A NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ FENNTARTHATÓSÁG TERMELÉSI ÉS TÁRSADALMI VONZATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ FENNTARTHATÓSÁG TERMELÉSI ÉS TÁRSADALMI VONZATAI"

Átírás

1 A NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ FENNTARTHATÓSÁG TERMELÉSI ÉS TÁRSADALMI VONZATAI Dr. Torma András egyetemi adjunktus, Dr. Nagy Géza nyugalmazott főiskolai tanár, Dr. Szalay Zoltán, főiskolai docens Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Környezetmérnöki Tanszék, Győr 1. BEVEZETÉS Az utóbbi időszakban megnövekedett gazdasági aktivitás jelentős mértékben terheli a földi ökoszisztémát. Ez a fajta terhelés mind input-, mind pedig output-oldalon jelentősen érzékelhető. A korábbi csak környezetorientált veszélyeztetettség célterülete kibővült és jelenleg már a gazdasági rendszerek fenntarthatóságát is veszélyezteti. Régóta ismert tény, hogy mindennek oka a gazdasági tevékenységek nyitott áramlása [Szlávik, 2005] szemben a környezeti rendszerek önmagukba záródó folyamataival. Az utóbbi időszakban megnőtt azon környezeti elemző eszközök száma, melyek próbálják a gazdasági, sőt társadalmi folyamatokat is a környezetiekhez hasonló módon, azaz a zárt rendszerek jellemzői alapján vizsgálni. Összefoglalóan a háttérben álló elméletet ipari metabolizmusnak, az elemzési módszert anyagáram-elemzésnek nevezik. Jelen cikk célja az anyagáram-elemzés módszereinek vizsgálata aszerint, hogy ezek a módszerek illeszthetők-e a DPSIR (Driving forces Pressure State Impact Response) modelljébe. További vizsgálat tárgyát képezi, hogy a környezeti teljesítményértékelés hatásbecslő módszereivel történő kombinálás révén lehetőség nyílik-e az átfedés körének bővítésére. Az anyagáram-elemzés módszereinek vizsgálati fókusza döntően vagy a nemzetgazdasági szint, vagy pedig a mikro-, azaz vállalati szint. Elméleti síkon jelen tanulmányban vizsgálat alá kerül, hogy a hivatkozott módszertan alkalmazható-e oktatási intézmények környezeti terheléseinek jellemzésére. 2. FENNTARTHATÓSÁG IPARI METABOLIZMUS ANYAGÁRAM-ELEMZÉS A fenntarthatóságnak számos értelmezése ismeretes. A legelfogadottabb ezek közül mely szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére. [Szlávik, 2005]. A gazdasági aktivitás jelenlegi szintje semmiképp sem tekinthető ezen elvnek megfelelőnek. Az ok nagyon egyszerű: a normál gazdasági tevékenység lineáris, azaz jól definiált input- és output-oldali áramokkal rendelkezik. Szemben a környezet folyamataival, melyek néhány kivételtől eltekintve önmagukba visszatérő rendszerek és ily módon nem terhelik pótlólagos anyagáramokkal a környezetet, a gazdasági tevékenységek linearitásukból kifolyólag mind a két oldalon terhelő módon lépnek fel. Ahhoz, hogy a fenntarthatóság fentebbi kívánalmai megvalósulhassanak egy lehetséges megoldás, ha a gazdasági folyamatok is ilyen elvek szerint épülnek fel. Erre példa az ipari ökológia megközelítése, melynek során egy adott ipari park egységeit úgy szervezik össze, hogy egymás outputjait inputként tudják használni [Frosch Gallapoulos, 1989]. Nyilvánvaló azonban, hogy erre csak szigetszerűen van lehetőség, egész nemzetgazdaságot átfogó módon nem. Lehetőséget nyújt a fenntarthatóság szemléletének megteremtéséhez, továbbá az ebbe az irányba mutató tevékenységek 49

2 megtervezéséhez, ha az elemzési módszer támogatja a zártrendszerű megközelítést. Vagyis a fenntarthatóság szempontjából fontos, ha a gazdasági rendszer a földi lét többi rendszerétől (bioszféra, geoszféra, társadalom) nem különválasztva kerül elemzésre. Tehát a gazdasági rendszer szervesen beágyazódik a többi földi rendszer közé [Bringezu, 2003]. Ezt a megközelítést nevezik ipari metabolizmusnak 1. Az ipari metabolizmus rendszere inputoldalon szívó -hatással (élő- és élettelen erőforrások kitermelése, stb.), output-oldalon pedig toló -hatással (emissziók kibocsátása) kapcsolódik a többi rendszerhez. A gazdasági rendszer ilyen megközelítése megteremti annak a lehetőségét, hogy a gazdaság rendszere a zártláncú környezeti rendszerekhez hasonlatos módon kerüljön elemzésre. ANYAGÁRAM-ELEMZÉS (MFA) ÉLETTELEN ERŐFORRÁSOK VÍZ LEVEGŐ ÉLŐ ERŐFORRÁSOK INPUT TÁRSADALMI GAZDASÁGI RENDSZER SZILÁRD HULLADÉK SZENNYVÍZ LÉGNEMŰ EMISSZIÓK OUTPUT 1. ÁBRA: AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ALAPMODELLJE FORRÁS: [HINTERBERGER ET AL., 2003] Az ipari metabolizmus különböző lépcsői jól definiált folyamatokkal kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes lépések közötti kapcsolat nem más, mint az anyag és energia áramlása. Az ipari metabolizmus vizsgálatának alapja egyértelműen ezen anyag- és energiaáramok elemzése 2. Az anyagáramok útjának és jellegének, a kapcsolódási pontok és veszteségek feltárása támogatja a fenntarthatósági stratégiák pontos megtervezését [Herczeg, 2008]. Fontos kiemelni, hogy teljesen pontos kép csak akkor áll rendelkezésre, ha nemcsak az inputés output-oldali mennyiségek, hanem az anyagok rendszeren belüli áramlása is a vizsgálat tárgyát képezi. Az ezen áramok elemzésével foglalkozó módszertani területet összefoglalóan anyagáram-elemzésnek nevezik. Az anyagáram-elemzés módszertana viszonylag fiatal területnek tekinthető a környezetvédelem eszköztárában. Ennek ellenére napjainkban már egységesített elveken nyugszik. A vizsgált áramok köre felöleli mind a bemeneti-, mind a kimeneti-, mind pedig a rendszeren belüli áramokat, továbbá az anyag felhalmozódását a rendszerben. Ennek megfelelően az alábbi kategóriák definiálhatók [EUROSTAT, 2001]: közvetlen és közvetett anyagáramok, felhasznált, vagy pedig fel nem használt anyagáramok, 1 metabolizmus = anyagcsere, anyag-, energia- és információáramlás [Wikipedia, 2008] 2 Mivel az anyagok és az energia áramlása eltérő modellekkel írható le, ezért a cikk további részében csak az anyagok áramlásáról lesz szó. 50

3 hazai, vagy pedig külföldi anyagáramok, anyagállomány. Az anyagáram-elemzések klasszikus területe a nemzetgazdasági szint, mikor is az ipari metabolizmusként vizsgált egység egy teljes nemzetgazdaság. Az erre vonatkozó elemzési módszertant az EUROSTAT szabványosította [EUROSTAT, 2001]. További elemzési területek a következők lehetnek: kontinensek szintje, régiók, közösségek (adott esetben városok) szintje, ágazati elemzések, vállalati szint és ipari parkok szintje, termékek és szolgáltatások szintje. A fentebb említett szintek közül a termék és szolgáltatások szintje, az életciklus-értékelés módszertana révén szabványosított, az ipari parkok [Sendra et al., 2007] és a vállalatok szintjére [Torma, 2007] ajánlások állnak rendelkezésre. Az anyagáram-elemzés egyik legfontosabb alapelve az anyagmegmaradás törvényéhez kötődik, mely szerint a bemenő anyagok mennyisége megegyezik a kilépő anyagok mennyiségének és a nettó (rendszeren belüli) felhalmozódás mértékének összegével. Az anyagáram-elemzés módszerének megjelenését követő évek diverz megközelítésmódját megszüntette az EUROSTAT, mely szabványosította a nemzetgazdasági szintű anyagáramelemzés (EW-MFA = Economy-wide Material Flow Analysis) módszertanát. Az így kialakított robosztus megközelítés felöleli mind az input-, mind az output-, mind pedig a rendszeren belül felhalmozódó áramokat. Ezekhez az áramokhoz indikátorokat is definiál, melyek segítségével pontosan jellemezhető az adott nemzetgazdaság anyagáramlási rendszere. A kialakított modellt mutatja a 2. ábra: input gazdaság output hazai kitermelés: fosszilis tüzelőanyagok ásványi nyersanyagok biomassza fel nem használt hazai kitermelés import anyag-felhalmozódás (nettó állomány-gyarapodás) anyag-átáramlás (évente) természetbe: kibocsátás a levegőbe hulladéklerakás kibocsátás a vízbe szétszóródó áramlások fel nem használt hazai kitermelés export az importhoz kapcsolódó közvetett áramlások újrahasznosítás az exporthoz kapcsolódó közvetett áramlások 2. ÁBRA: A NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ÁLTALÁNOS MODELLJE (LEVEGŐ- ÉS VÍZÁRAMOK NÉLKÜL) FORRÁS: [EUROSTAT, 2001] 51

4 A vállalati szintre kialakított modell a nemzetgazdasági modell alapjain nyugszik, annak bizonyos tekintetben szűkített, más vonatkozásban pedig bővített változatának tekinthető [Torma, 2007]. Az anyagáram-elemzés segítségével vizsgálható az egyes nemzetgazdaságok (illetve egyéb vizsgálati egységek) dematerializációja, azaz anyagmentesítése, továbbá a gazdasági jólét és az anyagintenzitás szétválása (decoupling). További alkalmazási lehetőség nyílik az egyes országok politikai döntéshozóinak támogatásában, illetve az országok fenntarthatósági politikájának megalapozásában [Herczeg, 2008]. Az anyagáram-elemzés egyértelműen a vizsgált rendszeren belüli anyagok mennyiségének fizikai alapokon történő feltárásával foglalkozik és nem tér ki az azok által okozott környezeti hatásokra. Ez egyben egyik gyengesége is, hiszen ily módon csak az áramló anyagok mennyiségét lehet megadni, de azt nem, hogy ez valójában mekkora környezeti hatást okoz (kis áram nagy hatás vs. nagy áram kis hatás). 3. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERE ÉS A DPSIR-MODELL KÖZÖTTI KAPCSOLATOK A környezet terhelése, de a környezet állapota is a leghatékonyabban indikátorok alkalmazásával írható le. Ezen mérőszámok célja, hogy transzparens módon aktuális, friss, témához csatolódó mélységi információkat nyújtsanak [Kósi Valkó, 2006]. Az indikátorok alkalmazása esetén azonban főképp az összehasonlíthatóság biztosítása végett cél az, hogy használatuk egységes modell segítségével valósuljon meg. Ezt hivatott biztosítani korábban az OECD égisze alatt kifejlesztett PSR modell is [Szlávik, 2005]. A betűszó a Pressure, azaz terhelés, State, azaz állapot és Response, azaz válasz szavakat takarja. E három elem egymásra épülése modellezi az antropogén környezetterhelés hatásmechanizmusát. A modell hiányosságait mint például a termelést kiváltó okok ábrázolása, vagy a terhelés és állapotváltozás közötti kapcsolat bemutatásának hiánya eredményezte, hogy az Európai Unió Környezetvédelmi Szervezete (European Environmental Agency EEA) jelentősen kibővítette a modellt és átalakította azt DPSIR modellé. A két új elem a Driving forces, azaz hajtóerők és az Impacts, azaz hatások kategória. Ennek megfelelően a modellben a következőképp kerül ábrázolásra a szennyezési lánc: a szektorális hajtóerők (Driving forces) jellemzik azokat a folyamatokat, amelyek a környezetterhelés kiváltásához vezetnek. Ilyen többek között a piac működése, a jogszabályalkotó folyamat, mint jelentős befolyásoló tényező. Az így kialakuló igények kielégítése terheléseket (Pressure) von maga után. A terhelések hatása csak akkor érthető meg pontosan, ha ismert a környezet mindenkori állapota (State), azaz többek között az, hogy mekkora a még rendelkezésre álló asszimiláló kapacitás, továbbá, hogy milyen terhelésekre előreláthatólag milyen folyamatokkal válaszol az adott környezeti elem. Ez tükröződik a hatások (Impacts) modellelemben, melynek megjelenésére azért volt szükség, mert sok esetben nem volt pontosan ismert, vagy éppen vizsgált a környezeti tényező és okozott hatás közötti összefüggés. A modell a válaszintézkedések elemzésével záródik, mely elsősorban a társadalom által az egyes környezeti problémák megjelenésére adott válaszokat vizsgálja. 52

5 3. ÁBRA: A DPSIR-MODELL FORRÁS: Összegezve tehát a DPSIR-modell egy megfelelő részletezettségű leírását adja a környezeti problémák kialakulásának, kifejlődésének, továbbá az azokra adott környezetpolitikai / társadalmi válaszoknak. Ily módon elemzési keretet, módszertant nyújt a különféle környezetterhelések vizsgálatához, továbbá az ebből nyert tudáson alapuló fenntarthatósági politikák kidolgozásához. Felmerül a kérdés: vajon az anyagáram-elemzés módszere, mely szintén a szennyezési lánc vizsgálatára és a döntéshozás támogatására szolgál mennyire illeszthető ezen általános sémába. Mint korábban már kifejtésre került az anyagáram-elemzés csak fizikai mennyiségekkel, fizikai áramlásokkal foglalkozik és nem értékeli az azok által okozott környezeti hatásokat. Ily módon csak egy jóval szűkebb keresztmetszetet tud vizsgálni. Ebben a kontextusban vizsgálva a módszert megállapítható, hogy az MFA elsősorban a DPSIR-modell környezeti terhelésekre (P = Pressure) vonatkozó részét jellemzi leginkább, segítségével közvetlenül az erre az elemre vonatkozó információk szerezhető [Herczeg, 2008]. Kicsit továbbgondolva azonban mindezt megállapítható, hogy még egy kapcsolat definiálható a két modell között. Ez pedig az MFA és a DPSIR-modell hatótényezői része (R = Responses) között található. Ugyanis a terhelésekre vonatkozó információk segítségével pontosabban tervezhetők a környezetpolitika és adott esetben a társadalom válaszai. Az anyagáram-elemzés egyértelműen ezen folyamat támogatása. Természetesen mint az adandó válaszokat támogató módszer közvetve hat a hatótényezőkre (D = Driving forces) is, ez a hatás azonban többszörösen áttételes, közvetett hatásnak minősül. Összegezve tehát az MFA módszere a DPSIR-modell P, illetve R szakaszaihoz köthető leginkább logikailag. AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERÉNEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS AGGREGÁLÓ MÓDSZEREIVEL Az anyagáram-elemzés abbéli hiányosságát, miszerint nem képez kapcsolatot a fizikai mennyiségek és az okozott környezeti hatások között, lehetőség nyílik kiküszöbölni oly módon, ha az MFA-elemzés összekapcsolásra kerül egy környezeti hatásértékelő módszerrel. Ezen módszerek közül a leginkább ajánlhatók a környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszerei, ezeken belül is azok, amelyek a DTT-modellen (DTT = Distance To Target, céltól való távolság) alapszanak [Torma, 2007]. A DTT-modell legfontosabb jellemzője, hogy a számításhoz szükséges faktorok megállapításához a pillanatnyi terhelés és valamilyen célérték közötti távolságot veszik alapul. A környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszerei alkalmazásának egyik legfontosabb eredménye pont az, hogy megteremtik a kapcsolatot a 53

6 ténylegesen mért, vagy számított fizikai anyagáramok és az általuk okozott környezeti hatások között, vagyis segítségükkel lehetőség nyílik a kvantitatív mennyiségek bizonyos szempontok szerinti kvalitatív elemzésére. Mint ilyen módszerek lehetőséget nyújtanak arra, hogy az MFA-elemzések eredményei továbbvihetőek legyenek és meg lehessen állapítani, hogy az adott anyagáram ténylegesen milyen környezeti hatásokat okoz. Természetesen az összekapcsolt módszer alkalmazásának számos akadályozó tényezője is lehet, a teljesség igénye nélkül: a térbeli függőség, vagy éppen a szükséges értékelő faktorok rendelkezésre állásának hiánya. Bizonyított tény azonban, hogy vállalati, azaz mikroszinten ez a módszertani összekapcsolás eredményesen lefolytatható [Torma, 2007]. Kérdésként merül fel, hogy a két módszer összekapcsolása, vagy másképpen az anyagáramelemzés módszerének olyan jellegű átalakítása, mely lehetővé teszi a kapott adatok kvalitatív értékelését is, megváltoztatja-e az MFA-elemzések és a DPSIR-modell közötti kapcsolatokat. Ahogy korábban bemutatásra került a kizárólagosan a fizikai mennyiségek szintjén dolgozó anyagáram-elemzés elsősorban a P és R ciklusban kapcsolódik a DPSIR-modellhez. Abban az esetben azonban, ha mindezt kiegészül az okozott környezeti hatások elemzésével is, jelentősen bővül a modellek közötti átfedés köre. Első és legfontosabb változás, hogy ily módon lehetőség nyílik az I, azaz Impact, hatások körének bekapcsolására is, hiszen a csatolt aggregáló módszerek célja pont az, hogy megállapítsák, hogy melyek és mekkorák az anyagáramok által okozott környezeti hatások. További változás, hogy igaz csak közvetve de ily módon ismeretek nyerhetők a környezet állapotáról, azaz a State (S) ciklusról is. Hiszen az aggregáló módszerek mindegyikének alapja pont az, hogy a pillanatnyi terheléseket (anyagáram-elemzésből származó értékek) viszonyítják vagy a környezet állapotához, vagy pedig annak asszimiláló kapacitásához 3, függetlenül attól, hogy a viszonyítás alapja tényleges természettudományos számítás, vagy a környezetpolitika prioritásrendszere. Vagyis az aggregáló módszerek rendszerbe kapcsolása révén ha nem is explicit, de implicit módon a környezet állapota is a modell részét képezi. Az így szerzett többletismeretek (mármint a normál anyagáram-elemzéshez képest) már lehetővé teszik, hogy sokkal pontosabban és hatékonyabban lehessen kialakítani az ezekre válaszként adandó fenntarthatósági politikákat, vagyis ily módon a korábbihoz képest erősebb kapcsolat definiálható Responses (R) szakasszal is. Feltételezhető, hogy a pontosabb ismeret és szabályozás kettőse lehetővé teszi, hogy pontosabban lehessen menedzselni a környezeti terhelések kialakulásához szükséges hatótényezőket, azaz a Drivers (D) szakaszt is, vagyis itt is egy erősebb kapcsolat definiálható. Összegezve tehát elmondható, hogy az anyagáram-elemzés módszere és a DPSIR-modell, mint egyrészt az ipari metabolizmus elemzésére szolgáló konkrét eszköz és az antropogén környezetterhelések (és ily módon természetesen az ipari metabolizmus) elemzési modellje között szignifikáns kapcsolatok találhatók. Ezen kapcsolatok döntően azt mutatják, hogy az anyagáram-elemzés segítségével információkat lehet szerezni a környezetterhelésekről (Pressure) és információkat lehet nyújtani az ezekre adandó válaszok (Responses) megtervezéséhez. További igaz meglehetősen áttételes kapcsolat definiálható az elemzés eredményei és a kiváltó tényezők (Driving forces) között. Abban az esetben, ha az anyagáram-elemzés módszere összekapcsolásra kerül a környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszereivel, az átfedés köre jelentősen bővül. A korábban említetteken túl szignifikáns kapcsolat definiálható a környezeti hatások jellemzése (Impact), továbbá közvetett kapcsolat a környezet állapota (State) között. Az aggregáló módszerek 3 Természetesen ebben az esetben is vizsgált elem a környezet állapota, hiszen csak annak ismeretében lehet megállapítani, hogy még mekkora az a mennyiség, amennyivel terhelni lehet adott környezeti elemet. 54

7 MFA-elemzésekhez való kapcsolása révén erősebb kapcsolat feltételezhető a hatótényezők (Driving forces) irányába is. 4. LEHETSÉGES-E AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSA EGY FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESETÉBEN? Ahogy korábban kifejtésre került az anyagáram-elemzést az ipari metabolizmus eltérő szintjein lehet alkalmazni. Kitekintő jellegű kérdésként felmerül, hogy lehet-e és ha igen milyen megszorításokkal alkalmazni ezt a módszert az ipari metabolizmus határterületén elhelyezkedő egyetemi működés esetében. A következő részben kifejezetten áttekintő jelleggel megvizsgálásra kerül, hogy az EUROSTAT által kifejlesztett modell vizsgált áramai közül melyek értelmezhetők egy egyetem működésére. A nemzetgazdasági szinten elemzésbe bevonható egyes áramok körét mutatta a 2. ábra. Ezen áramokat egyesével megvizsgálva az egyetemi működés kapcsán az alábbi megállapítások tehetők: Input oldalról egy egyetem esetében nem jellemző a felhasználásra kerülő belföldi kitermelés számszerűsítése, hiszen a legritkább esetben fordul elő, hogy egy egyetem saját maga termeli ki a működéséhez szükséges nyers- és alapanyagokat. Ennek megfelelően szintén nem számszerűsíthető a belföldi kitermeléshez kötődő fel nem használt hazai kitermelés áramlása. Ez a kategória (ökológiai hátizsák) azokat az áramokat számszerűsítené, melyek a nyersanyagok extrakciójával összefüggő közvetlenül fel nem használt, úgymond rejtett áramlások. Sokkal jellemzőbbek és ebből kifolyólag számszerűsítésük szükséges az importtal összefüggő anyagáramoknak. Egy egyetem döntően minden nyersanyag- és erőforrás-szükségét importálja, így ez a kategória képezi a bemenő anyagáramok zömét. Az importált anyagáramokhoz kötődő indirekt áramlások köre igen jelentős lehet. Ezek számszerűsítése meglehetősen nehézkes, de egy egyetem esetében a meglévő tudományos bázis révén nem lehetetlen. A rendszeren belüli áramok esetében egyértelműen számszerűsítendőek az átáramló anyagáramok, illetve a belőlük származó veszteségek, továbbá a nettó állománygyarapodás, mely például az infrastruktúrában, illetve állóeszközökben megjelenő anyagmennyiségeket jelenti. Az újrahasznosítás nem kifejezetten jellemző az egyetemek esetében, hiszen konkrét termelő tevékenységet nem folytatnak, így nehéz a megjelenő hulladékok, illetve esetleges melléktermékek rendszerbe történő visszavezetése. Természetesen vannak olyan intézmények, illetve olyan tevékenység, melyek esetében ez megvalósulhat. Ebből következőleg ezen áramlások számszerűsítése mindig az adott keretfeltételek függvénye. Output oldalon teljesen egyértelműen számszerűsítendő áramlások a környezetbe történő kibocsátások. Ezen áramok jelentős méretet ölthetnek egy felsőoktatási intézmény esetében, köszönhetően a hallgatók magas számának, illetve adott esetben a felhasznált veszélyes anyagoknak köszönhetően (vegyipari, orvosi egyetemek, stb.). Mivel input oldalon sem kerültek számszerűsítésre a fel nem használt hazai kitermelés áramai, így ez output oldalon sem tekinthető releváns területnek. Érdekes terület az export kérdése. Normál esetben az egyetemek által gyártott termék a tudás, mely megjelenik a hallgatókban, illetve a konkrét tudományos kutatásokban. Ennek megfelelően konkrét exportált anyagmennyiségről nem lehet beszélni. Nem kizárható azonban, hogy vannak olyan egyetemek, amelyek esetében ezek az áramlások értelmezhetők, így ennek számszerűsítése hasonlóképp a visszaforgatáshoz köthető anyagáramokhoz, opcionális. Ennek megfelelően az exporthoz kötődő közvetett áramok számszerűsítése főképp nehéz számszerűsítésük miatt sem indokolt. 55

8 Összegezve elmondható, hogy kifejezetten csak az áramlások irányából vizsgálva az anyagáramlás módszere bizonyos megszorításokkal alkalmazható az egyetemek szintjére. Annak vizsgálata, hogy ez milyen előnyökkel jár egy felsőoktatási intézmény számára, nem képezi jelen tanulmány tárgyát. 5. IPARI METABOLIZMUS TÁRSADALMI METABOLIZMUS Az ipari metabolizmus mint bemutatásra került az antropogén gazdasági rendszer és a környezet közötti szerves kapcsolatokat vizsgálja. Ettől elkülönítve kell kezelni a társadalmi metabolizmus fogalmát, melynek alapja egy adott társadalmi egység, emberközösség és a környezet közötti kapcsolatok elemzése [Giampietro et al., 2000]. Ezen vizsgálatok egyik kulcseleme a társadalmi egységek (Pl.: városok) szintjén megjelenő fenntarthatósági törekvések elemzése, mely egy nagyváros stratégiai programjának megalkotásával kapcsolatban került vizsgálatra. Összegzésképpen megállapítható, hogy a tárgyalt elemző módszerek alkalmazása a városok esetében is jól szolgálhatja a fenntarthatóságot. A városok működésére legalábbis ma még döntően a normál gazdasági tevékenységek modellje szerint történik. Mesterséges rendszerként, ellentétben a természeti környezet, a természetes ökológiai rendszerek folyamataival működésük során mind a két oldalon terhelik környezetüket. A szigorú értelembe vett fenntarthatósági kritériumok érvényesítéséről, érvényesülésről a városok esetében tehát akkor beszélhetnénk, ha működésük közelítene a természeti környezet folyamataihoz. Ennek megvalósulásától ma még meglehetősen távol vagyunk, de azoknak az új elemző eszközöknek az alkalmazására, amelyeket a gazdasági tevékenységek során egyre gyakrabban használunk a városok esetében is gyümölcsözőek lehetnének. Jól látható ez a probléma, ha a városok esetünkben Győr stratégiai jellegű programjait vizsgáljuk. A 2008-ban elkészült Győr Megyei Jogú Város Középtávú Integrált Városfejlesztési Stratégiája jó színvonalú, korrekt munka. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy itt egy olyan tradicionális megközelítésről van szó, amely a fenntarthatósági kritériumok hosszú távú érvényesülést nem biztosítja. A változtatás első lépése az lehet, ha változtatunk a stratégia és programalkotási koncepciók módszertanában. Miként azt többször említettük ma már vannak olyan környezetelemző eszközök, amelyek igyekeznek a gazdasági, esetenként társadalmi folyamatokat is a zárt rendszerek alapján vizsgálni. Különösen az anyagáram-elemzések lehetnek hasznosak a települések stratégiai programjainak a megalkotásakor. Arra a kérdésre, hogy lehetséges-e az anyagáram-elemzés alkalmazása egy felsőoktatási intézmény esetén nagyon óvatos válasz született. Természetesen a még bonyolultabb rendszerek, mint a városok esetén még körültekintőbben kell eljárnunk. Az említett módszert szerintünk módosításokkal, bizonyos átalakításokkal feltétlen érdemes lenne alkalmazni tervek, programok kidolgozásakor. Győr esetében pl. megfontolandó, hogy a város új környezetvédelmi programjának készítése ezen elemző módszer alapján készüljön. Ez esetleg példaadó lehetne más fontos tervek, programok elkészítésénél is. 56

9 6. ÖSSZEGZÉS Jelen publikáció célja annak feltárása volt, hogy az ipari metabolizmus elmélete, illetve az ennek elemzésére szolgáló anyagáram-elemzés módszere mennyire képezheti a fenntarthatósági politikák tervezésének alapját. Az elemzés fő iránya annak megvizsgálása volt, hogy az anyagáram-elemzés, mint viszonylag fiatal fenntarthatósági elemző eszköz mennyire illeszthető bele a DPSIR-modell logikájába önmagában, illetve a későbbiekben a környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszereivel összekapcsolva. Kitekintés jelleggel megvizsgálásra került, hogy az anyagáram-elemzés alkalmazható-e felsőoktatási intézmények szintjén, továbbá, hogy mit jelent a társadalmi metabolizmus egy nagyváros esetében. Összegezve elmondható, hogy az anyagáram-elemzés módszere megfelelően kidolgozott, kellően erős alapokkal rendelkező elemző eszköznek minősül, mely jelentős mértékben támogathatja a fenntarthatósághoz kötődő döntések meghozatalát. Az MFA-elemzések logikailag illeszthetők a DPSIR-modelljébe, közvetlenül annak terhelés (Pressure) részébe, illetve információt nyújthatnak a válaszok (Responses) megtervezéséhez is, ily módon pedig közvetve befolyásolhatja a hatótényezők (Driving forces) alakulását is. Megállapításra került, hogy a környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszereinek anyagáram-elemzéshez való kapcsolása révén jelentős módon bővíthető a DPSIR-modellel való átfedés köre. Ebben az esetben szignifikáns kapcsolatok definiálhatók a hatások (Impact), illetve közvetett módon a környezet állapota (State) irányába. A szélesebb körű tudásbázis, az okozott környezeti hatások pontos ismerete lehetővé teszi, hogy még pontosabban kerüljenek a társadalmi válaszok megtervezésre és ily módon a hatótényezők kiterjedtebben menedzselhetővé váljanak. További következtetésképp levonható, hogy az anyagáram-elemzés módszere sikerrel alkalmazható a felsőoktatási intézmények szintjén. Mind az input-, mind a rendszeren belüli, mind pedig az output-oldali áramok esetében megtalálhatók az EUROSTAT nemzetgazdasági szintre kifejlesztett modelljében azok az áramok, melyek egy egyetem esetében is nagy valószínűséggel alkalmazhatók. A téma mélyebb alábontása azonban további kutatásokat igényel. Az ipari metabolizmus analógiájára analóg módon értelmezhető a társadalmi metabolizmus fogalma is, melynek elemei, illetve az ehhez kapcsolható konkrét fenntarthatósági intézkedések egy nagyváros esetében kerültek vizsgálatra. Összegzésképpen megállapítható, hogy városok esetében a módszer alkalmazása mindenképp hozzájárulhatna a stratégiák fenntarthatóbb megfogalmazásához. 7. IRODALOMJEGYZÉK [1] [BRINGEZU, S., 2003]: Industrial ecology and material flow analysis, basic concepts, policy relevance and some case studies, in: Perspectives on industrial ecology, Greenleaf Publishing, pp.: [2] [EUROSTAT, 2001]: Economy-wide material flow accounts and derived indicators, A methodological guide, European Communities, Luxembourg, 2001, ISBN [3] [FROSCH, R. GALLAPOULOS, N., 1989]: Industrial ecology, in. Scientific American 261., 1989 [4] [GIAMPIETRO M. MAYUMI, K. MARTINEZ-ALIER, J., 2000]: Introduction to the Special Issues on Societal Metabolism - Blending New Insights from Complex 57

10 System Thinking with Old Insights from Biophysical Analyses of the Economic Process, in: Population and Environment 22 (2), pp [5] [HERCZEG M., 2008]: Anyagáramok elemzése a társadalmi és ipari metabolizmus különböző szintjein, doktori értekezés, Budapest, 2008 [6] [HHP Contact Tanácsadó Kft.]: Győr Megyei Jogú Város középtávú integrált városfejlesztési stratégiája, Győr, 2008 [7] [HINTERBERGER, F. GILJUM, S. HAMMER, M., 2003]: Material Flow Accounting and Analysis (MFA), A Valuable Tool for Analyses of Society-Nature Interrelationships, SERI Background Paper Nr. 2., Vienna, ISSN [8] [KÓSI, K. VALKÓ, L. (szerk.), 2006]: Környezetmenedzsment, Typotex, Budapest, 2006, ISBN , ISSN [9] [SENDRA, C. GABARELL, X. VICENT, T., 2007]: Material flow analysis adapted to an industrial area, in: Journal of Cleaner Production 15 (2007) [10] [SZLÁVIK, J., 2005]: Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás, Környezetvédelmi Kiskönyvtár 14., KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, ISSN , ISBN [11] [TORMA A., 2007]: A környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszerei és az anyagáram-elemzés kapcsolatrendszere; Egy integrált vállalati modell megalapozása, doktori értekezés, Budapest, 2007 [12] 58

A nemzetgazdasági szintû anyagáramlás-számlák Magyarországon

A nemzetgazdasági szintû anyagáramlás-számlák Magyarországon A nemzetgazdasági szintû anyagáramlás-számlák Magyarországon Drahos Enikô, a KSH főtanácsosa E-mail: eniko.drahos@ksh.hu Herczeg Márton, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanársegéde,

Részletesebben

A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében

A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében Bóday Pál, a KSH osztályvezetője E-mail: Pal.Boday@ksh.hu Szilágyi Gábor, a KSH főtanácsosa E-mail: Gabor.Szilagyi@ksh.hu A következetes politikai

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEINEK INTEGRÁLÁSÁRA HARANGOZÓ GÁBOR A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti menedzsment és a különböző vállalatirányítási

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

SZABÓ ELEMÉR. A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei. Doktori értekezés

SZABÓ ELEMÉR. A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei. Doktori értekezés EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI TANSZÉK SZABÓ ELEMÉR A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment Dr. Zilahy Gyula 1 : Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában A vállalatok egyre gyakrabban alakítanak ki olyan kapcsolatokat, melyek célja az egymással, illetve más típusú

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

Környezetgazdálkodás

Környezetgazdálkodás Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által 2006. október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_061208.pdf megnevezésű

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Írta: Szentgyörgyvölgyi Rozália Témavezető: Dr. Szűts István egyetemi

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer

A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer SZEMLE Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. február (181 193. o.) NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer A lisszaboni stratégia megjelenése

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés Készítette: dr. Hutkai Zsuzsanna

Részletesebben

Az európai uniós fejlesztési támogatások szerepe a nyugat-dunántúli nonprofit szervezetek működésében

Az európai uniós fejlesztési támogatások szerepe a nyugat-dunántúli nonprofit szervezetek működésében NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM Az európai uniós fejlesztési támogatások szerepe a nyugat-dunántúli nonprofit

Részletesebben