a humán értékrend megismertetését és kialakítását, a társadalmi beilleszkedés speciális vonatkozásait, mint például a másság-tudat értelmezését. A tantárgy keretében a tanuló megismerkedik a különböző - a helytől, időtől, szituációktól, szerepvállalástól és döntési helyzetektől függően változó - humán minőségekkel. Megérti, hogy ő maga, mint személyiség egyszerre lehet gyermek, családtag, iskolás, egy település lakosa, egy állam polgára, egy földrészhez, világhoz tartozó egyén. A különböző minőségeket önmagában testesíti meg, és hol az egyik, hol a másik szerepe kerül előtérbe. Mindegyik szerepével kapcsolatosan rendelkeznie kell az ahhoz szükséges motivációval, képességekkel és tudattal. Az ember és társadalom tanterv a személyiség identitásának ezt a fajta erősítését tűzi ki elsődleges célul. Az ember és társadalom műveltségterület tartalmai ebben az iskolatípusban is az életre nevelés, a társadalmi felkészültség folyamatos nevelését szolgálják tíz tanéven keresztül.. A tantervi témák három célkategória szerint különülnek el (és fonódnak össze). Ezek: a) a társadalmi felkészültség, b) az állampolgári felkészültség, c) a gazdasági felkészültség. A tanterven belül a fenti célok megvalósítására a megfelelő részműveltségi területeken (társadalmi ismeretek, állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek) kerül sor. A felsoroltak humán szemléletbeli, viselkedési és szociális, együttműködési tényezőinek megtanítása és működtetése már a gyermekkortól folyamatos gyakorlást igényel. Ennek terepe az ember és társadalom műveltségi területen belül főként az emberismeret részműveltségi terület. Éppen ezért ez a tanterv a NAT emberismerettel kapcsolatos követelményeit nem kerüli meg, és nem tereli át azok témáit más tantárgyakba. 6

6 Az Emberismeret részműveltség-terület tehát önállóan kap helyet az ismeretek között. Ez a tanulók vonatkozásában elsősorban az önismeret fejlesztésére, az ember és a társadalmi-természeti környezet harmonikus viszonyának kialakítására irányul. Sajátos nevelési célként jelenik meg de nem erőltetetten hangsúlyosan a tantervben a tanuló saját másságának elfogadtatása, vállalása, belső értékeinek feltárása és azok hasznosítása önmaga, valamint szűkebb-tágabb környezete számára. A tantárgy e témaköreiben a tanítandó tartalom az ember biológiai, szellemi és erkölcsi lény minősége körül szerveződik. A speciális tantervnek itt új minősége jelenik meg: az enyhén értelmi fogyatékos tanuló számára megfelelőnek tartott szakaszban, a évfolyamon az erkölcsietikai problémákról korábban szokatlan őszinteséggel szól, és mélységében is feltárja a lét, az élet általános és egyéni kérdéseit, a világ globális problémáit, segít utakat választani a majdani felnőtt életben. Az Emberismeret részműveltségi terület funkciója továbbá, hogy működtesse a tanulóknál a társadalmi együttélési normákat, tanítsa őket egymás önzetlen segítésére, tisztességes versengésre, a siker etikus megélésére, a kudarcok elviselésére, majd a további sikertelenségek elkerülésére. Az emberismeret terület főként az önismeret, a beleélési, a kötődési, kapcsolattartási, és konfliktusmegoldó képesség, valamint a segítőkészség vonatkozásában érvényesítheti nevelő hatását. Az ember és társadalom műveltségterület egységét a történelem tantárggyal való szoros integrációja biztosítja (lásd: áttekintő táblázat). E megoldás lehetővé teszi a rendelkezésre álló idő hatékonyabb felhasználását, egy-egy téma sokoldalú és nyugodtabb ütemű feldolgozását. Az Ember és társadalom tantárgy tanterve a Társadalmi, állampolgári és gazdasági felkészültségre nevelésben is követi a NAT rendszerét. Mindhárom vonatkozásban tartalmazza a megfelelő ismereteket, az elvárt tanulói teljesítményt, a fogalmakat és a fejlesztési követelményeket. Az egyes részműveltségi területeken a motívum, a képességek és a tudati szint mentén feltételezi az oktatást. A társadalmi környezet egyre összetettebbé válik. Az egyén élete a különböző szervezetek bonyolult rendszerében zajlik, és ebben az intézményrendszerben egyre nehezebb eligazodni. Az enyhén értelmi fogyatékos egyén számára különösen nehezített az eligazodás, mivel a spontán szocializációs tapasztalatokat nem tudja önállóan feldolgozni, elemezni, és ezek amúgy sem adnak kellő támpontot a társadalmi szerepekhez. 7

7 Az iskolának az a feladata tehát, hogy megalapozza a társadalmi beilleszkedéshez, együttéléshez, részvételhez és közreműködéshez szükséges társadalmi (a szociális motívumok, képességek és készségek rendszerét, a gazdasági és állampolgári) felkészültséget. A fogyatékos egyén állampolgárként részt vesz a társadalom életében. Ezért ismernie kell jogait és a törvényes határokat, kötelességeket, viszonyulnia kell ezekhez (állampolgári motívumok), érvényesítenie kell a saját életében (állampolgári képességek), és ismeretekkel kell rendelkeznie a társadalomról, az államról, az intézményrendszerről (állampolgári tudat). A társadalmi ismeretek természetesen a tanulók képességét figyelembe véve tartalmazzák a szociális motívumrendszer, az érdekképviselet és érdekérvényesítés momentumait, a kommunikációs készség, a konfliktuskezelő képesség elemeit, az emberi méltóság tiszteletét, a társas érintkezési szokások kialakítását. Az állampolgári ismeretek tanításának alapvető célja az állampolgári szerep tudatossá tétele, a tanuló önértékelésének erősítése, az állampolgári döntések megalapozása, jogok és kötelességek megértetése. A tanuló a 10. évfolyam végére megismeri az alapvető törvényeket, elsajátítja azt az érdekérvényesítő attitűdöt, amelynek segítségével állampolgári létét és társadalmi viszonyulásait az átlagos törvénytisztelő állampolgár szintjén esetleg segítséggel befolyásolni is képes. A tanterv látszólag nagyon sokat vár el a tanulótól. A fentiek azonban akkor értelmezhetők helyesen, ha azokat elsősorban az ember és társadalom tantárgyat tanítók iránti elvárásoknak tekintjük. A társadalmi, állampolgári és a gazdasági ismeretek teljes körű megismerésének és elsajátításának ugyanis különböző szintjei vannak. A tanterv anyaga, tanulói tevékenységei és az elvárt teljesítés differenciáltan jelenik meg a tantervekben. A tanterv tehát nem a feltétlen szűkítés, csökkentés útját járja, hanem elsősorban a tanulói tevékenységek szintezését, differenciálását tervezi. A differenciált feladatok meghatározása azonban a tanító, tanár kompetenciáját képezi. A tanterv tananyaga Az ember és természet tantárgy I. típusú tanterve a pedagógiai szakaszok szerint két nagy blokkra osztható. Az első az 1 6. évfolyam blokkja, amely a személyi identitás ívét járja be, és a különböző közösségi, társadalmi szerepeket 8

8 (gyermek, iskolás, családtag, település lakosa, magyar) gyakoroltatja, tudatosítja. Ez a blokk lineáris felépítésű. Fő funkciója, hogy megalapozza, előkészítse a második pedagógiai szakaszban tanított részműveltségi területeket: az emberismeretet, a társadalmi, állampolgári és a gazdasági ismereteket. Az első évfolyamon a gyermek igen nagy óraszámban ismerkedik saját magával. Ekkor történik a gyermektudat kialakítása, saját tulajdonságainak megismerése. Az egész első évfolyam alatt korrekciós, kompenzáló, feladattudatot megteremtő munkára van szükség. A nyugodt, türelmes interaktív folyamathoz pedig szükség van a megfelelő időkeretre. A második évfolyam anyaga (A család tagja vagyok) a saját család, a család szokásrendszere, e szokásrendszerbe beilleszkedés körét öleli fel. A tanuló megismerkedik a tágabb család fogalmával is. Alapvető fogalmakat sajátít el a mai család legfontosabb funkcióiról. A harmadik évfolyam anyaga (Iskolás vagyok) a közvetlen iskolai és osztálykeretben a szociális képességek kialakítására koncentrál. Olyan fogalmak tanítását is célul tűzi ki, amelyek ismeretében a környezetben való eligazodás praktikusan is megkönnyíti a tanuló életét. Ezen kívül a saját tulajdonságai már nemcsak önmagában, hanem társaihoz való viszonyában is megmérettetnek. A negyedik évfolyam tananyaga a lakóhely megismerését foglalja magába. A lakóhelyi, a...-i lakos vagyok identitás kialakítása céljából, és nem utolsósorban az időfogalom fejlesztése érdekében foglalkozni szükséges a családi előzményekkel (mikor és honnan költözött a család erre a településre, hányszor cserélt lakást, ), mit nyújt ez a település a családnak. Csak azután következik a településről szükséges ismeretek feldolgozása. Az ötödik évfolyamon az előző szerepek mellé a nemzeti hovatartozás, mint identitás társul. Az állampolgár-szerep tudatosítása ebben a korban még korainak tűnik, de a tanulónak tudnia kell, hogy hazája Magyarország, ő maga magyar vagy nemzetiségi és/vagy etnikai kisebbségi közösséghez tartozik. Megismerkedik Magyarország nagy tájegységeivel. A hatodik évfolyam tananyaga szorosan kapcsolódik az előző évfolyamon tanult hazai tájegységekhez, valamint a történelem tantárgy anyagához. Az I. típusú történelem tantárgy szerint ezen az évfolyamon kezdődik a magyar történelem. Ezért a mondák, legendák téma amely egész tanévnyi időkeretet 9

9 feltételez, szorosan integrálja a két tantárgy tartalmát, és segíti a nagyon nehéz történelmi események, nevek, fogalmak rögzülését. Hangsúlyozni szükséges e tanév anyagának érzelmi jelentőségét, az ősök tiszteletét, a hagyományőrzés jelentőségét a tanulóéletében. Nagyon fontos, hogy amennyiben nemzetiségi és/vagy etnikai kisebbséghez tartozó tanulók vannak az osztályban, az ő mondavilágukból is szerepeljenek a helyi tantervben művek. A második blokkban az Ember és társadalom műveltségterület részterületei (emberismeret, társadalmi ismeretek, állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek) modulárisan jelennek meg egymás mellett. Tanításukat, az összefüggések megértését ahol ez kézenfekvő volt a témák sorrendisége támogatja. Például a társadalmi ismeretek Család témáját a gazdasági ismeretek Gazdálkodás a családban témája követi. A tananyag elrendezését elsősorban az egyes részműveltségi területek belső logikája diktálta, de erős függőséget mutat az évfolyamok egyenlő terhelhetőségével is. Ezért mind az emberismeret, mind pedig a gazdálkodási ismeretek négy évfolyamon (7 10.) szerepelnek. A tananyag ilyen elosztása azzal az előnnyel is jár, hogy az ismereteknek a gyakorlására hosszabb idő áll rendelkezésre, több kapcsolatuk alakítható ki. Az időkeretek A tantárgy időkerete évfolyamonként 36 óra. Ebből a minimális kompetencia eléréséhez a tantervben valamennyi évfolyamon évi 30 óra fordítható. A további felhasználható órakeret évfolyamonként 6 óra, az összes óra 16%-a. Felosztása a tanulók haladási ütemétől, a téma összetettségétől függ. A történelem tantárgytól eltérően az ember és társadalom tantárgyban témanapok nem jelennek meg. Ennek oka egyrészt, hogy a témanapokra való felkészülés, az aktív önálló tanulás és szereplés csak bizonyos tantárgyakban indokolt. Túlzott alkalmazása rendkívül megterhelné a tanulókat. Az ember és társadalom tantárgy terepe eléggé gyakorlatias, sok témában tervezhető intézménylátogatás, kihelyezett gyakorlat, találkozás önkormányzatok képviselőkkel, szakemberekkel. Tananyaga ugyanakkor túlságosan strukturált ahhoz, hogy ezen a szinten koherens összefoglalás szülessen. Ezért inkább az egyes témák megfelelő lezárása, értékelése javasolható. A tanterv helyi alkalmazása során a következő lehetőségek adódnak: Az iskola változtatás nélkül alkalmazza a tantervi időkeretet és a tananyagbeosztást. 10

10 A további felhasználható órakeretet a fentiek ellenére témanapra használja fel (például egy országos állami intézmény látogatására tanulmányi kirándulás keretében). Saját belátása szerint adaptálja. A tanulói tevékenységek A tanulói tevékenységet, vagyis az ismeret-elsajátításnak a tanulói oldalát, a tanuló személyes aktív közreműködésére, a gyógypedagógus és a tanuló megváltozott interakciójára, a tanulói identitásának erősítésére, fejleszthető gondolkodására, önállóságára építő tanulási stratégiák határozzák meg. A tanterv erőteljesen koncentrál a gondolkodás fejlesztését célzó módszerek érvényesítésére. Az ember és társadalom tanterv azokat a tanulói tevékenységeket preferálja, amelyek módszereikben a motivációt, az aktivizálást és a differenciálást szolgálják. A tanórai tevékenységek egy része házi feladatoknak is alkalmas. Főként a gyűjtőmunka, az adatrendezés, a sajtófigyelés, az írásbeli munkák lehetnek házi feladatok is, de csak a tanítási órán is gyakorolt vagy megfelelően előkészített (algoritmizált) ismert tevékenységek adhatók fel. Ez utóbbi esetben az algoritmus rögzítése ajánlott. Az ismeretek elsajátításának folyamatában kiemelt szerep jut a dokumentálásnak, az írásbeliségnek. A tanterv feltétele éppen ezért füzet vezetése, annak rendszeres javítása. A közös és önálló vázlatok, emlékeztető kulcsszavak és megtanulandó tanegységek rövid összefoglalásai a füzetben maradandó tanulói segédletté állnak össze. Az Ember és társadalom tantárgy nem kötődik egyetlen tankönyvcsaládhoz. A gyógypedagógiai tankönyvcsalád alkalmazása javasolt ugyan, de fontosak az egyedi vázlatok, megtanulandó szövegek másolatai a füzetbe ragasztva, szemelvények egyes törvényekből, az önkormányzati tájékoztató anyagok, a gazdálkodási ismeretekkel kapcsolatos dokumentumok gyűjteménye, a saját példák feldolgozása. Az Ember és társadalom tananyagát a NAT keretein belül is érdemes évről évre frissíteni, az aktuális társadalmigazdasági változásoknak megfelelően tanítani. Ezért azt a gyakorlatot érdemes folytatni, ami a korrektív hatásrendszerű kísérleti osztályokban korábban jól bevált: a tanár az egy példányban megvásárolt több tankönyvből és szakirodalomból állította össze a megtanulandó anyagot. 11

11 A füzetbe tehát a tevékenység algoritmusa, a rövid, kívülről megtanulandó szövegrészek, összefoglalások (amennyiben a tanár maga fogalmazza meg) kerülnek be. Ezeket érdemes előre elkészíteni a megfelelő példányszámban, és a füzetbe ragasztani. Fontos, hogy a tanulók szokják meg a rendszeres íráshasználatot. Az írásbeliség csak így válik az ismeretszerzés természetes eszközévé. Az ember és társadalom tantárgy tanterve sok lehetőséget nyújt a szóbeli kommunikáció gyakorlására. A történelem tantárgytól eltérően, amelyben főként a közlő-leíró, elbeszélő szövegtípusok dominálnak, itt a kommunikatív kapcsolatot fenntartó (köszönés, megszólítás, beszélgetés kezdeményezése, társalgás, felköszöntés) és a tájékoztató (elbeszélés, vélemény, kritika, ígéret, magyarázat, hír, tudósítás, jellemzés) szövegtípusok fordulnak elő gyakrabban. A mozgás a manualitás, a cselekvés az ember és társadalom tantárgy tanítása során sem hanyagolható el. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló viszonylag sokáig marad a motoros tanulás szintjén, és csak lassan, kitartó munkával léptethető előre a tanulási folyamat hierarchikusan építkező folyamatában. Éppen ezért alkalmat és időt kell adni a tananyag elsajátítását megkönnyítő manuális produktumok létrehozására. A helyi adaptálás során a tanulói tevékenységek köre természetesen tovább gazdagodik, a lista egyre bővülhet. Kötelező és javasolt fogalmak A fogalmakat a tanterv a témákból származtatja. Lehetőség szerint megmarad a konkrét fogalmaknál, az elvontabbakat általában a B változat számára tartja fenn. A minimális kompetenciához szükséges valamennyi az Irányelvben jelzett fogalom azonban az A változatban is szerepel. A helyi adaptáció során a fogalmak bővíthetők. Az elvárt tanulói teljesítmény Az ember és társadalom tantárgy elvárt tanulói teljesítményeit három aspektusból szükséges közelíteni. Az egyik az Irányelvekben közölt minimális kompetencia javaslat, a másik az ezt túllépő, a jelen tantervben a NAT általános követelményeiből leszármaztatott optimális teljesítményszint, a harmadik a tanterv témáival illetve a tanulói tevékenységgel szinkron realitás. A tanterv megvalósításában a fentiek a következőképpen viszonyulnak egymáshoz: a tananyag tanulói tevékenységekben való szublimálása (realitás) a tanulók zö- 12

12 ménél közelítheti az optimális teljesítményszintet. Természetes, hogy a tanuló ezzel eleve meghaladja a minimális kompetenciát. Az egész oktatási folyamat tehát nem marad a minimális kompetencia szintjén, ezért a tanterv a tanulói teljesítményt a témáknál külön-külön megfogalmazza. A pedagógiai szakaszhatárokon azonban mégis az Irányelvek minimális kompetenciaszintje jelenik meg, mivel a lassabban fejlődő tanulók évvesztés nélkül csak ennek alapján haladhatnak tovább. Az Ember és társadalom gyenge tantárgyi teljesítése miatt az első pedagógiai szakaszban nem célszerű az évismétlés. Ez még a második pedagógiai szakaszban is meggondolandó. Az Ember és társadalom tantárgy az elvárt tanulói teljesítmények tekintetében is több variációt tartalmaz. Az ellenőrzés, értékelés, minősítés Általános elvként megismételhetők a történelem tanterv ismertetésében leírtak. Ennek értelmében javasolt, hogy a tanórai tanítás-tanulás folyamat ellenőrzése az elfogadva követel elven valósuljon meg. El kell fogadni, hogy a tanuló lassabban halad, hogy többszöri ismétlésre van szüksége, hogy fokozottan érzékeny az időjárási frontokra, és ilyenkor minden előző ismeret kieshet. De figyelembe kell venni a pillanatnyi közérzetét, azt, hogy esetleg éhes vagy kialvatlan, és ezért hibázik. Mégis követelményeket kell támasztani. Az elvtelen beletörődés abba, hogy a tanuló nem teljesít, már gyermekkorban munkátlanságra szoktathatja. Az ellenőrzés a folyamatos megfigyelésből, a tapintatosan korrigáló megjegyzésekből, figyelmeztetésből, minden esetben konkrét segítségnyújtásból álljon. Igen hatásosak és a többi tanuló figyelmét nem vonják el a munkától a metakommunikatív jelzések (intés, figyelmeztető szemvillanás, fejcsóválás vagy helyeslő, támogató bólintás). A javító szándékú verbális megjegyzések hangneme ne legyen korholó, kemény rideg. A tanuló kapjon rövid, nagyon pontosan megfogalmazott, a javítás módjára konkrétan utaló instrukciót és bátorítást. Gyakran szükség lehet a munkatempó fokozására, ez esetben is a metakommunikációval érdemes kezdeni, és csak eredménytelenség esetén alkalmazzon a tanár szóbeli figyelmeztetést. Nem javasolható az elmarasztalások füzetbe beírása. Ez ugyanis maradandóan megszégyeníti a tanulót. 13

13 Az értékelés a tantervben minden téma lezárásakor követelmény. Differenciáltan történik. Az értékelésre az egyes témáknál konkrét szempontok találhatók. Minősítés: az egyes iskolák pedagógiai programjában megfogalmazott elvek szerint lehet fejlesztő értékelés vagy osztályzatokkal történő. Teljes mértékben helyi kompetencia. Tankönyvek, taneszközök A fentiekben a tankönyvekre, taneszközökre már történt utalás. Ebben a tantárgyban a tevékenységek széles skálája a variábilisabb, rugalmasabb, sokforrású tanítási folyamatot feltételezi. Ezért célszerűnek látszik az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára megjelentetett tankönyvek választásával párhuzamosan az iskolai könyvtárat ennek a szempontnak megfelelően fejleszteni. Az Ember és társadalom tantárgy tanítása az írásos dokumentumforrások mellett nem nélkülözheti a média igénybevételét. A képi információközlés könynyebben utat talál az enyhén értelmi fogyatékos tanulókhoz, az ismeretek megjegyzését, bevésését a vizualitás jelentős mértékben megkönnyíti. A média naponta illusztrálja, ismerteti a társadalmi ismeretekhez kapcsolódó aktuális történéseket. Szükséges kellék a füzet is. Szerepéről már volt szó. Legfontosabb funkciója, hogy helyet adjon a tanár által összeállított és beragasztott megtanulandó szövegeknek, a tanulói tevékenységek algoritmusainak Az ajánlott tankönyvek, taneszközök az egyes témáknál szerepelnek. A fejlesztendő kompetencia területeket az évfolyam tananyaga után tüntettük fel. A tananyagrészeknél szerepeltettük a kiemelt fejlesztési területeket, az alábbi rövidítéseket használva: Kiemelt fejlesztési területek (kereszttantervek) Hon- és népismeret HN Énkép, önismeret ÉN Európai azonosságtudat egyetemes kultúra EE Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés AD 14

14 Gazdasági nevelés GN Környezettudatosságra nevelés KT Testi és lelki egészség EG A tanulás tanítása TA Felkészülés a felnőtt lét szerepeire FF 15

15 Tantárgy óraterve és a tanterv áttekintő táblázata ÉVFOLYAM Változat A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B Heti óraszám Ember vagyok Én, a gyermek Külső és fizikai tulajdonságaim A család tagja vagyok Az én családom 8 8 A család szokásrendszere A tágabb család Iskolás vagyok Az iskola A csoport, az osztály Helyem az osztályban i lakos vagyok Családi előzmények 5 5 A lakóhely Magyar vagyok Hazám, Magyarország 5 5 Magyarország nagy tájegységei Fővárosunk Budapest

16 ÉVFOLYAM Változat A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 6. Mondák, legendák Az Árpád-házi királyok korából Későbbi korokból 8 8 A magyar nemzet jelképei Ember és állam. 9 9 Test és lélek A család 4 4 Gazdálkodás a családban A helyi társadalom Személyiségünk Gazdálkodás, munkavállalás 8 8 A helyi társadalom 5 5 A roma etnikum Az érték és az erkölcs Állampolgári jogok és kötelességek Hazánk gazdasága Az élet nagy kérdései 9 9 A MK Alkotmánya Hazánk külgazdasága 3 3 Utunk Európába 2 2 További felhasználható órakeret Mindösszesen

17 Részletes követelmények Résztémák 1. évfolyam évi 36 óra 1. téma: Ember vagyok 30 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tananyag óra Én. A gyermek. Személyi identitás, én-tudat. Személyi adatok. Név. Születési hely, év, hó, nap. Életkor. Nem. Élettér: lakás (cím), család, iskola (neve, címe). ÉN TA Tanulói tevékenység Kötelező és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény Személyi adatok memorizálása. Tájékozódás otthon. A lakás részeinek felsorolása. Tájékozódás az otthon és az iskola közötti úton. A megtett út irányainak felsorolása. Személyes vonatkozásokat tartalmazó találós kérdések megfejtése. Barkochba játék: megfejtendő a tanuló. Név, családi név, keresztnév, előnév, utónév, becenév, idő, időpont, dátum, előbb, később, azelőtt, azóta, azután, csecsemő, kisgyermek, óvodás, kisiskolás, éves vagyok, betöltöttem a évet, éves leszek -ban, fiú, lány, lakás, családi ház, saját lakás, bérlakás, lakáscím, iskola neve, címe Tudja, hogy ki ő. Legyen képes bemutatkozni. Ismerje személyes adatait, kérésre érthetően közölje ezeket. Nevezze meg iskoláját. Különböztesse meg más iskoláktól. Készségek: önazonosítás Képességek, attitűdök: megfigyelés adatok megjegyzése hozzárendelés képessége felidézés, aktualizálás képessége, megértés, reagálás, elemzés, kommunikáció Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet Gondolkodási műveletek: azonosítás, konkretizálás, analízis, szintézis Gondolkodási fajták: perceptív (akusztikus és vizuális), cselekvéses, fogalomalkotó 18

18 óra Az én testem. Testséma. Testtájak. Testrészek. Végtagok. Páros testrészek, érzékszervek. Irányok a testen: oldalúság, előrehátrairányultság. A testrészek kölcsönös viszonya. A test és a környező tér viszonya. Kiterjedt és tájékozódó testmozgások. A testérzések, mozgáspercepció, érzékszervi percepció. ÉN TA A fekvő test körülrajzolása, kivágása. testrészek berajzolása. Saját fotó beragasztása a füzetbe (albumba). Tájékozódás a saját testen. A testrészek felsorolása. Ritkán említett részek megnevezésének beragasztása a füzetbe. Test-testrész mondókák megtanulása, elmondás közben a testrészek megmutatása. Téri tájékozódás a saját testhez viszonyítva. A téri relációk verbalizálása (tőlem jobbra, tőle balra stb.) ( vezetve lenni vezetni gyakorlatok) nyitott és csukott szemmel, kinesztéziás és hangirányítással. A viszonyítási pont megkeresése a feladatok teljesítése előtt. A test mozgásformáinak megtapasztalása (nyújtás, hajlítás, forgatás, forgás, elfordítás, emelés, lendítés, támaszkodás). Aktív mozgásirányítás. Instrukció teljesítése verbális, hang- és taktilis vezetésre. Gyors, pontos mozgás-kivitelezés, reagálás testrészekkel kapcsolatos felszólításokra. Testrészek, testtájék, ízület, váll, kar, kéz, könyök, csukló, comb, térd, boka, lábszár, lábfej, lábujjak, talp, sarok, ujj, hüvelykujj, mutatóujj, középsőujj, gyűrűsujj, kisujj, a fej, arc, homlok, szem, szemöldök, szempilla, orr, orrnyereg, orrlyuk, fül, fülkagyló, száj, ajak. Hasonló részletességgel a többi testtájék is. Irányok: jobb, bal, jobbra, balra, előre, hátra, mögé, mellé. Legyen tisztában saját teste felépítésével. Nevezze és mutassa meg a testrészeket. Ismerje a ritkábban említett testtájék, ízület megnevezését is. Legyen képes a testséma biztonságos egyensúlyi érzékelésére. Tudjon pontosan, megfelelő irányú és ütemű mozgással reagálni a szóval, hanggal, érintéssel közvetített felszólításra. Legyen képes megtalálni a testmozgás kiindulásának viszonyítási pontját a test térbeli alaphelyzetét. Készségek: önazonosítás, a saját test elfogadásának készsége Képességek, attitűdök: megfigyelés szociális, empátiás képesség, önismeret, fizikális és motoros képességek, mozgáskoordináció, téri orientációs képesség, felidézés, elemző képesség, reagáló képesség, becslés, beszédés mozgáskoordináció, transzfer Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, érzelem, akarat Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, viszonyítás, azonosítás, konkretizálás, általánosítás Gondolkodási fajták Percepciós (vizuális, auditív és kinesztéziás), cselekvéses, fogalomalkotó 19

19 óra Külső és fizikai tulajdonságaim. Testalkat. Az egyes testrészek jellegzetessége. A testi erő. Terhelhetőség, munkabírás, fáradékonyság. A mozgás jellemzői. A koordinált mozgás. Túlmozgások, felesleges mozgások. Ezek jelzésértéke. Fáradtság, nyugtalanság, izgalom. ÉN EG A test megfigyelése. Jellemzés a valóságban való megfigyelés vagy egészalakos színes fotó alapján. A külső tulajdonságok felsorolása. Algoritmus meghatározása a jellemzéshez. Megfigyelés tevékenység közben. A testnevelés óra tapasztalatainak megjegyzése, elmondása. A lelkiállapot mozgásos kifejeződésének megfigyelése. A mozgás jelzésértékének megfejtése. Osztálytárs tulajdonságainak jellemzése kulturált megfogalmazással. Átlagos, kövér, dundi, sovány, vézna, beteges alkat. Szőke, barna, fekete, kreol, fehérbőrű, szeplős, alacsony, magas. Erős, gyenge, gyors, lassú, lomha, lusta, bizonytalan, izgőmozgó, nyugodt, kimért, megfontolt Ismerje saját külső és fizikai tulajdonságait. Ezekkel együtt fogadja el saját magát. Tudja, hogy előnytelen tulajdonságain bizonyos mértékig változtatni lehet. Készségek: önazonosulás felismerés Képességek, attitűdök: algoritmus betartásának képesség, látható, nyilvánvaló tulajdonságok felfogása. önértékelés, reális önkép megfogalmazásának képessége, személyes identitás, érdeklődés önmaga iránt, önismeret önmaga elfogadása, jellemző, lényeges jegyek kiemelése Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés figyelem, emlékezet, gondolkodás, érzelem Gondolkodási műveletek: analízis, szintézis Gondolkodási fajták analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó 20

20 Koordináció: Belső: Külső: az Anyanyelv és irodalom, az Életvitel, a Testnevelés és sport műveltségi területekkel Tankönyv, taneszköz: fotók, csomagolópapír, olló Ellenőrzés, értékelés, minősítés: értékelendő az önismeret szintje A 2. évfolyamba lépés szintje: Korának megfelelő szintű önismeret Fejlesztendő kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: a tantárgy sajátos nyelvének helyes használata, a hallott szöveg megértése; Matematikai kompetencia: a matematikai ismeretek alkalmazása a tantárgy keretében; A hatékony, önálló tanulás: analógiák felismertetése, lényegkiemelés, jellemző jegyek megtalálásának képessége; 21

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 3. Tantervi követelmények A tanítási-tanulási folyamat rendszeralkotó tényezői Képzési inputok (tanterv, kurzustartalmak) Transzformáció (oktatási folyamat)

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal Feladatötletek Milyen témákról beszélek? A kulcskompetencia és hozzá kapcsolódó fogalmak Feladatötletek 1.osztályban Milyen módszerekkel dolgozzunk?

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben