ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM JANUÁR ÚJSÁG Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL. Tisztelt Lakosság! A képviselő-testület december hónapban kettő ülést tartott. Munkaterv szerinti ülésére december 15-én került sor. Az ülésen nyolc képviselő vett részt. Az 1./ napirendi pontnál döntöttek a menetrendszerinti helyi autóbusz pályázat elbírálásáról. Négy pályázat érkezett. A képviselő-testület a helyi személyszállítás biztosításával január 1-től december 31-ig, a Régió Kft.-t (8083. Csákvár Berényi u. 2072/11 helyrajzi szám) bízta meg. Az önkormányzat által fizetendő éves költség hozzájárulás összege bruttó nyolcmillió-háromszáz-negyvenezer forint. A pályázók közül ezen cég ajánlata volt a legkedvezőbb. A 2./ napirendi pontnál elfogadták a Közalapítvány az Arany János Általános Iskoláért munkájáról szóló tájékoztatót. A 3./ napirendi pontnál tárgyalták és fogadták el a Szentmártonkátai Könyvtárért alapítvány munkájáról szóló tájékoztatót. A 4./ napirendi pontnál elfogadták a helyi Sportkör éves sport tájékoztatóját. A következő napirendi pontnál tárgyalták a Napköziotthonos Óvoda vezetőjének kérelmét, amelyben az intézményvezető asszony kérte, hogy a dajkai álláshelyet betölthesse. A képviselőtestület a költségvetés tárgyalásakor visszatér a kérelemre. Jelenleg rehabilitációs foglalkoztatott dolgozó látja el a munkát. A 6./ napirendi pontnál az önkormányzati intézményekből a folyékony hulladék elszállítására négy vállalkozótól ajánlatok bekérésére került sor. Kettő vállalkozó nyújtott be ajánlatott az egyik vállalkozó bruttó 800Ft/m3 áron, a másik Magoss Györgyné vállalkozó 563Ft/m3 áron vállalta a munka elvégzését. A képviselő-testület a kedvezőbb ajánlatot fogadta el, így Magoss Györgyné vállalkozó december 31-ig szállítja el az intézményekből a szennyvízet. A 7./ napirendi pontnál döntöttek arról, hogy az állatok tartásáról szóló 14/2009.(VI.03.) önkormányzati rendeletet nem módosítják, de felkérték a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat a gazdákkal. A 8./ napirendi pontnál elfogadták az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2010.(VII.09.)rendelet módosítását. A rendelet módosítása az alábbi: Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2010.(VII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról. Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 35. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet az alábbi 3/B. -al egészül ki: 3/B. (1)Az önkormányzat az Szt 37. (1) bekezdés d) pontjában leírt felhatalmazás alapján az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel: a)az ügyfél írásos kérelme, valamint a kérelméhez csatolt Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának igazolása alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságból átkerülhet a rendszeres szociális segély jogosultsági körbe, amennyiben esetében legalább 40%- os egészségkárosodás áll fenn. Az ügyfél írásos kérelme, valamint a kérelemhez csatolt nőgyógyászati igazolás alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságból átkerülhet a rendszeres szociális segély támogatási formába, amennyiben várandós. Aki a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton alkalmatlannak minősül írásbeli kérelemre a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságból átkerülhet a rendszeres szociális segély támogatási formába. 2. (1)E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendeletben a bérpótló juttatás helyett foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell érteni. Szentmártonkáta, december 15. Fodor Zoltán polgármester

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Záradék: E rendelet kihirdetésre került október 16. Szentmártonkáta, október 16. A 9./ napirendi pontnál a védőnői körzet területét kiegészítették. A 10./ napirendi pontnál döntöttek arról, hogy a gyermekorvosi körzetben október 31-ig Dr. Laczkó Katalin gyermekorvos látja el a munkát. Felkérték a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, a Szociális és Egészségügyi Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy folytassanak tárgyalásokat Dr. Nagy Erzsébettel a gyermekorvosi körzet vállalkozásba történő átadása végett. A 11./ napirendi pontnál elfogadták a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását. A következő napirendi pontnál jóváhagyták a képviselő-testület I. félévi munkatervének. A munkaterv az alábbi: Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkaterve január óra 1./ Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása. 2./ A bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok elmúlt évben végzett munkájukról. Előterjesztők:bizottsági elnökök 3./ Gyermekorvosi körzet vállalkozási formába történő működtetéséről döntés február óra 1./ Önkormányzat és intézményei 2011.évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás. 2./ Tini egyesület megalakítása ügyében a megállapodás jóváhagyása március óra 1./ A rendőrség munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: Lajmer György kapitányság vezető 2./ A tűzoltóság munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: Torba Csaba tűzoltó parancsnok 3./ A Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló. Előterjesztő:Dr.Illés Zsuzsanna 4./ Az állatok tartásáról szóló 14/2009. (VI.03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztő:Dr.Illés Zsuzsanna 5./ Korlátolt felelősségű társaság alakításáról döntés. Előterjesztő:Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke április óra 1./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról. beszámoló, rendeletalkotás. Előterjesztő:Fodor Zoltán polgármester 2./ A Fogorvosi Szolgálat tevékenységéről tájékoztató. Előterjesztő: Dr. Szecső András fogorvos 3./ Az I. számú vegyes háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: Dr. Tutz Gyula háziorvos 4./ A II. számú felnőtt háziorvosi körzet munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: Dr. Valki Ferenc Dániel háziorvos 5./ A gyermekorvosi körzet munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: gyermekorvos 6./ A község gyámhatósági feladatairól beszámoló. Előterjesztő: május óra 1./A Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról beszámoló. Előterjesztő: intézményvezető 2./ A Polgárőrség munkájáról tájékoztató. Előterjesztő:Hajnal Antal vezető 3./ A község civil szervezeteinek, klubjainak munkájáról tájékoztató. Előterjesztő: a civil szervezetek vezetői 4./ Arany János Általános Iskolában lévő büfé üzemeltetésére pályázat kiírása. Előterjesztő:Fodor Zoltán polgármester 5./ A falunapon és búcsún vidámparki tevékenyég ellátására pályázat kiírása Előterjesztő:Fodor Zoltán polgármester június óra 1./ A képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása. A 13./ napirendi pontnál elfogták a tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekről. A 14./ napirendi pontnál támogatták Lajmer György r. alezredes úr kinevezését a Nagykátai Rendőrkapitánynak. Zajacz Ágnes rendőrkapitány asszony december 31-gyel nyugdíjba vonult. A tűzoltóság kérelmében, melyben tűzoltó hőkamera vásárlására kértek anyagi hozzájárulást a képviselő-testület januári ülésén dönt. A következő napirendi pontnál módosították a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló helyi rendeletet. A rendelet módosítás a következő: Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 17 (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet 4. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. 2. A rendelet 4.. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A tiszteletdíj minden hónapot követő hó 15 napjáig kerül kifizetésre. 3. (1) A rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 22/2011.(IX.21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Szentmártonkáta, december 15. Záradék: Fodor Zoltán polgármester E r end el et ki hir d etésr e k er ül t 2011.december 16-án. Szentmártonkáta, december 16. A következő napirendi pontnál a Tápió- Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás a

3 2012. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 házi segítségnyújtás szakfeladat ellátásához évi működési hozzájárulásként ,-Ft-ot kért. A képviselők úgy döntöttek, hogy a kérelemről a társulás tételes költségvetésének és a évi szerződés átnézése után döntenek, várhatóan a január 26-i ülésén január 1-gyel a II. számú védőnői körzet védőnője, Kiss Ágnes áthelyezését kérte Szentlőrinkátára, így a képviselő-testület pályázatot írt ki a védőnői állásra. A pályázat az alábbiakban közöljük: Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254.Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az II. számú védőnői körzetben Védőnői állás betöltésére. A közalkalmazotti szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, három hónapos próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A mu n k a v é g zé s h e ly e : Szentmártonkáta, Rákóczi út 83. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a község közigazgatási területén a jogszabályban meghatározott védőnői feladatok ellátása az II. számú védőnői körzetben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény vonatkozik. Pályázati feltételek: - büntetlen előélet - tizennyolcadik életévét betöltése, - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, Szeretném Önöket tájékoztatni a évben történt fontosabb beruházásokról, illetve pénzügyi eseményekről. Mint Önök előtt is köztudott, októberében megalakult az új Testület. Mindenki nagy ambícióval, hatalmas lelkesedéssel indult neki a 4 éves ciklusnak. Ez - egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékű elismert oklevél. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázattal kapcsolatban- testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: január 19. (csütörtök) A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c. szám címre történő megküldésével. A pályázattal kapcsolatosan további információt Fodor Zoltán polgármester nyújt, a 29/ es vagy a 06-20/ ös telefonszámon. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: A pályázatot Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésén bírálja el, az illetékes bizottság javaslatát követően. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására. TISZTELT LAKOSSÁG! a lendület végül is egész évben jellemezte az Önkormányzat Testületét ben még nem sejtettük azt, hogy milyen nehéz év elé nézünk. Ekkor még nem tudtuk azokat a dolgokat, amik a 2011-es év költségvetésének kialakításakor tisztázódtak előttünk. Ugyanis ekkor A pályázat elbírálásának határideje: január 26. A pályázati kiírás további közzétételének helye: - - az önkormányzat hirdetőtáblája A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: december 24. A képviselő-testület utolsó, rendkívüli ülését december 28-án tartotta. Egy napirendi pont volt, melyben jóváhagyták a Tápiómenti Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulás része hatmillióhatszázötvenkettőezer-kettőszázötvenöt forint kifizetését. Egyúttal felkérték Kovács Ferenc elnököt és Kovács Norbert projekt menedzsert, hogy a január 26-i ülésen számoljanak be a munkájukról, valamint írásbeli beszámolót is kérnek a Társulás költségvetéséről. Tisztelt Lakosság! A decemberi újságban tájékoztattam Önöket arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésre kerülnek. A közeljövőben konténerek elszállítása megtörténik, így kérjük Önöket, hogy oda hulladékot ne rakjanak. A házhoz menő hulladék begyűjtés továbbra is működik. Mindenki ingatlanába bedobtuk a Hírlevelet, mely a szelektív hulladékbegyűjtésről szóló tájékoztató. A tájékoztató tartalmazza a évre vonatkozó szállítási naptárat is. Aki esetleg nem kapott Hírlevelet a Polgármesteri Hivatalban (tel.29/ ) Kiss Istvánnál elérhető. A képviselő-testületi meghívók, könyvek, rendeletek elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. derült fény arra, hogy ennek a Testületnek kell kifizetni a Bacsó Béla úti orvosi rendelő felújítása utáni Ft-ot, a Szemünk Fénye kötelezettség vállalást, ami Ft, a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat felé a Ft-ot, valamint egy

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január vállalkozó elvégzett munkája után az Ft-os tartozást. Ez összességében Ft. Ez, hogy miért alakult így, erre nem kívánnék kitérni. Ezeket a dolgokat még tetézte az, hogy az Önkormányzat állami normatívája Ft-tal lett kevesebb, mint az előző évben, és kötelezővé tették a csökkent munkaképességűek alkalmazását, ami Ft plusz költséget jelentett. Ez újból Ft mínuszt generált. A két összeg együttesen Ft, ezt örököltük mi. Ezekkel a kilátásokkal fogtunk neki a 2011-es évnek. Eldöntöttünk azt, hogy szakértőt fogadunk (Bodor Ferenc), aki az iskolát, az óvodát valamint a könyvtárat fogja felülvizsgálni. A vizsgálat eredménye igazolt bennünket, hisz az iskola és az óvoda költségvetésében éves szinten Ft-ot, az iskola, illetve könyvtár összevonásán éves szinten Ft-ot mutatott ki, mint megtakarítási lehetőséget. Itt szeretném megjegyezni, hogy véleményem szerint az iskola illetve könyvtár összevonást már évekkel ezelőtt meg kellett volna lépni. Ugyanis beigazolódott az, hogy a beolvadással a könyvtár ugyanúgy, ugyanolyan szinten tud működni, mint eddig. Az iskolánál illetve az óvodánál kimutatott Ft-ból természetesen az intézményvezetőkkel történő egyeztetés után jelentősen elvontunk. Továbbá pénzzé tettük az ÉMÁSZ részvényeinket, amiért Ft-ot kaptunk, felbontottunk egy személyre szóló biztosítást, amiért Ft-ot kaptunk, és év közben sikerült eladni a búcsú tér megmaradt részét, Ftért. Ezekből az eladásokból jött be, mint látják, Ft, a további hiányzó részt az iskolánál, óvodánál, illetve iskola-könyvtár összevonáson tudtuk megspórolni. Ennek köszönhetően a mínuszt nullára tudtuk hozni. Az előző ciklusból itt maradt számunkra egy megnyert pályázat (Faluközpont felújítása), amit tudomáson szerint viszsza akartak utasítani, forráshiány miatt. A mi Testületünk vállalta azt a kockázatot, hogy akár hitelfelvétel árán is, de megcsináljuk a Faluközpontot. Véleményünk szerint a megnyert Ftot bűn lett volna visszautasítani. Mint utólagosan kiderült, hitelfelvétel nélkül meg tudtuk oldani ezt a nehéz feladatot. Következő nagyobb beruházásunk az Arany János Általános Iskola tetőfelújítása illetve a felső szint nyílászáró cseréje volt, ami Ft-ot emésztett fel. Különböző kisebb fejlesztéseket is tudtunk végezni, mint például a temető hűtő megvásárlása, a Bacsó Béla úti orvosi rendelő bútorzatának vásárlása, a Battha Sámuel utca szélesítése (parkoló), stb., amik teljes mértékben önerős kiadások voltak. Ezek a beruházások mellett, természetesen működtetnünk kellett az összes intézményt, amit maradéktalanul meg is tettünk, hiszen év közben nem történt semmilyen fennakadás sem a tanításban, sem az óvodai nevelésben. Gondolok itt olyanra, mint amiket a tv-ben, rádióban napról napra látni, hallani, hogy nem tudják fizetni a gáz számlát, villany számlát, illetve a fizetéseket. Nálunk KÖZÉLETI HÍREK ilyen problémák nem léptek és véleményem szerint nem is fognak fellépni. Azt viszont ki szeretném hangsúlyozni, hogy a jövőbeni kilátások sem rózsásak, hisz már most küldték az előzetes értesítésben, hogy az SZJA átengedett része a 2012-es évben Ft-tal kevesebb lesz. De erről nem akarok még most beszélni, hisz ez a jövő év feladata. Az viszont tény, hogy a december 30-ai állás szerint Ft pénzmaradvánnyal megyünk át a 2012-es évbe. Összességében, véleményem szerint nagyon eredményes évet zártunk, amit köszönök Szentmártonkáta lakóinak, az Önkormányzat illetve az intézmények vezetőinek és dolgozóinak. Az Önkormányzat Testületének ezt azért nem köszönöm meg, mert véleményem szerint ez a kötelességünk, viszont azt ki szeretném hangsúlyozni, amiért a magam, illetve a Pénzügyi Bizottság nevében hálával tartozok, hogy egész évben megbíztak bennünk, és minden javaslatunkat kisebb-nagyobb vita után, de azért elfogadtak illetve szavazatukkal támogatták. Szerintem továbbra is kizárólag ugyanilyen összefogással, ugyanilyen segítőkészséggel egymással szemben fogunk tudni előrejutni, fejlődni, gyarapodni. Utólagosan minden szentmártonkátai lakosnak sikerekben, egészségben gazdag boldog új évet kívánok! S Z E L E K T Í V E N S Z E N T M Á R T O N K Á T Á N A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Szentmártonkátán március 1-jétől vezette be házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerét, mely lehetővé tette az újrahasznosítható, illetve komposztálható hulladékok teljes körű gyűjtését. A korszerű, házhoz menő szelektív gyűjtés során a lakosok részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű felirattal, ábrákkal illetve cégjelzéssel ellátott zsákokban gyűjthető a csomagolási műanyag, papír, fém illetve italos karton hulladék, a zöld színű emblémával ellátott zsákok pedig a komposztálható hulladékok gyűjtésére szolgálnak. A gyűjtés komfortos megoldásnak bizonyul, hiszen a Povázson László p.b. elnök lakosoknak csak az ingatlanuk elé kell kihelyezni havonta egy alkalommal az újrahasznosítható, az áprilistól decemberig terjedő időszakban pedig kéthetente egy alkalommal a komposztálható hulladékokat a szelektív hírlevélben meghirdetett időpontokban és módon. HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS IDŐPONTJAI Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékok (csomagolási műanyag, fém, papír, italos karton) házhoz menő gyűjtése első negyedévéig az alábbi időpontban történik:

5 2012. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 FIGYELEM! A 2012-es év hulladékgyűjtési naptárát tartalmazó szelektív hírlevelek december hónapban kerültek elhelyezésre a háztartások postaládájába! január 10. (kedd) február 14. (kedd) március 13. (kedd) A házhoz menő szelektív gyűjtés 2012-es évre vonatkozó teljes gyűjtési naptárát keresse szelektív hírlevelünkben és a honlapon! KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok Fontos tudnivaló: A komposztálható hulladékok utolsó gyűjtési időpontjában biztosított zöld cserezsákokat kérjük, gondosan őrizze meg, mert gyűjtőjáratunk csak tavaszán indul újra! A KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok első gyűjtési napja évben: április 7. (szombat) Védőnőre támadtak Szentmártonkátán! Családlátogatásra érkezett a védőnő, az általános iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősével, előzetes telefonos megbeszélés alapján G.Gy.-hez. A probléma forrása, hogy G. Gy. gyermekei hajában, több ízben találtak élősködőket, amiért a gyermekeket hazaküldte a védőnő. A házhoz érve G. Gy-né felelősségre vonta a védőnőt, amiért hazaküldte a gyerekeit, majd pedig G.Gy-vel keveredett rövid szóváltásba a védőnő, mely során G.GY két alkalommal, ököllel arcon ütötte a védőnőt, aki ennek következtében a földre zuhant. G.Gy. ellen, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Nagykátai Rendőrkapitányságon. Az elkövetőt, a Bíróság gyorsított eljárás során 2 év 6 hónapra felfüggesztett 1 év szabadságvesztésre ítélte. KÉK HÍREK Köszönet Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a szentmártonkátai állatorvosi rendelő (Petőfi u.26.) építésében. Rendelő szentelő ünnepségünket Vizi Zsuzsanna református lelkipásztor tartotta, jén. A 127. zsoltár szavai szolgáltak alap igéül: Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Páratlan érzés volt megtapasztalni ennek a bibliai igének a gyakorlati megvalósulását. Községünk lakosai összefogtak, és sokaknak az áldozatos munkája kellett ahhoz,,hogy a tervekből valóság legyen. Hivatalos nyitás februárban lesz. Dr. Héjja Imre Dr. Héjjáné Angeli Vivien állatorvos zoológus Szentmártonkátai eredmények Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szentmártonkátán a március 1-től november 30- ig terjedő időszakban a település összes háztartására vetítve 7,2 kg újrahasznosítható és 29,1 kg komposztálható hulladék került begyűjtésre házhoz menő szelektív gyűjtés keretén belül! Ez a mennyiség bizonyítja, hogy a lakosság nyitott a környezetvédelmi kezdeményezésekre és mind többen élnek a szelektív gyűjtés lehetőségével. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, mely nagyban hozzájárul a szelektív hulladékgyűjtési rendszer zökkenőmentes, eredményes működtetéséhez! A házhoz menő gyűjtés továbbra is folytatódik, melyben minden szentmártonkátai háztartás részt vehet a szelektív hírlevélben olvasható tudnivalók szerint. Gyűjtsünk együtt szelektíven 2012-ben is! Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. További információ: tel.: 53/ honlap: Bár még enyhe a tél, a fagy nem várat magára sokáig! A tél beköszöntével ismét gyarapodtak a bejelentések, az egyes erdőrészleteken történt illegális fakivágások tekintetében. Több bejelentés érkezett Nagykáta valamint Szentmártonkáta területéről összesen több mint 100 mázsányi fát tulajdonítottak el mintegy Ft értékben az elmúlt két hétben. Ugyanakkor a lakosság segítségével csakúgy, mint a múlt év során- most is kerültek elkövetők rendőrkézre. A.Gy. 21 éves szentmártonkátai lakos ellen szabálysértési eljárás indult az általa beismert nagykátai erdőrészletből kivágott és eltulajdonított akácfák ügyében. Továbbra is számítunk a lakosság segítő közreműködésére! Érdemleges információ esetén hívja azonnal a 06-29/ , vagy az ingyenesen hívható 107 és 112 telefonszámokat! Nagykáta Rk.

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január Köszönetnyilvánítás Szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik szeretett Édesanyánk Dósa Kálmánné temetésén részt vettek, és mély gyászunkban osztoztak. Szeretnénk megköszönni a Baráti Kör részvételét. Szeretnénk megköszönni Andinak a gondozónak az odaadó munkáját éveken keresztül. Köszönettel A gyászoló család KÖSZÖNET MAKA JÁNOSNAK Az ember társas lény, tanultuk az iskolában. Életünk során ezt meg is tapasztalhattuk. Igazán boldogok: hozzánk hasonló, azonos gondolkozású, törekvésű emberekkel, barátokkal, társakkal lehetünk. Így alakulhatott ki községünkben szép szívességgel a körök, klubok, egyesületek. Bennük jó az együttlét, a közös célokért való munka, a vidám órák kedvességének megragadó alkalmai. A Nyugdíjasok Klubja gazdag múltra tekinthet vissza. Az ifjabb és idősebb nyugdíjasok szépen összehangolódva tevékenykednek. Évek hosszú idején át teremtették meg hangulatok, kedves együttlétek sorát, így űzve el az alkonyodó élet gondjait, szorongásait. A sok-sok emlékezetes alkalom megszervezője, kigondolója, irányítója, klubunk vezetője már csaknem egy évtizede a tettre kész, jóra törekvő, derűs, fáradhatatlannak ismert Maka János. Nyolc év óta végzi az irányítás, nehéz munkáját, mindnyájunk örömére, megelégedésére. Személyében rátermett, megbecsült vezetője volt klubunknak. Sajnos, ezt most így, múlt időben kell mondanunk, mert a testi-lelki energiáját nem kímélő vezető, bizony elfáradt. Maka János szempontjait elfogadva szomorúan bár, de mégis el kell Tőle búcsúznunk, mint irányítótól. Ebben a nem kívánt helyzetben, hálás szívvel mondunk köszönetet Maka Jánosnak, a tagság minden egyede nevében a nyolc év sok-sok szép alkalmáért, azért a gondosságért, szeretetért és együttérzésért, amellyel klubunk alkalmait megteremtette és derűs, kedves órákkal KULTURÁLIS ÉS EGYHÁZI HÍREK ELTÉRŐ TANTERVŰ TAGOZAT HÍREI December 1-jén újra sikerült eljutnunk a Fényszóró Alapítvány által rendezett gálaműsorra a Fővárosi Nagycirkuszba. Az alapítvány segítségével jutottunk el erre a rendezvényre, jótékonysági célból 35 ingyen jegyet kaptunk. A műsorban szerepelt mazsorett bemutató, Csepregi Éva és Végvári Ádám, a gála sztárvendége Vastag Csaba énekes volt. A műsor második részében a Kínai Cirkusz fergeteges akrobata műsorát nézhettük meg. Gyönyörű, színvonalas látványban volt részünk, egy felejthetetlen délután emlékével gazdagodtunk mindannyian. Ebben a tanévben december 9-én ünnepeltük a Fogyatékos Emberek Világnapját, immár ötödik alkalommal. A Mikulásvárás jegyében töltöttük el ezt a napot. gazdagított mindnyájunkat. Köszönjük, hogy ébren tartotta bennünk az érzést, hogy idős korban, nyugdíjasként is örüljünk az életnek és tudjunk egymás és mások számára is örömszerzők és áldott példák, lenni. Szívből köszönjük az elmúlt esztendők lelkiismeretes és odaadó munkáját! Hálánk virágai mellé elhelyezzük a jókívánságok szép csokrát is. Áldja meg Isten Maka Jánost sok örömmel, boldogsággal, hosszú, szép élettel, jó egészséggel, családjával és szeretteivel együtt. Kívánjuk, hogy a jövőben is legyen közöttünk és velünk együtt örüljön, tervezzen és érezze jól magát alkalmainkon a Nyugdíjas Klub közösségében. Hálával, köszönettel és elismeréssel: A Nyugdíjas Klub tagjai Tanulóink kézműves foglalkozásokon vettek részt, karácsonyi díszeket készítettek, mézeskalács figurát díszítettek valamint vidám motívumokkal arcfestést kérhettek. Játékos vetélkedő keretében tanulóink kipróbálhatták a vakjárást, békafogót és a Mozgáskotta fejlesztő játékot. A nap befejező programja a Mikulás érkezése volt. Megszeppenve hallgatták a Mikulás intelmeit, és örömmel fogadták el a meglepetés csomagot. December 16-án az utolsó tanítási napon került sor a karácsonyi rendezvényünkre. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Meghitt hangulatban telt el a délelőtt. Gyönyörűre sikerült a fenyőfánk, amire mézeskalács figurák kerültek. A gyerekek színvonalas műsora után karácsonyi

7 2012. január SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 zsúrt rendeztünk. Nagy élményt jelentett a karácsonyi torták elfogyasztása. Köszönjük támogatóink segítségét, akik révén színvonalasabbá váltak ezek a rendezvényeink: Napsugár Egyesület, Kele Sándorné, Török Imre, Csaba Hajnalka, Danyi Róbert, Dobozi Illésné, Rada Sándorné, Utasiné Gabi Hortiné Velkei Márta munkaközösség vezető VEZETŐSÉGVÁLASZTÁS SZENTMÁRTONKÁTÁN A NYUGDÍJAS KLUBNÁL január 07-én a Nyugdíjas Klub pótszilveszteri rendezvényén új vezetőséget választott a tagság. Az addigi vezetőség már előbb jelezte, hogy szeretnék átadni az irányítást fiatalabbaknak, Ők már megfáradtak, ezután csak simán tagok szeretnének lenni. Tehát január 7-én vezetőségválasztás volt a Nyugdíjas Klubnál. Nagy többséggel, mondhatni úgy is egyöntetűen megválasztották vezetőnek Lesti Bertalant. Elnökhelyettes Gyurica Ildikó lett. A pénzügyek kezelője Baloghné Zornánszki Marika lett. Az új, megválasztott vezetőség nevében az elnök megköszönte a leköszönő vezetők, Maka János elnök, Rácz Pál elnök helyettes és Balogh Jánosné Panni eddigi munkáját és kérte további segítő támogatásukat. Az est hátralévő részében megbeszélték a tagság 2012-es programját, annak végleges tartalmáról egy későbbi újságban fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Ugyanakkor úgy döntött a klub tagsága, hogy felhívást tesz közzé, ami alapján várunk minden olyan embert a klub tagjai sorába, aki szereti a közösségi életet, és még más klubok felé nem kötelezte el magát. Tisztelettel: Lesti Bertalan Nyugdíjas Klubvezető A Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik ben is támogatták alapítványunkat, és lehetővé tették könyvtárunk színvonalasabb működését. Továbbra is várjuk adományaikat! Adószámunk: Újév! Óh, jövel! Karjaid át, mért nem ölel?..., Végre, szívből, igazán?!..., Egyre múlnak, évek, századok. És legtöbbször, arculcsapást kapunk. Kérünk, vedd el tőlünk, A profán Sors, méltatlan ostorát???. Újév! Óh, jövel?! Joggal kérünk: Végre, szelíd szívvel. Szellemvezérelt, gyógyító Lélekkel?! Hiszen, megbűnhődtük már, a nem létezőt is. Lehessünk végre, szeretett gyermekeid? Őrizzen meg a beléd vetett Hit? Tekints reánk, mi áldozánk. Védd meg hazánkat is?!..., Újév! Óh, jövel? Tégy csodát, jóakaratú híveiddel. A Hon-ért, egymásért, legyünk Egy Szív és Lélek?! Mert különben elvész, teljes Mindenünk. Ne álljanak szemben, a sorsok és Én-ek. Hasson át mindenkit, a Szent Köz-érdek Újévhez Adj teljes önzetlenséget. Uram maradj velünk?!. Újév! Óh, jövel? Maradandó, igaz szeretet fényeivel, Töltsd be, egész Valónkat. Engedd kiteljesedni a Jóakarókat. Az összesség legyen mindig az első. E pozitívumot kéri, a humán szív benső. Leborulva, kérve kérjük, Örök Mindenhatónkat?!..., E gondolatok esdeklő soraival Szólok, minden Magyarhoz, ki hallva-hall! Kérjük? Lásson, és ne csak nézzen?! Bármely nagy értékű Judás-i pénzen, Ne legyen ingatható! Védje, Ősi Honát. Hiszen, azonos nyelven beszélünk. A legszebben. Tudhatják, mindenki ellenünk!!! A születéstől, a halálig; vérrel is védjük a HAZÁT. Szentmártonkáta, január óra 20 perckor. Komjáthy Tivadar Tamás költő, nemzeti közíró, nemzetőr dandártábornok

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG január ELVESZETT! 2011 DECEMBER 16. ELVESZETT, EGY HÁROM HÓNAPOS ROTTWEILER SZUKA KÖLYÖKKUTYA. CHIPPEL VAN ELLÁTVA, A FARKA NINCS LEVÁGVA. KÉRNÉM, A BECSÜLETES MEGTALÁLÓT, HOGY JUTALOM ELLENÉBEN KERESSEN AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON: KÖSZÖNETTEL: SKODA FERENC HIRDETÉSEK Termőföldet vásárolnék Tel.: Kedves Olvasók! Következő újságunk februárban jelenik meg. Kérjük, hogy rövid, közérdekű észrevételeiket február 5-ig küldjék el a címre, vagy hozzák be a könyvtárba. Kissné Pásztor Éva Felelős szerkesztő Valentin napi bál február 11-én Helye: Arany János Általános Iskola tornaterme Belépőjegy: 2500,- Ft, ami tartalmazza a vacsorát Retro DISCO Jegyek kaphatók: Povázson László, Skoda Ferenc, Bodor András, Bartucz Zoltán, Mazsola ABC, Felelős kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelős szerkesztő:kissné Pásztor Éva - Engedélyszám:571/ Megjelenik: 1800 példányban

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, 2012. OKTÓBER ÚJSÁG Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER ÚJSÁG Gazdag Erzsi: Karácsony Szól a csengõ, száll a dal. Itt van a Karácsony. Arany csillag tündöklik a fenyõfaágon. Békés, meghitt karácsonyi

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára.

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára. XXIV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. május Megnyitották az új Halászkert Hotelt Tovább bővült Badacsony szolgáltatása Ünnepélyes keretek között megnyitották és megáldották

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Bata József polgármester 1 Tisztelt Lakosság! Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben