MEGHÍVÓ. 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.október 29-én (kedd) 15,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről. Előadó: polgármester - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó. - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti Megbízott 2. Védőnő beszámolója. Előadó: Komlós Orsolya védőnő 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok 4. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása. Előadó: jegyző 5. Szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól. Előadó: polgármester 6. Előterjesztés pedagógiai aszisztens felvételének lehetőségére. Előadó: Andrási Rita int.vezető 7. PS ÁMK intézményvezető vezetői pótlékának meghatározása. Előadó: polgármester 8. Szemétszállítás díj kompenzálásának felülvizsgálata. Előadó: polgármester 9. Előterjesztés belterületbe vonásra. Előadó: polgármester 1

2 10. Cserke-Ferment Kft. ügye. Előadó: Szokolai Lajos polgármester Cserkeszőlő, 2013.október 24. Szokolai Lajos sk. polgármester 2

3 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(X..) önkormányzati rendelete a Talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 29/2006.(XII.14.) sz. rendelete módosítására Cserkeszőlő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Talajterhelési díj szabályairól szóló 29/2006.(XII.14.) sz. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. /1/ A Rendelet 4.. helyébe a következő lép: 4..(1) A talajterhelési díj mértékét a díj alap, az egységdíj és a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg, kiszámításának módját a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2.. /1/ A Rendelet 5.. helyébe a következő lép: 5..(1) A talajterhelési díj alapja: a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetés esetében a méréssel igazolt víz mennyisége, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint és a közszolgáltató által mért locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. (2) Mérési lehetőség hiányában a a talajterhelési díj alapjának megállapításához szükséges átalány mértéke: 90 liter/fő/nap (3) A területérzékenységi szorzót Cserkeszőlő község területének vonatkozásában a 33/2000.(III.17.)Kormány Rendelet 2/1. sz. melléklete és a Ktdt. 3. sz. mellékletének táblázata határozza meg. (3)A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából az arra feljogosított olyan szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A folyékony hulladék befogadására a Cserkeszőlői Szennyvíztelep jogosult.

4 3.. /1/ A Rendelet 6.. (1) bekezdése helyébe a következő lép: 6..(1). Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag az ivóvízellátást és szennyvízcsatorna szolgáltatást nyújtó szervezet igazolása szerint- nem áll számára rendelkezésre. 4.. /1/ A Rendelet 7.. helyébe a következő lép: 7..(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni a tárgyévet követő év március 31-ig. (2) A kibocsátó a díjat az önkormányzati adóhatóság sz. számlája javára fizeti meg. Az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésre, valamint a végrehajtásra és a rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekre az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A szennyvízcsatornára való rákötés időpontjától törli az adóhatóság annak a fizetési kötelezettségét, aki a mindenkori szolgáltató igazolása szerint a szennyvízcsatorna szolgáltatást igénybe vette. (4)Szünetel a fizetési kötelezettség az után az ingatlan után, amelyet nem használnak és ezt a tényt az adóhatóságnál bejelentik. Ezt a tényt bizonyítja a szolgáltató számlája, mely csak alapdíjat tartalmaz. 5.. /1/ A Rendelet 8..(2) bekezdés első mondata helyébe a következő lép: 8..(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a mindenkori vízszolgáltatót: 6.. /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni. Cserkeszőlő, október hó 08. Szokolai Lajos sk. polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

5 1. sz. melléklet a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez 1. sz. meléklet a 29/2006.(XII.14.)sz. rendelethez A talajterhelési díj mértéke: TTD= E x A x T, ahol a TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj, E: az egységdíj (Ft/m3) A: díjfizetési alap (m3) T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó (1,5)

6 Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő, Köztársaság tér számú melléklet - KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához I. Személyes adatok Segélykérő neve:... Születési neve:... Szül.helye, ideje:... Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:... TAJ száma: Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában: - aktív korúak ellátásában* - időskorúak járadékában* - normatív lakásfenntartási támogatásban részesülök* - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagyok jogosult*, ezért mentesülök a jövedelem- és vagyonnyilatkozat benyújtása alól. (Amennyiben valamelyik támogatási formában részesül, úgy a további pontokat nem kell kitölteni.) Kijelentem, hogy a fenti ellátások egyikében sem részesülök. * (Ebben az esetben a további pontok kitöltése kötelező) 3. Kijelentem, hogy ingatlanomban a fűtés: csak fatüzeléssel oldható meg,* fatüzelésen kívül más módon is megoldható (gázfűtés, villanykályha)* 4. A kérelmező családi körülménye: egyedül élő nem egyedül élő 5. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:... fő * A megfelelő szöveg aláhúzandó

7 6. Kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai: Név Születési hely, idő, TAJ szám Anyja neve 7. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: - aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma:... fő - aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma:... fő - aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma:... fő II. Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen

8 szociális ellátások 4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 7. A család összes nettó jövedelme 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):... Ft/hó. Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve július 1-jétől a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. III. Vagyoni adatok Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:...;... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca

9 ... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármű a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus:..., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni):..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év. Becsült forgalmi érték:...ft. Összes vagyontárgy (Ügyintéző tölti ki!) 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. Egyéb nyilatkozatok Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is rendelkezik), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Cserkeszőlő,...év......hónap...nap Kérelmező aláírása A háztartás nagykorú tagjainak aláírása A háztartás nagykorú tagjainak aláírása

10

11 Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testület../2013. (...) rendelete SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szt ) 10. (1) bekezdésében, 26. -ában és 32. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat által a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4. ) BM rendelet alapján biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 2. E rendelet területi hatálya kiterjed Cserkeszőlő község közigazgatási területére. E rendelet személyi hatálya a Cserkeszőlő Község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. (1) -(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 3. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete szociális célú tűzifa támogatást nyújthat a Cserkeszőlő község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,-Ft), ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft), b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá c) téli fűtését kizárólag tűzifával oldja meg, és d) vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát. (2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki: a) aktív korúak ellátásában, b) időskorúak járadékában, c) lakásfenntartási támogatásban részesül, d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, e) az adott fűtési szezonban még nem részesült Cserkeszőlő Község Önkormányzatától tűzifa támogatásban. (3) A kérelmek elbírálásánál a képviselőtestület figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és életkörülményeit is.

12 (4) A kérelemhez mellékelni kell: - jövedelemigazolást (rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem rendszeres, illetve vállalkozásból származó jövedelemnél a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát), - lakásbérleti, albérleti szerződés másolatát, - a fogyatékosság, tartós betegség, egyedülállóság tényét igazoló iratot. Nem kell jövedelemigazolást csatolnia annak a kérelmezőnek, aki a 3. (2) bekezdésében felsorolt támogatások valamelyikében részesül. (5) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem január 15 napjáig nyújtható be. (6) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező évi fűtési költségeinek viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési kiadásainak havi összegét. (7) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában. (8) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 3 m3 háztartásonként. (9) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni. (10) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálandó. (11) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségvállalás teljesítését a képviselő testület ellenőrizheti, mely feltételek teljesítésére a kérelmezőt ötnapos határidő tűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólíthatja. Amennyiben a kérelmező a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, ugyanazon lakásra vonatkozóan a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenkét hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete, illetve Polgármestere döntési jogkörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmet. (12) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. 4. E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról átruházott hatáskörben Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szociális Bizottsága dönt. (1) Az ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni. (2) A kérelem jelen rendelet 1. sz mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be, mely tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot és a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 63/2006. (III 27 ) számú Korm. rend. 1 számú mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot is. (3) A kérelem az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt nyújtható be. 5.

13 (4) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Cserkeszőlő község területén a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. gondoskodik. (1) E rendelet alkalmazásában vagyonként a Sztv. 4. b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. 6. (2) A rendelet alapján benyújtandó kérelmek esetében is alkalmazni kell a Sztv. jövedelemszámítási, és vagyonnyilatkozat-tételi szabályait. Záró rendelkezések 7. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján megítélt tűzifa támogatásokra kell alkalmazni. Jelen rendelet március 1 napján hatályát veszti. Szokolai Lajos sk. polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző

14 Melléklet a pedagógiai aszisztens felvételéhez. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC.törvény (a továbbiakban: Nkt) módosult. 2. melléklete változott, a) dajka, gondozónő és takarító esetében a o évi megalapozó felméréskor az Nkt. még csoportonként 1 fő dajkát, továbbá intézményenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik 1 fő gondozónőt és takarítót határozott meg, o a jelenleg hatályos Nkt. csoportonként 1 fő dajkát vagy helyette gondozónő és takarító együtt határoz meg, b) szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában o évi megalapozó felméréskor az Nkt. még 250 gyermekenként/tanulónként 1 főt határozott meg, o a jelenleg hatályos Nkt. 250 gyermekenként/tanulónként 0,5 főt határoz meg, c) rendszergazda o évi megalapozó felméréskor az Nkt. intézményenként 1 főt határozott meg, o a hatályos Nkt. esetében nem kötelező, így nem is finanszírozott. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény szeptember l- jétől hatályos módosítása alapján 1. az óvodai nevelést segítők elismert létszámának meghatározásakor a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. (1) bekezdés b) pontja szerinti bölcsődei gondozót vagy szakgondozót is figyelembe lehet venni; 2. a szeptembertől bevezetésre kerülő életpályamodell rendelkezéseinek hatálya az óvodapedagógusokra is kiterjed, így számukra a törvény alapján meghatározott bérek kifizetése érdekében a fenntartó önkormányzat részére pótlólagos támogatás megállapítása indokolt, melynek háromhavi összege Ft/fő. E támogatást három egyenlő részletben az október havi nettósítástól kezdődően kapják meg az önkormányzatok (a decemberi részlet az októberi lemondás/pótigény eredményének figyelembevételével kerül meghatározásra). Cserkeszőlő,2013.október 15. Karsai Béla sk. Gazd.vezető

15

16 Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS A Ifjúság utca 0109/10. helyrajzi számú terület belterületbe vonásához A Községünk nyugati szélén az Ifjúság utca mellett található közel 1 hektár területű erdőt a terület tulajdonosai az elmúlt hónapokban - Erdészeti Hatóság engedélyével - kivágatták, ugyanis feltett szándékukban áll a terület a jelenleg érvényes Szabályzási Terv szerinti felosztása és lakóterület céljára történő felhasználása. Az érintett terület a Szabályzási Terv szerint L1 -es építési övezetbe tartozik és - belterületbe csatolása és későbbi felosztása után - 9 önálló ingatlanra osztható fel. A terület belterületbe vonása a település növekedését és sűrűsödését eredményezheti a későbbiekben. A tulajdonosok tájékoztatása alapján, a belterületbe vonási eljárással kapcsolatos földhivatali díjakat és földmérési munkadíj teljeskörű megfizetését vállalják. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt térképmásolaton található területet a település növekedése érdekében a szükséges területeket vonjuk be belterületbe. Belterületbe vonással érintett ingatlan: Helyrajzi szám: Terület: 0109/ m2 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést. Cserkeszőlő, 2013 október 25. Szokolai Lajos sk. polgármester

17 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete./2013/X../sz. Határozata Az Ifjúság utca 0109/10. helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonzásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0109/10. helyrajzi számú földterület belterületbe vonásáról az alábbi határozatot alkotja: 1.. /1/ Cserkeszőlő Község Önkormányzata úgy rendelkezik, hogy az érvényben lévő Cserkeszőlő Község Fejlesztési Koncepciója és Településrendezési tervvel összhangban belterületbe vonja a 0109/10. helyrajzi számú és m2 nagyságú területet. /2/ Cserkeszőlő belterülete az /1/ bekezdés alapján 9743 m2 -el nő. /3/ Fenti határozat kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 2.. Cserkeszőlő, október 25. Szokolai Lajos sk. polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző Kelt: Kihirdetve:

18 Előterjesztés A Képviselő-testület 2013.október 29-i ülésére A Cserke-Ferment Kft. jogutód nélküli megszüntetésére illetve felszámolására. Tisztelt Képviselő- testület! A Cserke-Ferment Kft-t augusztus 22-én jegyezte be a cégbíróság. Ugrai Dávid, az Agrofermentinvest Kft képviseletében, mint a BENS Bio-fermentációs szerves hulladékkezelő rendszer kizárólagos forgalmazója, májusában kereste meg önkormányzatunkat a közös gazdasági társaság alapításának ötletével. Az ajánlat ígéretesnek tűnt. Az alkalmazott technológia, a kormányzati támogatás ígérete illeszkedett a zöld energia fejlesztések koncepciójába. Az elképzelés szerint az ország több régiójában, és a környező országokban szándékoztak cégeket alapítani, és azokat működtetni. A franchise-rendszerben kiépülő hálózathoz megkapták az agrárminisztérium jóváhagyását, és az első üzem építése augusztus végén már megkezdődött Mezőkomáromban. A Fejér megyei településen 1,1 milliárd forintos fejlesztés keretében három nagy csarnok készül, az alapanyagraktár, a fermentáló-, valamint a hőkezelő, granuláló-, kiszerelőcsarnok. Az elképzelések szerint a termelés 2007 harmadik negyedévében indul meg a mezőkomáromi létesítményben. Úgy tervezik, hogy a franchise-hálózat tagjainál egységes lesz az épületek megjelenése és az alkalmazott technológia is. Az főt foglalkoztató üzemek évente 50 ezer tonna állati trágya és cellulóztartalmú szerves hulladék feldolgozására alkalmasak, ezekből mintegy 25 ezer tonna talajjavító anyagot tudnak előállítani. A létesítményeket üzemeltető cégekben a területet és az infrastruktúrát biztosító önkormányzatok kisebbségi tulajdonosok lesznek. Az egyes projektekhez a szükséges önerőt, mintegy millió forintot a magyar magánszemélyek tulajdonában lévő Agroferment adja, a fennmaradó részt bankhitelből fedezik - mondta el Ugrai István. Hatszoros túljelentkezés az épülő üzemekre A hálózat következő üzeme várhatóan Füzesgyarmaton épül fel; hamarosan megkapják a jogerős építési engedélyt. Egyelőre két további települést - Sümeg, Jákó - választottak ki helyszínként, de az érdeklődést jól mutatja, hogy a fennmaradó hat gyárra helyhatóság pályázik. Az elképzelések szerint 2008-ra mind a tíz hazai létesítményt felépítik, és az önkormányzatok évente jelentős bevételre számíthatnak majd a talajjavító anyag értékesítéséből. Az Agroferment Szlovákiában és Csehországban is egy tíz-tíz tagból álló hálózat kiépítését tervezi; mindkét államban létrehozták már a projektekhez szükséges központi cégeket. Csehországban már megkapták az állami hozzájárulást, Szlovákiában jelenleg is tárgyalnak, de Ugrai István szerint jövőre megkezdődhet a hálózat első helyi üzemének az építése írta a Világgazdaság 2007-ben. A megkeresés alapján, az önkormányzatunk 42/2007/V.29./ sz. határozata alapján, a gazdasági társaságot, az Agrofermentinvest KFt-vel közösen, megalapította. Az önkormányzat 49 %-os, az Agrofermentinvest KFt 51%-os tulajdoni hányadot szerzett a társaságban. Az önkormányzatunk, mint a társaság tulajdonosa a törzstőkét a társaság rendelkezésére bocsátotta. A társaság megkezdte működését. A társaság első ügyvezetője, Siklósi Kálmán lett. A társaság képviseletében, az ügyvezető júliusában megbízta a tulajdonos társunkat, hogy a kft részére geodéziai és talajmechanikai vizsgálatokat végezzen. Tudomásunk szerint, ezen túlmenően a társaság üzletszerű tevékenységet nem folytatott. A tervezett együttműködések más önkormányzatokkal is csak részben jöttek létre, azok nem az

19 eredeti ígéret szerint valósultak meg. A tervezett beruházások nem, vagy csak részben épültek meg. A mezőkomáromi Mező-Ferment kft beruházása jutott el a megvalósulásig, de annak működése, az 1,4 milliárdos beruházás ellenére, nem volt fenntartható, nem működött eredményesen. A Kft jelenleg felszámolás alatt áll. Az önkormányzatunk észlelve a társaság működési hiányosságait, az ügyvezetőt az elkészült dokumentumok bemutatására kérte. A kft ügyvezetője június 23-án a lemondott, majd ezt a augusztus 23-i taggyűlésen megerősítette. A taggyűlésen, a tulajdonostárs képviseletében, nem jelent meg senki, ezért a taggyűlés határozatképtelen volt. Az ügyvezető a kért dokumentumokat nem tudta bemutatni, tekintettel arra, hogy a társaság iratai akkor már az ügyben nyomozást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányság részére átadta. A körülményekre való tekintettel az önkormányzatunk is rendőrségi feljelentést tett, csalás alapos gyanúja miatt. A rendőrség a vizsgálatot július 1-én zárta le, mert a nyomozás kétséget kizáróan nem tudta megállapítani, hogy Ugrai István és fia Ugrai Dávid a cserkeszőlői fermentáló üzem létrehozásának tényleges szándéka nélkül hozták volna létre a cserkeszőlői önkormányzattal a Cserke-Ferment Kft-t, a törzstőke ilyen módon történő megszerzése végett, fiktív számla rendelkezésre bocsátásával. A társaság gyakorlatilag az ügyvezető lemondás óta nem működik jogszerűen a augusztus 23-ra összehívott taggyűlés sem volt határozatképes. A tulajdonos társ felszámolása miatt a jogszerű működés helyreállításának nincs lehetősége. A társtulajdonos Agrofermentinvest Kft január 15-én felszámolás miatt, törlésre került cégnyilvántartásból. Tekintettel arra, hogy a társaság jelenleg sem működik jogszerűen, a társtulajdonos által, mint szakmai befektető, ajánlott hulladékhasznosítási program nem valósult meg, és annak megvalósítása ebben a formában, a későbbiekben sem valószínű, kérem a képviselő testületet: - hogy kezdeményezzük, a cégbíróságnál a társaság megszüntetését, - hatalmazza fel a képviselő testület Dr Halmi Franciska ügyvédnőt, hogy az eljárásban az Önkormányzat képviseletében eljárjon. Cserkeszőlő, október 22. Szokolai Lajos sk. polgármester

20 Határozati javaslat: - Cserke-Ferement Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről illetve felszámolásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserkeszőlő Község önkormányzata- mint a Cserke - Ferment Kft. tagja - nevében a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló évi V. törvény szerint javaslatot tesz a Cserke-Ferment Kft. (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) jogutód nélküli megszüntetésére, egyidejűleg Cserkeszőlő Község Önkormányzata nevében kezdeményezi a Cserke - Ferment Kft. felszámolását. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr Halmi Franciska ügyvédnőt, hogy az eljárásban az Önkormányzat képviseletében eljárjon. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben - Dr Halmi Franciska ügyvéd Cserkeszőlő,2013.október 22. Szokolai Lajos sk. Polgármester

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Előterjesztés PS ÁMK Intézményvezető vezetői pótlékának meghatározásáról. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 8. számú melléklete alapján az adható intézményvezetői pótlék alsó határát az illetményalap 40 %- ban a felső határát 80 %- ban állapította meg, melynek konkrét mértékét a munkáltató Képviselő testület határozza meg. A szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének: a)118,5 %-a középfokú végzettség esetén b) 157,8 % -a alapfokozat esetén c) 172,9 %-a mesterfokozat esetén. A jelenlegi intézményvezetőnk esetében az illetmény alap összege ,- Ft A jogszabályt alkalmazva illetve az Államkincstár utasításának eleget téve rendezni kellett a pedagógusok bérét. Jelenleg az intézményvezetőnek az illetményalap alsó határa 40 % lett megállapítva azaz ,- Ft/ hó. A pedagógusok bérrendezésére fedezetet nyújt az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Kérem a Képviselő-testület döntését, hogy fentiek alapján a PS ÁMK Intézményvezető vezetői pótlékát milyen mértékben kivánja megállapítani. Határozati javaslat./2013.(x.29.) sz.határozat - PS ÁMK Intézményvezető vezetői pótlékának meghatározásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Andrási Rita ( szül.: an.: Deák Rozália) PS ÁMK Intézményvezető bérezését 2013.szeptember 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Bérezése Ft a besorolás szerint + % vezetői pótlék, Ft munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Erről értesül: - PS ÁMK Intézmény vezető - Gazdálkodási Csoport Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben Cserkeszőlő,2013.október 25. Szokolai Lajos sk. polgármester

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

KÉRELEM. Normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye,ideje:...

KÉRELEM. Normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye,ideje:... KÉRELEM Normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye,ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

KÉRELEM. A) lap. I) Személyi adatok. Születési

KÉRELEM. A) lap. I) Személyi adatok. Születési 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 851 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

GYÖMRŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben