2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) Ügyiratszám: /2010. Sorszám: 5 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete december 9. napján tartandó rendkívüli ü l é s é r e Tárgy: Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata Az elıterjesztést készítette: Nagyné Keller Izabella vezetı tanácsos Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Melléklet: 1

2 Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Bizottság! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92. (3) bekezdése kimondja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepciónak tartalmaznia kell különösen: a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. Balatonboglár és Ordacsehi települések koncepciója a 2008-ban elkészült kistérségi anyag részét képezi. A Platán Alapszolgáltatási Központ vezetıje, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai a koncepció adatait áttekintették, azokat aktualizálták és frissítették. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek a mellékelt anyag jóváhagyását. Határozati javaslat: 1.1 Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fonyódi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának részét képezı, Balatonboglár Ordacsehi Települések Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót jóváhagyja. Határidı: december 15. /Kistérségi Hivatalnak megküldésre/ Felelıs: Polgármester Balatonboglár, december 1. Nagyné Keller Izabella s.k. vezetı tanácsos 2

3 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BALATONBOGLÁR - ORDACSEHI BEVEZETÉS Jövıkép 2010 év. A településeken élık számára a minıségi élet biztosítása a hagyományos értékek megırzése mellett. A szociálisan hátrányos helyzető családok felzárkóztatása a szociális háló erısítésével és az ágazatok közti szoros együttmőködéssel. Egyéni igényeknek megfelelı, a lakosság elvárásait maximálisan figyelembe vevı, magas szakmai színvonalú szociális szolgáltatási rendszer megteremtése Küldetés: Középpontban az ember. A szociális minimum (emberhez méltó élet) biztosítása minden lakos számára. A szociális jogok érvényesülésének biztosítása. A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása. Hátrányos megkülönböztetés, elıítélet elutasítása Az egyén, családok védelme, a helyi közösség zavartalan együttélése. A szociális ellátásért felelıs szervek szerepének tisztázása, kompetenciák meghatározása Értékek: Egyénre szabott, differenciált ellátások Szociális biztonság (a szükséget szenvedık kapják meg a megfelelı ellátást) Az ellátások és szolgáltatások alapvetıen a megbomlott szociális egyensúly korrekciójára hivatottak Társadalmi integráció erısítése Szektorsemlegesség Minél magasabb szintő szolgáltatás biztosítása Innováció Gyors, hatékony feladatellátás KONCEPCIÓ CÉLJA, FELADATA Cél: A küldetés és az értékek mentén meghatározni azokat az irányokat, amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követni tud. Átfogó képet adni a település ellátási kötelezettségének helyzetérıl, a jelenlegi szociális szükségletekrıl és a rendelkezésre álló lehetıségekrıl, a fejlesztési irányokról és a feladatokról az önkormányzati szabályozás, az ellátási kötelezettség és intézményi szinteken. Megszüntetni a hiányosságokat, a lakosság számára hozzáférhetıvé tenni a helyben nem mőködı szociális szolgáltatásokat. Minıségi szakmai munkát végzı, differenciált, egyénre szabottan mőködı szociális szolgáltató rendszer létrehozása, amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket. 3

4 Feladat: a településen mőködı szociális ellátórendszer hiányosságainak feltárása a résmentes szociális védıháló kialakításához szükséges irányok meghatározása egységes szociális szolgáltató politika kialakításának elısegítése információk biztosítása egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához Célterületek: A szociális szolgáltatások és ellátások mőködésének helyi szabályozásai Fenntartói mőködtetési szabályok és eljárások Intézményi szabályozás, a struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése Integrációs lehetıségek Humán- és pénzügyi erıforrás fejlesztése a helyi szociális szolgáltatásokban Információkezelés és áramlás, kapcsolatok a lakossággal, más intézményekkel, együttmőködés más ágazatokkal Célcsoportok: Gyermekek: a családi védelmi funkciók erısítése, a családi nevelés alapvetı feltételeinek biztosítása Szociálisan hátrányos helyzető családok: a szülıi gondoskodáshoz szükséges feltételek megerısítése, alapvetı létfeltételek biztosítása, korrekció a krízishelyzetekben Munkából kikerülık: a szociális helyzet romlásának megakadályozása, korrekció a krízishelyzetekben, munkába való visszakerülés elısegítése Tartós munkanélküliek: alapvetı létfeltételek biztosítása, korrekció a krízishelyzetekben, munkába való visszatérés segítése Segítségre szoruló, egyedül élı idıskorúak: alapvetı megélhetési, gondozási feltételek és körülmények biztosítása Fogyatékkal élık: társadalmi integráció elısegítése, akadálymentes környezet biztosítása, a személyi segítés feltételeinek kialakítása HELYZETKÉP BALATONBOGLÁR Lakosságszám: 6222 fı Terület: Balatonboglár 407 ha, 1,080 km 2, Kislak 65 ha, 7,057 km 2 Közigazgatási terület megközelíthetısége, földrajzi helyzete: Balatonboglár a Balaton déli partján, az M7-es fıútvonal és a Budapest-Nagykanizsát összekötı vasútvonal mentén fekszik. Szomszéd települések: Balatonlelle, Szılısgyörök, Ordacsehi és Fonyód. Személyautóval könnyen megközelíthetı, a településen átmegy több távolsági autóbuszjárat és a vasútvonal. Helyi tömegközlekedés: Nincs A településen belül gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral és személyautóval közlekedik a lakosság. Távolsági közlekedés szervezettsége: A távolsági közlekedés szervezettsége megfelelı. A települést érinti a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal. A távolsági buszjáratok gyakorisága is megfelelı, Budapest és Kaposvár felé közlekedı járatokkal. 4

5 - Közmőves vízellátásba bevont lakások száma: 3857 db (3038 lakás üdülı) - Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma: 2605 db - Új lakások száma: 2008-ban: 36 db 2009-ben: 13 db 2010-ben: 25 db (14 lakásos társasüdülı +11 lakás) Középületek száma, elérhetısége: Polgármesteri Hivatal Török Sándor Egészségház Általános Iskola Óvoda Szakközépiskola Városi Kulturális Központ Könyvtár Tourinform Iroda Alapszolgáltatási Központ Földhivatal Posta Munkaügyi Központ Egészségügyi intézmények: Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ háziorvosi rendelı: 4 háziorvosi körzet fogorvosi rendelı: 1 fogorvosi körzet gyermekorvosi körzet: 1 körzet 2 védınıi körzet Szakrendelések elérhetıek: sebészet, bırgyógyászat, nıgyógyászat, szemészet, ortopédia, fülorr gégészet, ideggyógyászati szakrendelések, urológia, ultrahang, labor, fizikoterápia, reumatológia Oktatási intézmények: Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Somogyi TISZK Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája Mővelıdési intézmények, szabadidı eltöltésére szolgáló intézmények, létesítmények: Varga Béla Városi Kulturális Központ Lukács Károly Városi Könyvtár Szociális intézmények típusa, száma, befogadóképessége, területi elhelyezkedése: Balatonbogláron a Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központja biztosítja a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat. A központ a fıútvonal mellett található, közel a vasútállomáshoz és a buszmegállóhoz. Könnyen megközelíthetı. /Székhely: 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45./ Közbiztonsági szervek: körzeti megbízott, polgárırség Rendelkezésre álló munkalehetıségek: jellemzı a nyári szezonális idényjellegő munkalehetıség. 5

6 ORDACSEHI Lakosságszám: 834 fı Terület: 1.64 km2 Közigazgatási terület megközelíthetısége, földrajzi helyzete: Ordacsehi a Balatontól délre, Somogy megye északi részén, Fonyód és Balatonboglár városok között terül el. Zsáktelepülés. A hetes fıútvonalról és az autópálya lehajtójától leágazó három kilométer hosszú bekötıút vezet a községbe. Tömegközlekedési eszköz az autóbusz. Helyi tömegközlekedés: Nincs A településen belül gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral és személyautóval közlekedik a lakosság. Távolsági közlekedés szervezettsége: A Marcali, Siófok, Kaposvár irányába közlekedı távolsági buszjáratok érintik a települést. A buszjáratok száma lehetne gyakoribb, különösen az esti órákban. - Közmőves vízellátásba bevont lakások száma: 480 db - Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma: 469 db - Új lakások száma: 2008-ban: 2 db 2009-ben: 2 db 2010-ben: 1 db Középületek száma, elérhetısége: Polgármesteri Hivatal Orvosi rendelı Általános Iskola, óvoda Mővelıdési Ház Könyvtár Posta Oktatási intézmények: Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda tagintézménye: Lakos József Általános Iskola és Óvoda Mővelıdési intézmények, szabadidı eltöltésére szolgáló intézmények, létesítmények: Mővelıdési Ház Könyvtár Szociális intézmények típusa, száma, befogadóképessége, területi elhelyezkedése: Ordacsehiben a balatonboglári székhelyő Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központja biztosítja a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat. 6

7 Demográfiai adatok Évek Az állandó lakosok száma, nemenként, korcsoportonként Balatonboglár összesen férfi nı együtt Évek Ordacsehi összesen férfi nı együtt Kisebbségi önkormányzat mőködése: Kisebbségi önkormányzat nincs. Hajléktalanok száma: Balatonbogláron három fı hajléktalan él életvitelszerően, akiknek bejelentett lakcíme maga a település. Mindhárman idısek napppali ellátásában részesülnek étkeztetéssel. Családok száma nagyság szerint: Nincs adat Egyedül élık száma: Nincs adat Házasságkötések száma Év Balatonboglár Ordacsehi Születések száma férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen Balatonboglár Ordacsehi Halálozások száma férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen Balatonboglár Ordacsehi Fogyatékosok száma, nemenként, korcsoportonként, típusonként, súlyosság szerint: nincs adat. 7

8 Foglalkoztatottsági adatok Balatonbogláron: (2010. október) /Forrás: ddrmk.hu/ Munkavállalói korú népesség: Aktív korúak száma: Nyilvántartott álláskeresı Pályakezdı Közcélú foglalkoztatottak száma: fı fı 296 fı 23 fı 31 fı/év Foglalkoztatottsági adatok Ordacsehiben: (2010. október) /Forrás: ddrmk.hu/ Munkavállalói korú népesség: Aktív korúak száma: Nyilvántartott álláskeresı: Pályakezdı Közcélú foglalkoztatottak száma: 562 fı 308 fı 60 fı 4 fı 15 fı/év Szociális ellátás adatai (2010. január november 30.) Pénzbeli, természetbeni ellátások: Balatonboglár Átmeneti segély: Gyógyszertámogatás: Kamatmentes kölcsön: Köztemetés: Temetési segély: Mozgáskorlátott támogatás: Szülési segély: Rendszeres szociális segély: Rendelkezésre állási támogatás: Ápolási díj: Eü. igazolvány: Közgyógyellátás: Lakásfenntartási támogatás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: Térítési díj kedvezmény: 58 fı 3 fı - fı 1 fı 5 fı 29 fı 21fı 19 fı 91 fı 25 fı 36 fı 169 fı 29 fı 126 gyermek 102 fı 5fı 8

9 Ordacsehi Átmeneti segély: Gyógyszertámogatás: Kamatmentes kölcsön: Köztemetés: Temetési segély: Mozgáskorlátott támogatás: Szülési segély: Rendszeres szociális segély: Rendelkezésre állási támogatás: Ápolási díj: Eü. igazolvány: Közgyógyellátás: Lakásfenntartási támogatás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: Térítési díj kedvezmény: 13 fı - fı 3 fı - fı 11 fı 16 fı 7 fı 3 fı 6 fı 23 fı 5 fı 22 fı 23 fı 45 gyermek - fı - fı Rendszeres szociális segélyezettek (RSZS) rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülık számának alakulása: RSZS RSZS RÁT RSZS RÁT Balatonboglár Ordacsehi Átmeneti segélyben részesítettek száma (fı) és a segélyekre évente felhasznált pénzösszeg: Segélyezettek száma (fı) Segélyekre Segélyezettek Segélyekre Segélyezettek fordított száma (fı) fordított száma (fı) éves éves összeg összeg (ezer Ft) (ezer Ft) Segélyekre fordított éves összeg (ezer Ft) Balatonboglár Ordacsehi

10 1.1.4 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Balatonboglár Város és Ordacsehi Községben a Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központja biztosítja a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat. /Székhely: 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45. Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat irodája: 8630 Balatonboglár, Berzsenyi u. 14./ Az Alapszolgáltatási Központ szakfeladatai: étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés idısek nappali ellátása (23 fı férıhely) gyermekjóléti szolgálat bölcsıde (38 fı férıhely) Az intézmény ellátási területe: Balatonboglár és Ordacsehi Települések közigazgatási területe. A bölcsıdei ellátás tekintetében a terület feladat-ellátási szerzıdések alapján kiegészül Balatonszemes, Balatonlelle és Karád településekkel. Az intézmény személyi feltételei: Étkeztetés- 1 fı szociális gondozó Házi segítségnyújtás- 3 fı szociális gondozó (2 fı Balatonboglár területén, 1 fı Ordacsehi területén,- étkeztetésben is részt vesz.) Idısek klubja 1fı szociális gondozó + 1 fı intézményvezetı munkaideje egy részében. Családsegítés- 1 fı családgondozó Gyermekjóléti szolgálat- 1 fı családgondozó Bölcsıdei ellátás kisgyermekgondozó 7 fı élelmezésvezetı 1 fı szakács 1fı konyhai kisegítı 1 fı mosó-takarító 2 fı karbantartó részfoglalkozású 1 fı A dolgozók rendelkeznek megfelelı szakképesítéssel, illetve szakképzésben vesznek részt Étkeztetés év Étkeztetésben részesülık számának alakulása: év Hó Étkeztetésben részesülık/ fı

11 Étkezési adagok: év Hó Össz. Adag Az egyszeri meleg ebédet Balatonbogláron a Városi Konyha biztosítja. Ordacsehi településen a évben a Gast-Royal szállította az ebédet. Új rendelkezés, hogy az ellátás biztosítása elıtt az önkormányzat jövedelemigazolást állít ki, aminek alapján a személyi térítési díjat a fenntartó- intézményi térítési díjakról szóló rendeleteszerint fizetik az ellátottak. Az ellátottak, a helyi szociális rendelet és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet alapján az ellátásokért térítési díjat fizetnek. Ellátottak köre: étkeztetés saját szállítással Balatonboglár életkor Összesen éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátottak köre: étkeztetés-lakásra szállítással- Balatonboglár életkor Összesen éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátottak köre: étkeztetés-lakásra szállítással- Ordacsehi életkor Összesen éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen

12 2009.év Az étkeztetést az igénybevevık koruk, egészségi állapotuk, pszichiátriai betegségük, hajléktalanságuk, fogyatékosságuk miatt igénylik a kérelmezık. Az idısebbek részére és akik nem képesek elmenni az ebédért a Városi Konyhára, lakásra szállítjuk az ebédet. Az egyszeri meleg ebédet évben Balatonbogláron továbbra is a Városi Konyha, Ordacsehi településen pedig helyi vállalkozó biztosítja. Ellátottak köre: étkeztetés saját szállítással Balatonboglár életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátottak köre: étkeztetés-lakásra szállítással- Balatonboglár életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátottak köre: étkeztetés-lakásra szállítással- Ordacsehi életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen

13 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtásban azok az ellátottak részesülnek, akiknek koruk vagy egészségi állapotuk miatt szükségük van alapvetı gondozási, ápolási támogatásra ahhoz, hogy otthonukban biztonságban,egészségben élhessenek. Házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászoruló az, akinek egészsége indokolja- házi orvosi javaslat alapján- a szolgáltatás biztosítását. Új ellátottak esetén a gondozási szükségletet- három tagú gondozási szükségletet vizsgáló bizottság állapítja meg, a kérelmezı állapotától függıen. A leggyakrabban kért gondozási tevékenységek: vásárlás, gyógyszer-íratás, -kiváltás, hivatali ügyintézés, testi-és környezeti higiénia rendben tartása (fürdetés, pelenkázás, ágyazás,) kapcsolattartás a környezettel, rokonokkal, szolgáltatókkal. Alkalmanként orvoshoz,szakrendelésre kísérés injekciózás, A házi segítségnyújtást körzetre osztva történik, figyelembe véve az ellátottak egészségi állapotát és a területi adottságokat. Házi segítségnyújtásban részesülık: Balatonboglár életkor Összesen éves éves éves éves éves éves Összesen Házi segítségnyújtásban részesülık: Ordacsehi életkor Összesen éves éves éves éves éves éves Összesen

14 Házi segítségnyújtásban részesülık: Balatonboglár életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Házi segítségnyújtásban részesülık: Ordacsehi életkor Összese éves éves éves éves éves éves éves éves x éves Összesen Családsegítés Családsegítést igénybe vevık száma az ellátási területen: 2008-ban: 329 fı 2009-ben: 187 fı Esetkezelések számának alakulása: Esetkezelés jellege Információnyújtás Ügyintézés Tanácsadás Közvetítés más szolgáltatóhoz - - Mentális esetkezelés - - Segítı beszélgetés Továbbirányítás 8 3 Jogi tanácsadás - - Egyéb 9 - Összesen:

15 A kezelt probléma szerinti számadatok: A kezelt probléma típusa Esetek száma Életviteli Családi-kapcsolati Családon belüli bántalmazás - 21 Lelki- mentális 61 7 Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézési segítségkérés Információhiány Összesen Leggyakrabban igénybevett szolgáltatások: - Segítı beszélgetés. - Átmeneti, rendkívüli segély igényléséhez nyomtatvány kitöltése. - Egészségügyi probléma megoldásához segítségnyújtás, átirányítás. - Iratpótlás igénylése. - Tanácsadás. - Pszichológushoz való átirányítás, idıpont egyeztetése. ( Marcali, Kaposvár ) - Jogi segítségnyújtás kérése. - Lakásfenntartási támogatás igénylése. - Adományok, természetbeni juttatások, civil szervezetekkel közösen nyújtott segítség - szervezett programok a gyerekek részére - Lakásfenntartási támogatás igénylése. - Közösségi szociális munka Rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatosan végzett tevékenység: - Együttmőködési megállapodás kötése - Beilleszkedést segítı programok szervezése: Minden együttmőködésre kötelezett, aktív korú, rendszeres szociális segélyezett személy részére beilleszkedést segítı program készül, az ügyféllel megbeszéltek szerint. A beilleszkedési program egyénre szabottan, az ügyfél közremőködésével, fizikai,- szociális- és mentális állapotának figyelembevételével, írásban készül el és megvalósulása a találkozások alkalmával megbeszélésre, szükség esetén módosításra kerül. - Csoportos foglalkozások szervezése: Az irányított segítı beszélgetések során felmerült hiányosságok pótlása csoportos foglalkozások megtartásával. (pl. életviteli tanácsadás) - Társszervekhez történı irányítás 15

16 IDİSEK NAPPALI ELLÁTÁSA Az idısek klubja, az idıs koruk miatt szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek; hajléktalanok; saját otthonukban élı, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt támogatásra szorulók számára nyújt lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére (fürdés, mosás), továbbá igény szerint napközbeni étkezésre. Az idısek klubjában biztosított szolgáltatások: egyszeri étkezés (ebéd), fürdési, mosási lehetıség, szabadidıs programok (kirándulás, Tv,- videó, - újságok) megemlékezések ( jeles ünnepek, születésnapok, névnapok) környékbeli klubokkal közös programok ügyintézés, tanácsadás vérnyomás, vércukormérés, testsúlymérés mentális gondozás szociális ügyintézés Cél, hogy a jövıben kibıvüljön a foglalkozások köre, mellyel még több idıskorú számára tud az intézmény alternatív szabadidıs tevékenységet ajánlani. Tárgyi eszközök: Törvényi elıírásnak megfelelıen az alábbi táblázat mutatja a tárgyi eszközök meglétét: Tárgy eszköz Televízió, videó Foglalkoztató helyiség Pihenésre alkalmas helyiség Étkeztetéshez szükséges eszközök Vérnyomásmérı Számítógép Rendelkezésre áll X X X X X X Nappali ellátásban részesülık év életkor Összesen éves éves éves éves éves éves x éves Összesen

17 Nappali ellátásban részesülık: év életkor Összesen éves éves éves éves éves éves x éves 0 0 Összesen Idısek klubja szolgáltatásai: év Idısek nappali ellátása Klubtagok száma Szolg-ban részesülık száma Össz átlag 16 fı IK szolgáltatás Össz. Étkeztetés Ügyintézés Mentális gondozás Szabadidı Egyéb Gondozási napok össz A évben új szabályozásként került elıírásra az otthon közeli ellátások nyilvántartása, attól függıen, hogy az ellátott milyen típusú szociális alapszolgáltatást vesz igénybe. Otthon közeli ellátásban részesülık: október 31-ig: Hónap Étkeztetés+ Házi segítségnyújtás Étkeztetés+ Idısek nappali ellátása Étkeztetés Házi segítségnyújtás Idısek nappali ellátása Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október

18 Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat feladatait az ellátási területen 1 fı szakirányú végzettséggel rendelkezı családgondozó végzi, két településen. Alapellátás keretén belül gondozott létszám: év év Balatonboglár Ordacsehi összesen Balatonboglár Ordacsehi összesen gyermekek száma: családok száma: A Gyermekvédelmi Szolgálatnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdésének, jólétének, családban történı nevelkedésének elısegítéséhez - A veszélyeztetettség kialakulásának megelızése érdekében intézkedéseket tesz, továbbá megszünteti a veszélyeztetettséget. - Védelembe vételre, ideiglenes elhelyezésre javaslatot tesz - Évente 6 alkalommal szakmaközi jelzırendszeri megbeszélést tart - Minden év Március 31-ig az éves települési tanácskozását megtartja - Esetmegbeszélést, esetkonferenciát tart a jelzırendszeri tagok közremőködésével - Elhelyezési tárgyaláson vesz részt - Szabadidıs bőnmegelızési programokat szervez - Adományok kiosztása, szállítása a rászorult családik részére A gyermekek családban történı nevelkedésének elısegítése: szervezett programok a gyerekek részére: kirándulások szervezése / évente 6-7 alkalommal természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás segítése civil szervezetekkel való kapcsolattartás és közös segítségnyújtás: o Lyons Klub, S.O.S szolgálat Alapítvány,Nyugdíjas Egyesületek információszolgáltatás, tanácsadás, a problémának megfelelı szakemberhez történı továbbirányítás hivatalos ügyek intézése, más intézményhez történı továbbirányítás. Jogi segítségnyújtás Mediáció észlelı-jelzı rendszer mőködtetése: A évben. érkezett esetjelzések száma: 28 db A évben. érkezett esetjelzések száma: 56 db Az intézményi beszámolók alapján a gyermekek veszélyezettségének legfıbb okai: Gyermeknevelési hiányosságok, Munkanélküliség Anyagi megélhetési problémák, Szülık- család életvitele, Családi konfliktusok, Családon belüli bántalmazás Magatartási- és teljesítményzavar kialakulása Szenvedélybetegség Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek Gyermekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) 18

19 Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátásának színtere: Ficánka Bölcsıde (Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45.) Az intézmény az Alapszolgáltatási Központ keretében mőködik. Engedélyezett férıhelyek száma: 38 fı Ellátási területe feladat-ellátási szerzıdések alapján kiegészül Balatonszemes, Balatonlelle és Karád településekkel. Feladata a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése, harmonikus pszichoszomatikus fejlıdésének elısegítése. A bölcsıdei gondozás-nevelés alapelvei: A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. Ennek az egységnek a kialakítása, megvalósítása összehangolt, magas szintő szakmai munkával és megfelelı tárgyi környezet biztosításával lehetséges. Az állandóság elve: a gyermekek személyi és tárgyi környezetének állandósága adja a gyermekek számára az érzelmi biztonságot, melynek alapja a saját gondozónırendszer, felmenırendszer, csoport és helyállandóság biztosítása A fokozatosság elvének érvényesülése megkönnyíti az új környezethez való adaptációt, a változások elfogadását, az anyától való elszakadást szomatikus élményét megélhetıbbé teszi, melyet a szülıvel történı fokozatos beszoktatás biztosít. Aktivitás és önállóság segítésének elve: a biztonságos tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendı idı biztosítása, a gyermek ösztönzése, tevékenységének elismerése, támogató, egyéni fejlettségéhez igazodó segítése, a szeretet, elfogadás fokozza az aktivitást, önállóság iránti vágyát. Egyéni bánásmód elve: biztosítja, hogy a gondozónı meleg, szeretı gondoskodással az egyéni életkori sajátosságuk figyelembe vételével segítse a gyermekek fejlıdését. Rendszeresség elve: jól szervezett, folyamatos, ismétlıdı, stabil napirend Pozitívumokra támaszkodás elve: a gyermekek apróbb próbálkozásainak észrevétele, dicsérete további lendületet ad az önálló cselekvéshez. Egységes nevelıi hatások elve: A gondozónık munkájának összhangja, az egységes gondozási technika, azonos követelmény és szabályrendszer alkalmazása év 2009 év Beíratott gyermekek száma (átlag) Naponta bennlévık átlaga Balatonlellei gyermekek száma a évben: fı 11 fı 13 fı 14 fı 13 fı 12 fı 12 fı 12 fı 8 fı 7 fı 5 fı 6 fı 19

20 Balatonlellei gyermekek száma a 2009.évben: fı 5 fı 4 fı 4 fı 4 fı 4 fı 4 fı 4 fı 2 fı 3 fı 3 fı 3 fı FELADATOK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK EGYES SZINTJEIN, AZ ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYOZÁSI KÖRÉBEN: Szociális rendelet magasabb jogszabályoknak megfelelı folyamatos felülvizsgálata Fenntartói, irányítói feladatok meghatározása. Tervezési, ellenırzési, értékelési eljárások. Ágazati és intézményközi együttmőködési eljárások. Ágazati szintő adatkezelési és adminisztrációs szabályok, információszolgáltatási szabályok. Szociális információs rendszer mőködésének szabályai. Nem önkormányzati szereplık részvételének szabályozása az ágazati együttmőködésben, az ellátások biztosításában. Az ágazaton belüli humán erıforrás-fejlesztés szabályai lakossági tájékoztatás rendszerének és eszközének kialakítása Intézményi alapfeltételek megteremtésére és fejlesztésre pályázati céltartalék létrehozása. Az önkormányzat ellátási szintjein, a meglévı ellátások körében: Étkeztetés: Tálcás étkeztetés bevezetése, ami higiénikusabb, de drágább. Házi segítségnyújtás: A tájékoztatást szélesebb körben kell megtenni A laikus segítık bevonása a gondozás egyes folyamataiba Közcélú foglalkoztatás Idısek Nappali ellátása (klub): Szolgáltatások bevezetése (fodrász, pedikőr, manikőr, stb.) A térítési díjat csökkenteni szükséges Épület felújítása Családsegítés: Munkaerı piaci reintegrációt illetve jövedelemhez jutást elısegítı szolgáltatások kialakítása, bevezetése. A szolgáltatások igénybevételét szerzıdésszerővé kell tenni. A családok igényeihez igazodó alternatív programok szervezése. o Bölcsıdei ellátás o Épület o Szolgáltatás behatároltabb szabályozása (kiknek, mennyiért) Létrehozandó ellátási formák körében: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Széleskörő tájékoztatás és igényfelmérés szükséges intézményi szintő feladatok A tényléges dolgozói létszám-szükséglet 20

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. I. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szıc Ügyiratszám: 9-36/2014. Elıterjesztı:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben