A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I."

Átírás

1 Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I Témvezető: Fekete Jenő és Kerekes Sándor Soroztszerkesztő: Kerekes Sándor és Kiss Károly Budpest, 1997 október

2 TARTALOM 1 Bevezetés 3 2 Zártláncú gzdálkodás 5 21 Hulldékgzdálkodás 5 22 A zártláncú gzdálkodás szereplői6 221 Gyártók Beszállítók Áru forglmzók Fogysztók9 225 Szerviz hálóztok9 226 Begyűjtők9 227 Hulldékhsznosítók10 23 A trtós fogysztási cikkek újrhsznosítási lehetőségei Termék (részegység, lktrész) újrfelhsználás Alpnyg újrhsznosítás Gyártásközi újrhsznosítás:15 24 Shredderező (prító), szeprációs eljárás15 25 Szétszerelés orientált eljárás, mint zártláncú gzdálkodás lpeleme Szétszerelés helyes kilkítás tervezési irányelvei VDI 2243 szerint18 3 Tisztább technológiák kilkításánk módji Mit jelent tisztább technológi kilkítás? A technológii folymtok értékelése tisztább technológii célok eléréséhez szükséges eszközök meghtározás érdekében A tiszt technológi érdekében lklmzndó környezettechnikák áttekintése A tipikus technológiák értékelési módszerei környezettechnikák lklmzhtóságánk vizsgáltához 26 4 Tisztább termelési központ UNIDO/UNEP progrm tisztább termelésért30 42 Az NCPC-k feldti30 43 Az NCPC-k tevékenységei31 44 A nemzeti tisztább technológii központ (NCPC) progrm tárgy31 45 Az NCPC-k tevékenységi köre32 5 Összefogllás 34 Mellékletek 36 2

3 1 Bevezetés A jóléti társdlmk életszínvonlát ngyirányú iprosodás és műszki fejlesztés tette lehetővé Csk 80-s években került előtérbe, hogy ez folymt eltérő módon képviseli Földünk természeti törvényeit, mely nem zárt körforgást eredményez, hnem folymtosn nyitott végű mrd E közben nemcsk z erőforrásink kerülnek veszélybe, de folymtosn szennyező eljárások már életterünket is veszélyeztetik A folymt megállításár sürgősen változttásokt kell elindítni: csökkenteni kell természeti erőforrásink felhsználását, csökkenteni kell z energi felhsználást, kiküszöbölni környezetre ártlms termelést, kiküszöbölni veszélyes nygok lklmzását, zártciklusú, visszforgthtó termékek lklmzás Az 1992-es riói környezetvédelmi csúcson, világ kormányi több Föld számár létfontosságú progrmot vitttk meg, z egyik legfontosbb fenntrthtó fejlődés kció progrmj volt Az Európi Unió szervezete szintén kulcsfontosságúnk tekinti környezetvédelmi súlyos problémák megoldását, Rió után meghirdette z Agend 21 progrmot fenntrthtó fejlődésért A progrm keretében átfogó tevékenységet sürget környezetvédelmi, szociális, gzdsági és társdlmi problémák megoldásár, és több lpot hozott létre különböző projektek támogtásár Ilyen progrm többek közt Sustinble Cities, melyhez már több mint 300 város önkormányzt cstlkozott Demonstrációs tevékenységeket támogt LIFE kció progrm (450 millió ECU) környezetvédelem különböző területein A jövőben z Agend 21 szerint szintén megnyílik z út közép-kelet-európi állmoknk LIFE progrmokbn vló részvétel Az Európi Unió 5 cselekvési kcióprogrmj szintén fenntrthtóságért indítj el 2002-ig trtó kuttási-fejlesztési felhívását Újdonság, hogy Mgyrország már teljes jogú tgként megelőzve z ország EU tgságát indulht minden területen ebben, és cstlkozht z Európi Unió ezen kuttási, és támogtási rendszeréhez (eddig csk z EUREKA, COST és INCO-COPERNICUS progrmokbn vló részvételre volt lehetőségünk) A fenntrthtó fejlődésért következő területekre különösen od kell figyelnünk: Elsődleges környezetvédelmi problémák: levegő szennyezés, természetes vizek, tlj pusztulás, élővilág veszélyeztetettsége Hulldék gzdálkodás, Energi források, Tisztább technológiák, Mezőgzdsági ökológi, Városi fejlesztés, Közlekedési tendenciák, Okttás, kuttás 3

4 Az ökológii szempontok felértékelődtek és ennek kifejezéseként egyre mgsbb szintű és egyre szigorúbb jogi szbályozottsággl próbálják fejlett országok termelő, szolgálttó tevékenységet ez irányb befolyásolni Az lpvető szbványokt z OECD és EU országok vontkozásábn nemzetközi egyezmények rögzítik, jelezve ezzel környezetvédelem országhtárokt átlépő globális jelentőségét Az egyes országok fejlődési folymtik helyzetétől függően meglkották környezetvédelmi törvényeiket, melyek végrehjtását tárc, regionális, és helyi szintű jogszbályok segítik A több országot átfogó szövetségek (pl Európi Unió) törvényei közül környezetvédelemmel kpcsoltos törvények leginkább komptibilisek A npokbn került nyilvánosságr z Európi Uniób igyekvő országok cstlkozási lklmsságánk értékelése Ez lpján Mgyrország zon szerencsés öt ország közé került, kikkel z Unió még z idén elkezdi cstlkozási tárgylásokt A tnulmány z elért eredmények mellett, kritikávl muttott rá hiányosságokr is, így környezetvédelem területén is Az Unió megállpítj, hogy Mgyrország többi jelentkezőhöz képest jobb helyzetben vn környezetvédelem területén, de még sok problémát kell megoldni hhoz, hogy z EU normáink mindenben megfeleljen Elsősorbn levegő, víz és hulldékgzdálkodás területén kell jvítni M jelenleg még nincs átfogó törvény hulldékokr, hulldékfeldolgozásr, és z egyes rendeletek már elvultk Vlószínűleg, hogy még 1997-re KTM elkészül z új átfogó hulldék törvény jvsltávl Tisztább technológiák A fenntrthtóság ngyon fontos eszköze lehet gyártók tisztább termelésének bevezetése, mely nem elsősorbn z end of pipe (csővégű) típusú emisszió csökkentő berendezéseket támogtj, hnem tisztább technológiák, eljárások lklmzását Az OECD szerinti környezetvédelmi ipr definiáláskor már szintén figyelembe veszi tisztább technológiákt: A környezetvédelmi ipr környezeti károk, mint levegő-, víz- és tljszennyezés, hulldékhoz és zjártlmkhoz kpcsolódó problémák mérésére, kivédésére, korlátozásár vgy korrigálásár lklms termékeket és szolgálttásokt biztosító válllkozások összessége, mely mgáb fogllj tisztább technológiákt is, hol szennyezés és z lpnyg felhsználás minimálisr csökkentése cél Jelentős szemléletbeli előrelépésnek ítéljük, hogy bár fejlett országokbn is kb 75% részesedése z end of pipe típusú környezeti htások kezelésére fordított eszközöknek sikerült technológii folymtokkl integrált tisztább technológii szemléletet is megjeleníteni Ez utóbbi követelmény szerinti elemzés nemcsk környezeti terhelés mértékét csökkenti, de mérsékli z erőforrások felhsználását is A tiszt technológi kilkítás következő elvek mentén vizsgálhtó: részfolymtok károsító kibocsátásánk csökkentése, zárt, szennyezőket tisztító nygok újrfelhsználás irányuló fejlesztés, környezetbrát nygok lklmzásánk szélesítése, helyettesítő nygok lklmzásánk szélesedése, zártciklusú gzdálkodás beépítése technológii folymtb, z újrhsznosítás láncánk megszervezésével z lpnyg és energi felhsználás rcionlizálás 4

5 2 Zártláncú gzdálkodás 21 Hulldékgzdálkodás Az OECD jelentése fenntrthtó fejlődést következőképpen definiálj: A fejlődés, mely lehetővé teszi jelen generáció számár, hogy igényeit nélkül elégítse ki, hogy veszélyeztetné jövő generációink zon lehetőségét, hogy sját igényeiket kielégíthessék Hulldék szempontjából ez zt jelenti, hogy minden generációnk meg kell oldni sját hulldékproblémáit, és nem ruházhtj át problémát jövő generációir A hulldék fejlett ipri országok életformájánk jellegzetes végterméke A ngyság folymtosn növekszik, nem beszélve z összetettségétől és veszélyességétől Mnpság Európábn átlgosn, egy ember több mint egy kilogrmm háztrtási hulldékot termel npont A hulldék csökkentésére csk gyártási módszerek és fogysztási szokások drsztikus változttásávl, vlmint z állmi szerepválllássl érhetők el A hulldéktípusok keletkezésük szerint lehetnek: termelési hulldékok ( gyártás során), kommunális hulldékok, trtós fogysztási eszközök elhsználódásából, cseréjéből dódó hulldékok (elkülönítve háztrtásokr és gzdsági, intézményi szervezetekre), veszélyes hulldékok (ezek kezelési módjiról mgyr jogszbályok szinte már teljes körűen rendelkeznek) A modern társdlmkbn hulldékok 80%- z iprbn és 20%- háztrtásokbn keletkezik A háztrtási hulldékok mennyiségének ggsztó növekedése részben picot elársztó rövid hsznos élettrtmú és nem-visszforgthtó csomgolónyggl ellátott termékeknek tuljdoníthtó Ezen termékek jelentik háztrtási hulldékok közel 40%-át DM/t év Elektnoniki hulldék Kommunális hulldék 21 ábr A hulldék elhelyezés költségeinek változás Németországbn 5

6 Fogysztási cikkeinknek még ritk zon tuljdonság, hogy visszforgthtók és emitt szeméttelepre kerülnek Ezen megközelítés következményei zt eredményezik, hogy természeti erőforrásinkt elpzroljuk, csökken z lklms lerkó helyek szám, termékek folymtos előállításánk lpnyg és energi igényét újr csk természeti erőforrások dják Éppen ezért fogysztási termékek hulldék kezelése, egyike legsürgősebb megoldndó környezetvédelmi problémánk A hulldékgzdálkodási problémák megoldását nemcsk ökológi, fogysztói követelések és jogi szbályozások ösztönzik, hnem gzdságossági okok is elősegíthetik A legutóbbi időkig háztrtási berendezések elhsználódásukt követően kommunális hulldékkl keverve kerültek deponálásr vgy környezetet csúfító módon egyedileg helyezték el őket erdőkben, útszélen Ezen hulldékok különválsztását kommunális hulldékoktól z eltérő kezelési módj, mennyisége, kibontkozó újrhsznosítás költsége és esetlegesen elérhető nyereséghányd indokolj A különböző hulldékok kezelési és deponálási költségei ngyságrendileg növekedtek z elmúlt évtizedben A 21 ábrán ábr szemlélteti németországi hulldék elhelyezési költségek változását és prognózisát között A hulldékkezelési strtégi legfontosbb globális célkitűzése nettó hulldékmennyiség csökkentése, ebből következően tisztább technológiák, htékony logisztiki rendszerek lklmzás és ezzel párhuzmosn bruttó hulldék újrhsznosítási volumenének növelése Ez utóbbi négyféle újrhsznosítási kör létezésével vgy kilkításávl számol A vizsgált termékekre, részegységekre, lktrészekre vontkozttv ezek következők: újrfelhsználás (eredeti vgy más funkcióbn), lpnygként vló újrhsznosítás, nyersnygként vló hsznosítás, energiként történő hsznosítás (pl kemotermikus) 22 A zártláncú gzdálkodás szereplői A fenntrthtó fejlődés érdekében hulldékgzdálkodás htékonybbá kell tenni, és ezt csk egy ún zártláncú gzdálkodás biztosíthtj A német kormány 1994 júliusábn fogdt el Kreislufwirtshfts- und Abfllgesetz (KrW/AbfG) törvényt, mi 1996 október 7-én már htályb lépett A törvény z Európi Unió irányelveinek és rendeleteinek megfelelően hulldékok keletkezésének minimlizálásától hulldékok megfelelő kezeléséig és elhelyezéséig szigorú kereteket ír elő zártláncú gzdálkodás összes szereplőjének Németországbn már jól működik z 1991-ben bevezetett Duális Rendszer (Dule System) csomgolónygok újrhsznosításábn, és KrW/AbfG-től is ezt z eredményt várják el A szkértők szerint 2000-től várhtók jelentős eredmények z új törvény htásár A bevezetésre került új zártláncú gzdálkodás törvény egyik legngyobb eredménye, hogy gyártókt, termelőket elsősorbn trtós fogysztási cikk (gépkocsi, háztrtási és szórkozttó elektroniki gépek) gyártók felelősségválllás terheli kibocsátott termékeik hsználti ciklusuk utáni időszkár is vontkozón A zártláncú gzdálkodás felválllás áltlábn nem jelenti zt, hogy gyártó közvetlenül részt vesz hsznált termékek begyűjtésében, szétszerelésében, feldolgozásábn, és mrdó hulldék deponálásábn 6

7 Gyártás Hsznált Tervezés Begyűjtés Újrhsznosítás 22 ábr A fogysztói termékek életciklus zártláncú gzdálkodásbn Ezen fő termelési vgy szolgálttási funkciójától részben idegen technológiát igénylő tevékenységeket elsősorbn kezdeményezi és koordinálj z áltl szerződtetett más válllkozói szervezeteken keresztül Ezek zonbn olyn kpcsoltbn állnk gyártóvl, illetve márkszervizeivel, mi lánc működését pici érdekeltségi lpon biztosítj A zártláncú gzdálkodás folymt nem egyszerűen egy hulldékgzdálkodási megoldás, hnem egy átfogó tevékenység sorozt, mely nyomon követi termék teljes életciklusát (lásd 22 ábr), így folymt során következő pici szereplők érintettek: Gyártók, Szervizek, Beszállítók, Begyűjtők, Áru forglmzók, Feldolgozó berendezések gyártói Fogysztók, Hulldékhsznosítók A zártláncú gzdálkodás szereplőinek érdekeltségét és z eredményeket 23 ábr fogllj össze 23 ábr A zártláncú gzdálkodásbn érdekeltek és eredményeik 7

8 221 Gyártók A gyártókt jogi megfelelésen túl motiválhtják következő szempontok: gzdságosság: termelésközi hulldék minimlizálás, gyártott termékek minél mgsbb fokú újrhsznosíthtóságánk elérése, mivel z elhelyezési költségek folymtosn növekednek mrketing szempontok: gyártó növelni tudj előnyét konkurenciávl szemben, h környezetbrát termelést folytt és újrhsznosíthtó termékeket állít elő, mivel picon fogysztók, egyre inkább z ilyen szempontokt is figyelembe veszik folymtos techniki-technológii fejlesztés A gyártókr előbb-utóbb mindenütt előírják termékeikre vló gondoskodást z élettrtmuk lejárt után, így megkülönböztetett szerepet kell, hogy játsznk zártláncú gzdálkodásbn A ngy multincionális vállltok már elkezdtek olyn termékeket gyártni, melyek kilkítás kedvezőbb és egyszerűbb újrhsznosítást eredményezhet z életciklusuk lejártávl, ezek látványos eredményeket csk év múltán jelenthetnek gzdálkodásbn Az újrhsznosításnk már termékfejlesztés kezdeti fázisábn, tervezésnél meg kell jelennie A tervezőnek figyelembe kell venni, hogy z dott körülmények mellett, z dott terméknél, milyen újrhsznosítási strtégiát követ A tervezőnek z újrhsznosításnk megfelelő termék kilkításánál környezetbrát szemléletet betrtv nemcsk gzdságos gyárthtóságr, hnem gzdságos újrhsznosíthtóságr is gondolni kell A újrhsznosításnk megfelelő tervezést egy olyn munkcsoport végzi, melyben nemcsk konstruktőr és gyártástechnológus, hnem logisztiki, minőségbiztosítási, környezetvédelmi és újrhsznosítási szkértő is jelen vn Ennek megfelelően z újrhsznosítás orientált termékfejlesztési folymt háttérbázis mindenkori pici viszonyok és törvények, különböző tervezési jánlások, z újrhsznosítási strtégii módszerek, z dott termék életciklus, technológii fázisok és mg válllti menedzsment (24 ábr) Termék életciklus fókuszok Környezetvédelmi célok A források irányítás és ellenőrzése Gyártás, újrhsznosítás, szál lítás házon belül Optimlizálás fel hsznált nygok nk,gyártásnk, újrhsznosítás nk,szállításnk Környezet védelmi politik Környezetvédelmi irányítási rendszer Gyártott termékek A dokumentációs és információs környezetvédelmi rendszer követelményeinek teljesítése Környezetvédelmi dokumentumok gyűjtése Anyg,ener gi, gyártás, újrhsz nosítás, szállítás Környezetvédelmi folymtok és nygtechnológiák Környezetvé delmi eljá rások jvítás Környezetvédelmi szándékok és célkitűzések 24 ábr A válllti menedzsment környezetvédelmi feldti 8

9 222 Beszállítók Mnpság már nemcsk multincionális vállltok követelik meg minőségi beszállítást, és z ehhez kpcsolódó szolgálttásokt Az ISO 9000-es szbvány sorozt után megjelent z ISO is, mely vállltok Környezetirányítási Rendszerének működtetését írj elő A rendszerben jól körül htárolt eljárásokkl lehet rögzíteni beszállítókkl fenntrtott igényeket Mgyrországon jelenleg három cég uditált környezetirányítási rendszerét z ISO követelményei szerint, és vlószínűsíthető hogy z elkövetkezendő években egyre több cég lkítj ki, és uditálttj sját környezetirányítási rendszerét 223 Áru forglmzók Egy megfelelően kilkított termékelosztó hálózt, egyik legjobb eleme lehet termék elhsználódás utáni begyűjtő rendszereknek A forglmzó kereskedelmi egységek szerződést köthetnek közvetlenül gyártókkl vgy begyűjtő szervezetekkel Az elhsznált termékeket cserekcióbn beszámítják z új termék eldáskor, így közvetve kimutthtó z új eldott termék értékesítésének emelkedése 224 Fogysztók A lánc leggyengébb eleme fogysztók érdekeltségének megtlálás, mi tlán legnehezebb feldt Bár z utóbbi időkben főleg Nyugt-Európábn fogysztók környezetvédelem iránti érzékenysége fokoztosn emelkedett környezeti htások, z állmi propgndák és multincionális vállltok mrketing politikáj nyomán A fogysztók z áltluk hsznált trtós fogysztási eszközeiktől csk ngyon nehezen válnk meg, még h zok hsználhttlnok is Ezek berendezések elkerülnek hétvégi házkb, pdlásokr és rossz esetben illegális lerkóhelyekre, és z erdőkbe Sjnos Mgyrországon még mindig nem lkult ki fogysztói társdlom érzékenysége környezettudtos hulldékgzdálkodásr, bár igz, hogy tárgyi feltételek is hiányoznk mindehhez 225 Szerviz hálóztok A mi npig fontos láncszeme gzdálkodásnk különböző jvító szolgálttások tevékenységei Az elromlott berendezések jvításánál gykrn előfordul, hogy ezeket már megjvítni nem lehet, vgy egyes lktrészeket vgy részegységeket kicserélnek Így jelentős mennyiségek keletkezhetnek z elhsznált egységekből A ngy gyártó cégek sját vgy szerződtetett szerviz hálóztot trtnk fel, hol már jelenleg is lklmzzák z elhsznált termékek begyűjtését A begyűjtő vállltoknk figyelembe kell ezt venni hálóztuk kilkításánál, és szerződéseket kell kötniük kiválsztott regionális szervizekkel 226 Begyűjtők A zártláncú gzdálkodás egyik kulcseleme begyűjtő hálózt htékony működtetése Az egész gzdálkodás során logisztiki költségek jelentős része itt jelentkezik, mi elérheti 70%-ot is Ezért ngyon fontos megfelelő strtégi és eszközrendszer kilkítás begyűjtési hálózt tervezésénél A már bevezetett KKA rendszer első sikerei zt eredményezték, hogy megmozgtt z ilyen irányú picot, és meghirdetett progrmokr (csomgolónyg, kkumulátor, gumibroncs, hűtőgépek) üzleti lpon kezd kilkulni egy begyűjtő hálózt A rendszer htékonyságához viszont még sok idő kell 9

10 227 Hulldékhsznosítók A legutóbbi időkig z volt jellemző, hogy begyűjtött hulldékokt deponálták, vgy égetőműben vitték energikinyerés céljából Külföldön szigorodó törvények, már említett hulldéklerkási költségek drsztikus növekedése és másodnyersnygok iránti pici kereslet mitt, z utóbbi évtizedben fellendítette hulldékhsznosítás körül kilkult picot A hulldékhsznosítók körét lkotják : hulldékválogtók, termékszétszerelők, lpnyg előkészítők, hulldékégetők, hulldék deponálók Mgyrországon még mindig olcsóbb lerkni hulldékot, mint vlmelyik hulldékhsznosítási eljárást lklmzni Hbár beindított KKA rendszer megmozdított pic érdeklődését hulldék begyűjtésére, de zok hsznosítás még nem indult meg A legngyobb eredmények fémfeldolgozás területén vn (pl ERECO), mivel mind hzi és mind külföldi kohásztoknk ngy igényük vn jó minőségű másodnyersnygr Ezek válllkozások támogtás nélkül is rendkívül gzdságos tevékenységek A problém kommunális, műnyg, gumi és z elhsznált trtós fogysztási eszközök újrhsznosításánál jelentkezik Ezek gzdságos, htékony feldolgozásához nélkülözhetetlen szelektív hulldékgyűjtés bevezetése, vlmint szétszerelés orientált újrfeldolgozás lklmzás 23 A trtós fogysztási cikkek újrhsznosítási lehetőségei Az újrhsznosítás szkkifejezése fedi le mindzon tevékenységeket, mi z elhsznált termékek visszforgtásávl, újrhsznosításávl és újrfelhsználásávl fogllkozik Az újrhsznosításnk három fő működési szintjét különböztetjük meg 25 ábr szerint Az EU és OECD országokbn meghirdetett fenntrthtó fejlődésért progrm hulldékgzdálkodást érintő része fogllkozik z ún létr elvvel, mely fontossági sorrendet állít fel különböző hulldékkezelések között: megelőzés, termék újrfelhsználás, nyg és lktrész vissznyerés, energi vissznyerés, égetés (energi vissznyerés nélkül), deponálás Ez zt jelenti, hogy elsődleges megelőzés és termék újrfelhsználás, zután következik z lktrészek, nygok és z energi vissznyerése, egyesítve visszmrdó nygok környezetre ártlmtln végső elhelyezésével (égetés, deponálás) A létr elvet nem szbd dogmtikusn lklmzni Esetenként egy integrált környezeti htásvizsgált, mint például z LCA kimutthtj, hogy egy speciális nyg vgy termék esetében fenti sorrendből kiindulni célszerű 10

11 A recycling különböző szintjeit szemlélteti 25 ábr, mely nyomon követi termék életciklusát bölcsőtől sírig Az LCA (Life Cycle Anlysis) vizsgálti módszert, mely végigkíséri termék szkszit, figyelembe veszi és vizsgálj termék hsználtsági fokát, életciklus nlízisnek nevezi nemzetközi szkirodlom A vevők A vevők A termékek gyártás Újrhsznosítási szintek Elhsznált termékek elszállítás vevőtől Újrfelhsználás Építőcsoportok, lktrészek Nyersnyg, lpnyg Szerkezeti nygok 1 szint Felújítás A begyűjtött termékek szétszerelése 2 szint 3 szint mechniki újrhsznosítás Deponálás z egyáltlán nem újrhsznosíthtó nygoknk 5 szint 4 szint Energiipri felhsználás Kémii újrhsznosítás Hulldék A hőenergi egyik lehetséges felhsználási területe 25 ábr Az újrhsznosítási lehetőségek termék életciklus ltt 231 Termék (részegység, lktrész) újrfelhsználás A termék gyártási és felhsználási fázis után törekedni kell rr, hogy terméket újból- vgy tovább felhsználjuk, szerint, hogy termék lktrészeit vgy részegységeit eredeti vgy eltérő, módosított funkciór hsználjuk, ugynzon vgy más jellegű termékben 232 Alpnyg újrhsznosítás Az elhsznált termék nygát újból- vgy tovább hsznosítjuk, szerint, hogy ugynzokt z lpnygokt vgy más szekunder-lpnygokt készítünk A továbbikbn vizsgáljuk meg z lpnygként vló újrhsznosítást különböző nygok szerint 11

12 2321 Vsfémek A különféle hulldékokból vissznyert vsfémek (különösen célok) szinte bármilyen célr felhsználhtók, s ez ismételhető Az célművek részesedése felhsználásból meghtározó (kb 80%-os), így z célgyártási technológiák szbják meg vsfém hulldékokr vontkozó mennyiségi és minőségi igényeket (z LD konverter ócskvs igénye mximum 30%, míg z elektrocél gyártás esetében ez z igény 60-80%) A fogysztási termékekből szármzó vsfém hulldék fő forrás leselejtezett gépjárművek özöne, melyet z ezredvég hulldékánk is neveznek Az elhsznált gépjárművek feldolgozás m már csk ngyipri módszerekkel képzelhető el Annk ellenére, hogy npjinkbn forglomból kikerülő gépjárművek tervezésénél z újrhsznosítás szempontjit még csk részben érvényesítették shredderezett roncsok vsfém trtlmánk közel 100%- ismételten feldolgozhtó 2322 Nem vsfémek Az lumínium (Al) hulldékok három ngy csoportb sorolhtók: fjtiszt hulldék kevert hulldék, idegen nyggl szennyezett hulldék A csoportosítás egyúttl rámutt hulldékkezelés, illetve újrhsznosítás nehézségeire is, rr, hogy z ötvözetek keresztbe szennyezhetik egymást, keveredve vissznyerés során, továbbá rr, hogy külső szennyezés korlátozhtj felhsználást Tekintettel rr, hogy beolvsztás jelentősége különösen energitkrékossági szempontból ngy (1 t elsődleges Al előállításánk energiigénye 6-9-szerese 1 t szekunder Al-énk), z lumínium vissznyerése olyn termékeknél is hngsúlyt kp, melyek eddig szób sem kerültek A súlyponti kérdéseket gépkocsikb szerelt egyre növekvő mennyiségű, vlmint csomgoló nygokbn (itlos dobozok és trtósító dobozok) tlálhtó lumínium nygok vissznyerése jelenti A cink (Zn) z cél egyik legfontosbb korrózióvédelmi nyg, világ cink fogysztásánk mintegy 45%-át z célok korrózióvédelmére hsználják fel Ez zt is jelenti, hogy cink trtlmú hulldék mennyiségének növekedése prognosztizálhtó, ugynkkor jelentős fejlődés többrétegű védelemmel ellátott célok, vlmint társított termékek irányáb A cink elkülönítése különösen e fejlődési irányokbn nem oldhtó meg könnyen, mi z célgyártást figyelembe véve nem is szükséges Ennek ok z, hogy szemben más elemekkel cink z célgyártás technológiáj során eltávozik Az ólom (Pb) jelentős részben hulldék kkumulátorokbn fordul elő Ezek feldolgozását svvl szemben tömített konténerekben történő beszállítás után zárt rendszerben célszerű végezni, melynek eredményeként z ólom mellett műnygok (PP, PVC), kemény gumi és kénsv is vissznyerhető A legngyobb nehézséget z ólom elkülönítése jelenti, mely beolvsztás, finomítás, ötvözés és öntés után hsználhtó fel A réz (Cu) esetében két problém érdemel említést Az egyik z, hogy rézötvözetek skáláj igen széles, másik pedig z, hogy réz gykort társított nyg részeként (például bevont), vgy vegyes nygú termékben (például kábel) fordul elő Az előbbi problém válogtássl oldhtó meg, mi egy többlépcsős fémnlitiki feldt, z utóbbi esetben felvetődő kérdésekre pedig kinyerési eljárások (szelektív kicspás, svs eljárás, lúgos módszer) során kell és lehet válszolni A különböző ötvözetek beolvsztás után ismét felhsználhtók 12

13 2323 Műnygok A műnygok egyre ngyobb szerepet töltenek be z élet minden területén A különböző műnyg termékek közül z 1 évnél rövidebb élettrtmúk (például csomgoló nygok, gyógyászti eszközök) 20%-os, z 1-8 éves hsználti idejűek (például háztrtási eszközök) 15%-os, trtós lklmzások (például járművek, építmények) pedig 65%-os részrányt képviselnek Ugynilyen tendenci tpsztlhtó kkor is, h felhsznált polimerfjták szerint végzünk elemzést A PVC felhsználási rány 23%, PP 14%-bn, PE-MD szintén 14%-bn, PE-LD 20%-bn, PS 8%-bn, z egyéb műnygok pedig 21%-bn részesedik teljes mennyiségből A műnyg hulldékok kezelésének, hsznosításánk módszerei z lábbik: hulldékkeletkezés meglpozás, minimlizálás, fjt homogén hulldék nygként történő hsznosítás mechniki úton, vegyes hulldék nygként történő hsznosítás mechniki úton, kémii úton történő hsznosítás, égetés energinyerés céljából, deponálás A kezelés és hsznosítás nehézségei következők szerint összegezhetők: z nygként történő hsznosításnk kiviteli kötöttségei (rgsztott ppírcímkék, fémmrdékok) és költség korláti vnnk, fjt homogén hulldék nygként vló hsznosítás szelektív begyűjtést tételez fel, mi költséges, néh nem lehetséges, illetve nem célszerű, vegyes hulldékokból mechniki úton gyárthtó (f- és betonhelyettesítő) termékek pic korlátozott, mechniki úton vló feldolgozás ciklusink szám véges, műnygok számos esetben egyéb nygokkl társítv, s ez áltlábn vlmilyen inhomogenitást is mg után von, kis tömegű, vékony flú műnyg elemek gyűjtése, s tekintettel rr, hogy ezek gykrn szennyezettek tisztítás áltlábn nem A vegyes hulldék nygként történő hsznosítás egyszerűbb és olcsóbb begyűjtést tesz lehetővé, ugynkkor z így gyárthtó termékek igénytelen megjelenésűek, ngy méretűek és tömegűek áltlábn A jellegzetes eljárások z extrudálás, z ömledékpréselés és rgsztásos újrhsznosítás Alklmzzák továbbá mikro-homogenizálást és hbosítást is A kémii úton történő hsznosítás előkezelést és osztályozást igényel, s szükséges fémek (például ón, kdmium), vlmint PVC klórtrtlm mitt redukálás is A gzdságosság, vgyis z ilyen technológiát relizáló üzem ngyságrendje meghtározó kérdés Az energinyerés céljából vló égetés lehetővé teszi z inherens energitrtlom kinyerését, polimerizációb és feldolgozásb invesztált energi zonbn elvész 2324 Gumi A világ műnyg fogysztásánk 15-20%- elsztomer, minek kb 35%- természetes, kb 65%- pedig szintetikus gumi A szintetikus gumi felhsználás kb 60%-bn broncsok céljár történik, s további 10% kerül egyéb lktrészekben gépjárművekbe Nyilvánvló tehát, hogy gumi termékek közül reprezenttív termék z broncs A gumi (broncs) hulldékok kezelésének, hsznosításánk módszerei következők: 13

14 keletkező mennyiség csökkentése, újrfelhsználás, újrfeldolgozás, égetés energinyerés céljából, deponálás A keletkező mennyiség csökkentése mindenek előtt élettrtm növelés útján relizálhtó E kérdésben z broncsgyártók és felhsználók ellenérdekeltek, előbbiek kisebb méretű és legfeljebb egy lklomml újrfutózhtó broncsok (könnyű broncsok) gyártását helyeznék előtérbe Az újrfelhsználás z broncsok esetében újrfutózást jelent Európábn z ilyen broncsok rány 40%, Észk-Európábn 65-70%, z Egyesült Királyságbn zonbn csk 35%, Észk-Amerikábn pedig 60% Az újrfeldolgozás lpkövetelménye z prítás, mivel térhálósított nyg nem dolgozhtó fel újrlkítássl A műveletet z broncsok szál- és célszál erősítése nehezíti A grnulátum felhsználhtó műnygok ruglmsbbá tételére (például sportpályák, pdlóburkoltok), útfelületek ruglmsbbá tételére és rezgéscsillpításár Az újrfeldolgozás másik útj regenerálás, mely lehet devulknizátoros, mechnikus, vgy szbd gőzben történő A textilszálkt trtlmzó hulldék feldolgozhtó szétválsztás nélkül, h késztermék ezt megengedi (például tlpk, tlpbetétek), illetve szétválsztás után Az energinyerés történhet pirolízissel, hidrogénezéssel, mono-gumi energi-berendezésekben más hulldékokkl vló együttes elégetéssel, továbbá cementégető kemencében A gumi broncsok deponálás legkevésbé kívántos, perspektív nélküli kezelési lehetőség 2325 Üveg Az üveg, pontosbbn z üvegből készült termék, bbn z esetben h sérülésmentes, lényegében szármzástól függetlenül újrfelhsználhtó (például utó üvegek, üveg plckok) A sérült, továbbá higiénii, egészségügyi stb szempontok mitt újr fel nem hsználhtó üveg törmelékét z ülepítő ipr ( üvegszflt ), z építőipr ( üvegbeton, üveghb ) és z üvegipri tudj hsznosítni, újrfeldolgozás útján Az üvegipr beolvsztás után, plckokt és ipri üvegtáblákt állit elő hulldékból A nyersnyg 10-50%- törmelék, mi természetesen meghtározott minőségű és tisztságú kell hogy legyen Szükség lehet továbbá szín szerinti szétválogtásr is, h ez nem történik meg, kkor hulldékból csk zöld színű üveg készíthető Az elektroniki berendezésekből szármzó üvegtörmelék hsznosíthtó fémes bevonttl együtt is (például Pb trtlmú üvegből készült edényzet nukleáris hulldék tárolásár) 2326 Ppír A ppírhulldék hsonlón már tárgylt nygokhoz frkciókr bonthtó, így megkülönböztetünk újság, színes képeslp (színes újság, képeslp, prospektus, ktlógus, irodi ppír) és krton csoportokt Újrfeldolgozási modellként két modellt szokás elkülöníteni, z egyszerű és kézszintű modellt Előbbi esetében csk zonos eredetű és minőségű hulldékppírt hsználnk, míg utóbbi esetében ez nincs így, hulldék több frkcióból is szármzht A ppírhulldékot hsznosítj mg ppíripr újságppírok (kb 30%-uk hulldék), csomgoló nygok és hullámppírok gyártásár, z építőipr gipszkrtonok előállításkor, mezőgzdság cellulóztrtlom tkrmánnyá történő fermentációs feldolgozás során, továbbá hsonlón gumi köszörülethez cellulóz rostok lklmsk szennyvíztisztításr (oljmentesítés) is Tekintettel rr, hogy ppírtermelés volumenéhez viszonyítv nincs szükség z összes hulldékppír feldolgozásár, z égetés nem kis ngyságrendben fordul elő 14

15 233 Gyártásközi újrhsznosítás: A termék gyártási szkszábn is jelentős hulldék keletkezik A nyersnyg-, és lpnyg előállító ipr hulldéki legtisztább hulldék nygok, mert termelési ciklusbn mrdnk, és újrhsznosításuk nem okoz gondot A feldolgozóipr hulldékit (pl forgács), mennyiben válogtv gyűjtik, szintén gond nélkül visszforgthtók Ngyobb gondot okoz viszont, gyártási segéd-, üzem- és mrdéknygok hulldékink újrhsznosítás A gyártás során keletkezett selejtes termékek ngyságáról gyártók természetesen nem dnk tájékozttást Ezek egyes szkértők szerint átlgosn 0,1-1,0% érték körül mozognk ágztoktól függően Ezen selejtes termékek, ill lktrészek egy része még jvíthtó és visszkerülhet technológii folymtb, ngyobb része viszont szétszerelésre, mjd feldolgozásr kerül z újrhsznosító cégek bevonásávl 100% 80% 60% 40% Csomgolónyg Gyártási hulldék Elhsznált termék 20% 0% ábr Hulldék elhelyezési rányok tendenciái 24 Shredderező (prító), szeprációs eljárás A shredderező (prító) eljárás fogllj mgáb mindzon tevékenységeket, melyek mechniki erőkkel törik össze z nygokt kisebb, egységesebb méretű drbokr A szilárd kommunális hulldékoknk tömegsűrűsége nem egyenletes, így shredderezéssel érhetünk el mgsbb nyg homogenitást, tömegsűrűséget, és felület-térfogt rányt A megnövelt sűrűség htékonybb szállítást és kisebb lerkóhely igényt eredményezhet (kb 25-60% megtkrítás) Ugynkkor szilárd kommunális hulldék méret csökkentése előírt követelmény z nygkinyerési folymtokt célzó szeprációs (válogtó) eljárásoknk Az összeprított (shredderezett) hulldékot sokkl könnyebben lehet kezelni szeprációs és osztályozási műveletekben Ezen eljárások z nyg orientált újrhsznosítási körbe trtóznk Az prító eljárásoknk több különböző változti ismertek: klpácsos mlmok, drálók, pépesítők, Guiollotine vágók, grnulátorok, vágómlmok, stb 15

16 A következő szeprációs eljárások legismertebbek: méret lpján válogtók, (vibrációs rácsok, rosták) sűrűség lpján válogtók, (lebegtető, levegős, zsilipes) nyomték lpján, (vibrációs sztl, bllisztikus, ciklon) mágneses válogtók, (ferromágneses, örvényármos) optiki elven válogtók, (infr-, röntgen sugrs), stb 25 Szétszerelés orientált eljárás, mint zártláncú gzdálkodás lpeleme A 25 ábrán jelölt termék újrfelhsználását megcélzó újrhsznosítás csk begyűjtött elhsznált termékek környezetbrát szétszerelésével vlósulht meg Az előzőekben ismertetett prító-válogtó eljárásokkl kinyert másodnyersnyg tisztság sosem érheti el 100%- os nygtisztságot, és problémák merülnek fel veszélyes nygok feldolgozhtóságánál is Ezzel szemben szétszerelés orientált újrhsznosításnál gondos előkészítés mellett lehetőség vn z értékes nygok teljes kiválogtásár, kinyerésére vlmint egyes lktrészek, részegységek újrfelhsználásár (újrszerelésére, újrgyártásár), megfelelő minőségbiztosítási rendszer kilkítás mellett Mgyrországon erre még kevés példát tlálunk, ilyen lehet német tuljdonbn lévő kecskeméti Knorr-Bremse Fékrendszerek gyár, hol Németországbn begyűjtött termékeiket szétszerelik, mjd minőségellenőrzés (jvítás, tisztítás) után z újrfelhsználhtó egységeket főleg fékrendszerek öntvényházit újr beépítik z új termékeikbe A zártláncú gzdálkodáson belül ezt folymtot zártláncú gyártásnk nevezi szkirodlom Szétszerelés techniki megvlósítás történhet: kézi, gépesített, félig utomtizált, teljes körűen utomtizált módon Nyugt-Európábn ngyirányú kuttás-fejlesztés indult meg szétszerelési folymtok integrált rendszerben történő utomtizálásár Főleg multincionális cégek tehetik meg ezt z innovációt, kis- és középválllkozásokt pedig többféle támogtási rendszer segíti z ilyen irányú fejlesztéseket (EUREKA, BRITE-EURAM, ESPRIT) Az utomtizálási rendszer rendkívüli előnye, hogy z emberi munkerőt kiválthtj és káros veszélyes nygokt zárt rendszerben kezeli Mgyrországon z emberi munkerő jelenleg összehsonlíthttlnul olcsóbb nyugtinál, így z utomtizálás lehetősége csk veszélyes nygok kiváltásánk lklmzásánál jelentkezhet 1997 végén beindul z elnyert KKA támogtássl Törökszentmiklóson Lehel Hűtőgépgyár Kft hűtőgép feldolgozó üzeme, melynek technológii lépéseit 27 ábr szemlélteti 16

17 Hsznált hűtők és fgysztók beszállítás NH 3 -kinyerés Szennyezők NH 3 -s egységek Kábel Szeprálás CFC-s egységek NH 3 Üveg Hulldék Műnyg PUR hb gázmentesítése Shredderezés vgy kézi szétszerelés Szeprálás Olj és hűtőfolydék kinyerés Kompresszor szétszerelés Olj CFC-12 CFC-11 PUR hb Fém (nem vs) Műnyg Vs 227 ábr A hűtőgép szétszerelés és újrhsznosítás technológiájánk lépései Egy megfelelően megtervezett szétszerelésnél, terméktől függő szétszerelési sorrend meghtározásávl következő preferenci létezik: káros, veszélyes nygok eltávolítás, tárolás újrfelhsználhtó részelemek kinyerése, hsonló funkciót ellátv, u vgy más termékbe beépítve, más funkciót ellátv, u termékbe vgy más termékbe beépítve másodnyersnygként újrhsznosíthtó részelemek kibontás, energinyerésre lklmzhtó nygok, mrdék, tovább nem hsznosíthtó nygok A szétszerelés technikáj és műszki-gzdsági háttere még nem közelíti meg z összeszerelésben már elért mgs színvonlt Ennek egyik ok z, hogy szétszerelendő termékről gykrn nem lehet tudni, milyen részeket, nygokt trtlmznk, olykor már gyártó cég is megszűnt A szétszerelésnek mechniki kdályi is vnnk (elkorrodált csvrok, megrongálódott lktrészek, stb) A szétszerelést nehezíti z tény is, hogy termékek többségét még kkor gyártották, mikor z újrhsznosításukr nem gondoltk tervezés során Így olyn nygokt lklmztk, melyeknek újrhsznosítás nehezen oldhtó meg, termékek szerkezetének szétszerelhetőségével nem számoltk, z nygok főleg műnygok megjelölését z zonítás mitt nem lklmzták Az utóbbi években viszont várhtó jogi szigorítások és pic htásár elkezdődött z újonnn elkészült gyártmányok újrhsznosítás és szétszerelés helyes kilkítás, így ezen termékek elhsználódás után z újrhsznosítási feldtok már ngyságrendileg könnyebbé válhtnk (27 ábr) 17

18 27 ábr Háztrtási gép szétszerelés brát kilkítás (Kärcher, tisztító berendezés) 251 Szétszerelés helyes kilkítás tervezési irányelvei VDI 2243 szerint A német mérnökök már 1993-bn elkészítették z újrhsznosításnk kedvező, szétszerelés helyes kilkítás irányelveit, melynek legfontosbb elemei következő elvek betrtás tervezés során: felhsznált szerkezeti építőnygok számánk minimumr csökkentése, z nygminőségek megválsztás, melyben segítséget dhtnk komptibilitási tábláztok, vegyes nygminőségű szerkezeti elemek hsználtánk elkerülése, felhsznált nygok egységes jelölése, könnyű szétszerelést lehetővé tevő kötések tervezése, z értékes nygok tiszt formábn vló kinyerésének biztosítás, veszélyes és mérgező nygok szelektív kinyerésének biztosítás, folydékkivonás egyszerűsítése, különböző nygok kombinációj htásink kiértékelése, h z dott lktrész, vgy részegység szétszerelés után újr beépíthető, kkor z élettrtmából hátrlévő idő lklmssá tegye rr, hogy kiszolgáljon újbb terméke(ke)t, tisztítás helyes kilkítás, ellenőrzés, válogtáshelyes kilkítás, felújításhelyes kilkítás, kopás átirányítás z olcsó lktrészekre, hozzáférhetőség, szbványosítás 18

19 3 Tisztább technológiák kilkításánk módji Mgyrország EU cstlkozási folymtábn előtérbe került mgyr környezetvédelem helyzete, z ország tnulmány és z nnk lpján készült minősítések más ágztokhoz és társdlmi fejlődés eredményeihez viszonyítv jelentős elmrdást jeleznek Ez minősítés nem lepte meg környezetvédelem területén tpsztlttl rendelkező szkembereket, de htásokt elszenvedő polgárokt, gzdsági szereplőket sem A környezetvédelmi helyzetet bemuttó tájékozttások súlypontji mrdndó környezeti károkt okozó természetátlkító tevékenységre (pl Bős-Ngymros ügye) vgy z utólgos kárfelszámolást igénylő felfedezések bemuttásár terjedt ki elsősorbn A környezetvédelmi kormányzti szervek látókörét lkító szkemberek ennél szélesebben értékelték hzi környezeti terhelések lkulását, létező szennyezések kezelését, káros és szennyező nyg kibocsátását Ennek igzolását láthtjuk bbn, hogy környezetvédelmi területen kidott lpvető és z zok végrehjtását segítő törvények (pl termékdíj bevezetése, környezetterhelési díj érvényesítése) döntő hánydukbn eurokonform joglkotási tevékenységnek tekinthetők A törvények érvényesítésének szempontjából meghtározó jelentősége vn z 2 fejezetben tárgylt zártláncú gzdságr vló törekvésen túlmenően zon folymtoknk, mely z end-of-pipe típusú szennyezések kezelésére és ezek korlátozásár irányul A főbb szennyezések (szennyvíz, levegőszennyezés, zj kibocsátás, stb) kezelésére országos progrmok indultk (pl szennyvíz progrm stb), de kibocsátás csökkentésére irányuló szbályozások csk z utóbbi időben kényszerítik szennyezőket Ezen befolyásolás egyik legújbb, htékonynk ígérkező eszköze környezetterhelési díj npjinkbn történő bevezetése Ezen törvény áltl kifejezett törekvések egyik htás z ún tisztább technológiákr törekvés ösztönzése 31 Mit jelent tisztább technológi kilkítás? A tisztább technológiákr törekvés hgyományos környezetvédelmi technológiákkl és gykorltokkl vló összehsonlítássl értelmezhető és jellemzői ez lpján htározhtók meg A gykorltbn elterjedt hgyományos környezetvédelmi technológiák többnyire meglévő hulldék és emissziók kezelésével (pl filter technológi, szennyvízkezelés, szeprációs, hulldékégetés, stb) fogllkoztk Mivel ezen megközelítés termelési folymt végével kpcsoltos kibocsátássl fogllkozik, ezért ezt csővégi (end-of-pipe) technikánk is szokás nevezni A csővégi megoldások lényegében további kidásokt jelentenek vállltoknk (bírságok, terhelési díjk, kezelési költségek, hulldék elhelyezés, stb) és kezeléssel fogllkozó önkormányztoknk, illetve z állmi költségvetésnek A környezetkárosító htások csökkentése mellett jelentős költségkímélés érhető el csővégi szennyezések mennyiségi csökkentésével Ezen törekvés még kkor is indokolt, h figyelembe vesszük, hogy csővégi szennyezések kezelésére részben állmi eszközökkel is támogtv több válllkozás is lkult z utóbbi 10 évben Ezek szám kb r becsülhető A tisztább termelés (technológi) nemzetközi foglomrendszerben (clener production) célj z, hogy integrálj környezetvédelmi szempontokt termelési folymtbn zért, hogy egyidőben csökkenjen hulldék és z emisszió kibocsátás, költségekkel együtt A törekvés egyenes következménye természeti erőforrások kihsználásánk csökkentése is Összehsonlítv hulldék elhelyezéssel és csővégi technológiákkl, tisztább termelés következő előnyöket rejti mgábn: 19

20 A tisztább termelés z nygmennyiség és z energi-felhsználás csökkentését eredményezi, mely egy htékony gzdsági megoldást jelenthet A termelési folymtok intenzív feltárás, hulldék és emissziók csökkentése áltlábn egy innovációs folymtot indít el válllton belül A felelősség válllás z egész termelési folymtr feltételezhető, így környezetvédelmi kötelezettségek és hulldék elhelyezés területén rizikó csökkenthető A hulldék és emisszió csökkentés egy további lépést jelent fenntrthtó fejlődés felé Amíg hgyományos hulldékgzdálkodás Mit kezdjünk meglévő hulldékkl és emisszióvl? kérdést teszi fel, ddig tisztább termelésnél ez kérdés így fordul elő: Honnn szármzik hulldékunk és z emissziónk? Miért lett belőlük egyáltlán hulldék? Éppen ezért meglévő különbség zon tényen lpszik, hogy tisztább termelés nem egyszerűen jelenséget kezeli, hnem megpróbál problém forrásához, gyökeréhez visszmenve megoldást tlálni, ezáltl lecsökkenteni z end of pipe típusú kibocsátást A 31 sz táblázt néhány jellemző összehsonlításávl összefogllj csővégi technológiák és tisztább termelés közötti különbséget termelés integrált környezetvédelem szemszögéből Az összehsonlítás megtételénél figyelemmel kell lenni rr tényre, hogy z end of pipe típusú szennyezések kezelése z összköltségek 75%-át teszi ki, mrdék 25% fordítódik tiszt technológiák fejlesztésére Ez utóbbi hányd mértéke z OECD és EU országokbn évi 2-3 %-kl növekszik A fejlődés tehát tiszt technológiák vontkozásábn egyértelműnek ítélhető Csővégi (end of pipe) technológiák Tisztább termelés (technológiák) Hogy kezelhetjük meglévő hulldékot és emissziókt? Rekció (esemény követés) Áltlábn pótlólgos költségekhez vezet Hulldék és emisszió korlátozás filterek és tisztító egységek áltl, End-of-pipe megoldások, Jvítási technológi, Emisszió tárolás A környezet védelme csk termékek és folymtok kifejlesztése után kerül sor A környezetvédelmi problémák csk technológii szempontból vnnk megoldv A környezet védelme hozzáértő szkértők feldt Növeli z nyg és energi fogysztást Megnövekedett komplexitás és rizikó A környezet védelme jogi követelmények teljesítéséből dódik Honnn szármzik hulldék és z emisszió? Akció Segít költségek csökkentésére Hulldék és emisszió megelőzés forrásnál, A potenciálisn mérgező folymtok és nygok elkerülése A környezet védelme egy integrált részt képez termék- és termeléstervezés folymtábn A környezetvédelmi problémákt több oldlról közelítik meg A környezet védelme mindenki feldt Csökkenti z nyg és energi fogysztást Csökkentett rizikó és megnövelt átláthtóság A környezet védelme, mint egy állndó kihívás jelentkezik 31 táblázt Összehsonlítás z end of pipe és tisztább termelés jellemzői között 20

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY Állttudományi és Állttenyésztéstni Tnszék DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Állt- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskol Iskolvezető: Dr. And Angél, D.Sc. A hrcs (Silurus

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

Go! szervizmagazin A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30.

Go! szervizmagazin A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30. Go! szervizmgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30. Professzionális klímtisztítás részletek 4. oldlon 12 0 Ft Go! 9 0 Ft Volkswgen WRC Motorsport férfi póló részletek

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines on myocrdil revsculriztion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe le lõs szer

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Guidelines for the management of atrial fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines for the mngement of tril fibrilltion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECEN 2008 1 A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG Szerkesztő: Ngy János Schmidt János Jávor András Felelős kidó:

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA A környezetvédelem rendkívül összetett gazdasági és társadalmi terület. A környezetszennyezés az egész világon mindenhol jelentős problémákat

Részletesebben