Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár. A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár. A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában"

Átírás

1 Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában Kelet-Közép-Európában a fogyasztás reálértéken várhatóan 1 2,5%-kal n 2011-ben, az el z évhez viszonyítva, áll az Erste Group által 2010 júliusában közzétett elemzésben. A külkereskedelem év végén és 2009-ben bekövetkezett visszaesése az exportorientált országokat, így Szlovákiát, Magyarországot és Csehországot érintette leginkább. Miután az export visszaesése els negyedévében elérte a mélypontot, számos kelet-középeurópai országban az export kétszámjegy éves növekedést mutat és a gazdasági talpra állás f pillérének számít annak ellenére, hogy abszolút értékben még nem éri el a válság el tti id szak szintjét. Az euróban számított egy f re es GDP a térség országaiban jóval magasabb nominális növekedést mutat, mint más fejlett gazdaságokban, de még mindig messze elmarad a fejlett országokétól. Euróban számolva az euróövezeti átlagnak mindössze egyötödét, jobb esetben felét teszi ki. Emellett Kelet-Közép-Európában is fennmaradtak az országok közötti különbségek, Csehország a régió leggazdagabb állama, ugyanakkor Románia a rangsor végén helyezkedik el. A háztartások számára az euróban számított GDP-nél mérvadóbb mutatószám a vásárlóer -paritásos árfolyamon számított GDP. A kelet-középeurópai országok alacsonyabb árszínvonalát figyelembe véve a vásárlóer -paritásos egy f re es GDP-vel mért jövedelem az uniós átlag mintegy százalékára tehet, ami azt jelenti, hogy a reáljövedelmi konvergencia sokkal nagyobb léptékben halad el re és kevésbé változékony, mint a piaci devizaárfolyamon számolt nominál-gdp. A kelet-közép-európai államok munkaer -piaci helyzete, a munkaer költség alakulása viszonylag kedvez képet mutat. A válság hatására a régióban a foglalkoztatás csupán 1 4%-kal esett vissza, kivéve Lengyelországot, ahol 2009-ben növekedés mutatkozott, ugyanakkor az Európai Unión belül 7 13%-os visszaesésre is van példa. A munkanélküliség jöv beli alakulása nagyban függ a munkaer globális versenyképességét l és a munkaer piacon bekövetkez strukturális változásoktól. A keletközép-európai régió a munkaer versenyképessége szempontjából nagyfokú potenciállal rendelkezik a munkaer költségek alakulása okán, mivel a fajlagos munkaer költség a kelet-közép-európai államokban jóval az uniós átlag alatt van. Az él munkával kapcsolatos költségek alakulása hazánkban a piacgazdaságra való áttérést követ en került a gazdasági szerepl k érdekl désének el terébe. Az élesed gazdasági verseny körülményei között Magyarországon is megjelent a munkaer árára vonatkozó mérési igény. A foglalkoztatási költségek számbavétele és nyomon követése a gazdasági döntések megalapozása szempontjából releváns tényez vé lépett el. A vállalkozások versenyképességét befolyásoló költségek alakulása, összehasonlítása hazai és nemzetközi szinten is a figyelem középpontjába került. Az Európai Unió statisztikai megfigyelési rendszerét alapul véve a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 1992-ben vezette be a munkaer költség-felvételt tól kezd d en a KSH a hagyományos kereseten felüli egyéb munkajövedelem-elemeket a havi gyakoriságú

2 keresetfelvételben is megfigyeli. Az EU-standardoknak megfelel felvétel kezdetben négyéves gyakoriságú volt, amely 2002 óta a költségvetési szférára és a nagy vállalkozásokra vonatkozóan éves gyakoriságúvá vált. Az EU valamennyi tagállamára vonatkozó, jelenleg érvényben lév négyévenkénti kötelez, teljes kör adatfelvétel mellett az adatgy jtés Magyarországon a köztes években csak a költségvetési intézményekre, valamint a közép- és nagyvállalkozásokra terjed ki. A hazai munkaer költség-felvétel az EU-standardoknak teljesen megfelel, melynek alapján teljesítjük az Eurostat-rendelet által szabályozott adatszolgáltatási kötelezettségeinket. A munkaer költségre vonatkozó hazai és nemzetközi adatok alapján országonként összehasonlítható a foglalkoztatási költség nagysága, a költségek id beli változása, a költségszerkezet alakulása. Magyarország versenyhelyzete szempontjából különösen a környez, kelet-közép-európai régió bír jelent séggel, amelybe Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia és Románia tartozik. E régió sz kebb értelmezésén túl Kelet-Közép-Európához sorolják még a következ országokat vagy azok egyes területeit is: Horvátország (északi része révén és történelmi-kulturális alapon), Litvánia, Oroszország (kalinyingrádi terület), Szerbia (Vajdaság), Ukrajna (Kárpátalja, Galícia). Tekintettel arra, hogy a régió tágabb értelmezésébe tartozó országokra, illetve országrészekre vonatkozóan az elemzéshez szükséges munkaügy-statisztikai adatok, Litvániát kivéve az Eurostat adatbázisában nem állnak rendelkezésre, a tanulmány a régió sz kebb körébe tartozó országok foglalkoztatási költségeit elemzi, illetve hasonlítja össze. A régió országain belül, külön is megfigyelhet a visegrádi négyek, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia és Magyarország munkaer költség-adatai, a foglalkoztatás költségeinek szerkezeti és id beli változása. A munkaer költség módszertana A munkaer költség tartalmazza az él munka igénybevételéhez kapcsolódó összes költséget. A foglalkoztatási költségek minden esetben a munkáltató szempontjából jelentenek kiadást, kötelezettséget. A munkaer költség szempontjából érdektelen, hogy a munkáltató rendezte-e az alkalmazással kapcsolatban felmerült fizetési kötelezettségét a kedvezményezett javára vagy sem. A munkaer költséget a munkadíjhoz és a foglalkoztatottak létszámához kapcsolódó adók növelik, a foglalkoztatás el segítését szolgáló támogatások csökkentik. A statisztikai adatgy jtésekben szerepl munkaer költség-adatok a naptári évre vonatkoznak, az adatok a január 1. december 31. közötti elszámolási id szakot ölelik át. Ennek része a decemberi kereset, melynek tényleges kifizetése a következ év januárjának els napjaira esik. Szintén naptári évre vonatkoznak a munkáltató által fizetett kötelez járulékok. 2

3 A munkaer költség elemeinek csoportosítása: 1. Kompenzációs költségek 1.1 Munkajövedelem az Eurostat-el írások szerint ez tekintend keresetnek Kereset Egyéb munkajövedelem 1.2 Szociális költségek Alapszer en fizetett juttatások (járulékok, hozzájárulások) A munkáltató által alapokba kötelez en teljesített járulékok, hozzájárulások Kollektív szerz dés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerz dés szerint teljesített szociális hozzájárulások A munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális juttatások, valamint a munkavállalók érdekében teljesített szociális hozzájárulások 2. Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége 3. Egyéb munkaer költség 4. Adók 5. Támogatások A kompenzációs költség a munkajövedelemb l és szociális költségekb l áll. A munkajövedelem része a kereset és egyéb munkajövedelem. A kereset fogalomkörébe tartozó kifizetések a vállalkozásoknál a bérköltségbe tartoznak, míg a költségvetési intézmények esetében a számviteli elszámolásokban a személyi juttatások között szerepelnek. A keresetnek része az alapbér, illetve törzsbér, a bérpótlékok, a kiegészít fizetés, a prémium, a jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés. Az alapbér a munkavállalónak a munkaszerz désben meghatározott személyi alapbére (órabére, heti bére, havi bére, éves bére). A törzsbér a keresetnek a munkavállaló teljesítményét l, illetve az általa ledolgozott munkaid t l közvetlenül függ, a munkavállaló személyi alapbérén, illetve az alkalmazott bérformán alapuló része. A bérpótlék a munkavégzés különleges feltételeit, speciális képzettségeket, munkaköri követelményeket (sajátos munkakörülményeket), valamint az általánostól eltér munkaid -beosztás ellentételezését szolgáló bér, amennyiben a jelzett tényez ket a munkavállaló személyi alapbérének vagy teljesítménybérének megállapításánál nem vették figyelembe. A kiegészít fizetés a le nem dolgozott munkaid re, a munkaviszonyra vonatkozó törvényi szabályozás, illetve kollektív szerz dés (továbbiakban jogszabály) alapján járó díjazás, jellemz en távolléti díj. A prémium az el re meghatározott feladatok teljesítése esetén a munkavállaló részére fizetett meghatározott összeg. A jutalom az egyéni teljesítményekhez köt d en, az elvégzett munka utólagos értékelése alapján a munkavállaló részére fizetett összeg. A 13. és további havi fizetés a jogszabályban, illetve a munkaszerz dés által kötelez en el írt díjazás. Az egyéb munkajövedelmeknek az évi CXVII. törvény által meghatározott hányada a munkavállaló számára adómentes, az ezen felüli egyéb munkajövedelem-kifizetések már bruttó módon, a munkavállalót terhel személyi jövedelemadóval együtt szerepelnek a munkaer költségben. Az egyéb munkajövedelmek körébe tartozik többek között a lakhatási költségtérítés, a munkavállaló által bérelt lakás, albérlet bérleti díjának a munkáltató által teljesen vagy részben megtérített hányada, az étkezési térítés, akár természetben, akár 3

4 levásárolható jegy formájában, illetve pénzben nyújtják, a munkába járással kapcsolatos költségtérítések, köztük a helyi vagy távolsági járatokra szóló bérletek árának a munkáltató által történ teljes vagy részbeni megtérítése, a kizárólag saját használatra biztosított, illetve magáncélra is igénybe vehet cégautóval kapcsolatos költségek, így a lízingdíj, biztosítási díj ez utóbbiak kizárólag magáncélú használat esetén, üzemanyagköltségtérítésb l az Szja törvényben meghatározott jövedelemrész, a tárgyjutalmak pénzben kifejezett értéke és a ruházati költségtérítés. A szociális költségek az alábbi tételekb l állnak: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetér l szóló évi LXXX. törvény alapján a foglalkoztató által fizetend egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási (együtt társadalombiztosítási) járulék, (ideértend a korkedvezmény biztosítási járulék, valamint az évi LXXX. törvény alapján a kiegészít tevékenységet folytató társas és egyéni vállalkozó után fizetend egészségügyi szolgáltatási járulék is.) a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló (többször módosított) évi IV. törvény alapján meghatározott munkaadói (munkáltatói) járulék, az egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás. A szociális költségeknek része továbbá a kollektív szerz dés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerz dés szerint teljesített szociális hozzájárulások, költségek, a munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja, beleértve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba vagy önkéntes nyugdíjpénztárba befizetett összegeket és a munkáltató által átvállalt tagsági díjat is. A munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális juttatások, valamint a munkavállalók érdekében teljesített szociális hozzájárulások közé tartoznak a betegséggel és balesettel kapcsolatos hozzájárulások. A szociális költségek közé tartozik a végkielégítés, amely a munkajogviszony megsz nése esetén a munkavállalónak jogszabály vagy kollektív szerz dés, munkaszerz dés alapján meghatározott összegben jár. Egyéb szociális juttatások közé tartoznak a jóléti és kulturális költségek, így a segély, a munkavállaló családjának nyújtott támogatások, például a beiskolázási segély juttatása, az érdekképviseleti szervezetek részére nyújtott támogatás összege, munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez. Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége közé tartozik az évi LXXVII. törvény alapján visszatérített összegekkel csökkentett szakképzési hozzájárulás, a különböz tanulmányi ösztöndíjak, beleértve a nappali tagozaton tanuló részére szerz dés alapján fizetett ösztöndíjat is, a képzési, továbbképzési díjak, nyelvtanulás támogatására fordított összegek, az önkéntes t zoltók részére a rendszeres tréningen való részvételi díj, az oktatáshoz kapcsolódó technikai eszközök költsége. A tanfolyami küls el adók, szakmai oktatást végz k munkadíja a hazai adatszolgáltatásokban állományba nem tartozók kereseteként jelenik meg, de az Eurostat felé történ adatszolgáltatásban a szakoktatás, képzés, továbbképzés munkaer költség csoportba soroljuk. Egyéb munkaer költségként kell számba venni a munkaer -toborzáshoz kapcsolódó költségeket, ide tartozik a hirdetési díj vagy ún. fejvadász cég megbízási díja, alkalmassági 4

5 vizsgálatok költsége, továbbá minden olyan, él munkával kapcsolatos költség, mely a kompenzációs költségekhez, adókhoz vagy foglalkoztatást segít támogatásokhoz nem sorolható. Az adók között kell számba venni a munkajövedelmekhez, valamint az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszámához kapcsolódó, munkáltatót terhel adókat, a természetbeni juttatások törvényben meghatározott köréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhel személyi jövedelemadót és a kommunális adót. A munkaer költség-támogatások csoportjában kell elszámolni a munkadíjnak azt a hányadát, melyet támogatott foglalkoztatás címen a munkáltató visszaigényelhet. Ilyenek például a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított évi IV. törvény értelmében az átmeneti részmunkaid s foglalkoztatásban érintett dolgozók kereset-kiegészítése, a polgári szolgálatot teljesít t, tartós munkanélkülit foglalkoztató részére a fizetend munkadíjhoz adott támogatás. Az ide tartozó adók és támogatások egyenlege növelheti, de csökkentheti is a munkaer költséget. A foglalkoztatási költségekre vonatkozó adatokat a KSH többek között három f elemre bontva közli. Ezek: a munkajövedelem, melynek része a munkavállalók keresete és az egyéb munkajövedelem, a szociális költségek dönt hányadát a munkáltató által kötelez en fizetett alapszer befizetések, járulékok teszik ki, a képzési, személyzetfejlesztési költségek, továbbá minden egyéb munkaer költség, aminek összegét csökkentik a foglalkoztatással kapcsolatos támogatások. A munkaer költség szerepe munkáltatói néz pontból A piacgazdaságra való áttérést követ en, a gazdasági verseny kiélez dése kapcsán lényeges tényez vé vált a különböz termelési tényez k ára, a ráfordítások mértéke, köztük a foglalkoztatási költségek alakulása. A munkaer költség beépül a munkaer által el állított termékek, szolgáltatások árába, így a munkaer foglalkoztatásával összefüggésben felmerül összes kiadás befolyásolja az adott termék, szolgáltatás versenyképességét, a piaci értékesítés lehet ségeit. Mind a hazai, mind a külföldi befektet k számára ezért is fontos tényez a termelési ráfordítások, köztük a munkaer költség nagysága. A munkaszervezetek gazdasági tevékenysége, illetve a gazdálkodás min sége többek között a munkaer vel kapcsolatos ráfordítások színvonala, struktúrája, illetve azok térbeli és id beni változása alapján ítélhet meg. A vállalkozások a munkaer -piaci pozícióik és a versenyhelyzetük javítását gyakran a munkaer költség tudatos befolyásolása, alakítása révén érik el. A hosszú távú stratégiai és elvi döntésekhez szükséges a munkaer alkalmazásával összefügg költségek színvonalának és struktúrájának ismerete, illetve kedvez irányú megváltoztatása. 5

6 Munkáltatói néz pontból a foglalkoztatási költségeknek az ösztönzésben, a gazdálkodásban egyaránt szerepe van. Els sorban hatékony bérösztönz kkel éri el a munkáltató, hogy a munkavállalók nagyobb teljesítményt nyújtsanak. A munkavállaló a magasabb munkajövedelem megszerzése, elérése reményében végzi munkáját, mozgósítja tartalékait, növeli teljesítményét. A munkáltató érdeke, hogy a munkavállaló magasabb szinten lássa el a munkakörével kapcsolatos feladatokat, amit a bér és a béren kívüli ösztönz k együttes alkalmazásával képes biztosítani. A munkaer költséggel való gazdálkodás központi kérdése, hogy a munkavállalók teljesítménye és a részükre kifizetett munkajövedelem között szoros összefüggés legyen, a munkavállaló a teljesítményével arányos jövedelemben részesüljön. Az emberi er forrás felhasználása olyan befektetésnek tekinthet, amely megtérül, amennyiben a munkaer által el állított termékek, szolgáltatások a piacon kedvez en értékesíthet k. A költséggazdálkodás e tekintetben azt jelenti, hogy az emberi er forrás felhasználásával kapcsolatos kiadásoknak a bevételekben meg kell térülniük, és még hasznot is kell hozniuk a befektet számára. A munkáltatók által kötelez en fizetett alapszer befizetések, járulékok megváltoztatásával az állam lényeges befolyást gyakorolhat a munkaer költség nagyságára, illetve összetételének alakulására. Makrogazdasági szempontból lényeges kérdés a személyi jövedelmek alakulása, illetve szabályozása. Fontos, hogy annyi jövedelem áramoljon ki, amennyi nem veszélyezteti a vásárlóer és az árualap közötti egyensúlyt, illetve a fizet eszköz stabilitását. A munkaer költség részét képez munkajövedelem-kiáramlásnak összhangban kell lennie a nemzetgazdasági teljesítménnyel és a termelékenység alakulásával. A kormányzati jövedelempolitika lágy és kemény, valamint adóalapú jövedelempolitikai eszközökkel befolyásolja többek között a munkából származó jövedelmek alakulását, annak mértékét, illetve szerkezetét. Az állam kompetenciája, hogy az él munka terheinek csökkentése, avagy növelése révén befolyásolja a gazdasági szerepl k magatartását, a jövedelempolitika eszközrendszerével érvényesítse a gazdaságpolitika céljait. A munkaer költség szerepe munkavállalói néz pontból A munkaer költség magába foglalja a munkavállalók munkájának ellenértékeként kifizetett munkabért, a pénzben és természetben nyújtott szociális juttatásokat, illetve költségtérítéseket és a továbbképzéssel kapcsolatos költségeket. A munkavállaló szempontjából alapvet en a jövedelem, azon belül is a nettó jövedelem alakulásához kapcsolódik a fogyasztás színvonala. A munkavállaló egyértelm törekvése a munkából származó jövedelem növelése, ami számára bevétel, a munkáltató szempontjából költség. A foglalkoztatási költségek id beli alakulása, bels szerkezetének változása a munkavállalói néz pontból meghatározó jelent séggel bír. A munkaer költség és azon belül a kompenzációs költségek legnagyobb része a munkavállalók munkájának ellenértékét testesíti meg. Magyarország esetében a teljes munkaer költségnek kb. 70%-át a munkajövedelem teszi ki. A gazdasági élet szerepl i közül a munkavállalók, illetve azok érdekvédelmi és érdekképviseleti szervei els sorban a munkából származó jövedelmek, azon belül is a bér, kereset alakulása iránt mutatnak legnagyobb érdekl dést. A munkajövedelem mintegy 93%-át a bér, kereset, 7%-át az egyéb munkajövedelem, köztük a különböz pénzbeni és természetbeni juttatások jelentik. 6

7 A munkáltatói és a munkavállalói érdekütközés leggyakoribb terepe a bértárgyalás, illetve bérmegállapodás, melynek során az ellenérdek felek dönt en gazdasági megfontolások alapján egyezséget kötnek. Egyre inkább felmerül az az igény, hogy a kereseten felül a munkavállalók szempontjából is számottev jövedelemnek tekinthet juttatások is részét képezzék a különböz szinten kötött bérmegállapodásoknak. A munkaer költség évi alakulása Magyarországon A magyarországi munkaer költség alakulását az anyag megírásakor rendelkezésre álló legfrissebb adatok felhasználásával a évi munkaer költség-felvétel adatai alapján mutatjuk be, a évre vonatkozó összehasonlítás miatt a korábbi TEÁOR 03 osztályozásra alapozva. Az adatok a költségvetési intézményekre és kijelölt non-profit szervezetekre, valamint az 50 és több f t foglalkoztató vállalkozói körre vonatkoznak. A munkaer költség nagysága és összetétele A nemzetgazdaság egészét tekintve az egy f re jutó havi munkaer költség évben Ft volt. A foglalkoztatás költsége a versenyszférában Ft-ot, a költségvetés területén Ft-ot tett ki havonta (1. sz. táblázat). A munkaer költség nagyságát tekintve a versenyszektor és a közszféra között lényegében különbség nincs, az eltérés havi összege nem éri el az 500 forintot. A munkaer költség nagysága tekintetében a nemzetgazdasági ágak között viszont lényeges különbség tapasztalható. A legnagyobb munkaer költséggel rendelkez pénzügyi tevékenység nemzetgazdasági ágban háromszor többe kerül a munkaer foglalkoztatása, mint a legalacsonyabb munkaer költséggel bíró mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás területén. A villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás nemzetgazdasági ágban szintén kiugróan magasak az alkalmazási költségek, ami Ft havi ráfordítást jelent. Az ipar egészét és az épít ipart magába foglaló ipari szektorban az egy f re jutó havi munkaer költség Ft volt, ami alatta maradt a nemzetgazdasági átlagnak és nem érte el az üzleti szféra átlagát sem. A kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, a szállítás, raktározás, posta és távközlés, a pénzügyi tevékenység, az ingatlanügyletek, bérbeadás, és gazdasági tevékenységet segít szolgáltatás területén, vagyis az üzleti szolgáltatások körét tekintve Ft/f összegbe került a munkaer havi foglalkoztatása, ami 7,5%-kal haladta meg a nemzetgazdasági átlagot. A közszférán belül kisebbek a nemzetgazdasági ágak közötti különbségek a havi munkaer költséget tekintve. A legmagasabb munkaer költséggel rendelkez közigazgatás, kötelez társadalombiztosítás és a legalacsonyabb munkaer költséggel bíró egészségügyi és szociális ellátás nemzetgazdasági ágak között a havi munkaer költség összege alapján 1,7-szeres különbség mutatható ki a közigazgatás, kötelez társadalombiztosítás javára. 7

8 Nemzetgazdasági ágak évi havi munkaer költség alakulása Bruttó munkajövedelem Szociális költségek Képzés és más elemek 1. sz. táblázat (Ft/f /hó) Munkaer költség Mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás Bányászat Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás Ipar Épít ipar Ipari szektor Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi tevékenység Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segít szolgáltatás Üzleti szolgáltatások Üzleti szféra összesen Közigazgatás, kötelez társadalombiztosítás Oktatás Egészségügyi és szociális ellátás Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás Közigazgatás, oktatás, egészségügy, egyéb Nemzetgazdaság összesen ebb l: Versenyszféra összesen Költségvetés összesen Forrás: KSH, Statisztikai tükör, A munkaer költség alakulása, A évben a havi munkaer költség nemzetgazdasági átlaga Ft/f volt. Nyolc nemzetgazdasági ágban ennél alacsonyabb, hat nemzetgazdasági ágban ennél magasabb volt a havi munkaer költség összege. A munkaer költség a nemzetgazdasági átlag alatt maradt a mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdaság, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, az egészségügyi és szociális ellátás, a kereskedelem, javítás, az egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás, a feldolgozóipar, az épít ipar és az oktatás nemzetgazdasági ágakban. A nemzetgazdasági átlagot meghaladó volt a munkaer költség összege az ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segít szolgáltatás, a szállítás, raktározás, posta és távközlés, a bányászat, a közigazgatás, védelem, kötelez társadalombiztosítás, a villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás és a pénzügyi tevékenység nemzetgazdasági ágakban. A havi munkaer költség nagyságát tekintve a vezet pozíciót a pénzügyi tevékenység nemzetgazdasági ág tölti be, míg a sereghajtó a mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás. A nemzetgazdasági ágak közötti rangsorban az évek során jelent s változás nem történt. 8

9 A havi munkaer költség gazdasági ágak szerinti sorrendje évében 2.sz. táblázat Nemzetgazdasági ágak Sorrend Pénzügyi tevékenység 1. Villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás 2. Közigazgatás, védelem; kötelez társadalombiztosítás 3. Bányászat 4. Szállítás, raktározás, posta és távközlés 5. Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segít szolgáltatás 6. Épít ipar 7. Oktatás 8. Feldolgozóipar 9. Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 10. Kereskedelem, javítás 11. Egészségügyi, szociális ellátás 12. Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 13. Mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás 14. Forrás: KSH, Statisztikai tükör, A munkaer költség alakulása, A havi munkaer költség összege szerint felállított sorrend közepén foglal helyet az épít ipar nemzetgazdasági ág. A nemzetgazdasági ágak sorrendjében az elmúlt évben sem történt érdemi változás r l 2008-ra az oktatás gazdasági ág egy pozíciót esett vissza, így az épít ipar eggyel el re lépett. A többi nemzetgazdasági ág meg rizte a korábbi évben elért helyezését. Figyelemre méltó, hogy a gazdasági ágak rangsorában nálunk a kilencedik helyen álló feldolgozóipar az Európai Unióban általában a harmadik helyet foglalja el. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a feldolgozóiparban a többi ágazathoz képest alacsonyabbak a foglalkoztatási költségek, mint az európai országok esetében, ami a külföldi befektet k számára vonzer t jelenthet. A munkaer költség id beli alakulása A évre vonatkozó havi munkaer költség el z évhez képest bekövetkez növekedése a fogyasztói árak emelkedését meghaladta. A havi munkaer költség évben évhez viszonyítva a nemzetgazdaság egészét tekintve 6,7%-kal emelkedett (3. sz. táblázat). A fogyasztói árak kisebb mérték növekedése következtében a fogyasztói árindexszel korrigált reál-munkaer költség az el z évihez képest 0,8%-kal emelkedett. Nagyobb arányban n tt a munkaer költség a versenyszféra területén (7,7%), mint a költségvetési intézmények (6,1%) körében. 9

10 Nemzetgazdasági ágak A havi munkaer költség változása, 2008 Bruttó munkajövedelem Szociális költségek Képzés és más elemek 3. sz. táblázat (el z év=100,0%) Munkaer költség Mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás 112,5 109,2 106,5 111,5 Bányászat 112,5 108,8 78,9 110,4 Feldolgozóipar 106,1 104,8 126,1 106,2 Villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás 110,7 102,6 109,3 108,1 Ipar 106,4 104,1 122,1 106,1 Épít ipar 112,0 109,1 154,7 111,9 Ipari szektor 106,8 104,5 123,8 106,5 Kereskedelem, javítás 107,8 108,8 123,9 108,4 Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 109,1 104,2 120,6 108,1 Szállítás, raktározás, posta és távközlés 107,5 98,3 147,7 105,5 Pénzügyi tevékenység 111,9 101,5 126,4 109,5 Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segít szolgáltatás 110,1 107,2 184,9 110,5 Üzleti szolgáltatások 109,1 102,2 139,3 107,9 Üzleti szféra összesen 108,1 102,8 131,9 107,1 Közigazgatás, kötelez társadalombiztosítás 107,4 101,7 100,0 105,6 Oktatás 106,1 104,4 102,3 105,5 Egészségügyi és szociális ellátás 106,8 102,9 99,1 105,5 Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás 107,4 106,2 109,8 107,2 Közigazgatás, oktatás, egészségügy, egyéb 106,9 103,2 101,5 105,7 Nemzetgazdaság összesen 107,8 103,7 114,8 106,7 ebb l: Versenyszféra összesen 108,4 104,2 126,7 107,7 Költségvetés összesen 107,4 103,3 101,6 106,1 Forrás: KSH, Statisztikai tükör, A munkaer költség alakulása, A havi munkaer költség évi emelkedése az el z évhez viszonyítva a versenyszféra esetében nagyobb mérték volt, mint a költségvetés területén. A versenyszférán belül legnagyobb mértékben az épít iparban emelkedtek a foglalkoztatási költségek 2008-ban, ami 11,9%-os növekedést jelent. A versenyszféra egészében az el z évhez képest 7,7%-kal, a költségvetés szervezeteinél 6,1%-kal emelkedtek a foglalkoztatás költségei. Az épít iparon kívül a nemzetgazdasági átlagot meghaladóan emelkedett a havi munkaer költség a mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdaság, az ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segít szolgáltatás, a bányászat, a pénzügyi tevékenység, a kereskedelem, javítás, a villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, az egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás nemzetgazdasági ágakban. Öt nemzetgazdasági ágban viszont a havi munkaer költség el z évhez viszonyított növekedése a nemzetgazdasági átlag alatt maradt. Ezek: a feldolgozóipar, a közigazgatás, védelem, kötelez társadalombiztosítás, a szállítás, raktározás, posta és távközlés, az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás nemzetgazdasági ágak. A munkaer költség összetétele szerint, vagyis a munkajövedelem, a szociális költségek, valamint a képzés és más költségelemek aránya alapján is vizsgálható. A foglalkoztatási költségek szerkezetére vonatkozó évi adatokat a 4. sz. táblázat mutatja be. 10

11 A fajlagos havi munkaer költség összetétele, 2008 Nemzetgazdasági ágak Bruttó munkajövedelem Szociális költségek Képzés és más elemek 4. sz. táblázat (%) Munkaer költség Mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás 71,5 27,0 1,5 100,0 Bányászat 71,1 26,4 2,5 100,0 Feldolgozóipar 71,0 26,5 2,5 100,0 Villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás 66,9 29,7 3,4 100,0 Ipar 70,5 26,8 2,6 100,0 Épít ipar 72,5 25,4 2,1 100,0 Ipari szektor 70,7 26,7 2,6 100,0 Kereskedelem, javítás 71,3 26,2 2,5 100,0 Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 71,3 26,2 2,5 100,0 Szállítás, raktározás, posta és távközlés 69,1 28,2 2,7 100,0 Pénzügyi tevékenység 69,7 26,2 4,1 100,0 Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segít szolgáltatás 71,6 25,7 2,7 100,0 Üzleti szolgáltatások 70,5 26,5 3,0 100,0 Üzleti szféra összesen 70,7 26,5 2,8 100,0 Közigazgatás, kötelez társadalombiztosítás 69,6 26,3 4,1 100,0 Oktatás 70,3 26,0 3,7 100,0 Egészségügyi és szociális ellátás 71,0 26,6 2,4 100,0 Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás 69,1 26,7 4,2 100,0 Közigazgatás, oktatás, egészségügy, egyéb 70,0 26,3 3,7 100,0 Nemzetgazdaság összesen 70,4 26,6 3,1 100,0 ebb l: 100,0 Versenyszféra összesen 70,4 26,7 2,8 100,0 Költségvetés összesen 70,1 26,2 3,7 100,0 Forrás: KSH, Statisztikai tükör, A munkaer költség alakulása, A legalább 50 f t foglalkoztató közepes és nagyvállalkozások, a költségvetés és társadalombiztosítás, valamint a kijelölt non-profit szervezetek munkaer költségében a munkajövedelem aránya a legmagasabb, ami nemzetgazdasági átlagban 70,4%-ot tesz ki. A szociális költségek 26,6%-ot, a képzés és más költségelemek 3,1%-ot reprezentálnak a évi havi munkaer költségen belül. A munkaer költség összetétele 2008-ban az el z évhez képest érdemben nem változott. A munkajövedelem aránya évben évhez képest kissé emelkedett, 69,8%-ról 70,4%-ra n tt. A szociális költségek részaránya 27,4%-ról 26,6%-ra csökkent, míg a képzés és egyéb költségelemek aránya 2,9%-ról 3,1%-ra emelkedett 2008-ban. A versenyszféra esetében a költségvetéshez képest a munkaer költségen belül kissé nagyobb a munkajövedelem és kisebb a képzés és más költségelemek aránya, ami azt mutatja, hogy a foglalkoztatási költségek szerkezete a nemzetgazdaság két területén, ha nem is jelent sen, de eltér. A évi egy f re jutó havi munkaer költség Ft-ot tett ki, melyb l a munkajövedelem Ft, a szociális költségek Ft, a képzés és egyéb költségelemek Ft-ot tettek ki. Nemzetgazdasági átlagban 2008-ban az el z évhez képest a munkajövedelem 7,8%-kal, a szociális költségek 3,7%-kal, a képzés és más költségelemek 14,8%-kal emelkedtek. 11

12 A munkaer költség legnagyobb hányadát, kb. 70%-át kitev munkajövedelem kiemelt figyelmet érdemel mind munkáltató, mind munkavállalói néz pontból. A munkajövedelemre vonatkozó adatokat az 5. sz. táblázat mutatja. Nemzetgazdasági ágak A munkajövedelem alakulása, 2008 Kereset 5. sz. táblázat (Ft/f /hó) Egyéb munkajövedelem Munkajövedelem Mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás Bányászat Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás Ipar Épít ipar Ipari szektor Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi tevékenység Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segít szolgáltatás Üzleti szolgáltatások Üzleti szféra összesen Közigazgatás, kötelez társadalombiztosítás Oktatás Egészségügyi és szociális ellátás Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás Közigazgatás, oktatás, egészségügy, egyéb Nemzetgazdaság összesen ebb l: Versenyszféra összesen Költségvetés összesen Forrás: KSH, Statisztikai tükör, A munkaer költség alakulása, A munkajövedelem részben a munkavállaló munkájának anyagi elismerését, részben a szociális igények kielégítését célzó kompenzáció, amit dönt en pénzbeni, kisebb részben természetbeni formában kap meg a munkavállaló. Nemzetgazdasági szinten az egy f re jutó átlagos havi munkajövedelem évben Ft volt. A versenyszférában Ft-ot, a költségvetés területén Ft-ot tett ki az egy teljes munkaid s munkavállaló munkájáért járó munkajövedelem, ami nem mutat lényeges eltérést a két terület között. A munkajövedelmek összege szempontjából jelent s különbségek tapasztalhatók viszont a nemzetgazdasági ágak között, a különbséget kifejez olló 2008-ban tovább n tt. A legnagyobb havi munkajövedelemmel bíró pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban a munkajövedelem Ft, míg a legalacsonyabb munkajövedelemmel rendelkez ágazat továbbra is a mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás, ahol a munkajövedelem Ft volt 2008-ban. A pénzügyi ágazatban a munkajövedelem háromszorosa a legalacsonyabb munkajövedelemmel rendelkez 12

13 mez gazdaság, vad-, erd -, halgazdálkodás munkajövedelmének, ami nagyjából megfelel a munkaer költségnél már jelzett aránynak. A versenyszférában Ft, a költségvetés területén Ft volt egy foglalkoztatott havi munkajövedelme. A versenyszférán belül az ipari szektorban Ft volt a munkajövedelem havi átlaga, ami nem érte el a nemzetgazdasági átlagot. Az ipari szektoron belül a legnagyobb munkajövedelemmel a villamosenergia-, gáz-, g z- és vízellátás nemzetgazdasági ág bír. Az üzleti szféra területén a munkajövedelem havi összege 2008-ban Ft volt, ami 1,6%-kal haladta meg a nemzetgazdasági átlagot. A munkajövedelmen belül a teljes munkaid ben foglalkoztattak egy f re jutó havi bruttó keresete 2008-ban Ft-ot tett ki. A bruttó keresetek összege a versenyszférában Ft/f /hó, a költségvetési szféra területén Ft/f /hó volt. A kereseten felül az alkalmazásban állók munkajövedelmének részét képezik az egyéb munkajövedelmek, a béren kívüli juttatások. Az egyéb munkajövedelmeket legnagyobb részben természetbeni formában, a munkáltató által meghatározott keretek között, saját élethelyzetének megfelel en használhatja fel a munkavállaló. Az egyéb munkajövedelmek körébe tartozó béren kívüli juttatások egy része adómentes, más részük adóköteles juttatás, mely után a munkáltató teljesíti az adó-befizetési kötelezettségeket. A béren kívüli juttatási rendszerek közül a kafetéria-típusú rendszerek adnak rugalmas lehet séget arra, hogy a munkavállaló a saját igényeire tekintettel válasszon a munkáltató által felkínált opciós listából vagy csomagok közül, a számára legmegfelel bb alternatívák szerint. A béren kívüli juttatások munkajövedelmen belüli arányát, mértékét befolyásolják a helyi jövedelempolitikán belül a bér- és szociálpolitikai prioritások, amely az érdekegyeztetés tárgya és terepe. Míg a kereset a munkavállaló munkájának, teljesítményének ellentételezésére szolgáló jövedelemnek számít, az egyéb munkajövedelmek a szociálisjóléti ellátás körébe tartozó bevételt jelentenek az alkalmazásban állók számára. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legnépszer bb béren kívüli juttatási fajták között található például: az étkezési utalvány, az üdülési csekk, a helyi utazási bérlet, az internet szolgáltatás stb., amelyek adózás szempontjából kedvez bevételi és felhasználási lehet séget nyújtottak mind a munkáltatók, mind az alkalmazásban állók számára. Az egyéb munkajövedelmek egy f re jutó havi összege nemzetgazdasági szinten átlagosan Ft-ot tett ki évben. A legmagasabb egyéb munkajövedelemmel rendelkez ágazat az épít ipar, ahol ezen a címen havonta Ft-ot fizetnek ki a munkaadók, közel kétszer annyit, mint a nemzetgazdasági átlag. Legkevesebb egyéb munkajövedelemben az egészségügyi és szociális ellátás területén részesülnek a dolgozók, ami Ft-ot jelent havonta. Az egyéb munkajövedelmeket tekintve a legjobb és legrosszabb helyzetben lév épít ipar, illetve egészségügyi és szociális ellátás között 3,4-szeres különbség van az el bbi ágazat javára. A kereseten belül az alapbér, illetve törzsbér aránya 68%-ot tett ki nemzetgazdasági átlagban. Ugyanez az arány a versenyszférában 69,3%, a költségvetés területén 65% volt. Az alapbéren, illetve törzsbéren felül a különböz bérpótlékok képviselnek jelent s súlyt a kereseten belül. Nemzetgazdasági átlagban a kereseten belül a bérpótlékok aránya 8,4% volt. A versenyszférában 7,9%-ot, a költségvetés területén 9,4%-ot reprezentáltak a különböz bérpótlékok, ami azt is mutatja, hogy a bérszerkezet tekintetében a versenyszféra és a közszféra különbözik egymástól. A szociális költségek részaránya az elmúlt években számottev en csökkent. A tízéves id szakban számos változás történt, több kereseten kívüli juttatás lett része a 13

14 társadalombiztosítási járulékalapnak. Bevezetésre került a létszámarányos egészségügyi hozzájárulás, illetve változtak azok a jogszabályok, amelyek szabályozták a közvetlen munkavállalóknak kifizetett szociális juttatások mértékét ban az üzleti szférában még a munkaer költség majdnem 33%-át tették ki a szociális költségek, 2008-ra ugyanez az arány 26,6%-ra változott. Ez egyértelm en kedvez változás annak ellenére, hogy a szociális költségek aránya uniós szinten még mindig magasnak számít. A szociális költségek dönt részét a munkajövedelem-elemekhez kapcsolódó kötelez járulékok és hozzájárulások teszik ki. A szociális költségek között kell szintén elszámolni a munkáltató által önként vállalt szociális juttatásokat, amely a költségek kisebb hányadát jelentik ban a szociális költségek mintegy 90%-át valamely alapba kötelez en fizetett járulékok, hozzájárulások tették ki, a maradék tíz százalék a munkavállalóknak közvetlenül kifizetett szociális hozzájárulásokat foglalja magába. Ide tartozik többek között a betegszabadság díjazása, illetve a végkielégítés. Az állásvesztéshez kapcsolódó végkielégítés szociális költségeken belüli mértéke a vállalkozásoknál és a költségvetési szektor szervezeteiben alig haladja meg a 2%-ot. A foglalkoztatási költségek harmadik eleme a képzési és más költségelemek, melynek összege Ft-ot tett ki az egy f re jutó havi munkaer költségen belül. A versenyszférában jelent s volt a szakképzési költségek fajlagos havi összege. A közszféra esetében az állományba tartozók részére fizetett egyszeri eseti megbízási díjak jelentettek jelent sebb költséget a munkaadók számára évben a foglalkoztatás el segítésére nyújtott támogatások, mint például a START-kártya, a tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása átlagban havi 300 forintot tett ki, amely csökkentette a munkáltatók foglalkoztatással kapcsolatos kiadásait. A legtöbb támogatást a máshova nem sorolt feldolgozóipar, a papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység, valamint a b rtermék és lábbeli gyártása tevékenységet folytató vállalkozások kapták. Az ún. más költségelemek közé tartoznak a munkaer beszerzésével, toborzásával kapcsolatos kiadások, melyre a vállalkozói kör munkáltatói havonta átlagosan 700 Ft-ot fordítottak. A hazai és a környez országok munkaer költség-adatainak összehasonlító vizsgálata A foglalkoztatási költségek magyarországi változása, bels összetételének alakulása, illetve ezeknek az adatoknak az összehasonlítása a környezetünkben lév volt szocialista országok munkaer költség-adataival külön figyelmet érdemel, a munkaer -piaci helyzet alakulása, különösképpen a versenyhelyzet megítélése szempontjából. Az összehasonlító vizsgálat nyolc évre vonatkozóan tekinti át Magyarország környezetében a foglalkoztatási költségek terén bekövetkezett változásokat a rendelkezésre álló Eurostat adatbázis alapján. Ennek keretében a kelet-közép-európai régióba tartozó Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia és Románia munkaer költség adatait vesszük górcs alá. A munkaer költség változása Magyarországon és a környez országokban Az összehasonlító vizsgálatba bevont országok munkaer költség-adatai nyolc évre vonatkoznak, a közötti id szakot ölelik át. A kereskedelmi árfolyamon és 14

15 vásárlóer -paritás alapján számított munkaer költség-adatok képet adnak a költségek országonkénti nagyságáról, növekedésér l, a munkaer költség szerkezetében bekövetkez változásokról. A kereskedelmi árfolyamon számított, egy teljes munkaid s foglalkoztatottra jutó havi munkaer költség évek közötti alakulását a 6. számú táblázat foglalja össze. A havi munkaer költség alakulása az üzleti szférában között 6. sz. táblázat (Euró/hó/f ) Ország * Csehország 660,6 770,4 777,1 841,6 954,0 1027, , ,0 Magyarország 613,8 730,7 763,7 838,2 944,3 947, , ,0 Lengyelország 791,8 783,1 698,2 699,2 818,2 889,4 996, ,0 Románia 222,3 250,4 245,6 271,8 358,2 413,8 526,9 600,0 Szlovénia 1 359, , , , , , , ,0 Szlovákia 479,6 518,4 565,3 636,0 700,5 775,4 926, ,0 Forrás: Eurostat adatbázis. * Az adatok a TEÁOR 08 szerintiek. Az egy teljes munkaid s foglalkoztatottra jutó havi munkaer költség nagysága tekintetében lényeges eltérések tapasztalhatók a vizsgált országok között. A évi adatok szerint a legmagasabb munkaer költséggel rendelkez Szlovéniában hatszor magasabb volt az egy hónapra es munkaer költség, mint Románia esetében. Ez a különbség 2008-ra csökkent, ami még mindig több mint háromszoros különbséget jelent a két ország viszonylatában. A vizsgált id szak elején a magyar munkaer költség közel háromszorosa (2,8-szerese) volt a legalacsonyabb munkaer költséggel rendelkez román foglalkoztatási költségeknek. A vizsgált id szak végére ez a különbség kétszeresre (1,8-szeresére) zsugorodott, ami annak tulajdonítható, hogy Romániában a foglalkoztatási költségek az évek során nagyobb mértékben emelkedtek, mint Magyarországon. A magyarországi foglalkoztatási költségek közel fele, 45%-a volt 2001-ben a legmagasabb szinten álló szlovén munkaer költségnek. Az évek során ez a különbség, ha nem is nagymértékben, de csökkent évben a magyarországi munkaer költség 57%-a volt a szlovén munkaer költségnek. A vizsgált országok esetében a évekre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatási költségek tekintetében felzárkózás, a költségkülönbség mérsékl dése következett be. A vizsgált országok ugyanakkor közeledtek a munkaer költség nagysága tekintetében a régi tagországokhoz is, ahol jelent sen magasabbak voltak a foglalkoztatás költségei a csatlakozás idején. A évekre vonatkozó munkaer költség-adatok szerint a foglalkoztatási költségek szerinti er sorrendben kisebb helycseréket kivéve lényeges változás nem következett be. 15

16 Havi munkaer költség szerinti sorrend 7. sz. táblázat Ország Csehország Magyarország Lengyelország Románia Szlovénia Szlovákia Forrás: Eurostat A havi munkaer költség összegét tekintve Magyarország a középmez nyben foglal helyet és években a 4. helyen található, évt l kezd d en pedig a 3. helyet foglalja el. Az er sorrendben Szlovénia mindvégig meg rizte az els helyet. Az évek során Csehország a 3. helyr l a 2. helyre lépett el. Lengyelország és években még a 2. helyen található, majd a következ években a 4. helyre esett vissza. Szlovákia és Románia a teljes id szak alatt az 5., illetve a 6. helyet foglalta el. A munkaer vel kapcsolatos költségek nagyságát nem elég kereskedelmi árfolyamon összehasonlítani. A munkavállaló szempontjából ugyanis releváns tényez, hogy az elvégzett munka ellenében kapott jövedelemért a munkavállaló mit tud vásárolni, milyen szinten képes szükségleteit kielégíteni, ami jelent s részben a fogyasztói árak színvonalától függ. Tekintettel arra, hogy a különböz országokban eltér a fogyasztói árak színvonala, ott, ahol alacsonyabb az árszínvonal, ugyanakkora euróban kifejezett jövedelem magasabb szint szükséglet-kielégítést tehet lehet vé. A vásárlóer -paritáson mért munkaer költség figyelembe veszi az országok árszínvonalában meglév különbségeket. Erre vezethet vissza, hogy a munkaer költség összegét vásárlóer -paritáson is meghatározzák, melynek alapján a munkaer költségben meglév különbségek tényszer bb megítélésére nyílik lehet ség. Munkavállalói néz pontból erre mindenképpen szükség van, mivel a munkavállaló jellemz en ugyanabban az országban költi el a jövedelmét, ahol megdolgozik érte. A kereskedelmi árfolyamon számított adatok szerint a legmagasabb és a legalacsonyabb munkaer költséggel rendelkez országok között évben több mint háromszoros különbség alakult ki. Figyelmet érdemel, hogy ez a különbség vásárlóer -paritás alapján számított költségadatok esetében 2,4-szeresére olvad az árszínvonalbeli különbségek hatására. 16

17 8. sz. táblázat A havi munkaer költség alakulása az üzleti szférában vásárlóer paritáson (Pps/hó/f ) Ország * Csehország Magyarország Lengyelország Románia Szlovénia Szlovákia Forrás: Eurostat adatbázis. * Az adatok a TEÁOR 08 szerintiek. A vásárlóer -paritáson számított munkaer költség szerinti országrangsor nem változik, de közelebb kerülnek egymáshoz a foglalkoztatással kapcsolatos költségek, mint ahogy azt a kereskedelmi árfolyamon számított munkaer költség-adatok mutatták. Ez azt jelenti, hogy például Szlovéniában évben az alkalmazás költsége nem éri el a magyarországi költségek másfélszeresét. A cseh munkavállalók mintegy 10%-kal magasabb kompenzációban részesülnek, mint a magyarok, míg a lengyel munkavállalók munkájának ellenértéke a magyarokéval szinte egyenl. A román munkavállalóknak ugyanakkor 40%-kal kevesebbel kell beérniük akkor, ha vásárlóer -paritáson számítjuk a foglalkoztatás költségeit. Emlékeztet ül, ez arány kereskedelmi árfolyamon számolva Szlovénia és Magyarország esetében 1,75-szeres, Csehország-Magyarország vonatkozásában 19%-ot, Románia és Magyarország viszonylatában 46%-ot teszi. A munkaer költség színvonalán kívül annak id beli változása is fontos információkat hordoz, melyet a következ táblázat mutat be. A munkaer költség változása az üzleti szférában között (2000 év = 100,0 %) Ország Csehország 112,3 120,8 127,7 135,6 140,4 149,4 161,2 173,9 Magyarország 114,8 130,4 138,5 150,4 161,3 175,7 192,5 207,9 Lengyelország 120,7 123,3 127,6 132,0 137,0 145,0 161,2 178,7 Románia 146,1 185,0 214,9 249,5 286,0 340,4 412,2 500,4 Szlovénia 113,0 117,8 127,4 136,7 143,5 152,5 160,7 176,2 Szlovákia 107,6 125,0 137,3 145,2 157,5 169,1 181,4 191,9 Forrás: Eurostat adatbázis Munkaer költség-index. 9. sz. táblázat A vizsgált nyolc éves id szakban Romániában mintegy 5-szörösére növekedett a munkaer költség, de továbbra is itt a legolcsóbb a munkaer. Ez azt jelenti, hogy a romániai foglalkoztatási költségek évr l évre kétszámjegy emelkedést mutatnak. Magyarországon kétszer annyiba került egy munkavállaló alkalmazása 2008-ban, mint 2000-ben. Szlovákiában valamivel kevésbé n ttek az alkalmazás költségei (1,9-szeres), 17

18 Csehországban, Lengyelországban és Szlovéniában pedig ennél alacsonyabb, de közel azonos mérték (1,7-szeres körüli) volt az emelkedés a vizsgált id szak végére. Lényegében a munkaer évenkénti drágulása igen változatos képet mutat országonként. Szlovákiában, Csehországban és Szlovéniában volt viszonylag kiegyenlített a költségemelkedés. Érdekes képet mutat a lengyel alkalmazási költség alakulása a vizsgált id szakban. A közötti id szakban a térség többi országához képest igen szerény, 4% alatti a munkaer költség növekedése, az id szak második felében az emelkedés üteme mintegy kétszeresére gyorsult. A foglalkoztatási költségeken belül a legnagyobb hányadot a munkajövedelem teszi ki. Országonként jelent s eltérést mutat a munkajövedelem arányának alakulása a foglalkoztatási költségeken belül. 10. sz. táblázat A havi munkajövedelem a munkaer költség százalékában Ország * Csehország 72,00 71,80 71,80 71,90 72,50 72,60 72,30 72,90 Magyarország 68,60 68,50 69,30 69,40 70,40 69,10 71,10 71,90 Lengyelország 76,37 76,76 n.a. 80,16 80,16 n.a. n.a. 77,70 Románia 68,40 69,02 72,60 74,00 73,50 72,05 73,49 76,41 Szlovénia 80,80 80,60 80,70 82,47 82,23 82,57 82,70 83,30 Szlovákia 72,50 73,59 73,56 73,67 75,34 75,00 74,93 74,47 Forrás: Eurostat adatbázis. * Az adatok a TEÁOR 08 szerintiek. A vizsgált országok esetében a munkaer költségen belül Szlovéniában van a munkajövedelemnek a legnagyobb súlya, amely költségelem minden évben meghaladja a 80%-ot. Öt követi Lengyelország, ahol a munkajövedelem aránya 76 80% között változott. Románia esetében a vizsgált id szakban nagymértékben megváltozott a munkaer költség bels szerkezete, jelent sen n tt a munkajövedelem súlya, és csökkent a szociális költségek aránya a munkaer költségen belül. Még viszonylag magasnak tekinthet a munkajövedelem aránya Szlovákiában is, ahol 72 75%-között változott a vizsgált id szakban a munkajövedelem részesedése a foglalkoztatási költségeken belül. t követi Csehország, ahol a legkevésbé változott az évek során a munkaer költségen belül a munkajövedelem részesedése. Magyarország azon országok közé tartozik, ahol viszonylag alacsony a munkajövedelem súlya, részaránya a munkaer költségen belül. Ami kedvez, hogy évet kivéve ez az arány növekv tendenciát mutat, ami lassú felzárkózást jelent a többi országhoz. A vizsgált országok közül Magyarországon a legkisebb a munkajövedelem részaránya a munkaer költségen belül. A sereghajtó Magyarország tekintetében a munkajövedelemnek a munkaer költségen belüli aránya évben 68,6%-ot tett ki, ami az évek során kissé emelkedett, de így is az utolsó helyezett maradt a rangsorban a maga 71,9%-ával a évi Eurostat-adatok szerint. A foglalkoztatási költségek bels szerkezetének vizsgálata alapján látható, hogy a versenyképességet alapvet en befolyásoló munkáltatói terhek, a munkaadók foglalkoztatással összefügg adó- és járulékbefizetési kötelezettségei országonként jelent sen eltérnek. A munkáltató által viselt szociális költségek munkaer költségen belüli aránya Szlovénia esetében volt a legalacsonyabb, ahol a vizsgált országok közül a (%) 18

19 legmagasabb az egy f re jutó munkaer költség. Hasonlóan alacsonyak ezek a költségek Lengyelországban is. A vizsgált id szakra vonatkozóan a mintában szerepl országok közül Magyarországon voltak a legmagasabbak a munkabérre vetített munkáltatói terhek. Ugyanakkor kedvez nek ítélhet, hogy a szociális költségek az évek során csökken mértéket mutatnak, a évi 28,8%-ról évre 25,9%-ra mérsékl dtek Az összehasonlító vizsgálatból levonható f bb következtetések Magyarország és a környez országok évi foglalkoztatási költségeinek összehasonlító vizsgálata alapján megállapítható, hogy a munkaer költség nagyságát tekintve a vizsgált id szak elején nagyobb, az id szak végén kisebb különbség tapasztalható az országok között. A munkaer költségben meglév különbségek kereskedelmi árfolyamon számolva nagyobbak, mint vásárlóer -paritáson mérve, de mindkét számítás esetén az id szak végére a foglalkoztatási költségekben meglév országonkénti különbségek csökkentek. A munkaer költségekben meglév különbségek azonban még mindig jelent snek ítélhet k, ami azt is jelenti, hogy az alacsonyabb munkaer költséggel rendelkez országok a befektetések szempontjából továbbra is el nyt élveznek. A munkaer költség nagyságát tekintve Magyarország a középmez nybe tartozik, tekintettel arra, hogy kereskedelmi árfolyamon számolva a hazai munkaer költség közel fele a legmagasabb szlovén foglalkoztatási költségeknek és közel kétszerese a legalacsonyabb román munkaer költségnek. A vizsgált országok esetében a évekre vonatkozó munkaer költség-adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatási költségek szerinti er sorrendben néhány helycserét kivéve jelent s mozgás nem következett be. Magyarország a középmez nyben foglal helyet, ami stabilnak tekinthet. A havi munkaer költség változása évenként és országonként egyaránt nagy eltérést mutat. Az alacsonyabb foglalkoztatási költséggel rendelkez országok esetében a vizsgált id szak egészét tekintve nagyobb növekedési ütem tapasztalható, mint a magasabb munkaer költséggel bíró országokban, amely a felzárkózást, illetve költségkülönbség mérsékl dését eredményezte a vizsgált országok esetében. A munkaer költségen belül a legnagyobb hányadot a munkajövedelem teszi ki, melynek aránya az egyes országok esetében jelent sen eltér. A munkajövedelemnek a munkaer költségen belüli súlya nem hozható összefüggésbe a munkajövedelem nagyságával, összegével. A legmagasabb és a legalacsonyabb munkajövedelemmel rendelkez országokban is a munkaer költségen belül nagyobb súlyt képvisel a munkajövedelem, mint hazánkban. Magyarország vonatkozásában megállapítható, hogy a munkajövedelem részaránya a munkaer költségen belül növekv tendenciát mutat a vizsgált id szakban. A közötti id szakban tehát a foglalkoztatási költségek bels szerkezete Magyarországon kedvez en változott, mivel valamelyest csökkentek a versenyképességet jelent sen befolyásoló munkáltatói terhek, a munkaadók foglalkoztatással összefügg adó- és járulékbefizetési kötelezettségei. Ez azonban sajnos nem változtatott azon, hogy a vizsgált országok közül még mindig Magyarországon a 19

20 legmagasabb a szociális költségeknek, azon belül az adó-és járulékbefizetéseknek a munkaer költségen belüli súlya. Magyarország versenyképessége szempontjából hátrányos, hogy az él munkára háruló adóterhelés meghaladja a régió országaiban tapasztalt mértéket. Ezzel szemben a t két érint elvonások, a különféle vagyonelemek utáni adók aránya viszonylag alacsony. Az elmúlt években a nemzetközi adópolitika kiemelt célpontjává vált a környezetvédelemmel összefügg elvonások, az ún. zöldadók bevezetése. Erre annál is inkább szükség van, mivel az ebb l származó bevétel a bruttó hazai termékhez viszonyítva 2008-ban az Európai Unió tagállamaiban átlagosan 2,6%-ot tett ki, ami gyakorlatilag megegyezik a hazai adattal. Többek között a zöldadók emelése lehet séget teremthet a munkáltatót terhel adók strukturális átalakítására, a munkát terhel adók mérséklésére. A munkaer költség mérése és értékelése a gyakorlatban A gazdálkodó szervezetek az adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésén túl nagy figyelmet fordítanak a munkaer költség tervezésére és a költségek felhasználására. Az él munkával kapcsolatos foglalkoztatási költségek beépülnek az el állított termékek, szolgáltatások árába, a költséggazdálkodás színvonala a szervezeti hatékonyság és jövedelmez ség meghatározó tényez jévé válik. A munkaer költség, illetve annak egyes elemének mérésére többféle mutatószám szolgál. Ezek közé sorolhatók az egy foglalkoztatottra, illetve a teljesített munkaórára jutó munkaer költség nagyságát kifejez mutatók. Éves (havi) munkaer költség (Ft) Éves (havi) átlagos statisztikai állományi létszám (f ) Éves (havi) munkaer költség (Ft) Éves (havi) teljesített munkaóra (óra) A hazai gyakorlatban az egy munkavállalóra jutó munkaer költség mutatóját alkalmazzák. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok során inkább az egy teljesített munkaórára jutó munkaer költség mutatóját használják. A munkaer költségre vonatkozó mindkét fajlagos mutató felhasználható a tervezett és tényleges munkaer költség nagyságának nyomon követésére és értékelésére. A munkaer költségre vonatkozó eredményességi mutatók a költséggazdálkodás megítélésére, a költségtervben foglaltak teljesítésére vonatkoznak. Ennek alapján értékelhet a munkaer költség-terv teljesítése, megállapítható a tervt l való eltérés mértéke, értékelhet a terv megvalósítása. Az eredményességi mutatók kifejezik a tervezett, illetve tényleges felhasznált (éves, havi) munkaer költség nagyságát, egymáshoz viszonyított arányát. Éves (havi) tényleges munkaer költség (Ft) Összevont eredményességi mutató = Éves(havi) tervezett munkaer költség (Ft) 20

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kigészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2004. január 1-jétől Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2003 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétıl Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierıforrás-statisztikai

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI 2008. április Központi

Részletesebben

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga készítette: Szmrecsányi Szilveszter Pál 2012. március A rendszerváltást követően

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. LAKATOS MIKLÓS (főszerkesztő),

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális Gazdaságtan Tanszék Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Készítette: Soós Gergely

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN Írta Laky Teréz laky teréz Bevezetés 1. A magyar munkaerőpiacot alakító főbb gazdasági és nemgazdasági körülmények 2. A népesség gazdasági aktivitása 2.1. A foglalkoztatottság

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események

8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események 8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események 8.1 Tárgyi eszközök állományváltozásai A tárgyi eszközök definíciójával, csoportjaival, f bb értékelési szabályaival, s t, néhány könyvelési tételével

Részletesebben

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyr l A GYEMSZI IRF sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. december ISBN 963 86852 2 0 Felel s kiadó: GYEMSZI

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÜKRÉBEN A tanulmány a Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN A 2006. évi költségvetési törvény általános indoklásában a kormány egyértelműen rögzítette, hogy gazdaságpolitikájának egyszerre két, több vonatkozásban

Részletesebben