ex{~~ !16,,~~1 ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea REGYHAZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ex{~~ !16,,~~1 ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea REGYHAZA"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám : BELL/3-12/201S Ügyintéző: ELÖTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról!16,,~~1,, Dr. Kovacs Ferenc polgármester I.. / r I t. Ellenőrzési Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ex{~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező bizottság: - Pénzügyi Bizottság REGYHAZA

2 Tisztelt Közgyűlés! A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 285/2013. (XI1.19.) számú határozatával jóváhagyta az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét, melynek végrehajtásáról szóló éves ellenőrzés i jelentést a belső ellenőrzési vezető a jogszabályi előírásoknak - a költségvetési szervek kontrol/rendszeréről és belső el/en őrzéséről szóló 370j2011.(X/I.31.) kormányrendelet (továbbiakban bkr.) 48. (a-c), a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutatónak, és a nemzetközi standardoknak megfelelően elkészített. Az el l enőrzések kiemeit szempon -jai, területei: szabályozottság, vagyonvédelem, eredményes és hatékony gazdálkodás. A belső ellenő r zés a független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével az ellenőrzött szervezet működését fejlesztette, és eredményességét növelte. Ellenőrzéseik sorá n elfogadtatták az ellenőrzött szervezetekkel a belső ellenőrzés feltáró, külső ellenőrzést megelőző, segítő funkcióját. A belső ellenőrzés meghatározó szerepet játszott abban, hogya szabálytalanságra utaló jelek azonosításra kerüljenek és javaslataikkal elősegítették azok megszüntetését. A belső ellenőrzés i vezető a bkr. 49_ (3) bekezdése alapján február B-án megküldte az éves ellenőrzés i j elentést a polgármesternek és a címzetes főjegyzőnek. A költségvetési sze rvek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XI1.31.) kormányrendelet 49. (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzés i jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képv i selő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Köz,gyűlést, hogy a évről szóló Éves ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 14. ( \

3 Melléklet a BELL/3-12 /2015. számú előterjesztéshez hcltározat tervezet NvíREGVHAZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSÉNEK.../2015. (IV.23.) számú határozata az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló Éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról A Közgyűlés a évben végzett belső ellenőrzések végrehajtásáról, tapasztalatairól, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, többségi tulajdonú gazdasági társaságok vizsgálatairól, a Polgármesteri Hivatalban lefolytatott ellenőrzésekről szóló Éves ellenőrzési jelentést elfogadja. A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

4 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HfVATALA ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: Éves 4~lIenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Vános Közgyűlésének 285/2013.(XI1.19.) számú határozatával jóváhagyott évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról t~.j NY REGYHÁ2A

5 VEZETŐi ÖSSZEFOGLAlÓ Az Éves Ellenőrzési Jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 285j2013.(X I1.19.) számú határozatával jóváhagyott évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról számol be. A belső ellenőrzés általános stratégiai célja volt, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az ellenőrzések kiemeit szempontjai, területei: szabályozottság, vagyonvédelem, eredményes és hatékony gazdálkodás. A év ellenőrzései néhány esetben visszanyúltak az előző évben ellenőrzött témákhoz (pályázatok, közbeszerzés, befektetett eszközök) ezáltal az ellenőrzések egy spirális pályán mozogtak, időnként visszatérve egy-egy területhez, témához egy másik szemszögből, vagy részletesebb, mélyebb szempont szerint elemezve azt. Ez a módszer segít megértetni, tudatosítani a problémákat, és több oldalról rávilágít a megoldandó feladatokra. Az osztályon belül munkacsoportokat alkotva történt a felkészülés az ellenőrzésekre. A jelentéstervezet készítésekor az ellenőrzésben részt vevő valamennyi belső ellenőr objektíven értékelte a tényeket, a rendelkezésre álló dokumentumokat, jogszabályi megfelelőséget. Ennek alapján független véleményt formáltak és következtetéseket vontak le. Ezzel a módszerrel fokozták a hatékonyságot, a gyakorlatiasabb javaslatok megfogalmazását, valamint biztosított volt a "négy szem" elvének érvényesülése. Az ellenőrök a vizsgálatok lefolytatásánál, a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott adattartalmú - formájú megbízólevéllel és ellenőrzési programmal dolgoztak. Az ellenőrzési jelentések egyértelműen, és dokumentumokkal alátámasztottan tartalmazták a megállapításokat, valamint ajánlásokat, javaslatokat fogalmaztak meg az ellenőrzött szervezetek vezetői számára évben a belső ellenőrök objektíven szerepeltettek minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosította a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét. A vizsgálatvezető az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az ellenőrzés eredményét és a feltárt hiányosságokat foglalta úgy össze, hogy az megfelelő információt nyújtson az ellenőrzött szerv, vagy szervezeti egység vezetőjének. Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja volt: Az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása. Az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem. Az ellenőrzés lefedettségének növelése. Az ellenőrzés javaslatainak minél nagyobb hasznosulása - intézkedési tervek végrehajtásának monitoringja. Erősíteni az ellenőrzések tudatos egymásra épülését. Tudatosítani az ellenőrzött szervezeteknél akontrollfolyamatok jelentőségét. A végrehajtás során az ellenőrzés alá vont intézmények, szervezetek a jogszabályban meghatározott kötelezettségeiket teljesítették, a szükséges dokumentumokhoz való hozzáférést biztosították. f~ '\ N Y ft E G y H fi., Z A \ 1/ 2

6 Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői az ellenőrzési jelentés tervezetében foglaltakat elfogadták. A lezárt ellenőrzési jelentést követően minden esetben elkészítették az intézkedési tervet, (az ellenőrzés által tett javaslatokra teljes körűen intézkedtek) az intézkedések végrehajtásáról beszámoltak. Az ellenőrzések nyilvántartására vonatkozó előírások érvényesültek a 370/2011 (XII. 31.) kormányrendelet 50. (2) bekezdése előírásai szerint. A megállapításokra hozott intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése adatszolgáltatásokon, monitoring vizsgálatokon keresztül biztosított volt. Az Ellenőrzés i Osztályon új feladatként vezettük be a évben lefolytatott belső ellenőrzések javaslataira meghozott intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatát. Ezt monitoring módszerrel 6 ellenőrzés esetében vizsgá ltuk felül (Váci Mihály Kulturális Központ, szabadság nyilvántartás, szerződések, EU-s projektek, leltár, Búzaszem Óvoda). 2 ellenőrzést teljes körűen utóvizsgálat formájában kontrolláltunk (Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Móricz Zsigmond Megyei és Vii rosi Könyvtár). A belső ellenőrzés támogatta a monitoring stratégia elveit azzal, hogya szervezetek kockázatkezelésének, célirányos működésének (gazdaságossága, hatékonysága és eredményességej, valamint pénzügyi jelentések tartalmának megbízhatóságát szolgáló kontrolltevékenységek vizsgálata került előtérbe. A belső ellenőrök törekedtek arra, hogy kialakítsák a belső ellenőrzési fókuszt, meghatározzák a kockázati tényezőket (melyek alapul szol9áltak a következő évi ellenőrzési terv összeállítás ához, kockázatelemzéséhez): új államháztartási számvitel adóügyi elszámolások (áfa, szja) gyermekétkeztetés intézményi szabályozottság vagyonkezelés Az ellenőrzés által tett javaslatok alapján kialakult egy olyan belső szabályozási rendszer, mely megfelelő alapot biztosít a szabályszerű mcíködéshez, gazdálkodáshoz, biztosítja az átláthatóságot és elszámoltathatóságot. \...J NY REGYHÁZA 3

7 TA.RTALOMJEGYZÉK I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI.ALAPJA, CÉ UA II. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS T,ARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése. 1. A tárgyévre vonatkozó éves e l lenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése. 2. Az e llenőrzések során bü ntető -, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása. 1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága. 2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása. 3. Összeférhetetlenségi esetek. 4. A Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása. 5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők. 6. Az ellenőrzések nyilvántartása. 7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok. Ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása. B) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján Ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb megállapítások, javaslatok: Bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése. 1. Kontrollkörnyezet 2. Kockázatkezelés 3. Kontrolltevékenységek 4. Információ és kommunikáció 5. Nyomon követési rendszer (monitoring) c) Az intézkedési tervek megvalósítása D) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalban külső szervek általlefolytatott ellenőrzésekről Mellékietek évi belső ellenőrzési terv teljesítése ellenőrzésenként részletezve évben lefolytatott ellenőrzések száma (terv-tény) évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása (kapacitás-felhasználás) 4. Intézkedések megvalósítása 5. Külső szervek általlefolytatott intézményi ellenőrzések 6. Külső szervek által végzett ellenőrzések a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél 7. Intézmények folyamatba épített előzetes, utólagos és vezető ellenőrzései (FEUVE) \ -...) N Y R E G Y H A Z A 4

8 I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉUA A évről szóló Éves Ellenőrzési Jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belő ellenőrzéséről szóló 370j2011.(XI1.31.) kormányrendelet 48. (továbbiakban Bkr.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium által szeptember hónapban közzétett Útmutató alapján készült. A belső ellenőrzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai és nemzetközi standardok, vezetői elvárások. Az ellenőrzések végrehajtásáról készített éves ellenőrzési jelentés célja: Átfogó képet adjon az Ellenőrzési Osztály által végzett belső ellenőrzés folyamatáról. Beszámoljon az éves ellenőrzési terv teljesítéséről, a kontrollrendszer fejlesztését érintő fontosabb megállapításokról, javaslatokról. Értékelje a kontrollrendszer öt elemét. II. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE A) A belső ellenőrzés által végzett tevéke:nység bemutatása Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teliesítésének értékelése. l. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése (l.sz.melléklet) Az Ellenőrzési Osztálya város gazdasági programjával, valamint a belső ellenőrzés stratégiai tervével összhangban lévő, kockázatelemzéssel ali3támasztott évi Belső ellenőrzési tervét, (melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 285/2013. (XII. 19.) számú határozatával hagyott jóvá) az alábbi prioritások, célok figyelembevételével teljesítette: Az intézményeknél a rendsze!r ellenőrzés keretében a költségvetés tervezés megalapozottságának, végrehajtáséínak értékelését, a beszámoló valódiságának vizsgálatát, a gazdálkodás szabályozottságát, eredményességét, akontrollkörnyezet működését, kialakítását, az iratkezelés rendjét vizsgáltuk. Tapasztalataink: a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodtak, a kapacitás kihasználásból eredő többletbevételt az irányító szervvel egyeztetve használták fel, kihasználták a pályázati lehetőségeket, a beszámolással kapcsolatos hiányosságokat abefektetett eszközöknél a tárgyi eszköz analitikából előállított leltár lista nehézkes feldolgozása okozta, mivel közvetlenül nem egyeztethető a főkönyvvel, mérleggel, kontrollrendszer működtetése sokat javult, fej/esztések folyamatosak, de még vannak hiányosságok. \... ) N Y R E G Y H fi, Z A 5

9 Az intézményi fenntartói törvényességi vizsgálatoknál a működés és az alapító okiratban foglaltak összhangját, az intézményvezetés és kapcsolattartás feladatait, szakmai dokumentumok és szabályok meglétét, a személyi munka, munkáltatói jogkör szabályozott gyakorlását ellenőriztük. Az irányítószervi törvényességi el/enőrzéseknél az előző évi gyakorlatot követve a Szociális és Köznevelési Osztály köztisztviselőjét köznevelési, kulturális szakmai referensét vontuk be " szakértőként". Tapasztalataink: a közalkalmazotti foglalkoztatás dokumentációnál főleg adminisztrációs hiányosságak fordultak elő, korábbi jogviszony t igazoló dokumentumok hiányosak, pótlásukra intézkedtek, szakmai munka kiemelkedő A Polgármesteri Hivatalban és az intézményeknél hangsúlyozottan foglalkoztunk a gazdálkodási folyamatokkal, kulcskontrollok működésével, jogszabályváltozások érvényesülésével. Tapasztalataink: elszámolási rendszerek a jogszabálynak megfelelően lettek kialakítva, a működésbe jelentkező hibák, hiányosságak a kontrol/tevékenységek nem megfelelő meghatározásából, szabályozásából adódtak, a kontrol/környezet (szabályozottság) javítandó - gyakorlatiasabb, konkrétabb belső szabályozás kialakítására van szükség Rendszer szemléletben vizsgáltuk és értékeltük a közbeszerzési eljárásokat, EU-s pályázatból finanszírozott projektek elszámolásának rendjét. Tapasztalataink: a jogszabályi, il/etve támogatási szerződés szerinti eljárásrend kialakításra került, kulcskontrol/ok biztosították a szabályszerűséget, több osztályt érintő, kapcsolódó feladatok esetében még nem alakultak ki a megfelelő egyeztető kontrol/ok Az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások eljárásrendjét, kontrollkörnyzetet és kontrolltevékenységeket vizsgáltuk 10 szervezet tekintetében. Tapasztalataink: a kedvezményezett szervezetek a kapott célra használták fel a támogatást, határidőben eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek, a bizottságok által elfogadásra kerültek a felhasználásról szóló beszámolók, az elmúlt évek el/enőrzés i javaslatai alapján el/en őrizhe tő, nyomon követhető a támogatási rendszerünk, a belső szabályozásoknál szükséges aktualizálás a jogszabályváltozások miatt Az önkormányzati többségi irányít;íst biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságok tevékenységével összefüggő vizsgálattal a tulajdonosi önkormányzati érdekek érvényesülését kívántuk elősegíteni. Tapasztalatain k: a kontrol/környezet jó, teljes körű szabályozással rendelkeznek, vezetői kontrol/ok nagyon jól működtek, biztosítják a fegyelmezett, szabályszerű feladatel/átást \.--...;J N Y R E G Y H Á Z A 6

10 egy-két szabályzatnál sziikséges pontosítás, konkrétabb feladat meghatározás (leltározási, értékelési szabályzatok) Két utóellenőrzést folytattunk le, melynek célja, hogy meggyőződjünk a korábban feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséről. Tapasztalataink: (Könyvtár) a hiányzó szabályzatot elkészítették, az aktualizálás ok nem teljes körűek, a pénzügyi kontrollok nem működtek teljes körűen, selejtezési eljárás szabályszerűen történt, a személyi anyagokkal kapcsolatos hiányosságokat pótolták (fü. Alapell.lg.) Szabályzatokat aktualizálták, de nem az intézmény sajátosságainak megfelelően, nem rendezték a korábbi ellenőrzés által feltárt hiányosságokat a kis értékű tárgyi eszközök esetében, az ügyeleti jelenlét igazolása több esetben nem szabályosan történt, kulcskontrollok közül a pénzügyi ellenjegyzés és teljesítésigazolás nem megfelelően működött, a személyi anyagból hiánvzó dokumentumok pótlása, besorolások felülvizsgálata nem történt meg teljes körűen az előző ellenőrzés megállapításai alapján Az ellenőrzések során olyan vizsgálatokra került sor, melyek lefolytatása indokolt, aktuális volt és mindenképp a szabályszerű feladatellátást, működést segítette elő. A tervezett vizsgálatok számát tekintve az Ellenőrzési Osztály az éves munkatervét 94 %-ban teljesítette. 33 tervezett ellenőrzésből 31 ellenőrzés zárult le, 1 ellenőrzés évre átütemezésre került, 1 ellenőrzés ÁSZ vizsgálat miatt elmaradt. Az Ellenőrzési Osztály 31 lezárt ellenőrzé~; során 234 megállapítást tett, melyekre 269 javaslatot fogalmazott meg, melynek 25%-a kiemeit, S4 %-a átlagos, 21%-a csekély fontosságú volt. (2-3.sz. melléklet) Előző évről áthúzódó ellenőrzések melyek évben teljesültek: A Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének kialakítása, kiépítettsége és működése - rendszer ellenőrzés évben elmaradt ellenőrzés : Nyírtávhő Kft - követelések kezelése, díjbehajtási rendszer működéseszabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés (Állami Számvevőszék ellenőrzés miatt okafogyottá vált az ellenőrzés, végleges jelentéssel évben még nem zárult le a vizsgálat) évre átütemezett ellenőrzés: Nyírsuli Nonprofit Kft jnyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft - Belső szabályozási rendszer kialakítása, működése - szabályszerűségi ellenőrzés Az átütemezett, elmaradt ellenőrzés a belső ellenőrzés célkitűzéseit nem befolyásolta. A belső ellenőrzés stratégiai tervében megfogalmélzottak realizálódtak. () ) NY HEGYHAZA 7

11 Ellenőrzési Osztály által évben teljesült ellenőrzések MEGNEVEZÉS ELLENŐRZÉSEK ELLENŐRZÖnEK (száma) (intézm, tagint., szerv.) Önk. Intézményeiben (tagintézmény) Polgármesteri Hivatalban 4 12 PH. Céltámogatások Gazdasági társaságok (önk.tulajd.) 2 2 Összesen Monitoring vizsgálatot folytattunk le a évben lefolytatott ellenőrzések esetében. Azt vizsgálatuk, hogyajavaslatainkra hozott intézkedések közül a közepes, vagy magas minősítésűek végrehajtása megtörtént-e. Sorszám Monitoring témája Ellenőrzött szervezet Ellenőrzött szervezeti egységek Szabadság nyilvántartás, feladás ellenőrzése Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének rendszerjellegű vizsgálata és a Kjt. beta rtá sá na k ellenőrzése évben megkötött szerződések sza bá Iyszerűségi ellenőrzése TIOP / azonosító számú projekt ellenőrzése Leltározási, selejtezési eljárás évi utóellenőrzése Intézményi fenntartói törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzés Emberi Erőforrá s Nyíregyháza Megyei Jogú Menedzsment Város Polgármesteri Hivatala tpítésügyi Osztá ly Váci Mihály Kulturális Központ Igalgatási Osztály Nyíregyháza Megyei Jogú Vagyongazdá I kodási Város Polgármesteri Hivatala OSltá ly Pályázatok és Nyíregyháza Megyei Jogú Projektmenedzsment Város Polgármesteri Hiva tala Referatúra Monitoringot végezte Monitoring keretében vizsgált dokumentumok Szabadság-nyilvántartó lap 2 dolgozó esetében Kovácsné Vidoven Ibolya Jelenléti ív 2 dolgozó esetében Róka Zoltánné Lukács Gyöngyi Miskolczy Gabriella Nyíregyháza Megyei Jogú Galdasági Osztály Lukács Gyöngyi Város Polgármesteri Hivatala r ---:-:::--:-:-:--_ Vagyongazdá I kodá s i Osltály Búzaszem Nyugati Óvoda Ellátási Osztály Miskolczy Gabriella KIR rendszerből előállítottszabadság nyilvántartás Együttműködési megállapodás Szervezeti és Működési Szabályzat Pénzkezelési szabályzat, Gépjármű üzemeltetési szabályzat Id őszaki pénztárjelentések: hó hó havi üzemanyag elszámolás 1 gépjármű esetében Korá bbi jogviszonyt igazoló dokumentumok 6 dolgozó esetében 2 db haszonbérleti szerződés 3 db haszonbérleti szerződés módosítás 3 db helyiségbérleti szerződés módosítás 2012/2013. évre vonatkozó fennta rtá si jelentés hez szüks3es '!!y'ilatkozatok Egyeztetési lista a futó pályázatokról Üzembehelyezési okmányok a projekt keretében beszerzett eszközökről Polgármesteri Hiva tal hatályos selejtezési szabályzata Polgármesteri Hivatal hatályos leltározási és lel tárkészítési szabályzata leltározási utasítás és ütemterv 24 dolgozó esetében személyügyi dokumentumok: korábbi jogviszonyt igazoló dokumentumok, jogviszony beszámítási adatlap, erkölcsi bizonyítvá ny, munkaköri leírás 2. Az ellenőrzések során büntetéí-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekrnény mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefcjglalása évben nem volt ilyen ellenőrzés Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása. 1. A belső ellenőrzés i egység humánerőforr,ás-ellátottsága. Ellenőrzési Osztály létszám helyzete: től engedélyezett létszám: 7 fő fő től engedélyezett létszám: 8 fő (NYITÖT+l!ő) fő fő,~ \l) N Y R E G y H fi z A 8

12 Átlagos statisztikai állományi létszám: 6,3 féí összetétel: 1 fő belső ellenőrzési vezető (osztályvezető) 6 fő belső ellenőr + 1 fő belső ellenőr (NYITÖT) Az osztály ügykezelővel az előző évhez hasonlóan nem rendelkezett, így a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a saját ügyiratukat önállóan kezelték, és minden egyéb adminisztratív feladatot is elláttak. Az éves ellenőrzési tervet a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás alapján határoztuk meg. Az ellenőri kapacitás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzések elvégzéséhez elegendő volt, mivel a létszámhiány t a soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitással tudtuk ellensúlyozni, illetve az adminisztratív és kockázatelemzési feladatokat helyettesítéssel oldottuk meg. (3. sz. melléklet) A többletfeladatként jelentkező NYITÖT ellenőrzéseket augusztus hónaptól egy fő plusz létszámmal biztosítottuk évben nem került sor olyan vizsgálatra, amely (a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein kívül) külső szakértő igénybevételét tette volna szükségessé a belső ellenőri munkához. A humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos folyamatokat úgyalakítottuk ki, hogy azok összhangban legyenek az éves tervvel, figyelembe véve az ellenőri kompetenciákat, személyi változást, az arányos feladatmegosztást. Az Ellenőrzési Osztályon belül a belső ellenéírök három csoportba sorolhatók: belső ellenőrzési vezető vizsgálatvezető belső ellenőr A feladatmegosztás' kialakításánál kiemeit szempont volt az egyéni kompetenciák, szakmai felkészültség, gyakorlat és a négy szem elvének érvényesülése. Minden egyes belső ellenőrzési tevékenységnél egyértelműen elkülönültek egymástól a végrehajtó és a jóváhagyó szerepkörök. Az ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak képzettsége és gyakorlata megfelelt a Bkr ban előírt általános és szakmai követelményeknek évben négy belső ellenőr szerezte meg az államháztartási mérlegképes könyvelői képesítést, így a hét főből hat belső ellenőr rendelkezik ezzel a szakmai végzettséggel. A belső ellenőrök részt vettek a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén, mellyel szakmai ismereteiket tartják szinten. A belső ellenőrök számára előírt esedékes kötelező képzésen évben 2 fő részt vett, 1 főnek a vizsgával egybekötött képzésen kellet részt venni évre előírt kötelező képzéseknek elleget tett az osztály így a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában minden belső ellenőr regisztrációja biztosított. () NY REGYHÁZA 9

13 2. A belső ellenőrzési egység és a belséí ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása. A belső ellenőrzés kialakításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodott az Áht.70. (1) bekezdésének megfelelően. Az Ellenőrzési Osztálya költségvetési szerv vezetőjének alárendelten, szervezetileg az ellenőrzött területektő l elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető alárendeltségébe tartoznak. Az Ellenőrzési Osztály vezetője olyan vezetői szintnek tartozik beszámolási kötelezettséggel a szervezeten belül, amely lehetővé teszi a belső ellenőrzési tevékenységet végző számára feladatai teljesítését, továbbá ily módon a belső ellenőrzés hatókörének meghatározása, a vizsgálat lefolytatása és a jelentéstétel külső befolyástól mentesen történhet. A jelentés-tervezetet a be l ső ellenőrzési vezető kizárólag az ellenőrzött szervezet vezetőjével egyezteti, biztosítva a befolyástól mentes, objektív megállapításokat. A már lezárt ellenőrzési jelentéseket a belső ellenőrzési vezető megküldi a költségvetési szerv vezetőjének. Egy példányt a költségvetési szerv vezetője átad az ellenőrzöttnek. 3. Összeférhetetlenségi esetek. A évi belső ellenőrzések során nem sérültek a Bkr.20. rendelkezései. Minden belső ellenőr az éves ellenőrzési terv végrehajtását megelőzően nyilatkozatával igazolta, hogya hivatkozott jogszabály, valamint a belső ellenőrök etikai kódexe és a Kttv. által definiált összeférhetetlenség az ellenőrzések során nem állt fenn. Az összeférhetetlenségi szabályokat az Ellenőrzési Osztály betartotta. 4. A Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása. A évi belső ellenőrzések során a belséí ellenőri jogok nem sérültek, korlátozások nem történtek. 5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők. A végrehajtás során az ellenőrzés alá vont intézmények, szervezetek a jogszabályban meghatározott kötelezettségeiket teljesítették, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosították. A rendelkezésre álló eszközök biztosították az ellenőrzési egység feladatellátását. 6. Az ellenőrzések nyilvántartása. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370j2011.(XI1.31.) Kormányrendelet 50. alapján a belső ellenőrzési vezető nyilvántartást vezet az elvégzett belső ellenőrzése kről az alábbi tartalommal: sorszám ügyiratszám ellenőrzött szerv megnevezése ellenőrzés tárgya ellenőrzés kezdete, lezárás időpontja vizsgálatvezető, belső ellenőrök neve vizsgált időszak intézkedési terv szükségessége www"n n4tg'fka~a.«v C~) N Y R E G Y fl Á Z A 10

14 7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok. A belső ellenőrzés tanácsadó funkciójának növelése. Az új államháztartási számvitel gyakorlati ismereteinek elsajátítása. Az adózással kapcsolatos ismeretek bővítése. Elemzések, teljesítményellenőrzések magasabb szintű elvégzése. Célirányos szakmai ismeretszerzés növelése, konferenciákon, továbbképzéseken évi beszámolóban megfogalmazott fejlesztési javaslataink voltak: A belső ellenőrzés tanácsadó funkciójának növelése. A gazdálkodásban rejlő kockázatok figjlelemmel kísérése. A belső kontroll rendszer működésének megismertetése, értékelése. Ellenőri munka minőségértékelési rendszerének bővítése. Célirányos szakmai ismeretszerzés növelése, konferenciákon, továbbképzéseken. melyek az alábbiak szerint realizálódtak a évi munkánk során: évben a tanácsadói tevékenységünket egy szervezeti egység vette igénybe, sajnos ezen a téren az ellenőrzöttek továbbra sem veszik igénybe ezt a lehetőséget. A gazdálkodás, működés "átvilágítására" került sor két új intézmény esetében (ALlM,KÖZIM), ezáltal azonosítottuk a kockázati tényezőket, javaslatokat tettünk kontrollpontok kiépítésére. Belső továbbképzés keretében 40-SO fő gyakorlatias tájékoztatására, oktatására került sor a belső kontrollrendszer működéséről. Belső ellenőrzési kézikönyvbe beépítésre kerültek minségbiztosítási feladatok, melyek a éves belső ellenőrzések során alkalmazásra is kerültek, külső-belső értékelési technikák alapján. Kidolgozásra került két ellenőrzési lista, mely az ellenőrzésre való felkészülés, illetve az ellenőrzési jelentés elkészítésének folyamatos minőségbiztosításához kapcsolódik. Szakmai ismeretszerzés bővült, kiegészült, nemcsak a kötelező képzéseken, hanem 3 alkalommal a belső ellenőröknek szervezett konferencián is részt tudtunk venni (3-4 fővel). Ac) A tanácsadó tevékenység bemutatásci évben a Bkr ban megfogalmazott és szabályozott tanácsadó tevékenységre szóló felkérés az Ellenőrzési Osztály számára 1 esetben történt. Tanácsadás címe, tárgya Közterület-felügyelet állományának túlmunka végzésére alkalmazott kimutatások megfelelősége Eredmény A megküldött kimutatások megfelelő információt adnak a túlmunka járandóságának megá lia pításá hoz, alkalmasak a túlmunka elszámolására (kiadás, számfejtés). A túlmunka nyilvántartás jogszabályi követelménye, hogy a munkaidőnyilvántartásból is meg kell tudni állapítani a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőt. EI kell különülnie a naponta vezetett "jelenléti ív", helyesen munkaidő nyilvántartásban. A nyilvántartást minden napról és minden dolgozóról különkülön kell vezetni naprakészen. ~ ~ r) N y R E G Y H Á z A 11

15 B) A belső kontrollrendszer m űködésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján Ba) A belső kontrollrendszer sza b ál y s ze rű ségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekébe n t ett fontosabb megállapítások, javaslatok: INTÉZMÉNYEK Ellenőrzött szervezet Vizsgálat címe MegálLipítások Javaslatok ALlM Beszerzési eljárások ellenőrzése Ell enőrzés i nyomvonal ban a beszerzési eljárás Az ell enőrzés i nyomvona I ba n a beszerzések KÖZIM Beszerzési eljárások ellenőrzése kontrollpontjai nincsenek kialakítva. részfolyamatait, kontroll pontjait építsék ki. ALlM Az intézmény ell enőrzés i nyomvona I á ba n a Alakítsák ki a fel új ítások, beruházások ellenőrzés i Fel új ítások, beruházások fel új ítások, beruházások nyomvonalát nem nyomvonalát, a sza bá lyta la nságkezel és rendjében ell enőrzése építették ki, a sza bá I y ta I a nságok kezel és ének határozzák meg a Ieggya kori bb sza bá lyta I a ns ágo kat, KÖZIM rendjében az egyes fel adatell átáshoz az azok bekövetkezése es etén alkalmazandó kapcsolódó, leggyakori bb felelősséget Fel újítások, beruházások bemutató sza nkci ókat, illetve azon i ntézkedés eket, amelyek a ell szabálytalanságokat nem sorolták fel. sza bá lyta I a nságot helyreá II ítj á k. enőrzése Az el kés zített ellenőr z ési nyomvonalban az ALlM üzemanyag elszámolás feladatát meghatá roztá k, Gépjármű üzemeltetésének de a gépjármű üzemeltetésének folyamatát nem ellenőrzése Építsék ki a gépjármű használat, üzemanyag bontották részfolyamatokra. elszámolás folyamatait az ellenőrzési nyomvonal ba, a KÖZIM szükséges kontroll pontok kialakításra kerüljenek. Az intézményvezető a gépjármű használat, Gépjármű üzemeltetésének üzemanyag elszámo ás folyamatait az ell enőrzése ell enőrzés i nyomvona I an nem határozta meg. KÖZIM Pénzkezel és ell enőrzése Nem a I a kítottá k ki a pénzbeszedő helyek A pénztá rel I enőr mindig vizsgálja meg, hogy a kontrolltevékenys égei t, nem jelöltek ki pénzbeszedő helyek eleget tettek-e határidőre a kontroll pontot. befi zetés i kötel ezettségüknek. Gyermekek Háza Déli Óvoda A konrtroll tevékenységek kozul a pénzugyi Gondoskodjanak a személyügyi dokumentumok Törvényességi, fenntartói, ellenjegyzés nem tel j eskörűen műkodott a pénzugyi ellenjegyzéséről. sza bá Iyszerűségi ellenőrzés személyi anyag dokumentumainál. Kötelezettségvállalásra csak a pénzügyi ellenjegyzést Móricz Zsigmond Megyei és Városi Az írásbeli kötel ezettségvá liaiást az arra követően kerüljön sor. A kiadások és bevételek Könyvtár jogosult személy péllzügyileg nem minden teljesítésének jogosságát, összegszerűségét az évi rend sze reilen őrzés esetben jegyezte ellen. A teljesítés igazolást nem intézményi szabályozásnak és jogszabályi utóvizsgálata teljeskörűen végezték el. előírásoknak megfelelően igazolják. Egészségügyi Alape llátási Igazgatóság évi rendszereilenőrzés utóvi zsgá I ata Nem gondoskodtak a penzügyi el lenj egyzés r ől, a kötel ezettségvá liaiás teljes körű I ntézkedj enek a kifi zetés hez szükséges nyilvántartásba vételéről. A teljesítésigazoló és telj es ítésigazol ás ról, a pénzügyi el l enjegyzésről, a a pénzügyi ellenjegyző 1em minden esetben írta kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. alá a kifizetés alapját képező dokumentumokat REGYHÁZA 12

16 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb megállapítások, javaslatok: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzött szervezet Vizsgálat címe Megállapítások Javaslatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból fi na nszírozott proj ektek rendszeralapú vizsgálata A több belső szervezeti egységet érintő Aktualizálják a pályázatok ellenőrzési nyomvonalátés tevékenységek kockázatainak cs ö kkentés e építsenek ki közös kontroll pontot azoknál a érdekében közös kontroll pontok kialakítására tevékenységeknél ahol több belső szervezeti egység is nem került sor. részt vesz a feladatban. Az Építésügyi Osztály ellenőrzési Az Építésügyi Osztály kockázatelemzésében meg kell Nyíregyháza Megyei Jogú Város nyomvonalában - a jelentős ügyiratforgalomra hatá rozni az iratkezeléssel kapcsolatos kockázati Polgármesteri Hivatala és a vegyes iratkezel ése teki ntettel - tényezőket, melyek megelőzése, a kockázat mérséklése Iktatás, iratkezelés ellenőrzése iratkezel éssel kapcsolatos kontroll pontot nem érdekében az ellenőrzési nyomvona I ba n építettek ki. kontroll pontokat kell kiépíteni. A belső kontrollok szabályozására kiadott utasítás alapján az ellenőrzési nyomvona I at dolgozzák át: Nyíregyháza Megyei Jogú Város végezzék el a folyamatgazdák azonosítását, a folyamat Polgármesteri Hivatala A belső szervezeti egységek ellenőrzési végrehajtásáért felelősöket határozzák meg, a A hivatal belső kontrol I rendsezr nyomvonala - egy osztály kivételével - nem főfolyamatokat bontsák részfel adatokra, határozzák kialakítása, ki építetts ége és megfelelően került kialakításra. meg a feladatok jogszabályi alapját, jelöljék ki az működése ellenőrzési pontokat, határozzák meg, hogy ki jogosult a z ell enőrzés re és milyen módon kell az ellenőrzést végrehajtani. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Közterület felügyelet Szabályszerűségi ellenőrzés A felügyelet ellenőrzési nyomvona I á ba n a működési Az ellenőrzési nyomvonalban a működési fol ya matokra vonatkozó tevékenys égeket pontosan folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységek meg kell határozni, a Gazdasági Osztállyai közös pontos meghatá rozásá ra nem került sor. kontroll pontot kell kialakítani a befizetési értesítések határidőben történő átadás-átvétele érdekében. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal évben nyújtott A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Az ellenőrzési nyomvonalban a szükséges ellenőrzési nyomvonalában nem került kontrolltevékenységeket hatá rozzá k meg a z meghatározásra az önkormányzati céljellegű ökormányzati támogatás igénylésére és elszámolására támogatások igénylésére és elszámolására vonatkozóan. vonatkozó feladatok, fe elősök. A Szociális és Köznevelési Osztály ellenőrzési nyomvona I á ba n a szociális területen a civil Építsenek ki kontroll pontot az ellenőrzési szervezetekre vonatkozó feladat- és hatáskörök nyomvonalban. nincsenek meghatározva. önkormányzati támogatás elszámolása kontrolljának A cél j ell eggel nyújtott önkormányzati ellenőrzése támogatások elszámolásának rendjét Teremtsék meg a költségvetési tá mogatás szabályozó önkormányzati rendel eteken a nyújtásának, elszámolásának kontrol I környezetét. jogszabályi változásokat nem vezették át. A nemzetiségi önkormányzati gazdálkodást Építsenek ki kontrollpontot a Gazdasági Osztály érintő feladat- és hatáskörök a Gazdálkodási ellenőrzési nyomvonalában. Határozzák meg a Osztály Ell enőrzési nyomvona lá ba n ni ncsenek kontroll tevékenys égeket. meghatá rozva. Bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 1. Kontrol/környezet A Polgármesteri Hivatalban a kontrollkörnyezet a teljes kontroll rendszer alapjaként biztosította a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolta a belső kontroll általános minőségét. Kialakult egy olyan belső szabályozási rendszer, mely megfelelő kontrollkörnyezetet teremtett a szabályszerű működéshez, gazdálkodásho i~, biztosította az átláthatóságot és elszámoltathatóságot. RE<:..YHÁZA 13

17 Sza bá Iyozottság: A jogszabály által elő í rt szabályzatokkal (működési, gazdálkodási) a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. A belső szabályzatok által rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. J\ktualizálások elmaradása még előfordult. Felelősségi kö rök: A dolgozók feladata it, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák. A évi ellenőrzéseink során kiemeit figye lmet fordítottunk a kontrollrendszer működésére, azon belül a kontrolltevékenységet végzőknél a munkaköri leírás feladat és felelősségi körének egyértelmű meghatározására. Az ellenő r zési nyomvonalban, ellenőrzési feladatot ellátók munkaköri leírásába beépültek a kontrolltevékenységek. Az újonnan kialakított kontrolltevékenységek esetében fordult elő, hogy nem volt meg az összhang a munkaköri leírásban meghatározott feladatokkal. Szakmai felkészültség: A közszolgálati, külső szakmai és belső továbbképzések biztosították a naprakész ismeretek megszerzését, a jogszabályváltozások lekövetését, felkészülést az új feladatok megoldására, teljesítésére. A köztisztviselők rendelkeztek a jogszabály által előírt képzettséggel. A Polgármesteri Hivatal minden belső szervezeti egysége rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal. A évben egységes szemléletben átdolgozott ellenőrzési nyomvonalban meghatározott tevékenységek má r megegyeznek a szervezetek, szervezeti egységek SZMSZ-ben meghatározott feladatrendszerével. A főfolyamatok teljesen lefedik a hivatali működési struktúrát. Az alfolyamatok még nem minden szervezeti egységnél kellő részletezettségüek, de a belső ellenőrzés javaslatai alapján a szervezeti egység vezetői folyamatosan intézkedtek és végrehajtották a szükséges bővítéseket, pontosításokat. 2. Kockázatkezelés Kidolgozásra került a Hivatal egységes kock,ázatkezelési, kockázatértékelési gyakorlata évben. A működésben, gazdálkodásban rejlő tevékenységi kockázatok azonosításra kerültek, a belső kontrollok szabályzata meghatározta az értékelési szempontokat. A szervezeti egység vezetői értékelték és minős ítették az azonosítot kockázatokat, intézkedéseket tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A Polgármesteri Hivatalban valamennyi be l ső szervezeti egység vezetője elkészítette abeazonosított kockázatok nyilvántartását, amely megfelel a Kockázatkezelési Szabályzat előírásainak évben valamennyi vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselő eleget tett a kötelezettségének, megfelelve a évi CLlI. törvényben előírtaknak. Valamennyi intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati célok, kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. Az intézményvezetők elvégezték a kockázatok azonosítását, értékelését. Az intézményi hálózatban még nem egységes elvek, kritérium-mát rix alapján történik él kockázatkezelés, ezért még az összehasonlításuk nem lehetséges önkormányzati szinten. 3. Kontrol/tevékenységek A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben. A Hivatalban a kulcskontrollok megfelelően működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás). \. ) NY REGYHÁZA 14

18 A megelőző (preventív) kontrollok - működnek Ezek a kötelezettségvállalást megelőzéí pénzügyi ellenjegyzések, amikor a költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó befizetéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása (pénzügyi ellenjegyzés) alapj,3n lehet végrehajtani. A jogszabályváltozást jellemzően többnyire lekövették az intézmények, de ne!m minden írásbeli kötelezettségvállaláson történik meg a pénzügyi ellenjegyzés. A Feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Akontrollok utólagosak. A feltáró kontrollok területén jelentős volt a belső ellenőrzés szerepe, a jelentésekben megfogalmazott megállapítások, javaslatok és következtetések segítették a vezetőket. A már bekövetkezett nemkívánatos esemé yek kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek. Azt, hogy mely tevékenységnek milyen kontroll típust célszerű alkalmazni a szervezetek, szervezeti egység vezetők szakmai és gyakorlati ismeretei határozzák meg. A kockázatok mérséklésének fő stratégiáját képezik a kontrolltevékenységek. Az ellenőrzési nyomvonal kontrolltevékenységeinek és kontrollpontjainak helyes kialakítása biztosítja a szabályos és hatékony működést. A célkitűzések teljesülésének mérésére a szervezetek működtetik: a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszert A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer keretében, valamennyi intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, rendelkeztek a szabálytalanságok kezelésének rendjéről, kidolgozták az ellenőrzési nyomvonalakat. Vezetői ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai és az Ellenőrzési Osztály javaslatai alapján azonosították a kockázatokat, értékelték és intézkedéseket hoztak azok megszüntetésére, csökkentésére. (7. sz. melléklet) 4. Információ és kommunikáció Általában szabályozott a szervezeteken belüli információáramlások útja, módjai. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoitatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek működtetése. Az iktatási rendszerek minősége, kezel h etősége, információs adattartalma különböző, de a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget tesz. A Polgármesteri Hivatalban vizsgáltuk a belső kommunikáció szervezettségét: A hivatal működését, gazdálkodását érintő szabályzatok elkészítésének és megismerésének rendjét címzetes főjegyzői utasítás szabályozza. A szabályzatok megismertetéséről a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni. A szabályzatok, rendeletek, határozatok a hivatalos honlapon, illetve a belső informatikai hálózat közös mappájában elérhetőek, valamint a Jegyzői Kabinet a közgyűlési határozatokat, előterjesztéseket az osztályvezetőknek ben megküldi. Ebben a formában biztosított a rendeletek, határozatok szabályzatok megismerhetősége, hozzáférés a feladatok végrehajtása során követendő eljárások eredményes végrehajtása érdekében. 15

19 A Hivatalban a belső kommunikáció egyik eszköze a vezetői értekezlet, melynek keretében a címzetes főjegyző a hivatal működését érintő, fontos információkat ad át a vezetők részére. Áttekinti az egyes aktuális feladatokat, különösen a KépviselŐ-testület ülésére (Közgyűlésre) készülő előterjesztéseket. A vezetői értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival. A vezetői értekezletről emlékeztető készül, amit ben megküldve a hivatal munkatársai megtekinthetnek. A külső kommunikáció egyik eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. 5. Monitoring Monitoring stratégiával a szervezetek nern rendelkeztek. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések és az Ellenőrzési Osztélly által végzett belső ellenőrzések biztosították. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogya napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellen6rzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek. A külső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe veszik, intézkedéseket hoznak, illetve továbbít ják az irányító szerv felé amennyiben a hiányosság megszüntetéséhez szükséges anyagi forrás nem áll rendelkezésükre. A monitoring stratégia elveit támogatja a belső ellenőrzés azzal, hogya korábbi pénzügyi kontrollok szabályos működésének ellenőrzése helyett fokozatosan a szervezetek kockázatkezelése, célirányos működésének gazdaságossága, hatékonysilga és eredményessége, valamint a pénzügyi jelentések tartalmát, megbízhatóságát szolgáló kontro lltevékenységek vizsgálata kerül előtérbe. Akontrollrendszer működtetéséről a Polgá rmesteri Hivatal tekintetében a címzetes főjegyző, míg az intézmények esetében az intézményvezetők nyilatkoztak a 370j2011.(XI1.31) Kormányrendelet 1.sz. mellékiete alapján az alábbiak szerint: Nyilatkozat. belsa kontrollrenduer működéséről Sor $lám Szentezet megnevezése Jogszabályban el61,t tartalommal készült Gazdaso\jj vezet6 tovább <épzésl kötelezettségének eleget tett 8e1s6 kontrollrendszerre mgködtetésének bemutatása 8e1sd kontroll az alabbl területen igényel fejlesztést l Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Jósa András Múzeum Gyermekek Háza Déli Óvoda igen igen igen igen igen igen Részletes leírással mutatja be a kontrol I rendszer működtetését. Részletes leírással mutatja be a kontroll rendszer működtetését. Részletes leirással mutatja be a kontroll rendszer működtetését. - FEUVE ellenőrzés. Személyügyi dokumentumok nilvántartása - Szabadság nyilvántartása. Gyermekek étkeztetés ben a Menza program és a felvételi mulasztási naplók e"vezetetés e 4. Tündérkert Keleti Óvoda igen i81m Röviden értékeli a kontroll rendszert. - nyi Ivá nta rtá sok vezetése törvényeknek 5. Búzaszem Nyugati Óvoda igen ig!!" Röviden értékeli a kontroll rendszert. megfelel ően SNI, HH, HHH - szabadság engedélyezés - személyi dokumentáció 6. Eszterlánc Északi Óvoda igen igen Röviden értékeli a kontroll rendszert. 7. AUM igen igen Röviden értékeli a k.ontrollrendszert KÖZIM Nyíregyházi Cantemus Kórus igen igen nem nyilatkozott iglm Röviden értékeli a kontroll rendszert. Röviden értékeli a kontroll rendszert. - kockázatkezelési rendszer felülvizsiálata 10. ll. 12. Váci Mihály Kulturális Központ Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Egészségügyi Alapellátás! Igazgatósag igen igen igen nem ig(!n Röviden értékeli a kontroll rendszert. Röviden értékeli a kontroll rendszert. Részletes leirással mutatja be a kontroll rendszer működtetését. - monitoring tevékenység - FEUVE ellenőrzés - monitoring tevékenység - FEUVE ellenőrzés ~~ y N Y R E G Y H Á Z A 16

20 c) Az intézkedési tervek megvalósítása A évi belső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra az ellenőrzött szerv/szervezet vezetői elkészítették az intézkedési tervet, melyet megküldtek Nyíregyháza MJV címzetes főjegyzőjének és a belső ellenőrzési vezetőnek. A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével döntött az intézkedési tervek elfogadásáról. Két esetben volt szükség az intézkedési terv kiegészítésére, és két esetben történt intézkedési terv végrehajtási határidő módosítása, mely indokoltsága végett engedélyezve lett. Összességében sokat javult az ellenőrzési jelentések javaslatainak hasznosulása. Az ellenőrzöttek konkrét, végrehajtható intézkedéseket hoztak. Az intézkedési terv végrehajtásáról beszámoltak az ellenőrzött szerv/szervezet vezetői az utolsó teljesítési határidőt követően. Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nem szerepel a nyilvántartásban. Az intézkedések megvalósításának alakulását a 4. sz. melléklet részletezi. Az intézmények, belső szervezeti egységek vezetői elkészítették és megküldték az Ellenőrzési Osztálynak az általuk vezetett intézkedések nyilvántartását (külső ellenőrzések esetében). D) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei J10gú Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalban külső szervek általlefolytatott ellenőrzésekről Az intézményekben a külső ellenőrzések elsősorban közegészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, adó és pályázati programok megvalósulása, elszámolása tárgyú ellenőrzések voltak. Hatósági ellenőrzés 19 esetben történt, három ellenőrzés igényelt intézkedést (áfa befizetés, hibaelhárítás érdekében alkatrészcsere). Projektek ellenőrzésére a támogató szerv megbízásából 7 esetben került sor, az ellenőrzések nem tártak fel olyan hiányosságokat, melyekre intézkedést kellett volna hozni. Megelőző baleset és tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések szám 40 volt, és ezekkel kapcsolatosan 15 intézkedést hoztak (balesetveszélyes fák eltávolítása, udvari játékok javítása, cseréje, tűzoltó készülék cseréje). Az intézményvezetők 18 esetben intézkedtek a hiányosságok megszüntetésére. A vizsgálatok 1 kiemeit, 12 átlagos és 5 csekély minősítésű megállapítást fogalmaztak meg. (5. sz. melléklet) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei közül a Polgármesteri Kabinet - Pályázati és projektmenedzsment referatúrán, a Jegyző Kabinetnél, Gazdasági Osztályon, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályon, és az Építésügyi Osztályon volt külső szerv általlefolyatatott ellenőrzés. Az ellenőrzések tárgya : támogatások igénylésének megalapozottsága, foglalkoztatottak jogviszonya, eljárási illeték, munkaügyi, pályázatok, projektmegvalósítás, működtetési kötelezettség teljesítésének záró ellenőrzései, közbenső ellenőrzés. (6. sz. melléklet) Az ellenőrzés során 12 átlagos és 11 csekély megállapításra kellett intézkedést hozni, melyeket végre is hajtottak. Nyíregyháza, február 13. / belső ellenőrzési vezető \~..) NY REGYHÁZA 17

Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szám: 1- /2014. Előterjesztés

Szám: 1- /2014. Előterjesztés Szám: 1- /2014. Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.. Telefon: 06-29-419-103 Fax: 06-29-619-390 E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városháztér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Készítette: Társulási Tanács Elnöke Belső Ellenőrzési Csoport

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 265/20 12.(X.18.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 265/20 12.(X.18.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 265/20 12.(X.18.) számú határozata az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Közgyűlés 1) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2013. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző Szolnok,

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről Resznek Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(V.9.) határozata a 2013. évi belső ellenőrzésről Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 61/2010.(04.29.) Öh. számú határozata A 2009. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és zéséről 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban

Részletesebben

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására 4. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ 37-7 /2015. ikt.sz. JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS elfogadására Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Ruzsa Község Jegyzőjétől 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Telefon: 62/285-011 304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3. Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a évi éves ellenőrzési terve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: Juhos Józsefné belső ellenőr

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről, a FEUVE és a belső ellenőrzés 2011. évi működtetéséről

ELŐTERJESZTÉS. A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről, a FEUVE és a belső ellenőrzés 2011. évi működtetéséről ELŐTERJESZTÉS A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről, a FEUVE és a belső ellenőrzés 2011. évi működtetéséről Az Áht. 2009. január 1-től hatályos módosítása bevezette a hazai költségvetési szervek vonatkozásában

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL Ellenőrzési Összefoglaló A Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkaterve a Költségvetési szervek

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről 1 ÉVES ELLENŐRZÉSI Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 20 ll. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 2. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1606-7/2013. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-7/2015.

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben