Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi szakmai munkájáról 3. Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 4. Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és ügyeleti megállapodás felmondásáról szóló határozat módosításáról 5. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 6. Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 7. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadásáról Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, 2., 3. napirendhez meghívottak: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 3. napirendhez meghívottak: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Járási Gyámhivatal vezetője 4. napirendhez meghívottak: Orvosi Rendelő igazgatója 5. napirendhez meghívottak: Valamennyi intézményvezető 6. napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója 7. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója Fegyvernek, május 16. Tatár László polgármester

2 F e g yv e r n e k N a g yk ö zs é g P o l g á r m e s t e r e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület május 23-ai ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Április 27-én Kuncsorbán került megrendezésre a Kistérségi Vándorló Bográcsok Találkozója. Április 29-én LEADER közgyűlésen vettem részt. Május 2-án az OTP képviselőjével folytattam megbeszélést a II. félévi önkormányzati finanszírozással kapcsolatban. Május 6-án a Vöröskereszt képviselőjével egyeztettünk és értékeltük az eddig elvégzett munkát és a jövőbeni feladatokat. Május 6-án Rédai János Kuncsorba polgármesterével és Hajdú Gábor a Tiszamenti Regionális Vízművek igazgatójával tárgyaltunk Kuncsorba település csatlakozásáról az ivóvíz szolgáltatás vagyonkezelésbe adásáról. Május 8-án fogadónapot tartottam. Május 14-én Fegyvernek Nagyközség szolgáltatási területén kialakítandó szilárd hulladékválogató üzem létrehozásának lehetőségéről folytattam megbeszélést hulladékgazdálkodási szakemberrel. Május 16-án az Orvosi Rendelőben egyeztetésre került sor a háziorvosokkal, védőnőkkel, asszisztensekkel az elkövetkezendő időszak feladatairól. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: április hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 1 - köztemetés - - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - rendkívüli gyvt. Elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: évre tervezett ,- Ft Ebből április 30-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások április hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: évre tervezett ,- Ft Ebből: április 30-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges

3 Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : évi XXXVI. tv. a választási eljárásról évi XLI. tv. a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról, évi CLIX. tv. az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. módosításáról, évi LIV. tv. a rezsicsökkentések végrehajtásáról, évi LV. tv. a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. módosításáról. Fegyvernek, május 16. Tatár László polgármester

4 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatójától 5231 Fegyvernek, Felszabadulás 173. BESZÁMOLÓ A Képviselőtestület május 23-i ülésére, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének felnőtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai munkájáról. Tisztelt Képviselőtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 92/B. (1.) bek., d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Az éves szakmai munkáról az alábbiak szerint számolok be: I. AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ VÉGREHAJTÁSA: Legutóbb, a Képviselőtestület május 31-ei ülésén számolt be az intézmény a szakmai tevékenységéről: A Képviselőtestület a 68/2012 (V.31.) szám önkormányzati határozatával elfogadta a beszámolót, feladatot nem határozott meg. Az előző beszámolóban feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedések. a) Elektronikus nyilvántartási rendszerhez (KENYSZI) a meglévő számítógépeket átcsoportosítottuk. Az I. sz. Annaházi Klub és a Gyermekjóléti szolgálatnál nem jelent gondot a napi jelentési rendszer. Jelenleg az intézmény központi gépe és a családsegítő szolgálat számítógépe viszont teljesen tönkrement, átmenetileg az idősellátásból áthozott új számítógéppel oldjuk meg a problémákat. Továbbra is hiányzik viszont 2 számítógép a megfelelő munkavégzéshez. b) A családsegítő szolgálatnál a négyszemközti ügyintézés hiányosságait egyrészt az iroda átrendezésével, a két családgondozó részére külön telefonkészülékkel oldottuk meg, 2013-ban az épületen belül az igazgatói iroda új helyiséget kapott, különvált az ügyfélszolgálattól, ami tovább javította a jogszabály szerinti munkavégzést. c) A személyi feltételek hiányossága a nappali ellátásban és a családsegítő szolgálatnál volt számottevő, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának teljes körű ellenőrzése is kimutatott január 01-től + 0,625 fővel bővült az alkalmazotti létszám ezen a szakfeladaton, melynek eredményeként mindhárom Idősek Klubjában a klubgondozónők napi 7 órában lettek foglalkoztatva, amely már megfelel a jogszabályi előírásnak. A családsegítő Szolgálatnál a nyilvántartási rendszer miatt a napi nyitvatartási időt csökkentettük, ezáltal a családgondozóknak több idejük maradt a családlátogatásokra és az előírt dokumentációk vezetésére. II. AZ INTÉZMÉNY SZEREPE A HELYI ELLÁTÓRENDSZERBEN: 1

5 Az intézmény a településen egyedüli alapszolgáltatásokat nyújtó intézményként működik a szoc. tv. 57 (1) alapján. Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonaikban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az intézmény feladatellátása érdekében szoros együttműködést alakított ki többek között: - Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőivel - Törökszentmiklós Járási Kormányhivatal ügyintézőivel - háziorvosi szolgálattal, ápolási otthonokkal - átmeneti elhelyezést biztosító intézményekkel, helyi és környező ápolást-gondozást nyújtó intézményekkel - hajléktalan ellátást segítő intézményekkel, a nyíregyházi Periféria Egyesülettel - a törökszentmiklósi Kapocs A Mozgássérültek Segítésére Alapítvánnyal - Szolnoki Esélyegyenlőségi, Civil és Önkéntes Alapítvánnyal - Vöröskereszt szervezetével - helyi Katólikus Karitas szervezetével - pártfogói felügyelettel - Áldozatsegítő Szolgálattal - Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulással - Helyi Polgárőr Egyesülettel - Szolnoki Impulzus Egyesülettel III. AZ INTÉZMÉNYT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK: - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szoc tv.) - 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 9/1999 (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről - A 29/1993 (II. 17.) korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról - 321/2009 (XII.29) kormányrendelet a szociális szolgáltatók működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről - Módosított 257/2000 korm. rendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról. - 41/2012 (XI.28)EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról - 32/2012 (VI.01.) sz. helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet - A 226/2006. (IX.20.) Korm. rendelet a szociális intézmények szolgáltatók ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról (elektronikus nyilvántartási rendszer) 2

6 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK: évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és működésük feltételeiről AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI: A módosított Szt. 86 (2) bekezdése alapján Fegyvernek településnek az alábbi szociális alapszolgáltatásokat kell kötelezően működtetni: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - nappali ellátás időskorúak részére - gyermekjóléti szolgáltatás Fegyverneken az előírt alapszolgáltatásokat az Önkormányzat a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásával biztosítja, fegyverneki telephelyen a helyi lakosság számára. Az intézmény 3 telephelyen működtet Idősek Klubját, a jogszabály alapján 1 kötelező, a másik két Klub működtetése önként vállalt feladat. Az intézmény az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja fegyverneki telephelyein: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - SOS segélyhívó telefonrendszer - időskorúak nappali ellátása - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás (a szolgáltatásról külön beszámoló készül a gyermekvédelemmel együtt.) III. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK A fegyverneki intézményegység 4 telephelyen működik: 1.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Fegyvernek, Felszabadulás út ) I. sz. Annaházi Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás út ) II. sz. Újtelepi Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás út ) III. sz. Szapárfalui Idősek Klubja Fegyvernek, Ady Endre út 42. Tárgyi feltételek, eszközellátottság: 1. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Az épületen belül hiányzik a mozgáskorlátozottak számára kialakított vizesblokk, melyet a kormányhivatali ellenőrzés alapján december 31-ig ki kell alakítani, a mostani kliens WC-k helyén. A családsegítő szolgálat ügyfélirodájának a hiányosságai rendeződtek az igazgatói iroda áthelyezésével. Eszköz ellátottság: A szolgálat rendelkezik fő telefonvonallal, fax készülékkel, fénymásolóval, a családsegítő munkatársai külön telefonkészülékkel. A területi munkavégzéshez 1 db szolgálati mobiltelefon áll a családgondozók rendelkezésére. A gyermekjóléti szolgálat eszközellátottsága a jogszabályoknak megfelelő, viszont a családsegítésnél teljesen tönkrement a számítógép, a családgondozók a munkavégzéshez a központi 3

7 számítógépet használják. A székhely is ebben az épületben van, a családsegítő szolgálattal közös használatú a fénymásoló, a fax, és a számítógép. 2. Nappali ellátás (Idősek Klubjai) Mindhárom épület rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel, a I. számú Annaházi Idősek Klubja a felújítás eredményeként teljes mértékben kívül, belül megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. Lehetőség van a mozgáskorlátozottakon kívül látás és hallás fogyatékkal élők ellátására is. A II. számú Újtelepi és III. Szapárfalui Idősek klubjainak épület állapota viszont sokat romlott az elmúlt évben. Külső vakolat pótlás, felújítás szükséges. A mozgáskorlátozottak részére az épületbe jutás megoldott, a belső mozgáskorlátozotti vizesblokk hiányzik, melyet december 31-ig kell megvalósítani a szakmai terv szerint. Ennek hiányában az intézmény nem kap működési engedély a fentebb említett 2 telephelyre. 3. Házi segítségnyújtás A házi gondozó szolgálat részére a feladatellátáshoz a szükséges eszközök biztosítottak (segédmotorkerékpár, szolgáti kerékpárok, autómata mosógép, vérnyomás és vércukormérés készülékek, számítógép a napi elektronikus jelentéshez. 4. SOS telefonos segélyhívórendszer Székhelye a I. számú Annaházi Idősek Klubjában van a házi segítségnyújtással együtt. A szolgáltatáshoz rendelkezésre áll 2 db segélyhívásokat fogadó mobiltelefon, 1 db segédmotor kerékpár. A jelzőrendszeri koordinátor egyben a házi segítségnyújtás vezetője is, az ott rendelkezésre álló eszközök biztosítottak ennek a szolgáltatásnak a működtetéséhez is. Személyi feltételek: Fegyverneki telephelyen össz. foglalkoztatottak száma: Tényleges: 19 fő 19 fő Statisztikai: 14,565 fő 15,19 fő Változás: január 01-től a nappali ellátás jogszabályi követelménye miatt +0,625 fő létszám növekedés történt. Foglalkoztatás szerint: 19 főből 2 fő 8 órás (igazgató, SOS koordinátor-vezető házigondozó) 16 fő szakdolgozó, ebből 7 fő 7 órás (klubvezetők, klubgondozók, szociális segítő) 2 fő 7,5 órás (gyermekjóléti családgondozó) 4 fő 6 órás (házi gondozó) 1fő 4 órás (családgondozó) 3 fő gazdasági dolgozó Szakképesítés szerint: 4 fő főiskolai diploma 1 fő szakvégzett szociális munkás 1 fő általános szociális munkás 1 fő szociálpedagógus 1 fő óvodapedagógus 2 fő felsőfokú szociális szakképesítés 1 fő szociális asszisztens 1 fő mentálhigiénés asszisztens 4

8 2 fő középfokú egészségügyi szakképesítés 2 fő általános ápoló 8 fő általánosra épülő középfokú szakképesítés 8 fő szociális gondozói A dolgozók szakirányú szakképesítése a jogszabályoknak és munkakörüknek megfelelő. Jogszabályi megfelelés Személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2 sz. melléklete alapján Szakfeladat Hatályos Tényleges létszám Különbözet jogszabályi Teljes/fő Statisztika követelmény Étkeztetés 1 fő Házi segítségnyújtás 3,2 fő 4 fő 3,25 fő - Nappali ellátás 6 fő 6 fő 5,25 fő 0,75 3 Idősek Klubja Családsegítés 1,94 fő 2 fő 1,375 fő -0,565 (4,5óra) Gyermekjóléti 2,15 fő 2 fő 1,875 fő -0,375(3óra) Összesen 14,29 fő 14 fő 11,75 fő 1,69 fő Étkeztetés szakfeladat a nappali ellátáson belül működik, ezért a szakfeladaton nem szükséges főt foglalkoztatni. Minimális létszámhiány az alábbi szakfeladatokon jelentkezik: családsegítés: -0,565 fő (4,5 óra) gyermekjóléti:-0,375 fő (3 óra) nappali ellátás:-0,75 fő (6 óra) Összesen: 1,69 fő IV. A SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE Étkeztetés: A nappali ellátáson belül működik telephelyenként. A klubgondozók munkaidejükből napi 4 órát fordítanak a szakfeladat tevékenységeire. Az étkeztetés lebonyolítása továbbra is a lakóhelyhez legközelebb eső Idősek Klubjából történik, ami az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletnek megfelel. Jogszabály alapján a klubban étkezőket is az étkeztetési feladaton kell figyelembe venni, létszámuk 50 fő. A megállapodással rendelkezők étkeztetettek száma 189 fő, viszont a napi nyilvántartás szerint átlagosan 138 fő kér ebédet. Ez a létszám megfelel a tavalyi záró létszámnak és a évi tervezett normatívának. Szombati étkeztetést 50 fő igényel, amely a 2012 évinek megfelel, de az előző évekhez képest csökkenést mutat, amely az igénybe vevők szociális helyzetére vezethető vissza. Az ebéd házhoz szállítását 47 fő kéri, részükre 5 fő tiszteletdíjas gondozónő viszi házhoz a meleg ebédet. Ez a szám kevesebb mint az előző években. A Baptista Egyház gondozói az intézményből viszik az ebédet gondozottjaiknak. (6 fő), de az étkeztetési normatívát utánuk az intézményünk igényli Júliusában 20 fő étkeztetett után járó normatívát kellett lemondni, a jelenlegi létszám a tervezettnek megfelel. 5

9 Házi segítségnyújtás: Összesen 4 fő statisztikai: 3,25 fő 6 órás részmunkaidős gondozónő végez ápolási -gondozási feladatokat + 1 fő az SOS koordinátor 0,25 főben látja el a vezetői házi gondozói feladatokat is. A gondozónők 2012-ben átlagosan 36 főt, jelenleg összesen 41 főt látnak el, ami jelentős növekedést mutat az előző évekhez viszonyítva. Naponta 2012-ben átlagosan 17 főt, jelenleg 21 főt látnak el. Egy gondozónőre átlagosan 10 fő idős jut. Ez nem jelenti azt, hogy minden időshöz naponta menni kell, a munkaidő elosztása arányosan igazodik a gondozottak nehézségi fokához. A 41 fő ellátottból 14 fő igényel mindennapos 1-vagy 2 órás teljes gondozást, mindennapos teljes körű odafigyelést, a többiek heti 4 nap - 3 nap - 2 nap részgondozást igényelnek, ami csak egyes gondozási tevékenységek igénylését jelenti, pl.: vásárlást, ügyintézést vagy takarítási feladatokat, 1 fő rehabilitációs ellátásban részesül. Az Annaházi részen Újtelepi részen Szapárfaluban 11 fő 17 fő 13 fő kéri a házi segítségnyújtást I. negyedév Gondozási órák száma: 2800 óra 1100 óra, napi 4,3 óra gondozási idő A gondozottak átlagéletkora év közötti. A házi segítségnyújtás egy állandóan változó ellátási forma, a gondozott egészségi állapotának és szükségletének megfelelően változik a gondozási tevékenység. A gondozónők a hozzátartozó szerepét töltik be, a legtöbb esetben gyermektelen, vagy távollakó gyermekekkel rendelkező időseknél. Gondozási tevékenységek: Vásárlás, orvossal kapcsolattartás, gyógyszerbeszerzés és gyógyszerelés, ágyban fekvő beteg fürdetése, személyi higiéné biztosítása, az idős rehabilitációja, vérnyomás, vércukorháztartás ellenőrzése, hivatalos ügyek intézése, mentális gondozás, takarítás, mosás-vasalás. Az ellátás az idős és az intézmény közötti megállapodás szerint történik, figyelembe véve az állapotváltozásokat, a gondozottakkal közösen módosítjuk, az ellátott szükséglete szerint. A vezető házi gondozónő végzi a szakfeladat adminisztrációs feladatait, koordinálja a gondozási tevékenységeket és a tiszteletdíjas gondozónők munkáját. Szakértőként felméri az új igényeket, kapcsolatot tart a megyében működő kórházak szociális nővéreivel, ápolási otthonokkal, bentlakásos idős otthonokkal, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szervezetekkel, a hatékonyabb ellátás érdekében. A házi gondozónők havonta egyszer meglátogatják a csak étkeztetésben részesülőket, folyamatosan figyelemmel kísérik a területükhöz tartozó időseket és a gondozásra szorulókat. Gondozási tevékenységükről, napi munkaóráikról naplót vezetnek, amely alapján fizetik az idősek a gondozási díjat. Településünkön a Baptista Egyház végez házi segítségnyújtást, velük a kapcsolat jónak mondható. A működési engedély szerint 29 főt láthatunk el naponta, állami támogatást is csak ennyi fő után igényelhetünk, viszont a szociális törvény szerint elutasítani nem lehet, akinek a gondozási szükséglete a napi 4 órát nem haladja meg. 6

10 2012-ben 277 fő 80 éven felüli idősnek készítettük el és vittük ki az Önkormányzat karácsonyi csomagját. Az SOS segélyhívó telefon működtetésével párhuzamosan több új igénylő került a házi segítségnyújtásba, illetve 15 fő kéri a gondozottak közül az SOS telefon is. A megnövekedett ellátotti létszámot 2012-ben 2 fő közérdekű munkát végzett önkéntessel ban 2 fő szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező és 2 fő laikus segítő köz-foglalkoztatottal tudjuk ellátni. SOS segélyhívó telefon: Nem kötelező önként vállalt feladat március 01-től működik a településen, az önkormányzat támogatásával, a polgárőrség s az intézmény közös működtetésében. Első körben 60 készülék került bekötésre, a lakosság rászorultabb körében, amely később még 50 készülékkel bővült, melynek többsége mobil készülék volt. Több esetben került sor a sürgős, éles hívásra. Nagyobb részt sürgős orvosi ellátást kértek, két esetben életmentő volt. A szolgáltatás akadálymentesen működik ban újabb 20 mobil készülék került bekötésre, a rászorulókon kívül, többen megvásárolták a készüléket. Jelenleg 130 készülék van, ebből 106 készülék van bekötve. Egyre népszerűbb a lakosság körében, az igényeket folyamatosan ki tudjuk elégíteni, tervezzük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ráépítését, amellyel több, alkalmazottat lehet a rendszerbe beállítani. A használók 500 Ft-ot fizetnek szolgáltatási díjként, melyet a telefonszámlák díjának levonása után a polgárőrségnek utal át az intézmény. Nappali ellátás: Összesen 6 fő 3 fő részmunkaidős foglalkoztatott 7 órás klubvezető 3 fő részmunkaidős 7 órás gondozónő látja el a feladatot. A 3 telephelyen működő Idősek Klubjában 97 fő klubtagot látnak el a gondozónők a férőhelyszám 110%-át. A klubok hétfőtől szombatig tartanak nyitva, hétköznap 8-15 óráig, szombaton óráig. Napi nyilvántartás szerint 84 fő veszi igénybe a szolgáltatást. Az Idősek Klubjának alapfeladata az egyedül élő idős személy társas kapcsolatának kialakítása, a hiányos családi gondoskodás pótlása, és az egyedülléttel, magánnyal járó káros hatások megszüntetés, egészségügyi és higiénés viszonyok javítása. Ennek érdekében a klubvezetők folyamatosan szervezik a szabadidős programokat, előadásokat, az idősek kérését figyelembe véve. Kapcsolatot tartanak a családdal, háziorvossal. Nyílt napokat szervezünk, Hírmondóban tájékoztatjuk a lakosságot a programokról. Évek óta az idős korú lakosság minden rétege megtalálja a számára megfelelő szolgáltatást. Folyamatosan törekszünk újabb szolgáltatások, szabadidős programok szervezésére, újabb kapcsolatok kialakítására, a régiek ápolására. Az Idősek Klubjából történik az étkeztetés lebonyolítása. Biztosítjuk a rendszeres vérnyomás és vércukor mérést minden klubban. A fodrász szolgáltatása havi szinten van Szapárfaluban. A II. sz. Újtelepi Idősek Klubja ad otthont a Szapári Népdalkör próbáinak hetente egy alkalommal. A klubok nyáron is folyamatosan tartanak nyitva., nyitottan működnek, egyes szolgáltatásokat a település lakosságának is szervezünk, pl.: strandolás, védőoltások, ortopédiai szűrés, fodrászat. 7

11 A dolgozói létszámot az idősek klubjaiban 1-2 fő közfoglalkoztatott és önkéntesek foglalkoztatásával bővítjük ki, akik a technikai jellegű feladatokat végeznek, így több idő jut az idősek foglalkoztatására. Kiemelkedő programjaink: Június: - Bográcsolások, strandolások, fürdőzések - Szapárfalui Klub 30 éves évfordulójának zenés-táncos ünnepsége, Július: - Strandolás Kisújszálláson - Ortopédiai szűrés, gyógycipő készítés Szapárfaluban - Véradás Szapárfaluban Augusztus: - Bográcsolások, közös főzések, szalonna sütések klubbonként - Tüdőszűrésre szállítás autóval a Telepről, Szapárfaluból Szeptember: - Strandolás Kisújszálláson - Szalonnasütés a telepen - Ötórai tea rendezvény Annaházán Október: - Közös Idősek Napja a Művelődési Házban - Klubdélután - Ortopédiai szűrés, gyógycipő készítés Annaházán - Véradás Szapárfaluban November: - Névnapok, születésnapok ünneplése Klubonként. - Védőoltásra szervezés Szapárfaluban - Egészségügyi előadások szervezése mindhárom klubban December: - Mikulásvárás - Karácsonyi ünnepségek óvodások, iskolások bevonásával klubonként Február: Március: Április: Május: - Farsangi rendezvények Telepen és Annaházán - Téli fürdőzés Kisújszálláson - Nőnapi beszélgetés, összejövetel, vetélkedő Szapárfaluban - Húsvéti díszek, anyák napi ünnepséghez asztali- és függönydíszek készítése - Közös zártkörű Anyák Napja Ünnepség a Művelődési Házban, óvodások műsorával Az év további részében folytatjuk a változatos programjainkat az Idősek Klubjaiban. Készülődés: - Gödöllői kirándulásra - Bográcsolás Szapárfaluban, csak szapárfalusiaknak - I. sz. Idősek Klubjának 40 éves táncos-zenés évfordulójára - Nyári strandolásokra, fürdőzésekre. Családsegítés: 2 fő 1 fő 7 órás szociális segítő 1 fő 4 órás családgondozó végzi a feladatot. 8

12 A szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatással közös épületben működik, ellátási területe Fegyvernek közigazgatási területével megegyező. A beszámolási időszakban 3043 főnek nyújtottak segítséget a családgondozók. Ez napi szinten átlagban főt ügyfelet jelent, amely több mint az előző beszámolás időszakban A szolgáltatást 2 fő családgondozó végzi, 1 fő 7 órában felsőfokú szociális asszisztens, 1 fő 4 órában főiskolai szociálpedagógus végzettséggel. A szoc. tv. módosítása, átdefiniálta a tevékenység fogalmát, nagyobb teret kapott a családi problémák megoldásában való segítségnyújtás. A gyermekjóléti szolgálathoz hasonlóan jelzőrendszer kialakítását és működtetését írta elő a jogszabály, melyet a Hírmondóban jeleztük a lakosság felé. A beszámolási időszak tapasztalata is azt mutatja, hogy egyre nagyobb arányban fordulnak a családgondozókhoz családi konfliktusok megoldásában. A családgondozók az alábbi tevékenységekben nyújtanak segítséget a település lakosságának. Foglalkoztatottság: márciusától az aktív korúak ellátási rendszere átalakult. A beszámolási időszakban 17 fő, 55 éven felüli aktív korúak ellátásában részesülővel kötött együttműködési megállapodást a szolgálat. A Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülők is folyamatosan keresik fel a családgondozókat hivatalos ügyeik intézéséhez, április hónapban 262 fő kereste fel a szolgálatot napi szinten 12 főt jelent. A szolgálathoz fordulók egy részének valamilyen rendszeres jövedelemhez sikerül hozzájutni a családgondozók segítségével.az Impulzus Egyesülettel TÁMOP c.-09/2 "ELSŐ LÉPÉS A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉGBEN" közös pályázati program lezárult, az alacsony vagy elavult iskolai végzettséggel rendelkezők képzése és felzárkóztatása megtörtént, melynek részeként 12 fő tartósan munkanélküli átképzésre került sor. 2 fő, szociális gondozó és ápoló végzettséget szerzett, a többiek a 8 általánost fejezték be. A program mentora az egyik családgondozó volt. Hajléktalan ellátás: Jelenleg utcán élő, úgynevezett effektív hajléktalan nincs a településen, de hajléktalansággal veszélyeztetett, állandó lakóhelyén nem tartózkodó, család nélküli 10 személy van a szolgálat nyilvántartásában. Őket folyamatosan figyelik a családgondozók. A téli időszakban ellátásuk megoldásában kapcsolatot tartunk a Szolnoki Humán Szolgáltató Központ Krízis Szállójával, a Törökszentmiklósi Hajléktalansegítő Szolgálattal és a Nyíregyházi Periféria Egyesület telefonos Krízis telefonszolgálattal. Aki igényli az Idősek Klubjaiban étkeztetési, tisztálkodási lehetőség, a családsegítésnél tiszta ruha, ágynemű, életkezelési tanácsadás, hivatalos ügyekben segítségnyújtás biztosított számára. 2 fő részére önkormányzati szükséglakás áll rendelkezésre. A településen felbukkanó más településről átjövő hajléktalanok, ellátáshoz jutásában több esetben kellett intézkedni az elmúlt év során. Kiemelt figyelmet fordítottunk a téli időszakban a tüzelőre és egyéb segítségre szoruló lakosságra. Fogyatékkal élők: Segítséget nyújtunk a fogyatékkal élő emberek részére hivatalos ügyeik intézésében, rendszeres kapcsolattartás a gondnokoltakkal, a hivatásos gondnokaikkal, Törökszentmiklós Járási Gyámhivatal munkatársával, illetve a megyében működő fogyatékos és rehabilitációs bentlakásos intézményekkel. Segítséget nyújtanak a családgondozók a gondnoki elszámolásokkal kapcsolatban is. Kapcsolatot tartunk a törökszentmiklósi Mozgásfogyatékosok Segítésére Alapítvánnyal, a minél szélesebb körű segítségnyújtás érdekében. 9

13 Pszichológiai tanácsadás: Finanszírozási problémák miatt 2 hetente 4 órában van lehetőség pszichológiai tanácsadásra, amelyben foglalkoztatási és családi problémák miatt kérik a segítséget, kihasználtsága 100%- os. Egyre többen ismerik fel szükségességét a szolgálathoz forduló kliensek. Pártfogói tanácsadás: Az intézményben havi 1-2 alkalommal biztosítunk helyiséget a pártfogónak, aki 20 fő fiatalkorú bírósági eljárás alatt lévő személynek tart rendszeres tanácsadást az intézményben. Családlátogatások: Az előző évekhez viszonyítva növekszik a családlátogatások száma, több esetben kellett a szolgálat munkatársainak a helyszínre kimenni, családi problémák, konfliktusok, mentális problémák miatt. Az időseket érintő esetekben a vezető házi gondozónővel közösen tájékozódnak az adott problémáról. Segítséget nyújtanak a családgondozók a szociális otthoni elhelyezésbenis. Természetbeni segítségnyújtás: Folyamatosan kapjuk a ruhaadományokat a lakosságtól, melyet azonnal szétosztunk a rászorulók között. Szoros együttműködés alapult ki a helyi Katolikus Karitásszal kölcsönösen segítjük egymást az adományok szétosztásában. (tüzelő, húsvéti csomagok) A téli időjárás alatt folyamatosan figyeltük a rászoruló lakosságot, tüzelőhöz, élelmiszerhez, meleg ebédhez juttattuk a rászorulókat. Információnyújtás: Ezen szolgáltatás keretén belül nyújt a kliensek számára segítséget hivatalos ügyeik intézésében: - Nyugdíjazással kapcsolatban, - Leszázalékolással kapcsolatban, - Szolgáltatókkal való problémás ügyekben (E-on, tigáz), jelentős ügyfélforgalom jelentkezett sok a "adósság kezelési" probléma, - Családtámogatásokkal kapcsolatos ügyekben, - Szociális ellátások (pénzbeni, természetbeni ellátásokkal) kapcsolatos ügyekben, - Ellátórendszerrel kapcsolatban (különböző bentlakásos intézmények). - Az ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok biztosítása az ügyfeleknek Eseti gondnokság: A gyermekvédelmi törvény alapján az iskoláztatási támogatás felfüggesztése miatt a két családgondozó összesen 27 fő részére vásárolja le természetben a családi pótlékot. VI. A TÁRSULÁS TAPASZTALATAI: A július. 01-től működő intézményfenntartó társulás közel 6 éves tapasztalatait az alábbiakban tudom összefoglalni. Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat folyamatosan aktualizáljuk, nyilvántartási rendszerünk egységes, amely a normatíva igénylés és az ellenőrzések szempontjából fontos tényező. Kialakítottuk a telephelyek vezetőivel a közös szemléletet, egységes stratégiákat dolgoztunk ki az ellátottak számának a megtartásában és növelésében. Biztosítottuk a társult települések önállóságát (saját szakmai program), a helyi sajátosságokat 10

14 figyelembe vettük. A személyi juttatások terén egységesítettünk, de az eddigi juttatásokat továbbra is biztosítottuk Örményesen és Kuncsorbán is. Összességében kimondható az eltelt közel 6 év tapasztalata alapján, érdemes volt a társulást létrehozni, az intézmények működése zavartalan a romló gazdasági helyzet ellenére. A települések közötti kommunikáció jól működik, az intézmények épületeiben, infrastruktúrájában fejlesztések valósultak meg. A szakmai munka minősége javult, egy-egy probléma közösen kerül megoldásra. VII. ÖSSZEGZÉS, JAVASLAT A HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSÁRA, A SZAKMAI MUNKA JAVÍTÁSÁRA ÖSSZEGZÉS: A beszámolási időszak egyik nagy feladata az intézmény működését is meghatározó elektronikus napi nyilvántartási rendszer (KENYSZI) megszervezése volt, melyet sikerült jogszabálynak megfelelően működtetni, megtörténtek az adatrögzítő munkatársak képzése, kijelölésre került az -e- képviselő, aki egyben az intézmény igazgató helyettese. Ő felügyeli a rendszert, melynek célja az ellátottak napi elektronikus nyilvántartása, amely alapján tudjuk az állami támogatást igényelni, nagy odafigyelést, összehangolt szakmai munkát kíván az intézmény minden dolgozójától. Pályázatok-továbbképzések: A TÁMOP /2-A pályázattal, melyet a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulással közösen konzorciumi tagként nyert az intézmény, térítésmentesen megoldódott a dolgozók kötelező továbbképzése, 16 szakdolgozó 6 továbbképzésen vett részt, 2 fő tereptanári képzést szerzett, mivel az intézmény 1997 óta vesz részt a felső és középfokú szociális szakképesítések gyakorlati oktatásában is. A pályázattal új számítógép és egy nyomtató, valamint gyakorlati oktatást segítő eszközök kerültek az intézmény birtokába ft értékben. Az Esély Szociális Közalapítvány két továbbképzést szervezett, egyiket a családsegítők részére, a másikat az intézmény és a településen működő két bentlakásos otthon szakdolgozói részére, az utóbbi megszervezéséhez az intézményt kérték fel, időskori demencia témakörben. Az Impulzus Egyesület és a Munkaügyi Központtal közösen "ELSŐ LÉPÉS A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉGBEN" c. pályázatban az egyik családgondozó részvételével 12 fő tartós munkanélküli képzésére került sor, amely júniusában fejeződik be. Ellenőrzések: 2012-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal az intézmény működési engedélyével kapcsolatban végzett teljes körű szakmai ellenőrzést, mindhárom településen. Eredményeként a házi segítségnyújtás szakfeladaton kapott végleges működési engedélyt az intézmény, a nappali ellátások és a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgálatok az épületek belső akadálymentesítések hiánya és az alkalmazotti létszám hiánya miatt december 31-ig határozott idejű működési engedélyt kapott, melyet nem lehet meghosszabbítani decemberében mindhárom település képviselő testülete elfogadta a hiányosságok megszüntetésére a szakmai tervet, amely egyrészt az épületek belső akadálymentesítésének megvalósítását és az alkalmazotti létszámnövekedést tartalmazta január 1-től Fegyverneken 0,625 fő létszámnövekedés megvalósult. 11

15 Közfoglalkoztatás- közérdekű önkéntes munka: 2012-ben az intézménynél 8 fő végzett közérdekű önkéntes munkát, akik az idős ellátás szakmai munkáját segítették ban jelenleg 16 fő közfoglalkoztatott dolgozik, ebből: 2 fő adminisztrátori feladatokat 5 fő karbantartói feladatokat 9 fő az idős ellátásban tevékenykedik, kisegítői feladatokat látnak el. HIÁNYOSSÁGOK, ÉS JAVASLATOK A HIÁNYOSSÁG FELSZÁMOLÁSÁRA A SZAKMAI MUNKA JAVÍTÁSÁRA. 1. A családsegítő szolgálatnak és az intézmény központjának 1 db számítógép áll rendelkezésére, mivel mind a két eddigi gép teljesen tönkrement. Az intézmény saját költségvetéséből nem tudott, és jelenleg sem tud újat vásárolni. Szükségszerűen az I. sz. Annaházi idősek klubjából lett egy gép felhozva közös használatra. A családsegítő szolgálat információs tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, nyomtatványokhoz csak interneten keresztül jutnak hozzá. Mindenképpen fontos egy számítógép beszerzése. Az intézmény dokumentációinak a szakmai munkavégzéshez szintén fontos egy saját gép, a fentebb említett okok miatt nem tudjuk megvalósítani, s ebben kérjük a Tisztelt Képviselőtestület segítségét. Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket de egyenlőre nincs pályázat. 2. A házi segítségnyújtás megnövekedett ellátotti létszámát jelenleg meg tudjuk oldani a közfoglalkoztatással, viszont ha ez nem lesz és a létszám marad, akkor módosítani szükséges a működési engedélyben az ellátható személyek számát, amely több normatívát eredményez, viszont ehhez bővíteni kell a gondozónők óraszámát. VIII. EGYÉB ÖSSZEFOGLALÁS: Összességében az intézmény szakmai munkáját meghatározza alapfeladata: folyamatosan figyeli a település szociálisan rászorult lakosságát, segítséget nyújt a szolgáltatások megismerésére, igénybevételére. Törekszik újabb szolgáltatások kialakítására a településen, a lakosság szükségletének megfelelően. Az intézmény továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket az intézmény tárgyi feltételeinek a javításához és a kapcsolati rendszerek bővítését a minél hatékonyabb szakmai munkavégzés megvalósításához. Kérem a tisztelt Képviselőtestületet az intézmény szakmai beszámolójának megvitatására és elfogadására. Fegyvernek, május 15. Készítette: Barta Józsefné Barta Józsefné Igazgató 12

16 ../2013.(V.23.) önkormányzati határozati javaslat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának értékeléséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés d./ pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ éves beszámolóját elfogadja, a szakmai munka eredményességét jónak értékeli. Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját. Az intézmény keresse a lehetőséget 1 db számítógép beszerzésére, illetve a házi segítségnyújtásban az alkalmazotti létszám bővítésére. Erről értesül: 1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 4./ Képviselőtestület tagjai 5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, május 15. Tatár László polgármester 13

17 Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Beszámoló Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete május 23-i ülésére a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról. Tisztelt Képviselőtestület! május 31-i ülésen került megtárgyalásra legutóbb a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtása, melyet jónak értékelt a testület. A beszámolót elfogadta, feladatot nem határozott meg. I. Bevezető A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód évi XXXI. tv. (továbbiakban: gyvt.) 96.. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a testület megtárgyal. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. /IX. 10./ Korm. rendelet 10. sz. melléklete írja elő a tartalmi követelményeket az átfogó értékelés elkészítéséhez, mely alapján az alábbi értékelést terjesztem elő: II.A törvény végrehajtása 1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. Korcsoport Férfi Nő Összesen összesen összesen Mindösszesen / Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény július 1-étől került bevezetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amely feljogosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évi kétszeri pénzbeli támogatásra ( augusztus, november), egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv ellátás, különböző szabadidős tevékenységek kedvezményes igénybe vételére).

18 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, bárki kérelmet nyújthat be és a feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a kedvezményre való jogosultság. Jelenleg 832 fő részesül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez 623 családot érint. A kedvezmény 34 gyermek esetében szűnt meg, 16 gyermek állandó lakóhelye megváltozott és 18 gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint nem folytatott tanulmányokat évben kétszer került sor augusztusban és novemberben- az egyszeri támogatás kifizetésére, amelynek összege gyermekenként Ft volt, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék összege: Ft. Augusztusban 808 gyermek volt jogosult a támogatásra, összege összesen: Ft.volt, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékát 1 fő kapta, összege: Ft. Novemberben 828 gyermek volt jogosult és az összege összesen: Ft volt, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékára 1 fő jogosult, összege: Ft. Elutasításra 12 család esetében került sor, mely 23 gyermeket érintett. Az elutasítás oka többségében az egy főre jutó jövedelem, vagy vagyoni érték meghaladja a törvényben meghatározott összeget. A gyermekek napközbeni ellátása a szükségleteknek megfelelően biztosított. Óvodai felvehető gyermek létszám 270 fő, elhelyezésben 259 részesül, bölcsődei felvehető gyermeklétszám: 12 fő, elhelyezésben 10 fő részesül. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 104 gyermek, a Móra Ferenc Általános Iskola ( tagintézmény) 65 fő napközis ellátását biztosítja. A gyermekétkeztetés kedvezményes igénybevétele a következők alapján lehetséges: - a bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100% -át kell biztosítani - a fentiek alá nem tartozó továbbtanulók esetében, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor a térítési díj 50%-át kell biztosítani - három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. Intézmény neve Étkezők száma 100% kedvezmény Napközi Otthonos Óvoda Orczy Anna Ált. Isk. és Szakisk. Móra Ált. Isk. Ferenc 50% kedvezmény 254 fő 153 fő 20 fő 81 fő 217 fő 190 fő 6 fő 21 fő 231 fő 207 fő 8 fő 16 fő 0% kedvezmény

19 2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A támogatás összege gyermekenként- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, évben Ft/hó. A kiegészítő támogatásra való jogosultság határozatlan időre kerül megállapításra, de évente felül kell vizsgálni a támogatásra való jogosultságot. Jelenleg 1 gyermek részesül a támogatásban évben kifizetésre került összesen: Ft. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett évente kétszer - augusztus és november hónapban- egyszeri pénzbeli pótlékra jogosult, amelynek összege évben gyermekenként Ft Óvodáztatási támogatás Az óvodáztatási támogatást állapít meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 20/C. -a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába. Gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, továbbá a gyermek törvényes képviseletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen pénzbeli támogatást folyósít június és december hónapban. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte. Első ízben Ft a támogatás összege, minden további alkalommal Ft. Az óvodának a rendszeres óvodába járást minden kifizetés előtt igazolnia kell. Az óvodáztatási támogatás folyósítására első alkalommal június hónapban került sor évben 6 fő Ft összegben részesült óvodáztatási támogatásban. 5 kérelem elutasításra került, mivel nem teljesültek a jogszabályban meghatározott feltételek Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évben a Képviselőtestület Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem állapított meg, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, mert kérelem nem érkezett egyszeri eseti ellátásra.

20 2.5. Egyéb támogatások Az általános iskolába való utazáshoz Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, a nagyközség közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére a tömegközlekedési jármű igénybevételéhez nyújtott támogatás 25 gyermek részére Ft összegben került kifizetésre évben. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A Gyermekjóléti Szolgálat november 1 óta működik a településen július 1-től intézményfenntartó társulásban a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központon belül a Családsegítő Szolgálattal közös telephelyen, részben önálló szakmai egységként végzi szakmai munkáját. Feladatát a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet alapján végzi. A szolgáltatási feladatot 2 fő dolgozói létszámmal látja el a településen működő 2 általános iskola körzethatárral megegyezően február 01 napjától a 2 fő alkalmazott 7,5 órás munkaidőben látja el feladatát, képesítési előírása jogszabálynak megfelelő: 1 fő családgondozó: általános szociális munkás 1 fő családgondozó: óvodapedagógus A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő szolgálattal közösen figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét. A jelzőrendszer segítségével komplex segítségnyújtást biztosít a szociális problémák megoldásához. A nyilvántartásban veszélyeztetett kiskorúak kor és ok szerinti felosztása a évvel összehasonlítva a következő: korcsoport Környezeti ok Magatartási probléma Egészségi probléma Összesen + alkohol valamelyik szülőnél + nem megfelelő lakáskörülmény 2011 év 2012év 2011 év 2012 év 2011 év 2012 év 2011 év 2012 év 2011 év 2012 év 2011 év 2012 év Összesen

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁJUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558 T Á J É K O Z T A T Ó K e n g y e l e g é s z s é g ü g y i k ö z s é g e l l á t á s á r ó l TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A rendszerváltást követően 1992-ben megkezdődött az egészségügy átalakítása. Ennek első

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben