I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA"

Átírás

1 I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet és eredményes, minden tekintetben korszerő pedagógiai gyakorlatot értek el, melyben találkoznak a szülıi-, az önkormányzati- és a szakmai elvárások. A lapos tetıs 1021 nm - es épület és a 2265 nm - es játszó udvar megszakítja az égbe szökı tíz emeletes panel házak sorát. Az azonos építészeti jellegő szomszédos bölcsıde és a Csokonai iskola sajátságos egységet képez, megoldja a környezı lakosság különbözı korú gyermekeinek ellátását, nevelését, oktatását születésétıl a serdülı korukig. A belsı terek harmóniát, derőt, nyugalmat árasztanak. Kellıen tágasak, célszerőek, praktikusak és jól elkülönülnek a kiszolgáló helyiségektıl. A természetes fényt a csoport szobák teljes szélességében végighúzódó óriási thermo ablakok és üvegajtók biztosítják. A korszerő világítás, főtés, a könnyen tisztán tartható mőanyag padlók, lemosható bútorok ideálisan szolgálják az egészségügyi feltételeket. Melegítı konyhánk, mosodánk és a gazdasági iroda minden szükséges berendezéssel fel van szerelve. A sajátos lakótelepi életmódból adódó mozgáshiányt nagyon jól tudjuk kompenzálni a speciálisan felszerelt helyiségekben. Két zsibongóban, a csoportszobáinkat az udvarral összekötı teraszokon, óvodánk büszkeségében, a kifogástalanul felszerelt tornaszobában és az uniós követelményeknek nem teljesen megfelelı udvaron. Az óvoda udvara sajnos nem rendelkezik a funkciójához méltó tárgyi felszereltséggel. A gyermekek egészségét, mozgásigényét és készségfejlesztését szolgáló eszközöket kénytelenek voltunk a belsı terekre koncentrálni. Az egyik pancsoló- medence megszüntetésével nagyobb lehetıséget biztosítunk a mozgásos játékoknak (rollerezés, focizás, futójátékok, versenyjátékok). 1

2 Nevelési koncepciónk alappillére, hogy a kisgyermek szeressen óvodába járni. Ez az óvodába lépés elsı napjától az Csoportszobáink ideális színterei a játéknak és a különféle tevékenységeknek az egész nap folyamán. Berendezésük, felszereltségük optimális, balesetmentes - mely csupán a folyamatos cserével tartható fenn (játékszer, bútorok). Tiszta, nagy felülető, pasztellszínő falakkal bıvítjük a térhatást, melyben jól érvényesülnek a gyermekek érzelemvilágához közelálló színes felszerelési tárgyak. A termek és a folyosó dekorációi zömmel a gyermekek munkáiból kerülnek ki, s hően tükrözik a ránk bízott óvodás korosztály érzelemvilágát, kreativitását, érdeklıdési körét és autonómiáját, óvodánk - óvónıink hitvallását a humanista értékek iránt. Láthatóvá válik, hogy melyek azok a mőveltségtartalmak, amelyek közvetítését fontosnak tartjuk: a hétköznapok, az ünnepek és a jeles napok körforgásában. Óvodai nevelésünk alapfunkcióit a szociokultúrális környezet, a szülık, a családok igényei, a gyermekek alapvetı érdekei határozzák meg. utolsó napig érvényes. Az a kisgyermek, aki szívesen jár az óvodába: jókedvő, derős, kiegyensúlyozott. Komfortérzete a biztosítéka annak, hogy sem pszichésen, sem szomatikusan nem károsodik. Bízik óvónıjében, önmagában és társaiban. Könnyebben tud kapcsolatot teremteni, ezáltal intenzívebben fejlıdnek a metakommunikációs képességei. Alkalmazkodó-, konfliktustőrı- és kezelıképessége, önkontrollja, önértékelése és én - fejlıdése pozitív irányba terelhetı. Az élénk, érdeklıdı gyermek jól irányítható és maximálisan együttmőködik a játékban és a tanulási, fejlesztési helyzetekben. Ebben a törekvésünkben teljesedik ki az óvoda: óvó - védı, nevelı - személyiség fejlesztı funkciója szocializációs folyamata. A vidám, kiegyensúlyozott, jól fejlıdı gyermekek szülei elégedettek az óvoda munkájával és szívesen mőködnek együtt velünk. Ez az a pont, ahol elsıdlegesen realizálódnak a gyermekek, a szülık az óvoda érdekei és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elvárásai. Alapelveink a nevelésben A fentiekre épülnek és azzal tökéletes egységbe fonódnak. Nálunk minden kisgyermeket, mint önálló autonóm személyiséget - feltétel nélküli szeretet, tisztelet, elfogadás és megbecsülés övez. Nevelésünk lehetıvé teszi és segíti minden gyermek személyiségfejlıdését és egyéni képességeinek kibontakoztatását. 2

3 Fontosnak tartjuk az óvodai integrációs program keretében zajló ép és sajátos nevelési igényő, továbbá az eltérı szociális hátterő gyermekek együttes nevelését. Alapelveink megvalósítása érdekében : - megteremtettük a gyermekek egészséges fejlıdéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi - és tárgyi környezetet, - gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkörrıl, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, - az óvodai közösségben végezhetı sokszínő tevékenységrıl, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthetı - játékra, - a tevékenységeken keresztül a mőveltségtartalmak közvetítésérıl. - szervezési feladatokkal az integrációt elısegítı csoportalakítás (olyan csoportalakítási elvet választunk, amely biztosítja a sajátos nevelési igényő, valamint a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek arányos elosztását) - a sajátos nevelési igényő gyermekeknél figyelembe vesszük az eltérı fejlıdési ütemet, biztosítjuk a kompenzációt, a sérült funkciók mőködésének differenciált és tudatos fejlesztésével. Pontosan megfogalmazott szokás - és szabályrendszerünk van, a gyermekek nyugalma, testi - lelki épsége érdekében, a szocializációs folyamat fontos részeként. Ennek értelmét és fontosságát: tapintattal, türelemmel, személyes példamutatással, meggyızéssel és következetes határozottsággal próbáljuk megértetni és betartatni a gyermekekkel. Nevelési elveink a gyermekcsoportjainkban realizálódnak. A szülık kívánsága és a teljes körő nevelıtestület meggyızıdése értelmében minden évben " tiszta korú " homogén csoportokat indítunk 2-2 azonos korosztállyal. Nagyon fontosnak tartjuk a kimenetet, azt, hogy nagycsoportosaink - egyéni képességeikhez mérten - jól felkészülten, bizalommal, érdeklıdıen és bátran várják az iskolába lépés pillanatát - és a folytatást is -. A szülık figyelemmel kísérik, elvárják, és számon kérik iskola elıkészítı munkánkat. Hagyományosan jónak ítélik ezt a törekvésünket évek óta, a környezı iskolákkal egyetértésben. Körültekintı, céltudatos igényfeltárás alapján óvónıink speciális továbbképzésekkel gyarapították ismereteiket, hogy a részképességekben lemaradt gyermekeket differenciált egyéni bánásmódban is részesíthessük, melyhez a mozgáskoordinációt fejlesztı speciális tornát is alkalmazzuk. A beszéd - és beszédképzı szervek korrekciójával logopédus foglalkozik, itt helyben, heti 3 alkalommal. 3

4 A Nevelési tanácsadó szakemberei: fejlesztı -, feszültségoldó foglalkozásokkal és iskolaérettségi vizsgálatokkal segítik munkánkat. A sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkezı, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkezı utazó gyógypedagógus segíti. Az óvodánkba járó gyermekek zöme lakótelepi családban nevelkedik, amely sajátos mikroklímában, sajátságos szociokultúrát jelent. Nevelésünk kereteit : az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés és viselkedéskultúra Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése adja. Mind a két területen nagyon hangsúlyosnak tekintjük a humanista emberi - és erkölcsi értékek megismerését és a gyermekek korának megfelelı gyakorlását. A sajátos igények minıségi kiszolgálása érdekében elvégzett speciális továbbképzéseink, változatos témaköröket feldolgozó szakdolgozataink, pályamunkáink, önálló helyi programjaink arra a döntésre késztettek bennünket, hogy saját helyi Óvodai nevelési programot írjunk: pedagógiai, módszertani és gyakorlati értékeink stabilizálása és folyamatos gazdagítása érdekében. Minıségi munka: Feltétele szakmai innováció, a folytonos érdeklıdés, a legújabb pszichológiai, pedagógiai, metodikai kutatások iránt, melyre a továbbképzések nyújtanak számunkra lehetıséget. Kollektívánk kiemelkedı módon élen járt a szakmai megújulás terén: - pedagógusok intenzív tanfolyamát elvégezte 3 fı - 3 éves esztétika tanfolyamot végzett 2 fı - 2 éves mentorképzést végzett (egészséges életmódra nevelés FPI-ben) 1 fı - 2 éves vezetı óvodapedagógusi szakvizsgát tett 1 fı - 2 éves közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsgát tett 1 fı - 3 éves hitoktatói oklevelet szerzett 1 fı - 1 éves gyermekvédelmi tanfolyamot végzett 2 fı - alapfokú C-típusú és középfokú A-típusú angol nyelvvizsgával rendelkezik 1 fı 4

5 fı - az OPI és a TIT Stúdió szervezésében 3 éves környezetvédelmi tanfolyamot végzett 2 - BTKF-án környezetvédelmi tanfolyamot végzett 2 fı éves fejlesztı pedagógusi szakvizsgát tesz 2 fı - 2 éves gyógytestnevelıi szakvizsgát tesz 2 fı Az FPI és a kerületi munkaközösségek által szervezett tanfolyamokon az alábbi témákban gyarapítottuk módszertani ismereteinket: játék, néphagyomány, népmővészet, néptánc, Gordonmódszer, Freinet-módszer, vizuális nevelés, matematika, tervezés, a Gyámügyi Törvény az intézmények gyakorlati életében. Személyi feltételek biztosítása Felsıfokú végzettségő fıállású óvónı 13 fı Szakvizsgával rendelkezik 2 fı Fıállású dajka 7 fı Óvodatitkár 1 fı Kertész-karbantartó 1 fı Kihelyezett logopédus, helyben, heti 8 órában 1 fı 1. A szakmai megújulás és a minıségi munka folyamatos biztosítása érdekében szakmai megújulást biztosító akkreditált továbbképzésben részt vettek az utóbbi 5 évben: Közoktatási vezetı szakirányú oklevelet szerzett 2 fı 2. Fıiskolai szintő képzésben vett részt: Tanulás- és magatartászavar terápiája 1 fı Prevenciós szemlélet alkalmazása az egészséges gyermekek gyógytestnevelésében 1 fı 5

6 órás OKJ tanfolyamot végzett fıiskolai szintő képzésben: Új szemlélet az ismeretszerzés és átadás folyamatában 3 fı Gyermek- és családcentrikus nevelés az óvodában 3 fı Környezetkultúra 2 fı 4. FPI szervezésében 120 órás akkreditált képzésben vett részt: NAT helyi tanterv szakértés és az egészségtan 1 fı Informatika a vezetésben 1 fı Gyermekvédelmi felelısök alapképzése I II. év. 1 fı 5. KPSZI-be kihelyezett akkreditált tanfolyamokon vett részt: Minıségbiztosítás témakörben 3 fı Számítógép és internet használat 6 fı 6. A COMENIUS 2000 programban való eredményes közremőködésünk feltételeit az OM által támogatott továbbképzéssel kívánjuk biztosítani: Minıségirányítási alapismeretek 30 óra 2 fı A minıségirányításban használatos módszertanok 60 óra 2 fı Középfokú angol nyelvvizsgát tett önerıbıl 2 fı A fent jelzett tanfolyamok látványosan bizonyítják a pedagógus kollégák széleskörő érdeklıdését, elhivatottságát. A HOP-ban vállalt feladatainknak való korszerő megfelelés igényét, a sajátos arculat kimunkálásának bıvítését és továbbvitelét. Ismerjük az óvodánkba járó gyermekek speciális lakótelepi szükségleteit és igényeit, felelısséget érzünk a másság kezelésében. Képessé tettük magunkat az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás megoldására. Érezzük az idık szavát a számítógép használat alapjainak elsajátításában és a meglévı ismeretek gyarapításában. Tudatosan készülünk a minıségfejlesztés területén ránk váró feladatokra. Amire büszkék vagyunk a diploma megújító szakdolgozatok klf. szakmai pályázatokra készített pályamővek, szakmai tanfolyamok záró dolgozatai, saját belsı készítéső programterveink, teljesen új területeket tártak fel. 6

7 Az elmélyült pszicho-pedagógiai és metodikai kutatómunka nemcsak a dolgozatok készítıit gazdagította, hanem a kollektíva téma iránt érdeklıdı tagjait is. Mindennapos gyakorlatunk az alábbi témakörökben korszerősödött az elızı évek munkaközösségi foglakozásain: - egészséges életmódra nevelés, - játék - a játékban rejlı tanulás lehetıségei, - vizuális nevelés - Freinet-mőhely, - ünnepek, ünnepélyek, - tervezés, - anyanyelvi, - ének-zenei, - matematikai nevelés az óvodában. Országos viszonylatban is az elsık között voltunk a környezetvédelmi nevelés elméletének és gyakorlatának a kidolgozásában és bevezetésében. Négy éven keresztül tartottunk munkaközösségi foglalkozásokat és gyakorlati bemutatókat a kerületi kollegák számára - mely ıszinte elismerést váltott ki belılük. Módszertani útmutatóink jelentek meg, melyek már országszerte ismertek, több kerületi (és kerületen kívüli) kolléganı konzulensei voltunk a téma szerinti szakdolgozat elkészítése elıtt. Egy munkatársunk a RÉCE sorozat "Óvodások környezeti nevelése" címő kötetének lektorálást végezte. TÁRGYI FELTÉTELEK A kisgyermekek számára a tárgyaknak különleges jelentıségük van. A megismerési folyamatok érzékeléssel, észleléssel kezdıdnek és érzelmi indíttatásúak, melyekben a tárgyak színének, anyagának, funkciójának, tárbeli elhelyezkedésének stb. fontos szerepe van. A legalapvetıbb, legörömtelibb és legfejlesztıbb tevékenységnek - a játéknak - is sokféle jó minıségő eszköz - az egyik - fı motiválója. Csoportszobáinkban a játékszerek megfelelıek, esztétikusak, a gyermekek játékszituációihoz remekül használhatók. Minden korosztály ellátott képességfejlesztı (Ravensburger) játékokkal, építıkkel, kirakókkal, mesekönyvekkel. Adott a lehetıség mozgásfejlesztı eszközök folyamatos cseréjére és változatos használatára. Felújított a csoportszobák bútorzata, a babaszobák, babakonyhák berendezése. Különösen jól felszerelt a tornaszobánk: 2 Greiswald KTK, és 4 Body Roll készlet, 2 minitrambulin, szekrények, tornapadok, zsámolyok, különféle mérető tornaszınyegek, karikák, minitopogók, körkötél, normál- és szivacslabdák, valamint a klasszikus kézi szerek állnak a mozgásfejlesztés rendelkezésére. Legújabb büszkeségünk: a Luna készlet, melynek fejlesztése folyamatos. 7

8 A környezeti nevelés kiegészítıjeként, az évszakváltás és az ünnepek hangulatának elıkészítéséhez TV-t és videót is alkalmazunk. Segítségükkel példát mutatunk az értelmes és értékes kultúraközvetítéshez, a gyerekek korához és igényszintjéhez méltó médiatermékek alkalmazásához. Szertáraink közös használatúak. A legjobban felszereltek: a matematika és a környezetismeret, valamint a szakkönyvtárak. Fejlesztésre szorulnak: az udvari játékok és ehhez kapcsolódóan udvarunk felújítása, korszerősítése. Szorgalmazzuk a természetes alapanyagú bútorzat beszerzését csere esetén. Szándékunkban áll a fejlesztı pedagógia újonnan megjelent irodalmának és speciális eszközeinek a beszerzése, a meglévık folyamatos bıvítése és minél szélesebb körő alkalmazása. A környezeti nevelés eszközeként a témának megfelelı videokazettákkal fejlesztettük szertárunkat, pályázati úton. A tárgyi feltételek biztosítása az Önkormányzat által finanszírozott költségvetésbıl és pályázatokból történik. A beszerzések az óvoda nevelési programjában vállalt feladatok megvalósítását szolgálják. Az eszközök, berendezési tárgyak megbecsülése, megóvása minden dolgozó feladata. Erre megtanítjuk a gyermekeket és megpróbáljuk partnernek megnyerni a szülıket is (Házirend). 8

9 II. NEVELÉSÜNK ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS FELADATA Mottó: 'Ne annyit markolj, amennyit akarsz, hanem amennyit a kezedben tudsz tartani' (Seneca) Cél: 1. A gyermekek egészséges és korszerő életmódjának, egészségvédı szokásainak alakítása. A testilelki egészség és a szociális kapcsolatok harmóniájának megteremtése. 2. Érzelemgazdag, szeretetteljes, nyugodt, autonóm légkör kialakítása, melyben a játék és a mozgás alapvetı tevékenységével biztosítjuk az életkorra jellemzı érzelmi és értelmi fejlıdési folyamatok minıségi változását. 3. A természet szeretetére, megismerésére és megbecsülésére nevelés folyamatában: a természetes és épített környezet iránti pozitív érzelmi viszony korai megalapozása, a környezetkultúra, a környezettudatos magatartás alakítása. Feladat: 1. A gyermekek fejlıdéséhez szükséges egészséges, esztétikus, tiszta környezet és az optimális pszichés klíma megteremtése és folyamatos fenntartása. A gondozás teendıi közben higiénés szokások alakítása, egészségük és testi épségük óvása. Optimális óvodai életritmus és rugalmas napirendi keretek között kedvezı feltételek megteremtése kapcsolat-felvételi igényeikhez és önérvényesítési törekvéseikhez. 2. Családias, vidám, kreatív óvodai légkör megteremtése a játék és a mozgás ideális feltételeivel. A játék és a mozgásszabadság tiszteletben tartása mellett elısegíteni a pozitív személyiségfejlesztı hatásokat, hogy általuk komplex módon erısítsük az érzelmi és értelmi képességek minıségi változását. 3. A szőkebb és tágabb környezet élıvilágát és épített értékeit megismertetni, megszerettetni, hozzájuk főzıdı pozitív érzelmi viszonyt kialakítani. A megismerési folyamatokhoz változatos helyszíneket, élményeket és tevékenységeket szervezni. Szokásokat, szokásrendszereket és viselkedési formákat alapozni, melyek elindítják a gyermekekben környezetre figyelı, környezeti problémák iránt érzékeny környezettudatos viselkedést. 9

10 10

11 III. NEVELÉS KERETE III./1. Egészséges életmódra nevelés Cél: A gyermekek testi-lelki fejlıdésének elısegítése, életviteligényük alakítása. Óvodásaink testi-lelki szükségleteinek kielégítése, melynek során a gyermekekben megalapozzuk az egészség és testkultúrális magatartáskészségeket, szokásokat, melyek az egészséges életvitelhez szükségesek. A gyermekeket képessé tenni arra, hogy az általunk átadott ismeretek birtokában, lehetıség szerint tudatosan végezzék azokat a tennivalókat, amelyek saját és társaik testi épségével kapcsolatosak. Feladat: 1. Egészséges, barátságos, esztétikus környezet kialakítása (nyugalom, érzelmi-hangulati egyensúly fenntartása, optimális pszichés klíma megteremtése.) 2. Napirend, életrend megszervezése, melyben megfelelı idı jut mozgásra, pihenésre, játékra, étkezésre...stb.) Nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó biztosítása. 3. A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségleteik kielégítése, egészségük megırzése - edzettség, mozgásigény, táplálkozás, környezeti feltételek, prevenció. 4. Az óvodai életritmus és a családi életrend egymáshoz való közelítése - követendı példamutatás (nyílt napok, hétvégi kirándulási javaslatok, egészséges táplálkozást prezentáló bemutatók...stb.) Az alábbi táblázat óvodai nevelésünk lényegét tartalmazza: Egészségnevelés SZOMATIKUS NEVELÉS PSZICHOHIGIÉNÉS NEVELÉS SZOCIOHIGIÉNÉS NEVELÉS 1 Higiénés nevelés, személyi, ill. környezeti nevelés 2.Profilaxisra nevelés (betegség megelızés) Egészséges életvezetés Abuzus deviancia profilaxisa (gyógyszer túlfogyasztás) Kedvezı társas miliı mőködtetése Kommunikációs nevelés érintkezési zavarok kivédése. Családi életre nevelés Szerepfeszültségek feloldása 3.Kondicionálás, testnevelés, Stressz elhárítás sport 4.Balesetmegelızésre nevelés Érzelmi nevelés Társadalmi izoláció megelızése Egészségpropaganda 11

12 1. Környezeti feltételek: EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TESTI, LELKI FEJLİDÉS Csoportszobáinkat, udvarrészünket, a berendezést úgy alakítottuk ki, hogy azok gyermekeink biztonságát, kényelmét szolgálják, mozgásigényüket kielégítsék. A csoportszoba közegészségügyi követelményeit szem elıtt tartjuk: a szoba tiszta levegıjének biztosítása (szellıztetés), megfelelı megvilágítás (lehetıleg természetes fény, ill. hımérséklet (20 C, mosdóban 24 C ). Szobáink falai világosak, nagy ablakaink pedig a természetes fény bejutását, és a nap folyamán a rendszeres levegıcserét biztosítják. Párologtatókkal növeljük a levegı páratartalmát. Berendezési - használati tárgyaink méretükben, anyagukban gyermekléptékőek, könnyen tudják mozgatni, formai kivitelezésük kizárja a balesetveszélyt. A játékszereket naponta átnézzük, a balesetveszélyes, törött játékokat eltávolítjuk. Csoportszobáinkban változatos (gyakran cserélhetı) mozgásfejlesztı játékeszközöket alkalmazunk, ezzel is hozzájárulva a napi mozgásszükségletük kielégítéséhez. A gyermekek által használt eszközöket elérhetı magasságban helyezzük el, és bevonjuk ıket a tisztántartásba is. Külön figyelmet szentelünk a kézmőves-barkácsoló, valamint az élı-természetsarok helyének megválasztására. Az öltözıben a gyermekek váltóruhája, cserecipıje, egyéb ruhanemőik, tornafelszereléseik külön jellel - fényképpel ellátott szekrényrészben nyernek elhelyezést. Az elıtérben kifüggesztett, szülıknek szóló információs tábla a nevelés érdekében fontos, folyamatos tájékoztatást biztosít az egészséges életmód szokásalakításáról (étrend, testnevelés napja, kirándulások, zöldséggyümölcs- napok). A mosdóban a gyermekek jellel ellátott törülközıjét, fésőjét és fogmosó felszerelését tároljuk. Gondoskodunk ezek rendszeres tisztításáról, cseréjérıl. A tornaterem berendezését a biztonsági elıírások szerint az óvodáskorúak részére készített mozgásfejlesztı eszközökkel alakítottuk ki. Az óvoda udvarán a gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgáló terek, berendezések kialakítására törekedtünk. Az udvari vizesblokk kialakítása a jövıben nagyon fontos (test felfrissítése, edzése, vízzel való játék). A homokozás a gyermekek udvari tevékenysége során elsı helyet foglal el. A gyermekek egészségvédelmének érdekében naponta fellazítjuk, locsoljuk, évente cseréljük. Teraszunk alkalmas kinti étkezésre, vizuális tevékenységek végzésére, melyet ki is használunk. 2. Tevékenységtartalmak: A gyermekek számára olyan napirendet, tevékenységi ritmust biztosítunk, ami egészséges fejlıdésükhöz nélkülözhetetlen. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek biztonságérzetének megteremtéséhez elengedhetetlen harmonikus társas kapcsolatok támogatására. Elsı naptól kezdve építjük a pozitív érzelmi viszony kialakulását óvónı és gyermek között, hogy érezze a bizalmat, a szeretetet, napjaik félelemmentesen teljenek. Kerüljük a túl sok korlátozást, engedjük bátran tevékenykedni ıket. Személyiségük kibontakozásáért nyugodt légkört, meleg, jutalmazó, megerısítı nevelési módszereket alkalmazunk. Követelménytámasztásunknál kerüljük az alul ill. felülkövetelést, folyamatos figyelmeztetést, a büntetés kilátásba helyezését. 12

13 A durva, agresszív viselkedésmódot tanúsító gyermekekre odafigyelünk, folyamatosan igyekszünk leépíteni ezt a negatív tulajdonságot. Különös figyelmet szentelünk a gyermekeket érı, terhelı stresszoroknak, amelyek a gyermekek nyugtalanságához vezethetnek: csoportszoba magas hımérséklete, szellızetlensége, felnıttek hangos beszéde, sok tiltás, állandó fegyelmezés, parancsolgatás, mozgáslehetıség és a tér beszőkítése... A gyermekek jó közérzete érdekében figyelemmel kísérjük testi szükségleteik igényét (étkezés, pihenés, WC-használat - akkor mehet, ha szükségét érzi, folyamatos folyadék biztosítása...). Egészséges fejlıdésük fontos feltétele az életkoruknak megfelelı egészséges táplálkozás. A naponta visszatérı zöldség és gyümölcs feldolgozó csemegézéssel, közös falatozással formáljuk a gyermekek és szülık szemléletét. A szülık figyelmét ráirányítjuk a nyers zöldség és gyümölcsfogyasztás és a rágás fontosságára, a változatos alapanyagú nyers saláták élettani és ízlésformáló hatására. A feldolgozáshoz szükséges eszközök (szeletelık, reszelık, tálak...) a csoportszobákban (tálaló szekrényekben) állnak rendelkezésre. Az étkezés óvodai feltételeit önkiszolgálással és naposi tevékenységgel valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk az esztétikus terítést, és kultúrált étkezési szokások betartását (étkezés elıtti szellıztetés, szalvéta, terítı, evıeszközök helyes használata...). Kedvet csinálunk az étkezéshez, az ételeket megnevezzük, fogyasztását nem erıltetjük. Öltözködésnél önállóságukat támogatjuk, közben ízlésvilágukat is formáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ruházata az idıjárás változásaihoz igazodó, kényelmes, könnyen felés levehetı legyen. Ennek szükségességét, praktikumát a szülıkkel elızetesen megbeszéljük. Öltözködési, egészségügyi szempontból szükségesnek tartjuk a benti játszóruhát, cserecipıt, kényelmes szabadidıruhát az udvari mozgáshoz. A megbetegedés tüneteit fel kell ismernünk (láz, kipirult arc, izzadás, begyulladt szem, bágyadtság, étvágytalanság, fájdalomérzés, gyors szívverés, hányás, nyelészavar, hasmenés, hörgı nehéz légzés, köhögés...). Betegség esetén, ha szükséges, értesítjük a szülıt, az orvost. Amíg a szülı megérkezik lázát csillapítjuk. A gyermekek gyógyszeres kezelését nem vállaljuk! Csak orvosi igazolással jöhetnek ismét közösségbe. A gyermekek egészségvédelme érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk az óvoda orvosával, védınıvel, fogorvossal, pszichológussal, logopédussal az egészségvédelem társadalmi szervezeteivel. Az óvónı feladatai - A gyermekek fejlıdéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. - A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése. - A nyugodt, szeretetteljes, kiegyensúlyozott óvodai légkör kialakítása. - A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. - A gyermekek táplálkozási, tisztálkodási, öltözködési szokásainak egyénileg történı segítése - A családokkal való együttmőködési formák megkeresése 13

14 - Az óvónı öltözékével, megjelenésével, segítségnyújtásával mintát adjon - A gyermekek egyéni adottságainak, egészségi állapotának (allergia, érzékenység, stb...) figyelemmel kísérése - Minden tevékenységet fokozott szóbeli megerısítéssel kísérjen, a napi óvodai életritmusunkban erre elegendı idıt, nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkört biztosítson. - Együttmőködés a szülıvel, az egészségügyi szakemberekkel, elsısorban a betegségek megelızésében, ill. megszüntetésében. - Korszerő étkezési kultúra közvetítése, melyben igyekezzen partnerként megnyerni a családokat is. - Folyamatos ismeretterjesztı dekoráció készítése a szülık számára, hogy felismerjék egészségüket veszélyeztetı, környezetszennyezı anyagokat (közlekedés, ipari szennyezés, ételszínezék, tartósítószerek, stb...). - A mindennapjainkban példát mutatni az energiával való takarékosságra. A gyermekeken keresztül erre buzdítjuk szüleiket is. Az egészséges életmódra nevelés feladataiba természetes módon integráljuk az alábbi prevenciós feladatokat: - Mozgásfejlesztés: - Testsémafejlesztés: Nagymozgások fejlesztése (pl. járás, futás, mászás...) Finommotorika fejlesztése (pl. gombolás, evıeszköz használata, körömkefe használata, vágás, szeletelés, reszelés...) Szem-kéz koordináció fejlesztése (pl. folyadéktöltés, kenyér- kenés, fésülködés, gombolás, kötés...) Testséma kialakítása, testrészek ismerete (pl. öltözés, gyermekek elalvás elıtti és ébresztı simogatása...) Meghatározott testrészekre koncentrálás (pl. mászókázás, csúszdázás) A test személyi zónájának alakítása (pl. tisztálkodás, öltözés közben a testrészek tudatos megnevezése...) - Percepció fejlesztés: irányú használata...) A környezeti ingerek teljes körő megtapasztalása, az érzékszervek mőködésének finomítása (pl. ételek íze, illata, tapintás,...) Térpercepció fejlesztése (pl. terítés, ruhanemők felvétele, fogkefe helyes 14

15 - Verbális fejlesztés: A fentieket tudatosan kíséri a verbális megerısítés (pl. testrészek, ruhadarabok megnevezése, használati tárgyak ismerete...) A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére A nyugodt, szeretetteljes környezet és bánásmód hatására a gyermek biztonságérzete megnı. A szokások elsajátítása folyamán kialakulnak egészsége életmódbeli készségei, jártasságai. Tevékenységeiben: - Önálló: * a tisztálkodásban, a tisztálkodó eszközök használatában * WC használatakor * fogmosásban * öltözködésben * önkiszolgáláskor * a kimert étel mennyiségének megítélésében * az adott hımérsékletnek megfelelı ruhakiválasztásában - Megfelelıen használja: az evıeszközöket, játékokat, egyéb eszközöket az óvoda és egyéb helyiségeit a környezet tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlı, felmosó) - Tud: * cipıt kötni * gombolni * teríteni * hajtogatni (szalvéta, ruha) * ajtót nyitni, csukni (csendben közlekedni) * természetes testtartással az asztal mellett ülni - Ismeri: a kultúrált étkezés szokásait (csukott száj, asztal rendje, halk beszélgetés) zsebkendıhasználat módját a rendetlenség megszüntetésének módját - Segít: a környezet tisztántartásában, a rend megırzésében a kisebbek különbözı tevékenységében - Részt vesz: foglalkozásokon, sétákon, kirándulásokon, rendezvényeken a játékok és egyéb eszközök elrakásában, tisztán tartásában 15

16 berendezési és egyéb tárgyakat rendeltetésszerően használja a napi tevékenységekhez kapcsolódó eszközök elıkészítésében, használatában, helyretételében tevékenykedik mozgáshoz, sporthoz szükséges felszereléseket, eszközöket biztonságosan használ pihenéshez szükséges teremrendezésben, eszközök elıkészítésében segít Helyes cselekedeteit, jól sikerült megoldásait kiemeljük, személyre szólóan gyakran dicsérjük. Mottó: Figyelmeztetés! Ha meglátom, hogy lelövöd azt a madarat, mely énekelve röpül át a világon, vagy éppen pihen egy faágon, itt kı kövön, tı tövön csı csövön nem marad, és nem lehetsz a barátom! (Zsirai László) III./2. Környezeti nevelés A környezeti nevelés a családban veszi kezdetét, majd az óvodában folytatódik. Kiindulópontja minden esetben a szőkebb természeti és társadalmi környezet, ahol a gyermek él, ahonnan tapasztalatait, információit szerzi, élményeit győjti, valamint a különbözı magatartási és kommunikációs formákat, szokásokat, szabályokat megtanulja (szocializációs-identifikációs folyamatok). Egész lényét az érdeklıdés, a megismerési vágy hatja át. A világ felfedezése motiválja fejlıdését. Teljes érzelmi nyitottsággal, nagy intenzitással fordul az azt körülvevı élı és élettelen környezet felé. Érdekli minden jelenség, történés, tárgy amivel csak kapcsolatba kerül. A pozitív és negatív tapasztalatok élményei, az általuk keltett érzelmek ösztönzik az összefüggések keresésére. Mivel az óvodás korú gyermeket az érzelmei irányítják, a természet megszerettetése, szépségének felfedeztetése is az érzelmein keresztül kell, hogy történjen. A környezeti nevelés több, mint a környezet megismerése. Környezetre figyelı, környezettudatos magatartás megalapozását tartalmazza. 16

17 Cél : 1. Az élı és élettelen környezet megismertetése, a természeti és társadalmi lakókörnyezethez főzıdı pozitív érzelmi viszony alapozása. 2. Sokrétő tevékenység biztosítása, melynek során átélik a gyermekek a felfedezés örömét, megtapasztalják környezetalakító munkájuk eredményét. 3. Viselkedésükben jelenjenek meg környezet harmonikus jártasságok, készségek. 4. Közvetlen tapasztalatokon, érzelmi kötıdésen keresztül jussanak el környezetük megbecsüléséhez, védelméhez. 5. A gyermekek érdeklıdésére, cselekvési vágyára, érzelmi vezéreltségére alapozva korszerő szokásrendszert, gondolkodásmódot és viselkedésmódot- viselkedés kultúrátalapozzunk Feladat : 1. Az életkori sajátosságoknak, a helyi adottságoknak megfelelı mőveltségtartalmak kidolgozása, sokféle tevékenység és élmény biztosítása. 2. A nevelési területek és a tevékenységi formák komplexitásának megteremtése 3. Konkrét cselekvésekbe ágyazva összefüggéseket felfedeztetni - ökológiai szemléletmód alapozása, miszerint minden mindennel összefügg a természetben. Az óvónı feladatai - Tegye lehetıvé a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését. - Biztosítson alkalmat, idıt, helyet és eszközöket a spontán és szervezett tapasztalatszerzésre, a közös élményekre, a kísérletezésre, az összefüggések megláttatására és következtetések levonására- matematikai alapfogalmak kialakítására. - Részesítse elınyben a természetes anyagokat és azok felhasználását, barkácsolás, dekorálás, ajándékkészítés alkalmával. - Rendelkezzen széleskörő természetismerettel, pozitív életszemlélettel, ökológiai szemléletmóddal. - Támogassa, és cselekvıen vegyen részt a lakótelepi családok szemléletmódjának formálásában, (komposztálás, újrahasznosítás, takarékos bánásmód az energiákkal, felesleges csomagolóanyagok kiküszöbölése a vásárláskor, hulladékkezelés, mérgezı anyagok a táplálékban) - Teremtse meg a lehetıséget a népi hagyományok ápolásához, az anyanyelv, a népi kultúra és a hazaszeretet élményeinek az átéléséhez. Környezeti nevelésünk helyszínei - óvodakert, virágoskert - séták, kirándulások - múzeumok, tájházak 17

18 Az ökológiai szemléletmód formálásához nyújtanak segítséget a visszatérıévszaknak megfelelı- kirándulások és az alábbi színterek. Természettudományi Múzeum Mezıgazdasági Múzeum Közlekedési Múzeum Állatkert Vadaspark Népliget Mogyoró hegy, Repülıtér, A kirándulások finanszírozását pályázatok útján kívánjuk megvalósítani, illetve az SZMK által elfogadott szülıi hozzájárulás igénybevételével. A külsı és a belsı környezet megismerésére nevelés során folyamatossá tesszük a gyermekek számára, azokat a játékos, vidám, koruknak megfelelı tevékenységeket, melyben érvényesül: - a személyes tapasztalás, vizsgálódás, - kötetlen szemlélıdés és a kötött szempontok alapján történı megfigyelés. Arra törekszünk, hogy a megfigyelések tartalmazzanak: - különbségekre, hasonlóságokra - összehasonlításokra, csoportosításokra irányuló kereséseket - ítéletalkotásokat, relációk feltárását - konkrét fogalmak megalkotását - kapcsolatok kiépítését - oksági kapcsolatok keresését A tevékenységek során elemi tudományos megismerési módszereket alkalmazunk: - megfigyeléseket, - vizsgálódásokat, - összehasonlításokat, - méréseket, becsléseket, - kísérleteket, - modellezéseket (környezetszennyezések érzékeltetésére, pl.: víz, hó, levegı szennyezettségének megfigyelésekor) Vizsgálódásaink közben gyarapítjuk, fejlesztjük a gyermekek matematikai ismereteit, képességeit, a külsı környezet élı és élettelen részeinek összehasonlításával, a szín, az alak, a formák mennyiségtulajdonságaival, a kiterjedések, elhelyezkedések viszonyításával, rendezésekkel,... stb. A közvetlen környezet tevékeny alakítása közben - évszakoknak megfelelı gyermekek által végzett munkák közben érvényesülnek a legjobban a szociabilitás személyiségfejlesztı hatásai (társas életre, barátkozásra, társas érintkezésre való hajlam a mikrokörnyezetben) a társ jelenléte jutalmazó, erısítı jellegő, önbizalmat ad, bátorságot indukál, formálja az önértékelést a társ élményforrást jelent, ötletet produkál csökkenti a stresszt (hangulat, vidámság, jókedv) az együttmőködésben magasabb cél biztosított (egységben az erı) elısegíti a másság elfogadását 18

19 A környezeti nevelésben megjelennek a különbözı nevelési területek, tevékenységi formák -integrálódnak- és sajátos kölcsönhatásban felerısítik, kiteljesítik egymást -vers, mese, ének, A mozgásos -és munkatevékenységek, játék, anyanyelv, kommunikáció. Erkölcsi -érzelmi - értelmi nevelés. Hatással vannak a gyermekek érzelmeire, szokásrendszerére, viselkedésére, szocializációjára, értékrendjére. A viselkedésminták, attitődök elsajátítása közvetlen tapasztalatok útján történik - modellkövetéssel: elleséssel, megfigyeléssel, utánzással. A tanulási folyamatban meghatározó, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, melyet az életkori sajátosságaik biztosítnak számukra: - a kíváncsiság, az érdeklıdés, a motiváltság, a bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetısége, a tévedés szabadsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együttmőködés és a játék öröme. Eredményét tekintve a tanulás: a gyermekben nem elsısorban az ismeret szintjére, hanem a viselkedésére, magatartására, az értékrendjére és az attitődjére irányul. Domináns szerepe van: a szociális, a kooperatív és a játékban tanulásnak. Speciális területek a környezetkultúra és a viselkedéskultúra alapozásában 1. Táplálkozáskultúra 'külsı én' 2. Mentálhigiéné 'belsı én' 3. Tárgykultúra 4. Viselkedéskultúra 5. Környezetvédelem Az egészséghez vezetı életmód szokásai 1. Táplálkozáskultúra 'külsı én' - Étkezési és környezetkultúra kérdése- mit eszünk? - (A gyermek nem azt szereti, ami számára egészséges, hanem amihez a családban hozzászokott.) - Vitamindús, könnyő, teljes értékő táplálék elınyben részesítése. - A fizikai lét öröme, a táplálkozás, az ízlelés öröme, pozitív szerepet tölt be az életünkben. - Táplálkozáskultúra szempontjából lényeges, hogy az agyon színezett, illatosított, túl édesített ételek torzítják az ízlelést, allergizáló anyagokat juttatnak a szervezetbe (csokoládé, sütemény, torta, szörp, üdítı) 19

20 . Mentálhigiéné 'belsı én' szempontjából lényeges az óvodás korosztály számára - Az én-kép kialakulásához hozzátartozik az ápoltság, a tiszta ruházat, a gondozott haj, köröm, és a fogápolás igénye is. - Az én -tudat kialakulása, helyes önértékelés. - Társas helyzetben megtanulja magát megkülönböztetni másoktól. A gyermekekre visszaható mentálhigiénés hatások szempontjából nagyon fontos tény: ha a felnıtt egészséges, akkor képes nyugodt, derős, hangulatos légkört teremteni. Legfontosabb a belsı derő. Csak a szülık megnyerésével iktatható ki a gyermekek életébıl az agresszió, a fenyegetettség és a kiszolgáltatottság. A 'videópiac' valóságos környezeti ártalom. A gyermekek látják a dühöt, az erıszakot, az agressziót, a haragot, melyek frusztrálják ıket. A feszültéségek szeretettel kiküszöbölhetık! 3. Tárgykultúra alakítása - esztétikus környezet igénye - tárgyakhoz, bútorokhoz, játszótéri- és lakókörnyezethez való viszony megbecsüljük, vigyázunk rá, velük való bánásmód - a természetes anyagok használatához főzıdı igény - a közvetlen környezet alakításában való aktív részvétel igénye. 4. Viselkedéskultúra: A társas együttélés hétköznapi és ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó szokás és szabályrendszer - a családban az óvodában, a természeti és társadalmi környezetben. Apró hétköznapi szokásokkal érhetı el a környezetére odafigyelı, értı környezettudatos magatartás. A szabályok csak akkor válnak bensıvé, ha a családban és az intézményes nevelésben: bensıséges szeretetben formálódnak, stabilizálódnak. Viselkedéskultúra tekintetében feladatunknak tartjuk, hogy az identifikációs és szocializációs folyamatokat pozitív tartalommal töltsük fel a gyerekek korának megfelelı erkölcsi értékeket alapozzunk meg. A humanista értékrend részeként megismertetjük gyermekeinkkel: a minden élı iránti tisztelet elvét, gyakoroljuk a globális gondolkodás és lokális cselekvés elvét. 5. Környezetvédelem, és természetvédelem A szülık szemléletformálása a gyermekeken keresztül történik. A természetszeretı, környezetkímélı magatartás, - a pozitív viszonyulás személyiségbe történı beépülését az óvoda csak a családok megnyerésével, a közös törekvések eredményeként valósíthatja meg! Ennek érdekében: - ízléses dekorációs falat rendszeresítettünk aktuális információk átadására 20

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai Dusnok-Fajsz Társult Általános Mővelıdési Központ, Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai nevelési programja

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A kecskeméti Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája KÖRLÁNC KÖRNYEZETI NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KECSKEMÉT 2013. 1. Az intézmény adatai Az intézmény neve: címe: Feladat ellátási helyei: Corvina Óvoda

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Mozgás Sport Egészség

Mozgás Sport Egészség A Pitypang Óvoda Mozgás Sport Egészség Nevelési Programja Írta: a Pitypang Óvoda nevelıtestülete 2010. Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3. 1. 1. Az óvoda adottságai, bemutatása..3. 1. 2. Az óvoda személyi

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben