MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia"

Átírás

1 Gulyás István MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia A hagyományos könyvviteltan bírálata bıvített kiadás Jelen könyvet, vagy annak részleteit a szerzı és a kiadó engedélye nélkül bármilyen formátumban kereskedelmi forgalomba hozni tilos. Kiadó: GIN Professional Kft; Budapest, Edit u. 15; Gulyás István Modern könyvviteltan II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia - A hagyományos könyvviteltan bírálata címő mőve Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 3.0 Unported Licenc alatt van. Based on a work at Permissions beyond the scope of this license may be available at

2 2 Gulyás István 2009-ben (Született: én Budapesten)

3 3 Gulyás István MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia A hagyományos könyvviteltan bírálata bıvített kiadás ISBN

4 4 Vannak olyan helyek, ahol a semmittevés is becsületesebb dolog, mint a felületes munka. Ilyen hely például a tudomány, de különösen az oktatás. Gulyás István

5 5 TARTALOM ELİSZÓ ÉS AJÁNLÁS... 7 I. A TUDOMÁNYOS TERMINUS (FOGALOM) RENDELTETÉSE, KÉPZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI... 8 II. A HAGYOMÁNYOS KÖNYVVITELTAN VIZSGÁLATA ÉS BÍRÁLATA ELİZETES DEFINÍCIÓK FELHASZNÁLT MÉRTÉKEGYSÉGEK, KVÁZIMÉRÉS, SZÁMÍTÁS ÉS MINİSÍTÉS A VAGYONKÖNYVVITELBEN Mérünk-e a vagyonkönyvvitelben? A mérés fogalma A számítás fogalma A számvitelben kvázimérés van, klasszikus mérés nincs. És a könyvvitelben? Bónusz: A mérés, a számítás és a minısítés különbsége. Minısítés a vagyonkönyvvitelben A könyvvitelben regisztrált mértékegységek MILYEN AZ EREDMÉNY, A HOZAM, A RÁFORDÍTÁS, A KÖLTSÉG, ILLETVE A BEVÉTEL ÉS A KIADÁS FOGALMAK SZABATOS MEGHATÁROZÁSA? Az eredmény (M) A hozam (H) A költség illetve a ráfordítás (R) terminus azonos vagy két különbözı dolgot jelölhet a könyvvitelben? A bevétel (B) és a kiadás (K) A KÖLTSÉG ESZKÖZ, AVAGY FORRÁS (TİKE) TERMÉSZETŐ? A KETTİS KÖNYVVITELNEK MI ADJA A LÉNYEGÉT? A HIBÁK FELOSZTÁSA, OSZTÁLYOZÁSA CSAK AZ OSZTÁLYKOHERENCIA-ADATOK, AVAGY A TARTOZIK-KÖVETEL ADATPÁROS HIBÁS KÖNYVELÉSÉT FELTÉTELEZVE; E HIBÁK OKAI ÉS MEGNYILVÁNULÁSUK Az osztálykoherencia- avagy a tartozik-követel adatpáros hibás könyvelésének következményei és kimutathatósága Az inadekvát ellenır-automaták elve MILYENEK A VALÓDI DINAMIKUS MÉRLEGEK? Az m serpenyıs (m 2) valódi dinamikus vagyonmérleg A schmalenbachi ún. dinamikus mérleg és az m serpenyıs (m 2) valódi dinamikus vagyonmérleg eltérı jellegzetességei ZÁRT RENDSZERE-E A VAGYONKÖNYVVITEL? A KÖNYVVITEL TÖRTÉNETE ÉS IRODALMA 1945-TİL NAPJAINKIG A SZÁMLAELMÉLETEK TÖRTÉNETE AZ ÚN. PERSZONÁLIS MODELLTİL MÁIG A kettıs könyvvitel számlaelméletei Az egyszeres könyvvitel elmélete Kuntner Róbert egyszeres könyvviteli elmélete, avagy az egyszeres strandpapucs problematikája Valóban egyszeres könyvvitel a manapság is használt úgynevezett egyszeres könyvvitel? A HAGYOMÁNYOS KÖNYVVITELTAN ZSÁKUTCÁBAN A SZÁMLAELMÉLETEK HALÁLA Az elméletek halálának természete A számlaelméletek halálának okai A hagyományos könyvviteltan zsákutcába torkolló fejlıdésének és ortodoxszá válásának oka FÜGGELÉK A KÖNYVVITELI VAGYONOSZTÁLYOZÁS A logikai és a vagyonkönyvviteli osztályozás összehasonlítása A vagyonosztályokba tartozó individuumok száma és annak pozitív együtthatójú lineáris transzformáltja A VAGYONKÖNYVVITELI OSZTÁLYOK ÉS A HAGYOMÁNYOS FİKÖNYVI SZÁMLÁK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK ÉS AZONOSSÁGOK AZ ABSZTRAKT GAZDASÁGI ESEMÉNY ÉS TÍPUSAI A gazdálkodóra jellemzı gazdasági eseménytípusok szerepe és szerkezete

6 6 3.2 Az eseménytipizálás elvei és módszerei A konkrét könyvviteli események szelekcióján alapuló tipizálás elve és módszere: Az absztrakt gazdasági eseménytípusok lehetséges halmazának folyamatos felépítése szelekcióval egybekötött tipizálással: Az absztrakt gazdasági eseménytípusok lehetséges halmaza felépítésének osztályozáson és szelekción alapuló tipizálási elve és módszere: Az absztrakt gazdasági események gazdálkodóspecifikusságának elve, és a szabványos gazdasági eseménytípus FÜGGELÉK PÉLDÁK A KÜLÖNFÉLE ABSZTRAKT ESEMÉNYTÍPUSOK INTERPRETÁCIÓJÁRA KIJELENTİ MONDAT FORMÁJÁBAN PÉLDÁK A KÜLÖNFÉLE ABSZTRAKT ESEMÉNYTÍPUSOK INTERPRETÁCIÓJÁRA ESEMÉNYNÉVVEL IRODALOMJEGYZÉK TÁRGYMUTATÓ

7 7 Elıszó és ajánlás E könyvben szakirodalmi idézetek, valamint a forrásaik megjelölése és világos magyarázatok, illetve ahol az szükséges a problémát megvilágító példák alapján tisztázásra kerülnek olyan fontos, a hagyományos könyvviteltan magyar és külföldi szakirodalmában ellentmondóan vagy sehogyan sem tárgyalt kérdések, mint: Milyen követelményeket kell teljesítenie a tudományos terminusnak (fogalomnak) általában és a könyvviteltanban is? Mérünk-e a könyvvitelben vagy nem? Milyen a hozam, a költség, a ráfordítás, a bevétel és a kiadás szabatos meghatározása? Különbözik-e a költség és a ráfordítás fogalmak tartalma vagy nem? Ha igen, miért, s ha nem miért nem? A költség eszköz vagy forrás (tıke) természető? Valóban dinamikus mérleg-e a schmalenbachi Dynamische Bilanz? Zárt rendszer-e a kettıs könyvvitel? S ha valami zárt e könyvvitelben, akkor mi az, milyen tekintetben és miért? A kettıs feljegyzés adja-e valóban a kettıs könyvvitel lényegét? Megbízható-e a TF= KF és az E=F ellenır-automata? Betölti-e egy komplett és így értelmesen használható könyvvitel szerepét az úgynevezett egyszeres könyvvitel? Egyáltalán: egyszeres-e az egyszeres könyvvitel? Érdemben fejlıdhet-e még a számlaelméletek alapján a kettıs könyvvitel és tana? E kérdések megválaszolása során néhány tévhitet eloszlatok, és mivel a hagyományos könyvviteltan általam lényegbevágónak és ezért figyelemre méltónak tartott hibáival, hiányosságaival foglalkozom, feltételezem, hogy a Kedves Olvasó rendelkezik legalább a könyvviteltan alapjainak ismeretével. Ezek figyelembevételével ajánlom e könyvet elsısorban a könyvvitel tudományos kutatói, oktatói és tanulói, a könyvvizsgálók és a mérlegképes könyvelık, az adóhivatalnokok és állami számvevık, az igazságügyi könyv- és adószakértık, a számviteli jogalkotók, valamint a gazdasági ügyek bírái, ügyészei és ügyvédei számára. Budapest, Gulyás István

8 8 I. A tudományos terminus (fogalom) rendeltetése, képzésének és használatának követelményei. Mielıtt rátérnénk a hagyományos és a modern könyvviteltan alapvetı fogalmainak ismertetésére, célszerő összefoglalni a modern logika és a tudományelmélet ismereteire is támaszkodva a tudományos terminus rendeltetésére, képzésére és használatára vonatkozó követelményeket. Két okból is: egyrészt mert ezen ismeretek a logika és a tudományelmélet mővelıinek könyveiben szétszórva találhatók és többnyire az általában vett fogalomalkotásra vonatkoznak, nem kifejezetten a tudományos terminusra fókuszálnak, másrészt azért, mert a tudományos terminusra nézve a követelmények összefoglalva egy könyvben nem olvashatók sehol, viszont e könyvben ezen követelmények alkalmazására, összefoglalt ismeretére feltétlenül szükség lesz ez a hagyományos könyvviteltan ma már erısen ortodox jellegébıl (ennek részleteire késıbb kitérünk) szükségképpen következik is. Ezek után elırebocsátom, hogy felfogásom szerint a tudományos terminus (azaz a tudományos fogalom) egyik fontos rendeltetése a tudomány egzaktságának elısegítése, a másik a tudomány/az elmélet koherenciájának biztosítása. Ennek érdekében elıször is a tudományos terminus felhasználásával, valamely tudomány vagy tudományág mővelıje, oktatója tudománya tárgyalási univerzumában, adott nézıpontból vett alapfogalom esetén ismertetés, különben definíció révén véglegesen és egyértelmően hozzárendel egy szóhoz vagy egy értelmes szócsoporthoz, mint jelöléshez vagy másként: névhez, elnevezéshez, egy, az elıbbi (elıbbiek) által ténylegesen jelölt, tág értelemben vett dolgot 1, mely lehet egy létezı vagy gondolatbeli halmaz is, akár mindössze egyetlenegy eleme van (pl. Milka tehén ), akár sok (pl. patások ). Eme ökölszabály másként fogalmazva azt jelenti, hogy egy tudomány(ág)on vagy egy elméleten belül egy tudományos fogalom, illetve a jelölése, csakis egyetlenegy dolgot fedhet, többet nem! 1 A dolog fogalom alatt közelebbrıl szabatosan meg nem nevezett tapasztalati, képzeleti, vagy gondolati tárgyat értünk a Magyar Értelmezı Kéziszótár meghatározásának megfelelıen.

9 9 Mindez nem jelenti azt, hogy egy tudományos fogalomnak ne lehetne több 2 természetesen más és más aspektusból vett, mégis adekvát definíciója. Például: a négyzet definiálható, mint egyenlı oldalú téglalap, vagy, mint derékszögő rombusz a határátmenetekre is tekintettel. Vagy: a villanyborotva tekinthetı testápolási cikknek, de elektromos készüléknek is. 3 Mindazonáltal az ökölszabály ekkor is érvényben marad: a fogalom és jelölése mindannyiszor ugyanazt az egyetlen dolgot jelenti, csak más-más nézıpontból megközelítve a tényeket, illetve más-más megvilágításban interpretálva azt mely nyilvánvalóan nem puszta öncél! Másodszor: az egzaktság igénye megköveteli azt is, hogy az adott tudományban bevezetett terminusként felhasznált szó vagy értelmes szócsoport egyúttal találó 4 is legyen, illetve Hársing szavaival élve: kellı metaforikus erıvel 5 bírjon az általa jelölt dologra nézve, azaz célszerően és találóan utalnia kell a fogalom tartalmára, a definiensre 6. Az elıbbieknek megfelelı módon létrehozott terminust rendeltetésének megfelelıen az adott tudomány valamely elméletének egzakt és koherens (ellentmondásmentes) felépítésére, érthetı tárgyalására 7 és tudományos problémái megoldásának 8 elısegítésére használjuk. Ha a tudományos terminus a rendeltetését, azaz az egzaktság megalapozását és a tudományon/elméleten belüli koherencia biztosítását nem töltené be, mert például nem egyetlen dolgot jelentene, vagy mert halmaz esetén a definiens tartalma szőkebb vagy tágabb halmazt jelezne, mint a terminus jelölte halmaz, akkor az elméletben koherenciazavar, alkalmazásával pedig káosz keletkezne menthetetlenül. De ugyanúgy zavart okoz az 2 Ld.: Pl.: Pólya György: A gondolkodás iskolája. A matematika módszerei új megvilágításban; 76. oldal 6. pont. (Fordította: Lakatos Imre. (Bibliotheca, Budapest, 1957); de lásd még errıl: Madarász Tiborné Pólos László Ruzsa Imre: A logika elemei, 184. oldal. Osiris Kiadó, Budapest, Madarász Tiborné Pólos László Ruzsa Imre: A logika elemei, 184. oldal. Osiris Kiadó, Budapest, Nyilvánvalóan nem lett volna találó, ha Newton a testek fizikai egymásra hatását erı helyett mondjuk ütés szóval jelöli, amint enyhén szólva nem lenne találó az állattanban a ló jelölető állatot nyerítı -nek titulálni, noha mindkét esetben közel járnánk a dolog lényegéhez. Lásd még errıl: Madarász Tiborné Pólos László Ruzsa Imre: A logika elemei, 182. oldal. Osiris Kiadó, Budapest, Hársing László: Bevezetés a tudományelméletbe, x. oldal; Bíbor Kiadó, Miskolc, Madarász Tiborné Pólos László Ruzsa Imre: A logika elemei; 182. oldal (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 7 Pl.: Peák István: Bevezetés az automaták elméletébe. (Tankönyv Kiadó, Budapest, 1977.). 8 Pl.: Pólya György: A gondolkodás iskolája. A matematika módszerei új megvilágításban; oldal. (Fordította: Lakatos Imre. (Bibliotheca, Budapest, 1957); vagy pl.: Pólya György: A problémamegoldás iskolája. (Tankönyv Kiadó, Budapest, 1967.)

10 10 értelmezésben az is, ha a terminus nem találó, nem frappáns, és ha nem rendelkezik kellı metaforikus erıvel. Belátható, hogy nem találó és nem is frappáns például a 'szám' helyett a 'mennyiségjel', vagy például a 'szabad esés' helyett a 'zuhanás' alkalmazása. Viszont igényünknek megfelelı terminusok: pl. növénytanban az ibolya, a jonatán alma, a bogyós gyümölcsőek, fizikában pl. az erı, a szabad esés, matematikában pl. a szám, a természetes szám, a pozitív valós gyök, vagy a filozófiában pl. az anyag, a tudományos világnézet, az Isten, a közgazdaságtanban pl. a tıke, a szabad piaci verseny, illetve a könyvviteltanban pl. a vagyon, az adósság, a leltár vagy mondjuk a kontírozási összefüggés. Természetesen annak mint jeleztük elvben nincs semmi akadálya, hogy például a közgazdaságtan tıke jelılető fogalmát a pénzt szülı pénz, vagy mondjuk a gazdálkodás egyik forrása logikai szinonimákat jelölı szavakkal is minthogy ezek tartalmilag megközelítıleg ekvivalensek a tárgyalás változatos stílusának biztosítása végett megnevezzük", azonban az elsı megnevezés nyilván rövidebb, tömörebb és találóbb is, és még metafórikusabb is az utóbbiaknál a terminusképzésre. Ugyanakkor, hacsak lehet, kerülni kell adott fogalom logikai szinonimáinak párhuzamos használatát és folyamatos váltogatását elsısorban didaktikai okokból a könnyebb érthetıség kedvéért. (Ez utóbbi követelményt sajnos e könyvben sem lehet maradéktalanul megvalósítani, mert a könyvviteltanban eddig meggyökeresedett szinonimákat muszáj változatlanul életben tartani a modern és a hagyományos könyvviteltan közötti kapcsolat, a fogalmak beazonosíthatóságának biztosítása végett.) Összefoglalva a tudományos terminus (fogalom) rendeltetésével, képzésével és használatával kapcsolatos alapvetı követelményeket, a következıknek maradéktalanul teljesülnie kell, hogy a tudomány ideértve a könyvviteltant, mint tudományt is egzaktságát és koherenciáját a terminusok használata valóban elısegítse: 1. Egy tudományos terminus (fogalom) és a jelölésére szolgáló szó vagy kifejezés egy tudományon, tudományágon vagy egy elméleten belül csakis egyetlenegy (tág értelemben vett) dolgot 9 jelölhet ( fedhet ), többet nem (!), mely dolog lehet egy létezı vagy gondolatbeli halmaz is, akár mindössze egyetlenegy eleme van (pl. Milka tehén ), akár sok 9 A dolog fogalom alatt közelebbrıl szabatosan meg nem nevezett tapasztalati, képzeleti, vagy gondolati tárgyat értünk a Magyar Értelmezı Kéziszótár meghatározásának megfelelıen.

11 11 (pl. patások ). (Ezért a homonimák alkalmazása terminusként kizárt!) Ezt alapfogalom esetén a terminus jelentésének szabatos ismertetésével, különben pedig korrekt definíciójával biztosítani kell. (Pl. a tehén szó, mint terminus, egymaga nyilvánvalóan nem teljesítheti e követelményt pl. a borját szoptató nıivarú szarvasmarha és az anyanyúl együttes jelölésére nézve noha mindkettı anyaállat.) 2. Ha a terminus egy halmazt jelöl, akkor alapfogalom esetén az ismertetése, különben a definiense se nem szőkítheti se nem bıvítheti a terminus által jelölt halmazt. (Pl. a patás szó, mint terminus, nem teljesítheti e követelményt pl. egyedül a szarvasmarha jelölésére nézve, tekintve, hogy pl. a ló, a zebra, a szamár, a szarvasmarha, a bölény, a rinocérosz, a teve, a víziló, a kecske, a disznó, a birka, a zsiráf, az okapi, a jávorszarvas, a szarvas, a tapír, az antilop és a gazella is patás állat. Ezek mindegyikére nézve viszont patás vagy patások alakban természetesen megfelelı terminus.) 3. A terminus találó 10, frappáns és metaforikus erıvel 11 bíró kell legyen az általa jelölt dologra nézve, másképp: célszerően és találóan utalnia kell a fogalom tartalmára, azaz a definiensre 12. (Pl. a fizikában az erı szó helyett az ütés, mint terminus, nem megfelelı a találó és a fogalom pontos tartalmára utalás két kritérium tekintetében.) 4. A terminus ismertetése vagy definíciója (definiense) logikai értelemben szabályos és egzakt (azaz világos megfogalmazású, szabatos, pontos és egyértelmő) kell legyen. (Pl. a négyzet következı definíciója nem egzakt: négy egyenlı oldallal határolt derékszögő alakzat, mert az oldallal határolt kifejezésrıl nem tudni, hogy egyenes, avagy valamilyen görbe oldalakat jelöl, az alakzat szóról sem tudni, hogy síkbeli avagy térbeli, azaz e definiens nem egyértelmő. Ellenben a négy egyenlı és egyenes oldalú derékszögő egysíkbeli alakzat definiens egzakt a négyzetre nézve.) 5. A terminusnak pontosan illeszkednie kell a tudomány(ág)on/elméleten belüli terminusok hierarchikus rendszerébe (az elızı magyarázza a következıt, vagy az elızıt magyarázza a következı), azaz ismertetése 10 Nyilvánvalóan nem lett volna találó, ha Newton a testek fizikai egymásra hatását erı helyett mondjuk ütés szóval jelöli, amint enyhén szólva nem lenne találó az állattanban a ló jelölető állatot nyerítı -nek titulálni, noha mindkét esetben közel járnánk a dolog lényegéhez. Lásd még errıl: Madarász Tiborné Pólos László Ruzsa Imre: A logika elemei, 182. oldal. Osiris Kiadó, Budapest, Hársing László: Bevezetés a tudományelméletbe, Bíbor Kiadó, Miskolc, Madarász Tiborné Pólos László Ruzsa Imre: A logika elemei; 182. oldal (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.)

12 12 vagy definíciója nem tartalmazhat az érintett tudomány(ág)on/elméleten belül ismeretlen vagy definiálatlan fogalmat. 6. A terminus nyelvi és logikai szempontból is ekvivalens (azonos tartalmú) szinonimáit csak a legszükségesebb esetben és csak az elızı ismeretekkel való kapcsolat megteremtése érdekében szabad használni, különben nem. És ismét figyelmeztetünk: Ha egy terminusra nézve akár csak egyetlen e felsorolt 6 kritérium közül nem teljesül, akkor az adott terminus nem alkalmas tudományos terminusként való használatra, azaz az ilyen terminus nem tudományos terminus. II. A hagyományos könyvviteltan vizsgálata és bírálata Elızetes definíciók Elöljáróban néhány nyomban felhasználásra kerülı, modern könyvviteltanbeli fogalom meghatározását ismertetem. A vagyonosztályok és a hagyományos kettıs könyvvitelbeli számlák összefüggésérıl további részletesebb ismertetés található a könyv végén az 1. Függelékben. Ezen ismereteket nem szükséges megtanulni, hanem csak figyelmesen elolvasni és megérteni. Lássuk tehát a definíciókat: 1. Az {O 1,O 2,..,O n }=ƒ(o,r e )=O C függvény által kifejezett mőveletet, amely a nem üres O halmaz elemei között érvényes R e ekvivalenciareláció szerint kölcsönösen egyértelmően egymáshoz rendeli az (O,R e ) párt és az O halmaz O i (i=1,2,...,n) diszjunkt 13 részhalmazait, valamint az O C függvény kimenetét osztályozásnak, 14 míg az O-t és annak minden R e szerinti O i részhalmazát ekvivalenciaosztálynak, ill. röviden csak osztálynak nevezem. O-ra és az O i -kre nézve teljesülnek a következı állítások: (1) O i O j =Ø, ahol i,j=1,2,...,n és i j; (2) O 1 O 2... O n =O; (3) az O halmaz két eleme akkor és csak akkor eleme ugyanazon O i osztálynak, ha ekvivalens egymással az R e szerint. Az R e ekvivalenciarelációt osztályozási aspektusnak fogom nevezni. 2. Ha egy osztályt nem osztunk fel diszjunkt részekre, akkor végsı, míg minden tovább osztott osztályát közbülsı osztálynak nevezzük. Az eredeti, még fel 13 Diszjunkt = közös elem nélküli 14 Részletesebb kiegészítı magyarázat olvasható az 1. Függelék 1. pontjában.

13 13 nem osztott halmaz neve abszolút, míg a közbülsı osztályé egyben relatív alaposztály. 3. Valamely osztályozás osztályain értelmezett mértékfüggvény (pl. mint az osztály elemeinek mennyisége, pénzbeli vagy más értéke, stb.) értékét, ha alapvagy közbülsı (relatív alap) osztályhoz tartozik, fıösszegnek, ha végsı osztályhoz tartozik, részöszszegnek nevezzük. 4. Osztályozási rendszer alatt egy adott t. idıpontban (t=1,2,...) létezı alaposztály és/vagy ezt az alaposztályt a (0;t] idıszakban eredményezı változások egy vagy több osztályozása és ezek osztályai, valamint az ezen osztályokhoz tartozó fı- és részösszegek összességét értem. 5. A vagyonosztályozás 15 olyan osztályozás melynek abszolút alaposztálya azonos a vagyontárgyak halmazával egy adott t. idıpontban (t=1,2,...), vagy azonos egy adott (0;t] idıszakban bekövetkezett vagyonváltozások halmazával. 6. Valamely gazdasági esemény adatszerkezete alatt egy rendezett adat-n-est vagy a következı formulával képviselt n elemő (n 4) sorvektort értek: esemény _ idıdıpontja esemény _ neve_( leírása) esemény _ mennyiségi_ adata esemény _( pénz) érték _ adata x e* = * a1 a2 a3 a ak 7. Bizonylatolt gazdasági esemény az esemény megtörténtét 16 igazoló okirat, a bizonylat rendezett véges adatsora, azaz adat-n-ese vagy n elemő (n 5) adatvektora. Az ilyen adatvektor szerkezetét mutatja a következı formula: = a (e)* 15 Részletesebb kiegészítı magyarázat olvasható az 1. Függelék 1. és 2. pontjában. 16 Megtörtént jogi és gazdasági értelemben egyaránt.

14 14 esemény_ idıpontja bizonylat_ azonosítója esemény_ neve esemény_ mennyiségi_ adata esemény_ pénzértéke x * * a1 a2 a 3 a 4 a a k = = 8. A gazdasági esemény koordinátái alatt a hagyományos kettıs könyvvitelben egy, a szokásos tartozikkövetel vagy a nı-csökken sorrend szerint rendezett adat-2-est (adat-párost) vagy egy 2 elemő sorvektort, míg az N-szeres vagy N aspektusú (N 3) könyvvitelben 17 olyan adat-n-est vagy n elemő sorvektort (n 2) értek, melynek elsı két eleme az elıbbiek szerinti adat-pár, míg a 3. elemtıl kezdve minden további eleme a vagyonosztályozási rendszer eszköz és forrás osztályozáson kívüli osztályozásainak sorrendje szerint rendezett nem számítva ide az idı szerinti osztályozás adatát, mert azt az esemény kelte eleve megadja. Ez az adat-n-es vagy n elemő (adat)sorvektor (n 2) az elemei révén megmutatja, hogy egy gazdasági esemény bekövetkezése kapcsán az osztályozási rendszerben mely végsı osztályok részösszege (vagy a hagyományos kettıs könyvvitelben az eszköz- és/vagy forrásszámlák közül mely számlákhoz tartozó egyenleg) változik meg és hogyan: nı avagy csökken Értelmes (másképp: reális) az olyan eseménykoordináta-n-es vagy n elemő sorvektor (n 2), amely a lehetséges események valamelyikének bekövetkezése kapcsán, az osztályozási (a hagyományos kettıs könyvvitelben a számla-) rendszerben azokat és csakis azokat a végsı vagyonosztályokat (a hagyományos kettıs könyvvitelben azokat a számlákat) jelöli meg maradéktalanul, amelyeknek az esemény jellege és tartalma szerint meg kell változzon a részösszegők (hagyományos kettıs könyvvitelben a számlaegyenlegük). a ( be)* 17 Az N-szeres (N 3) vagyonkönyvvitelben a vagyont és/vagy a változásait N különféle (N=3,4, ) aspektus szerint osztályozzuk. 18 A hagyományos könyvvitelben a gazdasági eseményhez tartozó eseménykoordináta-párt (ekkor n=2) kontírozási vagy számlaösszefüggésnek nevezzük..

15 Könyvviteli eseménynek nevezem a bizonylatolt valódi vagy nem valódi 19 gazdasági esemény könyvvitelben feljegyzett adatvektorát, mely kiegészült a gazdasági esemény koordinátáival. Az ilyen adatvektor szerkezetét mutatja a következı formula: esemény_ idıdıpontja bizonylatának _ azonosítója esemény_ neve_( leírása) esemény_ koordinátái esemény_ mennyiségi_ adata esemény_( pénz) értéke... x * = a1 a2 a3 a4 a5 a6... ak * = a ( ke)* 11. Absztrakt gazdasági eseménynek fogom nevezni azt az egy elemő sorvektort, (vagy másképp: adat-1-est), amely a bizonylatolt gazdasági esemény, vagy a könyvviteli esemény minden más adattípusától elvonatkoztatva mindössze csak az a 3 adattípust [ esemény neve (leírása) ] tartalmazza. 12. Szabványos gazdasági eseménynek nevezem az olyan absztrakt gazdasági eseményt, amelyet, mint eseménynevet, egy adott gazdálkodó könyvvitelében a neki megfelelı konkrét könyvviteli esemény szabatos megnevezésére [azok a 3 adattípusa helyett] kötelezı használni. A szabványos gazdasági eseményeket az absztrakt gazdasági eseményekbıl tipizálással 20 képezzük úgy, hogy egyedei formálisan is (azaz: az esemény neve vagy leírása szavait és azok sorrendjét tekintve) és tartalmilag is (azaz: az esemény neve vagy leírása szavainak jelentését tekintve) mind különböznek egymástól és értelmes (másképp: reális) az eseménykoordináta-n-esük. 13. Statikus osztálynak nevezem az olyan osztályt, amely elemként a (0;t] idıintervallum valamely p. (p t és p,t=1,2,..) idıpontjában az alaposztály e részében bennlévı vagy abból a p. idıpontban vagy elıbb elveszett elem(eke)t tartalmaz vagy tartalmazhatna az osztályozási aspektus szerint. Az ilyen vagyonosztályokat eredményezı osztályozás neve statikus osztályozás, mely mindig egy p. idıpontra vonatkozik. 19 Nem valódi gazdasági események a könyvviteli nyilvántartásban rögzített technikai tételek, mint például az év végi zárás és az év elejei nyitás tételei a záró illetve nyitómérleggel szemben, vagy a hibákat javító korrekciós tételek és az átvezetések, stb. 20 Lásd az 1. Függelék 3. pontjában írottakat a tipizálás lehetséges konkrét megoldásaira példákkal.

16 Dinamikus osztálynak vagy másképp a (V) változások osztályának nevezem azt az osztályt, amely az (r;t] idıintervallumba (0 r<t és r,t egész szám) esı valamelyik idıpillanatban az alaposztályba (ill. annak egy adott részébe) be- és/vagy további elem(ek)ként onnan kikerült eleme(eke)t (elemadagokat) tartalmaz, avagy az osztályozási aspektus szerint tartalmazhatna. Az ilyen vagyonosztályokra vezetı osztályozás neve dinamikus osztályozás, mely mindig az elem(ek) [elemadag(ok)] alaposztályba való be- és/vagy kikerülése, másképp: a változások (az alaposztály elemösszességének, vagy részének növekedése és/vagy csökkenése), azaz az események kronológiája szerint alakul. 15. Komplex vagy összetett dinamikus osztályozás alatt azt a dinamikus osztályozást értjük, amelyben az elemeket, az idıaspektus mellett, más aspektus szerint is osztályozzuk. Ha például A 1 aspektus szerint is osztályozunk, akkor A 1 -jellegő, ha A 2 aspektus szerint is osztályozunk, akkor A 2 -jellegő összetett dinamikus osztályozásról beszélünk. 16. Transzformált (rész- és fıösszegő) osztályozásoknak nevezem azokat az osztályozásokat, amelyek csak az azonos osztályukhoz rendelt egy vagy több részöszszegükben és a fıösszegben, valamint ezek egynemő mértékegységében, de legalább a mértékegységükben valamely transzformáció szerint különböznek, másban nem. 17. Kumulált 21 részösszegő vagy kumulatív dinamikus osztályozás 22 az olyan transzformált (fı- és részöszszegő) dinamikus osztályozás, melynek minden n-edik osztályához (n=1,2,..,m) rendelt részösszege egyenlı az elsı n osztály kumuláció nélküli részösszegeinek összegével. Következésképp a fıösszege az M-edik idıaspektusú osztályhoz tartozó kumulált részösszeggel s nem az elsı M kumulált részösszeg összegével azonos. 18. Attribútum 23 osztályozásnak nevezem a tisztán idıaspektusú, valamint a tisztán statikus attribútumaspektusú osztályozásokat, továbbá bármely idıattribútum-aspektusú komplex dinamikus osztályozást fıösszege és részösszegei akár transzformáltak, akár nem. Eme osztályozás attribútum-osztályokat eredményez. Minden más osztályozást opcionálisnak nevezek. 19. Mérlegnek nevezzük azt az osztályozási rendszert, mely az alaposztály két különbözı attribútumaspektusú statikus osztályozását vagy az elıbbiek 21 Kumulált = halmozott, vagy másképp: göngyölített. 22 Ld. például az 1. függelékben az y 3 táblázatot és a diagramjait. 23 Attribútum = valamely dolognak vagy dolgok halmazának, illetve valamely jelenségnek az a tıle elválaszthatatlan tulajdonsága, amely nélkül az nem létezhet, ill. nem gondolható el.

17 mellett még az alaposztály dinamikus osztályozását is, avagy az idı-attribútum-aspektusú osztályozások mindegyikét (is) tartalmazza. A csak statikus osztályozásokból álló mérleget statikus, a csak dinamikus osztályozásokból állót dinamikus, a többit vegyes, azaz dinamikus és statikus mérlegnek nevezzük. 20. A mérlegbeli osztályozások fıösszegeit mérlegfıösszegeknek, a végsı osztályok részösszegeit mérlegrészösszegeknek nevezzük. 21. Kielégítıen informatív valamely osztályozási rendszer, ha legalább az alaposztály statikus attribútumaspektusú osztályozásait és a tiszta idıaspektusú dinamikus osztályozását, vagy ha az összes idıattribútum-aspektusú komplex dinamikus osztályozásait tartalmazza. 22. Zártnak nevezem az osztályozási rendszert az alaposztályában lehetséges változásokat hozó eseményekre nézve akkor és csak akkor, ha e lehetséges események bármelyikének bekövetkezésekor vannak az osztályozási rendszerben az esemény jellegének megfelelı olyan részösszegek, amelyek az esemény elıtti állapotukhoz képest, az esemény tartalmának megfelelıen, megváltoznak. 23. Egy osztályozási rendszert komplettnek nevezek, ha az kielégítıen informatív és zárt az alaposztályában lehetséges változásokat hozó eseményekre nézve. 24. N-aspektusú, avagy explicit N-szeres (N 3) osztályozási rendszer alatt azt az osztályozási rendszert értem, amely adott idıpontban legalább az alaposztály tiszta dinamikus (azaz idı-aspektusú), valamint a statikus attribútum-aspektusú osztályozásait együtt tartalmazza. 25. Implicit idıaspektusú, vagy röviden implicit N- szeres (N 2) osztályozási rendszer alatt azt az osztályozási rendszert értem, amely egy meghatározott idıpontban adott alaposztálynak legalább az idı attribútum aspektusú komplex dinamikus vagyonosztályozásait mind együtt tartalmazza. 26. N "serpenyıs", vagy másképp: N-szeres (N 2) modern mérlegnek nevezem az implicite N-szeres (N 2) vagy explicite N-szeres (N 3) osztályozási rendszert. 27. Vagyonmérlegnek nevezzük azt a mérleget, amely két vagy több különbözı, de legalább statikus eszköz- és forrás vagy dinamikus idı- valamint statikus eszközés forrás vagy idı-eszköz- és idı-forrás aspektusú vagyonosztályozást tartalmaz. 28. Klasszikus (vagy másképp: hagyományos) vagyonmérlegnek nevezzük a vagyon statikus, csak eszköz- és forrás vagyonosztályozású, pénzértékben kifejezett rész- és fıösszegő mérlegét. 17

18 A gazdálkodó anyagi helyzete alatt bruttó- és nettó vagyona 24, valamint adóssága/idegen vagyona adott idıpontbeli nagyságát, továbbá osztályai és részösszegei szerinti szerkezetét értjük. 30. Kielégítıen informatívnak nevezem a vagyonosztályozási rendszert, ha az a gazdálkodó adott idıpontbeli anyagi helyzetét és legalább bruttóvagyonának ezen idıpontig tartó idıbeli változásait idıaspektusú vagyonosztályozása révén mutatja. 31. Gazdálkodóra jellemzı vagy másképp: gazdálkodóspecifikus gazdasági események 25 alatt adott gazdálkodó vagy gazdálkodótípus gazdasági tevékenysége (gazdálkodása), valamint gazdasági és/vagy társadalmi-természeti környezete hatására gazdaságában bekövetkezett gazdasági eseménytípusok összességét értem. 32. Zártnak nevezem a gazdálkodóspecifikus gazdasági eseményekre nézve a gazdálkodó vagyonosztályozási rendszerét akkor és csak akkor, ha a gazdálkodóspecifikus gazdasági események bármelyikének bekövetkezésekor vannak a vagyonosztályozási rendszerben az esemény jellegének megfelelı olyan részösszegek, amelyek az esemény elıtti állapotukhoz képest, az esemény tartalmának megfelelıen, megváltoznak. 33. Egy vagyonosztályozási rendszert komplettnek nevezek, ha az kielégítıen informatív és zárt a gazdálkodóspecifikus gazdasági eseményekre nézve. E definíciók ismeretében térjünk tehát a tárgyra! 24 Bruttóvagyon alatt a gazdálkodó semmivel nem csökkentett vagyonát, vagy másképpen vagyontárgyainak összességét vagy összes pénzbeli értékét értjük. A gazdálkodó nettó vagyona alatt a bruttó vagyonának és az adósságának azonos mértékegység szerint vett különbsége értendı. 25 E definícióval kapcsolatban lássunk néhány példát. Gazdálkodóra jellemzı gazdasági eseménytípus például egy külkereskedı (cég) esetében az exportértékesítés és az importbeszerzés, szemben pl. egy belkereskedelmi céggel, ahol az elıbbi gazdasági események jellemzıen nem fordulnak elı minthogy más a gazdálkodási profiljuk. Vagy például: építıipari szolgáltatás értékesítése egy építıvállalkozás tipikus gazdasági eseménye, ám egy fodrászat esetében nem jellemzı mert más a gazdálkodási profil. A gazdasági környezet hatása mutatkozik meg a különféle árfolyamnyereségek és veszteségek keletkezésének gazdasági eseményeiben, amelyek nyilvánvalóan nem minden gazdálkodóra jellemzıek. Viszont a játékadó fizetése gépenként egy játék-automatákat üzemeltetı vállalkozó esetében a társadalmi környezete (azaz a törvényhozás által megszabott jogszabályok) hatására bekövetkezı jellemzı gazdasági eseménytípus, míg ez az eseménytípus nem jellemzı játékautomatákat nem üzemeltetı vállalkozók, pl. a külkereskedı vagy az építı cég és a fodrászat esetében. A természeti környezet hatását mutató jellemzı gazdasági eseménytípus a pl. a növényeket ért fagyáskárok miatti költségelszámolás egy növénytermesztéssel foglalkozó mezıgazdasági gazdálkodó esetében, míg ez az eseménytípus nem merülhet fel pl. egy banknál, vagy a már említett külkereskedı, illetve egy építı cég és egy fodrászat esetében.

19 19 1. Felhasznált mértékegységek, kvázimérés, számítás és minısítés a vagyonkönyvvitelben. 1.1 Mérünk-e a vagyonkönyvvitelben? A leltározás kérdésköréhez szorosan hozzátartozik a könyvvitelben használatos mértékegységek témaköre, és ami e témának ellentmondani látszik az a kérdés is, hogy a szó hagyományos értelmében, mérünk-e egyáltalán a vagyonkönyvvitelben vagy sem. Ez utóbbi kérdés azért igényel választ, mert a hazai és a külföldi könyvviteli szakirodalom egy része, minden érdemi indoklás nélkül, azt állítja, vagy legalábbis sugallja 26 : mérünk a könyvvitelben, a másik része viszont nemes egyszerőséggel hallgat e témáról. Egyik sem méltányos eljárás, ezért egyrészt mert a könyvvitel egzakt és koherens tudományának megteremtése a célunk, másrészt didaktikai megfontolásokból a tisztánlátás elısegítése érdekében meg kell vizsgálnunk e problémakört. Nota bene! A leltározáskor elvégzett mérés nem könyvviteli mővelet noha eredményét a könyvvitel felhasználja. Most pedig a tényleges vizsgálódásunk elıtt, e könyv I. pontjában leírt és összefoglalt témára, a tudományos fogalommal szembeni követelményekre, a tudományos fogalom rendeltetésének, képzésének és használatának követelményeire emlékeztem a Kedves Olvasót. A tudományos fogalommal szembeni követelmények fényében sajnálatos tény, hogy mind a mőszaki-gazdasági szakirodalomban, mind a különbözı szakmai szótárakban, enciklopédiákban, és a Magyar Értelmezı Kézi Szótárban is, enyhén fogalmazva, nem igazán felel meg a mérés és a számítás szavak által jelölt fogalmak definíciója a tudományos terminussal szemben támasztható követelményeknek. Megtartva ezért a terminus rendeltetésére, megalkotására és használatára vonatkozó követelményeket alapállásom szerint feltétlenül karakteres különbséget kell tennünk a mérés és a számítás szavak által jelölt fogalmak között, noha mindkettı esetén a fogalom által lefedett folyamat végeredménye számmal kifejezett tulajdonságnagyság vagy intenzitásmérték, azaz valaminek a számszerősítése. Ámde ahhoz, hogy a kérdésünkre mérünk-e a könyvvitelben? helyes választ adhassunk elıször is a kérdést pontosítani kell. A kérdés így korrekt: Mérünk-e a 26 Ld.: például Fogaras István - Horváth Jenı: A könyvvitel elmélete (MKKE tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1954); 11. oldalának VII./1. pontját, és Ferencz László: Könyvviteltan; 10. oldal 2. bekezdését (MKKE. Számviteli Tanszék Munkaközössége, szerkesztette: Dr. Ferencz László. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978); Baricz-Róth: Könyvviteltan, 107. oldal 42.1 pont A tevékenység eredményessége többféleképpen is mérhetı ; Aula Kiadó, Budapest,

20 20 könyvvitelben vagy csak számítást végzünk? Ekkor viszont a helyes válaszhoz meg kell határoznunk mind a mérés mind a számítás fogalmát. Elıször a mérés fogalmát adjuk meg. 1.2 A mérés fogalma Számszerősíthetı, azaz mérhetı tulajdonságnagysága dolgoknak például a hossza, súlya, térfogata, jelenségek idıtartama, élek, lapok szögeltérése, vagy pl. a Föld mágneses északi pólusának iránya. De ilyen számszerősíthetı, azaz mérhetı tulajdonságnagyság például objektumok, folyamatok sebessége, valamint ilyen az áramerısség, a feszültség, a nyomás, a fény- vagy a sugárzásintenzitás és a hımennyiség is. És még sorolhatnánk a példákat. Az eddig magunk elé tőzött tudományos fogalomalkotási célokat alapul véve, a mérés definícióját az elıbbi példákra is tekintettel a következıképpen adhatjuk meg: A mérés olyan irányított folyamat, melyben egy objektíve létezı dolog 27 valamely tulajdonságának nagyságát a folyamat eszközének a dolog mérendı tulajdonságát tekintve azonos vagy más jellegő, de a mérendı tulajdonsággal függvénykapcsolatban álló tulajdonságnagyságát véve egységül, annak többszöröseként vagy tört részeként, számmal kifejezni törekszünk 28. A mérés mint a definícióból kiderül lehet közvetlen vagy közvetett aszerint, hogy a dolog tulajdonsága és a mérıeszköz tulajdonsága azonos, avagy nem, és hogy melyikük tulajdonságának nagysága képezi a mérés közvetlen tárgyát. Eszerint: A közvetlen mérés olyan mérés, amikor a dolog és a mérıeszköz tulajdonsága azonos jellegő és a dolog tulajdonságának nagysága a mérés közvetlen tárgya. Az elıbbihez képest a közvetett mérés olyan mérés, amikor nem a dolog, hanem a mérıeszköz valamely tulajdonságának nagysága a mérés közvetlen tárgya, és ez a tulajdonság nem azonos jellegő a dolog tulajdonságával, ámde nagyságaik egymással, ismert függvény szerint állnak kapcsolatban. Méréskor tehát dolgok, jelenségek számunkra érdekes, gyakran közvetlenül is érzékelhetı, de mindenképp kvantifikálható jellemzıit, mérıeszközt használva közvetlen vagy közvetett módon számszerősítjük. 27 Itt most a dolog tehát az objektíve létezı kikötés folytán valamely a tudatunktól függetlenül létezınek tekintett anyagot, tárgyat, jelenséget jelöl. 28 A törekszünk ige azt érzékelteti, hogy igyekezetünk csak bizonyos (kisebb-nagyobb) mérvő hibával sikerülhet, pontosan viszont soha. Ezt nevezi a méréstudomány a mérés hibájának, mint a mérés objektív jellemzıjének.

Tévhitek, pongyolaság, ortodoxia. A hagyományos könyvviteltan bírálata

Tévhitek, pongyolaság, ortodoxia. A hagyományos könyvviteltan bírálata Gulyás István MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság, ortodoxia A hagyományos könyvviteltan bírálata 2009-2010 2. bővített kiadás Miért torkollott a hagyományos könyvviteltan fejlődése zsákutcába?

Részletesebben

MODERN KÖNYVVITELTAN

MODERN KÖNYVVITELTAN KÖNYVAJÁNLÓ: MODERN KÖNYVVITELTAN A modern n-szeres (n 3) vagyonkönyvvitel, mint az egyik speciális könyvvitel elméletének elemei és axiomatikus rendszere (a számlaelméletek halála) A szerzı: A dolgok,

Részletesebben

MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia

MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia Gulyás István MODERN KÖNYVVITELTAN II. Tévhitek, pongyolaság és ortodoxia A hagyományos könyvviteltan bírálata 2009 Jelen könyvet, vagy annak részleteit a szerzı és a kiadó engedélye nélkül bármilyen formátumban

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait.

A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait. 2. VEKTORTÉR A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait. Legyen K egy test és V egy nem üres halmaz,

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

MODERN KÖNYVVITELTAN IV.

MODERN KÖNYVVITELTAN IV. Gulyás István MODERN KÖNYVVITELTAN IV. Kontírozási vagy osztálykoherencia-kalkulus elmélet és módszertan példákkal 2010 1. kiadás T - K Professional Kiadó Kft Gulyás István MODERN KÖNYVVITELTAN IV. Kontírozási

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal.

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2 A tantárgy képzési-oktatási célkitőzései: 1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2. Elsajátíttatni a hallgatókkal a hatályos Számviteli

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Számvitel III. rész Dr Gısi Zsuzsanna 1

Számvitel III. rész Dr Gısi Zsuzsanna 1 Számvitel III. részr Dr Gısi Zsuzsanna 1 Könyvelési alapok 2 Gazdasági esemény A gazdasági esemény olyan beavatkozás, amelynek hatására megváltozik a vállalkozó vagyoni helyzete és jövedelemhelyzete, vagyis

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 3 III. MEGFELELTETÉSEk, RELÁCIÓk 1. BEVEZETÉS Emlékeztetünk arra, hogy az rendezett párok halmazát az és halmazok Descartes-féle szorzatának nevezzük. Más szóval az és halmazok

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k 1 EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgálató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k Alsónémedi Fı u. 58. 2351 Ellenırzési

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie.

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Matematika I

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Matematika I Matematika I (Analízis) Készítette: Horváth Gábor Kötelező irodalom: Ács László, Gáspár Csaba: Analízis 1 Oktatási segédanyagok és a tantárgyi követelményrendszer megtalálható a http://rs1.szif.hu/ horvathg/horvathg.html

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

Statisztikai függvények

Statisztikai függvények EXCEL FÜGGVÉNYEK 9/1 Statisztikai függvények ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az idősoros és számlasoros könyvelés A könyvviteli zárlat 55

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19.

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Az eszközök és források számbavétele Számbavétel Mennyiségi Értékbeni Leltár, leltározás Beszámolás

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

A matematikai feladatok és megoldások konvenciói

A matematikai feladatok és megoldások konvenciói A matematikai feladatok és megoldások konvenciói Kozárné Fazekas Anna Kántor Sándor Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia - Szatmárnémeti 2011. január 28-30. Konvenciók Mindenki által elfogadott

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségszámítási alapok

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségszámítási alapok Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségszámítási alapok Bevezetés A tudományos életben vizsgálódunk pontosabb megfigyelés, elırejelzés, megértés reményében. Ha egy kísérletet végzünk, annak

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI ÉS KERESKEDELMI KAMARA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011-es ÜZLETI ÉVRE (valamennyi

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben