KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít limei szerdái és szombaton.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít limei szerdái és szombaton."

Átírás

1 IX. Évfolyam. Budapest november hő (849.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. A* országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési dij: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Megjelenít limei szerdái és szombaton. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Közteleit), fillői-út 35. szám. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Ülésnapok a Köztelken november 28. d. u. 3. órakor. Magközvetitö osztály szervezése tárgyában értekezlet deczember 9. d. u. 4 órakor. Növénytermelési és földmivelési szakosztály ülése deczember 10. d. e. 10 órakor. OMGE. évi rendes köz decz. 11. d. e. 10 ó. Gazdasági Egyesütetek Országos Szövetségének nagygyűlése deczember 11. d. u. 4 órakor. Gazdák Biztosító Szövetkezetének alakuló köz- Meghivó a Gazdák Biztosító Szövetkezeté " -nek folyó évi deczember hó 11-én d. u. 4 órakor a Köztelek nagytermében megtartandó alakuló közgyűlésére. Az alakuló közgyűlés tárgyai: 1. A végrahajtó-bizottság elnökének jelentése az eddigi alapítványi és üzletrészjegyzésekröl s alapitóknak a megalakulásra vonatkozó javaslata. 2. Az alakuló közgyűlés elnökének választása. 3. Jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvhitelesitö kiküldése. 4. Az alapszabályok megállapítása. 5. A szövetkezeti elnök és 12 igazgatósági tag választása. Lótakarók dus választékban legjutányosabban kaphatók a 6. Öt felügyelő-bizottsági tag választása. 7. Igazgatóság felhatalmazása, hogy az alapszabályokon a kereskedelmi és váltótörvényszék által kivánt esetleges módosításokat keresztülvihesse. Az alapítók nevében Gróf Zselénski Róbert s. k., a végrehajtó bizottság elnöke. 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyző kiküldése. 3. Szavazatszedö-bizottság kiküldése. 4. Az igazgató-választmány jelentése az 1898/99-ik évi egyesületi működésről. 5. Változások a tagok létszámában az elmúlt egyesületi évben. 6. Számvizsgáló-bizottság és az igazgató-választmány jelentése az év zárszámadása, vagyoni kezelése és vagyonállapotáról. 7. Az évi költségvetés meg- 8. Kisorsolt 15 igazgató-választmányi tag helyébe tizenöt, elhalt egy igazgatóválasztmányi tag helyébe egy igazgatóválasztmányi tag választása. (Alapszabály 35..) 9. Számvizsgáló-bizottságba 5 tag választása. (Alapszabály 62..) 10. Az egyesületi könyvelői állás betöltése. 11. Az OMGE. tagjainak kz igazgatóválasztmány utján a közgyűlés élé terjesztett és irásba foglalt beadványai.*) Budapest, évi nov. hó'-hő. Meghívó Gazdasági Egyesületek Országos Meghívó Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Szövetségének folyó éri deczember hó 11-én, azaz hétfőn évi rendes közgyűlésére, d. e. 10 órakor a Köztelek" (Üllői-ut mély deczember hó 10-én, azaz vasárnap d. e. Klárakor 25. sz.) nagytermében tartandó évi rendes fog a,köztelek" nagytermében megtartatni. III. Tárgyai : nagygyűlésére. 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése. 3. ~ felvétele. 4. Jelentés á szövetségi iroda f. évi működéséről. 5. Az év zárszámadásainak bemutatása s a felmentvény megadása. 6. Az évi költségvetés megállapítása. 7. Az I. mezőgazdasági országos kiállítás rendező-bizottságának jelentése. 8. A végrehajtó-bizottság jelentése a Gazdák Biztosító Szövetkezete tár- *) Hogy a tagok beadványai és indítványai a közgyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a közgyűlés megtartása előtt legalább 10 nappal az " "'' " vagy annak helyetteséhez vagy az igazgatóhoz Minden más rendszert felülmúló le répavágó kizárólagos képviselete a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél\ Budapest, V., Alkotmány-u. 31. Mai számunk 3 oldal.

2 1776 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. 9. Az évi működési programm megállapitása. 10. Szeszkontingens sérelmes kiosztása ügyében a Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők Országos Egyesületének előterjesztése. Előadó: Rubinek Gyula a szövetség titkára. 11. Á szabadraktárak és a vámhitel megszüntetése. Előadó : Rubinek Gyula a szövetség titkára. 12. A börze reformja. Előadó: Bernát István. 13. Gazdatiszti minősítés és jogviszony szabályozása. Előadó: Forster Géza, az OMGE. igazgatója. 14. Idegenek birtokvásárlásának szabályozása. Előadó: Forster Géza, az OMGE. igazgatója. 15. Szövetségi tagok esetleges előterjesztései az alapszabályok II. R a alapján.*) Gróf Dessewffy Aurél s. k., elnök. Meghívó az Országos Magyar Gazdasági Egyesület földmivelési és növénytermelési szakosztályának, évi deczember hó 9-én (szombaton) d. u. 4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. Tárgyak : í. Jelentés a magközvetitő osztály megalakulásáról és szervezeti szabályzatáról. 2. Amerikai luezerna és lóhere, behozatala elleni óvrendszabályok. 3. Lóheremag-aukeziók szervezése tárgyában felirat intézése a kereskedelemügyi miniszterhez. 4. A szegedi kiállítás növénytermelési Huszár Béla 1 bikája. Fáy Zoltán 2 üszője. Széli Kálmán 5 bikája és 11 üszője. Binder Frigyes 1 üszője. Szabó Ernő 1 üszője. A rimaszombati földmives-iskola 5 üszője. Meller Dávid 3 üszője; mind tenyésztésre beosztott, saját nevelésű állatok. A pinzgauiak könyvébe : Lőnyay Gábor gróf uj importált tenyészete: 1 bika és 10 tehén. A poland-china sertések könyvébe: Ifj. Csillag Bélának direkt Amerikából importált 1 kan és 2 koezából álló uj tenyészete. A Bizottság végül tudomásul vette titkár azon jelentését, hogy a pinzgaui szarvasmarhák könyve, valamint a szimmentháliak könyvének folytatólag kiadása munkában van és a jövő év folyamán meg fog jelenni. Posványos utakon. A budapesti kereskedelmi és iparkamarának ismét sikerült a figyelmetmagára terelnie. A gabonauzsora ügye miatt zaklatott kereskedők védelmet kértek tőle s a kamara sietett törvényt ülni elevenek és holtak fölött. A napokban tartott teljes ülése valóságos rögtönitélő bíróság volt, amely elítélte a gabonauzsora ellen megindult mozgalom összes részeseit: agráriusokat, minisztereket, ügyészségeket, bíróságokat. Meggyanúsította, meg- tisztességtelen elemek kiküszöböltessenek. Háborút hirdetett tehát ha ugy tetszik a visszaélések ellen, de nem ama legitim ügyletek ellen, amelyekben a kereskedelmi tisztesség elvei érvényesülnék. Ezt a kis különbséget nem akarják észre venni a klikkek: hogy mit tesz levágni egy egész tagot, vagy kimel széni annak egy kóros részét. Elnevezik ezt az operácziót a gabnakereskedelem ellen intézett gyilkos merényletnek, amiként aki a borhamisításokat firtatja, az a borkereskedelmet üldözi s aki az őrlési engedély visszaélései ellen szót emelt, az a malomipart ölte meg. Tovább menve, a Magyar Gazdaszövetség és a szegedi gazdakongresszus is szót emeltek az uzsoratörvénvek reformálása mellett. Állásfoglalásuk közismert. A kereskedelem üldözéséről szó sincs benne. Ennyiben állott a felpanaszolt agrárius akczió. A kormányzat intervencziója a következőkben állott: A földmivelésügyi miniszter köriratot intézett az összes gazdasági egyesületekhez és mezőgazdasági bizottságokhoz, hogy a gazdaközönséget óvják a gabonának előre történő, meggondolatlan eladásától és a következmények jogi orvoslásának módjai felől világosítsák fel. A belügyminiszter a közigazgatási bizottságokat utasította ugyanilyen értelemben. Az igazságügyi miniszter a vádhatóságokat utasította, hogy az uzsoravétségeket hivatalból üldözzék. Kiegészíthetjük ezeket a tényeket azzal az értesüléssel, hogy ujabban a kormány ennek a bonyolult elővételi s uzsoraügynek törvényes uton való szabályozásával foglalkozik. A kereskedelmi kamara elnöke a lapok közlése szerint azt mondotta, hogy bizonyos állami tényezők részéről fogalomzavar uralkodik." íme itt vannak ennek a fogalom- dorgálta s rendreutasította mindezeket, mint egy felsőbb erkölcsi testület, azzal a vakmerőséggel, amelytől bámulatunkat mi sem vonszítő intézkedésekben. A fogalomzavar csakzavarnak a jelei, az egymást logikusan kiegéhatjuk meg. Meg kell vallanunk, ez a kamara ugyan tökéletes. Az összes állami tényezőket érti a védekezés mesterségét. Érti, hogyan egyformán áthatotta az a tudat, hogy a kis kell erkölcsileg tarthatatlan álláspontokat megerősíteni, sőt hogyan kell belőle kirohanásokat világosítani, hogy káros ügyletekbe ne men- exisztencziákat védeni kell: kiokositani, fel- kiállítása alkalmával szerzett tapasztalatok s rendezni hamis páthoszokkal, szemet kápráztató parádés mozdulatokkal s azzal a méltóalább a jogorvoslat módját ismerjék meg. Az jenek bele, ha pedig már benne vannak, leg- javaslat e kiállításoknak a jövőben miként leendő rendezéséről. sággal, amely szent ügyek védelmezőire nézve a fogalomzavarnak nevezett érthetetlen tünet szokott jellemző lenni. Hogyan is áll ez a abban áll, hogy a hivatalos apparátus egyszerre csak a zsiros ködmenü, ostoba paraszt Gróf Szápáry Gyula s. k., szakosztályi elnök. dolog? Az előzmény röviden ez. A gabonaelővételek leple alatt az uzsoravisszaélések védelmére kél. A finomkereskedő urak jó Ízlését bizonyára sérti az, mikor egy otromba parasztot Az Országos Törzskönyvelő Bizottság ülése. kisgazdáinak exiszteneziáját veszélyeztették. annyira elharapóztak, hogy egész vidékek állítanak ki a síkra, akinek garasait verejték lepi, arcza panaszos s igy beszél: nézzétek, én Harmadéve pattant ki, hogy ennek az üzleti is a ti vagyonosodási forrástok vagyok! Ez a (1899. évi november hó 22-én.) típusnak bárány képében micsoda gonosz farkas látomány bántja a finom urak ízlését s legkényelmesebb volna annak előidézőit egysze- Jelen voltak: Kostyán Ferencz elnök, lakozik. Kapzsi kereskedő emberek megvették Forster Géza, Lejtényi György, Beusz Henrik, a szegény emberek búzáját előre, hitetlenül rűen az őrültek házába csukatni. Gyerünk Sierbán János, Tormay Béla bizottsági tagok, olcsó árakon. Az eladók javarészt kisgazdák tovább. Szilassy Zoltán titkár és Wilfing Nándor voltak, de akadtak közöttük cselédek és napszámosok is; ezek az ügyefogyott szegények, lességét. Hivatását ugy igyekezett betölteni, A magyar judikatura is megtette a köte- törzskönyvvezető. Az ülés egyedüli tárgya az utolsó ülés akik a betűt is alig ismerik, kötvényeket álli- hogy valahányszor gabonaelővételekből származott perek kerültek eléje, lelkiismeretesen óta beérkezett uj bejelentések fölötti határozat. tottak ki, váltókat írtak alá, kombinált szerencsejátékokat űztek. A nóta vége az volt, kutatta, nem lappanganak-e abban az uzsora volt. Felvétetett: hogy irgalmatlanul befonták őket, vagyonkájuk A magyar fajta szarvasmarhák könyvébe: elemei. Sajnos, ezeket csak ritka esetben tudta prédává vált, szemeiket ököllel törülték. De kimutatni. Legjobb példa erre a gyulai uzsorapör, amelynek folyamán hetvenhat kisgazda, A szatmári püspökség 1 tenyésztésre beosztott bikája. visszaéléseket követtek el, bitangmódra nyúz- napszámos és cselédember, gabonaelővételi hisz az, hogy az u. n. elővételek örve alatt Urbán Iván 6 teny. beoszt, üszője. ták, rövidítették a kisembereket, ez kivált a ügylétéből származott uzsorapöre került Ítélet A borzderesek könyvébe: Délvidék ismerői előtt olyan szemmel látott, alá. A 76 közül csak egy tipikus alakot hozunk kézzel fogható dolog, hogy azt bizonyítgatni Burchard-Bélaváry Konrád 1 importált fel tavaszán Gsóti József eladott előre nem kell, ázt a bizonyos farkast falánk étvágyával mindenki látja, akinek csak szeme van. 800 frtért és 100 mm. búzát 5 frt 20 krjával Grósz Lajosnak 200 mm. rozsot 4 frtjával montafoni bikája. Kohner Zsigmond és Adolf dr. 4 importált montafoni bikája és 7 ugyanilyen üszője. Most már az uzsora-visszaélések el'en a 520 frtért. Előzetesen kapott a vételár fejében következő mozgalmak indultak meg. Az OMGE frtot. A búzát az őszi határidőben szállítani tudta, de a rozsból csak 50 mmázsája Vladár Emil 4 teny. beosztott üszője. kérdést intézett a vidéki gazdasági egyesületekhez, el van-e harapózva vidékükön a termett. A nem szállított 150 mm. rozsért A szimmentháliak könyvébe : A m.-óvári gazdasági akadémia 1 bikája gabonauzsora s milyen orvosszereket ajánlanak ellene. Felkérte az összes bíróságokat, métermázsánként 8 frtot számítva (augusztusi beperelte a kereskedő, még pedig most már és 10 üszője. hogy gabonaelővételi ügyletekből származó árak) összesen 1248 frt erejéig. A bíróság megítélte a Grósz követelését s ilyenformán Csóti perek ítéleteibe betekintést engedjenek. A szerzett informácziók alapján annak a véleményé- József a tavaszszal kapott 1320 frt helyett, *) 23..' Hogy a szövetséges gazdasági egyesületek javaslatai, vagy a földmivelési miniszter által a nagygyűlés elé terjesztett tárgyak a szövetségi nagygyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a zsurnalisztikái téren hogy az uzsoratörvé- fizetett vissza. Több-kevesebb eltéréssel ilyen nek adott kifejezést eddig inkább csak őszszel terményben ós készpénzben 2600 frtot szövetségi nagygyűlés megtartása előtt 10 nappal s a nyeket szigorítani s a gabnaelővételek ügyét volt mind a hetvenhat eset s a biróság minden kiküldöttek között való szétosztás czétjából az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnökének vagy a végrehajtó-bizottságnak beküldessenek. hogy ebből az ügyleti típusból az illegitim s ahol ilyen tartózkodóan viselkednek a törvényesen szabályozni kell, még pedig ugy, esetben a kereskedőknek adott igazat. Hát birósá-

3 IX. Évfolyam. Budapest november hő (849.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. A* országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési dij: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Megjelenít limei szerdái és szombaton. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Közteleit), fillői-út 35. szám. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Ülésnapok a Köztelken november 28. d. u. 3. órakor. Magközvetitö osztály szervezése tárgyában értekezlet deczember 9. d. u. 4 órakor. Növénytermelési és földmivelési szakosztály ülése deczember 10. d. e. 10 órakor. OMGE. évi rendes köz decz. 11. d. e. 10 ó. Gazdasági Egyesütetek Országos Szövetségének nagygyűlése deczember 11. d. u. 4 órakor. Gazdák Biztosító Szövetkezetének alakuló köz- Meghivó a Gazdák Biztosító Szövetkezeté " -nek folyó évi deczember hó 11-én d. u. 4 órakor a Köztelek nagytermében megtartandó alakuló közgyűlésére. Az alakuló közgyűlés tárgyai: 1. A végrahajtó-bizottság elnökének jelentése az eddigi alapítványi és üzletrészjegyzésekröl s alapitóknak a megalakulásra vonatkozó javaslata. 2. Az alakuló közgyűlés elnökének választása. 3. Jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvhitelesitö kiküldése. 4. Az alapszabályok megállapítása. 5. A szövetkezeti elnök és 12 igazgatósági tag választása. Lótakarók dus választékban legjutányosabban kaphatók a 6. Öt felügyelő-bizottsági tag választása. 7. Igazgatóság felhatalmazása, hogy az alapszabályokon a kereskedelmi és váltótörvényszék által kivánt esetleges módosításokat keresztülvihesse. Az alapítók nevében Gróf Zselénski Róbert s. k., a végrehajtó bizottság elnöke. 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyző kiküldése. 3. Szavazatszedö-bizottság kiküldése. 4. Az igazgató-választmány jelentése az 1898/99-ik évi egyesületi működésről. 5. Változások a tagok létszámában az elmúlt egyesületi évben. 6. Számvizsgáló-bizottság és az igazgató-választmány jelentése az év zárszámadása, vagyoni kezelése és vagyonállapotáról. 7. Az évi költségvetés meg- 8. Kisorsolt 15 igazgató-választmányi tag helyébe tizenöt, elhalt egy igazgatóválasztmányi tag helyébe egy igazgatóválasztmányi tag választása. (Alapszabály 35..) 9. Számvizsgáló-bizottságba 5 tag választása. (Alapszabály 62..) 10. Az egyesületi könyvelői állás betöltése. 11. Az OMGE. tagjainak kz igazgatóválasztmány utján a közgyűlés élé terjesztett és irásba foglalt beadványai.*) Budapest, évi nov. hó'-hő. Meghívó Gazdasági Egyesületek Országos Meghívó Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Szövetségének folyó éri deczember hó 11-én, azaz hétfőn évi rendes közgyűlésére, d. e. 10 órakor a Köztelek" (Üllői-ut mély deczember hó 10-én, azaz vasárnap d. e. Klárakor 25. sz.) nagytermében tartandó évi rendes fog a,köztelek" nagytermében megtartatni. III. Tárgyai : nagygyűlésére. 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése. 3. ~ felvétele. 4. Jelentés á szövetségi iroda f. évi működéséről. 5. Az év zárszámadásainak bemutatása s a felmentvény megadása. 6. Az évi költségvetés megállapítása. 7. Az I. mezőgazdasági országos kiállítás rendező-bizottságának jelentése. 8. A végrehajtó-bizottság jelentése a Gazdák Biztosító Szövetkezete tár- *) Hogy a tagok beadványai és indítványai a közgyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a közgyűlés megtartása előtt legalább 10 nappal az " "'' " vagy annak helyetteséhez vagy az igazgatóhoz Minden más rendszert felülmúló le répavágó kizárólagos képviselete a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél\ Budapest, V., Alkotmány-u. 31. Mai számunk 3 oldal.

4 1776 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. 9. Az évi működési programm megállapitása. 10. Szeszkontingens sérelmes kiosztása ügyében a Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők Országos Egyesületének előterjesztése. Előadó: Rubinek Gyula a szövetség titkára. 11. Á szabadraktárak és a vámhitel megszüntetése. Előadó : Rubinek Gyula a szövetség titkára. 12. A börze reformja. Előadó: Bernát István. 13. Gazdatiszti minősítés és jogviszony szabályozása. Előadó: Forster Géza, az OMGE. igazgatója. 14. Idegenek birtokvásárlásának szabályozása. Előadó: Forster Géza, az OMGE. igazgatója. 15. Szövetségi tagok esetleges előterjesztései az alapszabályok II. R a alapján.*) Gróf Dessewffy Aurél s. k., elnök. Meghívó az Országos Magyar Gazdasági Egyesület földmivelési és növénytermelési szakosztályának, évi deczember hó 9-én (szombaton) d. u. 4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. Tárgyak : í. Jelentés a magközvetitő osztály megalakulásáról és szervezeti szabályzatáról. 2. Amerikai luezerna és lóhere, behozatala elleni óvrendszabályok. 3. Lóheremag-aukeziók szervezése tárgyában felirat intézése a kereskedelemügyi miniszterhez. 4. A szegedi kiállítás növénytermelési Huszár Béla 1 bikája. Fáy Zoltán 2 üszője. Széli Kálmán 5 bikája és 11 üszője. Binder Frigyes 1 üszője. Szabó Ernő 1 üszője. A rimaszombati földmives-iskola 5 üszője. Meller Dávid 3 üszője; mind tenyésztésre beosztott, saját nevelésű állatok. A pinzgauiak könyvébe : Lőnyay Gábor gróf uj importált tenyészete: 1 bika és 10 tehén. A poland-china sertések könyvébe: Ifj. Csillag Bélának direkt Amerikából importált 1 kan és 2 koezából álló uj tenyészete. A Bizottság végül tudomásul vette titkár azon jelentését, hogy a pinzgaui szarvasmarhák könyve, valamint a szimmentháliak könyvének folytatólag kiadása munkában van és a jövő év folyamán meg fog jelenni. Posványos utakon. A budapesti kereskedelmi és iparkamarának ismét sikerült a figyelmetmagára terelnie. A gabonauzsora ügye miatt zaklatott kereskedők védelmet kértek tőle s a kamara sietett törvényt ülni elevenek és holtak fölött. A napokban tartott teljes ülése valóságos rögtönitélő bíróság volt, amely elítélte a gabonauzsora ellen megindult mozgalom összes részeseit: agráriusokat, minisztereket, ügyészségeket, bíróságokat. Meggyanúsította, meg- tisztességtelen elemek kiküszöböltessenek. Háborút hirdetett tehát ha ugy tetszik a visszaélések ellen, de nem ama legitim ügyletek ellen, amelyekben a kereskedelmi tisztesség elvei érvényesülnék. Ezt a kis különbséget nem akarják észre venni a klikkek: hogy mit tesz levágni egy egész tagot, vagy kimel széni annak egy kóros részét. Elnevezik ezt az operácziót a gabnakereskedelem ellen intézett gyilkos merényletnek, amiként aki a borhamisításokat firtatja, az a borkereskedelmet üldözi s aki az őrlési engedély visszaélései ellen szót emelt, az a malomipart ölte meg. Tovább menve, a Magyar Gazdaszövetség és a szegedi gazdakongresszus is szót emeltek az uzsoratörvénvek reformálása mellett. Állásfoglalásuk közismert. A kereskedelem üldözéséről szó sincs benne. Ennyiben állott a felpanaszolt agrárius akczió. A kormányzat intervencziója a következőkben állott: A földmivelésügyi miniszter köriratot intézett az összes gazdasági egyesületekhez és mezőgazdasági bizottságokhoz, hogy a gazdaközönséget óvják a gabonának előre történő, meggondolatlan eladásától és a következmények jogi orvoslásának módjai felől világosítsák fel. A belügyminiszter a közigazgatási bizottságokat utasította ugyanilyen értelemben. Az igazságügyi miniszter a vádhatóságokat utasította, hogy az uzsoravétségeket hivatalból üldözzék. Kiegészíthetjük ezeket a tényeket azzal az értesüléssel, hogy ujabban a kormány ennek a bonyolult elővételi s uzsoraügynek törvényes uton való szabályozásával foglalkozik. A kereskedelmi kamara elnöke a lapok közlése szerint azt mondotta, hogy bizonyos állami tényezők részéről fogalomzavar uralkodik." íme itt vannak ennek a fogalom- dorgálta s rendreutasította mindezeket, mint egy felsőbb erkölcsi testület, azzal a vakmerőséggel, amelytől bámulatunkat mi sem vonszítő intézkedésekben. A fogalomzavar csakzavarnak a jelei, az egymást logikusan kiegéhatjuk meg. Meg kell vallanunk, ez a kamara ugyan tökéletes. Az összes állami tényezőket érti a védekezés mesterségét. Érti, hogyan egyformán áthatotta az a tudat, hogy a kis kell erkölcsileg tarthatatlan álláspontokat megerősíteni, sőt hogyan kell belőle kirohanásokat világosítani, hogy káros ügyletekbe ne men- exisztencziákat védeni kell: kiokositani, fel- kiállítása alkalmával szerzett tapasztalatok s rendezni hamis páthoszokkal, szemet kápráztató parádés mozdulatokkal s azzal a méltóalább a jogorvoslat módját ismerjék meg. Az jenek bele, ha pedig már benne vannak, leg- javaslat e kiállításoknak a jövőben miként leendő rendezéséről. sággal, amely szent ügyek védelmezőire nézve a fogalomzavarnak nevezett érthetetlen tünet szokott jellemző lenni. Hogyan is áll ez a abban áll, hogy a hivatalos apparátus egyszerre csak a zsiros ködmenü, ostoba paraszt Gróf Szápáry Gyula s. k., szakosztályi elnök. dolog? Az előzmény röviden ez. A gabonaelővételek leple alatt az uzsoravisszaélések védelmére kél. A finomkereskedő urak jó Ízlését bizonyára sérti az, mikor egy otromba parasztot Az Országos Törzskönyvelő Bizottság ülése. kisgazdáinak exiszteneziáját veszélyeztették. annyira elharapóztak, hogy egész vidékek állítanak ki a síkra, akinek garasait verejték lepi, arcza panaszos s igy beszél: nézzétek, én Harmadéve pattant ki, hogy ennek az üzleti is a ti vagyonosodási forrástok vagyok! Ez a (1899. évi november hó 22-én.) típusnak bárány képében micsoda gonosz farkas látomány bántja a finom urak ízlését s legkényelmesebb volna annak előidézőit egysze- Jelen voltak: Kostyán Ferencz elnök, lakozik. Kapzsi kereskedő emberek megvették Forster Géza, Lejtényi György, Beusz Henrik, a szegény emberek búzáját előre, hitetlenül rűen az őrültek házába csukatni. Gyerünk Sierbán János, Tormay Béla bizottsági tagok, olcsó árakon. Az eladók javarészt kisgazdák tovább. Szilassy Zoltán titkár és Wilfing Nándor voltak, de akadtak közöttük cselédek és napszámosok is; ezek az ügyefogyott szegények, lességét. Hivatását ugy igyekezett betölteni, A magyar judikatura is megtette a köte- törzskönyvvezető. Az ülés egyedüli tárgya az utolsó ülés akik a betűt is alig ismerik, kötvényeket álli- hogy valahányszor gabonaelővételekből származott perek kerültek eléje, lelkiismeretesen óta beérkezett uj bejelentések fölötti határozat. tottak ki, váltókat írtak alá, kombinált szerencsejátékokat űztek. A nóta vége az volt, kutatta, nem lappanganak-e abban az uzsora volt. Felvétetett: hogy irgalmatlanul befonták őket, vagyonkájuk A magyar fajta szarvasmarhák könyvébe: elemei. Sajnos, ezeket csak ritka esetben tudta prédává vált, szemeiket ököllel törülték. De kimutatni. Legjobb példa erre a gyulai uzsorapör, amelynek folyamán hetvenhat kisgazda, A szatmári püspökség 1 tenyésztésre beosztott bikája. visszaéléseket követtek el, bitangmódra nyúz- napszámos és cselédember, gabonaelővételi hisz az, hogy az u. n. elővételek örve alatt Urbán Iván 6 teny. beoszt, üszője. ták, rövidítették a kisembereket, ez kivált a ügylétéből származott uzsorapöre került Ítélet A borzderesek könyvébe: Délvidék ismerői előtt olyan szemmel látott, alá. A 76 közül csak egy tipikus alakot hozunk kézzel fogható dolog, hogy azt bizonyítgatni Burchard-Bélaváry Konrád 1 importált fel tavaszán Gsóti József eladott előre nem kell, ázt a bizonyos farkast falánk étvágyával mindenki látja, akinek csak szeme van. 800 frtért és 100 mm. búzát 5 frt 20 krjával Grósz Lajosnak 200 mm. rozsot 4 frtjával montafoni bikája. Kohner Zsigmond és Adolf dr. 4 importált montafoni bikája és 7 ugyanilyen üszője. Most már az uzsora-visszaélések el'en a 520 frtért. Előzetesen kapott a vételár fejében következő mozgalmak indultak meg. Az OMGE frtot. A búzát az őszi határidőben szállítani tudta, de a rozsból csak 50 mmázsája Vladár Emil 4 teny. beosztott üszője. kérdést intézett a vidéki gazdasági egyesületekhez, el van-e harapózva vidékükön a termett. A nem szállított 150 mm. rozsért A szimmentháliak könyvébe : A m.-óvári gazdasági akadémia 1 bikája gabonauzsora s milyen orvosszereket ajánlanak ellene. Felkérte az összes bíróságokat, métermázsánként 8 frtot számítva (augusztusi beperelte a kereskedő, még pedig most már és 10 üszője. hogy gabonaelővételi ügyletekből származó árak) összesen 1248 frt erejéig. A bíróság megítélte a Grósz követelését s ilyenformán Csóti perek ítéleteibe betekintést engedjenek. A szerzett informácziók alapján annak a véleményé- József a tavaszszal kapott 1320 frt helyett, *) 23..' Hogy a szövetséges gazdasági egyesületek javaslatai, vagy a földmivelési miniszter által a nagygyűlés elé terjesztett tárgyak a szövetségi nagygyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a zsurnalisztikái téren hogy az uzsoratörvé- fizetett vissza. Több-kevesebb eltéréssel ilyen nek adott kifejezést eddig inkább csak őszszel terményben ós készpénzben 2600 frtot szövetségi nagygyűlés megtartása előtt 10 nappal s a nyeket szigorítani s a gabnaelővételek ügyét volt mind a hetvenhat eset s a biróság minden kiküldöttek között való szétosztás czétjából az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnökének vagy a végrehajtó-bizottságnak beküldessenek. hogy ebből az ügyleti típusból az illegitim s ahol ilyen tartózkodóan viselkednek a törvényesen szabályozni kell, még pedig ugy, esetben a kereskedőknek adott igazat. Hát birósá-

5 95. SZÁM. 9-IK fivfolyam. KÖZTELEK, Í899 NOVEMBER HO gok az ügyletek minősítése tekintetében, ott nem beszélhetünk üldöztetésről, ott még mindég a Csóti Józsefeknek van okuk feljajdulni nem pedig a Grósz Lajosoknak. Sok felmentő birói Ítéletet olvastunk, amelyek előtt a kereskedelmi tisztesség elpirulhatott volna, de nem tudunk egyetlen olyan Ítéletről sem, amely azt a benyomást keltette volna, hogy a kisgazdát protekcziónálták és a kereskedőt üldözték. Hiszen éppen az volt a baj, hogy a bíróságok csak kézzel fogható, rosszul leplezett turpisságok esetén tudták megfogni az uzsorást, igen sok ügynök kibujt a hálóból, akik pedig a morális érzés paragrafusokhoz nem kötött itélő széke előtt a a börtönre is megértek. A bíróságokra tehát az üldözés vádját rákenni nem lehet s legfeljebb azon a vesszőparipán lovagolhainak az elővételek bajnokai, hogy a birói gyakorlat nem egyöntetű, mert teljesen hasonló konkrét kesse tűzbe és hasonczélzatu intézkedéseit esetekre nézve eltérő itéleket hoznak. Ez igaz függessze fel. Nemkülönben az igazságügyminiszter dorgálja meg az ügyészségeket, hogy s ennek oka egyszerűen az, hogy a mai törvények hézagai a birói felfogásnak széles latitüdöt tul lőttek a czélon, legyenek ezután óvatosabbak az uzsorások nyomozásában, mert ez az engednek, következésképpen egy és ugyanazon esetre nézve egymással nem teljesen örökös szimatolás már nagyon idegessé teszi azonos felfogás is érvényesülhet. Ám a kereskedővilágra voltaképpen közömbös, vájjon az ezek szellemében megtérve és belátva téve- a kereskedő urakat. Végül pedig a biróság is ítéletek teljesen azonosak-e, közömbös legalább déseit, térjen át megfelelő, egyöntetű gyakorlatra. a kérdés lényegére nézve, amely abban áll: vájjon azok az ítéletek veszélyeztetik-e a kereskedőknek legitim ügyletek oltalma alá helyezett Mit mond tulajdonképpen a kamara? Azt, hogy: keresd az uzsorást s büntesd meg, érdekeit? Vájjon a kereskedelmi tisztesség szem ahogy tetszik, hanem az én portámon ne előtt tartásával kötött ügylet eketkoczkázottá teszi-e a mai birói gyakorlat: Erre az a felelet, hogy nem! És az a felelet, hogy a tisztességes, szolid kereskedőnek nem kell félnie akkor, amikor az uzsorást keresik. Mert az uzsorást törvény szerint csakis szembetünőleg aránytal tnhaszonra való törekvésén lehet elcsípni. Már pedig aki rendszeresen aránytalanul nagy, meg nem dolgozott, ki nem érdemelt haszon elérésére törekszik, az nem tisztességes kereskedő, bárhogyan is magyarázgassuk a dolgot. Ezek előrebocsájtása után lássuk a budapesti kereskedelmi és iparkamara határozatait, amelyek következők : iszter sürgősen bocsásson ki felvilágosító rendeletet valamennyi mezőgazdasági egyesületi szervezethez, a melyekhez a félremagyarázott eln számú korábbi felhívás intézve volt,.a melyben megmagyarázná azt, hogy az uzsora ellen intézkedő évi 25. törvényczikk értelmében az uzsora csakis hitelezési és kölcsönügyleteknél, avagy csak akkor követhető el, ha a hitelezési ügylet színlelt adásvételi ügylet alakjába burkoltatik s ennélfogva a törvény értelmében a valóságos adásvételi, valóságos elővételi ügyletnél az uzsora el sem követhető s ily ügylet uzsora gyanánt sohasem üldözhető. 2. Ez a felvilágosító rendelet a belügyminiszter utján az összes törvényhatóságokhoz és ezek ál-. tal alantas hatóságaikhoz és a községekhez is kiadassák, amelyekkel annak idején az eredeti rendelet is közöltetett. Ezzel kapcsclatban fölkéressék a belügyminiszter, hogy a törvénybe ütköző községi hirdetéseket és egyéb intézkedéseket, a melyek által a községek az elővételi ügyleteket egész általánosságban és kivétel nélkül tiltott és büntetendő cselekménynek nyilvánították, a maga utján megsemmisíttesse. 3. Eszközölje ki az igazságügy miniszternél, hogy az illető királyi ügyészségeket, amelyekhez annak idején az uzsorának hivatalból leendő üldözése iránt rendelet bocsáttatott ki, a kormánynak e részbeni valódi szándékairól felvilágositólag tájé- 4. A főnti bbieken kivül, tekintettel a kir. bíróságok judikaturájának roppant ellentmondásaira és ingadozásaira, megfontolás tárgyává volna teendő, vájjon miképpen biztositlassék az elővételi ügylet tekintetében ujabban felmerült vitás jogelvi kérdésekre nézve a judikatura egyöntetűsége s ezzel a közforgalom érdeke, a jogbiztosság s nevezetesen, vájjon annak a czélnak elérése végett, hogy a judikaturának szilárd alap nyujtassék, szükséges-e törvényhozási intézkedés, avagy elegendő-e, hogy a Kúria teljes ülésének döntése, mely az alsóbbfoku bíróságoknak követendő zsinórmértékül szolgálna, a maga utján provokáltassék. tól tartózkodjanak. Mondja el a fordítottját az elmondottaknak, hogy ügynököknek és üzérkedőknek, akik a kisebb gazdák tájékozatlanságát felhasználva, a termést olcsó áron előre megveszik és az előleg s a szállítandó termény értéke erejéig \á!tót vesznek, vagy a kisgazdával általa nem érlett okiratot állíttatnak ki"... ezeknek az üzérkedőknek útját többé senki ne állja, mert ezek az urak az uzsoratörvények ellen nyilt támadást nem jelentettek be. Ne tartsák továbbá bajnak, ha ezek az urak olcsó vásárlásokkal pogánymódra becsapják a kisgazdát, hanem keressenek vigaszt abban a tudatban, hogy ez nem uzsora, mivel uzsora csak kölcsönügyleteknél állhat fenn. Ugyanily értelemben a belügyminiszter is oktassa ki közegeit, a gazdák felvilágosítására s védelmére szánt hirdetéseket pedig lö- keresd. Ez a kis klikk által megkondított nagyharang statáriumot hirdet a kereskedelmi élet egy kisajátítandó területén azok ellen, akik ott az uzsorát keresni mernék. És mikor ezt teszi ez a mozgékony testület, ugyanakkor van bátorsága ahhoz, hogy pallosával vágásokat osztogasson a szélrózsa négy irányában. Megvág mindenkit, aki csak hozzá nyúlt ehhez a kérdéshez: a kormányzatot, a társadalom összes kivüle álló elemeit és a magyar igazságszolgáltatást. Rendre inti mindezeket, mint egy magasabb megnyilatkozás, holott az egész határozat néhány gabnakereskedő munkája, akik javarészt nyakig érdekelve vannak a dologban. Ettől a kamarától tanulhatunk valamit. Nem habozunk kimondani, hogy ebben a határozatban nemcsak merészség van, hanem van benne valami az erkölcstelenség elemeiből is. Hiszen aki gondolkozni tud, láthatja, hogy a gabonaelővételek korlátozása ügyében tett intézkedésekben voltaképpen csak a kisemberek védelme jutott kifejezésre. Az intelligens gazdát nem érintik a kormányzat felvilágosító iratai, mert az intelligens gazda az elővételi ügyletek következményeit meg tudja Ítélni a saját eszével. Sőt a bíróságok is csupa kis emberek panaszaival foglalkoztak, ami érthető is, mivel intelligens emberek nem mennek bele olyan őrült üzletekbe, amilyenek ott tárgyaltattak. Az, ami történt, pusztán a gyenge, gyámoltalan emberek megvédésére irányult, ezen a terrénumon folyt le az egész uzsorahadjárat. Most már azt kérdezzük, mit bántja az a tisztességes kereskedőt, ha ezt a gyámoltalan médiumot, ezt a garasokat érő kis embert kiveszik a keze ügyéből s védelmi intézkedésekkel sánczolják körül egy bizonyos üzleti téren? Másképpen tesszük fel a kérdést: fájna-e ez a körülsánczoltság annak, aki a kis emberben nem a szabadjára engedett s hálás üzleti, médiumot keresi? Feleljen meg erre a kamara. Előttünk etikai szempontból mélyen alant áll a kamara határozatainak első három pontja. Ezeknek voltaképpeni czélja nem lehet más, mint a kisgazdát visszaszállítani, teljes védtelenségében oda állítani arra az üzleti térre, ahol mindenesetre ő fogja húzni a rövidebbet. Ha a szolid kereskedők meglátják ennek a határozatnak a lólábát, bizonyára elfognak fordulni tőle, vagy akik részesei voltak azoknak, megbánják, hogy ilyen czélnak váltak Lássuk csak közelebbről, voltaképpen mit eszközeivé. A tisztes kereskedői körök belátták, akar a kamara? hogy éppen a kis emberek védtelen helyzete A földmivelésügyi miniszter szijja vissza tette lehetővé azt, hogy a kereskedelmi jogok azt a köriratát, amelylyel a gazdákat óvni kívánta, hogy a gabonának előre való oltalma alatt azzal a tiszteletreméltó körrel soha- eladásá- sem azonosítható rabló lovagok kifosztogossák a népet. Szerencsére nem akad kormány, legalább a mai kormány nem lesz az, amely a szabad fosztogatás régebbi állapotának visszavarázsolására segédkezet nyújtson. Mi igenis belátjuk, sajnosan vagyunk kénytelenek belátni azt, hogy a gabonának előre való eladására szükség van, nem annyira a közforgalmi igények kielégítése szempontjából, amelynek reális szükségleteit igazában a kézzelfogható készáru szolgálja: hanem szükség van egyfelől azért, mert a rendezetlen hitelviszonyok miatt sok gazda kénytelen előre eladni a termését, másfelől pedig akadnak és mindig akadni fognak gazdák, akik épp ugy akarnak spekulálni a termésnek előre eladásával, amint a kereskedő az előrevétellel spekulál. Ennek a két érdeknek a találkozása éppen elég arra, hogy a gabonaelővételt, mint üzleti' típust legálissá tegye, mely bizonyos mértékig szükséget szolgálhat, jóllehet a reális kereskedelemnek távolról sem ideálja. Ha azonban legális voltát nem is vonjuk kétségbe, az az egy kétségtelen, hogy ennek az üzletnek előkörülményei rendesen olyanok, amelyek kedveznek annak s nagy mértékben elősegítik azt, hogy a nyerészkedés. és ennek aránytalan fokozására szolgáló fogások az üzlet alkatelemei közé legyenek burkolhatok. Ennélfogva ezt azt üzleti tipust nem eléggé intelligens emberekre nézve határozottan veszedelmesnek tartjuk, akiket, a legjobb volna teljesen elzárni tőle és hiteligényük kielégítéséről olcsóbb, reálisabb alakban gondoskodni. Ott, ahol a gabnakereskedő megtalálja a számítását, megtalálná azt egy reális alapokon nyugvó terményhitelbank is. Az intelligens gazdának is körmére éghet ez az üzlet, mert élelmesebb s tapasztaltabb üzleti féllel áll szemben, mint ő maga és mert rendesen inkább a gazda van az eladás kényszerhelyzetében, mint a kereskedő a vásárlás kényszerhelyzetében. Nem lelkesedünk tehát az elővételekért, de azokat uzsorának azért nem nevezzük s üldöztetni nem akarjuk, ahogy ezt a kamara imputálná, hanem teljesen megelégszünk vele, ha a bíróságok az ilyen ügyletekből eredő különbözeteket nem fogják megítélni, mikor a saját termésből való szolgáltatás lehetetlensége állott be. Legközelebb volt alkalmunk érintkezni egy tekintélyes kereskedői kört képviselő s egyénileg is hozzászólásra hivatott férfival, aki ez irányban teljesen azonosította nézetünkkel a tisztességes kereskedelem érdekeit. Az a kirohanás tehát, amelyet a pesti kereskedelmi és iparkamara intézett, megindokolva nem volt, abban még a megsértett kereskedelmi érzékenység visszahatását sem találjuk fel, abban csak álpáthoszok vannak. S ezek az álpáthoszok igen szerencsétlenül takarják el azt az igazi czélzatot, amely az üzérek számára a régi, posványos tért is kiaknázhatóvá akarja tenni. Maga Sándor Pál, a kamara egyik előkelő tagja, kijelentette, hogy az elővételekkel teljesen felhagyott s tette ezt azért, mert ezen a téren olyan posványok nyíltak meg szemei előtt, amelyekhez jól őrzött reputácziója érdekében többé közeledni sem akart. Példáját már több tekintélyes czég követte és hiszszük, hogy ezek az urak, akiknek példaadását tisztelettel,, vettük tudomásul, maguk protestálnának legjobban az ellen, hogy az elővételek ügye megint a tehetetlen, garasokért jajgató, törvénykező kisemberek posványos világába tereitessék vissza. A kamara határozata nemcsak ezeknek szándékait reprodukálta tökéletlenül, hanem rossz szolgálatot tett talán akaratlanul, talán csak a nagyotmóndási hóbort egy könnyelmű pillanatában, a kereskedelmi tekintélynek is. A kereskedőknek volna elsősorban érdekük, hogy ezt a kamarát, a mely mint konvex tükör, mindég a kereskedelmi élet torzképeit mutatja be, hivatásának magaslatára emeljék.

6 1776 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. Abban a szabadelvűnek látszó, de alapjában mésris reakcziónárius izü kamarai határozatban egy lelki mozzanat is visszatükröződik, a mire rámutatunk. Elhiszszük azt, hogy azok az urak ott sértve vannak s ennélfogva elégtételt várnak azoktól, a kik sérelmének részesei. Ezék az urak olyan világban nőttek fel, a melyben a pénz embere könnyűszerrel meggazdagodhatott s a melyben a munka kamatozó tulajdonságában és közbecsülést elfoglaló szerepében megkopott. Hozzá szoktak a pénzvállalkozások dus kamataihoz és talán nem is vizsgálták azt soha, hogy e dus jövedelmek forrásai honnan csörgedeznek. Nem látták a parasztot, a ki görnyed, fárad, izzad, nem látták a gazdát, a ki szigorú életkörülmények között küzd a mindennapi kenyér termeléseért ; nem látták feljebb a szellemi munká- " sokat, a kik a mindennapi kenyér megszerzéseért küzdenek, ők e kettő között állva, nem tudták, hogy minél nagyobb volt vállalkozásuk sikere, annál többet kellett dolgozni itt vagy ott a mindennapi kenyérért, mert a nyereség nem pottyan az egekből. Annyit tudtak és ezt megjegyezték jól, hogy a közvetítés és a spekuláezió nyeresége legális dolog és hogy ha ezt, a nyereséget, ennek forrásait korlátozzák, ez egy illegális dolog, mert szokás által szentesitett, eddig meg nem támadott s tiszteletben tartott jogokat rövidit meg. E felfogás nyomán összetévesztik a nyerészkedés érdekeit a kereskedelem érdekeivel, összetévesztik magukat hárman-négyen egy közgazdasági aparátussal, melynek nem önkiszolgálása az önczél, hanem a köz kiszolgálása. Ezt a felfogást mélyen sérti minden oly beavatkozás, mely határt szab a nyerészkedésnek s védő kezekkel megóvni igyekszik az egyének boldogulásának korlátjait. Ezeknek az uraknak igazuk van a saját szempontjukból s a kamara is hü marad önmagához olykori kirohanásaival. Gondolkodásuk és ténykedésük csupán annyiban feltűnő, mert azt hiszik, hogy a föld ő körülöttök forog. Nem akarják elhinni, hogy olyan idők is bekövetkezhemek, amikor a gazdasági élet alakulását nem bizzák rá tétlenül a versenyzőelemek erőmérkőzésének bizonytalan eredményére, hanem amikor azt szabályozni igyekeznek, a kinövéseket és túlzásokat lemetszeni, a gyengéken ejtett sebeket gyógyítgatni iparkodnak. Ezt az időjárást nem akarja tudomásul venni a budapesti kereskedelmi és iparkame ra. Pedig most ilyen csillagok járnak. Buday ÁLLATTENYÉSZTÉS. Rovatvezető: Monostori Károly. Barna. Az igázás befolyása a tehenek tejelőképességére és a tej minőségére. Nagyon meggyökeresedett nézete a magyar gazdának, hogy tehene jó tejelő csak az esetben lehet, ha istállón áll és semmi mozgást nem végez. Ezért azután sok gazdaságban a tehén csak akkor kerül ki az istállóból, ha. mészárszékre vitetik, máskülönben még az ivóvíz is vízvezetékkel vitetik be az istállóba, nehogy a kuthozjárás által is csökkentessék a tej mennyisége. Nem czélom ez alkalommal rámutatni ezen eljárás hátrányaira, arra t. i., hogy a folytonosan istállózott tehén szervezete ellazul, ellentállósága a betegségekkel szemben csökken, sőt azt sem akarom bizonyítani, hogy kevés és nem megerőltető mozgás a tej menynyiségét nem apasztja, de fokozza, csupán a tehén igázásának befolyását óhajtom bírálni a tej mennyiségére s minőségére, részint az általam, részint pedig a külföldön végzett kísérletek alapján. Ez irányban kísérletezésre azon gondolat vezérelt, hogy mindenütt ott, ahol a talajviszonyok megengedik, előnyösebb volna a gazdasági munkálatokat tehenekkel s nem ökrökkel végeztetni, mert a tehén tejével, takarmányának egy jelentékeny részét megfizeti s így munkája sokkalta olcsóbb, mint az ökörnek vagy lónak munkája, feltéve, hogy az igázás a tejét nem apasztja meg túlságosan, avagy nem rontja meg minőségileg. Kísérleteimet egy erdélyi birtokon magyar tehenekkel végeztem, illetőleg végeztettem. A kísérleteket f. évi augusztus hó 1-én kezdtem meg s folytattam két hónapon keresztül olyan módon, hogy 15 napi munka után ugyanannyi pihenés, majd ismét 15 napi munka s ugyanannyi pihenés következett. A tej mennyiségét s minőségét azonban csak minden időszak utolsó öt napjában tettem megfigyelés, illetve vizsgálat tárgyává s az első 10 napot átmeneti időszaknak tekintettem. A munkaidő alatt a gos sulyuk 507 kg. volt s az egyes példányok súlya kg. között ingadozott. Nem tartom szükségesnek mindenik tehénnek súlyát itt kimutatni, annyival is kevésbé, mert a kísérlet egész tartama alatt a suly feljegyzésre méltóan nem változott. A munkaidő tartama alatt mindeniknek súlya 1 /4 s /4 kilogrammal apadt s ugyanannyival növekedett a pihenési idő tartama alatt. A munkaidőt naponta 10 órára szabtam; kezdték a munkát reggel 6 órakor s befejezték este 7 órakor; d. e. 9 órakor s d. u. 1 /2Ö órakor 8 /é S A órát, délben pedig lva óra pihenőt tartattam. Takarmányozásuk a kísérlet egész tartama alatt egyforma volt; kaptak pedig 1000 kg. élősúlyra 50 kg. csalamadét, 20 kg. zöld lóherét, 8 kg. zabszalmát és 6 kg. korpát. Megfigyeltem most már mind a négy tehén tejének mennyiségét, ugy a munka időszak, mint a pihenő időszak utolsó öt napjában. Az eredmény mind a négy tehénnél egy és ugyanaz volt: apadt a tej mennyisége munkaközben s emelkedett pihenés közben, miként az előre látható volt. Éppen ezért nem sorolom fel mind a négy tehén fejési adatait külön-külön, hanem csak az összesen fejt tej mennyiséget mutatom ki. Fejetett összesen: a munkaidő alatt a pihenés idő alatt kg- kg. aug '43 aug szept , szept » 28, Bizonyítja tehát ezen kísérlet azon általánosan ismert tényt, hogy a nehéz munka apasztja a tej mennyiségét, sőt arról is meggyőződtem, hogy olyan napon, melyeken a tehenek nagyon nehéz munkát végeztek, a tej könnyebben is összement. Meglepő azonban, hogy az apadás nem jelentékeny, amennyiben az 9 12 százalék között ingadozik, amely kevesebblet általi veszteség semmiként sem áll arányban azon nyereséggel, amely a tehenek munkája által eléretett. Amily mérvben kevesbedett azonban a tej mennyisége, ép oly mérvben emelkedett annak zsírtartalma s végeredményben a munkaidő alatt ugyanannyi zsirt választottak el a tehenek, mint a pihenési idő tartalma alatt. A tej zsírtartalma perczentekben kifejezve következő volt: A munkaidő alatt o/o a pihenési idő alatt o/o augusztus augusztus : Átlag szeptember szeptemb Átlag: Ez az eredmény, mely a tej zsirmennyiségének több mint 10%-kal való emelkedését mutatja a munkaidő tartama alatt, annyival is inkább meglepett, mert hiszen nyilvánvaló, hogy munkaközben a test oxidácziója fokozottabb s így valószínűnek látszott, hogy a tej nem csupán mennyiségileg fog apadni, de minőségileg is romlani fog, nevezetesen pedig zsírtartalma fog esést mutatni. Kerestem tehát a dolog magyarázatát, másrészt kutattam hasonló kísérleti eredmények után. Hogy ez érthetetlennek látszó eredmény magyarázatát adhassuk, lássuk mindenekelőtt, hogy képződik a tej. A tej nem a vérből szűrődik le, miként azt hinni lehetne, hanem magában a tőgyben képződik. A tejnek alkatrészei, aminő a tejczukor, a kazein, a vérben nincsenek is jelen, tehát a tejbe csakis magából a tőgyből kerülhetnek s tényleg a tőgy tejedényeiben levő felhámsejtek zsiros széteséséből keletkeznek s a vérből leszürődő savó által higíttatván fel, alkotják a tejet. A zsír képződésére nézve háromféle lehetőség van jelen. Vagy kizárólag abból azsirmennyiségből képződik, mely a takarmánynyal jut a szervezetbe, vagy a fehérjefélék széteséséből, vagy pedig mindkét módon. A takarmányban felvett zsírból nem képződhetik a tej zsírja kizárólag, mert annyi zsírt nem vesz fel a takarmányban az állat, mint a mennyit a tejben kiad magából.*) Kemerich mutatja ki azt is, hogy a tejben levő zsír képződésénél a fehérjefélék szétesése is szerepet játszik. Ez a ma még nem minden fázisában kiismert folyamat azonban szintén nem szolgáltathat egymagában elegendő zsirt, mert Voigt bizonyítja, hogy a fehérjefélék széteséséből nem származhatik annyi zsir, amennyi egy jó tejelő tehén tejében feltalálható. Nagyon valószínű tehát, hogy a tejben levő zsir részint a takarmányokban felvett zsírból, részint pedig a fehérjefélék szétbomlásából keletkezik. Tudvalevő dolog, hogy minden izomműködés a testnek fokozottabb oxidácziójával, nagyobb oxigénfelvétellel és nagyobb szénsavelválasztással van kapcsolatban. Kell tehát, hogy a fehérjefélék szétbomlása is nagyobb legyen munkaközben, mert hiszen a zsírok a leghathatósabb hőfejlesztők, vagyis tehát erőtermelők. Következik most már az eddig előadottakból, hogy jól táplált teheneknél munkaközben annyival több zsir képződik a fehérjefélék fokozottabb szétbomlása folytán, mint amennyi a magasabb hőképzés szempontjából szükséges s így a tőgyhöz utalt zsirmennyiség változatlanul megmarad s nem csökken munkaközben sem ellenben a test folyadékainak munkaközben való fokozottabb elpárolgása következtében a tej sűrűbb, zsirdusabb lesz. Pompásan illusztrálja ezen állítást azon körülmény, hogy a szóban forgó kísérlet alkalmával a munkaidő tartama alatt csaknem ugyanannyi zsirmennyiséget adtak a tehenek kilogrammokban kifejezve is, mint pihenés közben. És pedig kifejetett a tehenekből: *) Centralblatt für die medizinische Wissenschaft, 1S66., 465 oldal. Hermann : Lehrbuch der Physiologie. Berlin 1892,, 231 lap.

7 95. SZÁM. 9-IK fivfolyam. KÖZTELEK, Í899 NOVEMBER HO Munka közben: augusztus ike között 3'915 kg. szeptember ike 3762, Pihenés közben: augusztus ika között 3'894 kg. szeptember ika 3784 Tehát ugy az augusztusi, mint a szeptemberi munka- és pihenési idő alatt nyert zsirmennyiség számba sem vehető csekély ingadozást, illetve eltérést mutat. Ezen eredmény engem legalább annyira meglepett, hogy nem akartam a dolognak hitelt adni s kutatni kezdtem hasonló kísérletek adatai után. A magyar irodalomban ilyent nem találtam s a német irodalomban is csak egy olyant találtam, amely bár nem volt rendszeres kísérlet, mégis az általam talált eredményeket megerősíti. Henckel*) 42 db szimmenthali tehénnel kísérletezett egy kaltenbrunni birtokon Tégernsee mellett. A legeltetés megkezdésekor a tehenek a majortól 6V2 óra járásnyira hajtattak egy igen rossz és nagyon meredek, tehát fárasztó uton. Tejüknek zsírtartalma indulás előtt s érkezés után is megvizsgáltatott ; az eredmény következő volt: százalékokban kg. Felhajtás előtt 3* " , után este 3" "66 0" másnap reggel " Ezen kísérlet tehát ugy a tejapadás menynyiségét, mint a zsirnövekedést illetőleg csaknem teljesen megegyez az én kísérletem eredményeivel. Vannak a német irodalomban ittott e tárgyra vonatkozó más feljegyzések is. melyek ugyanezen eredményeket mutatják, de mert nem rendszeres kísérletekből folynak, nem is akarom közlésükkel az olvasót untatni s közleményemet tulhosszura nyújtani. Mi következik most már ezen kísérlet eredményéből? Az, hogy mindenütt ott, ahol a vaj akár szőve'kezet utján, akár piaczon értékesíthető, ajánlható még középnagy gazdaságokban is teheneket tartani igázásra. A mai nehéz gazdasági viszonyok, a nyerstermények alacsony árai mellett, minden gazdának csak az lehet a törekvése, hogy terményeit minél olcsóbban állítsa elő. E tekintetben nagy nehézségre talál az ökör vagy igás ló tartása tekintetében, mert különösen az ökrök egyébbel, mint erejükkel nem fizetnek s értékük is évente legalább 10 /o-kal csökken; a ló ugyan ha kancza csikójával is hajt jövedelmet, az értékcsökkenés azonban nála még nagyobb. Ellenben a tehén, ha csak 3 4 liter tejet ad is naponta, már évi tejmennyiségével s szaporulatával csaknem összes takarmányozási költségeit fedezte. Ezzel szemben következik az az ellenvetés, hogy a tehén nem képes akkora erőt kifejteni, hogy általa a talaj elegendő jól megmivelhető legyen. Amennyiben ezen ellenvetés riska tehenekre, hollandiakra, yersey stb., szóval tipikus tejelőkre, tehát nagy mértékben mirigyes szervezetüekre vonatkozik, megállja helyét és elfogadható. Ezért is czikkem egész menetén nem teszek említést nyers tejet értékesítő tehenészetekről, hanem mindenkor csak vajat termelő gazdaságokról. Ott tehát, ahol kizárólag a tej nagy mennyiségére törekszenek, a tehenek igázását ajánlani nem lehet. Ellenben minden 500 kg.-nál súlyosabb s nem elsőrangú tejelő tehén mindazon munkákat nyugodtan és jól elvégzi, amelyeket ökörrel szoktunk végeztetni s talán csupán a mélyítő szántáshoz kell négyet befognunk, miként azt gyengébb 1 minőségű ökrökkel is szoktuk tenni. Németországban a nagy szimmenthálit, a nagy pinzgauit, de sőt a lapálymarha teheneit is mindenfelé használják igázásra és pedig, miként a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok bizonyítják, hova-tovább kiterjedtebb mértékben. S hogy mennyivel olcsóbb munkát végez a tehén, mint a ló vagy ökör, azt bizonyítja azon adat, mely Oberholz környékéről rendelkezésünkre áll, ahol egy lófogatért 12 márka, ökörfogatért 8 10 márka, tehénfogatért 6 8 márka napibért kérnek, nem csupán azért, mert teheneik valamivel gyengébb munkát végeznek az ökröknél, hanem főként azért, mert azok után másként is látnak hasznot. Aki pedig még ezekután is kételkedik a tehenek igába való használhatóságáról, az menjen le Erdélybe, járja be a Maros meg a Kisküküllő mentét s látni fogja azokat a gyönyörű szép, imponáló testalkattal bíró teheneket s meg fog győződni, hogy azok váltig állják a versenyt magyarországi középerős ökrökkel; látni fogja, hogy a kis, de sőt a jómódú parasztgazda, sok helyt a középbirtokos is ezekkel a tehenekkel szántja eléggé kötött talaját, sőt jól megrakott trágyás szekereit is ezekkel vontatja a gyakran nem csekély magasságban fekvő szántóföldjeire. S ha mindezekről meggyőződött, nézzen be este s reggel fejős idején az istállóba s azt is tapasztalni fogja, hogy egy-egy ilyen tehénből jó nagy rocska tejet fejnek ki, hogy egy-egy ilyen tehén megadja naponta a 6 8 liter tejet. A magyar gazda az ő magyar különösen pedig erdélyi szarvasmarhájában olyan kincset bir, aminőt más nemzet nem tudna eléggé megbecsülni; elszorul az embernek a szive, amikor látja, hogy ez értékes marha tenyészkerülete mindég szükül, hogy már az Alföldön is olyan lehetetlen szinü és testalkatú tehenek ténferegnek a kopár legelőn, amelyekről már messziről lerí a tuberkulózis. A helyett, hogy a már is tűrhetően tejelő erdélyi tehénnek tejelőképességét javitanók, fejlődését czélszerübb tartás és tenyészegyedek megválasztása által gyorsitanók, behozzuk a tarka marhát még az Alföldön is, ahol pedig a klimatikus és talaji viszonyok egyenesen kizárják a tarka marha tenyésztésének lehetőségét ; megtöltjük ilyen módon az ország szarvasmarhaállományáttuberkulózissal, ahelyett, hogy a különben is ellentállóbb, de igázás által még inkább edzhető magyar tehénnek adnánknagyobb tért. Tiszta szerencse, hogy egynéhány előrelátó erdélyi főúr ujabb időben egész odaadással fáradozik a magyar, illetve erdélyi szarvasmarha minden irányban való javításán. Elfog még jönni nem is olyan sokára az idő, hogy ez eredeti ős anyaggal meg kell javítanunk azt, amit oly könnyelműen elrontottunk. Mert meg van a tarka szarvasmarhának a maga helyesen megállapított tenyészkerülete, csakhogy tenyészti azt ma már mindenki, ott is, a hova az nem való. De nagyon is eltértem egyszerű kis kísérletem eredményének ismertetésétől, megzabolázom tehát tollamat s kísérletem eredményét a következőkben foglalom össze : 1. A nehéz munka, az igázásig, megapasztja a tehenek tejének mennyiségét százalékkal. 2. A tejnek csak víztartalma csökken s megfélélöleg emelkedik zsírtartalma, tehát munkaközben is ugyanannyi zsirt választanák el a tögyek, mint pihenés közben. 3. Az igázott tehén tejéből ugyanannyi vajat lehet köpülni, mint az ugyanazon tehéntől pihenés közben nyert nagyobb mennyiségű tejből. 4. A tehén az igázásra használatos állatok közül a legolcsóbb erőtermelő. 5. Legjobb erőtermelő tehén a magyar, azután a szimmentháli és a nagy pinzgaui. Kovácsy Béla. ÜZEMTAN. Rovatvezető : Hensch Árpád. A szálastakarmányok súlya. A Köztelek" egyik számában valamelyik gazdatársam kérdést intézett aziránt, hogy milyen a kazlakba elrakott szálastakarmányok köbméterenkénti súlya a kazalba rakás különböző időszakában. Ezen, már igen sokszor felmerült kérdésre ugyancsak e lapokban Hensch Árpád gazd. akad. tanár ur szakavatott tollából jelent meg a válasz, mely válaszában nagyrészt a Köztelek Zsebnaptár" hasábjain feltalálható adatokhoz utasítja a kérdésttevőt s igen helyesen megjegyzi azt is, hogy a megülepedettség mérvének befolyása a térfogatsúlyra pontosan meg nem állapítható." Éppen e napokban fordult hozzám egy gazda szomszédom is ugyancsak ez ügyben, kinek szálastakarmányterménye szeptember hónap elején elégett s a ki bár kazlainak térfogatát ösmerte, mégsem tudta azok köbméterenkénti súlyát; illetőleg nem tudta magát tájékozni az iránt, hogy a biztosító társasággal szemben ezen ügyben milyen kártérítési kívánalommal lépjen fel. Hensch tanár ur a jelzett feleletben bőven körvonalozta az adatokat s azok egyes esélyeit; azokhoz persze egy szavam sincsen, de mert abban a helyzetben vagyok, hogy e téren magam személyesen is szereztem gyakorlati tapasztalatokat; mert továbbá a jelzett kérdést feltevő gazdatárs éppen a kazlak október elsejei köbmétersulyaira kíváncsi ; végül mert az én gazdaszomszédom is éppen az ezen időszaki kazalsulyokat kérdezte tőlem, hasznos munkát vélek teljesíteni, midőn az én gyakorlati adataimat is közrebocsátom. Ugyanis magam szintén abban a helyzetben voltam a mult év őszén, hogy egy gazdaságot kellett október 1-én átvennem, melynek összes szálastakarmánya és szalmája szintén az átadás tárgyát képezték. Természetesen a dolog megkönyebbitése czéljából a volt birtokossal először egyezkedni kezdtünk s egyezkedésünk alapjául a Köztelek Zsebnaptár* adatait együttesen vettük fel, de mert ezen naptárban nem volt preczizirozva, hogy az adatok a kazalülepedés milyen stádiumára vonatkoznak*), elhatároztuk tehát, hogy mint a fentebb jelzett feleletben Hensch tanár ur is ajánlja, a mérleget fogjuk minden egyes kazal köbméterének sulykiszámitásánál alkalmazni; mert a mit a mérleg mutat, az bizonyos és abból mint tényleges valódi súlyból a legpontosabban győződhetünk meg a keresett adatokról. Előre is megjegyzem, hogy a szálastakarmányok a rendes junius második felében és junius hónapban rakattak össze, a sarjú augusztus második felében s a szalmák augusztus 10-től szeptember 20-ig terjedő cséplési időben lettek összerakva, tehát éppen azon időpontban, mint a jelzett kérdésttevő Ezen keresett adatok kipuhatolása czéljából következően jártunk el : Egy igáskocsira feltettük a mérleget s magunkkal hordtuk kazaltól kazalhoz, hogy minden egyes kazalnál a mérést helyben eszközölhessük,', vagyis hogy a kazalból, illetőleg annak kivágott részéből semmi el ne pazarlódjék. Ekkor kél ember egy éles szénametsző késsel felment a kazalra s a kazal közepén, felülről lefelé egészen a csurgóig, vagyis az alapkazal tetejéig egy méter széles metszetet kivágott. Az igy éppen a kazal hossza, szélessége és magaságának legközepén kivágott tisztahelyen minden oldala felé egy méter hosszú,

8 1776 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. vagyis egy köbméternyi darabot kijelölve, azt külön kivágtuk s az abból nyert szálasterményt egy a kazalra felhozott ponyvába összekötve, igy teljes egészében a mérlegre tettük és lemázsáltuk, előre is megjegyezvén, hogy mázsálás után a metszetből kihányt szálas terményt újból visszatettük helyére ugy, hogy ezen csonkítás miatt kazlaink mitsem szenvedtek. Az ekként lemázsált szálastermény köbmétereinek súlyai a következők voltak: Öszi rozs: Őszi buza: I. Szálmák: I. kazal 66 kg. II. 70, Átlag: 68 kg. I. kazal 64 kg. II., 65 III. 68 IV. 67 Átlag: 66 kg. Tavaszi buza.. 62 kg. Árpa 58 Zab % Muharszalma II. Szénák: oszi rozs buza tavaszi buza 1-ér zab 1 én: SSVs 78 1 y2 20 herések 1-én: 88V2 90 lva zabosbükköny 1-én: réti széna 1-én: Ha most a teljes leülepedés időszakát talán február l-re veszszük, vagyis azon időpontra, midőn a kazal ugy a külső befolyások (mint eső, hónyomás, szél) folytán, mint saját súlyának" befolyása után elérte azt a fokot, mely után már abszolúte nem emelkedik (ez időpontot azonban pontosan meghatározni nem lehet, amint az idézett naptárban sincs feltüntetve), vagyis az ülepedés tart októbertőljanuárig, azaz négy hónapig, akkor a suly- - különbözetek szerint esik egy hóra: őszi rozsnál kg.-ból 6 75 kg. búzánál 29 7'25 tavaszi búzánál árpánál 20 5'00.. zabnál 20 5"00 ' heréseknél..... H/a 0'37 zabos bükkönynél réti szénánál '50 A mi annyit jelentene, hogy tehát aszerint, a mint a kazal köbméterének kiszámítását október, november, deczember, vagy január hónapokban eszközöljük, a jelzett naptárban kitüntetett sulyokból annyi '675, 7 25, stb. kgr. súlyt vonjunk le, vagy az általam kitüntetett sulyokhoz annyi 6 75, 7 25, stb. kgr. s.ulyt adjunk hozzá, a mennyi hónapkülömbség van februártól visszafelé a. mérés eszközléséig, vagy októbertől előre a mérés időpontjáig. Ezen adataim és kiszámításaim közlésével a rendelkezésre álló adatokat akartam jobban megvilágítani; de nem állítom, hogy adataim általánosan alkalmazhatók : czélom csak az volt, hogy miután gazdatársaimnak gyakorlati adatokra volt szükségük, ilyenekkel nekik szolgáljak; különben pedig Hensch tanár ur szavaival zárom soraimat, hogy ilyen esetben legjobb a mérleg alkalmazása. Ghriastélyi Béla. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. A sertésvész gyógyításáról. A sertésvész kórtanával legutóbb nagyon sokat foglalkoztak nemcsak a szaklapok, hanem a leginkább politikával foglalkozó napilapok is, ugy, hogy a sertészvész kérdésének egész irodalma támadt. Ezzel együtt járt az is, hogy gyakran olvassuk a lapokban az aiféle hirdetéseket:.legjobb és legbiztosabb szer a sertészvész ellen" vagy nincs többé sertésvész" stb. Persze mind igen olcsó szer volna, ha jó volna? Igen ám, csakhogy akkor tudja meg a sertéstenyésztő, hogy nem ér semmit ez vagy Lóhere és luezerna 88V2 kg. (együtt rakva). Mohar 75 (Ebből április 14 én uj próbát is eszközöltem, mikor is annak Súlya 87 kg. volt.). Zabosbükköny.. 89 kg. Réti széna Sarjú Ezek voltak a talált adatok október 1-én, amaz a titkos szer, mikor már drága pénzen Ha most már tovább megyünk és ismerjük a kísérletezett saját kárára. hivatkozott naptárnak a teljesen leülepedett H. Nánáson mint városi állatorvos működöm, kazlak szálas terményeire vonatkozó köbméterenkénti adatait, akkor könnyen fogjuk kiszámíthatni a hol a sertésvész nagy mérvben dühön- gött. Minden lehetőt megtettünk a baj elfojtására, azt a sulykülönbözetet, illetőleg a kazal teri- de ez nem sikerült. méjének rovására elért súlytöbbletet, melyet Egy sertéstenyésztő meghozatta azt a a kazalülepédés különböző időszakaiban tudni csodaszert, melyet egy fővárosi gyógyszerész egy akarunk. hírneves" állatorvossal együtt készít. Részletesen le volt irva, minő adagban, hányszor és mi- A kétféle adatok közötti különbség volna tehát: ként kell beadni. Adták is pontosan az előírás szerint a sertéseknek, de bizony azok csak ugy hullottak mint azelőtt, vagy talán még jobban. A szer elemzése a következő alkotórészeket mutatta ki benne: karbolsav, fekete kénantimon, salétrom és faszén. Egy másik gyógymód az, melyet Nagy Dezső ajánlott és melyet már a minisztériumban is nagy figyelemben részesítettek (állítólag) és ki is adták az állatorvosi akadémia tanártestületének kísérletezés czéljából." Nagyon sok helyen próbálták meg ezt a nagyon költséges gyógymódot és ismét állítólag nagyon jó eredményt értek el vele. Ezen a vidéken azonban hiába használják a biztos gyógyszereket, azok a mi sertéseinken nem fognak, tőlük ezek nem gyógyulnak. Oly. helyen is, hol a gyógyszerész személyesen volt jelen és ahol a sertésvészről és annak gyógyításáról igen szép előadást tartott és saját maga tanította meg az uradalom tisztjeit és állatorvosát a kezelésre, csak ugy hullott a sertés, mint azelőtt. Daczára annak, hogy elárasztják a feltalálót sürgönyökkel, mint például eme előadás alatt is jött, melyben értesitik, hogy Nagy Dezső gyógy- Ivóvízül 2%-os sósavas vizet kapna állandóan. Az egészséges sertések is igy kezeltetnek, azonban hetenkint csak egyszer, mig a betegek háromszor részesülnek hetenkint eme kezelésben. A kísérletek alapján arról győződtem meg, hogy a mig régebben, midőn a járvány vehemensen lépett föl, az elhullási arány 75% volt, most pedig, legalább nálunk, enyhébb lefolyású és az arány 40 45% közt váltakozik, a gyógykezelés folyamán az elhullás 85 90%-ot tett ki. Legutoljára felemlítem még a Fuchs-féle gyógymódot, mely abban áll, hogy sertésvészben elhullott sertések húsát etetik meg a betegekkel azért, hogy meggyógyuljanak, az egészségesekkel pedig azért, hogy meg ne Az ilyen eljárás az állategészségrendészeti szabályokba ütközik és annak semmiféle raczionális alapja nincsen, sőt ellenkezőleg nagyon alkalmas arra, hogy a betegséget a vidéken terjeszsze. Betég sertések egyébiránt semmitsem esznek s igy aligha fogják társaik húsát fogyasztani a meggyógyulás reményében. Működésem területén különben három gazdaságban kisérlették meg az uj gyógymódot"-; de a sertések csak ugy hullottak tovább is, mint annak előtte. Unterberger Ignáez. Heremagaukcziók. Ez év nyarán esett először szó a hertemagaukczióról. Uj. kezdeményezés, melyre másutt még nem gondoltak, bizonyosan azért, mert nem érezték szükségét, amelyre azonban nálunk a heremagtermelés, de főleg az értékesítés terén fennálló sajátos viszonyok miatt kétségkívül szükség van. Az okokat, amelyek ennek az intézménynek létesítését kívánatossá teszik, e helyütt annak idején részletesen ki is fejtettük, ezek újbóli felsorolásától ez alkalommal tehát eltekinthetünk. Hogy a heremagaukcziók. ügyével ismét foglalkozunk, arra impulzust a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarádnak ez ügyben elfoglalt megokolatlan ellenséges állásfoglalása ád. Hozzá vagyunk már szokva, hogy ez a testület a gazdák minden kezdeményezését rosszindulatulag gáncsolja és azoknak eleve rosszhiszemű czélzatosságot tulajdonit, nem volt tehát meglepő, hogy a heremagaukcziók ügyét is ugyané szempontból ítélte meg. Nem lehet az elől kitérnünk, hogy a kamarának ez ügyben kifejtett véleményével ne foglalkozzunk, nem pedig azért, mert tendencziózus volta kézenfekvő és alkalmas arra, hogy megtéveszsze azokat a faktorokat, akik a heremagaukcziók sorsa felett dönteni vannak hivatva. Amikor az Országos Magyar Gazdasági Egyeselet" a Magyar Mezőgazdák Szövetk zeté"-vel egyetértőleg a heremagaukcziók sze vezését elhatározta, ezek érdekében a kere módja kitűnően bevált" stb., bizony tapasztalataim kedelemügyi minisztert fejkérte, hogy az alapján állithatom, hogy nem ér az sem- cziók rendezésére az engedélyt és kizárólago mit, másrészt azonban a gazdának sok fáradságába sági jogot a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeté és pénzébe kerül. nek megadni szíveskedjék, hogy továbbá A szerrel ugyanis magam is kísérleteztem aukcziókra felküldendő termények elhelyezésé városunkban. Kísérleti anyagom volt össze- megfelelő ingyen raktárhelyiségeket bocsásso sen 16 drb sertés különböző udvarokban. rendelkezésre, végül pedig, hogy szállitá A gyógyszer maga a következő : kedvezményeket engedélyezzen az aukcziókr MalaczoTcnak : 1 % gr. saliezilsavas nátrium, felküldendő árukra olyképpen, a mint hason gr. riczinusolaj, 2 gr. lisol vagy kedvezményeket biztosított más ilynemű intéz- kreolin és azonkívül 2% os karból injekczió. mények részére. Koczáknák : 3 gr. saliezilsavas nátrium, A miniszter a szóbenforgó kérdésben 30 gr. riczinusolaj, 5 gr. kreolin vagy lisol és véleményadásra hivta fel a Budapesti Kereskedelmi a 2%-os karból injektió. és Iparkamaráit, a mely ez ügyben Külsőleg ugy a malaczok, minta koczák szakértekezletet hivott össze s tárgyalásainak kámforból, borszeszből és ammóniából eredményeképpen a heremagakcziók rendezé- álló folyadékkal bedörzsölést kapnak a mell-, sére kért engedélyt és kedvezmények megtagadását kason. javasolta a miniszternek.

9 95. SZÁM. y)-ik ÉVFOLYAM- KÖZTELEK, 1899 SZEPTEMBER HÓ" Annak idején a kamara ezen állásfoglalásával a szakértekezletről a lapokban megjelent rövid tudósítás alapján már foglalkoztunk ugyan, de nem ismervén a kamara kifejtett indokait, a közleményre csak általánosságban reflektálhattunk. Most azonban előttünk fekszik a kamarának az a fölterjesztése, melyet ez ügyben a kereskedelemügyi miniszterhez intézett s alkalmunk van mérlegelni azokat az indokokat, melyek alapján a heremagakeziók engedélyezése ellen mereven állást foglalt. Beigazolva látjuk ebből elsősorban azt az állításunkat, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara" a gazdák minden kezdeményezésében ab ovó rosszhiszeműséget és a tisztességes kereskedelem megkárosítására irányuló tendencziát tételez fel. Ezt bizonyítja a kamara azon kijelentése, hogy az OMGE. kérelme csak ujabb nyilvánulása a mezőgazda körökben több év óta tapasztalt ama helytelen irányú törekvésnek, hogy a szabad verseny alapján működő közvetítői kereskedés egészen mellőztessék s a termelő s a fogyasztó közötti érintkezés közvetítése az egyes czikkekre nézve egy-egy monopoliummal fölruházandó vállalkozóra bizassék. E mellett a kamara véleménye szerint az aukezió 8 csak jelszó e különös törekvésnek leplezésére. Ez a vád egyszerűen minden alapot nélkülöz, mert eléggé érthetően kifejtettük e helyütt is, de különösén a kereskedelemügyi miniszterhez intézett memorandumban, hogy a kezdeményező testületeket a heremagaukcziók szervezésénél nem az a ezél vezérelte, hogy a tisztességes kereskedelem tönkretétessék, hanem az, hogy a heremagkereskedelemben igen nagy szerepet játszó s teljesen felesleges közbeeső közvetítők,.vagyis az ügynökök kiküszöböltessenek, s hogy e mellett a heremagkereskedelem is melynek sok a kinövése egészségesebb alapokra fektettessék. Söt egész határozott utalás történt arra, hogy a létesítendő aukczióknak egyik czélja az is, hogy elősegittessék s lehetővé tétessék a kereskedelemnek is az eddigi költséges és fáradságos utánjárás mellőzésével a megfelelő áru beszerzése. Azt hiszszük mindebbe azt a czélzatot belemagyarázni, melyet a kamara nekünk imputál, csak rosszakaratulag lehet. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara" azt a javaslatát, hogy a heremagaukcziók szervezésére a miniszter az engedélyt ne adja meg, arra alapítja, hogy ilynemű intézményekre kizárólagossági jog törvényes alap hiánya miatt nem is engedélyezhető s általában a rendes kereskedelmi forgalom tárgyaira aukcziókat engedélyezni és kizárólagos jogot adni nem is lehetséges. A kamarának e tételből kiinduló hosszadalmas s mesterkélt indokolása sem helytálló, mert kizárólagossági jog aukcziók engedélyezésére már nem egy esetben adatott s erre preczedens esetek kellő számban vannak, hogy többet ne is említsünk, ugyané kedvezmény adatott meg az egyesületünk, által kezdeményezett gyapjuaukcziókra is. Önmagától elesik tehát az a kifogás, hogy nincs jogalap a kérelmezett heremagaukcziók engedélyezésére. A legérdekesebb azonban a kamarának az az argumentácziója, amelylyel bizonyítani igyekszik, hogy az aukcziók még az esetben sem volnának engedélyezhetők, ha erre törvényes jogalap volna, mert a kereskedelmi érdekek föltétlenül a szabadverseny elveinek teljes érvényesülését kívánják meg, ezek óvják meg ugy a termelőnek, mint a fogyasztónak érdekeit a legjobban s a kereskedelem bármily irányban való monopolizálása eddig is mindenütt károsnak bizonyult. Ez az érv tökéletesen helyes, ezt valljuk magunk is következetesen, de ez az érv nem alkalmazható az aukcziók intézményére. Mert az aukcziók éppen nem megbénitói a kereskedelem szabadságának, hacsak abbban a tekintetben nem, hogy a limit az árak túlságos leszorítását lehetetlenné teszi. Ez ellen azonban a reális kereskedelemnek aligha lehet ellenvetése. De lehet és van is panasza ugy a kereskedők, mint a termelőknek a ringek és kartelek ellen, melyek a kereskedelem szabadságát tényleg meggátolják, de a melyek ellen a budapesti kereskedelmi és iparkamara nemcsak nem emeli fel tiltakozó szavát, de ha az ott uralkodó klikkek érdeke ugy kívánja, nem átal a kereskedelem e kinövései mellett állást foglalni s ezek létrejöttét elősegíteni, a mint ezt legutóbb a petróleum-kartel alkalmával tapasztaltuk. Ugylátszik a kamara olyan, ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes politikát üz s egyes közgazdasági axiómákat a czélszerüség szempontja szerint szokott alkalmazni. Bizonyítani igyekszik a kamara, hogy a heremagaukcziók létesülése esetén egész heremagtermésünk a tervezett egy-két aukczióra halmoztatnék össze s azokon volna szükségképp eladandó, mely körülmény okvetlenül árapadást idézne elő a nagyobb kínálat miatt s e mellett a kétségkívül csekély számban megjelenő külföldi vevők a konczentrált kínálatot az áraknak közös megegyezéssel leendő mesterséges leszorítására használnak fel. Megnyugtathatjuk a kamarát, hogy ez az aggodalma alaptalan s hogy pl. a gyapjuaukcziók eredményei mást bizonyitanak; bizonyítják azt, hogy az aukcziók árcsökkentő tendencziák érvényesítésére nem alkalmasak, sőt ellenkezőleg a természetes árképződés feltétlen tényezői. Különben is a heremagaukcziók üzletszabályzatában arra nézve is foglaltatik intézkedés, hogy a termelő a beküldött áru értékének 80 /o-ig előleget kap az aukcziókat rendező vállalattól, nincs tehát abban a kényszerhelyzetben, hogy áruját esetleg értéken alul legyen kénytelen oda adni ; ezenfelül pedig az áru értéke szakbecsüsök által limitáltatván, becsáron alul az áru el sem adható, ki van tehát zárva az az eshetőség, melyet a kamara bizonyítani törekszik. Azt reméltük, hogy a budapesti kereskedelmi és iparkamara komoly érvekkel fogja indokolni azt a javaslatát, hogy a miniszter a kért engedélyt az aukcziók szervezésére ne engedélyezze. E feltevésünkben csalódtunk, mert komoly argumentumok helyett vádakat intéz a gazdák ellen. Vádolja a gazdatársadalmat, hogy a heremagüzlet monopolizálására törekszik olyformán, hogy a kereskedők egyik osztályának tönkretételével az egész heremagkereskedelmet átjátszani segit egy nyerészkedésre alapított vállalatnak, (a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének) amely a kereskedők eddigi nyereségét egymaga fogja élvezni, anélkül, hogy abból a termelőket részesítené. Mindezek az állitások valóban alig mondhatók egyebeknek dajkameséknél, melyekkel a kereskedelmi kormányt bizonyára nem lehet félrevezetni. A heremagkereskedelem terén naprólnapra tapasztalható visszaélések, az a körülmény, hogy a termelő az árak alakulásáról soha kellő tájékozást nem szerezhet s igy teljesen ki van szolgáltatva különösen a kisebb termelő a közvetítő kereskedelemnek, továbbá az, hogy vétel esetén ritka kivételektől eltekintve semmi biztosíték sincs arra, hogy a vásárolt termény a kikötött minőségű s származásu-e, főleg pedig a kedvezőtlen értékesítési viszonyok, szükségessé és megokolttá teszik, hogy e téren a jelenlegi helyzet előnyösen megváltoztassák. Erre az egyedüli s teljesen megfelelő expediens a heremagaukcziók szervezése, a melyektől a tisztességes kereskedelemnek nincs oka érdekeit félteni. Amikor a gyapjuaukcziók életbeléptetése érdekében folytak az előkészületek, ugyanazt a magatartást tanúsították a gyapjuüzletben érdekelt körök, mint amelyet most van alkalmunk tapasztalni; de a mint a gyapjuaukcziók intézménye nem károsította meg az érdekelt kereskedelmet, azonképpen nem fogják megkárosítani a heremagaukcziók sem a kereskedők azon osztályát, melynek tönkretételét félti a kamara ettől az intézménytől. Megvagyunk győződve, hogy kereskedelemügyi miniszter a gazdaközönségnek a lóheremagaukcziókl'életbeléptetésére irányuló óhajtását teljesíteni s mindazon kedvezményeket meg fogja adni, a melyek azok szervezése érdekében kérettek, daczára a budapesti kereskedelemi és iparkamara indokolatlan ellenzésének. J. P. VEGYESEK, Mai számunk tartalma* Oldal. Az OMGE. közleményei Az országos Törzskönyvelő Bizottság ülése Posványos utakon. B. B Heremagaukcziók. J. P Állattenyésztés. Az igázás befolyása a tehenek tejelőképességére és a tej minőségére Üzemtan. A szálastakarmányok súlya Állategészségügy. A sertésvész gyógyításáról 1768 Vtsgyesefu KereakeMem. tőzsde Szerkesztői üzenetek A kőbányai zárlat. A kőbányai sertészárlat ügye a Papp Elek interpellácziójával a képviselőház elé került, ki kérdést intézett a földmivelésügyi miniszterhez, hogy állatkivitelünk elé jogtalanul emelt korlátok ellen szándékozik-e rendszabályokat életbe léptetni? Darányi miniszter arra nézve, hogy az elzárás teljes jogszerűséggel történt-e, még nem válaszolhatott, mert az osztrák kormánytól a bonczjegyzökönyvet még meg nem kapta. Azonban az osztrák belügyminisztert felkérte, hogy Kőbányát tekintesse meg a saját közegeivel. Miután Kőbányán 33,000, darab sertés között egyetlen beteg sincsen, az osztrák részről megejtendő vizsgálat csakis a zárlat feloldásával végződhetik. Hangoztatta továbbá Darányi, hogy az állatforgalmi megállapodásokat a kiegyezés integris részének tekinti és ezek betartatása tekintetében teljes szilárdságot fog tanúsítani. Ez a kijelentés nagyban megnyugtathatja állattenyésztő gazdáinkat, mert ha a kormány az állatforgalmi megállapodásokat a kiegyezés kiegészitö részének tekinti, akkor az osztrákok vexatórius eljárása egyenesen a viszonosságot sérti meg, a melylyel szemben kormányunk a legerélyesebb retorzióval élhet. A jelen zárlat elrendelésénél a megállapodások betartását csak az esetben fogjuk konstatálhatni, ha az elzárás jogszerűsége bebizonyul s ha továbbá az osztrák belügyminiszter haladéktalanul megtekinti Kőbányát s ez alapon a zárlatot feloldja. A földmivelésügyi miniszter nyilatkozata után ennek máris meg kellett volna történnie s hogy mégsem történt meg, ez megint csak zaklatásszámba megy, amely zaklatások kellő időben s kellő módon való visszaszorítása miatt a magyar kormány a legnagyobb éberségre és a legkíméletlenebb erélyre vari Utalva.

10 1770 KözmEK, 1899; NOVEMBER H SZAM. 21-ik ÉVFOLYAM. A Gazdák Biztosító Szövetkezete" bojkottálva. A biztosító részvénytársaságok kartelbe lépett millióinak nem sikerült eddig oly befolyást gyakorolni a magyar sajtóra, kivéve annak számot nem tevő prozelitáit, hogy a gazdatársadalom ezen nagyszabású kezdeményezésével szemben ellenséges hangulatot igyekezzék ébreszteni a nagyközönségben. Ami óta azonban a Gazdák Biztosító Szövetkezetének a megalakulása bizonyossá vált s igy dugába dőlt a kartelnek minden törekvése a mozgalom sikertelenné tételére vonatkozólag, oly módon igyekszik a nagyközönség érdeklődését csökkenteni, hogy gyengéd nyomást gyakorolván a sajtóra, annak valósággal megtiltotta a különböző czimen járó szubvencziók megvonásával járó fenyegetéssel, hogy a Gazdák Biztosító Szövetkezetere vonatkozó híreket lapjukban közöljék. Nem akarunk e híreszteléseknek hitelt adni, noha a napisajtó egyes organumai a szövetkezetről szóló hírekkel szemben meglehetős tartózkodóan viselkednek, mert azt hiszszük, hogy a magyar sajtó elég független arra, hogy a biztosító részvénytársaságok immorális akcziója előtt meg ne hajoljon. Agrárgyülés Pozsonyban. A vidéki gazdasági egyesületek mind élénkebb tevékenységet fejtenek ki az ismeretterjesztő gazdagyülések rendezése terén. Ezen gyűlések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaközöns-ég körében az összetartozandóság érzete s általában a mezőgazdaság ügyei iránti érdeklődést felkeltsék és ébrentartsák. A Pozsony vármegyei gazdasági egyesület deczember hó 3-án rendez Pozsonyban egy ily nagyobbszabásu agrárgyü- Iést, amely iránt nemcsak a közelben, de a messze vidéken is nagy az érdeklődés s amint értésülünk, nemcsak a központi vezérlő egyéniségek rándulnak fel Pozsonyba, de még a Felvidék és az Alföld gazdasági egyesületei is kiküldötteik utján képviseltetik magukat az igen érdekesnek ígérkező agrárgyülésen. Előadások tartására vállalkoztak eddig: gróf Zselénski Róbert, az OMGE. alelnöke, az adóreformról, gróf Széchenyi Imre a Gazdák Biztosító Szövetkezetéről, Bubinele Gyula, az OMGE. ügyvezető titkárja a szeszfinomitó és szeszértékesitő szövetkezet alakításáról, Bernát István a Magyar Gazdaszövetség ügyvezetője a fogyasztási és értékesítési szövetkezetekről, dr. Wolff Gergely a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara titkára a pozsonyi kiviteli hizómarhavásárról. Az agrárgvülésen a földmivelésügyi miniszter képviseletében báró Maleomes Jeromos, min. tanácsos jelenik meg. Képviseltetésre a kereskedelemügyi és azigazságügyi minisztert is felkérték. Országos Központi Biztosítási Ügyvivőség Budapest, VII., Erzsébetkörut 58. Ez a közhasznú intézet nem a biztosító társulatokat, hanem a biztosító közönség érdekeit szolgálja. Szakszerű és megbízható felvilágosítást díjtalanul ad mindenkinek az egyes társulatokról, a különböző biztosítási módozatokról, kötvényfeltételekrő. Ezáltal a biztosító közönség azon előnyös helyzetbe jut, hogy biztosítását nem egy társulat egyoldalú informácziója alapján köti meg, hanem összehasonlítva a legjobb társulatok feltételeit, kiválaszthatja a czéljának megfelelő legjutányosabb biztosítást. A biztosításokat a legmegbízhatóbb társulatok részére az Ügyvivőség díjtalanul eszközli. Mindenkinek az érdeke azt kívánja, hogy forduljon az Orsz. Közp. Biztosítási Ügyvivőséghez mielőtt uj biztosítást köt, vagy a már fennállót de meg nem felelőt megváltoztatja. Az intézet szakemberei bármely biztosítási ügyben szívesen adnak felvilágosítást. Ezen intézmény van hivatva a biztosítási ügynökök visszaéléseinek végét vetni. Az 0. K. B. Ü. máris Magyarország és Ausztria több előkelő férfiát és családjait számlálja ügyfelei közé. Megjelent az Országos Magyar Gazdasági Egyesület" kiadásában Az UjlaM Uradabm Üzleti berendezése a Közteleit" szerkesztősége által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. Irta : Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos könyv, ára portómentes megküldéssel : 55 Icrajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba intézendők. Gyors- és teheráruk házhoz szállítása. A magyar kir. államvasutak a vasúti üzletszabályzat 68, -a alapján már évekkel ezelőtt rendszoresitette azon intézményt, hogy a budapestjózsefvárosi, budapest-nyugotí és budapestdunaparti teherpályaudvarokra érkező gyors- és teherárukat a czimzetteknek saját szerződött fuvarosával házhoz, illetve a feladandó árukat a lakásból a vasúthoz szállíttatja, ha a czimzett a Duna balpartján a IV IX. kerületben vagy a tisztviselőtelepen lakik. Ugyancsak ezen szerződött fuvarosával vámoltatja el a Budapesten átmenő és azon Budapestre helyben rendelt vámárukat is, melyeknek elvámolása a vasútra bízatott; egyúttal a külföldről érkező házhoz szállított szállítmányok után kiállítandó árnyilatkozatokat is ezen megbízottja által állíttatja ki. Utánvétellel terhelt, Budapesten a Duna iobbpartján lakó felek részére szóló, továbbá terjedelmes, tűzveszélyes és oly áruk, melyekiek összsúlya az egy tonnát meghaladja, csakis a vállalkozóval kötendő előzetes egyesség alapián szállíttatnak házhoz. Jogában áll azonban mindenkinek, hogy vállalkozó által való házhoz szállítást igénybe ne vegye, mit az illető állomásokkal egyszerű Írásbeli megkereséssel közölhet. A házhoz vagy háztól való elszállítási dijak a következők: a) gyorsárukért-. 10 kg. súlyig kr 10 kg. 25 kg.-ig kg.-on felül 50 kg.-ig... : kg.-on felül minden megkezdett 50 kg. 20 b) teher áruleért : 50 kg. súlyig: 20 kr 50 kg.-on felül minden megkezdett 50 kg. 15 A statisztikai árnyilatkozatok kiállításáért a vállalkozó nyilatkozatonként 5 krajczárt számithat. Az áruk házhoz szállítása esetén, ha az áru fogyasztási vagy vámilletéknek alávetve nincs, s ha a czimzett a fuvarlevélben kijelölt helyen feltalálható, s az árut ott át is veszi, csak a fuvarlevélen felszámított összeg szedetik be. Ha az ára vámilletéknek vagy fogyasztási adónak van alávetve, még a czimzettnek kézbesítendő vámnyugta, illetve adóbárcza szerint fizetett vámilleték, fogyasztási adó és vámközvetitési illetékek is megfizetendők. A szállítmányozó az árut a lakás vagy üzlethelyiség azon részébe tartozik állítani, mely e czélra neki kijelöltetett. Ha czimzett az áru befuvarozása idején lakásán nincs ; a másodszor, esetleg: többször is megkisérlett kézbesítésért külön illeték nem számítható fel. Ha azonban czimzett a fuvarlevélben kijelölt helyen nem találtatnék s tartózkodási helyét csak a bejelentési hivatal utján lehet megtudni, a rendes fuvarozási dijon kívül még 10 kr. fizetendő. Ha czimzett az áru átvételét megtagadja, vagy azt a városnak más, nem a fuvarlevélben megjelölt helyére küldi, a visszavitel, újra való elhozatal, vagy más helyre való szállításért a dijszabásszerü illeték díjból felszámitható. Esetleges panaszok a budapest-jobbparti üzletvezetőséghez juttat andók. Szuperfoszfát chilisalétrom kénsavas'káli kénsavas-ámmon és egyéb mütrágyaféléket, továbbá P r é z g á l i c z 98-99% jegeczckben és Őrölve valamint egyéb permetező anyagokat legjutányosabban ajánl a H U N G Á R I A műtrágya, kénsav és vegyi ipar részvénytársaság / Budapesten, Vác/i körút 21. f vi forgalom: 26,239mm. % Felhívjuk a t. cz. gazdaközönség figyelmét tetemes díjkedvezményben, valamint ingyen raktá- Bejelentéseket elfogad és mindennemű felviligositással szolgál: H E L L E R M. s TÁRSA, BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 13. < Most jelent meg Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán te/ az O. M. G. E. titkárjai szerkesztésében Közietek Zsebnaptár 1900-ra. A Köztelek Zsebnaptár" ezen hatodik ÉTfolyama régi köntösében, javított és tetemesen bővített tartalommal bír. A Köztelek Zsebnaptár" minden más zsebnaptárt teljesen nélkülözhetővé tesz. A Köztelek Zsebnaptár" ára az 0. M. G. E. tagok és a Köztelek" előfizetői részére bérmentes küldéssel együtt ~^==lforijatsokrajczár.= Megrendelhető a Köztelek" kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek).

11 95. SZÁM. 9-IK fivfolyam. KÖZTELEK, Í899 NOVEMBER HO KERESKEDELEM,TŐZSDE Budapesti gafosnatdswmt.. {.bhittmann és Viahl budapesti terménybizomanyl ctúg jelentése.) Sapi jfll«atá8 a gabonaüzletröl november 2é Ma Amerika fél dtnyi eséssel érkezik; minek oka a Cincinatb Price Current" tegnapi következő tartalmú jelentése. Az elmúlt héten uralkodó enyhe és tiszta idő a téli buza fejlődésére igen kedvezőleg hatott, Ohió völgy kivételével, hol a hesszeni légy tömeges fellépése kártékony hatású volt. A tengeri morzsolása s beraktározása ezidőszerint jobban előhaladt, minta mult évben-a hozatalok-tengeriben mérsékeltek, búzában csekélyek. Nálunk az üzlet teljesen pang, Buza mérsékelten volt kinálva, a malmok egészben néhány ezer mm.-t vásároltak változatlan árak mellett. Az irányzat lanyha. Eladatott: Tiszavidéki:. 500 mni. 81 kg frt 8 SS 3 hóra. Pestmegyevidéki: , 7 Déli 12 órakor jegyez : Búza áprilisra 19( októberre Rozs áprilsra Káp -repcze aug.-ra.. Rozs gyér forgalom mellett változatlan. Minőség szerint 6 frtól 6 15-ig prima áru 6-25-ig ér el Budapest távolságában. Árpa üzlettelen. Takarmányára ig kél ei helyben. Tengeri valamivel olcsóbb. Ó-tengeri kisebb mennyi E égben egész 5.60-ig kél el. üj tengeri iránt az érdeklődés gyenge. Budapest távolssgában ig, tiszavidéki állomásokra 4.10-ig kél el. Határidők kevés üzlet mellett változatlanok. A szeszüzletben e héten az üzletmenet élénk volt és jó: kereslet folytán a szeszárak változatlanul szilárdan a multheti zárlatjegyzés szerint záródtak. Elkelt finomitott szesz nagyban adózva 56- frt, adózatlanul szabadraktárra szállítva frton, élesztőszesz 56 frton adózva és frton adózatlanul azonnali, valamint későbbi szállításra. vál- Vidéki szeszgyárak részéről e héten gyér kínálat volt és csak néhány tétel finomitottszesz kelt el irton szabadraktárra szállítva. Trieszti jegyzés frt kiviteli szeszé, t 90% hektoliterje. A kivitel a hét elején szünetelt. Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. Bu lapes i carlatárak «hiten Ihnonutoit «seaf frt, élesztőszeaz frt, cyaressesz adózva frt, nyersszesz adóisíliw (exkontingens) frt, denaturált eieaz frt. Kontingens nyersszosi, Az árak literfokonként hordó nslkül bérmentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés ranltettértendők. Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) Vörös lóhere. Az eddigi szilárd hangulat e lefolyt héten is teljesen fentartotta magát. Tiszavidéki és erdélyi termelők a jó árak által indíttatva érzék magokat árujokat piaczra bocsátani s ezáltal nagyobb s minőség dolgában szép tételek kerültek felszínre, melyek könnyen találtak vevőre. Ezen eladások és az Amerikából időnkint jelzett árhanyatlás a belföldi áru jegyzésére befolyt, nem ugyan nagymértékben, de egy lis lankadás mégis volt észlelhető. Luczerna. Provencei mag iránt kellemes hangulat nyilvánul, mig ellenben észak-francziaországira nem igen vetnek ügyet. Magyar áruból áruengedmények révén meglehetős nagymennyiségek kerültek forgalomra. Réti hee (fehér here) kisebb menyiségben lőn ajánlva, minősége középen aluli. Baltaczim, jobb minőségű könnyen kelt el. A központi vásaresaraok arnjegysese nagyim* (en grog) eladott éleltüiezikkek árairól. Ksgyar gazdák vásaresarnob ellát'- KxiSvetkec* téo-fc jhleatése, nov. M 22 érő 1. A felhozatalok minőség és mennyiség tekintetében megfelelnek a keresletnek. Az üzlet meglehetős élénk volt. Az árak változatlanok. A husüzlet kielégítő, válto?atlan árak mellett. Vadban a felhozatalok simán elhelyezhetők. Egy nagyobb tétel nyul drbjáért 1-00 l-l 10 frtot értünk el. A fáczán párját 2'80-3'00 frt adtak. Élőbaromfiból a hízott libának nem jó a keletje. Eladtunk egy nagyobb tételt frtért páronként. Magló libáéit frt, lyukért frtot értünk el páronként. Theavaj jól keresett, ára frtkgként. Turó is nagy kelendőségnek örvend, áraink kr kgként. A tojásüzlet ismét szilárd. Az árak javultak. Jegyzéseink : prima alföldi tojásért eredeti ládánként. Zöldségnél káposzta iránt az érdeklődés még mindig nagy, 100 drbért waggonáruért, 2'69 3'OOfrtos árakat értünk el. Burgonyaüzlet élénkebb, rozsaburgonyáért '90 frt értünk el waggontételeknél. A gyümölcspiacz sok kívánni valót hagy hátra. Másodrendű alma csak árengedmény mellett helyezhető el. Finom fajalma iiánt is szünntel az érdeklődés. Prima almát frttal értékesítettük. II III. rendű almáért pedig 6 7 frtot értünk el nagyobb tételeknél. (A ssékoaíővárogi vtatmswaas-i«&i.ffttós*t; jeseatésse. Budapest, november 23 ró Has. Marhaims hátulja I, osíi. l o frt 54 56, II. oszt , III. oszt 48 52, eleje 1. oszt , II. oszt , Dl. osst , borjúhús hátulja I. oszt , II. oszt , eleje i. osst 50 60,. V, oszt 50 56, birkahús hátulja!. oszt tí. ogz 38 40, eleje I. oszt oszt bárány eleje 1 db 0. 0-, hátulja -, sertéshús magyw szalonnával elsőrendű 1 q vidéki 36 -i 0 sssa, ionná nélkül elsőrendű vidéki sertéshm pörkölt -0, sertéshús szerb sztuccaával, szalonna nélkül, sertéshús íastöm magysí, idegen (vidéki) -, sonks uyors 1 ki 48 60, füstöli belf. esoattal , esőst nélkül , sóska füstölt kölf. csont nélkül, szalonna sózott í q fűstölt 50 ; f tor hordóval , hordó nélkül , koíbísz nyers l kg,, fistölt 64 76, szalámi belföldi I'O 175, külföldi malaez szopós élő l db 0-0 ílsítitoit Banumfl. a) Eli. Tyúk 1 t4st fri , jsttke , kappan feizott 1' sovány 1 10, 12). rueza hízott sovány , ma Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyersszesz e héten frton volt kinálva, de ná- wsctt , sovány , paiyt h V gyobb üzlet nem létesült , sovány } Tisztított. Tyúk 1 d8> frs , 1 kg., csirke 1 db , S kg., kappan hízott 1 db 0" 0-, 1 kg. * *, része hízott 1 db , 1 kg félkövér 1 dl 0-0-, Ind hízott 1 db '60,! kg , félköv. 1 db 0-0-, l kg., pulyka hizv.f ladssir 1 kg , idei liba 1 SíaL Slő. Harcsa 1 kg. frt , csuka oonty (dunai) , süllő, kewega 1 12, máma 40 60, ezompó snjjolna 0-0, apró kevert laxac: 3'sartráng 0'- 0', faj és fcejtss-mé&cfe.tej! itt. frt C8, eíőlözött , tejszín 0-0-, tejföl '28, tehénvaj (tea) 1 kg I. rendű , II. r , olvasztott , Margarinl, rendű 0-, II. rendű 0-0-, tehéntúró , juhturó liptói , juhsajt 0-, eamenh»!i sajt l- 1, groji sajt M»*t és keiityéraeiaa. Fehér kenyér 1 kg. frt lí barna kenyér , rozskanyér Búzaliszt 00 sz. 1 q. 0, 1,. % s 4 g, ífswsyssak. Lancse magyar 1 qtrt 8-12, stokarsti 18 28, borsó héjas magyar , koptatott -syar 18 15, külföldi bab fehé? apró 6-9 nagy , szines o 8B, Friss 1. o. (1440 db. > 1 láda frt II.,'«-.'. (1440 db.) '0, mesís» orosz tojál 'OO db., tna tojás tlttött tojás 0" 0- Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt q , Petrezselyem 100 kötés^o. 0-0, 1 q , zeller 100 db , karalábé , vöröshagyma 100 köt. 0-0., 1 q , foghagyma 100 köt..., 1 q , vörösrépa 100 drb , fehérrépa., fejeskáposzta 3-6., kelkáposzta 100 db , vöröskáposzta 6. 8., fejessaláta hío 2., kötött saláta 0-, burgonya, rózsa 1 q , sárga , külföldi..fekete retek 100 drb , uborka nagy salátának 100 drb , savanyítani való 100 db.., savanyitott , zöld papr. 0-0-, tök főző 0- -0, zöldbab 0, Jegyzések nyersáruért Budapesten 100 kilónként értve : Vörös lóhere, fi-t. Luczerna, Baltaczim , zöldborsó hüvelyes hazai 1 kg..., fejtett 1 lit., tengeri 100 cső...karfiol 100 drb paradicsom 1 kg. 0.., spárga 0. 0., torma 1 q Hyiimölcs. Fajalma 1 q frt 7 14, köz. alma 6 8, vajkörte 30-40, közönséges körte 14 20, szilva magvaváló 0. 0., vörös...meggy faj, közönséges, ringló, baraczk kajszin, 6szi, dinnye görög nagy 10 drb 0-, kicsi, sárga faj 1 q..0.0, közönséges. szőlő 1 kg , csemege 30-32, dió (faj papirhf>ju) 24 26, közönséges , mogyoró 28 32, sstenys magyar 8 9 o asz 14 20, narancs messi- -ri 100 db , pu'liai, mandarin 0-00 J-00, ezifrom füge hordós 1 q 18 20, ko- *on»!8' 20, datolya 38 42, mazsolaszőlő 38 75, raa 1 iit. o- 0-, epsr 1 kg kr. ftsrerek «5 í-iek. Psurika és I. renda 1 q. frt 4 60, 0. ríndi 20 30, csöves, (száott). köménymag, borsökm&$;». mák 1 q. frt 2í 30, méz csurgatott 30 40, sajtekbea 1 kg., szappan szín 20 25, -=?Si!séges, fehérbor asztali palaczkban 1 üt. 0, vörös asztali palaczkbaa 0- Q-, házi aüfik* íjalüfflekbmi, ásványvíz pafecskhm HIdeghnsvásár az Orczy-uti élelmi píaczon november hó 24 én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a,köztelek" részére). Felhozott Budapestről 76 árus 294 db sertést, 3 árus 27 db süldőt, 8500 kg. friss hust, 700 kg. füstölt hust, 9000 kg. szalonnát, 6000 kg. hájat, kg. zsírt, kg. kolbászt, kg. hurkát, kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonyahúst, kg. disznósajtot, kg. ( db) sonkát, kg. töpörtőt. Vidékről és pedig : Nagy-Székelyről 2 árus 21 drb sertést, Szalk-Szt.-Mártonról 2 árus 10 drb sertést, Soltról 1 árus 5 drb sertést, Duna-Vecséről 1 árus 6 drb sertést, Dunaföldvárról 1 árus 4 drb sertést, Ráczkevéről 1 árus 5 drb sertést, összesen 8 árus 51 drb sertést. Forgalom élénk. Arak a következők: Friss sertéshús 1 kg , 1 q , süldöhus 1 kg , 1 q , füstölt sertéshús 1 kg , 1 q , szalonna zsírnak 1 kg , 1 q , füstölt szalonna 1 kg , 1 q , háj 1 kg , 1 q , disznózsír 1 kg , 1 q, kocsonyahús 1 kg , 1 q 18C0 2800, füstölt sonka 1 kg , 1 q krig, kolbász 1 kg., Disznósajt 1 kg. hurka, 1 drb, töpörtő 1 kg. krig. Hideghnsvásár a Garay-téri élelmi piaczon nov. 24-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a,köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 57 árus 70 db sertést, 0 árus 30 db süldőt, 4o00 kg. friss hust, 1000 kg. füstölt hust, 700 kg. szalonnát, 400 kg. hájat. Vidékről és pedig: Czeglédről 11 árus 117 drb sertést és 17 drb süldőt, Nagy-Kőrösről 10 árus 99 darab sertést, Nagy-Székelyről 2 árus 40 drb sertést, Madocsáról 2 árus 15 drb sertést, Monorról 4 árus 6 darab sertést és 71 drb süldőt, Dunapatajról 1 árus 4 drb sertést, Tassról 1 árus 6 drb sertést, Alberti- Irsáról 1 árus 2 drb sertést, Szabad-Szállásról 1 árus 5V2 drb sertést, összesen 33 árus 294i/a darab sertést és 88 drb süldőt. Forgalom élénk. Árak a kővetkezők: Friss sertéshús 1 kg , 1 q , süldőhus 1 kg , 1 q , füstölt sertéshusi kg ,

12 1776 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. 1 q , szalonna zsírnak 1 tg , 1 q , füstölt szalonna 1 kg , 1 q , háj 1 kg , 1 q, disznózsír 1 kg , 1 q, kocsonyahús 1 kg , 1 kg., füstölt sonka 1 kg , 1 q krig. Budapesti tafearmtatvásár. (IX. kerület ' Meatertiíczft nov. 24 A székesfővárosi vásárigazgatóság ídentéefs a Röste'.ek" részére). Felhozatott a szokott községekből 162 szekér réti széna, 83 szekér muhfir- 49 szekér zstipszalina, 18 szekér alomszalms. 0 szakér takar aíny szalma, 5 szekér tengerissár, 7 szikár egyéb takarmány (jabosbükk^n-, sarjú stb.) 700 ssák ssecska. á forgalom közepes. Arak q-ként a kővetkezők: réti széna , muhar , ígapss&lma , alomszalma , asyéb takarmány lóhere, tak»rro4tiyszalms (100 kéve) tsngariszár Inozeras, sarjú szato&bsecskfi , széna. aj, zabosbükköny öoaze?, >Of«issám 281, B«ly 365,300 kg. állatvásárok. Budapesti szurómarhavásár. November hó 23-án. A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóságának jelentése. Felhajtatott: 246 drb belföldi, drb galicziai, drb tiroli, 66 db növendék élő borjú, 20 db élő bárány ; 135 drb belföldi, drb galicziai, drb tiroli, drb bécsi ölött, drb növendék borjú, drb ölött bárány, drb élő kecske, drb ölött. A vásár hangulata lanyha volt. Árak a következők : Élő borjuk : belföldi frtig, kivételesen 46 frtig dbonkint, - írtig, kivételesen frtig súlyra, növendék borjú 21-^-26 frtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig súlyra. Ölött borjú: belföldi frtig, tiroli - forint. galicziai. frtig, növendék borjú frtig dbkint, ölött bárány 0' frtig, bécsi ölött borjú frt, kiv. frtig súlyra. Élő bárány frtig, kivét. frtig,élő kecske frtig páronkint. Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár évi november hó 23-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére. Felhajtatott: 154 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 4 db, közép 9 db, alárendelt db. Fejőstehén : fehér 0 drb, tarka 57 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó, fehér db, jármosbivaly 9 db, bonyhádi 75 db, hizlalni való ökör db,üsző 0 db. Jármos ökrökben az üzlet pang. Fejős tehenekben változatlan. Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos ökör, középmin. jármos ökör pár., alárendelt minőségű jármos ökör, Jármos bivaly é. s. mm., frtig páronkint. jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és pedig: Fehérszőrű magyar tehén, tarka kevert származású tehén , bonyhádi tehén kiv. frtig, tinó frtig páronkint. Budapesti vágómarhavásár évi november 23 án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a Köztelek' részére.) Felhajtatott : 3555 db cagy vágómarha, nevezetesen: 1186 db magyar és tarka ökör, 583 db magyar és tarka tehén, 1330 db szerbiai ökör, db szerb ökör, 15 db boszniai ökör, 190 db szerbiai tehén, 159 db bika és 92 db bivaly. Minőség szerint: 462 darab elsőrendű hizott 2642 db középminőségü és 451 db alárendelt min. tehén db elsőrendű hizott ökör, db középminőségű ökör és db alárendelt min. ökör; db elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, db alárendelt minőségű tehén. Vágómarhából a felhajtás 200 drbbal nagyobb volt, mint a mult héten s az időszakhoz képest nagynak bizonyult. Jó minőség, mint rendesen, könnyen kelt, mig silányabbakat 1 frtt i 1 olcsóbban is nehéz volt eladni. Jó bivalyokat, tarka jó bikákat és teheneket a külföldiek kerestek. Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar Nov. 28. ökör jobb minőségű 30 34', kivételesen 36-, hizott magyar ökör középminőségü 26" 29-, alárendelt minőségű magyar ökör 23" 26-, jobb minő- Nov. 29. ségű magyar és tarka tehén , kivételesen tarka Nov. 30. tehén, magyar tehén középmin., , alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 19-32', szerbiai ökör jobb minőségű 22" 28 25, kiv. Nov , szerbiai ökör középminőségü , szerbiai ökör alárendelt minőségű, szerbiai bika Nov , kivételesen 33., szerbiai bivaly , kiv. frtig métermázsánkint élősúlyban. Budapesti lóvásár. Budapest, nov. 23-án. (A budapesti vásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére). A vásár forgalma élénk volt. Felhajtatott összesen 640 db. Eladatott 328 db- Jobb minőségű lovakból hátas 6 db, eladatott 1 dt. 150 írtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) db. eladatott db frtért, nehezebb kocsiló (hintós) 8 db,''eladatott 2 db frtért, igás kocsiló (nehéz nyugoti taj) 25 db, eladatott 11 db frtért, ponny db, eladatott 0 db frtért; közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló stb.) 80 db, eladatott 30 db frtért, könnyebb félék (parasztló stb.) 360 db, eladatott 210 db 30 50, frtért ; alárendelt minőségű lovakból 161 db, eladatott 74 db 8 22 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 135 db, az állatkert és kutyák részére vásároltatott 5 db, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott db, ragályos betegségre gyanús ló lefoglaltatott db, takonykór miatt a gyepmesterhez küldetett db. Kőbányai sertésvásár november 24. (Első magyar sertéshizlaiő - részvénytársaság telefon jelentése a.köztélek" részére.) A vásár csendes volt. Heti Decz. 15Í átlag-írak : Magyar válogatott kilogrammos Decz. 16. nehéz , kg. nehéz kr, öreg 300 kg. tuli -0 kr, vidéki sertés könnyű kr. Szerb '0 kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% engedmény szokásos. Eleségárak: Tengeri ó 5-80 Decz. 22. forint, árpa 6-30 forint Kőbányán átvéve. Helyi állomány: November 17 én maradt darab Felhajtás: Belföldről 811 darab, Szerbiából 1715 darab, Decz. 22. Romániából drb, egyéb államokból darab. Összesen 2526 db. Főösszeg db. Állomány Decz. 28. és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I X. kerület) 2835 drb, belföldre Budapest környékéré 1109 drb, Bécsbe 482 drb, osztrák tartományokba 793 drb, Ausztriába db. Német birodalomda darab egyéb országokba darab, összesen 5234 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállásokban elhullott 0 darab, waggonokból kirakatott hulla darab, borsókásnak találtatott 15 darab, összesen 15 db. Maradt állomáuy drb. A részvény-szállásokban 8979 drb van elhelyezve. Az egészségi és tranzitószállásokban maradt XI/ db. Felhajtás : Szerbiából 1715 db, Romániából drb, összesen 7555 drb. Elhajtás : 2602 drb, maradt állomány 4953 drb ás pedig 4953 drb szerb és db román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től máig 432 drb a fogyasztás alól kivonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. Sovány serlésüzlet. (A magyar élelmiszer-szállitó részvénytársaság heti jelentése november 24-én.) Kőbányának Ausztriába irányuló kivitelét tiltó rendelet nem gyakorolt befolyást az üzletmenetre. Á kinálat, főleg könnyű sertésekben még mindig igen jelentékeny, de az árak, daczára hogy a vételkedv javult, nem változtak. Élénk kereslet nyilvánult külölönösen 2 éves (páronkint kg.) sertések után és ilyenekért a multheti árak könnyen voltak elérhetők sőt kivételesen 40 krért is történtek eladások. Árjegyzéseink a következők voltak : Sertésvészen átment sertések árai: kg. (páronk.) súlyban krig , , Sertésvészen nem átment malaczok árai kg. súlyban páronkint 28 32, pusztán átvéve 4 /0 levonással. Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken felül.) Nov. 25. Nov. 27. Nov. 27. Nov. 28. (Kivonat a hivatalos lapból.) Kis-czelli kir. jbiróság Kisvárdai kir. jbiróság Budapesti kir. tvszék kir, tvszék Margittai kir. jbiróság Pécsi kir. tvszék atkviha- özv. Schwarcz tóság Béláné atkviha- Komáromi tóság János atkviha- Kis-czelli tóság takarékpénztár atkviha- Ferenczy tóság Emil atkviha- Koltor tóság László atkviha- Nikolics tóság Melánia a tkvi ha- Bárányi tóság Menyhért Decz. 9. Decz. 10. Decz. iá. Decz. 13. Decz. 13. Jan. 2. Jan. 30. kir. tvszék Maro s-ludasi kir. jbiróság Budapesti kir. tvszék atkviha- Somossy tóság Károly atkviha- Hirsch tóság feld Zsigmond atkviha- Treutner tóság Ignácz' atkviha- Betegh tóság Ferencz atkvihar Krug tóság Teofil atkviha- gr. Bethlen 2579i tóság Dezső atkviha- Kiss tóság Róza atkviha- Klosovszky tóság Ernő és társai atkviha- Pongrácz tóság Ábrahám atkviha- gr. Zichy tóság Ferraris Lajos ki atkviha- Kudits tóság Emilia atkviha- dr. Rosen tóság berg Theofil a tkvi ha- Tukovits tóság Márton és neje atkviha- Niklesz tóság János atkviha- Perich '80 tóság Károly Szerkesztői üzenetek. Irógazda. A Köztelek" lapban és melléklapjaiban közölt czikkek tiszteletdíjban részesülnek, a szerkesztőség belátása szerint megállapítandó kulcs szerint. A tiszteletdijak minden hó végén szoktak kiutalványoztatni; a kirovás és postai szétküldés közben 8 10 nap is elmulhatik. K. I?. urnák, Mosdós. Beszerzési forrás : Segesv.' ri baromfitenyésztő egyesület, Oderszky Lajos Mozgó és. Kerpely N. Pozsony. B. K. urnák. A szegedi kiállítási sorsjegyek már október hó elején érvénytelenekké váltak. Tudakozódásai tehát későn jöttek. saasry. saa. gr?es;gib «talajtana. Aa egysbülati tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő é* kiaáásért felelős -. Forsíer 6éza az 0. M. G. K. ig&sgaíöjs ffelelős szerkesztő: SaüaaBy Koltác m 0. M. G. E. BBorkaatóő-titkára. - Társszerkesztő: Bmáis* Brrasaa*, az 0. M. G, E. titkára. ^Elsőrangú hazai gyártmány} Magyarország legnagyobb és egyedüli gazdasági gépgyára, mely a gazdálkodáshoz szükséges 90T összes atkviha- Stieder gazdasági gépeket gyártja. tóság György a tkvi ha- Radin Rendelések megtétele előtt kérjük minden tóság István szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk atkviha- özv. Csécs Uj fordulni. pl tóság Józsefné Részletes árjegyzékkel atkviha- Wittek 554C0 19 és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szol- H tóság Ferenczné g álunk. atkviha- id. Weisz tóság. Mór j^ ggjpszbbtkaváyók p J~Morzgolik BB^M

13 95. SZÁM. 9-IK fivfolyam. KÖZTELEK, Í899 NOVEMBER HO [Vintschgauihasas tehenek! tejelési k é p e s s é g liter, melyet több oldali bizonylatokkal i Répavágók, Darálók I Gözfüllesztö I készülékek ' legújabb, legkényelmesebb berendezéssel. U H R A T H és T Á R S A mezőgazdasági gépgyárosok * * B U D A P E S T E N, * * V. ker., Váczi-körut 60. sz. Gőzoséplőkészletek 10 iáesrőieg. Ipar-mozgonyok 100 iéerőig. A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs. : szarvasmarha, horju, juh, kecske, bárány és sertések MIT bizományi esaesásáwai foglalkozik. A bizományába küldött állatokat kísérő nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak az eladásnál nem szükséges jelen lenni. A feladott állatokra a feladási-vevény ellenében megfelelő előleget nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. Vasúti küldemények czimzendök: Vásárpénztár, Budapest, Ferenczváros Levél-, sürgöny, telefonczim: VÁSÁRPÉNZTÁR BUDAPEST." SACK RUDOLF epeíiilí tépiselője laiyarorszápi P H # i P E I t S A M U I Budapest, Vácz!-kői>ut 52. szám. Előre bocsátva, hogy Sack Rudolf világhírű gyárt- j Hiányai eredeti minőségben csak nálam kaphatók: I Ajánlom közkédveltségü egyetemes és többvasu I ekéimen kívül sík és dombos talajra egyaránt I kitűnően alkalmas sorba- és szórva vető- I gépeimet szecsifairátg'ó-, répa ágö g'épeiiitet. SZési, jé.xg&ay- és ^éska.j'fe&oxm járgányaimat, " iel s e zíkezé e tf obb takarmánypároló készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket Mindenről kimerítő éurjegyasék: és készséges fel-rll&g'osit&aole. a I P I C K O S W A L D n ü, VIII. Külső Kerepesi-út 1. sz. Magyar pokróczok" a n. é. gazdakozonség figyelmébe ajánlva! Czégünk a legnagyobb uradalnagyságu gyobb pok Lfo5ktaí, ete i4os c Szétküldés kétszer naponta utánvét vagy a pénz előleges beküldése mellett. Nem tetsző áru kicseréltetik, esetleg a pénz visszaadatik. 3 forinton felüli rendeléseket bérmentve küldünk. I^e-wél- vagy s-ü.rg'öja.yciziaaa.: SZŐNYEGOTTHOHT" BUDAPEST. VII. ker., Kerepesi-ut 10. Eladó szőlővessző. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület istvántelki immúnis" homoktalaju szőlőjéből a következő európai és gyökeres szőlővesszők eladók. 1 éves Tramini piros 3,000, 14 fr gyökeres európai vesszők. Piros Bakar 1,000 14, Olasz Rizling 15,000 ezre 14 fi 2 éves Nagy Burgundi Mézes fehér 5,000, 14. 3, gyökeres európai vesszők. Szent-Lőrincz. 2,000, 14 Olasz Rizling 8,000 ezre 18 frl Nemes Kadarka , Mézes fehér 1000, 18, Yeltelini piros 3,000, 14 Chasselas blanc Madelaine angevino, 1, Nagy Burgundi , 18 OrszágosMagyarGazdaságiEgyesűlet Budapest Kőztelek" intézendök. Az elszállítás tavaszszal vagy őszszel történik a megrendelés sorrendjében. A megrendelésnfi! % vesszők fele ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik be. Csomagolásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. Igazgató.

14 1776 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. GANZ és TÁRSA ÍJ Budapesten. *** Petróleummal és adómentes benzinnel hajtott motorok gazdaság czéljaira (BÁNKI ét CSONKA szab. rendszere). Mechwart-féle gőzekék és petroleumekék. Hengerszékek, kőjáratok és teljes malomberendezések. Turbinák. Villamos világítási Részletes árjegyzékeinket kívánatra megküldjük. erőátviteli berendezések. - Díjjal kitűntetett, W e s t f a l i a ' S e p a r a t o r KUHiurs: m gazdasági gépgyára M N B A N. Alakult Szecskavágóit, répavágóit, daráló gépeit, angol Rapid'darálók erőhajtásra, knkoricza-morzsolóit, takarmán jjj jl A czég ajánlkozik par teljes takarmány kamra berendezések fervezésöra és eszkőzsésére. F Ő R A K T Á R : Budapest, VI., Váczi-körut 57/a. Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, inden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és iparczélokra. SOWEIt-BARFF féle szabadalmazott inoxydá- 4 s módszer szerint inoxydált szivattyúk rozsda ellen védvf Árjegyzékek ingyen és bénnentve. W. GARVENS, Wien, legújabb javított rendszerű tizedes, százados és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommerlegek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 14. u. Schwarnenbergstrasse 6. Má»í, ros»*. nt' sxtéa ellen, a tehéntej já.ittaa «a a tejei kópeaség szaporítása érdekélten. Vl doboz íra 71) kr., V«dob IÍ5 kr. Csak a fenü védójesrygye! valódi minsséffben kaphatí : (Ssszas gyógyszertárakban 6a drosfíriiilrbail. F5rait4l- Kwiada Ján. Ferenc,. éa kir. oaztr.-magy., romta Mr. és bolj-ír udr. arillitó. KBrCIJÍTI CTÓQTSZERáSZ, KOBlTBCBPBfl BÉCg Mellcttjmagolás, bécsi indóháztól szállítva:,, tartány ca 25 kiló, kilónként 40 kr., tartány ca * 1 50 kiló, kilónként 35 kr., postán ingyen csomagolás és bérmentesen 4 kilós, é kiló 1 pléhszelenczében 2 frt 50 kr., 4 kiló 4 pléhszelenczében 3 frt. JustE.A.ésTársa BECS XII/2. Láncz-szivattyuk Szokványszerfi fásojtványokat ós sima és gyökeres amerikai szőlövesszöket mérsékelt árak mellett eladok : 4372 Ca pari Frigyes Medgyesen, Síagy-Kükülló'megye. iiiinihiiii Árjegyzék kivánatra bérmentve. Telepeimet csodálatra méltó állásuknál fogva ez év folyamán szőlőszeti és gazdasági egyletek ismételten meglátogatták és azokat megtekintve egyhangúlag mindig ugy nyilatkoztak, hogy a telep nem találja párját az országban. Egy ilyen egyesület elnöke az ojtványtelepemről azt mondta, hogy egyáltalában lehetetlennek tartotta ily kitűnő eredmény elérését. Tessék próbamegrendelés által a fentiek helyes voltáról meggyőződni. Móczár Andor kunfélegyházi szölö-nagybirtokos immúnis vesszöiskolája500fajbantermelt gyökeres szölövesszöre megrendeléseket elfogad. i rjegyzékkel bérmentve Josef Klemen! - gépgyár Hrolietz bei Raudnitz Böhmen.

15 95. SZÁM. 9-IK fivfolyam. KÖZTELEK, Í899 NOVEMBER HO jjazai Jjpa h Csakis FUCHSÉSSCHLÍGHTER. Budapest,VIJász-ufcza 7. H-aiaku aczél patkó-sarok. Tetemesen olcsóbb árak.» Folyton éles; csülöklépés lehetetlen. 1 Biztos lépés által a lovat kiméli. ' Kaszab és Breuer Budapest, Külső Váczi-út 91. Patkoló anyagok és csavar-árok gyára. Hazai Ipart pártoljuk. Dr. Roboz Zoltán gftizdashlgi egyleti titkto^^^ mérleg szerkezeteik. *S>fie»5esaaiott Faií-baEiISB--mérlegek százados rendszerűek, to!6- séiyos fémmérőkarral bírnak s a Más-a tett terület tsalafiem t>»mtaa yealőem mérlegelik. Tartésaás, geratosaág' és KSntayfl KeEeléaftKnél fogva ugy hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert legcit tüne&b mérlegelt. Gazdaság^-, azokét*-, siraa^ifea-, a»ák- éa i»akiág»í méhtegeiiiakqt ezélszerfl és a czélnak megfelelő szerkezetüknél fogva klíiürüsen a gazdák, gazdaságok és uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tizedes mérlegek árainál nem magasabbak, a hitelesítés, csomagolás és loco vasútra való feladás költségei már benfoglaltatnak. Gazdaság egyesületi tagok árkedvezményben részessm. Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrende lések közvetlen központi irodánkhoz, Andrássy-ut 14. czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítással szintén központi irodánk szolgál. FAMffiS MÉRLEG és GÉPGYÁR " " BUDAPEST, Andrásty-ut 14. Gyár: KM Váozl-ut 156. Actiengesellscliaít Staülwerke Weissenfels ezelőtt Goeppinger & Co. Weissenfels, Szabadalmazott A hordóban levő folyadék nem vészit súlyából kiszivárgás, felszívódás és apadék által. Nincs tűzveszély. Oberkrain. Kapható Amerikai szabadalmazott aczianczolí forrasztás ni 31. Árjegyzéket ingyen és 7217 bérmentve. Kiváló szakember vezetése alatt állott nagyméretű tenyészállat szállítónál több éven át alkalmazva lévén, abban a helyzetben vagyok, hogy tenyész- és haszon állatokat valamennyi Tiral-ban honos szarvasmarha fajtákat, külöiber-lnnthalit és Lechthalit, Etschthalit és Wippihalit, Zillerthalit és Pusterthal- Duxit ugy szintén Pinzgau-Möllthalit legeredetibb minőségben kívánatra önállóan szállíthatok vagy a bevásárlást jutalék ellenében eszközölhetem. Ennélfogva ajánlkozom a t. cz. birtoktulajdonosok, uradalmi intézőségekés gazdasági egyesületeknek, hivatkozással a legjobb, referencziákra. FRANZ EBERHARTER F A J T E SSI^r É S Z " Se SÍI im Zillerthal, Tirol Magyar kir. államvasutak /C/III. sz. Hirdetmény. (Mérsékelt áru közvetlen mene'jegyek kiadása Fiume és Bécs kőzt Budapesten át. A m. királyi államvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint, a fiumei forgalom emelés és a Fiume környékén fekvő Abbázia, Czirkvenicza stb. üdülő helyekre való utazások megkönnyebbítése czéljábói, Bécs és Fiume közt Budapesten át egész éven át igen mérsékelt áru közvetlen menetjegyek kaphatók a következő menetdijak mellett, u. m.": Gyorsvonat I. oszt II. oszt Személyvonat III. oszt korona. A jegyek 8 -napig' érvényesek és ezen idő alatt Budapesten az utazás láttamozás tetszés szerint megszakítható. Ezen jegyek válthatók: A magyar kir. államvasutak menetjegy irodáiban Bécsben és Fiúméban, Cook Tamás és Son, és Schenker & társa czégeknél Bécsben, Nagel & Wortmann czégnél Bécsben és Abbáziában, Stangen Károly czégnél Berlinben, E. R. Brizzi & Társa czégnél Milanóban, Antonio de Faoli czégnél Velenczében, továbbá Fiúméban a pályaudvaron, végre Bécsben a szab. osztr.-magy. államvasuttársaság és a Nándor császár északi vasút állomásain. Budapest, 1899.' évi november hó 17-én. A magy. kir. államvasutak. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Fehérmegyében, Sárbogárdtól kocsin egy órányira a kis-loóki pusztán 40 kat. hold különböző korú tölgy és akáczfa erdő fája november 27-én reggel 9 órakor a helyszínén tartandó árlejtés utján egészben vagy parczellánkint eladó. Bővebb felvilágositást ad Csányi Ferenoz uradalmi intéző, Kis-Loók, u. p. Sárbogárd. 8902

16 1776 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. Deczember hó folyamán jelenik meg az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kiadásában Gazdasági Számviteli Naptár évre. czimmel egy díszesen s teljesen vászonba naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal kötött, ellátott nagy alakú egyszeri számviteli könyv, a melyet minden gazda számvitelének bejegyzésére az egész éven át használhat. Ára díszesen bekötve 75 kr., portómentes megküldéssel 85 kr. Előfizetéseket elfogad a KÖZTELEK" kiadóhivatala Budapest, IX. ker., Ullői-ut 25. szám. 2165/1899. szám. Versenytárgyalási $ # $ hirdetmény. A bábolnai m. kir. állatni ménes és ménteleposztály HMM), évi 5000 métermázsa zab szükségletének biztosítása végett folyó évi deczember hó 6-án d. e. 10 órakor a bábolnai m. kir. ménesbirtok igazgatóságánál zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvános ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. A részletes szállítási feltételek alulirt igazgatóságánál a hivatalos órák alatt betekinthétők s kívánatra megküldetnek. Az 1 koronás bélyeggel ellátott s zárt Ajánlat 5GOO q. zab szállítására" felirásu borítékba foglalt ajánlatok, melyekben kiteendő, hogy ajánlattevő a szállítási feltételeket elfogadja, legkésőbb fent kitett határidőig alulirt igazgátósághoz nyújtandók be. Megkésve érkezett és kellőleg fel nem szerelt ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. Bábolna, évi november hó 15 én. A bábolnai m. kir. állami ménesbirtok Ajánlják nagy raktárakat mindén patkolási czikkből és ezen szakmába vágó kfilönle- 9 gességreliből. Továbbá ajánlják szabadalmazott, kiváló szakférfiak által legjobban ajánlott patkóikat igáslovak és paripák, ugytén ökrök vasalására. Különösen kiemeljük czégünknek legújabban szabadalmazott rudvasalásait és kengyeleit. M. HANN' 8 SÖHNE I. cs. klr>. udvari patteolisi -szfcöz-szállitó, j B E C S, II., RENNGASSE G. SZflKB. mmi Haszonbérleti hirdetmény. Özv. Bicskey Krisfófné férje halála miatt a tószegi tetétleni határban 1100 hold területű haszonbérletét okt. 1-től, esetleg azonnal átadja. Felvilágosítást Glatz BéBa jószágfelügyelő ad Abonyban Hirdetmény. a) Mágocsi uradalom Tibor szőlőtelepén 76,000 darab gyönyörűen fejlődött, szokványképes, gyökeres, fás, borfajta szőlőojtvány 1000 darabonként 130 frtért és 20,000 drb válogatott csemegefajta, gyökeres, fás szőlőojtvány 1000 drbonként 150 frtért eladó. Az ojtványok alanya Ripária Portalis. Ügy az alany, valamint a nemes faj azonosságáért felelősség vállaltatik. Posta és távírda: Csongrád-Mágocs. Vasútállomás: Orosháza, Szentes és Sámson. Megrendelhető legkisebb mennyiség 100 darab. Nagyobb mennyiségű megrendeléssel vagy egy vevővel szemben megfelelő árengedmény. Minthogy az uradalomnak nem czélja, vevőfél kizsákmányolása, hanem épen ellenkezőleg kiszolgálása és ez alapon telepe jó hírnevének biztosítása: minden vevő félnek megengedtetik, hogy az ojtványokat itt a helyszínén megtekinthesse, esetleg meg is válogassa, vagy megválogattathassa. Elküldés utáni kifogások azonban nem vétetnek figyelembe. b) Ugyancsak s mágocsi uradalom Tibor-szőlőtelepe a jövő 1900-ik évben készítendő 1.000,000 gyökeres fás ojtvány és 500,000 drb sima zöldojtvány eladására előjegyzést nyit, És pedig: borfajokból gyökeres fás ojtványokat.1000 drbonként 120 frtért, sima zöld o:tványok 1000 drbját 80 frtért. Csemegefajokból ellenben gyökeres fásojtványok 1000 drbját 140 frtért, sima zöldojtványok 1000 drbját pedig 100 frtért. Kitett árak J /4 része az előj egyeztetéssel egyidejűleg beküldendő, mely összeg megrendelő fél javára letétbe helyeztetik és 5o/o kamata ojtványátvételnél beszámittatik. c) Végre ugyancsak fentnevezett uradalom telepének szüksége van 500,000 drb 2 méter hosszú hasított tölgyfakaróra, melyre árajánlatok és minták kéretnek. Bővebb felvilágosításokkal az intézőség készségesen szolgál. Kelt Csongrád-Mágocson, november hó 15-én. Mágocsi uradalom Tibor-szőlőtelep intézősége. 4457

17 95. SZÁM. 9-IK fivfolyam. KÖZTELEK, Í899 NOVEMBER HO Legszebb karácsonyi ajándék,frfrfc EGYIPTOM" M A G Y A R T A H Á H O K T A N Ú L M Á N Y K Ö J N Y V E. SZERKESZTETTE KÖRÖSI LÁSZLÓ. Gyönyörű fc fc fc ^ $ kiállításban, páratlan fc ffr $ $ disskötéssel, 100 képpel. Ára 6 forint. Megrendelhető a KÖZTELEK" kiadóhivatalánál, B U D A P E S T, ÜIIői-üt 25. (Köztelek.) sz. ALAPÍTTATOTT 1802, ÉVBEN. ALAPÍTTATOTT ÍVBEN. Bánhegyi C. J.,Az arany kalapácshoz" IV., Rostély-utcza 13. Lószerszám vereték és kellékek. Kész istrángok, angol gyeplők, nyergek, lovagló szerek. Nyeregszappan, angol börlakok, szerszámmáz, Kwizda-fluid. Halászati czikkek. Szabadalmazott patkány és egérfogók. Szerszám nagykereskedés minden iparág részére. -' Árjegyzék ingyen és bérmentve. Magyar királyi államvasutak /99. szám. Hirdetmény. (Tanuló-bérletjegyek életbeléptetése Holics-Szakolcza és Hosszumező-Máramaros-Sziget között.) A magyar királyi államvasutak igazgatóságától nyert értesítés szerint f, évi deczember hó 1-től kezdve Holics és Szakolcza, továbbá Hosszumező és Máramaros- Sziget állomások között egy és három hónapig érvényes tanuló-bérletjegyek fognak kiadatni. A tanuló-bérletjegyek árai a következők: egy hóra érvényes a II. kocsiosztályban 8, a III. kocsiosztályban 5 korona, a három hóra érvényes a II. kocsiosztályban 20, a III. kocsiosztályban 12 korona. Ezen tanuló-bérletjegyek a magy. kir. államvasutak igazgatóságának titkárságánál (Budapest, Andrássy-ut 75.) kaphatók. Budapesten, évi november hó 14. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) 1ARSCHALL A/ kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, gözfürésze és fahajlitó telepe Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. Ajánlja: landauer broom, félfedeles, nyitott vadászkocsijait és hintóit, igen könnyű és elegáns kivitelben és a legkülönfélébb alakokban. 5 elsőrangú éremmel kitüntetve. Tiszti ém lts s i lovagló eszközök! Géphajjtészijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. Mintaraktár a keree edelmi nmzeiim államáé kiállításában Budapesten, Városliget. KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.

18 1778 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-1K ÉVFOLYAM. ÍJ Van szerencsénk ajánlani la-vatolt tisztásaiba Thomasfos zf át N s zt et szavatolt 15 Wo citrítban oldható foszforsavtartalommol éa % porfinomsággal. Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és olajnövények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, kiváltképen a rétekre. ILegrjoftSi, leghatásosabb és legolcsáfofo fosaforsa^tí-ág-ya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az összes fczuperí'osacfáíoíiat. A czitrátban oldható foszforsav-tartalomért szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál A csehországi Thom&sim'ívek prágai foszfátliszt eladási irodájának vezérképtiselősége a magyar korona orsz. térülőién K A L M Á R V I L M O S, EEartelIin a legfinomabb flokányaemesltőtrágya kiz. eladása. Kainit. : IparoM és gazdaságok részére ajánlja a " Drezdai lolowár r.-t Minden kiállításon és versenyen első érmekkel és dijakkal kitüntetve. Több mint 4000 motorüzemben lóercvel. Vezérképviselet: Gellért Ignác* Budapest a t c z a i l o k ö m o t i v o k, gőzoséplőgépek hajtására a fékerczegl vasmüverből. A gépek vásárlásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szíves tudakozódások ErzSiorzogücii arase^a! - Oipection in Teschen in Schlesien, ezimen Horona-dupla-fegyver! Korona fegyver, dupla-fegryver, háromraraszn stto. Törvényesen védve 11 szabadalom által. A jelenkor legjobb vadászfegyvere, kézzel, valamint önmagától felhúzódó z., önműködő biztonsági zárral, úgyszintén önmagától működő huvely kilökővel. Különleges kiváló szerkezettel. Fűkért 6. szabadalma. m- FŐKERT G. fegyvergyára, Weipert, Erzgebirge. Kitüntetve Ő felsége a király, a szász és szerb királyok által. 32 dijérem. Knuth Károly mérnök és gyáros. VII. teer. - GYÁB ÉS raoda mmpesr, fiiaray-etcza 6 8. szám. Elvállal: Kuzponíl-, víz-, lég- és Bazfütések, légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, closettek, szivattyúk, vizeraművi emelőgépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és róleum váladékból nyert gázok értékesítését czélzó készülékek létesítését, városok, indóházak, nagyobb épületek és gyárak számára. Logjelib mtafeégs kfiagyag-ossvsfc raktáros. (iírakpiií HUCIÉ gép- és rostalemezgyár, malomépitészet B u d a p o s i o n, W., Emimé V á c z l - u í A j á n l : Olajsajtéhat Viznyomással és kézi hajtásra Olajmagzuzógépeket Iajiiagp rli lögép feet Olajmagpépgynrógépeket Olajmagbajaló járatokat és teljes Olajgyári berendezéseket Arjeg-ysékelc ing-yen és "bérnaen.-fc/h'e.

19 95. SZÁM. 9-IK fivfolyam. KÖZTELEK, Í899 NOVEMBER HO Az országos szőlőojtványtelep részvénytársaság amerikai gyökeres és sima vesszőkre, továbbá szőlőojtványokra megrendeléseket elfogad. A fajokra, árakra és szállítási feltételekre készségesen Tálaszol az Igazgatóság, Arad (csanádi palota). ^layton & Shuttleworth sz. a legjutányosabb árak mellett ajénltatnak:. «ö Lincolni tsrzsgyárunk a világ legnagyobb locomobil- és csépiggép-gyára. HIRDETÉSEK linden egyéb gazdasági gépek. Colnmbia-Drill" legjobb sorvetsgépek, izecskav&gők, répavájfők, kukopieza-morzsolők, darálők, Srl6-malmok, egyetemes aczél-ekék. felvétetnek a kiadóhivataltoai! BUDAPEST! ftoixi.nt 8S-ük «eím. Tejgazdasági Zsebnaptár az 1900-ik évre E L S Ő É V F O L Y A M. Szerkeszti és kiadja: JESZENSZKY PÁL - az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárja. A Zsebnaptár tartalma g Naplói rész. Jégyzék napló : az állatállomány, takarmányozás, próbafejések, vaj- és sajtnyeredék stb. bejegyzésére. Állattenyésztési-, takarmányozási adatok. eljárások, tejgazdaságok mikénti berendezése. Tejgazdaságra és állatforgalomra vonatkozó összes törvények és rendeletek. V. Tejgazdasági intézményeink ismertetése.. Gümükór elleni yéde: ; kezés. Yasut, posta fitb. stb. jtra: 0. JVC. E. tagoknak, a Gazdatisztek örsz. Egyesülete, valamint a Jejtermelők Egyesülete tagjainak ajánlott küldéssel 1 frt 65 kr. B o l t i á r a 2 foi'h ít. Tejgazdasággal Megrendelhető a Köztelek" kiadóhivatalában, Budapest, IX., Ülló'i-ut 25. Mindennemű tejgazdasági eszközt és gépet szállít, tejgazdasági telepeket és tejszövetkezeteket rendez be az Separátor Részvény-Társaság ezelőtt Pfanhauser A. Budapest, VII., Erzsébet-körut 45.

20 1776 KÖZTELEK, NOVEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. SANGEHHAUSENI GÉPGYÁR Magyarországi gyártelepe BUDAPEST, KÜLSŐ TÁCZI- ü T SZÁM. Első és egyedüli magyar special gépgyár. GYÁRTMÁNYOK: az összes mezőgazdasági iparágak számára szükséges gépek. Nevezetesen: Czukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyárak és Szeszgyárak teljes berendezése és átalakítása. Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és czukorgyárak terén. Szeszgyárak berendezése hosszabb lejáratú törlesztéses kölcsön w?:tlett. Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a H OFFM El STER-GŐZ MOTOR a legjobb, a legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Helyettesit minden gőzgépet és locomobilt. Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép hajtására a legalkalmasabb. Fűthető szénnel, fával, cserrel és minden egyéb hulladékkal. Minden nagyságban, 1/2 lőerőtől kezdve egész 30 lóerőig gyártjuk Minden szakbav'j tí felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készséggél szolgálunk. Seifert József, Pozsony,! cs. és kir. udv. fegyverszállító Az ló részv.-társ. (alapíttatott 1869.) Budapest Kőbányán,. j és sertéshizlalóknak a Hizlalda álloldalán fekvő, mintegy ^35000 darab sertés befogaszállástelepeit, *m ártézi kúttal, vízvezetékkel, " imal és szállóval vannak és darált eleség és eladással, folyószámlára slmes elhelyezése mellett, iesszebb menő előnyöket gondoskodva van. dijaztatik.) 8430 A kőbányai Király-Sörfőző, ÁRPA, BCZA, REPCZE betakarításához szállít Les Szeged. KÖTÉL, ZSÁK és PONYVA áriapunkat készséggel küldjük Hirdetmény. (Üj személy- és podgyász-díjszabás életbeléptetése. a. Somogy Szobb Barcsi h. é. vasúton.) A magy. kir. államvasutak igazgatóságától nyert értesülés szerint az előbb nevezett h. é. vasúton évi január hó 1-én uj személy- és podgyász-dijszabás lép életbe, melylyel az évi szept. hó 1-én életbelépett díjszabás érvényen kivül helyeztetik. Ezen díjszabás a magy. kir. államvasutak dijszabás-elárusitó irodájában (Budapest, Csengery-utcza 33. sz.) 20 fillérért kapható. Budapest, évi nov. havában. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) f f f t f f f t f f f f f g^tr^s: szabási füzet uj kiadása. A gács-magyár közös forgalomban évi január hó 1-én uj II. rész '4. díjszabási füzet fog. életbe léptetni, mely díjszabási füzet egyes áruczikkekre közvetlen díjtételeket tar- Ezen díjszabási füzet kiadása folytán az évi japuár 1-től érvényes II. rész 4. díjszabási füzet érvényét veszti. Budapest, nov Magyar, kir. államvasutak egyúttal a részes vasutak nevében is'. (Utánnyomás nem díjaz- re idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavaroknál, gyengeségnél stb. kiváló sikerrel használtatik és egyúttal legkellemesebb üditö ital. Vidékre, kőbányai vasúti állomáshoz szállítva; nagy palaozk: 19 kr., kis palaczk 13 kr. fogyasztási adóval együtt. Vidékre legkisebb szállítmány 30 palaczk. Betét: nagy ládáért 1 fit 60 kr., kis ládáért 1 fit 20 kr., palaczkért 6 kr., mely azoknak bérmentes visszaadásakor visszaszolgáltatik. megrendelhető: a gyári irodában Kőbányán, a városi irodában VII., Kertész-u. 40. és a vidéki raktárosoknál. Budapesten kapható minden nagyobb fűszerkereskedésben és poharankint a Quisisana 7793 automata buffet-kben is. IIVRQrilT Á C RAT olaj- műszaki é s gazdasági czikkek. U l S l S v i m S i V» D A i i n ^ l P Budapest, TI. ker., Vörösmarty-utcza 46. Raktár következő czikkekben: Gépolaj, Repcze- és Olívaolaj, Elsőrendű L Ó p o k r Ó C Z O k : ITovotte-kenőcSi Kocsikenőcs, Petrolenm9 Császárolaj, Vaselin, Faggyú, Takaréponyva, Kátrángyártmányok, Zsák, Permetező, Gépszijak, Balataszij. Műszaki czikkek malmok- és szeszgyárak részére. Önműködő kenőszelenczék stb. ^^m Árjegyzékkel és külön ajánlatokkal kívánatra szolgálunk, m m m

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

ó á í á á ő ű á á ö ű á ó í ő á ő í á ó á í í Í á ő ű á á ő á ö í ő á á á á á ó ö ó á ó á ó ó ó ö á á ö ű á ó í ö í á á É ő ö íí á ö í á á ö á ó ő ó ö á á á á ö á ő á ó á ö í á ó ü ó á ó ö á ó ű ö í ü

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

í í ü ö ú ü ö ű é é í ú ú ő é é é í ő ő ö ű é ü ő ö ö ö ü ő é é é Í é ó é ó ó é ö ű é ő ő é ö ű é ü ő ö ö ö ő é ó é é ö Í é ú ó ő ö í é é ö ú é é ú ó é é é ó ü é ó é ő ü ó é í ü ű ö é é ő é é í ő ó í ó

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

Á Ó É É Ó É Ü É ö É É í É É ó ó ó ó í ö ő í ó ö ő ö ó í ö ő ö ő ó ö ó ő ű ü ő ű í ó ö ö ő ü ő ó ű í ó í ó í ó ú ú í ö ú í ó ű í ű ő ó ű ó ő ü ő ő ó í ő í ó í ó ü ő ő í ó ő ó ő ő ü ő ó ó ó ó ó ő ó ő í íó

Részletesebben

Á Ó Á Á Ö Ő ó ó ü ő ő ó ö í ö ú ő ö ű ű í ü í ö ö ö ü ö ö ü ő ü ő ó ü ö í ó ú ü ó ő ü ü ő ó ú őü ű í ó ü í ő ő ú ó ö ü í ö ú ó í ö ö ö ú ö ő í ő ú ü í ó í ü ó ó ű ö ű ö ő ö ű ő ö Á ő ü ó í Á ö ó őí ú ö

Részletesebben

Á í Á É í ü ő ö ö ó ó ó ö ó ő ő ö í ó ő ő ő ó í Á í ü ő í ó ő í ő ő ő ő ű ő ú ó ő í ő ő ó ó ő ó ü ó ö ő ő í ő ő ö ő ő í ő ő í ő í ű ő ó ü ő í ő í ő í ü ü í ő ő ö ö ü ó ú ó ú ű ő ö ö í í ú ű ö í ő ű ő Ú

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben