Karácsonyi köszöntı. Csendes csodák. A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente. viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsonyi köszöntı. Csendes csodák. A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente. viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen"

Átírás

1 A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente Csendes csodák Ne várd, hogy a föld meghasadjon És tőz nyelje el Sodomát. A Mindennap kicsiny csodái Nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, Ez a finom kis kalapálás Nem a legcsodásabb dolog? Nézz a sötétkék végtelenbe, Nézd a kis ezüst pontokat: Nem csoda-e, hogy árva lelked Feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékod hogy fut el elıled, Hogy nı, hogy törpül el veled, Nem csoda ez? - s hogy tükrözıdni Látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, Kis hópelyhek az örömök, Szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök (Reményik Sándor) A HÍRBİSÉG KÖVETKEZİ SZÁMA MÁRCIUSÁBAN JELENIK MEG. Karácsonyi köszöntı Kedves Bıiek! Nemsokára megszólal a k a r á c s o n y i c s e n g ı, amelynek hangja az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét g o n d o l h a t u n k s z e r e t t e i n k r e, barátainkra és figyelhetünk arra, mit nyújthatunk azoknak, akik f o n t o s a k számunkra. Ahol béke és szeretet van ott, m e g h i t t b e n s ı s é g e s k a p c s o l a t o k r a é p ü l ı családot, közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel Tartalom viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen h e l y e a h a r a g n a k, a győlölködésnek. Bı község képviselıtestülete nevében kívánok a község minden lakójának szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendıt. Kívánom, hogy az elkövetkezendı 2011-es évet még inkább jellemezze, a szeretet, az együttgondolkodás, a z ö s s z e f o g á s mindennapjainkban. Ehhez kívánok jó egészséget, erıt, kitartást, jókedvet és lelki békét! Hajós Attila polgármester 1. oldal: Karácsonyi köszöntı 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Kultúra 4. oldal: Aktualitások 5. oldal: Bıi Advent 6. oldal: Hitélet 7. oldal:.sport 8. oldal: Karácsonyi receptek 1

2 Önkormányzati hírek A október 3-án megtartott helyhatósági választáson a község új polgármesterének Hajós Attilát választotta meg a településünk. A képviselı testület tagjai lettek: Horváth Tibor, Németh Antal, Dan Zsolt és Vinkovics Ottó Lajos. Az új képviselıtestület október 11-én tartott meg alakuló ülését. Az alakuló ülésen Kajtár Attila a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás eredményét, majd átadta a megbízó leveleket. Ezt követıen a polgármester és a képviselık esküt tettek. A képviselıtestület megválasztotta alpolgármesterét, e tisztséget továbbra is Horváth Tibor tölti be. A képviselıtestület a polgármester tiszteletdíját havi ,- Ft-ban, költségtérítését ,-Ft-ban, az alpolgármester tiszteltdíját havi ,-Ft-ban határozta meg. A most megállapított tiszteltdíjak a takarékosság jegyében a korábbi tiszteletdíjaknál alacsonyabb összegben kerültek megállapításra, ennek hatására a költségvetésben éves szinten ,- Ft megtakarítás keletkezik. A képviselıi tiszteletdíjak változatlanok maradtak, a települési képviselıt továbbra is havi ,- Ft tiszteletdíj illeti meg. A képviselıtestület 2010.október 19-én tartotta elsı rendes ülését. Az ülésen a képviselıtestület áttekintette a rendezési terv közszemlére tétele során beérkezett lakossági észrevételeket. Az észrevételek többsége a rendezési tervben szereplı helyi védelemre javasolt lakóházak védettségének megszőntetésére irányult. A képviselıtestület megállapította, hogy a védettség generálisan nem törölhetı, ezért a településtervezı javaslatára a védelemre javasolt ingatlanok a helyi rendeletnek nem mellékletét, hanem függelékét képezik, így egyedi kérelemre a tulajdonos által tervezett építési tevékenység esetén a védelem rendezési terv módosítási eljárás nélkül megszőntethetı. A képviselıtestület ezt követıen jóváhagyta a rendezési terv módosítását. A felülvizsgálat elsıdleges célja az volt, hogy a 2003-ban jóváhagyott rendezési terv felesleges korlátozó szabályait kiiktassa, a tulajdonosok mozgásterét növelje az ingatlanok beépíthetısége körében, és ezzel az építési és vállalkozási kedvet növelje. A rendezési terv új szabályai november 10-én hatályba léptek. A rendezési terv a Körjegyzıségen megtekinthetı. A képviselıtestület foglalkozott a Bı-Bük kerékpárút építéshez szükséges fejlesztési célú pénzeszköz átadás biztosításával. Az elmúlt idıszakban tisztázódott, hogy az építkezéshez ,-Ft-tal kell önkormányzatunknak hozzájárulnia. A képviselıtestület döntött arról, hogy a pénzeszköz átadást hitelbıl kívánja fedezni. A képviselıtestület ezt követıen elfogadta a polgármester két ülés közötti eseményekrıl készült beszámolóját. Az Általános Iskola és Óvoda intézményt fenntartó önkormányzatok október 28-án Mesterháza községben együttes ülést tartottak. Az intézmény igazgatóját, Hajós Attilát Bı Község polgármesterévé választották. A két tisztség egymással összeférhetetlen, ennek megszőntetése érdekében Hajós Attila polgármester lemondott igazgatói megbízásáról. A fenntartók az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával az új vezetı kinevezéséig az intézmény korábbi igazgató helyettesét Kollár Balázsnét bízták meg. A képviselıtestületek törvényi felhatalmazás alapján hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola a pedagógiai programok bevezetésére irányuló eljárástól eltérve a tanulók értékelését a tanév második félévétıl kezdıdıen érdemjeggyel végezhesse. A képviselıtestület november 15-én megtartott ülésén megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetése ľ-éves teljesítésérıl készült beszámolót. A képviselıtestület megállapította, hogy bár a bevételek és kiadások jól teljesültek, az önkormányzat költségvetésében hiány mutatkozik. A rendezés érdekében a képviselıtestület tárgyalásokat kezdett a évi iskola felújítás során a társfenntartók által be nem fizetett hozzájárulás utólagos rendezése tárgyában. (Ezek a tárgyalások azóta sikerrel jártak, a pénzeszköz átadás teljesítésrıl az érintett önkormányzatokkal a megállapodások aláírásra kerültek.) A képviselıtestület jóváhagyta évi belsı ellenırzési tervét. Az Állami Számvevıszék vizsgálatot folytatott önkormányzatunknál, melynek során a központosított források igénybevételével megvalósított fejlesztéseket ellenırizte. A képviselıtestület örömmel állapíthatta meg, hogy a beruházások tervszerően és szabályosan valósultak meg. A vizsgálat megállapításai alapján a képviselıtestületnek sport koncepciót kell készítenie. A képviselıtestület megvizsgálta egy a kistérség koordinálásával benyújtható ifjúság és kábítószerügyi pályázat lehetıségét. A képviselıtestület a döntést elnapolta. (Idıközben a kistérség is úgy döntött, hogy a pályázat feltételeit nem tudja teljesíteni, így az nem került benyújtásra.) A képviselıtestület döntött a számlavezetı banknál rendelkezésre tartott ,-Ft összegő folyószámlahitel megújításáról. Az ülésen döntés született arról is, hogy a Bı-Bük kerékpárút építéshez szükséges fejlesztési célú pénzeszköz átadás ,-Ft összegő hitelét a képviselıtestület a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél veszi fel. Dr.Galiotti Csabáné a Mővelıdési Ház közösségi (Folytatás a 3. oldalon) 2

3 többlettámogatása, az önkormányzat által h a s z n á l t mobiltelefonok flottába szervezése) ezekben az ügyekben késıbb születik döntés. A képviselıtestület örömmel állapította meg, hogy a BURSA HUNGARICA pályázati felhívásra 16 felsıfokú képzésben részesülı nyújtott be támogatási kérelmet. A képviselıtestület a pályázókat a szorgalmi idı 10 hónapjára 3.000,-Ft/hó összegő támogatásban tudta részesíteni. (Dr. Vincze György, körjegyzı) (Folytatás a 2. oldalról) színtér koordinátora és könyvtárosa kérte a k épviselıtestülettıl, hog y j áruljon hozzá közalkalmazotti jogviszonyának november 30. napjával k ö zö s m eg e g ye z é s s e l történı megszőntetéséhez. A képviselıtestület a kérést teljesítette, a könyvtárosi feladatok ellátására Mészáros Valériát az általános iskola könyvtár szakos tanárát kérte fel. A képviselıtestület meghallgatta a polgármester két ülés közötti eseményekrıl történı beszámolóját. A képviselıtestület tulajdonosként döntött a Köztársaság téren lévı elöregedett tuják kivágásáról, ehhez a szükséges engedélyt megkérte. A képviselıtestület több döntés elıkészítésérıl határozott (szervezett szemétszállítás, sportegyesület Kulturális hírek Október 9-én a Mővelıdési Ház elıtt friss pogácsával és borral fogadtuk a SZÜRETI FELVONULÓKAT, akik vidám hangulatban vonultak tovább Chernelházadamonyára. Október 21-én VÉRADÁS volt a Mővelıdési Házban. Október 22-én az Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói és a bıi fiatalok felelevenítették az 1956-os eseményeket. Október 24-én Kıszegre kirándultunk a fiatalokkal és visszaszállítottuk Kálmán István bácsinak az ünnepélyre kölcsön kért kellékeket, valamint több órát töltöttünk el a muzeális fegyverek és régiségek között. Október 25-én találkoztunk a Nyugdíjas klubban a nyugdíjasokkal, ahol Makk Ferencné énekelt és gitározott ezen az estén. November 2-án JÁT SZÓHÁZBA hívtuk a gyerekeket a könyvtárba, ahol Vincze Erzsébet hitoktatóval közösen foglalkozást tartottunk az érdeklıdıknek. November 13-án ZENÉS BARÁTI TALÁLKOZÓ megrendezésére került sor az Ernhardt Panzióban Gyurácz Tamás szervezésében. Tamás a 40 éve megalakult ORION zenekar oszlopos tagja volt. Elmesélte, hogy 1970-ben, amikor elıször bemutatkoztak /Szilveszterkor/, áramszünet szakította félbe az elıadást és Pados Róbert mentette meg ıket, aki tangóharmonikán játszott, így nem volt gond, hogy nem volt villany. A 40 év alatt a zenekar létszáma csökkent, illetve gyarapodott is tagokkal, így összesen 8 zenekar fergeteges játékát élvezhettük ezen az estén, a múlt megidézésével. Az elıadók az ország különbözı részébıl érkeztek, / Budapest, Szolnok, Veszprém stb / Az est folyamán a bıi RITH együttes is bemutatkozott. Gyurácz Tamás megköszönte Fülöp Józsefnek / az akkori tanácselnöknek/ támogatását,mert bizony nagyon nagy dolog volt akkor Ftos elektromos orgonát vásárolni, és ez a 6 község összefogása nélkül nem sikerült volna. Köszönetet mondott még Gordos Dénesnek, aki akkor a Mővelıdési Ház vezetıjeként felkarolta a zenekart. Horváth Ilona, aki évtizedekig a Kultúrház mindenese volt, meghatottan vette át Tamástól a hála és köszönet virágait. A ráncosodó arcú, de fiatal szívő zenészek, akik ma már édesapák, illetve nagypapák, fáradhatatlanul játszottak a kitartó és hálás közönségnek hajnali fél 2-ig. November 22-én a Gubanc kutya címő bábelıadást tekintették meg, az óvodások és az Általános Iskola alsó tagozatos tanulói. November 27-én a Gyermekmosoly Alapítvány tartotta hagyományos bálját. November 30-án a Nyugdíjas klubban Taródi Lajos volt a vendég, aki Kapaszkodjunk egymásba címmel rendkívül értékes elıadással gazdagította az estét. Ebben a hónapban is rendszeresen tartották próbáikat a csoportok ( mazsorett, rock and roll és színjátszó csoport, a könyvtár várta az olvasókat és a meseklubba kívánkozókat, valamint az árusok várták a vásárlókat. Az ifjúsági hitoktatásnak, a Bıi Nıi kórus próbáinak és a különbözı győléseknek is helyet biztosítottunk a Mővelıdési Házban. December 29-én 40 fıvel Sopronba megyünk a Petıfi Színházba, ahol a Mici néni két élete címő két felvonásos zenés vígjátékot tekintjük meg. Dr. Galiotti Csabáné 3

4 Aktualitások A képviselıtestület kalwangi látogatása B ı k ö z s é g képviselıtestülete én bemutatkozó látogatást tett az a u s z t r i a i t e s t v é r k ö z s é g b e n, K a l w a n g b a n a Marktfest-en. A kalwangi Marktfest (búcsú) 9.00 órakor szentmisével kezdıdött, ezután Kalwang község polgármestere Mario Angerer pontosan én 10 óra 10 perc 10 másodperckor köszöntötte az egybegyőlteket, majd Hajós Attila bıi polgármester mondott rövid beszédet és verte csapra a söröshordót. A helyi Musikverein játéka után mindenki belevetette magát a vásári forgatagba: az emberek ehettek, ihattak szórakozhattak kedvükre. Emellett a képviselıtestület tagjainak lehetıségük volt osztrák kollégáikkal találkozni és rövid megbeszéléseket folytatni, majd felkeresték Kalwangban a Liesing patakon most épülı árvízvédelmi gátat. (Babos Nóra) A park revitalizációja Az elöregedett fák és tuják kivágásával és ú j a k ü l t e t é s é v e l befejezıdött a park templom felöli részének revitalizációja. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a m u n k á l a t o k b a n k ö z r e m ő k ö d t e k, különösen Nagy Lajos kertészmérnöknek, aki a t u j á k a t i n g y e n b o c s á j t o t t a rendelkezésünkre és a munkálatokat is térítés nélkül irányította. (Hajós Attila) Az adományok átadása Devecseren A BİI ÉS A KALWANGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS SEGÉLYAKCIÓJA során összegyőlt adományok én Devecseren átadásra kerültek. A két község által összegyőjtött közel fél millió forint pénzadományt Devecserben a plébánián a Magyar Katolikus Karitász nevében Mód Miklós devecseri és kolontári plébános vette át és mondott érte hálás köszönetet. A bıi élelmiszeradomány is a plébánián kialakított Karitász központba került. A 3 autónyi kalwangi tárgyadomány (tartós élelmiszer, jó minıségő ruházat, játék, takarók, írószerek) a Magyar Katolikus Karitász ajkai raktárába került leszállításra. A bıi tárgyadományok a Magyar Katolikus Karitász kérésének megfelelıen kb. 2 hét múlva lesznek a segélyszervezetnek átadva. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a vörösiszap által elárasztott települések károsultjai nevében is valamennyi adakozónak és támogatónak! Mario Angerer és Hajós Attila polgármesterek 4 Újjáalakult a BİI NİI! Akinek ideje, kedve és hangja van, azokat várja az újjáalakult bıi énekkar én tartotta újjáalakuló ülését a bıi (egyenlıre nıi) énekkar. A kórus tagjai szerdánként órakor tartják a próbáikat a Mővelıdési Házban, Fördısné Horváth Judit vezetésével, aki mindenkit szeretettel vár a kórusba, akinek ideje, kedve és hangja van! (BN)

5 Bıi Advent Civil kezdeményezésre elsı alkalommal szerveztek falunkban karácsonyváró adventi vásárt december 12-én ezüstvasárnapon. Az egyéni kezdeményezés rögtön támogatókra talált, a helyi Önkormányzat teljes odaadással támogatta a rendezvényt. Igazi közösségi térré változott ezen a napon a templom, az iskola és a mővelıdési ház által határolt terület. A lázas készülıdés már a megelızı hetekben, napokban is megfigyelhetı volt. Az elsıdleges célmint ezt Hajós Attila polgármester is hangsúlyozta megnyitó beszédében- a jótékonykodás volt. Másodsorban az emberek közelebb hozása egymáshoz, kizökkenve a hétköznapok rohanó egyformaságából kicsit megállni, beszélgetni, eltőnıdni, s együtt várni a s z e r e t e t ü n n e p é t, a karácsonyt. Az esemény m e g á l m o d ó i minden helyi szervezetnek és intézménynek megadták a r é s z v é t e l i lehetıséget. A b ü k i T D M felajánlásának köszönhetıen i g é n y e s s t a n d o k r a tehették portékáikat az egyes résztvevık. Az iskola, az óvoda és a Bıi Nıi Kar színes, gazdag választékban kínálta a szebbnél szebb karácsonyi dísztárgyakat, finom süteményeket. Az Egyházközség forralt bort és házi finomságokat ajánlott. Bevételük egy részébıl ık a hajnali misékre járó gyerekeket jutalmazzák meg. Vincze Kornélia fazekas saját készítéső kerámiáit hozta el. A helyi KDNP tagjai által csomagolt zsákbamacskát pillanatok alatt elkapkodták Civil kezdeményezésre elsı alkalommal szerveztek falunkban karácsonyváró adventi vásárt december 12-én ezüstvasárnapon. Aktualitások a gyerekek. A kulináris élvezetekrıl sem kellett lemondani. A Szülıi Munkaközösség tagjai Molnár Gábor vezetésével kürtıs kalácsot sütöttek. Eredics Barna és felesége lángost sütött, a Bıi Kulturális és Ifjúsági Egyesület sátrában pedig sült kolbászt lehetett vásárolni. Hajós Attila polgármester, aki egyébként velemi származású, Dan Zsolt képviselıtársával szelíd- gesztenyét sütött. A színpadon mintegy keretként karácsonyi versek hangzottak el Dan Virág és Hajós G a b r i e l l a tolmácsolásában, Babos Tamás egy karácsonyi novellát olvasott fel. Bemutatkoztak az óvodai csoportok és az általános iskola alsó tagozatos tanulói is. Ünnepi dallamok csendültek fel Fördısné Horváth Judit vezetésével az iskolai énekkarosok és a nemrégiben újjáalakult Bıi Nıi Énekkar tagjainak ajkán. A z ü n n e p i h a n g u l a t h o z n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a kialakított tér. A falu k a r á c s o n y f á j á t N é m e t h A n t a l képviselı ajánlotta fel. A díszes kaput Nagy S z a b o l c s h e l y i vállalkozó készítette, a felállított Betlehem pedig Nagy Viktória és Tamás László keze munkáját dicséri. A csípıs téli idıjárást a felállított tőzkosarak tették kellemesebbé. A rendezvény zárásaként megszegték a falu tortáját, melyet Berger István és neje ajánlott fel. A karácsonyváró adventi vásár jól sikerült, sokan választották a környezı településekrıl is vasárnap délutáni programnak. A rendezık köszönik mindazok támogatását, akik a rendezvény létrejöttét, sikeres lebonyolítását bármilyen módon támogatták. (Vincze Veronika) 5

6 Aktualitások Újszerő kezdeményezés December elején megtartotta elsı fórumát a Falutanács. Ez az újszerő testület a polgármester kezdeményezésére jött létre, hogy minél szélesebb körben megismertessék a település lakóival az önkormányzat tevékenységét és véleményükkel, ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkáját. V á r h a t ó a n kéthavonta tartunk véleményükkel, ötleteikkel, megbeszéléseket. munkáját. A felkérést a testület munkájába 12 személy fogadta el, melybıl az elsı alkalommal 8-an vettek részt a megbeszélésen. A testület tagjai: Babos Nóra, Berger István, Bognár Gyızı, Danné Kumánovich Tünde, Horváth Ferenc, Horváth Jenı, Kajtár Attila, Lökkös Endre, Nagy Róbertné, Nagy Szabolcs, Rácz Ferenc, Vagyócky Zsuzsanna. Hitélet Barbély János gyémántmiséje N o v e m b e r 5. t e m p l o m u n k védıszentjének - Szent Imre herceg - ünnepe. Fiataljainkkal és a gyerekekkel közösen gitáros énekekkel próbáltuk a szentmisét ünnepélyesebbé tenni. Az idısebb korosztály is szívesen énekelte velünk a már ismerıs énekeket. Terveink szerint rövidesen egy ifjúsági tagozat is megalakul 5 fıvel, melynek megszervezésével Babos Tamást bízta meg a polgármester. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az újonnan felállt testület munkáját, kezdeményezéseit segítették. A honlap aktualizálását és karbantartását, Babos Nórának, az iszapkatasztrófa győjtést falunk minden lakójának, a park megújításában minden közremőködınek, külön N a g y L a j o s...hogy minél szélesebb körben megismertessék a kertésznek, aki a település lakóival az önkormányzat tevékenységét és n ö v é n y e k e t javaslataikkal segítsék fölajánlotta és a k i v i t e l e z é s t irányította. Az adventi rendezvény szervezıinek és segítıinek. Az ifjúsági klub kifestéséért Kancsér Sándornénak és azon lakósoknak, akik tanácsaikkal segítették az önkormányzat munkáját. Várjuk további jó szándékú észrevételeiket, melyeket hamarosan a falu honlapján is megtehetnek. (Hajós Attila) FALUKARÁCSONY: ÁN ÓRAKOR A TEMPLOMBAN PÁSZTORJÁTÉK, MAJD MŐSOR ÉS AGAPÉ A MŐVELİDÉSI HÁZBAN. MINDENKIT SZERETETTEL VÁR Bİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! Az ünnepélyes búcsúi szentmise November 7.-én fél 10 -kor volt, melyet Barbély János ( szül.:1923.márc.28; pappá szentelés: ; segédlelkész Bıben: ;plébános Bıben: ) Püspöki tanácsos, falunk díszpolgára, gyémántmisés atya, Mátrai István atya és Szuchentrunk József atya közösen celebráltak. Barbély atya és Mátrai atya idıs koruk miatt a gyıri papi otthon lakói. Reggel 7 órakor fiatalokat zavarba ejtı frissességgel vártak minket. Barbély atya egész úton kérdezett az ismerısökrıl, a faluban történtekrıl. A legapróbb részletekig emlékszik mindenre és mindenkire. Szívesen idézte fel az itt töltött éveket. Látása nagymértékben megromlott, és Mátrai István atya, vagy ahogy İ mondja " a szemem" nagy segítség a számára. Prédikációja a gyerekkoromba vitt vissza, szinte ugyanaz a dinamizmus, hangszín és tartalom volt Tıle hallható, mint egykor. Hálás volt a meghívásért, a köszöntı szavakért, és mindenért. Örült, hogy újra köztünk lehetett, hallhatott a régi ismerısökrıl. Ebéd után meglátogatta a temetıben nyugvó paptestvéreit, ismerıseit. Késı délután indultunk vissza Gyırbe, de csöppnyi jelét sem lehetett látni a fáradtságnak, derősen értékeltük az együtt töltött napot. Papi otthoni szobájába érve büszkén mutatta a gyémántmisés jubileumra kapott elismeréseit. A búcsú pillanatában azonban elérzékenyülve köszönt el tılünk " igazából most sem láttalak bennetek, nem tudom találkozunk-e még,- de jó volt újra veletek, köztetek". Mi is nagy örömmel és tisztelettel gondolunk rá, és kérjük a Jó Isten áldását további életére. (Szabóné Bognár Matild) 6

7 KÖZLEKEDÉS- BIZTONSÁG A bıi iskola 8. osztályos tanulóiból álló 3 fıs csapat IV. helyezést ért el a szombathelyi Savaria Közlekedési Szakképzı Iskola és Kollégium által rendezett V. Savaria Megyei Közlekedésbiztonsági Versenyen október 12-én. A csapat tagjai: Guzmics Márk, Szabó Patrik, Tatár Szabolcs. Guzmics Márk egyéniben is jeleskedett : III. helyezést ért el. (Babos Nóra) Labdarúgás Az az igazság egy k i c s i t t ö b b s z e r e n c s é v e l vezethetnénk a bajnokságot, a tény viszont, hogy az elsıtıl lemaradva 4 ponttal vagyunk a 4. helyen. Ez összességében nem rossz, fıleg a körülményeinket és a bennünket sújtó sérüléshullámot figyelembe véve. A csapnivaló nyári felkészülés után, a szezon elején döcögött a szekerünk, ekkor fontos rangadókat veszítettünk és emiatt nem vagyunk most elsık. A keretünk is rövid, egy két cserém volt folyamatosan, de ez legalább az erınlétet növelte. Nagy okosságokat nem tudok leírni, mivel nem tudom mit hoz a jövı. Nekem nincs kedvem ahhoz, hogy hétrıl hétre csak meccsen dirigáljam a társaságot, mivel edzı vagyok és edzeni szeretném a csapatot, ám ez nem mőködik, mert nagyon kevesen vannak a Sport, versenyek tréningeken, sokszor le is mondtam, mert 4 5 fı lett volna, ez pedig komolytalan. A közelgı közgyőlésen részletesen kifejtem a nézeteim, elmondom, hogy pontosan mi a helyzet a csapat körül. Mivel ez egy nagyon komplex dolog, itt pedig nincs hely ezt kifejteni. A felkészülés kezdete január eleje, én hónap végéig várok, hogy milyen lesz a hozzáállás. Amennyiben alacsony lesz a részvétel, úgy nem vállalom a további edzısködést, idımet és energiámat más irányába fordítom! Szeretnék köszönetet mondani az IGAZI szurkolóinknak (akik bíztatták a csapatot, segítettek, idegenbe is ott voltak és nemcsak kritizáltak és szidtak engem vagy a csapatot)!!! B é k é s K a r á c s o n y t é s B ı i focisikerekben gazdag Új Évet kívánok mindenkinek! Sportolj, segíts, érezd jól Magad! Hajrá Szikra! (Klópusz Ferenc) Megyei Diáksportnap Ostffyasszonyfa án rendezték Ostffy- asszonyfán a már hagyománynak számító Aradi Vértanúk Emlékversenyt és Megyei Diáksportnapot, melyen kerékpározásban és futásban népes számú csapat képviselte az iskolánkat. Idén legjobban az alsó tagozatosok szerepeltek. Kerékpározásban 2. lett Gönczöl Mátyás és 3. helyezést ért el Vincze Simon. Lányoknál ebben a kategóriában a dobogó mindhárom fokára bıi iskolás állhatott fel: 1. Kovács Virág, 2. Németh Alexandra és 3. Kajtár Eszter lett. A felsı tagozatosok közül kerékpározásban 3. lett Horváth Dávid. Futásban sajnos nem jutott fel bıi tanuló a dobogóra. A részletes eredmények megtalálhatóak az iskola honlapján! (Biró Kornél) Megkezdıdött a síszezon!!! Aki kedvet érez a téli sporthoz, figyelje az iskola honlapját, vagy Facebook-profilját, mert az elmúlt évhez hasonlóan ezen a télen is tervezünk egynapos kiruccanásokat a szomszédos Ausztria közeli pályáira. (Babos Nóra) 7

8 Karácsonyi receptek Köszönet a receptekért a Dózsa utca szorgos asszonyainak: Annus néninek, Csöpi néninek és Jolán néninek! Beigli (sütıporos) Hozzávalók: 45 dkg.liszt, 20 dkg. zsír, 10 dkg cukor, 1 e.tojás,1 sütıpor, pici só, 2 kanál tejföl, 1 kanál rum, tej szükség szerint. Töltelékhez: 50 dkg dió, mazsola, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kiskanál fahéj, pici morzsa. A hozzávalókból könnyen nyújtható tésztát gyúrunk. Majd 3 részre osztjuk, fél cm. vastagra nyújtjuk, és töltjük dió vagy mák töltelékkel. Beigli (élesztıs) Hozzávalók: 60 dkg. liszt, 25 dkg. ráma, 1 egész tojás, 10 dkg. porcukor, 2 dkg élesztı dió, mák a töltelékhez Elkészítés: A hozzávalókat könnyen nyújtható tésztává gyúrjuk, éjszaka pihentetjük, majd 4 részre osztjuk, nyújtjuk, töltjük. Sütés elıtt fél órát pihentetjük. Lassú tőznél szép pirosra sütjük. Mézeskalács Hozzávalók: 76 dkg. liszt, 34 dkg. porcukor, 2 púpos kiskanál szódabikarbóna, 1 csomag. mézeskalács főszerkeverék, 5 dkg. Rama, 4 egész tojás, 4.ek. méz. Elkészítés: A hozzávalókat jól összedolgozzuk. A tésztát kis pihentetés után kb. 3 mm. vastagra nyújtjuk, és kiszúró formákkal szaggatjuk ki. Megkenjük felvert tojással, és zsírozott, lisztezett tepsiben világos barnára sütjük. (2-3 perc). Máz: 1 tojásfehérjét verjünk fel nagyon keményre, tegyünk hozzá dkg porcukrot és jól verjük fel (20-30 perc). Tisztelt Olvasóink! Újságunk évi utolsó számát tartják kezükben. Reményeink szerint sikerült Önöket tájékoztatni a falunkban történt eseményekrıl. Az elkövetkezendı idıszakban is várjuk észrevételeiket! Támogatóinknak köszönjük a segítséget. Minden kedves olvasónknak, támogatónknak békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendıt kíván Bı Község Önkormányzata és HírBİség Szerkesztısége! POPOVITS FERENC kıfaragómester Mobil:30/ Síremlékek Ablakpárkányok Konyhapultok készítését vállalom! Reklám SAJÁT HÁZUNK TÁJÁRÓL Megalakult a HírBıség új szerkesztıbizottsága, melynek tagjai a jövıben: Babos Nóra, Horváth Csaba, Lengyel Anikó, Szabóné Bognár Matild és Vincze Veronika. Felelıs szerkesztı: Horváth Tibor, alpolgármester A Napos Mezı Pékség várja kedves vásárlóit hagyományos és reform pékáruk nagy választékával. Termékeinket megvásárolhatják sárvári üzleteinkben: Pogi-bár, Alkotmány u.4 Stangli Pékáru, Batthyány u.62. Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4. Napos Mezı Pékség a természetes minıség. Impresszum: HírBİség, megjelenik negyedévente 300 példányban, Felelıs kiadó: Bı Község Önkormányzata, 9625 Bı, Széchenyi u. 70 Tel.: (94) Honlap: Felelıs szerkesztı: Horváth Tibor alpolgármester, A lapszám szerkesztésében részt vettek: Babos Nóra, Dr. Galiotti Csabáné, Lengyel Anikó, Szabóné Bognár Matild, Vincze Veronika. 8

MÁRCIUS 15. A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente

MÁRCIUS 15. A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente MÁRCIUS 15. 1848 a gyökeres változások, a lázadozás és küzdelem éve. Egy gondolat rezgi át az egész kontinenst: ez az állapot tovább nem tartható. Nincs

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó!

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó! Lassan véget ér a 2008-as esztendı, és ez mindig a számvetés ideje. Ez az év az országos problémák ellenére sikeresnek mondható, hiszen Elek mind pénzügyi, mind költségvetési szempontból megállta a helyét.

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

A IX. Világtalálkozó elé...

A IX. Világtalálkozó elé... XII. évfolyam 7. szám (139. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. július 30. A IX. Világtalálkozó elé... Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves Eleki lakosok! Elek Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ MEGHÍVÓ. Meghívó. Jótékonyság és jó szórakozás. Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ MEGHÍVÓ. Meghívó. Jótékonyság és jó szórakozás. Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! XXI. ÉVFOLYAM 12. szám ÁRA: 100,-Ft 2010. december SZENTKIRÁLYI Független közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! Meghívó A Szentkirályi

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón XIII. évfolyam 5. szám (149. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. május 27. Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón Immár 28. alkalommal került megrendezésre

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Karácsony Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Vajon, mitıl kicsi és mitıl nagy? Ahány ember, annyi választ lehetne találni e kérdésre. Mi úgy vagyunk neveltetve, hogy vannak az életünkben nagy, fontos dolgok, és

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK! Béres Klára, a Teljes Életért Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubszövetség elnöke a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA 2008. OKTÓBER X. ÉVF 3-4. SZÁM (43-44.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BURSA HUNGARICA Csátalja Község Önkormányzata 2009. évre ezennel meghirdeti a Bursa Hungarica

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Búcsúzik az ősz. Disznóságok. Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére.

MEGHÍVÓ. Búcsúzik az ősz. Disznóságok. Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére. A Bócsai Önkormányzat lapja 2013. december - karácsony hava MEGHÍVÓ Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére. Időpont: 2013. december 20. péntek,

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben