Polgármesteri program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri program"

Átírás

1 Kedves Batéiak! Bızsöny Andrásnak hívnak. Nyolc év képviselıség, civil szervezeteinkben aktív részvétel, alapítványban való munkásság hozományaként tiszteletdíjas polgármester- és képviselı jelöltként is indulok az október 3-i választásokon. Gyermekkorom óta Batéért tevékenykedem, és ami eddig inkább csak hobbim volt, most hivatásommá is szeretném tenni polgármesteri színekben. Cáfolva a rosszíző pletykákra, szeretnék megnyugtatni mindenkit, lesz idım a településre, ugyanis munkahelyemen már egy teljes munkaidıben dolgozó kolléga végzi feladataimat! A jelenlegi kormányzó párt támogatottjaként indulok, mely alapjaiban erıs hátteret biztosít ahhoz, hogy a ig tartó Európai Uniós pénzekbıl fennmaradó 3 év EU-s forrásait nagyságrendekkel jobban kihasználhassuk, mind önkormányzati, mind civil szférában. BATÉ NEM VÁRHAT! A vidéki életformának jövıje van! Az elkövetkezı években a falusi, kisvárosi közösségek elıremenetelére lehet számítani, melyhez Baténak minden adottsága megvan. Hogy kihasználjuk-e, ez csak rajtunk múlik! Kortól, nemtıl, politikai hovatartozástól függetlenül, együtt tudtam dolgozni a településért tenni akarókkal eddig is, és ezt az utat követem ezután is! Nem írtam le mit tettem, vagy tettünk eddig, viszont leírom a feladatokat. Baté lakosságának ötleteit és négy évvel ezelıtti képviselıi programom megvalósulatlan, de még mindig aktuális elemeit is felhasználva készült el a polgármesteri programom! Kérem tekintse át! Polgármesteri program Szolgáltató település: A falu lakosságának érdekeit vesszük elıtérbe, törekszünk az emberi, kapcsolati értékek kiaknázására, megbecsülésére. Településünkön szolgáló, önkormányzati forrásból mőködı intézmények nyitva tartásának igazítása a lakók igényeihez (óvoda korábban nyit, teleház tovább, stb ) Az azt igénylı családoknak, nyugdíjasoknak főnyírás, favágás, hóeltarkarítás vagy bármilyen szakembert nem igénylı munkákhoz önkormányzati dolgozó igénybevételének lehetısége, általános órabér alapú díjazás fejében.

2 Közmunkaprogram keretében a hektár feletti önkormányzati kertekben alapnövények (burgonya, hagyma stb.), főszerek termesztése, óvodai élelmezésre felhasználása, késıbb akár nagyobb mennyiségő profitorientált termelés gyógynövényekkel kiegészítve. Fı utcán lakóingatlanoknak nehezebben eladható telkek vállalkozói, civil szférában történı értékesítése, ezzel munkahelyteremtés és adóbevételek növelése. Átmenı forgalmunk ( feletti gépjármő/nap) lehetıvé teszi értékes reklámfelületek (reklámtáblák) értékesítését a település be- és kivezetı pontjain mindkét irányban, bevételnövelés céljából Lakossági pályázati lehetıségek felkutatása, megismertetése (pl.: energiamegtakarítást eredményezı főtés és/vagy használati melegvíz ellátás korszerősítésre irányuló beruházások támogatásához) Kritikus nyarak esetén szúnyogirtás megrendelése (szomszédos települések bevonásával, hektáralapú elszámolással) Öregedı megüresedett ingatlanok önkormányzati felvásárlása, felújítása, fiatal családalapító pároknak kedvezményes feltételekkel értékesítése, esetleg falusi turizmusra hasznosítása Teleház mint szolgáltatóház bıvítése Munkaügyi központok koordinátoraival a kapcsolat szorosabbra főzése, a munkanélküliek hatékonyabb közelítése a munkaadókhoz Szolgáltatunk, megbecsülünk, elismerünk: falunkért valaha vagy jelenünkben sokat tett cégeket, magánszemélyeket ki kell tüntetni! Helyi elismerési módok kialakítása. (pl.: díszpolgár) Ívóvíz minıség javítás: mangán és vastalanítás, vízbekötések cseréje Tájékoztatás, információáramlás, digitális település A településen eddig botladozó információáramlást megújítjuk, minden adott médiát bevonunk a tájékoztatásba, hogy a település lakóit megismertethessük a háttérben folyó munkával, lehetıséget adjunk betekintésre, véleményezésre. Tájékoztató táblákat rendbe tartani, számukat megháromszorozni, egyik oldala önkormányzati másik oldala lakossági apróhirdetés, és szemetest mindegyik mellé Rendszeres, terv szerinti faluújság megjelenítése (HÍR-HORDÓ), pontosabb terjesztés Helyi TV csatorna kihasználása Települések közötti információáramlás: hírek-események-lehetıségek-apróhirdetések Mindenki számára hozzáférhetı tudásbázis létrehozása a hogyan és mit kérdésekre Településünkrıl egy általános kiadvány, érdeklıdıknek és a frissen letelepedetteknek Év elején már egy egész éves várható eseménynaptár kiadása Honlap naprakészen tartása Ötletláda visszahelyezése Gondoskodom arról, hogy az általam településünkön készített közel kép hozzáférhetı legyen mindenki számára. Sajnos 870 embernek nem adhattam át egyesével Külsıs hírek eljuttatása lakóinkhoz: egyházközség, rendırség, Esély központ stb Falun belüli szervezetek hírei eljuthassanak mindenkihez: hagyományırzık, háziorvos, ifjúság, könyvtár, körjegyzıség, óvoda, ıszirózsák, polgárırség, romák, sporthírek, teleház, védını

3 Preventív jellegő elıadások, információs anyagok megismertetése: egészségügyi, függıségi, egyéb megelızési Digitális település Digitális könyvtár, értesülés az új könyvekrıl, lapokról, kereshetıség Online településtörténet, ami alapot adhat a nyomtatott kiadásának Online temetıkönyv, elszármazottjaink és rokonaikat keresık számára, családfaépítésre Internet hozzáféréssel lefedni a települést (alanyi jogon járna egy alacsony sávszélességő internet mindenkinek) Kézi kamera vásárlása a település számára, események megörökítése, honlapra feltöltése Innováció, településfejlesztés Rövid és hosszú távú fejlesztési lehetıségek, átalakítások, koncepciók, irányvonalak: A kaposvári kistérségben Kaposvár város jelenléte hátráltat bennünket más megyei térségeinkkel szemben a lakosságszám alapú döntéshozatalok miatt. Megoldást kell találni. Kicsit fúj és hetekig nincs, mi az? Közvilágítás a fél faluban. A közvilágítás hibái szinte állandósultak, ezért megoldandó feladatnak tervezem a jelenlegi problémák orvoslását, a közvilágítás fejlesztését. Megvizsgálni az új LED es (energiatakarékosabb) lehetıségeket, majd az összes utcánk, minden oszlopára világítótestet helyezni. Lakossági igény alapján: a szánkó-dombhoz is teszünk lámpát. Területi viszonyaink rendezése: település több pontján rendezetlen tulajdonjogú területek vannak A szennyvizünk környezetbarát elhelyezésének hosszútávon való megoldása, mielıtt környezetterhelési díjjal súlytanának. Az eddigi évek tapasztalatát meg kell osztani a lakossággal, ezek alapján felmérni mekkora igény van rá, majd vizsgálni tovább a megoldási és pályázati lehetıségeket Továbbra sem mondtam le az önkormányzati vagy önkéntes tőzoltóság létrehozásáról (16 település tartozhatna Batéhoz!), akár 5 új munkahelyet teremthetne! Megújuló energiaforrások létesítésének vizsgálata: nap, szél és biomassza (energiafő, energiaerdı) Dél-Dunántúl közepén lévı településünk, az átmenı forgalomra-, város közelségre-, gyógyfürdık és a Balaton közelségére építve munkalehetıséget adhat: falusi turizmus, ökoturizmus, termálturizmus, horgászturizmus és a vadászturizmus által A családi napközi kialakításának lehetısége, megoldhatja 20 hetes kortól 14 éves korig a gyermekek elhelyezését, munkát adva akár már GYES-en lévı anyukának is Kastély eladását, kihasználását szorgalmazni, bár nem Baté Önkormányzatának tulajdona Batéi gızmalom épületének hasznosítása. Ifjúságnak és civiljeinknek ingatlan biztosítása Horhóban a partfalunk továbbra is veszélyes, ráadásul már tele van rókalyukakkal is. A m3 felesleges föld elvitelére megvan a megoldás, a betontámfal folytatása pályázat kérdése lesz a továbbiakban is

4 Buszmegállóink még mindig átalakításra szorulnak, mind méreteiben, mind funkcionálisan. Területvásárlással az igényekhez alkalmazkodó mérető buszmegálló is építhetı. Nemzeti ünnepeink megemlékezésének helyszínéül szolgáló dísztér kialakítása Temetıfejlesztési terv közreadása, véleményeztetése után a munkák elvégzése Közlekedés, közbiztonság Településünknek a központisága amennyire elınye legalább annyira hátránya is. Hatalmas átmenı forgalmunk egy mozgatható traffipaxxal jelentıs bevételeket hozhat - ára akár egy hónap alatt is megtérülhet - s mellette munkahelyet is teremt. Településünkre sajnálatos módon jellemzı az átmenı forgalomból adódó tolvajlások mellett a településen belüli is. NEM szabad sajnálnunk a pénzt kamerákra, kamera rendszerekre! Feladatok: Mozgatható traffipax beszerzése, üzemeltetésére két munkatárs betanítása Térfigyelı kamerák felszerelése, akár zártláncú rendszeren üzemeltetése Padkák, vízelvezetık, átereszek rendbetétele, fenntartása Bicikliút bıvítése, elsı körben a Mosdósival összekötése (csak 800 méter) Felülvizsgálni a fekvırendıreink helyét és szükségességét Balesetveszélyes járdáink rendbetétele, új járdák építése Baté központi szerepének további erısítése érdekében szorgalmazni a Kaposkeresztúr- Gödre útvonal aszfaltozását, ez segítené Kaposkeresztúr zsáktelepülés jellegének felszámolását is Gyalogos átkelıhely (zebra) létesítése a Bóna-közhöz Polgárıreink önkéntes munkáját továbbra is támogatom, részükre állandó szolgálatiés pihenı hely biztosítása elengedhetetlen Támogatom körzeti megbízott rendırnek helyben megteremteni lakhatási feltételeit Közösség alkotás, csapatépítés, lakosság számának növelése Fontos, hogy tudjunk együtt gondolkodni, közös munkával céljainkat elérni. A társadalmi munkát mint intézményt állítsuk vissza! Tudom és hiszem, hogy ki-ki saját érdekéhez, kedvéhez, szaktudásához kötıdıen segít játszóteret építeni, padokat készíteni, közösségi tereinket szépíteni, csinosítani. Csapatépítés vezetıségi szinteken, majd település szinten 40 db pad elhelyezése a falu egész területén Három játszótérkezdeményünk közösségi és játszótérré alakítása Megannyi utcánk virágosítása, esztétikus virágládák kihelyezése Ápolt, dekoratív közterek, egyedi díszítı és látványelemekkel Körjegyzıség önkormányzataival, egyesületeivel szorosabb kapcsolat ápolása, a közösen gondolkodás tovább formálása A szomszédos településekkel kapcsolat ápolása, kezdıdjön egy hosszú távú kapcsolatépítés, mely kapcsolati tıke késıbb mindenkinek javára válik

5 Rendezési tervünk szerinti 43 telek létesítése, dinamikus értékesítése A lakossági tulajdonú házak, telkek hirdetése az Önkormányzatival együtt Egyházközségünkkel szorosabb együttmőködés, közös érdekek képviselése Igény esetén testvértelepülési kapcsolatok létesítése, ápolása Nyugdíjas klubbon kívül élı nyugdíjasainkra több figyelem fordítása Támogatom a baba-mama klub létrehozását Új, igazságos szociális szemlélet Szegénység, mélyszegénység. Nyolc év képviselısége sajnos nem adott elég lehetıséget a batéi családok anyagi gondjainak pontos és elegendı mélységő megismerésére. A kampányidıszakban viszont nagyon sok család engedett közelebb magához, és nyíltak meg problémáikkal, mely során teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a testületi üléseken a három soros elıterjesztésekbıl nem volt nehéz rosszul dönteni. Széles alapokon nyugvó rászorultság elve alapján történı szociális döntések szükségesek, és ezek is csak akkor érhetik el céljaikat, ha a rászorultak elfogadják a segítı kezeket, és ıszintén vallják be problémáikat. Eddigi jól bevált gyermek- és felnıtt támogatásaink megtartása Általános segélyezési módjainkkal és lehetıségeinkkel meg kell ismertetni a lakosságot (pl.: a betelepülık nem tudják, hogy van születési segély, amit inkább támogatásnak hívnék) A kisebbségi önkormányzattal megállapodást tervezek, hogy a Falunap legyen Baté kiemelt társadalmi rendezvénye, az eddigi roma napi rendezvények új hagyományt teremtve, minıségi hagyományırzı napok keretében kerüljenek megtartásra Az évenkénti balatoni kirándulások színesítése: állatkerti látogatások, élményfürdık, múzeumok, cirkusz Ruhagyőjtés és osztás településen belül az Esély segítségével Ruhacsomag osztás külsıs adományozó szervezetek bevonásával Szociális ügyekben széleskörő konzultáció kezdeményezése az érintett szervekkel, a döntéselıkészítés fejlesztése érdekében Településmarketing Baté a Dél-Dunántúl közepe! Erre fel lehet építeni egy jó marketingtervet. Területi adottságainkat, városokhoz képesti központiságunkat, a három megyehatár közelségét kihasználni. Tisztaság: Frekventáltabb helyeken árkokból sőrőbb szemétszedés Vasút környékének és várójának rendbetétele MÁV-nak besegítve (közmunka) Szemétgyőjtık elhelyezése, akár 20 db is elkelne Pillepalack prés a szelektív győjtıszigeteinkhez Versenyek újraindítása, ajándékokkal Legyen még hangulatosabb a karácsonyunk Virágos Batéért virágosítási verseny Faluújságba játékok beépítése gyerekeknek pl.: rajz verseny és díjazni!

6 Tiszta udvar, rendes ház tábla Szélesebb körben: Hirdetni eladandó ingatlanjainkat (önkormányzati / magán) Települést bemutató anyagok megjelentetése Megyei, országos médiákban népszerősíteni településünk pozitív oldalát (rádiók, TV-k, Tourinform irodák, kistérség, honlapok stb ) Olyan települést kell teremteni, hogy örömet okozzon a batéiaknak végigmenni lakhelyükön! Az átmenı forgalomnak és idelátogatóknak maradandó legyen Baté neve, pozitívan csengjen vissza, a letelepedési szándék nıjön. Kikapcsolódás, szórakozás, kultúra, hagyomány Ez a négy szó szorosan is összekapcsolódhat egymással, melyre jó példa a egyesületeink példaértékő mőködése, rendezvényeik szervezése. Sportpályánk melletti területen, a legnagyobb rendezvényhelyszínünkön, elengedhetetlen egy színpad építése, megfontolva azt, hogy ne a település irányába nézzen, így a hangok se zavarják a lakókat. Itt lehetıvé tenni szélesebb környezetünket is érintı rendezvények lebonyolítását, pl.: Mulatós estek, egyéb fesztiválok. Fontos az eddigi már hagyománnyá vált eseményeink megtartása: Versmondó verseny, locsolókupa, falunap, strandröpi nap, szüreti mulatságok, mikulás Bálok szervezése: ıszirózsás nyugdíjas bál, óvodáért jótékonysági bál, sportbál, farsangi bál Újításként: Gyermeknapok kötelezı megtartása, falunapon is gyermeknapi programok megvalósítása, óvodánk vezetésével, civil erık bevonásával Strandröpi nap mintájára, sportnapok szervezése Búcsúi hagyományaink felelevenítése Nemzeti ünnepnapi megemlékezések: március 15, augusztus 20, október 23. Idısek világnapjának megünneplése: október 1. Gyalogtúrák szervezése a környékre és távolabb (piknikezni) Betlehem és egyéb egyházi hagyományok szélesebb körő megismertetése Hofi is megmondta: Kell egy kis áramszünet, idınként mindenkinek, ennek lehetıségét minden korosztály számára meg kell teremteni! Óvoda, iskola, ifjúság A batéi gyermekek óvodai és alapfokú oktatása, nevelése a legfontosabb közös ügyünk. Ma még ennek feltételei adottak. De vigyáznunk kell, hogy az óvoda nem juthat az iskola sorsára, nem zárhatjuk be, pedig az ide beíratott gyermek létszám csökkenése miatt sajnos ennek veszélye növekszik. Az intézmény jó hírnevére törekedve ezt a folyamatot meg kell állítani. A nevelı munka eredményeit széles körben, de leginkább a fenntartó települések lakossága, a

7 leendı óvodások szülei körében az eddigieknél hatékonyabban kell bemutatni. A szülık, leendı szülık belevonása a programokba mindenek elıtt az intézmény iránti bizalom erısítését szolgálja Nyitott programok rendezése, amikor akár heteken keresztül a szülık beleláthatnak az ovi napi mőködésébe, közös egyszerő programok szervezése ezekre a napokra a szülıknek is Védınıt, doktornıt és más külsıs szakmai személyeket hívni eseményekre, hogy a szülıkkel beszélgethessenek, tanácsot adhassanak Megfontolandó a megtartott rendezvények, és az óvoda nyitási idejét a szülık munkarendjéhez igazítani Az intézményhez való kötıdés erısítése érdekében forrást kell teremteni, hogy fényképek és videó készüljön a kiemelkedı eseményeken, foglalkozásokon, amelyet a gyermekek térítésmentesen megkaphatnak Szorgalmazom az óvodás kori játékos akár fakultatív - idegen nyelv tanulás lehetıségének megteremtését Gyermeknapi programjaink az óvoda vezetésével jöjjenek létre Ifjúsági egyesület kezébe nagyobb jogkör adása, hogy a fiatalság és az ıket segítı generációkkal karöltve oldják meg a jelenleg leledzı problémákat Sport, egészség A sportos életmód nemcsak az alakunknak, az egészségünknek és a közérzetünknek tesz jót, hanem a munkahelyi teljesítményünkre is pozitív hatással van. Rengeteg ilyen és ehhez hasonló közhelyet hallhatunk napjainkban, amit nem csak megfontolnunk kellene, hanem tenni is érte. Továbbra is támogatom a minıségi és tömegsportot egyaránt, s remélem még több sportolási lehetıséget sikerül kialakítani a településünkön. Sportolási lehetıségek szélesítése: aszfaltos pálya (lábtenisz, kézi, kosár) Konditerem rendberakása, bıvítése, BSE-hez csatolás vizsgálata Téli sportként ping-pong lehetısége a kultúrházban (mint gyermekkoromban) Télen tornák szervezése, asszony és gyermektornák folytatása A mosdósi uszoda újraindítása esetén, kedvezményes igénybevétel lehetıségének megteremtése (különös tekintettel az asztmatikus-betegségben szenvedıkre) Futball és erısember csapatunkat amíg igény és lehetıség van támogatnunk kell Sportcentrumból nagyon hiányoznak: hátsó labdafogó háló, közcsap vagy falikút, szemétgyőjtık Sportcentrumunk mögötti füves terület hasznosítását el kell végre dönteni. Személy szerint szorgalmaznám rendezvény helyszín kialakítását akár az aszfaltos pályával összekötve, és egy közösségi teret alakítanánk ki a játszótérnek, szalonnasütınek, sétánnyal, padokkal Az egészséges életmódhoz vezetı útról már több helyen is tettem említést, ezt az embereknek önmagukban, anyagi helyzetükhöz mérten kell kezelni. Amiben mi tudjuk támogatni szervezeteinken, intézményeinken keresztül: szőrıvizsgálatok, tájékoztatás (alternatív gyógymódok megismertetése, életviteli, élelmezései tanácsok ).

8 Polgármesternek választásom után, legfontosabb feladatom lesz egy példaértékő településfejlesztési program létrehozása Batéért a batéiakkal. Településszintő egyeztetést kezdeményezek az intézmény vezetıkkel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, dolgozókkal, kisebbségi önkormányzat vezetıjével, településünk önkormányzatának egykori tagjaival. Reményeim szerint a közösen vállalt feladatok így válnak sikeres közösségteremtı erıvé. Tiszteletdíjas polgármesterként jelentıs összeg marad meg önkormányzatunknál, településünk javára.

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Fejezetek Úny község közelmúltjából

Fejezetek Úny község közelmúltjából ÚNYI ÚJSÁG X. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2006. szeptember T A R T A L O M Fejezetek Úny község közelmúltjából Úny 2003-2006. HVB Közlemény Polgármesteri kampánylevelek Egységes

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás Ez nem lehet titok! Újra megjelentetjük a település életérıl és önkormányzatunk munkájáról szóló kiadványunkat, mely reményeim szerint az Önök érdeklıdésével és igényeivel is találkozni fog. Szeretném,

Részletesebben

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciója

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciója Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciója Utolsó módosítás: 2003. február 7. Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Helyzetleírás 1. Önszervezıdés, civilség, demokrácia 2. Oktatás, nevelés 3. Kultúra 4. Sport

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Képességet mindenkinek! *

Képességet mindenkinek! * Képességet mindenkinek! * Információs társadalom mentor Szerkesztette: Gáspár Mátyás Lektorálta: Balogh István (IVSZ) Dr. Mlinarics József (Matisz) 2007. augusztus Tartalom Elıszó és köszönet 3 1. Bevezetés

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-4/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója 2012-2017

Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója 2012-2017 Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója 2012-2017 A sport elsısorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkızés az életért való nemes küzdelem szimbóluma... A sport

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 6. Száma: 18671-29/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben