S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a vi kiilts6gvet6s16l sz6ki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013."

Átírás

1 S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a vi kiilts6gvet6s16l sz6ki (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros Kozgyrilese az. iilamhintart6sr6l sz6lo dvi CXCV. torvdny 23.$-5ban kapott felhatalmaz6s alapj6n a kdvetkez6ket rendeli el: 1.$ A (II.21.) dnkormdnyzati rendelet (tov6bbiakban: Rendelet) 3. $-a hely6be a kovetkez6 rendelkez6s l6p:,,3. $ (l) A Kdzgnil6s a vi dnkormhnyzati kdltsdgvet6s a) kiadrisi foosszegdt ezer forintban b) bevdteli fodsszeg6t ezer forintban c) hitellel 6s pdnzmaradvdnnyal ezer forintban fedezett hiinyitt 6llapitja meg. (2)A Kozgyrilds a penzij;gyi mriveletekkel csokkentett dvi onkorminyzati koltsdgvet6s a) kiad6sait ezer forintban b) bev6teleit ezer forintban illlapitja meg." 2.$ A Rendelet 5.$-a az al6bbi (7)-es bekezddssel eg6szi.il ki:,,(7) Figyelemmel az 6llam iital a teleptilesi onkorm6nyzatok december 3l-dn fennill6 osszegti ad6ss6gelemeinek ifivillalilshra, a Kcizgyrilds felhatalmazza a polg6rmestert a december 20-6n fennill6 folyosz6mlahitel 6llom6ny figyelembev6tel6vel az fitviilaldstna irhnyulo hitelszerzodes al6ir5s6ra, legfeljebb ezer forint osszeshat6ris." 3.$ A Rendelet 1. mell6klet6ben szerepl6 fejezetek, cimek, alcimek, eloirilnyzat-csoportok 6s kiemelt eloirinyzatok jelen rendelet I. melldklete szerint m6dosulnak, illetve egdsztilnek ki. 4.$ A Rendelet 2. melldkletdben szereplo fejezetek, cimek, alcimek, eloirinyzat-csoportok 6s kiemelt ellkhnyzatok jelen rendelet 2. melldklete szerint m6dosulnak, illetve eg6sziilneki. 5.$ A'2013.6vi tobb6ves kihatfssal jir6 dontdsek hat6sa 6ves bont6sban" cimti, a Rendelet 6. mell6kletdben szerepl6 adatok jelen rendelet 3. melldklete szerint m6dosulnak, illetve eg6sziilne ki. 6.$ E rendelet december 20-6n l6p hat6lyba. Szdkynd dr. Sztr6mi Melinda polgdrmester i \ / q \ J Dr. Ga6l Zo\t\n jegyz6

2 1. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek 345 kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 290 kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 Dologi kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat

3 1. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 2 Dornyay Béla Múzeum 3 Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat 400 IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 2 Felújítás kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Támogatás értékű működési kiadások önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása 500 önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Felújítás kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Bevételek 1 Működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek kötelező feladat ebből: Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Támogatások 1 Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: Központosított előirányzatok kötelező feladat

4 1. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 4 Városfenntartási és egyéb feladatok 14 Központi kezelésű előirányzatok 2 Vízgazdálkodás kötelező feladat Térfigyelő kamerarendszer karbantartása 900 kötelező feladat Bérlakások fenntartása kötelező feladat Nem lakás célú hely. fenntart kötelező feladat Településrendezési terv módosítása kötelező feladat Vagyonbiztosítás kötelező feladat ÁFA befizetés kötelező feladat Fizető parkoló városí övezetek üzemeltetése kötelező feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont kötelező feladat Közművelődési feladatok 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása önként vállalt feladat Ifjúsági feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 100 kötelező feladat 100 -ebből: Egyéb szervek támogatása 100 kötelező feladat Szociális-egészségügyi feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások ebből: kötelező feladat Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: kötelező feladat Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kötelező feladat Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kötelező feladat

5 1. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 12 Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 1 Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kötelező feladat Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező feladat Egyéb szociális támogatás kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi 18 támogatások 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat

6 2. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2013 évi módosított előirányzat e Ft III. IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 2 Dornyay Béla Múzeum 3 Beruházási kiadások 2 Számítástechnikai eszközök beszerzése ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET kötelező feladat Polgármesteri Hivatal 2 Felújítás 2 Informatikai felújítások kötelező feladat Beruházási kiadások 4 Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása kötelező feladat Gordius könyvelő rendszer beszerzése 279 kötelező feladat Elektronikus Döntéstámogató Rendszer kötelező feladat V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 2 Felújítás 24 Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása 381 kötelező feladat Bem út ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Gedőczi kút búvárszivattyú cseréje 508 kötelező feladat István-forrás búvárszivattyú cseréje 571 kötelező feladat Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje kötelező feladat Jókai sor ivóvízvezeték cseréje kötelező feladat Katalin-Jakubi út között ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Gorkij krt.-nyírfácska út elágazó vízvezeték csere 635 kötelező feladat Zalka Máté ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Salgóbánya tároló irányítástechnika kötelező feladat Rákóczi út- Március 15. út 36. között ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Hősök út acél csőhíd cseréje 635 kötelező feladat Szabó Ervin út csőhíd cseréje 381 kötelező feladat 381 6

7 2. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 37 Virágos út ivóvízátemelő vezeték cseréje kötelező feladat Csató kút vezeték cseréje kötelező feladat Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem kötelező feladat db ABS szennyvízszivattyú felújítása kötelező feladat Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamos felújítása kötelező feladat Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése 153 kötelező feladat Beruházási kiadások 27 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont kötelező feladat Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései kötelező feladat Vízmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései kötelező feladat Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései kötelező feladat Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítése 508 kötelező feladat Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosíték 100 kötelező feladat Térfigyelő kamera beszerzése, felszerelése kötelező feladat ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt 254 önként vállalt feladat Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre 7 Lakossági közműfejlesztés támogatása 651 kötelező feladat 651 7

8 3. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban Megnevezés év év év év év év év év év év Összesen Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe Funkcióbővítő városrehabilitáció évi üteme Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése Adósságmegújító hitel tőketörlesztése Adósságmegújító hitel kamatfizetése A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP / ) pályázat A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁM OP / ) pályázat "Összefogás az áldozatokért" pályázat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlása Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP /1)

9 3. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat) Bölcsöde kialakítás SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP- 1-A ) Beszterce Kosárlabda Klub támogatása Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása as időszak tervezési feladatainak költségei /2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza) Jónásch körút felújítás kiviteli terve Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve Réka köz felújítás kiviteli terve Bugát Pál út felújítás kiviteli terve Furák Teréz út felújítás kiviteli terve Csokonai út felújítás kiviteli terve Hársfa út felújítás kiviteli terve Deák F. út és folytatásban az Orgona út felújítás kiviteli terve Vállalkozó orvosok, szolgáltatók támogatása SÁIK Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán műfüves pálya kialakítása saját forrás Városi Sportcentrum salakos pályáján műfüves pálya kialakítása saját forrás Tóstrand területének körbekerítése Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás Salgótarján Beszterce ltp.-salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás) Kálvária lépcső megvásárlása ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt Összesen

10 INDOKOLÁS (az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. -hoz A folyószámlahitelt kiváltó kötelezettségvállalás aláírására felhatalmazást kell adni a polgármester részére a február 28-ai hitelkonszolidáció végett. 3. II. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások 500 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 500 kötelező feladat 500 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 145 Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 145 kötelező feladat 145 Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 345 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (terembérleti díj) 345 kötelező feladat 345 Támogatásértékű működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tehetséggondozásra, drámajátékokra, erdei óvodára kapott pályázati támogatások) kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 290 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (AB Aegon Biztosítótól kapott támogatás, szülői munkaközösségtől 290 kapott pénzösszeg) kötelező feladat

11 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP /2. Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása c. pályázat működésre fordítható pályázati hányada.) kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele.) kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (VGÜ Kft-től, valamint a Gabora Gála és szülői szervezettől kapott pénzeszközök) kötelező feladat Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat

12 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 Dologi kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat III. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 872 Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületénél szükségessé vált fűtéskorszerűsítési munkálatok 872 eft-os pénzügyi fedezetét a Céltatalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt 872 előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat 872 -ebből: karbantartási kiadás 872 A szükségessé vált fűtéskorszerűsítési munkálatok költségének előirányzati rendezése miatt. 872 kötelező feladat 872 Önkormányzati támogatás 872 A szükségessé vált fűtéskorszerűsítési munkálatok költségei fedezetének előirányzati rendezése miatt. 872 kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint

13 - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzathoz átcsoportosítva kötelező feladat önként vállalt feladat 250 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, illetve a beruházási kiadásokról a megrendezésre kerülő KOGART kiállítás bérletének, lebonyolításának díjára átcsoportosítva. kötelező feladat Beruházási kiadások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzathoz átcsoportosítva. Számítástechnikai eszközök beszerzése kötelező feladat Önkormányzati támogatás 250 Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 250 önként vállalt feladat 250 Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum 3 Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat

14 3. IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Kiadások Működési kiadások Felújítás -279 A Hivatalnál szükségessé vált Gordius könyvelő rendszer beszerzése 279 eft-os előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt. Informatikai felújítások -279 kötelező feladat -279 Beruházási kiadások A Hivatalnál szükségessé vált Gordius könyvelő rendszer beszerzésének 279 eft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Informatikai felújítások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Gordius könyvelő rendszer beszerzése A Hivatalnál szükségessé vált Elektronikus Döntéstámogató Rendszer beszerzésének eft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása Elektronikus Döntéstámogató Rendszer kötelező feladat 279 Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 2 Felújítás kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat

15 3. V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Kiadások Működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások 425 önként vállalt feladat 425 -ebből: Egyéb szervek támogatása 425 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 425 önként vállalt feladat 425 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint önként vállalt feladat Felújítás június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj (intézményi működési bevétel) szolgál az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, ezért a évi költségvetésben az alábbi viziközmű felújítási előirányzatok megnyitása szükséges: Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása 381 Bem út ivóvízvezeték kiváltása Gedőczi kút búvárszivattyú cseréje 508 István-forrás búvárszivattyú cseréje 571 Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje Jókai sor ivóvízvezeték cseréje Katalin-Jakubi út között ivóvízvezeték kiváltása Gorkij krt.-nyírfácska út elágazó vízvezeték csere 635 Zalka Máté ivóvízvezeték kiváltása Salgóbánya tároló irányítástechnika Rákóczi út- Március 15. út 36. között ivóvízvezeték kiváltása Hősök út acél csőhíd cseréje 635 Szabó Ervin út csőhíd cseréje 381 Virágos út ivóvízátemelő vezeték cseréje Csató kút vezeték cseréje Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem db ABS szennyvízszivattyú felújítása Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamos felújítása Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése 153 kötelező feladat

16 Beruházási kiadások június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj szolgál az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, ezért a évi költségvetésben az alábbi viziközmű beruházási előirányzatok megnyitása, illetve módosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét eft-ban az intézményi működési bevétel növekedése, eft-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései Vízmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései A Kolduspaloták kiviteli terve nem aktiválható költség, így működési típusú kiadásnak minősítendő, ezért e Ft összeget a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű 508 tervének elkészítése Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosíték A 21-es számú főút Füleki út és Camping út kereszteződésénél a villanyoszlopon üzemeltetett rendszámfelismerő kamera egy közúti közlekedési balesetben sérülést szenvedett. A Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. árajánlata alapján a keletkezett meghibásodás megszüntetése bruttó eft összegért végezhető el, melynek előirányzati rendezése. (Az önkormányzati vagyonbiztosítás kiterjed a térfigyelő kamera meghibásodása helyreállítási költségének fedezésére, a biztosítónál a kár bejelentése megtörtént. A biztosító a kárt megtéríti, azonban az ügyintézés elhúzódása miatt kétséges a kártérítési összeg megérkezésének időpontja, ezért a rendezés fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) Térfigyelő kamera beszerzése, felszerelése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése című, ÁROP-1.A kódszámú pályázati felhívására. A pályázat pozitív elbírálásban részült. A pályázatírás 254 eft-os díja nem szerepel az elszámolható költségek között, ezért annak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt 254 kötelező feladat önként vállalt feladat 254 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 44 A III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt. 44 kötelező feladat 44 Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek 258 kötelező feladat 258 -ebből: Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev

17 A kódszámú vadászterület földtulajdonosi közössége döntése értelmében a vadászterület magántulajdonú területei után (az 5 év elévülési időt figyelembe véve) a fel nem vett bérleti, vagy többlethasználati díjakat közérdekű célra az Ipoly Erdő Zrt. átutalja az önkormányzat részére, melynek előirányzati rendezése miatt. 258 kötelező feladat 258 Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati 445 rendezése miatt június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A szerződésekben rögzítettek alapján kiszámításra került a évi teljes bérleti díj, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát eft központi igazgatás többletköltsége terheli. Fedezetét a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról történő átcsoportosítás (önkormányzati rész eft, állami támogatás eft) biztosítja, melyből az állami támogatási rész előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása 401 kötelező feladat 401 -ebből: Központosított előirányzatok A III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt A központi költségvetésből a évi szociális nyári gyermekétkeztetés utólagos támogatása címén 357 eft-os támogatásban részesültünk, 357 melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Működési kiadások Központi kezelésű előirányzatok Vízgazdálkodás A Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítéséhez az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás -508 visszapótlásának fedezetbiztosítása miatt. - A Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítésére az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás -153 visszapótlásának fedezetbiztosítása miatt. kötelező feladat -661 Térfigyelő kamerarendszer karbantartása 468 A térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzaton a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.-vel 3149/2013. számon kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a társaságot a feladat elvégzéséért megillető díj előirányzata került megtervezésre. Az első féléves díj megfizetésre került, azonban a továbbiakban az előirányzat megemelése vált szükségessé az alábbiak miatt: A második féléves karbantartási díj megfizetésének biztosítása érdekében szükséges 216 eft-os előirányzat rendezés

18 A rendszámfelismerő rendszer működtetéséhez szükséges volt egy mobilinternet vásárlása, melynek havi költsége 3.800,-Ft. A szerződést szeptember 3-án megkötésre került. Ez alapján évre vonatkozóan 4 hónapra összesen 15 eft előirányzat biztosítása szükséges, melynek rendezése. A Salgótarján, József Attila Művelődési és Konferencia Központ épületén lévő, valamint az Acélgyári úti térfigyelő kameraállomások villámcsapás okozta másodlagos kisüléséből eredő helyreállítási munkákra szerződést kötöttünk a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. árajánlata alapján bruttó 237 eft összegben, melynek előirányzati rendezése. (A biztosító társaság részére a kár bejelentése megtörtént. A biztosító a kárt megtéríti, azonban az ügyintézés elhúzódása miatt kétséges a kártérítési összeg megérkezésének időpontja.) Az előirányzat rendezésének 468 eft-os fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. kötelező feladat 468 Bérlakások fenntartása A 2013 évben meghirdetett Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alap kompetencia képzés keretében Salgótarjánban közel 400 fő közfoglalkoztatott kerül beiskolázásra. Az oktatások a Salgótarján, Rákóczi út szám alatt található volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődtek el. Az épület üzemképessé tételének költsége e Ft, melynek előirányzati fedezetbiztosítása miatt kötelező feladat Nem lakás célú hely. fenntart A 2013 évben meghirdetett Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alap kompetencia képzés keretében Salgótarjánban közel 400 fő közfoglalkoztatott kerül beiskolázásra. Az oktatások a Salgótarján, Rákóczi út szám alatt található volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődtek el. Az épület üzemképessé tételének költsége e Ft, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) kötelező feladat Településrendezési terv módosítása 445 Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati 445 rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) kötelező feladat 445 Vagyonbiztosítás 508 Az ÉRV. Zrt-vel kötött Bérleti Üzemeltetési Szerződésekben foglaltak szerint a víziközművek vagyonbiztosítási díját a bérleti díj terhére kell 508 megfizetni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevételének növekedése biztosítja.) kötelező feladat 508 ÁFA befizetés Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által befizetett bérleti díjból megvalósított fejlesztési, felújítási munkák ÁFA-ja leírható, ezért az ÁFA befizetés előirányzatának eft-tal történő csökkentése vált szükségessé. (Fedezetet biztosít az Önkormányzat cím víziközmű beruházások előirányzatának rendezéséhez.) kötelező feladat Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése A fizető várakozási övezetek üzemeltetésének megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükséges az előirányzat e Ft összeggel való megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret ki emelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) kötelező feladat

19 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont A Kolduspaloták kiviteli terve nem aktiválható költség, így működési típusú kiadásnak minősítendő, ezért e Ft összeget az Önkormányzat cím Beruházási kiadásai közül a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése. kötelező feladat Közművelődési feladatok Kiadások Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint önként vállalt feladat Ifjúsági feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások -100 A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint kötelező feladat -100 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 100 kötelező feladat 100 -ebből: Egyéb szervek támogatása 100 A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 100 kötelező feladat Szociális-egészségügyi feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 357 A központi költségvetésből a évi szociális nyári gyermekétkeztetés utólagos támogatása címén 357 eft-os támogatásban részesültünk, 357 melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat 357 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Starjáni Kistérs. Többc. Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát eft központi igazgatás többletköltsége terheli. Fedezetét a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról történő átcsoportosítás (önkormányzati rész eft, állami támogatás eft) biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megnövekedett közfoglalkoztatási feladatainak ellátásához további eft-os forrás biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) kötelező feladat

20 Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra 258 A karácsonyi rendezvények lebonyolítása érdekében szükséges a parkfenntartási előirányzat 258 e Ft-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel előirányzatának növekedése bizto- 258 sítja.) kötelező feladat Általános tartalék Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. - A Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítéséhez az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt A Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítésére az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás 153 visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. önként vállalt feladat Céltartalékok Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megnövekedett közfoglalkoztatási feladatainak ellátásához további eft-os forrás biztosítása szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt kötelező feladat Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret A Városfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzatán szükségessé vált 468 eft-os előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatt Az Önkormányzat cím Beruházási kiadásai között Térfigyelő kamera beszerzése és felszerelése címen szükségessé vált előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatt. - Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületénél szükségessé vált fűtéskorszerűsítési munkálatok 872 eft-os előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése című, ÁROP-1.A kódszámú pályázati felhívására. A pályázat pozitív elbírálásban részült. A pályázatírás 254 eft-os -254 díja nem szerepel az elszámolható költségek között, ezért annak előirányzati rendezése szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt. - A Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatánál szükségessé vált e Ft-os előirányzatemelés fedezetbiztosítása miatt. önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások Kiadások Működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótar ján Megyei Jogú Város Önkormányzatát eft központi igazgatás többletköltsége terheli, melynek fedezetbiztosítása (önkormányzati rész eft, állami támogatás eft) miatt. kötelező feladat

21 Egyéb szociális támogatás -400 Az év hátralévő időszakában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igények biztonságos kielégítése szükségessé teszi az előirányzat eft-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt. kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások Kiadások Működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások 400 kötelező feladat 400 ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 Az év hátralévő időszakában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igények biztonságos kielégítése szükségessé teszi az előirányzat eft-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat 400 Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Támogatás értékű működési kiadások önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Felújítás kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Bevételek 1 Működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek kötelező feladat ebből: Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Támogatások 1 Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: Központosított előirányzatok kötelező feladat

22 4 Városfenntartási és egyéb feladatok 14 Központi kezelésű előirányzatok 2 Vízgazdálkodás kötelező feladat Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kötelező feladat Bérlakások fenntartása kötelező feladat Nem lakás célú hely. fenntart kötelező feladat Településrendezési terv módosítása kötelező feladat Vagyonbiztosítás kötelező feladat ÁFA befizetés kötelező feladat Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kötelező feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont kötelező feladat Közművelődési feladatok 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása önként vállalt feladat Ifjúsági feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Egyéb szervek támogatása kötelező feladat Szociális-egészségügyi feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások ebből: kötelező feladat Starjáni Kistérs. Többc. Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: kötelező feladat Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kötelező feladat Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kötelező feladat

23 12 Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 1 Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kötelező feladat Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező feladat Egyéb szociális támogatás kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások 18 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat hoz A 2. -ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges. 5. -hoz A Tóstrand területénel körbekerítése c. felújítási, a Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás, a Salgótarján Beszterce ltp.-salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás), az ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal c. beruházási feladatok megvalósulásának évre történő áthúzódása, a Kálvária lépcső megvásárlására tett vételi ajánlat, a Közgyűlésnek a november 28-i testületi ülésén az egészségügyi alapellátásba megbízási szerződés alapján részt vevő egyéni vállalkozó orvosoknak, szolgáltatóknak évre biztosított költségvetési támogatásáról, a Salgótarjáni Barátok Torna Club évi támogatásának módosításáról, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjára benyújtott pályázat jóváhagyásáról hozott döntései érintették a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges. 6. -hoz Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 23

24 1. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése december hónap ezer forint Szervezet Átadás jogcíme Egyéb Önállóan gazdálkodó Intézmények fejezet Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadások egyéb szervek támogatása Helyi önkormányzat fejezet Önkormányzat Mük.c. pe. át.áll. házt. Kívülre egyéb szervek támogatása Felújítás Beruházási kiadások Közművelődési feladatok Közműv. Nonprofit Kft működésének támogatása Általános tartalék Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete Mindenki karácsonya Egészségügyi Szociális Központ Mindenki karácsonya Mikulás SOKK elnevezésű rendezvény Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület megszervezésének és lebonyolításának támogatása Dornyay Béla Múzeum Nagy Iván Honismereti Pályázat nagydíja FLÓRA Egyesület Rockkarácsony című rendezvény lebonyolítása Promeritium Alapítvány évi téli programok és egy Salgótarjánt is népszerűsítő programajánló videospot elkészítésének támogatása Körúti Óvodásokért Egyesület Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása

25 1. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése december hónap ezer forint Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft Evangélikus Egyházközösség MEDALION Táncsport Egyesület Mikulás műsor megrendezése és az Adventi és Karácsonyi ünnepkör megtartásának támogatása Karancs-Medves túrakalauz kiadásának támogatása A Salgó út 4. sz. alatt álló Gyülekezeti ház hőközpontjának átalakításának támogatása Karácsonyi Táncgála terembérleti díjának támogatása Mentőöv Állatvédő Egyesület Állatorvosi költségek támogatása KLIK Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Ker. és Vend. Szakközépiskola Iskolagaléria kialakításának támogatása és Szakiskola évi működés támogatása és Mikulás Nők Salgótarjánért Klub napi rendezvény lebonyolításának támogatása Nők Salgótarjánért Klub Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása FEST Egyesület évi működés támogatása Salgótarjáni Zenit S.E évi Fedettpályás Atlétikai Veterán VB.-re történő felkészülés támogatása Salgótarjáni Civilekért Alapítvány Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása Szent Lázár Lovagrend Karácsonyi melegételosztás támogatása Dornyay Béla Múzeum II. Országos Rajztriennálé nagydíja Adventi Sokadalom és Zagyvarónai Művelődési Ház üzemeltetési költségeinek támo- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft gatása

26 1. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése december hónap ezer forint Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakításának engedélyezési szintű tervének elkészítése Somoskői Kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosítás A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány és élelmiszer adományok támogatása A rendezvényekhez kapcsolódó költségek Zöld Pont Ifjúsági Klub felújításának, Promeritium Alapítvány fenntartásának és programok megrendezésének támogatása Összesen

27 2. táblázat az 55/2013.(XII.19.) rendelet indokolásához Szervezet Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése december hónap Cél Helyi Önkormányzat fejezet Ifjúsági feladatok Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre Dologi Egyéb szervek támogatása kötelező ezer forint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Suli Show vetélkedő díjazása Ö S S Z E S E N

28 3. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei 1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Tervezés 4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Kálvária lépcső felújítása, emlékhely kialakítása 5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján Kálvária 6. A beruházás műszaki leírása: Tervezés 7. Ellátási színvonal mutatói: Tervezés 8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m 2, légm 3 ár / Tervezés 9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban) Művelődési Otthon felújítás beruházás 2013 év év év év Összesen várható megvalósítási összeg eft Fedezeti források Belső források 508 Külső források - Államháztartáson kívüli címzett - Hitel Összesen A beruházás tevékenységeinek ütemezése: a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) ) tervezett befejezése (év, hó) b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) NR 2.) tervezett befejezése (év, hó) NR 11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: NR 12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága: NR.. beruházás Közvetlen működési költség Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat) Összes elszámolható költség Fedezeti források - közvetlen működési bevétel - működési költségmegtakarítás Összes számított fedezeti forrás Működési fedezeti többlet/hiány év év év év Összesen 28

29 4. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei 1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Tervezés 4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Meglévő Művelődési Otthon épületének felújítási tervdokumentációja 5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Somoskő, Váralja út 2. Hrsz: A beruházás műszaki leírása: Tervezés 7. Ellátási színvonal mutatói: Tervezés 8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m 2, légm 3 ár / Tervezés 9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban) Művelődési Otthon felújítás beruházás 2013 év év év év Összesen várható megvalósítási összeg eft Fedezeti források Belső források 153 Külső források - Államháztartáson kívüli címzett - Hitel Összesen A beruházás tevékenységeinek ütemezése: a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) ) tervezett befejezése (év, hó) b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) NR 11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: NR 2.) tervezett befejezése (év, hó) NR 12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága: NR.. beruházás Közvetlen működési költség Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat) Összes elszámolható költség Fedezeti források - közvetlen működési bevétel - működési költségmegtakarítás Összes számított fedezeti forrás Működési fedezeti többlet/hiány év év év év Összesen 29

30 El6zetes hatdstanulm6ny Salg6tarj6n Megyei J ogri Vriros Kdzgyi l6sdnek 55/20 I 3.(XII. I 9.) 0nkorm6nyzati rendelete a dvi kdltsdgvet6sr6l sz6l (II.2l.) 0nkormdnyzati rendelet m6dosit6sdr6l el6terjeszt6: Szdkynd dr. Sztrdmi Melinda polg6rmester kdszult a Kcizgyiilds december l9-iul6sdre Ossze9z6s: A jogszab6ly alapjdn megjelen6 kdltsdgvetdsi hat6sokat az el6terjesztdsben foglaltak tdtelesen tartalmazzdk. A jogszab6ly megalkot6s6t az 6llamhdztart6sr6l sz5l dvi CXCV. tdrvdny 34.$-a alapozza meg. Az Onkorm6nyzat dves kriltsdgvetdsdnek vdgrehajt6sa sor6n a j6v6hagyott el6ir6nyzatokhoz k6pest a kdlts6gvetdsi cdlokkal, feladatokkal cisszefiigg6sben bevdteli tobbletek, kiad5si el6ir6nyzatok nciveldse, valamint az ellirhnyzatok 6tcsoportosit6sainak sziiksdgessege jelentkezik. Annak drdekdben, hogy a szuksdges el6irilnyzati korrekci6k megjelenjenek a k0ltsegvetdsi rendeletben, a jogszab6ly m6dositani kell. Amennyiben a k6lts6gvetdsi rendelet korrekci6jdra nem kerulne sor, a koltsdgvetds feltdtelrendszere nem igazodna a cdlkittiz6sek megval6sitdsilhoz tartozs kdriilmenyekhez, illetve nem teremtend meg az el6ir fny zati fe ltdte I eket a fe l ad ato k vd gre h aj t6s 6h o z. A jogszab6ly ut6lagos hat6svizsg6lata nem sztiksdges mivel: - Az dnkormhnyzat dves ktiltsdgvetdsi rendelete havi rendszeressdggel feliilvizsg6latra keriil 6s a vdgrehajt6s el6irhnyzati feltdtelrendszere a sziikseges korrig6l6s6nak megfelel6en folyamatosan m6dositdsra kerul. - Az onkormdnyzat 6ves kriltsdgvetdsdnek v6grehajt6s6r6l sz6l6 besz6mol6ban a teljesitett bevdteli 6s kiad6si elemek tdtelesen megielennek elemzdssel al6t6masztva, figyelemmel az 6llamhhztart6sr6l sz6l6 tdrvdny vdgrehajtiisdr6l rendelkez (XII.3l.) Korm. rendelet 24.$-6ban meghat6rozott rdszletezetts6gre. Salg6tarj6n, december 06. irodavezet6

E rendelet június 27-én lép hatályba.

E rendelet június 27-én lép hatályba. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

4. E rendelet december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

4. E rendelet december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

/2013. (II.21.)

/2013. (II.21.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (..) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

/-r+ s.$ 1.$ 2.$ 3.$ 4.$ /p" "g'

/-r+ s.$ 1.$ 2.$ 3.$ 4.$ /p g' Salgd,tarjrin Megyei Jogri Vdros Kiizgyiil6s6nek 40/2 0 1 3. (1X. 2 6.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6sr6l sz6l6 6 2013. (II.2 1.) iinkorm flnyzati ren d elet m6d ositrlsirdl Salgotarj6n

Részletesebben

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek 45/2013. (X. 31.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi ktilts6gvet6sr6l sz6l6 612013. (II.21.) iinkorminyzati rendelet m6dositf srirril Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

Alcímszám. Előir. Kiem. ei.sz. név. Címnév csop. Kiem. ei. név. Címszám. Mód. ei. csop.

Alcímszám. Előir. Kiem. ei.sz. név. Címnév csop. Kiem. ei. név. Címszám. Mód. ei. csop. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1.$ 9,178.677 ezer forintban b) bev6teli fodsszeg6t

1.$ 9,178.677 ezer forintban b) bev6teli fodsszeg6t Salg6tarjin Megyei Jogf Vdros Kiizgyiil6s6nek 29/2013. (V.30.) onkarmdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6l6 612013. (II.21.) iinkormrinyzati rendelet m6dositisf 16l Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

A 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 214. ÉV Salgótarján, 215. április 15. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

E rendelet május 30-án lép hatályba.

E rendelet május 30-án lép hatályba. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. melléklet Címszám Alcímszám Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Kiem. ei. név módosított Teljesítés ered. ei. mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV SALGÓTARJÁ MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖKORMÁYZATÁAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2013. ÉV Salgótarján, 2014. április 11. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2013. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2013. ÉV SALGÓTARJÁ MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖKORMÁYZATÁAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2013. ÉV A Közgyűlés a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (X.26.) rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (X.26.) rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (X.26.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /213. (...) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés végrehajtásáról 1. melléklet Bevételek és kiadások előirányzatai 6 2. melléklet

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 212. év A Közgyűlés a 21/212. (IV.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (XI.18.) rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (XI.18.) rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (XI.18.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5.$ E rendclcl 2014. oit6bcr 3-en ld! hatelyba

5.$ E rendclcl 2014. oit6bcr 3-en ld! hatelyba Salg6tnrjin Mcg/ci Jogn Viros KijzsynEsdnck 22/2014. (X. 02.) ijnkorndnlzat i rcnrlelete! 2014. eyi kiilk6grclisr0l sz6l6 5/2014. iii. 14.) i'nkormnnyzlti rondelet m6dositnsirnl Solg6laltn Meeyei Jogn

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2009. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2009. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2009. év A Közgyűlés a 12/2010. (IV.27.) rendeletével TARTALOMJEGYZÉK elfogadta. T A R TA L O M J E G Y Z É K Oldalszám Salgótarján

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

6.$ (l) E rendelet - a (2) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel szeptember l2-en l6p hat6lyba.

6.$ (l) E rendelet - a (2) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel szeptember l2-en l6p hat6lyba. Salg6tarjin Megyei Jogri Vf ros Kiizgyiil6s6nek I8/2014. (IX. I I.) onkormdnyzati rendelete a 2014. 6vi kiilts6gvet6sr6l sz6l6 tl20l4. (II. 14.) Onkorminyzati rendelet m6dositdsir6l Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2011. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2011. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2011. év A Közgyűlés a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Feladatalapú állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított

Részletesebben

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 31328/2013. Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Női Átmeneti Szálló felújításának időtartama alatt az ellátottak elhelyezésével

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115.

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2015. (V. 28. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról Mátraballa Községi

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Indoklás. A évi költségvetési rendelet I. számú módosításához

Indoklás. A évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Indoklás A 2015. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Tisztelt Képviselőtestület! Zalakaros Város Önkormányzatának 1/2015. (II.13.) számú rendeletének 13. -a az alábbi szabályozza az előirányzat

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2009. (VIII.25.) rendelete a évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2009. (VIII.25.) rendelete a évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2009. (VIII.25.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

I. Előirányzat módosítás

I. Előirányzat módosítás INDOKOLÁS a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 4.) önkormányzai rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek,

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról A III. negyedév teljesítés,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben