Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről"

Átírás

1 Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről Ezen útmutatónkban a megszerzett támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokkal és határidőkkel kapcsolatban szeretnénk a pályázóknak segítséget nyújtani. Amennyiben a tájékoztató nem nyújt Önnek elegendő információt, munkatársaik várják kérdésüket az címen. Jelen útmutatót kérjük az Ellenőrzős szerv által kiadott az MLSZ honlapján szintén megtalálható útmutatóval együtt alkalmazni. A tájékoztató végén a gyakran ismételt kérdéseket találják. A tájékoztató tartalmát folyamatosan bővítjük, a változásokat piros színnel jelöljük. Határidők a program végrehajtása során: A támogatások felhasználása során a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendeletben foglalt határidőket kell figyelembe venni: - Negyedéves előrehaladási jelentés: a sportszervezet (pályázó) a támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet részére. Nem kell előrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési programmal kapcsolatban támogatási igazolás kiállítására nem került sor. Az előrehaladási jelentést a negyedévet követő 8 a (első határidő volt!!!). A jelentés javasolt formátuma az ellenőrző szerv honlapján az alábbi linken érhető el: - Részelszámolás: Az előrehaladási jelentéshez részelszámolás is benyújtható. Ennek részleteit a Kormányrendelet 11. -ának (4) és (5) bekezdése tartalmazza. Részelszámolás benyújtható továbbá utófinanszírozott beruházás esetén az üzembe helyezéskor is, melynek elfogadásakor az ellenőrző szerv igazolása alapján hozzájuthat a pályázó az utófinanszírozott beruházások támogatási értékéhez. - Záró elszámolás: a támogatási időszak utolsó napját június 30. követően 30 napon belül kell az ellenőrző szervhez benyújtani. A határidő egyszeri alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Eljárási szabályait a Kormányrendelet 13. -a tartalmazza. - Módosítási kérelem: Amennyiben olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására, vagy a támogatott szervezet önhibáján kívül olyan tényt vagy körülményt idéz elő, ami a sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve meghiúsítja, akkor a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a jóváhagyást végző szervezet, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség felé. A jelentéseket és elszámolásokat a Nemzeti Sportintézetnek (NSI), mint ellenőrző szerv kell benyújtani. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) A támogatás felhasználásnak pénzügyi szabályai: A támogatott szervezet a támogatást támogatási jogcímenként külön-külön önálló pénzforgalmi számlán tartja nyilván és kezeli. Azaz jogcímenként ide nem értve a közreműködői díjat külön bankszámlát kell(ett) nyitni. Ez lehet alszámla is. Aki ezt nem tette meg, haladéktalanul gondoskodjon a támogatási összegek önálló bankszámla számra történő átvezetéséről. A

2 jogcímekre megnyitott alszámláról kizárólag az arra a jogcímre elszámolható kifizetés finanszírozható. A bankszámlák (alszámlák) közötti keresztfinanszírozásra nincs lehetőség. Ezt az ellenőrző szerv akár számlatörténet bekérésével is ellenőrizni fogja. A beérkezett összegek elszámolásakor tekintettel arra, hogy az elszámolást támogatási igazolásonként kell megtenni javasoljuk a FIFO elv alkalmazását (támogatási igazolásonként az először beérkezett támogatási összeget kell először elszámolni). Az egyes jogcímek alatt elszámolható tételeket az elfogadott sportfejlesztési program tartalmazza, illetve a Kormányrendelet 2. -a az irányadó. Készpénzes tételek elszámolása: Fő szabály szerint a támogatási összegeket banki utalással lehet felhasználni. Amennyiben szükségesnek bizonyul a készpénzes kifizetés alkalmazása, úgy az adott támogatási bankszámlához önálló házipénztárat kell létesíteni, ami gyakorlatban akár öt egymás mellett működő házipénztár alkalmazását is jelentheti. Ennek elkerülését mindenképpen javasoljuk az esetlegesen felmerülő többszörös hibázási lehetőség miatt július 1. és a támogatási összeg folyósítása között keletkezett költségek elszámolása A jogszabály lehetővé teszi, hogy a sportszervezet a támogatás beérkezését megelőzően, de már az elszámolási időszakban (azaz: július 1-ét követően) felmerült és pénzügyileg teljesített költségeket is elszámolja a támogatással szemben. Ebben az esetben az elkülönített számláról a kifizetést értelemszerűen már nem lehet a másik fél (szállító, partner, munkavállaló stb.) bankszámlájára kell teljesíteni, hiszen a pénzügyi rendezés a sportszervezet saját (fő) számlájáról, vagy a házipénztárból már megtörtént. A sportszervezet a támogatáshoz úgy jut hozzá, hogy az adott támogatási jogcímre megnyitott bankszámláról a tényleges költség 90%, 70%, 60%, 50%, 25%-t - támogatási jogcímnek megfelelően - a főszámlára átvezeti. Ennek az átutalásnak egy olyan analitikus nyilvántartás lenne az alapja, amely teljes körűen tartalmazza az így egy összegben átutalt összeg mögött álló számlák, bizonylatok valamennyi szükséges adatát. Értelemszerűen ennek az analitikus nyilvántartásnak támogatási jogcímenként kell elkészülni, és alá kell dokumentálni a záradékolt eredeti számlák hitelesített másolatával, illetve a záradékolt fő bankszámla vonatkozó kivonataival, hogy hitelt érdemlően bizonyítást nyerjen a jogszerű felhasználás. Javasolt a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében található analitikus tábla folyamatos vezetése! Hasonló módon kell eljárni az esetlegesen készpénzben felmerült kiadásokkal. Ebben az esetben azonban az analitikus nyilvántartást, amit szintén támogatási jogcímenként kell elkészíteni a záradékolt eredeti számlával és a záradékolt kiadási pénztárbizonylattal kell aládokumentálni. (Példa: a sportszervezet szeptember 10-én forintot fizetett egyik szállítójának az UP csapat szállítási költségeire. A sportfejlesztési programban ezen a jogcímen benyújtott támogatási kérelmet. A program jóváhagyását követően a támogatási igazolás alapján az utánpótlás-nevelési feladatok támogatása elkülönített számlára beérkezik forint támogatás. Erről a számláról tehát alapesetben közvetlenül a szállítónak kellene fizetni, de a mi példánkan ez már korábban megtörtént. A sportszervezet tehát a támogatáshoz úgy jut hozzá, hogy a korábban kifizetett forint 90%-át, azaz forintot átvezet a főszámlájára. Az átvezetéshez (a bankkivonat mögé) le kell fűzni a szállítói számla záradékolt másolatát, és annak

3 a napi bankkivonatnak a másolatát, amely a szeptember 10-es eredeti terhelést tartalmazza. A főszámlára átvezetett forrást a sportszervezet immár szabadon használhatja.) Személyi jellegű ráfordítások elszámolási szabályai Az elszámolás alapja a havi bérszámfejtés, annak bizonylatai és az ahhoz kapcsolódó 08-as bevallás (Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról). Az ezen alapdokumentumokban szereplő tételeket személyenként kell megbontani annak megfelelően, hogy UP személyi jellegű ráfordításról, a felnőtt csapathoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításáról, illetve támogatással nem érintett személyi jellegű ráfordításról van szó. Amennyiben rendelkezésre áll ez a hármas tagolású analitika, akkor a NAV-nak fizetett munkáltatói/kifizetői közterhek (munkáltatói Tb járulék, munkáltatói Ekho), valamint a munkavállalótól levont közterheket (SZJA, munkavállalói Tb járulék, munkavállalói Ekho) 90%- 50%-t támogatási jogcímnek megfelelően- a támogatási jogcímre megnyitott támogatási alszámláról át kell utalni a fő bankszámlára. Ebben az esetben is értelemszerűen érvényesül az, hogy az önerő rendelkezésre bocsájtása már a közterhek NAV-nak való utalásakor az Egyesület által a fő bankszámláján keresztül megtörtént. Fontos ellenőrzési pont, hogy a magánszemélynek fizetendő összeg, és a levont adók és járulékok együttes összegének meg kell egyeznie a magánszemély bruttó bérével. Abban az esetben, ha az adott sportszakember nem csak UP szinten, hanem a felnőtt csapatban is tevékenykedik és mindkét funkciójáért olyan juttatást kap, amely támogatás igénybevételére jogosítja fel az Egyesültet, akkor az így kapott juttatásokat az először meg kell osztani a két jogcím alapján. Ilyen esetekben a költségmegosztást munkaidő nyilvántartással, vagy részletes munkaköri leírás alapján kell igazolni. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy támogatott UP személyi jellegű ráfordításként csak annak a sportszakembernek számolható el a költsége, aki szakmai tevékenységének legalább 75%-t az UP-korú versenyzők felkészítésére, versenyeztetésére fordítja és ezt hitelt érdemlően igazolja pl.: munkaidő nyilvántartásával (Kormányrendelet 2. (4)). A további elszámolási technikára az előző bekezdésben leírtak az irányadók. A támogatási összegek csak hitelt érdemlő számviteli bizonylatok alapján számolhatóak el. Ilyen bizonylatok jellemzően: az sportszervezet nevére kiállított számla és a teljesítést, illetve a jogszerű felhasználást alátámasztó egyéb dokumentum (pl. teljesítési igazolás, szállító levél, átvételi elismervény, stb) szerződés, bank bizonylatok, banki igazolások, pénztár bizonylatok, bérszámfejtési összesítők, bevallások, leltár dokumentáció, átadás-átvételi jegyzőkönyv Az eredeti számviteli bizonylatokat az Egyesületnek záradékolnia kell a Kormányrendelet 11. (5) bekezdése alapján. A záradék szövegének a következőképpen kell kinéznie: MLSZ által..számon kiállított támogatási igazolás terhére elszámolva Dátum:

4 A támogatások számlák elszámolására vonatkozó táblázatot a Kormányrendelet 1. sz melléklete tartalmazza, amelyet az NSI-vel való egyeztetés alapján további adatokkal bővítettünk. (2. sz. melléklet) A befogadott számlák tekintetében szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Egyesületekre is vonatkoznak az Art.3 kellő körültekintésre vonatkozó szabályai. Csak olyan szállítóval szabad szerződést kötni, akit előzetesen ellenőriztünk, hogy létező cég-e, illetve létező adózó-e. A számlatömböt alkalmazó szállítók esetében pedig célszerű azt is ellenőrizni, hogy a NAV nyilvántartási rendszerében az adott számlatömb szerepel-e és kinek a nevére van regisztrálva. Ennek az előzetes kontrolnak a dokumentációja is nagyon fontos, ha nem is a támogatás elszámolások tekintetében, hanem egy későbbi NAV vizsgálat esetén. Minderre azért szerettük volna felhívni a figyelmüket, mert már most van olyan tapasztalat, hogy un. fantom cégek rendkívül jó ajánlatokat adnak az Egyesületeknek, ugyanakkor ezeknek a számláknak az elszámolhatósága mind a támogatás felhasználás, mind az általános költségelszámolás tekintetében aggályos, továbbá az eszközök leszállítása is bizonytalan. A sportfejlesztési program módosításának, változás/változtatás bejelentési szabályai: A jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő jogcímek egymás közötti összegének változtatása kizárólag a támogatott szervezet kérelmére, a jóváhagyó szervezetnek (sportági szakszövetség) a sportfejlesztési program módosítását tartalmazó hatósági határozata alapján, az abban foglalt mértékig lehetséges, a Rendelet 10. -ában foglaltak szerint. Utánpótlás-nevelés fejlesztésének támogatása jogcím esetén történő eltérésre irányadó különös szabályok: a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő jogcímen belül, a különböző feladatokra (pl. utánpótlás-nevelési feladatokon belül sportlétesítmény bérlet, szállítási költségek stb.) tervezett kiadások összegétől az adott feladatra tervezett összeg 10 %- ának megfelelő mértékig, de legfeljebb 5 millió forintig el lehet térni. Utánpótlás-nevelés fejlesztésének támogatása jogcím esetén amennyiben az eltérés a jóváhagyott jogcím belső tételeinek szumma aljogcímei 10 %-át, de legfeljebb 5 millió forintot nem haladja meg, akkor nem kell a jogcím felhasználás során bekövetkező módosulásáról bejelentést tennie a szövetség felé, de ilyenkor is minden esetben, az előrehaladás során a támogatott szervezet erről tájékoztatást ad a jóváhagyást végző szervezet felé. Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet a szövetség, akkor a bejelentés szakmai jóváhagyásáról vagy elutasításáról tájékoztatja az Ellenőrző Szervezetet is. Utánpótlás-nevelés fejlesztésének támogatása jogcím esetén amennyiben a jogcímen belüli átcsoportosítás a feladatra tervezett összeg 10%-át vagy 5 millió forintot meghaladja, az ellenőrző szervezet annak elfogadását a jóváhagyó szervezet írásos engedélyéhez köti. Ilyen esetben a támogatott szervezet az eredetileg jóváhagyott program változtatására irányuló bejelentést nyújt be a jóváhagyást végző szervezethez. (A támogatási időszak lezárását követő záró elszámolást ilyen esetben a jóváhagyott bejelentésben foglalt, módosított program alapján kell elvégezni.) Az utánpótlás jogcím egyes részfeladatain belül a költségek korosztályok vagy nemek

5 közötti megoszlása szabadon módosítható, azoknak a sportfejlesztési programban közölthez képest történő megváltoztatása szintén nem engedély köteles. Tárgyi eszközök beszerzése esetén az előző pontban foglalt értékhatárok és eljárások a sportfejlesztési program adatlapján szereplő egyes tételekre vonatkoznak. A további támogatási jogcímek esetén az eltérést az ellenőrző szervezet az előrehaladási jelentések adatai, a részelszámolások, továbbá helyszíni ellenőrzések során követi nyomon. Gyakran Ismételt Kérdések Önálló honlapon kell-e közzétenni a jóváhagyott sportfejlesztési programot, vagy a város (önkormányzat) honlapján is lehet? Amennyiben a sportszervezetnek nincs önálló honlapja és annak kivitelezésére sem kért támogatást, van lehetőség az önkormányzat honlapján való közzétételre. Pontosan mi az amit a honlapon fel kell tüntetni, milyen honlapon kell feltüntetni és milyen határidő van arra hogy ezt az egyesületek teljesítsék? A honlapon a Kormányrendelet 4. (11) szerint a programot és a költségtervet kell közzétenni. Amennyiben a jogszabályi minimum elvárásnak kívánnak megfelelni, javasoljuk az adatlapot közzétenni. Határidőt a jogszabály nem említ, de a 2011/12-es sportév tekintetében legkésőbb ig kérjük megtenni. Utófinanszírozás közreműködői díja lehívható-e a beruházás kivitelezése előtt? Igen, ehhez egy kérelmet szükséges benyújtani a szövetség felé, aki a jogosultságról megbizonyosodva intézkedik az utalásról. Mi a teendő olyankor, ha egy sportszervezet kézhez kapta a támogatási igazolását, a támogató azonban időközben jelezte, hogy a kifizetés bizonytalanná vált. Ha a vállalkozások elállnak a kifizetésektől, mi a pontos menete annak, hogy új támogatási igazolásokat állítsanak ki és, hogy a már igényelt, de nem teljesített kifizetések visszakerüljenek a rendszerbe? Amennyiben egy támogatói kifizetés nem a kérelemnek megfelelően alakul, azaz kevesebbet, vagy semennyit nem utal a vállalkozó, lehetőség van a határozat javítására, amennyiben a javítási szándékot (melyik határozatot, milyen jogcímet, milyen összegre) írásban jelzik szövetségünk felé. Az így felszabaduló összeg természetesen újra lehívhatóvá válik. Mi a teendőnk abban az esetben, ha sportfejlesztési programban jóváhagyott összeget támogatásigazolásokkal nem sikerült lefedni, így az ennek megfelelő támogatási összegek sem érkeztek meg az egyesület számlájára. Készítsünk egy módosítást a sportfejlesztési programra és csökkentsük le az összeget? És küldjük meg az MLSZ-nek jóváhagyásra, vagy tájékoztatásul? Vagy nincs teendőnk, hiszen pénz folyósítására nem került sor A támogatási időszak végéig fogadhat támogatást, tehát elvileg addig nincs bizonyossága arra vonatkozóan, hogy nem elegendő a pénz a sportfejlesztési program megvalósítására. Abban az esetben, ha már most látható, hogy valamilyen okból a támogatási időszak végéig nem fog annyi támogatás érkezni, amely a sportfejlesztési program megvalósításához elegendő volna, akkor a Rendelet 10. (1) b) pontjának megfelelően a támogatott szervezet köteles nyolc napon belül

6 írásban bejelenteni a jóváhagyó szervezet felé, vagy a sportfejlesztési programja módosítását kezdeményezni. Az a probléma, hogy a pályázók sportfejlesztési programjukban személyi jellegű ráfordításokra 9-10 hónapot kalkuláltak, ám (joggal), addig nem akartak szerződni az edzőkkel, stb., amíg nem került a program elfogadásra. Viszont így a szerződések optimális esetben is csak 6-7 hónapra köttethetnek. A maradék 2-3 hónap pénzmaradványként ott marad az elkülönített bankszámlán. Ennek mi lehet a sorsa? Szükséges a pályázat módosítását kérni ahhoz, hogy a 6-7 hónapra osszuk el a 9-10 hónapra kalkulált bértömeget? A pályázati összegek max. 20 %-a görgethető tovább, de ahhoz is az MLSZ-től engedélyt kell kérni erre? Az alábbi lehetőségek állnak a sportszervezet rendelkezésére: Az eredeti, pályázatban lévő havi bérrel köt most szerződést, a keletkező pénzmaradvány továbbvitelét kéri az MLSZ-től a következő ciklusra (2012/13), tehát a tavaszi pályázatba beépíti. Mostantól köt szerződést az eredetileg tervezett havi összegre és a maradványt visszafizeti a Magyar Államnak. Ha a 2011-ben kiállított támogatásigazolás alapján 2012-ben íródott jóvá az egyesület számláján a pénz, mert a tao-t felajánló cég ekkor utalta, az jelent-e problémát, azon túl, hogy értelemszerűen a cég csak 2012-ben érvényesítheti az adókedvezményt? A támogatásigazoláson a dátumon kívül semmi nem utal arra, hogy az adókedvezmény igénybevétele melyik évre vonatkozik. Van ennek jelentősége? Vagy a 2011-ben kiállított igazolás alapján 2013-ban is fizethet a vállalkozás az egyesületnek, csak értelemszerűen 2013-as adóévben érvényesítheti azt? A 2011-ben kiállított Támogatásigazolás alapján a sportfejlesztési programnak megfelelően 2012.június 30-ig utalhat a társasági adót felajánló cég. Tehát a 2011-ben kiállított támogatásigazolás alapján van mód 2012-ben is utalni. A támogatási igazolás hibásan került kiállításra. Mi a módja a javításnak? Az MLSZ-hez kérelmez kell benyújtani és egyértelműen jelezni a javításra szoruló pontokat. Amennyiben a javítás nem az összegek emelésére vonatkozik, az MLSZ végre hajtja és postázza a javított példányokat. Az egyesület magasabb összeget utalt át igazgatási és szolgáltatási jogcímen. Mi a teendő ebben az esetben? Jelezni kell ezt írásban az MLSZ felé, és visszautaljuk a különbözetet. Budapest, február 27

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ VÍZILABDA SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata a látvány-csapatsport támogatások felhasználására és annak elszámolására I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti

Részletesebben

Útmutató a 2013-2014-es támogatási időszak sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem kitöltéséhez. I. Általános információk

Útmutató a 2013-2014-es támogatási időszak sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem kitöltéséhez. I. Általános információk Útmutató a 2013-2014-es támogatási időszak sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem kitöltéséhez I. Általános információk A támogatásra jogosult szervezet, illetve a támogatott szervezet

Részletesebben

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2013/14-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

TAO elszámolás felhasználói kézikönyv

TAO elszámolás felhasználói kézikönyv TAO elszámolás felhasználói kézikönyv Tartalom 1 Fontos tudnivalók... 3 2 Fogalomtár... 4 3 Elszámolási felület működése, felépítése... 6 3.1 Elszámolandó tételek típusai... 7 3.2 Bizonylatsablonok, bizonylatok

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2012. május Készítette: Wekerle Sándor Alapkezelő Tartalomjegyzék Útmutató célja 1. Pályázat

Részletesebben

Elektronikus Kérelmi Rendszer

Elektronikus Kérelmi Rendszer Elektronikus Kérelmi Rendszer 2015.07.08. Friss Szabolcs A 2014/2015. évadtól kezdődően az elszámolások adatait és egyes mellékleteit az Elektronikus Kérelmi Rendszerbe (EKR) kell feltölteni. https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben