I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA"

Átírás

1 I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet és eredményes, minden tekintetben korszerő pedagógiai gyakorlatot értek el, melyben találkoznak a szülıi-, az önkormányzati- és a szakmai elvárások. A lapos tetıs 1021 nm - es épület és a 2265 nm - es játszó udvar megszakítja az égbe szökı tíz emeletes panel házak sorát. Az azonos építészeti jellegő szomszédos bölcsıde és a Csokonai iskola sajátságos egységet képez, megoldja a környezı lakosság különbözı korú gyermekeinek ellátását, nevelését, oktatását születésétıl a serdülı korukig. A belsı terek harmóniát, derőt, nyugalmat árasztanak. Kellıen tágasak, célszerőek, praktikusak és jól elkülönülnek a kiszolgáló helyiségektıl. A természetes fényt a csoport szobák teljes szélességében végighúzódó óriási thermo ablakok és üvegajtók biztosítják. A korszerő világítás, főtés, a könnyen tisztán tartható mőanyag padlók, lemosható bútorok ideálisan szolgálják az egészségügyi feltételeket. Melegítı konyhánk, mosodánk és a gazdasági iroda minden szükséges berendezéssel fel van szerelve. A sajátos lakótelepi életmódból adódó mozgáshiányt nagyon jól tudjuk kompenzálni a speciálisan felszerelt helyiségekben. Két zsibongóban, a csoportszobáinkat az udvarral összekötı teraszokon, óvodánk büszkeségében, a kifogástalanul felszerelt tornaszobában és az uniós követelményeknek nem teljesen megfelelı udvaron. Az óvoda udvara sajnos nem rendelkezik a funkciójához méltó tárgyi felszereltséggel. A gyermekek egészségét, mozgásigényét és készségfejlesztését szolgáló eszközöket kénytelenek voltunk a belsı terekre koncentrálni. Az egyik pancsoló- medence megszüntetésével nagyobb lehetıséget biztosítunk a mozgásos játékoknak (rollerezés, focizás, futójátékok, versenyjátékok). 1

2 Nevelési koncepciónk alappillére, hogy a kisgyermek szeressen óvodába járni. Ez az óvodába lépés elsı napjától az Csoportszobáink ideális színterei a játéknak és a különféle tevékenységeknek az egész nap folyamán. Berendezésük, felszereltségük optimális, balesetmentes - mely csupán a folyamatos cserével tartható fenn (játékszer, bútorok). Tiszta, nagy felülető, pasztellszínő falakkal bıvítjük a térhatást, melyben jól érvényesülnek a gyermekek érzelemvilágához közelálló színes felszerelési tárgyak. A termek és a folyosó dekorációi zömmel a gyermekek munkáiból kerülnek ki, s hően tükrözik a ránk bízott óvodás korosztály érzelemvilágát, kreativitását, érdeklıdési körét és autonómiáját, óvodánk - óvónıink hitvallását a humanista értékek iránt. Láthatóvá válik, hogy melyek azok a mőveltségtartalmak, amelyek közvetítését fontosnak tartjuk: a hétköznapok, az ünnepek és a jeles napok körforgásában. Óvodai nevelésünk alapfunkcióit a szociokultúrális környezet, a szülık, a családok igényei, a gyermekek alapvetı érdekei határozzák meg. utolsó napig érvényes. Az a kisgyermek, aki szívesen jár az óvodába: jókedvő, derős, kiegyensúlyozott. Komfortérzete a biztosítéka annak, hogy sem pszichésen, sem szomatikusan nem károsodik. Bízik óvónıjében, önmagában és társaiban. Könnyebben tud kapcsolatot teremteni, ezáltal intenzívebben fejlıdnek a metakommunikációs képességei. Alkalmazkodó-, konfliktustőrı- és kezelıképessége, önkontrollja, önértékelése és én - fejlıdése pozitív irányba terelhetı. Az élénk, érdeklıdı gyermek jól irányítható és maximálisan együttmőködik a játékban és a tanulási, fejlesztési helyzetekben. Ebben a törekvésünkben teljesedik ki az óvoda: óvó - védı, nevelı - személyiség fejlesztı funkciója szocializációs folyamata. A vidám, kiegyensúlyozott, jól fejlıdı gyermekek szülei elégedettek az óvoda munkájával és szívesen mőködnek együtt velünk. Ez az a pont, ahol elsıdlegesen realizálódnak a gyermekek, a szülık az óvoda érdekei és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elvárásai. Alapelveink a nevelésben A fentiekre épülnek és azzal tökéletes egységbe fonódnak. Nálunk minden kisgyermeket, mint önálló autonóm személyiséget - feltétel nélküli szeretet, tisztelet, elfogadás és megbecsülés övez. Nevelésünk lehetıvé teszi és segíti minden gyermek személyiségfejlıdését és egyéni képességeinek kibontakoztatását. 2

3 Fontosnak tartjuk az óvodai integrációs program keretében zajló ép és sajátos nevelési igényő, továbbá az eltérı szociális hátterő gyermekek együttes nevelését. Alapelveink megvalósítása érdekében : - megteremtettük a gyermekek egészséges fejlıdéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi - és tárgyi környezetet, - gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkörrıl, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, - az óvodai közösségben végezhetı sokszínő tevékenységrıl, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthetı - játékra, - a tevékenységeken keresztül a mőveltségtartalmak közvetítésérıl. - szervezési feladatokkal az integrációt elısegítı csoportalakítás (olyan csoportalakítási elvet választunk, amely biztosítja a sajátos nevelési igényő, valamint a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek arányos elosztását) - a sajátos nevelési igényő gyermekeknél figyelembe vesszük az eltérı fejlıdési ütemet, biztosítjuk a kompenzációt, a sérült funkciók mőködésének differenciált és tudatos fejlesztésével. Pontosan megfogalmazott szokás - és szabályrendszerünk van, a gyermekek nyugalma, testi - lelki épsége érdekében, a szocializációs folyamat fontos részeként. Ennek értelmét és fontosságát: tapintattal, türelemmel, személyes példamutatással, meggyızéssel és következetes határozottsággal próbáljuk megértetni és betartatni a gyermekekkel. Nevelési elveink a gyermekcsoportjainkban realizálódnak. A szülık kívánsága és a teljes körő nevelıtestület meggyızıdése értelmében minden évben " tiszta korú " homogén csoportokat indítunk 2-2 azonos korosztállyal. Nagyon fontosnak tartjuk a kimenetet, azt, hogy nagycsoportosaink - egyéni képességeikhez mérten - jól felkészülten, bizalommal, érdeklıdıen és bátran várják az iskolába lépés pillanatát - és a folytatást is -. A szülık figyelemmel kísérik, elvárják, és számon kérik iskola elıkészítı munkánkat. Hagyományosan jónak ítélik ezt a törekvésünket évek óta, a környezı iskolákkal egyetértésben. Körültekintı, céltudatos igényfeltárás alapján óvónıink speciális továbbképzésekkel gyarapították ismereteiket, hogy a részképességekben lemaradt gyermekeket differenciált egyéni bánásmódban is részesíthessük, melyhez a mozgáskoordinációt fejlesztı speciális tornát is alkalmazzuk. A beszéd - és beszédképzı szervek korrekciójával logopédus foglalkozik, itt helyben, heti 3 alkalommal. 3

4 A Nevelési tanácsadó szakemberei: fejlesztı -, feszültségoldó foglalkozásokkal és iskolaérettségi vizsgálatokkal segítik munkánkat. A sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkezı, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkezı utazó gyógypedagógus segíti. Az óvodánkba járó gyermekek zöme lakótelepi családban nevelkedik, amely sajátos mikroklímában, sajátságos szociokultúrát jelent. Nevelésünk kereteit : az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés és viselkedéskultúra Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése adja. Mind a két területen nagyon hangsúlyosnak tekintjük a humanista emberi - és erkölcsi értékek megismerését és a gyermekek korának megfelelı gyakorlását. A sajátos igények minıségi kiszolgálása érdekében elvégzett speciális továbbképzéseink, változatos témaköröket feldolgozó szakdolgozataink, pályamunkáink, önálló helyi programjaink arra a döntésre késztettek bennünket, hogy saját helyi Óvodai nevelési programot írjunk: pedagógiai, módszertani és gyakorlati értékeink stabilizálása és folyamatos gazdagítása érdekében. Minıségi munka: Feltétele szakmai innováció, a folytonos érdeklıdés, a legújabb pszichológiai, pedagógiai, metodikai kutatások iránt, melyre a továbbképzések nyújtanak számunkra lehetıséget. Kollektívánk kiemelkedı módon élen járt a szakmai megújulás terén: - pedagógusok intenzív tanfolyamát elvégezte 3 fı - 3 éves esztétika tanfolyamot végzett 2 fı - 2 éves mentorképzést végzett (egészséges életmódra nevelés FPI-ben) 1 fı - 2 éves vezetı óvodapedagógusi szakvizsgát tett 1 fı - 2 éves közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsgát tett 1 fı - 3 éves hitoktatói oklevelet szerzett 1 fı - 1 éves gyermekvédelmi tanfolyamot végzett 2 fı - alapfokú C-típusú és középfokú A-típusú angol nyelvvizsgával rendelkezik 1 fı 4

5 fı - az OPI és a TIT Stúdió szervezésében 3 éves környezetvédelmi tanfolyamot végzett 2 - BTKF-án környezetvédelmi tanfolyamot végzett 2 fı éves fejlesztı pedagógusi szakvizsgát tesz 2 fı - 2 éves gyógytestnevelıi szakvizsgát tesz 2 fı Az FPI és a kerületi munkaközösségek által szervezett tanfolyamokon az alábbi témákban gyarapítottuk módszertani ismereteinket: játék, néphagyomány, népmővészet, néptánc, Gordonmódszer, Freinet-módszer, vizuális nevelés, matematika, tervezés, a Gyámügyi Törvény az intézmények gyakorlati életében. Személyi feltételek biztosítása Felsıfokú végzettségő fıállású óvónı 13 fı Szakvizsgával rendelkezik 2 fı Fıállású dajka 7 fı Óvodatitkár 1 fı Kertész-karbantartó 1 fı Kihelyezett logopédus, helyben, heti 8 órában 1 fı 1. A szakmai megújulás és a minıségi munka folyamatos biztosítása érdekében szakmai megújulást biztosító akkreditált továbbképzésben részt vettek az utóbbi 5 évben: Közoktatási vezetı szakirányú oklevelet szerzett 2 fı 2. Fıiskolai szintő képzésben vett részt: Tanulás- és magatartászavar terápiája 1 fı Prevenciós szemlélet alkalmazása az egészséges gyermekek gyógytestnevelésében 1 fı 5

6 órás OKJ tanfolyamot végzett fıiskolai szintő képzésben: Új szemlélet az ismeretszerzés és átadás folyamatában 3 fı Gyermek- és családcentrikus nevelés az óvodában 3 fı Környezetkultúra 2 fı 4. FPI szervezésében 120 órás akkreditált képzésben vett részt: NAT helyi tanterv szakértés és az egészségtan 1 fı Informatika a vezetésben 1 fı Gyermekvédelmi felelısök alapképzése I II. év. 1 fı 5. KPSZI-be kihelyezett akkreditált tanfolyamokon vett részt: Minıségbiztosítás témakörben 3 fı Számítógép és internet használat 6 fı 6. A COMENIUS 2000 programban való eredményes közremőködésünk feltételeit az OM által támogatott továbbképzéssel kívánjuk biztosítani: Minıségirányítási alapismeretek 30 óra 2 fı A minıségirányításban használatos módszertanok 60 óra 2 fı Középfokú angol nyelvvizsgát tett önerıbıl 2 fı A fent jelzett tanfolyamok látványosan bizonyítják a pedagógus kollégák széleskörő érdeklıdését, elhivatottságát. A HOP-ban vállalt feladatainknak való korszerő megfelelés igényét, a sajátos arculat kimunkálásának bıvítését és továbbvitelét. Ismerjük az óvodánkba járó gyermekek speciális lakótelepi szükségleteit és igényeit, felelısséget érzünk a másság kezelésében. Képessé tettük magunkat az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás megoldására. Érezzük az idık szavát a számítógép használat alapjainak elsajátításában és a meglévı ismeretek gyarapításában. Tudatosan készülünk a minıségfejlesztés területén ránk váró feladatokra. Amire büszkék vagyunk a diploma megújító szakdolgozatok klf. szakmai pályázatokra készített pályamővek, szakmai tanfolyamok záró dolgozatai, saját belsı készítéső programterveink, teljesen új területeket tártak fel. 6

7 Az elmélyült pszicho-pedagógiai és metodikai kutatómunka nemcsak a dolgozatok készítıit gazdagította, hanem a kollektíva téma iránt érdeklıdı tagjait is. Mindennapos gyakorlatunk az alábbi témakörökben korszerősödött az elızı évek munkaközösségi foglakozásain: - egészséges életmódra nevelés, - játék - a játékban rejlı tanulás lehetıségei, - vizuális nevelés - Freinet-mőhely, - ünnepek, ünnepélyek, - tervezés, - anyanyelvi, - ének-zenei, - matematikai nevelés az óvodában. Országos viszonylatban is az elsık között voltunk a környezetvédelmi nevelés elméletének és gyakorlatának a kidolgozásában és bevezetésében. Négy éven keresztül tartottunk munkaközösségi foglalkozásokat és gyakorlati bemutatókat a kerületi kollegák számára - mely ıszinte elismerést váltott ki belılük. Módszertani útmutatóink jelentek meg, melyek már országszerte ismertek, több kerületi (és kerületen kívüli) kolléganı konzulensei voltunk a téma szerinti szakdolgozat elkészítése elıtt. Egy munkatársunk a RÉCE sorozat "Óvodások környezeti nevelése" címő kötetének lektorálást végezte. TÁRGYI FELTÉTELEK A kisgyermekek számára a tárgyaknak különleges jelentıségük van. A megismerési folyamatok érzékeléssel, észleléssel kezdıdnek és érzelmi indíttatásúak, melyekben a tárgyak színének, anyagának, funkciójának, tárbeli elhelyezkedésének stb. fontos szerepe van. A legalapvetıbb, legörömtelibb és legfejlesztıbb tevékenységnek - a játéknak - is sokféle jó minıségő eszköz - az egyik - fı motiválója. Csoportszobáinkban a játékszerek megfelelıek, esztétikusak, a gyermekek játékszituációihoz remekül használhatók. Minden korosztály ellátott képességfejlesztı (Ravensburger) játékokkal, építıkkel, kirakókkal, mesekönyvekkel. Adott a lehetıség mozgásfejlesztı eszközök folyamatos cseréjére és változatos használatára. Felújított a csoportszobák bútorzata, a babaszobák, babakonyhák berendezése. Különösen jól felszerelt a tornaszobánk: 2 Greiswald KTK, és 4 Body Roll készlet, 2 minitrambulin, szekrények, tornapadok, zsámolyok, különféle mérető tornaszınyegek, karikák, minitopogók, körkötél, normál- és szivacslabdák, valamint a klasszikus kézi szerek állnak a mozgásfejlesztés rendelkezésére. Legújabb büszkeségünk: a Luna készlet, melynek fejlesztése folyamatos. 7

8 A környezeti nevelés kiegészítıjeként, az évszakváltás és az ünnepek hangulatának elıkészítéséhez TV-t és videót is alkalmazunk. Segítségükkel példát mutatunk az értelmes és értékes kultúraközvetítéshez, a gyerekek korához és igényszintjéhez méltó médiatermékek alkalmazásához. Szertáraink közös használatúak. A legjobban felszereltek: a matematika és a környezetismeret, valamint a szakkönyvtárak. Fejlesztésre szorulnak: az udvari játékok és ehhez kapcsolódóan udvarunk felújítása, korszerősítése. Szorgalmazzuk a természetes alapanyagú bútorzat beszerzését csere esetén. Szándékunkban áll a fejlesztı pedagógia újonnan megjelent irodalmának és speciális eszközeinek a beszerzése, a meglévık folyamatos bıvítése és minél szélesebb körő alkalmazása. A környezeti nevelés eszközeként a témának megfelelı videokazettákkal fejlesztettük szertárunkat, pályázati úton. A tárgyi feltételek biztosítása az Önkormányzat által finanszírozott költségvetésbıl és pályázatokból történik. A beszerzések az óvoda nevelési programjában vállalt feladatok megvalósítását szolgálják. Az eszközök, berendezési tárgyak megbecsülése, megóvása minden dolgozó feladata. Erre megtanítjuk a gyermekeket és megpróbáljuk partnernek megnyerni a szülıket is (Házirend). 8

9 II. NEVELÉSÜNK ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS FELADATA Mottó: 'Ne annyit markolj, amennyit akarsz, hanem amennyit a kezedben tudsz tartani' (Seneca) Cél: 1. A gyermekek egészséges és korszerő életmódjának, egészségvédı szokásainak alakítása. A testilelki egészség és a szociális kapcsolatok harmóniájának megteremtése. 2. Érzelemgazdag, szeretetteljes, nyugodt, autonóm légkör kialakítása, melyben a játék és a mozgás alapvetı tevékenységével biztosítjuk az életkorra jellemzı érzelmi és értelmi fejlıdési folyamatok minıségi változását. 3. A természet szeretetére, megismerésére és megbecsülésére nevelés folyamatában: a természetes és épített környezet iránti pozitív érzelmi viszony korai megalapozása, a környezetkultúra, a környezettudatos magatartás alakítása. Feladat: 1. A gyermekek fejlıdéséhez szükséges egészséges, esztétikus, tiszta környezet és az optimális pszichés klíma megteremtése és folyamatos fenntartása. A gondozás teendıi közben higiénés szokások alakítása, egészségük és testi épségük óvása. Optimális óvodai életritmus és rugalmas napirendi keretek között kedvezı feltételek megteremtése kapcsolat-felvételi igényeikhez és önérvényesítési törekvéseikhez. 2. Családias, vidám, kreatív óvodai légkör megteremtése a játék és a mozgás ideális feltételeivel. A játék és a mozgásszabadság tiszteletben tartása mellett elısegíteni a pozitív személyiségfejlesztı hatásokat, hogy általuk komplex módon erısítsük az érzelmi és értelmi képességek minıségi változását. 3. A szőkebb és tágabb környezet élıvilágát és épített értékeit megismertetni, megszerettetni, hozzájuk főzıdı pozitív érzelmi viszonyt kialakítani. A megismerési folyamatokhoz változatos helyszíneket, élményeket és tevékenységeket szervezni. Szokásokat, szokásrendszereket és viselkedési formákat alapozni, melyek elindítják a gyermekekben környezetre figyelı, környezeti problémák iránt érzékeny környezettudatos viselkedést. 9

10 10

11 III. NEVELÉS KERETE III./1. Egészséges életmódra nevelés Cél: A gyermekek testi-lelki fejlıdésének elısegítése, életviteligényük alakítása. Óvodásaink testi-lelki szükségleteinek kielégítése, melynek során a gyermekekben megalapozzuk az egészség és testkultúrális magatartáskészségeket, szokásokat, melyek az egészséges életvitelhez szükségesek. A gyermekeket képessé tenni arra, hogy az általunk átadott ismeretek birtokában, lehetıség szerint tudatosan végezzék azokat a tennivalókat, amelyek saját és társaik testi épségével kapcsolatosak. Feladat: 1. Egészséges, barátságos, esztétikus környezet kialakítása (nyugalom, érzelmi-hangulati egyensúly fenntartása, optimális pszichés klíma megteremtése.) 2. Napirend, életrend megszervezése, melyben megfelelı idı jut mozgásra, pihenésre, játékra, étkezésre...stb.) Nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó biztosítása. 3. A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségleteik kielégítése, egészségük megırzése - edzettség, mozgásigény, táplálkozás, környezeti feltételek, prevenció. 4. Az óvodai életritmus és a családi életrend egymáshoz való közelítése - követendı példamutatás (nyílt napok, hétvégi kirándulási javaslatok, egészséges táplálkozást prezentáló bemutatók...stb.) Az alábbi táblázat óvodai nevelésünk lényegét tartalmazza: Egészségnevelés SZOMATIKUS NEVELÉS PSZICHOHIGIÉNÉS NEVELÉS SZOCIOHIGIÉNÉS NEVELÉS 1 Higiénés nevelés, személyi, ill. környezeti nevelés 2.Profilaxisra nevelés (betegség megelızés) Egészséges életvezetés Abuzus deviancia profilaxisa (gyógyszer túlfogyasztás) Kedvezı társas miliı mőködtetése Kommunikációs nevelés érintkezési zavarok kivédése. Családi életre nevelés Szerepfeszültségek feloldása 3.Kondicionálás, testnevelés, Stressz elhárítás sport 4.Balesetmegelızésre nevelés Érzelmi nevelés Társadalmi izoláció megelızése Egészségpropaganda 11

12 1. Környezeti feltételek: EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TESTI, LELKI FEJLİDÉS Csoportszobáinkat, udvarrészünket, a berendezést úgy alakítottuk ki, hogy azok gyermekeink biztonságát, kényelmét szolgálják, mozgásigényüket kielégítsék. A csoportszoba közegészségügyi követelményeit szem elıtt tartjuk: a szoba tiszta levegıjének biztosítása (szellıztetés), megfelelı megvilágítás (lehetıleg természetes fény, ill. hımérséklet (20 C, mosdóban 24 C ). Szobáink falai világosak, nagy ablakaink pedig a természetes fény bejutását, és a nap folyamán a rendszeres levegıcserét biztosítják. Párologtatókkal növeljük a levegı páratartalmát. Berendezési - használati tárgyaink méretükben, anyagukban gyermekléptékőek, könnyen tudják mozgatni, formai kivitelezésük kizárja a balesetveszélyt. A játékszereket naponta átnézzük, a balesetveszélyes, törött játékokat eltávolítjuk. Csoportszobáinkban változatos (gyakran cserélhetı) mozgásfejlesztı játékeszközöket alkalmazunk, ezzel is hozzájárulva a napi mozgásszükségletük kielégítéséhez. A gyermekek által használt eszközöket elérhetı magasságban helyezzük el, és bevonjuk ıket a tisztántartásba is. Külön figyelmet szentelünk a kézmőves-barkácsoló, valamint az élı-természetsarok helyének megválasztására. Az öltözıben a gyermekek váltóruhája, cserecipıje, egyéb ruhanemőik, tornafelszereléseik külön jellel - fényképpel ellátott szekrényrészben nyernek elhelyezést. Az elıtérben kifüggesztett, szülıknek szóló információs tábla a nevelés érdekében fontos, folyamatos tájékoztatást biztosít az egészséges életmód szokásalakításáról (étrend, testnevelés napja, kirándulások, zöldséggyümölcs- napok). A mosdóban a gyermekek jellel ellátott törülközıjét, fésőjét és fogmosó felszerelését tároljuk. Gondoskodunk ezek rendszeres tisztításáról, cseréjérıl. A tornaterem berendezését a biztonsági elıírások szerint az óvodáskorúak részére készített mozgásfejlesztı eszközökkel alakítottuk ki. Az óvoda udvarán a gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgáló terek, berendezések kialakítására törekedtünk. Az udvari vizesblokk kialakítása a jövıben nagyon fontos (test felfrissítése, edzése, vízzel való játék). A homokozás a gyermekek udvari tevékenysége során elsı helyet foglal el. A gyermekek egészségvédelmének érdekében naponta fellazítjuk, locsoljuk, évente cseréljük. Teraszunk alkalmas kinti étkezésre, vizuális tevékenységek végzésére, melyet ki is használunk. 2. Tevékenységtartalmak: A gyermekek számára olyan napirendet, tevékenységi ritmust biztosítunk, ami egészséges fejlıdésükhöz nélkülözhetetlen. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek biztonságérzetének megteremtéséhez elengedhetetlen harmonikus társas kapcsolatok támogatására. Elsı naptól kezdve építjük a pozitív érzelmi viszony kialakulását óvónı és gyermek között, hogy érezze a bizalmat, a szeretetet, napjaik félelemmentesen teljenek. Kerüljük a túl sok korlátozást, engedjük bátran tevékenykedni ıket. Személyiségük kibontakozásáért nyugodt légkört, meleg, jutalmazó, megerısítı nevelési módszereket alkalmazunk. Követelménytámasztásunknál kerüljük az alul ill. felülkövetelést, folyamatos figyelmeztetést, a büntetés kilátásba helyezését. 12

13 A durva, agresszív viselkedésmódot tanúsító gyermekekre odafigyelünk, folyamatosan igyekszünk leépíteni ezt a negatív tulajdonságot. Különös figyelmet szentelünk a gyermekeket érı, terhelı stresszoroknak, amelyek a gyermekek nyugtalanságához vezethetnek: csoportszoba magas hımérséklete, szellızetlensége, felnıttek hangos beszéde, sok tiltás, állandó fegyelmezés, parancsolgatás, mozgáslehetıség és a tér beszőkítése... A gyermekek jó közérzete érdekében figyelemmel kísérjük testi szükségleteik igényét (étkezés, pihenés, WC-használat - akkor mehet, ha szükségét érzi, folyamatos folyadék biztosítása...). Egészséges fejlıdésük fontos feltétele az életkoruknak megfelelı egészséges táplálkozás. A naponta visszatérı zöldség és gyümölcs feldolgozó csemegézéssel, közös falatozással formáljuk a gyermekek és szülık szemléletét. A szülık figyelmét ráirányítjuk a nyers zöldség és gyümölcsfogyasztás és a rágás fontosságára, a változatos alapanyagú nyers saláták élettani és ízlésformáló hatására. A feldolgozáshoz szükséges eszközök (szeletelık, reszelık, tálak...) a csoportszobákban (tálaló szekrényekben) állnak rendelkezésre. Az étkezés óvodai feltételeit önkiszolgálással és naposi tevékenységgel valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk az esztétikus terítést, és kultúrált étkezési szokások betartását (étkezés elıtti szellıztetés, szalvéta, terítı, evıeszközök helyes használata...). Kedvet csinálunk az étkezéshez, az ételeket megnevezzük, fogyasztását nem erıltetjük. Öltözködésnél önállóságukat támogatjuk, közben ízlésvilágukat is formáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ruházata az idıjárás változásaihoz igazodó, kényelmes, könnyen felés levehetı legyen. Ennek szükségességét, praktikumát a szülıkkel elızetesen megbeszéljük. Öltözködési, egészségügyi szempontból szükségesnek tartjuk a benti játszóruhát, cserecipıt, kényelmes szabadidıruhát az udvari mozgáshoz. A megbetegedés tüneteit fel kell ismernünk (láz, kipirult arc, izzadás, begyulladt szem, bágyadtság, étvágytalanság, fájdalomérzés, gyors szívverés, hányás, nyelészavar, hasmenés, hörgı nehéz légzés, köhögés...). Betegség esetén, ha szükséges, értesítjük a szülıt, az orvost. Amíg a szülı megérkezik lázát csillapítjuk. A gyermekek gyógyszeres kezelését nem vállaljuk! Csak orvosi igazolással jöhetnek ismét közösségbe. A gyermekek egészségvédelme érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk az óvoda orvosával, védınıvel, fogorvossal, pszichológussal, logopédussal az egészségvédelem társadalmi szervezeteivel. Az óvónı feladatai - A gyermekek fejlıdéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. - A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése. - A nyugodt, szeretetteljes, kiegyensúlyozott óvodai légkör kialakítása. - A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. - A gyermekek táplálkozási, tisztálkodási, öltözködési szokásainak egyénileg történı segítése - A családokkal való együttmőködési formák megkeresése 13

14 - Az óvónı öltözékével, megjelenésével, segítségnyújtásával mintát adjon - A gyermekek egyéni adottságainak, egészségi állapotának (allergia, érzékenység, stb...) figyelemmel kísérése - Minden tevékenységet fokozott szóbeli megerısítéssel kísérjen, a napi óvodai életritmusunkban erre elegendı idıt, nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkört biztosítson. - Együttmőködés a szülıvel, az egészségügyi szakemberekkel, elsısorban a betegségek megelızésében, ill. megszüntetésében. - Korszerő étkezési kultúra közvetítése, melyben igyekezzen partnerként megnyerni a családokat is. - Folyamatos ismeretterjesztı dekoráció készítése a szülık számára, hogy felismerjék egészségüket veszélyeztetı, környezetszennyezı anyagokat (közlekedés, ipari szennyezés, ételszínezék, tartósítószerek, stb...). - A mindennapjainkban példát mutatni az energiával való takarékosságra. A gyermekeken keresztül erre buzdítjuk szüleiket is. Az egészséges életmódra nevelés feladataiba természetes módon integráljuk az alábbi prevenciós feladatokat: - Mozgásfejlesztés: - Testsémafejlesztés: Nagymozgások fejlesztése (pl. járás, futás, mászás...) Finommotorika fejlesztése (pl. gombolás, evıeszköz használata, körömkefe használata, vágás, szeletelés, reszelés...) Szem-kéz koordináció fejlesztése (pl. folyadéktöltés, kenyér- kenés, fésülködés, gombolás, kötés...) Testséma kialakítása, testrészek ismerete (pl. öltözés, gyermekek elalvás elıtti és ébresztı simogatása...) Meghatározott testrészekre koncentrálás (pl. mászókázás, csúszdázás) A test személyi zónájának alakítása (pl. tisztálkodás, öltözés közben a testrészek tudatos megnevezése...) - Percepció fejlesztés: irányú használata...) A környezeti ingerek teljes körő megtapasztalása, az érzékszervek mőködésének finomítása (pl. ételek íze, illata, tapintás,...) Térpercepció fejlesztése (pl. terítés, ruhanemők felvétele, fogkefe helyes 14

15 - Verbális fejlesztés: A fentieket tudatosan kíséri a verbális megerısítés (pl. testrészek, ruhadarabok megnevezése, használati tárgyak ismerete...) A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére A nyugodt, szeretetteljes környezet és bánásmód hatására a gyermek biztonságérzete megnı. A szokások elsajátítása folyamán kialakulnak egészsége életmódbeli készségei, jártasságai. Tevékenységeiben: - Önálló: * a tisztálkodásban, a tisztálkodó eszközök használatában * WC használatakor * fogmosásban * öltözködésben * önkiszolgáláskor * a kimert étel mennyiségének megítélésében * az adott hımérsékletnek megfelelı ruhakiválasztásában - Megfelelıen használja: az evıeszközöket, játékokat, egyéb eszközöket az óvoda és egyéb helyiségeit a környezet tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlı, felmosó) - Tud: * cipıt kötni * gombolni * teríteni * hajtogatni (szalvéta, ruha) * ajtót nyitni, csukni (csendben közlekedni) * természetes testtartással az asztal mellett ülni - Ismeri: a kultúrált étkezés szokásait (csukott száj, asztal rendje, halk beszélgetés) zsebkendıhasználat módját a rendetlenség megszüntetésének módját - Segít: a környezet tisztántartásában, a rend megırzésében a kisebbek különbözı tevékenységében - Részt vesz: foglalkozásokon, sétákon, kirándulásokon, rendezvényeken a játékok és egyéb eszközök elrakásában, tisztán tartásában 15

16 berendezési és egyéb tárgyakat rendeltetésszerően használja a napi tevékenységekhez kapcsolódó eszközök elıkészítésében, használatában, helyretételében tevékenykedik mozgáshoz, sporthoz szükséges felszereléseket, eszközöket biztonságosan használ pihenéshez szükséges teremrendezésben, eszközök elıkészítésében segít Helyes cselekedeteit, jól sikerült megoldásait kiemeljük, személyre szólóan gyakran dicsérjük. Mottó: Figyelmeztetés! Ha meglátom, hogy lelövöd azt a madarat, mely énekelve röpül át a világon, vagy éppen pihen egy faágon, itt kı kövön, tı tövön csı csövön nem marad, és nem lehetsz a barátom! (Zsirai László) III./2. Környezeti nevelés A környezeti nevelés a családban veszi kezdetét, majd az óvodában folytatódik. Kiindulópontja minden esetben a szőkebb természeti és társadalmi környezet, ahol a gyermek él, ahonnan tapasztalatait, információit szerzi, élményeit győjti, valamint a különbözı magatartási és kommunikációs formákat, szokásokat, szabályokat megtanulja (szocializációs-identifikációs folyamatok). Egész lényét az érdeklıdés, a megismerési vágy hatja át. A világ felfedezése motiválja fejlıdését. Teljes érzelmi nyitottsággal, nagy intenzitással fordul az azt körülvevı élı és élettelen környezet felé. Érdekli minden jelenség, történés, tárgy amivel csak kapcsolatba kerül. A pozitív és negatív tapasztalatok élményei, az általuk keltett érzelmek ösztönzik az összefüggések keresésére. Mivel az óvodás korú gyermeket az érzelmei irányítják, a természet megszerettetése, szépségének felfedeztetése is az érzelmein keresztül kell, hogy történjen. A környezeti nevelés több, mint a környezet megismerése. Környezetre figyelı, környezettudatos magatartás megalapozását tartalmazza. 16

17 Cél : 1. Az élı és élettelen környezet megismertetése, a természeti és társadalmi lakókörnyezethez főzıdı pozitív érzelmi viszony alapozása. 2. Sokrétő tevékenység biztosítása, melynek során átélik a gyermekek a felfedezés örömét, megtapasztalják környezetalakító munkájuk eredményét. 3. Viselkedésükben jelenjenek meg környezet harmonikus jártasságok, készségek. 4. Közvetlen tapasztalatokon, érzelmi kötıdésen keresztül jussanak el környezetük megbecsüléséhez, védelméhez. 5. A gyermekek érdeklıdésére, cselekvési vágyára, érzelmi vezéreltségére alapozva korszerő szokásrendszert, gondolkodásmódot és viselkedésmódot- viselkedés kultúrátalapozzunk Feladat : 1. Az életkori sajátosságoknak, a helyi adottságoknak megfelelı mőveltségtartalmak kidolgozása, sokféle tevékenység és élmény biztosítása. 2. A nevelési területek és a tevékenységi formák komplexitásának megteremtése 3. Konkrét cselekvésekbe ágyazva összefüggéseket felfedeztetni - ökológiai szemléletmód alapozása, miszerint minden mindennel összefügg a természetben. Az óvónı feladatai - Tegye lehetıvé a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését. - Biztosítson alkalmat, idıt, helyet és eszközöket a spontán és szervezett tapasztalatszerzésre, a közös élményekre, a kísérletezésre, az összefüggések megláttatására és következtetések levonására- matematikai alapfogalmak kialakítására. - Részesítse elınyben a természetes anyagokat és azok felhasználását, barkácsolás, dekorálás, ajándékkészítés alkalmával. - Rendelkezzen széleskörő természetismerettel, pozitív életszemlélettel, ökológiai szemléletmóddal. - Támogassa, és cselekvıen vegyen részt a lakótelepi családok szemléletmódjának formálásában, (komposztálás, újrahasznosítás, takarékos bánásmód az energiákkal, felesleges csomagolóanyagok kiküszöbölése a vásárláskor, hulladékkezelés, mérgezı anyagok a táplálékban) - Teremtse meg a lehetıséget a népi hagyományok ápolásához, az anyanyelv, a népi kultúra és a hazaszeretet élményeinek az átéléséhez. Környezeti nevelésünk helyszínei - óvodakert, virágoskert - séták, kirándulások - múzeumok, tájházak 17

18 Az ökológiai szemléletmód formálásához nyújtanak segítséget a visszatérıévszaknak megfelelı- kirándulások és az alábbi színterek. Természettudományi Múzeum Mezıgazdasági Múzeum Közlekedési Múzeum Állatkert Vadaspark Népliget Mogyoró hegy, Repülıtér, A kirándulások finanszírozását pályázatok útján kívánjuk megvalósítani, illetve az SZMK által elfogadott szülıi hozzájárulás igénybevételével. A külsı és a belsı környezet megismerésére nevelés során folyamatossá tesszük a gyermekek számára, azokat a játékos, vidám, koruknak megfelelı tevékenységeket, melyben érvényesül: - a személyes tapasztalás, vizsgálódás, - kötetlen szemlélıdés és a kötött szempontok alapján történı megfigyelés. Arra törekszünk, hogy a megfigyelések tartalmazzanak: - különbségekre, hasonlóságokra - összehasonlításokra, csoportosításokra irányuló kereséseket - ítéletalkotásokat, relációk feltárását - konkrét fogalmak megalkotását - kapcsolatok kiépítését - oksági kapcsolatok keresését A tevékenységek során elemi tudományos megismerési módszereket alkalmazunk: - megfigyeléseket, - vizsgálódásokat, - összehasonlításokat, - méréseket, becsléseket, - kísérleteket, - modellezéseket (környezetszennyezések érzékeltetésére, pl.: víz, hó, levegı szennyezettségének megfigyelésekor) Vizsgálódásaink közben gyarapítjuk, fejlesztjük a gyermekek matematikai ismereteit, képességeit, a külsı környezet élı és élettelen részeinek összehasonlításával, a szín, az alak, a formák mennyiségtulajdonságaival, a kiterjedések, elhelyezkedések viszonyításával, rendezésekkel,... stb. A közvetlen környezet tevékeny alakítása közben - évszakoknak megfelelı gyermekek által végzett munkák közben érvényesülnek a legjobban a szociabilitás személyiségfejlesztı hatásai (társas életre, barátkozásra, társas érintkezésre való hajlam a mikrokörnyezetben) a társ jelenléte jutalmazó, erısítı jellegő, önbizalmat ad, bátorságot indukál, formálja az önértékelést a társ élményforrást jelent, ötletet produkál csökkenti a stresszt (hangulat, vidámság, jókedv) az együttmőködésben magasabb cél biztosított (egységben az erı) elısegíti a másság elfogadását 18

19 A környezeti nevelésben megjelennek a különbözı nevelési területek, tevékenységi formák -integrálódnak- és sajátos kölcsönhatásban felerısítik, kiteljesítik egymást -vers, mese, ének, A mozgásos -és munkatevékenységek, játék, anyanyelv, kommunikáció. Erkölcsi -érzelmi - értelmi nevelés. Hatással vannak a gyermekek érzelmeire, szokásrendszerére, viselkedésére, szocializációjára, értékrendjére. A viselkedésminták, attitődök elsajátítása közvetlen tapasztalatok útján történik - modellkövetéssel: elleséssel, megfigyeléssel, utánzással. A tanulási folyamatban meghatározó, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, melyet az életkori sajátosságaik biztosítnak számukra: - a kíváncsiság, az érdeklıdés, a motiváltság, a bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetısége, a tévedés szabadsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együttmőködés és a játék öröme. Eredményét tekintve a tanulás: a gyermekben nem elsısorban az ismeret szintjére, hanem a viselkedésére, magatartására, az értékrendjére és az attitődjére irányul. Domináns szerepe van: a szociális, a kooperatív és a játékban tanulásnak. Speciális területek a környezetkultúra és a viselkedéskultúra alapozásában 1. Táplálkozáskultúra 'külsı én' 2. Mentálhigiéné 'belsı én' 3. Tárgykultúra 4. Viselkedéskultúra 5. Környezetvédelem Az egészséghez vezetı életmód szokásai 1. Táplálkozáskultúra 'külsı én' - Étkezési és környezetkultúra kérdése- mit eszünk? - (A gyermek nem azt szereti, ami számára egészséges, hanem amihez a családban hozzászokott.) - Vitamindús, könnyő, teljes értékő táplálék elınyben részesítése. - A fizikai lét öröme, a táplálkozás, az ízlelés öröme, pozitív szerepet tölt be az életünkben. - Táplálkozáskultúra szempontjából lényeges, hogy az agyon színezett, illatosított, túl édesített ételek torzítják az ízlelést, allergizáló anyagokat juttatnak a szervezetbe (csokoládé, sütemény, torta, szörp, üdítı) 19

20 . Mentálhigiéné 'belsı én' szempontjából lényeges az óvodás korosztály számára - Az én-kép kialakulásához hozzátartozik az ápoltság, a tiszta ruházat, a gondozott haj, köröm, és a fogápolás igénye is. - Az én -tudat kialakulása, helyes önértékelés. - Társas helyzetben megtanulja magát megkülönböztetni másoktól. A gyermekekre visszaható mentálhigiénés hatások szempontjából nagyon fontos tény: ha a felnıtt egészséges, akkor képes nyugodt, derős, hangulatos légkört teremteni. Legfontosabb a belsı derő. Csak a szülık megnyerésével iktatható ki a gyermekek életébıl az agresszió, a fenyegetettség és a kiszolgáltatottság. A 'videópiac' valóságos környezeti ártalom. A gyermekek látják a dühöt, az erıszakot, az agressziót, a haragot, melyek frusztrálják ıket. A feszültéségek szeretettel kiküszöbölhetık! 3. Tárgykultúra alakítása - esztétikus környezet igénye - tárgyakhoz, bútorokhoz, játszótéri- és lakókörnyezethez való viszony megbecsüljük, vigyázunk rá, velük való bánásmód - a természetes anyagok használatához főzıdı igény - a közvetlen környezet alakításában való aktív részvétel igénye. 4. Viselkedéskultúra: A társas együttélés hétköznapi és ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó szokás és szabályrendszer - a családban az óvodában, a természeti és társadalmi környezetben. Apró hétköznapi szokásokkal érhetı el a környezetére odafigyelı, értı környezettudatos magatartás. A szabályok csak akkor válnak bensıvé, ha a családban és az intézményes nevelésben: bensıséges szeretetben formálódnak, stabilizálódnak. Viselkedéskultúra tekintetében feladatunknak tartjuk, hogy az identifikációs és szocializációs folyamatokat pozitív tartalommal töltsük fel a gyerekek korának megfelelı erkölcsi értékeket alapozzunk meg. A humanista értékrend részeként megismertetjük gyermekeinkkel: a minden élı iránti tisztelet elvét, gyakoroljuk a globális gondolkodás és lokális cselekvés elvét. 5. Környezetvédelem, és természetvédelem A szülık szemléletformálása a gyermekeken keresztül történik. A természetszeretı, környezetkímélı magatartás, - a pozitív viszonyulás személyiségbe történı beépülését az óvoda csak a családok megnyerésével, a közös törekvések eredményeként valósíthatja meg! Ennek érdekében: - ízléses dekorációs falat rendszeresítettünk aktuális információk átadására 20

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben