a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 26-ai ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. január 26-ai ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 26-ai ülésére Tárgy: A megszőnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a szintén megszőnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak és vagyonának átvétele Elıterjesztı: Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: dr. Péntek Péter fıjegyzı

2 Tisztelt Közgyőlés! A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény módosításával január 1-i hatállyal megszőntek a regionális és a megyei fejlesztési tanácsok. A megszőnt regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok általános jogutódai a területileg érintett megyei önkormányzatok. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok. A Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KDRFT) munkaszervezetéként mőködött regionális fejlesztési ügynökség (KDRFÜ) a magyar állam tulajdonába került. A területfejlesztési miniszter a megyei fejlesztési programok megvalósításával összefüggı fejlesztési döntések elıkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére fogja mőködtetni a regionális fejlesztési ügynökségeket. A KEM Területfejlesztési Tanács folyamatban lévı ügyeinek és vagyonának átvételérıl szóló Megállapodás aláírásra került, kérem a mellékelt megállapodás utólagos tudomásulvételét. A KDRFT folyamatban lévı ügyeinek átvételével kapcsolatban még egyeztetı tárgyalásokat folytatunk, ezért a Megállapodást csak késıbbi idıpontban tudom a közgyőlés elé terjeszteni jóváhagyásra január 1-tıl a megyei önkormányzat területfejlesztési-területrendezési feladatai a következık: - a megye területére területrendezési tervet készít; - területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepébıl, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttmőködésbıl adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal; - koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét; - együttmőködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása érdekében; - együttmőködik a megye gazdasági szereplıivel;

3 - részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyőjtı szervezetekkel együttmőködve a területi információs rendszer kialakításában és mőködtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez; - a települési önkormányzatok felkérése alapján elısegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szervezıdését; - gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról, - együttmőködik a többi érintett megyei önkormányzattal a kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében, - együttmőködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közremőködı területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel, - a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját, - a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, - dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, - az egy régió területén mőködı megyei közgyőlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot mőködtetnek, - a megyei közgyőlés és a megye területén mőködı megyei jogú város közgyőlése megyei területfejlesztési konzultációs fórumot mőködtet, - a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyőlés és a megyei jogú város közgyőlése egy egy képviselıt delegál, - a megyei területfejlesztési konzultációs fórum elızetesen állást foglal a megyei közgyőlés területfejlesztést érintı ügyeiben, - a megyehatárokon túlterjedı, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyőlések térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre, - a térségi fejlesztési tanács létrehozásakor az érintett megyei közgyőlések szervezeti és mőködési szabályzatban rögzítik, hogy mely feladatokat látnak el a térségi fejlesztési tanács keretében, - közremőködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében; - megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi együttmőködésekben;

4 - vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja. Kérem képviselıtársaimat a határozati javaslat elfogadására. Tatabánya, Popovics György

5 Határozati javaslat A Komárom - Esztergom Megyei Közgyőlés - tudomásul veszi a megszőnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács folyamatban lévı ügyeinek, szerzıdésállományának és vagyonának átvételérıl rendelkezı mellékelt átadási - átvételi Megállapodás tart5almát, és felhatalmazza a közgyőlés alelnökét, mint az Átvevı megyei önkormányzat képviselıjét a megállapodás aláírására; - felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét a megszőnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács folyamatban lévı ügyeinek, szerzıdésállományának és vagyonának átvételérıl rendelkezı megállapodás megkötésére, az aláírt megállapodás utólagos bemutatási kötelezettségével; Felelıs: a megyei közgyőlés elnöke Határidı: azonnal - felkéri a megyei közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt, tegyenek javaslatot a megyei önkormányzat megváltozott feladataihoz igazodó hivatali struktúra kialakítására; Felelıs: a megyei közgyőlés elnöke és a megyei fıjegyzı Határidı: legkésıbb a megyei közgyőlés februári ülésén - felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét, hogy teljes jogkörben képviselje a megyei önkormányzatot a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen létrehozandó Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum munkájában. Felelıs: a megyei közgyőlés elnöke Határidı: azonnal

6 sz. közgyőlési határozat melléklete ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: Tatabánya, Fı tér 4. Képviseli: Popovics György, elnök Törzsszáma: Adószáma: mint átadó (továbbiakban: Átadó), másrészrıl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Székhelye: Tatabánya, Fı tér 4. Képviseli: Simon Géza, alelnök Törzsszáma: Adószáma: mint átvevı (továbbiakban: Átvevı) együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Magyar Köztársaság Országgyőlése elfogadta a évi CXCVIII. törvényt, amely a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról intézkedik. A évi CXCVIII. törvény 26. szerint a megszőnı regionális fejlesztési tanács, valamint a megszőnı megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében pedig, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok. Erre tekintettel január 1-tıl megszőnt a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács, amelynek a jogutódja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat.

7 Mindezek alapján a Felek a tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseirıl átadás-átvételi megállapodást kötnek. II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A megállapodás tárgya: 1. az Átadó tulajdonában lévı vagyontárgyak, dokumentumok, 2. az Átadó szerzıdéses állománya és kötelezettségvállalásai, és a 3. hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerzıdésállomány átadása a jogutód Átvevı részére; A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra vonatkozóan a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVIII. törvénnyel módosított évi XXI. törvényben foglaltak az irányadóak. III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI Az Átadó és Átvevı az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttmőködve járnak el. Az Átadó átadja az Átvevı részére a) a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács tulajdonában lévı az alábbi tárgyi eszközöket a december 31-i állapot szerint: immateriális javak, számítástechnikai eszközök, gépek bútorok, valamint gépjármő amelyeket tételesen rögzít a megállapodás 1. számú melléklete; b) a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácsra vonatkozóan rendelkezésére álló dokumentumokat és okiratokat (2. számú melléklet) a Magyar Államkincstár által kiállított törzskönyvi kivonat;

8 A többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és mőködési szabályzat, valamint ügyrend; c) a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács által (mint társalapító által) létrehozott, gyıri székhelyő Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanácsra, Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsra és a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsra vonatkozó alapító határozatok hitelesített kivonatai; (3.sz. melléklet) a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács évi tagdíjait rögzítı 29/2011.(XII.15.) SzFT sz. hatőrozatot tartalmazó jegyzıkönyv kiegészítés másolata és a tanács elnökének újjáalakulást szorgalmazó levelének másolata. d) a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács által kötött decentralizált támogatási források dokumentumai 1996 és 2006 között kezelt támogatási források (TEKI, CÉDE, TFC) pályázatai és szerzıdéses állománya átadó irattárában lévı dokumentumai, az egyes pénzalapok (TEKI/CÉDE/TFC) az átadás-átvétel napján még hatályos támogatási szerzıdéses állományt bemutató jelentése, amely nevesíti, hogy konkrétan még mely projektek esetében van ellenırzési kötelezettsége, szerzıdésmódosítási és szankcionálási joga a jogutód Átvevınek (4.sz. melléklet) e) a megszőnı Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács által fenntartott pénzforgalmi számla számának megjelölését és az ahhoz tartozó december 31.-i állapot szerinti pénzeszköz állományának összegét rögzítı banki kivonat (5. sz. melléklet) A pénzügyi és számviteli dokumentumok átadás-átvételét igazoló jegyzıkönyv és mellékletei (6. melléklet) A megszőnı Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács - pénzforgalmi számláján december 31-i állapot szerinti Ft nak a tényleges átadás napjáig esedékes banki költségekkel csökkentett összegét legkésıbb január 20-ig átutalja az Átvevı Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, - a házipénztárában lévı Ft készpénzt legkésıbb január 20-ig átadja az Átvevı által kijelölt Hivatali dolgozónak

9 V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a december 31-ei nyilvántartási érték állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevı között közvetlenül történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülı vagyon-nyilvántartásokban való ki- és bevezetés dátuma január 1. Az Átadó tájékoztatja az Átvevıt minden olyan körülményrıl, veszélyrıl, illetve lehetıség számbavételérıl, amely a feladatellátást érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges. A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszemően, együttmőködve járnak el. Felek kijelentik, hogy a közöttük március 19-én kötött, és november 24-én módosított - tanácsi munkaszervezeti feladatok ellátására és a tanács tulajdonában lévı személygépkocsi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás jelen átadás-átvételi megállapodás aláírásával megszőnik. A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. Jelen Megállapodás 4 eredeti példányban készült és 3 számozott oldalból áll, amelyhez 6 melléklet tartozik. Két példány az Átadót, két példány az Átvevıt illeti meg. Tatabánya, január. Popovics György a megyei területfejlesztési tanács elnöke átadó Simon Géza a megyei közgyőlés alelnöke átvevı Németné Horváth Zsuzsanna átvevı pénzügyi ellenjegyzıje

10

11 ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZİKÖNYV Készült: január Helyszín: Megyeháza I. em szoba Jelen vannak: Popovics György Területfejlesztési Tanács elnöke, mint Átadó Simon Géza, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alelnöke, mint Átvevı Vida Istvánné Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fıkönyvelı Petrikné Molnár Erika, KEM TT Munkaszervezet részérıl Hircze Gabriella, KEM TT gazdasági munkatárs Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladataihoz kapcsolódó alább felsorolt pénzügyi-számviteli dokumentumok, ügyiratok, adathordozók, eszközök átadása és átvétele I. Az átadás-átvétel idıpontjáig terjedı idıszakot érintı dokumentumokat tartalmazó mappák, egyéb dokumentumok, bizonylatok, adathordozók Átadásra-átvételre kerülı mappák, dossziék Megnevezés Kelte Egyéb azonosító adatok Alapokmányok, APEH-, MEP-, OEP-iratok, Költségvetések, Beszámolók, Személyi kartonok Területfejlesztési Tanács levelezések Banki és pénztárbizonylatok, naplók 1998 Banki és pénztári bizonylatok, naplók, kartonok 1999 S 2010 Banki és pénztári bizonylatok, naplók, kartonok 2000 S évi beszámoló évi költségvetés és beszámoló 2001, 2002 Menetlevelek, MÁK-levelek, pénztár Bank, 10-es, 30-as naplók 2001 S 2011 Bank hó 2002 Bank hó, pénztár hó 2002

12 1997. évi könyvelés: kartonok, naplók, bizonylatok HGY-880 frsz menetlevelek Felszólítások MOL, SZÜV évi beszámoló évi vegyes iratok 2003 Naplók APEH-iratok, KSH-adatszolgáltatások, Szerzıdések Számfejtı lapok, Levelezések Finanszírozási szerzıdés MH/NTFH Bank és pénztár Bank Naplók KD-2/2002, KD-216/2001, KD-217/ évi pályázatok elszámolása évi vegyes iratok Bank és pénztár Naplók évi vegyes iratok 2005 Bank és pénztár Naplók TRFC évi elszámolás 2006 Naplók Bevallások, Megbízási szerzıdések, APEHellenırzés anyaga, Költségvetés, MÁK számlavezetési szerzıdés, Területfejlesztési Tanács SZMZS-e, Ügyrendje Bevallások 2007: Bejelentık, adatlapok, APEH, NYENYI, MÁK Megállapodás MTRFH-val Együttmőködési megállapodás KDRFÜ-vel évi bank és pénztár Bevallások: APEH, NYENYI Változás-bejelentık, Támogatási szerzıdés ÖTM Szerzıdés TBMJV 2008 Bank Bejelentık, szerzıdések, bevallások APEH, KSH MÁK törzskönyvi kivonat, KSH adatlap Támogatási szerzıdés NFGM Magánnyugdíjpénztári igazolások Casco kötvény Opel Astra KIV-211 frsz Megbízási szerzıdés KDRFÜ-vel Megállapodás módosítása KEMÖH-vel Támogatási szerzıdés ÖTM-mel 2008 Vegyes iratok Tartalmazza a évi személyi kifizetések bevallását is APEH felé Tárgyi eszköz kartonok évi bank és pénztár 2009 Bizonylatok évi bank és pénztár 2010 Bizonylatok APEH-bevallások, Megállapodás, Vállalkozási szerzıdés,

13 NYENYI-adatszolgáltatás, Támogatási szerzıdés KSH-jelentések Hivatalos iratok, levelezések Támogatási szerzıdések Gépjármő kötvény Költségvetési beszámolók K11-es program adatai, Elıterjesztések Megbízási szerzıdések évi bank és pénztár 2011 Szerzıdések, könyvelési bizonylatok, naplók évi költségvetés és módosítás, elıterjesztés évi bank és pénztár 2012 Bizonylatok Elnök úrnak aláírásra leadva Adóbevallások januárban Bizonylati napló, nyomtatványok, őrlapok Szabályzatok, számviteli politika, számlatükör Dobozban régi betelt nyomtatványok A munkaszervezet pénzügyi-, gazdasági-, számviteli- és egyéb feladatainak ellátásához kapcsolódó átadásra kerülı további dokumentumok, bizonylatok Szigorú számadású bizonylatok: Sorszámok tól-ig: Idıszaki pénztárjelentés IR IR MÁK Készpénzfelvételi utalvány Bevételi pénztárbizonylat Kiadási pénztárbizonylat CB81576-CB81600 Kiadási pénztárbizonylat KK KK Szigorú számadású nyomtatványok egyedi nyilvántartó lapja A szervezet azonosító adatai: Bankszámlaszáma: Adószáma: Törzskönyvi nyilvántartási száma (törzsszáma): Társadalombiztosítási törzsszám: OEP KSH Statisztikai számjel: Szakágazat: Szakfeladat: II. Folyamatban lévı szerzıdések, ügyek, elintézési határidık Folyamatban lévı szerzıdések Sorsz Megnevezés Tárgya 1. Megállapodás Természeti katasztrófában kárt szenvedettek pályázati Partner megnevezése Hatálya KEMÖ tól folyamatban Egyéb azonosító adatok Elszámolási határidı: ig

14 2. Támogatási szerzıdés alapba EFt támogatás nyújtása Területfejlesztési feladatok támogatása EFt 3. Kötvény Kötelezı gépjármő felelısség biztosítás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Allianz Hungária Zrt 4. Kötvény CASCO biztosítás Allianz Hungária Zrt van KEMÖ elszámol TTnek NFM_SZERZ/ 721/2011 Elszámolási határidı: AHB tól folyamatban van tól folyamatos én kelt Megállapodás és módosítása TT és KEMÖ között 6. Megbízási szerzıdés Munkaszervezeti feladatok ellátására Ft és 400 EFt Szervezet pénzügyiszámviteli, adóbevallási feladatainak ellátása KEMÖH Hircze Gabriella Folyamatban lévı ügyek, átadást követıen határidıs feladatok: évi költségvetés terhére Határozatlan idejő Elszámolás határideje: Kelt: KSH Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés elkészítése és elektronikus úton beküldése KSH-nak IV. negyedévére vonatkozóan január 20-ig. 0 -ás benyújtás, tárgyidıszakban nem volt beszerzés. Természeti katasztrófában kárt szenvedettek pályázati alapba EFt támogatás nyújtása KEMÖ-nek, elszámolási határidı: január 31. Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott EFt összegő támogatás felhasználásáról elszámolás készítése és benyújtása február 28-ig. KEMÖ elszámoltatása Területfejlesztési Tanács felé munkaszervezeti feladatok ellátására átvett EFt felhasználásával ig. Felhatalmazó levelek visszavonása Magyar Államkincstárban folyamatban van, témafelelıs Dr. Imre Eszter, Petrikné Molnár Erika január 31-éig el kell készíteni és megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak részére át kell adni a évi kifizetésekrıl az igazolásokat a évi SZJAbevallásuk elkészítéséhez március elejéig el kell készíteni a évi gazdálkodásról szóló beszámolót K11-es programmal, be kell küldeni az illetékes minisztériumnak márciusban vagy áprilisban várható a Területfejlesztési Tanács ülése, melyen a évi beszámolót elı kell terjeszteni és jóvá kell hagyatni február 12-ig bevallás készítése januárban kifizetésre kerülı személyi jellegő juttatás járulékokról és befizetése NAV megfelelı számláira III. Átadás idıpontjában pénzeszközök, követelések és kötelezettségek állománya Pénzeszközök állománya:

15 Pénztárban lévı pénzeszközök állománya: Bankszámlán lévı pénzeszközök állománya: Ft Az átadás idıpontjában Ft Utolsó ismert bankkivonat 37/2011. szerint. Kötelezettségek az átadás-átvétel idıpontjában a./ december 31-én fennálló kifizetetlen számlaállomány Sorsz Jogcím Összeg (Ft) Teljesítés Fizetési határidı 1 Hircze Gabriella havi megbízási díja Postaköltség, évi üzemanyagköltség térítése GSZSZ-nek 3 Faxköltség térítése GSZSZ-nek Össz b./ évet terhelı kifizetetlen számlaállomány Sorsz Jogcím Összeg (Ft) Teljesítés Fizetési határidı 1 NAV cégautóadó I. né NAV SZJA NAV Nyugdíjbizt NAV Egbizt és Munkaerıpiaci NAV EHO Allianz évi GFB Össz c./ évet terhelı elígérkezés: - a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács felé történı elígérkezés a évi tagdíjra : Ft Követelés-állomány az átadás-átvétel idıpontjában Sorsz Jogcím Összeg (Ft) Teljesítés Fizetési határidı 1 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás TT/20/2011 számla Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás TT/26/2011 számla Össz Egyebek:

16 A mellékelt lenyomatú: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Tatabánya feliratú körbélyegzı átadása P.H. Berendezési, felszerelési tárgyak, gépjármővek: önálló megállapodás alapján történik. Átadó kijelentem, hogy minden rendelkezésemre álló bizonylatot, dokumentumot, tárgyi és kis értékő eszközt, és adatot a mai napon hiánytalanul átadtam Átvevınek. Átvevı kijelentem, hogy a jegyzıkönyvben foglalt valamennyi bizonylatot, dokumentumot, tárgyi és kis értékő eszközt, és adatot a mai napon hiánytalanul átvettem Átadótól. Kmf. Átadó részérıl: Átvevı részérıl: Készült 3 eredeti példányban: 1-1 pld Átadó, Átvevı és Hircze Gabriella részére.

17 Jegyzıkönyv A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács tulajdonában lévı, átadásra kerülı tárgyi eszközök átadásáról, átvételérıl Felvéve: január -án, a Komárom_Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya fı tér 4. sz. alatti székházában Jelen vannak: Átadó részérıl: Átvevı részérıl: 1./ december 31-i állapot szerinti leltár Immateriális javak: Komárom-Esztergom Megye Fejlesztési Koncepciója és Programjavaslatai (1999) Komárom-Esztergom Megye Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai Programja (1999) Komárom- Esztergom Megye Fejlesztési Terve (2001) Esztergom-Zsámbéki medence fıút megvalósíthatósági Tanulmány (2001) Komárom-Tata-Tatabánya-Oroszlány-Mór fıút megvalósíthatósági tanulmány(2001) Komárom-Esztergom Megye Fejlesztési Stratégiai Programja(2002) Komárom-Esztergom Megye Településközi Úthálózatfejlesztési Terve (2004) Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program ( ) - Területfejlesztési koncepció elıkészítı fázis (I. és II. kötet+ függelék) területfejlesztési koncepció ( ) - Stratégiai Program ( ) - Vezetıi összefoglaló (koncepcióról és a stratégiai programról) Komárom-Esztergom Megye Határon Átnyúló Területi Együttmőködési Stratégiája (2010)

18 Számítástechnikai eszközök informatikai eszközök és egyéb gép Típus Sorozat szám gyártási év Monitorok LG SW 221U 108KG LG SW E700B 110NT LG SW 775N 105WA LG SW 775N 105WA LG SW 995E 007KG Nyomtatók HP LJ 1200 CNCRR48314 HP LJ 1200 CNCRR45551 Canon S Minolta PagePro Szkenner HP SJ 5370C CN Canon FAX- FAX B150 PC Activia; Intel Celeron 4, CD+rw Windows szoftverekkel XP ME ME XP fénymásoló Canon NP6317 UGQ12610 monitor LG W1934S 911TPCAOD PC+szoftverek bordószínő 2010 laptop Lenovo-IBM 2006 nyomtató HP CJP 1102 VNC3B monitor LG L1734S 809TPQJ PC+szoftverek bordószínő nyomtatók HP LJ 1200 CNCRX HP1280 CN4CA951TP 2004 laptop szoft Lenovo-IBM 2006 Canon Lide Szkenner 100 KDKA nyomtató HP LJ 1200 CNCRP Raktározva a megyeháza alagsorában Használatban laptop Lenovo-IBM 2006 laptop HP nc fényképezı gép C70 zoom 2005

19 Bútorok megnevezése Elhelyezési (tárolási) helye tényleges mennyisége (db) kárpitos fotel 233. szoba 2 3 fiókos gurulóskonténer -"- 2 virágtartó -"- 1 forgószék -"- 1 2 ajtós szekrény (1,6 m) 326. szoba 2 3 fiókos gurulóskonténer -"- 1 virágtartó -"- 1 falifogas -"- 1 szék -"- 2 2 ajtós szekrény (1,8m) 323. szoba 1 nyitott polc -"- 1 szék -"- 3 2 ajtós kisszekrény -"- 1 3 elemes iróasztal -"- 1 3 fiókos gurulóskonténer -"- 2 virágtartó -"- 1 falifogas -"- 1 asztali lámpa -"- 1 gurulós szék -"- 1 szék 322. szoba 3 3 részes íróasztal -"- 1 3 fiókos gurulóskonténer -"- 1 virágtartó -"- 1 falifogas -"- 1 gurulós szék -"- 1 nagy tárgyaló asztal 332. szoba 1 szék -"- 6 virágtartó -"- 1 3 részes íróasztal 340. szoba 1 tárgyaló asztal -"- 1 szék -"- 3 sarokelem -"- 2 3 ajtós szekrény (1,6 m) 2 ajtó üveglap 1 gurulós szék -"- 1 3 fiókos gurulóskonténer -"- 1 2 ajtós szekrény (1,6 m) -"- 1 asztali lámpa -"- 1 falifogas -"- 1 virágtartó -"- 1 tárgyaló asztal 339. szoba 1 szék -"- 3 falifogas -"- 1

20 virágtartó -"- 1 3 fiókos gurulóskonténer -"- 1 3 részes íróasztal -"- 1 asztali lámpa -"- 1 gurulós szék -"- 1 falifogas -"- 1 3 részes íróasztal 342. szoba 1 2 ajtós szekrény (2 m) 233. szoba 2 3 elemes iróasztal -"- 1 3 részes íróasztal 326. szoba 1 3 ajtós szekrény (2 m) 323.szoba 1 tárgyaló asztal -"- 1 tárgyaló asztal 322.szoba 1 2 ajtós szekrény ( 1,6 m ) -"- 1 2 ajtós szekrény (1,8 m ) -"- 1 nyitott polc -"- 1 sarokelem 339. szoba 1 nyitott polc -"- 1 2 ajtós szekrény (1,6 m) -"- 2 Gépjármő: 1db - Típus:1 db Opel Astra GCC 1.4, - Forgalmi rendszám: KIV 211. rendszámú személygépkocsi - Alvázszám: WOLOTGF486G158602, - Motorszám: Z14XEP19HM1534, - Törzskönyvszám: H G, - Beszerzés éve: Tartozékok - Okmányok

21 2./ A tényleges átadás-átvétel idıpontjában Hiányzó, ezért átadásra-átvételre nem kerülı vagyontárgyak: Átvételre kerülı, de üzemképtelen számítástechnikai eszközök: Átvételre nem kerülı, üzemképtelen számítástechnikai eszközök: kmf Átadó részérıl: Átvevı részérıl: Készült 3 eredeti példányban: 1-1 pld Átadó, Átvevı és Hircze Gabriella részére.

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI.135/2012 ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-i ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI.135/2012 ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI.135/2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Delegálás a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba Előterjesztő:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadásátvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27-ei ülésére Tárgya: Döntés kompenzációs megállapodásról Önkormányzatával Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-7/2012. MELLÉKLET: 1 DB TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Kodolányi János Fıiskola között Együttmőködési

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 3. Melléklet az Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI (NYOMTATVÁNYOK) Esztergom, 2011. szeptember

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

K i v o n a t. Határozat

K i v o n a t. Határozat Felsılajos Község Önkormányzata K i v o n a t a 2012. december 11-i rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat 53/2012. (XII. 11.) ÖH. A köznevelési intézmények állami

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Ikt.sz.: VI.271/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2010. évi közbeszerzésekrıl, a 2011. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Megállapodás a Hajdúnánási Járási Hivatal kialakításához

Megállapodás a Hajdúnánási Járási Hivatal kialakításához Megállapodás a Hajdúnánási Járási Hivatal kialakításához amely létrejött egyrészrıl: Szólláth Tibor Zoltán polgármester, a Hajdúnánás Város Önkormányzata (4081 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) (a továbbiakban

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2013.04.

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2013.04. VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2013.04.26-tól) (egységes szerkezetben a Tanács 8/2013. (IV.26.)számú határozatával elfogadott

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben