HÁZIREND. Készült: Létavértes, április 26. Módosítva március 09.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09."

Átírás

1 ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : ; OM azonosító: HÁZIREND Készült: Létavértes, április 26. Módosítva március 09. Készítette: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné Szabó Csilla ig.helyettes

2 A HÁZIREND jogszabályi alapja évi CXC tv. a Nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési működéséről oktatási intézmények 45/2014 ( X.27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Pedagógiai Programja BEVEZETÉS A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola egy általánosan képző, gyermekközpontú, a gyermekek aktív tevékenységére építő nevelőiskola. Pedagógusaink az ismeretközvetítést a személyiség- és képességfejlesztés szolgálatába állítják. Az iskola atmoszférája gyermekléptékűséget, derűt sugároz, melynek legfontosabb eszköze az ismeretnek, a gyermekek képességeihez és érdeklődéséhez alkalmazkodó, a tanulók aktív tevékenységére épülő, változatos közvetítése. A házirend célja, feladata A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola házirendjének célja, hogy az iskola belső életét úgy szervezze és szabályozza, hogy biztosítsa a pedagógiai programban és a fent megfogalmazott elvek szerinti működést. Olyan átlátható, tiszta, érthető és követhető szabályokat és elvárásokat fogalmazzon meg, amely biztosítja az intézmény biztonságos működését. Jelen házirend nem fogalmaz meg a tanulók, pedagógusok és alkalmazottak kinézetére, magatartására vonatkozó esztétikai és etikai szabályokat és követendő mintákat. Ezeket a házirend etikai kódexe tartalmazza. Az iskola elvárja tanulóitól, dolgozóitól, hogy azonosuljanak az etikai kódex előírásaival, de az etikai szabályok be nem tartása esetén csak kizárólag pedagógiai szankciókat alkalmaz. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. 2

3 Megfogalmazza a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolában. Ennek megfelelően az Irinyi iskola példás magatartást és szorgalmas munkát igényel tanulóitól. Elvárja, hogy a diákok: rendszeres és igényes tanulással teljesítsék tanulmányi feladataikat, önműveléssel gazdagítsák ismereteiket, emberi kapcsolataikban egymás tiszteletére és megbecsülésére törekedjenek, segítségnyújtás és felelősségvállalás tükröződjön cselekedeteikben, tegyenek meg mindent iskolánk jó hírnevének megőrzésére, gyarapítására. Az iskola biztosítja, hogy képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, korszerű oktatásban részesüljenek. A házirend hatálya Általános rendelkezések a) Területi hatálya: A házirend érvényes az intézmény teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, vagy ha a rendezvény az iskola szervezésében történik. b) Személyi hatálya: A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény minden dolgozójára továbbá a szülőkre, gondviselőkre és minden olyan személyre, aki az iskolában valamilyen szerződéses viszonyból származó ügyben tartózkodik a szerződésben foglaltak mértékében. c) Időbeli hatálya: A házirend érvényes a hatályba lépés napjától visszavonásig, illetve az iskola területére lépéstől annak elhagyásáig, továbbá az iskolán kívüli iskolai rendezvények alatt. Az iskola tanulóira és dolgozóira továbbá vonatkozik minden olyan belső iskolai szabályzat, amely rájuk egyébként is fennáll. Így különösen az iskola pedagógiai programja és szervezeti és működési szabályzata. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a tanulói jogviszonnyal, az iskolai munkarenddel, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjével, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatának rendjével kapcsolatos helyi szabályokat. 3

4 Az érvényes jogszabályokban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. A házirendet az iskola tantestülete készíti el. A DÖK-nek (diákönkornányzat) egyetértési, a Szülői Választmánynak véleményezési joga van. A házirendet a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, szankcióknak, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a fegyelmező intézkedések tartalmazzák. A tanulók jogai Jogok és kötelességek Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az iskola minden tanulójának joga, hogy: Színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt. Igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, könyvtár, tanulószoba, kedvezményes étkezés.) A HHH tanulók igénybe vegyék a számukra szervezett tanórán kívüli foglalkozásokat (fejlesztés, tehetséggondozás, szakkörök, felvételi előkészítők, erdei iskola). Kérje felmentését részben vagy egészben egyes tantárgyak értékelése alól. Az ezzel kapcsolatos kérelmét megfelelő indoklással szakértői vélemény csatolásával az iskola igazgatójához kell benyújtania, aki 10 napon belül értesíti a tanulót a kérelem elbírálásáról. Egész napos illetve napközi otthonos ellátásban részesüljön. Személyiségét, önazonosságát, vallását, emberi méltóságát tartsák tiszteletben, és védelmet biztosítsanak számára. Tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén. Érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön. Személyes adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja, illetve nyilvántartott adataiba betekinthessen. Ezzel összefüggésben az osztályfőnöke engedélyével betekinthet az osztálynaplóba, tájékoztatást kérhet érdemjegyeiről. Részt vegyen tanulmányi versenyeken. Csak napi 2 témazáró (nagy) dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján. 4

5 Kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon (de legfeljebb két héten) belül kézhez kapja. Témazáró dolgozatának témáját és idejét megismerje. Az iskolavezetéshez, osztályfőnökhöz intézett jogi kérdéseire 15 napon belül érdemi választ kell kapnia. Ne érje hátrány lelkiismereti, vallási meggyőződése miatt, amennyiben azok mások emberi méltóságát nem sértik. Vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön. Szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérje. Véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon az iskola nevelő-oktató munkájáról. Képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén. (A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.) Kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, diákkörök, képzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen. Továbbtanulását megelőzően az osztályfőnök engedélyével, felnőtt (legalább 1 személy) kísérettel 2 középiskolát meglátogathasson tanítási időben. Kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat, elismerést kapjon. Egyéni, közösségi problémáinak megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, pszichológus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét. Rendszeres egészségügyi ellátásban és felügyeletben részesüljön, ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál, vagy a védőnőnél orvosi vizsgálatra vagy tanácsadásra. Fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokon vegyen részt (tömegsport, sportverseny). Térítésmentesen vegye igénybe az iskola könyvtárát a nyitvatartási idő alatt. (A könyvtár használatának rendjét az SZMSZ mellékletében található könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.) Részt vegyen az iskola sportegyesülete és/vagy sportkör tevékenységében. Nem illeti kártérítés a tanulót, ha olyan dologban következett be a kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta, illetve behozatala a tanuló tanulmányainak folytatásához nem volt szükséges. 5

6 Tanulói jogok gyakorlása A tanulóközösségek a diákok érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége minden, a tanulókat érintő kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat célját, feladatait, működési rendjét jogszabályok és a helyi diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Sérelem esetén az iskola tanulója kiskorú esetén törvényes képviselője a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. Az iskola közösségén belül a tanuló, az életét érintő bármely kérdésben a DÖK-ön keresztül érvényesítheti jogait. Az iskola tanulóinak érdekképviselete a DÖK a tanulólétszám %-a, melynek saját szervezeti és működési szabályzata van. Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként történik. A tanulók 50%-át közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kéri a DÖK véleményét, javaslatát. Lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken, való részvételüket. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály vagy 30 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a DÖK véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök, szakkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus végzettséggel rendelkező személy vezetheti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének megfelelő feltételeket. Az iskola 1. évfolyamára, valamint a felsőbb osztályokra a nyári szünetben beiratkozott tanulók a Köznevelési törvény értelmében meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják. 6

7 A tankönyvellátás rendje (16/2013. (II.28.) EMMI rendelet alapján) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje Az iskola Pedagógiai programja meghatározza az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elveit. A pedagógust megilleti a szabad tankönyvválasztás a helyi tanterv és az adott szakmai munkaközösség, szülői munkaközösség véleményének kikérése alapján. A rendelés a szaktanárokkal történő egyeztetés alapján történik. Tankönyvellátásával kapcsolatban a nevelőtestület tagjai, az iskola egyes szakmai munkaközösségei, és az iskola diákönkormányzata, szülői szervezete egyetért abban, hogy milyen könyveket vonjanak be a tankönyvrendelésbe. A tankönyvekkel és iskolai felszerelésekkel kapcsolatos minden tájékoztatást a szülők irányában a következő módon közöljük: Írásos formában, jól látható helyen az iskola előterében kifüggesztve (Irinyi u. 1. sz, ) úgy, hogy az utcáról is jól olvasható legyen, valamint az iskola honlapján. Szülői értekezleteken. Iskolai ünnepségen (tanévzáró, tanévnyitó). Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje Az intézmény vezetője jelöli ki a tankönyvterjesztéssel megbízott személyt az intézményben, aki a fenntartó egyetértésével az iskola és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel való szerződéskötés alapján végzi munkáját. Intézményünkben ezt a feladatot az iskolatitkár látja el. Feladatai: - Minden év január 15-ig felméri és összesíti az ingyenességre való jogosultságot és továbbítja a fenntartó felé. - A munkaközösség-vezetők egyeztető munkája és a szülők tájékoztatása után a megjelent hivatalos tankönyvjegyzéken rendeli meg az aktuális létszámnak megfelelően március utolsó munkanapjáig. A tankönyvrendelést a KIR rendszerének és Könyvtárellátó által működtetett információs rendszeren keresztül küldi el a feladatellátásával megbízott személy. - Szükség esetén a tankönyvrendelést módosítja június 15-ig. - Augusztus hónap folyamán átveszi a tankönyvszállítmányt és gondoskodik azok kiosztásáról (Az időpontokról a helyszínről a könyvcsomagok áráról a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőket.) - Az iskolai könyvtáros segítségével megszervezi a könyvek könyvtári állományba való vételét. - Igény esetén gondoskodik a használt könyvek kiosztásáról. - Szeptember 05-ig gondoskodik a pótrendelésről. - Elkészíti az elszámolást. - Tanév végén az iskolai könyvtáros bevonásával összegyűjti a könyvtár tulajdonában lévő tankönyveket a tanulóktól. Az ingyenes tankönyvellátás 7

8 Az iskola igazgatója minden év január 15-ig köteles felmérni hány tanulónak kell biztosítani a tankönyvellátást. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyvet az iskola könyvtári állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a könyvtáros által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. Az iskolába belépő tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napján kell elvégezni. A kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges bemutatni: a) családi pótlék folyósításáról szóló igazolást, b) tartósan beteg tanuló eseten szakorvosi igazolást, vagy emelt összegű családi pótlékról szóló igazolást, c) SNI-s tanulók esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye, d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén határozat. Az ingyenes tankönyvvel való ellátáshoz az állam Ft/fő támogatást biztosít szeptemberétől az 1. osztályosokkal kezdve felmenő rendszerben valamennyi tanuló számára biztosítottá válik az ingyenes tankönyv ellátás. A Köznevelési törvény 46 -ának (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket a munkafüzetek kivételével az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi és elkülönítetten kezeli. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles az iskolai könyvtár tulajdonát képező tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt megtéríteni. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást az iskola könyvtári állományába bevételezett használt tankönyvek kölcsönzésével oldja meg az intézmény szülői igény esetén. A tanulók tantárgyválasztásával és tanórán kívüli foglalkozások választásával, valamint azok módosításával kapcsolatos eljárásrend Hit- és erkölcstan tantárgyak Pedagógiai programunk és Helyi tantervünk alapján a es tanévtől kezdve felmenő rendszerben diákjaink választhatnak hit- és erkölcstan, illetve erkölcstan tantárgyak közül. Az intézményvezető az ezzel kapcsolatos nyilatkoztatást minden év május 20-ig bonyolítja le. A szülő írásbeli nyilatkozata a következő tanévben választott tantárgy tanulására vonatkozik. Tanév közben azon változtatni nem lehetséges. A legközelebbi módosításra, mely a következő tanévre vonatkozik mindig május 20-ig van lehetőség. Válaszható egésznapos tanulásszervezési forma Pedagógiai program alapján első osztálytól nyolcadik osztályig felmenő rendszerben kerül bevezetésre az egésznapos tanulásszervezés a szülők írásos nyilatkozata alapján, mely minden tanévben az iskolába való beiratkozással egyidőben történik meg. A nyilatkozattétel az általános iskolai tanulmányok alatt érvényes. Választható napközis foglalkozás 8

9 Az egésznapos tanulásszervezési formában még nem érintett osztályok számára a 16 óráig való iskolában tartózkodás keretében napközis fogalkozásokon való részvételre nyílik lehetőség. A napközis csoportokba való beiratkozási szándékról a szülő május 20-ig írásban nyilatkozik, majd tanév kezdéskor a tanév első napján megteszi végső nyilatkozatát, mely a teljes tanévre szól. Az iskolaváltás, valamint a tanuló felvételének, átvételének szabályai Az iskolai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év április hónapja. A köznevelési törvény előírásai értelmében fel kell venni azt a tanköteles gyermeket, aki az iskola működési körzetében él (lakcímkártyával igazolandó). 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. (6) Ha az általános iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi különleges helyzetű tanuló felvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesíteni, aki a különleges helyzetek közül legalább két pontban érintett. Azonos számú feltétel esetén sorsolás útján kell a döntést meghozni. A SORSOLÁS: A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk. A sorsolás időpontja: A sorsolást azt követően lehet megtartani, amikor az intézmény a fenntartót tájékoztatta a felvenni kívánt tanulókról és a fenntartó meghatározta az indítható osztályok számát és létszámát. A szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán értesítjük a sorsolás időpontjáról. A sorsolás helyszíne: az iskola könyvtára. 9

10 A sorsolásban közreműködők: A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető A sorsolás menete: A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. azoknak a nevét, akiket nem húztak ki (fel kell olvasni a névsorokat), majd ezeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolítása során. Értesítési kötelezettség a felvétellel illetve elutasítással kapcsolatos intézményi döntésről valamennyi érintett számára: A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján értesítjük a felvételről, illetve az elutasításról. A döntést határozatba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. A határozatot a szülő megkaphatja: a. személyes átvétellel az iskolában, melynek átvételét az iskolában maradó példányon aláírásával igazolja b. tértivevényes postai küldeményként (amennyiben az iskolába nem tud bejönni). A jogorvoslat rendje: A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője (tankerületi igazgató) hoz döntést. 10

11 Üres férőhelyek esetén tanév közben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. A tanuló kötelessége Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: Betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait. Emberi méltóságukat ne sértse, és jogaikat tisztelje. Osztályfőnökétől kapott - a közösség életét és működését biztosító - feladatait elvégezze. (Megtagadása esetén az osztályfőnök pedagógiai fegyelmező szankciókat alkalmazhat.) Az iskola termeiben és berendezési tárgyaiban okozott kárt, károkat megtérítse, az általa szándékosan okozott szennyezéseket, firkálásokat megszüntesse. Részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségeinek. Érdemjegyeit naprakészen vezesse az ellenőrzőjében. Hiányzásait e házirendben szabályozott módon igazolja. Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszerelését, a rendelkezésére bocsájtott tankönyveket, az iskola létesítményeit, a kulturált környezetet. Elsajátítsa és betartsa az egészség - és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi előírásokat. Biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem. A tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruha, úszófelszerelés) tisztán, rendesen hozza magával. Az ellenőrző könyv a tanulónál legyen, hogy bármely az iskolával összefüggő közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe a bejegyzéseket legalább hetente egy alkalommal a tanulónak a szülőkkel alá kell íratni. Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, tisztelje társait és az iskola dolgozóit. Részt vegyen az iskola által szervezett egészségügyi szűrővizsgálatokon. Védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztása stb. 11

12 Az iskolai ünnepélyeken, ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek meg (sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing,) tűzze ki iskolánk jelvényét. Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, az alkalomhoz illő, az időjárásnak megfelelő, nem hivalkodó öltözékben és hajviselettel jelenjen meg. Általános szabályok, rendelkezések Tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelére és elhelyezésére vonatkozó szabályok Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatod magaddal! Egészséget, közerkölcsöt, közérdekeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába behozni! Az általad talált, idegen tárgyakat kérjük, add le a tanáriban! Mobiltelefont az iskolába tanulóknak behozni tilos. Rendkívüli helyzetekre való felkészülés miatt, ellenőrzője minden tanulónak tartalmazza valamelyik szülő telefonos elérhetőségét! Általános szabályok Az elveszett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken, a kirándulásokon dohányozni, szeszes italt, valamint más bódító szereket fogyasztani, azt bevinni és terjeszteni tilos. A tanuló az iskola területén és környékén nem űzhet szerencsejátékot. A tanuló ne tartson magánál fegyvert és egyéb fegyvernek látszó tárgyat, fegyvernek minősülő eszközt (bicska, kés, tőr stb.) A tanuló ne hozzon be és ne fogyasszon az iskola területén tökmagot, napraforgómagot, rágógumit stb. A különleges használati szabályokkal felruházott tantermekben és helyiségekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A termekben lévő audiovizuális eszközök csak tanári engedéllyel a balesetvédelmi szabályok betartása mellett működtethetők. Az iskola tantermei és foglalkoztatói tanítási időn kívül csak az osztályfőnök vagy egy felelős pedagógus engedélyével használhatók. 12

13 Az iskola, vagy a művészeti iskola délutáni foglalkozásaira várakozó tanulók a tantermeket várakozásra csak pedagógus felügyelete mellett használhatják. Minden egyéb esetben gyülekező az épületek bejárati ajtaja előtt. Tanítás után a termeket zárni kell. A zárásért az ügyeletes nevelő vagy alsó tagozatban, a terem használatával megbízott pedagógus a felelős. A tanulóknak és dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpáron érkezzenek. A kerékpárokat reggel a jelző csengetésig helyezhetik el a kerékpártárolóban és saját felelősségük annak lakatolása, lezárása. Az iskola udvarán kerékpározni balesetveszély miatt tilos. Az iskola épületében, folyosóin és tantermeiben ugyancsak a balesetveszély miatt tilos rollerezni, gördeszkázni, görkorcsolyázni, focizni és egyéb, csak szabadban űzhető sporttevékenységet folytatni. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján vagy titkárságán kell - a megtalálás helyének és dátumának megjelölésével - leadni. Az iskola a tárgyakat 60 napig megőrzi, ezt követően karitatív célra felajánlja. A tantermet az osztályok csak tiszta, tanulásra alkalmas állapotban hagyhatják el. A HHH tanulók tanári felügyelettel igénybe vehetik az iskola tantermeit a számukra tanórán kívül szervezett programok lebonyolításához, az általános szabályoknál megfogalmazott feltételek szerint. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetések fajtáit a pedagógiai program, illetve idevonatkozó egyéb törvényi jogszabályok határozzák meg. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a tantestület és a DÖK határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor meg kell határozni. Minden diák a tanítás kezdete előtt legkésőbb 15 perccel érkezzen az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktanterem előtt, várja fegyelmezetten szaktanárát. Aki ezután érkezik, elkésőnek minősül. 13

14 A térítési díjak (napközi, menza stb.) befizetéséről, helyéről, idejéről a szülőket megfelelő módon tájékoztatni kell a tanév első tanítási napján, illetve írásban a helyben szokásos módon. (honlapok, hirdető táblák) A tanítás után valamint a szakkörök, előkészítők (egyéb) délutáni rendezvények után az iskola területét el kell hagyni. A napközi otthonos vagy az egésznapos ellátás, minden tanulót megillet, amennyiben szüleik, gondviselőik ezt a tanév első oktatási napjának kezdetéig írásban kérték az iskola vezetőjétől. A tanítási idő a tanuló munkarendje, amelyet az órarend szabályoz. Szóbeli, egyéni köszönés napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt, az óra látogatóit felállással üdvözlik csendben a tanulók. Óraközi szünetek Szünetekben az ügyeletes nevelő rendelkezéseit be kell tartani. A Kassai u 16. sz. alatti épületben a tanulók rossz idő esetén a folyosón, máskor az udvaron tartózkodnak. Az Irinyi utca 8. sz. alatti épületben a tanulók 1. és 3. óra valamint az ebéd utáni szünetben tartózkodnak az udvaron. Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak az ügyeletes tanár, az osztályfőnök engedélyével hagyhatják el. Egyéb estben az iskola területéről kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség. A tornateremben, szaktanteremben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A folyosókon, lépcsőn a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. Tűz esetén, a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. Telefonhoz csak rendkívüli esetben hívható tanuló. A tanítási órák általában 1-6. órában tartandók, de rendkívüli esetben megengedett a 0. óra is. Az iskola tanulóinak ebédeltetése az ebédlőben történik, itt is be kell tartani az iskola által felállított magatartási szabályokat. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. Iskolánk csengetési rendje Házirendünk 1. sz mellékletében található. 14

15 Általános működési szabályok Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályokat az iskolai könyvtár működési szabályzata rögzíti. A tanítás munkarend és a csengetési rend a mellékletekben leírtak szerint. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, a sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk, de az év elején ezen foglalkozásokra jelentkezők számára a foglalkozások látogatása egész évben kötelező. A napközis foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadók. Eseti távozásra a szülő személyes ( vagy telefonos) kérése esetén van lehetőség. Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell eltávoznia az intézményből (orvoshoz, szüleihez), akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét és annak okát is. Pedagógus az óráról csak nagyon indokolt esetben hívható ki. Az iskolában a tanítás után amennyiben az más foglalkozásokat nem zavar vagy akadályoz iskolai és osztályprogramokat, rendezvényeket lehet tartani. A rendezvények megtartásának másik feltétele, hogy 15 tanulónként, legalább 1 pedagógus felügyeljen. A fent jelzett rendezvények megtartása előtt legalább 5 munkanappal egyeztetni kell az iskola vezetőjével a tervezett programról, annak helyéről, idejéről és a programhoz szükséges feltételekről, eszközökről. A számítógép szaktanterem sajátos rendje a 2. számú mellékletben szerepel. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használati rendje A testnevelés órákon minden tanuló kötelessége az önmaga és társai testi épségének védelmét biztosító szabályok és tanári utasítások betartása. A testnevelés órákon csak tiszta felszerelésben jelenhet meg minden tanuló, amelyet a testnevelő tanár ellenőriz. Balesetvédelmi okokból testi épséget veszélyeztető ékszert nem viselhetnek a tanulók. A tanuló köteles hosszú haját összekötni. 15

16 A tornaórákon kötelezően használatos öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. A tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Becsengetéskor a tornaterem ajtaja előtt kell sorakozni. Iskolai tanítási időben az iskola sportpályáin tartózkodni csak tanári felügyelettel szabad. Étkezések rendje Étkezni csak kulturáltan, fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára. Az étkezés befejezése után az asztalt tisztán hagyva lehet az ebédlőt elhagyni. Az étkezés tanulócsoportonként nevelői kísérettel és felügyelettel történik 11 óra 30 perctől 14 óráig az ig.h.által készített beosztás szerint. Egészségvédelem A tanulók részére - egészségi állapotuk rendszeres ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal védőnői rendelés biztosított. Részletes szabályozás a pedagógiai programban található. Balesetvédelem Minden tanulónak a tanév elején baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének irányításával, melyet az osztálynaplóban kell rögzíteni. Az informatika, technika, tánc és dráma, kémia, fizika valamint testnevelés foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal balesetvédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak melynek dokumentálása az osztálynaplóban történik. A tanulók az általuk észlelt balesetet, balesetveszélyes helyzetet azonnal kötelesek jelezni az iskola felnőtt dolgozójának. Vagyonvédelem és kártérítés A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszerek az állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 16

17 A kártérítés mértékéről az igazgató javaslata alapján a tantestület dönt. Ezen döntésről a szülőt értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem lehet. Ellenőrző könyv, tájékoztató füzet Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv vagy a tájékoztató füzet, amely hivatalos okmány! Az ellenőrző könyv vagy a tájékoztató füzet bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló az ellenőrzőjét vagy a tájékoztató füzetét, minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni, aláíratni tanárral, szülővel. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. A hetesek kötelességei A hetesek feladata, hogy az óraközi szünetekben elvégezzenek minden olyan teendőt, amelyek a soron következő tanóra megtartását elősegítik A hetesek kijelölése az osztálynapló névsora szerint történik. A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik, és az adott tanítási hét utolsó napján, a tanítás végén fejeződik be. A két hetes a feladatát megosztva teljesíti. Ha valamelyik vagy mindkét hetes hiányzik, akkor a - kiválasztás megállapodott szabályai szerint az osztályfőnök figyelmeztetése nélkül is a soron következő tanuló veszi át a hetes feladatait. A hetes gondoskodik a tanári asztal, a szék és a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellőztetéséről. A szünetben, az osztályteremben történő kirívó rendbontásokról azonnal értesíti az ügyeletet ellátó pedagógust. 17

18 A hetes az óra megkezdésekor jelenti az órát tartó tanárnak a jelenlévők létszámát és a hiányzók számát, nevét. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 5 percen belül nem jelenik meg, akkor azt a hetesnek jelentenie kell az épületben tartózkodó pedagógusnak vagy igazgatónak. Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. Az óra után az osztályt csak rendet rakatva hagyhatják el. Távozáskor leoltják a világítást. Az utolsó óra után becsukják az ablakokat. A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. A hetesek csak tanári kérésre vihetik a naplót az osztályterembe, vagy a tanári szobába. A heteseket munkájuk teljesítésében minden tanuló köteles segíteni. Késés Mulasztások A 7 45 utáni iskolába érkezés késésnek minősül. A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késés esetén 1 igazolatlan óra írható be. A késő tanuló a többieket nem zavarhatja. Bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. Mulasztások igazolása Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, azt igazolnia kell. A szülő tanévenként legfeljebb 3 napot igazolhat gyermekének. Ezen túlmenően a hiányzást ellenőrzőben, orvosi igazolással vagy más hivatalos dokumentum eredeti példányának bemutatásával lehet igazolni. 18

19 A tanulónak a hiányzást legkésőbb a hiányzást követő harmadik tanítási napig az ellenőrzőben igazolni kell. Ha a tanuló a megjelölt határnapig nem mutatja be az igazolást, a mulasztott órák, napok igazolatlannak minősülnek, attól függetlenül, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta- e vagy sem. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. Igazoltnak tekinthető a mulasztás (hiányzás), ha tanuló- a szülő írásbeli kéréséreelőzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. A tanuló beteg volt és megfelelően igazolta. A tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Az iskola kéri a szülőket, hogy a mulasztást már a mulasztás első napján közöljék az iskolával, a tanuló osztályfőnökével. Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, a tanóráról való önkényes távolmaradás - igazolatlanságán felül - fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. A vállalt foglalkozásokról (délután) való távolmaradás ugyanilyen következményekkel jár. Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, melyet a magatartás jegynek is tükröznie kell. 45/ 201. (X.27.) EMMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról ( 20. ) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri - az 1 tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az intézmény vezetője értesíti a szülőt - a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Kor.rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanulók esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával intézkedési tervet készít 19

20 - 30 tanítási órát és egyéb foglalkozást meghaladó igazolatlan hiányzás esetén az intézményvezetőnek bejelentési kötelezettsége van a szabálysértési hatóság felé. ( egy tanév egy alkalommal) - 50 óra igazolatlan hiányzás esetén a kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat Ha a mulasztott órák száma eléri egy tantárgy óraszámának a 30%-át a szaktanár javaslatára a tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: o felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, o a hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület osztályozó vizsgára utasíthatja, o az osztályozó vizsga határideje: félévkor: január 1-15 között tanév végén: június 1 10-e között o ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétlőként folytathatja. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit jelen házirend 4. sz. melléklete tartalmazza. A tanuló munkájának értékelése A tanulók munkájának és magatartásának értékelési módszereit és gyakorlatát részletesen - a Helyi tantervben szabályozzuk. A HHH tanulókat negyedévente írásban, szöveges értékeléssel kell értékelni, melyet a szülővel meg kell beszélni, a feljegyzéseket alá kell íratni. A dokumentumokat meg kell őrizni. 20

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Készítette: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné Szabó Csilla ig.helyettes

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Készítette: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné Szabó Csilla ig.helyettes ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 HÁZIREND

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából)

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. (3) bek. szerint 8.1. A tanulmányok alatti vizsga A tanulmányok alatti vizsga

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1.1. A HÁZIREND CÉLJA...3 1.2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...3 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Az I. István Általános Iskola házirendje

Az I. István Általános Iskola házirendje Az I. István Általános Iskola házirendje A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI Az I. István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskolára vonatkozó házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben