123. számú elıterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "123. számú elıterjesztés"

Átírás

1 A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló a közmővelıdési koncepció végrehajtásáról Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester Készítette: érintett intézményvezetık és Tafnerné Fáll Erika kult.-okt. referens Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: KOIS Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 124/2004. (VI.29.) KTH. számú határozattal fogadta el Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepcióját (13. számú melléklet). A fent hivatkozott koncepció XI. fejezetében találhatóak meg a koncepció készítésekor megfogalmazott feladatok (21 pont), amelyek Bátaszék közmővelıdési életének történelmi múltját, valamint a jelen közmővelıdési helyzetképét figyelembe véve, a hiányosságok leküzdésére, vagy a meglévı értékek fenntartására, továbbfejlesztésére készültek. Az alábbiakban a fent említett feladatterv végrehajtása olvasható, pontonként kiemelten szerepeltetve azok a mellékletekre, melyekben a végrehajtás rövid összefoglalója található: 1.) A Bátaszéki Pünkösd évenként megrendezett programja több napos eseménnyé bıvülhetne, több civil szervezıdés összefogásával, a környék településeinek hasonló szervezıdéseit is bevonva. Megvalósítva! Lásd : 2. számú melléklet; 3. számú melléklet;

2 2.) A fenti példához hasonlóan a Géza-napi felvonulást és koronázási ünnepséget szintén tovább lehetne szélesíteni. Megvalósítva! Lásd : 2. számú melléklet; 3. számú melléklet; 12. számú melléklet; 3.) Mőemlékeink megóvását továbbra is szem elıtt kell tartani, hogy kevesebb ráfordítással tudjuk megóvni értékeinket, a kínálkozó pályázati lehetıségeket nem szabad elszalasztani. Megvalósítva! Lásd : 7. számú melléklet; 12. számú melléklet; 4.) A muzeális értékő tárgyainkat méltó környezetbe kell helyezni, illetve tartani úgy, hogy a megóvással egyidejőleg megtekinthetıek legyenek (Tájház, Egyházmővészeti győjtemény) Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 12. számú melléklet; 5.) A korunk követelménye a gyors információ áramoltatás, ehhez Bátaszék városnak is fel kell fejlıdnie, rendszeresen frissített web oldalakkal az Interneten. A tájékoztatók, az információk, a reklámanyagok elérhetıségérıl szintén rendszeresen kell gondoskodni folyóirat, televízió, szórólap, prospektusok közzétételével. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 6.) Bátaszék turisztikai látványosságainak (Romkert, Templom, Tájház, Mőemlékek, Állandó és idıszakos kiállítások) egyre szélesebb körő megismertetése érdekében szükség van utazási irodákon keresztül történı népszerősítésére. Megvalósítva! Lásd : 1. számú melléklet; 2. számú melléklet; 7.) Szintén a helyi turizmust fejlesztené, ha gondoskodnánk olyan kiadványokról (prospektus, háttéranyagot tartalmazó füzet, képeslap), amelyek segítségével egy idelátogató egyedül is tud tájékozódni, és egyben ismertebbé teszik Bátaszéket. Megvalósítva! Lásd : 2. számú melléklet; 8.) Városunk nem tartozik a nagy települések közé, mégis az idegenek számára, a központban el kellene helyezni egy turisztikai térképet. Az idelátogatók, mit, és hol talál meg. Nem valósult meg! A közelmúltban elhelyezett utcanév táblák segítik a tájékozódást, de turisztikai látványosságainkról csak interneten vagy kiadványok útján lehet információhoz jutni. 9.) Több kulturális esemény megrendezésénél jelent akadályt a megfelelı mérető helyiség hiánya. Ennek a problémának a felszámolása anyagi kérdés, szem elıtt tartása fontos, ha adódik pályázási lehetıség, vagy kedvezıbb finanszírozási pozícióba kerül a város vezetése, feltétlenül kell foglalkozni e témával. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; Kiegészítı információ: A helyi mővelıdési ház nézıtere legfeljebb 100 fı befogadására alkalmas, a fıs lakosú kisvárosunk települési szintő

3 rendezvényeihez gyakran szőkösnek bizonyul. A fent említett probléma leküzdésére a város vezetése pályázatot nyújtott be (DDOP-4.1.1/A; Bátaszéki városközpont fejlesztése címmel), ami sajnos nem nyert, ezért a jelentıs forrást igényelı beruházáshoz tovább kell keresni a megfelelı pályázati lehetıséget. 10.) Kibontakozóban van a városban egy helyi fúvószenekar, gyarapodásukhoz a zenei képzésen kívül hangszerekre is szükség van, fontos ha kell bátaszéki közalapítványból életben tartani a zenekart, hisz régi hagyományt folytat. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 11.) Az ifjúságot célozza meg a Nyári és a Tavaszi Fesztivál, a városban és környékünkön is ismert és kedvelt program, feltétlenül támogatást érdemel Megvalósítva! Lásd : 4. számú melléklet; 9. számú melléklet; 12.) A városban az ifjúság kulturált szórakozási lehetısége a legkevesebb. Mivel jó volna az ı kezdeményezésük alapján hagyományt teremteni, ezért a mőködı diákönkormányzatok közvetítésével az általános iskola és a gimnázium intézményébe járó tanulóktól és diákoktól ötleteket kellene összegyőjteni. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 4. számú melléklet; 13.) A 12. pontban megfogalmazott győjtımunka eredményét megtárgyalja a kulturális szakbizottság és elıterjesztést készít Bátaszék Város Önkormányzat Képviselıtestületének a megvalósítható programok terveirıl. Megvalósítva! Lásd : 4. számú melléklet; 6. számú melléklet; 14.) A sport területén lehetne kevés anyagi ráfordítással, környékbeli és helyi intézményeket megmozgató tömegsport rendezvényt szervezni. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; Kiegészítı információ: A Bátaszéki Tanuszoda az úszás sportágnak kínál kedvezı feltételeket. A Magyar Triatlon Szövetség segítségével, már 4. alkalommal sikerült megrendezni a Bátaszéki Triatlon versenyt, amely elsısorban fiatalokat mozgatott meg szép számmal, közel bátaszéki és környékbeli gyermek, illetve fiatal felnıtt mérte össze tudását úszással, futással és kerékpározással. 15.) Vidéki (Szekszárd, Pécs, Budapest) színházlátogató program szervezését tovább kell folytatni. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 10. számú melléklet; 11. számú melléklet; 16.) 16 éven aluliak ingyenes könyvtári beiratkozási lehetıségét kihasználva serkenteni kellene a könyvtári olvasók számát, és ez által a gyermekek könyv és olvasás szeretetét növelni. A módszer megválasztása a gyermekek életkori sajátosságából adódó, jutalmazás, sikerélmény nyújtás. Megvalósítva! Lásd : 1. számú melléklet; 3. számú melléklet;

4 17.) Kiselejtezett könyvek átadásáról lehetne gondoskodni, úgy hogy a gyermekjóléti szolgálaton keresztül a nehéz körülmények között élı gyermekek kapják meg /azon könyvek esetében amelyek még használható állapotban vannak /. Megvalósítva! Lásd : 1. számú melléklet; 8. számú melléklet; 18.) A városi könyvtár megkezdett telematikai fejlesztéséhez biztosítani a feltételeket. Megvalósítva! Lásd : 1. számú melléklet; 19.) A Csanádi győjtemény látogathatóságának meg kell keresni a legoptimálisabb megoldását, azt követıen minden eszköz felhasználásával terjeszteni, hogy mikor látogatható az értékes kiállítás. Megvalósítva! Lásd : 12. számú melléklet; 20.) A külföldi kapcsolatok további szélesítése a jövıben. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 11. számú melléklet; 21.) A helyi általános iskola keretei között - egy paksi nemzetközi sakkmester vezetésével a bátaszéki sakk utánpótlásképzés újra indítása. Megvalósítva! Lásd : 3. számú melléklet; 5. számú melléklet; Az elıterjesztés mellékletét képezı beszámolók jól tükrözik, hogy az elmúlt hat évben a város közmővelıdése élt, a közmővelıdési - közoktatási intézmények, valamint a civil szervezetek összefogásával, még akkor is, amikor egyre szőkösebb anyagi körülmények között igyekeztek a kitőzött célt elérni. Az önkormányzat, a helyi alapítványok és a pályázati lehetıségek együttesen tartják életben a település közmővelıdését, az erıfeszítéseknek megvan az eredménye, amire büszke lehet a kis város minden lakója. Mindezek figyelembe vételével kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : beszámoló a közmővelıdési koncepció végrehajtásáról Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepciójának végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselı-testület egyúttal a 124/2004.(VI.29.) KTH. számú határozatot november 30-ával hatályon kívül helyezi. Határidı: december 5. (a határozat megküldéséért) Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı Határozatról értesül: közmővelıdési intézmények vezetıi kulturális-oktatási referens irattár

5 Keresztély Gyula Városi Könyvtár 7140 Bátaszék, Budai u. 2. Tel: 74/ Tárgy: Közmővelıdési Koncepció feladattervének végrehajtása Polgármesteri Hivatal 7140 Bátaszék Szabadság u. 4. Tafnerné Fáll Erika oktatási-közmővelıdési referens részére Tisztelt Cím! A október 21-n érkezett 7410/2011.számú megkeresésében Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepciójának végrehajtási tervében szereplı feladatvállalás végrehajtásáról, a közötti idıszakról tájékoztatást kér. A végrehajtási terv alább felsorolt pontjaiban a következı feladatok valósultak meg. 124/2004.(VI.29.) KTH. számú határozat 6.) pontjában megfogalmazott feladatok: A Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék turisztikai látványosságainak megismertetése érdekében a városról megjelentetett képeslapokat árusított. Szórólapokat terjesztett, bármely, a településrıl megjelent kiadványt árusított. Kérésre minden olyan ismeretet szolgáltatott, melynek birtokában volt. Központi fekvése és nyitva tartási ideje lehetıséget adott szolgáltatásainak igénybe vételére. Eleget tett azon kérésnek, hogy más települések plakátjait korábban a kirakatokban, ma már az épület külsı falán elhelyezett hirdetıben elhelyezze. Saját és településünk kulturális és közérdeklıdésre számot tartó eseményeit hirdetı plakátokat szintén itt helyezünk el. Szükség esetén ismerısöket megkérve eljuttatjuk azokat a környék településeire. 16.) pontjában megfogalmazott feladatok: A törvényi elıírásnak megfelelve könyvtárunk a 16 év alattiak számára ingyenes beiratkozási lehetıséget biztosít. Ezt a lehetıséget minden csoportos foglalkozáson, legyen az óvodai, iskolai csoport, illetve könyvtári órán és más rendezvényeinken is rendszeresen elmondjuk, (gyermeknek és felnıttnek egyaránt), eleget téve tájékoztatási kötelezettségünknek. Ezen felül még nagyobb motiváció, hogy valóban szeretnénk, ha gyermekeink gyakrabban látogatnák intézményünket, és aktív olvasókká válnának. Programjaink egy részét személyes, névre szóló meghívóval igyekszünk látogatottabbá tenni. Évekkel ezelıtt minden tanév elején megkereséssel éltünk az általános iskola tantestülete felé, melyben tanórákat kínáltunk. Csekély érdeklıdés mutatkozott. Kevés pedagógus hozott át gyermekcsoportot foglalkozásra.

6 Keresztély Gyula Városi Könyvtár 7140 Bátaszék, Budai u. 2. Tel: 74/ Problémaként jelenik meg, hogy meghívott elıadó esetében a délelıtti idıpont tanórára, délutáni idıpont napközis foglalkozásra való hivatkozással nem megfelelı alkalmanként. A foglakozások során minden esetben a játékos ismeretszerzésre való törekvés a jellemzı. Nincs iskolai értelemben vett szigorú számonkérés. A jutalmazás és dicséret jelenlévı eleme a munkának. 17.) pontjában megfogalmazott feladatok: Kiselejtezett könyveinket minden esetben igyekszünk mások számára használhatóvá tenni, folyamatosan kiárusításra kerülnek. A Gondozási Központ és a Városi Óvoda az elmúlt idıszakban a kiselejtezett könyvekbıl több alkalommal kapott. Elmondható ugyanez a szekszárdi hajléktalan Központról is, nekik is juttattunk ezekbıl a könyvekbıl, akárcsak testvértelepüléseinknek is. Ezen esetekben ajándékozásról beszélhetünk. A Gondozási Központhoz tartozó gyermekek a könyveken kívül egy-egy intézményünkben tartott foglakozáson ismerkedhetnek könyvtárunkkal. Látogatásaiknak köszönhetıen vannak közöttük beiratkozott olvasóink is. 18.) pontjában megfogalmazott feladatok: A könyvtár 2009 évben elnyert TIOP pályázatának köszönhetıen a számítógépes eszközpark megújult. A beszerzett eszközök lehetıséget adtak a teleházi funkciók átvételére. Szükséges kihangsúlyozni, hogy 2010 évben a könyvtár ezeket a feladatokat átvette, de sem tárgyi sem személyi feltételek ezzel a feladattal nem párosultak. Egyéb, a koncepcióhoz kapcsolódó feladatok, melyek megvalósultak az adott idıszakban: - a könyvtárban fogadott, szakmai gyakorlatukat töltık, akik ezen idı alatt munkájukkal, ötleteikkel segítették munkánkat. - szakmai tapasztalatcserék, - PÉCS2010 programok (kommunikációs szervezı; megállító tábla, plakátok, szóróanyagok) - általános iskola új könyvtárának szakmai véleményezéssel való segítése; részükre feleslegessé vált bútoraink átadása. - Mini Galéria sorozatunk állandó kiállítási lehetıség nem csak a város, de a környezı települések amatır alkotóinak, győjtıinek is. - Író-olvasó találkozók. - szünidei programok szervezése. - Jonatán Elsı Országos Könyvmolyképzı levelezıs versenyen való részvétel. - kapcsolat a város intézményeivel. - országos szintő, olvasásnépszerősítı programokban való állandó részvétel (Internet Fiesta; Ünnepi Könyvhét, İszi Könyvtári Napok; Könyves Vasárnap) - Széktıl Bátaszékig helytörténeti rejtvényfüzet: helytörténeti rejtvényjáték a Bátaszéki Baráti Kör támogatásával. - A 10 éves város a sajtó tükrében kiállítás. - Ifjú Tudor elıadás. - Beigheim Játszótér napjának megszervezése. Bátaszék, Sági Lajosné könyvtárvezetı

7 P e tıfi Sándor Mővelıdési Ház 7140 Bátaszék, Szent István tér 7. Tel: 74/ Bátaszék város Középtávú Közmővelıdési Koncepciójával kapcsolatos elvégzett feladatok 1.) A Bátaszéki Pünkösd évenként megrendezett programja több alkalommal is kétnaposra bıvült (2004; 2005.). Azonban a környezı településeken is elinduló hasonló jellegő programok valamint a Szekszárdi Pünkösd felfutó programsorozata miatt erısen leszőkült az érdeklıdık száma. A Német Egyesület kezdeményezésére 2010-ben gasztronómiai jelleggel bıvítettük a kulturális programokat. A tavalyi és az idei Pünkösdi Rétesfesztivál nagy tömegeket vonzott, ezért ezt a jelleget és az egynapos idıtartamot szeretnénk a jövıben is megtartani, nem kizárva természetesen annak lehetıségét, hogy alkalmanként kiállítás-megnyitóval illetve egyéb kulturális rendezvénnyel bıvítsük azt. 2.) A Géza-napi felvonulás és koronázási ceremóniát az idei évben összevontuk a városi majális rendezvényeivel, így egy egésznapos, gazdag kínálattal (pl. fızıverseny) rendelkezı program jött létre, mely többszáz látogatót vonzott. Amennyiben a jövıben is össze tudjuk vonni a két programot, ilyen formában szeretnénk megrendezni. 6.) Bátaszék turisztikai látványosságainak népszerősítése folyamatosan zajlik. A Bátaszéki Tájház honlapján, a város honlapján interneten is tájékozódhatnak az érdeklıdık (az utóbbi években a legtöbb látogatónk az internet segítségével talált meg bennünket). Már biztos, hogy ez a tájékoztatási forma a legeredményesebb, hiszen a világ minden pontján elérhetı. Természetesen hagyományos ismertetıanyaggal is rendelkezünk: képeslap, prospektus, könyv. 7.) A turisztikai látványosságok utazási irodán keresztül történı népszerősítésének legfıbb akadálya, hogy városunkban nincs étkezési lehetıséget is nyújtó szálláshely, ezért csak átutazó turizmusra számíthatunk, amely mőködik is. Bátaszék, november 15. Riglerné Stang Erika igazgató

8 BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI BÖLCSİDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 7140 Bátaszék, Budai u Telefon: Fıigazgató: 74/ Gazdasági ig.h. 74/ Fax:74/ Bátaszék Város Polgármesteri Hivatala Ikt.sz: /2011. Tárgy: Közmőv.Konc. végrehajtása Skoda Ferenc Jegyzı Tisztelt Jegyzı Úr! A számú megkeresésére: Bátaszék Város Közmővelıdési Koncepciójának végrehajtása tárgyában az alábbiakat tudom tájékoztatásul adni: Általánosságban, a város közmővelıdése, és a nevelési-oktatási intézmények ehhez történı kapcsolódása kérdésében elmondható, hogy nagyon sok területnél az oktatási intézmények nemcsak résztvevıi a rendezvényeknek, de kezdeményezıi, tanulóik révén megvalósítói, a tanulók szülei révén pedig közönséget biztosítanak az eseményekhez. Az intézmények pedagógia programjukban kiemelkedıen fontosnak tartják a település közmővelıdésében való részvételt, hiszen ezzel fontos nevelési-oktatási feladatokat valósítanak meg. A közmővelıdési rendezvények hordozói az általános kulturális értékeknek, a helyi sajátos kultúrának, fontos átörökítendı értékeket közvetítenek, így a város nevelési-oktatási rendszerének elengedhetetlen részét jelentik. A közmővelıdés eseményei, városi hagyományrendszere nem válaszható el az intézményi hagyományrendszertıl. Ezek egybefonódnak, s gyakran városi rendezvénnyé, ehhez kapcsolóan akár idegenforgalmi rendezvénnyé is bıvülhet egy-egy iskolai esemény (pl. Géza-napi felvonulás, Bátaszéki matematikai verseny döntıje, mazsorett találkozó, stb) A megkeresésben pontokba szedett fejlesztési célokhoz az alábbiakat kívánjuk hozzátenni: 1. A Bátaszéki Pünkösd rendezvényinek állandó részvevıi a nevelési-oktatási intézményegységek tanulói (néptánc csoportok, mazsorett csoportok tagjaiként), a már rendszeresen, színvonalasan közremőködı Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar. 2. A Géza-napi felvonulás és rendezvény egyértelmően a II. Géza Gimnázium rendezvénye, tanárai, tanulói kellı gyakorlattal és megszokott színvonalon rendezik meg évenként. Kiegészült a rendezvény olyan vásári forgatagot idézı rendezvénnyel, amelynek szintén vonzó hatása van. 4. A Tájház győjteményeinek bıvítéséhez az oktatási intézmények többek között azzal is hozzájárultak, hogy kialakítottak egy iskolatörténeti kiállítást. Ez továbbfejleszthetı lenne, ha rendelkeznénk további kiállító térrel, tárlókkal. Az intézményekben még sok értékes relikvia található, amelyek feldolgozás után bemutatásra érdemesek.

9 BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI BÖLCSİDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 7140 Bátaszék, Budai u Telefon: Fıigazgató: 74/ Gazdasági ig.h. 74/ Fax:74/ A település reklámozás része az intézmények reklámozása. ez utóbbinak fontos része az internetes elérési lehetıség biztosítása. A BAPMOK létrejöttével ez kiteljesedett minden intézményre, de folyamatos fejlesztése szakembert igényelne. 9. A kulturális események megrendezésénél a BAPMOK újonnan épült és felújított helyiségei is bıvülést jelentenek. Az általános iskola a tornacsarnokkal és ebédlıvel korábban is rendszeres színhelye volt városi kulturális eseményeknek. Ma ez bıvült az aulával, a gimnázium ebédlıjével, elıadássorozatok tartására alkalmas lépcsıs elıadójával. 10. A Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar az elmúlt években olyan fejlıdésen ment keresztül, amely megfelel a város elvárásainak, évtizedekkel korábbi hagyományainak. A zeneoktatás részeként nemcsak a szórakozást, de az ifjúság zenei nevelését, az értelmes és hasznos idıtöltést is szolgálja. Vonzóerıt jelent a szomszédos településeken is fellépéseivel, színvonalas kiegészítıje a város majd minden rendezvényének (Géza-nap, Pünkösd, augusztus 20, mazsorett találkozók, szüreti felvonulások, stb.) Célszerő lenne a zenekar tagjainak motivációja érdekében olyan támogatási formát kialakítani, amellyel a zenekarnak fellépéseket lehet biztosítani a testvértelepülésekkel közös külföldi rendezvényeken. 12. Az elmúlt idıszakban több próbálkozás volt, amely az ifjúság kevéssé ellenırizhetı szórakozási lehetıségeit igyekezett befolyásolni. A többszöri egyeztetésekbıl az derült ki, hogy ez direkt módon nem sikerül. Csökkenni látszik az általános iskoláskorúak ilyen jellegő éjszakai kimaradása. Ennek oka lehet, hogy nem szervezıdnek városunkban nagy létszámokat megmozgató diszkók. Ugyanakkor megmaradtak a régi hagyományok szerint az oktatási intézmények által szervezett, tanári ellenırzéssel zajló iskolai bálok, gyermekrendezvények. Pozitív hatásúnak tőnik a középiskolai tanulók szórakozásának olyan befolyásolása, mint az Iparos házban megnyílt vendéglátóhely. 14. A diáksport fejlesztése, fejlıdése a csökkenı gyermeklétszám ellenére megfelelı. Ennek fontos segítı körülménye az sportinfrastruktúra, amellyel városunk rendelkezik, s amely elsısorban az óvodás-iskolás korosztályok számára áll rendelkezésre. Az uszoda megnyílásával az úszósportok elterjedtek, amelyek sikereket hoztak az iskolás korosztálynak, illetve sok területi versenyt lehetett Bátaszéken, az uszodában megszervezni. Egy további minıségi ugrást eredményezhet a közoktatásban kötelezıen bevezetendı mindennapos testnevelés. A sport legnagyobb motivációja az eredményesség. Az utóbbi tanévekben az úszáson kívül töretlen eredményesség jellemzi a karate és a labdarúgás sportágat, illetve a gyermekkorosztályok atlétikai ágait. Kulcsszereplık a sportnevelésben a tanítók és a testnevelı tanárok. 15. Az általános iskolában, a gimnáziumban és a nemzetiségi oktatás terén a Deuche Bühne látogatásával gyakran vesznek részt fiataljaink színházlátogatáson. Ebben kiemelt jelentıségő, hogy az utóbbi két évben az IPR program lehetıvé tette, hogy a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek számára ingyenesen lehessen színházlátogatást szervezni. Ugyanakkor célszerő lenne egy városi alapot létrehozni ilyen látogatások támogatására, mert az IPR-t leszámítva ez a szülık számára csak teljes költséggel valósulhat meg (belépı + útiköltség). 16. A Kanizsai Dorottya Általános Iskola új intézményi könyvtára olyan feltételrendszert kínál az iskoláskorúak számára, amely segítségével növelni lehet olvasók táborát. Az olvasás megszerettetését a környezet, az iskolai könyvtár rendezvényei, akciói, versenyei sokban segítik. 20. A külföldi kapcsolatoknak az oktatási intézmények körében évtizedes hagyományai vannak. Ezek bıvítésére külföldi partnereink részérıl voltak további kezdeményezések, de a kapcsolatban résztvevı gyermekek családjainak e téren is korlátozottak az anyagi lehetıségei. Az iskolák kapcsolatokat segítı támogatásai is nagyon korlátozottak. A kísérı nevelık útiköltségére, helyettesítésére, túlmunkájára korlátozódnak. A vendégfogadás esetén a vendégtanulók étkezésében tud az intézmény segíteni, de az

10 BÁTASZÉK-ALSÓNYÉK-PÖRBÖLY MIKROTÉRSÉGI BÖLCSİDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 7140 Bátaszék, Budai u Telefon: Fıigazgató: 74/ Gazdasági ig.h. 74/ Fax:74/ itteni programok (útiköltség, múzeumi belépık, stb.), valamint a kiutazók teljes költsége a vendéglátó családokat terheli. Ennek növekvı mértéke miatt csökken az érdeklıdés a részvétel miatt, továbbá anyagi okok miatt a szegényebb családok gyermekei nem tudnak részt venni az utakon. Sokat segítene a kapcsolatok fenntartásában, esetleg fejlesztésében, ha rendelkezne Bátaszék olyan közösségi szálláshellyel, ahol kulturált körülmények között, önköltségi alapon lehet elszállásolni diákcsoportokat. A jelenlegi kapcsolatrendszer: Kanizsai Dorottya Általános Iskola: Besigheim: évenkénti 1-1 alkalommal váltakozó helyszínnel diákcsere (8-10 nap; tanuló). Évente tanárcsere váltakozó helyszínnel (8-10 tanár; egy hétvége) Nagysalló: Évente a nagysallói magyar iskola tanulója közösen táborozik Balatonszepezden a mi tanulóinkkal. Bátaszék-Besigheim-Nagysalló: két évente váltakozó helyszíneken (Bátaszék, Nagysalló) Suli-Móka játékok a korosztály számára. Mazsorett találkozó Bátaszéken a nagysallóiak is résztvevık. Korábban mindhárom településrıl részt vetek a Kalász János Teremlabdarúgó Tornán minden év januárjában. Az utóbbi évben pénzhiányra hivatkozva nem tudtak eljönni. II. Géza Gimnázium: Besigheim: évente diákcsere váltakozó helyszínnel. Ditró: évente diákcsere váltakozó helyszínnel. Fülek: sí tábor Szlovákiában közös szervezésben. 21. A sakk-utánpótlás képzés egy szakkör mőködtetésével folyamatosan zajlik. Ennek kapcsán versenyeket is tart a szakosztály a gyerekeknek Bátaszéken. Vannak szép eredményeket elért tanulók a szakkör tanulói között. Bátaszék, október 20. Tisztelettel: Kemény Lajos fıigazgató

11 A Bátaszéki tavaszi Fesztivál és a Bátaszéki Nyári Fesztivál múltja egészen 2000-ig vezethetı vissza! A fent említett évben kezdıdött mindkét rendezvény szervezése és kivitelezése. A helyszín a Babits játszótér volt. Abban az idıszakban nem voltak Bátaszéken nagyobb volumenő, szabadtéri rendezvények, ezért az elsı fesztivál, mely június 3-án került megrendezésre, hatalmas tömeget vonzott. A programok kielégítették minden korosztály szórakozási igényét. Az esti utcabálra becslések szerint közel ezer vendég volt kíváncsi. A két rendezvény az évek alatt teljesen eltérı érdeklıdéssel folytatódott. A Tavaszi Fesztivál egyes években elérte a több ezer fıs vendég-létszámot, a Nyári Fesztivál (sok ok között a diákok, családok nyári kirándulásainak, nyaralásának köszönhetıen) egyre kisebb lett, míg végül 2006-ban vége lett. Ebben az évben megjelent Bátaszéken egy új rendezvény, mintegy kiváltva a Nyári Fesztivált, az "Iparos Grill Fesztivál", amely volumenében mára már a kistérség legnagyobb rendezvényévé nıtte ki magát. Ezt a bátaszéki vállalkozók közösen szervezik mind a mai napig, bizonyítva, hogy összefogással sok cél elérhetı. Jelenleg még egy fontosabb, általunk szervezett rendezvényt lehet megemlíteni Bátaszék kulturális életében, ez pedig az idén 10 éves "Rockkarácsony", mely szintén ismert és népszerő program az egész kistérségben, vendégek ezreit hozva az évek alatt Szekszárdról, Bajáról, és a környezı településekrıl! Bátaszék a nyolcvanas évek óta meghatározó rockéleti színtér. Kezdıdött az itt megalakuló rockzenekarok története az akkori legnépszerőbb zenekar, a Cikádor csapatával, aztán a késıbbiekben a Magyarock, RockAntRoll, Bodega Rock Band, Colorline, és még sorolhatnánk a zenekarok neveit, melyek mind kisvárosunk kulturális mozgatórugói voltak illetve még a mai napig aktívak! Az iparosok komoly erejét bizonyítva 2011-ben átadásra került Bátaszék fiatalságának, a szórakozni vágyó közönségnek egy új vendéglátó-egység, az Iparos Kávézó! Ez a hely azóta nem csak egy vendéglıként mőködik, hanem Bátaszék egyik legnépszerőbb közösségi terévé vált. Ez köszönhetı a sokfajta program szervezésének (zongora-esttıl kezdve az ingyenes csocsó-billiárd-rex játékokon keresztül az élızenés koncertekig mindenki megtalálhatja a maga kedvenc szórakozási és idıtöltési lehetıségét). Az Iparos Kávézó várhatóan hosszú évekre bekapcsolódik Bátaszék kulturális életébe. Az itt élı iparosság és a helyi önkormányzat hatalmas anyagi és társadalmi áldozatokkal hozta létre ezt az épületet, amely összefogás jelenleg egyedülálló az országban. Kovács Norbert

12 Összefoglaló a 21. ponthoz 2004-ben Molnár Béla paksi nemzetközi mester vezetésével újraindult Bátaszéken a sakk utánpótlásképzése iskolai szakkör keretében. A Bátaszéki Sakk Klub fizette az edzı útiköltségét, míg az általános iskola óraadóként alkalmazta ıt. A szakkörre évente diák járt, akik között nagy volt a fluktuáció: legtöbbször kevesen maradtak meg az elızı évi garnitúrából, de mindig jöttek újak az alsóbb osztályokból. Sokukból valószínőleg hiányzott a kitartás, de a szülıi háttér sem volt mindig megfelelı. Ez utóbbira ékes példa, hogy évente egy versenyt Bátaszék is rendez az általános iskolások Rozsnyay Mátyás Emlékverseny sorozatából, ahol viszont kevés bátaszéki szülı szokta megtekinteni saját csemetéje versenyzését. A szakkör legnagyobb pozitívuma, hogy ez alatt a hét év alatt nagyon sok kisgyerek megtanult sakkozni Bátaszéken. Legkitartóbbnak és legtehetségesebbnek a Rudolf lányokhoz hasonlóan ezúttal is egy testvérpár bizonyult: Werner Anna és Werner Péter. Werner Anna korosztályában már az ország legjobbjai közé tartozik, ezüstérmes is volt a magyar korcsoportos bajnokságon és Európa-bajnokságon is képviselte hazánkat. Öccse a megyei általános iskolás versenyeken szerepel rendszeresen sikeresen. Ha kitartásuk és szorgalmuk töretlen marad, akkor még sokra vihetik a sakkban! A sakksportág népszerősítését segítheti a Besigheim játszótéren kialakított szabadtéri sakktábla, amelyhez Komonyi Orbán sakktársunk jóvoltából idén figurák is be lettek szerezve. A Steindl Istvánról elnevezett sakk-teret idén június 22-én Besigheim és Bátaszék polgármestere avatták fel, Rudolf Anna pedig Werner Anna közremőködésével mutatta be egyik szép játszmáját a megjelenteknek. A sakktábla népszerősége szeptember 10-én a Besigheimi játszótér születésnapi programján mutatkozott meg igazán: reggeltıl estig szünet nélkül játszottak rajta a gyerekek. Ha télen elkészül a figurák tárolására alkalmas két láda, akkor jövı évtıl kezdve tavasztól ıszig lehet sakkozni a játszótéren! Amíg az utánpótlásban nagy a fluktuáció, addig a felnıtteknél minden változatlan: Rudolf Anna páratlan karriert futott be ez alatt az idıszak alatt! Az elmúlt négy év alatt háromszor (2008, 2010, 2011) megnyerte a felnıtt magyar bajnokságot, olimpiákon és Európa-bajnokságokon állandó tagja a magyar válogatottnak. Anna elıbb teljesítette a nıi nemzetközi mesteri címet, majd nıi nemzetközi nagymester lett, jelenleg pedig a férfi nemzetközi mesteri címet ostromolja. Bátaszék, november 11. Rudolf László Bátaszéki Sakk Klub elnöke

13 A Bátaszéki Civil Tanács 2006 novemberében jött létre. A városvezetés, felismerve a helyi önszervezıdı közösségek jelentıségét, fontosnak tartotta egy olyan szervezet létrehozását, mely összefogja az egyesületeket, az ott felmerülı problémák, ötletek kapcsán közvetít az Önkormányzat felé, valamint rendezvények, közösségi alkalmak szervezésével még színesebbé teszi a város életét. A Civil Tanács magára vállalta a városi Rendezvénynaptár kiadását és frissítését, hírlevelek készítésével az aktuális pályázati lehetıségekrıl tájékoztatta az egyesületeket, és segített a pályázatok megírásában. Mivel ez a szervezet nem valós, alulról jövı igényt elégített ki, az egyesületek és a Tanács egyes tagjainak érdektelensége miatt megszőnt. Bátaszék, november 15. Jagicza József

14 A bátaszéki templom orgonáját a pécsi Angster József és fia Orgonagyár készítette 1902-ben német késı romantikus stílusban. A hangszer 36 regiszterével környékünk legnagyobb orgonája sípja van, a legnagyobbak mintegy 10 méter hosszúak, a legkisebbek fél hüvelyk nagyságúak. Az Egyházközség akkor koronát fizetett érte. Értéke azonban nem a méreteiben rejlik. Olyan remekmővet sikerült alkotnia a pécsi gyárnak, mely méltóvá teszi az ıt befogadó monumentális templomhoz. Az orgona életében az elsı komolyabb beavatkozás az elsı világháború idején történt, amikor 1918-ban a homlokzati ón sípokat elvitték. Helyettük 1927-ben egy Angsternél dolgozó Kult nevő sípkészítı horganyból készített sípokat ban kicserélték az eredeti 2 manuálos játszóasztalt és helyére a Pécsi Székesegyház leselejtezett 3 manuálos asztalát tették. Bezedeki Márton, aki pap volt, végezte a munkálatokat. Kidobott néhány sípsort is, helyükre értéktelenebbeket téve, ezzel kismértékben megváltoztatta az orgona hangját. Ettıl kezdve a hangszer állaga egyre romlott, a 80-as években megpróbálták kisebb összegekbıl helyreállítani, de ez csak késleltette a pusztulást. Az ezredfordulóra orgonánk annyira rossz állapotba került, hogy már alapvetı funkcióját, a liturgia szolgálatát sem tudta ellátni. Nem lehetett halogatni a felújítást. A munkálatok megtervezését és irányítását Hock Bertalan orgonamővész vállalta. A célkitőzés az volt, hogy a 100 évvel ezelıtti állapotot állítsuk vissza, az orgona, ha lehet, pontosan úgy szóljon, mint születésekor. A restaurálás költségei igen magasak voltak, de 2006 ıszén egy sikeres pályázat elindította a felújítást. A munkálatok megkezdıdtek, a hívek is magukénak érezték templomunk orgonáját és győltek az adományok. Varga László orgonaépítı végezte a munkát, a szakmai irányítást pedig Hock Bertalan. Újabb sikeres pályázatok és az Önkormányzat támogatása, valamint a hívek és vállalkozók összefogása tette lehetıvé, hogy mostanra újra a régi hangján szól hangszerünk. Felújított orgonánk új homlokzati sípokkal, az eredetihez hasonló, de digitális játszóasztallal büszkélkedik. A sípokat a Pécsi Orgonaépítı Manufaktúra készítette el. A játszóasztal 2000 soros setzer kombinációt tartalmaz. A restaurálás három és fél évig tartott, teljes költsége mintegy 24 millió Ft volt. Méltán lehetünk büszkék templomunk hangszerére. A munkálatok éveit a segíteni akarás, az összefogás jellemezte, bátaszékiek és elszármazottak, a testvértelepüléseken élık és ismeretlen adakozók, sokan sokféle adománnyal, munkával vették ki részüket a felújításból. Köszönjük mindnyájuknak ezt a példaértékő együttmőködést és áldozatos tenni akarást. Bátaszék, november 15. Jagicza József

15 Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ ; 74/ Isz.: 443-2/2011. Polgármesteri Hivatal 7140 Bátaszék Szabadság u. 4. Tafnerné Fáll Erika oktatási-közmővelıdési referens Részére Tisztelt Cím! A 2011.október 21-én érkezett 7410/2011. számú megkeresésében tájékoztatást kért Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepciójának végrehajtási tervében szereplı feladatvállalás végrehajtásáról, és közötti idıszakban május elsején alakult meg a bátaszéki Gondozási Központ, azóta látom el a vezetı feladatokat. A Keresztély Gyula Városi Könyvtárral való együttmőködésünk a kezdetek óta nagyon pozitívnak mondható. A könyvtár két éve helyet biztosít a Gyermekjóléti Szolgálatnál mőködı Játékos Készségfejlesztı Csoport számára. A programok a tanítási idıszakban minden héten megtartésra kerülnek. A csoportba hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekek járnak, akiknek a szocializációs fejlıdésükben fontos szerepet játszik a könyvtári környezet, azon túl, hogy rengeteg új ismeretre tesznek szert. A gyerekek megismerkedhetnek a könyvek szépségeivel, az olvasás fontosságával és segítséget, indíttatást kapnak a könyv, mint érték elsajátításában. A könyvtártól, minden évben kapunk leselejtezett, de még jó állapotban lévı gyermek és ifjúsági könyveket, amiket a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szétosztanak a rászoruló gyermekek között. A gyerekek várják ezeket a könyveket, és nagyon örülnek neki. A családgondozók motivációjának köszönhetıen, a hátrányos helyzető gyermekek közül, többen beiratkoztak a könyvtárba, hozzásegítve ezzel a gyerekek esélyegyenlıségének javítását. Többen közülük rendszeres könyvtár látogatók lettek. A könyvtár felkérésére, a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában lévı gyermekekkel, immár harmadik éve vagyunk jelen a Besigheim-i Játszótér ünnepségén, melynek keretén belül a gyerekek részt vesznek a különbözı programokon, játékokon. Bátaszék, Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezetı

16 Bátaszék város kulturális életének meghatározó szereplıi az alapfokú mővészetoktatás különbözı területein tanulmányokat folytató általános és középiskolás növendékek. A városban sikeresen mőködı, több hangszert oktató zeneiskola, tánc, képzı- és iparmővészeti szakok hangversenyekkel, bemutatókkal, kiállításokkal gazdagítják a település életét. A mővészetoktatás tanulói rendszeresen szerepelnek eredményesen iskolai, területi, megyei, országos versenyeken, a festészet tanszak nemzetközi pályázatokon is megjelenik. Növendékeink részt vesznek városi, egyházi, iskolai rendezvényeken, különféle alkalmak, események állandó résztvevıiként, rendszeresen ill. alkalmi jelleggel, valamint eleget tesznek a civil szervezetek felkéréseinek. A FÚVÓSZENEKAR MAUL PÉTER VEZETÉSÉVEL A fúvószenekar a tárgy idıszakban az alábbi rendezvényeken, eseményeken vett részt, melyek többségénél ma már állandó résztvevınek számít: - A Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ intézmény névadó ünnepsége, a Dorottya-nap - Géza-gála - Fél évtizede hagyomány, hogy április május környékén a zenekar önálló hangversenyt ad Pörbölyön az Általános Iskolában, és a bátaszéki Petıfi Sándor Mővelıdési Házban, amit mindig megelız egy zenekari tábor, ez utóbbi esemény helyszíne Pörbölyön van, az Erdei Iskolában. - Géza-nap (2. pont) Eleinte csak a koronázási szertartás alatt játszott a zenekar, néhány éve miközben a menet vonul a Romkert felé, a zenekar a Romkertben térzenét játszik, amikor megérkezik a menet, a zenekar elfoglalja a helyét a koronázáshoz, és a szokott forgatókönyv szerint korabeli zenéket szólaltat meg. - Bátaszéki Pünkösd (1. pont) Hagyománnyá vált, hogy a fúvószenekar vasárnap délelıtt a Római Katolikus Templom kertjében a szentmise után térzenét játszik. Amióta van Rétes-fesztivál, természetesen ott is szokott játszani a zenekar. - Orbán-napi szentmisén is játszik a fúvószenekar, az Orbán-hegyi kápolnánál - Városi Majálisnak is állandó résztvevıje szokott lenni a zenekar. - Az általános iskolások és a gimnazisták ballagásán, valamint évzáróikon is ott vannak fúvósaink - Augusztus 20.-a körül rendezik meg az iparosok, a már nagyszabásúvá nıtt városi rendezvényt, melynek állandó résztvevıje a zenekar. Amelyik évben nem léptünk itt színpadra, akkor épp a Nagysallói Falunapot színesítettük. - Adtunk térzenét a besigheimi zenekarral, és a Mazsorett találkozó alkalmából fölvonultunk, és közösen játszottunk a kézdivásárhelyi fiatal muzsikusokkal. - nemzetközi fúvós táborban vettek részt diákjaink, ahol egy német, egy spanyol zenekarral gyarapította tudását a nagymányoki és a bátaszéki fúvószenekar, a tábor végén, több helyszínen is (Nagymányok, Szekszárd, Bátaszék) elıadták a zenészek az újonnan begyakorolt darabokat

17 - Kétévente, szeptember végén, illetve október elején kerül megrendezésre a szüreti felvonulás, és a Gasztronómiai est, ezeken a rendezvényeken a sportcsarnoki bemutató állandó résztvevıi vagyunk, hasonlóan az Elszármazottak napjához. - Az óvodások Márton-napi felvonulása elıtt szintén hagyomány már a térzene az óvodánál. - Nem hiányzik a zenekar a Városi Karácsonyi hangversenyrıl sem, amit minden évben a templomban rendeznek meg. - A gimnázium Karácsonyi hangversenyén is szerepeltek a zenészeink. - A Bárdos Lajos Kórusfesztiválon az ott fellépı kórusokkal közösen szerepelhetett a Bátaszéki Fúvószenekar, immár több alkalommal - Jelentıs városi ünnepségeken is közremőködtünk, mint például a Bátaszéki Római Katolikus Templom jubileumi szentmiséje, és az ünnepélyes orgona szentelés. - Bátaszéken kívül a zenekar fellépett két ízben Várdombon, Vaskúton, a szlovákiai Somorján, a pusztavámi Fúvóstalálkozón. Említésre méltó az a baráti kapcsolat, amely kialakult a pusztavámi, a nagymányoki zenekarok és a bátaszéki zenészeink között. A mi kis zenészeink fejlıdéséhez, gyarapodásához ezek a kapcsolatok nagymértékben hozzájárultak, de említésre méltó a bátaszéki közönség szeretete, akiktıl lelkesedést, motivációt szereznek tanítványaink, a Német Nemzetiségi Egyesület és a Bátaszéki BROT Kft. évek óta szponzorálja a zenekart, valamint a város önkormányzata is megtesz mindent (utazás, szállás biztosítása), hogy a Bátaszéki Fúvószenekar mőködhessen, életpályája felfelé íveljen. A támogatást ezúton is köszönjük. Bátaszék, november 11. Francsics Ildikó Tagintézmény-vezetı Maul Péter zenekar-vezetı

18 Az elmúlt években központi és városi önkormányzat kulturális bizottsága által biztosított pályázati támogatások segítették a színházlátogatások megszervezését. Az útiköltséget minden alkalommal megnyertük, így csak a forintos jegyet kellett a gyerekeknek kifizetniük. Évente mintegy három alkalommal vettünk részt színházi elıadásokon jellemzıen Pécsen - ilyenkor egy-egy balett, színmő, opera elıadást tekintettünk meg. A es tanévben már nem hirdettek pályázatot e célra. Az egy-egy alkalommal több ezer forinttal megnövekedett összeget már nem tudták a szülık vállalni, így az elmúlt tanévben elmaradt a szervezett színházlátogatás. Az iskolai IPR programban részt vevı tanulók számára rendszeresen szerveztünk színház és mozi látogatásokat az elmúlt tanévekben. A program anyagi bázisa lehetıvé tette, hogy a tanulók ingyen, tehát a belépıjegy és az utazási költség vállalása nélkül juthassanak el kulturális rendezvényre. A es tanév során két alkalommal vettek részt IPR-es tanulóink szekszárdi mozi látogatáson, egy alkalommal pedig bajai színházlátogatáson vett rész mintegy gyerek. A nemzetiségi németet tanuló diákjaink nyelvgyakorlását segítendıen az elmúlt években évente általában egy alkalommal a tanulóink tanári kísérettel látogatást tettek a szekszárdi Deutsche Bühne elıadásaira. Az elıadásokon való részvételt saját erıforrásból oldották meg a résztvevık. Néhány alkalommal elıfordult, hogy a kisebbségi önkormányzat anyagi támogatását a színházlátogatásra is fel tudták használni a szervezı pedagógusok. A es tanévben az emelkedı költségek és a romló gazdasági helyzet nem tette lehetıvé, hogy folytatódjanak a színházlátogatások. Bátaszék, Mészáros István Ált. isk. ig.

19 Bátaszék Város Középtávú Közmővelıdési Koncepciója feladattervének végrehajtása 15.) Színházlátogatások ben.a II Géza Gimnázium szervezésében: A színházlátogatásokat a Tudományos Diákkör és a nyelvi munkaközösség szervezte. A résztvevık köre: az iskola diákjai, pedagógusai, esetenként a társintézmények diákjai, dolgozói, néha szülık. Az évek során a következı darabokat láttuk különbözı színházakban: : Shakespeare: Rómeó és Júlia Pécs István a király (rockopera) Szeged : Diótörı (balett) - Pécs Oliver (muscal) Varázsfuvola (opera) Isten pénze Budapest : Godspell (musical) Pécs Molnár Ferenc: Liliom (színmő) Macskafogó : Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Baja Revans (táncjáték) Budapest : Rómeó és Júlia (musical) Budapest Valahol Európában (musical -Pécs Drakula Baja : A kölyök (musical- Pécs Duett Baja : Légy jó mindhalálig (musical) Pécs József és a színes szélesvásznú álomkabát (musical) Budapest Apácák (musical Szekszárd, DBU (Német Színház) Az iskola minden diákja minden évben három hangversenyen vesz részt a Tolna Megyei Általános Mővelıdési központ és Filharmónia Dél-Dunántúli Kft szervezésében a Fundatio pro Gimnasio alapítvány támogatásával. Ebben az idıszakban néhány hangversenyen még Budapesten is jártak tanulóink a Mővészetek Palotájában. 20.) A gimnázium élı kapcsolatot három külföldi középiskolával tartott fenn a fent említett idıszakban. Besigheim Németország - gimnáziumával: évenkénti kétszer egy hetes diákcsere keretében (egyik alkalommal a mi diákjaink utaznak, aztán

20 pedig ık vissza) fıleg nyelvgyakorlás céljából. Természetesen közben megismerkednek más kultúrák értékeivel, épített emlékeivel, a mienktıl eltérı szokásokkal. Fülek Szlovákia évente kétszer is élnek tanulóink a testvériskola által felajánlott meghívással. Általában február elején szervezik a gimnázium tanulói számára az egy hetes sítábort a füleki gyerekek 9. évfolyamon kötelezı síoktatáson vesznek részt nálunk természetesen önkéntes jelentkezés alapján szervezıdik a csoport. Nagyon nagy élmény diákjaink számára, egyrészt a magas hó, a terep, és az élmény, hogy rövid idı alatt elsajátíthatják egy, a mi környékünkön nem igazán őzhetı sport alapjait.. Az utóbbi években ugyancsak ennek a testvériskolai kapcsolatnak köszönhetik gyerekeink a hegyi túrázáson való részvétel lehetıségét. A tanév végén egy kisebb csoport csatlakozik a testvériskola 11. évfolyamosai részére megtartott nyári túratábor programjához. Ez gyalogtúrákat jelent a Tátra legcsodálatosabb útvonalain. A füleki testvériskola diákjai Bátaszéken ritkábban keresnek fel bennünket, leginkább akkor, ha valamilyen pályázat kapcsán pénzforráshoz jutnak, és így a nagy távolság miatti drága útiköltséget csökkenteni tudják valamelyest. Gyergyóditró Románia évente, kétévente szervezünk utazásokat és ismerkedünk kölcsönösen egymás szokásaival, hagyományaival, természeti és épített környezetével, nevezetességeivel. Ez a kapcsolat nem csak a gyerekcsoportok, hanem a felnıttek között kialakult baráti kapcsolatok révén is élı, a technika segítségével szinte napinak mondható. Bátaszék, november 4. Neidhardtné Gyarmati Erzsébet Ig. helyettes

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben