123. számú elıterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "123. számú elıterjesztés"

Átírás

1 A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló a közmővelıdési koncepció végrehajtásáról Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester Készítette: érintett intézményvezetık és Tafnerné Fáll Erika kult.-okt. referens Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: KOIS Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 124/2004. (VI.29.) KTH. számú határozattal fogadta el Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepcióját (13. számú melléklet). A fent hivatkozott koncepció XI. fejezetében találhatóak meg a koncepció készítésekor megfogalmazott feladatok (21 pont), amelyek Bátaszék közmővelıdési életének történelmi múltját, valamint a jelen közmővelıdési helyzetképét figyelembe véve, a hiányosságok leküzdésére, vagy a meglévı értékek fenntartására, továbbfejlesztésére készültek. Az alábbiakban a fent említett feladatterv végrehajtása olvasható, pontonként kiemelten szerepeltetve azok a mellékletekre, melyekben a végrehajtás rövid összefoglalója található: 1.) A Bátaszéki Pünkösd évenként megrendezett programja több napos eseménnyé bıvülhetne, több civil szervezıdés összefogásával, a környék településeinek hasonló szervezıdéseit is bevonva. Megvalósítva! Lásd : 2. számú melléklet; 3. számú melléklet;

2 2.) A fenti példához hasonlóan a Géza-napi felvonulást és koronázási ünnepséget szintén tovább lehetne szélesíteni. Megvalósítva! Lásd : 2. számú melléklet; 3. számú melléklet; 12. számú melléklet; 3.) Mőemlékeink megóvását továbbra is szem elıtt kell tartani, hogy kevesebb ráfordítással tudjuk megóvni értékeinket, a kínálkozó pályázati lehetıségeket nem szabad elszalasztani. Megvalósítva! Lásd : 7. számú melléklet; 12. számú melléklet; 4.) A muzeális értékő tárgyainkat méltó környezetbe kell helyezni, illetve tartani úgy, hogy a megóvással egyidejőleg megtekinthetıek legyenek (Tájház, Egyházmővészeti győjtemény) Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 12. számú melléklet; 5.) A korunk követelménye a gyors információ áramoltatás, ehhez Bátaszék városnak is fel kell fejlıdnie, rendszeresen frissített web oldalakkal az Interneten. A tájékoztatók, az információk, a reklámanyagok elérhetıségérıl szintén rendszeresen kell gondoskodni folyóirat, televízió, szórólap, prospektusok közzétételével. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 6.) Bátaszék turisztikai látványosságainak (Romkert, Templom, Tájház, Mőemlékek, Állandó és idıszakos kiállítások) egyre szélesebb körő megismertetése érdekében szükség van utazási irodákon keresztül történı népszerősítésére. Megvalósítva! Lásd : 1. számú melléklet; 2. számú melléklet; 7.) Szintén a helyi turizmust fejlesztené, ha gondoskodnánk olyan kiadványokról (prospektus, háttéranyagot tartalmazó füzet, képeslap), amelyek segítségével egy idelátogató egyedül is tud tájékozódni, és egyben ismertebbé teszik Bátaszéket. Megvalósítva! Lásd : 2. számú melléklet; 8.) Városunk nem tartozik a nagy települések közé, mégis az idegenek számára, a központban el kellene helyezni egy turisztikai térképet. Az idelátogatók, mit, és hol talál meg. Nem valósult meg! A közelmúltban elhelyezett utcanév táblák segítik a tájékozódást, de turisztikai látványosságainkról csak interneten vagy kiadványok útján lehet információhoz jutni. 9.) Több kulturális esemény megrendezésénél jelent akadályt a megfelelı mérető helyiség hiánya. Ennek a problémának a felszámolása anyagi kérdés, szem elıtt tartása fontos, ha adódik pályázási lehetıség, vagy kedvezıbb finanszírozási pozícióba kerül a város vezetése, feltétlenül kell foglalkozni e témával. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; Kiegészítı információ: A helyi mővelıdési ház nézıtere legfeljebb 100 fı befogadására alkalmas, a fıs lakosú kisvárosunk települési szintő

3 rendezvényeihez gyakran szőkösnek bizonyul. A fent említett probléma leküzdésére a város vezetése pályázatot nyújtott be (DDOP-4.1.1/A; Bátaszéki városközpont fejlesztése címmel), ami sajnos nem nyert, ezért a jelentıs forrást igényelı beruházáshoz tovább kell keresni a megfelelı pályázati lehetıséget. 10.) Kibontakozóban van a városban egy helyi fúvószenekar, gyarapodásukhoz a zenei képzésen kívül hangszerekre is szükség van, fontos ha kell bátaszéki közalapítványból életben tartani a zenekart, hisz régi hagyományt folytat. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 11.) Az ifjúságot célozza meg a Nyári és a Tavaszi Fesztivál, a városban és környékünkön is ismert és kedvelt program, feltétlenül támogatást érdemel Megvalósítva! Lásd : 4. számú melléklet; 9. számú melléklet; 12.) A városban az ifjúság kulturált szórakozási lehetısége a legkevesebb. Mivel jó volna az ı kezdeményezésük alapján hagyományt teremteni, ezért a mőködı diákönkormányzatok közvetítésével az általános iskola és a gimnázium intézményébe járó tanulóktól és diákoktól ötleteket kellene összegyőjteni. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 4. számú melléklet; 13.) A 12. pontban megfogalmazott győjtımunka eredményét megtárgyalja a kulturális szakbizottság és elıterjesztést készít Bátaszék Város Önkormányzat Képviselıtestületének a megvalósítható programok terveirıl. Megvalósítva! Lásd : 4. számú melléklet; 6. számú melléklet; 14.) A sport területén lehetne kevés anyagi ráfordítással, környékbeli és helyi intézményeket megmozgató tömegsport rendezvényt szervezni. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; Kiegészítı információ: A Bátaszéki Tanuszoda az úszás sportágnak kínál kedvezı feltételeket. A Magyar Triatlon Szövetség segítségével, már 4. alkalommal sikerült megrendezni a Bátaszéki Triatlon versenyt, amely elsısorban fiatalokat mozgatott meg szép számmal, közel bátaszéki és környékbeli gyermek, illetve fiatal felnıtt mérte össze tudását úszással, futással és kerékpározással. 15.) Vidéki (Szekszárd, Pécs, Budapest) színházlátogató program szervezését tovább kell folytatni. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 10. számú melléklet; 11. számú melléklet; 16.) 16 éven aluliak ingyenes könyvtári beiratkozási lehetıségét kihasználva serkenteni kellene a könyvtári olvasók számát, és ez által a gyermekek könyv és olvasás szeretetét növelni. A módszer megválasztása a gyermekek életkori sajátosságából adódó, jutalmazás, sikerélmény nyújtás. Megvalósítva! Lásd : 1. számú melléklet; 3. számú melléklet;

4 17.) Kiselejtezett könyvek átadásáról lehetne gondoskodni, úgy hogy a gyermekjóléti szolgálaton keresztül a nehéz körülmények között élı gyermekek kapják meg /azon könyvek esetében amelyek még használható állapotban vannak /. Megvalósítva! Lásd : 1. számú melléklet; 8. számú melléklet; 18.) A városi könyvtár megkezdett telematikai fejlesztéséhez biztosítani a feltételeket. Megvalósítva! Lásd : 1. számú melléklet; 19.) A Csanádi győjtemény látogathatóságának meg kell keresni a legoptimálisabb megoldását, azt követıen minden eszköz felhasználásával terjeszteni, hogy mikor látogatható az értékes kiállítás. Megvalósítva! Lásd : 12. számú melléklet; 20.) A külföldi kapcsolatok további szélesítése a jövıben. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 11. számú melléklet; 21.) A helyi általános iskola keretei között - egy paksi nemzetközi sakkmester vezetésével a bátaszéki sakk utánpótlásképzés újra indítása. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 5. számú melléklet; Az elıterjesztés mellékletét képezı beszámolók jól tükrözik, hogy az elmúlt hat évben a város közmővelıdése élt, a közmővelıdési - közoktatási intézmények, valamint a civil szervezetek összefogásával, még akkor is, amikor egyre szőkösebb anyagi körülmények között igyekeztek a kitőzött célt elérni. Az önkormányzat, a helyi alapítványok és a pályázati lehetıségek együttesen tartják életben a település közmővelıdését, az erıfeszítéseknek megvan az eredménye, amire büszke lehet a kis város minden lakója. Mindezek figyelembe vételével kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : beszámoló a közmővelıdési koncepció végrehajtásáról Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepciójának végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselı-testület egyúttal a 124/2004.(VI.29.) KTH. számú határozatot november 30-ával hatályon kívül helyezi. Határidı: december 5. (a határozat megküldéséért) Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı Határozatról értesül: közmővelıdési intézmények vezetıi kulturális-oktatási referens irattár

5 Keresztély Gyula Városi Könyvtár 7140 Bátaszék, Budai u. 2. Tel: 74/ Tárgy: Közmővelıdési Koncepció feladattervének végrehajtása Polgármesteri Hivatal 7140 Bátaszék Szabadság u. 4. Tafnerné Fáll Erika oktatási-közmővelıdési referens részére Tisztelt Cím! A október 21-n érkezett 7410/2011.számú megkeresésében Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepciójának végrehajtási tervében szereplı feladatvállalás végrehajtásáról, a közötti idıszakról tájékoztatást kér. A végrehajtási terv alább felsorolt pontjaiban a következı feladatok valósultak meg. 124/2004.(VI.29.) KTH. számú határozat 6.) pontjában megfogalmazott feladatok: A Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék turisztikai látványosságainak megismertetése érdekében a városról megjelentetett képeslapokat árusított. Szórólapokat terjesztett, bármely, a településrıl megjelent kiadványt árusított. Kérésre minden olyan ismeretet szolgáltatott, melynek birtokában volt. Központi fekvése és nyitva tartási ideje lehetıséget adott szolgáltatásainak igénybe vételére. Eleget tett azon kérésnek, hogy más települések plakátjait korábban a kirakatokban, ma már az épület külsı falán elhelyezett hirdetıben elhelyezze. Saját és településünk kulturális és közérdeklıdésre számot tartó eseményeit hirdetı plakátokat szintén itt helyezünk el. Szükség esetén ismerısöket megkérve eljuttatjuk azokat a környék településeire. 16.) pontjában megfogalmazott feladatok: A törvényi elıírásnak megfelelve könyvtárunk a 16 év alattiak számára ingyenes beiratkozási lehetıséget biztosít. Ezt a lehetıséget minden csoportos foglalkozáson, legyen az óvodai, iskolai csoport, illetve könyvtári órán és más rendezvényeinken is rendszeresen elmondjuk, (gyermeknek és felnıttnek egyaránt), eleget téve tájékoztatási kötelezettségünknek. Ezen felül még nagyobb motiváció, hogy valóban szeretnénk, ha gyermekeink gyakrabban látogatnák intézményünket, és aktív olvasókká válnának. Programjaink egy részét személyes, névre szóló meghívóval igyekszünk látogatottabbá tenni. Évekkel ezelıtt minden tanév elején megkereséssel éltünk az általános iskola tantestülete felé, melyben tanórákat kínáltunk. Csekély érdeklıdés mutatkozott. Kevés pedagógus hozott át gyermekcsoportot foglalkozásra.

6 Keresztély Gyula Városi Könyvtár 7140 Bátaszék, Budai u. 2. Tel: 74/ Problémaként jelenik meg, hogy meghívott elıadó esetében a délelıtti idıpont tanórára, délutáni idıpont napközis foglalkozásra való hivatkozással nem megfelelı alkalmanként. A foglakozások során minden esetben a játékos ismeretszerzésre való törekvés a jellemzı. Nincs iskolai értelemben vett szigorú számonkérés. A jutalmazás és dicséret jelenlévı eleme a munkának. 17.) pontjában megfogalmazott feladatok: Kiselejtezett könyveinket minden esetben igyekszünk mások számára használhatóvá tenni, folyamatosan kiárusításra kerülnek. A Gondozási Központ és a Városi Óvoda az elmúlt idıszakban a kiselejtezett könyvekbıl több alkalommal kapott. Elmondható ugyanez a szekszárdi hajléktalan Központról is, nekik is juttattunk ezekbıl a könyvekbıl, akárcsak testvértelepüléseinknek is. Ezen esetekben ajándékozásról beszélhetünk. A Gondozási Központhoz tartozó gyermekek a könyveken kívül egy-egy intézményünkben tartott foglakozáson ismerkedhetnek könyvtárunkkal. Látogatásaiknak köszönhetıen vannak közöttük beiratkozott olvasóink is. 18.) pontjában megfogalmazott feladatok: A könyvtár 2009 évben elnyert TIOP pályázatának köszönhetıen a számítógépes eszközpark megújult. A beszerzett eszközök lehetıséget adtak a teleházi funkciók átvételére. Szükséges kihangsúlyozni, hogy 2010 évben a könyvtár ezeket a feladatokat átvette, de sem tárgyi sem személyi feltételek ezzel a feladattal nem párosultak. Egyéb, a koncepcióhoz kapcsolódó feladatok, melyek megvalósultak az adott idıszakban: - a könyvtárban fogadott, szakmai gyakorlatukat töltık, akik ezen idı alatt munkájukkal, ötleteikkel segítették munkánkat. - szakmai tapasztalatcserék, - PÉCS2010 programok (kommunikációs szervezı; megállító tábla, plakátok, szóróanyagok) - általános iskola új könyvtárának szakmai véleményezéssel való segítése; részükre feleslegessé vált bútoraink átadása. - Mini Galéria sorozatunk állandó kiállítási lehetıség nem csak a város, de a környezı települések amatır alkotóinak, győjtıinek is. - Író-olvasó találkozók. - szünidei programok szervezése. - Jonatán Elsı Országos Könyvmolyképzı levelezıs versenyen való részvétel. - kapcsolat a város intézményeivel. - országos szintő, olvasásnépszerősítı programokban való állandó részvétel (Internet Fiesta; Ünnepi Könyvhét, İszi Könyvtári Napok; Könyves Vasárnap) - Széktıl Bátaszékig helytörténeti rejtvényfüzet: helytörténeti rejtvényjáték a Bátaszéki Baráti Kör támogatásával. - A 10 éves város a sajtó tükrében kiállítás. - Ifjú Tudor elıadás. - Beigheim Játszótér napjának megszervezése. Bátaszék, Sági Lajosné könyvtárvezetı

7 P e tıfi Sándor Mővelıdési Ház 7140 Bátaszék, Szent István tér 7. Tel: 74/ Bátaszék város Középtávú Közmővelıdési Koncepciójával kapcsolatos elvégzett feladatok 1.) A Bátaszéki Pünkösd évenként megrendezett programja több alkalommal is kétnaposra bıvült (2004; 2005.). Azonban a környezı településeken is elinduló hasonló jellegő programok valamint a Szekszárdi Pünkösd felfutó programsorozata miatt erısen leszőkült az érdeklıdık száma. A Német Egyesület kezdeményezésére 2010-ben gasztronómiai jelleggel bıvítettük a kulturális programokat. A tavalyi és az idei Pünkösdi Rétesfesztivál nagy tömegeket vonzott, ezért ezt a jelleget és az egynapos idıtartamot szeretnénk a jövıben is megtartani, nem kizárva természetesen annak lehetıségét, hogy alkalmanként kiállítás-megnyitóval illetve egyéb kulturális rendezvénnyel bıvítsük azt. 2.) A Géza-napi felvonulás és koronázási ceremóniát az idei évben összevontuk a városi majális rendezvényeivel, így egy egésznapos, gazdag kínálattal (pl. fızıverseny) rendelkezı program jött létre, mely többszáz látogatót vonzott. Amennyiben a jövıben is össze tudjuk vonni a két programot, ilyen formában szeretnénk megrendezni. 6.) Bátaszék turisztikai látványosságainak népszerősítése folyamatosan zajlik. A Bátaszéki Tájház honlapján, a város honlapján interneten is tájékozódhatnak az érdeklıdık (az utóbbi években a legtöbb látogatónk az internet segítségével talált meg bennünket). Már biztos, hogy ez a tájékoztatási forma a legeredményesebb, hiszen a világ minden pontján elérhetı. Természetesen hagyományos ismertetıanyaggal is rendelkezünk: képeslap, prospektus, könyv. 7.) A turisztikai látványosságok utazási irodán keresztül történı népszerősítésének legfıbb akadálya, hogy városunkban nincs étkezési lehetıséget is nyújtó szálláshely, ezért csak átutazó turizmusra számíthatunk, amely mőködik is. Bátaszék, november 15. Riglerné Stang Erika igazgató

8 BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI BÖLCSİDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 7140 Bátaszék, Budai u Telefon: Fıigazgató: 74/ Gazdasági ig.h. 74/ Fax:74/ Bátaszék Város Polgármesteri Hivatala Ikt.sz: /2011. Tárgy: Közmőv.Konc. végrehajtása Skoda Ferenc Jegyzı Tisztelt Jegyzı Úr! A számú megkeresésére: Bátaszék Város Közmővelıdési Koncepciójának végrehajtása tárgyában az alábbiakat tudom tájékoztatásul adni: Általánosságban, a város közmővelıdése, és a nevelési-oktatási intézmények ehhez történı kapcsolódása kérdésében elmondható, hogy nagyon sok területnél az oktatási intézmények nemcsak résztvevıi a rendezvényeknek, de kezdeményezıi, tanulóik révén megvalósítói, a tanulók szülei révén pedig közönséget biztosítanak az eseményekhez. Az intézmények pedagógia programjukban kiemelkedıen fontosnak tartják a település közmővelıdésében való részvételt, hiszen ezzel fontos nevelési-oktatási feladatokat valósítanak meg. A közmővelıdési rendezvények hordozói az általános kulturális értékeknek, a helyi sajátos kultúrának, fontos átörökítendı értékeket közvetítenek, így a város nevelési-oktatási rendszerének elengedhetetlen részét jelentik. A közmővelıdés eseményei, városi hagyományrendszere nem válaszható el az intézményi hagyományrendszertıl. Ezek egybefonódnak, s gyakran városi rendezvénnyé, ehhez kapcsolóan akár idegenforgalmi rendezvénnyé is bıvülhet egy-egy iskolai esemény (pl. Géza-napi felvonulás, Bátaszéki matematikai verseny döntıje, mazsorett találkozó, stb) A megkeresésben pontokba szedett fejlesztési célokhoz az alábbiakat kívánjuk hozzátenni: 1. A Bátaszéki Pünkösd rendezvényinek állandó részvevıi a nevelési-oktatási intézményegységek tanulói (néptánc csoportok, mazsorett csoportok tagjaiként), a már rendszeresen, színvonalasan közremőködı Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar. 2. A Géza-napi felvonulás és rendezvény egyértelmően a II. Géza Gimnázium rendezvénye, tanárai, tanulói kellı gyakorlattal és megszokott színvonalon rendezik meg évenként. Kiegészült a rendezvény olyan vásári forgatagot idézı rendezvénnyel, amelynek szintén vonzó hatása van. 4. A Tájház győjteményeinek bıvítéséhez az oktatási intézmények többek között azzal is hozzájárultak, hogy kialakítottak egy iskolatörténeti kiállítást. Ez továbbfejleszthetı lenne, ha rendelkeznénk további kiállító térrel, tárlókkal. Az intézményekben még sok értékes relikvia található, amelyek feldolgozás után bemutatásra érdemesek.

9 BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI BÖLCSİDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 7140 Bátaszék, Budai u Telefon: Fıigazgató: 74/ Gazdasági ig.h. 74/ Fax:74/ A település reklámozás része az intézmények reklámozása. ez utóbbinak fontos része az internetes elérési lehetıség biztosítása. A BAPMOK létrejöttével ez kiteljesedett minden intézményre, de folyamatos fejlesztése szakembert igényelne. 9. A kulturális események megrendezésénél a BAPMOK újonnan épült és felújított helyiségei is bıvülést jelentenek. Az általános iskola a tornacsarnokkal és ebédlıvel korábban is rendszeres színhelye volt városi kulturális eseményeknek. Ma ez bıvült az aulával, a gimnázium ebédlıjével, elıadássorozatok tartására alkalmas lépcsıs elıadójával. 10. A Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar az elmúlt években olyan fejlıdésen ment keresztül, amely megfelel a város elvárásainak, évtizedekkel korábbi hagyományainak. A zeneoktatás részeként nemcsak a szórakozást, de az ifjúság zenei nevelését, az értelmes és hasznos idıtöltést is szolgálja. Vonzóerıt jelent a szomszédos településeken is fellépéseivel, színvonalas kiegészítıje a város majd minden rendezvényének (Géza-nap, Pünkösd, augusztus 20, mazsorett találkozók, szüreti felvonulások, stb.) Célszerő lenne a zenekar tagjainak motivációja érdekében olyan támogatási formát kialakítani, amellyel a zenekarnak fellépéseket lehet biztosítani a testvértelepülésekkel közös külföldi rendezvényeken. 12. Az elmúlt idıszakban több próbálkozás volt, amely az ifjúság kevéssé ellenırizhetı szórakozási lehetıségeit igyekezett befolyásolni. A többszöri egyeztetésekbıl az derült ki, hogy ez direkt módon nem sikerül. Csökkenni látszik az általános iskoláskorúak ilyen jellegő éjszakai kimaradása. Ennek oka lehet, hogy nem szervezıdnek városunkban nagy létszámokat megmozgató diszkók. Ugyanakkor megmaradtak a régi hagyományok szerint az oktatási intézmények által szervezett, tanári ellenırzéssel zajló iskolai bálok, gyermekrendezvények. Pozitív hatásúnak tőnik a középiskolai tanulók szórakozásának olyan befolyásolása, mint az Iparos házban megnyílt vendéglátóhely. 14. A diáksport fejlesztése, fejlıdése a csökkenı gyermeklétszám ellenére megfelelı. Ennek fontos segítı körülménye az sportinfrastruktúra, amellyel városunk rendelkezik, s amely elsısorban az óvodás-iskolás korosztályok számára áll rendelkezésre. Az uszoda megnyílásával az úszósportok elterjedtek, amelyek sikereket hoztak az iskolás korosztálynak, illetve sok területi versenyt lehetett Bátaszéken, az uszodában megszervezni. Egy további minıségi ugrást eredményezhet a közoktatásban kötelezıen bevezetendı mindennapos testnevelés. A sport legnagyobb motivációja az eredményesség. Az utóbbi tanévekben az úszáson kívül töretlen eredményesség jellemzi a karate és a labdarúgás sportágat, illetve a gyermekkorosztályok atlétikai ágait. Kulcsszereplık a sportnevelésben a tanítók és a testnevelı tanárok. 15. Az általános iskolában, a gimnáziumban és a nemzetiségi oktatás terén a Deuche Bühne látogatásával gyakran vesznek részt fiataljaink színházlátogatáson. Ebben kiemelt jelentıségő, hogy az utóbbi két évben az IPR program lehetıvé tette, hogy a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek számára ingyenesen lehessen színházlátogatást szervezni. Ugyanakkor célszerő lenne egy városi alapot létrehozni ilyen látogatások támogatására, mert az IPR-t leszámítva ez a szülık számára csak teljes költséggel valósulhat meg (belépı + útiköltség). 16. A Kanizsai Dorottya Általános Iskola új intézményi könyvtára olyan feltételrendszert kínál az iskoláskorúak számára, amely segítségével növelni lehet olvasók táborát. Az olvasás megszerettetését a környezet, az iskolai könyvtár rendezvényei, akciói, versenyei sokban segítik. 20. A külföldi kapcsolatoknak az oktatási intézmények körében évtizedes hagyományai vannak. Ezek bıvítésére külföldi partnereink részérıl voltak további kezdeményezések, de a kapcsolatban résztvevı gyermekek családjainak e téren is korlátozottak az anyagi lehetıségei. Az iskolák kapcsolatokat segítı támogatásai is nagyon korlátozottak. A kísérı nevelık útiköltségére, helyettesítésére, túlmunkájára korlátozódnak. A vendégfogadás esetén a vendégtanulók étkezésében tud az intézmény segíteni, de az

10 BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI BÖLCSİDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 7140 Bátaszék, Budai u Telefon: Fıigazgató: 74/ Gazdasági ig.h. 74/ Fax:74/ itteni programok (útiköltség, múzeumi belépık, stb.), valamint a kiutazók teljes költsége a vendéglátó családokat terheli. Ennek növekvı mértéke miatt csökken az érdeklıdés a részvétel miatt, továbbá anyagi okok miatt a szegényebb családok gyermekei nem tudnak részt venni az utakon. Sokat segítene a kapcsolatok fenntartásában, esetleg fejlesztésében, ha rendelkezne Bátaszék olyan közösségi szálláshellyel, ahol kulturált körülmények között, önköltségi alapon lehet elszállásolni diákcsoportokat. A jelenlegi kapcsolatrendszer: Kanizsai Dorottya Általános Iskola: Besigheim: évenkénti 1-1 alkalommal váltakozó helyszínnel diákcsere (8-10 nap; tanuló). Évente tanárcsere váltakozó helyszínnel (8-10 tanár; egy hétvége) Nagysalló: Évente a nagysallói magyar iskola tanulója közösen táborozik Balatonszepezden a mi tanulóinkkal. Bátaszék-Besigheim-Nagysalló: két évente váltakozó helyszíneken (Bátaszék, Nagysalló) Suli-Móka játékok a korosztály számára. Mazsorett találkozó Bátaszéken a nagysallóiak is résztvevık. Korábban mindhárom településrıl részt vetek a Kalász János Teremlabdarúgó Tornán minden év januárjában. Az utóbbi évben pénzhiányra hivatkozva nem tudtak eljönni. II. Géza Gimnázium: Besigheim: évente diákcsere váltakozó helyszínnel. Ditró: évente diákcsere váltakozó helyszínnel. Fülek: sí tábor Szlovákiában közös szervezésben. 21. A sakk-utánpótlás képzés egy szakkör mőködtetésével folyamatosan zajlik. Ennek kapcsán versenyeket is tart a szakosztály a gyerekeknek Bátaszéken. Vannak szép eredményeket elért tanulók a szakkör tanulói között. Bátaszék, október 20. Tisztelettel: Kemény Lajos fıigazgató

11 A Bátaszéki tavaszi Fesztivál és a Bátaszéki Nyári Fesztivál múltja egészen 2000-ig vezethetı vissza! A fent említett évben kezdıdött mindkét rendezvény szervezése és kivitelezése. A helyszín a Babits játszótér volt. Abban az idıszakban nem voltak Bátaszéken nagyobb volumenő, szabadtéri rendezvények, ezért az elsı fesztivál, mely június 3-án került megrendezésre, hatalmas tömeget vonzott. A programok kielégítették minden korosztály szórakozási igényét. Az esti utcabálra becslések szerint közel ezer vendég volt kíváncsi. A két rendezvény az évek alatt teljesen eltérı érdeklıdéssel folytatódott. A Tavaszi Fesztivál egyes években elérte a több ezer fıs vendég-létszámot, a Nyári Fesztivál (sok ok között a diákok, családok nyári kirándulásainak, nyaralásának köszönhetıen) egyre kisebb lett, míg végül 2006-ban vége lett. Ebben az évben megjelent Bátaszéken egy új rendezvény, mintegy kiváltva a Nyári Fesztivált, az "Iparos Grill Fesztivál", amely volumenében mára már a kistérség legnagyobb rendezvényévé nıtte ki magát. Ezt a bátaszéki vállalkozók közösen szervezik mind a mai napig, bizonyítva, hogy összefogással sok cél elérhetı. Jelenleg még egy fontosabb, általunk szervezett rendezvényt lehet megemlíteni Bátaszék kulturális életében, ez pedig az idén 10 éves "Rockkarácsony", mely szintén ismert és népszerő program az egész kistérségben, vendégek ezreit hozva az évek alatt Szekszárdról, Bajáról, és a környezı településekrıl! Bátaszék a nyolcvanas évek óta meghatározó rockéleti színtér. Kezdıdött az itt megalakuló rockzenekarok története az akkori legnépszerőbb zenekar, a Cikádor csapatával, aztán a késıbbiekben a Magyarock, RockAntRoll, Bodega Rock Band, Colorline, és még sorolhatnánk a zenekarok neveit, melyek mind kisvárosunk kulturális mozgatórugói voltak illetve még a mai napig aktívak! Az iparosok komoly erejét bizonyítva 2011-ben átadásra került Bátaszék fiatalságának, a szórakozni vágyó közönségnek egy új vendéglátó-egység, az Iparos Kávézó! Ez a hely azóta nem csak egy vendéglıként mőködik, hanem Bátaszék egyik legnépszerőbb közösségi terévé vált. Ez köszönhetı a sokfajta program szervezésének (zongora-esttıl kezdve az ingyenes csocsó-billiárd-rex játékokon keresztül az élızenés koncertekig mindenki megtalálhatja a maga kedvenc szórakozási és idıtöltési lehetıségét). Az Iparos Kávézó várhatóan hosszú évekre bekapcsolódik Bátaszék kulturális életébe. Az itt élı iparosság és a helyi önkormányzat hatalmas anyagi és társadalmi áldozatokkal hozta létre ezt az épületet, amely összefogás jelenleg egyedülálló az országban. Kovács Norbert

12 Összefoglaló a 21. ponthoz 2004-ben Molnár Béla paksi nemzetközi mester vezetésével újraindult Bátaszéken a sakk utánpótlásképzése iskolai szakkör keretében. A Bátaszéki Sakk Klub fizette az edzı útiköltségét, míg az általános iskola óraadóként alkalmazta ıt. A szakkörre évente diák járt, akik között nagy volt a fluktuáció: legtöbbször kevesen maradtak meg az elızı évi garnitúrából, de mindig jöttek újak az alsóbb osztályokból. Sokukból valószínőleg hiányzott a kitartás, de a szülıi háttér sem volt mindig megfelelı. Ez utóbbira ékes példa, hogy évente egy versenyt Bátaszék is rendez az általános iskolások Rozsnyay Mátyás Emlékverseny sorozatából, ahol viszont kevés bátaszéki szülı szokta megtekinteni saját csemetéje versenyzését. A szakkör legnagyobb pozitívuma, hogy ez alatt a hét év alatt nagyon sok kisgyerek megtanult sakkozni Bátaszéken. Legkitartóbbnak és legtehetségesebbnek a Rudolf lányokhoz hasonlóan ezúttal is egy testvérpár bizonyult: Werner Anna és Werner Péter. Werner Anna korosztályában már az ország legjobbjai közé tartozik, ezüstérmes is volt a magyar korcsoportos bajnokságon és Európa-bajnokságon is képviselte hazánkat. Öccse a megyei általános iskolás versenyeken szerepel rendszeresen sikeresen. Ha kitartásuk és szorgalmuk töretlen marad, akkor még sokra vihetik a sakkban! A sakksportág népszerősítését segítheti a Besigheim játszótéren kialakított szabadtéri sakktábla, amelyhez Komonyi Orbán sakktársunk jóvoltából idén figurák is be lettek szerezve. A Steindl Istvánról elnevezett sakk-teret idén június 22-én Besigheim és Bátaszék polgármestere avatták fel, Rudolf Anna pedig Werner Anna közremőködésével mutatta be egyik szép játszmáját a megjelenteknek. A sakktábla népszerősége szeptember 10-én a Besigheimi játszótér születésnapi programján mutatkozott meg igazán: reggeltıl estig szünet nélkül játszottak rajta a gyerekek. Ha télen elkészül a figurák tárolására alkalmas két láda, akkor jövı évtıl kezdve tavasztól ıszig lehet sakkozni a játszótéren! Amíg az utánpótlásban nagy a fluktuáció, addig a felnıtteknél minden változatlan: Rudolf Anna páratlan karriert futott be ez alatt az idıszak alatt! Az elmúlt négy év alatt háromszor (2008, 2010, 2011) megnyerte a felnıtt magyar bajnokságot, olimpiákon és Európa-bajnokságokon állandó tagja a magyar válogatottnak. Anna elıbb teljesítette a nıi nemzetközi mesteri címet, majd nıi nemzetközi nagymester lett, jelenleg pedig a férfi nemzetközi mesteri címet ostromolja. Bátaszék, november 11. Rudolf László Bátaszéki Sakk Klub elnöke

13 A Bátaszéki Civil Tanács 2006 novemberében jött létre. A városvezetés, felismerve a helyi önszervezıdı közösségek jelentıségét, fontosnak tartotta egy olyan szervezet létrehozását, mely összefogja az egyesületeket, az ott felmerülı problémák, ötletek kapcsán közvetít az Önkormányzat felé, valamint rendezvények, közösségi alkalmak szervezésével még színesebbé teszi a város életét. A Civil Tanács magára vállalta a városi Rendezvénynaptár kiadását és frissítését, hírlevelek készítésével az aktuális pályázati lehetıségekrıl tájékoztatta az egyesületeket, és segített a pályázatok megírásában. Mivel ez a szervezet nem valós, alulról jövı igényt elégített ki, az egyesületek és a Tanács egyes tagjainak érdektelensége miatt megszőnt. Bátaszék, november 15. Jagicza József

14 A bátaszéki templom orgonáját a pécsi Angster József és fia Orgonagyár készítette 1902-ben német késı romantikus stílusban. A hangszer 36 regiszterével környékünk legnagyobb orgonája sípja van, a legnagyobbak mintegy 10 méter hosszúak, a legkisebbek fél hüvelyk nagyságúak. Az Egyházközség akkor koronát fizetett érte. Értéke azonban nem a méreteiben rejlik. Olyan remekmővet sikerült alkotnia a pécsi gyárnak, mely méltóvá teszi az ıt befogadó monumentális templomhoz. Az orgona életében az elsı komolyabb beavatkozás az elsı világháború idején történt, amikor 1918-ban a homlokzati ón sípokat elvitték. Helyettük 1927-ben egy Angsternél dolgozó Kult nevő sípkészítı horganyból készített sípokat ban kicserélték az eredeti 2 manuálos játszóasztalt és helyére a Pécsi Székesegyház leselejtezett 3 manuálos asztalát tették. Bezedeki Márton, aki pap volt, végezte a munkálatokat. Kidobott néhány sípsort is, helyükre értéktelenebbeket téve, ezzel kismértékben megváltoztatta az orgona hangját. Ettıl kezdve a hangszer állaga egyre romlott, a 80-as években megpróbálták kisebb összegekbıl helyreállítani, de ez csak késleltette a pusztulást. Az ezredfordulóra orgonánk annyira rossz állapotba került, hogy már alapvetı funkcióját, a liturgia szolgálatát sem tudta ellátni. Nem lehetett halogatni a felújítást. A munkálatok megtervezését és irányítását Hock Bertalan orgonamővész vállalta. A célkitőzés az volt, hogy a 100 évvel ezelıtti állapotot állítsuk vissza, az orgona, ha lehet, pontosan úgy szóljon, mint születésekor. A restaurálás költségei igen magasak voltak, de 2006 ıszén egy sikeres pályázat elindította a felújítást. A munkálatok megkezdıdtek, a hívek is magukénak érezték templomunk orgonáját és győltek az adományok. Varga László orgonaépítı végezte a munkát, a szakmai irányítást pedig Hock Bertalan. Újabb sikeres pályázatok és az Önkormányzat támogatása, valamint a hívek és vállalkozók összefogása tette lehetıvé, hogy mostanra újra a régi hangján szól hangszerünk. Felújított orgonánk új homlokzati sípokkal, az eredetihez hasonló, de digitális játszóasztallal büszkélkedik. A sípokat a Pécsi Orgonaépítı Manufaktúra készítette el. A játszóasztal 2000 soros setzer kombinációt tartalmaz. A restaurálás három és fél évig tartott, teljes költsége mintegy 24 millió Ft volt. Méltán lehetünk büszkék templomunk hangszerére. A munkálatok éveit a segíteni akarás, az összefogás jellemezte, bátaszékiek és elszármazottak, a testvértelepüléseken élık és ismeretlen adakozók, sokan sokféle adománnyal, munkával vették ki részüket a felújításból. Köszönjük mindnyájuknak ezt a példaértékő együttmőködést és áldozatos tenni akarást. Bátaszék, november 15. Jagicza József

15 Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ ; 74/ Isz.: 443-2/2011. Polgármesteri Hivatal 7140 Bátaszék Szabadság u. 4. Tafnerné Fáll Erika oktatási-közmővelıdési referens Részére Tisztelt Cím! A 2011.október 21-én érkezett 7410/2011. számú megkeresésében tájékoztatást kért Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepciójának végrehajtási tervében szereplı feladatvállalás végrehajtásáról, és közötti idıszakban május elsején alakult meg a bátaszéki Gondozási Központ, azóta látom el a vezetı feladatokat. A Keresztély Gyula Városi Könyvtárral való együttmőködésünk a kezdetek óta nagyon pozitívnak mondható. A könyvtár két éve helyet biztosít a Gyermekjóléti Szolgálatnál mőködı Játékos Készségfejlesztı Csoport számára. A programok a tanítási idıszakban minden héten megtartésra kerülnek. A csoportba hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekek járnak, akiknek a szocializációs fejlıdésükben fontos szerepet játszik a könyvtári környezet, azon túl, hogy rengeteg új ismeretre tesznek szert. A gyerekek megismerkedhetnek a könyvek szépségeivel, az olvasás fontosságával és segítséget, indíttatást kapnak a könyv, mint érték elsajátításában. A könyvtártól, minden évben kapunk leselejtezett, de még jó állapotban lévı gyermek és ifjúsági könyveket, amiket a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szétosztanak a rászoruló gyermekek között. A gyerekek várják ezeket a könyveket, és nagyon örülnek neki. A családgondozók motivációjának köszönhetıen, a hátrányos helyzető gyermekek közül, többen beiratkoztak a könyvtárba, hozzásegítve ezzel a gyerekek esélyegyenlıségének javítását. Többen közülük rendszeres könyvtár látogatók lettek. A könyvtár felkérésére, a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában lévı gyermekekkel, immár harmadik éve vagyunk jelen a Besigheim-i Játszótér ünnepségén, melynek keretén belül a gyerekek részt vesznek a különbözı programokon, játékokon. Bátaszék, Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezetı

16 Bátaszék város kulturális életének meghatározó szereplıi az alapfokú mővészetoktatás különbözı területein tanulmányokat folytató általános és középiskolás növendékek. A városban sikeresen mőködı, több hangszert oktató zeneiskola, tánc, képzı- és iparmővészeti szakok hangversenyekkel, bemutatókkal, kiállításokkal gazdagítják a település életét. A mővészetoktatás tanulói rendszeresen szerepelnek eredményesen iskolai, területi, megyei, országos versenyeken, a festészet tanszak nemzetközi pályázatokon is megjelenik. Növendékeink részt vesznek városi, egyházi, iskolai rendezvényeken, különféle alkalmak, események állandó résztvevıiként, rendszeresen ill. alkalmi jelleggel, valamint eleget tesznek a civil szervezetek felkéréseinek. A FÚVÓSZENEKAR MAUL PÉTER VEZETÉSÉVEL A fúvószenekar a tárgy idıszakban az alábbi rendezvényeken, eseményeken vett részt, melyek többségénél ma már állandó résztvevınek számít: - A Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ intézmény névadó ünnepsége, a Dorottya-nap - Géza-gála - Fél évtizede hagyomány, hogy április május környékén a zenekar önálló hangversenyt ad Pörbölyön az Általános Iskolában, és a bátaszéki Petıfi Sándor Mővelıdési Házban, amit mindig megelız egy zenekari tábor, ez utóbbi esemény helyszíne Pörbölyön van, az Erdei Iskolában. - Géza-nap (2. pont) Eleinte csak a koronázási szertartás alatt játszott a zenekar, néhány éve miközben a menet vonul a Romkert felé, a zenekar a Romkertben térzenét játszik, amikor megérkezik a menet, a zenekar elfoglalja a helyét a koronázáshoz, és a szokott forgatókönyv szerint korabeli zenéket szólaltat meg. - Bátaszéki Pünkösd (1. pont) Hagyománnyá vált, hogy a fúvószenekar vasárnap délelıtt a Római Katolikus Templom kertjében a szentmise után térzenét játszik. Amióta van Rétes-fesztivál, természetesen ott is szokott játszani a zenekar. - Orbán-napi szentmisén is játszik a fúvószenekar, az Orbán-hegyi kápolnánál - Városi Majálisnak is állandó résztvevıje szokott lenni a zenekar. - Az általános iskolások és a gimnazisták ballagásán, valamint évzáróikon is ott vannak fúvósaink - Augusztus 20.-a körül rendezik meg az iparosok, a már nagyszabásúvá nıtt városi rendezvényt, melynek állandó résztvevıje a zenekar. Amelyik évben nem léptünk itt színpadra, akkor épp a Nagysallói Falunapot színesítettük. - Adtunk térzenét a besigheimi zenekarral, és a Mazsorett találkozó alkalmából fölvonultunk, és közösen játszottunk a kézdivásárhelyi fiatal muzsikusokkal. - nemzetközi fúvós táborban vettek részt diákjaink, ahol egy német, egy spanyol zenekarral gyarapította tudását a nagymányoki és a bátaszéki fúvószenekar, a tábor végén, több helyszínen is (Nagymányok, Szekszárd, Bátaszék) elıadták a zenészek az újonnan begyakorolt darabokat

17 - Kétévente, szeptember végén, illetve október elején kerül megrendezésre a szüreti felvonulás, és a Gasztronómiai est, ezeken a rendezvényeken a sportcsarnoki bemutató állandó résztvevıi vagyunk, hasonlóan az Elszármazottak napjához. - Az óvodások Márton-napi felvonulása elıtt szintén hagyomány már a térzene az óvodánál. - Nem hiányzik a zenekar a Városi Karácsonyi hangversenyrıl sem, amit minden évben a templomban rendeznek meg. - A gimnázium Karácsonyi hangversenyén is szerepeltek a zenészeink. - A Bárdos Lajos Kórusfesztiválon az ott fellépı kórusokkal közösen szerepelhetett a Bátaszéki Fúvószenekar, immár több alkalommal - Jelentıs városi ünnepségeken is közremőködtünk, mint például a Bátaszéki Római Katolikus Templom jubileumi szentmiséje, és az ünnepélyes orgona szentelés. - Bátaszéken kívül a zenekar fellépett két ízben Várdombon, Vaskúton, a szlovákiai Somorján, a pusztavámi Fúvóstalálkozón. Említésre méltó az a baráti kapcsolat, amely kialakult a pusztavámi, a nagymányoki zenekarok és a bátaszéki zenészeink között. A mi kis zenészeink fejlıdéséhez, gyarapodásához ezek a kapcsolatok nagymértékben hozzájárultak, de említésre méltó a bátaszéki közönség szeretete, akiktıl lelkesedést, motivációt szereznek tanítványaink, a Német Nemzetiségi Egyesület és a Bátaszéki BROT Kft. évek óta szponzorálja a zenekart, valamint a város önkormányzata is megtesz mindent (utazás, szállás biztosítása), hogy a Bátaszéki Fúvószenekar mőködhessen, életpályája felfelé íveljen. A támogatást ezúton is köszönjük. Bátaszék, november 11. Francsics Ildikó Tagintézmény-vezetı Maul Péter zenekar-vezetı

18 Az elmúlt években központi és városi önkormányzat kulturális bizottsága által biztosított pályázati támogatások segítették a színházlátogatások megszervezését. Az útiköltséget minden alkalommal megnyertük, így csak a forintos jegyet kellett a gyerekeknek kifizetniük. Évente mintegy három alkalommal vettünk részt színházi elıadásokon jellemzıen Pécsen - ilyenkor egy-egy balett, színmő, opera elıadást tekintettünk meg. A es tanévben már nem hirdettek pályázatot e célra. Az egy-egy alkalommal több ezer forinttal megnövekedett összeget már nem tudták a szülık vállalni, így az elmúlt tanévben elmaradt a szervezett színházlátogatás. Az iskolai IPR programban részt vevı tanulók számára rendszeresen szerveztünk színház és mozi látogatásokat az elmúlt tanévekben. A program anyagi bázisa lehetıvé tette, hogy a tanulók ingyen, tehát a belépıjegy és az utazási költség vállalása nélkül juthassanak el kulturális rendezvényre. A es tanév során két alkalommal vettek részt IPR-es tanulóink szekszárdi mozi látogatáson, egy alkalommal pedig bajai színházlátogatáson vett rész mintegy gyerek. A nemzetiségi németet tanuló diákjaink nyelvgyakorlását segítendıen az elmúlt években évente általában egy alkalommal a tanulóink tanári kísérettel látogatást tettek a szekszárdi Deutsche Bühne elıadásaira. Az elıadásokon való részvételt saját erıforrásból oldották meg a résztvevık. Néhány alkalommal elıfordult, hogy a kisebbségi önkormányzat anyagi támogatását a színházlátogatásra is fel tudták használni a szervezı pedagógusok. A es tanévben az emelkedı költségek és a romló gazdasági helyzet nem tette lehetıvé, hogy folytatódjanak a színházlátogatások. Bátaszék, Mészáros István Ált. isk. ig.

19 Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepciója feladattervének végrehajtása 15.) Színházlátogatások ben.a II Géza Gimnázium szervezésében: A színházlátogatásokat a Tudományos Diákkör és a nyelvi munkaközösség szervezte. A résztvevık köre: az iskola diákjai, pedagógusai, esetenként a társintézmények diákjai, dolgozói, néha szülık. Az évek során a következı darabokat láttuk különbözı színházakban: : Shakespeare: Rómeó és Júlia Pécs István a király (rockopera) Szeged : Diótörı (balett) - Pécs Oliver (muscal) Varázsfuvola (opera) Isten pénze Budapest : Godspell (musical) Pécs Molnár Ferenc: Liliom (színmő) Macskafogó : Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Baja Revans (táncjáték) Budapest : Rómeó és Júlia (musical) Budapest Valahol Európában (musical -Pécs Drakula Baja : A kölyök (musical- Pécs Duett Baja : Légy jó mindhalálig (musical) Pécs József és a színes szélesvásznú álomkabát (musical) Budapest Apácák (musical Szekszárd, DBU (Német Színház) Az iskola minden diákja minden évben három hangversenyen vesz részt a Tolna Megyei Általános Mővelıdési központ és Filharmónia Dél-Dunántúli Kft szervezésében a Fundatio pro Gimnasio alapítvány támogatásával. Ebben az idıszakban néhány hangversenyen még Budapesten is jártak tanulóink a Mővészetek Palotájában. 20.) A gimnázium élı kapcsolatot három külföldi középiskolával tartott fenn a fent említett idıszakban. Besigheim Németország - gimnáziumával: évenkénti kétszer egy hetes diákcsere keretében (egyik alkalommal a mi diákjaink utaznak, aztán

20 pedig ık vissza) fıleg nyelvgyakorlás céljából. Természetesen közben megismerkednek más kultúrák értékeivel, épített emlékeivel, a mienktıl eltérı szokásokkal. Fülek Szlovákia évente kétszer is élnek tanulóink a testvériskola által felajánlott meghívással. Általában február elején szervezik a gimnázium tanulói számára az egy hetes sítábort a füleki gyerekek 9. évfolyamon kötelezı síoktatáson vesznek részt nálunk természetesen önkéntes jelentkezés alapján szervezıdik a csoport. Nagyon nagy élmény diákjaink számára, egyrészt a magas hó, a terep, és az élmény, hogy rövid idı alatt elsajátíthatják egy, a mi környékünkön nem igazán őzhetı sport alapjait.. Az utóbbi években ugyancsak ennek a testvériskolai kapcsolatnak köszönhetik gyerekeink a hegyi túrázáson való részvétel lehetıségét. A tanév végén egy kisebb csoport csatlakozik a testvériskola 11. évfolyamosai részére megtartott nyári túratábor programjához. Ez gyalogtúrákat jelent a Tátra legcsodálatosabb útvonalain. A füleki testvériskola diákjai Bátaszéken ritkábban keresnek fel bennünket, leginkább akkor, ha valamilyen pályázat kapcsán pénzforráshoz jutnak, és így a nagy távolság miatti drága útiköltséget csökkenteni tudják valamelyest. Gyergyóditró Románia évente, kétévente szervezünk utazásokat és ismerkedünk kölcsönösen egymás szokásaival, hagyományaival, természeti és épített környezetével, nevezetességeivel. Ez a kapcsolat nem csak a gyerekcsoportok, hanem a felnıttek között kialakult baráti kapcsolatok révén is élı, a technika segítségével szinte napinak mondható. Bátaszék, november 4. Neidhardtné Gyarmati Erzsébet Ig. helyettes

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Szakmai és gazdasági szempontokat is figyelembe véve javasoljuk, hogy a szakkörök április 30. után az alábbiak szerint mőködjenek:

Szakmai és gazdasági szempontokat is figyelembe véve javasoljuk, hogy a szakkörök április 30. után az alábbiak szerint mőködjenek: Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Elıterjesztés a Mővelıdési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2014. évi mőködési feltételeinek biztosítására Készítette: Sajó Attila Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dánfoki Üdülıközpont 2009. évi mőködtetésérıl Elıkészítette: Kis Sándorné vállalkozó Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

241/2011. számú elıterjesztés

241/2011. számú elıterjesztés 241/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012.

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. Március 3. Tolna, Városi Hangverseny Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Szabadidőközpont 74/540-035 Március 3. Télűző Sárpilisen Helyszín: Önkormányzat és környéke Információ:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: /2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: /2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387-10/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének Alsónyék és Pörböly községekkel 2010. május 26-én 17

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.ÉVI CXC törvény

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 Telefon: 74/491-958 Szám: 2387-3/2010./HSZG. J E G Y Z İ K Ö N Y V mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı Tárgy Kakas Béla polgármester Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek 2010. évi - Sándorfalvi

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április 2013. évi kistérségi rendezvények Március Március 21. Őcsény Városkörnyéki Mezei futóverseny - Őcsény több helyszín Deák István 70/943-6537 Április Április 20. Báta X. Hímestojás Fesztivál Bátai Tájház

Részletesebben

I F J Ú S Á G I F Ú V Ó S Z E N E K A R I A L A P Í T V Á N Y

I F J Ú S Á G I F Ú V Ó S Z E N E K A R I A L A P Í T V Á N Y SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezetı Úr!

Tisztelt Osztályvezetı Úr! I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu Számlaszám: 10404601 46014706

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi Civil keret felosztása Előterjesztő: Tóth Gyula

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 151. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 01. november 8-án, 14,00 órakor megtartandó ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben