GALGA HÉVÍZ. Advent és karácsony. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Advent és karácsony. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 12. szám DECEMBER HÉVÍZ Advent és karácsony Nincs kényelmes derékalj, de van puha széna. Nincs selyem és bársony takaró vagy pólya, de van édesanyja által szõtt vászon. Nincs kandalló, de van a barmok által kilehelt pára és még ettõl is nagyobb melegség árasztja el az istállót és ez nem más, mint a Szent család békét, nyugalmat és melegséget árasztó szeretete. Kívánom, hogy minden család karácsonyát ennek a szeretetnek a melegsége fûtse. Az adventi idõnek kettõs jellege van. A karácsonyi ünnepekre való elõkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan idõszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje. Advent negyedik vasárnapja után elérkezik karácsony ünnepe. Isten elküldi fiát a földre és ezzel beváltja ígéretét. Megszületik a kisded, a Messiás. A lehetõ legegyszerûbb körülmények közt. Nem igényel pompát, királyi palotát. Megelégszik a szegényes istállóval, ahol nincs aranyos bölcsõ, de van védelmet nyújtó jászol. Hajdú István a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Egyetem és Fõiskola hallgatója MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Mindenkit szeretettel várunk az immár hagyományos FALUKARÁCSONYRA, melyet december 26-án délután négy órakor tartunk a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház nagytermében. Ezúton kívánunk községünk minden lakójának kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldásos újesztendõt! Dr. Basa Antal polgármester 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Képviselõ-testület a november 30-án megtartott ülésén l. napirendként a rendõrség tájékoztatóját tárgyalta meg Galgahévíz Község közbiztonsági helyzetérõl. Az elõterjesztés szerint április 12-én vezetõváltásra került sor a Rendõrõrsön, ettõl kezdve Dr. Szakmáry Ferenc r. százados lett az õrsparancsnok. Az állomány szinte l00 %-ig feltöltött. Galgahévízen a beszámolási idõszakban 41 bûncselekmény történt, vagyis a bûncselekmények száma jelentõsen nem változott. Továbbra is leggyakoriabbak a vagyon elleni bûncselekmények. Az elõzõ évhez képest a közlekedési balesetek száma sem változott jelentõsen. A rendõrség képviselõi az ülésen megköszönték az önkormányzati támogatást, segítséget, valamint a Polgárõrök munkáját. Javasolták, hogy a lakosság az ingatlanokra, különösen a zárt kerti területen mozgásérzékelõket szereljen, szereltessen fel. Szó volt arról is, hogy december 01- tõl az új õrsparancsnok Kazi Zoltán r. százados. A Képviselõk 2. napirendként az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról, valamint a évi pénzügyi koncepcióról tárgyaltak. Megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat a saját bevételeit 74 %-ra teljesítette, l e. Ft összegben, míg a sajátos mûködési bevételek, (kommunális adó, iparûzési adó) 51 %-ra teljesültek, de szóbeli kiegészítésként elhangzott, hogy az e területen tett intézkedések eredményeképpen ez 100 %-ra teljesül év végéig. Az átengedett központi adók idõarányosak, ugyancsak idõarányosak a normatív támogatások is. A mûködési célú pénzeszköz átvétel 67 %-ra teljesült e. Ft értékben. Az Önkormányzat háromnegyedéves bevétele e. Ft. A mûködési, fejlesztési kiadás hiteltörlesztés a tervezett e. Ft-al szemben e. Ft-ra teljesült, ami 70 %-os tervteljesítést jelent. A évi pénzügyi koncepciót a képviselõtestület azzal fogadta el, hogy a jövõ évben is biztosítani kell a csatornahitel törlesztésen túl az intézmények zavartalan mûködését, felújításokról, fejlesztésekrõl a terv keretében kell dönteni, azzal, hogy a jegyzõ köteles középtávú fejlesztési elképzelést kidolgozni. Egyebek napirendi pont keretében a Képviselõ-testület rendeletet fogadott el a temetõkrõl és a temetkezésrõl. Az Önkormányzat a jövõben üzemelteti a temetõt és fenntartja a Kegyeleti parkot, de temetési szolgáltatást nem végez. A rendeletben pontosan leszabályozásra kerül a sírhelyek mérete, a síremlékek mérete, a kripták mérete, valamint a temetõ rendjével, nyitvatartásával kapcsolatos szabályok. A rendelet hatálybalépésétõl, vagyis január 01-tõl az Önkormányzat szerzõdést köt a sírhely, illetve urna sírhely, valamint a kripta területének befizetõjével, s minderrõl nyilvántartást vezetünk, az elkészített parcellázási tervnek megfelelõen. A rendelet pontos eljárási szabályokat tartalmaz a temetõ használatára vonatkozóan, bejelentési, tervkészítési kötelezettségeket elõírva. (A rendelet pontos szövegét közzé tesszük jelen lap hasábjain.) A Képviselõk tárgyaltak továbbá a neurológiai és stroke betegek ellátásáról, állásfoglalva abban, hogy ezt a hatvani Albert Schweitzer Kórházban biztosítsák Galgahévíz lakosai részére. Dr. Basa Antal polgármester beszámolt az elõzõ ülés óta történt fontosabb eseményekrõl, melynek keretében szólt arról, hogy a serdülõ labdarúgó bajnokságban indult csapat az 5. helyen áll. Megköszönte mind a játékosok, mind az edzõ s kiemelten a szülõk, s mindazok munkáját, akik segítséget nyújtottak. A szelektív kft. taggyûlési megállapítása, hogy a gyûjtés rendben folyik, nagy gondok nincsenek, - mondta a Polgármester Úr -. Megkezdtük az árokrendszer rendbetételét a József Attila utcában elkészült a híd és a baloldali árokrendszer kiásásra került. Szólt arról, hogy a V\ziközmû Kft. taggyûlése a javaslatot megtette a vízdíjakra vonatkozóan, a rendeletalkotásra a következõ testületi ülésen kerül sor. A testület foglalkozott továbbá a szennyvíz-csatorna problémáival, a mérõórák anomáliáival. A Képviselõ-testület, a Körjegyzõség munkáját érintõ bármely kérdésben szivesen állok az Önök rendelkezésére. Tisztelettel : Dr. Král László körjegyzõ 2

3 VÉRADÁS A rászorultak nevében örömmel nyugtázom és köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki a novemberi véradáson részt vett. Ötvenhárom fõ jelent meg, de sajnos magas vérnyomás miatt kilencen nem adhattak vért. (Ez az eset is rávilágít arra, hogy, hogy többet kell törõdnünk egészségünkkel!) Kérem, hogy máskor is segítsenek! Dr. Basa Antal polgármester Mondom tehát nektek: kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál és a zörgetõnek ajtó nyílik. Lk 11,9-10. Kedves galgahévízi családok! Október óta folyamatosan hallhatunk az atyáktól a Taizé találkozóról, illetve a falu egyes pontjain elhelyezett plakátok is felhívják figyelmünket a közeledõ programra. A Taizéi Közösség ökumenikus szerzetesközösség, amelyet 1940-ben alapított Roger testvér Franciaországban. A közösségben katolikus és különbözõ protestáns felekezetû férfiak élnek együtt, csaknem huszonöt nemzetbõl óta a taizéi testvérek sokat utaztak titokban Kelet- és Közép-Európa országaiba, így Magyarországra is, hogy meglátogassák és támogassák az ott élõ keresztényeket ben Barcelona volt a házigazdája a találkozónak, ebben az évben pedig december 28. és január 1. között Budapest látja vendégül a Taizéi Közösség által kezdeményezett, 24. európai találkozót. Ezt megelõzõen, 1991-ben, a magyar fõváros egyszer már adott otthont a Fiatalok Európai találkozójának, amelynek akkor 70 ezer résztvevõje volt. Jelenleg a galgahévízi családok 104 fiatalnak biztosítanak helyet. A találkozón kb fiatal fog imádkozni a világbékéért. Egy fiatal befogadásához elég 2 m 2 hirdeti a szlogen, amit a szervezõk a plakátokon és szórólapokon terjesztenek, és amelyen arra kérik a családokat, hogy nyissák meg otthonaikat a fiatalok elõtt. A találkozó délelõtti programjai az egyházközségekben zajlanak, a délutánt és az estét pedig a Hungexpo, Budapest Vásárköz- 3

4 pont csarnokaiban töltik a résztvevõk, amit a találkozók és az imádság helyévé alakítanak át erre az idõre. Galgahévízzel szemben most is magasak az elvárások, miután 10 évvel ezelõtt már tanúságot tettünk vendégszeretetünkrõl, valamint a falunkba látogató Ulrich testvér megtapasztalhatta az egyházközség lelkesedését és igyekezetét a fiatalok fogadásával kapcsolatban. Az adventi idõszakban karácsony közeledtével különösen kérjük a családokat, hogy minél több fiatal elõtt nyissák meg ajtóikat a Krisztusi szeretet jegyében. Ez lenne az õ karácsonyi ajándékuk tõlünk, hiszen sokan már a karácsonyt is utazással, családjaiktól távol töltik. Ezek a fiatalok nem várnak el mást, csak annyi helyet, ahová leteríthetik hálózsákjaikat, a szervezõk pedig a reggeli étkezés biztosítását, illetve a január 1-ei ebédet kérik a családoktól. Bõvebb tájékoztatást az atyáktól lehet kérni. Kérjük, december 16-ig jelezzék szándékukat, amennyiben szeretnének fiatalokat fogadni. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Mt.10,40-41 Dr. Basa Antal Szervezõk Dlubala Róbert Polgármester plébános A szeretet lángja gyújtani is képes! A karácsony és a hozzá kapcsolódó ünnepkör egyik legjellegzetesebb színfoltjai a gyertyák, mécsesek, kis fáklyák. A régebbi idõkben ezek a folyamatosan csökkenõ természetes fény pótlását szolgálták, mára azonban lényegében több jelentéssel is bíró jelképpé váltak. Ez a változás viszont azt hozta magával, hogy elõdeinknek a folyamatos használatból eredõ rutinja a mai ezeket csak néha használó emberekbõl hiányzik és mi tûzoltók tapasztaljuk csak igazán, hogy milyen hajmeresztõ dolgokra vagyunk képesek. NÉHÁNY GONDOLAT A HASZNÁLATRÓL A gyertyák, mécsesek használatánál legfontosabb az, ahogyan ezeket elhelyezzük. Mindenféleképpen használjunk nem éghetõ anyagú alátétet (tányér, csészealj) vagy erre a célra készített gyertya-, mécsestartót. Sok tûzeset keletkezik abból, hogy a leégett eszköz a mûanyag alátétet, asztallapot, terítõt, adventi koszorút gyújtja meg. A néhány éve forgalomba került mûanyag vagy vékony alumínium csészés mécsesek különösen megtévesztõek, mivel ezek semmilyen védelmet nem nyújtanak, azonban kialakításuknál fogva bárhova elhelyezhetõk. A másik jelentõs veszélyforrás, hogy a láng akkora hõsugárzással rendelkezik, mely a közelében lévõ éghetõ anyagokat díszítõ elemeket képes meggyújtani. Ezért az eszközöket ill. a környezetükben lévõ éghetõ anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azok egymáshoz képest ne legyenek gyújtás közelben. Ez a biztonsági távolság normál esetben kb. 30 cm, de ez függ a láng nagyságától, a huzat irányától stb. Javasoljuk, hogy a fenti távolság figyelembevételével helyezzük el az eszközöket és a meggyújtott láng körül tenyerünkkel keressük meg a távolságot, ahol a kezünket tartósan ott tudjuk tartani. Ezen a távolságon kívül az anyagok meggyulladásával nem kell számolni. Ez az eljárás csak jól rögzített, eldõlésre, leesésre nem hajlamos tárgyak, anyagok esetében megfelelõ, ezeket az anyagokat az eszközök közelébõl mindenféleképpen el kell távolítani. Ez érvényes az olyan anyagokra is, melyeknek gõze szobahõmérsékleten is képes ellobbani (benzin, alkoholszármazékok stb.) A gyertyafény mellett végzett automakett festegetés vagy körömlakk-lemosás nem biztos, hogy a kívánt eredményt hozza. Ebben a körben kell szót ejtenünk a nyíltlángú világítóeszközök modern rokonairól, a karácsonyfákon alkalmazott elektromos lámpafûzérekrõl. Ezek biztonságosak, és a magyar elõírásoknak garanciálisan megfelelõ kialakítás esetén szinte teljes biztonságot nyújtanak a nyíltlángú eszközökkel szemben. Itt különös hangsúlyt kell helyezni a biztonságos kialakításra, mivel az olcsón, kéz alatt vásárolható bóvlik túlmelegedésükkel, zárlataikkal ugyanakkor tüzet tudnak okozni, mint nyíltlángú társaik. A karácsony évszázadok óta a legszebb ünnepünk és egy kis odafigyeléssel, elõvigyázatossággal megelõzhetjük, nehogy a legszomorúbb legyen. Medla Zoltán tü. alezr. tûzoltósági tanácsos parancsnok 4

5 Az óvodában történtek Óvodai eseményeink az év utolsó hónapjaiban A Galgamente 4 község óvodája között igen jó a kapcsolat. Zsámbok, Vácszentlászló, Tura és Galgahévíz kisgyermekei vidáman töltik együtt az évente más más községben megrendezésre kerülõ délelõttöket, amit Komposzt buli néven ismerünk. Ilyenkor gyermekeink komoly igazságokat tapasztalhatnak a környezetvédelemmel kapcsolatban, természetesen játékos formában. E nagyszerõ kezdeményezést a Galgamenti Népfõiskolának köszönhetjük. A délelõtt témáit, az ehhez szükséges ráhangoló eszközöket, valamint az elsajátított ismeretek mélyülését elõsegítõ ajándékokat szintén õk biztosítják. A megszervezést, lebonyolítást, megvendégelést és a délelõtti eseményeket összefoglaló mesedramatizálást mindig a házigazda község óvónõi végzik. Novemberben Vácszentlászlón voltunk nagycsoportosainkkal. Megérkezésünkkor kíváncsian néztük meg az óvodás gyerekek munkáiból készített kiállítást. Témáját Az én kis kertem címõ kifestõkönyv kiszínezett lapjai tükrözték, melyeken az ültetést, növekedést, gondozást, betakarítást figyelhettük meg. A vetélkedõ során ezzel kapcsolatos találóskérdések, hasznos bogarak színezése, hulladékválogatás és végül felszabadult hangulatban ügyességi sorverseny, zsákbaugrás volt. Zöldség, gyümölcs, extrudi és málnaszörp fogyasztás után következett az óvónõk igaz története. Az ajándékba kapott elõadás nevelõértékét semmi nem pótolhatja! Fantasztikusan jól sikerült, gratulálunk és köszönet érte! Óvodánkban a december igen mozgalmas. Nyílt napjaink során (december A Mikulás megérkezéséig) a szülõk aktív részesei az óvodai életnek. Együtt tevékenykednek gyermekeikkel, közösen készülnek az ünnepekre és végül együtt örülnek a jól végzett munka sikerének. Természetesen az eredmény különbözõ, amint ezt az idézet gondolatai is tükrözik: A gyermek fejlõdésére nézve legkisebb korától fogva döntõ fontosságú, hogy érezze nem csak, hogy szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Szeretnénk, ha a szülõk megkeresnék gyermekükben az értékes tulajdonságokat és azon keresztül fejlesztenék õket. A közelgõ szeretet ünnepe a Karácsony, minden család életében változást teremt. Szinte varázslatos módon a pozitív érzelmek kerülnek elõtérbe, ami nagyon fontos, mert érzelmeken keresztül lehet a leghatékonyabban nevelni, ill. fejleszteni a gyerekeket. Óvodánkban a karácsonyi ünnepély december 20- án lesz, óvodai közösségünkben a nagycsoportosok Betlehemes játéka teremt bensõséges, meghitt hangulatot. Az otthoni ünnepléshez kívánok magam és munkatársaim nevében kegyelemteljes Karácsonyt és áldásos, boldog Újesztendõt! Pintérné Kati óvó néni FIGYELEM! Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy óvodánk december 22. és január 2. között zárva tart. Nyitás: január 3. (csütörtök) 5

6 SULI-HÍREK DECEMBER Egészségvédelmi és sportnap az iskolában Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük az egészségvédelmi és sportnapot az iskolában. November 16-án hideg, szeles idõre ébredtünk. A gyerekek lelkesen készülõdtek a tanítás utáni rendezvényre, elõzetes feladataikat elvégezték már. 11 órakor minden csoport elõadásokon vett részt, ahol az elõadók a testi-lelki egészség megõrzésérõl tartottak kiselõadásokat, majd kérdésekre válaszoltak. Az elsõs és a másodikos gyerekeknek Mácsainé Viki néni beszélt a testápolás fontosságáról. Harmadikosoknak és negyedikeseknek Dr. Hajdú Csabáné, Györgyi doktornéni mondta el, hogyan kellene egészségesen táplálkozniuk, miért fontos például a rendszeres étkezés. Az ötödik-hatodikos gyerekek Kajtorné Som Erzsébet tanárnõ elõadásából megtudhatták, mit is jelent a serdülõkor, milyen változásokat hoz létre ez a szervezetünkben, kívül-belül. A hetedik-nyolcadik osztályosok a szenvedélybetegségekrõl (dohányzás, alkohol, drog) hallgattak meg elõadást Balla Mihályné tanárnõtõl, majd videó filmen nézhették, milyen veszélyei vannak ezeknek a betegségeknek. Az elõadások után következett a sport. Szabad levegõn, jó nagy túrát tettek a nebulók. Túra közben az elõadásokon hallottakról kellett számot adniuk. Az alsósok útvonala: iskola - Úttörõ út - Fõ út - Dobó utca - Szabadság utca -Hunyadi út - iskola. A felsõsök útvonala: iskola - Szent István út - Béke út - Fõ út - Faluvégi feszület - Szabadság utca - Rákóczi út - Temetõsi dõlõ - Hunyadi út - iskola. Kellemesen elfáradva értek vissza a diákok az iskolába, ahol megkapták a túra telejesítéséért járó kitõzõjüket - csemegézhettek az osztályok által készített ízletes salátákból, pezsgõtablettából készített frissítõt fogyaszthattak. A nap értékelése során figyelembe vettük az elõzetes tesztek eredményét, a saláták készítését és a túra eredményét - az elért pontszámok az osztályok közötti versenybe sokat jelentenek. Nagyon szoros versenyben az alsósoknál a 4. a osztály, felsõsöknél a 6.a. osztály lett az elsõ helyezett. Gratulálunk mindenkinek! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek a lebonyolításban, azoknak, kik felajánlásaikkal hozzájárultak programunkhoz : Szilágyi József - Söpi Sütöde - friss kenyér Basa Ottó - Pharmavit - pezsgõ tabletták Turai Termelõszövetkezet - almák, s nem utolsósorban a szülõknek, akik a finom saláták elkészítésében segédkeztek. Remélem mindenki tanult valami újat ezen a napon s tesz is az egészségért, annak megõrzéséért. EGÉSZSÉGÜNKRE! Balla Mihályné Erdélyben jártunk (folytatjuk Hóka Nikolett és Raffai Mariann élménybeszámolóját) H.N. Négy napig laktunk a Zöld Kastélyban. Az elsõ nap az orrunk hegyéig sem láttunk, olyan köd volt, illetve ráült a felhõ a környezõ hegyekre. R.M. A második nap a Csodavárhoz gyalogoltunk. Ez egy karsztvidék legszebb része, ahol rengeteg barlang, víznyelõ, dolina található. Néhol félelmetes létrákon kellett lemásznunk, másutt bokáig érõ sárban jártunk. H.N. A következõ nap Bársze barlangrendszerét kerestük fel. Itt több jégbarlang is található. A legszebb az Eszkimó barlang, ahová létrákon lehet csak bejutni. A barlang közepén a mennyezet régebben beszakadt, így pontosan délben a Nap sugarai behatolnak néhány percig, különös, gyönyörû fénnyel világítva meg a jégbarlangot. Sajnos mi ezt nem láthattuk, mivel továbbra is felhõs-esõs volt az idõ. 6

7 R.M. Pádisból egy nyitott kisteher-autóval utaztunk tovább a Vigyázóra, s több mint ötven km-t tettünk az erdei-hegyi utakon. Alig fértünk el a sok csomagtól, hátizsáktól. H.N. Útközben megnéztük a Nekiceli vízesést, a Bihari hegyek legnagyobb vízesését. Több, mint 30 méter magasról zuhan le a víz. Most különösen sok volt mert napok óta rengeteg esõ esett. R.M. A kisteher-autóról leszállva kezdõdtek az igazi nehézségek. A sok felszereléssel több, mint 500 méter szintkülönbséget kellett megtennünk. Ráadásul elkezdett dörögni, villámlani és a jégesõ is kopogott a hátunkon. H.N. Azért ezt is leküzdöttük! Elértük a Vigyázó menedékházat, amely 1430 m magasan található. Romantikus hely, kb. 30 férõhelyes, villany nincs és az ellátás is szegényes. V-T.L.: A gyerekek már az elsõ este felvásárolták a csokikat, édességeket. H.N. Itt végre sátoroztunk. Az idõjárás is javulni kezdett, de errõl majd máskor írunk bõvebben. A fényképek a Vigyázón készültek. Az egyiken Szabó András bújik ki éppen a sátorból, míg a másik képen Kui Krisztián, Hóka Nikolett és Vígh-Tarsonyi Gergõ játékkal töltik a szabadidõt (végre a szabadban). NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ DECEMBER November hónapban került megrendezésre a hagyományos õszi komposzt buli mind az iskolások, mind az óvodások részére. Az ovisokkal ezúttal Vácszentlászlón találkoztunk, ahol a helyi óvonõk érdekes vetélkedõvel és mesejátékkal készültek a négy község nagycsoportosai (Tura, Zsámbok, Vácszentlászló, Galgahévíz) számára. Elõzetes feladatként Paraszkay Sára szerkesztésében és a Népfõiskola kiadásában készült kifestõkönyvet kellett a gyerekeknek kiszínezniük, amelybõl a kiállítást rendeztük be. A biokertészkedést mutattuk be a gyerekeknek, hogyan is lehet ezt már gyerekfejjel végezni, milyen ismeretekre van szükségünk ahhoz, hogy számunkra egészséges növényeket termeljünk. Bemutattuk, melyek a káros növények és állatok, amelyeket természetes módon (tehát nem vegyszerrel) tarthatunk távol kertünktõl. Felhívtuk a figyelmüket az értékes komposztra, amit mindenki a kiskertjében otthon is tud készíteni s nem kell hozzá nagy tudomány. Hangulatos délelõttöt tölthettek el a gyerekek nevelõikkel együtt, ahol az egészséges táplálkozásról sem feledkeztünk meg, hiszen fogainkat erõsítõ és védõ rágcsikat fogyasztottunk. A kifestõkönyv a Népfõiskolán megvásárolható 300,- Ft-os áron. Az iskolások részére két részletben került megrendezésre ez a nap. Elsõ ízben a budapesti Marczibányi téri biopiacra látogattunk el egy buszos kirándulás keretein belül, ahol is az egyik elõfeladatot kellett megoldaniuk, nevezetesen egy termelõvel kellett riportot készíteni a tanulóknak. A riport során törekedni kellett arra, hogy minél több dolgot megtudjon a kedves olvasó az adott termékrõl. Az értékelésnél fontos szempont volt, hogy mennyire tér ki a kérdezõ a biotermék fogalmára. Nagyon érdekes fogalmazványok születtek, amelybõl közlünk is egyet, ami figyelemfelkeltõ lehet mindenki számára. A gyerekek nagyon élvezték ezt a napot. A másik elõfeladat egy rajz elkészítése volt Hogyan képzelsz el egy biokertet? címmel. A kiállítást a galgahévízi iskolában tekinthették meg az érdeklõdõk. A rajzok és a riportok értékelésének napján még egy érdekes eseménnyel fogadhattuk a zsámboki, vácszentlászlói és a galgahévízi gyerekeket. Ellátogattunk egy Galgahévízen mûködõ biokertészetbe a Molnár családhoz, ahol fényképeken megtekinthettük, hogyan nézett ki a gazda- 7

8 ság nyáron, amikor tele voltak a fóliák egészségesebbnél egészségesebb növényekkel; most pedig a már újra növekvõ és szépen fejlõdõ salátákat nézhettünk meg, tehettünk fel kérdéseket a termelésükkel kapcsolatban, valamint arra vonatkozóan, hogyan is védekezhetünk a kártevõk ellen természetes módon. Gyakorló gazdák is vendégeink voltak, akik még mélyrehatóbban tanulmányozták a kertet és reméljük hasznos tanácsokkal térhettek haza, amit ha otthon kipróbálnak egyre egészségesebb termékeket tehetnek a család asztalára. Természetesen ezen a napon sem maradhattak el az egészséges rágcsálnivalók. Reméljük mindkét eseményen tanultak a résztvevõ gyerekek és egyre egészségesebb világban élhetünk majd! Riport az öko piacon: Írták: Kõrösi Annamária, Molnár Kinga, Solymosi Alexandra, Bakos Réka, Berényi Erika a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola nyolcadikos tanulói. ÖKO PIAC - BIO CSICSÓKA Borongós, de enyhe õszi napon vitt bennünket az autóbusz a budapesti Marczibányi térre. Úticélunk az öko piac volt. Aki azt gondolja, hogy ez valami olyasmi, mint a nagybani piac, ahova szüleink és nagyszüleink hordják a zöldségféléket, az nagyon téved. A kicsi területen számos árus kínálja portékáját. Az alma, körte, a fokhagyma, a krumpli, a zeller, a brokkoli és a többi mind bizonyítottan biotermék. Ez azt jelenti, hogy vegyszerek nélkül termesztették õket. Ne képzelje senki, hogy ezek kevésbé szépek, kívánatosak, mint az itthoni zöldségesnél dekoratívan elrendezett zöldség-gyümölcs! Fehér jégcsap retkek, méregzöld cikóriasaláták, szinte halványsárga krumplik között pillantjuk meg Nemes Mátyást. Az alacsony, szikár ember, mint barátaival beszélget vevõivel. Az árui némelyikéhez receptet is ajánl: - A cikóriasaláta nagyon finom, ha mézzel, citrommal, fehérborssal, olívaolajjal és hagymával ízesítjük. Ezt látva-hallva már biztosak vagyunk benne, hogy visszautasításról nem kell tartanunk: ha megkérdezzük, válaszol majd készségesen. Nem is csalatkozunk benne. Miközben egy-egy vevõt kiszolgál, egyfolytában mesél: - Fülöpjakabról érkeztem. 1,7 hektár földön gazdálkodom családommal. Ez a föld egy tanya körül van Kecskeméten, Kiskunfélegyháza környékén. - Tanyán élni nem lehet könnyû. - Gondoljátok el, hogy én a nyugdíjazásomig mindig városban éltem. Aztán kiköltöztünk a tanyára. Azelõtt hobbiszinten gombát termesztettem, aztán egy Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon hallottam a biogazdálkodásról. Akkor szakirodalmat szereztem, bújtam a könyveket és lassan beleszerelmesedtem a dologba. Immár négy éve termelek így. - Mi minden terem meg ott Fülöpjakabon? - faggatjuk tovább. - Zöldséget, répát, zellert, krumplit, retket termelünk. Az ám! Ettetek-e már csicsókát? Ugy-e nem? Nos vegyetek! Itt van pár finom sárgarépa is. Mossátok meg és kóstoljátok meg! Azt mondják a vevõim, az én répám a legfinomabb az egész piacon. Nem kínáltatjuk magunkat, máris ropogtatjuk a csicsókát, répát. - Igazán finom mindkettõ - dicsérjük õszintén. Majd folytatjuk a faggatózást: - Hogyan lehet igazán zamatos, egészséges termést elõállítani? Mi otthon azt látjuk, hogy vegyszereket használnak a termelõk, hogy megvédjék a növényeket a kártevõktõl. - Minden a talajon múlik. Úgy kell elõkészíteni azt, ahogy a nagykönyvek elõírják. Sok munka, hosszú idõ kell ahhoz, hogy a talajban meglegyenek azok az alkotóelemek - baktériumok, gombák, kálium stb - amelyek lehetõvé teszik a biogazdálkodást. - Meg lehet-e élni ma ebbõl a tevékenységbõl? - Csak megélni lehet. Ha fejleszteni akarsz valamit, hozzá kell nyúlnod a nyugdíjadhoz. Megszállottak vagyunk mi egy kicsit - válaszolja kissé mosolyogva. Mialatt mi beszélgettünk, a vevõk egyre jöttek, néha hosszabb sor támadt. Nem akartuk Matyi bácsit feltartani vagy a kuncsaftokat elriasztani. Megköszöntük a beszélgetést, s a csicsóka édes ízével szánkban tovább ballagtunk újabb beszélgetõtársat keresni. 8

9 GASZTRONÓMIAI PALETTA Karácsonyi hóember torta Szeretnék most itt, e lap hasábjain bemutatni Önöknek egy finom karácsonyi édességet, melyet annak idején (több, mint húsz éve) négyéves kisfiammal találtunk ki és alkottunk meg legelõször. Aztán minden karácsonykor újra elkészítettük és mindig változtattunk rajta valamit, amíg úgy négy-öt év múltán kialakult a végsõ (?) változat. Nagyon szép idõszak volt ez. Jó volt egy kisgyerekkel együtt készülõdni a karácsonyra, izgatottan várni, hogy mit szól majd a család a mi finom és szép süteményünkhöz. Mindezt nemcsak a süteményillat de valami megfoghatatlan, szeretetteljes, bensõséges hangulat lengte körül, amit csak így karácsony táján érez az ember. Nekünk ez a torta nem csupán egy finom süteményt jelentett, hanem egy érzést is: a készülõdés, a várakozás izgatottságát s a megújuló szeretet melegségét hozta el nekünk évrõl-évre karácsonykor. Fogadják most ezt a receptet tõlem szeretettel, próbálják ki Önök is! Krém: Piskótához valók: 20 dkg gesztenyemassza 6 tojás, 10 dkg vaj 16 dkg cukor 20 szem dió 10 dkg õrölt dióbél 1-2 kanál rum 7 dkg zsemlemorzsa 20 szem aszalt szilva 2 dkg liszt 2 dl tejszín 2 evõkanál rum A diós piskóta tésztát megsütjük egy kerek formában, majd a kihülés után kettévágjuk, és megtöltjük a vajjal kikevert, rummal ízesített gesztenye krémmel. A tetejére és az oldálara is gesztenyekrémet kenünk. Ezek után a keményre vert tejszíhabot simítjuk a torta tetejére, majd körbe rakjuk kimagozott, rumba áztatott aszalt szilvával, s a magok helyére mézbe mártott diót teszünk. Amikor mindezzel végeztünk, egy marcipán hóembert teszünk a torta közepére. Mészáros Zsuzsa A MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL 1-én, szombaton advent elõtt egy nappal, ismét megrendeztük adventi koszorú készítõ délutánunkat. Asszonyok és leányok töltötték meg a kistermet, ahol kellemes zene és forró tea várta õket. A jó hangulatú délutánon Bolbásné Csányi Anna irányításával minden résztvevõ elkészített egy-egy szép adventi koszorút, mely most már otthonukat díszíti. 2-án ugyancsak a kisteremben íróolvasó találkozóra került sor. Dr. Sallai János ismertette könyvét, amelynek témája: Magyarország határai a Honfoglalástól napjainkig. A kitûnõ elõadást élénk eszmecsere követte. 5-én estefelé ellátogatott a mûvelõdési házba a Mikulás. Színházi elõadást hozott a zsákjában, mégpedig a Kistücsök Színház Magyar Népmesék c. öt mesébõl álló elõadását. Ezt megelõzõen a Mikulás is mondott egy szép mesét a gyerekeknek, s arra is maradt idõ, hogy egy kicsit beszélgessen velük. 13-án Luca napi gyermekprogramra hívjuk a kisiskolásokat, ahol a gyerekek Luca játékokat tanulhatnak és játszhatnak, megismerkedhetnek a Lucázás történetével. Ezután mindenki készíthet egy kis adventi díszt, õk is hozzájárulhatnak saját kezük munkájával otthonuk bensõséges díszítéséhez, az adventi várakozás hangulatának megteremtéséhez. Mészáros Zsuzsa 9

10 Közérdekû hírek, hirdetések, információk Figyelem! 16-án 15 órakor JÓTÉKONYSÁGI PÁNSÍP KONCERT lesz a TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁÉRT. Elõadó: STEVE TAYLOR-SZABÓ, PÁNSÍPMÛVÉSZ Helyszín: galgahévízi templom FIGYELEM! A mûvelõdési ház büféjében megvásárolható Lakatos Pál Isten veled Vasárnapi Újság c. könyve ÁRA: 1800 FT AZ ÖTÖDIK HELY SZÉP SIKER! Szép sikernek számít a galgahévízi serdülõ fiúk labdarúgó bajnokság õszi idényében elért ötödik helyezése. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk azt, hogy a csapat az idén alakult, s a fiúk tapasztalatlansága, az összeszokottság hiánya megnehezítette számukra a versengést. Mindezt kemény, szorgalmas munkával, lelkesedéssel ellensúlyozták. Gratulálunk fiúk! Szívbõl gratulálunk edzõjüknek, Édes Lászlónak is, akinek igen nagy szerepe van abban, hogy a csapat az elsõ nekifutásra az ötödik helyen áll. A serdülõ bajnokság õszi végeredménye 1. Pécel :13 23 pont 2. Iklad :13 22 pont 3. Hévízgyörk :17 19 pont 4. Isaszeg :19 18 pont 5. Galgahévíz :22 15 pont 6. Erdõkertes :17 13 pont 7. Kartal :20 7 pont 8. Bag :35 6 pont 9. Kerepes :38 6 pont 10.Aszód :34 3 pont Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 10

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2011. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2004. HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 3. szám 2001. MÁRCIUS HÉVÍZ MÁRCIUS 15. Szubjektív gondolatok az ünnep ürügyén Népgyûlés a Nemzeti Múzeum elõtt 153 évvel a Pesti Forradalom kitörése után írhatok-e

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.

GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2001. MÁJUS HÉVÍZ Anyák Napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat Benei Zsuzsa: VÁNDORÚT Sûrû árnyak sötétjében csillogó

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Újra Rahdenben. Havonta megjelenô olvasnivaló. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. 11. szám 2005. NOVEMBER

GALGA HÉVÍZ. Újra Rahdenben. Havonta megjelenô olvasnivaló. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. 11. szám 2005. NOVEMBER Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló Újra Rahdenben Amikor a falunapon megtudtuk, hogy idén még õsszel újra Rahdenbe utazhatunk, nagyon megörültünk! Hiszen mindenkit

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOSI. Advent ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

NAGYSZENTJÁNOSI. Advent ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! T A R T A L O M NAGYSZENTJÁNOSI Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata Fk.: Friderics Cecília polgármester Augusztus 20-i ünnepély...2 Ritter Andrea...2 Magyar Államkincstár...3 Vöröskereszt hírei...3

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Karácsonyi köszöntő KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND. Közélet Kultúra Mindennapok. 2013. december 10. 120 forint. Beköszöntött az advent időszaka,

Karácsonyi köszöntő KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND. Közélet Kultúra Mindennapok. 2013. december 10. 120 forint. Beköszöntött az advent időszaka, Közélet Kultúra Mindennapok 2013. december 10. 120 forint Karácsonyi köszöntő Hóesésben. Fotó: Sárog Tibor Beköszöntött az advent időszaka, melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével. Egy-egy pillanatra

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 1. szám 2013. január Kedves Újságolvasók! Jánoshalma Város Önkormányzata, a város

Részletesebben

SOLTI FC a "csúcson" Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából.

SOLTI FC a csúcson Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüstés aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl, melyet

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOSI. tartalom HÍRÚJSÁG. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk!

NAGYSZENTJÁNOSI. tartalom HÍRÚJSÁG. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk! NAGYSZENTJÁNOSI Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata Fk.: Friderics Cecília polgármester HÍRÚJSÁG Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk!

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben