S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a vi kiilts6gvet6s16l sz6ki

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013."

Átírás

1 S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a vi kiilts6gvet6s16l sz6ki (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros Kozgyrilese az. iilamhintart6sr6l sz6lo dvi CXCV. torvdny 23.$-5ban kapott felhatalmaz6s alapj6n a kdvetkez6ket rendeli el: 1.$ A (II.21.) dnkormdnyzati rendelet (tov6bbiakban: Rendelet) 3. $-a hely6be a kovetkez6 rendelkez6s l6p:,,3. $ (l) A Kdzgnil6s a vi dnkormhnyzati kdltsdgvet6s a) kiadrisi foosszegdt ezer forintban b) bevdteli fodsszeg6t ezer forintban c) hitellel 6s pdnzmaradvdnnyal ezer forintban fedezett hiinyitt 6llapitja meg. (2)A Kozgyrilds a penzij;gyi mriveletekkel csokkentett dvi onkorminyzati koltsdgvet6s a) kiad6sait ezer forintban b) bev6teleit ezer forintban illlapitja meg." 2.$ A Rendelet 5.$-a az al6bbi (7)-es bekezddssel eg6szi.il ki:,,(7) Figyelemmel az 6llam iital a teleptilesi onkorm6nyzatok december 3l-dn fennill6 osszegti ad6ss6gelemeinek ifivillalilshra, a Kcizgyrilds felhatalmazza a polg6rmestert a december 20-6n fennill6 folyosz6mlahitel 6llom6ny figyelembev6tel6vel az fitviilaldstna irhnyulo hitelszerzodes al6ir5s6ra, legfeljebb ezer forint osszeshat6ris." 3.$ A Rendelet 1. mell6klet6ben szerepl6 fejezetek, cimek, alcimek, eloirilnyzat-csoportok 6s kiemelt eloirinyzatok jelen rendelet I. melldklete szerint m6dosulnak, illetve egdsztilnek ki. 4.$ A Rendelet 2. melldkletdben szereplo fejezetek, cimek, alcimek, eloirinyzat-csoportok 6s kiemelt ellkhnyzatok jelen rendelet 2. melldklete szerint m6dosulnak, illetve eg6sziilneki. 5.$ A'2013.6vi tobb6ves kihatfssal jir6 dontdsek hat6sa 6ves bont6sban" cimti, a Rendelet 6. mell6kletdben szerepl6 adatok jelen rendelet 3. melldklete szerint m6dosulnak, illetve eg6sziilne ki. 6.$ E rendelet december 20-6n l6p hat6lyba. Szdkynd dr. Sztr6mi Melinda polgdrmester i \ / q \ J Dr. Ga6l Zo\t\n jegyz6

2 1. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek 345 kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 290 kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 Dologi kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat

3 1. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 2 Dornyay Béla Múzeum 3 Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat 400 IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 2 Felújítás kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Támogatás értékű működési kiadások önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása 500 önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Felújítás kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Bevételek 1 Működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek kötelező feladat ebből: Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Támogatások 1 Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: Központosított előirányzatok kötelező feladat

4 1. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 4 Városfenntartási és egyéb feladatok 14 Központi kezelésű előirányzatok 2 Vízgazdálkodás kötelező feladat Térfigyelő kamerarendszer karbantartása 900 kötelező feladat Bérlakások fenntartása kötelező feladat Nem lakás célú hely. fenntart kötelező feladat Településrendezési terv módosítása kötelező feladat Vagyonbiztosítás kötelező feladat ÁFA befizetés kötelező feladat Fizető parkoló városí övezetek üzemeltetése kötelező feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont kötelező feladat Közművelődési feladatok 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása önként vállalt feladat Ifjúsági feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 100 kötelező feladat 100 -ebből: Egyéb szervek támogatása 100 kötelező feladat Szociális-egészségügyi feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások ebből: kötelező feladat Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: kötelező feladat Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kötelező feladat Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kötelező feladat

5 1. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 12 Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 1 Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kötelező feladat Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező feladat Egyéb szociális támogatás kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi 18 támogatások 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat

6 2. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2013 évi módosított előirányzat e Ft III. IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 2 Dornyay Béla Múzeum 3 Beruházási kiadások 2 Számítástechnikai eszközök beszerzése ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET kötelező feladat Polgármesteri Hivatal 2 Felújítás 2 Informatikai felújítások kötelező feladat Beruházási kiadások 4 Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása kötelező feladat Gordius könyvelő rendszer beszerzése 279 kötelező feladat Elektronikus Döntéstámogató Rendszer kötelező feladat V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 2 Felújítás 24 Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása 381 kötelező feladat Bem út ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Gedőczi kút búvárszivattyú cseréje 508 kötelező feladat István-forrás búvárszivattyú cseréje 571 kötelező feladat Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje kötelező feladat Jókai sor ivóvízvezeték cseréje kötelező feladat Katalin-Jakubi út között ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Gorkij krt.-nyírfácska út elágazó vízvezeték csere 635 kötelező feladat Zalka Máté ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Salgóbánya tároló irányítástechnika kötelező feladat Rákóczi út- Március 15. út 36. között ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Hősök út acél csőhíd cseréje 635 kötelező feladat Szabó Ervin út csőhíd cseréje 381 kötelező feladat 381 6

7 2. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 37 Virágos út ivóvízátemelő vezeték cseréje kötelező feladat Csató kút vezeték cseréje kötelező feladat Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem kötelező feladat db ABS szennyvízszivattyú felújítása kötelező feladat Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamos felújítása kötelező feladat Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése 153 kötelező feladat Beruházási kiadások 27 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont kötelező feladat Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései kötelező feladat Vízmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései kötelező feladat Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései kötelező feladat Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítése 508 kötelező feladat Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosíték 100 kötelező feladat Térfigyelő kamera beszerzése, felszerelése kötelező feladat ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt 254 önként vállalt feladat Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre 7 Lakossági közműfejlesztés támogatása 651 kötelező feladat 651 7

8 3. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban Megnevezés év év év év év év év év év év Összesen Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe Funkcióbővítő városrehabilitáció évi üteme Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése Adósságmegújító hitel tőketörlesztése Adósságmegújító hitel kamatfizetése A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP / ) pályázat A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁM OP / ) pályázat "Összefogás az áldozatokért" pályázat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlása Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP /1)

9 3. melléklet az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat) Bölcsöde kialakítás SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP- 1-A ) Beszterce Kosárlabda Klub támogatása Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása as időszak tervezési feladatainak költségei /2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza) Jónásch körút felújítás kiviteli terve Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve Réka köz felújítás kiviteli terve Bugát Pál út felújítás kiviteli terve Furák Teréz út felújítás kiviteli terve Csokonai út felújítás kiviteli terve Hársfa út felújítás kiviteli terve Deák F. út és folytatásban az Orgona út felújítás kiviteli terve Vállalkozó orvosok, szolgáltatók támogatása SÁIK Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán műfüves pálya kialakítása saját forrás Városi Sportcentrum salakos pályáján műfüves pálya kialakítása saját forrás Tóstrand területének körbekerítése Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás Salgótarján Beszterce ltp.-salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás) Kálvária lépcső megvásárlása ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt Összesen

10 INDOKOLÁS (az 55/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. -hoz A folyószámlahitelt kiváltó kötelezettségvállalás aláírására felhatalmazást kell adni a polgármester részére a február 28-ai hitelkonszolidáció végett. 3. II. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások 500 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 500 kötelező feladat 500 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 145 Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 145 kötelező feladat 145 Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 345 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (terembérleti díj) 345 kötelező feladat 345 Támogatásértékű működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tehetséggondozásra, drámajátékokra, erdei óvodára kapott pályázati támogatások) kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 290 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (AB Aegon Biztosítótól kapott támogatás, szülői munkaközösségtől 290 kapott pénzösszeg) kötelező feladat

11 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP /2. Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása c. pályázat működésre fordítható pályázati hányada.) kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele.) kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (VGÜ Kft-től, valamint a Gabora Gála és szülői szervezettől kapott pénzeszközök) kötelező feladat Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat

12 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 Dologi kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat III. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 872 Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületénél szükségessé vált fűtéskorszerűsítési munkálatok 872 eft-os pénzügyi fedezetét a Céltatalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt 872 előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat 872 -ebből: karbantartási kiadás 872 A szükségessé vált fűtéskorszerűsítési munkálatok költségének előirányzati rendezése miatt. 872 kötelező feladat 872 Önkormányzati támogatás 872 A szükségessé vált fűtéskorszerűsítési munkálatok költségei fedezetének előirányzati rendezése miatt. 872 kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint

13 - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzathoz átcsoportosítva kötelező feladat önként vállalt feladat 250 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, illetve a beruházási kiadásokról a megrendezésre kerülő KOGART kiállítás bérletének, lebonyolításának díjára átcsoportosítva. kötelező feladat Beruházási kiadások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzathoz átcsoportosítva. Számítástechnikai eszközök beszerzése kötelező feladat Önkormányzati támogatás 250 Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 250 önként vállalt feladat 250 Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum 3 Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat

14 3. IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Kiadások Működési kiadások Felújítás -279 A Hivatalnál szükségessé vált Gordius könyvelő rendszer beszerzése 279 eft-os előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt. Informatikai felújítások -279 kötelező feladat -279 Beruházási kiadások A Hivatalnál szükségessé vált Gordius könyvelő rendszer beszerzésének 279 eft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Informatikai felújítások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Gordius könyvelő rendszer beszerzése A Hivatalnál szükségessé vált Elektronikus Döntéstámogató Rendszer beszerzésének eft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása Elektronikus Döntéstámogató Rendszer kötelező feladat 279 Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 2 Felújítás kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat

15 3. V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Kiadások Működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások 425 önként vállalt feladat 425 -ebből: Egyéb szervek támogatása 425 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 425 önként vállalt feladat 425 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint önként vállalt feladat Felújítás június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj (intézményi működési bevétel) szolgál az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, ezért a évi költségvetésben az alábbi viziközmű felújítási előirányzatok megnyitása szükséges: Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása 381 Bem út ivóvízvezeték kiváltása Gedőczi kút búvárszivattyú cseréje 508 István-forrás búvárszivattyú cseréje 571 Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje Jókai sor ivóvízvezeték cseréje Katalin-Jakubi út között ivóvízvezeték kiváltása Gorkij krt.-nyírfácska út elágazó vízvezeték csere 635 Zalka Máté ivóvízvezeték kiváltása Salgóbánya tároló irányítástechnika Rákóczi út- Március 15. út 36. között ivóvízvezeték kiváltása Hősök út acél csőhíd cseréje 635 Szabó Ervin út csőhíd cseréje 381 Virágos út ivóvízátemelő vezeték cseréje Csató kút vezeték cseréje Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem db ABS szennyvízszivattyú felújítása Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamos felújítása Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése 153 kötelező feladat

16 Beruházási kiadások június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj szolgál az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, ezért a évi költségvetésben az alábbi viziközmű beruházási előirányzatok megnyitása, illetve módosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét eft-ban az intézményi működési bevétel növekedése, eft-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései Vízmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései A Kolduspaloták kiviteli terve nem aktiválható költség, így működési típusú kiadásnak minősítendő, ezért e Ft összeget a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű 508 tervének elkészítése Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosíték A 21-es számú főút Füleki út és Camping út kereszteződésénél a villanyoszlopon üzemeltetett rendszámfelismerő kamera egy közúti közlekedési balesetben sérülést szenvedett. A Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. árajánlata alapján a keletkezett meghibásodás megszüntetése bruttó eft összegért végezhető el, melynek előirányzati rendezése. (Az önkormányzati vagyonbiztosítás kiterjed a térfigyelő kamera meghibásodása helyreállítási költségének fedezésére, a biztosítónál a kár bejelentése megtörtént. A biztosító a kárt megtéríti, azonban az ügyintézés elhúzódása miatt kétséges a kártérítési összeg megérkezésének időpontja, ezért a rendezés fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) Térfigyelő kamera beszerzése, felszerelése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése című, ÁROP-1.A kódszámú pályázati felhívására. A pályázat pozitív elbírálásban részült. A pályázatírás 254 eft-os díja nem szerepel az elszámolható költségek között, ezért annak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt 254 kötelező feladat önként vállalt feladat 254 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 44 A III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt. 44 kötelező feladat 44 Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek 258 kötelező feladat 258 -ebből: Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev

17 A kódszámú vadászterület földtulajdonosi közössége döntése értelmében a vadászterület magántulajdonú területei után (az 5 év elévülési időt figyelembe véve) a fel nem vett bérleti, vagy többlethasználati díjakat közérdekű célra az Ipoly Erdő Zrt. átutalja az önkormányzat részére, melynek előirányzati rendezése miatt. 258 kötelező feladat 258 Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati 445 rendezése miatt június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A szerződésekben rögzítettek alapján kiszámításra került a évi teljes bérleti díj, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát eft központi igazgatás többletköltsége terheli. Fedezetét a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról történő átcsoportosítás (önkormányzati rész eft, állami támogatás eft) biztosítja, melyből az állami támogatási rész előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása 401 kötelező feladat 401 -ebből: Központosított előirányzatok A III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt A központi költségvetésből a évi szociális nyári gyermekétkeztetés utólagos támogatása címén 357 eft-os támogatásban részesültünk, 357 melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Működési kiadások Központi kezelésű előirányzatok Vízgazdálkodás A Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítéséhez az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás -508 visszapótlásának fedezetbiztosítása miatt. - A Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítésére az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás -153 visszapótlásának fedezetbiztosítása miatt. kötelező feladat -661 Térfigyelő kamerarendszer karbantartása 468 A térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzaton a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.-vel 3149/2013. számon kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a társaságot a feladat elvégzéséért megillető díj előirányzata került megtervezésre. Az első féléves díj megfizetésre került, azonban a továbbiakban az előirányzat megemelése vált szükségessé az alábbiak miatt: A második féléves karbantartási díj megfizetésének biztosítása érdekében szükséges 216 eft-os előirányzat rendezés

18 A rendszámfelismerő rendszer működtetéséhez szükséges volt egy mobilinternet vásárlása, melynek havi költsége 3.800,-Ft. A szerződést szeptember 3-án megkötésre került. Ez alapján évre vonatkozóan 4 hónapra összesen 15 eft előirányzat biztosítása szükséges, melynek rendezése. A Salgótarján, József Attila Művelődési és Konferencia Központ épületén lévő, valamint az Acélgyári úti térfigyelő kameraállomások villámcsapás okozta másodlagos kisüléséből eredő helyreállítási munkákra szerződést kötöttünk a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. árajánlata alapján bruttó 237 eft összegben, melynek előirányzati rendezése. (A biztosító társaság részére a kár bejelentése megtörtént. A biztosító a kárt megtéríti, azonban az ügyintézés elhúzódása miatt kétséges a kártérítési összeg megérkezésének időpontja.) Az előirányzat rendezésének 468 eft-os fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. kötelező feladat 468 Bérlakások fenntartása A 2013 évben meghirdetett Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alap kompetencia képzés keretében Salgótarjánban közel 400 fő közfoglalkoztatott kerül beiskolázásra. Az oktatások a Salgótarján, Rákóczi út szám alatt található volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődtek el. Az épület üzemképessé tételének költsége e Ft, melynek előirányzati fedezetbiztosítása miatt kötelező feladat Nem lakás célú hely. fenntart A 2013 évben meghirdetett Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alap kompetencia képzés keretében Salgótarjánban közel 400 fő közfoglalkoztatott kerül beiskolázásra. Az oktatások a Salgótarján, Rákóczi út szám alatt található volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődtek el. Az épület üzemképessé tételének költsége e Ft, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) kötelező feladat Településrendezési terv módosítása 445 Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati 445 rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) kötelező feladat 445 Vagyonbiztosítás 508 Az ÉRV. Zrt-vel kötött Bérleti Üzemeltetési Szerződésekben foglaltak szerint a víziközművek vagyonbiztosítási díját a bérleti díj terhére kell 508 megfizetni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevételének növekedése biztosítja.) kötelező feladat 508 ÁFA befizetés Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által befizetett bérleti díjból megvalósított fejlesztési, felújítási munkák ÁFA-ja leírható, ezért az ÁFA befizetés előirányzatának eft-tal történő csökkentése vált szükségessé. (Fedezetet biztosít az Önkormányzat cím víziközmű beruházások előirányzatának rendezéséhez.) kötelező feladat Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése A fizető várakozási övezetek üzemeltetésének megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükséges az előirányzat e Ft összeggel való megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret ki emelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) kötelező feladat

19 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont A Kolduspaloták kiviteli terve nem aktiválható költség, így működési típusú kiadásnak minősítendő, ezért e Ft összeget az Önkormányzat cím Beruházási kiadásai közül a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése. kötelező feladat Közművelődési feladatok Kiadások Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint önként vállalt feladat Ifjúsági feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások -100 A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint kötelező feladat -100 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 100 kötelező feladat 100 -ebből: Egyéb szervek támogatása 100 A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 100 kötelező feladat Szociális-egészségügyi feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 357 A központi költségvetésből a évi szociális nyári gyermekétkeztetés utólagos támogatása címén 357 eft-os támogatásban részesültünk, 357 melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat 357 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Starjáni Kistérs. Többc. Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát eft központi igazgatás többletköltsége terheli. Fedezetét a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról történő átcsoportosítás (önkormányzati rész eft, állami támogatás eft) biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megnövekedett közfoglalkoztatási feladatainak ellátásához további eft-os forrás biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) kötelező feladat

20 Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra 258 A karácsonyi rendezvények lebonyolítása érdekében szükséges a parkfenntartási előirányzat 258 e Ft-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel előirányzatának növekedése bizto- 258 sítja.) kötelező feladat Általános tartalék Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. - A Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítéséhez az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt A Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítésére az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás 153 visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. önként vállalt feladat Céltartalékok Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megnövekedett közfoglalkoztatási feladatainak ellátásához további eft-os forrás biztosítása szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt kötelező feladat Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret A Városfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzatán szükségessé vált 468 eft-os előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatt Az Önkormányzat cím Beruházási kiadásai között Térfigyelő kamera beszerzése és felszerelése címen szükségessé vált előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatt. - Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületénél szükségessé vált fűtéskorszerűsítési munkálatok 872 eft-os előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése című, ÁROP-1.A kódszámú pályázati felhívására. A pályázat pozitív elbírálásban részült. A pályázatírás 254 eft-os -254 díja nem szerepel az elszámolható költségek között, ezért annak előirányzati rendezése szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt. - A Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatánál szükségessé vált e Ft-os előirányzatemelés fedezetbiztosítása miatt. önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások Kiadások Működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótar ján Megyei Jogú Város Önkormányzatát eft központi igazgatás többletköltsége terheli, melynek fedezetbiztosítása (önkormányzati rész eft, állami támogatás eft) miatt. kötelező feladat

21 Egyéb szociális támogatás -400 Az év hátralévő időszakában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igények biztonságos kielégítése szükségessé teszi az előirányzat eft-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt. kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások Kiadások Működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások 400 kötelező feladat 400 ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 Az év hátralévő időszakában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igények biztonságos kielégítése szükségessé teszi az előirányzat eft-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat 400 Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Támogatás értékű működési kiadások önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Felújítás kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Bevételek 1 Működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek kötelező feladat ebből: Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Támogatások 1 Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: Központosított előirányzatok kötelező feladat

22 4 Városfenntartási és egyéb feladatok 14 Központi kezelésű előirányzatok 2 Vízgazdálkodás kötelező feladat Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kötelező feladat Bérlakások fenntartása kötelező feladat Nem lakás célú hely. fenntart kötelező feladat Településrendezési terv módosítása kötelező feladat Vagyonbiztosítás kötelező feladat ÁFA befizetés kötelező feladat Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kötelező feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont kötelező feladat Közművelődési feladatok 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása önként vállalt feladat Ifjúsági feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Egyéb szervek támogatása kötelező feladat Szociális-egészségügyi feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások ebből: kötelező feladat Starjáni Kistérs. Többc. Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: kötelező feladat Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kötelező feladat Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kötelező feladat

23 12 Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 1 Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kötelező feladat Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező feladat Egyéb szociális támogatás kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások 18 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat hoz A 2. -ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges. 5. -hoz A Tóstrand területénel körbekerítése c. felújítási, a Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás, a Salgótarján Beszterce ltp.-salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás), az ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal c. beruházási feladatok megvalósulásának évre történő áthúzódása, a Kálvária lépcső megvásárlására tett vételi ajánlat, a Közgyűlésnek a november 28-i testületi ülésén az egészségügyi alapellátásba megbízási szerződés alapján részt vevő egyéni vállalkozó orvosoknak, szolgáltatóknak évre biztosított költségvetési támogatásáról, a Salgótarjáni Barátok Torna Club évi támogatásának módosításáról, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjára benyújtott pályázat jóváhagyásáról hozott döntései érintették a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges. 6. -hoz Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 23

24 1. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése december hónap ezer forint Szervezet Átadás jogcíme Egyéb Önállóan gazdálkodó Intézmények fejezet Dornyay Béla Múzeum Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadások egyéb szervek támogatása Helyi önkormányzat fejezet Önkormányzat Mük.c. pe. át.áll. házt. Kívülre egyéb szervek támogatása Felújítás Beruházási kiadások Közművelődési feladatok Közműv. Nonprofit Kft működésének támogatása Általános tartalék Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete Mindenki karácsonya Egészségügyi Szociális Központ Mindenki karácsonya Mikulás SOKK elnevezésű rendezvény Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület megszervezésének és lebonyolításának támogatása Dornyay Béla Múzeum Nagy Iván Honismereti Pályázat nagydíja FLÓRA Egyesület Rockkarácsony című rendezvény lebonyolítása Promeritium Alapítvány évi téli programok és egy Salgótarjánt is népszerűsítő programajánló videospot elkészítésének támogatása Körúti Óvodásokért Egyesület Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása

25 1. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése december hónap ezer forint Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft Evangélikus Egyházközösség MEDALION Táncsport Egyesület Mikulás műsor megrendezése és az Adventi és Karácsonyi ünnepkör megtartásának támogatása Karancs-Medves túrakalauz kiadásának támogatása A Salgó út 4. sz. alatt álló Gyülekezeti ház hőközpontjának átalakításának támogatása Karácsonyi Táncgála terembérleti díjának támogatása Mentőöv Állatvédő Egyesület Állatorvosi költségek támogatása KLIK Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Ker. és Vend. Szakközépiskola Iskolagaléria kialakításának támogatása és Szakiskola évi működés támogatása és Mikulás Nők Salgótarjánért Klub napi rendezvény lebonyolításának támogatása Nők Salgótarjánért Klub Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása FEST Egyesület évi működés támogatása Salgótarjáni Zenit S.E évi Fedettpályás Atlétikai Veterán VB.-re történő felkészülés támogatása Salgótarjáni Civilekért Alapítvány Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása Szent Lázár Lovagrend Karácsonyi melegételosztás támogatása Dornyay Béla Múzeum II. Országos Rajztriennálé nagydíja Adventi Sokadalom és Zagyvarónai Művelődési Ház üzemeltetési költségeinek támo- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft gatása

26 1. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése december hónap ezer forint Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakításának engedélyezési szintű tervének elkészítése Somoskői Kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosítás A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány és élelmiszer adományok támogatása A rendezvényekhez kapcsolódó költségek Zöld Pont Ifjúsági Klub felújításának, Promeritium Alapítvány fenntartásának és programok megrendezésének támogatása Összesen

27 2. táblázat az 55/2013.(XII.19.) rendelet indokolásához Szervezet Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése december hónap Cél Helyi Önkormányzat fejezet Ifjúsági feladatok Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre Dologi Egyéb szervek támogatása kötelező ezer forint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Suli Show vetélkedő díjazása Ö S S Z E S E N

28 3. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei 1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Tervezés 4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Kálvária lépcső felújítása, emlékhely kialakítása 5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján Kálvária 6. A beruházás műszaki leírása: Tervezés 7. Ellátási színvonal mutatói: Tervezés 8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m 2, légm 3 ár / Tervezés 9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban) Művelődési Otthon felújítás beruházás 2013 év év év év Összesen várható megvalósítási összeg eft Fedezeti források Belső források 508 Külső források - Államháztartáson kívüli címzett - Hitel Összesen A beruházás tevékenységeinek ütemezése: a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) ) tervezett befejezése (év, hó) b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) NR 2.) tervezett befejezése (év, hó) NR 11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: NR 12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága: NR.. beruházás Közvetlen működési költség Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat) Összes elszámolható költség Fedezeti források - közvetlen működési bevétel - működési költségmegtakarítás Összes számított fedezeti forrás Működési fedezeti többlet/hiány év év év év Összesen 28

29 4. táblázat az 55/2013. (XII.19.) rendelet indokolásához Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei 1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Tervezés 4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Meglévő Művelődési Otthon épületének felújítási tervdokumentációja 5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Somoskő, Váralja út 2. Hrsz: A beruházás műszaki leírása: Tervezés 7. Ellátási színvonal mutatói: Tervezés 8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m 2, légm 3 ár / Tervezés 9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban) Művelődési Otthon felújítás beruházás 2013 év év év év Összesen várható megvalósítási összeg eft Fedezeti források Belső források 153 Külső források - Államháztartáson kívüli címzett - Hitel Összesen A beruházás tevékenységeinek ütemezése: a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) ) tervezett befejezése (év, hó) b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) NR 11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: NR 2.) tervezett befejezése (év, hó) NR 12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága: NR.. beruházás Közvetlen működési költség Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat) Összes elszámolható költség Fedezeti források - közvetlen működési bevétel - működési költségmegtakarítás Összes számított fedezeti forrás Működési fedezeti többlet/hiány év év év év Összesen 29

30 El6zetes hatdstanulm6ny Salg6tarj6n Megyei J ogri Vriros Kdzgyi l6sdnek 55/20 I 3.(XII. I 9.) 0nkorm6nyzati rendelete a dvi kdltsdgvet6sr6l sz6l (II.2l.) 0nkormdnyzati rendelet m6dosit6sdr6l el6terjeszt6: Szdkynd dr. Sztrdmi Melinda polg6rmester kdszult a Kcizgyiilds december l9-iul6sdre Ossze9z6s: A jogszab6ly alapjdn megjelen6 kdltsdgvetdsi hat6sokat az el6terjesztdsben foglaltak tdtelesen tartalmazzdk. A jogszab6ly megalkot6s6t az 6llamhdztart6sr6l sz5l dvi CXCV. tdrvdny 34.$-a alapozza meg. Az Onkorm6nyzat dves kriltsdgvetdsdnek vdgrehajt6sa sor6n a j6v6hagyott el6ir6nyzatokhoz k6pest a kdlts6gvetdsi cdlokkal, feladatokkal cisszefiigg6sben bevdteli tobbletek, kiad5si el6ir6nyzatok nciveldse, valamint az ellirhnyzatok 6tcsoportosit6sainak sziiksdgessege jelentkezik. Annak drdekdben, hogy a szuksdges el6irilnyzati korrekci6k megjelenjenek a k0ltsegvetdsi rendeletben, a jogszab6ly m6dositani kell. Amennyiben a k6lts6gvetdsi rendelet korrekci6jdra nem kerulne sor, a koltsdgvetds feltdtelrendszere nem igazodna a cdlkittiz6sek megval6sitdsilhoz tartozs kdriilmenyekhez, illetve nem teremtend meg az el6ir fny zati fe ltdte I eket a fe l ad ato k vd gre h aj t6s 6h o z. A jogszab6ly ut6lagos hat6svizsg6lata nem sztiksdges mivel: - Az dnkormhnyzat dves ktiltsdgvetdsi rendelete havi rendszeressdggel feliilvizsg6latra keriil 6s a vdgrehajt6s el6irhnyzati feltdtelrendszere a sziikseges korrig6l6s6nak megfelel6en folyamatosan m6dositdsra kerul. - Az onkormdnyzat 6ves kriltsdgvetdsdnek v6grehajt6s6r6l sz6l6 besz6mol6ban a teljesitett bevdteli 6s kiad6si elemek tdtelesen megielennek elemzdssel al6t6masztva, figyelemmel az 6llamhhztart6sr6l sz6l6 tdrvdny vdgrehajtiisdr6l rendelkez (XII.3l.) Korm. rendelet 24.$-6ban meghat6rozott rdszletezetts6gre. Salg6tarj6n, december 06. irodavezet6

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben