BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉ TŐL Békéscsaba. Sze1l1 ls/ván tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉ TŐL Békéscsaba. Sze1l1 ls/ván tér 7."

Átírás

1 Postacím: 560/ Pf 112. Te/~foll: (66) / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉ TŐL Békéscsaba. Sze1l1 ls/ván tér 7. Ik/. S=.: IV Előadó: Perrovs=ki Edit, Lestyál1llé /-/r;csol'inyi Julial/lla Mell.:3 db bi=ottsági kivol/ai Hj". S=.: 6. A TeleJax: (66) E-maiI: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többségcl igényel! Tárg)': "Kompetencia alapú oktatás. egyenlő h07.záférés - Innovatív intézményekben" cimü pályázat köhségvctés telvezetének ismertetése Palyazat kódszama: TÁMOP-3.1.4/0812 Előkészíti): Stratégiai-Fejlesztési Osztály Oktatási. Közművelődési és Sport Osztály Vélcl1Ién\'czö: Közművelődési. IGúsági. Oktatasi és Sponbizoltság Városfcjlesztési. Környezetvédelmi és Mezöga7..dasagi Bizottság Gazdasági. Kől!ségvetési es I)enzügyi Bizottság [Wtcrjcszlé's Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyiílésénck dccember 18 án tal1a.l1dó nyilvános ülésere Tis:.telt Közgyíílés! A..Kompetencia alapú oktatas. egyenlő hozzltférés - Innovativ intézményekben" címü. TÁMüP 3.1.4/0812 kódszámú pályázat pályázati kiírasában többször változas történt. - Az eredeti, októberben megjelent változatban november l-től január ló-ig lchetell benyújtani a pályázatol Az első vál1oz..,í.s november elején történt. ekkor a beadasi határidő módosu1t: december 1 től február l6-ig. A második változás december l-jével történt. ekkor a pályázati kiírás több ponton megváhozott. A pályázat benyújtási ideje módosu!t: december l 7-től február 16 ig. Ezen kivül tartalmi változások is vannak. így az előzetes előkészítési munkák egy részét is újra kell kezdeni. A "Kol11pctcnci alallú oktl.ltiís, cg)'cnlő hozzáférés - Innovatív intézményckben" elmu. TÁMOP ű8/2 kódszámú pályázat költségvetési tervezete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által deccmber l-jén megjelentetett költségvetési specifikációja alapján elkészült.

2 2 A nmxim{llislln elnyerhető támogatási összeg felhasználásának tcn'czele a jelenleg aktuális kiírásnak megfelelően: A projd;t elszámolhaló kőllsegeinek EIs-otlimolhaló (iskoláknál maximális 25 OOO OOO."t, A projl'kt kerflébell Elszámolható maximtuis Elsl.limolhaló maximális ös!aeg a ovodákmil e!számolható összeg összesen öss-.t;í'g összesen (('nillarió 7 OOO OOO Ft) köhségek ml'f;j1( \"tz~se ISKOLfic~KÉNT (fl) ÓVODÁNKEXT (fl) intézmény az adotl (Önkormány- IC"ékellysegr(' zat) számára (ordithaló Összesell maximalis rész(' Projtktnie nedl.'iment OOO t. költ~ei f4" =-10 OOO OOO) 12><700000= ) O II 400 OOO [gyib 5zolgihalisok kiilnigei.~)il\'3noss;ig bizlositasa (fdadalcllálási heht'flk611) 375 OOO 105 OOO 1,5 " -Könywizsgáló l-l"375~ ) (2" =210 OOO) it,'í-rl)'bc"étc1c (fc'/1nt3nó ré)7l"rc) -Közbeszerzési köhségek I (flllnlartó részére) Egyéb,, projekt \'égrehajtásá \"al összefüggő Alllllános l J -120 OOO kölr~ég - Mco('dzsmcnt rc\ckcnységhcz, céicsoponhoz és szakmai 750 OOO % 3% mcgvalósiulshoz (4 x =3 OOO OOO) (2" :420 (XXl) l 140 OOO 4560 OOO kapcsolódó an)'llgköltség (pl: irckias7.crl - I'osta; és telekollltllunikációs költség Immllll."rilílis jlh"lik tárgyi t'sj.közük - Legfeljebb l db n)'oititató - Laptop" amelynek OOO beszcrz6i c-néke nem (4x =10000 OOO) (2"700 ()()(}o. I 400 OOOl O haladhalja ml'g a 120 OOO F,... - KiSi."nélu (100 OOO Fr alani) rar!!.\; eszközök Tarlalik l ' OOO (-,x250 OOO-I OOO OOO) (2"70000=140 OOO) O A projekl sakmai nleg\"a lósilisiva I 'Iin. 70. is5ztfiiggö köllsigek OOO {4"18 ()(() 000=12 OOO OOO) (2"5 040 (11)):1 O080 OOO) O OOO Öss7kien: OOO 6815 OOO l4" Cl(); OOO) (2X = OOO OOO

3 3 A pályázatban 6 feladatellátási hely (4 iskola, 2 óvoda) támogatására nyújtunk be pályázatol, mindegyik fcladatellátási hely esetében a maximum támogatási összeget igényeljük, ami isko Jankónt 25 OOO OOO Ft, óvodankónt 7 OOO OOO Ft. Az igényelt támogatás összege: \14 OOO OOO Fl. A támogatás mértéke a projekt clszámolható költségének 1oo%-a. A maximálisan igényelhctö támogatási összeg iskolánként: 25 OOO OOO Ft, óvod:inkém:7 OOO OOO Ft. A pályázati kiírás szerint kötelezö projcktmenedzsmentet müködlelni a projekt ideje alan. A projektmcncdzsmcm bizonyos tagjaival szemben alkalmazási feltételeket is tartalmaz kiírás. A projcktmencdzsmcm tagjai megbízással is elláthatják a tevékenységei, kivéve a projektmenedzser. Projektmenedzser: legalább 2 éves projektmcnedzsl11cnt tapasztalat, és hcti 20 órás határozott időre történő munkaviszony létesítésévci kell alkalmazni. Pénzügyi munkatárs: szakirányú iskolai végzcttség és projcktmenedzsl11cntben szerzctt tapasztalat. Ez alapján a következő összcállitásban javasoljuk a projcktmenedzsment a1kalmazás{l.i: Projcktmenedzscr: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatárs: Petrovszki Edit - a Stratégiai és Fejlcsztési Osztály munkatársa Projekt asszisztens: Lestyánné Hricsovinyi Julianna - az Oktatási. Közmüvclődési és SJX>rt Osztály munkatársa Adminisztrátor: folyamatban A projektmenedzsment költsége (bér+járulék) teljes mértékben a tánlogatásbóllesz finanszírozva. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányza.t Közgyűlésének Közművelődési. Ifjúsági. Oktatási és Sportbizousága 253/2008. (XI. 12.) határozatával- többek között - az alábbiakról rendelkezctt:.. Békéscsaba Megrei JoglÍ Váro.\" Ónkol'mány:al Kö:g)'ii/ésé/lek Kö:nlli\'e/ődési. Ifjúsági. Okwlási és Sponbizollsága jawlsolja. hogya: oktatási inté=mények vezessenek be kompetencia a/apú programcsomagokaife/me/lő rends:erbel1. liliiiden os:lály lekinieiében... A határozatnak megfelelőcn a pályázati kiírás alapján tervezhctő szakmai tcvékenységek összcál1itásánál az alábbi szempontokat kívánjuk érvényesíteni: A lehető legtöbb tanulócsoport és pedagógus bevonása a fcjlcsztésbc. A szakmai tevékenységekre ford it ható keretben a megengedett maximális összeggel ter\'czcndö a pedagógusok többlet munkájának elismerése. a kompctencia alapú oktatás, valamint az újszerü tanulásszervezési technikak bcvczetéséhez szükséges eszközök bcszerzése. A továbbképzéseknél elsősorban a kompetencia alapll oktatás. az lljszerü tanulásszervezési technikák bevezctését, valamint a hátrányos helyzetü tanulók integrációs és képesség. kibontakoztató fclkészítéscnek pedagógiai rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élveznek prioritást. A programban részt"c"ö pedagógusok helyettesilési díját a pályázati kerclböl biztosítani szükséges. A emzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint a végleges pályázati útmutató december 10 én jelenik meg, a költségvetési specifikáció alapján a tervezett költségvetés az abban meghatározottak szerint még valtozhat a palyázat beadásáig. Ebből adódóan a szükséges módosítások lekövctése automatikusan megtörténik. a megfogalmazott szakmai és pénzügyi szempontokat figyelembe véve.

4 4 A Közmüve]ődési. Ifjúsági. Oktatási és Sponbizonság a december IQ-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szava7..attal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A Városfejleszlési. Környezetvédelmi és Mezögazdasági Bizottság a december 9-én tartott ütésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a december 8-án tartandó ülésén az előterjesztéstmegtárgyalta és 6 igen egyhangú SZ3V3zattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyíílést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁRDZATIJAVA5LAT: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése támogatja, hogy az Önkonnányzat a..kompetencia alapit oklatás. egyenlő hozzáférés -Innovatív intézmén)ekbcn" címú TÁMOP 3.1.4/0812 kódszámú pályázatot a fenti költségvetési tervezet alapján benyújtsa. az alábbi szempontok figyelembe vetelével: A lehető legtöbb gyermekjtanulócsoport és pedagógus bevonása a fejlesztésbe. A szakmai tevékenységekre fordíiható keretben a megengedett maximális összeggel tervezendő a pedagógusok többlelmunkájának elismerése. a kompetencia alapit oktatás. valamint az újszerü tanulásszervezési technikák bcvezctéséhez szükséges eszközök beszerzése. A továbbképzések nél elsősorban a kompetencia alapit oktatás. az újszerü tanulásszervezési technikák bevezetését. valamint a hátrányos helyzetü lanul6k integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élveznek prioritást. A programban résztvevő pedagógusok helycttcsitési díját a pályázati kcrelböl bizlositani szükséges. 2. Békéscsaba 1eg)ci Jogu Város Önkonnányzal Közgyülése jóváhagyja a.kompetencia alapit oktatás. eg~enlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü TÁMOP-3.1.4/08/2 kódszámú pályázat keretében megvalósuló projekt menedzsmentjét az alábbiak szerint: Projektmenedzser: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatárs: Petroyszki Edit Projekt asszisztens: Lestyánné Hricsovinyi Julianna 1 fo adminisztrátor A projektmenedzsment költsége (bér+járulck) teljes mértékben a támogatasból lesz finanszírozva. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Varas Önkormányzat Közgyülése vállalja a.,kompetencia alapú oktatás. egyenlö h07..l1férés - Innovatív intézményekben címü TÁMOP-3.IA/D8/2 k6dszámú pályázat keretében mcgvalósuló projekt folyamatos működésének pénzügyi feltételeit, és további öt tanévig az eredmények fenntanását.

5 5 4. Sikertelen pályázat esetén biztosítja az előzetes szaktanácsadói költségek díját Ft-ol. Forrás: évi költségvetés Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 18. Békésc!iUha, december 10. Vantara Gyula Polgármester Ellenjegyzés - JogI:... - pénzügyi:..

6 KIVONAT Békéscsaba Mcgyci Jogú Város ÖnkormánY-L.3t Közg)'ülésénck Közmű\'Clődési,IfjÚSlígi, Oktatási és SportbizoUs~íga december IO-én tartotl nyih'iínos ülésének jcg)'zőköny"éből Tárgy:..Kompetencia alapú oktatás, egyenlö hozz{lférés - Innovatjv intézményekben" dmci pályázat költségvetés tcrvezetének ismertetése Pályázat kódszáma: TÁMüP 3.1.4/08/2 ~ A bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi hatarozatol hozta: 275/2008. (XII. 10.) sz. KIOS bizottsági HATÁROZAT l. Békéscsaba Megyei Jogú Varos Önkonnálly-~at Közgyűlésének Közmüvelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága támogatja. hogy az Önkonnány-al a..kompetencia alapú o"'1atás. egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü TÁMüP-3.1.4/08/2 kódszámú pályázatot a fenti költségvetési tervezet alapján benyújtsa: az alábbi szempontok figyelembe vételével: A lehető legtöbb gyermek/tanulócsoport és pedagógus bevonás..1 a fejlesztésbe. A szakmai tevékenységekre fordítható keretben a megengedett ma.ximális összeggel tervezendő a pedagógusok többictmunkájának elismerése. a kompetencia alapú oktatás, valamint az újszerű tanulásszervezési technikák bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése. A továbbképzéseknél elsősorban a kompetencia alapú oktatás, az újszerü tanulásszervezési technikák bevezetését. valamint a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató fclkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élvezl1ck prioritást. A programban résztvevő pedagógusok hclycltesílési díját a pályázati keretből biztosítani szükséges. 2. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Kőzgyülése jóváhagyja a.,kompetencia alapú oktatás. egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ' címü TÁMüP-3.1.4/08/2 kódszámú pályázat keretében megvalósuló projekt menedzsmentjét az alábbiak szerint: Projektmenedzser: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatilrs: Petrovszki Edit ProjeJ...'1 asszisztens: Lestyánné Hricsovinyi Julianna l (ö adminisztrátor A projektmcncdzsment költségc (bér+járulék) teljes mértékben a támogalásból lesz finanszírozva. 3. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyíilése vállalja a.. Kompetencia alapú oktatás. egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü TÁMüP-3.1.4/08/2 kódszámú pályázat keretében megval6suló projekt folyamatos müködésének pénzügyi feltételeit. és további öl tanévig az eredmények fenntartását.

7 4. Sikertelen pályázat esctén biztositja az előzetes szaktanácsadói költségek díját Ft-ot. Forrás: évi költségvetés Felelős: Vanlara Gyula polgármester Határidő: december 18. ( Kmf. A kivonat hiteléül: ~tj.b Szabóné Ádám Erika bizottsági titkár 9 Kiss Tibor sk. a bizottság elnöke

8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 200S. december 9w i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tilrgy: "Kompetencia alapú oktaiás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü pályázai költségveiés tervezeienek ismertetése. Pályázat kódszáma: TÁMüpw 3.1.4/ /2008. (XI1.9.) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének Yárosfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, hogy az Onkonnányzat a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" cimü TÁMüP-3.1.4ID8/2 kódszámú pályázatot a fenti költségvetési tervezet alapján benyújtsa, az alábbi szempontok figyelembe véte1ével: A lehető legtöbb gyemlekjtanulócsoport és pedagógus bevonása a fej1csztésbe. A szakmai tevékenységekre fordítható keretben a megengedett maximális összeggel tervezendő a pedagógusok többletmunkájának elismerése, a kompetencia alapú oktatás, valamint az újszerű tanulásszervezési technikák bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése. A továbbképzéseknél elsősorban a kompetencia alapú oktatás, az újszer(l tanulásszervezési technikák bevezetését, valamint a hátrányos helyzetü tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élveznek prioritást. A programban résztvevő pedagógusok helyettesítési díját a pályázati keretbő] biztosítani szükséges. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyiilése jóváhagyja a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - limovatív intézményekben" című TÁMüP-3.1.4/08/2 kódsúmú pályázat keretében megvalósuló projekt menedzsmentjét az alábbiak szerint: Projektmenedzser: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatárs: Petrovszki Edit Projekt asszisztens: Lestyánné Hricsovinyi Juliarula l fő adminisztrátor A projektmenedzsment költsége (bér+jámlck) teljes mértékben a támogatásból lesz finanszírozvu. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyiilése vállalja a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - lrulovatív intézményekben" címü TÁMüP-3.1.4/ü8/2 kódszámu pályázat keretében megvalósuló projekt folyamatos működésének pénzugyi feltételeit, és további öt tanévig az eredmények fenntartását.

9 4. Sikertelen pályázat esetén biztosítja az előzetes szaktanácsadói költségek díját, Ft-ol. Forrás: évi költségvetés Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 18. Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül:, :m,r;i>:c. 1 Bondárné'viczián Anikó Bizottsá ~i litkár J

10 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága december 8-i nyilvános ülése jegylókönyvéból Tárgy: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü pál)'ázat költségvetés tervezetének ismertetése. Pályázat kódszáma: TÁMOP-3-1-4/0812 A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: (XII.8.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Ha tá roza t Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizűltsága az alábbiak jóváhagyásál javasolja a Közgyülésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a,.kompetencia alapú oktatás. egyenlő hozzáférés - llulovativ intézményekben" című TÁ..i\llOP-3.1.4/0SI2 kódszámú pályázatot az előterjesztésbcn ismertetett költségvetési tervezet alapján nyújtja be. az alábbi szemponlok figyelembe vélelével: A lehető legtöbb gyennek/tanulócsoport és pedagógus bevonása a fejlesztésbe. A szakmai tevékenységekre fordítható keretben a megengedett maximális összeggel tervezendő a pedagógusok többletmunkájának elismerése. a kompetencia alapú oktatás, valamint az újszerü tanulásszervezési technikák bevezctéséhez szükséges eszközök beszerzése. A továbbképzéseknél elsősorban a kompetencia alapú oktatás. az újszerű tanulásszervezési technikák bevezetését. valamint a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógia rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élveznek prioritást. A programban részlvevő pedagógusok helyeuesítési díját a pályázati kcrelből biztositani szükséges. 2. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkomlányzat Közgyűlése jóváhagyja a "Kompetencia alapu oktatás. egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü T ÁMüP-3.1.4/űS/2 kódszámú pályázat keretében megvalósuló projekt menedzsmentjét az alábbiak szerint: Projektmenedzser: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatárs: Petrovszki Edit Projekt asszisztens: Lestyánné HricsO\'inyi Julianna l fó adminisztrátor A projektmencdzsment költsége (bér+járulék) teljes mértékben a támogatásból lesz finanszírozva.

11 2 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése vállajja a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlö hozzáférés - Innovatív intézményekben" cíntú TÁMüP 3.1.4/0812 kódszárnú pályázat keretében megvalósu!ó projekt folyamatos működésének pénzügyi feltételeit, és további öt tanévig az eredmények fenntartását. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlése sikertelen pályázat esetén biztosítja az ejózetes szaktanácsad6i költségek díját, Ft-ol a évi költségvetésböl. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására. és a szükséges intézkedések megtételére. Fclclós: V8Illara Gyula polgámlester Határidő: december 18. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

12 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Sze'" /sl1'áll tér 7. Ik/. sz.: IV. 10/ E1óadó: Kis Lás=/ó Mell.: 3db bizottsági kivoiwi Hiv. sz.: - G: 2.- Postacim: 560I Pf J12. TeleJan: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárg)': Pályázat benyújtása a,.muzeumok iskolabarát fejlesztese és oktatási-kepzési szerepének infrastrukturális erősítése" cimü pályázati felhívásra Előkészít(): Véleménvező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési. Környezetvédelmi és Mezögazdasági Bizottság KÖzmÚveJÖdési. Ifjúsági. Oktatási és Sportbizollság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének december 18-án tartandó nyilvános ülésére Ti!) ztelt Kijzgyíílés! A Nemzeti Fcjlesztesi Ügynökség meghirdettc a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastruktu rális erösítésc'" című. TI OP /08/1 kódszámú pályázati felh ivást. A konstrukció célja a múzculnok oktatási-képzési szcrcpének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megleremtesc. A kiírás keretében olyan infrastrukturális fejleszlt..-sek megvalósítása támogatott. amelyek az egész életen ál tartó tanuláshoz szükséges kulturális tudatosság és kifejezőkészség mcgszerzéséhez szükséges kompelenciák fejlödését szolgálja. A múzcumpcdagógiai foglalkozások megtartásához kapcsolódó. minimum 15 foböl álló csoport befogadására alkalmas oktató tér kialakítása támogatott. A vissza nem térítendö támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100% a. A pályázat meghirdetesekor a tánlogatásra rendelkezésre álló keretösszeg Ft. Jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 10 millió Ft~ maximum SO millió Ft lehet. A pályázati kiírás keretében a működési engedéllyel rendelkezö muzeális intézmények. illetve azok fcnntanói, a helyi önkormányzatok vehetnek reszt.

13 A pályázatok benyujtása november 30-tól január 30-ig lehetséges. Az elözetes szakmai egyeztetések és a pályázati felhívás alapján az alábbi fejlesztési projekt támogatasához javaslom a pályázat benyujtását: Munkácsy Mihály Emlékház (Békéscsaba, Gyulai út 5.) iskolabarát fcjlcsztése A pályázat kerciében kívánjuk megvalósítani: A. Múzeumi oktatási célú közösségi té,. - oktatóterem - kialakítása. Múzeumpedagógiai foglalkozások, képzések. tréningek lebonyolítására alkalmas közösségi tér kialakitása: a) Az Emlékház hátsó melléképületébcn található hclyiségek belsőépítészeti átalakítása, b) Az oktatótcrem berendezési tárgyainak beszerzése, c) A múzeumpedagógia tcvékcnységhez kapcsolódó szemléltető eszközök. technikai segédeszközök beszerzése. Az újonnan létrejövő közösségi tér több korosztály részére alkalmas. oktatási célú feladatok ellátására. oktató - informatikai berendezéssel. szemléltetö eszközökkel kerül kialakításra. B. Virtuális pomok kialakítása a:: oktató mú::elll1l funkció erósítéséhe:: A múzeumpcdagógiai szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai pontok kialakítása: a) Touch - info. azaz érintöképemyös oktató-infonnációs egység kialakítása az Emlékház fogadóterében (Virtuális séta az Emlékházban; Munkácsy nyomában - virtuális életút bejárás, Munkácsy festmény és relikvia gyűjtemény bemutatása) b) "Virtuális képgaléria" megalkotása, üzemeltetése két helyiségben (információ és Vörös Szalon) plazma kijelzők használatával (a világon fellelhető összes Munkácsy alkotás megjclenílhctősége) c) Oktatótenni vinuális~pont kialakítása (interaktív tábla és kellékei). A fejlesztés tervezett bruttó összköhsége 30 millió forint. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a december S-an tartott ülésén az előterjesztést megtárgyaha. 6 igen cgyhangu szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. és elfogadásra ajánlja a Közgyúlésnek. A Városfejlesztési. Környezetvédelmi és ~o'1czögazdasági Bizottság a december 9-én lartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta. 7 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. Közművelődési. Ifjusági. Oktatási és Sportbizotlság a december IO-en tartolt ülésen az előterjeszlést megtárgyalta. 8 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és elfogadásra ajánlja a Közg)'Ülésnck. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására. A döntés végrehajtásában közrcműködő fclclős Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály. hivmaii egységek: 2

14 UATÁROZATI JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzata pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktura Operatív Program keretében "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastruktur-ilis erősítése" cimű. TIOr ~ 1.2.2/0811 kódszamú pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyci Jogu Város Önkonnányzala a pályázaton a Munkács)' Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztésére igényel tán"k>galást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Munkácsy Mihály Ernlékház iskolabarát fejlesztése" címü 30 millió forint beruházási összköltségü projektjéhez 30 millió forint (100%) támogatási igényel, melyhez saját forrás nem szükséges. 4. Békéscsaba Megyci Jogu Város Önkormányzat Közgyülése felhatalmazza Vantara Gyula polgármcstcrt a pályázat aláírására és a szükseges nyilatkozatok megtétclére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 30. Békéscsaba dccember II. /t2,(lj/a~ Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: Jogi:...C>"1tt0::,;.)~' Pénzügyi:.. {Si 1 3

15 KIVONAT Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkorm~'in)'zat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága december 8-i nyilvános ülése jcg)'zőkönyvéből Tárgy: Pályázat benyújtása a "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" című pályáz~lti felhívásra A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 429/2008. (XlI.8.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Megyei logú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyülésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatat nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Múzeumok iskolabarát fejlcsztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" címü, TlüP-\.2.2/0S/1 kódszámú pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázaton a Munkácsy MiluHy Emlékház iskolabarát fejlesztésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Munkácsy Mih~lly Emlékház iskolabarát fej!esztése" című 30 millió forint beruházási összköltségű projektjéhez 30 millió forint (100 %) támogatást igényel, melyhez saját forrás nem szükséges. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláirására és a szükséges nyilatkozatok mcgtételére. Felelős: Vantara Gyula polgármester I-Iatiíridő: december 18. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

16 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság december 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pályázat benyújtása a "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" címü pályázati felhívásra (XlI.9.) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági javasolja a Közgyűlésnek: Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastrukturális erősítése" eímü, TIOP /08/1 kódszámú pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzata a pályázaton a Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkomlányzata a "Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése" eimü 30 millió forint beruházási összköltségü projektjéhez 30 millió forint (100%) támogatást igényel, melyhez saját forrás nem szükséges. 4. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestcrt a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 30. Kmf. A kivonat hiteléül: 0 ')~r\...o~ Bondámé Yiczián Anikó Bizottsági itkár Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök

17 KIVONAT BékésCSllbll!\'Jegyei Jogú Város Önkormányz:'lt Közgyűlésének Közművelődési,Ifjúsági, Okhltási és Sporthizotts:.igu december IO-én tllrtott nyilvános ülésének jcgyzökönyvéből Tárg\': Pályázat benyújtása a..múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastruklurális erősítése" címü pályázali felhívásra - A bizottság 8 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 276/2008. (XII. 10.) sz. KIOS bizolt"lgi HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizollsága az alábbi határozati javaslat elfogadásátjavasolja a Közgyűlésnek: l. Békéscsaba Megyei logó Város Öllkonnányzata pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében..múzeumok iskoll1bar;:ít fejlesztése és oktat:ísi-képzési szerepének infrastrukturális erösítése" címü. TIOI> /08/1 kódszámu pály3zati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyci Jogu Város Önkormányzata a pályázaton a Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata a "Munkácsy Mih:lIy Emlékh:íz iskolabaníl fejlesztése" című 30 millió forint beruházási összköltségü projektjéhez 30 millió forint (100%) támogatási igényel, melyhez saját forrás nem szükséges. 4. Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkonnányzal Közgyiílése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtéte1ére. Felelös: Vantara Gyula polgánnester Határidö: január 30. I Kmf.,, ~ A kivonat hiteléül: ~..X""W "-<. JiCC Szabóné Ádám Erika bizottsági titkár Kiss Tibor sk. a bizottság elnöke

18 Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: IV Előadó: Mell.: 2 db Fodor Anikó Hiv. sz.: b.~ Telefox: (66) E-mai!: Előkészítő: Véleményező: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: "Békéscsaba, Kalandpark" címü DAOP-l.\.I/E-l008-00l3 azonosítószámú pályázathoz saját forrás biztosítása Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzat Közgyűlésének2008. december I8-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyiílés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 22/2008. (1. 24.) közgy. határozatával döntött a "Békéscsaba, Kalandpark" tárgyú pályázat benyújtásáról A szakmai előkészítés során megfogalmazódott a Gyulai út menti parkerdő hasznosítása, egy országhatárokon átnyúló, kiemelkedő turisztikai attrakció megvalósítása. Az elképzeléssel összhangban volt a Dél-Alfóldi Operatív Program.,Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés" tárgyú pályázati felhívás, melyre a 43 hektárnyi önkormányzati tulajdonú terület hasznosítására készítettünk programot. Emlékeztetőül a projekt rövid összefoglalója: A projekt - a Dél-alfóld természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében aminőségi fejlesztések révén - a városlakók valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza. A fejlesztéssel egy országhatáron átnyúló, kiemelkedő turisztikai attrakciót kívánunk megvalósítani. A támogatott pályázat fóbb tartalmi elemei: mcgvilágított, akadálymentesített erdei sélaútvonal kialakítása, megvilágitoll gyalogtúra (futó) útvonal megépítése, a gyalogtúra

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 12. szám 2008. június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben