A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: június 27. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 Hatályos: június 27. napjától

2 A Közbeszerzési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Megbízólevél mintája 2. számú melléklet: Beszerzési igénybejelentő és forrásnyilatkozat 3. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás kezdeményezésére vonatkozó formanyomtatvány 4. számú melléklet: Ajánlatkérés minta (saját hatáskörű beszerzések)

3 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A Szabályzat célja és hatálya A Szabályzat célja 1. (1) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: ajánlatkérő) Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) szabályozza a Budapesti Gazdasági Főiskola beszerzéseivel és közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatok rendjét. 1 (2) A Szabályzat célja, hogy a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, átláthatóságának és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében a közbeszerzésre és a közbeszerzési eljárásra vonatkozó hatályos jogszabályok különösen a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek figyelembevételével egységesen szabályozza az ajánlatkérő beszerzéseinek előkészítésének, lebonyolításának és belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a beszerzések során az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségét, valamint a beszerzési eljárások dokumentálási rendjét. (3) A Szabályzat célja, hogy a beszerzések során biztosított legyen a verseny tisztasága és nyilvánossága, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése. A Szabályzat hatálya 2. (1) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az ajánlatkérő által indított valamennyi beszerzési eljárásra, ideértve a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzési eljárásokat, és a Szabályzatban meghatározott saját hatáskörű beszerzési eljárásokat is. (2) A Szabályzat rendelkezéseit valamennyi hatályba lépését követően megindított beszerzési eljárásra kell alkalmazni. 3. (1) E Szabályzat értelmében: II. Fejezet Értelmező rendelkezések a) ajánlatkérő: a Budapesti Gazdasági Főiskola, mely a közbeszerzési eljárásokban a törvény 6. (1) bekezdés b) pontja alapján minősül ajánlatkérőnek; b) beszerzési eljárás: a közbeszerzési eljárás és a saját hatáskörű beszerzési eljárás, melynek célja visszterhes szerződés megkötése; c) közbeszerzési eljárás: a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzési eljárások; 1 A szabályzatot a Szenátus február 24-i ülésén a 2011/2012. tanévi (II. 24.) 46. számú határozatával jóváhagyta. A szabályzatot a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával átfogóan módosította, a szabályzat a módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza. Hatályos: június 27. napjától. 3

4 d) saját hatáskörű beszerzési eljárás: a beszerző szervezet által a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezdeményezett és lefolytatható, mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés, e) Lebonyolító Szervezet: a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott Gazdasági Igazgatóság; 2 f) Lebonyolító Szervezet vezetője: a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott Kancellár; g) 3 beszerző szervezet: a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott bármely decentralizált gazdálkodási kerettel rendelkező szervezeti egység (Kar, Rektorátus), mely beszerzést vagy közbeszerzést kezdeményez. 4 III. Fejezet A beszerzések tervezése és előkészítése A beszerzési terv és a közbeszerzési terv 4. (1) A beszerző szervezetek a Lebonyolító Szervezet részére az EOS rendszeren keresztül minden költségvetési év február 28-ig kötelesek összeállítani értékhatártól függetlenül az adott költségvetési évben szükséges, már ismert beszerzési igényeiket (a továbbiakban: beszerzési táblázat). 5 (2) A beszerzési táblázatban fel kell tüntetni valamennyi beszerzési igényt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzést, valamint a határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött hatályos szerződéseket is, függetlenül attól, hogy azok egy évre számított ellenszolgáltatásának összege eléri-e a közbeszerzési értékhatárt. (3) 6 A beszerzési táblázatban szereplő beszerzési igények összesítésével az adott költségvetési évre vonatkozó beszerzési tervet, valamint a közbeszerzési tervet a Lebonyolító Szervezet állítja össze. A beszerzési tervet és a közbeszerzési tervet a Lebonyolító Szervezet vezetője hagyja jóvá legkésőbb a költségvetési év március 31-ig. A jóváhagyás során tekintettel kell lenni a beszerzések várható értéke és a rendelkezésre álló anyagi fedezet összhangjára. 7 (4) A beszerzési tervben és a közbeszerzési tervben a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy lehetőség legyen az abban foglaltak betartása mellett az előírt feladatok időben történő végrehajtására. (5) Amennyiben a beszerző szervezetnél a beszerzési terv, illetve a közbeszerzési terv jóváhagyását megelőzően olyan sürgős beszerzési igény merül fel, melynek azonnali lefolytatása a beszerző szervezet problémamentes működéséhez feltétlenül szükséges értékhatártól függően a 2. sz., illetőleg a 3. sz. melléklet szerinti adatlapot, valamint a sürgősség indoklását a Lebonyolító 2 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 3 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 8. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 4 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta el. Hatályos június 27. napjától. 5 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta el. Hatályos június 27. napjától. 6 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától 7 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 4

5 Szervezet részére kell megküldeni. A Lebonyolító Szervezet vezetője a beszerzési eljárás megindításáról és lefolytatásáról haladéktalanul dönt. (6) Amennyiben a beszerző szervezetnél a beszerzési terv, illetőleg a közbeszerzési terv jóváhagyását követően jelentkezik előre nem tervezett beszerzési igény, azt a 2. sz. vagy a 3. sz. melléklet, valamint indoklás megküldésével kell jelezni a Lebonyolító Szervezet felé történő megküldésével. Ez alapján a Lebonyolító Szervezet a beszerzési tervet aktualizálja és amennyiben szükséges a közbeszerzési terv módosítását is elkészíti. A közbeszerzési terv módosítását a Lebonyolító Szervezet vezetője hagyja jóvá. (7) A beszerzési tervben, illetve a közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy abban nem saját hatáskörű beszerzésként engedélyezett beszerzési eljárás lefolytatása esetén a beszerző szervezet gazdasági vezetőjének ellenjegyzése esetén a gazdasági vezető, ellenjegyzés hiányában az eljárást lefolytató személy egy személyben felelős az esetleges jogkövetkezményekért, beleértve a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése, illetőleg a nem megfelelő eljárási szabályok alkalmazása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság által esetlegesen kiszabott bírság megfizetéséért is. (8) A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv megőrzéséről és nyilvánosságának biztosításáról a Lebonyolító Szervezet gondoskodik. (9) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát. (10) A közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását (módosításait) a Lebonyolító Szervezet a jóváhagyását követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, az ajánlatkérő honlapján. A 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése alapján a Lebonyolító Szervezet a közbeszerzési tervet a költségvetési év március 31-ig megküldi a közbeszerzésért felelős miniszternek és adott esetben az e-közigazgatásért felelős miniszternek, valamint a közbeszerzés közbeszerzési terv módosításáról, továbbá a módosítás indokairól az arról hozott döntést követően 3 munkanapon belül a közbeszerzésért felelős minisztert és az e-közigazgatásért felelős minisztert tájékoztatja. Az éves statisztikai összegzés 5. (1) A Lebonyolító Szervezet az éves közbeszerzésekről a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. -ában előírtak szerint éves összegzést köteles készíteni legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig. (2) Az éves összegezést a Lebonyolító Szervezet készíti el, amelyet a Lebonyolító Szervezet vezetője hagy jóvá. (3) 8 Az éves statisztikai összegezést a Lebonyolító Szervezet a jóváhagyását követően haladéktalanul megküldi a Közbeszerzési Hatóságnak, valamint közzéteszi a Közbeszerzési 8 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 8. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 5

6 Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, az ajánlatkérő honlapján. 9 Az előzetes összesített tájékoztató 6. (1) A Kbt. 32. alapján az ajánlatkérő előzetes összesített tájékoztatókat készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett közbeszerzéseiről. (2) Az előzetes összesített tájékoztatók összeállítását és hirdetmény útján történő közzétételét a Lebonyolító Szervezet koordinálja, továbbá gondoskodik a honlapon történő közzétételéről. IV. Fejezet A beszerzések dokumentálása és ellenőrzése 7. (1) 10 A Kbt ának megfelelően a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes irat a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrzésre kerül. Továbbá, ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat jogerős befejezéséig, de legalább a közbeszerzési eljárás lezárulásától számítva öt évig kell megőrizni. (2) A közbeszerzési eljárás lezárását követően a Lebonyolító Szervezet gondoskodik a keletkezett iratok végleges irattárazásáról, az irattárazási szabályzat rendelkezései szerint. (3) 11 A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok/részvételi jelentkezések eredeti papír alapú példányát, valamint ha előírásra került - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányokat meg kell őrizni. (4) A közbeszerzési eljárások rendszeres ellenőrzése az Ellenőrzési Iroda hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás szempontjainak előkészítésére, és azok érvényesítésére az elbírálás során. 12 (5) 13 A közbeszerzési eljárásokat a külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző szervek a feladat- és hatáskörüknek megfelelően rendszeresen ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervezetek munkájának támogatását elsősorban az érintett beszerző szervezet és a Lebonyolító Szervezet végzi, illetőleg az ellenőrzés céljának megfelelően bevonásra kerülnek az illetékes egyéb szakmai területek is. MÁSODIK RÉSZ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 9 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 10 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 8. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 11 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 12 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 13 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától, számozását módosította a Szenátus 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. sz. határozata. Hatályos június 27. napjától. 6

7 V. Fejezet A közbeszerzési eljárásban részt vevő szervek és személyek A közbeszerzési eljárás lefolytatására jogosult szervezet 8. (1) Közbeszerzési eljárás lefolytatására a Lebonyolító Szervezet vezetője által jóváhagyott közbeszerzési terv alapján kizárólag a Lebonyolító Szervezet jogosult. A beszerző szervezet közbeszerzési eljárás lefolytatására nem jogosult. A saját hatáskörű eljárás lefolytatásának jogát a Lebonyolító Szervezet vezetője egy konkrét eljárás, vagy valamennyi eljárás vonatkozásában is magához vonhatja. (2) Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a Lebonyolító Szervezet vezetője a közbeszerzés lebonyolítására külső szervezetet kérhet fel, vagy ideiglenes szervezetet hozhat létre. 14 (3) 15 Az eljárási cselekmények jóváhagyása 9. (1) A Lebonyolító Szervezet által lefolytatott közbeszerzési eljárásban ha jelen Szabályzat másképp nem rendelkezik hagyja jóvá. 17 a) 16 az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást megindításáról szóló döntést, továbbá az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást lezáró, a közbeszerzési eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló döntést a Közbeszerzési Bizottság, b) a közbeszerzési eljárás során bármely más eljárási cselekményt, valamint az uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntést, továbbá az uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Lebonyolító Szervezet vezetője vagy a Szabályzat 9. (2) pontjában meghatározott személy (2) A Közbeszerzési Bizottság vagy a Lebonyolító Szervezet vezetője az eljárási cselekményekkel kapcsolatos jóváhagyási hatáskörét és az ehhez kapcsolódó felelősséget nettó 25 millió Ft értékhatárig a Gazdasági Igazgatóra kizárólag írásban átruházhatja. Kivételt képez ez alól az eljárás bármely szakaszát lezáró döntés meghozatala, mely döntési hatáskör át nem ruházható. 18 A Közbeszerzési Bizottság 10. (1) 19 A Lebonyolító Szervezet által lefolytatott, uniós értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokban állandó összetételű Közbeszerzési Bizottságot kell felállítani, melynek tagjai a Kancellár, mint a Közbeszerzési Bizottság vezetője, a Gazdasági Igazgató, a Műszaki 14 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 15 A Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával június 27. napjával hatályon kívül helyezte. 16 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 17 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 18 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 19 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 7

8 Főosztályvezető, a Jogi Igazgató, valamint a beszerző szervezetek gazdasági vezetői. A Közbeszerzési Bizottság tagjai név szerint szavaznak a döntéshozatal során. 20 (2) A Bizottság vezetőjének feladata a bizottság üléseinek megszervezése, a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetése. 21 (3) A Közbeszerzés Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendje határozza meg. A bíráló bizottság 11. (1) Valamennyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. által meghatározott létszámú, legalább 3 tagú bíráló bizottságot kell felállítani. A bíráló bizottság elnökét és tagjait az adott eljárás vonatkozásában a Lebonyolító Szervezet vezetője jelöli ki (1. sz. melléklet). 22 (2) A bíráló bizottságot úgy kell összeállítani, hogy annak tagjai együttesen megfelelő közbeszerzési, jogi, a közbeszerzés tárgya szerinti és pénzügyi szakértelemmel rendelkezzenek. 23 (3) A bíráló bizottság feladata írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az adott közbeszerzési eljárásban a döntést meghozó személy részére. A bíráló bizottság felelős az ajánlatok/részvételi jelentkezések jogszabályoknak megfelelő, objektív, független és szakmailag megalapozott elbírálásáért. (4) A bíráló bizottság elnökének feladata a bizottság üléseinek megszervezése, vezetése, a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetése. (5) A bíráló bizottság akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van. A bíráló bizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bíráló bizottság tagjai a közbeszerzési eljárás során tevékenységüket önállóan, a Közbeszerzési Bizottságtól függetlenül végzik, és ennek megfelelően viselik a meghozott döntési javaslataikért is a felelősséget. (6) Amennyiben az eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottság hozza meg, a Közbeszerzési Bizottság kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bíráló bizottságba. Független szakértők 12. (1) A közbeszerzési eljárások során a bíráló bizottság mellé, annak munkája segítésére szakértő vagy szakértői bizottság vonható be, amennyiben a tanácsadó szervezettel kötendő szerződésben egyértelműen rögzítésre kerülnek a felelősség általános megosztásával kapcsolatos kérdések. A szakértő lehet az ajánlatkérőtől független, szerződött partner, de lehet az ajánlatkérővel munkaviszonyban álló személy is. (2) A szakértő/szakértői bizottság feladata és felelőssége: a) műszaki leírások elkészítése során előzetes felkérés szerint szakmai tanácsadás; 20 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 21 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 22 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 23 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 8

9 b) ajánlatok/részvételi jelentkezések szakmai tartalmának elbírálása az előzetesen meghatározott módszer szerint; c) ajánlatokról/részvételi jelentkezésekről megalapozott szakvélemény készítése; d) esetleges jogorvoslati eljárás esetén amennyiben annak tárgya a műszaki leírással, illetve ajánlatok/részvételi jelentkezések műszaki tartalmával kapcsolatos hatékony közreműködés. (3) 24 A közbeszerzés előkészítése és lefolytatása során a Lebonyolító Szervezet egyes feladatainak ellátásához hivatalos közbeszerzési tanácsadó vonható be. 25 VI. Fejezet A közbeszerzési eljárás előkészítése A közbeszerzés előkészítése 13. (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése során gondoskodni kell az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzéséről, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos a) szükségletek felmérésről, b) helyzet- és piacfelmérésről, c) a közbeszerzés becsült értékének felméréséről és a Kbt. 18. (1)-(5) bekezdésében meghatározott szabályok alkalmazásáról, 26 d) az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítéséről, ennek keretében különösen a műszaki tartalom mennyiségi és minőségi meghatározásáról. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok koordinálása a Lebonyolító Szervezet feladata. A közbeszerzés kezdeményezése és megindítása, az eljárást megindító hirdetmény és a dokumentáció elkészítése 14. (1) Közbeszerzési eljárás megindítását a beszerző szervezet kezdeményezi a Lebonyolító Szervezetnél. (2) A beszerző szervezet a közbeszerzési eljárást a 3. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány a Lebonyolító Szervezet részére történő megküldésével kezdeményezi. (3) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt, illetőleg az ahhoz tartozó dokumentációt a Lebonyolító Szervezet állítja össze. 24 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 25 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 26 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 9

10 (4) A beszerző szervezet által kezdeményezett közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzés megfelelő színvonalon történő lebonyolításához szükséges műszaki és egyéb javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a beszerző szervezet bocsátja a Lebonyolító Szervezet rendelkezésére. A beszerző szervezet által a közbeszerzés megindításához a Lebonyolító Szervezet rendelkezésére bocsátott dokumentumok műszaki, szakmai megalapozottságáért a beszerző szervezet a felelős. (5) A Lebonyolító Szervezet által kezdeményezett közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzés megfelelő színvonalon történő lebonyolításához szükséges műszaki dokumentumokat a Lebonyolító Szervezet készíti el. A Lebonyolító Szervezet által kezdeményezett közbeszerzési eljárás dokumentumok műszaki, szakmai megalapozottságáért a Lebonyolító Szervezet a felelős. (6) A közbeszerzési eljárás során a Kbt.-ben meghatározott eljárási fajták alkalmazhatók, a Kbt.- ben meghatározott szabályoknak megfelelően. Az eljárásfajta kiválasztásáért a Lebonyolító Szervezet a felelős. (7) Az eljárás megindítása előtt a beszerző szervezet gazdasági vezetője köteles az anyagi fedezet rendelkezésre állásáról nyilatkozni (3. sz. melléklet), a Lebonyolító Szervezet pedig köteles ellenőrizni a beszerzések fedezetének, illetőleg a szükséges engedélyek, és esetleges egyéb feltételek rendelkezésre állását. A 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén a közbeszerzésekért felelős miniszter hozzájárulásának kérése a Korm. rendelet 4. -ában meghatározott dokumentumok benyújtásával, illetve egyéb intézkedések megtételével a Lebonyolító Szervezet feladata. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén a Korm. rendelet 38. (1)-(3) bekezdésében meghatározott esetekben a közreműködő szervezet támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozatának és a központi koordinációs szervezet minőségellenőrzési tanúsítványának megszerzése a Korm. rendelet 39/B-40/A. -ában meghatározott dokumentumok benyújtásával, illetve egyéb intézkedések megtételével a Lebonyolító Szervezet feladata. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén a Korm. rendelet 97. (1)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben az irányító hatóság támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozatának és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter minőségellenőrzési tanúsítványának megszerzése a Korm. rendelet 39/B-40/A. -ában meghatározott dokumentumok benyújtásával, illetve egyéb intézkedések megtételével a Lebonyolító Szervezet feladata. (7a) Az eljárás megindításáról, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról, továbbá nem hirdetménnyel induló eljárás esetén az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkről a Lebonyolító Szervezet vezetője dönt. (8) Az eljárást megindító hirdetmény feladásáról, illetve a feladott hirdetmény hiánypótlásáról, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) és/vagy a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel díjának átutalásáról a Lebonyolító Szervezet intézkedik. A nem hirdetménnyel induló eljárások az ajánlattételi felhívás (tárgyalási meghívó) és dokumentáció megküldéséről a Lebonyolító Szervezet gondoskodik. VII. Fejezet A közbeszerzési eljárások lefolytatása Az ajánlattételi/részvételi jelentkezési szakasz 10

11 15. (1) 27 Amennyiben az eljárásban dokumentáció készül, a Lebonyolító Szervezet ennek átvételéről pontos nyilvántartást vezet az ajánlattevők/részvételre jelentkezők nevének, levelezési címének, kapcsolattartó személyének, telefon és telefax számának, címének, valamint adószámának feltüntetésével. Amennyiben a dokumentációért fizetni kell, az eljárás nyertese részére a számla kibocsátásáról a Lebonyolító Szervezet gondoskodik. 28 (2) 29 Az ajánlattevők/részvételre jelentkezők kiegészítő (értelmező) tájékoztatás iránti kérelmét a Lebonyolító Szervezet gyűjti és rendszerezi, illetve gondoskodik a válaszok Kbt.-ben előírt határidőn belüli rendelkezésre bocsátásáról és azok megküldéséről valamennyi ajánlattevő/részvételre jelentkező részére. (3) A kérdések megválaszolására az alábbiak szerint kerül sor: a) a Kbt.-t, valamint az azzal összefüggő jogszabályokat érintő kérdések megválaszolása a Lebonyolító Szervezet feladata, b) az ágazati, szakmai kérdések megválaszolása a beszerző szervezet(ek) feladata. (4) A megadott információ miatti esetleges jogkövetkezményekért az információt adó szervezet tartozik felelősséggel. (5) 30 Az ajánlattevők részére helyszíni bejárást, illetve konzultációt kell biztosítani, ha az ajánlat elkészítéséhez indokolt és szükséges. A helyszíni bejárás, illetve konzultáció előkészítése, lefolytatása, levezetése és a jegyzőkönyv elkészítése a Lebonyolító Szervezet feladata. (6) A 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén az eljárás során a Lebonyolító Szervezet gondoskodik az eljárás során keletkezett iratok folyamatos megküldéséről és tájékoztatások megadásáról a Korm. rendelet 5. (3) bekezdésében meghatározott megfigyelő részére. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén a Lebonyolító Szervezet a Korm. rendelet 41. (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a központi koordinációs szervet a bontási eljárás időpontjáról, valamint a Korm. rendelet 41. (3) bekezdésében meghatározott módon gondoskodik az eljárás során keletkezett iratok folyamatos megküldéséről és tájékoztatások megadásáról a Korm. rendelet 41. (2) bekezdésében meghatározott megfigyelőre részére. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén a Lebonyolító Szervezet a Korm. rendelet 105. (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert a bontási eljárás időpontjáról, valamint a Korm. rendelet 104. (1)-(2) bekezdésében és 105. (3) bekezdésében meghatározott módon gondoskodik az eljárás során keletkezett iratok folyamatos megküldéséről és tájékoztatások megadásáról a Korm. rendelet 105. (1)-(2) bekezdésében meghatározott megfigyelőre részére. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontása 16. (1) 31 Az ajánlattételi/jelentkezési határidő lejárta előtt a Lebonyolító Szervezet gondoskodik a beérkező ajánlatok/részvételi jelentkezések átvételéről, melyhez előzetesen formanyomtatványt 27 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 28 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával fogadta 29 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 30 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 31 A módosítást a Szenátus október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 9. számú határozatával fogadta el. Hatályos: október 25. napjától. 11

12 készít. Az átvételkor rögzíteni kell az ajánlattevő/részvételre jelentkező nevét, székhelyét (lakcímét), és az átvétel pontos időpontját. A határidő után beérkezett ajánlatot vagy részvételi jelentkezést át kell venni, annak csomagolása az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről a Lebonyolító Szervezet külön jegyzőkönyvet vesz fel. (2) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontási eseményének megszervezése és levezetése, valamint a bontás ismertetéséről szóló jegyzőkönyv elkészítése és megküldése a Lebonyolító Szervezet feladata. (3) 32 Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálása 17. (1) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések, értékelését a Lebonyolító Szervezet végzi el az érintett beszerző szervezet bevonásával, a Kbt aiban foglaltak alkalmazásával. A Lebonyolító Szervezet az értékelést a lehető legrövidebb idő alatt köteles elvégezni, figyelemmel arra, hogy a további eljárási cselekményeket a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával lehessen elvégezni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékelés befejezését követően a Lebonyolító Szervezet az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokat átadja a bíráló bizottság vezetőjének. Ezt követően a bírálati munka megszervezése és határidőre történő befejezése a bíráló bizottság elnökének a feladata és felelőssége, melyben kérésére a Lebonyolító Szervezet, illetve annak vezetője segítséget nyújt. (3) A bíráló bizottság elvégzi az ajánlatok/részvételi jelentkezések Kbt. 63. (3)-(4) bekezdés szerinti elbírálását, melynek eredményeképpen írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére. A bíráló bizottság valamennyi üléséről, az ott elhangzottakról, így különösen a szakvélemény kialakítása szempontjából lényeges körülményekről, adatokról, információkról jegyzőkönyvet kell készíteni. Nem egyhangú döntés esetén fel kell tüntetni a különvéleményt alkotó tag nevét és véleményét is. (4) A bíráló bizottság állítja össze a közbeszerzési eljárást lezáró dokumentációt (bíráló bizottsági jelentés), amelynek tartalmaznia kell a bíráló bizottság írásbeli szakvéleményét, döntési javaslatát, a bíráló bizottság üléseiről készült jegyzőkönyve(ke)t, az annak mellékletét képező a bíráló bizottsági tagok indokolással ellátott bírálati lapjait, továbbá a döntés meghozatalához szükséges valamennyi egyéb iratot, szakvéleményt és a beadott ajánlatok/részvételi jelentkezések egy másolati példányát is. (4a) A 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén a közbeszerzésekért felelős miniszterrel történő egyeztetés kezdeményezése és a miniszter állásfoglalásának megszerzése a Korm. rendelet 7. -ában meghatározott dokumentumok megküldésével, illetve egyéb intézkedések megtételével a Lebonyolító Szervezet feladata. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén a Korm. rendelet 38. (1)-(3) bekezdésében meghatározott esetekben a központi koordinációs szervezet közbeszerzési szabályossági tanúsítványának megszerzése a Korm. rendelet 42. (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtásával, illetve egyéb intézkedések megtételével a Lebonyolító Szervezet feladata. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzés esetén a Korm. rendelet 97. (1)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter közbeszerzési szabályossági tanúsítványának megszerzése a Korm. rendelet 105. (3) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtásával, illetve egyéb intézkedések megtételével a Lebonyolító Szervezet feladata. 32 A Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 171. számú határozatával június 27. napjától hatályon kívül helyezte. 12

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2013. El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL A N E M Z E T I K Ö R N Y E Z E T Ü G Y I I N T É Z E T F ő i g a z g a t ó j á n a k 3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 1. Jelen utasítás mellékleteként kiadom

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben