2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) Ügyiratszám: /2010. Sorszám: 5 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete december 9. napján tartandó rendkívüli ü l é s é r e Tárgy: Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata Az elıterjesztést készítette: Nagyné Keller Izabella vezetı tanácsos Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Melléklet: 1

2 Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Bizottság! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92. (3) bekezdése kimondja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepciónak tartalmaznia kell különösen: a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. Balatonboglár és Ordacsehi települések koncepciója a 2008-ban elkészült kistérségi anyag részét képezi. A Platán Alapszolgáltatási Központ vezetıje, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai a koncepció adatait áttekintették, azokat aktualizálták és frissítették. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek a mellékelt anyag jóváhagyását. Határozati javaslat: 1.1 Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fonyódi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának részét képezı, Balatonboglár Ordacsehi Települések Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót jóváhagyja. Határidı: december 15. /Kistérségi Hivatalnak megküldésre/ Felelıs: Polgármester Balatonboglár, december 1. Nagyné Keller Izabella s.k. vezetı tanácsos 2

3 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BALATONBOGLÁR - ORDACSEHI BEVEZETÉS Jövıkép 2010 év. A településeken élık számára a minıségi élet biztosítása a hagyományos értékek megırzése mellett. A szociálisan hátrányos helyzető családok felzárkóztatása a szociális háló erısítésével és az ágazatok közti szoros együttmőködéssel. Egyéni igényeknek megfelelı, a lakosság elvárásait maximálisan figyelembe vevı, magas szakmai színvonalú szociális szolgáltatási rendszer megteremtése Küldetés: Középpontban az ember. A szociális minimum (emberhez méltó élet) biztosítása minden lakos számára. A szociális jogok érvényesülésének biztosítása. A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása. Hátrányos megkülönböztetés, elıítélet elutasítása Az egyén, családok védelme, a helyi közösség zavartalan együttélése. A szociális ellátásért felelıs szervek szerepének tisztázása, kompetenciák meghatározása Értékek: Egyénre szabott, differenciált ellátások Szociális biztonság (a szükséget szenvedık kapják meg a megfelelı ellátást) Az ellátások és szolgáltatások alapvetıen a megbomlott szociális egyensúly korrekciójára hivatottak Társadalmi integráció erısítése Szektorsemlegesség Minél magasabb szintő szolgáltatás biztosítása Innováció Gyors, hatékony feladatellátás KONCEPCIÓ CÉLJA, FELADATA Cél: A küldetés és az értékek mentén meghatározni azokat az irányokat, amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követni tud. Átfogó képet adni a település ellátási kötelezettségének helyzetérıl, a jelenlegi szociális szükségletekrıl és a rendelkezésre álló lehetıségekrıl, a fejlesztési irányokról és a feladatokról az önkormányzati szabályozás, az ellátási kötelezettség és intézményi szinteken. Megszüntetni a hiányosságokat, a lakosság számára hozzáférhetıvé tenni a helyben nem mőködı szociális szolgáltatásokat. Minıségi szakmai munkát végzı, differenciált, egyénre szabottan mőködı szociális szolgáltató rendszer létrehozása, amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket. 3

4 Feladat: a településen mőködı szociális ellátórendszer hiányosságainak feltárása a résmentes szociális védıháló kialakításához szükséges irányok meghatározása egységes szociális szolgáltató politika kialakításának elısegítése információk biztosítása egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához Célterületek: A szociális szolgáltatások és ellátások mőködésének helyi szabályozásai Fenntartói mőködtetési szabályok és eljárások Intézményi szabályozás, a struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése Integrációs lehetıségek Humán- és pénzügyi erıforrás fejlesztése a helyi szociális szolgáltatásokban Információkezelés és áramlás, kapcsolatok a lakossággal, más intézményekkel, együttmőködés más ágazatokkal Célcsoportok: Gyermekek: a családi védelmi funkciók erısítése, a családi nevelés alapvetı feltételeinek biztosítása Szociálisan hátrányos helyzető családok: a szülıi gondoskodáshoz szükséges feltételek megerısítése, alapvetı létfeltételek biztosítása, korrekció a krízishelyzetekben Munkából kikerülık: a szociális helyzet romlásának megakadályozása, korrekció a krízishelyzetekben, munkába való visszakerülés elısegítése Tartós munkanélküliek: alapvetı létfeltételek biztosítása, korrekció a krízishelyzetekben, munkába való visszatérés segítése Segítségre szoruló, egyedül élı idıskorúak: alapvetı megélhetési, gondozási feltételek és körülmények biztosítása Fogyatékkal élık: társadalmi integráció elısegítése, akadálymentes környezet biztosítása, a személyi segítés feltételeinek kialakítása HELYZETKÉP BALATONBOGLÁR Lakosságszám: 6222 fı Terület: Balatonboglár 407 ha, 1,080 km 2, Kislak 65 ha, 7,057 km 2 Közigazgatási terület megközelíthetısége, földrajzi helyzete: Balatonboglár a Balaton déli partján, az M7-es fıútvonal és a Budapest-Nagykanizsát összekötı vasútvonal mentén fekszik. Szomszéd települések: Balatonlelle, Szılısgyörök, Ordacsehi és Fonyód. Személyautóval könnyen megközelíthetı, a településen átmegy több távolsági autóbuszjárat és a vasútvonal. Helyi tömegközlekedés: Nincs A településen belül gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral és személyautóval közlekedik a lakosság. Távolsági közlekedés szervezettsége: A távolsági közlekedés szervezettsége megfelelı. A települést érinti a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal. A távolsági buszjáratok gyakorisága is megfelelı, Budapest és Kaposvár felé közlekedı járatokkal. 4

5 - Közmőves vízellátásba bevont lakások száma: 3857 db (3038 lakás üdülı) - Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma: 2605 db - Új lakások száma: 2008-ban: 36 db 2009-ben: 13 db 2010-ben: 25 db (14 lakásos társasüdülı +11 lakás) Középületek száma, elérhetısége: Polgármesteri Hivatal Török Sándor Egészségház Általános Iskola Óvoda Szakközépiskola Városi Kulturális Központ Könyvtár Tourinform Iroda Alapszolgáltatási Központ Földhivatal Posta Munkaügyi Központ Egészségügyi intézmények: Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ háziorvosi rendelı: 4 háziorvosi körzet fogorvosi rendelı: 1 fogorvosi körzet gyermekorvosi körzet: 1 körzet 2 védınıi körzet Szakrendelések elérhetıek: sebészet, bırgyógyászat, nıgyógyászat, szemészet, ortopédia, fülorr gégészet, ideggyógyászati szakrendelések, urológia, ultrahang, labor, fizikoterápia, reumatológia Oktatási intézmények: Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Somogyi TISZK Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája Mővelıdési intézmények, szabadidı eltöltésére szolgáló intézmények, létesítmények: Varga Béla Városi Kulturális Központ Lukács Károly Városi Könyvtár Szociális intézmények típusa, száma, befogadóképessége, területi elhelyezkedése: Balatonbogláron a Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központja biztosítja a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat. A központ a fıútvonal mellett található, közel a vasútállomáshoz és a buszmegállóhoz. Könnyen megközelíthetı. /Székhely: 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45./ Közbiztonsági szervek: körzeti megbízott, polgárırség Rendelkezésre álló munkalehetıségek: jellemzı a nyári szezonális idényjellegő munkalehetıség. 5

6 ORDACSEHI Lakosságszám: 834 fı Terület: 1.64 km2 Közigazgatási terület megközelíthetısége, földrajzi helyzete: Ordacsehi a Balatontól délre, Somogy megye északi részén, Fonyód és Balatonboglár városok között terül el. Zsáktelepülés. A hetes fıútvonalról és az autópálya lehajtójától leágazó három kilométer hosszú bekötıút vezet a községbe. Tömegközlekedési eszköz az autóbusz. Helyi tömegközlekedés: Nincs A településen belül gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral és személyautóval közlekedik a lakosság. Távolsági közlekedés szervezettsége: A Marcali, Siófok, Kaposvár irányába közlekedı távolsági buszjáratok érintik a települést. A buszjáratok száma lehetne gyakoribb, különösen az esti órákban. - Közmőves vízellátásba bevont lakások száma: 480 db - Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma: 469 db - Új lakások száma: 2008-ban: 2 db 2009-ben: 2 db 2010-ben: 1 db Középületek száma, elérhetısége: Polgármesteri Hivatal Orvosi rendelı Általános Iskola, óvoda Mővelıdési Ház Könyvtár Posta Oktatási intézmények: Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda tagintézménye: Lakos József Általános Iskola és Óvoda Mővelıdési intézmények, szabadidı eltöltésére szolgáló intézmények, létesítmények: Mővelıdési Ház Könyvtár Szociális intézmények típusa, száma, befogadóképessége, területi elhelyezkedése: Ordacsehiben a balatonboglári székhelyő Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központja biztosítja a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat. 6

7 Demográfiai adatok Évek Az állandó lakosok száma, nemenként, korcsoportonként Balatonboglár összesen férfi nı együtt Évek Ordacsehi összesen férfi nı együtt Kisebbségi önkormányzat mőködése: Kisebbségi önkormányzat nincs. Hajléktalanok száma: Balatonbogláron három fı hajléktalan él életvitelszerően, akiknek bejelentett lakcíme maga a település. Mindhárman idısek napppali ellátásában részesülnek étkeztetéssel. Családok száma nagyság szerint: Nincs adat Egyedül élık száma: Nincs adat Házasságkötések száma Év Balatonboglár Ordacsehi Születések száma férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen Balatonboglár Ordacsehi Halálozások száma férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen Balatonboglár Ordacsehi Fogyatékosok száma, nemenként, korcsoportonként, típusonként, súlyosság szerint: nincs adat. 7

8 Foglalkoztatottsági adatok Balatonbogláron: (2010. október) /Forrás: ddrmk.hu/ Munkavállalói korú népesség: Aktív korúak száma: Nyilvántartott álláskeresı Pályakezdı Közcélú foglalkoztatottak száma: fı fı 296 fı 23 fı 31 fı/év Foglalkoztatottsági adatok Ordacsehiben: (2010. október) /Forrás: ddrmk.hu/ Munkavállalói korú népesség: Aktív korúak száma: Nyilvántartott álláskeresı: Pályakezdı Közcélú foglalkoztatottak száma: 562 fı 308 fı 60 fı 4 fı 15 fı/év Szociális ellátás adatai (2010. január november 30.) Pénzbeli, természetbeni ellátások: Balatonboglár Átmeneti segély: Gyógyszertámogatás: Kamatmentes kölcsön: Köztemetés: Temetési segély: Mozgáskorlátott támogatás: Szülési segély: Rendszeres szociális segély: Rendelkezésre állási támogatás: Ápolási díj: Eü. igazolvány: Közgyógyellátás: Lakásfenntartási támogatás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: Térítési díj kedvezmény: 58 fı 3 fı - fı 1 fı 5 fı 29 fı 21fı 19 fı 91 fı 25 fı 36 fı 169 fı 29 fı 126 gyermek 102 fı 5fı 8

9 Ordacsehi Átmeneti segély: Gyógyszertámogatás: Kamatmentes kölcsön: Köztemetés: Temetési segély: Mozgáskorlátott támogatás: Szülési segély: Rendszeres szociális segély: Rendelkezésre állási támogatás: Ápolási díj: Eü. igazolvány: Közgyógyellátás: Lakásfenntartási támogatás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: Térítési díj kedvezmény: 13 fı - fı 3 fı - fı 11 fı 16 fı 7 fı 3 fı 6 fı 23 fı 5 fı 22 fı 23 fı 45 gyermek - fı - fı Rendszeres szociális segélyezettek (RSZS) rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülık számának alakulása: RSZS RSZS RÁT RSZS RÁT Balatonboglár Ordacsehi Átmeneti segélyben részesítettek száma (fı) és a segélyekre évente felhasznált pénzösszeg: Segélyezettek száma (fı) Segélyekre Segélyezettek Segélyekre Segélyezettek fordított száma (fı) fordított száma (fı) éves éves összeg összeg (ezer Ft) (ezer Ft) Segélyekre fordított éves összeg (ezer Ft) Balatonboglár Ordacsehi

10 1.1.4 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Balatonboglár Város és Ordacsehi Községben a Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központja biztosítja a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat. /Székhely: 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45. Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat irodája: 8630 Balatonboglár, Berzsenyi u. 14./ Az Alapszolgáltatási Központ szakfeladatai: étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés idısek nappali ellátása (23 fı férıhely) gyermekjóléti szolgálat bölcsıde (38 fı férıhely) Az intézmény ellátási területe: Balatonboglár és Ordacsehi Települések közigazgatási területe. A bölcsıdei ellátás tekintetében a terület feladat-ellátási szerzıdések alapján kiegészül Balatonszemes, Balatonlelle és Karád településekkel. Az intézmény személyi feltételei: Étkeztetés- 1 fı szociális gondozó Házi segítségnyújtás- 3 fı szociális gondozó (2 fı Balatonboglár területén, 1 fı Ordacsehi területén,- étkeztetésben is részt vesz.) Idısek klubja 1fı szociális gondozó + 1 fı intézményvezetı munkaideje egy részében. Családsegítés- 1 fı családgondozó Gyermekjóléti szolgálat- 1 fı családgondozó Bölcsıdei ellátás kisgyermekgondozó 7 fı élelmezésvezetı 1 fı szakács 1fı konyhai kisegítı 1 fı mosó-takarító 2 fı karbantartó részfoglalkozású 1 fı A dolgozók rendelkeznek megfelelı szakképesítéssel, illetve szakképzésben vesznek részt Étkeztetés év Étkeztetésben részesülık számának alakulása: év Hó Étkeztetésben részesülık/ fı

11 Étkezési adagok: év Hó Össz. Adag Az egyszeri meleg ebédet Balatonbogláron a Városi Konyha biztosítja. Ordacsehi településen a évben a Gast-Royal szállította az ebédet. Új rendelkezés, hogy az ellátás biztosítása elıtt az önkormányzat jövedelemigazolást állít ki, aminek alapján a személyi térítési díjat a fenntartó- intézményi térítési díjakról szóló rendeleteszerint fizetik az ellátottak. Az ellátottak, a helyi szociális rendelet és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet alapján az ellátásokért térítési díjat fizetnek. Ellátottak köre: étkeztetés saját szállítással Balatonboglár életkor Összesen éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátottak köre: étkeztetés-lakásra szállítással- Balatonboglár életkor Összesen éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátottak köre: étkeztetés-lakásra szállítással- Ordacsehi életkor Összesen éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen

12 2009.év Az étkeztetést az igénybevevık koruk, egészségi állapotuk, pszichiátriai betegségük, hajléktalanságuk, fogyatékosságuk miatt igénylik a kérelmezık. Az idısebbek részére és akik nem képesek elmenni az ebédért a Városi Konyhára, lakásra szállítjuk az ebédet. Az egyszeri meleg ebédet évben Balatonbogláron továbbra is a Városi Konyha, Ordacsehi településen pedig helyi vállalkozó biztosítja. Ellátottak köre: étkeztetés saját szállítással Balatonboglár életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátottak köre: étkeztetés-lakásra szállítással- Balatonboglár életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátottak köre: étkeztetés-lakásra szállítással- Ordacsehi életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen

13 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtásban azok az ellátottak részesülnek, akiknek koruk vagy egészségi állapotuk miatt szükségük van alapvetı gondozási, ápolási támogatásra ahhoz, hogy otthonukban biztonságban,egészségben élhessenek. Házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászoruló az, akinek egészsége indokolja- házi orvosi javaslat alapján- a szolgáltatás biztosítását. Új ellátottak esetén a gondozási szükségletet- három tagú gondozási szükségletet vizsgáló bizottság állapítja meg, a kérelmezı állapotától függıen. A leggyakrabban kért gondozási tevékenységek: vásárlás, gyógyszer-íratás, -kiváltás, hivatali ügyintézés, testi-és környezeti higiénia rendben tartása (fürdetés, pelenkázás, ágyazás,) kapcsolattartás a környezettel, rokonokkal, szolgáltatókkal. Alkalmanként orvoshoz,szakrendelésre kísérés injekciózás, A házi segítségnyújtást körzetre osztva történik, figyelembe véve az ellátottak egészségi állapotát és a területi adottságokat. Házi segítségnyújtásban részesülık: Balatonboglár életkor Összesen éves éves éves éves éves éves Összesen Házi segítségnyújtásban részesülık: Ordacsehi életkor Összesen éves éves éves éves éves éves Összesen

14 Házi segítségnyújtásban részesülık: Balatonboglár életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Házi segítségnyújtásban részesülık: Ordacsehi életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Családsegítés Családsegítést igénybe vevık száma az ellátási területen: 2008-ban: 329 fı 2009-ben: 187 fı Esetkezelések számának alakulása: Esetkezelés jellege Információnyújtás Ügyintézés Tanácsadás Közvetítés más szolgáltatóhoz - - Mentális esetkezelés - - Segítı beszélgetés Továbbirányítás 8 3 Jogi tanácsadás - - Egyéb 9 - Összesen:

15 A kezelt probléma szerinti számadatok: A kezelt probléma típusa Esetek száma Életviteli Családi-kapcsolati Családon belüli bántalmazás - 21 Lelki- mentális 61 7 Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézési segítségkérés Információhiány Összesen Leggyakrabban igénybevett szolgáltatások: - Segítı beszélgetés. - Átmeneti, rendkívüli segély igényléséhez nyomtatvány kitöltése. - Egészségügyi probléma megoldásához segítségnyújtás, átirányítás. - Iratpótlás igénylése. - Tanácsadás. - Pszichológushoz való átirányítás, idıpont egyeztetése. ( Marcali, Kaposvár ) - Jogi segítségnyújtás kérése. - Lakásfenntartási támogatás igénylése. - Adományok, természetbeni juttatások, civil szervezetekkel közösen nyújtott segítség - szervezett programok a gyerekek részére - Lakásfenntartási támogatás igénylése. - Közösségi szociális munka Rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatosan végzett tevékenység: - Együttmőködési megállapodás kötése - Beilleszkedést segítı programok szervezése: Minden együttmőködésre kötelezett, aktív korú, rendszeres szociális segélyezett személy részére beilleszkedést segítı program készül, az ügyféllel megbeszéltek szerint. A beilleszkedési program egyénre szabottan, az ügyfél közremőködésével, fizikai,- szociális- és mentális állapotának figyelembevételével, írásban készül el és megvalósulása a találkozások alkalmával megbeszélésre, szükség esetén módosításra kerül. - Csoportos foglalkozások szervezése: Az irányított segítı beszélgetések során felmerült hiányosságok pótlása csoportos foglalkozások megtartásával. (pl. életviteli tanácsadás) - Társszervekhez történı irányítás 15

16 IDİSEK NAPPALI ELLÁTÁSA Az idısek klubja, az idıs koruk miatt szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek; hajléktalanok; saját otthonukban élı, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt támogatásra szorulók számára nyújt lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére (fürdés, mosás), továbbá igény szerint napközbeni étkezésre. Az idısek klubjában biztosított szolgáltatások: egyszeri étkezés (ebéd), fürdési, mosási lehetıség, szabadidıs programok (kirándulás, Tv,- videó, - újságok) megemlékezések ( jeles ünnepek, születésnapok, névnapok) környékbeli klubokkal közös programok ügyintézés, tanácsadás vérnyomás, vércukormérés, testsúlymérés mentális gondozás szociális ügyintézés Cél, hogy a jövıben kibıvüljön a foglalkozások köre, mellyel még több idıskorú számára tud az intézmény alternatív szabadidıs tevékenységet ajánlani. Tárgyi eszközök: Törvényi elıírásnak megfelelıen az alábbi táblázat mutatja a tárgyi eszközök meglétét: Tárgy eszköz Televízió, videó Foglalkoztató helyiség Pihenésre alkalmas helyiség Étkeztetéshez szükséges eszközök Vérnyomásmérı Számítógép Rendelkezésre áll X X X X X X Nappali ellátásban részesülık év életkor Összesen éves éves éves éves éves éves x éves Összesen

17 Nappali ellátásban részesülık: év életkor Összesen éves éves éves éves éves éves x éves 0 0 Összesen Idısek klubja szolgáltatásai: év Idısek nappali ellátása Klubtagok száma Szolg-ban részesülık száma Össz átlag 16 fı IK szolgáltatás Össz. Étkeztetés Ügyintézés Mentális gondozás Szabadidı Egyéb Gondozási napok össz A évben új szabályozásként került elıírásra az otthon közeli ellátások nyilvántartása, attól függıen, hogy az ellátott milyen típusú szociális alapszolgáltatást vesz igénybe. Otthon közeli ellátásban részesülık: október 31-ig: Hónap Étkeztetés+ Házi segítségnyújtás Étkeztetés+ Idısek nappali ellátása Étkeztetés Házi segítségnyújtás Idısek nappali ellátása Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október

18 Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat feladatait az ellátási területen 1 fı szakirányú végzettséggel rendelkezı családgondozó végzi, két településen. Alapellátás keretén belül gondozott létszám: év év Balatonboglár Ordacsehi összesen Balatonboglár Ordacsehi összesen gyermekek száma: családok száma: A Gyermekvédelmi Szolgálatnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdésének, jólétének, családban történı nevelkedésének elısegítéséhez - A veszélyeztetettség kialakulásának megelızése érdekében intézkedéseket tesz, továbbá megszünteti a veszélyeztetettséget. - Védelembe vételre, ideiglenes elhelyezésre javaslatot tesz - Évente 6 alkalommal szakmaközi jelzırendszeri megbeszélést tart - Minden év Március 31-ig az éves települési tanácskozását megtartja - Esetmegbeszélést, esetkonferenciát tart a jelzırendszeri tagok közremőködésével - Elhelyezési tárgyaláson vesz részt - Szabadidıs bőnmegelızési programokat szervez - Adományok kiosztása, szállítása a rászorult családik részére A gyermekek családban történı nevelkedésének elısegítése: szervezett programok a gyerekek részére: kirándulások szervezése / évente 6-7 alkalommal természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás segítése civil szervezetekkel való kapcsolattartás és közös segítségnyújtás: o Lyons Klub, S.O.S szolgálat Alapítvány,Nyugdíjas Egyesületek információszolgáltatás, tanácsadás, a problémának megfelelı szakemberhez történı továbbirányítás hivatalos ügyek intézése, más intézményhez történı továbbirányítás. Jogi segítségnyújtás Mediáció észlelı-jelzı rendszer mőködtetése: A évben. érkezett esetjelzések száma: 28 db A évben. érkezett esetjelzések száma: 56 db Az intézményi beszámolók alapján a gyermekek veszélyezettségének legfıbb okai: Gyermeknevelési hiányosságok, Munkanélküliség Anyagi megélhetési problémák, Szülık- család életvitele, Családi konfliktusok, Családon belüli bántalmazás Magatartási- és teljesítményzavar kialakulása Szenvedélybetegség Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek Gyermekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) 18

19 Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátásának színtere: Ficánka Bölcsıde (Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45.) Az intézmény az Alapszolgáltatási Központ keretében mőködik. Engedélyezett férıhelyek száma: 38 fı Ellátási területe feladat-ellátási szerzıdések alapján kiegészül Balatonszemes, Balatonlelle és Karád településekkel. Feladata a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése, harmonikus pszichoszomatikus fejlıdésének elısegítése. A bölcsıdei gondozás-nevelés alapelvei: A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. Ennek az egységnek a kialakítása, megvalósítása összehangolt, magas szintő szakmai munkával és megfelelı tárgyi környezet biztosításával lehetséges. Az állandóság elve: a gyermekek személyi és tárgyi környezetének állandósága adja a gyermekek számára az érzelmi biztonságot, melynek alapja a saját gondozónırendszer, felmenırendszer, csoport és helyállandóság biztosítása A fokozatosság elvének érvényesülése megkönnyíti az új környezethez való adaptációt, a változások elfogadását, az anyától való elszakadást szomatikus élményét megélhetıbbé teszi, melyet a szülıvel történı fokozatos beszoktatás biztosít. Aktivitás és önállóság segítésének elve: a biztonságos tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendı idı biztosítása, a gyermek ösztönzése, tevékenységének elismerése, támogató, egyéni fejlettségéhez igazodó segítése, a szeretet, elfogadás fokozza az aktivitást, önállóság iránti vágyát. Egyéni bánásmód elve: biztosítja, hogy a gondozónı meleg, szeretı gondoskodással az egyéni életkori sajátosságuk figyelembe vételével segítse a gyermekek fejlıdését. Rendszeresség elve: jól szervezett, folyamatos, ismétlıdı, stabil napirend Pozitívumokra támaszkodás elve: a gyermekek apróbb próbálkozásainak észrevétele, dicsérete további lendületet ad az önálló cselekvéshez. Egységes nevelıi hatások elve: A gondozónık munkájának összhangja, az egységes gondozási technika, azonos követelmény és szabályrendszer alkalmazása év 2009 év Beíratott gyermekek száma (átlag) Naponta bennlévık átlaga Balatonlellei gyermekek száma a évben: fı 11 fı 13 fı 14 fı 13 fı 12 fı 12 fı 12 fı 8 fı 7 fı 5 fı 6 fı 19

20 Balatonlellei gyermekek száma a 2009.évben: fı 5 fı 4 fı 4 fı 4 fı 4 fı 4 fı 4 fı 2 fı 3 fı 3 fı 3 fı FELADATOK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK EGYES SZINTJEIN, AZ ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYOZÁSI KÖRÉBEN: Szociális rendelet magasabb jogszabályoknak megfelelı folyamatos felülvizsgálata Fenntartói, irányítói feladatok meghatározása. Tervezési, ellenırzési, értékelési eljárások. Ágazati és intézményközi együttmőködési eljárások. Ágazati szintő adatkezelési és adminisztrációs szabályok, információszolgáltatási szabályok. Szociális információs rendszer mőködésének szabályai. Nem önkormányzati szereplık részvételének szabályozása az ágazati együttmőködésben, az ellátások biztosításában. Az ágazaton belüli humán erıforrás-fejlesztés szabályai lakossági tájékoztatás rendszerének és eszközének kialakítása Intézményi alapfeltételek megteremtésére és fejlesztésre pályázati céltartalék létrehozása. Az önkormányzat ellátási szintjein, a meglévı ellátások körében: Étkeztetés: Tálcás étkeztetés bevezetése, ami higiénikusabb, de drágább. Házi segítségnyújtás: A tájékoztatást szélesebb körben kell megtenni A laikus segítık bevonása a gondozás egyes folyamataiba Közcélú foglalkoztatás Idısek Nappali ellátása (klub): Szolgáltatások bevezetése (fodrász, pedikőr, manikőr, stb.) A térítési díjat csökkenteni szükséges Épület felújítása Családsegítés: Munkaerı piaci reintegrációt illetve jövedelemhez jutást elısegítı szolgáltatások kialakítása, bevezetése. A szolgáltatások igénybevételét szerzıdésszerővé kell tenni. A családok igényeihez igazodó alternatív programok szervezése. o Bölcsıdei ellátás o Épület o Szolgáltatás behatároltabb szabályozása (kiknek, mennyiért) Létrehozandó ellátási formák körében: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Széleskörő tájékoztatás és igényfelmérés szükséges intézményi szintő feladatok A tényléges dolgozói létszám-szükséglet 20

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 4 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007. Bevezetés Recsk Önkormányzata a 14/2005.(III.24.) határozatával elfogadta Recsk nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselı-testületének

ELİTERJESZTÉS. Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Készítette: Szentiványi Enikı ügyintézı Tisztelt Testület! ELİTERJESZTÉS Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben