HÁZIREND. Készült: Létavértes, április 26. Módosítva március 09.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09."

Átírás

1 ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : ; OM azonosító: HÁZIREND Készült: Létavértes, április 26. Módosítva március 09. Készítette: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné Szabó Csilla ig.helyettes

2 A HÁZIREND jogszabályi alapja évi CXC tv. a Nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési működéséről oktatási intézmények 45/2014 ( X.27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Pedagógiai Programja BEVEZETÉS A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola egy általánosan képző, gyermekközpontú, a gyermekek aktív tevékenységére építő nevelőiskola. Pedagógusaink az ismeretközvetítést a személyiség- és képességfejlesztés szolgálatába állítják. Az iskola atmoszférája gyermekléptékűséget, derűt sugároz, melynek legfontosabb eszköze az ismeretnek, a gyermekek képességeihez és érdeklődéséhez alkalmazkodó, a tanulók aktív tevékenységére épülő, változatos közvetítése. A házirend célja, feladata A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola házirendjének célja, hogy az iskola belső életét úgy szervezze és szabályozza, hogy biztosítsa a pedagógiai programban és a fent megfogalmazott elvek szerinti működést. Olyan átlátható, tiszta, érthető és követhető szabályokat és elvárásokat fogalmazzon meg, amely biztosítja az intézmény biztonságos működését. Jelen házirend nem fogalmaz meg a tanulók, pedagógusok és alkalmazottak kinézetére, magatartására vonatkozó esztétikai és etikai szabályokat és követendő mintákat. Ezeket a házirend etikai kódexe tartalmazza. Az iskola elvárja tanulóitól, dolgozóitól, hogy azonosuljanak az etikai kódex előírásaival, de az etikai szabályok be nem tartása esetén csak kizárólag pedagógiai szankciókat alkalmaz. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. 2

3 Megfogalmazza a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolában. Ennek megfelelően az Irinyi iskola példás magatartást és szorgalmas munkát igényel tanulóitól. Elvárja, hogy a diákok: rendszeres és igényes tanulással teljesítsék tanulmányi feladataikat, önműveléssel gazdagítsák ismereteiket, emberi kapcsolataikban egymás tiszteletére és megbecsülésére törekedjenek, segítségnyújtás és felelősségvállalás tükröződjön cselekedeteikben, tegyenek meg mindent iskolánk jó hírnevének megőrzésére, gyarapítására. Az iskola biztosítja, hogy képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, korszerű oktatásban részesüljenek. A házirend hatálya Általános rendelkezések a) Területi hatálya: A házirend érvényes az intézmény teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, vagy ha a rendezvény az iskola szervezésében történik. b) Személyi hatálya: A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény minden dolgozójára továbbá a szülőkre, gondviselőkre és minden olyan személyre, aki az iskolában valamilyen szerződéses viszonyból származó ügyben tartózkodik a szerződésben foglaltak mértékében. c) Időbeli hatálya: A házirend érvényes a hatályba lépés napjától visszavonásig, illetve az iskola területére lépéstől annak elhagyásáig, továbbá az iskolán kívüli iskolai rendezvények alatt. Az iskola tanulóira és dolgozóira továbbá vonatkozik minden olyan belső iskolai szabályzat, amely rájuk egyébként is fennáll. Így különösen az iskola pedagógiai programja és szervezeti és működési szabályzata. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a tanulói jogviszonnyal, az iskolai munkarenddel, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjével, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatának rendjével kapcsolatos helyi szabályokat. 3

4 Az érvényes jogszabályokban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. A házirendet az iskola tantestülete készíti el. A DÖK-nek (diákönkornányzat) egyetértési, a Szülői Választmánynak véleményezési joga van. A házirendet a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, szankcióknak, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a fegyelmező intézkedések tartalmazzák. A tanulók jogai Jogok és kötelességek Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az iskola minden tanulójának joga, hogy: Színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt. Igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, könyvtár, tanulószoba, kedvezményes étkezés.) A HHH tanulók igénybe vegyék a számukra szervezett tanórán kívüli foglalkozásokat (fejlesztés, tehetséggondozás, szakkörök, felvételi előkészítők, erdei iskola). Kérje felmentését részben vagy egészben egyes tantárgyak értékelése alól. Az ezzel kapcsolatos kérelmét megfelelő indoklással szakértői vélemény csatolásával az iskola igazgatójához kell benyújtania, aki 10 napon belül értesíti a tanulót a kérelem elbírálásáról. Egész napos illetve napközi otthonos ellátásban részesüljön. Személyiségét, önazonosságát, vallását, emberi méltóságát tartsák tiszteletben, és védelmet biztosítsanak számára. Tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén. Érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön. Személyes adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja, illetve nyilvántartott adataiba betekinthessen. Ezzel összefüggésben az osztályfőnöke engedélyével betekinthet az osztálynaplóba, tájékoztatást kérhet érdemjegyeiről. Részt vegyen tanulmányi versenyeken. Csak napi 2 témazáró (nagy) dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján. 4

5 Kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon (de legfeljebb két héten) belül kézhez kapja. Témazáró dolgozatának témáját és idejét megismerje. Az iskolavezetéshez, osztályfőnökhöz intézett jogi kérdéseire 15 napon belül érdemi választ kell kapnia. Ne érje hátrány lelkiismereti, vallási meggyőződése miatt, amennyiben azok mások emberi méltóságát nem sértik. Vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön. Szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérje. Véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon az iskola nevelő-oktató munkájáról. Képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén. (A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.) Kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, diákkörök, képzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen. Továbbtanulását megelőzően az osztályfőnök engedélyével, felnőtt (legalább 1 személy) kísérettel 2 középiskolát meglátogathasson tanítási időben. Kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat, elismerést kapjon. Egyéni, közösségi problémáinak megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, pszichológus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét. Rendszeres egészségügyi ellátásban és felügyeletben részesüljön, ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál, vagy a védőnőnél orvosi vizsgálatra vagy tanácsadásra. Fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokon vegyen részt (tömegsport, sportverseny). Térítésmentesen vegye igénybe az iskola könyvtárát a nyitvatartási idő alatt. (A könyvtár használatának rendjét az SZMSZ mellékletében található könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.) Részt vegyen az iskola sportegyesülete és/vagy sportkör tevékenységében. Nem illeti kártérítés a tanulót, ha olyan dologban következett be a kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta, illetve behozatala a tanuló tanulmányainak folytatásához nem volt szükséges. 5

6 Tanulói jogok gyakorlása A tanulóközösségek a diákok érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége minden, a tanulókat érintő kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat célját, feladatait, működési rendjét jogszabályok és a helyi diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Sérelem esetén az iskola tanulója kiskorú esetén törvényes képviselője a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. Az iskola közösségén belül a tanuló, az életét érintő bármely kérdésben a DÖK-ön keresztül érvényesítheti jogait. Az iskola tanulóinak érdekképviselete a DÖK a tanulólétszám %-a, melynek saját szervezeti és működési szabályzata van. Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként történik. A tanulók 50%-át közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kéri a DÖK véleményét, javaslatát. Lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken, való részvételüket. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály vagy 30 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a DÖK véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök, szakkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus végzettséggel rendelkező személy vezetheti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének megfelelő feltételeket. Az iskola 1. évfolyamára, valamint a felsőbb osztályokra a nyári szünetben beiratkozott tanulók a Köznevelési törvény értelmében meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják. 6

7 A tankönyvellátás rendje (16/2013. (II.28.) EMMI rendelet alapján) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje Az iskola Pedagógiai programja meghatározza az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elveit. A pedagógust megilleti a szabad tankönyvválasztás a helyi tanterv és az adott szakmai munkaközösség, szülői munkaközösség véleményének kikérése alapján. A rendelés a szaktanárokkal történő egyeztetés alapján történik. Tankönyvellátásával kapcsolatban a nevelőtestület tagjai, az iskola egyes szakmai munkaközösségei, és az iskola diákönkormányzata, szülői szervezete egyetért abban, hogy milyen könyveket vonjanak be a tankönyvrendelésbe. A tankönyvekkel és iskolai felszerelésekkel kapcsolatos minden tájékoztatást a szülők irányában a következő módon közöljük: Írásos formában, jól látható helyen az iskola előterében kifüggesztve (Irinyi u. 1. sz, ) úgy, hogy az utcáról is jól olvasható legyen, valamint az iskola honlapján. Szülői értekezleteken. Iskolai ünnepségen (tanévzáró, tanévnyitó). Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje Az intézmény vezetője jelöli ki a tankönyvterjesztéssel megbízott személyt az intézményben, aki a fenntartó egyetértésével az iskola és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel való szerződéskötés alapján végzi munkáját. Intézményünkben ezt a feladatot az iskolatitkár látja el. Feladatai: - Minden év január 15-ig felméri és összesíti az ingyenességre való jogosultságot és továbbítja a fenntartó felé. - A munkaközösség-vezetők egyeztető munkája és a szülők tájékoztatása után a megjelent hivatalos tankönyvjegyzéken rendeli meg az aktuális létszámnak megfelelően március utolsó munkanapjáig. A tankönyvrendelést a KIR rendszerének és Könyvtárellátó által működtetett információs rendszeren keresztül küldi el a feladatellátásával megbízott személy. - Szükség esetén a tankönyvrendelést módosítja június 15-ig. - Augusztus hónap folyamán átveszi a tankönyvszállítmányt és gondoskodik azok kiosztásáról (Az időpontokról a helyszínről a könyvcsomagok áráról a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőket.) - Az iskolai könyvtáros segítségével megszervezi a könyvek könyvtári állományba való vételét. - Igény esetén gondoskodik a használt könyvek kiosztásáról. - Szeptember 05-ig gondoskodik a pótrendelésről. - Elkészíti az elszámolást. - Tanév végén az iskolai könyvtáros bevonásával összegyűjti a könyvtár tulajdonában lévő tankönyveket a tanulóktól. Az ingyenes tankönyvellátás 7

8 Az iskola igazgatója minden év január 15-ig köteles felmérni hány tanulónak kell biztosítani a tankönyvellátást. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyvet az iskola könyvtári állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a könyvtáros által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. Az iskolába belépő tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napján kell elvégezni. A kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges bemutatni: a) családi pótlék folyósításáról szóló igazolást, b) tartósan beteg tanuló eseten szakorvosi igazolást, vagy emelt összegű családi pótlékról szóló igazolást, c) SNI-s tanulók esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye, d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén határozat. Az ingyenes tankönyvvel való ellátáshoz az állam Ft/fő támogatást biztosít szeptemberétől az 1. osztályosokkal kezdve felmenő rendszerben valamennyi tanuló számára biztosítottá válik az ingyenes tankönyv ellátás. A Köznevelési törvény 46 -ának (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket a munkafüzetek kivételével az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi és elkülönítetten kezeli. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles az iskolai könyvtár tulajdonát képező tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt megtéríteni. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást az iskola könyvtári állományába bevételezett használt tankönyvek kölcsönzésével oldja meg az intézmény szülői igény esetén. A tanulók tantárgyválasztásával és tanórán kívüli foglalkozások választásával, valamint azok módosításával kapcsolatos eljárásrend Hit- és erkölcstan tantárgyak Pedagógiai programunk és Helyi tantervünk alapján a es tanévtől kezdve felmenő rendszerben diákjaink választhatnak hit- és erkölcstan, illetve erkölcstan tantárgyak közül. Az intézményvezető az ezzel kapcsolatos nyilatkoztatást minden év május 20-ig bonyolítja le. A szülő írásbeli nyilatkozata a következő tanévben választott tantárgy tanulására vonatkozik. Tanév közben azon változtatni nem lehetséges. A legközelebbi módosításra, mely a következő tanévre vonatkozik mindig május 20-ig van lehetőség. Válaszható egésznapos tanulásszervezési forma Pedagógiai program alapján első osztálytól nyolcadik osztályig felmenő rendszerben kerül bevezetésre az egésznapos tanulásszervezés a szülők írásos nyilatkozata alapján, mely minden tanévben az iskolába való beiratkozással egyidőben történik meg. A nyilatkozattétel az általános iskolai tanulmányok alatt érvényes. Választható napközis foglalkozás 8

9 Az egésznapos tanulásszervezési formában még nem érintett osztályok számára a 16 óráig való iskolában tartózkodás keretében napközis fogalkozásokon való részvételre nyílik lehetőség. A napközis csoportokba való beiratkozási szándékról a szülő május 20-ig írásban nyilatkozik, majd tanév kezdéskor a tanév első napján megteszi végső nyilatkozatát, mely a teljes tanévre szól. Az iskolaváltás, valamint a tanuló felvételének, átvételének szabályai Az iskolai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év április hónapja. A köznevelési törvény előírásai értelmében fel kell venni azt a tanköteles gyermeket, aki az iskola működési körzetében él (lakcímkártyával igazolandó). 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. (6) Ha az általános iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi különleges helyzetű tanuló felvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesíteni, aki a különleges helyzetek közül legalább két pontban érintett. Azonos számú feltétel esetén sorsolás útján kell a döntést meghozni. A SORSOLÁS: A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk. A sorsolás időpontja: A sorsolást azt követően lehet megtartani, amikor az intézmény a fenntartót tájékoztatta a felvenni kívánt tanulókról és a fenntartó meghatározta az indítható osztályok számát és létszámát. A szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán értesítjük a sorsolás időpontjáról. A sorsolás helyszíne: az iskola könyvtára. 9

10 A sorsolásban közreműködők: A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető A sorsolás menete: A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. azoknak a nevét, akiket nem húztak ki (fel kell olvasni a névsorokat), majd ezeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolítása során. Értesítési kötelezettség a felvétellel illetve elutasítással kapcsolatos intézményi döntésről valamennyi érintett számára: A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján értesítjük a felvételről, illetve az elutasításról. A döntést határozatba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. A határozatot a szülő megkaphatja: a. személyes átvétellel az iskolában, melynek átvételét az iskolában maradó példányon aláírásával igazolja b. tértivevényes postai küldeményként (amennyiben az iskolába nem tud bejönni). A jogorvoslat rendje: A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője (tankerületi igazgató) hoz döntést. 10

11 Üres férőhelyek esetén tanév közben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. A tanuló kötelessége Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: Betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait. Emberi méltóságukat ne sértse, és jogaikat tisztelje. Osztályfőnökétől kapott - a közösség életét és működését biztosító - feladatait elvégezze. (Megtagadása esetén az osztályfőnök pedagógiai fegyelmező szankciókat alkalmazhat.) Az iskola termeiben és berendezési tárgyaiban okozott kárt, károkat megtérítse, az általa szándékosan okozott szennyezéseket, firkálásokat megszüntesse. Részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségeinek. Érdemjegyeit naprakészen vezesse az ellenőrzőjében. Hiányzásait e házirendben szabályozott módon igazolja. Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszerelését, a rendelkezésére bocsájtott tankönyveket, az iskola létesítményeit, a kulturált környezetet. Elsajátítsa és betartsa az egészség - és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi előírásokat. Biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem. A tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruha, úszófelszerelés) tisztán, rendesen hozza magával. Az ellenőrző könyv a tanulónál legyen, hogy bármely az iskolával összefüggő közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe a bejegyzéseket legalább hetente egy alkalommal a tanulónak a szülőkkel alá kell íratni. Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, tisztelje társait és az iskola dolgozóit. Részt vegyen az iskola által szervezett egészségügyi szűrővizsgálatokon. Védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztása stb. 11

12 Az iskolai ünnepélyeken, ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek meg (sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing,) tűzze ki iskolánk jelvényét. Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, az alkalomhoz illő, az időjárásnak megfelelő, nem hivalkodó öltözékben és hajviselettel jelenjen meg. Általános szabályok, rendelkezések Tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelére és elhelyezésére vonatkozó szabályok Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatod magaddal! Egészséget, közerkölcsöt, közérdekeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába behozni! Az általad talált, idegen tárgyakat kérjük, add le a tanáriban! Mobiltelefont az iskolába tanulóknak behozni tilos. Rendkívüli helyzetekre való felkészülés miatt, ellenőrzője minden tanulónak tartalmazza valamelyik szülő telefonos elérhetőségét! Általános szabályok Az elveszett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken, a kirándulásokon dohányozni, szeszes italt, valamint más bódító szereket fogyasztani, azt bevinni és terjeszteni tilos. A tanuló az iskola területén és környékén nem űzhet szerencsejátékot. A tanuló ne tartson magánál fegyvert és egyéb fegyvernek látszó tárgyat, fegyvernek minősülő eszközt (bicska, kés, tőr stb.) A tanuló ne hozzon be és ne fogyasszon az iskola területén tökmagot, napraforgómagot, rágógumit stb. A különleges használati szabályokkal felruházott tantermekben és helyiségekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A termekben lévő audiovizuális eszközök csak tanári engedéllyel a balesetvédelmi szabályok betartása mellett működtethetők. Az iskola tantermei és foglalkoztatói tanítási időn kívül csak az osztályfőnök vagy egy felelős pedagógus engedélyével használhatók. 12

13 Az iskola, vagy a művészeti iskola délutáni foglalkozásaira várakozó tanulók a tantermeket várakozásra csak pedagógus felügyelete mellett használhatják. Minden egyéb esetben gyülekező az épületek bejárati ajtaja előtt. Tanítás után a termeket zárni kell. A zárásért az ügyeletes nevelő vagy alsó tagozatban, a terem használatával megbízott pedagógus a felelős. A tanulóknak és dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpáron érkezzenek. A kerékpárokat reggel a jelző csengetésig helyezhetik el a kerékpártárolóban és saját felelősségük annak lakatolása, lezárása. Az iskola udvarán kerékpározni balesetveszély miatt tilos. Az iskola épületében, folyosóin és tantermeiben ugyancsak a balesetveszély miatt tilos rollerezni, gördeszkázni, görkorcsolyázni, focizni és egyéb, csak szabadban űzhető sporttevékenységet folytatni. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján vagy titkárságán kell - a megtalálás helyének és dátumának megjelölésével - leadni. Az iskola a tárgyakat 60 napig megőrzi, ezt követően karitatív célra felajánlja. A tantermet az osztályok csak tiszta, tanulásra alkalmas állapotban hagyhatják el. A HHH tanulók tanári felügyelettel igénybe vehetik az iskola tantermeit a számukra tanórán kívül szervezett programok lebonyolításához, az általános szabályoknál megfogalmazott feltételek szerint. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetések fajtáit a pedagógiai program, illetve idevonatkozó egyéb törvényi jogszabályok határozzák meg. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a tantestület és a DÖK határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor meg kell határozni. Minden diák a tanítás kezdete előtt legkésőbb 15 perccel érkezzen az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktanterem előtt, várja fegyelmezetten szaktanárát. Aki ezután érkezik, elkésőnek minősül. 13

14 A térítési díjak (napközi, menza stb.) befizetéséről, helyéről, idejéről a szülőket megfelelő módon tájékoztatni kell a tanév első tanítási napján, illetve írásban a helyben szokásos módon. (honlapok, hirdető táblák) A tanítás után valamint a szakkörök, előkészítők (egyéb) délutáni rendezvények után az iskola területét el kell hagyni. A napközi otthonos vagy az egésznapos ellátás, minden tanulót megillet, amennyiben szüleik, gondviselőik ezt a tanév első oktatási napjának kezdetéig írásban kérték az iskola vezetőjétől. A tanítási idő a tanuló munkarendje, amelyet az órarend szabályoz. Szóbeli, egyéni köszönés napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt, az óra látogatóit felállással üdvözlik csendben a tanulók. Óraközi szünetek Szünetekben az ügyeletes nevelő rendelkezéseit be kell tartani. A Kassai u 16. sz. alatti épületben a tanulók rossz idő esetén a folyosón, máskor az udvaron tartózkodnak. Az Irinyi utca 8. sz. alatti épületben a tanulók 1. és 3. óra valamint az ebéd utáni szünetben tartózkodnak az udvaron. Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak az ügyeletes tanár, az osztályfőnök engedélyével hagyhatják el. Egyéb estben az iskola területéről kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség. A tornateremben, szaktanteremben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A folyosókon, lépcsőn a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. Tűz esetén, a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. Telefonhoz csak rendkívüli esetben hívható tanuló. A tanítási órák általában 1-6. órában tartandók, de rendkívüli esetben megengedett a 0. óra is. Az iskola tanulóinak ebédeltetése az ebédlőben történik, itt is be kell tartani az iskola által felállított magatartási szabályokat. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. Iskolánk csengetési rendje Házirendünk 1. sz mellékletében található. 14

15 Általános működési szabályok Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályokat az iskolai könyvtár működési szabályzata rögzíti. A tanítás munkarend és a csengetési rend a mellékletekben leírtak szerint. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, a sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk, de az év elején ezen foglalkozásokra jelentkezők számára a foglalkozások látogatása egész évben kötelező. A napközis foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadók. Eseti távozásra a szülő személyes ( vagy telefonos) kérése esetén van lehetőség. Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell eltávoznia az intézményből (orvoshoz, szüleihez), akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét és annak okát is. Pedagógus az óráról csak nagyon indokolt esetben hívható ki. Az iskolában a tanítás után amennyiben az más foglalkozásokat nem zavar vagy akadályoz iskolai és osztályprogramokat, rendezvényeket lehet tartani. A rendezvények megtartásának másik feltétele, hogy 15 tanulónként, legalább 1 pedagógus felügyeljen. A fent jelzett rendezvények megtartása előtt legalább 5 munkanappal egyeztetni kell az iskola vezetőjével a tervezett programról, annak helyéről, idejéről és a programhoz szükséges feltételekről, eszközökről. A számítógép szaktanterem sajátos rendje a 2. számú mellékletben szerepel. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használati rendje A testnevelés órákon minden tanuló kötelessége az önmaga és társai testi épségének védelmét biztosító szabályok és tanári utasítások betartása. A testnevelés órákon csak tiszta felszerelésben jelenhet meg minden tanuló, amelyet a testnevelő tanár ellenőriz. Balesetvédelmi okokból testi épséget veszélyeztető ékszert nem viselhetnek a tanulók. A tanuló köteles hosszú haját összekötni. 15

16 A tornaórákon kötelezően használatos öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. A tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Becsengetéskor a tornaterem ajtaja előtt kell sorakozni. Iskolai tanítási időben az iskola sportpályáin tartózkodni csak tanári felügyelettel szabad. Étkezések rendje Étkezni csak kulturáltan, fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára. Az étkezés befejezése után az asztalt tisztán hagyva lehet az ebédlőt elhagyni. Az étkezés tanulócsoportonként nevelői kísérettel és felügyelettel történik 11 óra 30 perctől 14 óráig az ig.h.által készített beosztás szerint. Egészségvédelem A tanulók részére - egészségi állapotuk rendszeres ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal védőnői rendelés biztosított. Részletes szabályozás a pedagógiai programban található. Balesetvédelem Minden tanulónak a tanév elején baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének irányításával, melyet az osztálynaplóban kell rögzíteni. Az informatika, technika, tánc és dráma, kémia, fizika valamint testnevelés foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal balesetvédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak melynek dokumentálása az osztálynaplóban történik. A tanulók az általuk észlelt balesetet, balesetveszélyes helyzetet azonnal kötelesek jelezni az iskola felnőtt dolgozójának. Vagyonvédelem és kártérítés A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszerek az állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 16

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12.

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12. AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND Budapest, 2014. év szeptember 12. Budapest 2014 Preambulum Tanulói kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu OM: 036345 Ikt.sz.: 1-2/2015. Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés helye:

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A Szentendrei Református Gimnázium Házirendje

A Szentendrei Református Gimnázium Házirendje Házirend Adatok: Intézmény neve: Szentendrei Református Gimnázium Székhelye: 2000 Szentedre, Áprily tér 5. Telefon: 26-302-595 26-502-527 Web: www.szrg.hu Email: info@szrg.hu Jelen házirend hatálybalépésének

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben