A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT"

Átírás

1

2 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1) Fax: (06-1) J ó v á h a g y o m! Budapest, április 13. Dr. Bakondi György tű. altábornagy BM OKF Főigazgató A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egyetértek: Jóváhagyásra felterjesztem: Budapest, április 12. Budapest, április 12. Dr. Tollár Tibor tű. dandártábornok gazdasági főigazgató-helyettes Dr. Demény Ádám tű. alezredes igazgató Budapest, 2012.

3 TARTALOM I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 A BM OKF GEK jogállása, megnevezése... 4 A BM OKF GEK feladat- és hatásköre, irányítása... 4 Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között... 7 II. FEJEZET - Az vezetők felelősségi köre, feladataik, jogaik és kötelezettségeik... 7 A BM OKF GEK vezetője:... 7 III. FEJEZET - A BM OKF GEK VEZETŐI ÁLLOMÁNYA... 8 III. 1. Az Igazgató... 8 III. 2. Az Igazgató-helyettes (gazdasági vezető)... 9 III. 3. Az III. 4. Az Al / Csoportvezető III. 5. A részlegvezető IV. FEJEZET - A BM OKF GEK BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA IV. 1. A főreferens és az ügyintéző IV. 2. Az ügykezelő és a fizikai alkalmazott V. FEJEZET - A BM OKF GEK SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE A BM OKF GEK SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI VI. 1. ELLÁTÁSI OSZTÁLY VI. 2. LOGISZTIKAI TÁMOGATÓ OSZTÁLY VI. 3. KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY VI. 4. ILLETMÉNYSZÁMFEJTÉSI OSZTÁLY VI. 5. HÍRADÓ ÉS INFORMATIKA ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY VI. 6. JOGAR TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT ÉS HOTEL VI. FEJEZET - A BM OKF GEK MŰKÖDÉSE VII. 1. A működés alapjai, legfontosabb szabályai VII. 2. Az ügyintézés legfontosabb szabályai VII. 3. A kiadmányozási jog gyakorlása

4 VII. 4. Az értekezletek rendje VII. 5. A munkaterv VII. 6. A nemzetközi kapcsolatok általános rendje VII. 7. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje VII. 8. A szolgálati beosztások átadásának rendje ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Függelékek...Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

5 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) szervezeti egységeire terjed ki. A BM OKF GEK jogállása, megnevezése 2. A BM OKF GEK a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezethez tartozó országos hatáskörű, területi jogállású hivatásos katasztrófavédelmi szerv, feladatait a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) és egyéb kapcsolódó ágazati jogszabályok alapján hajtja végre. 3. A BM OKF GEK az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. -a alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 4. A BM OKF GEK a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) központi gazdálkodási és logisztikai támogató feladatokat is ellátó rendvédelmi szerve. A BM OKF GEK vonatkozásában az irányító és felügyeleti tevékenységet a BM OKF gyakorolja, tevékenységét a BM OKF gazdasági főigazgatóhelyettes alárendeltségében végzi. 5. A BM OKF GEK megnevezése, székhelye: Megnevezése: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Megnevezésének rövidítése: BM OKF GEK Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Postacíme: 1903 Budapest, Pf.: 314. A BM OKF GEK feladat- és hatásköre, irányítása 6. A BM OKF GEK feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg. 7. Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek körét a BM OKF GEK alapító okirata határozza meg. A BM OKF GEK vállalkozási tevékenységet nem végez. 8. A BM OKF GEK feladat- és hatásköre: A feladatkörében ellátja a Kattv., a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, továbbá a BM OKF által részére meghatározott feladatokat. 4

6 A BM OKF GEK rendeltetése a Kattv.-ben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának gazdasági, állami vagyon üzemeltetési és üzemben tartási, valamint logisztikai támogató feladatainak ellátása. A BM OKF GEK külön megállapodás alapján ellátja a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK), mint gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési szerv, valamint a felek által meghatározott körben a BM OKF, továbbá a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - a továbbiakban együtt: ellátott szervezetek - részére a gazdálkodási és ellátási feladatokat. 9. A BM OKF GEK rendeltetésének betöltése érdekében: a) Biztosítja a saját, a BM OKF, a KOK, valamint a Pest MKI pénzügyi ellátását. E feladatok ellátása érdekében házipénztárt működtet. b) Ellátja a saját és a KOK költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. c) Végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjai bérének és egyéb járandóságainak számfejtését, valamint ellátja az állományba nem tartozók személyi juttatásaival kapcsolatos feladatokat. d) Biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek külföldi kiküldetéseinek pénzügyi, elszámolási feltételeit, valutapénztárán keresztül. e) Működteti az országos katasztrófavédelmi logisztikai támogató rendszert, logisztikai támogatást és ellátást nyújt az ellátási hatáskörébe tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek, valamint BM OKF főigazgató külön intézkedése alapján a BM OKF területi szerveinek. f) Kezeli az országos rendeltetésű védekezési és egyéb katasztrófa-készleteket. g) Gondoskodik az üzemeltetésre átvett ingatlanok hasznosításáról, működtetéséről, üzemeltetése műszaki karbantartási és felújítási feladatainak ellátásáról, biztosítja az ingatlangazdálkodás feltételeit, nyilvántartásait. h) Gondoskodik a meghatározott belügyi szolgálati lakások üzemeltetéséről, karbantartásáról és felújításáról, beszedi a lakások bérléséből befolyó bérleti díjakat. i) Működteti az üzemeltetésében lévő központi raktárakat és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok üzemeltetésében lévő központi rendeltetésű feladatokat is ellátó regionális kiképző- és raktárbázisokat, gondoskodik a készletezés és raktározás infrastrukturális feltételekről, a raktárak védelméről. j) Ellátja a saját és az ellátott szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos épületüzemeltetési, az intézményi működéshez szükséges informatikai, telekommunikációs, irodai ellátási-, és műszaki feladatokat, valamint biztosítja a működéshez szükséges munkakörnyezetet, végrehajtja az ellátott szervezetek 5

7 elhelyezésével összefüggő feladatokat, beleértve a helyiségek bútorozását, berendezését, dekorálását, költöztetések lebonyolítását, anyagmozgatást. k) Ellátja az ellátott szervezetek tekintetében a szolgálati járművek üzemben tartásával kapcsolatos technikai kiszolgálási feladatokat, végzi az üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági ügyintézéseket, valamint végzi a járművek, valamint technikai felszerelések javítását és javíttatását, időszakos, illetve rendkívüli felülvizsgálatát. l) Végrehajtja a műszaki-, a vegyivédelmi-, és egyéb technikai eszközök igénybevételével, kezelésével, használatba vételével, kivonásával kapcsolatos feladatokat. m) Végzi az anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az anyagok-, eszközök nyilvántartásáról, az anyagok-, eszközök megóvásáról, üzemeltetéséről, karbantartásáról, felújításáról, valamint az anyagok és eszközök leltározásáról, selejtezéséről. n) Biztosítja az ellátott szervezetek állománya részére munkahelyi vendéglátás keretében az étkeztetési és vendéglátási feladatokat, valamint vendéglátó szolgáltatást nyújt az ellátási körébe tartozó költségvetési szervek rendezvényein, tanácskozásain, értekezletein. o) Működteti, üzemelteti és hasznosítja a Jogar Továbbképző Központot (a továbbiakban: Jogar), gondoskodik az üdülési díjak üdültetési szolgáltatás és minőségi kategória szint szerinti kialakításáról, és kezdeményezi jóváhagyásukat p) Az egységes katasztrófavédelmi központi szerv logisztikai rendszerének működtetésével összefüggően végzi a kidolgozói feladatokat, szakirányítja a feladatkörébe tartozó logisztikai elemeket. 10. A BM OKF GEK irányításának és vezetésének alapja - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 2. d) pontja alapján - a szolgálati elöljárói és a szakmai elöljárói rendszer. 11. Szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva utasítás, parancs kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy. 12. A szakmai elöljáró a saját szakterületén irányítási jogkörrel van felruházva. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szabályozó eszközök, a belső normatívák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja. 13. A Szabályzat alkalmazása szempontjából a szakmai irányítás (a továbbiakban: szakirányítás) az ehhez irányítási jogkörrel rendelkező szervezeti elem tevékenysége, amely magában foglalja az adott szakterületre vonatkozó egyedi döntések és normatív rendelkezések előkészítését, az irányított szervezeti egység vagy szervezeti elem döntéseinek felülvizsgálatát, meghatározott esetekben a jóváhagyásának előkészítését, az adott szakterület tevékenységének ellenőrzését, elemzését, értékelését, a szakmai feladat végrehajtásának megszervezését és az erre vonatkozó belső normatíva kiadását. 6

8 14. A BM OKF GEK-et a BM OKF GEK Igazgatója (a továbbiakban: Igazgató) irányítja, vezeti és képviseli. Állományilletékes parancsnok, aki jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkört gyakorol. 15. Az Igazgatót távolléte esetén az igazgató-helyettes (a továbbiakban: Igazgató-helyettes) a külön szabályzók által az Igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével teljes jog-és hatáskörrel eljárva helyettesíti. Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között 16. A BM OKF GEK szervezeti struktúráját a Szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. 17. A feladatok megosztását, a feladatokhoz rendelt hatásköröket jelen Szabályzat, az egyes szervezeti egységeken belüli feladatok megoszlását az ügyrendek tartalmazzák. 18. A szakmai és funkcionális feladatok végrehajtásának részletes szabályait belső normatívák tartalmazzák. 19. A BM OKF GEK Alapító Okiratba foglalt legfontosabb feladatait és szervezeti adatait - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.. (1) bekezdése alapján a Szabályzat 5. számú függeléke tartalmazza. II. FEJEZET A vezetők felelősségi köre, feladataik, jogaik és kötelezettségeik 20. A BM OKF GEK vezető beosztású személye: a) felelős az általa vezetett szervezeti egység, illetve irányítása vagy szakirányítása alatt álló szervezeti elemek tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrendi felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a feladatok végrehajtásáért; b) gondoskodik a szervezeti egységére vonatkozó rendelkezések érvényesítéséről, a szakterületi feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a jelentési kötelezettségek teljesítéséről; c) gyakorolja a közvetlenül alárendelt alkön keresztül a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakirányítói jogköröket olyan módon, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek; d) a Normaalkotási Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik a belső normatívák előkészítéséről, kiadásáról, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, illetve a deregulációs feladatok rendszeres elvégzéséről; e) kidolgozza a szakterületi fejlesztési terveket, képviseli a vezetése alatt álló szervezetet, részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében; f) biztosítja az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősített adatkezelési szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások érvényesülését; g) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben; h) kapcsolatot tart más szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében. III. FEJEZET 7

9 A BM OKF GEK VEZETŐI ÁLLOMÁNYA III. 1. Az Igazgató 21. Az Igazgató a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettes (a továbbiakban: gazdasági főigazgató-helyettes) közvetlen alárendeltségében végzi feladatait. Az Igazgató szolgálati elöljárója a BM OKF GEK teljes személyi állományának. Az Igazgató egy személyben jogosult képviselni a BM OKF GEK-et. Képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed. 22. Az Igazgató a BM OKF GEK egyszemélyi felelős vezetője. A BM OKF GEK tevékenységét és az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket közvetlenül, illetve az Igazgatóhelyettes, valamint a szervezeti egységek vezetői útján irányítja 23. Az Igazgató gyakorolja azokat a jogokat és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a BM OKF főigazgató és a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettes hatáskörébe utalnak. 24. Az Igazgató felelős: a) a BM OKF GEK feladatai ellátásához a BM OKF GEK kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; b) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; c) a BM OKF GEK gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. 25. Az Igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik az Igazgató-helyettes, a Híradó és Informatika Üzemeltetési Osztály je; a Osztály je; az Ellátási Osztály je; a Logisztikai Támogató Osztály je; az Illetményszámfejtési Osztály je, a Jogar Továbbképző Központ és Hotel igazgatója. 26. Az Igazgató irányítói, felügyeleti és szakmai felügyeleti jogkörében eljárva: a) irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket; b) szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, valamint a polgári védelmi szervezetek együttműködését. c) gyakorolja a jogszabályban részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört; d) irányítja a BM OKF GEK-ben a BM OKF Ellenőrzési Szolgálatán keresztül a függetlenített belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) rendszerét; e) gyakorolja a részére jogszabályban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben megállapított hatásköröket; 8

10 f) meghatározza a kiadások, a bevételek kincstári lebonyolításához, előzetes ellenőrzéséhez kapcsolódó intézményi munkarendet, az előirányzatok terhére, illetve javára történő utalványozásra és ellenőrzésre felhatalmazott személyeket; g) dönt az illetmény- és személyi juttatási keretek felhasználásáról; jóváhagyásra benyújtja a BM OKF GEK költségvetési tervezetét, munkatervét, jóváhagyja a szervezeti egységek ügyrendjét, illetve az ezek végrehajtásáról szóló beszámolókat; h) előterjesztéseket készít, javaslatokat és jelentéseket ad a BM OKF vezetője, mint a BM OKF GEK gazdálkodását fejezeti cím szinten irányító szerv részére. A gazdálkodásról költségvetési beszámolókat, valamint havonta tájékoztatót köteles tenni a cím részére 27. Az Igazgató a BM OKF GEK irányítása, szakmai felügyelete során különösen az alábbi feladat-és hatásköröket gyakorolja: a) elkészíti a BM OKF GEK Szervezeti és Működési Szabályzatát, azt jóváhagyásra a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettes egyetértésével a BM OKF főigazgatónak felterjeszti; b) jóváhagyja a BM OKF GEK alárendelt szervezeti egységei ügyrendjeit, munkaköri leírásait; c) jóváhagyja a BM OKF GEK féléves munkatervét, valamint havi naptári és ellenőrzési tervét, valamint az ezek végrehajtásáról szóló jelentéseket, beszámolókat; d) meghatározza a BM OKF GEK vezetői értekezleti rendjét, azok napirendjét, vezeti az értekezleteket; e) dönt a hatáskörébe tartozó szervezési kérdésekben; f) előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a BM OKF főigazgató és a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettes részére; g) koncepciókat, programokat és terveket dolgoz ki a katasztrófavédelmi és polgári védelmi tevékenység biztosítására; h) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket; i) a költségvetés keretében dönt a BM OKF GEK létszám, bér- és jutalmazási keretének felhasználásáról; j) dönt, illetve intézkedik azokban az ügyekben, melyeket a jogszabály, vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vont; k) dönt az egyes szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben. III. 2. Az Igazgató-helyettes (gazdasági vezető) 28. Az Igazgató-helyettes, mint gazdasági vezető az Igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a jelen Szabályzat által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezeti a szervezeti egységeket. Hatásköre a BM OKF GEK működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatokra terjed ki. 29. Az Igazgatót kivéve szolgálati elöljárója a BM OKF GEK teljes személyi állományának. 30. Gyakorolja az általa irányított szakterületek vonatkozásában a jogi szabályzókban előírt, illetve az Igazgató által átruházott jogköröket. 31. Az Igazgató-helyettes vagy a kijelölt - megfelelő képesítéssel rendelkező - személy ellenjegyzése nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, nem írható elő és ilyen intézkedés nem tehető. 32. Az Igazgató-helyettes feladata különösen: a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása; 9

11 b) szakterülete vonatkozásában a BM OKF GEK szervezeti egységeinek az irányítása, szakmai felügyelete, ellenőrzése; c) szakterületén koncepciók, intézkedések kidolgozásának irányítása, az Igazgató részére történő előterjesztése; d) szakterületén a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei végrehajtásának irányítása, felügyelete, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése; e) szakterületén a fejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításának és megvalósításának irányítása; f) felügyelete alá tartozó szervezeti egységek havi munka és ellenőrzési terveinek áttekintése, az Igazgató távollétében jóváhagyása, a végrehajtásuk folyamatos ellenőrzése; g) az irányítása alá tartozó vezetők beszámoltatása, a szükséges információkkal való rendszeres ellátása; h) feladatkörében, illetve az Igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel; i) a hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a BM OKF GEK-et.. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a szakmai osztályokat, iránymutatást ad az alaptevékenységet ellátó szervezeti egységek gazdasági tevékenységéhez és ellenőrzi azt. j) felelős a szakmai osztályok által végzett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. 33. Az Igazgató-helyettes feladatkörében: a) ellátja a gazdálkodás rendjének irányítását és ellenőrzését, ennek során biztosítja az előirányzat- és pénzkezelés, valamint a házipénztár zavartalan működését; b) részt vesz a szakmai osztályok területét érintő személyügyi munkában, gondoskodik a bérgazdálkodási feladatok folyamatos ellátásáról; c) szükség szerint - de legalább havonta - ellenőrzi és beszámoltatja az alárendeltségébe tartozó osztály-, alket a végzett munkáról; d) szakmailag felügyeli az éves költségvetés elkészítését, gondoskodik a költségvetési keretek ésszerű, takarékos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő felhasználásáról; e) felügyeli és ellenőrzi a BM OKF GEK gazdálkodásáról szóló beszámolók elkészítését; f) gondoskodik a bér- és bérjellegű kifizetések után az állami költségvetést megillető befizetési kötelezettségek (SZJA, nyugdíj-, egészségbiztosítási-, munkaadói és munkavállalói járulék stb.) megállapításáról és határidőre történő teljesítéséről; g) folyamatosan ellenőrzi és elemzi a gazdálkodást, a kiadások teljesítésének és pénzügyi forrásainak alakulását; h) figyelemmel kíséri a munkatervben az szakmai osztályok részére meghatározott feladatokat, gondoskodik a vezetői döntést igénylő előterjesztések összeállításáról; i) felügyeli és irányítja a folyamatba épített költségvetési ellenőrzéseket, illetve végrehajtja a gazdasági vezetői ellenőrzést, gondoskodik az anyagi és vagyonvédelmi fegyelem megtartásáról; j) gondoskodik a szervezeti egységek felmerülő igényeinek teljesítéséről, illetve a szervezeti egységek vezetőivel az igények teljesítésének módjáról és lehetőségeiről történő rendszeres egyeztetés végrehajtásáról; 10

12 k) folyamatosan felügyeli a gazdálkodási tevékenység törvényességi és jogszabályi feltételeinek érvényesülését, előkészíti a gazdálkodás helyi rendjére vonatkozó intézkedések tervezeteit; l) irányítja a BM OKF GEK tevékenységéhez kapcsolódó technikai, ellátási és műszaki fejlesztési feladatokat; m) felügyeli a logisztikai feladatok végrehajtását. 34. Az Igazgató-helyettest távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az Igazgató által kijelölt helyettesíti. III. 3. Az 35. Az a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak alapján az Igazgató, illetve Igazgató-helyettes közvetlen irányításával, utasításaiknak megfelelően irányítja az osztály munkáját, felelős a vezetése alatt álló osztály működéséért, a feladatkörébe tartozó feladatok határidőre történő teljesítéséért. 36. Az feladata különösen: a) koncepciók kidolgozása szakterülete fejlesztésére; b) a közvetlen alárendeltségébe tartozók irányítása, feladatkörének megállapítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatásuk; c) alk és alosztályok a csoportvezetők és csoportok, a részlegvezetők és részlegek munkájának irányítása; d) az ügyintéző feladatkörének megállapítása a munka arányos elosztásával, az ügyintézők rendszeres beszámoltatása, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatása; e) az elintézendő ügyek kiosztása, az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése; f) szakmai egyeztetés a többi vel; g) az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések kidolgozása, jogszabály és intézkedés tervezetek véleményezése, az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása; h) a szakmai területét érintő belső szabályzó eszközök kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése; i) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése; j) az osztály feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának, a beosztottak munkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése; k) az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben az osztály, továbbá a jelen Szabályzatban kapott, illetve eseti felhatalmazás alapján a BM OKF GEK képviselete; l) döntés azokban az ügyekben, amelyeket a Szabályzat, illetve az Igazgató, vagy a közvetlen irányítást gyakorló Igazgató-helyettes a hatáskörébe utalt; m) az osztály állománya szakmai felkészültségének folyamatos szinten tartása; n) javaslattétel az alárendeltségébe tartozók elismerésére, elmarasztalására; o) elkészíti az esedékes minősítéseket, azokat aláírásra előterjeszti. p) az ügyviteli, adatvédelmi előírások betartása, betarttatása. 11

13 q) az osztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását (munkaköri leírásban) beosztottaira átruházhatja, az átruházás nem érinti az osztály munkájáért való felelősségét. 37. Az t távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az osztály állományából kijelölt al helyettesíti. Az al a helyettesítő jogkörben tett intézkedéseiért felelősséggel tartozik az Igazgatónak, illetve az nek. III. 4. Az Al / Csoportvezető 38. Az Al/Csoportvezető a munkaköri leírásban meghatározottak szerint, az közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezeti a közvetlen irányítása alá tartozó alosztályt/csoportot. 39. Felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben megfelelő, határidőben történő teljesítéséért. Feladata különösen: a) tanulmányozni és ismerni köteles a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézői munka végrehajtásához szükségesek; b) köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről igény esetén emlékeztető, vagy feljegyzés készítésével jelentés formájában tájékoztatni; c) vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni; d) az alosztály/csoport tagjainak irányítása, rendszeres beszámoltatása, a fontosabb kérdésekről való folyamatos tájékoztatása; e) az alosztály/csoport feladatkörébe tartozó ügyekben koncepciók, intézkedések tervezetének kidolgozása; f) az alosztály/csoport feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának megszervezése, irányítása és ellenőrzése; g) az ügyintézők által készített tervezet felülvizsgálata, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése; h) javaslattétel - az felé az alosztály/csoport dolgozóinak elismerésére, felelősségre vonására. 40. Az Alt/Csoportvezetőt távolléte esetén a munkaköri leírásban kijelölt ügyintéző helyettesíti. III. 5. A részlegvezető 41. A Részlegvezető a munkaköri leírásban meghatározottak szerint, az al közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezeti a közvetlen irányítása alá tartozó részleget. 42. Felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben megfelelő, határidőben történő teljesítéséért. 43. Feladata különösen: a) tanulmányozni és ismerni köteles a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézői munka végrehajtásához szükségesek; 12

14 b) köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről igény esetén emlékeztető, vagy feljegyzés készítésével jelentés formájában tájékoztatni; c) vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni; d) a részleg tagjainak irányítása, rendszeres beszámoltatása, a fontosabb kérdésekről való folyamatos tájékoztatása; e) a részleg feladatkörébe tartozó ügyekben koncepciók, intézkedések tervezetének kidolgozása; f) az részleg feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának megszervezése, irányítása és ellenőrzése; g) az ügyintézők által készített tervezet felülvizsgálata, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése; h) javaslattétel - az al felé a részleg dolgozóinak elismerésére, felelősségre vonására. IV. FEJEZET A BM OKF GEK BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA IV. 1. A főreferens és az ügyintéző 44. Az ügyintéző e Szabályzatban, a szervezeti egység ügyrendjében illetve a részére munkaköri leírásban meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket. 45. Az ügyintéző: a) felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért; b) tanulmányozni és ismerni köteles a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek; c) köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről emlékeztető vagy feljegyzés készítésével igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni; d) vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni. IV. 2. Az ügykezelő és a fizikai alkalmazott 46. Az ügykezelő: a) ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott adminisztrációs feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével, a jogszabályok, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával; b) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 47. A fizikai alkalmazott: a) ellátja a munkaköri leírásában meghatározott ellátási és épület-üzemeltetési feladatokat; b) ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amelyekkel a munkáltató jogkör gyakorlója megbízza. 13

15 V. FEJEZET A BM OKF GEK SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE 48. A BM OKF GEK feladatait az alábbi szervezeti egységek látják el: a) Ellátási Osztály b) Logisztikai Támogató Osztály c) Osztály d) Illetményszámfejtési Osztály e) Híradó és Informatika Üzemeltetési Osztály f) BM Szolgáltatási Csoport g) Jogar Továbbképző Központ és Hotel 49. Az Igazgató/ Igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik: a) igazgató-helyettes b) ellátási c) logisztikai támogató d) költségvetési e) illetményszámfejtési f) híradó és informatikai üzemeltetési g) Jogar Továbbképző Központ és Hotel igazgatója 50. Az ellátási közvetlen irányítása alá tartozik: a) anyaggazdálkodási al b) gépjármű szolgálati al c) élelmezési al 51. A logisztikai támogató közvetlen irányítása alá tartozik: a) műszaki al b) infrastruktúra-üzemeltetési al c) raktározási és szállítási al 52. A költségvetési közvetlen irányítása alá tartozik: a) pénzügyi al b) számviteli al VI. FEJEZET 14

16 A BM OKF GEK SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI VI. 1. ELLÁTÁSI OSZTÁLY 53. Az Ellátási Osztály tevékenységét az Igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. 54. Az Ellátási Osztály: a) feladata a BM OKF GEK számára jogszabályokban meghatározott, az osztály szakterületével összefüggő követelmények érvényre juttatása, a végrehajtás megszervezése, annak ellenőrzése, valamint a BM OKF GEK-et érintő szakmai együttműködések koordinálása; b) végzi az osztályra háruló általános nyilvántartási feladatokat; c) elkészíti a feladatkörével összefüggésben a beszerzési és ellátási terveket; d) a BM OKF GEK vonatkozásában ellátja kötelezettségvállalás teljes körű adminisztrációját; e) eleget tesz BM OKF és BM OKF GEK vezetése által meghatározott időszakos, rendszeres adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinek; 55. Az Ellátási Osztály anyaggazdálkodási feladatkörében: a) gondoskodik az ellátott szervezetek elhelyezésével, a működéssel kapcsolatos anyagitechnikai eszközök beszerzéséről és biztosítja a munkavégzéshez szükséges anyagitechnikai feltételeket; b) a 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. központi objektum vonatkozásában végzi a hatáskörébe tartozó műszaki-karbantartási és felújítási, beruházási feladatokat; c) végzi az ellátott szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások hatálya alá tartozó engedélyezett beszerzéseket; d) végzi az ellátott szervezetek lebonyolításra kerülő rendezvények, gyakorlatok terembiztosítási és ellátási feladatait; e) végzi az ellátott szervezeti egységek elhelyezési, irodaszer-, nyomtatvány ellátását, és gazdálkodását; f) végzi ellátott szervezeti egységek vonatkozásában a ruházati-, védőruházati ellátással összefüggő feladatokat; g) végzi ellátott szervezeti egységek vonatkozásában központosított beszerzéseket, kapcsolatot tart a BVOP gazdasági társaságaival; h) végzi az Igazgató intézkedése szerint a szakmai főosztályok és az ellátott szervezeti egységek anyagigényléseinek elosztását, nyilvántartását, valamint átadás-átvételét; i) a Logikai Támogató Osztállyal együttműködve tervezi, szervezi, végrehajtja a normál és minősített időszaki készletek tárolását és szétosztását; j) a Logikai Támogató Osztállyal együttműködve végzi a HUNOR Mentőszervezet logisztikai támogatásával összefüggő feladatokat; k) szervezi és irányítja a leltározási feladatok végrehajtását, javaslatot tesz az eszmeileg vagy fizikailag elavult eszközök és anyagok selejtezésére; l) végzi a szolgálati állatok alkalmazásával, ellátásával, nyilvántartásával és állategészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokat; m) biztosítja a humángyógyászat ellátásához és a pszichológiai csoport működéséhez szükséges szakmai és gyógyászati anyagokat; n) raktár gazdálkodási feladatokat lát el humánellátási fogyó-anyagok, illetve ruházati anyagok vonatkozásában. 58. Az Ellátási Osztály élelmezési feladatkörében: a) végzi az ellátott szervezeti egységek élelmezési-anyagellátását, és gazdálkodását; 15

17 b) végzi a rendezvényekkel összefüggő élelmezési ellátási feladatokat; c) végzi a béke időszaki élelmezési feladatokat; d) közreműködik a leltározás előkészítésében és végrehajtásában, valamint kiértékelésében. 59. Az Ellátási Osztály gépjármű-szolgálati feladatkörében: a) a BM OKF Műszaki Főosztállyal együttműködve, gondoskodik az ellátott szervezeti egységek igényeit és feladataikat folyamatosan figyelemmel kísérve, a szakmai feladatok ellátásához szükséges gépjármű technikai eszközök biztosításáról; b) végzi a napi munkavégzéssel kapcsolatos, a kiemelt rendezvényekhez, a gyakorlatokhoz, az eseti mentési feladatokhoz, valamint a külföldi igénybevételekhez kapcsolódó járműforgalmazási feladatok megszervezését és végrehajtását; c) végzi a saját és az ellátott szervezetek gépjárműveinek üzemeltetéséhez szükséges hajtóés kenőanyag ellátási feladatokat; d) a főosztályokkal és az ellátott szervezetekkel együttműködésben végzi a kiselejtezett, illetve rendszerből kivont felesleges anyagok, járművek értékesítését, vagy megsemmisítését, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat; e) elkészíti a gépjárműállományára vonatkozóan a tervszerű megelőző karbantartási tervet és gondoskodik annak ütemezett végrehajtásáról; f) végzi a soron kívüli gépjármű javítási igények gyors kielégítését; g) végzi a létesítményekhez tartozó és a szervezet technikai eszközeinek és felszereléseinek általános karbantartását, szervezi azok szakjavításának végrehajtását; h) részt vesz a szaktechnikai eszközök rendszerbeállításában, illetve kivonásában és selejtezésében; i) előkészíti és végzi a saját, valamint az ellátott szervezeti egységek gépjárművezetőinek, ügyintézői gépjárművezetőinek vezetéstechnikai képzéséből adódó feladatokat; j) Logisztikai Támogató Osztállyal együttműködve végzi a HUNOR Mentőszervezet logisztikai támogatásával összefüggő feladatokat; k) közreműködik a szakterületét érintő leltározás előkészítésében és végrehajtásában, valamint kiértékelésében VI. 2. LOGISZTIKAI TÁMOGATÓ OSZTÁLY 60. A Logisztikai Támogató Osztály tevékenységét az Igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. 61. A Logisztikai Támogató Osztály: a) feladata a BM OKF GEK számára jogszabályokban meghatározott, a Logisztikai Támogató Osztály szakterületével összefüggő követelmények érvényre juttatása, a végrehajtás megszervezése, annak ellenőrzése, valamint a BM OKGEK érintő szakmai együttműködések koordinálása; b) tervezi, szervezi, végrehajtja a normál és minősített időszaki készletek tárolását és szétosztását; c) közreműködik a BM OKF GEK Minősített Időszaki Igénybejelentési tervének elkészítésében, pontosításában; d) végzi a gazdálkodással összefüggő raktározási, anyagmozgatási, szállítási feladatokat; e) közreműködik a leltározás előkészítésében és végrehajtásában, valamint kiértékelésében; f) ellátja az ellátott szervek raktározási tevékenységét; g) végrehajtja a gazdálkodási körébe tartozó katasztrófavédelmi eszközök és készletek tárolását, elosztását. h) nyilvántartja a raktári készleteket és az ahhoz kapcsolódó elszámolásokat. 16

18 i) gondoskodik a tárolt eszközök, illetve készletek fajtánként csoportosításának végrehajtásáról; j) végrehajtja a tárolt eszközök és készletek karbantartását, biztosítja a szolgálati és szakmai feladatokra történő felhasználhatóságát; k) közreműködik - rendkívüli körülmények esetén - elhelyezési és ellátási feladatok végrehajtásában; l) közreműködik a karitatív szervezetekkel együttműködve hazai és nemzetközi segítségnyújtási feladatok végrehajtásában; m) ellátja a teherszállítási feladatok tervezését, szervezését, koordinálását, biztosítja a végrehajtás feltételeit; n) ellátja a katasztrófavédelmi szervezetek anyagellátását, és felszerelésük biztosítását; o) üzemelteti a BM OKF GEK létesítményeit, amelyeknek felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza. Ennek során tervezi, szervezi és végrehajtja az épületgépészeti, elektromos és egyéb szakipari tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. Javaslatot tesz korszerű, gazdaságos módszerek, szabályok bevezetésére; p) elkészíti a létesítmények középtávú és éves karbantartási és fejlesztési tervét, a költségekre vonatkozó számításokat. Jóváhagyás után gondoskodik a feladatok végrehajtásáról; q) részt vesz a szaktechnikai eszközök rendszerbeállításában, illetve kivonásában és selejtezésében; r) ellátja az objektumok tűzvédelmi, érintésvédelmi feladataiból adódó szervezőmunkát; s) felelős a közegészségügyi, tűzrendészeti és munkavédelmi előírások betartásáért. Felelős az őrzésvédelem megvalósításáért; t) végzi a létesítményekhez tartozó és a szervezet technikai eszközeinek, felszereléseinek általános karbantartását, szervezi azok szakjavításának végrehajtását; u) alkalmazás esetén segíti a Hunor és a Huszár mentőcsapatok munkáját, részt vesz eszközeinek üzemeltetésében és kiszolgálásában, logisztikai biztosítást nyújt; v) végzi a BM OKF, a BM OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Katasztrófavédelmi Kutató Intézet, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, az isaszegi és szigetszentmiklósi, a Zsinór utcai, valamint a Kápolna utcai objektum, Vezetési Pontok, a szállók és szolgálati lakások gondnoksági teendőit, fenntartási és karbantartási feladatait. VI. 3. KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY 62. A Osztály tevékenységét az Igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. 63. A Osztály: a) feladata a BM OKF GEK számára jogszabályokban meghatározott, a Osztály szakterületével összefüggő követelmények érvényre juttatása, a végrehajtás megszervezése, annak ellenőrzése; b) tervezi a BM OKF GEK költségvetését, figyelemmel kíséri annak rendeltetésszerű, takarékos felhasználását és ellenőrzi annak jogszerűségét; c) gondoskodik az előírt nyilvántartások pontos és naprakész vezetéséről, a számviteli és bizonylati rend betartásáról; d) közreműködve a BM OKF GEK személyzeti főelőadóval gondoskodik a BM OKF GEK és a KOK személyi állományát megillető illetmények, jutalmak, segélyek és egyéb pénzügyi járandóságok időben történő kifizetéséről; 17

19 e) gondoskodik a BM OKF GEK és a KOK személyi állományának illetményéből levont tagdíjak és a cafetéria keretből választható juttatások átutalásának előkészítéséről, és az ezekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről f) elkészíti a jóváhagyott költségvetés felosztásaira vonatkozó javaslatokat, és folyamatosan nyilvántartja azok felhasználását; g) a kiadási és bevételi előirányzatok alakulásáról havonta jelentést készít az Igazgató számára; h) ellenőrzi az osztályon átvett számviteli bizonylatok és mellékletei számszaki és alaki helyességét, valamint az aláírók jogosultságát; i) gondoskodik a bevételekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről; j) ellátja a szervezet bevételeinek beszedéseihez kapcsolódó pénzügyi feladatokat; k) rögzíti a külső és belső számviteli bizonylatokat főkönyvi könyvelésben és analitikáiban; l) elvégzi a szerződésekkel kapcsolatos pénzügyi feladatokat; m) részt vesz területét érintően a szakmai továbbképzések, ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában; n) közreműködik a leltározás lebonyolításában, elvégzi a leltárak kiértékelését; o) szakfelügyeletet gyakorol az illetékességi körébe tartozó szak és általános gazdálkodás vonatkozásában; p) végrehajtja a szükségessé váló előirányzat módosításokat; q) kiállítja a BM OKF GEK a BM OKF és a KOK személyi állománya részére a MÁV 50 %-os igazolást; r) a folyószámla analitikához kapcsolódóan végzi a bejövő számlák kezelését, kimenő számlák elkészítését; s) gondoskodik a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítéséről, a MÁK által benyújtott bevallásokhoz kapcsolódóan végzi a befizetési kötelezettségek nettó finanszírozás keretében történő teljesítését; t) üzemelteti a házipénztárt, gondoskodik a BM OKF GEK és az ellátott szervek rendszeres, illetve soron kívüli pénzellátásáról; u) kapcsolatot tart a számlavezető Kincstári fiókkal és jegybankkal, valamint a NAV-al és a TÁH szervekkel, végzi az előírt kincstári műveleteket; v) naprakészen végzi a tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását, a főkönyvi könyvelését a számviteli bizonylatok és anyagmozgási bizonylatok alapján. Végrehajtja a szükséges egyeztetéseket és adatokat szolgáltat a főkönyvből, illetve az analitikus könyvelésből. w) számba veszi pénzértéken a gazdasági folyamatokat, feljegyzi, rendezi és értékeli a vagyon állapotára vonatkozó adatokat; x) eleget tesz a féléves, éves beszámolási kötelezettségnek, valamint elkészíti a havi pénzforgalmi jelentéseket, negyedéves mérlegjelentéseket; y) gondoskodik a bizonylati rend- és fegyelem betartásáról a különféle analitikákhoz kapcsolódó kódszámrendszerek kidolgozásáról és karbantartásáról, a számlarend naprakészen tartásáról; z) a KOK-al, az FKI-val és a Pest MKI-val kötött együttműködési megállapodás alapján ellátja a meghatározott pénzügyi-számviteli feladatokat. 18

20 VI. 4. ILLETMÉNYSZÁMFEJTÉSI OSZTÁLY 64. Az Illetmény-számfejtési Osztály tevékenységét az Igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. 65. Az Illetményszámfejtési Osztály a) közreműködve a BM OKF Humán Szolgálattal, a Fővárosi-és megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok humán szolgálatával gondoskodik a BM OKF GEK és a BM OKF teljes személyi állományát megillető illetmények, jutalmak, segélyek és egyéb pénzügyi járandóságok időben történő kifizetéséről; b) kapcsolatot tart a MÁK Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Kaposvári Terület Szervével, ahol a BM OKF teljes személyi állományára vonatkozó rendszeres illetmények számfejtését, a NAV, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok, és az Egészségbiztosítási Pénztár felé történő megállapodásban rögzített adatszolgáltatások megküldését végzik; c) gondoskodik a BM OKF és BM OKF GEK vonatkozásában az illetményt érintő levonások, letiltások utalására történő előkészítéséről, az utalásokat a BM OKF Főosztálya és a BM OKF GEK Osztálya végzi; d) gondoskodik a változó bérek, szabadságok, és biztosítási jogviszony bejelentés illetményszámfejtő rendszerbe történő rögzítéséről; e) elkészíti BM OKF és BM OKF GEK vonatkozásában az önkéntes nyugdíj- és egészség pénztári bevallásokat, gondoskodik a tagdíjak és a cafetéria rendszer keretében választott hozzájárulások utalására történő előkészítéséről, az utalásokat a BM OKF Főosztály BM OKF GEK Osztálya végzi; f) az FKI-val, a KOK-al és a Pest MKI-val kötött együttműködési megállapodás alapján ellátja a meghatározott illetmény számfejtési feladatokat. g) kapcsolatot tart a MÁK Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Kaposvári Terület Szervével, ahol a BM OKF teljes személyi állományára vonatkozó rendszeres illetmények számfejtését végzik, a NAV-val, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságokkal, és az Egészségbiztosítási Pénztárral; h) gondoskodik a munkavállalók okmányainak, keresőképtelenség miatti távollét jelentéseinek és a számfejtéshez szükséges iratainak ellenőrzéséről és postázásáról a MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságára; i) gondoskodik az önállóan működő és gazdálkodó szervezetek által felküldött változóbér- és nem rendszeres táblázatok ellenőrzéséről és beolvasásra történő továbbításáról a MÁK Somogy megyei Igazgatóságára; j) gondoskodik a nem rendszeres kifizetések közül azon kifizetések számfejtéséről, melyeket eredetben, papír alapon kell felterjeszteni (pl. megbízási díjak, kártérítések); k) gondoskodik a szabadságok, és biztosítási jogviszony bejelentés illetményszámfejtő rendszerbe történő rögzítéséről; l) gondoskodik az illetményelőleg levonások KIR Illetményszámfejtő rendszerbe történő beállításáról; m) gondoskodik a BM-től átvett archív anyagokból a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megkeresésére az adatszolgáltatás elkészítéséről; n) gondoskodik a teljes állomány munkavállalóinak adónyilatkozatának rögzítéséről a KIR Illetményszámfejtő rendszerben; 19

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

II. A rendőrség logisztikai támogatása 2008. január 01-je után

II. A rendőrség logisztikai támogatása 2008. január 01-je után II. A rendőrség logisztikai támogatása 2008. január 01-je után Főiskolai jegyzet Szerző: Németh Gyula rendőr alezredes Témavezető: Dr. Báthy Sándor ezredes, egyetemi tanár Szerző titulusa: doktorandusz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben