ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közgyűlésére/küldöttközgyűlésére november 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közgyűlésére/küldöttközgyűlésére. 2012. november 19."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár közgyűlésére/küldöttközgyűlésére nvember 19.

2 M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! Tisztelt Magánnyugdíjpénztári Tag! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár nvember 19-én (hétfő) órakr tartandó együttes küldöttközgyűlésére és közgyűlésére tisztelettel meghívm. Helye: HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal tanácsterme 1135 Budapest, Aba u. 4. Megközelíthető: A kék metróvnal Lehel téri megállójától a 14-es villamssal (két megálló), vagy a 75-ös, 79-es trlibusszal (Lehel úti megálló). Gépkcsival történő parklásra javasljuk a Szablcs utcát. Tervezett napirendi pntk: 1.) Az gazgatótanács beszámlója a 2012-ben végzett tevékenységéről, tájékztatás a befektetési plitika módsításáról 2.) A magánpénztári ág végelszámlásának lezárása 3.) A tvábbműködő önkéntes nyugdíjpénztár alapszabályának elfgadása 4.) Az önkéntes nyugdíjpénztár évi pénzügyi tervének elfgadása 5.) Az önkéntes nyugdíjpénztár Választható Prtfóliós Szabályzatának módsítása 6.) Egyebek Tájékztatm, hgy a küldöttközgyűlés napirendi pntjait képező teljes dkumentáció któber 31-től a hnlapn (www.hnyp.hu), illetve a pénztár ügyfélszlgálatán (1135 Budapest, Aba u. 4.) megtekinthető. Kérjük a küldötteket, hgy esetleges akadályztatás esetén gndskdjanak a megválaszttt pótküldött megjelenéséről, és erről az ügyfélszlgálatt tájékztatni szíveskedjenek. Határzatképtelenség esetén váltzatlan helyszínnel és napirendi pntkkal az együttes közgyűlést és küldöttközgyűlést nvember 19-én órára ismételten összehívm. Ebben az esetben az eredeti napirendi pntk tekintetében a küldöttközgyűlés/közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határzatképes. Budapest, któber 29. Tisztelettel: Fdr Lajs sk. T elnök

3 1. sz. napirendi pnt Az gazgatótanács beszámlója a 2012-ben végzett tevékenységéről, tájékztatás a befektetési plitika módsításáról (szóbeli előterjesztés)

4 2. sz. napirendi pnt A magánpénztári ág végelszámlásának lezárása

5 73i\{ rv-ag6nny'ugdfjp6n zt ri r'6gelszdm l6s zhr besz6ml6 Vnarkzasr id ffi-tl (ev/ hnap r nap; Krtlt':sd.riurne ffi ffi-ig (ev/hnap/nap) (er'/hnap/nap) Biznllatlellege E]te,rnll lktatszam Feldlezas datuma m 'i S:erve:etek Allami Feliigl'elete filti ki.l rtt-t-l 1ru p.r.;f-t-l--[l.{ '' in.rlnnnrl',*j,,nanr,.,, '_=""- a.\ m,.'rnn' r'.r,.r,rn.i'.,.'. torz5sljln,l..\ k rt ltc's c n fc- lc lds sze nie lr n e r e..\ krllt:::n clcls :zcrrrcli rclcfnszrrrr.r " H O.\' L' E D " ila gd nryu gd ij pd n: t ar Ba la i nd Kr i kker Zsu:sanna (rl ge s:aml 6 ) ffi Ccgsz:i-.r llarras.\z A D.\TSZO LG-.\ t-tatas KO'ELEZO.\Z,\D.\TSZO-GAt-T.{.{ST FELL'G\'ELET A-TAL EL6iRT ELEKTROKUS ADATHORDOZO ES ADATFELDOLGOZO.-,. ^:-. Rh\DSZt,REK SEG SEGEVEL KELt, TE-JES TE.'\z adatszlsaltatas nrr'gtagadisa. r'altlan adatk kzlese feluglelcti el.larast vn maga utanl ] Az adatsz]-ealtrtas a \.{G.A,\UGDJPEZTARAK BESZAMOLO KESZ'ES ES KOVEZE.ES KO1 Ll,EZE.ll'SEGEEK SAJA'OSS.A.G.{lR6L sz.l (X. 19.) Krm rendelet alapjan trtenik. L.\datszigrltatk kr.' masrnnr ugdr,jpcnztirak. amely'ek a felugl'eleti hatsagtl magdnpenztari szlgaltatasi tevekenlseg \L;szcscr!'mLikOdcst c-ngr'delrt kaptak is nc-rn allnak felszamlas, vegelszdmlds alatt -l..\ _lclentc-si a targ\ nesr e dcir re \ natkzan kcll krtoltenr,i.{_1.-icntesi e ttrg\neg\ederet k\et masdik hnap 5 -ig. mint beerkezesi idcipntig. kell megkuldeni a FELUGELET fcszl'fc 6.^\ rtcgrc,1.'rcs.1e lcntc's cgr KC)\l AO'l rll'g\ l-[: re:zere es alairt pcrldanydt az elektrnikus adatszlgdltatassal egyrde.luleg meg kell kuldeni a P]ZUG SZERVEZETEK ALLA FELUGELETE O] BUDAPEST KRSZTA KRl' 39

6 Adatszlg6ltat neve: ''HO VE O" M a ganny u gd;j p n: ral AdatszlgAltat6 t6rzsszsma: \}E.llJilzt - Es;l6ztk BuCap st, ktbef 1 5

7 ad.6:19lbrd n.v.: _roxvf O' H4rnnyugdlJpan:r Adrbzlgabtd t6r!!!rlm.i i8ilr830 7i\t\tf

8 Adatszlg6ltat6 neve: "HOVED" Mag5nnyu gd ijp6nzt6r Adatszlgii ltat6 tcirzssz6ma : }A Er e nti ns k i mu t uti s - Pi nxd r mii k i) tltlsi teyi k e ny s i ge SrszAm PSZAF k6d Megneveze ccl C,:2 aa3 cc1 cc5 ac5 041 cc6 ca9 alc (, 2 3fuA0 ir3"';j3 i 73r,l.n-13 i L,r"*,,n,..L 7-1:,'AC5 73t rn:6 7 3 f,f;.: i 73,,1.a:9 3', L c 73trA12 Tagck drtal fizelen tagdil rce E enesen mun<alcvedelemmer nem rencerkez tag reszere benzerett tagdrl ceru tamgates ]Ta9d k egeszriese( J',4urka 1al5 d lat tag lavera trtena k eqesrji6s JTag sa_a1 latc. ara\ k eeeszrtese ] ]!leg nem fzeteti tagdilak miatt tarlatexkepzes (_) U:claE bef,l ragirlak ajl,ce,ele:e( 0sszesen ( ll"-":es :e:a kap:r rargatas Adncs;tatian taga jce 0 mikdesi bevalel aj:rany Penzlan beflzetesek sszesen (6+7+B) Egyeb bev6reiek t,luk:ces, cel, be"6telek ssze;il;6 ly'ukcdessel kapcslats 16frd Lrasx a 1 AnyaEje legu rd,frditdsk a 1i211 ^riydg^jrlscg lg6nybe vett szlgaitatisk 2"2 A3:i nrszlrac s es nyrrvantart.s, feraiatkat eila:c szefvezetnek fizetett 0:2 K0ntry', zsgalat dila (szamla alapjdn) c22 i ranyba tarlrz3 penzl,n "'*r^* *rn,** V gelsz6mlas ze16 MegAllapittt elt6r6sek (+/ beszeml6 adatai ( ) V6gelszemles za16 beszeml6 adatai l?l, nq in l t t Tacszeruezessel kapcsciats ugynck, c il (szarnia a aplan) dil (sz;n.rrarapjdn) {0 254 l7-1\'r,12125 axlanacsaas d rja {szarnia aia;; rrd!>! \szd[],4 a apjal) 60i 60i 5 7{ tr.4.<el ng- rt rgeles- prpaganda- es re< amkc,lseg 8l 0 8 li3..t-.2 =gyeb an.r,a3je legi rafcrditdsk { li3,,rn12 Szeme t, jeireg! rafcrdrlesi( 20l{8 0 20l4f 3erk. lseg ls 522 l ls s22 c;.. l.it'j, :, 3:,',.^"22"2 itla'!sr d J UJJ 1 22i?3 ;\'.i' 22'. l5,.^(d r!-duaj urjd cg!lza5t \il rlj '. g r.ur"rd.r", krp..,r,, "gijegel;*lii )efzldn t sztsegvisei6k trsztetetdija rgiea, cminy!a nern la.lzak murraj 1a 3efjaf,le{3k =iek.s:kkenes te,res l,lu(ccessel kapcs ats r* "9r"0 e,-;re,e::e tapcs:atls rafc.c :as:, ll n l 391: f /,tt {0{ 4 0d9 t5 0{ l l i 38 et r a3 Ga'ar: a A:aipa'kapcsclalcs rafr las:( 28 a.:( 0 ll!(cdesr 28 certadatekkepzes jvbeni katelezetlse!ekre 0 c 2 ted ra'rc 1aS3k 3s h M6d Szcxiscs n ikcdesr levkenyseg erecm6nye \11-12) (+l-j c lien bereklelesr celu turardni reszesecest le e.i cefektetesek erlekveszlese, visszai16sa (+/-) (apcil (.lar) Xaralk (amal Je ieg0 Deveteiek alsar ad3ti kcrasnk ta\ascelu kc csnck _la. kaptt lafar kamat r'erzjet re rea z3 t k3mat kanalje ec! beve:e rl ie, szjri reg:esies ic xamalzc en3kpapir vei ara3an le! iamat (_) l!ia-3c. feszesedest Jelentd befektelesek es h iet/ szn,,t meglesfesit6 6rlekpapirk )) 1'rc, 0 0.ie:eseg,e teg; kltnbzete (adclyannyereseg),* t3'*,j r,r.119 UJJ 3Vn-?O1 3efe(letesi jeg!'ex realrza hzama Per:ugyr m0velelek ugr"o r"", Ene(e est Ku 0nDzelben elszamit vdrhal hzam id0arrnycsan jer kamat a 3 \1A2,t3 Dev za,rflyarn-vdltzdsbl add 6r1e(kJnbzel , Budapest, ktber 15. cdgszer0 aldiriis

9 Adatszlgilltat6 neve: " HOVED" Mag6nnyugdijp6nzt6r Adatszlg6ltat6 tdrzsszima: \1.\ E r e d md ns. k i m u t u t Li s - Pi n :J d r m ii k i i.s i t a' y' k e n;,s i g c PSZAF k6d VegelszemlAs za16 beszaml6 adatai ( c56 t73r,f A2C31 ye:es eg,el leg rj k L rc n bzel (e rf lyam nyereseg ) ',/eszleseg jelleg i xutcndzet (arflyamveszteseg) (_) Egr b pracr enekiteiet5l add ertekkulnbzet 73ttA2a 1 1 iyeres le egi kulnbzet (erflyamnyereseg),6: lr:v,a::.:: Vesztese9,e leg! kulnbzet (drtlyamveszteseg (-) c5l 73ft'n2 i Sefekleles cdiu neal anck hasznsitisebl eladesebl szdrmaz6 bevetetek '1r22 Eefektetesr tevexenyseg bevetelei 6sszesen ( ) Fizete:d kamalk 6s karnatjellegu rafrditasck c65 i73r,f 'A25 Tu ajdcni rdszesedest lerent befektet6sek es h tervrszn!,'r megtestesit6 ert6kpapirk! eszlesegler:g 0 krjicnbdzete (arflyamveszlesql) Eefekteies, jegyex real zdlt vesztesege Ele.e es' (ulcabczetbl kepzeil mikces, celtartalek ldaranycsan lar karnat,69 l73r,ra:53 A7i 73\1A264 i Egye p ac] edekiteiel.or add eiekk!lnbzel e"zr3y ra',eiete< e!yeb rafrd.lasa 3e'9(:etes ce.- ngat ali(a, (apcsclais.afr:tas?k 3efektetes levekenyseggei kapcsctats eg!eb rdfrdit6scx 'aeynkezelc d,la( ci5 ilsl,re-z:z 731'!A2-a3 Ll3l,l;:C Sere(:eres revekeniseggei kapcscsrats kurcnbz egyeb rafrditesk ]-efe^.eles, te/e(en/seg rifcrdit,sr sszesen (23+ +2g) 73\, A31 ]tsefekletesiteve(enysegeredmenie(22_30y1+,,-y Rendk vr ralrcitasck Re^d(,L e.edter/ (32-33.,(*.-l -58 6r -58 6l Budapest,20'1 2. kt6ber c M c6gszerri a16irds n

10 Adatszlgaltat6 neve: "HOVED" MagAnnyugdijp6nzter Adatszlg6ltat6 tdrzsszama: }B Er ejm in l limu tu t i t - Pin ad r i t : gi ttt ti r /e e:a e Eudapest, kl6ber is

11 20' Adatszlg6ltat6 neve: "HOVED" MagAnnyugdijp6nzt6r Adatszl g iiltat6 t<i rzsszama : }CA Erelninykinututtis - Liky'ilitisi is kckiuti fedezct Budapest, 20'12. ktber 15 c6gszer0 al6ir6s

12 Adatszlgiltat6 neve: " HOVED" M agannyugdijp6nzt6r Adatszlgeltat6 t6rzssz6ma: }CB Er c d nd ny k i ntu tut is - F ii g g ii h cf zalisck b cfc k te ttsi h u iu nl n uk fcde zcte PSZAF K6d V6gelszamlAs ze16 beszaml6 adatai ( Kaptt kamalck kamattel eg0 bevatetek Perz-j,.eg rea.za.l (amal k3ta!e leju be,ele 731'1C3;12 lhlle,viszcnl rnegteslesitd kamatz6 edekpairk velel6r6ban lev6 kamat C) i Tulalcnr rgszesedest le enta befektetesek es hrtelvisznyl megtestesit 6rt6kpapirk nyereseg;eileg 0 kulnb6zete (arf lyamnyereseg) 8el'ekietesr legyek rea rzalt hczama Kapctt szralek reszeseddsek a a 1 t t r l. ^ i a P 4:r.zug yt m0veletek egyeb reairzalt bevretei E iexe esr ku cn!zetben elszimll v,rhato hzam i3itfcbca3 Dev zairllyam-vi tz,sbl add 6rtekkulcnbzet llyereseg,e legr kulnbzet (ddclyamnyereseg) ;3llBCE32 lves:reseg;e iegi kulnbzet (drllyamvesneseg) C) Egydb pia.t edekrtelelb0l add ertekkulnbzet eresegjellegu kilcnbzet (arf lyanyereseg) 73r,1C80642Veszleseglelleg0 kijinbzel (irltyamves:1eseg) (.) 73f,lC3C7 if-gg befzerese( befektelesevet k3pcslatcs beveteiek sszesen (1+ +6) 418 l73t'cece ]F zelenc (arnatk 6s kamat;ei egu r6ird;iask A19 ] fg,,.:ac: TJ aiccnr reszesedest Jeleni befektetesek es hitelvrszcn!,1 rnegtestesit eddkpapirk i veszleseo ellec- adlvamkl cnbzale l3\'c3': l3ele(eles, legyek rea lza vesztesege 8e'e(ielesr le,,'ekenyseggel Kapcsiaics egreb rifrditask C23 73t,fc8121 ivagy.nkezecrcjak ete'tfae r, dit^2 73t,1CE123 lbefektetes tevekenyseggel kapcstats kl cnbz egy6b rafrditisk a-a l7irraa.1 Fugg befzetese( befekielesevel kapcscialcs ritrditask sszesen (g+..+12) iugga beizetesek befeklet6sr hczamenak fedezete (7-13) Fugg 5 befizelesek befektetesi hzamara ce tartatekkepzds (1 4) (-) 73\rC81 51?eva: as, acatckhcz nem rende het benzelesek befektet6si hzamara 73\,1C9152 Egi'e! azcnsiiaiian (lugg) befzetesek beiektetasi hzanara c3t 7311C3153 Fuggc beleteles pcdl;;i ertekelest kulcebzetebt kepzett celtartalek :'J',-,5 1 r r a 3 r E 1! l ; i ^. ^ - ^ - - ^ -, f,j' ::a'a1r:sa..a-0 laral Jarc szta ek c3.i i_11,,c8 i 533 Budapest, ktber 15.

13 Adatszlg5ltat neve: " HOVED" Ma g 6n nyu gd ijp6 nzti r Adatszlgiltat6 tzssz6ma : \D C us h - f'lw kimu! t tt tis S rsza m PSZAF kd Megnevez6s V6gelsz6ml6s z516 besz6ml6 adatai (201' ) M6d c)1 lz:t',tit eg szenntr eredmenye (+/-) ac2 3[f DC2 lmnaieniirs Javak nett ert keben bekvetkezetl Allm6nyvdltzds (+/_) c03 3tu1 D 3 rnl"aienai s lavakra adtt ellegek dllmdnyvaltz5sa (+/.) TarE!r eszkzk (beruhazisk es benrhazasra 6s felujitdsra adtt el6legek l"*!ele""l) nett eriekben bekvetkezett a 3'na'l'ra:CZeS,+.-) 481 ac5 73t13a5 SerLhazas( es beruhazasra, felu;i135r, adn el{egek 6llmdnyvdltz6sa (+f) CC 73M DC6 Eeieklelett p nzugyr eszkczk (hcsszu lelaraiu bankbetetekivetel6vel) 6llmanvvaitzasa (+^) d r.f D07 Keszleiek (keszletekre adctt eiiegek kivetelevel) 6rtekeben bekvetkezett ellmenyveltzas (+/-) 0 t,_ 731,1D08 Keszlelekre adil eilegek atlmdnyv6 tzasa (+/-) CC9 31,'rDC9 K0,/gte esellcmany valtzasa (+/-) 0i 0 Taia'ektke ai rnany vallzasa (+/-).,11 71\t^11 F6r3ceszkczc kcztt k mutatctl er.ldkpairk,l imanyvaltzasa 412 'ili(c:es ce iana.e( a.cn anyvaliczdsa ce ra.ialekk egymes kczttt 6tcsprtsitasa miatt (+i-) Sza, L tr rztrre.i tdgs,d{ tala eka a1 cntalyana( valizasa ( t-) ;s:: eja:ai_ f(c:etezetisegek a 3many vailzasa (+/-) c((a szerrbe kie,ezetisege( a:cmany veitzasa (+/_) rl kcteiezelseg arimany ;;...il"f a1/ 3f,,D17 Hrte le vatel kaptt klcsnk (+) fvf D 18 trlel k cscn v ssza,zetes {-) 73:;1f,19 r:a:ci.atsdgmag6n-nyugdi1penzidnbeszedesiszemtdlrta a i:rnanvanak vaiiz6sa (+^) 024 ;3 t,ld2 l a2: 3tfD21 Egyeb rvrd lejaratu ktelezettsdg aljmany vd tz6sa (+/-) \,:C22 l-lcssz.r lejaratu bankbeteiek elhelyezese (_) ,r 023 fl0sszu iejeralu bankbeietek megszuntetese (+) C Akl v rdcbeir elhata.las{ alimary veitzasa (+^) a.)\ l:1tf a)< Passz v dbeir elhateriask 6ltcmany vdiizjsa (+/-) c25 3','l:e tre:e:e:, ce:ana e{(epzes (+) a3 31,1C Fe:ezel, c6liaria e(ba arcsprics tas likvidrlasi es kckazatr celtartal6kb6l r+) 3 r,1!2 E edezetr ce.ta,.laiekbaatcsprisitas tana e(tkeb6l (+) 3',1:rt3 ] l"fas Fe.ztanr atlep penztartagc( alhzit tagr kcveteiese (+) 3 r,t 13: es k0ckazat, ceitanaleke,a atcspnsitas fedezetj tartal6kbl (_) 3f,l131 3 r,,3 32 ti; l73i1l_1,1 c35 lz:r,r::s -'-.--T c3a 73t.l136 ; larttlr c.t: lr-rr,rt.r: l,las penzlarba i ep p6nzieragk atv tt tagr kvetetese (_) a-saa3lrb ztcsiiasr nyugdij'-endszerbe vrsszai6p6 pdnzt6rtag miatt fedezeti c6ltarlal6k fethasznalasa r-) r dyv.,r d\ ^.uvtrzrilenyezerrekne( v sszaterrles tedezett celtartalekb6l (_) iacaaut' a",ataut f" n -gre3 fecezeir celtanalek a irner)ivaltzasa {+/-) L ("/:C las es Kcckazait aal,",i azsi c rl3fl3l9r(da atcsp.ics/tas fedezetr celtartalekbl (+) s kckezat ceita(alekba alcspnsitas tartalektkebl (+) KcKazaU cellanarekdct atcsp0r'lsrtas fedezeti tartal6kba (-) '/ c iasr es kckazarr c6ttadaiekscl etcspcrisitds tartalekt6k6be (_) c-i1 i 7_?f,rl.i1 Eg; ec Jrkv d last es kckazatr c6ltanaiek dllmanyviltzas (+^) l9i 259 (+f ) l i l t6 2675l 35683? ,1D.12 Fuggc belzetese( befektelesi hczamdra celtanale k6pzes (+) Fuggbe zetesekbefektetds hzamanakc6itarta 6kab6latcSprtsitasre 261 fr3 73r,1 D43 a nczambevetelekb6l kepzett ceitanal6kra 0 1 c:.i ltltuf 44 a.:5 t73,,',t.l FugS belzeiesek befekietesi hzamanak cd tanal6kab6l Atcsprtsit6s a likviditdsi es kckazati cdltartaidkn belut az eg/eb kcckdzatkra kdpzett c6ttanalekba Fugga beflzetesek befekietasi hza:ndnak ce ta(al6kab6l atcsprtsit6s tartal6kt6kebe c; - l73r"1d{ PenzeszKcz! altza Fug3 belzetesek befekletdsl hzarnara kdpzett celtartatek egyeb allmanyvaltzasa -776 C i 171\rar Keszperz alicmany veitzasa (f.nt- es valuiapenzter) 72 Szariapenz (penzian elszamlesr szamia. even beluli lejaratu frrnt es deuiza betdtszam;k3gye elk,:tru'ten be:e:szat.ai<l a,r'rany va :czasa Budapest, ktber 15

14 Adatszlg6ltat neve: "HOVED" Mag6nnyugdijp6nzt6r 73\EA Fedezeti cclltarnldk Adatszl g6ltat6 t6rzsszima : J/' a7,cl SrszAm PSZAF k6d Megnevez6s V gelszaml6s zi16 besz6ml6 adatai ( ) Md 2 3 d 041 / JiilaA Egyeni szamlakn iv1EA101 yrt 6llmdny l CC3 /-11\,1EA102Targyevben egyeni szaml6kn jvsirt szlgaltatdsi c6lu bev6telek (+) ,1EA103Mds p6nzt6rbl 6tlep tagk altal athzttagi kvetel6s egyeni szdml6kn (+) ac5 i3f,15a104 Egyeni szamlakat megillet trzambevetelek (+) at6 73f,1EA105Egyenr szam16kat megillet ertekelesi kulnbzet (+/ / JrvlCA LC Likvidrtasi kckazati tartalekkbl atcsprtsilds (+) 0 a0a 73lv'lEA10 Tartalektkebl Stcsprtsitds (+) 0 c.9 i 3t,1EA1l8 Szl gdltatask fedezetere dtcsprtsitds szlg6ltat6si tartalekba ( / Jr!tcA u Tagknak, kedvezmenyezetteknek, munk6ltatknak visszat6rit6s (-) TrAt= ^ i yugcjilbrztsitasi Alapba egyeni szamlarl dtutalds (-) C:2 731EA11 Lrkvrdrtasr es kckazati tarlalek feltlt6s egy6ni szamlakrl (-) szlgdltatasr celu egy6b rdfrdit6sk (_) terhel befektetesekkel kapcslats rdfrditdsk (-) (+/-) -71 a 0 U / J /Jr!fa. lz lvl6s penztarba 6tlep tag kvetelesenek 6taddsa (-) c1 7-?t"1EA113 Egyenr szamldkat terhel -?l!trnlrl Egyenr szalnlakat _?t,lea1 15 Egy6b v6ltzas t17 / Jt!lA ia Egy6nr szamlax zarallmany a1t Jir aru ll Szlg6ltat6si tartalekn 73f,lEA21 yrt allmany 0 C2 ;3ilE4202 Egyeni sz5mldrl tdrgyevben atcsprts ittt szlgaltatdsk fedezete ( i\,1EA203Mds p6nztarbl itl6p tagk 5tt?t hzttagi kvetetes (+) 022 i 3lE420.1 Szlg6ltat6si tartal6kt megillet hzambev6telek (+; 0 c23 3i!1E4205 Szlgaltatdsi tartalektrnegillet 6rtekelesi kulnbzet (+/-) 0 rlcruis LrkvidrtSsi es kckdzatr tartalekkbl 6tcsprtsitas (+; 0 t:ttlarujt Tarlarektkebl Stcsprtsitas (+) 0 i3,1ea2cb Tagknak, kedvezmenyezetteknek ny[jttt plnztiri szlgdltat6sk (-) 8 t i 3r,18A209 Brztsitrntezettl vasarlt szlgaltatas fedezet6nek atad6sa ( 0 02e / Jitlf ru lu Tagknak, kedvezmenyezetteknek visszaterites (-) 0 2 r,1ea211 ikvidrtasi es kckazati tarlalek feltlte szlgdltatesi tarta16kbl (-) 0 JJJ C3 :t,tc )l Mds penzt6rba atlep tag szlgsltatasi fedezetenek 6taddsa (-) 3t,lEA213 Szlgaltatdsck flyqsltdsdval kapcslats kradasck 032 7l:,lEA: r 4 szlgaltat6sr szamlakat t EA21 5 Egyeb vdltzds (+/-) 0,J'varu a 9zigdltatasr tartalek zar allmanya ( 0 terhel befektetessel kapcslats kiadask (-t z Budapest, ktber 15. -?rrt c6gszer0 a16ir6s

15 Adatszlg6ltat neve: "H OVED" Mag6nnyugdijp6nzt6r 73MEB Likyiditdsi, kckdzati ctltertsltk k Adatszl g 6 ltat tcjrzss zama: Srsz6m PSZAF K6d Meg n evez6s Kckizat megnevez6se V6gelszimlAs za16 beszim16 adatai M6d (201, ,) MEB 1 l. Demg rifi ai kck6zatkra demgrsfiai kck6zat aa2 73[,,1E81 01 yrl allmany MEB1 02 Targyevben demgrdfiai kckdzatra k6pzett c6ltartalek (+) 041 i3meb 103 Demgrdrfiai kck6zati tartal6k feltlles egy6ni szam16rl (+) c05 73.'/E8104 Demgrafiai kckazati tanal6k feltcl.i6se szlgaltatasi tartalekbl (+) t/EB 105 Tanaleklkebl irtcsprtsitas ,,1E8106 Demgrafiai kckdzati tarialek egy6b bevetelei (+) b d z i3mee 107 Demg16fiai kckazati ta(a16k dtcsprtsitas szlg6ltatasi tartalekba (-) fvlEB108 Demgrafiai kck6zati tarlalek felhasznalds egy6b celra (-) a1a 73ME8109 Demg16fi ai kckazati tartalek zaraljm6nva 011 Jrvtttiz ll. SajAt tev6kenys6gi kckizatkra 412 3lv'1E8210'1 yit allm6ny 0i3 3t/E82102 Targyevben sa15tevekenys6gi kck6zatra kepzett celtartalek (+) 011 i73me82103 Sajat tevekenys6g kck6zati tarta16kba 6tcsprtsit6s egy6ni sz6mldrl (+) sajit tev6kenysegi kckizat ut3 73lvlE82104 Saj6t tevekenys6g kckdzati tartalekba dtcsprtsit6szlg6ltatdrsi tartalekb6l (+) ivl Sajat tevekenyseg kckazati tartai6kdrba etcsprtsites mtjkd6si celtarlalekbl ( MEB21 06 Sa1dl tevekenyseg kckazati tartatek egy6b bev6telei (+) l ME82107 Saj6t tevekenysdg kckazati tartalekabl 6tcsprtsitas egy6ni szirmlara v J 73MEB21 OB Sajdt tev6kenys6g kckdzati tarlalekabl 6tcsprtsit6szlg6ltat6si tartalekba (-) /3MEB21 09 saldt tev6kenys6g kckazati tartat kabl 6tcsprtsitds mrikdesi celra (-) 021 3MEB21 10 Sajat tevekenyseg kckazati tartalek felhaszni16sa egyeb celra (_) MEB21 11 Sa.1dt tev6kenyseg kckazati tartaldk zar AllmAnva MEB22 lll Egyeb kck6zatkra 02 73i! E82201 yrt allmany Egy6b kck6zat a25 JtvtelzQl Tdrgyevben egyeb kckazatra kepzett c6ltartalek Egy6b kck6zatj tarlalekaca dtcscprtsit6s egyeni szdm16rl (+) E822A4 Egyeb kckazarr tartalekdba 6tcsprtsit6szlg6ltat6si tartalekb6l (+) 028 J/Vi-UZ.ZUf, Egyeb kckdzatr ta rtaleka ca atcsprts it5s m Li k6d6si c6ltarta16kbl (+) MaB22C6 Egyeb kck6zati tarlal6k egyeb be,,,etelei (+) MEA22A7 Egyeb kck6zati tarta16kal dtcsprtsit6s egyeni sz6m16ra (_) [/EB22C8 Egyeb kck6zati tartalekdbl drtcscrtsit6s szlg5rtat6si tartalekba (-) ,tE82209 Egyeb kckazati tartalekabl dtcsprtsit6s mr.jkd si c6lra (-) MEB221A Egyeb kck6zatr tartal6k felhaszndiasa egyeb celra ME Egyeb kckizatj tarlalek zar allrr,anva 0 Budapest, ktber 1S. "a'h c6gszerfi a16ir6s r

16 Adatszlg6ltat neve: "HOVED" Mag6 nyugd ijp6nzt6r Adatszl ga ltat tdrzssz6ma : MEC F ti g g d b eji ze t d s e k b efe kt et d s i h za m ti n a k c d lt a r t s d k a e :er Srsz6m PSZAF K6d Megnevezes V6gelsz5ml6s zir besz6m16 adatai ( ,t ) Md MEC01 yit6 6llmdny MEC MEC MEC /Jtvttrt uf, MEC / JVtr,UU / 2 3 d z 512 T6rgyevben fugg befizet6sek befektet6si hzamera kepzett celtartalek (+) 264 F U g g 6 befizetesek befektet6s i h zamd nak celtartalekdbl dtcsprtsit6s fedezeti tarta16kba (-) 0 Fugg6 befizetesek befektetesi hzamdnak c6ltartalek6bl dtcsprtsitds a likviditasi 6s kck6zati c6ltartal6kba (-) 0 FU g g befizet6sek befektet6si hzam6 nak celta rtalek6bl 6tcsprtsitds a tartalektkebe (-) 259 FU g c1 befizetesek befektet6si hzama celtarta lekd nak felhaszn6l6sa egy6b celra (-) 517 F U g g 6 befizet6sek befektet6s i hzama ce lta rta le kd nai zar 6llmSnva 0 Budapest, kt6ber 15. c6gszerfi a15

17 Adatszlgiltat6 neve: "HOVED" Mag6nnyugdijpenzt6r Adatsz g6 ltat6 t<irzss zam a: Srszam PszAF kd ir/ ED01 Mrikd6si Megnevez6s 73MED Cd ltartald k k rill mdnya d sszese n (yit 6llminy 201't ) Tiirgyid6szaki v6ltz6sk (20'l' t eicr ZAr Allmlny ( ) M6d c d e z c6ltarta16k MED01 lvbeni ktelezetts6gekre MED01 2 m ui kd6s i p rtf li 6rtekel6s i ku ln bzet6re MEDC2Fedezeti c6ltartal6k l t egy6ni szamldkn (6rt6kelesi M ku16nbdzettel ED02 i egyutt) l [4 E D022 szlgdltatdsi kulnbzettel eqyutt) lr E D03 Likviditdsi es kckdzati c6ltartal6k a0b 73ll E D031 demg rafiai kck6zatkra aa9 73 l\,4 E D032 s ajdt teveke nyseg i kckazatra r,4 E D033 egy6b kckdzatkra M EDC3l 6rt6keles i kulnbozetre M ED04 Meg nem fizetettagdijak tartal6ka M ED041mrikd6si c6lu 408 -l n1^ 3lt4 E fedezeti cel i'v1EDC13likvidit6si kckdzati c6lu FUgg MEDC5 celtartaleka MEDC51 bevalldsi adatkhz nem rendelhet ul 3i!,1ED052 egy6b 3l',1E DC 53 befizet6sek befektet6si hzamara aznsitatlan befektetesi hzamara fugg kulnbzet6re J]V] :UU? Osszesen: l Budapest, ktber 15. c6gszerfi aliiris

18 Adatszlg6ltat neve: "HOVED" Magannyugdijp6nzt6r Adatszl giltat tzsszdm a : Srsz6m PSZAF kd Megnevezes 73MF A t a g ltsztt n al a kt tt s n On k6ntesen bizts ittt K6telez6en biztsittt Osszesen M6d c d e z MF38 ld6szak elejen )\ aa2 73MF39 ldszak alatti vdltzas aa3 73r/F391 U1 belep MF392 Atlep mds penztdrbl MF393 Atlep mds penztdrba 138 6l MF394 Elhaldlztt MF395 Visszalepetl r MF3951 Rkkant, nyugelldtttd vdlt MF3952Oregsegi nyugdijra jgsulttd vdlt a 73lvlF396 Egy6b megszrin6s MF40 ld6szak veg6n M F40 1 Ebbl: szdmlatulajdns MF402 szlgdltatast igenybe vev n4 / 73MF srbl f6rfl l\nF 4032 n Budapest, ktber 15.

19 73M iva gi n ny'u gd fj p6n zt ri vegelszdm l6s zir merlege \/natkzasi idci ffi-tr ffi-ig (evihnap/nap) (ev/hnap/nap) Klrltcs datuma ffi (ev/hnap/nap) Biznylat jellege [E 1E,fur) Beerkezes datuma lktatszam frc'ldlgzas daturna m 'i S:erye:etek Allami Feliigv-elete ttitti ki! l-t-rrr 10,' p.'.yf-j--l-t-l r\ nragannr ugdr.1pc.nztar nc.r'e.\ nrasinnr ugdrlpcinztar trzsszama..\ krtlte scn felcis szernelv ner e.\ k r t tescin f.'lcl s szcnrel r tc'lc tbnszamr " fl O.\' ' E D ",l a gd n ntt gcl ij pd n: t ar Bal aine Kr ikker Zsu:sanna ffi Cessz.'rti alairas.\z J\ D.\TSZOLG..\LTAT,\S KOTE LEZO : r\z ADATSZOLG.{ T.ATAST A FELUGELET ALTAL EL6iRT ELEKTROKUS ADA.THORDZ RE\ DSZEREK SEG--SEGEVE- KEi-L TELJESTE] ES ADATFELDLGZ Az adatszlgdltatas mcetagadasa. r'altlan adatk kzlese fel0gleleti eljarast l,n maga utdnl.'\z adatszlgaltrtis a i\tagaugdijpeztar^\k BESZA{OLO KESZiTESiES ro}tyvezetes KTELEZETTSEGEF-K SAJA-OSSAGAROL szl222t2000. (xil 19.) Krm. rendetet alapidn rrtdnik -l i\datszlgdltatk k0rc' macinnyugdi,lpcnztarak. amelrek a felugl'eleti hatsagtl magdnpenztdri szlgaltatasi tevekenysdg \Liszeserc mukdesr ensedelrt kaptak is nenr allnak felszimlds, r,egelszdmlds alatt. -1.'\.lelentesl a targ\ ncgr edcrre vnatkzan kc.ll krtlteni 5 '\lclentest 3 tcr!rnc-!r'edciret krc't mdsdrk hnap l5 -ig. mint beerkezesidpntig. kell megkuldeni a FELUGyE-ET fl'szarc u c-gr KTA'OTT l.l]:ii.''.91t.11elcntes l.l-l U) t:lt resll're es ahirt pelddnlat az elektrnikus adatszlgdttatdssal egyidejrileg meg kell kuldeni a PEZUG SZERVEZETEK ALLA FELUGELETE O 3 BUDAPES' KRSZTA KRT. 39

20 Adatszlg6ltat6 neve: "HOVED" Maginnyugdijp6nztir Adats z l g e ltat ttt rzsszam a : }E illhleg - EszkdiA Srs SZ,AF O Meg nevezd V6gelsziml6s ze16 beszeml Atrendezes (+/-) V6gelszimlds ze16 m6rlege Mdc cc': i i:r,rl,1e ac :r,1!e1 Eefektelett eszkzdk Eszkdzk (aktivdk) cisszesen 97528" lmmaterialrs javak afj -3lttlE1 1 Vagynr edek0 lgk 0 :.. 1,.!.,,:.1.{ i Szellemr temekek tr8 :3"1 TarEyi eszkdzk mmalenalis Javak erlekhetyesbildse 0 Mukdtetetl ngatlank 6s a kapcsld vae,rcni 6rt6ku Jgk 0 0 l Tarls belektelesr ceju ingailank s kapcsclcd vagyni edek0 Jgk E1113 \l{,fe r 1:5 l/ ll- l j:6 r_1,.rf.!4113 ;3:,'f,rEri3 ;3t1"1:,3 Gepek.berendezesek, felszerelesek ierm;yek azask. lelul task Beruh62eskra adtt ellegek drgyr eszkzdk 6rt6keiesi kulnbdzete argy eszkzk ertekhelyesbitdse Befektetell penzdgyi eszkdzdk Egydb tarls r6szesed6sek ansan adl1 klcsn Egyeb taddsan adtt kclcsdn ans hrtelvisznyl meglestes;l enekpai Klv e n yek i13r,,\,e1:3a2 lb)ailampapirk l l O 0l l 0l 0l 0l l 0l l c) tselektelesr legyek -?\,.',:..3rr'drJe,z6lgle/el 3\'r,iE:3r5 5 :311,:1r3: i 3f,'\fEr2 le) Egyeb 6rtekpapirk ]5 Eefektetett p6nzirgyi eszk6zk 6rtekelesr k: cnbdzet Frgeszkdzk 9', '3,,',,,E' -' rt (eszletek l l r3r,,,.,:.2.' l1 Anyagk 0l l l 3\r'r':'21: 2 Atuk l l l -.'.".,:'r'j3 3 Keszletekre adtt elleaek J l u( erie^eies1 kulnbzete l. i -) j,.,'.,; -:_ ',. r/ f,! elele Se r l{ 0l lll jj: --i:.',,':':?: ago rjx 3 v ele lese k 0l 2 Kvelelesek,ruszdi itasbl es szlg6ital3sact (vevk) l 0l 23 3 Kcvetelesek egy{ib reszesedesi visznybai tev vellalkzissal szemben 4 Enekpaprr k0lcsnadasibl szarmaz kveie iis l 5 Egyeb kvetelesek l{ l4l :f.'ir.l!12:a 16 Edekpapir klcsdnadasibl szenaz kveletris drteketdst kutnbzete 1ll Ertdkpapirk :i,,..!'e.:3 3V"1E1:_i; -3'.r(,18 3 'r ft,e : 1,1 l\,,,1e':3 3"f,,14: Egyeb reszeseddsek l2 Frgatdsi cdlu hrtelvrsznyt megtestesit eie(papirk la) Klvdnyek b) K,ncst,rlegyek es m6s eitampapirk c) Belektetdsr legyek Jelzd lg lev el 0l l = f,,51:33 l3.ertekpapirk ndketdsikutnbcjzete 3r,,\.:i23i ld.hateridsugyletekdneketdslkutnbzete 5j j;3\rv:1:4 ;lv Penzeszkzdk 35' ;3r,'r,!:1241 l1 Penzterak l 0l c5: ';3\f..1:r24? t2 penzlen eiszimlasr betetszdmla 7200],6l ;J_i ;3',il.'!12.3 l3etkulnitettbetetszdmla l = i J{,1rE.!4i l4 Rvrd lelaralu bankbetetek 2ss 0001 l 2ss 0001 j -3rf\fet2{5 i5 DevlzaszemJa l l 0l 24a Penzeszkzk ertdkelesr kulnbdzete 95 esl i3\,1.re'3 :3r,r$-'3? 975 tll rdbelr elhatarlask l 0l 1 Eevetetek aktiv tdbeia eihatdrldsa 2. Ksegek es rafrditdsk idbe elhat6riisa f 0i O 975lll 0l 0l Budapesr, ktber 15.

21 Adatszlg{ltat6 neve: "HOVED" MagAnnyugdijp6nztAr Adatszlgrltat6 tdzsszama: J!r )tf llirleg - Frrds V6gelsziml6s zi16 beszdml V6gelsz{ml6s zer6 m6rlege a1 i;sr,rv; r ca2 73\'t,1;11 lrar,esx (passzivak) OsszEE ncul t0ke )C.i 731MF111 1 i frrukcdes fedezetenek indul tkeie rm,lF1112 ]2,/!gdijszlgeitaresr.u."tun"ridutllfi Cr5 173MMF1113 l3 tixvidil,sr es kckizati 007 l 73Vt'1F l il Be nem fizetetl G) ttt T.r'lalek tru !f \,,1F r,1ll1f'1 2 lv trukcdes mddeg szenntj eredm6nye ]V Ertekelesr tartalek 012 t73u\tf121 lr M:icdesr celtatalek 0/3 t73l,lvf12t 1 r 1 Jcvabeni ktetezells69ekre kepzen celtartalek crl l73tllr'ff Uiksdesi prtfcrr enekeiesi kurndzetebl kepzett c6rtadarek 415 ' /-31,\\,ta12121 ]2 t tdiaranycsan Jar kamat (+) 3190n C15 /-3t,,tiF,, Jai: csztatek f+) Lfl1F12l23,2 3 Dev zaadctyam-vatrzas f+l) Ci8. t-3i\11tf1212a r2 4 Sg;e piac edekileletbl add enekkutnbzet (+,,-) C'g 73\,'V;'22 '1 Fe4e2et, celaia,ek A2C 73ltvF122i i t Egyenr szarnlakcn 021 t3t"^'\ft22t 1 l1 1 Egv6nr szdmldkn.lveid sztgatrarasi ceru bev6tele*u, *.0.",t1*l*' 422 '.i3itl''f122''1i penzugyiteg imerlegl'rdrlnaplg rendezen, a fedezeti prtfli6banyrtvantart6 ; isz: gi latis; c6iu bev6tetekb6t kepzett celtartal6k.1. ] ] ] 1."n"stdszit6s idpntldig beerkezett bevailasi adatk ataplan rza 'r'r\1-lzzllj kveten esedekes etirt, de a irer{egfrdul0napt szlgaltatasi cet0 beveteleibl k6pzett 1 ce l3laiek ;3,,,t",tr12212 :?-_::"rt szar,arn Jva,n reatzi,t 6s nen reatizdll hzarrbeu",","too, *"p=u celiada ek C26 73fj1,1F122121, t 2 1 Egyeni szat akn Jvdlrt realizdtt hzarn c27 13t,t\tF ? 2 Egydnt szdrntekn J6vdirt erteketesi kutnbzet A M ebbat tdaranysan jd16 kamar i73t\tmf1z21zzz it 2 Z? larcsztatek (+) C3a li3!1l,4f Z Z 3 Oeu zadn,c ya.n.vettzes (+L) C3 73!,1t,1? 122i221 i 2 Z 4 Egyeh prac erlekitetelbl adcd erlekkulnbzet t+/_t \r1.,F Sl. Eatlatasi lar.talekn \tUa 1?22., 2 : Sl3 g jilaias ladatekn krmutattt fedezetr celtadat6k 73\,ttF i Sz.)geitatasr tanalekn Jv6in reatizdlt hzambevelelet C35 :73t,t1,1Fi Szc;ga talasr tartatekn Jveid 6rtekelesr klitnbozet n?a 7it.\rarraalr icaranycsan;dr kamat i, t"rMF iz32 JAr szlaiek (+) c38 173UtnF ]2 3 3 DevLzaddiyam-vdltzds (+^) ca9 :3:,11F l2 3 4 Egyeb piaci ertekiteletb6l adj ertekkrjlnbzet (+/-) 010 i73tnv,f 123 lll Llkvidrtasr es kckazati cettartat6k izgr,lvrr2gr 1 Demgraf ai kcckdzatkra C.:2 i3','t,4f 1232 '2 Sa.a: ie,ekenysegr kc(azal^ra O.i3 73f,1t,rF 1233 l3 E3,/eb kckizalkra 0Ji 173[,ttiF L,xv ditdsi pdfii ertekele.i ti.:tnur"tu y,MF i4 1 ldcarinysan Jd16 kamat (+) c-:6 i3:,.t,4=12312 Ja 2 -",, szta e{ (./ 0;/ Tittllf tz:.t: ],t 3 Devrza6rf yam-vdltzas 1+,,j 01E 731,1f,lF12344,a r Egye praci 6rtekileletbl add 6rtekkulnbOzet (+/_) Budapest, kt6ber,t 5

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzés! Rendszer Számla- és blzonylatösszesftő B betétlap Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzés! Rendszer Számla- és blzonylatösszesftő B betétlap Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! 7- Integrált Igazgatá é llenőrzé! Rendzer Számla- é blzonylatözeftő B betétlap Benyújtandó a ktölté útmutató zernt!, Azonoítá nformácó Ügyfél-regztrácó zám; Támogatá határozat ratazonoaltója: átum ó aláírá

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ ľ ĺí ü ľ ü đ ę ź ö ö ö Á ľ ö É ľ ĺí öľ í ľ ĺ ł ľ ĺ ł łü ľ ą ůź Ü ł ľ í Ü ł ľ ľ ł ľ ĺĺľ ľ ą ĺ ľ ý ł ą ł ą ĺ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ Á Í ĺľ ö Ü ö ú ľ ö ł ĺ ľ ůź ö í ĺ ĺ ľ ö í ö ľ ö ą ö ľ ľ Ô ľ ü í ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

Í é é ó é ő ó É É ó Ú Í ő é é ó ü ő é é ó é é é ő é é ó ó ó ó é é ó é é ú í ő é é ó é é é í ő é ő é ű é Í ő é é é é Í ó é ö é é ó ó őí ó ö é ó é é ü ö í Í Í Í ó Í é ő é é ö é é é ó ú ü é é ú í ó é é ó

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az e~yszees könyvvitelt vezető egyéb szevezet egyszeúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A sze vezet~t nyuvántat6.['6ság megnevezés", [1(J.Egi Tövényszék [ Beküldő ada~ai (akinek az ügyfélkapuján

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

Žłť š ęŕ ż ł ę ť ň ó ľ ľ ö ő Ą ť ľ ł ł ł ę Łô ý Č Ŕ Ą Ą Ŕ ł ę ł Ą ł í ó ó ł ź ő ü ó ľ ś Á ľ ľ ü ő ň Á É í Ęö ó ľ Á ö ź ó ő Ę ľ ť ä ľ ŕš ľ ł ľ ó Í Ĺ ä ä ł ľ ľ ů žäň í ÍÍ ľä ä Ę Ĺ íäŕ ä Ĺ ääľ Ĺ ą ę ź ľ ó

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

ő ü ó ő ü ź ü ő í Ü ą Ő Íĺ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľľ ĺó ĺ ű ő ś í Ę ľ ő ő ľ ü ĺ ő í ő ü ĺ í ł í ĺ í ó ľ ĺ ő ő ü ź ö ö ó ó ľ í ü ó ü ľ ú ö ö ü ö ü ľ í ü ĺ ź ľü ú íĺ ź ó í ź Ł ľ ó í ą źĺ ĺí ó í ĺ Ö ź í ü ú ĺ ź Í

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ą ł ę ú ľ ő ä ő ő ź ľ ő ĺ ő ľ É ą É Ą í Ĺ í ľ đ źů ő í É Í É É Íľ É Íľ ľľ É ĺá É Éľ Ü É É É ľ É É ĺ ĺ í ź ÍÍ ź Đ É Á ĺ ĺ ĺĺ ĺ Ą ő ő ő ő ź ű ź ĺľ ĺĺ É í ź É Ĺ Ĺ í ő í Ĺ ľ í ő ő ź ľ ź ź ľ í ĺ ľő ő ő É ź

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ő ľ ó Ö ő ü ő ő ó ď ö Ő ü ü ľ ó üľ ő ľ ľ ő ľ í í ő ľ ő ó ę ź í Í ó ď đź ő í ľ ľ í ö ü ő ö ó ö É ü ľ ľ ó ľ ź ť ü ó ö í ő ú ý ő ö ú ó ľ ú ľ í ő ö ö ó ź ľ ö ú ú ő ó ů í ó ľ ę í ö í ó ö ö ó ő ű ź ź Á í ó ő

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ú Ö ő ü ü ú ź Í ő ó Ę Ż ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ďő ő ő ő ő ő ü ü ú Ö ő ü ú ü ö ö ó ő ü ő ĺ ź ő Í ő Ę ĺ Ü ĺ ł ł ń ę ő ö ö ĺ ő Í ó ó Ĺ ő ő ő ü Ú ę ő ö ö ü ő ő Á ő ü ę Í Í ő ú ő ó ö ü ó ü ő ö ü ę ź ő ő ü ö ü

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

ő ó ľ ő ü ź ü ľ ľ ü ü ľ ő ľ ľ ľ íľ ő ľ ľ ľ Í ő ő ő í ľ í ü ö ö ü źů ć ő í ź É ľ ü ö ľ ľ ü ű ľó ú í ď í ű ľ ü ó ó ő ľ ľ ź í ľü ő ľ ő ó ľ ü ú í ľü ö ó í ő ő í ź ő í ő ľ ü ó ľ ő ľ ő ľ ó í ü ľő ő ő ľ ő í Ü

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ĺ ĺ Í ő Ą ü ü ö ł ő ü ő ö ö ü ő ü ĺ Í ü ö ü Ú ö ö ü ę Í ę ű ę ö ę ü ü ü ö ü ő ü ö ő ö ü ű ö ĺ ö ĺ ő ő ü ý ő ł ü ö ő ő ü ü ö ł ü ü ĺ ü ü ő ü ö ő ü ĺ ő Ĺ ü ő Ż Ü ö ý ý ł ö ö ő ü ö ł ő ü ý łĺ śż

Részletesebben

ö ę ľ ľ ú ľ ĺĺ ő ú ú ó ö ĺ Í ľ ĺ ú ľ Ö ĺĺ őĺ ĺ ú Í ö ę ľ ó í ó ú ľ Ö ź ĺ ő ú ó ö ő ľ ő ü ő ő í ő Ż ö í ő ľ ę Á ó ľ ó í ó Á ć őł íí ö ó ó ó ó ö ć ľ ľ í

ö ę ľ ľ ú ľ ĺĺ ő ú ú ó ö ĺ Í ľ ĺ ú ľ Ö ĺĺ őĺ ĺ ú Í ö ę ľ ó í ó ú ľ Ö ź ĺ ő ú ó ö ő ľ ő ü ő ő í ő Ż ö í ő ľ ę Á ó ľ ó í ó Á ć őł íí ö ó ó ó ó ö ć ľ ľ í ü ú Ö ĺ ű ő ĺ ľ óľ ľ Ö ő ó ü ő Á ü ľ ű őĺ ú ö ľ ö ö ę ó ó ľ ľ ę ľ í ó ő ó ĺ ý ő ľ ľ í í ü ę Íő ĺ ő ľ ő ľ Á ĺ ó ó ó ő ú ű ł Í ľ ö ő ó ľ ő ö ő ö ľ ö ö ő ľ ľ ľ ő ő í ľ ę ü ő ü ő ő ö ę ę ó ü ő ó ó í ó í ö

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö ľ

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben