2011. nyári adóváltozások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. nyári adóváltozások"

Átírás

1 S Z E P T E M B E R nyári adóváltozások A Parlament nyarán több törvényt is elfogadott, amelyben az adójogszabályok kisebbnagyobb módosítására került sor. A bekövetkezett módosítások változó időpontokban lépnek/léptek hatályba, van olyan, amelyik már hatályos, és van, amelyik csak későbbi időponttól alkalmazandó. A legjelentősebb módosításokat az alábbiakban foglaljuk össze. Mivel egyes módosítások oly szerteágazóak és oly sok területet érintenek, hogy a részletekbe menő tárgyalásuk meghaladná a jelen hírlevél kereteit, ezért az Önöket érintő, értelmezést igénylő változások tekintetében igény esetén szívesen állunk rendelkezésre személyes konzultációval. E B B E N A S Z Á M B A N R E G I S Z T R Á C I Ó S A D Ó R E G I S Z- T R Á C I Ó S A D Ó 1 J Ö V E D É K I A D Ó 1 Á F A 1 T Á R S A S Á G I A D Ó 1 A törvény a regisztrációs adó módosításával a piaci folyamatok követését szolgálja a használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adó számításához szükséges óta változatlan avultatási skála felülvizsgálatával. Az avultatás időtartama a jelenlegi 20 évről 15 évre rövidül, az avultatás a 4. év végére megközelíti az 50%-ot, és a gépjármű 15 éves korára eléri a 90%-ot. Így az új avultatási skála a korábbihoz képest magasabb értékcsökkenést tesz lehetővé. Továbbá a külföldi rendszámú gépjárművek honosítását is ösztönözni kívánják azzal, hogy az egyébként fizetendő regisztrációs adó 50%-át nem kell megfizetni azon, külföldi forgalmi rendszámmal ellátott gépjármű után, amely június 15- én az adózó tulajdonában állt, feltéve, hogy a regisztrációs adómegállapítási eljárást az adózó a december 31-ig terjedő időszakban kezdeményezi. I L L E T É K 2 J Ö V E D É K I A D Ó Á L T A L Á N O S F O R G A L M I A DÓ S Z J A 2 S Z Á M V I T E L I T Ö R V É N Y A Z A D Ó Z Á S R E N D J E N É P - E G É S Z S É G Ü G Y I T E R M É K A D Ó K Ö R N Y E Z E T- V É D E L M I T E R - M É K D Í J A törvény jövedéki adót érintő módosítása egyfelől az üzemanyagok jövedéki adóztatására, másfelől a dohánytermékek jövedéki adómértékének fokozatos, többlépcsős emelésére vonatkozik. Az E85 üzemanyag és a benzin piaci árának összehasonlítása alapján az E85 a rosszabb hatásfok miatti arányos értéknél nagyobb árelőnyt élvez a benzinnel szemben. A törvénymódosítás, kihasználva az ebből fakadó költségvetési bevétel növelési lehetőséget, csökkenti az E85-re nyújtott jövedéki adókedvezmény mértékét. A módosítás egyes jogutódláshoz hasonló, csak szűkebb gazdálkodói kört érintő esetek (egyéni vállalkozó egyéni céggé válása, illetve a mezőgazdasági gazdaságátadás esete) során jelentkező áfa-fizetési anomáliákat rendez, meghatározó jelentőségű áfa módosító rendelkezést nem tartalmaz. T Á R S A S Á G I A D Ó Társasági adóban az Európai Unióval történt egyeztetést követően hatályba lépett új szabály, hogy az adózó a látványcsapatsport (labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong) céljaira nyújtott támogatás után döntése szerint

2 Oldal 2 a támogatás adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. A támogatás formája lehet visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, illetve térítés nélkül nyújtott szolgáltatás. A támogatás utánpótlás-nevelés, személyi jellegű ráfordítások, tárgyi eszköz beruházás és felújítás, illetve képzés céljaira nyújtható, a törvény által meghatározott értékkorlátok között, az adókedvezmény pedig támogatási igazolás alapján vehető igénybe. I L L E T É K A módosítás rendelkezik arról, hogy kizárólag az ingatlanépítéssel és -forgalmazással üzletszerűen foglalkozó cégek részesedésének megszerzése esetén kell a visszterhes vagyonátruházási illetéket megfizetni. Ez az ingatlanvagyonnal rendelkező társaság részesedésének megszerzéséhez kapcsolódó illetékkötelezettség szűkítését jelenti azon esetek deklarált kizárásával, amelyek a költségvetés számára érdemi bevételt nem eredményeznek, viszont az adózók adminisztrációs terheit jelentősen növelik. Azonban felmerülhet a kérdés, hogy a törvényszöveg megfogalmazása nem ad-e visszaélésre alkalmat az ingatlanvagyonnal rendelkező társaság főtevékenységének egyszerű adminisztratív megváltoztatása útján. Az állami adóhatóság működésének egyszerűbbé és olcsóbbá tétele érdekében a törvény megszünteti az állami adóhatóság határozathozatali kötelezettségét azokban az egyenes ági rokonok közötti ajándékozási vagy öröklési illetékügyekben, melyek a nyarán elfogadott szabályozás értelmében - a megszerzett vagyontárgy(ak) S Z E M É L Y I J Ö V E D E L E M A D Ó jellegétől és értékétől függetlenül - mentesek az illetékfizetési kötelezettség alól. Az intézkedéssel az adózó által teljesítendő bejelentési kötelezettség természetesen nem szűnik meg, az adóhatóság minden esetben megvizsgálja, hogy valóban fennáll -e a mentesség alkalmazásnak lehetősége, majd az ügyiratot az általános szabályok szerint irattározza. Az ügyfél azonban annak igazolása érdekében, hogy a szerzés illetékmentes volt, kérheti, hogy a hatóság külön illeték vagy díj felszámítása nélkül adjon ki neki másolatot a döntésről. Az adóhatóság így felszabaduló kapacitásait pedig az illeték-kiszabásra, illetve a végrehajtásra kívánják átcsoportosítani. A módosítás megszünteti az exportra értékesített járművek utáni illetékfizetési kötelezettséget, amely versenyhátrányt jelent a hazai kereskedők számára több más európai állammal szemben, ahol a külföldi használatra vásárolt gépjárművek megszerzése után közteher-fizetési kötelezettség nem keletkezik. Megszűnik továbbá az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatásához kapcsolódó illetékkötelezettség is. A személyi jövedelemadóban az üdülési csekket bizonyos átmeneti időszakkal felváltja a Széchenyi Pihenő Kártya. Az Szja tv. vonatkozó rendelkezései úgy módosulnak, hogy a módosítás hatálybalépést október 1-jét - követően csak az üdülési szolgáltatás formájában adott juttatás minősül kedvezményesen adózó béren kívüli juttatásnak a minimálbér összegét meg nem haladó mértékben. Új átmeneti rendelkezés rögzíti azonban, hogy a hatálybalépést megelőzően üdülési csekk formá- A módosítás megszünteti az exportra értékesített járművek utáni illetékfizetési kötelezettséget, amely versenyhátrányt jelent a hazai kereskedők számára több más európai állammal szemben.

3 Oldal 3 S Z Á M V I T E L I T Ö R V É N Y A törvény átmeneti rendelkezést tartalmaz a könyvvizsgálat kötelező értékhatárának emelésével kapcsolatos módosításra. Ez alapján a 2012-ben induló üzleti évről készített beszámolóra kell először alkalmazni a számviteli törvény azon rendelkezését, amely alapján akkor nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a (2012. évben induló) üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és a (2012. évben induló) üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A törvény alapján a kötelező könyvvizsgálat értékhatára ugyancsak nő millióról 300 millióra január 1-jétől. Ehhez a módosításhoz kapcsolódik az az átmeneti rendelkezés, mely szerint a 2014-ben induló üzleti évről készített beszámolóra kell először alkalmazni ezt a rendelkezést. jában megszerzett bevétel adókötelezettségére a bevétel megszerzése időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, tehát ezek kedvező adózási továbbra is fennáll. Ismét kiterjesztésre került az amnesztia, időben és tárgyában is, ezúttal belföldi ingatlanokra illetve egyes járművekre, továbbá bizonyos biztosítási szerződések alapján kapott jövedelmekre. Például az EGT-államban székhellyel rendelkező biztosítóval szeptember 1-jét megelőzően megkötött biztosítási szerződés alapján a biztosító által a magánszemély biztosított vagy kedvezményezett részére bármely jogcímen kifizetett, juttatott nem adómentes bevétel (jövedelem) után az adó mértéke - más törvényi rendelkezéstől függetlenül - nulla százalék, feltéve, hogy a biztosítási szerződés keretében augusztus 31-ét követően díj fizetésére nem került sor. A törvény nem ad közelebbi támpontot, hogy miért éppen a megjelölt dátumot megelőző szerződések jogosultak az adó alóli mentesülésre. Megváltozott a személyi jövedelemadó tekintetében alkalmazandó szokásos piaci érték fogalma. Tőzsdén nem forgalmazott tagsági jogot megtestesítő részesedések szokásos piaci értékét a társaság arányos saját tőke értéke alapján kell meghatározni, növelve a jóváhagyott de még ki nem fizetett osztalék összegével. Továbbá új mentességként került beiktatásra az Szja tv.-be, hogy nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély az értékpapírt visszterhes jogügylet keretében más magánszemélytől szerezte, feltéve, hogy az ellenérték összege (értéke) az értékpapír névértékét (névérték hiányában az értékpapír kibocsátójának jegyzett tőkéjéből az értékpapírra arányosan jutó rész összegét) eléri. Egy másik módosítás elsősorban a könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötelező továbbképzésének fejlesztését célozza. Rugalmasabb, a kötelezettek egyedi szakmai igényeihez igazodó, valamint a mai kor követelményeinek jobban megfelelő továbbképzési rendszert kíván kialakítani. A módosítás szerint a továbbképzés oktatási tematikáját a továbbiakban nem a számviteli szabályozásért felelős miniszter határozza majd meg. A továbbképzést folytató szervezetek - kreditpont-minősítési eljárás keretében - kérhetik a képzéseik minősítését a minisztertől, az oktatni tervezett tematika megküldésével, a könyvviteli szolgáltatók pedig az így minősített programok közül választhatják ki a szakmai igényeikhez igazodóakat a kötelezettségük teljesítése érdekében. Mindezeknek megfelelően a törvény a jelenleg hatályos rendelkezéseket bővíti és pontosítja. A Z A D Ó Z Á S R E N D J E Az elhúzódó gazdasági világválság által hátrányosan érintett vállalkozások helyzetének megkönnyítése érdekében indokoltnak tartották újra bevezetni a korábban már ugyanezen tartalommal létezett, de január 1- jétől hatályon kívül helyezett, az Art. 36/A. -ának alkalmazása alóli mentesítést, miszerint ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás szeptember 30- át követően keletkezett a Ft-ot meghaladó összegű kifizetés jogkövetkezmények nélkül teljesíthető a közbeszerzés keretében megvalósuló beruházás kivitelezésében résztvevő olyan vállalkozó, alvállalkozó részére, akinek (amelynek) az említett időpontot követően keletkezett köztartozása van.

4 Oldal 4 N É P E G É S Z S É G Ü G Y I T E R M É K A D Ó Új adónemként került bevezetésre szeptember 1-től a népegészségügyi termékadó. Az új törvény egyik deklarált célja az, hogy a népegészségügyre (pl. rendszeres testmozgás elterjesztése, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás csökkentése, stb.) fordítható források bővüljenek. Másik célkitűzése pedig, hogy az élelmiszerpiac kínálata az egészséges táplálkozás irányába változzon, illetve az élelmiszergazdaság szereplőit ilyen termékek előállítására ösztönözze. Mindezt úgy próbálja elérni, hogy az új bevételi forrást jelentő termékadót azoknak a termékeknek a forgalmazására veti ki, melyek fogyasztása egészségügyi kockázatot hordoz. E tekintetben egészségkockázati tényezőként a termékek jelentős cukor-, illetve sótartalmát, továbbá bizonyos magas cukortartalmú termékek koffeintartalmát tekinti. A törvény a népegészségügyi termékadót klasszikus egyfázisú forgalmi adóként fogalmazza meg, azaz a különféle cukor-, só- és koffein-tartalmú termék első belföldi értékesítését teszi adókötelessé. Adóköteles termékek a törvény alapján a bizonyos jellemzőkkel bíró üdítőitalok, energiaitalok, előrecsomagolt cukrozott készítmények, sós snackek és ételízesítők. Az adó alanya az adóköteles terméket belföldön első alkalommal értékesítő személy, szervezet. A törvény a teljesítési hely fogalmát az értelmező rendelkezések között az Áfa törvény szerinti teljesítési hellyel azonosítja. Az adó mértéke üdítőital esetében 5 forint/ liter, energiaital esetében 250 forint/liter, előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 100 forint/kilogramm, sós snack esetében 200 forint/kilogramm, ételízesítő esetében 200 forint/kilogramm. Mentesség gyakorlatilag csak a külföldi értékesítéshez kapcsolódik. A törvény kiterjedt adminisztratív kötelezettségeket is előír az adóalanyok számára. Az illetékes adóhatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve. Az adó mértéke: üdítőital - 5 ft/l, Energiaital ft/l, előrecsomagolt cukrozott készítmény 100 ft/kg, sós snack 200 ft/kg, ételízesítő 200 ft/kg. K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I T E R M É K D Í J A nyáron új környezetvédelmi termékdíj törvény született, amely szinte teljesen átírta az eddigi szabályozást. Ennek fő oka, hogy a koordináló szervezetek nem váltották be a hozzájuk fűződő várakozásokat, mivel a rendszerben a felek ellenérdekeltsége miatt a kívánatos szint töredéke volt csak az újrahasznosítás. Lényeges elemek többek között a következők. A koordináló szervezetek megszűnésével párhuzamosan 100%-os állami tulajdonban lévő nonprofit Kft. szervezeti formában létrejön az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ), melynek feladata lesz az államot illető jogok gyakorlása, valamint az államra háruló feladatok, kötelezettségek teljesítése a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos iparágban. A a kötelezettek továbbra is maguk választhatnak az egyéni és a kollektív teljesítés között, utóbbi esetben kizárólag az OHÜ láthatja el a közvetítői feladatokat. A törvény fontos célkitűzése az anyagában történő hasznosítás mértékének fokozása; a minimális anyagában hasznosítási arányok az egyes termék- és anyagáramok esetén, a gyűjtött mennyiségre vetítve legkevesebb 75%-os szintet kell, hogy elérjenek, ahol az energetikai hasznosítás nem lehetséges, ott pedig a 100%-os hasznosítás a kötelezettség. Termékdíjköteles termék vámtarifaszám alapján részletesen meghatározva az ak-

5 5. oldal kumulátor, a csomagolás, az egyéb kőolajtermék, az elektromos és elektronikai berendezés, a gumiabroncs, a reklámhordozó papír. Termékdíj fizetési kötelezettség a korábban hatályos szabályozáshoz hasonlóan továbbra is az első belföldi forgalomba hozatal, vagy saját célú felhasználás esetén keletkezik. A termékdíjfizetésre kötelezett főszabályként így a termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója. Kivételként megmarad továbbra is a kenőolaj mely esetben az első belföldi forgalomba hozó első vevőjénél keletkezik a termékdíj fizetési kötelezettség, továbbá a bérgyártás, amely esetben a bérgyártató válik kötelezetté. A törvény meghatározza továbbá, hogy milyen tevékenységek minősülnek saját célú felhasználásnak. A termékdíj három költségelemből adódik össze, melyek az irányítást és fejlesztést fedező részelem (rendszerirányítási költség), a szennyezés megelőzését/ elhárítását szolgáló részelem (kezelési költség), valamint a termék által okozott szennyezést kompenzáló részelem (externális költség); alapja pedig a termékdíjköteles termék tömege. Mindezek mellett az adminisztrációs terhek jelentős csökkentését irányozza elő a törvény. Az egyszerűsítés egyik legfontosabb eszköze két olyan adózói csoport meghatározása, mely kibocsátásai tekintetben kifejezetten alacsony mértéket képvisel, és ezért a részletes adminisztrációs terhek alól kivonható. Ez a két csoport a legkisebb kibocsátókat tömörítő K A P C S O L A T "csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó feliratkozhat a H í r l e v e l e i n k r e kötelezett"-i kör, valamint az ezeknél címen valamelyest magasabb kibocsátású "kis található honlapunk mennyiségű csomagolást forgalomba kezdő vagy bármely más hozó vagy saját célra felhasználó kötele- oldalán. zett"-i kör. Mindkét csoportra jellemző, hogy termékdíj átalányt fizet, évente egyszer, egyszerű bejelentőlapon. A megfizetendő termékdíj mértéke a csekély kibocsátók esetén évi Ft, a kis kibocsátók esetén évi Ft. A kialakított rendszer a kis és középvállalkozások általános versenyhátrányának kompenzálását szolgálja, mind az adminisztráció, mind a díjfizetés csökkentett mértéke folytán. Az állam ezen intézkedésétől azt várja, hogy a kötelezettek köre a jelenlegi ről akár re is megnövekedhet, megfelelő tájékoztató és felvilágosító tevékenység esetén. A korábbi szabályozás szerinti mentesség megszűnik, mivel épp a szabályozás legfőbb célját, az újrahasznosítást lehetetlenítette el. A termékdíj-fizetési kötelezettség számla vagy szerződés alapján átvállalható, de sem a kötelezett, sem az átvállaló nem lehet egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett, a visszaélések elkerülése érdekében. Egyéni hulladékkezelés vállalása esetén pedig a környezetvédelmi termékdíjból kedvezmény kapható, függően a kötelezett kibocsátásától illetve hulladékhasznosítási teljesítményétől. Aktuális, napi hírekre, eseményekre tett rövid reflexióinkat blogunkban C É G T Á R S A I N K E L É R H E T Ő S É G E : D R. O S Z K Ó P É T E R K A R Á C S O N Y I R É N D R. T O R D A I C S A B A U N G E R A N I T A szakmai tesszük közzé, melyet a honlapunkon a címen követhet.

egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3414. számú törvényjavaslat egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. június 1 2011. évi törvény

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Jövő évi adóváltozások

Jövő évi adóváltozások ADÓLEVÉL 2012. NOVEMBER Jövő évi adóváltozások A Parlament tegnap elfogadta a 2013. évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

wts hírlevél # 9.2013

wts hírlevél # 9.2013 2013. november wts hírlevél # 9.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban 2014-es tervezett adóváltozások (T/12792) A Kormány október 18-án beterjesztette a 2014. évi adótörvény-módosításokat tartalmazó T/12792.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Összefoglaló a 2012. évi adóváltozásokról

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Összefoglaló a 2012. évi adóváltozásokról Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 2 I. Áttekintés háttér, célok... 2 II. Intézkedések... 3 Személyi jövedelemadó... 3 Béren kívüli juttatások... 4 Végtörlesztés... 5 Pontgyűjtők... 6 Ingó

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Hogyan adózunk 2011-ben?

Hogyan adózunk 2011-ben? Hogyan adózunk 2011-ben? 2011-ben jelentős adóváltozások elé nézünk. A korábbi évek tendenciáját követve, 2010-ben is az adótörvények több hullámban kerültek módosításra, illetve a javaslatok is az utolsó

Részletesebben