PÁLYÁZATI FELHÍVÁS július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére)."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése A Kiíró neve, címe, levelezési címe, címe, telefon- és telefax számai: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Címe:1139 Budapest, Teve u Levelezési címe: 1554 Budapest, Pf.: 68. címe: Telefon: ; Telefax: Kapcsolattartó: dr. Marton Ákos (1/ ) 1. A pályázati felhívás tárgya A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján nyilvános versenyeztetés keretében pályázatot hirdet a 42394/1 hrsz. alatt bejegyzett, természetben a 1108 Budapest, Harmat u szám alatt az Intézet szervezeti egységébe tartozó Pénzügyőri Iskola elhelyezését szolgáló, a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanban található 53 m 2 (18 m 2 vendégtér, 27 m 2 raktár és mellékhelyiség) területű munkahelyi büfé július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére). 2. A pályázat benyújtásának módja és helye A pályázatokat zárt borítékban, a Pályázó neve és székhelye megjelöléssel és a következő feliratokkal ellátva: NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése Határidő előtt, illetve iktatóban felbontani tilos!, magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban, EREDETI jelzéssel és 1 darab másolati példányban, MÁSOLAT jelzéssel kell benyújtani személyesen, meghatalmazott útján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete, Budapest, Teve u szám alatt található második emeleti 206. szám alatt található titkársági irodába, vagy postai úton a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 1554 Budapest, Pf.:68. címre. 3. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő) augusztus :00 óra 3.2. Pályázó a határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát. 4. A pályázatok felbontásának helye és időpontja 4.1. A határidőben beérkezett pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontására a 3.1. pont szerinti határidő lejártának napján Kiíró székhelyén a 234. számú hivatali helyiségben 10:00 órakor kerül sor. 1

2 4.2. A pályázatok felbontásánál a Kiíró, a Pályázók, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői lehetnek jelen. A pályázatok felbontásakor a Kiíró az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: a Pályázó neve és székhelye, a Pályázó által ajánlott a pályázati felhívás 1. számú mellékletben szereplő Terméklapon (továbbiakban: Terméklap) szereplő termékek fogyasztói árának összege. 5. A pályázatoknak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia 5.1. A Pályázónak a bruttó bérleti díjra és a forgalmazandó termékek fogyasztói árára vonatkozó ajánlata A Pályázó által ajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint bruttó ,- Ft/hó, mely bérleti díjnál alacsonyabb ajánlatot tartalmazó pályázat érvénytelen A nyertes pályázó a bérlemény után köteles Kiírónak havonta átalány rezsiköltség (villamos energia, víz, szemétszállítás, fűtés, takarítás) címén az ajánlott bérleti díjon felül bruttó ,- Ft/hó összeget megfizetni. A bérleti díj és áthárított átalány rezsiköltség megfizetése a nyertes Pályázóval megkötendő bérleti szerződésben meghatározottak szerint átutalással történik, a Kiíró által kiállított számla alapján, az adott tárgyhónapban, 15 napos fizetési határidővel A Terméklap kitöltése a megajánlott fogyasztói árakra vonatkoztatva, melyet a Pályázó a szerződés aláírásától számított egy évig köteles tartani Elérhetőségi adatok A Pályázó telefonszáma, faxszáma A Pályázó által kijelölt kapcsolattartó telefonszáma A Pályázó levelezési címe Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló dokumentumok A gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbíróság által kiadott 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példánya, egyéni vállalkozó esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány másolati példánya, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya másolati példányban. Adott esetben a Cégbírósághoz benyújtott változás bejelentés másolati példánya Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó nem áll az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 25. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt Az Ávtv. 25. (1) bekezdése szerint: Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 2

3 c) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű: da) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény db) a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény; e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazandó büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták A nyilatkozatot eredeti formában, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról. A Pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező bérleti szerződés feltételeit elfogadja Referencia benyújtása tekintetében Legalább 1 db 3 évnél nem régebbi pozitív referencia bemutatása büfé üzemeltetéséről, megjelölve a szerződést kötő másik fél nevét, címét, telefonszámát, a kapcsolattartó nevét Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tárgyát illetően a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához szükséges feltéteknek Pályázó megfelel, különös tekintettel arra, hogy a bérleményben lehetőség van szabályozott körülmények között alacsony alkoholtartalmú szeszesital forgalmazására Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Pályázó a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat mintáját a pályázati felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. 6. Kizáró okok 3

4 6.1. Érvénytelen a pályázat, ha az általa ajánlott bérleti díj nem éri el a bruttó ,- Ft/hó összeget Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó pénzügyi helyzete a pénzintézeti nyilatkozat(ok), illetve a beszámolója, valamint adókötelezettség teljesítése szempontjából nem ítélhető stabilnak, vagyis ha: - bármelyik banknyilatkozat szerint volt a Pályázati felhívás megküldését megelőző 12 hónapban 90 napot meghaladó sorban állás pályázó bankszámláján, - amennyiben a pályázat benyújtását megelőző két lezárt üzleti év valamelyikét a beszámolója szerint negatív eredménnyel zárta Az eljárásban nem lehet Pályázó, aki esetében az Ávtv. 25. (1) foglalt kizáró okok valamelyike fenn áll Az eljárásban nem lehet Pályázó, aki nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, vagy az erre vonatkozó nyilatkozatot nem tette meg Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó, nem felel meg a pályázat tárgyát illetően a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához szükséges feltételeknek Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó nem tud bemutatni legalább 1 db 3 évnél nem régebbi pozitív referenciát Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó a Pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben Kiíróval szembeni fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt sor került szerződés felmondására. 7. Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A Pályázó ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 90 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot érvénytelennek minősíti. 8. A pályázatok elbírálásának módja 8.1. A Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg a hiánypótlást követően sem, a pályázati eljárásból az indokul szolgáló okok jegyzőkönyvbe vétele mellett ki kell zárni A Kiíró szükség esetén egy alkalommal megadja a hiánypótlás lehetőségét határidő megjelölésével a Pályázó(k) részére A pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő Pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. 4

5 Bírálati szempontok: Jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében szereplő termékek eladási ára (minél alacsonyabb, annál kedvezőbb) súlyszám: 70 % bérleti díj összege (bruttó Ft/hó) súlyszám: 30% Kiíró a bírálati részszempontok esetében a pontszámokat a következő módon számolja ki: a számára legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig arányosan kevesebbet. Kiíró az arányosításkor két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. A fenti módon kiszámolt pontszámokat Kiíró Pályázónként összeadja. Az eljárás nyertese az, aki a legmagasabb összpontszámot éri el. 9. Eredményhirdetés 9.1. Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlási határidőt követő 8 napon belül írásban értesíti a Pályázókat Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. 10. Szerződéskötés A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 10 napon belül a nyertes Pályázóval, vagy visszalépése esetén az eljárás második helyezettjeként kihirdetett Pályázóval jelen pályázat 2. számú mellékletében foglalt bérleti szerződés tervezete szerint köt szerződést. 11. További információk A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül Kiíró nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban A Pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve a pályázat elkészítéséhez a Pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed A pályázat, a pályázati felhívás a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi Kiíró a pályázati határidőt az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 5

6 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján határozta meg A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az Ávtv., valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba A Kiíró, lehetőséget nyújt a bérlemény helyszíni megtekintésére, melyet az érdeklődők számára kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban biztosít, melyre előzetesen az alábbi elérhetőségeken kell jelentkezni A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítást ad: 06/ es telefonszámon, illetve a címen Az ajánlat bekérése az Intézet részéről nem eredményez megrendelési kötelezettséget. 6

7 NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése kiírt pályázat 1. számú melléklete Terméklap Sorszám Termék megnevezése Mennységi egység Fogyasztói egységár 1. Szénsavas üdítőital (Coca-Cola vagy Pepsi minőség) 0,25 liter 2. Szénsavas üdítőital (Coca-Cola vagy Pepsi minőség) 0,5 liter 3. Ice tea (Nestlé vagy Rauch minőség) 0,5 liter 4. Gyümölcslé (többféle ízben, legalább 12 %-os 1 liter gyümölcstartalom, Sió minőség) 5. Gyümölcslé (100%-os gyümölcstartalom, legalább 2 1 liter féle ízben, Sió minőség) 6. Ásványvíz 1,5 liter 7. Ásványvíz 0,5 liter 8. Presszókávé adag 9. Cappuccino adag 10. Tea (filteres) adag 11. Tej 1.5% 0,5 liter 12. Tej 2.8% 0,5 liter 13. Tejes kakaó 0,5 liter 14. Joghurt natúr gramm 15. Joghurt ízesített gramm 16. Kefir gramm 17. Vizes zsemle/kifli 50 gr. darab 18. Szendvics felvágottal, darab zöldséggel (legalább 2 féle) 19. Meleg szendvics min.100 gr. darab (legalább 2 féle) 20. Főtt virsli 1 pár 21. Chips 70-80gr darab 22. Tejcsokoládé 100 gr. (Milka) darab 23. Szelet csokoládé 40-60gr. (Snickers/Bounty/Twix) darab 7

8 NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése kiírt pályázat 2. számú melléklete BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a (.), mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) (a Bérlő és a Bérbeadó együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1. BÉRBEADÓ ADATAI: Neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Székhelye, levelezési címe: 1139 Budapest, Teve u Számlafogadási címe: 1139 Budapest, Teve u Levelezési címe: 1554 Budapest, Pf. 68. Adószáma: Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár Bankszámlaszáma: Képviselője: Asztalos Gézáné dr. főigazgató Telefon, fax száma: 06-1/ ; Kapcsolattartó neve: Dr. Marton Ákos, a Vendéglátási Főosztály vezetője Kapcsolattartó elérhetősége: BÉRLŐ ADATAI: Neve: Székhelye: Levelezési címe: Telefonszáma: Adószáma: Számlavezető pénzintézete: Bankszámlaszám: Képviselője: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó elérhetősége: 3. ELŐZMÉNYEK Bérbeadó az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 24. (1) bekezdésére figyelemmel július hó 29. napján nyilvános pályázatot hirdetett a 1108 Budapest, Harmat utca 202. szám alatt található 42394/1 hrsz. szám alatti büfé céljára kialakított 8 m 2 -es eladótér, 18 m 2 vendégtér és 27 m 2 raktár és mellékhelyiség (a továbbiakban: Bérlemény) büfé üzemeltetése céljából történő bérbeadására vonatkozóan. A fenti pályázati eljárás (továbbiakban: Pályázati eljárás) keretében Bérlő nyújtotta be a Bérbeadó számára legkedvezőbb ajánlatot, ezért Felek a Bérleményre vonatkozóan az alábbi bérleti szerződést kötik. 4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba és július 30. napjáig tart. 5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A Bérbeadó Bérlőnek bérbe adja a Bérleményt, melyért Bérlő köteles Bérbeadónak bérleti díjat, valamint havonta esedékes átalányrezsi költséget fizetni.

9 6. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1. Bérlő köteles a Bérleményben büfét üzemeltetni a szerződés hatálya alatt A Bérlemény átadásakor Felek a Bérleményben található ingóságokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. A Bérlemény átadásának napjától a Bérlő által átvett, Bérbeadó kezelésében álló ingóságok rendeltetésszerű használatáért és állagmegóvásáért Bérlő felel, ide nem értve az ingóságok rendeltetésszerű használatból eredő kopást és egyéb értékcsökkenést Bérlő a Bérleményben építési, átalakítási, felújítási, bontási munkálatokat nem végezhet, ezen munkálatok elvégzését kezdeményezni jogosult a Bérbeadótól Bérlő a Bérleményt nem adhatja albérletbe, illetve nem engedheti át a Bérlemény használatát másnak. Jelen pontnak a Bérlő részéről történő megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó által fizetendő átalányrezsi díj magában foglalja a közüzemi díjakat (villany, víz-, csatornadíj költségei, fűtés költsége, stb.), és a Bérlemény őrzésének díját Bérlő kötelessége a szerződés hatályának lejártakor a Bérleményt tisztasági festés elvégzését követően visszaadni Bérlő köteles az általa üzemeltetett büfét a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával üzemeltetni, és köteles tisztán tartani. Köteles betartani különösen a nyugta, illetve a számla adására vonatkozó, a jövedéki termékek forgalmazásával, tárolásával kapcsolatos, valamint a munkavállalók szabályszerű foglalkoztatásával összefüggő jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben Bérlő jelen pontban foglalt kötelezettségének Bérbeadó ismételt írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül A Bérlő köteles a hatóságok (ÁNTSZ, Tűzoltóság, adóhatóság, jövedéki ellenőrzés, munkaügyi felügyelet, stb) ellenőrzéseit bejelenteni a Bérbeadónak és az ellenőrzés megállapításairól, eredményéről tájékoztatást nyújtani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a hatósági ellenőrzés a Bérlőre nézve hátrányos megállapítással zárul, vagy a Bérlő a bejelentési és tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget Bérlő kötelessége, hogy a Bérleményre vonatkozó őrzésbiztonsági szabályzat rendelkezéseit megismerje, illetve a teljesítésbe bevont személyekkel a szükséges mértékben megismertesse és betartassa Bérlő vállalja, hogy csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat a Bérleményben, akiknek a bérleménybe történő belépéséhez Bérbeadó előzetesen hozzájárult Bérlő vállalja, hogy a Bérleményben foglalkoztatott személyek büntetlenségét évente, erkölcsi bizonyítvány benyújtásával igazolja Bérbeadónak Bérlő köteles a Bérleményre irányadó tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat megismerni és betartani, illetve alkalmazottaival megismertetni és betartatni Bérlő köteles továbbá Bérbeadó házirendjét megismerni és betartani, és az abban foglaltakat alkalmazottaival megismertetni és betartatni Bérbeadó jogosult bármikor ellenőrizni a Bérlemény rendeltetésszerű használatát és tisztaságát. 9

10 6.15. Bérbeadó kötelessége, hogy a Bérbeadó tevékenységéhez kapcsolódó NAV rendelkezéseket és más irányító eszközöket a Bérlővel megismertesse. Bérlő felelőssége, hogy a szabályzatokat és egyéb irányító eszközöket a teljesítésbe bevont személyek a szükséges mértékben megismerjék és betartsák Bérlő kötelezettséget vállal a büfé üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági engedély, illetve a HACCP rendszer működtetését igazoló tanúsítvány beszerzésére. Amennyiben Bérlő a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével neki felróható okból késlekedik, az a Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben üzemeltetett büfét munkanapokon főszabály szerint , heti egy alkalommal, Bérbeadóval egyeztetve közötti időpontban tarthatja nyitva. Tudomásul veszi, hogy alacsonyabb alkoholtartalmú italokat (pl. sör, bor) kizárólag óra után árusíthat. A nyitvatartási idő meghatározását Bérbeadó kapcsolattartójával köteles Bérlő egyeztetni. A megállapított napi nyitvatartási idő nem lehet kevesebb, mint 8 óra, kivéve a pénteki munkarend szerinti napot Bérlő a Bérlemény külső részein reklám feliratot nem helyezhet el Bérlő a büfé üzemeltetését indokolt esetben, a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett időpontban szüneteltetheti. A szüneteltetés időtartamára átalányrezsi költség megfizetésétől Bérbeadó eltekint. Ilyen esetben a havi átalányrezsi mértéke arányosítva kerül kiszámlázásra Amennyiben Bérlő a Bérleményben működő büfét előzetes bejelentés nélkül, 5 munkanapot meghaladóan indokolatlanul szünetelteti, az Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. BÉRLETI DÍJ, ÁTALÁNYREZSI KÖLTSÉG, ÁRUSÍTOTT TERMÉKEK ÁRA 7.1. A Bérlő a Bérlemény használatáért havonta bruttó. Ft, azaz bruttó.ezer forint bérleti díjat, valamint havonta bruttó ,-Ft, azaz bruttó harmincezer forint átalányrezsi költséget köteles megfizetni a Bérbeadónak A Bérbeadó az esedékes havi bérleti díjról, valamint átalányrezsi költségről a tárgyhónap 5. napjáig számlát állít ki és megküldi azt Bérlőnek A Bérbeadó által kiállított számlát Bérlő a számla kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni A Bérlő köteles a büfében árusított termékeket a Pályázati eljárásban általa érvényesen benyújtott Terméklap szerinti áron árusítani a szerződés hatályba lépésétől számított egy éven keresztül. Bérbeadó előzetes engedélyével a Terméklapon szereplő termékeken és magas alkoholtartalmú italokon kívül Bérlő további termékeket is árusíthat Egy év elteltével Bérlő a KSH által megállapított infláció mértékével jogosult árat emelni. A szerződés jelen pontjának Bérlő részéről történő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül Egy év elteltével a Bérbeadó a KSH által megállapított infláció mértékével jogosult a bérleti díj és/vagy az átalányrezsi összegének infláció mértékével történő emelésére. 8. KÉSEDELEM, SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 8.1. Amennyiben Bérlő a havi bérleti díj és átalányrezsi költségfizetési kötelezettségével késedelembe esik, abban az esetben Bérlő a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig a Polgári 10

11 Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot köteles Bérbeadónak megfizetni Amennyiben Bérlő egymást követő két alkalommal, Bérbeadóval szemben fizetési késedelembe esik, vagy 2 havi bérleti díj és átalányrezsi költség tartozást halmoz fel, az Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek mindősül Súlyos szerződésszegés esetén a Bérbeadó jogosult jelen szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a felmondással egyidejűleg ,- Ft meghiúsulási kötbért felszámítani Bérlővel szemben Mindkét Fél jogosult jelen szerződést a másik Félhez intézett írásbeli felmondással, 60 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondani. 9. TITOKTARTÁS 9.1. A Bérlő kijelenti, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére jogosult szervek részére a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó az ellenőrző költségvetési szerv számára a szerződés lényeges tartalmáról tájékoztatást adjon Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és megtartása érdekében Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás üzleti vagy ipari titkait, továbbá mindazon információkat megtartják, amelyeket a felek egymással történő közléskor írásban titoknak minősítenek A szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén is az üzleti és ipari titok vonatkozásában a szerződés megszűnésétől számított 3 évig, a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatban birtokukba jutott egyéb adatok, információk és dokumentumok vonatkozásában korlátlan ideig maradnak hatályban Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan anyagi kártérítési kötelezettség terheli, és jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban a felmondásra való tekintet nélkül a titoktartási kötelezettségük az abban rögzített feltételekkel megmarad A jelen fejezetben meghatározott titoktartás alól felmentést a Bérlő részére a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában, Bérbeadó, Bérbeadó részére pedig a Bérlő arra feljogosított képviselője adhat. 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése július 29. napján kiírt pályázati felhívás, illetve a Bérlő által benyújtott pályázat teljes anyaga, különös tekintettel a pályázati felhívásban szereplő, pályázó által ajánlott termékárakat tartalmazó Terméklapra Bérlő a Nyilatkozat átláthatóságról elnevezésű nyomtatvány aláírásával és Bérbeadó részére történő megküldésével nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Az 11

12 Átláthatósági nyilatkozathoz kötelezően csatolandó a Cégkivonat, Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett Aláírás-minta Bérlő vállalja, hogy amennyiben tulajdonosi szerkezetében történt változás érinti az Nvtv. 3. (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek történő minősítését, arról haladéktalanul értesíti Bérbeadót Bérlő Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (1) bekezdésére tekintettel kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést, ha Szolgáltató jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül az Nvtv. 3. (1) bekezdése 1. pontja szerint átlátható szervezetnek A Felek által a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, öt példányban jóváhagyólag aláírják. Budapest, augusztus... Asztalos Gézáné dr. főigazgató NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete.. Bérlő részéről P.H. A kötelezettségvállalás ellenjegyzője, az ellenjegyzés kelte: Hegedűs Szabolcs gazdasági főigazgató-helyettes NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A szerződés jogi ellenjegyzője:. dr. Dócs-Tóth Mónika NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete jogtanácsos 12

13 NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése kiírt pályázat 3. számú melléklete NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL (a Nvtv. 3. (1) bekezdés 1. pont b) alpontja és a (2) bekezdés alapján gazdálkodó szervezet esetén) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta alapján: Szervezet neve: Székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviseletében eljár (név, beosztás): (Az aláírási címpéldány vagy aláírás-minta másolatát a nyilatkozattételi jogosultság ellenőrzése céljából kérjük csatolni!) Tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az alábbiakban bemutatjuk: (A bemutatásban legalább a közvetlenül vagy közvetve 25%-ot elérő tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal rendelkező tulajdonostársak bemutatása szükséges, a természetes személy tagokig vagy egyéb átlátható szervezetig végigvezetve a tulajdonosi láncolatot; jogi személyek esetén megadandó: név, székhely, cégjegyzékszám; természetesen személyek esetén megadandó adat: név, lakcím, állampolgárság.) Tulajdonosi szerkezetünk: A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy A) a tulajdonosi szerkezetünkben fent bemutatott jogi és természetes személyeken túl nincs további olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja alapján tényleges tulajdonosunknak minősülne, ezért tényleges tulajdonosaink megismerhetőek, az Nvt.3. (1) bekezdés 1. pont b) pont ba) pontjában foglaltaknak megfelelünk; B) mi magunk, mint nyilatkozattevők, valamint a tulajdonosi szerkezetünkben közvetve vagy közvetlenül legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező további gazdálkodó szervezetek adóilletőség szempontjából megfelelünk az Nvt. 3. (1) bekezdés 1. pont b) pont bb) alpontjában foglaltaknak, azaz Európai Unió tagállamában vagy olyan államban rendelkezünk/rendelkeznek adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; C) mi magunk, mint nyilatkozattevők, valamint a tulajdonosi szerkezetünkben közvetve vagy közvetlenül legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező további gazdálkodó szervezetek nem minősülünk a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, ezért megfelelünk az Nvtv. 3. (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglaltaknak; 13

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budakalász, Kálvária domb melletti 4203, 4204, 45 hrsz ingatlanok egy tételben történő értékesítésére KIÍRÓ: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Telefon:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az OKITI részére kávé-melegital automata üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az OKITI részére kávé-melegital automata üzemeltetésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az OKITI részére kávé-melegital automata üzemeltetésére A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe:országos Klinikai Idegtudományi Intézet (rövidített elnevezése: OKITI) Címe:1145

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI részére italautomata üzemeltetése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI részére italautomata üzemeltetése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI részére italautomata üzemeltetése A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe, telefon- és telefax számai: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI részére italautomata üzemeltetése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI részére italautomata üzemeltetése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI részére italautomata üzemeltetése A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe, telefon- és telefax számai: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Címe:1054 Budapest, Széchenyi utca

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázat keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázat keretében MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT Nyt. szám: 659-4/2011. sz. példány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ (továbbiakban: Kiíró) 1063 Budapest Újszász utca 37-39. a

Részletesebben

A bérbeadó terület leírása:

A bérbeadó terület leírása: A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. -2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. nyilvános pályázatot hirdet a Grassalkovich-kastély területén található Pálmaház és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

Pályázati Dokumentáció

Pályázati Dokumentáció Pályázati Dokumentáció Fenyves strand hasznosítására (pályázat eljárás albérleti szerződés megkötésére) Nagytevel Község Önkormányzata 8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. Tel/Fax: 89/353-696 1. Az eljárás tárgya

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

Pályázati felhívás. Üzlet 64,62 m ,- Ft ,- Ft

Pályázati felhívás. Üzlet 64,62 m ,- Ft ,- Ft Pályázati felhívás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján határozott idejű, 5 éves időtartamra, 2015. január 1. napjától bérbe kívánja adni az alábbi ingatlanokat: Cím

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2011 Budakalász, Szentendrei út. 9. Telefon: +36 (26) 340-468 ; Fax:+36 (26) 540-498 www.koskarolymh.hu,

Részletesebben

HASZNOSÍTÁSI HIRDETMÉNY. 1. A hasznosítás tárgya. 2. A hasznosítás módja. 3. A hasznosítás célja

HASZNOSÍTÁSI HIRDETMÉNY. 1. A hasznosítás tárgya. 2. A hasznosítás módja. 3. A hasznosítás célja 1 HASZNOSÍTÁSI HIRDETMÉNY 1. A hasznosítás tárgya A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az alábbi, vagyonkezelésében lévő ingatlanrészt hirdetmény útján hasznosítja: Helyrajzi szám: 83/2 hrsz. Cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Építési telek eladása (Ságod)

Építési telek eladása (Ságod) Építési telek eladása (Ságod) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) 15199 hrsz (Paperdő u.) Megnevezés Terület

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (kitöltendő, ha NIIF Intézet költségvetési támogatásnak minősülő kifizetést teljesít) Alulírott,mint a(z) (cég/szervezet neve), (székhelye), (adószáma) nyilatkozattételre jogosult

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-551 75/541-555 F E L H Í V Á S Valamennyi Dunaföldvári Civil Szervezet Vezetőjének A civil szervezetek

Részletesebben

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758. Jósvafő, Tengerszem oldal 1.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami

Részletesebben

Pályázati felhívás. nyilvános pályázat keretében

Pályázati felhívás. nyilvános pályázat keretében MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT Pályázati felhívás A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ (továbbiakban: Kiíró) 1163 Budapest Újszász utca 37-39. az állami vagyonról szóló 2007. évi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Nyilvános pályázatot

Pályázati Felhívás. Nyilvános pályázatot 1 Pályázati Felhívás A Károlyi István Gyermekközpont /2153 Fót, Vörösmarty tér 2., telefon : 06-27-358-490, email:info@kigyk.eu/ az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI tv. ( Vtv. ) és az állami vagyonnal

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti tulajdonában lévő Korányi F. út 1. sz. alatt lévő Óbester étteremként üzemelő helyiségét. Pályázni a Nagykálló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

3. Alkalmassági feltételek:

3. Alkalmassági feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályáztató neve, címe, telefon- és faxszáma Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Telefon: +36-52/508-444 Fax: +36-52/415-193

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek)

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Zalaegerszeg,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt található pince bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Pályázati felhívás munkahelyi büfé üzemeltetésére

Pályázati felhívás munkahelyi büfé üzemeltetésére Pályázati felhívás munkahelyi büfé üzemeltetésére A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. pályázati felhívást tesz közzé főépületének (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.) földszintjén elhelyezkedő

Részletesebben

Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) Fax: (52)

Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) Fax: (52) Ügyintéző: Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) 502-530 Fax: (52) 502-538 :hasznositas@kozterf.hu, www.kozteruletfelugyelet.hu Ügyiratszám: SZERZŐDÉSI AJÁNLAT KÖZTERÜLET

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Ikt. szám: RKH/491-2/2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Képzőművészeti Egyetem, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján pályázatot ír ki Berhida város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-012/1/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek.

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek. JOGI KÖRNYEZET Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A 38. cikk előírja továbbá hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Közterület-használat célja:... Megjegyzés:

Közterület-használat célja:... Megjegyzés: KÉRELEM Iktató bélyegző helye: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek Közterület-használatához Kérelmező neve: Aláírásra jogosult neve: Telefonszám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben