PÁLYÁZATI FELHÍVÁS július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére)."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése A Kiíró neve, címe, levelezési címe, címe, telefon- és telefax számai: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Címe:1139 Budapest, Teve u Levelezési címe: 1554 Budapest, Pf.: 68. címe: Telefon: ; Telefax: Kapcsolattartó: dr. Marton Ákos (1/ ) 1. A pályázati felhívás tárgya A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján nyilvános versenyeztetés keretében pályázatot hirdet a 42394/1 hrsz. alatt bejegyzett, természetben a 1108 Budapest, Harmat u szám alatt az Intézet szervezeti egységébe tartozó Pénzügyőri Iskola elhelyezését szolgáló, a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanban található 53 m 2 (18 m 2 vendégtér, 27 m 2 raktár és mellékhelyiség) területű munkahelyi büfé július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére). 2. A pályázat benyújtásának módja és helye A pályázatokat zárt borítékban, a Pályázó neve és székhelye megjelöléssel és a következő feliratokkal ellátva: NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése Határidő előtt, illetve iktatóban felbontani tilos!, magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban, EREDETI jelzéssel és 1 darab másolati példányban, MÁSOLAT jelzéssel kell benyújtani személyesen, meghatalmazott útján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete, Budapest, Teve u szám alatt található második emeleti 206. szám alatt található titkársági irodába, vagy postai úton a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 1554 Budapest, Pf.:68. címre. 3. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő) augusztus :00 óra 3.2. Pályázó a határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát. 4. A pályázatok felbontásának helye és időpontja 4.1. A határidőben beérkezett pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontására a 3.1. pont szerinti határidő lejártának napján Kiíró székhelyén a 234. számú hivatali helyiségben 10:00 órakor kerül sor. 1

2 4.2. A pályázatok felbontásánál a Kiíró, a Pályázók, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői lehetnek jelen. A pályázatok felbontásakor a Kiíró az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: a Pályázó neve és székhelye, a Pályázó által ajánlott a pályázati felhívás 1. számú mellékletben szereplő Terméklapon (továbbiakban: Terméklap) szereplő termékek fogyasztói árának összege. 5. A pályázatoknak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia 5.1. A Pályázónak a bruttó bérleti díjra és a forgalmazandó termékek fogyasztói árára vonatkozó ajánlata A Pályázó által ajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint bruttó ,- Ft/hó, mely bérleti díjnál alacsonyabb ajánlatot tartalmazó pályázat érvénytelen A nyertes pályázó a bérlemény után köteles Kiírónak havonta átalány rezsiköltség (villamos energia, víz, szemétszállítás, fűtés, takarítás) címén az ajánlott bérleti díjon felül bruttó ,- Ft/hó összeget megfizetni. A bérleti díj és áthárított átalány rezsiköltség megfizetése a nyertes Pályázóval megkötendő bérleti szerződésben meghatározottak szerint átutalással történik, a Kiíró által kiállított számla alapján, az adott tárgyhónapban, 15 napos fizetési határidővel A Terméklap kitöltése a megajánlott fogyasztói árakra vonatkoztatva, melyet a Pályázó a szerződés aláírásától számított egy évig köteles tartani Elérhetőségi adatok A Pályázó telefonszáma, faxszáma A Pályázó által kijelölt kapcsolattartó telefonszáma A Pályázó levelezési címe Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló dokumentumok A gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbíróság által kiadott 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példánya, egyéni vállalkozó esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány másolati példánya, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya másolati példányban. Adott esetben a Cégbírósághoz benyújtott változás bejelentés másolati példánya Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó nem áll az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 25. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt Az Ávtv. 25. (1) bekezdése szerint: Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 2

3 c) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű: da) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény db) a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény; e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazandó büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták A nyilatkozatot eredeti formában, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról. A Pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező bérleti szerződés feltételeit elfogadja Referencia benyújtása tekintetében Legalább 1 db 3 évnél nem régebbi pozitív referencia bemutatása büfé üzemeltetéséről, megjelölve a szerződést kötő másik fél nevét, címét, telefonszámát, a kapcsolattartó nevét Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tárgyát illetően a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához szükséges feltéteknek Pályázó megfelel, különös tekintettel arra, hogy a bérleményben lehetőség van szabályozott körülmények között alacsony alkoholtartalmú szeszesital forgalmazására Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Pályázó a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat mintáját a pályázati felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. 6. Kizáró okok 3

4 6.1. Érvénytelen a pályázat, ha az általa ajánlott bérleti díj nem éri el a bruttó ,- Ft/hó összeget Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó pénzügyi helyzete a pénzintézeti nyilatkozat(ok), illetve a beszámolója, valamint adókötelezettség teljesítése szempontjából nem ítélhető stabilnak, vagyis ha: - bármelyik banknyilatkozat szerint volt a Pályázati felhívás megküldését megelőző 12 hónapban 90 napot meghaladó sorban állás pályázó bankszámláján, - amennyiben a pályázat benyújtását megelőző két lezárt üzleti év valamelyikét a beszámolója szerint negatív eredménnyel zárta Az eljárásban nem lehet Pályázó, aki esetében az Ávtv. 25. (1) foglalt kizáró okok valamelyike fenn áll Az eljárásban nem lehet Pályázó, aki nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, vagy az erre vonatkozó nyilatkozatot nem tette meg Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó, nem felel meg a pályázat tárgyát illetően a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához szükséges feltételeknek Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó nem tud bemutatni legalább 1 db 3 évnél nem régebbi pozitív referenciát Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó a Pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben Kiíróval szembeni fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt sor került szerződés felmondására. 7. Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A Pályázó ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 90 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot érvénytelennek minősíti. 8. A pályázatok elbírálásának módja 8.1. A Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg a hiánypótlást követően sem, a pályázati eljárásból az indokul szolgáló okok jegyzőkönyvbe vétele mellett ki kell zárni A Kiíró szükség esetén egy alkalommal megadja a hiánypótlás lehetőségét határidő megjelölésével a Pályázó(k) részére A pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő Pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. 4

5 Bírálati szempontok: Jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében szereplő termékek eladási ára (minél alacsonyabb, annál kedvezőbb) súlyszám: 70 % bérleti díj összege (bruttó Ft/hó) súlyszám: 30% Kiíró a bírálati részszempontok esetében a pontszámokat a következő módon számolja ki: a számára legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig arányosan kevesebbet. Kiíró az arányosításkor két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. A fenti módon kiszámolt pontszámokat Kiíró Pályázónként összeadja. Az eljárás nyertese az, aki a legmagasabb összpontszámot éri el. 9. Eredményhirdetés 9.1. Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlási határidőt követő 8 napon belül írásban értesíti a Pályázókat Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. 10. Szerződéskötés A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 10 napon belül a nyertes Pályázóval, vagy visszalépése esetén az eljárás második helyezettjeként kihirdetett Pályázóval jelen pályázat 2. számú mellékletében foglalt bérleti szerződés tervezete szerint köt szerződést. 11. További információk A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül Kiíró nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban A Pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve a pályázat elkészítéséhez a Pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed A pályázat, a pályázati felhívás a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi Kiíró a pályázati határidőt az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 5

6 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján határozta meg A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az Ávtv., valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba A Kiíró, lehetőséget nyújt a bérlemény helyszíni megtekintésére, melyet az érdeklődők számára kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban biztosít, melyre előzetesen az alábbi elérhetőségeken kell jelentkezni A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítást ad: 06/ es telefonszámon, illetve a címen Az ajánlat bekérése az Intézet részéről nem eredményez megrendelési kötelezettséget. 6

7 NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése kiírt pályázat 1. számú melléklete Terméklap Sorszám Termék megnevezése Mennységi egység Fogyasztói egységár 1. Szénsavas üdítőital (Coca-Cola vagy Pepsi minőség) 0,25 liter 2. Szénsavas üdítőital (Coca-Cola vagy Pepsi minőség) 0,5 liter 3. Ice tea (Nestlé vagy Rauch minőség) 0,5 liter 4. Gyümölcslé (többféle ízben, legalább 12 %-os 1 liter gyümölcstartalom, Sió minőség) 5. Gyümölcslé (100%-os gyümölcstartalom, legalább 2 1 liter féle ízben, Sió minőség) 6. Ásványvíz 1,5 liter 7. Ásványvíz 0,5 liter 8. Presszókávé adag 9. Cappuccino adag 10. Tea (filteres) adag 11. Tej 1.5% 0,5 liter 12. Tej 2.8% 0,5 liter 13. Tejes kakaó 0,5 liter 14. Joghurt natúr gramm 15. Joghurt ízesített gramm 16. Kefir gramm 17. Vizes zsemle/kifli 50 gr. darab 18. Szendvics felvágottal, darab zöldséggel (legalább 2 féle) 19. Meleg szendvics min.100 gr. darab (legalább 2 féle) 20. Főtt virsli 1 pár 21. Chips 70-80gr darab 22. Tejcsokoládé 100 gr. (Milka) darab 23. Szelet csokoládé 40-60gr. (Snickers/Bounty/Twix) darab 7

8 NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése kiírt pályázat 2. számú melléklete BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a (.), mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) (a Bérlő és a Bérbeadó együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1. BÉRBEADÓ ADATAI: Neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Székhelye, levelezési címe: 1139 Budapest, Teve u Számlafogadási címe: 1139 Budapest, Teve u Levelezési címe: 1554 Budapest, Pf. 68. Adószáma: Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár Bankszámlaszáma: Képviselője: Asztalos Gézáné dr. főigazgató Telefon, fax száma: 06-1/ ; Kapcsolattartó neve: Dr. Marton Ákos, a Vendéglátási Főosztály vezetője Kapcsolattartó elérhetősége: BÉRLŐ ADATAI: Neve: Székhelye: Levelezési címe: Telefonszáma: Adószáma: Számlavezető pénzintézete: Bankszámlaszám: Képviselője: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó elérhetősége: 3. ELŐZMÉNYEK Bérbeadó az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 24. (1) bekezdésére figyelemmel július hó 29. napján nyilvános pályázatot hirdetett a 1108 Budapest, Harmat utca 202. szám alatt található 42394/1 hrsz. szám alatti büfé céljára kialakított 8 m 2 -es eladótér, 18 m 2 vendégtér és 27 m 2 raktár és mellékhelyiség (a továbbiakban: Bérlemény) büfé üzemeltetése céljából történő bérbeadására vonatkozóan. A fenti pályázati eljárás (továbbiakban: Pályázati eljárás) keretében Bérlő nyújtotta be a Bérbeadó számára legkedvezőbb ajánlatot, ezért Felek a Bérleményre vonatkozóan az alábbi bérleti szerződést kötik. 4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba és július 30. napjáig tart. 5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A Bérbeadó Bérlőnek bérbe adja a Bérleményt, melyért Bérlő köteles Bérbeadónak bérleti díjat, valamint havonta esedékes átalányrezsi költséget fizetni.

9 6. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1. Bérlő köteles a Bérleményben büfét üzemeltetni a szerződés hatálya alatt A Bérlemény átadásakor Felek a Bérleményben található ingóságokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. A Bérlemény átadásának napjától a Bérlő által átvett, Bérbeadó kezelésében álló ingóságok rendeltetésszerű használatáért és állagmegóvásáért Bérlő felel, ide nem értve az ingóságok rendeltetésszerű használatból eredő kopást és egyéb értékcsökkenést Bérlő a Bérleményben építési, átalakítási, felújítási, bontási munkálatokat nem végezhet, ezen munkálatok elvégzését kezdeményezni jogosult a Bérbeadótól Bérlő a Bérleményt nem adhatja albérletbe, illetve nem engedheti át a Bérlemény használatát másnak. Jelen pontnak a Bérlő részéről történő megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó által fizetendő átalányrezsi díj magában foglalja a közüzemi díjakat (villany, víz-, csatornadíj költségei, fűtés költsége, stb.), és a Bérlemény őrzésének díját Bérlő kötelessége a szerződés hatályának lejártakor a Bérleményt tisztasági festés elvégzését követően visszaadni Bérlő köteles az általa üzemeltetett büfét a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával üzemeltetni, és köteles tisztán tartani. Köteles betartani különösen a nyugta, illetve a számla adására vonatkozó, a jövedéki termékek forgalmazásával, tárolásával kapcsolatos, valamint a munkavállalók szabályszerű foglalkoztatásával összefüggő jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben Bérlő jelen pontban foglalt kötelezettségének Bérbeadó ismételt írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül A Bérlő köteles a hatóságok (ÁNTSZ, Tűzoltóság, adóhatóság, jövedéki ellenőrzés, munkaügyi felügyelet, stb) ellenőrzéseit bejelenteni a Bérbeadónak és az ellenőrzés megállapításairól, eredményéről tájékoztatást nyújtani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a hatósági ellenőrzés a Bérlőre nézve hátrányos megállapítással zárul, vagy a Bérlő a bejelentési és tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget Bérlő kötelessége, hogy a Bérleményre vonatkozó őrzésbiztonsági szabályzat rendelkezéseit megismerje, illetve a teljesítésbe bevont személyekkel a szükséges mértékben megismertesse és betartassa Bérlő vállalja, hogy csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat a Bérleményben, akiknek a bérleménybe történő belépéséhez Bérbeadó előzetesen hozzájárult Bérlő vállalja, hogy a Bérleményben foglalkoztatott személyek büntetlenségét évente, erkölcsi bizonyítvány benyújtásával igazolja Bérbeadónak Bérlő köteles a Bérleményre irányadó tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat megismerni és betartani, illetve alkalmazottaival megismertetni és betartatni Bérlő köteles továbbá Bérbeadó házirendjét megismerni és betartani, és az abban foglaltakat alkalmazottaival megismertetni és betartatni Bérbeadó jogosult bármikor ellenőrizni a Bérlemény rendeltetésszerű használatát és tisztaságát. 9

10 6.15. Bérbeadó kötelessége, hogy a Bérbeadó tevékenységéhez kapcsolódó NAV rendelkezéseket és más irányító eszközöket a Bérlővel megismertesse. Bérlő felelőssége, hogy a szabályzatokat és egyéb irányító eszközöket a teljesítésbe bevont személyek a szükséges mértékben megismerjék és betartsák Bérlő kötelezettséget vállal a büfé üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági engedély, illetve a HACCP rendszer működtetését igazoló tanúsítvány beszerzésére. Amennyiben Bérlő a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével neki felróható okból késlekedik, az a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben üzemeltetett büfét munkanapokon főszabály szerint , heti egy alkalommal, Bérbeadóval egyeztetve közötti időpontban tarthatja nyitva. Tudomásul veszi, hogy alacsonyabb alkoholtartalmú italokat (pl. sör, bor) kizárólag óra után árusíthat. A nyitvatartási idő meghatározását Bérbeadó kapcsolattartójával köteles Bérlő egyeztetni. A megállapított napi nyitvatartási idő nem lehet kevesebb, mint 8 óra, kivéve a pénteki munkarend szerinti napot Bérlő a Bérlemény külső részein reklám feliratot nem helyezhet el Bérlő a büfé üzemeltetését indokolt esetben, a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett időpontban szüneteltetheti. A szüneteltetés időtartamára átalányrezsi költség megfizetésétől Bérbeadó eltekint. Ilyen esetben a havi átalányrezsi mértéke arányosítva kerül kiszámlázásra Amennyiben Bérlő a Bérleményben működő büfét előzetes bejelentés nélkül, 5 munkanapot meghaladóan indokolatlanul szünetelteti, az Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. BÉRLETI DÍJ, ÁTALÁNYREZSI KÖLTSÉG, ÁRUSÍTOTT TERMÉKEK ÁRA 7.1. A Bérlő a Bérlemény használatáért havonta bruttó. Ft, azaz bruttó.ezer forint bérleti díjat, valamint havonta bruttó ,-Ft, azaz bruttó harmincezer forint átalányrezsi költséget köteles megfizetni a Bérbeadónak A Bérbeadó az esedékes havi bérleti díjról, valamint átalányrezsi költségről a tárgyhónap 5. napjáig számlát állít ki és megküldi azt Bérlőnek A Bérbeadó által kiállított számlát Bérlő a számla kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni A Bérlő köteles a büfében árusított termékeket a Pályázati eljárásban általa érvényesen benyújtott Terméklap szerinti áron árusítani a szerződés hatályba lépésétől számított egy éven keresztül. Bérbeadó előzetes engedélyével a Terméklapon szereplő termékeken és magas alkoholtartalmú italokon kívül Bérlő további termékeket is árusíthat Egy év elteltével Bérlő a KSH által megállapított infláció mértékével jogosult árat emelni. A szerződés jelen pontjának Bérlő részéről történő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül Egy év elteltével a Bérbeadó a KSH által megállapított infláció mértékével jogosult a bérleti díj és/vagy az átalányrezsi összegének infláció mértékével történő emelésére. 8. KÉSEDELEM, SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 8.1. Amennyiben Bérlő a havi bérleti díj és átalányrezsi költségfizetési kötelezettségével késedelembe esik, abban az esetben Bérlő a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig a Polgári 10

11 Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot köteles Bérbeadónak megfizetni Amennyiben Bérlő egymást követő két alkalommal, Bérbeadóval szemben fizetési késedelembe esik, vagy 2 havi bérleti díj és átalányrezsi költség tartozást halmoz fel, az Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek mindősül Súlyos szerződésszegés esetén a Bérbeadó jogosult jelen szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a felmondással egyidejűleg ,- Ft meghiúsulási kötbért felszámítani Bérlővel szemben Mindkét Fél jogosult jelen szerződést a másik Félhez intézett írásbeli felmondással, 60 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondani. 9. TITOKTARTÁS 9.1. A Bérlő kijelenti, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére jogosult szervek részére a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó az ellenőrző költségvetési szerv számára a szerződés lényeges tartalmáról tájékoztatást adjon Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és megtartása érdekében Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás üzleti vagy ipari titkait, továbbá mindazon információkat megtartják, amelyeket a felek egymással történő közléskor írásban titoknak minősítenek A szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén is az üzleti és ipari titok vonatkozásában a szerződés megszűnésétől számított 3 évig, a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatban birtokukba jutott egyéb adatok, információk és dokumentumok vonatkozásában korlátlan ideig maradnak hatályban Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan anyagi kártérítési kötelezettség terheli, és jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban a felmondásra való tekintet nélkül a titoktartási kötelezettségük az abban rögzített feltételekkel megmarad A jelen fejezetben meghatározott titoktartás alól felmentést a Bérlő részére a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában, Bérbeadó, Bérbeadó részére pedig a Bérlő arra feljogosított képviselője adhat. 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése július 29. napján kiírt pályázati felhívás, illetve a Bérlő által benyújtott pályázat teljes anyaga, különös tekintettel a pályázati felhívásban szereplő, pályázó által ajánlott termékárakat tartalmazó Terméklapra Bérlő a Nyilatkozat átláthatóságról elnevezésű nyomtatvány aláírásával és Bérbeadó részére történő megküldésével nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Az 11

12 Átláthatósági nyilatkozathoz kötelezően csatolandó a Cégkivonat, Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta Bérlő vállalja, hogy amennyiben tulajdonosi szerkezetében történt változás érinti az Nvtv. 3. (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek történő minősítését, arról haladéktalanul értesíti Bérbeadót Bérlő Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (1) bekezdésére tekintettel kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést, ha Szolgáltató jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül az Nvtv. 3. (1) bekezdése 1. pontja szerint átlátható szervezetnek A Felek által a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, öt példányban jóváhagyólag aláírják. Budapest, augusztus... Asztalos Gézáné dr. főigazgató NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete.. Bérlő részéről P.H. A kötelezettségvállalás ellenjegyzője, az ellenjegyzés kelte: Hegedűs Szabolcs gazdasági főigazgató-helyettes NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A szerződés jogi ellenjegyzője:. dr. Dócs-Tóth Mónika NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete jogtanácsos 12

13 NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése kiírt pályázat 3. számú melléklete NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL (a Nvtv. 3. (1) bekezdés 1. pont b) alpontja és a (2) bekezdés alapján gazdálkodó szervezet esetén) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta alapján: Szervezet neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviseletében eljár (név, beosztás): (Az aláírási címpéldány vagy aláírás-minta másolatát a nyilatkozattételi jogosultság ellenőrzése céljából kérjük csatolni!) Tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az alábbiakban bemutatjuk: (A bemutatásban legalább a közvetlenül vagy közvetve 25%-ot elérő tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal rendelkező tulajdonostársak bemutatása szükséges, a természetes személy tagokig vagy egyéb átlátható szervezetig végigvezetve a tulajdonosi láncolatot; jogi személyek esetén megadandó: név, székhely, cégjegyzékszám; természetesen személyek esetén megadandó adat: név, lakcím, állampolgárság.) Tulajdonosi szerkezetünk: A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy A) a tulajdonosi szerkezetünkben fent bemutatott jogi és természetes személyeken túl nincs további olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja alapján tényleges tulajdonosunknak minősülne, ezért tényleges tulajdonosaink megismerhetőek, az Nvt.3. (1) bekezdés 1. pont b) pont ba) pontjában foglaltaknak megfelelünk; B) mi magunk, mint nyilatkozattevők, valamint a tulajdonosi szerkezetünkben közvetve vagy közvetlenül legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező további gazdálkodó szervezetek adóilletőség szempontjából megfelelünk az Nvt. 3. (1) bekezdés 1. pont b) pont bb) alpontjában foglaltaknak, azaz Európai Unió tagállamában vagy olyan államban rendelkezünk/rendelkeznek adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; C) mi magunk, mint nyilatkozattevők, valamint a tulajdonosi szerkezetünkben közvetve vagy közvetlenül legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező további gazdálkodó szervezetek nem minősülünk a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, ezért megfelelünk az Nvtv. 3. (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglaltaknak; 13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

A bérbeadó terület leírása:

A bérbeadó terület leírása: A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. -2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. nyilvános pályázatot hirdet a Grassalkovich-kastély területén található Pálmaház és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben