Karácsonyi köszöntı. Csendes csodák. A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente. viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsonyi köszöntı. Csendes csodák. A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente. viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen"

Átírás

1 A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente Csendes csodák Ne várd, hogy a föld meghasadjon És tőz nyelje el Sodomát. A Mindennap kicsiny csodái Nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, Ez a finom kis kalapálás Nem a legcsodásabb dolog? Nézz a sötétkék végtelenbe, Nézd a kis ezüst pontokat: Nem csoda-e, hogy árva lelked Feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékod hogy fut el elıled, Hogy nı, hogy törpül el veled, Nem csoda ez? - s hogy tükrözıdni Látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, Kis hópelyhek az örömök, Szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök (Reményik Sándor) A HÍRBİSÉG KÖVETKEZİ SZÁMA MÁRCIUSÁBAN JELENIK MEG. Karácsonyi köszöntı Kedves Bıiek! Nemsokára megszólal a k a r á c s o n y i c s e n g ı, amelynek hangja az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét g o n d o l h a t u n k s z e r e t t e i n k r e, barátainkra és figyelhetünk arra, mit nyújthatunk azoknak, akik f o n t o s a k számunkra. Ahol béke és szeretet van ott, m e g h i t t b e n s ı s é g e s k a p c s o l a t o k r a é p ü l ı családot, közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel Tartalom viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen h e l y e a h a r a g n a k, a győlölködésnek. Bı község képviselıtestülete nevében kívánok a község minden lakójának szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendıt. Kívánom, hogy az elkövetkezendı 2011-es évet még inkább jellemezze, a szeretet, az együttgondolkodás, a z ö s s z e f o g á s mindennapjainkban. Ehhez kívánok jó egészséget, erıt, kitartást, jókedvet és lelki békét! Hajós Attila polgármester 1. oldal: Karácsonyi köszöntı 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Kultúra 4. oldal: Aktualitások 5. oldal: Bıi Advent 6. oldal: Hitélet 7. oldal:.sport 8. oldal: Karácsonyi receptek 1

2 Önkormányzati hírek A október 3-án megtartott helyhatósági választáson a község új polgármesterének Hajós Attilát választotta meg a településünk. A képviselı testület tagjai lettek: Horváth Tibor, Németh Antal, Dan Zsolt és Vinkovics Ottó Lajos. Az új képviselıtestület október 11-én tartott meg alakuló ülését. Az alakuló ülésen Kajtár Attila a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás eredményét, majd átadta a megbízó leveleket. Ezt követıen a polgármester és a képviselık esküt tettek. A képviselıtestület megválasztotta alpolgármesterét, e tisztséget továbbra is Horváth Tibor tölti be. A képviselıtestület a polgármester tiszteletdíját havi ,- Ft-ban, költségtérítését ,-Ft-ban, az alpolgármester tiszteltdíját havi ,-Ft-ban határozta meg. A most megállapított tiszteltdíjak a takarékosság jegyében a korábbi tiszteletdíjaknál alacsonyabb összegben kerültek megállapításra, ennek hatására a költségvetésben éves szinten ,- Ft megtakarítás keletkezik. A képviselıi tiszteletdíjak változatlanok maradtak, a települési képviselıt továbbra is havi ,- Ft tiszteletdíj illeti meg. A képviselıtestület 2010.október 19-én tartotta elsı rendes ülését. Az ülésen a képviselıtestület áttekintette a rendezési terv közszemlére tétele során beérkezett lakossági észrevételeket. Az észrevételek többsége a rendezési tervben szereplı helyi védelemre javasolt lakóházak védettségének megszőntetésére irányult. A képviselıtestület megállapította, hogy a védettség generálisan nem törölhetı, ezért a településtervezı javaslatára a védelemre javasolt ingatlanok a helyi rendeletnek nem mellékletét, hanem függelékét képezik, így egyedi kérelemre a tulajdonos által tervezett építési tevékenység esetén a védelem rendezési terv módosítási eljárás nélkül megszőntethetı. A képviselıtestület ezt követıen jóváhagyta a rendezési terv módosítását. A felülvizsgálat elsıdleges célja az volt, hogy a 2003-ban jóváhagyott rendezési terv felesleges korlátozó szabályait kiiktassa, a tulajdonosok mozgásterét növelje az ingatlanok beépíthetısége körében, és ezzel az építési és vállalkozási kedvet növelje. A rendezési terv új szabályai november 10-én hatályba léptek. A rendezési terv a Körjegyzıségen megtekinthetı. A képviselıtestület foglalkozott a Bı-Bük kerékpárút építéshez szükséges fejlesztési célú pénzeszköz átadás biztosításával. Az elmúlt idıszakban tisztázódott, hogy az építkezéshez ,-Ft-tal kell önkormányzatunknak hozzájárulnia. A képviselıtestület döntött arról, hogy a pénzeszköz átadást hitelbıl kívánja fedezni. A képviselıtestület ezt követıen elfogadta a polgármester két ülés közötti eseményekrıl készült beszámolóját. Az Általános Iskola és Óvoda intézményt fenntartó önkormányzatok október 28-án Mesterháza községben együttes ülést tartottak. Az intézmény igazgatóját, Hajós Attilát Bı Község polgármesterévé választották. A két tisztség egymással összeférhetetlen, ennek megszőntetése érdekében Hajós Attila polgármester lemondott igazgatói megbízásáról. A fenntartók az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával az új vezetı kinevezéséig az intézmény korábbi igazgató helyettesét Kollár Balázsnét bízták meg. A képviselıtestületek törvényi felhatalmazás alapján hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola a pedagógiai programok bevezetésére irányuló eljárástól eltérve a tanulók értékelését a tanév második félévétıl kezdıdıen érdemjeggyel végezhesse. A képviselıtestület november 15-én megtartott ülésén megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetése ľ-éves teljesítésérıl készült beszámolót. A képviselıtestület megállapította, hogy bár a bevételek és kiadások jól teljesültek, az önkormányzat költségvetésében hiány mutatkozik. A rendezés érdekében a képviselıtestület tárgyalásokat kezdett a évi iskola felújítás során a társfenntartók által be nem fizetett hozzájárulás utólagos rendezése tárgyában. (Ezek a tárgyalások azóta sikerrel jártak, a pénzeszköz átadás teljesítésrıl az érintett önkormányzatokkal a megállapodások aláírásra kerültek.) A képviselıtestület jóváhagyta évi belsı ellenırzési tervét. Az Állami Számvevıszék vizsgálatot folytatott önkormányzatunknál, melynek során a központosított források igénybevételével megvalósított fejlesztéseket ellenırizte. A képviselıtestület örömmel állapíthatta meg, hogy a beruházások tervszerően és szabályosan valósultak meg. A vizsgálat megállapításai alapján a képviselıtestületnek sport koncepciót kell készítenie. A képviselıtestület megvizsgálta egy a kistérség koordinálásával benyújtható ifjúság és kábítószerügyi pályázat lehetıségét. A képviselıtestület a döntést elnapolta. (Idıközben a kistérség is úgy döntött, hogy a pályázat feltételeit nem tudja teljesíteni, így az nem került benyújtásra.) A képviselıtestület döntött a számlavezetı banknál rendelkezésre tartott ,-Ft összegő folyószámlahitel megújításáról. Az ülésen döntés született arról is, hogy a Bı-Bük kerékpárút építéshez szükséges fejlesztési célú pénzeszköz átadás ,-Ft összegő hitelét a képviselıtestület a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél veszi fel. Dr.Galiotti Csabáné a Mővelıdési Ház közösségi (Folytatás a 3. oldalon) 2

3 többlettámogatása, az önkormányzat által h a s z n á l t mobiltelefonok flottába szervezése) ezekben az ügyekben késıbb születik döntés. A képviselıtestület örömmel állapította meg, hogy a BURSA HUNGARICA pályázati felhívásra 16 felsıfokú képzésben részesülı nyújtott be támogatási kérelmet. A képviselıtestület a pályázókat a szorgalmi idı 10 hónapjára 3.000,-Ft/hó összegő támogatásban tudta részesíteni. (Dr. Vincze György, körjegyzı) (Folytatás a 2. oldalról) színtér koordinátora és könyvtárosa kérte a k épviselıtestülettıl, hog y j áruljon hozzá közalkalmazotti jogviszonyának november 30. napjával k ö zö s m eg e g ye z é s s e l történı megszőntetéséhez. A képviselıtestület a kérést teljesítette, a könyvtárosi feladatok ellátására Mészáros Valériát az általános iskola könyvtár szakos tanárát kérte fel. A képviselıtestület meghallgatta a polgármester két ülés közötti eseményekrıl történı beszámolóját. A képviselıtestület tulajdonosként döntött a Köztársaság téren lévı elöregedett tuják kivágásáról, ehhez a szükséges engedélyt megkérte. A képviselıtestület több döntés elıkészítésérıl határozott (szervezett szemétszállítás, sportegyesület Kulturális hírek Október 9-én a Mővelıdési Ház elıtt friss pogácsával és borral fogadtuk a SZÜRETI FELVONULÓKAT, akik vidám hangulatban vonultak tovább Chernelházadamonyára. Október 21-én VÉRADÁS volt a Mővelıdési Házban. Október 22-én az Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói és a bıi fiatalok felelevenítették az 1956-os eseményeket. Október 24-én Kıszegre kirándultunk a fiatalokkal és visszaszállítottuk Kálmán István bácsinak az ünnepélyre kölcsön kért kellékeket, valamint több órát töltöttünk el a muzeális fegyverek és régiségek között. Október 25-én találkoztunk a Nyugdíjas klubban a nyugdíjasokkal, ahol Makk Ferencné énekelt és gitározott ezen az estén. November 2-án JÁT SZÓHÁZBA hívtuk a gyerekeket a könyvtárba, ahol Vincze Erzsébet hitoktatóval közösen foglalkozást tartottunk az érdeklıdıknek. November 13-án ZENÉS BARÁTI TALÁLKOZÓ megrendezésére került sor az Ernhardt Panzióban Gyurácz Tamás szervezésében. Tamás a 40 éve megalakult ORION zenekar oszlopos tagja volt. Elmesélte, hogy 1970-ben, amikor elıször bemutatkoztak /Szilveszterkor/, áramszünet szakította félbe az elıadást és Pados Róbert mentette meg ıket, aki tangóharmonikán játszott, így nem volt gond, hogy nem volt villany. A 40 év alatt a zenekar létszáma csökkent, illetve gyarapodott is tagokkal, így összesen 8 zenekar fergeteges játékát élvezhettük ezen az estén, a múlt megidézésével. Az elıadók az ország különbözı részébıl érkeztek, / Budapest, Szolnok, Veszprém stb / Az est folyamán a bıi RITH együttes is bemutatkozott. Gyurácz Tamás megköszönte Fülöp Józsefnek / az akkori tanácselnöknek/ támogatását,mert bizony nagyon nagy dolog volt akkor Ftos elektromos orgonát vásárolni, és ez a 6 község összefogása nélkül nem sikerült volna. Köszönetet mondott még Gordos Dénesnek, aki akkor a Mővelıdési Ház vezetıjeként felkarolta a zenekart. Horváth Ilona, aki évtizedekig a Kultúrház mindenese volt, meghatottan vette át Tamástól a hála és köszönet virágait. A ráncosodó arcú, de fiatal szívő zenészek, akik ma már édesapák, illetve nagypapák, fáradhatatlanul játszottak a kitartó és hálás közönségnek hajnali fél 2-ig. November 22-én a Gubanc kutya címő bábelıadást tekintették meg, az óvodások és az Általános Iskola alsó tagozatos tanulói. November 27-én a Gyermekmosoly Alapítvány tartotta hagyományos bálját. November 30-án a Nyugdíjas klubban Taródi Lajos volt a vendég, aki Kapaszkodjunk egymásba címmel rendkívül értékes elıadással gazdagította az estét. Ebben a hónapban is rendszeresen tartották próbáikat a csoportok ( mazsorett, rock and roll és színjátszó csoport, a könyvtár várta az olvasókat és a meseklubba kívánkozókat, valamint az árusok várták a vásárlókat. Az ifjúsági hitoktatásnak, a Bıi Nıi kórus próbáinak és a különbözı győléseknek is helyet biztosítottunk a Mővelıdési Házban. December 29-én 40 fıvel Sopronba megyünk a Petıfi Színházba, ahol a Mici néni két élete címő két felvonásos zenés vígjátékot tekintjük meg. Dr. Galiotti Csabáné 3

4 Aktualitások A képviselıtestület kalwangi látogatása B ı k ö z s é g képviselıtestülete én bemutatkozó látogatást tett az a u s z t r i a i t e s t v é r k ö z s é g b e n, K a l w a n g b a n a Marktfest-en. A kalwangi Marktfest (búcsú) 9.00 órakor szentmisével kezdıdött, ezután Kalwang község polgármestere Mario Angerer pontosan én 10 óra 10 perc 10 másodperckor köszöntötte az egybegyőlteket, majd Hajós Attila bıi polgármester mondott rövid beszédet és verte csapra a söröshordót. A helyi Musikverein játéka után mindenki belevetette magát a vásári forgatagba: az emberek ehettek, ihattak szórakozhattak kedvükre. Emellett a képviselıtestület tagjainak lehetıségük volt osztrák kollégáikkal találkozni és rövid megbeszéléseket folytatni, majd felkeresték Kalwangban a Liesing patakon most épülı árvízvédelmi gátat. (Babos Nóra) A park revitalizációja Az elöregedett fák és tuják kivágásával és ú j a k ü l t e t é s é v e l befejezıdött a park templom felöli részének revitalizációja. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a m u n k á l a t o k b a n k ö z r e m ő k ö d t e k, különösen Nagy Lajos kertészmérnöknek, aki a t u j á k a t i n g y e n b o c s á j t o t t a rendelkezésünkre és a munkálatokat is térítés nélkül irányította. (Hajós Attila) Az adományok átadása Devecseren A BİI ÉS A KALWANGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS SEGÉLYAKCIÓJA során összegyőlt adományok én Devecseren átadásra kerültek. A két község által összegyőjtött közel fél millió forint pénzadományt Devecserben a plébánián a Magyar Katolikus Karitász nevében Mód Miklós devecseri és kolontári plébános vette át és mondott érte hálás köszönetet. A bıi élelmiszeradomány is a plébánián kialakított Karitász központba került. A 3 autónyi kalwangi tárgyadomány (tartós élelmiszer, jó minıségő ruházat, játék, takarók, írószerek) a Magyar Katolikus Karitász ajkai raktárába került leszállításra. A bıi tárgyadományok a Magyar Katolikus Karitász kérésének megfelelıen kb. 2 hét múlva lesznek a segélyszervezetnek átadva. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a vörösiszap által elárasztott települések károsultjai nevében is valamennyi adakozónak és támogatónak! Mario Angerer és Hajós Attila polgármesterek 4 Újjáalakult a BİI NİI! Akinek ideje, kedve és hangja van, azokat várja az újjáalakult bıi énekkar én tartotta újjáalakuló ülését a bıi (egyenlıre nıi) énekkar. A kórus tagjai szerdánként órakor tartják a próbáikat a Mővelıdési Házban, Fördısné Horváth Judit vezetésével, aki mindenkit szeretettel vár a kórusba, akinek ideje, kedve és hangja van! (BN)

5 Bıi Advent Civil kezdeményezésre elsı alkalommal szerveztek falunkban karácsonyváró adventi vásárt december 12-én ezüstvasárnapon. Az egyéni kezdeményezés rögtön támogatókra talált, a helyi Önkormányzat teljes odaadással támogatta a rendezvényt. Igazi közösségi térré változott ezen a napon a templom, az iskola és a mővelıdési ház által határolt terület. A lázas készülıdés már a megelızı hetekben, napokban is megfigyelhetı volt. Az elsıdleges célmint ezt Hajós Attila polgármester is hangsúlyozta megnyitó beszédében- a jótékonykodás volt. Másodsorban az emberek közelebb hozása egymáshoz, kizökkenve a hétköznapok rohanó egyformaságából kicsit megállni, beszélgetni, eltőnıdni, s együtt várni a s z e r e t e t ü n n e p é t, a karácsonyt. Az esemény m e g á l m o d ó i minden helyi szervezetnek és intézménynek megadták a r é s z v é t e l i lehetıséget. A b ü k i T D M felajánlásának köszönhetıen i g é n y e s s t a n d o k r a tehették portékáikat az egyes résztvevık. Az iskola, az óvoda és a Bıi Nıi Kar színes, gazdag választékban kínálta a szebbnél szebb karácsonyi dísztárgyakat, finom süteményeket. Az Egyházközség forralt bort és házi finomságokat ajánlott. Bevételük egy részébıl ık a hajnali misékre járó gyerekeket jutalmazzák meg. Vincze Kornélia fazekas saját készítéső kerámiáit hozta el. A helyi KDNP tagjai által csomagolt zsákbamacskát pillanatok alatt elkapkodták Civil kezdeményezésre elsı alkalommal szerveztek falunkban karácsonyváró adventi vásárt december 12-én ezüstvasárnapon. Aktualitások a gyerekek. A kulináris élvezetekrıl sem kellett lemondani. A Szülıi Munkaközösség tagjai Molnár Gábor vezetésével kürtıs kalácsot sütöttek. Eredics Barna és felesége lángost sütött, a Bıi Kulturális és Ifjúsági Egyesület sátrában pedig sült kolbászt lehetett vásárolni. Hajós Attila polgármester, aki egyébként velemi származású, Dan Zsolt képviselıtársával szelíd- gesztenyét sütött. A színpadon mintegy keretként karácsonyi versek hangzottak el Dan Virág és Hajós G a b r i e l l a tolmácsolásában, Babos Tamás egy karácsonyi novellát olvasott fel. Bemutatkoztak az óvodai csoportok és az általános iskola alsó tagozatos tanulói is. Ünnepi dallamok csendültek fel Fördısné Horváth Judit vezetésével az iskolai énekkarosok és a nemrégiben újjáalakult Bıi Nıi Énekkar tagjainak ajkán. A z ü n n e p i h a n g u l a t h o z n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a kialakított tér. A falu k a r á c s o n y f á j á t N é m e t h A n t a l képviselı ajánlotta fel. A díszes kaput Nagy S z a b o l c s h e l y i vállalkozó készítette, a felállított Betlehem pedig Nagy Viktória és Tamás László keze munkáját dicséri. A csípıs téli idıjárást a felállított tőzkosarak tették kellemesebbé. A rendezvény zárásaként megszegték a falu tortáját, melyet Berger István és neje ajánlott fel. A karácsonyváró adventi vásár jól sikerült, sokan választották a környezı településekrıl is vasárnap délutáni programnak. A rendezık köszönik mindazok támogatását, akik a rendezvény létrejöttét, sikeres lebonyolítását bármilyen módon támogatták. (Vincze Veronika) 5

6 Aktualitások Újszerő kezdeményezés December elején megtartotta elsı fórumát a Falutanács. Ez az újszerő testület a polgármester kezdeményezésére jött létre, hogy minél szélesebb körben megismertessék a település lakóival az önkormányzat tevékenységét és véleményükkel, ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkáját. V á r h a t ó a n kéthavonta tartunk véleményükkel, ötleteikkel, megbeszéléseket. munkáját. A felkérést a testület munkájába 12 személy fogadta el, melybıl az elsı alkalommal 8-an vettek részt a megbeszélésen. A testület tagjai: Babos Nóra, Berger István, Bognár Gyızı, Danné Kumánovich Tünde, Horváth Ferenc, Horváth Jenı, Kajtár Attila, Lökkös Endre, Nagy Róbertné, Nagy Szabolcs, Rácz Ferenc, Vagyócky Zsuzsanna. Hitélet Barbély János gyémántmiséje N o v e m b e r 5. t e m p l o m u n k védıszentjének - Szent Imre herceg - ünnepe. Fiataljainkkal és a gyerekekkel közösen gitáros énekekkel próbáltuk a szentmisét ünnepélyesebbé tenni. Az idısebb korosztály is szívesen énekelte velünk a már ismerıs énekeket. Terveink szerint rövidesen egy ifjúsági tagozat is megalakul 5 fıvel, melynek megszervezésével Babos Tamást bízta meg a polgármester. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az újonnan felállt testület munkáját, kezdeményezéseit segítették. A honlap aktualizálását és karbantartását, Babos Nórának, az iszapkatasztrófa győjtést falunk minden lakójának, a park megújításában minden közremőködınek, külön N a g y L a j o s...hogy minél szélesebb körben megismertessék a kertésznek, aki a település lakóival az önkormányzat tevékenységét és n ö v é n y e k e t javaslataikkal segítsék fölajánlotta és a k i v i t e l e z é s t irányította. Az adventi rendezvény szervezıinek és segítıinek. Az ifjúsági klub kifestéséért Kancsér Sándornénak és azon lakósoknak, akik tanácsaikkal segítették az önkormányzat munkáját. Várjuk további jó szándékú észrevételeiket, melyeket hamarosan a falu honlapján is megtehetnek. (Hajós Attila) FALUKARÁCSONY: ÁN ÓRAKOR A TEMPLOMBAN PÁSZTORJÁTÉK, MAJD MŐSOR ÉS AGAPÉ A MŐVELİDÉSI HÁZBAN. MINDENKIT SZERETETTEL VÁR Bİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! Az ünnepélyes búcsúi szentmise November 7.-én fél 10 -kor volt, melyet Barbély János ( szül.:1923.márc.28; pappá szentelés: ; segédlelkész Bıben: ;plébános Bıben: ) Püspöki tanácsos, falunk díszpolgára, gyémántmisés atya, Mátrai István atya és Szuchentrunk József atya közösen celebráltak. Barbély atya és Mátrai atya idıs koruk miatt a gyıri papi otthon lakói. Reggel 7 órakor fiatalokat zavarba ejtı frissességgel vártak minket. Barbély atya egész úton kérdezett az ismerısökrıl, a faluban történtekrıl. A legapróbb részletekig emlékszik mindenre és mindenkire. Szívesen idézte fel az itt töltött éveket. Látása nagymértékben megromlott, és Mátrai István atya, vagy ahogy İ mondja " a szemem" nagy segítség a számára. Prédikációja a gyerekkoromba vitt vissza, szinte ugyanaz a dinamizmus, hangszín és tartalom volt Tıle hallható, mint egykor. Hálás volt a meghívásért, a köszöntı szavakért, és mindenért. Örült, hogy újra köztünk lehetett, hallhatott a régi ismerısökrıl. Ebéd után meglátogatta a temetıben nyugvó paptestvéreit, ismerıseit. Késı délután indultunk vissza Gyırbe, de csöppnyi jelét sem lehetett látni a fáradtságnak, derősen értékeltük az együtt töltött napot. Papi otthoni szobájába érve büszkén mutatta a gyémántmisés jubileumra kapott elismeréseit. A búcsú pillanatában azonban elérzékenyülve köszönt el tılünk " igazából most sem láttalak bennetek, nem tudom találkozunk-e még,- de jó volt újra veletek, köztetek". Mi is nagy örömmel és tisztelettel gondolunk rá, és kérjük a Jó Isten áldását további életére. (Szabóné Bognár Matild) 6

7 KÖZLEKEDÉS- BIZTONSÁG A bıi iskola 8. osztályos tanulóiból álló 3 fıs csapat IV. helyezést ért el a szombathelyi Savaria Közlekedési Szakképzı Iskola és Kollégium által rendezett V. Savaria Megyei Közlekedésbiztonsági Versenyen október 12-én. A csapat tagjai: Guzmics Márk, Szabó Patrik, Tatár Szabolcs. Guzmics Márk egyéniben is jeleskedett : III. helyezést ért el. (Babos Nóra) Labdarúgás Az az igazság egy k i c s i t t ö b b s z e r e n c s é v e l vezethetnénk a bajnokságot, a tény viszont, hogy az elsıtıl lemaradva 4 ponttal vagyunk a 4. helyen. Ez összességében nem rossz, fıleg a körülményeinket és a bennünket sújtó sérüléshullámot figyelembe véve. A csapnivaló nyári felkészülés után, a szezon elején döcögött a szekerünk, ekkor fontos rangadókat veszítettünk és emiatt nem vagyunk most elsık. A keretünk is rövid, egy két cserém volt folyamatosan, de ez legalább az erınlétet növelte. Nagy okosságokat nem tudok leírni, mivel nem tudom mit hoz a jövı. Nekem nincs kedvem ahhoz, hogy hétrıl hétre csak meccsen dirigáljam a társaságot, mivel edzı vagyok és edzeni szeretném a csapatot, ám ez nem mőködik, mert nagyon kevesen vannak a Sport, versenyek tréningeken, sokszor le is mondtam, mert 4 5 fı lett volna, ez pedig komolytalan. A közelgı közgyőlésen részletesen kifejtem a nézeteim, elmondom, hogy pontosan mi a helyzet a csapat körül. Mivel ez egy nagyon komplex dolog, itt pedig nincs hely ezt kifejteni. A felkészülés kezdete január eleje, én hónap végéig várok, hogy milyen lesz a hozzáállás. Amennyiben alacsony lesz a részvétel, úgy nem vállalom a további edzısködést, idımet és energiámat más irányába fordítom! Szeretnék köszönetet mondani az IGAZI szurkolóinknak (akik bíztatták a csapatot, segítettek, idegenbe is ott voltak és nemcsak kritizáltak és szidtak engem vagy a csapatot)!!! B é k é s K a r á c s o n y t é s B ı i focisikerekben gazdag Új Évet kívánok mindenkinek! Sportolj, segíts, érezd jól Magad! Hajrá Szikra! (Klópusz Ferenc) Megyei Diáksportnap Ostffyasszonyfa án rendezték Ostffy- asszonyfán a már hagyománynak számító Aradi Vértanúk Emlékversenyt és Megyei Diáksportnapot, melyen kerékpározásban és futásban népes számú csapat képviselte az iskolánkat. Idén legjobban az alsó tagozatosok szerepeltek. Kerékpározásban 2. lett Gönczöl Mátyás és 3. helyezést ért el Vincze Simon. Lányoknál ebben a kategóriában a dobogó mindhárom fokára bıi iskolás állhatott fel: 1. Kovács Virág, 2. Németh Alexandra és 3. Kajtár Eszter lett. A felsı tagozatosok közül kerékpározásban 3. lett Horváth Dávid. Futásban sajnos nem jutott fel bıi tanuló a dobogóra. A részletes eredmények megtalálhatóak az iskola honlapján! (Biró Kornél) Megkezdıdött a síszezon!!! Aki kedvet érez a téli sporthoz, figyelje az iskola honlapját, vagy Facebook-profilját, mert az elmúlt évhez hasonlóan ezen a télen is tervezünk egynapos kiruccanásokat a szomszédos Ausztria közeli pályáira. (Babos Nóra) 7

8 Karácsonyi receptek Köszönet a receptekért a Dózsa utca szorgos asszonyainak: Annus néninek, Csöpi néninek és Jolán néninek! Beigli (sütıporos) Hozzávalók: 45 dkg.liszt, 20 dkg. zsír, 10 dkg cukor, 1 e.tojás,1 sütıpor, pici só, 2 kanál tejföl, 1 kanál rum, tej szükség szerint. Töltelékhez: 50 dkg dió, mazsola, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kiskanál fahéj, pici morzsa. A hozzávalókból könnyen nyújtható tésztát gyúrunk. Majd 3 részre osztjuk, fél cm. vastagra nyújtjuk, és töltjük dió vagy mák töltelékkel. Beigli (élesztıs) Hozzávalók: 60 dkg. liszt, 25 dkg. ráma, 1 egész tojás, 10 dkg. porcukor, 2 dkg élesztı dió, mák a töltelékhez Elkészítés: A hozzávalókat könnyen nyújtható tésztává gyúrjuk, éjszaka pihentetjük, majd 4 részre osztjuk, nyújtjuk, töltjük. Sütés elıtt fél órát pihentetjük. Lassú tőznél szép pirosra sütjük. Mézeskalács Hozzávalók: 76 dkg. liszt, 34 dkg. porcukor, 2 púpos kiskanál szódabikarbóna, 1 csomag. mézeskalács főszerkeverék, 5 dkg. Rama, 4 egész tojás, 4.ek. méz. Elkészítés: A hozzávalókat jól összedolgozzuk. A tésztát kis pihentetés után kb. 3 mm. vastagra nyújtjuk, és kiszúró formákkal szaggatjuk ki. Megkenjük felvert tojással, és zsírozott, lisztezett tepsiben világos barnára sütjük. (2-3 perc). Máz: 1 tojásfehérjét verjünk fel nagyon keményre, tegyünk hozzá dkg porcukrot és jól verjük fel (20-30 perc). Tisztelt Olvasóink! Újságunk évi utolsó számát tartják kezükben. Reményeink szerint sikerült Önöket tájékoztatni a falunkban történt eseményekrıl. Az elkövetkezendı idıszakban is várjuk észrevételeiket! Támogatóinknak köszönjük a segítséget. Minden kedves olvasónknak, támogatónknak békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendıt kíván Bı Község Önkormányzata és HírBİség Szerkesztısége! POPOVITS FERENC kıfaragómester Mobil:30/ Síremlékek Ablakpárkányok Konyhapultok készítését vállalom! Reklám SAJÁT HÁZUNK TÁJÁRÓL Megalakult a HírBıség új szerkesztıbizottsága, melynek tagjai a jövıben: Babos Nóra, Horváth Csaba, Lengyel Anikó, Szabóné Bognár Matild és Vincze Veronika. Felelıs szerkesztı: Horváth Tibor, alpolgármester A Napos Mezı Pékség várja kedves vásárlóit hagyományos és reform pékáruk nagy választékával. Termékeinket megvásárolhatják sárvári üzleteinkben: Pogi-bár, Alkotmány u.4 Stangli Pékáru, Batthyány u.62. Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4. Napos Mezı Pékség a természetes minıség. Impresszum: HírBİség, megjelenik negyedévente 300 példányban, Felelıs kiadó: Bı Község Önkormányzata, 9625 Bı, Széchenyi u. 70 Tel.: (94) Honlap: Felelıs szerkesztı: Horváth Tibor alpolgármester, A lapszám szerkesztésében részt vettek: Babos Nóra, Dr. Galiotti Csabáné, Lengyel Anikó, Szabóné Bognár Matild, Vincze Veronika. 8

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 15. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 10-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a közmővelıdési tevékenységrıl, javaslat a 2010. évi közmővelıdési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2014. január - július

2014. január - július Fábiáni 2014. január - július Polgármesteri beszámoló Más szemmel... Az Iskolánkról A Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda életéből TARTALOM: Nyugdíjas Klub Az Erzsébet Otthon életéből Fábiánsebestyén Gyermekeiért

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény (TONI) Az utóbbi években szinte megszokott módon újabb szervezeti változások

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE SAJÓKERESZTÚR Önkormányzat Képviselıtestületének és Bizottságainak 2009. évi MUNKATERVE (tervezet) Az Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadta. /2008. (I..) számú határozatával Sajókeresztúr, 2009. január

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor Alsónémedi Önkormányzat Megválasztott Polgármesterétıl Szám: /2010. M E G H Í V Ó A 2010. október 03-án megválasztott Képviselı-testület alakuló ülésére 2010. október 18-án hétfın 18 órakor kerül sor,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2014. augusztus - december TARTALOM: Általános Iskola és Alapfokú

2014. augusztus - december TARTALOM: Általános Iskola és Alapfokú Fábiáni 2014. augusztus - december TARTALOM: Polgármesteri beszámoló Sajtóközlemények Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda életéből Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

November 27. Műsor: Pallavicini Sándor Általános Iskola alsó tagozatos diákjai Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

November 27. Műsor: Pallavicini Sándor Általános Iskola alsó tagozatos diákjai Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói November 27. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Hüvös László, a Pallavicini Sándor Általános Iskola igazgatója Pallavicini Sándor Általános Iskola alsó tagozatos diákjai Térségi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben