Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása"

Átírás

1 Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása évi CXCV. törvény 2014.IV.01. hatályos állapota /2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) Évi CLXXXIX. törvény Mötv.), Az állami tulajdonú gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvétele A kormányrendelet tartalma a társaságot cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, főtevékenysége, adószáma átvevő költségvetési szerv az a személyt, aki az államot képviseli, az a személy, aki a szervezeti átalakítással, az átadás-átvétellel összefüggő feladatok végrehajtásáért felelős (átvételi felelős), vagy az átvételi felelős kijelölésére jogosult minisztert, az állami feladat átvételének időpontját. 1

2 ÁHT 11/A (1a) A társaság e törvény alapján történő megszüntetésekor a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségekből származó követeléssel összefüggésben a Ptk. szerinti tagi helytállási kötelezettség nem áll fenn. A társaság vezető tisztségviselőinek átadással kapcsolatos kötelezettségei Felmérés Leltározás Bevallás Írásbeli tájékoztatás Bejelentések adatszolgáltatások Munkáltatói intézkedések Átadás - átvétel Pénzeszköz átadása A társaság vagyonának átadása A vagyon bekerülési érétke Az általános forgalmi adó A vagyonkezelői jog A számviteli beszámoló A társaság vagyonának átadás 2

3 Az átlátható szervezet Az átlátható szervezet A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -a szerinti átlátható szervezet. Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója átlátható szervezetnek minősül. (Áht. 50. (1)) Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. (Áht. 41. (6)) A költségvetési főfelügyelő 3

4 A költségvetési főfelügyelő Áht. 39. Az államháztartásért felelős miniszter költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt rendelhet ki.: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervhez, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, valamint az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerveihez Feladatai és lehetőségei A költségvetési főfelügyelő Pénzügyi ellenjegyzés Intézkedések felfüggesztése Javaslatok Írásbeli tájékoztatás Helyettesítés Az önkormányzati biztos 4

5 Az önkormányzati biztos Áht. 71. az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg, ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot,. A települési önkormányzatok gépjárműadóval kapcsolatos kötelezettségeinek kincstári ellenőrzése Áht. 83/A. A belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi költségvetés közötti - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű - megosztását a kincstár ellenőrzi. BÍRSÁG A kincstár ellenőrzéséhez a települési önkormányzat a Kormány rendeletében meghatározott adatszolgáltatást teljesít. BESZEDÉSI MEGBÍZÁS Az állami és az önkormányzati kezességvállalás 5

6 Az állami kezességvállalás szabályainak változása Állami kezességvállalás szabályai Önkormányzati kezességvállalás szabályai 2013 évi V. törvény A kincstári nyilvántartással kapcsolatos szabályok A kincstári nyilvántartással kapcsolatos szabályok módosulása Áht. A kincstár nyilvántartást vezet a költségvetési szervekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről (törzskönyvi jogi személy). 6

7 A törzskönyvi okirat Ávr. a törzskönyvi jogi személy törzskönyvi nyilvántartásba vétele, törzskönyvi nyilvántartásba vett adatai változásának bejelentése és a törzskönyvi jogi személy törzskönyvi nyilvántartásból való törlése során a kérelemhez csatolandó valamennyi okirat - a vezetői kinevezésről, megbízásról szóló okirat kivételével -, valamint a Kincstárnak a törzskönyvi nyilvántartás vezetése során keletkezett döntése és más okirata. Az új Ptk. szerinti kamat késedelmi kamat követelés tartozás A kamat késedelmi kamat szerződéses kamat évi V. törvény Pénztartozás után - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik- kamat jár. A kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal. Idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén a kamat mértéke az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ha ilyen nincs, a pénzpiaci kamat. 7

8 A követelések és tartozások A követelések és tartozások jogosulti, kötelezetti pozícióiban egyoldalú jognyilatkozat vagy megállapodás révén bekövetkező személyváltozás azaz az engedményezés és a tartozásátvállalás jogintézményét az új Ptk. 6:193 6:207. -ai újraszabályozzák. A feladatok besorolása Az önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kategóriák kivezetése a jogrendszerből A költségvetési szervek gazdálkodási szempontok szerinti csoportosításánál megszűnt az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervi kategória. Szabályok az Ávr-ben Ezek a besorolások az Alapító Okiratban nem jelenhetnek meg. Az alapítónak, illetve átalakításnál, átszervezésnél az irányító szervnek kell dönteni arról, hogy a költségvetési szerv rendelkezhet-e saját gazdasági szervezettel, vagy sem. 8

9 Az új előírás szerint a költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységei a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának,átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása A költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon használata, védelme. A gazdasági Szervezet és a gazdasági szervezet feladatai A tevékenységek besorolása A kormányzati funkciókról, a szakfeladatokról és a szakágazati rendről szóló NGM rendelet Ez az új NGM rendelet a költségvetési szervek tevékenységét (közfeladatait, szakmai alaptevékenységét) kormányzati funkciók szerinti rendbe sorolja be. Ezeket a megjelöléseket minden költségvetési szervnek az alapító okiratában fel kell tüntetni. Ez a besorolás nem azonos a korábbi szakfeladatok szerinti besorolással. 9

10 A tevékenységek besorolása A tevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása mellett egyes területeken megmaradt a szakfeladatonkénti elszámolás, melyet az NGM rendelet 2. vagy 4. számú melléklete külön is megjelöl. Kötelező a szakfeladatonkénti költség és eredményszemléletű bevétel elszámolása a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeknél és a vállalkozási tevékenységnél. Alapító okirat tartalmi kellékei - a tevékenység besorolása A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolására a kormányzati kódokat kell alkalmazni. Az Ávr a kivételes lehetőséget ad az irányító szervnek. a kincstár honlapján közzétett dokumentumsablont kellett alkalmazni Ha az alapító okiratban a kormányzati funkció megadásán túl más módosítás is van, akkor a szokásos rend szerint történik az alapító okirat módosítása. Az adatszolgáltatás új rendszerének Ávr. szerinti szabályai Új szabály,hogy a kincstári költségvetési jelentést a költségvetési szerveknek a Kincstárral az I. negyedévet követően havonta egyeztetniük kell, ahol szükséges ott a javításokat az érintett félnek a könyveiben át kell vezetni. A költségvetési szerveknek az általuk egyeztetett költségvetési jelentést a Kincstár részére vissza kell küldeniük és ki kell egészíteni az adott időszakra vonatkozó követelés és kötelezettségvállalási adatokkal [Ávr (4) bekezdés]. 10

11 A készpénzkezelési szabályok Készpénzkezelési szabályok Áht Ávr 148- Az Áht.85. -ában foglaltak szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadásokat értékpapírral nem lehet teljesíteni A készpénzes ügyletek Az Ávr. szerint a költségvetési szerv a házipénztárába készpénzt vehet fel. Szabályzat!!! Kifizetési lehetőségek Finanszírozási szabályok Készpénzes ügyletek korlátozása Központi Önkormányzati Azonos és eltérő szabályozások 11

12 Pénzkezelési szabályzat A költségvetési szervek alrendszerre való tekintet nélkül a készpénzkezelési szabályaikat az előzőekben foglalt jogszabályi előírások betartásával a Számviteli politikájukhoz tartozó Pénzkezelési szabályzatban kötelesek rögzíteni. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az utalványrendelet Az utalványrendelet Ávr. 59. Változott Nem változott Kontírozás Kötelező lett Tartalmi elemek Utalványrendelet szükségessége Az Ávr.-ben meghatározott kivétellel az utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére továbbra is az Ávr ban foglalt szabályokat kell alkalmazni. 12

13 Nem kell utalványozni a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovatain elszámolandó bevételek beszedését, és az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke és a B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovatain elszámolandó bevételeket, Nem kell utalványozni a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó bevételek teljesítését, és a fedezetkezelői számláról, valamint a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. Utalványozás devizában A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően haladéktalanul ki kell egészíteni. 13

14 A központi költségvetés tervezésének Ávr. szerinti szabályai A központi költségvetés tervezésének Ávr. szerinti szabályai Az Áht. a központi költségvetés tervezésével kapcsolatban mindössze két határidőt tartalmaz. Ezen belül külön az Aht. szintjen nem kerülnek lebontásra a fejezetekre es a költségvetési szervekre vonatkozó határidők. Ezeket az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tervezési részletes ütemtervben kell majd meghatározni. Április 30. Az Ávr. részletezi az új tervezési szabályoknál a középtávú tervezés fejezeti feladatait. Szorosan az új tervezési szabályokhoz kapcsolódik a középtávú tervezésre vonatkozó előírásokban bekövetkezett változás. A fejezetet irányító szerv vezetőjének az Ávr.-ben foglaltak szerint adatot kell szolgáltatnia a fejezet költségvetési évet követő három évre vonatkozó szakmai és költségvetési tervéről. Szükséges indoklások 14

15 A kincstári biztos intézményének megszűntetése Megszűnt a kincstári biztosi konstrukció Kincstári biztos Az állami támogatás a költségvetési támogatás szabályai Az állami támogatás a költségvetési támogatás szabályai Az Áht. a gazdálkodás sajátos szabályai részben új előírásként rögzíti, hogy a költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. Adatőrzés 5 év 15

16 Támogatások Pályázati úton nyújtott Egyedi kérelem alapján nyújtott A kapcsolódó szabályok több ponton jelentősen megváltoztak Változások a kedvezményezett oldaláról A szabálytalan felhasználásoknál bevezetésre került az ügyleti kamat. A támogatások ellenőrzésénél a jövőben vizsgálni kell az ellenőrző szervezeteknek az átláthatósági nyilvántartás vezetését, és ennek közzétételét Kormányzati ellenőrzés változása a támogatásoknál Az Áht.-ban rögzített kormányzati ellenőrzési feladatok kiegészültek a működési célú költségvetési támogatások nyújtásánál azzal az előírással, hogy az ilyen kedvezményezettek teljes működését és gazdálkodását is vizsgálni kell. 16

17 Az előfinanszírozás, utófinanszírozás fogalmának kivezetése az államháztartási szabályokból Az eddigi szabályozás elő- vagy utófinanszírozással nyújtható költségvetési támogatást különböztetett A támogatások nyújtásának gyakorlatában, Előfinanszírozás az előleg és az előfinanszírozás megkülönböztetésének nem volt lényegi jelentősége, valamint az elő- és utófinanszírozás azon az alapon való elválasztása, hogy a folyósítás a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló benyújtása előtt, vagy után történt, a folyósítás szempontjából technikailag nem bírt jelentőséggel, ezért a fogalmak kivezetésre kerültek az államháztartási szabályokból. Utófinanszírozás Egységes szabályok A módosítással elhagyásra kerültek a különböző finanszírozási technikák, és az államháztartási szabályok egységesen a támogatás folyósításáról rendelkeznek. Beszámoló Részbeszámoló Finanszírozás előtte, utána (?) Az önkormányzatok 17

18 A költségvetési támogatás nyújtásának feltétele - Ávr. VI. fejezet Ávr január 1-jétől méltányosabb feltételek előírását tartalmazza. A korábbi szabály a saját forrás rendelkezésére állásának igazolását írta elő. Az új szabályozás értelmében a jogszabály, pályázati kiírás, vagy a támogató rendelkezésétől függően a saját forrás rendelkezésre állása kedvezményezetti nyilatkozattal is igazolható. A saját forrás igazolása Ávr. 77- (1) Régi szabály Új szabály A biztosíték nyújtásának szabályai Ávr. 77- (1) (A helyi önkormányzatoknak a központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén az Áht. 83. (5) bekezdése alapján adott felhatalmazáson felül más biztosítékot nem lehet előírni. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk. 18

19 A támogatások részletekben történő folyósítása A módosítás újraszabályozta az Ávr át, mely az előfinanszírozással nyújtott támogatások részletekben történő folyósításának kötelezettségét írta elő. A módosítás szerint a támogató ezentúl nem a 3 millió Ft-ot, hanem az 5 millió Ft-ot meghaladó támogatásokat a támogatott tevékenység során felmerülő költségekhez igazodva, részletekben folyósítja. Ezen kívül megszűnik az előleg 30 napos felhasználási kötelezettsége, értelemszerűen a 30 napos felhasználási kötelezettséghez kötődő kamatfizetési szankció is hatályon kívül helyezésre került A helyi önkormányzat Mötv. 111/A. -a szerinti kötelezettségeinek nem teljesítése esetére előírt szankciók évi CLXXXIX. törvény ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonnyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A helyi önkormányzat kötelezettségeinek nem teljesítése esetére előírt szankciók a helyi önkormányzatokat megillető támogatások folyósításának felfüggesztése csak a költségvetési és zárszámadási rendeletek és az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása esetén történik meg, és azok pótlásáig áll fenn. Kivétel 19

20 A helyi önkormányzat kötelezettségeinek nem teljesítése esetére előírt szankciók A támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó alapvető rendelkezések így a Mötv.-ben szerepelnek továbbra is, viszont a pénzügyi jellegű részletszabályok, így a felfüggesztés idejére, tárgyára (pl. a finanszírozásra való utalások) vonatkozó előírások az Áht.-ban. Az évközi egyéb államháztartási adatszolgáltatások elmulasztásához pedig nem a támogatások folyósítása felfüggesztésének jogkövetkezménye társul, hanem bírságfizetési kötelezettség került megállapításra. 20

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elősegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben