PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP /A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. ALAPVETİ CÉL ÉS HÁTTÉR INFORMÁCIÓ... 4 A2. RÉSZCÉLOK... 5 A3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS... 5 A4. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. JOGI FORMA... 6 B2. MÉRET... 6 B3. SZÉKHELY... 6 B4. IPARÁG... 7 B5. TÍPUS/KARAKTER... 7 B6. EGYÉB KIZÁRÓ OKOK... 7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 8 C1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE... 8 C2. NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE...10 C3. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A PROJEKT-MEGVALÓSÍTÁS SORÁN...10 C4. A NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE...12 C5. ILLESZKEDÉSI ELİÍRÁS (REGIONÁLIS, HELYI TERVEKHEZ)...14 C6. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA...14 C7. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA...14 C8. A PROJEKT MEGKEZDÉSE...14 C9. A PROJEKT BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSİ HATÁRIDEJE...15 C10. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG...16 C11. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN...17 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...22 D1. TÁMOGATÁS FORMÁJA...22 D2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE...22 D3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE...22 D4. AZ ÖNRÉSZ ÖSSZETÉTELE...22 D5. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK...24 D6. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE...24 D7. ELİLEG IGÉNYLÉSE...27 D8. EGYÉB FELTÉTELEK...28 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...30 E1. MONITORING MUTATÓK...36 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...37 F1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE...37 F2. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE...37 F3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK...38 F4. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA (ELJÁRÁSREND)...38 F5. PANASZKEZELÉS...46 F6. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK INDIKATÍV LISTÁJA...47 F7. FOGALOMJEGYZÉK...50 F8. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI...55 F9. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA (A PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK)

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott es idıszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra. A pályázati felhívás egységcsomag hat dokumentumot tartalmaz: pályázati felhívás és útmutató, pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segítı útmutató, megvalósíthatósági tanulmány útmutató (és mellékletei), támogatói okirat minta és Általános Szerzıdési Feltételek. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatói okirat minta és Általános Szerzıdési Feltételek a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben, a jogszabálygyőjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A pályázati egységcsomaghoz tartozik még a tájékoztatási és nyilvánossági útmutató is. Jelen pályázati útmutató március 10-tıl visszavonásig érvényes. A pályázati konstrukció rövid bemutatása A konstrukció célja a központi és helyi költségvetési szervek, alapítványok és egyházak közfeladatellátással megbízott intézményeiben az elektromos, világítási és főtési rendszerek korszerősítése, minıségivé tétele, s ezáltal az intézmények energiaköltségeinek mérséklése, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Tekintettel az intézményekre általában jellemzı gyenge önrész-finanszírozási képességre és beruházási hajlandóságra, a pályázati konstrukció kedvezményezettje nem közvetlenül az intézmény, hanem a beruházás lebonyolítását közbeszerzési eljáráson elnyerı vállalkozás (harmadik fél, ESCO energy service company). A program lebonyolítása a következıképpen zajlik: Az intézmény fenntartója közbeszerzési eljárás útján (ideértve a központosított közbeszerzési eljárást is) megrendeli intézménye(i) főtési és/vagy elektromos, világítási rendszereinek korszerősítését. A közbeszerzési dokumentációban, illetve az ajánlatkérésben fel kell tüntetni, hogy az adandó ajánlat térjen ki a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árra is. Központosított közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatnak kell tartalmaznia a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árat is. Amennyiben az intézmény fenntartója a közbeszerzési eljárás keretében a korszerősített rendszer üzemeltetésével is meg kívánja bízni a nyertes ajánlattevıt, az ajánlatkérésben az ajánlati ár részletezését (eszközök utáni fizetett lízingdíj; üzemeltetési díj) kell kérni az ajánlattevıktıl, azzal a feltétellel, hogy az éves üzemeltetési díj nem haladhatja meg teljes beruházási költség 3,5%-át. A támogatás nélküli és támogatással csökkentett ajánlati árak különbségének egyeznie kell a KEOP forrásból az ajánlattevı által elnyerendı támogatás összegével, vagyis a támogatás teljes összegének át kell kerülnie az intézmény fenntartójához (a támogatással csökkentett bérleti összeg formájában). 3

4 Az ajánlatban fel kell tüntetni a beruházás eredményeként jelentkezı energiamegtakarítást. A szintén feltüntetendı fajlagos költség (Ft/ GJ/év: évi egy GJ megtakarításának összes költsége) nem haladhatja meg a Ft/ GJ/év értéket 1. A FT/ GJ/év érték megfelelıségét október 24-napjától kezdıdıen, a október 24. és október 24 között, egy kedvezményezett által benyújtott és a támogató általi támogatási döntéssel rendelkezı pályázatok alapján vizsgálja a közremőködı szervezet. A október 24. után benyújtott bármely pályázat abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben az adott pályázatra és a október 24. napjától kezdıdıen benyújtott pályázatok egészére jellemzı GJ/év, valamint Ft értékek összegzése után kiszámított, összesített Ft/ GJ/év érték nem haladja meg a Ft/ GJ/év értéket. A fajlagos költség meghatározásánál figyelembe kell venni az eszközök maradványértékét, vagyis a beruházás költsége a maradványérték jelenértékével csökken (alkalmazandó referencia kamatláb a oldalon a TVI menüpontban a A referencia kamatláb éves mértékei január 1-tõl kezdıdıen, illetve a tagállami referencia kamatlábak pontban található meg. A korszerősítést végrehajtó vállalkozás (ESCO) és a fenntartó között határozott idejő (5-15) éves bérleti jogviszony jön létre, melynek keretében a vállalkozás saját forrásból a fenntartó intézményeiben megvalósítja a korszerősítést. a beépítésre került eszközök az ESCO tulajdonát képezik. A bérleti jogviszony idıtartama alatt, a fenntartó által fizetendı bérleti díj elsıdleges forrása a korszerősítés eredményeként megvalósuló energia költség csökkenés. A bérleti idıszak végén a tulajdonos az eszközök sorsáról szabadon dönthet, azonban értékesítésük esetén a fenntartó részére elıvásárlási jogot köteles biztosítani. (A felek között létrejött szerzıdésnek tehát rendelkeznie kell az eszközök - futamidı lejárata utáni - tulajdonjogi sorsáról.) A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövı szerzıdés hatályosító feltételeként beépíthetı a Támogatói okirat életbe lépése. A pályázati forrás bekapcsolása a rendszerbe: A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıje, vagyis a kiválasztott ESCO pályázatot nyújt be a KEOP /A Harmadik feles finanszírozás címő pályázati kiírásra. A sikeres pályázat alapfeltétele, hogy a támogatási igénye 1 és 50 millió Ft közé essen. A beérkezett pályázatok automatikus értékelési - eljárási rendszer keretében kerülnek feldolgozásra, azaz csak jogosultsági és teljességi kritériumok alapján dönt a támogató a támogatás odaítélésérıl. Ilyen kondíciók mellett a támogatást az indokolja, hogy az intézmények fenntartói minél nagyobb számban, viszonylag alacsony (ideális esetben a beruházás elıtti összkiadásaikat meg nem haladó mértékő) havi költség mellett tudják igénybe venni ezt a finanszírozási módot. A1. Alapvetı cél és háttér információ A pályázat, a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint, a költségvetési szervek fenntartóinak intézményeiben, az egyházak és alapítványok 1 Világításkorszerűsítés esetében 1300 üzemóra alapján számítandó az energia megtakarítás,, a kwh-ban jelentkező villamosenergiamegtakarítást 10 MJ/kWh fajlagossal kell átszámítani a GJ energia megtakarítás meghatározásához 4

5 intézményeiben (továbbiakban intézmények) található, jelenleg elavult és pazarló elektromos, világítási, és főtési rendszereinek korszerősítését támogatja. A pályázat célja a meglévı rendszerek felváltása alacsony energiaigényő, szabványoknak 2 megfelelı világítási és főtési rendszerrel. Az alkalmazott támogatási logika a lehetı legnagyobb számú intézmény programba vonását célozza. A fenti célok eléréséhez megvalósítandó projektekkel járó, az egyes intézmények, illetve fenntartóikat terhelı finanszírozási, pályázatkészítési és lebonyolítási, megvalósítási problémák enyhítésére a pályázati felhívás kedvezményezettjei az ún. harmadik feles finanszírozást végzı szervezetek lehetnek. Jelen felhívásban a pályázatok egyfordulós, automatikus kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A támogatás - a 2006/32/EK irányelv, és az 1107/1999. (X. 8.) Kormányhatározatban foglaltak teljesítésén keresztül -, hozzájárul a közösségi feladatok színvonalának növeléséhez (a kiadásszerkezet módosítása, és az infrastruktúra minıségének javítása révén), és az egészségbiztosítási kiadások csökkentéséhez. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló forrás A KEOP /A és KEOP /B konstrukciók keretében évekre 4 milliárd Ft áll rendelkezésre. Jelen pályázati kiírás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható számát a jelen intézkedés esetében alkalmazott projekt definícióból kiindulva lehet meghatozni. Projekt alatt azonos fenntartó által fenntartott intézményben vagy intézményekben, egy megállapodás alapján, ugyanazon kedvezményezett által végrehajtott beruházást értünk, melynek támogatása legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint. Ebbıl következik, hogy a támogatott pályázatok várható száma, évek során tervezetten mintegy 200 db. 2 MSZ EN szabvány (Fény és világítás szabvány) ; MSZ (Érintésvédelmi szabvány), 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet, amennyiben releváns 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Támogatásért a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint az ún. harmadik feles finanszírozást végzı szervezetek és ESCO szervezetek pályázhatnak, amelyek saját finanszírozásban hajtanak végre energiakorszerősítési beruházást a költségvetési szervek, alapítványok, valamint egyházak intézményeiben, oly módon, hogy a beruházás hasznosításaként felszámított szolgáltatási díj, a szolgáltatást igénybe vevınél elsıdlegesen a beavatkozás által elért megtakarításból finanszírozható legyen. A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeirıl és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye alapján a következı szervezetek pályázhatnak: VÁLLALKOZÁS (1, 2) 1 Jogi személyiségő vállalkozás 11 Jogi személyiségő gazdasági társaság 113 Korlátolt felelısségő társaság 114 Részvénytársaság 115 Európai részvénytársaság 2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 211 Közkereseti társaság 212 Betéti társaság 22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 226 Külföldi székhelyő vállalkozás fióktelepe 229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás 23 Egyéni vállalkozás 231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı egyéni vállalkozás Jelen konstrukció esetében konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen pályázati felhívásban nem értelmezhetı. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezı szervezet pályázhat. 6

7 B4. Iparág Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek(a pályázat befogadásának feltételei : Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely lejárt esedékességő köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint, amely felszámolási eljárás, csıd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll. Aki, vagy mely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét. Aki, vagy amely az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 88. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; akivel, vagy amellyel szemben a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül a bíróság jogerısen megállapította - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvénnyel összhangban bőncselekmény elkövetését; akivel, vagy amellyel szemben a tisztességtelen piaci vagy versenykorlátozás tilalmába ütközı magatartást jogerısen megállapították az évi LVII. törvény alapján - a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül; 7

8 aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történı hozzájárulásáról, hogy a köztartozások a évi XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 92. (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; akivel szemben a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, valamint a 8. szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidın belül nem tett eleget. aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történı hozzájárulásáról, hogy a Magyar Állam kincstár keretében mőködı, alapvetıen pénzügyi szemlélető megfigyelı rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, elıirányzat-kezelık, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetıséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával illetve a fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenırzéseknek. aki, vagy amely a létesítmény/eszköz kialakításához szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a Támogatói okirat megkötéséig nem rendelkezik; b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben elıírt legkisebb mértéke alá csökkent. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében költségvetési szervek fenntartóinak intézményeiben, alapítványok intézményeiben, valamint egyházi intézményekben megvalósítandó, energiahatékonyságnövelést, és szabvány szerinti mőszaki állapotot eredményezı, elektromos rendszer-, világítás-, és főtés-korszerősítést, célzó beruházások megvalósításához szükséges berendezések beszerzése, telepítése, a telepítéshez kapcsolódó munkálatok támogathatók. Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni: 8

9 1. Hı- és villamosenergia-termelı, -szállító és -átalakító berendezések korszerősítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele továbbá technológiaii korszerősítések (továbbiakban Főtés- és technológiai korszerősítés ): Projekttípusok: a) Kazánok cseréje korszerő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhımérséklető vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó főtés kialakítása), b) Automatikus központi (hıforrás oldali) és helyi (hıleadó oldali) szabályozások kiépítése, c) Főtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerősítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetıségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása, d) Hőtési rendszerek energiatakarékos korszerősítése, e) Kisléptékő, helyi kogeneráció vagy trigeneráció kiépítése, f) Hulladékhı hasznosítási lehetıségek kiaknázása, g) Gız hıhordozó közeg váltása forró vízre, h) Távhırendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, i) Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerősítése, vagy cseréje a meglevınél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából. 2. Elektromos rendszer és világításkorszerősítés (továbbiakban Világításkorszerősítés ): Projekttípusok: a) Fényforrások, világítótestek és elıtétek cseréje, b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerősítése, az igényekhez térben és idıben alkalmazkodó mőszaki megoldások (pl. szakaszolások, szabályozók mozgásérzékelık) kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek (a közvilágítás korszerősítési projektek kivételével) 3. Villamos energia és gáz felhasználás távfelügyeleti rendszerének és távleolvasási lehetıségének ill. integrált kiépítésének támogatása (beleértve az egységes teljesítmény mérı rendszer kiépítését is, impulzus adós gázmérık felszerelését önkormányzati intézményekben, teljesítmény határtól függetlenül). (továbbiakban Távfelügyeleti rendszer ) A 3. pontban meghatározott tevékenység önmagában nem, kizárólag az elızı pontokban felsorolt tevékenységekkel kombináltan támogatható. A fenti 1. és 2. pontok szerinti tevékenységek és projekttípusok egymással kombinálhatók. Fenti tevékenységeket kizárólag költségvetési szervek intézményeiben, alapítványoknál, vagy egyházi intézményekben lehet megvalósítani, harmadik feles finanszírozási vagy ESCO konstrukcióban. 9

10 C2. Nem támogatható tevékenységek köre 1) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve: a kapcsolt- (kogeneráció/trigeneráció), illetve kazáncsere esetén az új energiatermelı berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására, valamint a távfelügyeleti rendszer elhelyezésére szolgáló indokolt nagyságú építmény építését, továbbá az új fogyasztók távhırendszerbe kapcsolását célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai célú építményei. 2) Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésének meghatározott lakásberuházási tevékenységek. 3) Távhırendszerrıl való leválás ebbıl a konstrukcióból nem támogatható, kivételt képez a gızközegő távhı. Jelen konstrukció keretében kombinált, azaz megújuló energiák felhasználására és épületenergetikai fejlesztések javítására irányuló projekttípusokat együttesen tartalmazó projektek nem támogathatóak A kombinált projekt a KEOP /B pályázati konstrukció keretei között adandó be. C3. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A pályázóra a költségek költségkategóriába sorolása tekintetében a számviteli törvény elıírásai az irányadóak. Kizárólag a C.1 pont felsorolásban szereplı tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehetık figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körő, a felsorolásban nem szereplı költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek: A költségek felmerülésének legkorábbi idıpontja január 1. Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelı, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon 10

11 ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A benyújtandó pályázati dokumentáció részét képezi a Költségvetési tábla (VII. számú melléklet) Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Az elszámolható költségek kizárólag a kedvezményezett által le nem vonható ÁFÁ-t tartalmazhatják. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetıség! Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Nem egyértelmő helyzetekben célszerő az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának elızetes kikérése, mivel a támogatást nyújtó szervezettıl nem várható el, hogy minden esetben egyértelmően meg tudja állapítani az ÁFA levonás lehetıségét. A projekt-megvalósítási szakaszban a következı C.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévı költségkategóriákra, projektelemekre igényelhetı kizárólag támogatás: Költségkategóriák: (A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 17. (2) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatói okirat módosítását köteles kezdeményezni, ha a projekt összköltségének összesen 20%-át meghaladóan változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a pályázó által beadott pályázati dokumentációban rögzítetthez képest.) 1. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek, Beruházások, felújítások Beruházásként vehetı figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerő használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerő használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévı tárgyi eszköz bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (ideértve a tervezést, az elıkészítést, a lebonyolítást, stb.) Felújítások között elszámolt tételek eseté szintén a számviteli törvény elıírásait kell figyelembe venni. Projektelemek Jelen konstrukció keretében kizárólag utólagos finanszírozási forma választható. Az utólagos finanszírozású projektelemekre támogatási elıleg vehetı igénybe az Ámr.-ben meghatározottak szerint. 11

12 A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljes körő, nem bıvíthetı): Projektelemek: I. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek, Beruházások, felújítások / költségkategórián belül: 5, Építési munkák Ezen a projektelemen belül számolható el a: bontás hozzáférés, védelem helyreállítás, rekonstrukció felújítás átalakítás bıvítés építés technológiai szerelés próbaüzem kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei 6, Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Ezen a projektelemen belül számolható el: Mőszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének Gépek beszerzésének Kisértékő tárgyi eszköz beszerzésének költsége 12, Mérnöki feladatok Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki ellenır Mérnök felügyelet Terv ellenır költsége Köteles ellátni a mőszaki kivitelezés ellenırzését, költség-hatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. C4. A Nem elszámolható költségek köre Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, valamint az alábbi felsorolt tételek: 12

13 olyan alvállalkozói szerzıdésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit, de a hozzáadott értek nem arányos a költségekkel; az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerzıdésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással; készletek, jármővek beszerzése, (kivéve: saját anyagoknak a beszerzése, majd a kivitelezı számára való átadása); használt mőszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei; üzletrész- és részvényvásárlás; lakó épületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszköz- és ingatlanbérlet, bérleti díjak; állatvásárlás; alapvetı irodai szoftverek; természetbeni hozzájárulások; operatív lízing díj, (a zártvégő pénzügyi lízing tıkerésze elszámolható); biztosítások költségei, (kivéve, a projekt céljaival összhangban lévı specifikus szolgáltatás); az elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül egyéb pénzügyi, banki költség; veszteségekre, esetleges késıbbi kötelezettségekre, kétes kintlévıségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok; deviza átváltási jutalékok és veszteségek; jutalékok és osztalék, profit kifizetése; visszaigényelhetı vagy nem a végsı kedvezményezettet terhelı adok (pl. a kedvezményezett által visszaigényelhetı ÁFA); bírságok, kötbérek és perköltségek; a pályázatok megírásának költségei a felmerülés idıpontjától függetlenül; fordítás, tolmácsolás; tartalék bármilyen, január 1. elıtt felmerült költség. 13

14 C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendı. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendı C7. Projekt területi korlátozása A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a költségvetési fenntartók, alapítványok, illetve egyházak intézményeinek magyarországi székhelye, telephelye lehet, a támogatásra az ország teljes területe jogosult. C8. A projekt megkezdése Adott projekt - a pályázó saját felelısségére szeptember 18-tól megkezdhetı. A projekt elıkészítése nem minısül a fejlesztés, beruházás megkezdésének. A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a C9 pontban jelzett végsı pénzügyi elszámolási határidıig meg kell valósulnia. C8.1. Megkezdettség A támogatott projektek megkezdési idıpontjának az alábbi idıpontok minısülnek: a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén: aa) az építési naplóba történt elsı olyan bejegyzés idıpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplı bármely elemre vonatkozik (építési naplóval igazolva); ab) olyan építési jellegő munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezı, ott a kivitelezıi szerzıdés alapján a kivitelezı a munkálatok megkezdésére vonatkozóan; b) eszköz, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az elsı beszerzendı eszköz, berendezés, anyag, termék írásbeli megrendelése, vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre az elsı szerzıdés megkötésének dátuma; c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerzıdéskötést megelızıen megrendelésre kerül sor, ennek idıpontja, elızetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerzıdésnek minısül; d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, eszköz vagy egyéb) kiterjedıen valósítják meg, a projekt megkezdésének idıpontja az egyes célterületeknek megfelelı tevékenységek kezdési idıpontjai közül a legkorábbi idıpont. A projekt elıkészítése nem minısül a fejlesztés, beruházás megkezdésének. 14

15 A pályázó a beruházást szeptember 18-tól saját felelısségére megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle elınyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Amennyiben a pályázó/kedvezményezett a pályázat benyújtását követıen, de még a támogatói okirat aláírása elıtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, errıl a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. (1) és a 22. (3) bekezdésében meghatározott határidık szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közremőködı szervezetet. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A projekt akkor tekinthetı fizikai és pénzügyi szempontból egyaránt befejezettnek, ha a fizikai befejezését követıen a kedvezményezettnek a teljesítésrıl szóló utolsó beszámolóját, zárójelentését a Közremőködı Szervezet elfogadta, kifizetési igénylését jóváhagyta, és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. A támogatás terhére az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felmerült és (utófinanszírozás esetében) kifizetett költségek számolhatók el. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követıen keletkezett illetve (utófinanszírozás esetében) kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. A Környezet és Energia Operatív Program szintjén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának legkésıbbi idıpontja június 30. Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely eddig az idıpontig nem valósítható meg. Az ezt követıen mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja. A projekt befejezés részletei 1) A projekt fizikai megvalósítása/megvalósulása A projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának napja az a nap, amelyen a Támogatói okiratban meghatározott feladat, cél a szerzıdésnek megfelelıen teljesült. A támogatás terhére a projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának határidejéig felmerült költségek számolhatók el. A projekt megvalósításának/megvalósulásának a beruházás utolsó elemének megvalósulása minısül: eszközbeszerzés esetén üzembe helyezés, ingatlanfejlesztés esetén használatba vétel (engedélyköteles építés esetén jogerıs használatbavételi engedély), egyéb projektelem esetében megvalósulás. A projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdıdött meg, a Támogatói okirat hatályba lépését követı 24 hónapon belül. Kivételesen indokolt, elızetesen egyeztetett esetben az IH vezetı döntése alapján a 24 hónap meghosszabbítható. 15

16 2) A projekt fizikai befejezése A projekt fizikailag befejezettnek tekinthetı, ha a fizikai megvalósítást/megvalósulást követıen a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi teljesítése (szállítói számlák rendezése, saját teljesítésben végzett tevékenység alapján történı kifizetés) a Kedvezményezett részérıl megtörtént. A fizikai bejezés dátumának pontos meghatározásához figyelembe kell venni az összes szállítói szerzıdéssel, illetve az összes saját teljesítésben végzett feladatot és az alábbiak közül a késıbbi idıpont jelenti a fizikai befejezést: szállítói szerzıdés esetén: a szállítói szerzıdésekhez kapcsolódó utolsó pénzügyi teljesítés napja (utófinanszírozás); saját teljesítés esetén a személyi jellegő költségek kifizetésének utolsó napja 3) A projekt támogatási részének rendezése (a projekt befejezése) A projekt akkor tekinthetı fizikai és pénzügyi szempontból egyaránt befejezettnek, ha a fizikai befejezést követıen a kedvezményezettnek a teljesítésrıl szóló utolsó beszámolóját, zárójelentését a Közremőködı Szervezet elfogadta, kifizetési igénylését jóváhagyta, és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. Az utolsó kifizetési kérelem Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásának határideje a Kedvezményezett részére utólag történı kifizetési módozatoknál a projekt befejezési határidejét megelızı 90. naptári nap. (Azonban, ha a megvalósítás korábban végzıdik, az utolsó tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követı maximum 90. napon be kell a záró kifizetési kérelmet nyújtani.) A zárójelentés Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásának határideje mindkét esetben egybeesik az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának idıpontjával. C10. Fenntartási kötelezettség A fenntartási idıszak kezdete a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásának dátuma, idıtartama 5 naptári év, kis- és középvállalkozások esetén 3 naptári év. A Projekt akkor tekinthetı lezártnak (az 5, illetve 3 éves fenntartási idıszak vége), ha a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követıen annak Közremőködı Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzıkönyv elkészült. A projekt fizikai megvalósításától/megvalósulásától (ld. C9 1. pont) számított 5 évig (KKVk esetén 3 évig) a Kedvezményezett éves fenntartási jelentést nyújt be (a beruházás üzembe helyezésének [vagy az utolsó hatósági engedély megszerzésének amelyik a késıbbi] évfordulójától számított 15 napon belül kötelezett). A projekt megvalósítása közben, illetve az azt követı 5, illetve 3 évben (fenntartási idıszak) a beavatkozással érintett terület elidegenítése, használatba, haszonélvezetbe vagy haszonkölcsönbe adás esetén a Kedvezményezett köteles errıl az Irányító Hatóságot értesíteni. 16

17 A fenntartási idıszakban a Kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerősítésére támogatásban nem részesülhet. A támogatás igénybevevıje jogosult a meghatározott fenntartási idıszak alatt a gyors technológiai változások miatt korszerőtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a fenntartási idıszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban biztosított. A fenntartási idıszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerősítésére támogatásban nem részesülhet. A Kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megıriznie. Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett tárolja abban az esetben is, amennyiben külsı projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe. C10.1. Biztosíték fenntartási kötelezettség 50 millió Ft támogatási összeg alatt: a kötelezı biztosítékok (pl. inkasszó jog, nyilatkozatok) a megvalósítási idıszakhoz képest nem változnak, kivétel: a beszerzett ingatlan vagyontárgy terhelési tilalma megszőnik. A választott biztosítékok fenntartási kötelezettsége megszőnik. A biztosítéknyújtási kötelezettség részletes szabályai megtalálhatók a pályázati útmutató D6-os fejezetében. C10.2. Helyszíni ellenırzés tőrési kötelezettség A Kedvezményezettnek a fenntartási idıszakban helyszíni ellenırzés tőrési kötelezettsége van. Kedvezményezett köteles arra, hogy a sorra kerülı helyszíni ellenırzésnél (281/2006. (XII.23.) Kormány rendelet 32..) a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenırzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzıkönyv átvételét aláírásával igazolja. Elızetesen bejelentett helyszíni ellenırzések esetén a Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy az ellenırzések alkalmával az erre feljogosított képviselıje jelen legyen. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban A) Általános elvárások 1. Projekt alatt azonos fenntartó által fenntartott intézményben vagy intézményekben, egy megállapodás alapján, ugyanazon kedvezményezett által végrehajtott beruházást értünk, melynek támogatása a legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint. 2. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 3. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerősítést eredményezı eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; 17

18 4. Támogatás csak azokhoz a beruházásokhoz nyújtható, amelyek a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai célkitőzésekkel összhangban vannak, mőszakilag megvalósíthatók, energetikai hatékonyságuk megfelelı, a korszerőség követelményeit kielégítik, megfelelnek az érvényben lévı mőszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi elıírásoknak. 5. A projekt keretében alkalmazott mőszaki megoldásnál figyelembe kell venni (de nem kötelezı alkalmazni) az adott technológiára vonatkozóan elérhetı legjobb technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott referencia dokumentumban (BREF) foglaltakat. 6. Támogatás olyan (energiahatékonyság javítási) beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek megvalósításának eredményeként egyértelmően (méréssel és/vagy a szakmában általánosan elfogadott módszerrel történı számítással) igazolható energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerősíthetı környezetvédelmi eredmények jelentkeznek (mikro avagy projektszinten és makro avagy nemzetgazdasági szinten egyaránt). 7. A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehetı összes/eredı költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltségmegtakarítás legalább 50%-ot képviseljen. 8. Energiahordozó-cserék esetében energiaköltség-megtakarításként az eredetileg használt energiahordozó árával (tarifájával) számolt költség-csökkenés vehetı figyelembe. A kiváltott és az alkalmazott új energiahordozók eltérı árából (tarifájából) adódó költség-különbözetet az egyéb költségek változásaként lehet figyelembe venni. 9. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttmőködnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóságával (KP IH), a Közremőködı Szervezetekkel (KSZ) és a külsı értékelıkkel, valamint az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során. 10. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak (a kötelezı indikátorok megadásával). 11. Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történı beszerzéshez támogatás nem igényelhetı. Amennyiben a pályázó zárt végő pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésıbb a projekt lezárásáig kell benyújtania a Közremőködı Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendı összeg tıkerésze után igényelhetı. 12. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más vissza nem térítendı állami támogatással nem kombinálható. (A hálózatra termelt villamos energia mindenkor aktuális átvételi ára nem minısül vissza nem térítendı támogatásnak.) Amennyiben a projekt egyéb forrásból elıkészítési támogatásban részesül, akkor a project elıkészítési költségei jelen pályázat keretében már nem minısülnek elszámolható költségnek. 13. Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt esetében csak egy pályázat adható be. 14. Támogatás kizárólag új, technológiai korszerősítést eredményezı eszköz vásárlásához vehetı igénybe. 15. A pályázat benyújtásához a releváns útmutató szerinti megvalósíthatósági tanulmányt kell csatolni. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának ki kell elégítenie a releváns útmutatóban megfogalmazott követelményeket. A 18

19 megvalósíthatósági tanulmányban a fenntartó kifejezett kérésére kötelezıen - megvizsgálható a megújuló energiaforrás alkalmazásának lehetısége is. 16. A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévı állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményezı korszerősítése céljából lehet. Új építésekkel, bıvítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni - kivéve a pályázati útmutató C 2. pontjában rögzített eseteket. 17. Távhırendszerrıl való leválás ebbıl a konstrukcióból nem támogatható, kivételt képez a gızközegő távhı. 18. Kapcsolt energiatermelés csak abban az esetben támogatható, ha az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve ( CHP-direktíva ) szerint nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésnek minısül. 19. A világításkorszerősítés csak abban az esetben támogatható, ha elektronikus elıtéttel ellátott lámpatestek kerülnek felszerelésre, és a világítás kielégíti a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérıl ( tıl), 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészetimőszaki követelményeirıl, MSZ EN Belsıtéri mesterséges világítás valamint, kültéri világítás esetében az MSZ EN :2004 Útvilágítási szabvány, és az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet elıírásait. 20. Villamos technológiai, energia szállító, átalakító - berendezések korszerősítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele abban az esetben számolható el költségként, ha a már beépített és mőködı villamos berendezések hatásfokának javítását (pl. fázisjavítás), fogyasztásának csökkentését (pl. frekvenciaváltók, szabályzók beépítése) szolgálja. 21. Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energiahatékonyságának javítására irányuló beavatkozások csak abban az esetben támogathatók teljes mértékben, ha a beavatkozás (beruházás, fejlesztés) nem eredményezi az adott technológia outputjának (termelési kapacitás, termékjellemzık) bıvülését (függetlenül attól, hogy a technológia végtermék, vagy közbensı termék elıállítását szolgálja). Bıvítés esetén a beavatkozás az eredeti kapacitás mértékéig támogatható, azaz a beruházási összeg a régi kapacitás és az új kapacitás arányában minısül elszámolható költségnek. 22. Pályázatot benyújtani a pályázó és a közfeladat ellátását szolgáló intézmény fenntartója között feltételes nyílt közbeszerzési eljárás útján, vagy a 190/2005. (IX.17.) kormányrendelet értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül létrejött, a világítás és/vagy főtéskorszerősítés megvalósítása érdekében már megkötött megállapodás alapján lehet ( energiaracionalizálási szerzıdés ). 23. Az energiaracionalizálási szerzıdésben a közfeladat ellátását szolgáló intézmény fenntartójának Kedvezményezettel szemben fennálló fizetési kötelezettsége 5 évtıl, legfeljebb 15 évig terjedhet. 24. Az intézmény által kiírt közbeszerzés dokumentációjában, illetve az ajánlatkérésben fel kell tüntetni, hogy az adandó ajánlat térjen ki a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árra is. B) A támogatás alapjául szolgáló, a Kedvezményezett és fenntartó között létrejövı megállapodással kapcsolatos kötelezı szabályok: 1. A nyertes ajánlattevı a fenntartóval kötött, és támogatásra benyújtott a szabvány szerinti világítási és főtési rendszer kialakítására és azok üzemeltetési 19

20 célú rendelkezésre bocsátására kötött - megállapodásban köteles rögzíteni, hogy a beavatkozással milyen mértékő beépített teljesítmény-megtakarítást (kw) és éves energiahordozó megtakarítás (kwh; GJ) ér el. 2. Amennyiben a beavatkozást követı azonos vizsgálati feltételek mellett a teljesítmény-megtakarítás kisebb, mint a szerzıdésben vállalt beépített teljesítmény-megtakarítási mérték, akkor Kedvezményezett köteles az éves rendelkezésre állási (bérleti díjat) az elmaradással arányosan csökkenteni. 3. A szerzıdésnek tartalmaznia kell a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árat is, azzal, hogy a pályázat elnyerése esetén az alacsonyabb ár kerül alkalmazásra. 4. Amennyiben az intézmény fenntartója a közbeszerzési eljárás keretében a korszerősített rendszer üzemeltetésével is meg kívánja bízni a nyertes ajánlattevıt, az ajánlatkérésben az ajánlati ár részletezését (eszközök utáni fizetett lízingdíj; üzemeltetési díj) kell kérni az ajánlattevıktıl, azzal a feltétellel, hogy az éves üzemeltetési díj nem haladhatja meg teljes beruházási költség 3,5%-t. 5. A támogatás nélküli és támogatással csökkentett árak különbségének egyeznie kell a nyertes ajánlattevı által KEOP forrásból elnyerendı támogatás összegével, vagyis a támogatás teljes összegének át kell kerülnie az intézmény fenntartójához (a támogatással csökkentett bérleti összeg formájában). 6. Az ajánlatban fel kell tüntetni a beruházás eredményeként jelentkezı éves energia-megtakarítást. A szintén feltüntetendı fajlagos költség (Ft/ GJ/év: évi egy GJ megtakarításának összes költsége) nem haladhatja meg a Ft/ GJ/év értéket3. 7. Az ajánlatban fel kell tüntetni a beruházás eredményeként jelentkezı éves energia-megtakarítást. A szintén feltüntetendı fajlagos költség (Ft/ GJ/év: évi egy GJ megtakarításának összes költsége) nem haladhatja meg a Ft/ GJ/évértéket4.A Ft/ GJ/év érték megfelelıségét október 24-napjától kezdıdıen, a október 24. és október 24 között, egy kedvezményezett által benyújtott és a támogató általi támogatási döntéssel rendelkezı pályázatok alapján vizsgálja a közremőködı szervezet. A október 24. után benyújtott bármely pályázat abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben az adott pályázatra és a október 24. napjától kezdıdıen benyújtott pályázatok egészére jellemzı GJ/év, valamint Ft értékkel összegzése után kiszámított, összesített Ft/ GJ/év érték nem haladja meg a Ft/ GJ/év értéket. 8. Képletszerően: Ft N >= GJ N /év Ft k GJ k /év Ahol: 3 Világításkorszerűsítés esetében 1300 üzemóra alapján számítandó az energiamegtakarítás, a kwh-ban jelentkező villamosenergiamegtakarítást 10 MJ/kWh fajlagossal kell átszámítani a GJ energiamegtakarítás meghatározásához 4 Világításkorszerűsítés esetében 1300 üzemóra alapján számítandó az energiamegtakarítás, a kwh-ban jelentkező villamosenergiamegtakarítást 10 MJ/kWh fajlagossal kell átszámítani a GJ energiamegtakarítás meghatározásához 20

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17.

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. 2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A Érvényes: 2009.03.10-tıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B Jelen konstrukció célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás

Részletesebben

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal WWF Épületenergetikai rendezvény Pénzügyi panel Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal I. Energetikai projektek I. 1. Finanszírozás forrásai Önerı (saját megtakarítás) Állami támogatás

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

Program neve. Támogatás szakmai iránya. Kódja. Megvalósítandó cél. Pályázók köre. Támogatható tevékenységek köre KEOP-2012-5.5.

Program neve. Támogatás szakmai iránya. Kódja. Megvalósítandó cél. Pályázók köre. Támogatható tevékenységek köre KEOP-2012-5.5. Program neve Támogatás szakmai iránya Kódja Megvalósítandó cél Pályázók köre Támogatható tevékenységek köre Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Harmadik feles finanszírozás épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3

PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3 PÁLYÁZAT E- KERESKEDELEM ÉS EGYÉB E- SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.3 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A konstrukció fı célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı képességének erısítése

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. június 24.

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. június 24. JAVASLAT az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2012-5.4.0 kódszámú Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével című felhívásra benyújtott pályázatához kapcsolódó

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben