Pedagógiai program. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35"

Átírás

1 2013 Pedagógiai program Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35

2 Tartalom 1 Bevezetés Pedagógiai alapelvek, értékek, küldetésnyilatkozat Pedagógiai alapelvek Küldetésnyilatkozat Képzési rendszer Jogszabályi héttér Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Célok A kompetencia alapú oktatás célja, kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok Feladatok Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Eszközök, eljárások Tanórák Könyvtár Idegen nyelv Mozgáskultúra Kulturált szórakozás Követelményrendszer A NAT, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás Természettudományos nevelés A mindennapos testnevelés Az idegennyelv-oktatás A szakközépiskolai oktatás A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztés és kapcsolatok A közös cselekvés színterei A közösségi neveléshez szükséges tényezők

3 5.2 Az iskola hagyományai Megőrzendő hagyományaink A közösség szereplőinek együttműködése A nevelőtestület A szakmai munkaközösség A szülői szervezet A diákönkormányzat Iskolai közösségi szolgálat programja A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai A pedagógusok intézményi feladatai Osztályfőnökök feladatai Kiemelt figyelmet igénylő tanulók, SNI gyermekek nevelése, oktatása Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Diagnosztizálás Egyéni program Résztvevők Egyéni felzárkóztatás Felzárkóztatás szervezése Vizsgák Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei Partneri kapcsolattartási formák Célja, kapcsolattartás formái A tanulók közösségét érintő kapcsolattartás A szülők közösségét érintő együttműködés A partnerek közösségét érintő kapcsolattartás Iskola kapcsolatai: Vizsgák A tanulmányok alatti vizsgák célja, rendszere Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Javító vizsga Pótló vizsga Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga Köztes vizsga, szintvizsga A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei A vizsgabizottság

4 9.2.2 Vizsga lebonyolítása Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje Vizsgatárgyak részei A vizsgaeredmények dokumentálása Az országos pedagógiai mérések Tanulók felvétele, átvétele Felvétel Átlépés más oktatási intézménybe Átvétel iskolán belül másik osztályba Átvétel osztályon belül másik csoportba Teljeskörű egészségfejlesztés Egészségnevelési program Az iskolai egészségnevelés célja Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai Az egészségnevelés iskolai területei Tevékenység formák A megvalósítás szereplői Az iskola drogstratégiája Célja Törekvések: A célok megvalósításának színterei Kapcsolat az iskola-egészségügyi hálózattal Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek iskolai területei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: A megvalósítás szereplői: Iskolai környezetnevelési program Belső környezet Erőforrások Célok Módszerek Eszközök Követelmények Megvalósítással szemben támasztott követelmények Mérés, értékelés Minőségfejlesztés

5 12 Eszközök és felszerelések jegyzéke A választott kerettanterv Szakközépiskola a 2013/2014 tanévtől 51/2012 EMMI rend. (XII. 21.) alapján Középfokú nevelés-oktatás szakasza Szakképzés szakasza Felmenő rendszerben kifutó oktatás, képzés Szakközépiskola Szakiskola 9-10 évfolyam (kifutóban) Szakképzés kifutóban (32/2011 SZVK) Tantárgyi struktúra és óraszámok /2012 EMMI rend. (XII. 21.) alapján a XXX. Szépészeti ágazat kerettanterve A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Az óratervben szereplő kötelező és kötelezően választható tantárgyak: Az óratervben szereplő szabadon választható tanórák Tankönyvkiválasztás szempontjai A taneszköz kiválasztásának szempontjai A pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai Célok, feladatok A tanórai foglalkozások megszervezése A tanítási idő felosztásának szabályai Tanuló kötelező és választható foglalkozásainak száma A pedagógusok és a nem kötelező tantárgyak választásának szabályai A nem kötelező tantárgyak választása Pedagógus választása A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Érettségivel kapcsolatos általános feladatok Érettségi vizsgatárgyak a 2013/2014 tanévben belépő évfolyamokon Kötelező tantárgyak: Kötelezően választható tantárgyak Választható tantárgyak: Középszintű érettségi vizsga témakörei A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése A számonkérés formái és követelményei A minősítések formája Írásbeli teljesítmény esetén: Szóbeli teljesítmény estén:

6 Az 1/13 szakmai gyakorlati tantárgy - gyakorló fodrász ( ) és gyakorló kozmetikus ( ) osztályzatának kialakítása A hozzáadott érték mérése A tanuló teljesítményének dokumentálása A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítési formái A magatartás megítélésének kritériumai A szorgalom megítélésének kritériumai A tanuló jutalmazása, büntetése Csoportbontások, foglalkozások szervezése A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek, A mérés célja A Hungarofitt módszer A vizsgálatok megszervezése A mérések általános szempontjai A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök Az aerob kapacitás méréséhez Az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez: A vizsgálat gyakorlati végrehajtása A felmérés eredményeinek pontértéke Gyermek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, gyermekvédelem Szűrés Prevenció Együttműködés külső szervezetekkel Juttatások alapelvei A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Helyzetelemezés Segítő tevékenység Külső kapcsolatok Anyagi háttér A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Feladat: A fejlesztés lehetőségei A nevelő testület által szükségesnek tartott további elvek A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai A tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentések A tankötelezettség teljesítése magántanulóként

7 26.4 A nyelvi előkészítő osztályok emelt szintű nyelvi oktatásának programja a évfolyamon Mérés értékelés Belső mérések Külső mérések Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tanterv A magasabb évfolyamba lépés feltételei A pedagógiai program megvalósulásának feltételei Az iskolai élet munkarendje Alapelvek Az iskola munkarendje Az órák és a szünetek rendje Csengetési rend Szakmai programok a 2013/2014 tanévtől Szakmai programok felmenő rendszerben Szakközépiskola Gyakorlati feladatok beszámíthatósága, értékelése szakiskolai és szakközépiskola fodrász, kozmetikus szakképzésben a kifutó osztályoknál Szakiskola Szakképzés Köztes vizsgák az ágazati kerettanterv alapján a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A korábbi tanulmányok szakképesítések beszámíthatósága Felnőttoktatás Érettségire felkészítő nappali munkarendű 2 éves felnőtt oktatás Esti munkarendű iskola rendszerű szakmai oktatás Felnőttképzés Legitimációs záradék Mellékletek Melléklet Melléklet: Melléklet Melléklet Melléklet

8 I. Az iskola nevelési programja 1 Bevezetés Iskolánk 1954 óta működik önálló intézményként. Több mint öt évtizede képezünk fodrászokat és kozmetikusokat a hazai szolgáltatóipar számára óta működtetünk fodrász, 1999-től kozmetikus tanműhelyt. Az évek során megteremtettük a feltételeket a humán, reál és szaktárgyi területen, hogy a szakmát magas színvonalon tanítsuk. Iskola jogi státusza Az alábbi adatok az intézmény Alapító Okiratában foglaltakkal megegyeznek. Az intézmény pontos megnevezése: Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola Az intézmény székhelye: Levélcím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telefon: Fax: /117 mellék Telephelye: 1064 Budapest, Weiner Leó utca 6. Az intézmény alapítója, fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Rövidített neve: KIK Székhelye: 1055 Budapest, Szalai utca Az intézmény felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Rövidített neve: KIK Székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca Az intézmény jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység Az intézmény típusa: Szakközépiskola Szakiskola Az intézmény működési területe: Budapest, Pest megye Az intézmény tevékenységei: Lásd KIK Alapító Okirat Az alapítás éve: Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője /igazgatója/, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. 8

9 1.1 Pedagógiai alapelvek, értékek, küldetésnyilatkozat Pedagógiai alapelvek Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő illetve oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Arra törekszünk, hogy a tanulók biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. Iskolánk nevelési rendszere az igényességre törekszik, pedagógusaink munkájukat az erkölcsi és etikai normáknak megfelelően végzik és élik meg. Iskolánk minden pedagógusa: a fiatalok nevelését, oktatását a normáknak megfelelően végzi, nevelő és nem csak oktató, fontos a szakmai tudás, de soha nem felejti el, hogy elsődleges az életre nevelés, munkájában következetes, nem részrehajló, felelősséget vállal a rábízott tanulókért, tárgyakért, oktatási eszközökért, odaadóan végzi hivatását, ezzel is példát mutatva az intézményi közösségnek, egyéniségével és helyes önismeretével is igyekszik nevelni, együtt halad az úton a nevelőközösséggel és az osztályával, észreveszi a problémát, tapintatosan kezeli, a tantárgyak óravezetését a tanmeneteknek megfelelően végzi, folyamatosan fejleszti önmagát erkölcsi- etikai- pedagógiai téren, ügyel arra, hogy saját szakterületén nyomon kövesse a tudomány fejlődését Küldetésnyilatkozat Iskolánk több mint öt évtizedes tradíciókra támaszkodva képez szakembereket a szépészeti ágazat számára. A régi-új szakképzési formák az iskola küldetésének fókuszában állnak. Természetesen a nevelőtestület mindezt összehangolja a jelenkor adottságaival és követelményeivel. Iskolánk tanári közössége a segítőkkel és a partnerekkel közösen munkálkodik azon, hogy az iskolából útjukra bocsátott fiatalok sokrétű és gazdag elméleti és gyakorlati tudással, szilárd és az emberség próbáit kiállni képes erkölcsiséggel felvértezve lépjenek ki az iskola kapuján tanulmányaik befejeztével. Az iskolánk pedagógiáját alapvetően jellemzi, hogy az oktatás mellett kiemelt hangsúlyt helyez a nevelésre. Ez annyit jelent, hogy a felnövekvő ifjúságot személyes odafigyeléssel és közösségeik alakításával kíséri önnevelő törekvésében. Várja és elvárja, hogy amit az iskolába beiratkozott fiatal és az őt beírató szülei önként vállalnak, azt az iskola nevelőivel együttműködve bontakoztassák ki. Ez egyrészt alapos szakmai, tanulmányi követelményeket jelent, tekintettel arra, hogy a diákok többsége érettségi után iskolánk szakképző évfolyamain kívánják folytatni felkészülésüket a szolgáltató szakmára. Másrészt erkölcsi téren becsületes humanitást, életre törekvést várunk el. Ezek megvalósításában segít a SISY tudat, amely arra törekszik, hogy kiváló szakemberek kerüljenek ki iskolánkból. Mindez egyrészt az igazságok elfogadására nyitott magatartást, önfegyelmet és derűt, személyes odaadást és szolidaritást, egymás munkájának megbecsülését jelenti. Az iskola területi korlátozások nélkül mindazoknak ajánlja programját, akik az előzőekben vázolt elképzelések és követelmények mentén haladva kívánják folytatni középiskolai és szakmai tanulmányaikat. Természetesen főváros egész területéről, illetve a megfelelő közlekedési lehetőségekkel rendelkező agglomerációs településekről Pest megyéből. 9

10 1.1.3 Képzési rendszer 1. ábra Felmenő képzési rendszer 2. ábra Képzési rendszer 2013/2014 tanévtől 10

11 1.2 Jogszabályi héttér évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről SZVK rendeletek, ágazati kerettanterv 2 Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1 Célok Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy harmonikus személyiséget fejlesztő, oktatott szakmáinkat jó színvonalon elsajátító tanulókat képző szakközépiskola és szakképző iskolaként működjünk. Célunk, hogy életpályájuk megszervezésében az önképzés és a realitás talaján állva megelégedett emberek legyenek. Iskolánk jelenlegi testülete a szülők és az iskolával kapcsolatot tartó munkáltatók támogatásával tűzte ki célul a társadalom igényeinek figyelembevételével az iskola hagyományait szem előtt tartva a kulcs-kompetenciák fejlesztését. Ezek: kommunikációs készség tanulni tudás képessége problémamegoldó képesség mentális és fizikai feladatmegoldó képesség kulcskompetenciák fejlesztése A kompetencia alapú oktatás célja, kulcskompetenciák A gondolkodás, megismerés készségeinek és képességeinek a kifejlesztése, melyek segítségével az egyén képes a környezetéből felvett információkat hatékonyan feldolgozni, elemezni, az elemzések alapján következtetéseket levonni és döntéseket hozni. 11

12 Az Európai Unióban a kulcskompetenciák foglalják magukba azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az Unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség A hatékony, önálló tanulás Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas valóság formálásában Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadid s tevékenységek az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk. A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be. 12

13 Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és - megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben, továbbá ha szükséges képes a konfliktusok megoldására. Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményező képesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejező eszközök, a fotó és a mozgókép segítségével A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes 13

14 tanulási és élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme Kiemelt fejlesztési feladatok A fejlesztési területek nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. E területek összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában: beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba. 2.2 Feladatok Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Az önismeret mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődés fejleszthető képesség a társas kapcsolati kultúra alapja. Elősegíti a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá segíti, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához A családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. Iskolánk kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülők konfliktusok kezeléhez A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusaink ösztönözik a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Feladatunk, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusaink motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 14

15 2.2.4 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A személyiség fejlesztése keretében célul tűzi ki a segítést, nevelést-oktatást, a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerje meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét Fenntarthatóság, környezettudatosság A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az iskolának fel kell készítenie a tanulóit a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába Gazdasági és pénzügyi nevelés A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását Médiatudatosságra nevelés Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével A tanulás tanítása A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók el pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a 15

16 tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 2.3 Eszközök, eljárások Tanórák A felsoroltak megvalósulásához hatékonyabban kell használnunk az egyes tanórák, foglalkozások, tanítás utáni programok tananyagának, tematikájának lehetőségeit. Változatos, az egyéni képességekhez igazodó, differenciált módszerekkel szükséges közvetítenünk céljainkat, a leírt alapelveknek megfelelően bevonva a folyamatba az iskolával kapcsolatban levő munkáltatókat, szülőket is. A megvalósítás érdekében szükséges: a feladatok ellátásában résztvevők folyamatos megbeszéléseire, az információk, tapasztalatok átadására, a tanulók felé a mindig konkrét, egyértelmű elvárások megfogalmazására, azok következetes számonkérésére, a végrehajtás színvonalának folyamatos értékelésére, miközben fejlesztjük a tanulók önértékelését, a helyes önkép kialakulását, az egészséges önbizalmat, de mások munkájának megbecsülését is Könyvtár Meg kell tanítanunk a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, hogy képesek legyenek az önálló ismeretek megszerzésére, a megszerzett információk feldolgozására, szelekciójára. Tudatosítani kell bennük, hogy a könyvtár nem csak a könyvek és a folyóiratok tárháza, hanem a digitális ismerethordozók, és az internet is szerves részét képezik Idegen nyelv Európai Uniós tagságunk megkívánja, hogy minden tanulónk képes legyen idegen nyelven kommunikálni, és ismerje a szakmához szükséges szókészletet. Fel kell keltenünk érdeklődésüket saját és más népek kultúrája iránt. Szorgalmaznunk kell a tájak, országok megismerését, és a különböző népcsoportok kultúráinak, szokásainak megismerését, egyben megbecsülését. Ennek érdekében külföldi tanulmányi kirándulásokat szervezünk, és folyamatos kapcsolattartásra törekszünk külföldi partnereinkkel. A TEMPUS alapítványon keresztül szakmai mobilitási, valamint Leonardo da Vinci pályázatokon veszünk részt. A sepsiszentgyörgyi testvériskolánkkal minden évben fenntartjuk személyes és szakmai kapcsolatunkat Mozgáskultúra A tanulók mozgáskultúrája, testi fejlettsége különböző. Többségük állóképessége, mozgásigénye sok kívánnivalót hagy maga után. A testnevelési foglalkozásokat, a szabadidős sportot többségük nem kedveli. A szakmai alkalmassági követelmények alapján állóképességük fejlesztésre szorul. A mozgásra egészségük védelmében, szakmáink felnőttkori gyakorlásához, a koncentrációs készség, az akaraterő, a harmonikus mozgás, a társas kapcsolatok, a fegyelem javulása, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében szükség van Kulturált szórakozás A kulturált szórakozás megszerettetése érdekében rendszeresen szervezünk csoportos színház, film, múzeum és tárlatlátogatást, szorgalmazzuk a rendszeres testmozgást - kihasználva a kondi terem adta lehetőségeket -, a kirándulásokat. 16

17 2.3.6 Követelményrendszer A szülők, munkáltatók igényeit, elvárásait az iskolával szemben személyes beszélgetésekkel, vagy írásban, felmérésekkel ismerjük meg. Az intézményi minőségbiztosításhoz kapcsolódó elégedettségi mérések is orientálnak bennünket. Valamennyi fórumon abban kérjük a szülők segítségét, hogy az iskola és a család követelményrendszere közelítsen egymáshoz a jobb eredmények elérése érdekében. 3 A NAT, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás A kerettantervek alapján a helyi tantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához. A kerettantervre épülő helyi tantervek az alábbi elvárásoknak felelnek meg: a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket; azonosíthatók bennük a Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak, alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére; biztosítják a felkészítést az adott iskolatípust lezáró vizsgák követelményeire; segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozást, a sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését; használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási esélyegyenlőség; nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra. 3.1 Természettudományos nevelés Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a hétköznapi életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során. 3.2 A mindennapos testnevelés Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg, az iskola adta lehetőségeken belül a tornateremben és a kondicionáló teremben. A heti öt órán belül heti két óra a hagyományos óraszervezéstől eltérő módon alternatív, szabadidős módszerekkel kerül megvalósításra. 3.3 Az idegennyelv-oktatás A középiskolákban biztosítjuk a megkezdett első idegen nyelv amely az angol, német, francia, továbbá a kínai lehet - folytatólagos oktatását és az érettségi idejére annak legalább B1 szintű elsajátítását. A második idegen nyelvként szabad választás szerint oktatunk olasz nyelvet. A szakképzésben a fenti nyelvek mellett olasz szakmai idegen nyelv is választható. 3.4 A szakközépiskolai oktatás A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és 17

18 gyakorlati oktatás is folyik. A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést az érettségi vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek elsajátítását. A szakközépiskolában az Országos képzési jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott XXX. Szépészeti ágazatban tehető a munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga. 3.5 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat vesszük alapul. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következőelvek szerint kerül megszervezésre: a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, ahol erre szükség van; igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; az iskola segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja az egyes fogyatékkal élő tanulókat. 4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolának mint másodlagos szocializációs színtérnek a személyiségformálásban betöltendő feladatköre az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment át. A pedagógusi tevékenység ismeretátadói funkciója mindinkább differenciálódott. Az átadandó ismeret megsokszorozódott. Az iskolai személyiségformálásnak váratlanul új feladatai születtek; a társadalmi problémák a családi körben is megjelentek és az ebből adódó hiányosságokat gyakorta pótolni, korrigálni kell az iskolában. Az iskola a lakosság széles rétegeinek az egészséget megőrző magatartásra kedvező irányú befolyással bírhat. Ezen belül az iskola legfontosabb feladatterülete az elsődleges megelőzés. Ebben az iskola védőnőjének és pedagógiai asszisztensének (ifjúságvédelmi felelősünknek) nagy szerepe van. A személyiségfejlesztésben, az önkép kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó képesség fejlesztésében, a csoportba való beilleszkedésben az osztálynak, mint közösségnek elsődleges szerepe van. A közösség a jellemformálásban, a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók védelmében az osztályfőnök és a fent említett szakemberek fontos szerepet kapnak. Ezen kívül az adott szakterületek speciális intézményeivel (Pedagógiai Szakszolgáltató Központ, Gyermekjóléti Szolgálat) állandó kapcsolatot tartva a személyiségfejlesztést szem előtt tartva lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a tanulók érdekében, konkrétan: tanuló centrikus tanári gondolkodás a tanári pályához hivatásbeli becsületen és a nevelésen alapuló felelősségteljes viszonyulás kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is gondolkodó tanuló és tanár eszmény érvényesüljön felelősségteljes nyilvános szereplés a közjó érdekében, szervezett képzéssel és önképzéssel biztosított tájékozottság, sokoldalúság, a személyes pozitív példamutatás mind a munkában, mind a hétköznapi kapcsolatok területén érvényesüljön, 18

19 önálló értékrend, világkép, világnézet kialakítását elősegítő nyitott, személyes kapcsolatokra, oktatási, ellenőrzési módszerre törekvő általános tanári magatartás, a diákot egyszerre saját személyiségéhez (képességeihez) és diáktársai teljesítményéhez egyaránt viszonyító tanári minősítés, az értékelés igazságossága, hatékonyabb munkára, motiválása fejlődjön ki, belülről motivált, önálló tevékenységre képes tanulói, tanári személyiség érvényesülése, a tanár-diák együttes tevékenységének folyamatát meghatározó kívánatos elvek: - közös gondolkodás (megbeszélés), - egyéni munkálkodás irányainak kialakítása, megvitatása (tanulás, ismeretszerzés együttes gondolkodással), - kölcsönös, közös megbeszélés, a tapasztalatok értékelése, hasznosítása. 5 Közösségfejlesztés és kapcsolatok A közösségteremtés közös cselekvésekben, a célok közös megfogalmazásában valósul meg. A közösségfejlesztés hozzájárul diákjaink egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási és továbbtanulási esélyének növeléséhez. Diákjainknak azonban nem magukra hagyott egyéniségként, hanem a közösség aktív és alkotó részeiként kell kiteljesedniük iskolai éveik alatt. A közösség részeként az egyénnek (diáknak és tanárnak egyaránt) az alábbi nélkülözhetetlen jellemzőkkel kell rendelkeznie: jóakarat, bizalom, őszinteség, a különbözőség tisztelete, azonosulási képesség, rugalmasság, türelem és mértékletesség a teljesítmény értékelésében, a munka tudatos szervezése, fegyelmezett, kötelességtudó, szorgalmas elvégzése a képességek legkedvezőbb érvényesülése szerint, másik ember iránt érzett megértés, segítőkészség, szolidaritás, közvetlenség, figyelmesség, udvariasság, az ismereteket konkrét helyzetben alkotó módon alkalmazó tudás, intelligencia és annak tisztelete, követendő példaként, tekintélyként kezelése, az életértékek (testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság) fontossága, gyakorlati ápolása, (életvitel, életmód, sport, kirándulás) tudatosítása a társadalmi önmegvalósulás folyamatában önbizalmat, sikerélményeket adó voltuk miatt, a mindennapi élet kulturális értékrendjének következetes (szokássá emelendő) gyakorlata (ízlés, beszédmód fejlesztése, a kommunikáció szabályainak betartása, a tisztesség, a becsület erkölcsi értékeinek megismerése és a gyakorlati érvényesítése), az esztétikai nevelési lehetőségeink bővítése (kézműves szakkör, énekkar-, színház-, mozi- és hangverseny-látogatás), A közös cselekvés színterei a tanórák, foglalkozások, gyűlések, közös beszélgetések, véleménycsere, vita, az egyes csoportok, amelyek hosszabb időre, vagy alkalmilag szerveződnek, az egyes csoportok közötti versenyek, egymás segítése, szolidaritás, az empátia fejlesztése egymás iránt, konfliktuskezelés, dicséret, elmarasztalás közösségfejlesztő ereje, 19

20 közös rendezvények, élmények és értékelésük, szituációs játékok A közösségi neveléshez szükséges tényezők a hon, népismeret, lokális ismeretek, információs csatornák kiépítése, a tanulók nyitottsága a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások megismerése iránt, a különbözőségek megértése, tisztelete, a tanulók aktív részvétele a helyi értékek megőrzésében, fejlesztésében, személyes tapasztalatszerzés az együttműködések előnyeiről, a konfliktus-kezelési módok ismerete saját környezetben, a kommunikációs kultúra, az önálló véleményalkotás, (a formálás és kifejezés megismerése, érvek, ellenérvek értelmezése, viták etikájának kialakítása a fentiek szerint ), a sérült, beteg, fogyatékos embertársak elfogadása, megértése, segítése, osztálytudat fejlesztése, egymásra figyelés, érzelmi kötődés, felelősségtudat kialakítása, 5.2 Az iskola hagyományai Megőrzendő hagyományaink Iskolánkból sok neves, nemzetközileg is elismert szakember került ki, akiknek életútja példa lehet a jelen és a jövő tanulói számára. Tehetséges tanulóinkat ezért arra ösztönözzük, hogy minél többen vegyenek részt az országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen. Nemzeti ünnepeinkről évente két alkalommal iskolai szintű rendezvényen emlékezünk meg, melynek műsorát tanulóink ill. meghívott előadók adják. Karácsonyi ünnepekre adventi koszorúval ill. fenyőfa állítással és osztályközösségi megemlékezéssel készülünk. Felnőtt dolgozóink karácsonyát tanulóink, fiatal kollégáink színvonalas műsorai teszik meghitté. Működik kamarakórusunk, műsoraival színesítjük a tanévnyitót és a zárót, végzőseink búcsúztatását, a ballagást. A kilencedikeseknek vidám gólyaavatót, végzőseinknek színvonalas szalagavatót szervezünk. Az osztályközösségekben a baráti kapcsolatok kialakítása és fejlődése érdekében osztálykirándulásokat, színház és múzeumlátogatásokat szervezünk. Az iskolai hagyományőrzést szolgálja az iskolai dokumentumok gyűjtése, és a helytörténeti gyűjtemény kialakítása. Neves előadókkal /fodrász, kozmetikus, stb/ évente szakmai napokat tartunk. A kerületi Erzsébet Napok ünnepségsorozatához bemutatókkal, kulturális- és sportversenyek rendezésével járulunk hozzá. A jövőben is szervezünk iskolai szintű tanulmányi kirándulásokat, melyeknek célja hazánk történelmének, jellegzetes tájainak, értékeinek, nevezetességeinek megismerése. A nyelvtanulás elősegítése érdekében olyan nemzetközi testvériskolai kapcsolatokat ápolunk, melyek lehetővé teszik, hogy tanulóink német- és olasz nyelvterületre juthassanak el, ahol közvetítő nyelvként az angol nyelvet is gyakorolhatják. Az anyagi fedezetet pályázatokkal kívánjuk megteremteni. A tanulókat érintő és érdeklő kérdésekről rendszeresen iskolaújság jelenik meg, melynek létrejöttében tanulóink is aktívan részt vesznek. Célunk, hogy a témaválasztásban, a cikkek írásában, az újság szerkesztésében a diákönkormányzat által irányított önálló munkacsoport jöjjön létre. Az iskolaújság mellett jobban ki szeretnénk használni az iskolarádióban rejlő lehetőségeket, számítva a diákok kezdeményezőkészségére. 20

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

Pedagógiai program. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó

Pedagógiai program. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó 2014 Pedagógiai program Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó 1 Tartalom 1. Az intézmény nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Email: titkarsag@egressy.eu Honlap: www.egressy.eu Módosításokkal egybeszerkesztett

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZENT ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Székesfehérvár Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 5 1. Küldetésnyilatkozat... 5 1. 1. Az Intézmény történet... 5 1.

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve

Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve Győr, 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A HELYI TANTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE. 2 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben