a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 26-ai ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. január 26-ai ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 26-ai ülésére Tárgy: A megszőnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a szintén megszőnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak és vagyonának átvétele Elıterjesztı: Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: dr. Péntek Péter fıjegyzı

2 Tisztelt Közgyőlés! A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény módosításával január 1-i hatállyal megszőntek a regionális és a megyei fejlesztési tanácsok. A megszőnt regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok általános jogutódai a területileg érintett megyei önkormányzatok. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok. A Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KDRFT) munkaszervezetéként mőködött regionális fejlesztési ügynökség (KDRFÜ) a magyar állam tulajdonába került. A területfejlesztési miniszter a megyei fejlesztési programok megvalósításával összefüggı fejlesztési döntések elıkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére fogja mőködtetni a regionális fejlesztési ügynökségeket. A KEM Területfejlesztési Tanács folyamatban lévı ügyeinek és vagyonának átvételérıl szóló Megállapodás aláírásra került, kérem a mellékelt megállapodás utólagos tudomásulvételét. A KDRFT folyamatban lévı ügyeinek átvételével kapcsolatban még egyeztetı tárgyalásokat folytatunk, ezért a Megállapodást csak késıbbi idıpontban tudom a közgyőlés elé terjeszteni jóváhagyásra január 1-tıl a megyei önkormányzat területfejlesztési-területrendezési feladatai a következık: - a megye területére területrendezési tervet készít; - területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepébıl, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttmőködésbıl adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal; - koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét; - együttmőködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása érdekében; - együttmőködik a megye gazdasági szereplıivel;

3 - részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyőjtı szervezetekkel együttmőködve a területi információs rendszer kialakításában és mőködtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez; - a települési önkormányzatok felkérése alapján elısegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szervezıdését; - gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról, - együttmőködik a többi érintett megyei önkormányzattal a kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében, - együttmőködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közremőködı területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel, - a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját, - a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, - dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, - az egy régió területén mőködı megyei közgyőlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot mőködtetnek, - a megyei közgyőlés és a megye területén mőködı megyei jogú város közgyőlése megyei területfejlesztési konzultációs fórumot mőködtet, - a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyőlés és a megyei jogú város közgyőlése egy egy képviselıt delegál, - a megyei területfejlesztési konzultációs fórum elızetesen állást foglal a megyei közgyőlés területfejlesztést érintı ügyeiben, - a megyehatárokon túlterjedı, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyőlések térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre, - a térségi fejlesztési tanács létrehozásakor az érintett megyei közgyőlések szervezeti és mőködési szabályzatban rögzítik, hogy mely feladatokat látnak el a térségi fejlesztési tanács keretében, - közremőködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében; - megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi együttmőködésekben;

4 - vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja. Kérem képviselıtársaimat a határozati javaslat elfogadására. Tatabánya, Popovics György

5 Határozati javaslat A Komárom - Esztergom Megyei Közgyőlés - tudomásul veszi a megszőnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács folyamatban lévı ügyeinek, szerzıdésállományának és vagyonának átvételérıl rendelkezı mellékelt átadási - átvételi Megállapodás tart5almát, és felhatalmazza a közgyőlés alelnökét, mint az Átvevı megyei önkormányzat képviselıjét a megállapodás aláírására; - felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét a megszőnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács folyamatban lévı ügyeinek, szerzıdésállományának és vagyonának átvételérıl rendelkezı megállapodás megkötésére, az aláírt megállapodás utólagos bemutatási kötelezettségével; Felelıs: a megyei közgyőlés elnöke Határidı: azonnal - felkéri a megyei közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt, tegyenek javaslatot a megyei önkormányzat megváltozott feladataihoz igazodó hivatali struktúra kialakítására; Felelıs: a megyei közgyőlés elnöke és a megyei fıjegyzı Határidı: legkésıbb a megyei közgyőlés februári ülésén - felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét, hogy teljes jogkörben képviselje a megyei önkormányzatot a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen létrehozandó Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum munkájában. Felelıs: a megyei közgyőlés elnöke Határidı: azonnal

6 sz. közgyőlési határozat melléklete ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: Tatabánya, Fı tér 4. Képviseli: Popovics György, elnök Törzsszáma: Adószáma: mint átadó (továbbiakban: Átadó), másrészrıl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Székhelye: Tatabánya, Fı tér 4. Képviseli: Simon Géza, alelnök Törzsszáma: Adószáma: mint átvevı (továbbiakban: Átvevı) együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Magyar Köztársaság Országgyőlése elfogadta a évi CXCVIII. törvényt, amely a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról intézkedik. A évi CXCVIII. törvény 26. szerint a megszőnı regionális fejlesztési tanács, valamint a megszőnı megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében pedig, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok. Erre tekintettel január 1-tıl megszőnt a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács, amelynek a jogutódja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat.

7 Mindezek alapján a Felek a tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseirıl átadás-átvételi megállapodást kötnek. II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A megállapodás tárgya: 1. az Átadó tulajdonában lévı vagyontárgyak, dokumentumok, 2. az Átadó szerzıdéses állománya és kötelezettségvállalásai, és a 3. hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerzıdésállomány átadása a jogutód Átvevı részére; A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra vonatkozóan a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVIII. törvénnyel módosított évi XXI. törvényben foglaltak az irányadóak. III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI Az Átadó és Átvevı az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttmőködve járnak el. Az Átadó átadja az Átvevı részére a) a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács tulajdonában lévı az alábbi tárgyi eszközöket a december 31-i állapot szerint: immateriális javak, számítástechnikai eszközök, gépek bútorok, valamint gépjármő amelyeket tételesen rögzít a megállapodás 1. számú melléklete; b) a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácsra vonatkozóan rendelkezésére álló dokumentumokat és okiratokat (2. számú melléklet) a Magyar Államkincstár által kiállított törzskönyvi kivonat;

8 A többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és mőködési szabályzat, valamint ügyrend; c) a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács által (mint társalapító által) létrehozott, gyıri székhelyő Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanácsra, Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsra és a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsra vonatkozó alapító határozatok hitelesített kivonatai; (3.sz. melléklet) a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács évi tagdíjait rögzítı 29/2011.(XII.15.) SzFT sz. hatőrozatot tartalmazó jegyzıkönyv kiegészítés másolata és a tanács elnökének újjáalakulást szorgalmazó levelének másolata. d) a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács által kötött decentralizált támogatási források dokumentumai 1996 és 2006 között kezelt támogatási források (TEKI, CÉDE, TFC) pályázatai és szerzıdéses állománya átadó irattárában lévı dokumentumai, az egyes pénzalapok (TEKI/CÉDE/TFC) az átadás-átvétel napján még hatályos támogatási szerzıdéses állományt bemutató jelentése, amely nevesíti, hogy konkrétan még mely projektek esetében van ellenırzési kötelezettsége, szerzıdésmódosítási és szankcionálási joga a jogutód Átvevınek (4.sz. melléklet) e) a megszőnı Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács által fenntartott pénzforgalmi számla számának megjelölését és az ahhoz tartozó december 31.-i állapot szerinti pénzeszköz állományának összegét rögzítı banki kivonat (5. sz. melléklet) A pénzügyi és számviteli dokumentumok átadás-átvételét igazoló jegyzıkönyv és mellékletei (6. melléklet) A megszőnı Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács - pénzforgalmi számláján december 31-i állapot szerinti Ft nak a tényleges átadás napjáig esedékes banki költségekkel csökkentett összegét legkésıbb január 20-ig átutalja az Átvevı Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, - a házipénztárában lévı Ft készpénzt legkésıbb január 20-ig átadja az Átvevı által kijelölt Hivatali dolgozónak

9 V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a december 31-ei nyilvántartási érték állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevı között közvetlenül történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülı vagyon-nyilvántartásokban való ki- és bevezetés dátuma január 1. Az Átadó tájékoztatja az Átvevıt minden olyan körülményrıl, veszélyrıl, illetve lehetıség számbavételérıl, amely a feladatellátást érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges. A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszemően, együttmőködve járnak el. Felek kijelentik, hogy a közöttük március 19-én kötött, és november 24-én módosított - tanácsi munkaszervezeti feladatok ellátására és a tanács tulajdonában lévı személygépkocsi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás jelen átadás-átvételi megállapodás aláírásával megszőnik. A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. Jelen Megállapodás 4 eredeti példányban készült és 3 számozott oldalból áll, amelyhez 6 melléklet tartozik. Két példány az Átadót, két példány az Átvevıt illeti meg. Tatabánya, január. Popovics György a megyei területfejlesztési tanács elnöke átadó Simon Géza a megyei közgyőlés alelnöke átvevı Németné Horváth Zsuzsanna átvevı pénzügyi ellenjegyzıje

10

11 ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZİKÖNYV Készült: január Helyszín: Megyeháza I. em szoba Jelen vannak: Popovics György Területfejlesztési Tanács elnöke, mint Átadó Simon Géza, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alelnöke, mint Átvevı Vida Istvánné Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fıkönyvelı Petrikné Molnár Erika, KEM TT Munkaszervezet részérıl Hircze Gabriella, KEM TT gazdasági munkatárs Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladataihoz kapcsolódó alább felsorolt pénzügyi-számviteli dokumentumok, ügyiratok, adathordozók, eszközök átadása és átvétele I. Az átadás-átvétel idıpontjáig terjedı idıszakot érintı dokumentumokat tartalmazó mappák, egyéb dokumentumok, bizonylatok, adathordozók Átadásra-átvételre kerülı mappák, dossziék Megnevezés Kelte Egyéb azonosító adatok Alapokmányok, APEH-, MEP-, OEP-iratok, Költségvetések, Beszámolók, Személyi kartonok Területfejlesztési Tanács levelezések Banki és pénztárbizonylatok, naplók 1998 Banki és pénztári bizonylatok, naplók, kartonok 1999 S 2010 Banki és pénztári bizonylatok, naplók, kartonok 2000 S évi beszámoló évi költségvetés és beszámoló 2001, 2002 Menetlevelek, MÁK-levelek, pénztár Bank, 10-es, 30-as naplók 2001 S 2011 Bank hó 2002 Bank hó, pénztár hó 2002

12 1997. évi könyvelés: kartonok, naplók, bizonylatok HGY-880 frsz menetlevelek Felszólítások MOL, SZÜV évi beszámoló évi vegyes iratok 2003 Naplók APEH-iratok, KSH-adatszolgáltatások, Szerzıdések Számfejtı lapok, Levelezések Finanszírozási szerzıdés MH/NTFH Bank és pénztár Bank Naplók KD-2/2002, KD-216/2001, KD-217/ évi pályázatok elszámolása évi vegyes iratok Bank és pénztár Naplók évi vegyes iratok 2005 Bank és pénztár Naplók TRFC évi elszámolás 2006 Naplók Bevallások, Megbízási szerzıdések, APEHellenırzés anyaga, Költségvetés, MÁK számlavezetési szerzıdés, Területfejlesztési Tanács SZMZS-e, Ügyrendje Bevallások 2007: Bejelentık, adatlapok, APEH, NYENYI, MÁK Megállapodás MTRFH-val Együttmőködési megállapodás KDRFÜ-vel évi bank és pénztár Bevallások: APEH, NYENYI Változás-bejelentık, Támogatási szerzıdés ÖTM Szerzıdés TBMJV 2008 Bank Bejelentık, szerzıdések, bevallások APEH, KSH MÁK törzskönyvi kivonat, KSH adatlap Támogatási szerzıdés NFGM Magánnyugdíjpénztári igazolások Casco kötvény Opel Astra KIV-211 frsz Megbízási szerzıdés KDRFÜ-vel Megállapodás módosítása KEMÖH-vel Támogatási szerzıdés ÖTM-mel 2008 Vegyes iratok Tartalmazza a évi személyi kifizetések bevallását is APEH felé Tárgyi eszköz kartonok évi bank és pénztár 2009 Bizonylatok évi bank és pénztár 2010 Bizonylatok APEH-bevallások, Megállapodás, Vállalkozási szerzıdés,

13 NYENYI-adatszolgáltatás, Támogatási szerzıdés KSH-jelentések Hivatalos iratok, levelezések Támogatási szerzıdések Gépjármő kötvény Költségvetési beszámolók K11-es program adatai, Elıterjesztések Megbízási szerzıdések évi bank és pénztár 2011 Szerzıdések, könyvelési bizonylatok, naplók évi költségvetés és módosítás, elıterjesztés évi bank és pénztár 2012 Bizonylatok Elnök úrnak aláírásra leadva Adóbevallások januárban Bizonylati napló, nyomtatványok, őrlapok Szabályzatok, számviteli politika, számlatükör Dobozban régi betelt nyomtatványok A munkaszervezet pénzügyi-, gazdasági-, számviteli- és egyéb feladatainak ellátásához kapcsolódó átadásra kerülı további dokumentumok, bizonylatok Szigorú számadású bizonylatok: Sorszámok tól-ig: Idıszaki pénztárjelentés IR IR MÁK Készpénzfelvételi utalvány Bevételi pénztárbizonylat Kiadási pénztárbizonylat CB81576-CB81600 Kiadási pénztárbizonylat KK KK Szigorú számadású nyomtatványok egyedi nyilvántartó lapja A szervezet azonosító adatai: Bankszámlaszáma: Adószáma: Törzskönyvi nyilvántartási száma (törzsszáma): Társadalombiztosítási törzsszám: OEP KSH Statisztikai számjel: Szakágazat: Szakfeladat: II. Folyamatban lévı szerzıdések, ügyek, elintézési határidık Folyamatban lévı szerzıdések Sorsz Megnevezés Tárgya 1. Megállapodás Természeti katasztrófában kárt szenvedettek pályázati Partner megnevezése Hatálya KEMÖ tól folyamatban Egyéb azonosító adatok Elszámolási határidı: ig

14 2. Támogatási szerzıdés alapba EFt támogatás nyújtása Területfejlesztési feladatok támogatása EFt 3. Kötvény Kötelezı gépjármő felelısség biztosítás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Allianz Hungária Zrt 4. Kötvény CASCO biztosítás Allianz Hungária Zrt van KEMÖ elszámol TTnek NFM_SZERZ/ 721/2011 Elszámolási határidı: AHB tól folyamatban van tól folyamatos én kelt Megállapodás és módosítása TT és KEMÖ között 6. Megbízási szerzıdés Munkaszervezeti feladatok ellátására Ft és 400 EFt Szervezet pénzügyiszámviteli, adóbevallási feladatainak ellátása KEMÖH Hircze Gabriella Folyamatban lévı ügyek, átadást követıen határidıs feladatok: évi költségvetés terhére Határozatlan idejő Elszámolás határideje: Kelt: KSH Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés elkészítése és elektronikus úton beküldése KSH-nak IV. negyedévére vonatkozóan január 20-ig. 0 -ás benyújtás, tárgyidıszakban nem volt beszerzés. Természeti katasztrófában kárt szenvedettek pályázati alapba EFt támogatás nyújtása KEMÖ-nek, elszámolási határidı: január 31. Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott EFt összegő támogatás felhasználásáról elszámolás készítése és benyújtása február 28-ig. KEMÖ elszámoltatása Területfejlesztési Tanács felé munkaszervezeti feladatok ellátására átvett EFt felhasználásával ig. Felhatalmazó levelek visszavonása Magyar Államkincstárban folyamatban van, témafelelıs Dr. Imre Eszter, Petrikné Molnár Erika január 31-éig el kell készíteni és megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak részére át kell adni a évi kifizetésekrıl az igazolásokat a évi SZJAbevallásuk elkészítéséhez március elejéig el kell készíteni a évi gazdálkodásról szóló beszámolót K11-es programmal, be kell küldeni az illetékes minisztériumnak márciusban vagy áprilisban várható a Területfejlesztési Tanács ülése, melyen a évi beszámolót elı kell terjeszteni és jóvá kell hagyatni február 12-ig bevallás készítése januárban kifizetésre kerülı személyi jellegő juttatás járulékokról és befizetése NAV megfelelı számláira III. Átadás idıpontjában pénzeszközök, követelések és kötelezettségek állománya Pénzeszközök állománya:

15 Pénztárban lévı pénzeszközök állománya: Bankszámlán lévı pénzeszközök állománya: Ft Az átadás idıpontjában Ft Utolsó ismert bankkivonat 37/2011. szerint. Kötelezettségek az átadás-átvétel idıpontjában a./ december 31-én fennálló kifizetetlen számlaállomány Sorsz Jogcím Összeg (Ft) Teljesítés Fizetési határidı 1 Hircze Gabriella havi megbízási díja Postaköltség, évi üzemanyagköltség térítése GSZSZ-nek 3 Faxköltség térítése GSZSZ-nek Össz b./ évet terhelı kifizetetlen számlaállomány Sorsz Jogcím Összeg (Ft) Teljesítés Fizetési határidı 1 NAV cégautóadó I. né NAV SZJA NAV Nyugdíjbizt NAV Egbizt és Munkaerıpiaci NAV EHO Allianz évi GFB Össz c./ évet terhelı elígérkezés: - a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács felé történı elígérkezés a évi tagdíjra : Ft Követelés-állomány az átadás-átvétel idıpontjában Sorsz Jogcím Összeg (Ft) Teljesítés Fizetési határidı 1 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás TT/20/2011 számla Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás TT/26/2011 számla Össz Egyebek:

16 A mellékelt lenyomatú: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Tatabánya feliratú körbélyegzı átadása P.H. Berendezési, felszerelési tárgyak, gépjármővek: önálló megállapodás alapján történik. Átadó kijelentem, hogy minden rendelkezésemre álló bizonylatot, dokumentumot, tárgyi és kis értékő eszközt, és adatot a mai napon hiánytalanul átadtam Átvevınek. Átvevı kijelentem, hogy a jegyzıkönyvben foglalt valamennyi bizonylatot, dokumentumot, tárgyi és kis értékő eszközt, és adatot a mai napon hiánytalanul átvettem Átadótól. Kmf. Átadó részérıl: Átvevı részérıl: Készült 3 eredeti példányban: 1-1 pld Átadó, Átvevı és Hircze Gabriella részére.

17 Jegyzıkönyv A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács tulajdonában lévı, átadásra kerülı tárgyi eszközök átadásáról, átvételérıl Felvéve: január -án, a Komárom_Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya fı tér 4. sz. alatti székházában Jelen vannak: Átadó részérıl: Átvevı részérıl: 1./ december 31-i állapot szerinti leltár Immateriális javak: Komárom-Esztergom Megye Fejlesztési Koncepciója és Programjavaslatai (1999) Komárom-Esztergom Megye Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai Programja (1999) Komárom- Esztergom Megye Fejlesztési Terve (2001) Esztergom-Zsámbéki medence fıút megvalósíthatósági Tanulmány (2001) Komárom-Tata-Tatabánya-Oroszlány-Mór fıút megvalósíthatósági tanulmány(2001) Komárom-Esztergom Megye Fejlesztési Stratégiai Programja(2002) Komárom-Esztergom Megye Településközi Úthálózatfejlesztési Terve (2004) Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program ( ) - Területfejlesztési koncepció elıkészítı fázis (I. és II. kötet+ függelék) területfejlesztési koncepció ( ) - Stratégiai Program ( ) - Vezetıi összefoglaló (koncepcióról és a stratégiai programról) Komárom-Esztergom Megye Határon Átnyúló Területi Együttmőködési Stratégiája (2010)

18 Számítástechnikai eszközök informatikai eszközök és egyéb gép Típus Sorozat szám gyártási év Monitorok LG SW 221U 108KG LG SW E700B 110NT LG SW 775N 105WA LG SW 775N 105WA LG SW 995E 007KG Nyomtatók HP LJ 1200 CNCRR48314 HP LJ 1200 CNCRR45551 Canon S Minolta PagePro Szkenner HP SJ 5370C CN Canon FAX- FAX B150 PC Activia; Intel Celeron 4, CD+rw Windows szoftverekkel XP ME ME XP fénymásoló Canon NP6317 UGQ12610 monitor LG W1934S 911TPCAOD PC+szoftverek bordószínő 2010 laptop Lenovo-IBM 2006 nyomtató HP CJP 1102 VNC3B monitor LG L1734S 809TPQJ PC+szoftverek bordószínő nyomtatók HP LJ 1200 CNCRX HP1280 CN4CA951TP 2004 laptop szoft Lenovo-IBM 2006 Canon Lide Szkenner 100 KDKA nyomtató HP LJ 1200 CNCRP Raktározva a megyeháza alagsorában Használatban laptop Lenovo-IBM 2006 laptop HP nc fényképezı gép C70 zoom 2005

19 Bútorok megnevezése Elhelyezési (tárolási) helye tényleges mennyisége (db) kárpitos fotel 233. szoba 2 3 fiókos gurulóskonténer -"- 2 virágtartó -"- 1 forgószék -"- 1 2 ajtós szekrény (1,6 m) 326. szoba 2 3 fiókos gurulóskonténer -"- 1 virágtartó -"- 1 falifogas -"- 1 szék -"- 2 2 ajtós szekrény (1,8m) 323. szoba 1 nyitott polc -"- 1 szék -"- 3 2 ajtós kisszekrény -"- 1 3 elemes iróasztal -"- 1 3 fiókos gurulóskonténer -"- 2 virágtartó -"- 1 falifogas -"- 1 asztali lámpa -"- 1 gurulós szék -"- 1 szék 322. szoba 3 3 részes íróasztal -"- 1 3 fiókos gurulóskonténer -"- 1 virágtartó -"- 1 falifogas -"- 1 gurulós szék -"- 1 nagy tárgyaló asztal 332. szoba 1 szék -"- 6 virágtartó -"- 1 3 részes íróasztal 340. szoba 1 tárgyaló asztal -"- 1 szék -"- 3 sarokelem -"- 2 3 ajtós szekrény (1,6 m) 2 ajtó üveglap 1 gurulós szék -"- 1 3 fiókos gurulóskonténer -"- 1 2 ajtós szekrény (1,6 m) -"- 1 asztali lámpa -"- 1 falifogas -"- 1 virágtartó -"- 1 tárgyaló asztal 339. szoba 1 szék -"- 3 falifogas -"- 1

20 virágtartó -"- 1 3 fiókos gurulóskonténer -"- 1 3 részes íróasztal -"- 1 asztali lámpa -"- 1 gurulós szék -"- 1 falifogas -"- 1 3 részes íróasztal 342. szoba 1 2 ajtós szekrény (2 m) 233. szoba 2 3 elemes iróasztal -"- 1 3 részes íróasztal 326. szoba 1 3 ajtós szekrény (2 m) 323.szoba 1 tárgyaló asztal -"- 1 tárgyaló asztal 322.szoba 1 2 ajtós szekrény ( 1,6 m ) -"- 1 2 ajtós szekrény (1,8 m ) -"- 1 nyitott polc -"- 1 sarokelem 339. szoba 1 nyitott polc -"- 1 2 ajtós szekrény (1,6 m) -"- 2 Gépjármő: 1db - Típus:1 db Opel Astra GCC 1.4, - Forgalmi rendszám: KIV 211. rendszámú személygépkocsi - Alvázszám: WOLOTGF486G158602, - Motorszám: Z14XEP19HM1534, - Törzskönyvszám: H G, - Beszerzés éve: Tartozékok - Okmányok

21 2./ A tényleges átadás-átvétel idıpontjában Hiányzó, ezért átadásra-átvételre nem kerülı vagyontárgyak: Átvételre kerülı, de üzemképtelen számítástechnikai eszközök: Átvételre nem kerülı, üzemképtelen számítástechnikai eszközök: kmf Átadó részérıl: Átvevı részérıl: Készült 3 eredeti példányban: 1-1 pld Átadó, Átvevı és Hircze Gabriella részére.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat a megyei önkormányzati intézmények és a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvételéről

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2012. október 8-ai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2011. december 13-án kelt átadás átvételi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához

Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához Név: Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben