MEGHÍVÓ. 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.október 29-én (kedd) 15,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről. Előadó: polgármester - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó. - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti Megbízott 2. Védőnő beszámolója. Előadó: Komlós Orsolya védőnő 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok 4. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása. Előadó: jegyző 5. Szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól. Előadó: polgármester 6. Előterjesztés pedagógiai aszisztens felvételének lehetőségére. Előadó: Andrási Rita int.vezető 7. PS ÁMK intézményvezető vezetői pótlékának meghatározása. Előadó: polgármester 8. Szemétszállítás díj kompenzálásának felülvizsgálata. Előadó: polgármester 9. Előterjesztés belterületbe vonásra. Előadó: polgármester 1

2 10. Cserke-Ferment Kft. ügye. Előadó: Szokolai Lajos polgármester Cserkeszőlő, 2013.október 24. Szokolai Lajos sk. polgármester 2

3 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(X..) önkormányzati rendelete a Talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 29/2006.(XII.14.) sz. rendelete módosítására Cserkeszőlő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Talajterhelési díj szabályairól szóló 29/2006.(XII.14.) sz. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. /1/ A Rendelet 4.. helyébe a következő lép: 4..(1) A talajterhelési díj mértékét a díj alap, az egységdíj és a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg, kiszámításának módját a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2.. /1/ A Rendelet 5.. helyébe a következő lép: 5..(1) A talajterhelési díj alapja: a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetés esetében a méréssel igazolt víz mennyisége, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint és a közszolgáltató által mért locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. (2) Mérési lehetőség hiányában a a talajterhelési díj alapjának megállapításához szükséges átalány mértéke: 90 liter/fő/nap (3) A területérzékenységi szorzót Cserkeszőlő község területének vonatkozásában a 33/2000.(III.17.)Kormány Rendelet 2/1. sz. melléklete és a Ktdt. 3. sz. mellékletének táblázata határozza meg. (3)A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából az arra feljogosított olyan szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A folyékony hulladék befogadására a Cserkeszőlői Szennyvíztelep jogosult.

4 3.. /1/ A Rendelet 6.. (1) bekezdése helyébe a következő lép: 6..(1). Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag az ivóvízellátást és szennyvízcsatorna szolgáltatást nyújtó szervezet igazolása szerint- nem áll számára rendelkezésre. 4.. /1/ A Rendelet 7.. helyébe a következő lép: 7..(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni a tárgyévet követő év március 31-ig. (2) A kibocsátó a díjat az önkormányzati adóhatóság sz. számlája javára fizeti meg. Az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésre, valamint a végrehajtásra és a rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekre az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A szennyvízcsatornára való rákötés időpontjától törli az adóhatóság annak a fizetési kötelezettségét, aki a mindenkori szolgáltató igazolása szerint a szennyvízcsatorna szolgáltatást igénybe vette. (4)Szünetel a fizetési kötelezettség az után az ingatlan után, amelyet nem használnak és ezt a tényt az adóhatóságnál bejelentik. Ezt a tényt bizonyítja a szolgáltató számlája, mely csak alapdíjat tartalmaz. 5.. /1/ A Rendelet 8..(2) bekezdés első mondata helyébe a következő lép: 8..(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a mindenkori vízszolgáltatót: 6.. /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni. Cserkeszőlő, október hó 08. Szokolai Lajos sk. polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

5 1. sz. melléklet a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez 1. sz. meléklet a 29/2006.(XII.14.)sz. rendelethez A talajterhelési díj mértéke: TTD= E x A x T, ahol a TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj, E: az egységdíj (Ft/m3) A: díjfizetési alap (m3) T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó (1,5)

6 Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő, Köztársaság tér számú melléklet - KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához I. Személyes adatok Segélykérő neve:... Születési neve:... Szül.helye, ideje:... Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:... TAJ száma: Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában: - aktív korúak ellátásában* - időskorúak járadékában* - normatív lakásfenntartási támogatásban részesülök* - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagyok jogosult*, ezért mentesülök a jövedelem- és vagyonnyilatkozat benyújtása alól. (Amennyiben valamelyik támogatási formában részesül, úgy a további pontokat nem kell kitölteni.) Kijelentem, hogy a fenti ellátások egyikében sem részesülök. * (Ebben az esetben a további pontok kitöltése kötelező) 3. Kijelentem, hogy ingatlanomban a fűtés: csak fatüzeléssel oldható meg,* fatüzelésen kívül más módon is megoldható (gázfűtés, villanykályha)* 4. A kérelmező családi körülménye: egyedül élő nem egyedül élő 5. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:... fő * A megfelelő szöveg aláhúzandó

7 6. Kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai: Név Születési hely, idő, TAJ szám Anyja neve 7. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: - aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma:... fő - aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma:... fő - aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma:... fő II. Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen

8 szociális ellátások 4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 7. A család összes nettó jövedelme 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):... Ft/hó. Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve július 1-jétől a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. III. Vagyoni adatok Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:...;... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca

9 ... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármű a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus:..., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni):..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év. Becsült forgalmi érték:...ft. Összes vagyontárgy (Ügyintéző tölti ki!) 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. Egyéb nyilatkozatok Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is rendelkezik), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Cserkeszőlő,...év......hónap...nap Kérelmező aláírása A háztartás nagykorú tagjainak aláírása A háztartás nagykorú tagjainak aláírása

10

11 Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testület../2013. (...) rendelete SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szt ) 10. (1) bekezdésében, 26. -ában és 32. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat által a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4. ) BM rendelet alapján biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 2. E rendelet területi hatálya kiterjed Cserkeszőlő község közigazgatási területére. E rendelet személyi hatálya a Cserkeszőlő Község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. (1) -(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 3. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete szociális célú tűzifa támogatást nyújthat a Cserkeszőlő község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,-Ft), ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft), b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá c) téli fűtését kizárólag tűzifával oldja meg, és d) vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát. (2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki: a) aktív korúak ellátásában, b) időskorúak járadékában, c) lakásfenntartási támogatásban részesül, d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, e) az adott fűtési szezonban még nem részesült Cserkeszőlő Község Önkormányzatától tűzifa támogatásban. (3) A kérelmek elbírálásánál a képviselőtestület figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és életkörülményeit is.

12 (4) A kérelemhez mellékelni kell: - jövedelemigazolást (rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem rendszeres, illetve vállalkozásból származó jövedelemnél a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát), - lakásbérleti, albérleti szerződés másolatát, - a fogyatékosság, tartós betegség, egyedülállóság tényét igazoló iratot. Nem kell jövedelemigazolást csatolnia annak a kérelmezőnek, aki a 3. (2) bekezdésében felsorolt támogatások valamelyikében részesül. (5) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem január 15 napjáig nyújtható be. (6) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező évi fűtési költségeinek viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési kiadásainak havi összegét. (7) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában. (8) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 3 m3 háztartásonként. (9) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni. (10) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálandó. (11) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségvállalás teljesítését a képviselő testület ellenőrizheti, mely feltételek teljesítésére a kérelmezőt ötnapos határidő tűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólíthatja. Amennyiben a kérelmező a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, ugyanazon lakásra vonatkozóan a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenkét hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete, illetve Polgármestere döntési jogkörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmet. (12) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. 4. E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról átruházott hatáskörben Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szociális Bizottsága dönt. (1) Az ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni. (2) A kérelem jelen rendelet 1. sz mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be, mely tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot és a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 63/2006. (III 27 ) számú Korm. rend. 1 számú mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot is. (3) A kérelem az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt nyújtható be. 5.

13 (4) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Cserkeszőlő község területén a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. gondoskodik. (1) E rendelet alkalmazásában vagyonként a Sztv. 4. b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. 6. (2) A rendelet alapján benyújtandó kérelmek esetében is alkalmazni kell a Sztv. jövedelemszámítási, és vagyonnyilatkozat-tételi szabályait. Záró rendelkezések 7. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján megítélt tűzifa támogatásokra kell alkalmazni. Jelen rendelet március 1 napján hatályát veszti. Szokolai Lajos sk. polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző

14 Melléklet a pedagógiai aszisztens felvételéhez. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC.törvény (a továbbiakban: Nkt) módosult. 2. melléklete változott, a) dajka, gondozónő és takarító esetében a o évi megalapozó felméréskor az Nkt. még csoportonként 1 fő dajkát, továbbá intézményenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik 1 fő gondozónőt és takarítót határozott meg, o a jelenleg hatályos Nkt. csoportonként 1 fő dajkát vagy helyette gondozónő és takarító együtt határoz meg, b) szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában o évi megalapozó felméréskor az Nkt. még 250 gyermekenként/tanulónként 1 főt határozott meg, o a jelenleg hatályos Nkt. 250 gyermekenként/tanulónként 0,5 főt határoz meg, c) rendszergazda o évi megalapozó felméréskor az Nkt. intézményenként 1 főt határozott meg, o a hatályos Nkt. esetében nem kötelező, így nem is finanszírozott. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény szeptember l- jétől hatályos módosítása alapján 1. az óvodai nevelést segítők elismert létszámának meghatározásakor a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. (1) bekezdés b) pontja szerinti bölcsődei gondozót vagy szakgondozót is figyelembe lehet venni; 2. a szeptembertől bevezetésre kerülő életpályamodell rendelkezéseinek hatálya az óvodapedagógusokra is kiterjed, így számukra a törvény alapján meghatározott bérek kifizetése érdekében a fenntartó önkormányzat részére pótlólagos támogatás megállapítása indokolt, melynek háromhavi összege Ft/fő. E támogatást három egyenlő részletben az október havi nettósítástól kezdődően kapják meg az önkormányzatok (a decemberi részlet az októberi lemondás/pótigény eredményének figyelembevételével kerül meghatározásra). Cserkeszőlő,2013.október 15. Karsai Béla sk. Gazd.vezető

15

16 Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS A Ifjúság utca 0109/10. helyrajzi számú terület belterületbe vonásához A Községünk nyugati szélén az Ifjúság utca mellett található közel 1 hektár területű erdőt a terület tulajdonosai az elmúlt hónapokban - Erdészeti Hatóság engedélyével - kivágatták, ugyanis feltett szándékukban áll a terület a jelenleg érvényes Szabályzási Terv szerinti felosztása és lakóterület céljára történő felhasználása. Az érintett terület a Szabályzási Terv szerint L1 -es építési övezetbe tartozik és - belterületbe csatolása és későbbi felosztása után - 9 önálló ingatlanra osztható fel. A terület belterületbe vonása a település növekedését és sűrűsödését eredményezheti a későbbiekben. A tulajdonosok tájékoztatása alapján, a belterületbe vonási eljárással kapcsolatos földhivatali díjakat és földmérési munkadíj teljeskörű megfizetését vállalják. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt térképmásolaton található területet a település növekedése érdekében a szükséges területeket vonjuk be belterületbe. Belterületbe vonással érintett ingatlan: Helyrajzi szám: Terület: 0109/ m2 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést. Cserkeszőlő, 2013 október 25. Szokolai Lajos sk. polgármester

17 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete./2013/X../sz. Határozata Az Ifjúság utca 0109/10. helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonzásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0109/10. helyrajzi számú földterület belterületbe vonásáról az alábbi határozatot alkotja: 1.. /1/ Cserkeszőlő Község Önkormányzata úgy rendelkezik, hogy az érvényben lévő Cserkeszőlő Község Fejlesztési Koncepciója és Településrendezési tervvel összhangban belterületbe vonja a 0109/10. helyrajzi számú és m2 nagyságú területet. /2/ Cserkeszőlő belterülete az /1/ bekezdés alapján 9743 m2 -el nő. /3/ Fenti határozat kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 2.. Cserkeszőlő, október 25. Szokolai Lajos sk. polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző Kelt: Kihirdetve:

18 Előterjesztés A Képviselő-testület 2013.október 29-i ülésére A Cserke-Ferment Kft. jogutód nélküli megszüntetésére illetve felszámolására. Tisztelt Képviselő- testület! A Cserke-Ferment Kft-t augusztus 22-én jegyezte be a cégbíróság. Ugrai Dávid, az Agrofermentinvest Kft képviseletében, mint a BENS Bio-fermentációs szerves hulladékkezelő rendszer kizárólagos forgalmazója, májusában kereste meg önkormányzatunkat a közös gazdasági társaság alapításának ötletével. Az ajánlat ígéretesnek tűnt. Az alkalmazott technológia, a kormányzati támogatás ígérete illeszkedett a zöld energia fejlesztések koncepciójába. Az elképzelés szerint az ország több régiójában, és a környező országokban szándékoztak cégeket alapítani, és azokat működtetni. A franchise-rendszerben kiépülő hálózathoz megkapták az agrárminisztérium jóváhagyását, és az első üzem építése augusztus végén már megkezdődött Mezőkomáromban. A Fejér megyei településen 1,1 milliárd forintos fejlesztés keretében három nagy csarnok készül, az alapanyagraktár, a fermentáló-, valamint a hőkezelő, granuláló-, kiszerelőcsarnok. Az elképzelések szerint a termelés 2007 harmadik negyedévében indul meg a mezőkomáromi létesítményben. Úgy tervezik, hogy a franchise-hálózat tagjainál egységes lesz az épületek megjelenése és az alkalmazott technológia is. Az főt foglalkoztató üzemek évente 50 ezer tonna állati trágya és cellulóztartalmú szerves hulladék feldolgozására alkalmasak, ezekből mintegy 25 ezer tonna talajjavító anyagot tudnak előállítani. A létesítményeket üzemeltető cégekben a területet és az infrastruktúrát biztosító önkormányzatok kisebbségi tulajdonosok lesznek. Az egyes projektekhez a szükséges önerőt, mintegy millió forintot a magyar magánszemélyek tulajdonában lévő Agroferment adja, a fennmaradó részt bankhitelből fedezik - mondta el Ugrai István. Hatszoros túljelentkezés az épülő üzemekre A hálózat következő üzeme várhatóan Füzesgyarmaton épül fel; hamarosan megkapják a jogerős építési engedélyt. Egyelőre két további települést - Sümeg, Jákó - választottak ki helyszínként, de az érdeklődést jól mutatja, hogy a fennmaradó hat gyárra helyhatóság pályázik. Az elképzelések szerint 2008-ra mind a tíz hazai létesítményt felépítik, és az önkormányzatok évente jelentős bevételre számíthatnak majd a talajjavító anyag értékesítéséből. Az Agroferment Szlovákiában és Csehországban is egy tíz-tíz tagból álló hálózat kiépítését tervezi; mindkét államban létrehozták már a projektekhez szükséges központi cégeket. Csehországban már megkapták az állami hozzájárulást, Szlovákiában jelenleg is tárgyalnak, de Ugrai István szerint jövőre megkezdődhet a hálózat első helyi üzemének az építése írta a Világgazdaság 2007-ben. A megkeresés alapján, az önkormányzatunk 42/2007/V.29./ sz. határozata alapján, a gazdasági társaságot, az Agrofermentinvest KFt-vel közösen, megalapította. Az önkormányzat 49 %-os, az Agrofermentinvest KFt 51%-os tulajdoni hányadot szerzett a társaságban. Az önkormányzatunk, mint a társaság tulajdonosa a törzstőkét a társaság rendelkezésére bocsátotta. A társaság megkezdte működését. A társaság első ügyvezetője, Siklósi Kálmán lett. A társaság képviseletében, az ügyvezető júliusában megbízta a tulajdonos társunkat, hogy a kft részére geodéziai és talajmechanikai vizsgálatokat végezzen. Tudomásunk szerint, ezen túlmenően a társaság üzletszerű tevékenységet nem folytatott. A tervezett együttműködések más önkormányzatokkal is csak részben jöttek létre, azok nem az

19 eredeti ígéret szerint valósultak meg. A tervezett beruházások nem, vagy csak részben épültek meg. A mezőkomáromi Mező-Ferment kft beruházása jutott el a megvalósulásig, de annak működése, az 1,4 milliárdos beruházás ellenére, nem volt fenntartható, nem működött eredményesen. A Kft jelenleg felszámolás alatt áll. Az önkormányzatunk észlelve a társaság működési hiányosságait, az ügyvezetőt az elkészült dokumentumok bemutatására kérte. A kft ügyvezetője június 23-án a lemondott, majd ezt a augusztus 23-i taggyűlésen megerősítette. A taggyűlésen, a tulajdonostárs képviseletében, nem jelent meg senki, ezért a taggyűlés határozatképtelen volt. Az ügyvezető a kért dokumentumokat nem tudta bemutatni, tekintettel arra, hogy a társaság iratai akkor már az ügyben nyomozást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányság részére átadta. A körülményekre való tekintettel az önkormányzatunk is rendőrségi feljelentést tett, csalás alapos gyanúja miatt. A rendőrség a vizsgálatot július 1-én zárta le, mert a nyomozás kétséget kizáróan nem tudta megállapítani, hogy Ugrai István és fia Ugrai Dávid a cserkeszőlői fermentáló üzem létrehozásának tényleges szándéka nélkül hozták volna létre a cserkeszőlői önkormányzattal a Cserke-Ferment Kft-t, a törzstőke ilyen módon történő megszerzése végett, fiktív számla rendelkezésre bocsátásával. A társaság gyakorlatilag az ügyvezető lemondás óta nem működik jogszerűen a augusztus 23-ra összehívott taggyűlés sem volt határozatképes. A tulajdonos társ felszámolása miatt a jogszerű működés helyreállításának nincs lehetősége. A társtulajdonos Agrofermentinvest Kft január 15-én felszámolás miatt, törlésre került cégnyilvántartásból. Tekintettel arra, hogy a társaság jelenleg sem működik jogszerűen, a társtulajdonos által, mint szakmai befektető, ajánlott hulladékhasznosítási program nem valósult meg, és annak megvalósítása ebben a formában, a későbbiekben sem valószínű, kérem a képviselő testületet: - hogy kezdeményezzük, a cégbíróságnál a társaság megszüntetését, - hatalmazza fel a képviselő testület Dr Halmi Franciska ügyvédnőt, hogy az eljárásban az Önkormányzat képviseletében eljárjon. Cserkeszőlő, október 22. Szokolai Lajos sk. polgármester

20 Határozati javaslat: - Cserke-Ferement Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről illetve felszámolásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserkeszőlő Község önkormányzata- mint a Cserke - Ferment Kft. tagja - nevében a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló évi V. törvény szerint javaslatot tesz a Cserke-Ferment Kft. (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) jogutód nélküli megszüntetésére, egyidejűleg Cserkeszőlő Község Önkormányzata nevében kezdeményezi a Cserke - Ferment Kft. felszámolását. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr Halmi Franciska ügyvédnőt, hogy az eljárásban az Önkormányzat képviseletében eljárjon. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben - Dr Halmi Franciska ügyvéd Cserkeszőlő,2013.október 22. Szokolai Lajos sk. Polgármester

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Előterjesztés PS ÁMK Intézményvezető vezetői pótlékának meghatározásáról. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 8. számú melléklete alapján az adható intézményvezetői pótlék alsó határát az illetményalap 40 %- ban a felső határát 80 %- ban állapította meg, melynek konkrét mértékét a munkáltató Képviselő testület határozza meg. A szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének: a)118,5 %-a középfokú végzettség esetén b) 157,8 % -a alapfokozat esetén c) 172,9 %-a mesterfokozat esetén. A jelenlegi intézményvezetőnk esetében az illetmény alap összege ,- Ft A jogszabályt alkalmazva illetve az Államkincstár utasításának eleget téve rendezni kellett a pedagógusok bérét. Jelenleg az intézményvezetőnek az illetményalap alsó határa 40 % lett megállapítva azaz ,- Ft/ hó. A pedagógusok bérrendezésére fedezetet nyújt az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Kérem a Képviselő-testület döntését, hogy fentiek alapján a PS ÁMK Intézményvezető vezetői pótlékát milyen mértékben kivánja megállapítani. Határozati javaslat./2013.(x.29.) sz.határozat - PS ÁMK Intézményvezető vezetői pótlékának meghatározásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Andrási Rita ( szül.: an.: Deák Rozália) PS ÁMK Intézményvezető bérezését 2013.szeptember 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Bérezése Ft a besorolás szerint + % vezetői pótlék, Ft munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Erről értesül: - PS ÁMK Intézmény vezető - Gazdálkodási Csoport Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben Cserkeszőlő,2013.október 25. Szokolai Lajos sk. polgármester

Cserkeszőlő Község Önkormányzata 20/2013. (X.29.)önkormányzati rendelete SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Cserkeszőlő Község Önkormányzata 20/2013. (X.29.)önkormányzati rendelete SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Cserkeszőlő Község Önkormányzata 20/2013. (X.29.)önkormányzati rendelete SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XII.23.) rendelete A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XII.23.) rendelete A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XII.23.) rendelete A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XI.20.) rendeletével módosított 2/2013. (II. 1.) rendelete (egységes szerkezetben) A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 1. A kérelmező adatai: Neve:... Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. A kérelmező adatai: Neve:. Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Települési támogatás. KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

Települési támogatás. KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Települési támogatás KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal J e g y z ő j e 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m

Részletesebben

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82.

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82. Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82. FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

I) Személyi adatok. Lakóhely: irányítószám...település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó

I) Személyi adatok. Lakóhely: irányítószám...település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési (leánykori) neve:. Anyja neve:

K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési (leánykori) neve:. Anyja neve: K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési (leánykori) neve:.. Születési helye, ideje:. Lakóhely:...

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...... 1.1.2. Születési neve:..... 1.1.3. Anyja neve... 1.1.4.

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1 KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI Sz/26/13 POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu 6. melléklet a 392/2013. (XI. 12.)

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... I. Személyi adatok 12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!)

KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!) Község Képviselő-testülete KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési

Részletesebben

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására I./ Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:..... Születési neve:..... Anyja neve:..... Születési hely,év,hó,.nap:...

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 3554 BÜKKARANYOS, PETŐFI S ÚT 100.. TELEFON : 06 46 / 476-352 /FAX: 06 46 / 576-263 K É R E L E M Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

HIRDETMÉNY RENDELETTERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY RENDELETTERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY RENDELETTERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatásról rendeletet

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

K É R E L E M települési támogatás lakásfenntartási támogatás igényléséhez

K É R E L E M települési támogatás lakásfenntartási támogatás igényléséhez Illetékmentes! K É R E L E M települési támogatás lakásfenntartási támogatás igényléséhez 1. Személyi adatok: 1.1 A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Személyi adatok 2. melléklet a 4./2015.(II.27) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Érkezett: Ügyintéző: 1./ Kérelmező adatai: KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT Név:... születési név:... Születési hely, idő:...... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Állampolgársága.. A

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT Érkezett:. Ügyintéző:.. KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására A kérelem

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:..

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 4. melléklet a 4./2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben