BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉ TŐL Békéscsaba. Sze1l1 ls/ván tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉ TŐL Békéscsaba. Sze1l1 ls/ván tér 7."

Átírás

1 Postacím: 560/ Pf 112. Te/~foll: (66) / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉ TŐL Békéscsaba. Sze1l1 ls/ván tér 7. Ik/. S=.: IV Előadó: Perrovs=ki Edit, Lestyál1llé /-/r;csol'inyi Julial/lla Mell.:3 db bi=ottsági kivol/ai Hj". S=.: 6. A TeleJax: (66) E-maiI: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többségcl igényel! Tárg)': "Kompetencia alapú oktatás. egyenlő h07.záférés - Innovatív intézményekben" cimü pályázat köhségvctés telvezetének ismertetése Palyazat kódszama: TÁMOP-3.1.4/0812 Előkészíti): Stratégiai-Fejlesztési Osztály Oktatási. Közművelődési és Sport Osztály Vélcl1Ién\'czö: Közművelődési. IGúsági. Oktatasi és Sponbizoltság Városfcjlesztési. Környezetvédelmi és Mezöga7..dasagi Bizottság Gazdasági. Kől!ségvetési es I)enzügyi Bizottság [Wtcrjcszlé's Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyiílésénck dccember 18 án tal1a.l1dó nyilvános ülésere Tis:.telt Közgyíílés! A..Kompetencia alapú oktatas. egyenlő hozzltférés - Innovativ intézményekben" címü. TÁMüP 3.1.4/0812 kódszámú pályázat pályázati kiírasában többször változas történt. - Az eredeti, októberben megjelent változatban november l-től január ló-ig lchetell benyújtani a pályázatol Az első vál1oz..,í.s november elején történt. ekkor a beadasi határidő módosu1t: december 1 től február l6-ig. A második változás december l-jével történt. ekkor a pályázati kiírás több ponton megváhozott. A pályázat benyújtási ideje módosu!t: december l 7-től február 16 ig. Ezen kivül tartalmi változások is vannak. így az előzetes előkészítési munkák egy részét is újra kell kezdeni. A "Kol11pctcnci alallú oktl.ltiís, cg)'cnlő hozzáférés - Innovatív intézményckben" elmu. TÁMOP ű8/2 kódszámú pályázat költségvetési tervezete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által deccmber l-jén megjelentetett költségvetési specifikációja alapján elkészült.

2 2 A nmxim{llislln elnyerhető támogatási összeg felhasználásának tcn'czele a jelenleg aktuális kiírásnak megfelelően: A projd;t elszámolhaló kőllsegeinek EIs-otlimolhaló (iskoláknál maximális 25 OOO OOO."t, A projl'kt kerflébell Elszámolható maximtuis Elsl.limolhaló maximális ös!aeg a ovodákmil e!számolható összeg összesen öss-.t;í'g összesen (('nillarió 7 OOO OOO Ft) köhségek ml'f;j1( \"tz~se ISKOLfic~KÉNT (fl) ÓVODÁNKEXT (fl) intézmény az adotl (Önkormány- IC"ékellysegr(' zat) számára (ordithaló Összesell maximalis rész(' Projtktnie nedl.'iment OOO t. költ~ei f4" =-10 OOO OOO) 12><700000= ) O II 400 OOO [gyib 5zolgihalisok kiilnigei.~)il\'3noss;ig bizlositasa (fdadalcllálási heht'flk611) 375 OOO 105 OOO 1,5 " -Könywizsgáló l-l"375~ ) (2" =210 OOO) it,'í-rl)'bc"étc1c (fc'/1nt3nó ré)7l"rc) -Közbeszerzési köhségek I (flllnlartó részére) Egyéb,, projekt \'égrehajtásá \"al összefüggő Alllllános l J -120 OOO kölr~ég - Mco('dzsmcnt rc\ckcnységhcz, céicsoponhoz és szakmai 750 OOO % 3% mcgvalósiulshoz (4 x =3 OOO OOO) (2" :420 (XXl) l 140 OOO 4560 OOO kapcsolódó an)'llgköltség (pl: irckias7.crl - I'osta; és telekollltllunikációs költség Immllll."rilílis jlh"lik tárgyi t'sj.közük - Legfeljebb l db n)'oititató - Laptop" amelynek OOO beszcrz6i c-néke nem (4x =10000 OOO) (2"700 ()()(}o. I 400 OOOl O haladhalja ml'g a 120 OOO F,... - KiSi."nélu (100 OOO Fr alani) rar!!.\; eszközök Tarlalik l ' OOO (-,x250 OOO-I OOO OOO) (2"70000=140 OOO) O A projekl sakmai nleg\"a lósilisiva I 'Iin. 70. is5ztfiiggö köllsigek OOO {4"18 ()(() 000=12 OOO OOO) (2"5 040 (11)):1 O080 OOO) O OOO Öss7kien: OOO 6815 OOO l4" Cl(); OOO) (2X = OOO OOO

3 3 A pályázatban 6 feladatellátási hely (4 iskola, 2 óvoda) támogatására nyújtunk be pályázatol, mindegyik fcladatellátási hely esetében a maximum támogatási összeget igényeljük, ami isko Jankónt 25 OOO OOO Ft, óvodankónt 7 OOO OOO Ft. Az igényelt támogatás összege: \14 OOO OOO Fl. A támogatás mértéke a projekt clszámolható költségének 1oo%-a. A maximálisan igényelhctö támogatási összeg iskolánként: 25 OOO OOO Ft, óvod:inkém:7 OOO OOO Ft. A pályázati kiírás szerint kötelezö projcktmenedzsmentet müködlelni a projekt ideje alan. A projektmcncdzsmcm bizonyos tagjaival szemben alkalmazási feltételeket is tartalmaz kiírás. A projcktmencdzsmcm tagjai megbízással is elláthatják a tevékenységei, kivéve a projektmenedzser. Projektmenedzser: legalább 2 éves projektmcnedzsl11cnt tapasztalat, és hcti 20 órás határozott időre történő munkaviszony létesítésévci kell alkalmazni. Pénzügyi munkatárs: szakirányú iskolai végzcttség és projcktmenedzsl11cntben szerzctt tapasztalat. Ez alapján a következő összcállitásban javasoljuk a projcktmenedzsment a1kalmazás{l.i: Projcktmenedzscr: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatárs: Petrovszki Edit - a Stratégiai és Fejlcsztési Osztály munkatársa Projekt asszisztens: Lestyánné Hricsovinyi Julianna - az Oktatási. Közmüvclődési és SJX>rt Osztály munkatársa Adminisztrátor: folyamatban A projektmenedzsment költsége (bér+járulék) teljes mértékben a tánlogatásbóllesz finanszírozva. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányza.t Közgyűlésének Közművelődési. Ifjúsági. Oktatási és Sportbizousága 253/2008. (XI. 12.) határozatával- többek között - az alábbiakról rendelkezctt:.. Békéscsaba Megrei JoglÍ Váro.\" Ónkol'mány:al Kö:g)'ii/ésé/lek Kö:nlli\'e/ődési. Ifjúsági. Okwlási és Sponbizollsága jawlsolja. hogya: oktatási inté=mények vezessenek be kompetencia a/apú programcsomagokaife/me/lő rends:erbel1. liliiiden os:lály lekinieiében... A határozatnak megfelelőcn a pályázati kiírás alapján tervezhctő szakmai tcvékenységek összcál1itásánál az alábbi szempontokat kívánjuk érvényesíteni: A lehető legtöbb tanulócsoport és pedagógus bevonása a fcjlcsztésbc. A szakmai tevékenységekre ford it ható keretben a megengedett maximális összeggel ter\'czcndö a pedagógusok többlet munkájának elismerése. a kompctencia alapú oktatás, valamint az újszerü tanulásszervezési technikak bcvczetéséhez szükséges eszközök bcszerzése. A továbbképzéseknél elsősorban a kompetencia alapll oktatás. az lljszerü tanulásszervezési technikák bevezctését, valamint a hátrányos helyzetü tanulók integrációs és képesség. kibontakoztató fclkészítéscnek pedagógiai rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élveznek prioritást. A programban részt"c"ö pedagógusok helyettesilési díját a pályázati kerclböl biztosítani szükséges. A emzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint a végleges pályázati útmutató december 10 én jelenik meg, a költségvetési specifikáció alapján a tervezett költségvetés az abban meghatározottak szerint még valtozhat a palyázat beadásáig. Ebből adódóan a szükséges módosítások lekövctése automatikusan megtörténik. a megfogalmazott szakmai és pénzügyi szempontokat figyelembe véve.

4 4 A Közmüve]ődési. Ifjúsági. Oktatási és Sponbizonság a december IQ-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szava7..attal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A Városfejleszlési. Környezetvédelmi és Mezögazdasági Bizottság a december 9-én tartott ütésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a december 8-án tartandó ülésén az előterjesztéstmegtárgyalta és 6 igen egyhangú SZ3V3zattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyíílést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁRDZATIJAVA5LAT: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése támogatja, hogy az Önkonnányzat a..kompetencia alapit oklatás. egyenlő hozzáférés -Innovatív intézmén)ekbcn" címú TÁMOP 3.1.4/0812 kódszámú pályázatot a fenti költségvetési tervezet alapján benyújtsa. az alábbi szempontok figyelembe vetelével: A lehető legtöbb gyermekjtanulócsoport és pedagógus bevonása a fejlesztésbe. A szakmai tevékenységekre fordíiható keretben a megengedett maximális összeggel tervezendő a pedagógusok többlelmunkájának elismerése. a kompetencia alapit oktatás. valamint az újszerü tanulásszervezési technikák bcvezctéséhez szükséges eszközök beszerzése. A továbbképzések nél elsősorban a kompetencia alapit oktatás. az újszerü tanulásszervezési technikák bevezetését. valamint a hátrányos helyzetü lanul6k integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élveznek prioritást. A programban résztvevő pedagógusok helycttcsitési díját a pályázati kcrelböl bizlositani szükséges. 2. Békéscsaba 1eg)ci Jogu Város Önkonnányzal Közgyülése jóváhagyja a.kompetencia alapit oktatás. eg~enlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü TÁMOP-3.1.4/08/2 kódszámú pályázat keretében megvalósuló projekt menedzsmentjét az alábbiak szerint: Projektmenedzser: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatárs: Petroyszki Edit Projekt asszisztens: Lestyánné Hricsovinyi Julianna 1 fo adminisztrátor A projektmenedzsment költsége (bér+járulck) teljes mértékben a támogatasból lesz finanszírozva. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Varas Önkormányzat Közgyülése vállalja a.,kompetencia alapú oktatás. egyenlö h07..l1férés - Innovatív intézményekben címü TÁMOP-3.IA/D8/2 k6dszámú pályázat keretében mcgvalósuló projekt folyamatos működésének pénzügyi feltételeit, és további öt tanévig az eredmények fenntanását.

5 5 4. Sikertelen pályázat esetén biztosítja az előzetes szaktanácsadói költségek díját Ft-ol. Forrás: évi költségvetés Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 18. Békésc!iUha, december 10. Vantara Gyula Polgármester Ellenjegyzés - JogI:... - pénzügyi:..

6 KIVONAT Békéscsaba Mcgyci Jogú Város ÖnkormánY-L.3t Közg)'ülésénck Közmű\'Clődési,IfjÚSlígi, Oktatási és SportbizoUs~íga december IO-én tartotl nyih'iínos ülésének jcg)'zőköny"éből Tárgy:..Kompetencia alapú oktatás, egyenlö hozz{lférés - Innovatjv intézményekben" dmci pályázat költségvetés tcrvezetének ismertetése Pályázat kódszáma: TÁMüP 3.1.4/08/2 ~ A bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi hatarozatol hozta: 275/2008. (XII. 10.) sz. KIOS bizottsági HATÁROZAT l. Békéscsaba Megyei Jogú Varos Önkonnálly-~at Közgyűlésének Közmüvelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága támogatja. hogy az Önkonnány-al a..kompetencia alapú o"'1atás. egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü TÁMüP-3.1.4/08/2 kódszámú pályázatot a fenti költségvetési tervezet alapján benyújtsa: az alábbi szempontok figyelembe vételével: A lehető legtöbb gyermek/tanulócsoport és pedagógus bevonás..1 a fejlesztésbe. A szakmai tevékenységekre fordítható keretben a megengedett ma.ximális összeggel tervezendő a pedagógusok többictmunkájának elismerése. a kompetencia alapú oktatás, valamint az újszerű tanulásszervezési technikák bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése. A továbbképzéseknél elsősorban a kompetencia alapú oktatás, az újszerü tanulásszervezési technikák bevezetését. valamint a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató fclkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élvezl1ck prioritást. A programban résztvevő pedagógusok hclycltesílési díját a pályázati keretből biztosítani szükséges. 2. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Kőzgyülése jóváhagyja a.,kompetencia alapú oktatás. egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ' címü TÁMüP-3.1.4/08/2 kódszámú pályázat keretében megvalósuló projekt menedzsmentjét az alábbiak szerint: Projektmenedzser: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatilrs: Petrovszki Edit ProjeJ...'1 asszisztens: Lestyánné Hricsovinyi Julianna l (ö adminisztrátor A projektmcncdzsment költségc (bér+járulék) teljes mértékben a támogalásból lesz finanszírozva. 3. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyíilése vállalja a.. Kompetencia alapú oktatás. egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü TÁMüP-3.1.4/08/2 kódszámú pályázat keretében megval6suló projekt folyamatos müködésének pénzügyi feltételeit. és további öl tanévig az eredmények fenntartását.

7 4. Sikertelen pályázat esctén biztositja az előzetes szaktanácsadói költségek díját Ft-ot. Forrás: évi költségvetés Felelős: Vanlara Gyula polgármester Határidő: december 18. ( Kmf. A kivonat hiteléül: ~tj.b Szabóné Ádám Erika bizottsági titkár 9 Kiss Tibor sk. a bizottság elnöke

8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 200S. december 9w i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tilrgy: "Kompetencia alapú oktaiás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü pályázai költségveiés tervezeienek ismertetése. Pályázat kódszáma: TÁMüpw 3.1.4/ /2008. (XI1.9.) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének Yárosfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, hogy az Onkonnányzat a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" cimü TÁMüP-3.1.4ID8/2 kódszámú pályázatot a fenti költségvetési tervezet alapján benyújtsa, az alábbi szempontok figyelembe véte1ével: A lehető legtöbb gyemlekjtanulócsoport és pedagógus bevonása a fej1csztésbe. A szakmai tevékenységekre fordítható keretben a megengedett maximális összeggel tervezendő a pedagógusok többletmunkájának elismerése, a kompetencia alapú oktatás, valamint az újszerű tanulásszervezési technikák bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése. A továbbképzéseknél elsősorban a kompetencia alapú oktatás, az újszer(l tanulásszervezési technikák bevezetését, valamint a hátrányos helyzetü tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élveznek prioritást. A programban résztvevő pedagógusok helyettesítési díját a pályázati keretbő] biztosítani szükséges. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyiilése jóváhagyja a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - limovatív intézményekben" című TÁMüP-3.1.4/08/2 kódsúmú pályázat keretében megvalósuló projekt menedzsmentjét az alábbiak szerint: Projektmenedzser: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatárs: Petrovszki Edit Projekt asszisztens: Lestyánné Hricsovinyi Juliarula l fő adminisztrátor A projektmenedzsment költsége (bér+jámlck) teljes mértékben a támogatásból lesz finanszírozvu. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyiilése vállalja a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - lrulovatív intézményekben" címü TÁMüP-3.1.4/ü8/2 kódszámu pályázat keretében megvalósuló projekt folyamatos működésének pénzugyi feltételeit, és további öt tanévig az eredmények fenntartását.

9 4. Sikertelen pályázat esetén biztosítja az előzetes szaktanácsadói költségek díját, Ft-ol. Forrás: évi költségvetés Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 18. Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül:, :m,r;i>:c. 1 Bondárné'viczián Anikó Bizottsá ~i litkár J

10 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága december 8-i nyilvános ülése jegylókönyvéból Tárgy: "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü pál)'ázat költségvetés tervezetének ismertetése. Pályázat kódszáma: TÁMOP-3-1-4/0812 A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: (XII.8.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Ha tá roza t Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizűltsága az alábbiak jóváhagyásál javasolja a Közgyülésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a,.kompetencia alapú oktatás. egyenlő hozzáférés - llulovativ intézményekben" című TÁ..i\llOP-3.1.4/0SI2 kódszámú pályázatot az előterjesztésbcn ismertetett költségvetési tervezet alapján nyújtja be. az alábbi szemponlok figyelembe vélelével: A lehető legtöbb gyennek/tanulócsoport és pedagógus bevonása a fejlesztésbe. A szakmai tevékenységekre fordítható keretben a megengedett maximális összeggel tervezendő a pedagógusok többletmunkájának elismerése. a kompetencia alapú oktatás, valamint az újszerü tanulásszervezési technikák bevezctéséhez szükséges eszközök beszerzése. A továbbképzéseknél elsősorban a kompetencia alapú oktatás. az újszerű tanulásszervezési technikák bevezetését. valamint a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógia rendszere (IPR) alkalmazását támogató pedagógiai módszertani továbbképzések élveznek prioritást. A programban részlvevő pedagógusok helyeuesítési díját a pályázati kcrelből biztositani szükséges. 2. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkomlányzat Közgyűlése jóváhagyja a "Kompetencia alapu oktatás. egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" címü T ÁMüP-3.1.4/űS/2 kódszámú pályázat keretében megvalósuló projekt menedzsmentjét az alábbiak szerint: Projektmenedzser: Hrabovszki Mihály Pénzügyi munkatárs: Petrovszki Edit Projekt asszisztens: Lestyánné HricsO\'inyi Julianna l fó adminisztrátor A projektmencdzsment költsége (bér+járulék) teljes mértékben a támogatásból lesz finanszírozva.

11 2 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése vállajja a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlö hozzáférés - Innovatív intézményekben" cíntú TÁMüP 3.1.4/0812 kódszárnú pályázat keretében megvalósu!ó projekt folyamatos működésének pénzügyi feltételeit, és további öt tanévig az eredmények fenntartását. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlése sikertelen pályázat esetén biztosítja az ejózetes szaktanácsad6i költségek díját, Ft-ol a évi költségvetésböl. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására. és a szükséges intézkedések megtételére. Fclclós: V8Illara Gyula polgámlester Határidő: december 18. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

12 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Sze'" /sl1'áll tér 7. Ik/. sz.: IV. 10/ E1óadó: Kis Lás=/ó Mell.: 3db bizottsági kivoiwi Hiv. sz.: - G: 2.- Postacim: 560I Pf J12. TeleJan: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárg)': Pályázat benyújtása a,.muzeumok iskolabarát fejlesztese és oktatási-kepzési szerepének infrastrukturális erősítése" cimü pályázati felhívásra Előkészít(): Véleménvező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési. Környezetvédelmi és Mezögazdasági Bizottság KÖzmÚveJÖdési. Ifjúsági. Oktatási és Sportbizollság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének december 18-án tartandó nyilvános ülésére Ti!) ztelt Kijzgyíílés! A Nemzeti Fcjlesztesi Ügynökség meghirdettc a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastruktu rális erösítésc'" című. TI OP /08/1 kódszámú pályázati felh ivást. A konstrukció célja a múzculnok oktatási-képzési szcrcpének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megleremtesc. A kiírás keretében olyan infrastrukturális fejleszlt..-sek megvalósítása támogatott. amelyek az egész életen ál tartó tanuláshoz szükséges kulturális tudatosság és kifejezőkészség mcgszerzéséhez szükséges kompelenciák fejlödését szolgálja. A múzcumpcdagógiai foglalkozások megtartásához kapcsolódó. minimum 15 foböl álló csoport befogadására alkalmas oktató tér kialakítása támogatott. A vissza nem térítendö támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100% a. A pályázat meghirdetesekor a tánlogatásra rendelkezésre álló keretösszeg Ft. Jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 10 millió Ft~ maximum SO millió Ft lehet. A pályázati kiírás keretében a működési engedéllyel rendelkezö muzeális intézmények. illetve azok fcnntanói, a helyi önkormányzatok vehetnek reszt.

13 A pályázatok benyujtása november 30-tól január 30-ig lehetséges. Az elözetes szakmai egyeztetések és a pályázati felhívás alapján az alábbi fejlesztési projekt támogatasához javaslom a pályázat benyujtását: Munkácsy Mihály Emlékház (Békéscsaba, Gyulai út 5.) iskolabarát fcjlcsztése A pályázat kerciében kívánjuk megvalósítani: A. Múzeumi oktatási célú közösségi té,. - oktatóterem - kialakítása. Múzeumpedagógiai foglalkozások, képzések. tréningek lebonyolítására alkalmas közösségi tér kialakitása: a) Az Emlékház hátsó melléképületébcn található hclyiségek belsőépítészeti átalakítása, b) Az oktatótcrem berendezési tárgyainak beszerzése, c) A múzeumpedagógia tcvékcnységhez kapcsolódó szemléltető eszközök. technikai segédeszközök beszerzése. Az újonnan létrejövő közösségi tér több korosztály részére alkalmas. oktatási célú feladatok ellátására. oktató - informatikai berendezéssel. szemléltetö eszközökkel kerül kialakításra. B. Virtuális pomok kialakítása a:: oktató mú::elll1l funkció erósítéséhe:: A múzeumpcdagógiai szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai pontok kialakítása: a) Touch - info. azaz érintöképemyös oktató-infonnációs egység kialakítása az Emlékház fogadóterében (Virtuális séta az Emlékházban; Munkácsy nyomában - virtuális életút bejárás, Munkácsy festmény és relikvia gyűjtemény bemutatása) b) "Virtuális képgaléria" megalkotása, üzemeltetése két helyiségben (információ és Vörös Szalon) plazma kijelzők használatával (a világon fellelhető összes Munkácsy alkotás megjclenílhctősége) c) Oktatótenni vinuális~pont kialakítása (interaktív tábla és kellékei). A fejlesztés tervezett bruttó összköhsége 30 millió forint. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a december S-an tartott ülésén az előterjesztést megtárgyaha. 6 igen cgyhangu szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. és elfogadásra ajánlja a Közgyúlésnek. A Városfejlesztési. Környezetvédelmi és ~o'1czögazdasági Bizottság a december 9-én lartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta. 7 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. Közművelődési. Ifjusági. Oktatási és Sportbizotlság a december IO-en tartolt ülésen az előterjeszlést megtárgyalta. 8 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és elfogadásra ajánlja a Közg)'Ülésnck. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására. A döntés végrehajtásában közrcműködő fclclős Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály. hivmaii egységek: 2

14 UATÁROZATI JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzata pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktura Operatív Program keretében "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastruktur-ilis erősítése" cimű. TIOr ~ 1.2.2/0811 kódszamú pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyci Jogu Város Önkonnányzala a pályázaton a Munkács)' Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztésére igényel tán"k>galást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Munkácsy Mihály Ernlékház iskolabarát fejlesztése" címü 30 millió forint beruházási összköltségü projektjéhez 30 millió forint (100%) támogatási igényel, melyhez saját forrás nem szükséges. 4. Békéscsaba Megyci Jogu Város Önkormányzat Közgyülése felhatalmazza Vantara Gyula polgármcstcrt a pályázat aláírására és a szükseges nyilatkozatok megtétclére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 30. Békéscsaba dccember II. /t2,(lj/a~ Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: Jogi:...C>"1tt0::,;.)~' Pénzügyi:.. {Si 1 3

15 KIVONAT Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkorm~'in)'zat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága december 8-i nyilvános ülése jcg)'zőkönyvéből Tárgy: Pályázat benyújtása a "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" című pályáz~lti felhívásra A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 429/2008. (XlI.8.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Megyei logú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyülésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatat nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Múzeumok iskolabarát fejlcsztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" címü, TlüP-\.2.2/0S/1 kódszámú pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázaton a Munkácsy MiluHy Emlékház iskolabarát fejlesztésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Munkácsy Mih~lly Emlékház iskolabarát fej!esztése" című 30 millió forint beruházási összköltségű projektjéhez 30 millió forint (100 %) támogatást igényel, melyhez saját forrás nem szükséges. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláirására és a szükséges nyilatkozatok mcgtételére. Felelős: Vantara Gyula polgármester I-Iatiíridő: december 18. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

16 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság december 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pályázat benyújtása a "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" címü pályázati felhívásra (XlI.9.) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági javasolja a Közgyűlésnek: Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastrukturális erősítése" eímü, TIOP /08/1 kódszámú pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzata a pályázaton a Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkomlányzata a "Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése" eimü 30 millió forint beruházási összköltségü projektjéhez 30 millió forint (100%) támogatást igényel, melyhez saját forrás nem szükséges. 4. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestcrt a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 30. Kmf. A kivonat hiteléül: 0 ')~r\...o~ Bondámé Yiczián Anikó Bizottsági itkár Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök

17 KIVONAT BékésCSllbll!\'Jegyei Jogú Város Önkormányz:'lt Közgyűlésének Közművelődési,Ifjúsági, Okhltási és Sporthizotts:.igu december IO-én tllrtott nyilvános ülésének jcgyzökönyvéből Tárg\': Pályázat benyújtása a..múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastruklurális erősítése" címü pályázali felhívásra - A bizottság 8 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 276/2008. (XII. 10.) sz. KIOS bizolt"lgi HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizollsága az alábbi határozati javaslat elfogadásátjavasolja a Közgyűlésnek: l. Békéscsaba Megyei logó Város Öllkonnányzata pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében..múzeumok iskoll1bar;:ít fejlesztése és oktat:ísi-képzési szerepének infrastrukturális erösítése" címü. TIOI> /08/1 kódszámu pály3zati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyci Jogu Város Önkormányzata a pályázaton a Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata a "Munkácsy Mih:lIy Emlékh:íz iskolabaníl fejlesztése" című 30 millió forint beruházási összköltségü projektjéhez 30 millió forint (100%) támogatási igényel, melyhez saját forrás nem szükséges. 4. Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkonnányzal Közgyiílése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtéte1ére. Felelös: Vantara Gyula polgánnester Határidö: január 30. I Kmf.,, ~ A kivonat hiteléül: ~..X""W "-<. JiCC Szabóné Ádám Erika bizottsági titkár Kiss Tibor sk. a bizottság elnöke

18 Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: IV Előadó: Mell.: 2 db Fodor Anikó Hiv. sz.: b.~ Telefox: (66) E-mai!: Előkészítő: Véleményező: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: "Békéscsaba, Kalandpark" címü DAOP-l.\.I/E-l008-00l3 azonosítószámú pályázathoz saját forrás biztosítása Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzat Közgyűlésének2008. december I8-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyiílés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 22/2008. (1. 24.) közgy. határozatával döntött a "Békéscsaba, Kalandpark" tárgyú pályázat benyújtásáról A szakmai előkészítés során megfogalmazódott a Gyulai út menti parkerdő hasznosítása, egy országhatárokon átnyúló, kiemelkedő turisztikai attrakció megvalósítása. Az elképzeléssel összhangban volt a Dél-Alfóldi Operatív Program.,Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés" tárgyú pályázati felhívás, melyre a 43 hektárnyi önkormányzati tulajdonú terület hasznosítására készítettünk programot. Emlékeztetőül a projekt rövid összefoglalója: A projekt - a Dél-alfóld természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében aminőségi fejlesztések révén - a városlakók valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza. A fejlesztéssel egy országhatáron átnyúló, kiemelkedő turisztikai attrakciót kívánunk megvalósítani. A támogatott pályázat fóbb tartalmi elemei: mcgvilágított, akadálymentesített erdei sélaútvonal kialakítása, megvilágitoll gyalogtúra (futó) útvonal megépítése, a gyalogtúra

19 2 útvonal mentén háziállat-simogatóhely, akadálypálya. erdei kiszolgálóhelyek, pihenöhelyek, szánkódomb, a szánkódomb tetején kilátó építése, többfunkciós bemutatótér megépítése. A pályázat a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség KhI. támogató levele szerint ,- Ft összegű, csökkentett támogatásban részesült. A benyújtott pályázat tervezett költségei a következők voltak: igényelt támogatás ,- Ft; saját forrás ,- Ft; beruházási összköltség: ,- Fl. A támogatási szerzödés megkötéséhez a (I. 24.) közgy. határozatában vállalt saját forrás összegét ,- Ft-ra szükséges módosítani. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a december 8-án megtarton ütésén az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a december 9-én megtartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen, 1 tartózkodás mellett támogatja a határozati javaslat elfogadását. Kérem a Tisztelt Közgyülést az előterjesztés elfogadására. megtárgyalására és a határozati javaslat A határozat végrehajtásában közrcmüködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkornlányzata a "Békéscsaba Kalandpark" címü, DAOP-2.1.l1E azonositó számu pályázatra megitélt ,- Ft csökkentett támogatást elfogadja. 2. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkomlányzat Közgyűlése a 22/2008. (I. 24.) közgy. határozatában vállalt saját forrás összegét ,- Ft-ra módosítja, melyet a és 20 IO. évi költségvetésében biztosít. Felelös: Határidő: I-Ianó Miklós alpolgármester január 13. Békéscsaba, december II.. -( k-i ~1 I-Ianó Miklós alpolgármester Ellenjegyzés: JOgi:~ Pénzügyi:...C0t.~./

20 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága december 8-i nyilvános ülése jcgyzökönyvéből Tárgy: "Békéscsaba Kalandpark" elmu DAŰP-2.1.1IE 200S-0023 azonosító számú pályázathoz forrás biztosítása A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: (XI 1.8.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizotlság Határozat Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a.,békéscsaba Kalandpark" címíí, DAOP-2.1.1/E azonosító számú pályázatra megítélt ,- Ft csökkentett támogatást elfogadja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a (1.24.) közgy. határozatában vállalt saját forrás összegét ,- Ft-ra módosítja, melyet a és évi költségvetésében biztosít. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 18. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szenl ls/vim fér 7. lkt. sz.: IV 24/-212010. Előadó: LOI'lIJ-Bartók Viktória Tarné Dr. M(/Ia~ri"s=ki Anita Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szent ls/ván,ér 7. /kl. s=.:xi. 700-/1n009. Eloodo: Sajbell MarglI Mell.: PosraGÍm: 560/ Pf / /2. Tele(oll: (66! 523-SO 7 Tele(ax: (66) 523-SOS E-lIlQil:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. Ikt. sz.: XI. 14212-312009 Előadó: Mell.. - Uhrin Nándorné Postacim: 560I I~l 112. Telefol1. (66) 523-S07 NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. Ikl.so.: XI. 6311-19/2009. E/öadó: Baloghné Bagó Gabriella. Vitrin Nemc/omé Mell. Hivs=.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ik!.sz.: 5/2010. Véleményeztc: Gazdas.igi, KiHtscgyclési és Pénzügyi Bizotts:.ig V:irosfejlesztési. Környezetvédelmi és Mcz6gazdasági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz: 111.868-212009 Előadó: Dl'. Tőgye Ildikó Mell.. Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefon. (66) 523-801 E~lIIail:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

BEVALLÁS. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. város/ fióktelep Budapest.

BEVALLÁS. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. város/ fióktelep Budapest. BEVLLÁS a tevékenységét 214. ben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 214. ben vagy 215. től választó valamint a kisadózó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. Békéscsaba, SzenIlsIván lér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. Békéscsaba, SzenIlsIván lér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS TANAcSNOKATÓL Békéscsaba, SzenIlsIván lér 7. Ikt. s=.: lll. 1113-212009. Előadó: Mell.. Liptákné SzarvasRila Postacím: 560/ Pf 112. TelefoII: (66) 523-S00 TeI~rax: (66) 523-S04

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V. 30912011. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az BIé.xÉSCSABA MEGfEJ logú varas POLGARMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. lk/. sz.: IV. 406-712009. Előadó: Márfon László Mell: 4 db Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS tlles napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel!

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS tlles napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel! BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.4ROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent IstViin ter 7. Ikt. sz.:x1.1441712010. E/oad6: Opauszki Zo/tcm, Uhrin Nandorne Mell.: bizottsagi hatarozatok Postacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje PostaCÍm: 5601 Pf lj2. TelefalI: (66) 523-SOl BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ISIván (ér 7. Ikl. s=.: I. 691-2/2009. Előadó: dr. László Jenő Mell.: I db szabályzat Hiv.

Részletesebben

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére Szám: 02/279-19/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 5379-5/2005. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu NYILVÁNOS

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7.

BÖd,sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7. BÖd"sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLfsÉNEK GAZfJASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba SzentIstván tér 7. Ikt. sz.: IV 377/2008. Előadó: Múrlon László Mell: J db NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xl 4444-1912015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 2008.01.01. 2008.12.31. -1- Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S HAJDÚHADHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 20-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K Ikt. sz.: IV. 305-2/2007. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: rendelettervezet, bizottságok állásfoglalása Hiv. SZ: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V. 203-41/2013. Előadó: dr. Csernus Ibolya, Varga Tamás, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta MARMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta MARMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 11766010 VPID MARMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 4252595121 KR érkeztetési szám 518124715201405301227733900

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐl Békéscsaba. Szelll istván lé,. 7. lk!. sz.: XIV 336/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 5 db térkép melléklet Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: III 244-15/2010. Előadó: Kissné Horváth Krisztina

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztés napirendre történő felvétele A közgyűlés 14

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VI. 1124-312010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: VAK Zrt. levele Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 12:37:03 Szervezet neve: TATABÁNYAI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2016. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Iktatószám: 23924-49//2016. Előadó: dr. Antal Anikó 564-223 Tárgy:

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben