PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP /A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. ALAPVETİ CÉL ÉS HÁTTÉR INFORMÁCIÓ... 4 A2. RÉSZCÉLOK... 5 A3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS... 5 A4. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. JOGI FORMA... 6 B2. MÉRET... 6 B3. SZÉKHELY... 6 B4. IPARÁG... 7 B5. TÍPUS/KARAKTER... 7 B6. EGYÉB KIZÁRÓ OKOK... 7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 8 C1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE... 8 C2. NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE...10 C3. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A PROJEKT-MEGVALÓSÍTÁS SORÁN...10 C4. A NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE...12 C5. ILLESZKEDÉSI ELİÍRÁS (REGIONÁLIS, HELYI TERVEKHEZ)...14 C6. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA...14 C7. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA...14 C8. A PROJEKT MEGKEZDÉSE...14 C9. A PROJEKT BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSİ HATÁRIDEJE...15 C10. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG...16 C11. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN...17 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...22 D1. TÁMOGATÁS FORMÁJA...22 D2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE...22 D3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE...22 D4. AZ ÖNRÉSZ ÖSSZETÉTELE...22 D5. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK...24 D6. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE...24 D7. ELİLEG IGÉNYLÉSE...27 D8. EGYÉB FELTÉTELEK...28 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...30 E1. MONITORING MUTATÓK...36 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...37 F1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE...37 F2. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE...37 F3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK...38 F4. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA (ELJÁRÁSREND)...38 F5. PANASZKEZELÉS...46 F6. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK INDIKATÍV LISTÁJA...47 F7. FOGALOMJEGYZÉK...50 F8. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETEI...55 F9. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA (A PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK)

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott es idıszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra. A pályázati felhívás egységcsomag hat dokumentumot tartalmaz: pályázati felhívás és útmutató, pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segítı útmutató, megvalósíthatósági tanulmány útmutató (és mellékletei), támogatói okirat minta és Általános Szerzıdési Feltételek. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatói okirat minta és Általános Szerzıdési Feltételek a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben, a jogszabálygyőjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A pályázati egységcsomaghoz tartozik még a tájékoztatási és nyilvánossági útmutató is. Jelen pályázati útmutató március 10-tıl visszavonásig érvényes. A pályázati konstrukció rövid bemutatása A konstrukció célja a központi és helyi költségvetési szervek, alapítványok és egyházak közfeladatellátással megbízott intézményeiben az elektromos, világítási és főtési rendszerek korszerősítése, minıségivé tétele, s ezáltal az intézmények energiaköltségeinek mérséklése, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Tekintettel az intézményekre általában jellemzı gyenge önrész-finanszírozási képességre és beruházási hajlandóságra, a pályázati konstrukció kedvezményezettje nem közvetlenül az intézmény, hanem a beruházás lebonyolítását közbeszerzési eljáráson elnyerı vállalkozás (harmadik fél, ESCO energy service company). A program lebonyolítása a következıképpen zajlik: Az intézmény fenntartója közbeszerzési eljárás útján (ideértve a központosított közbeszerzési eljárást is) megrendeli intézménye(i) főtési és/vagy elektromos, világítási rendszereinek korszerősítését. A közbeszerzési dokumentációban, illetve az ajánlatkérésben fel kell tüntetni, hogy az adandó ajánlat térjen ki a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árra is. Központosított közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatnak kell tartalmaznia a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árat is. Amennyiben az intézmény fenntartója a közbeszerzési eljárás keretében a korszerősített rendszer üzemeltetésével is meg kívánja bízni a nyertes ajánlattevıt, az ajánlatkérésben az ajánlati ár részletezését (eszközök utáni fizetett lízingdíj; üzemeltetési díj) kell kérni az ajánlattevıktıl, azzal a feltétellel, hogy az éves üzemeltetési díj nem haladhatja meg teljes beruházási költség 3,5%-át. A támogatás nélküli és támogatással csökkentett ajánlati árak különbségének egyeznie kell a KEOP forrásból az ajánlattevı által elnyerendı támogatás összegével, vagyis a támogatás teljes összegének át kell kerülnie az intézmény fenntartójához (a támogatással csökkentett bérleti összeg formájában). 3

4 Az ajánlatban fel kell tüntetni a beruházás eredményeként jelentkezı energiamegtakarítást. A szintén feltüntetendı fajlagos költség (Ft/ GJ/év: évi egy GJ megtakarításának összes költsége) nem haladhatja meg a Ft/ GJ/év értéket 1. A FT/ GJ/év érték megfelelıségét október 24-napjától kezdıdıen, a október 24. és október 24 között, egy kedvezményezett által benyújtott és a támogató általi támogatási döntéssel rendelkezı pályázatok alapján vizsgálja a közremőködı szervezet. A október 24. után benyújtott bármely pályázat abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben az adott pályázatra és a október 24. napjától kezdıdıen benyújtott pályázatok egészére jellemzı GJ/év, valamint Ft értékek összegzése után kiszámított, összesített Ft/ GJ/év érték nem haladja meg a Ft/ GJ/év értéket. A fajlagos költség meghatározásánál figyelembe kell venni az eszközök maradványértékét, vagyis a beruházás költsége a maradványérték jelenértékével csökken (alkalmazandó referencia kamatláb a oldalon a TVI menüpontban a A referencia kamatláb éves mértékei január 1-tõl kezdıdıen, illetve a tagállami referencia kamatlábak pontban található meg. A korszerősítést végrehajtó vállalkozás (ESCO) és a fenntartó között határozott idejő (5-15) éves bérleti jogviszony jön létre, melynek keretében a vállalkozás saját forrásból a fenntartó intézményeiben megvalósítja a korszerősítést. a beépítésre került eszközök az ESCO tulajdonát képezik. A bérleti jogviszony idıtartama alatt, a fenntartó által fizetendı bérleti díj elsıdleges forrása a korszerősítés eredményeként megvalósuló energia költség csökkenés. A bérleti idıszak végén a tulajdonos az eszközök sorsáról szabadon dönthet, azonban értékesítésük esetén a fenntartó részére elıvásárlási jogot köteles biztosítani. (A felek között létrejött szerzıdésnek tehát rendelkeznie kell az eszközök - futamidı lejárata utáni - tulajdonjogi sorsáról.) A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövı szerzıdés hatályosító feltételeként beépíthetı a Támogatói okirat életbe lépése. A pályázati forrás bekapcsolása a rendszerbe: A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıje, vagyis a kiválasztott ESCO pályázatot nyújt be a KEOP /A Harmadik feles finanszírozás címő pályázati kiírásra. A sikeres pályázat alapfeltétele, hogy a támogatási igénye 1 és 50 millió Ft közé essen. A beérkezett pályázatok automatikus értékelési - eljárási rendszer keretében kerülnek feldolgozásra, azaz csak jogosultsági és teljességi kritériumok alapján dönt a támogató a támogatás odaítélésérıl. Ilyen kondíciók mellett a támogatást az indokolja, hogy az intézmények fenntartói minél nagyobb számban, viszonylag alacsony (ideális esetben a beruházás elıtti összkiadásaikat meg nem haladó mértékő) havi költség mellett tudják igénybe venni ezt a finanszírozási módot. A1. Alapvetı cél és háttér információ A pályázat, a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint, a költségvetési szervek fenntartóinak intézményeiben, az egyházak és alapítványok 1 Világításkorszerűsítés esetében 1300 üzemóra alapján számítandó az energia megtakarítás,, a kwh-ban jelentkező villamosenergiamegtakarítást 10 MJ/kWh fajlagossal kell átszámítani a GJ energia megtakarítás meghatározásához 4

5 intézményeiben (továbbiakban intézmények) található, jelenleg elavult és pazarló elektromos, világítási, és főtési rendszereinek korszerősítését támogatja. A pályázat célja a meglévı rendszerek felváltása alacsony energiaigényő, szabványoknak 2 megfelelı világítási és főtési rendszerrel. Az alkalmazott támogatási logika a lehetı legnagyobb számú intézmény programba vonását célozza. A fenti célok eléréséhez megvalósítandó projektekkel járó, az egyes intézmények, illetve fenntartóikat terhelı finanszírozási, pályázatkészítési és lebonyolítási, megvalósítási problémák enyhítésére a pályázati felhívás kedvezményezettjei az ún. harmadik feles finanszírozást végzı szervezetek lehetnek. Jelen felhívásban a pályázatok egyfordulós, automatikus kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A támogatás - a 2006/32/EK irányelv, és az 1107/1999. (X. 8.) Kormányhatározatban foglaltak teljesítésén keresztül -, hozzájárul a közösségi feladatok színvonalának növeléséhez (a kiadásszerkezet módosítása, és az infrastruktúra minıségének javítása révén), és az egészségbiztosítási kiadások csökkentéséhez. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló forrás A KEOP /A és KEOP /B konstrukciók keretében évekre 4 milliárd Ft áll rendelkezésre. Jelen pályázati kiírás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható számát a jelen intézkedés esetében alkalmazott projekt definícióból kiindulva lehet meghatozni. Projekt alatt azonos fenntartó által fenntartott intézményben vagy intézményekben, egy megállapodás alapján, ugyanazon kedvezményezett által végrehajtott beruházást értünk, melynek támogatása legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint. Ebbıl következik, hogy a támogatott pályázatok várható száma, évek során tervezetten mintegy 200 db. 2 MSZ EN szabvány (Fény és világítás szabvány) ; MSZ (Érintésvédelmi szabvány), 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet, amennyiben releváns 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Támogatásért a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint az ún. harmadik feles finanszírozást végzı szervezetek és ESCO szervezetek pályázhatnak, amelyek saját finanszírozásban hajtanak végre energiakorszerősítési beruházást a költségvetési szervek, alapítványok, valamint egyházak intézményeiben, oly módon, hogy a beruházás hasznosításaként felszámított szolgáltatási díj, a szolgáltatást igénybe vevınél elsıdlegesen a beavatkozás által elért megtakarításból finanszírozható legyen. A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeirıl és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye alapján a következı szervezetek pályázhatnak: VÁLLALKOZÁS (1, 2) 1 Jogi személyiségő vállalkozás 11 Jogi személyiségő gazdasági társaság 113 Korlátolt felelısségő társaság 114 Részvénytársaság 115 Európai részvénytársaság 2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 211 Közkereseti társaság 212 Betéti társaság 22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 226 Külföldi székhelyő vállalkozás fióktelepe 229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás 23 Egyéni vállalkozás 231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı egyéni vállalkozás Jelen konstrukció esetében konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen pályázati felhívásban nem értelmezhetı. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezı szervezet pályázhat. 6

7 B4. Iparág Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek(a pályázat befogadásának feltételei : Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely lejárt esedékességő köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint, amely felszámolási eljárás, csıd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll. Aki, vagy mely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét. Aki, vagy amely az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 88. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; akivel, vagy amellyel szemben a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül a bíróság jogerısen megállapította - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvénnyel összhangban bőncselekmény elkövetését; akivel, vagy amellyel szemben a tisztességtelen piaci vagy versenykorlátozás tilalmába ütközı magatartást jogerısen megállapították az évi LVII. törvény alapján - a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül; 7

8 aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történı hozzájárulásáról, hogy a köztartozások a évi XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 92. (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; akivel szemben a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, valamint a 8. szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidın belül nem tett eleget. aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történı hozzájárulásáról, hogy a Magyar Állam kincstár keretében mőködı, alapvetıen pénzügyi szemlélető megfigyelı rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, elıirányzat-kezelık, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetıséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával illetve a fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenırzéseknek. aki, vagy amely a létesítmény/eszköz kialakításához szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a Támogatói okirat megkötéséig nem rendelkezik; b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben elıírt legkisebb mértéke alá csökkent. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében költségvetési szervek fenntartóinak intézményeiben, alapítványok intézményeiben, valamint egyházi intézményekben megvalósítandó, energiahatékonyságnövelést, és szabvány szerinti mőszaki állapotot eredményezı, elektromos rendszer-, világítás-, és főtés-korszerősítést, célzó beruházások megvalósításához szükséges berendezések beszerzése, telepítése, a telepítéshez kapcsolódó munkálatok támogathatók. Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni: 8

9 1. Hı- és villamosenergia-termelı, -szállító és -átalakító berendezések korszerősítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele továbbá technológiaii korszerősítések (továbbiakban Főtés- és technológiai korszerősítés ): Projekttípusok: a) Kazánok cseréje korszerő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhımérséklető vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó főtés kialakítása), b) Automatikus központi (hıforrás oldali) és helyi (hıleadó oldali) szabályozások kiépítése, c) Főtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerősítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetıségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása, d) Hőtési rendszerek energiatakarékos korszerősítése, e) Kisléptékő, helyi kogeneráció vagy trigeneráció kiépítése, f) Hulladékhı hasznosítási lehetıségek kiaknázása, g) Gız hıhordozó közeg váltása forró vízre, h) Távhırendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, i) Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerősítése, vagy cseréje a meglevınél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából. 2. Elektromos rendszer és világításkorszerősítés (továbbiakban Világításkorszerősítés ): Projekttípusok: a) Fényforrások, világítótestek és elıtétek cseréje, b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerősítése, az igényekhez térben és idıben alkalmazkodó mőszaki megoldások (pl. szakaszolások, szabályozók mozgásérzékelık) kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek (a közvilágítás korszerősítési projektek kivételével) 3. Villamos energia és gáz felhasználás távfelügyeleti rendszerének és távleolvasási lehetıségének ill. integrált kiépítésének támogatása (beleértve az egységes teljesítmény mérı rendszer kiépítését is, impulzus adós gázmérık felszerelését önkormányzati intézményekben, teljesítmény határtól függetlenül). (továbbiakban Távfelügyeleti rendszer ) A 3. pontban meghatározott tevékenység önmagában nem, kizárólag az elızı pontokban felsorolt tevékenységekkel kombináltan támogatható. A fenti 1. és 2. pontok szerinti tevékenységek és projekttípusok egymással kombinálhatók. Fenti tevékenységeket kizárólag költségvetési szervek intézményeiben, alapítványoknál, vagy egyházi intézményekben lehet megvalósítani, harmadik feles finanszírozási vagy ESCO konstrukcióban. 9

10 C2. Nem támogatható tevékenységek köre 1) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve: a kapcsolt- (kogeneráció/trigeneráció), illetve kazáncsere esetén az új energiatermelı berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására, valamint a távfelügyeleti rendszer elhelyezésére szolgáló indokolt nagyságú építmény építését, továbbá az új fogyasztók távhırendszerbe kapcsolását célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai célú építményei. 2) Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésének meghatározott lakásberuházási tevékenységek. 3) Távhırendszerrıl való leválás ebbıl a konstrukcióból nem támogatható, kivételt képez a gızközegő távhı. Jelen konstrukció keretében kombinált, azaz megújuló energiák felhasználására és épületenergetikai fejlesztések javítására irányuló projekttípusokat együttesen tartalmazó projektek nem támogathatóak A kombinált projekt a KEOP /B pályázati konstrukció keretei között adandó be. C3. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A pályázóra a költségek költségkategóriába sorolása tekintetében a számviteli törvény elıírásai az irányadóak. Kizárólag a C.1 pont felsorolásban szereplı tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehetık figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körő, a felsorolásban nem szereplı költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek: A költségek felmerülésének legkorábbi idıpontja január 1. Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelı, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon 10

11 ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A benyújtandó pályázati dokumentáció részét képezi a Költségvetési tábla (VII. számú melléklet) Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Az elszámolható költségek kizárólag a kedvezményezett által le nem vonható ÁFÁ-t tartalmazhatják. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetıség! Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Nem egyértelmő helyzetekben célszerő az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának elızetes kikérése, mivel a támogatást nyújtó szervezettıl nem várható el, hogy minden esetben egyértelmően meg tudja állapítani az ÁFA levonás lehetıségét. A projekt-megvalósítási szakaszban a következı C.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévı költségkategóriákra, projektelemekre igényelhetı kizárólag támogatás: Költségkategóriák: (A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 17. (2) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatói okirat módosítását köteles kezdeményezni, ha a projekt összköltségének összesen 20%-át meghaladóan változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a pályázó által beadott pályázati dokumentációban rögzítetthez képest.) 1. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek, Beruházások, felújítások Beruházásként vehetı figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerő használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerő használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévı tárgyi eszköz bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (ideértve a tervezést, az elıkészítést, a lebonyolítást, stb.) Felújítások között elszámolt tételek eseté szintén a számviteli törvény elıírásait kell figyelembe venni. Projektelemek Jelen konstrukció keretében kizárólag utólagos finanszírozási forma választható. Az utólagos finanszírozású projektelemekre támogatási elıleg vehetı igénybe az Ámr.-ben meghatározottak szerint. 11

12 A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljes körő, nem bıvíthetı): Projektelemek: I. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek, Beruházások, felújítások / költségkategórián belül: 5, Építési munkák Ezen a projektelemen belül számolható el a: bontás hozzáférés, védelem helyreállítás, rekonstrukció felújítás átalakítás bıvítés építés technológiai szerelés próbaüzem kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei 6, Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Ezen a projektelemen belül számolható el: Mőszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének Gépek beszerzésének Kisértékő tárgyi eszköz beszerzésének költsége 12, Mérnöki feladatok Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki ellenır Mérnök felügyelet Terv ellenır költsége Köteles ellátni a mőszaki kivitelezés ellenırzését, költség-hatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. C4. A Nem elszámolható költségek köre Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, valamint az alábbi felsorolt tételek: 12

13 olyan alvállalkozói szerzıdésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit, de a hozzáadott értek nem arányos a költségekkel; az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerzıdésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással; készletek, jármővek beszerzése, (kivéve: saját anyagoknak a beszerzése, majd a kivitelezı számára való átadása); használt mőszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei; üzletrész- és részvényvásárlás; lakó épületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszköz- és ingatlanbérlet, bérleti díjak; állatvásárlás; alapvetı irodai szoftverek; természetbeni hozzájárulások; operatív lízing díj, (a zártvégő pénzügyi lízing tıkerésze elszámolható); biztosítások költségei, (kivéve, a projekt céljaival összhangban lévı specifikus szolgáltatás); az elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül egyéb pénzügyi, banki költség; veszteségekre, esetleges késıbbi kötelezettségekre, kétes kintlévıségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok; deviza átváltási jutalékok és veszteségek; jutalékok és osztalék, profit kifizetése; visszaigényelhetı vagy nem a végsı kedvezményezettet terhelı adok (pl. a kedvezményezett által visszaigényelhetı ÁFA); bírságok, kötbérek és perköltségek; a pályázatok megírásának költségei a felmerülés idıpontjától függetlenül; fordítás, tolmácsolás; tartalék bármilyen, január 1. elıtt felmerült költség. 13

14 C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendı. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendı C7. Projekt területi korlátozása A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a költségvetési fenntartók, alapítványok, illetve egyházak intézményeinek magyarországi székhelye, telephelye lehet, a támogatásra az ország teljes területe jogosult. C8. A projekt megkezdése Adott projekt - a pályázó saját felelısségére szeptember 18-tól megkezdhetı. A projekt elıkészítése nem minısül a fejlesztés, beruházás megkezdésének. A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a C9 pontban jelzett végsı pénzügyi elszámolási határidıig meg kell valósulnia. C8.1. Megkezdettség A támogatott projektek megkezdési idıpontjának az alábbi idıpontok minısülnek: a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén: aa) az építési naplóba történt elsı olyan bejegyzés idıpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplı bármely elemre vonatkozik (építési naplóval igazolva); ab) olyan építési jellegő munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezı, ott a kivitelezıi szerzıdés alapján a kivitelezı a munkálatok megkezdésére vonatkozóan; b) eszköz, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az elsı beszerzendı eszköz, berendezés, anyag, termék írásbeli megrendelése, vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre az elsı szerzıdés megkötésének dátuma; c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerzıdéskötést megelızıen megrendelésre kerül sor, ennek idıpontja, elızetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerzıdésnek minısül; d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, eszköz vagy egyéb) kiterjedıen valósítják meg, a projekt megkezdésének idıpontja az egyes célterületeknek megfelelı tevékenységek kezdési idıpontjai közül a legkorábbi idıpont. A projekt elıkészítése nem minısül a fejlesztés, beruházás megkezdésének. 14

15 A pályázó a beruházást szeptember 18-tól saját felelısségére megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle elınyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Amennyiben a pályázó/kedvezményezett a pályázat benyújtását követıen, de még a támogatói okirat aláírása elıtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, errıl a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. (1) és a 22. (3) bekezdésében meghatározott határidık szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közremőködı szervezetet. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A projekt akkor tekinthetı fizikai és pénzügyi szempontból egyaránt befejezettnek, ha a fizikai befejezését követıen a kedvezményezettnek a teljesítésrıl szóló utolsó beszámolóját, zárójelentését a Közremőködı Szervezet elfogadta, kifizetési igénylését jóváhagyta, és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. A támogatás terhére az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felmerült és (utófinanszírozás esetében) kifizetett költségek számolhatók el. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követıen keletkezett illetve (utófinanszírozás esetében) kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. A Környezet és Energia Operatív Program szintjén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának legkésıbbi idıpontja június 30. Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely eddig az idıpontig nem valósítható meg. Az ezt követıen mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja. A projekt befejezés részletei 1) A projekt fizikai megvalósítása/megvalósulása A projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának napja az a nap, amelyen a Támogatói okiratban meghatározott feladat, cél a szerzıdésnek megfelelıen teljesült. A támogatás terhére a projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának határidejéig felmerült költségek számolhatók el. A projekt megvalósításának/megvalósulásának a beruházás utolsó elemének megvalósulása minısül: eszközbeszerzés esetén üzembe helyezés, ingatlanfejlesztés esetén használatba vétel (engedélyköteles építés esetén jogerıs használatbavételi engedély), egyéb projektelem esetében megvalósulás. A projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdıdött meg, a Támogatói okirat hatályba lépését követı 24 hónapon belül. Kivételesen indokolt, elızetesen egyeztetett esetben az IH vezetı döntése alapján a 24 hónap meghosszabbítható. 15

16 2) A projekt fizikai befejezése A projekt fizikailag befejezettnek tekinthetı, ha a fizikai megvalósítást/megvalósulást követıen a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi teljesítése (szállítói számlák rendezése, saját teljesítésben végzett tevékenység alapján történı kifizetés) a Kedvezményezett részérıl megtörtént. A fizikai bejezés dátumának pontos meghatározásához figyelembe kell venni az összes szállítói szerzıdéssel, illetve az összes saját teljesítésben végzett feladatot és az alábbiak közül a késıbbi idıpont jelenti a fizikai befejezést: szállítói szerzıdés esetén: a szállítói szerzıdésekhez kapcsolódó utolsó pénzügyi teljesítés napja (utófinanszírozás); saját teljesítés esetén a személyi jellegő költségek kifizetésének utolsó napja 3) A projekt támogatási részének rendezése (a projekt befejezése) A projekt akkor tekinthetı fizikai és pénzügyi szempontból egyaránt befejezettnek, ha a fizikai befejezést követıen a kedvezményezettnek a teljesítésrıl szóló utolsó beszámolóját, zárójelentését a Közremőködı Szervezet elfogadta, kifizetési igénylését jóváhagyta, és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. Az utolsó kifizetési kérelem Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásának határideje a Kedvezményezett részére utólag történı kifizetési módozatoknál a projekt befejezési határidejét megelızı 90. naptári nap. (Azonban, ha a megvalósítás korábban végzıdik, az utolsó tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követı maximum 90. napon be kell a záró kifizetési kérelmet nyújtani.) A zárójelentés Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásának határideje mindkét esetben egybeesik az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának idıpontjával. C10. Fenntartási kötelezettség A fenntartási idıszak kezdete a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásának dátuma, idıtartama 5 naptári év, kis- és középvállalkozások esetén 3 naptári év. A Projekt akkor tekinthetı lezártnak (az 5, illetve 3 éves fenntartási idıszak vége), ha a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követıen annak Közremőködı Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzıkönyv elkészült. A projekt fizikai megvalósításától/megvalósulásától (ld. C9 1. pont) számított 5 évig (KKVk esetén 3 évig) a Kedvezményezett éves fenntartási jelentést nyújt be (a beruházás üzembe helyezésének [vagy az utolsó hatósági engedély megszerzésének amelyik a késıbbi] évfordulójától számított 15 napon belül kötelezett). A projekt megvalósítása közben, illetve az azt követı 5, illetve 3 évben (fenntartási idıszak) a beavatkozással érintett terület elidegenítése, használatba, haszonélvezetbe vagy haszonkölcsönbe adás esetén a Kedvezményezett köteles errıl az Irányító Hatóságot értesíteni. 16

17 A fenntartási idıszakban a Kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerősítésére támogatásban nem részesülhet. A támogatás igénybevevıje jogosult a meghatározott fenntartási idıszak alatt a gyors technológiai változások miatt korszerőtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a fenntartási idıszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban biztosított. A fenntartási idıszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerősítésére támogatásban nem részesülhet. A Kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megıriznie. Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett tárolja abban az esetben is, amennyiben külsı projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe. C10.1. Biztosíték fenntartási kötelezettség 50 millió Ft támogatási összeg alatt: a kötelezı biztosítékok (pl. inkasszó jog, nyilatkozatok) a megvalósítási idıszakhoz képest nem változnak, kivétel: a beszerzett ingatlan vagyontárgy terhelési tilalma megszőnik. A választott biztosítékok fenntartási kötelezettsége megszőnik. A biztosítéknyújtási kötelezettség részletes szabályai megtalálhatók a pályázati útmutató D6-os fejezetében. C10.2. Helyszíni ellenırzés tőrési kötelezettség A Kedvezményezettnek a fenntartási idıszakban helyszíni ellenırzés tőrési kötelezettsége van. Kedvezményezett köteles arra, hogy a sorra kerülı helyszíni ellenırzésnél (281/2006. (XII.23.) Kormány rendelet 32..) a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenırzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzıkönyv átvételét aláírásával igazolja. Elızetesen bejelentett helyszíni ellenırzések esetén a Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy az ellenırzések alkalmával az erre feljogosított képviselıje jelen legyen. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban A) Általános elvárások 1. Projekt alatt azonos fenntartó által fenntartott intézményben vagy intézményekben, egy megállapodás alapján, ugyanazon kedvezményezett által végrehajtott beruházást értünk, melynek támogatása a legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint. 2. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 3. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerősítést eredményezı eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; 17

18 4. Támogatás csak azokhoz a beruházásokhoz nyújtható, amelyek a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai célkitőzésekkel összhangban vannak, mőszakilag megvalósíthatók, energetikai hatékonyságuk megfelelı, a korszerőség követelményeit kielégítik, megfelelnek az érvényben lévı mőszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi elıírásoknak. 5. A projekt keretében alkalmazott mőszaki megoldásnál figyelembe kell venni (de nem kötelezı alkalmazni) az adott technológiára vonatkozóan elérhetı legjobb technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott referencia dokumentumban (BREF) foglaltakat. 6. Támogatás olyan (energiahatékonyság javítási) beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek megvalósításának eredményeként egyértelmően (méréssel és/vagy a szakmában általánosan elfogadott módszerrel történı számítással) igazolható energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerősíthetı környezetvédelmi eredmények jelentkeznek (mikro avagy projektszinten és makro avagy nemzetgazdasági szinten egyaránt). 7. A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehetı összes/eredı költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltségmegtakarítás legalább 50%-ot képviseljen. 8. Energiahordozó-cserék esetében energiaköltség-megtakarításként az eredetileg használt energiahordozó árával (tarifájával) számolt költség-csökkenés vehetı figyelembe. A kiváltott és az alkalmazott új energiahordozók eltérı árából (tarifájából) adódó költség-különbözetet az egyéb költségek változásaként lehet figyelembe venni. 9. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttmőködnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóságával (KP IH), a Közremőködı Szervezetekkel (KSZ) és a külsı értékelıkkel, valamint az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során. 10. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak (a kötelezı indikátorok megadásával). 11. Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történı beszerzéshez támogatás nem igényelhetı. Amennyiben a pályázó zárt végő pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésıbb a projekt lezárásáig kell benyújtania a Közremőködı Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendı összeg tıkerésze után igényelhetı. 12. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más vissza nem térítendı állami támogatással nem kombinálható. (A hálózatra termelt villamos energia mindenkor aktuális átvételi ára nem minısül vissza nem térítendı támogatásnak.) Amennyiben a projekt egyéb forrásból elıkészítési támogatásban részesül, akkor a project elıkészítési költségei jelen pályázat keretében már nem minısülnek elszámolható költségnek. 13. Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt esetében csak egy pályázat adható be. 14. Támogatás kizárólag új, technológiai korszerősítést eredményezı eszköz vásárlásához vehetı igénybe. 15. A pályázat benyújtásához a releváns útmutató szerinti megvalósíthatósági tanulmányt kell csatolni. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának ki kell elégítenie a releváns útmutatóban megfogalmazott követelményeket. A 18

19 megvalósíthatósági tanulmányban a fenntartó kifejezett kérésére kötelezıen - megvizsgálható a megújuló energiaforrás alkalmazásának lehetısége is. 16. A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévı állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményezı korszerősítése céljából lehet. Új építésekkel, bıvítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni - kivéve a pályázati útmutató C 2. pontjában rögzített eseteket. 17. Távhırendszerrıl való leválás ebbıl a konstrukcióból nem támogatható, kivételt képez a gızközegő távhı. 18. Kapcsolt energiatermelés csak abban az esetben támogatható, ha az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve ( CHP-direktíva ) szerint nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésnek minısül. 19. A világításkorszerősítés csak abban az esetben támogatható, ha elektronikus elıtéttel ellátott lámpatestek kerülnek felszerelésre, és a világítás kielégíti a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérıl ( tıl), 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészetimőszaki követelményeirıl, MSZ EN Belsıtéri mesterséges világítás valamint, kültéri világítás esetében az MSZ EN :2004 Útvilágítási szabvány, és az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet elıírásait. 20. Villamos technológiai, energia szállító, átalakító - berendezések korszerősítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele abban az esetben számolható el költségként, ha a már beépített és mőködı villamos berendezések hatásfokának javítását (pl. fázisjavítás), fogyasztásának csökkentését (pl. frekvenciaváltók, szabályzók beépítése) szolgálja. 21. Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energiahatékonyságának javítására irányuló beavatkozások csak abban az esetben támogathatók teljes mértékben, ha a beavatkozás (beruházás, fejlesztés) nem eredményezi az adott technológia outputjának (termelési kapacitás, termékjellemzık) bıvülését (függetlenül attól, hogy a technológia végtermék, vagy közbensı termék elıállítását szolgálja). Bıvítés esetén a beavatkozás az eredeti kapacitás mértékéig támogatható, azaz a beruházási összeg a régi kapacitás és az új kapacitás arányában minısül elszámolható költségnek. 22. Pályázatot benyújtani a pályázó és a közfeladat ellátását szolgáló intézmény fenntartója között feltételes nyílt közbeszerzési eljárás útján, vagy a 190/2005. (IX.17.) kormányrendelet értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül létrejött, a világítás és/vagy főtéskorszerősítés megvalósítása érdekében már megkötött megállapodás alapján lehet ( energiaracionalizálási szerzıdés ). 23. Az energiaracionalizálási szerzıdésben a közfeladat ellátását szolgáló intézmény fenntartójának Kedvezményezettel szemben fennálló fizetési kötelezettsége 5 évtıl, legfeljebb 15 évig terjedhet. 24. Az intézmény által kiírt közbeszerzés dokumentációjában, illetve az ajánlatkérésben fel kell tüntetni, hogy az adandó ajánlat térjen ki a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árra is. B) A támogatás alapjául szolgáló, a Kedvezményezett és fenntartó között létrejövı megállapodással kapcsolatos kötelezı szabályok: 1. A nyertes ajánlattevı a fenntartóval kötött, és támogatásra benyújtott a szabvány szerinti világítási és főtési rendszer kialakítására és azok üzemeltetési 19

20 célú rendelkezésre bocsátására kötött - megállapodásban köteles rögzíteni, hogy a beavatkozással milyen mértékő beépített teljesítmény-megtakarítást (kw) és éves energiahordozó megtakarítás (kwh; GJ) ér el. 2. Amennyiben a beavatkozást követı azonos vizsgálati feltételek mellett a teljesítmény-megtakarítás kisebb, mint a szerzıdésben vállalt beépített teljesítmény-megtakarítási mérték, akkor Kedvezményezett köteles az éves rendelkezésre állási (bérleti díjat) az elmaradással arányosan csökkenteni. 3. A szerzıdésnek tartalmaznia kell a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árat is, azzal, hogy a pályázat elnyerése esetén az alacsonyabb ár kerül alkalmazásra. 4. Amennyiben az intézmény fenntartója a közbeszerzési eljárás keretében a korszerősített rendszer üzemeltetésével is meg kívánja bízni a nyertes ajánlattevıt, az ajánlatkérésben az ajánlati ár részletezését (eszközök utáni fizetett lízingdíj; üzemeltetési díj) kell kérni az ajánlattevıktıl, azzal a feltétellel, hogy az éves üzemeltetési díj nem haladhatja meg teljes beruházási költség 3,5%-t. 5. A támogatás nélküli és támogatással csökkentett árak különbségének egyeznie kell a nyertes ajánlattevı által KEOP forrásból elnyerendı támogatás összegével, vagyis a támogatás teljes összegének át kell kerülnie az intézmény fenntartójához (a támogatással csökkentett bérleti összeg formájában). 6. Az ajánlatban fel kell tüntetni a beruházás eredményeként jelentkezı éves energia-megtakarítást. A szintén feltüntetendı fajlagos költség (Ft/ GJ/év: évi egy GJ megtakarításának összes költsége) nem haladhatja meg a Ft/ GJ/év értéket3. 7. Az ajánlatban fel kell tüntetni a beruházás eredményeként jelentkezı éves energia-megtakarítást. A szintén feltüntetendı fajlagos költség (Ft/ GJ/év: évi egy GJ megtakarításának összes költsége) nem haladhatja meg a Ft/ GJ/évértéket4.A Ft/ GJ/év érték megfelelıségét október 24-napjától kezdıdıen, a október 24. és október 24 között, egy kedvezményezett által benyújtott és a támogató általi támogatási döntéssel rendelkezı pályázatok alapján vizsgálja a közremőködı szervezet. A október 24. után benyújtott bármely pályázat abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben az adott pályázatra és a október 24. napjától kezdıdıen benyújtott pályázatok egészére jellemzı GJ/év, valamint Ft értékkel összegzése után kiszámított, összesített Ft/ GJ/év érték nem haladja meg a Ft/ GJ/év értéket. 8. Képletszerően: Ft N >= GJ N /év Ft k GJ k /év Ahol: 3 Világításkorszerűsítés esetében 1300 üzemóra alapján számítandó az energiamegtakarítás, a kwh-ban jelentkező villamosenergiamegtakarítást 10 MJ/kWh fajlagossal kell átszámítani a GJ energiamegtakarítás meghatározásához 4 Világításkorszerűsítés esetében 1300 üzemóra alapján számítandó az energiamegtakarítás, a kwh-ban jelentkező villamosenergiamegtakarítást 10 MJ/kWh fajlagossal kell átszámítani a GJ energiamegtakarítás meghatározásához 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben