Göran Tunström utolsó üzenete Göran Tunström: Híres férfiak, akik Sunnében jártak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Göran Tunström utolsó üzenete Göran Tunström: Híres férfiak, akik Sunnében jártak"

Átírás

1 Göran Tunström utolsó üzenete Göran Tunström: Híres férfiak, akik Sunnében jártak Nem tudom biztosan, készülıdött-e már a halálra Göran Tunström, a nagy kortárs svéd író, amikor a Híres férfiak, akik Sunnében jártak címő regényét írta. Az ezredfordulón halt meg, hatvanhárom évesen. Rákbeteg volt. Utolsó regénye két évvel korábban, ban jelent meg Stockholmban. Utólagos értelemtulajdonítás-e csupán, ha úgy olvasom e könyvet, mint egy nagy író egy nagyon nagy író végrendeletét, utolsó üzenetét? Akár így, akár úgy: Tunströmöt olvasni ünnep. Ezt A tolvaj óta tudom, vallom ezzel a remek könyvvel indult a Széphalom Könyvmőhely Tunström-sorozata, amely elızményként egyedül a szerzı elsı nagy sikerő mővének 1986-os Szépirodalmikiadására, a Karácsonyi oratóriumra hagyatkozhatott. A sorban egy jóval korábbi, Jézus rekonstruált (illetve fiktív) gyermekkoráról szóló mőve: A pusztai levél következett. A Holdláng megjelenésének évében jött a szomorú hír: a Nobel-díj várományos író meghalt. Ám tartogatott nekünk még egy ajándékot, immár odaátról. Miként a korábbiak, az utolsó (és számunkra poszthumusz) Tunström-regény átültetése is az északi és balti kultúrák egyik legjobb ismerıjének és kiváló mőfordítójának, Jávorszky Bélának a munkája. (S csak remélhetjük, hogy az életmő korábbi darabjaiból, akár Tunström verseibıl is pályáját költıként kezdte, több verseskötetet is kiadott eljut még valami hozzánk.) A kritika Sunne-trilógiaként emlegeti a Karácsonyi oratórium, A tolvaj és az utolsó regény hármasát. Önálló regények ezek, amelyeket néhány visszatérı mellékszereplı és elsısorban a svéd kisváros különös atmoszférája kapcsol össze. A Karácsonyi oratórium elnyerte az északi országok irodalmi nagydíját, A tolvajjal együtt a legtöbb európai nyelvre lefordították, megfilmesítették, színpadra írták a Híres férfiak -nak is megjósolható a hasonlóan mozgalmas utóélet. Mit tud Göran Tunström, a regényíró? Mindent, amit az igazán nagy írók. Elsıként is azt, amit ma oly sokan és oly gyakran elfeledni látszanak: olvasók nélkül regény sincs. Tunström embereknek ír, olvasó embereknek. Nem filozófusoknak, nem irodalomtudósoknak, nem a narratológia professzorainak, még csak nem is a posztmodern mindent dirigálni akaró divatdiktátorainak (persze mindıjüknek is): Tunström a történeteket olvasni szeretı embereknek ír. Lehet az filozófus is, de lehet kórházi asszisztens, földrajztanár, pincér vagy bármi más. Azt is tudja továbbá, hogy egy mő egyszeriségét, eredetiségét elsısorban a történet elevensége adja. Hısei általában nem különleges emberek (kevésbé sikerült mőve, A pusztai levél jellemzı kivétel), a Híres férfiak -ban például egy főszerkereskedı, egy evangélikus esperes, egy félamatır (vagy el nem ismert?) festımővész és egy ápolónı körül bonyolódik a történet. Nem esik azonban abba a hibába, hogy a kisemberek világának hiperrealista, naturalista rajzát adja, hogy a hétköznapok unalmas taposómalmát szalonfilozófiával próbálja eladni. Közelébe sem kerül olyan tudósi kísérletezésnek, amellyel a francia új regény hódított meg olvasókat a ponyvairodalomnak, rosszabb esetben áldozati bárányokat a tömegkommunikációnak. Tunström Sunnéjében a már-már groteszk nyomor mocsarából is kalandos és különös, emberré avató sorsok virága nyílik, mint A tolvaj kamasz fıhıséé. A Karácsonyi oratórium kisemberei is végzetes szerelmeket, sorsfordító tragédiákat élnek meg. A 1

2 Híres férfiak, akik Sunnében jártak hısei is úgy élik látszatra csendes mindennapjaikat, hogy lelküket elsöprı szerelmek és súlyos bőnök titkai nyomják. Tud továbbá Tunström olyan elsı mondatot írni, amilyent a legnagyobbak is csak ritkán, kortársai közül például García Márquez a Száz év magány és a Szerelem a kolera idején nyitányában, Vargas Llosa a Háború a világ végén c. nagy regényeposzában vagy Majoros Sándor a Meghalni Vukovárnál nyitó lapján. A Híres férfiak -nak az egész mő ívét átfogó, sok titkot elıre sejtetı, de fel nem fedı, az olvasói kíváncsiságot mindvégig fenntartó feszültséget teremtı elsı mondatai remekmővet elılegeznek: Harminc évvel ezelıtt, egy szeptemberi napon, Harald Pihlgren öngyilkosságának hetében történt, hogy váratlan látogatónk érkezett. Méghozzá épp a Harald ötvenedik születésnapjára rendezett bankett idején. A Hold ezüstös fénybe vonta a templom elıtti kavicsos térséget, a terített asztalt és Cederblom vörös plüss székeit, amelyeket ha precíz akarok lenni nem ı hordott föl a templomdombra, amikor egy repülıgép szállt el mennydörögve a torony fölött. A történet fıbb fordulatainak mozaikjai ezek mégsem tudunk szinte semmit, mint az késıbb kiderül. Azt hinnénk például, hogy egy szereplı, akinek öngyilkosságáról rögtön az elsı mondat tudósít, késıbb aligha válhat fontossá, nem lophatja be magát szívünkbe, hisz izgulni sem érdemes érte: úgyis meghal. Tunström bravúrja, hogy e tényt képes elfeledtetni az olvasóval, amikor Harald Pihlgren sorsát követjük, ugyanúgy izgulunk érte, mintha volna esélye épségben megúszni az életet. Igen, szinte magunkba isszuk a tömény, tunströmi módon egyszerre komorsötét és különlegessé fényesedı emberi sorsot: a depressziós, szeretni képtelen anya léleknyomorító árnyéka Harald Pihlgren egész életére, minden kísérletére rátelepszik legyen az mővészi próbálkozás vagy a legelemibb emberi késztetés, a szeretni és szerettetni vágyás ösztöne. A lelkierı mégis mindenen átsegíti Pihlgrent, hogy aztán az utolsó fordulat végképp megsemmisítse élni vágyását. Ám mielıtt azt hinnénk, Pihlgren életfonalát tartjuk csak kezünkben, hogy az ı végzetének a beteljesülése a regény végsı csattanója, Tunström újabb és újabb sorsokba gabalyítja bele olvasóját. Hol Stellan Jonsson Lök főszerkereskedı, hol Cederblom evangélikus esperes, hol pedig a Hold-utazó Ed kerül a középpontba sorsuk bolygója eleinte csak súrolni látszik egymást, majd kiderül, hogy némelyikük elsısorban Pihlgren felesége, Isabelle és Ed, valamint Stellan már a múltban közös pályán keringett, hogy végül egy rendhagyó ünnepi istentisztelet következtében robbanjanak szét egymásnak ütközve, akarva-akaratlanul pusztulást és lelki megroppanást okozva egymásnak. Nem funkciótlan írói fogás, hogy a cserepekbıl csak fokozatosan rakható össze a tükör (amelyben persze elsısorban önmagunkat szemlélhetjük). A történet elbeszélıje Stellan Jonsson Lök főszerkereskedı. Egyszerő, már-már korlátolt lélek, a mővészetrajongók ma egyre gyakoribb típusa, aki nem a mőveket győjti és ismeri, hanem a mővészeket: a híres embereket. Közülük is csak azokat, hisz ebbe a kis világba van bezárva az élete, akik Sunnében jártak. De még csak az emberek sem érdeklik igazán, csak az autogramjuk. Stellan írogató ember is (bár a mőveltség -szavakat Cederblomtól és szótárból győjti), a helyi lapba ír sorozatot a Sunnében megforduló híres emberekrıl. E regény az ı mőve: a helyi lap felkérésére kezdi el, Harald Pihlgrent 2

3 kellene megörökítenie, ám visszaemlékezése elıször túlnövi a helyi újság kereteit, majd olyan, ügyefogyottságában is megrázó vallomássá, gyónássá mélyül, amely természetesen csak fokról-fokra, lépésrıl-lépésre nyílhat meg. Stellannak aki neve alapján maga is csillag, sztár lehetne, s helyi írogató emberként, közkedvelt, másokat szinte gyóntatópapként meghallgató főszeresként valóban afféle pislákoló vezércsillag ı a kisvárosban, e szintén szomorú sorsú (apja korai elvesztését földolgozni nem tudó, feleségét szeretni képtelen) kisembernek emberfeletti erıpróba e vallomás: többszöri nekirugaszkodással, spirálisan halad a végsı pontig, a teljes ıszinteség vállalásáig, ami az igazi gyónásának és bőnbocsánatának a pillanata. S megadatik neki az írás végsı értelmének (és fájdalmas paradoxonának) felismerése: Megtanultam, mekkora megkönnyebbülés, ha ezt a Stellan Jonsson Lököt, aki voltam, és aki ismét vagyok, legalább rövid idıszakokra kiírhatom magamból, hisz vele még egy ideig együtt kell élnem a halál árnyékában. Túl késı megváltoztatnom az életét. Stellan Jonsson Lök számára mindig minden túl késın történt. Az egész élet menekülés egy árnyék elıl. Megszabadulván az Adóssághegy -tıl, amely nıni kezdett a bal oldal -án, Lök nem letette, hanem felvette keresztjét: az írás szüneteiben is vállalnia kell életét, szembe kell néznie a fájdalommal, amelyet részben ı okozott. Csak a gyónás által megtisztulva járhatja végig a maga passióját úgy, hogy a remény halvány sugara: a szeretet esélye is megcsillan a regény utolsó mondataiban: Én magam ezentúl is lassan és tagoltan olvasok föl Isabelle-nek, mintha értené. És soha nem adom föl a reményt, hogy egyszer tágra nyílt szemébıl egy bizonyos mondatnál, egy bizonyos szónál egy pillantást küld felém, mint egy titkos jelet. Nem egyedülálló ötlet, hogy korlátolt szellemre, dilettánsra ( idióta elbeszélıre ) bízza az elbeszélést az író. Dosztojevszkij óta (Feljegyzések az egérlyukból, A hasonmás, A kamasz) elı-elıfordul, Tunström azonban különös kifinomultsággal kezeli az ebbıl adódó kommunikációs helyzetet: az elhallgatások, a dadogva-elırehaladás, a frázisok és szóvirágok nem szétírják, hanem megkonstruálják az elbeszélı énjét. Nem Jonsson Lök az, akinek személyisége széthullik és összerakhatatlan marad, hanem az általa láttatott alakok válnak némileg megfoghatatlanná, bizonytalanná, sejtelmessé: csak annyit és úgy tudhatunk róluk, ahogy azt az ügyetlen elbeszélı láttatni tudja velünk. Ebben az eldöntetlenségben osztozik Harald Pihlgren, Isabelle és Ed (még akkor is, ha Harald és Ed hosszabb passzusokon át mesél életérıl: ezek Stellan szellemén átszőrve nyernek nyelvi formát). Tunström csak Cederblomot emeli ki a sorból, ıt nem csak Stellan különös prizmáján át látjuk, neki közvetlenül is a Stellan által a szövegbe iktatott naplótöredék révén megnyilatkozhat sajátos intellektusa. Ez a naplórészlet (bár Stellan a rá vonatkozó kényesebb közléseket cenzúrázza) új fénytörésbe helyezi az eseményeket, különösen Stellan alakját. Cederblom szemszögébıl elbeszélınk még szánalmasabb és furcsa módon szeretni valóbb is. Bár a fájdalmasan öntudatlan tehetségtelenséget és korunk másik betegségét: a sztárok iránti félesző rajongást is megtestesíti, és bár a jóhiszemő, akaratlan besúgó szerepére sem találni nála alkalmasabbat, van jellemében valami az oktalan állatok jóságából. És a gyermekek védtelenségébıl, ahogy nap mint nap geometriai rendbe igazítja üzlete áruit abban a 3

4 reményben, hogy apja, aki négyévesen hagyta el, egyszer csak visszatér és belép a boltba. Tunström éles ellenpontokkal világítja meg különleges figurái arcát. Cederblom hitében kételkedı, meglehetısen szabad szellemő esperes. Naplójából kiderül azonban, nem a korhelykedı, borissza és kicsapongó pap szokványos regényalakjával van dolgunk. Mint a regény többi férfiszereplıje: a festımővész Harald és a dilettáns író, Stellan, ı is a kreatív (mővészi) önkifejezés útjait keresi lelke mélyén. Jobb híján olvasmányaiba, John Donne-rajongásába és rendhagyó prédikációiba szublimálja mővészi késztetéseit. Helyzetének abszurditását számára különösen fájó módon lánya, az öntörvényő Sara ifjonti kommunista hevülete teszi nyilvánvalóvá: az ilyen fokú lázadás a társadalom rendje ellen ıt, a liberális esperest is riasztja. S felesége, Ingrid szők látókörő hitbuzgósága, illetve a könyvek iránti undora csak kiemeli a mővelt, olvasott pap hitetlenségének céltalanságát. Ráadásul a külön hálószobában alvó házaspár esete a kölcsönös házasságtörésben kap groteszk árnyalatot: Ingrid bigott szenvedélyében Cederblom fınökének, az érseknek küld szerelmes leveleket, Cederblom pedig a nimfomán pszichológusnıt, Lenát fogadja ágyába. (Ez újabb kudarc Stellan számára, aki maga is vonzódna társalkodónıjé -hez.) Különös fintora a sorsnak, hogy az érsek baljóslatú megjelenése nem Cederblom rendhagyó papi szolgálatának köszönhetı (mint ezt Stellan maga feltételezi), hanem Ingrid makacs szenvedélyének. A borissza és mővelt Cederblomnak (felesége mellett) másik ellenpontja az együgyő és nem hogy absztinens, de a szeszt valósággal győlölı Stellan, akinek szeretetre képtelensége tükrözıdik Harald alakjában. Haraldot ugyanakkor intellektusa inkább Cederblomhoz kapcsolná, már ha Haraldban volna annyi életerı, hogy megossza gondolatait a körülötte élıkkel. E sziklakeménnyé szikárodott, búskomor férfinak jut a legérzékenyebb ember (nem túl szenvedélyes) szeretete, Isabelle-é, akinek foglalkozása is szimbolikus jelentıségő: magánéletében is mint önfeláldozó ápolónı forgolódik a férfiak között. Isabelle, a regény kulcsfigurája, maga a megtestesült jóság. Groteszk végkifejlet, hogy bár a szíve mélyén ırzött régi szerelem mellett dönt, Eddel még a halálban sem osztozhat. Élıhalottként fekve kénytelen tőrni, hogy az utána hő kiskutyaként kuncsorgó Stellan legyen utolsó társa, aki az elıttünk íródó regényt, gyötrıdı vallomását olvassa fel neki esténként. Végrendeletnek, utolsó üzenetnek elegendı lehetne akár Stellan keserves tapasztalata arról, hogy az írás (a mővészet) gyónó, bőnvalló hatalma ellenére sem hozhatja el önmagában a megváltást: nem helyettesítheti a cselekvı, aktív részvételt az életben, a küzdelmet a szeretetért. Ha végrendelkezett e regényben Tunström, akkor mégis inkább Ed profán prédikációjában. Ed a regény egyetlen valószerőtlenül különös alakja, legalábbis ami a foglalkozását illeti: asztronauta, az elsı Hold-utazó. (Ami persze nem vág egybe a Holdutazásról szóló ismereteinkkel, mégis épp az teszi hihetıvé, hogy a regény egyik jelenidejében, a hatvanas években valóban megtörtént a Holdra szállás.) És Ed az, aki a regény másik idısíkjában, a negyvenes években összekapcsolja hıseinket: kevésbé jelentékeny epizódokban fonódik össze sorsa Stellannal (Stellan amúgy is csak súrolni tudja mások életét, valahogy mindig jelentéktelen marad a többiek szemében, talán ezért is válik ı a végzet eszközévé), annál nagyobb szerelemben fonódik össze Ed Harald Pihlgren késıbbi feleségével, Isabelle-lel, akit kénytelen-kelletlen hagy el, hogy aztán 4

5 már-már elfeledve, igazi hírességként és üstökösként csapódjon a sunneiek (elsısorban Isabelle, Harald és Stellan) életébe. Ed sem professzionális, sokkal inkább botcsinálta szónok, ügyefogyott elbeszélınkhöz hasonlóan. Tunström zsenialitása, hogy úgy forgatja e dilettánsok nyelvét, hogy a pátosz fordulatai egyszerre hatnak kissé nevetségesen és megrázóan. Mőködik a katarzis, pedig hıseink olykor inkább egy komédia hıseinek tőnnek. Átélhetık a tragédiák, pedig olykor bohózatba illı jelenetek készítik elı (pl. Ed és Isabelle szerelme a szúnyogok, majd Ed szintén a szúnyogok miatt bekövetkezı lábsérülése miatt nem teljesülhet be elválásuk elıtt). Ed prédikációja is a szirupos dilettantizmus határán egyensúlyoz, mégis itt történik meg az a csoda, ami csak a remekmővek sajátja: hogy nem egy regény, hanem a lét hangját halljuk. Egy asztronauta visszaemlékezı számvetésében és rejtett szerelmi vallomásában egyszerre szólal meg egy nagy író összegzı számvetése és egy búcsúzó ember fájdalma. S amit Ed elsısorban szerelmének, Isabelle-nek szán, az a vallomás egy író és ember (íróember) utolsó, az Olvasóhoz intézett üzeneteként hangzik: Én pedig lázasan könyörögtem ama bizonyos lénynek aki a szerelmem, aki az anyám, akit út közben elveszíthetek, és aki itt úszkál a fejemben, hogy vezessen vissza a világmindenségnek arra a pontjára, ahol kimondhatom az Áment. Az Áment és a Köszönömöt. Az is Tunströmre jellemzı remek paradoxon, hogy mindez egy hitében megrendült pap révén hangozhat el a templomban; a szakralitás megcsúfolásaként is értelmezhetı profanitás visszamenıleg minısül krisztusi értelemben szentnek: az ügyetlen szavak a szeretetrıl szólnak, a szeretetért. Mit is tudott hát ez a svéd író, Göran Tunström? Legfıképp talán azt, hol van ı otthon íróként is, emberként is : legjobb munkáiban ahhoz a világhoz és azokhoz a kisemberekhez hajol közel, amit és akiket a legjobban ismert. Igaz ez még az Izlandon játszódó (szintén remek) Holdlángra is, hiszen ott is ugyanazt a zártságból is kibontható tágasságot találta meg, mint szőkebb szülıföldjén játszódó történeteiben. Az Isten adta nékünk Göran Tunströmöt, Ámen és Köszönöm érette. Tunströmnek pedig úgy mondhatunk leginkább köszönetet, ha mind többen olvassuk mőveit. 5

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

és megmarad a látszat

és megmarad a látszat FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 2 FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat... az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 3 FETYKÓ

Részletesebben

VISZOCKIJ VARSÓBAN. Bárdok versengése Olbrychskiéknél

VISZOCKIJ VARSÓBAN. Bárdok versengése Olbrychskiéknél PAP PÁL VISZOCKIJ VARSÓBAN Bárdok versengése Olbrychskiéknél A legutóbbi hazai Viszockij megemlékezések során matyóföldi földimmel, Cseh Károllyal Viszockij versek egyik fordítójával beszélgetve szóba

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. II. szám 2011. március A Szentség elıtt És csütörtök van megint. A misének vége. Maroknyi nyáj várakozik hőségesen.

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel -

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel - ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA - John Maisel - ELİSZÓ Ezt az elıadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét

Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét Gyengék gyámola, te maradj velem! MEDITATIO CHRISTI Húsvét tétje Gyengék gyámola, te maradj velem! Aranyélete van ma is a

Részletesebben

Elek. A Nagyhét eseményei. 2011. V. évfolyam 22. szám

Elek. A Nagyhét eseményei. 2011. V. évfolyam 22. szám Elek 2011. V. évfolyam 22. szám A Nagyhét eseményei A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, mely virágvasárnappal kezdıdik és nagyszombatig tart. Csonkahétnek is emlegeti a néphagyomány, mert a nagypénteki napi

Részletesebben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben Bálint Ágnes Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben (Az Irgalom születése) Öt (plusz egy) kísérlet Télemakhoszt 1 talán nem szükséges bemutatni: Odüsszeusz és Pénelopé fia ő, aki nem szűnő

Részletesebben

Hétköznapi szerepeink fogságában

Hétköznapi szerepeink fogságában Aranyos Zsolt Hétköznapi szerepeink fogságában Előadások címei: Színház az egész világ Szerepek az iskolában Kamaszkori szerepek Szerepek a szexualitásban Szerepek a munkahelyen Szerepek a családban Szerepek

Részletesebben

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913.

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. Rudolf Steiner Eleven kölcsönhatás élők és holtak között (Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. A legszívélyesebben köszönöm az Önök képviselőjének épp az

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Összefogás az egészségért a mellrák ellen

Összefogás az egészségért a mellrák ellen Összefogás az egészségért a mellrák ellen Lánchíd séta - PartnerLánc Nyomtatott megjelenések Médium: Természetgyógyász Magazin, 6.oldal Dátum: 2009. szeptember 1. Médium: Elite Magazin Dátum: 2009.szeptember

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

A segítő beszélgetés, mint pasztorális eszköz

A segítő beszélgetés, mint pasztorális eszköz A segítő beszélgetés, mint pasztorális eszköz BEVEZETÉS Aki szerzetesként, papként, lelkipásztori munkatársként mozog emberek között, újra meg újra találkozik krízisben, válsághelyzetben lévő emberekkel.

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 VÍGH IMRE SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 Bevezetés A dolgozathoz az ötletet Czére Béla Krúdy-monográfiájának

Részletesebben

Mária, Krisztus Egyházának anyja

Mária, Krisztus Egyházának anyja Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Mária, Krisztus Egyházának anyja Kedves Testvérek! Én sem tudom mással kezdeni, mint a nagy lelki

Részletesebben

FÉNYHÁLÓ Spirituális Magazin BOLDOGSÁGUNK FORRÁSA: A HÁLA

FÉNYHÁLÓ Spirituális Magazin BOLDOGSÁGUNK FORRÁSA: A HÁLA Kedves Olvasó! 2015. V / 25. szám Szeretettel köszöntelek a Fényháló Spirituális Magazin májusi számával, melynek témája: Boldogságunk forrása: a Hála. Alapját elsősorban az Anyák napjának az energiája

Részletesebben

HEURÉKA! Nobel-beszéd, 2002 december 7 irta KERTÉSZ IMRE Magyarország

HEURÉKA! Nobel-beszéd, 2002 december 7 irta KERTÉSZ IMRE Magyarország HEURÉKA! Nobel-beszéd, 2002 december 7 irta KERTÉSZ IMRE Magyarország Mindenekelo tt egy vallomással tartozom, egy, talán különös, de o szinte vallomással. Amióta repülo gépre szálltam, hogy itt, Stockholmban

Részletesebben

KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN

KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN Készítette: Turbók Krisztián 12.g. tanuló Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép-és Felsıfokú Szakképzı Iskola www.ujhelyi.sulinet.hu 1 Kedvenc íróm: J. R. R. TOLKIEN Peter Jackson

Részletesebben

Tartalom. Aaron BLUMM: Hamlett halott (dráma)... 3 TOMPA Gábor: Levél Hamlethez (vers)... 20

Tartalom. Aaron BLUMM: Hamlett halott (dráma)... 3 TOMPA Gábor: Levél Hamlethez (vers)... 20 Tartalom Aaron BLUMM: Hamlett halott (dráma)........................ 3 TOMPA Gábor: Levél Hamlethez (vers)........................ 20 SÁNDOR L. István: Létezik-e kortárs magyar dráma? (tanulmány).. 21

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben