ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás által fenntartott Gondozási Központ szakmai programjának módosítására ELİTERJESZTİ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Elıterjesztés készítéséért felelıs: Halápiné Borbás Ágnes Elıterjesztést véleményezi még: NÉV: Szociális Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Elıterjesztést ellenırizte: Gondozási Központ Igazgatási Osztály Elıterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyzı

2 2 E L İ T E R J E S Z T É S Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének február 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás által fenntartott Gondozási Központ szakmai programjának módosítására Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselı-testület! A képviselı-testület a 326/2011 (XII. 20.) határozatával döntött arról, hogy Üllı Város Önkormányzata is csatlakozhat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz, mely fenntartja a Gondozási Központot. A tag települések képviselıtestületei is hozzájárultak a csatlakozáshoz, ezért szükséges az intézmény szakmai programjának módosítása. Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı elkészítette az új szakmai programot, melyet a képviselı-testületnek is jóvá kell hagynia. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: Határozati javaslat 1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képezı, Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás által fenntartott Gondozási Központ szakmai programját jóváhagyja. 2.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl értesítse a Gondozási Központ vezetıjét. Határidı: azonnal, értesítésre: a döntést követı 5. nap Felelıs: Szlahó Csaba polgármester Vecsés, január 30. Melléklet: Szakmai Program Szlahó Csaba polgármester

3 3 Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás SZAKMAI PROGRAM 2012

4 4 Tartalomjegyzék I. Gondozási Központ adatai 3. oldal II. A fenntartó adatai 3. oldal III. A szolgáltató intézmény ellátási területének, valamint a szakmai programot alátámasztó szükségleteknek a bemutatása 4. oldal III.1. A szolgáltatás célcsoportjának demográfiai mutatói 4. oldal III.2. Vecsés általános jellemzıi 4-5 oldal III.3. A szolgáltatás célcsoportjának demográfiai jellemzıi 5. oldal III.4. A szolgáltatás célcsoportjának szociális jellemzıi 5. oldal III.5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 6. oldal IV. Ecser általános jellemzıi 6. oldal IV.1. Ecser szociális ellátó rendszere 8.oldal V. Gyömrı általános jellemzıi 8-9. oldal V.1. Gyömrı szociális ellátó rendszere 9.oldal VI. Ülı általános jellemzıi 10.oldal VI.1. Ülı szociális ellátó rendszere oldal VII. Maglód általános jellemzıi oldal VII.1.Maglód szociális ellátó rendszere 12.oldal VIII. Szociális ellátások mőködtetése Vecsésen 12. oldal IX. Az ellátottak köre, jogosultsága oldal X. A szolgáltatás célcsoportjának ellátási szükségletei 15. oldal XI. A Gondozási Központ feladatai, célja,módszerei 15. oldal XI.1. Étkeztetés oldal XI.2. Házi segítségnyújtás oldal XI..3. Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás oldal XI..4. Idıskorúak Nappali ellátása oldal XII. Ellátás igénybevétele, megszőnése, megszüntetése 21. oldal XIII. Térítési díjak 22. oldal XIV. Intézmény Kapcsolatrendszere 22. oldal XV. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzık jogainak védelme 23. oldal XVI.A program szakmai indokoltsága 23. oldal XVII. Ellátási terület 24. oldal XVIII. Tárgyi feltételek 24. oldal XIX. Személyi feltételek 25. oldal XX. Intézmény nyitvatartási rendje 25. oldal XXI A szakmai program megvalósításának várható következményei 25. oldal XXII. Eredmények: Kimeneti/outputindikátorok oldal

5 5 I. Gondozási Központ adatai Az intézmény neve: Gondozási Központ Székhelye: 2220 Vecsés Jókai Mór u.8 Az alapszolgáltatás ellátási területe: Vecsés Gyömrı Maglód Ecser Üllı II. A fenntartó adatai A fenntartó neve : Vecsés Város Önkormányzata Székhelye: 2220, Vecsés Jókai Mór u.8 A fenntartó adószáma: A fenntartó Törzsszáma: Engedélyes egységes ágazati azonosító jel: S Ellátandó alaptevékenysége: Szociális Étkeztetés Szakágazat száma: Házi Segítségnyújtás Szakágazat száma: Idıskorúak Nappali ellátása Szakágazat száma: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Szakágazat száma: III. A szolgáltató intézmény ellátási területének, valamint a szakmai programot alátámasztó szükségleteknek a bemutatása III.1. A szolgáltatás célcsoportjának demográfiai mutatói A demográfiai elırejelzések szerint tovább nı a lakosságon belül az idısek aránya, ami a születések számának csökkenése miatt egyre nagyobb terhet ró a társadalomra. A demográfusok szerint az öregedéssel összefüggı, súlyos társadalmi probléma várható Magyarországon. III.2. Vecsés általános jellemzıi:

6 6 Vecsés a Duna pesti, teraszos völgymedencéjének déli részén, a hajdani Duna törmelékkúpján helyezkedik el, csupán északkeleti peremrésze tartozik a Gödöllı Ceglédberceli dombsághoz, illetve a település déli részén kezdıdik a Duna-Tisza közi hátság. A város majdnem teljesen összeépült Budapesttel, s csomóponti része annak a nagyvárosi térnek, amely kialakulóban van a budapesti agglomeráció területén. Vecsés gazdasági életében meghatározó az ipari termelés, azon belül a feldolgozóipar, valamint a tercier szektorban tevékenykedı vállalkozások, de fontos kiemelni a sok évszázados hagyománnyal bíró káposztasavanyító gazdálkodókat is. A település védjegyévé vált a káposzta, melynek tradicionális elkészítésével sokan foglakoznak. A város összterülete 36,18 km 2, melybıl a belterület 7,62 km 2. Vecsésen egy bölcsıde, 4 óvoda, 4 általános iskola, egy gimnázium és szakközépiskola, valamint egy alapfokú mővészetoktatási intézmény mőködik. Az egészségügyi alapellátásban 7 területi ellátásra kötelezett, egy területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvos, két gyermekorvos, illetve öt fogorvos dolgozik. Vecsésen 3 önszervezıdı nyugdíjas klub mőködik Vecsésen 1960 és 1970 között 26 %-kal, 1970 és 1980 között 11 %-kal nıtt a lakónépesség (1980- ban fıt regisztráltak). A nyolcvanas évek óta a népességszám 2003-ig csökkent és azt követıen ismét emelkedi kezdett. E tekintetben az országos és megyei átlagnál kedvezıbb a helyzet, mivel az idısek aránya mindkettı vonatkozásában magasabb (20 % feletti), mint Vecsésen. Vecsés demográfiai helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy 1960 és 1970 között 26%-kal, 1970 és 1980 között 11%-kal nıtt a lakónépesség (1980-ban fıt regisztráltak). A nyolcvanas évek óta a népességszám 2003-ig csökkent és azt követıen ismét emelkedni kezdett Állandó népesség: férfiak aránya: 47,58 % 47,77% nık aránya: 52,42 % 52,23% gyermekkorúak aránya (0-14 év): 14,73 % 14,67% középkorúak (15-60 év): 65,49% 65,17% idıskorúak (60 év felett): 19,76 % 20,16% Forrás: Helyi vizuál regiszter E tekintetben az országos és megyei átlagnál kedvezıbb a helyzet, mivel az idısek aránya mindkettı vonatkozásában magasabb (20 % feletti), mint Vecsésen. III.3. A szolgáltatás célcsoportjának demográfiai jellemzıi

7 7 A népesség kor szerinti megoszlása évenként éves korig éves korig éves korig év felett Összesen ábra Forrás: Helyi vizuál regiszter A fenti mutatókból kiderül,/lásd. 1.ábra/ hogy Vecsésen is a gyermekek száma hullámzó ugyan, de mégis csökkenı tendenciát mutat, míg az idıs lakosság aránya folyamatosan növekszik, ami igen indokolttá teszi az idıs ellátó rendszer részét képezı idısek ellátását végzı szakfeladatok létrehozását és tartós mőködtetését. III.4. A szolgáltatás célcsoportjának szociális jellemzıi Az idıs emberek többsége nem végez keresı tevékenységet életkora és egészségi állapotából adódóan, így élete, napjai jelentıs részét otthonában tölti. Többségük a megrendült egészégi állapotuk miatt a közlekedésben, mozgásban, érzékelésben is korlátozott, ezek miatt a mindennapok fı helyszínének számító lakás körülményei rendkívül fontosak számukra. Az otthoni körülményektıl függetlenül, a legtöbb idısembernek óriási igénye van arra, hogy legyen társasága és ha ez otthon nem valósulhat meg akkor, hamar jelentkeznek a Demencia tünetei, amit nagymértékben enyhíthet a közösség gyógyító ereje. Nagyon fontos az idıs ember életminıségének megırzése és lehetıség szerinti javítása. Az életmód jelentıs változásai nagymértékben összefüggnek a lezajlott társadalmi mobilitással A családok elaprózódásával, az idısebb korosztály elszakad a fiatalabb generációtól, a család fokozatosan elveszíti kialakult funkcióit. Azokban a családokban, ahol beteg idıs személyt ápolnak, jellemzıen az egyik családtag elesik a munkavállalás lehetıségétıl. Ez jelentıs anyagi kieséssel jár, nem beszélve az amúgy is megnıtt anyagi terhekrıl, melyek ezeket a családokat sújtják. III.5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások A személyes gondoskodást nyújtó intézmények üzemeltetését, illetve ellenırzését a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztálya látja el. A városban az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások az alábbiak szerint épülnek fel: POLGÁRMESTERI HIVATAL Semmelweis Bölcsıde Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Gondozási Központ bölcsıdei ellátás gyermekvédelem idısgondozás családsegítés étkeztetés

8 8 szociális információs szolgáltatás idıskorúak nappali ell. családsegítı szolgálat házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A szociális alapszolgáltatást (korábban szociális alapellátás) városunkban a Gondozási Központ és a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. Ezen alapellátások a szociális információs szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a nappali ellátás. IV. Ecser általásos jellemzıi Ecser község Pest megye délkeleti részén fekszik. Budapest XVII. kerülete nyugatról, Maglód keletrıl, Vecsés pedig délrıl határolja. A Ferihegyi Nemzetközi repülıtér a községtıl délnyugatra fekszik. Rákoskeresztúr felıl a 3101 számú úton érhetı el mely Vecsés, és a 4-es számú fıút irányába folytatódik. Maglód felıl a 3111-es úton közelíthetı meg, ami Ecserrıl indul és Monor városában végzıdik. A községen áthalad a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal, mely szintén fontos szerepet játszik a falu életében, Budapest megközelíthetısége szempontjából. Belterülete 154 ha. Külterülete ha. Az agglomeráció a települési együttmőködés legkifejlettebb formája. A fıváros Budapest, központi helyet foglal el a környezı települések helyzetével kapcsolatban. Ez a kapcsolat már nem a megszokott falu-város közötti munkamegosztáson alapul, hanem ennél sokkal szélesebb, változatosabb. Magyarországon igazán kiteljesedett agglomerációt csak Budapest, Miskolc és Pécs környékén figyelhetünk meg. Ecser helyzetét tekintve a budapesti agglomeráció Dél-keleti szektorának elsı győrőjébe tartozó település. Budapest történeti fejlıdésével párhuzamosan, egyre közelebb található a fıváros igazgatási határához és ennek a folyamatnak az eredményeként, a község lélekszáma és belterülete is növekedett. A nyolcvanas évektıl a fıvárosi agglomeráció helyzetében a változás lelassult. A fıváros munkaerıigénye és népessége számottevıen megnıtt, de ezt a folyamatot az agglomeráció nem tudta követni. Ez látszott abban a folyamatban, hogy a kertvárosi településkép nem hozta magával az infrastruktúra fejlıdését és a városi életformát. Budapest és az agglomeráció között elmondható, hogy nagyon egysíkú a kapcsolat, hiszen ez szinte csak a munkaerıigény kielégítésére irányul. Jelenleg az agglomeráció népessége nı, a városi lakosság csökken, míg a térségben dezurbanizációs folyamat játszódik le. A városi lakosság kiáramlik Budapestrıl a környezı településekre. Ez Ecseren is jól érzékelhetı, a betelepülık 80%-a Budapestrıl érkezik. Az agglomeráció jellegzetessége, mely egyben probléma is közigazgatási szempontból, hogy az Ecser külterületén, zártkertekben épült hétvégi házakat egyre többen használják állandó lakóhelyként. A kitelepülıket a családias közösségi létforma, a jó levegı, a nyugodt, tiszta környezet és persze a Budapest közeliség motiválja. A fıvárosból ideköltözık a megszokott szolgáltatásokat is élvezhetik, hiszen Budapest XVII. kerületével határos a falu, fél óra alatt a nagyobb bevásárlóközpontok is elérhetık innen.

9 9 Az is elmondható hogy mára az agglomerációs települések ellátottsági színvonala sokszor meghaladja a külsı kerületek színvonalát is. Ecser községben bejelentett állandó/ideiglenes lakosok száma: fı fı = fı A törvénymódosítás által lehetıvé vált a társulási formák kialakítása, mely a kisebb települések, mint Ecser község lakói számára is a szélesebb körő szociális ellátórendszert biztosítja. Ecser Község Önkormányzatának Képviselı-testülete január elsejétıl az alábbiakban felsorolt társulások keretében látja el kötelezı ill. az önként vállalt feladatait. IV.1. Ecser szociális ellátó rendszere: Vecsés és környéke Idısek nappali ellátási Mikrotérségi Intézményi Társulás A szociális koncepció 2006 évi felülvizsgálatakor az idısek teadélutánja résztvevıi kifejezték akaratukat, hogy szükségesnek érzik az idısek nappali ellátásának megvalósulását. Ez a kívánság 2008-ra realizálódott. Jelenleg két idıs hölgy veszi igénybe az idısek nappali ellátását. Az önkormányzat naponta szállítja Vecsésre ill. vissza otthonukba a két idıs asszonyt. A vecsési fenntartó változatos programokat szervez az otthon lakóinak, akik egész nap gondoskodásra, ellátásra szorulnak. A téli hónapokban rezsiköltségük csökken, mivel a nap nagy részét az otthonban töltik. Naponta 3 alkalommal részesülnek étkeztetésben, napi Ft értékben. Szállításuk térítésmentes. Gyömrı és Környéke Támogató Szolgálat, Házi segítségnyújtás és Jelzırendszeres házi segítségnyújtási Mikrotérségi Intézményi Társulás A társulás keretein belül láttatja el az önkormányzat a házi szociális gondozást. Egy szociális gondozónı hat gondozott ellátását végzi. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Kezdetben bizalmatlanság fogadta a kezdeményezést, annak ellenére, hogy a szolgáltatás elınyeivel mindenki egyetértett. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás bevezetése három szakaszban zajlott május hónapra az önkormányzat teljesítette önkéntes vállalását és 25, 65 év feletti idıs ember részére került bevezetésre a szolgáltatás. A jelzırendszer jól mőködik, több esetben életmentı jelleggel sikerült segítséget nyújtani. V. Gyömrı általános jellemzıi A település Budapest központjától 30 km-re fekszik, közigazgatási területét regionális és térségi jelentıségő utak érintik. Kertváros jellegő város. Lakónépesség száma január 25-én fı. A város szellemisége humán beállítottságú, elsısorban irodalmi, képzımővészeti jellegő. A képzı és iparmővészei méltán ismertek és elismertek országszerte. A Településrıl már 1274-ben fellelhetı írásos adat is mutatja, hogy akkor már létezett Gyömrı tıl, amikor a Teleki család birtokot szerzett Gyömrın a település kulturális élete is igen fellendült. Gróf Teleki József itt építetett kastély, ami ma is impozáns látványossága Gyömrınek. A település másik gyöngyszeme a város közepén elterülı tóstrand, és horgásztó. Természetes, gyönyörő környezete a múltban is idegenforgalmi vonzerı volt. A mai településfejlesztési koncepció nem véletlen jelöli meg az idegenforgalom fejlesztését. Városunk 6 nevelési-oktatási intézményt tart fenn. A két többcélú iskola az alapfokú nevelés-oktatás mellett mővészeti nevelési, illetve szakképzési feladatot lát el. Ezen kívül két alapítványi fenntartású középiskola mőködik városunkban, egy OKJ képzést biztosító és a felnıttoktatást megcélzó szakképzı intézmény és a középfokú képzést biztosító, nappali rendszerő oktatást ellátó gimnázium és szakközépiskola. Igen élénk és magas színvonalú sportélet folyik, az itt és környékben lakó fiatalok hasznos szabadidı eltöltésének érdekében.

10 10 A városban a gyógyítást 2 gyermekorvos, 5 háziorvos, 3 fogszakorvos és egy szakorvosi intézet végzi. Ezen felül egy Pharma Bridge Bt. tulajdonában, és kezelésében lévı egészségház is mőködik Gyömrı területén, ahol 10 szakorvos végzi tevékenységét. Munkájukat két gyógyszertár segíti. A város területén több civil szervezet és igen sok alapítvány mőködik. Gyömrı város lakosság számának alakulására az elmúlt évekhez viszonyítva a növekedés volt jellemzı, melyet nem csak a természetes szaporodás, hanem a fıvárosból történı kitelepülés, valamint az ország más részeibıl való áttelepülés eredményezett. A lakosság növekedés magával hozta, hogy növekedett a kiskorúak létszáma, és növekedett a hátrányos helyzetben lévık létszáma is. A városunkban élı emberek mindenapjaikban szorosan összefonódnak a hozzánk közelesı fıvárossal, az ott élı emberek mindennapjaival. Miután igen közel esünk e területhez, a város munkaviszonyban álló népességlétszámának több mint a fele a fıvárosban talált magának munkát. Helyi viszonylatban a munkavállalási lehetıség egyelıre még igen minimális. Ennek megváltoztatása esetén a munkanélküliek száma nem biztos, hogy nagy arányba csökkenne, mivel az úgynevezett bejáró dolgozók is szívesebben dolgoznának ott, ahol élnek, mivel a családoktól idıt és energiát vesz el a fıváros és környékén felelhetı és megtalált munkahelyek megközelítése. V.1. Gyömrı szociális ellátórendszere A feladatok meghatározására, a támogatási kérelmek elbírálására Gyömrı városban az Ötv a alapján létrehozott az Egészségügyi és Szociális Bizottság végzi. A bizottság feladata továbbá a képviselı-testület döntéseinek elıkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése, valamint ellenırzése. A bizottság most már hosszú évek óta heti egy alkalommal ülésezik. Tagjainak száma 6 fı. A bizottsági elıkészítı munkát a szociális irodán dolgozó két elıadó végzi. A 25 idıs ember számára megnyugtató biztonságot jelent, hogy a nap bármely szakában kontaktust tudnak létesíteni olyan személyekkel, akik segítségükre lehetnek. A riasztások magas száma is azt igazolja, hogy van létjogosultsága a jelzırendszeres házi segítségnyújtásnak. Idısek Klubját is mőködtet településünk 20 férıhellyel, valamint a Szociális Ékeztetés és Házi segítségnyújtás szakfeladatát is ellátjuk. VI. Üllı általános jellemzıi Üllı Pest megyében, Budapest agglomerációjában a Pesti síkság szélén fekszik. A fıvárostól 25 km-re délkeletre, a Ferihegyi Repülıtértıl 5 km távolságra található. Vonattal a Nyugati pályaudvarról 30 perc, Kıbánya-Kispest állomásról mindössze 20 perc, autóbusszal Budapest Kispest végállomásról 30 perc a menetidı. A települést a 400-as út és a 4603-as számú út (az M5 és az M3 utakat köti össze) 4 részre osztja. Találkozási pontjuk a város középpontja. A közelmúltban átadott M0-ás, valamint a Vecsést és Üllıt elkerülı út megépítése a városon áthaladó már-már kaotikus forgalmat, némileg csökkentette. A MÁV nagy horderejő fejlesztést hajtott végre a vasútállomáson, amely során a vágányhálózat, a térvilágítás korszerősítése, valamint új gyalogos aluljáró, széles-magas peremrendszer és 30 férıhelyes P+R gépkocsi parkoló kiépítése történt meg. Üllı állandó lakosainak száma jóval meghaladja a fıt. Az önkormányzat a kötelezıen fenntartandó intézményeken felül Zeneiskolát és a Humán Szolgáltató Központ keretében mőködı Nevelési Tanácsadót is fenntart, valamint az orvosi rendelıben folyamatos orvosi ügyeletet biztosít, és kislabort mőködtet a lakosság jobb egészségügyi ellátása érdekében.

11 11 VI.1. Üllı szociális ellátó rendszere: 2007 évben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény mellékletének módosítása alapján Üllı a Monori kistérséghez került. A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése, és településük fejlesztése érdekében a Társuláson belül mikro-körzeti társulást hozhatnak létre. Üllı Város Önkormányzata az Üllı és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és közoktatási feladatok ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás keretein belül látja el a szociális szolgáltatási feladatait a támogató szolgáltatás kivételével. A társult települések: Üllı, Bénye, Káva, Vasad, Gomba, Nyáregyháza, Csévharaszt. Ez az intézményfenntartó társulás decemberében jött létre, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával Üllı Város Önkormányzat van megbízva. A társult képviselı-testületek által fenntartott intézmény az Üllı Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelı Többcélú Közös Igazgatású Intézmény, mely önállóan mőködı és gazdálkodó közintézmény. A társult önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. Tv. 55/C, aiban foglalt adósságkezelési tanácsadás, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás és alapellátási feladatokat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani. Az intézmény az étkeztetést kizárólag Üllı településen biztosítja. Ugyanezen cél által vezérelve a közös intézmény szervezetében belül, önálló szervezeti egységként mőködtetik a gyermekjóléti szolgálatot a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról rendelkezı évi XXXI. Tv aiban foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladataik teljesítésére továbbá a 49. -ában foglalt helyettes szülıi ellátást. A szociális törvény alapján az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezer fınél több állandó lakos él étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, az idısek és az állapotuk miatt rászorulók nappali ellátását kell biztosítani január 1-tıl a jelzırendszeres házi segítségnyújtás csak házi gondozással együtt mőködtethetı január 1-tıl a közösségi ellátás és a támogató szolgáltatás kikerült az önkormányzatok kötelezı feladatai közül. A fentiek alapján megállapítható, hogy Üllı Város Önkormányzata eleget tesz szociális szolgáltatási kötelezettségének a nappali ellátás kivételével, mely tıl a Vecsés Idıskorúak Nappali Ellátására létrehozott Intézményi társulás látna el, a jelenleg hatályos társulási megállapodás alapján. A nappali ellátás a hajléktalan személyek és a nagykorú egészségi állapotuk vagy idıs koruk miattszociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes személyek vagy fogyatékos illetve autista gyermekek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére és igény szerint megszervezi a napközbeni étkeztetést. VII. Maglód általános jellemzıi Maglód Város Pest megye területén, a fıvárostól (0 kilométerkı) 26 km-re, Nagy Budapest határától körülbelül 1,5 km-re délkeletre fekszik. Közigazgatásilag egy rövid szakaszon, (mintegy fél km-es hosszon) a fıváros és községünk szomszédok. A dunai nagy síkságra kilapuló cserháti dombok déli oldalában, két domb között helyezkedett el a régi falu, ami azóta alaposan megnövekedett, és ma már sokkal nagyobb területet foglal el. A Duna- Tisza közti hátság észak-déli lejtése nem közvetlenül szembetőnı. Míg Maglód felett a Cserhát lösz

12 12 fedte nyúlványainak határánál a térszint átlag méter között ingadozik, addig a Maglód alatti Ecser község magassága már csak 160 méter. Az M0-ás autópálya nyomvonala közvetlenül a város nyugati határa mellett az Ecser és Maglód közötti völgyben halad el, a 31-es fıközlekedési út keresztezésében megépült csomóponttal. Szomszédos települések: Ecser (Ny), Gyömrı, (K-DK), Mende (K), Pécel (É), Üllı (D), Vecsés (DNY). A település megközelíthetı a 31 fıútról Budapest felıl és Szolnok felıl egyaránt, Ecser és Gyömrı felıl a 3111-es számú fıúton. Budapest Újszász kétvágányos vasútvonal megy át a településen, egy állomással és egy megállóhellyel, az állomáson iparvágány, kirakodási lehetıség van. A pálya teljes felújítása, teljes felépítménycseréje évben befejezıdött. A VOLÁNBUSZ Monor-Budapest XVII. kerület, és Monor-Budapest İrs vezér tere, Kıbánya-Kispest Metro végállomás viszonylatokban közlekedik. Maglódon az alapfokú oktatás egy iskola két telephelyén, egy felsı tagozatos és egy alsó tagozatos intézményben folyik..az egészségügyi ellátást 4 felnıtt, és 2 gyermek háziorvos, 2 fogszakorvos, belgyógyászati, nıgyógyászati, fül-, orr-, gégészeti szakrendelés és 1 laboratórium biztosítja. A terhes- és családgondozást négy védını látja el, akiket egy fı iskolai védını egészít ki. Településünkön mőködik családsegítı és gyermekjóléti szolgálat. Maglód 2007-ben városi rangot kapott. Lakóinak száma január 25-én: fı VII.1. Maglód szociális ellátórendszere: Szociális étkeztetést a város Önállóan oldja meg. Az összes többi mőködı szociális szakfeladatát társulásban látja el az alábbi módon: A Közösségi ellátásokat Maglód és környéke közösségi ellátásra létrehozott Intézményi Társulás keretében látja el, mint gesztor. A házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házisegítségnyújtás szakfeladatát Gyömrı és Környéke Házi segítségnyújtás és Jelzırendszeres házisegítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi társulás által látja el. A Családsegítı és Gyermekjóléti ellátást a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás keretében végzi. Az Idıskorúak nappali ellátását a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás keretében oldja meg. VIII. A szociális ellátások mőködtetése Vecsésen január 1. óta intézményünk Mikrotérségi Intézményi Társulás keretében mőködik, az alábbiak szerint: 1. az Idıskorúak nappali ellátása tekintetében intézményünk gesztorként mőködik. 2. A házi segítségnyújtásban Gyömrı város a gesztor 3. Jelzırendszeres házi segítségnyújtást, amiben szintén Gyömrıi gesztorság alá tartozunk. 4. A Szociális étkeztetés szakfeladatát, városunk továbbra is önállóan végzi.

13 13 IX. Az ellátottak köre, jogosultsága Intézményünk ellátja azokat a személyeket, akik elsısorban saját otthonukban élnek, tizennyolcadik életévüket betöltötték, egészségi állapotuk, vagy idıskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az étkeztetés keretében a Gondozási Központ gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkezésérıl, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesül azaz igénylı is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésrıl más módon gondoskodni. Ezen szakfeladaton belül az igénylık 70%.-a a kora és 30%.-az egészségi állapota alapján jogosult ellátásra. Az ellátottak 90%.-a fizet térítési díjat az ellátásért, míg mintegy 10% csupán a térítési díj mentesek száma. Önkéntes fizetés lehetıségével még mindez idáig senki nem élt. A házi segítségnyújtás keretében a Gondozási Központ gondoskodik azokról az idıskorú személyekrıl, akik önmaguk ellátására nem képesek, illetve azokról, akik az egészségi állapotuk miatt erre rászorulnak, ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. A gondozási szükségletszerinti megoszlása szerint az ellátottak 80%.-a 1 órás 10%.-a 2 órás, 5-5% a 3 ill. 4 órán felüli gondozási szükséglet. A gondozási igény fıleg fürdetés, bevásárlás, gyógyszer adagolás. A gondozási intenzitás átlagosan ellátottanként napi 1-2 látogatás ½ vagy 1 órában. Minden ellátottnál egy idıben csak egy gondozónıt tudunk biztosítani, baleset esetén van rá példa, hogy még egy gondozónı kimegy segítséget nyújtani az idısnek. Az ellátottak nagy részben krónikus betegek elenyészı 1-1 fı van, aki pszichiátriai beteg ill. mozgásszervi fogyatékos. Demencia kórképpel ill ilyen irányú szakvéleménnyel rendelkezı betegünk jelenleg nincs. Az ellátottak többsége komfortos, 1-2 fı aki komfort nélküli lakásban él. Jelenleg a gondozásban részesülık mindegyike fizet térítési díjat. Az idıskorúak nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál, de felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt támogatásra szorul. A jelenlegi 46 fı ellátottból 6 fı aki 65 év alatti. Az igénybevevık 90% krónikus beteg. 3% Pszichiátriai beteg, 3% fogyatékos és 4% szenvedélybeteg. Az igénylık mindegyike részben önellátó és mindegyike részesül étkeztetésben is. A fenti ellátotti létszámból 29 fı az aki mindennap igényli az ellátást. A fenti ellátotti létszám 98%.-a térítési díj köteles, míg 2% részesül mentességben. Jelzırendszeres házisegítségnyújtás: Az otthonukban élık élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy a saját épített és családi környezet biztonságát az ellátott élvezhesse az élet minden szakaszában. Krízishelyzet elhárítás.

14 14 Jelenleg 39 fı veszi igénybe ezt az ellátást évi átlag 15 riasztással. Az ellátottak 1 kivétellel - İ a fogyatékossága miatt - a többi a koruk alapján jogosult erre az ellátásra. Ez az ellátás jelenleg mindenki számára ingyenes. Egyes alapszolgáltatásokban részesülık száma 2. ábra Év Csak étkeztetésben részesül házi segíts. Nyújtásban helyben vagy lakásra Részesül elviszi étkezt. És házi seg. Nyújtásban Idısek klubja Forrás: Gondozási Központ A fenti mutatókból látható, hogy az elmúlt 7 esztendıben az ellátott idısek száma jelentısen nem változott, ami eltérést mutatkozik azaz ellátás formájában változott. /lásd2.ábra/ezzel együtt a helyi statisztikai adatokból nyilvánvalóvá válik, hogy Vecsésen tartósan jelen van egy olyan idıs réteg, aki folyamatosan igényli az intézmény által nyújtott alapszolgáltatási ellátási formákat. A fenti alap ellátáshoz csatlakozott még ban a jelzırendszeres házisegítségnyújtás, melyet a s évben 38 kihelyezett készülékünk volt ami 39 ellátottat takar 40 fıvel indultunk ban is és ezt az ellátotti létszámot tartani tudtuk mind ez ideig hiszen erre meg van az igény. Várakozó jelenleg egy szolgáltatási területen sem jelenkezik. A vecsési Gondozási Központ fenntartásához szükséges költségek 3.ábra Megnevezés/adatok ezer Ft.ban/ Gondozási Központ Forrás: Polgármesteri Hivatal

15 15 A fenti /3.ábra/ jól mutatja, hogy az évek elıre haladtával a szóban forgó ellátások egyre magasabb költségeket róttak a Városra. X. A szolgáltatás célcsoportjának ellátási szükségletei Eddigi mőködésünk tapasztalatainkból egyértelmővé vált, hogy mely szolgáltatások enyhítenék az idıskorból adódó nehézségeket. Igényeik szerint felmerült a mozgásképes idısek körében, hogy közösségbe járjanak, ahol megoszthatja napi gondjait és lehetıség van étkezésre, tisztálkodásra, szabadidıs programokra, orvosi tanácsadásra. A mozgásukban korlátozott, beteg idısek részére alapvetı gondozási ápolási feladatok ellátása, személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, háztartásának vitelében való segítségnyújtás, (pl: bevásárlás, ebédhordás, gyógyszerfelíratás, -kiváltás). Az ellátottaknak igyekszünk személyes, koruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelı segítséget nyújtani mindennapjaik megkönnyítése érdekében. XI. Gondozási központ feladatai, célja,módszerei XI.1. Étkeztetés Cél: Saját otthonukban élık napi egyszeri meleg étellel való ellátása, akik az általános megfogalmazott ellátotti körbe beletartoznak. Szolgáltatások: Tálalókonyhai kiszolgálással Az étel elvitelének lehetıségével Házhozszállítással Módszerek: Szükséglet felmérése és kielégítése Helyben fogyasztás az ebédlı higiéniai feltételek biztosításával 12 óra 30 perc és 13 óra között Lehetıség van 3 x.-i étkezésre is. Diétás étkezésre jelenleg nincs lehetıség. Az étlapot havi bontásban a beszállító központi konyha állítja össze, melyet a gyermek orvos véleményez. Menü választásra nincs lehetıség. Az étkeztetés kizárólag munkanapokon biztosított. ÁNTSZ engedéllyel rendelkezı ebédszállító gépkocsi biztosítása Ez jelenleg 2 gépkocsi. A szállítás óra között történik.

16 16 Elvitel esetében a tálalókonyháról óra között viheti el 3 rekeszes mőanyag ételhordóban. Megállapodás: az Intézmény vezetıje tölti ki, és a szolgáltatást igénybe vevı aláírásával lép érvénybe. Adminisztráció: étkeztetés igénybevételi naplója (1/200SZCSM rendelet 4. sz. melléklete alapján) HACCP.-vel kapcsolatos dokumentációinak vezetése. Konyhai dolgozó készíti el. Zárt iratszekrényben tárolja. XI.2. Házi segítségnyújtás Cél: Az otthonukban élık élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy a saját épített és családi környezet biztonságát az ellátott élvezhesse az élet minden szakaszában. Szolgáltatások: Személyi és közvetlen környezeti higiéné megtartása, Kisebb bevásárlás, Alapápolási tevékenységek, Kapcsolattartás elısegítése, Ügyintézésekkel kapcsolatos teendık, Veszélyhelyzetek kialakulásának megelızése és az esetlegesen kialakult veszélyhelyzet Módszerek: elhárítása. Szükséglet felmérése és kielégítése Ellátási térkép készítése, legalább évenkénti frissítése, Kapcsolati háló kiépítése, mozgatása az ellátásban résztvevı külsı intézményrendszerekkel, Megfelelı, szakképzett személyzet biztosítása, Háziorvossal való kapcsolattartás Gerontológus érdekeltté tétele az ellátórendszerben, Szakszerő gondozási, ápolási tervek készítése, esetlegesen fejlesztési terv készítése,

17 17 Mentálhigiénés szemlélet erısítése, Szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése. Gondozási feladatok étkezés segítése reggeli, ebéd, vacsora elıkészítése szükség esetén etetés mosogatás mozgás segítése mobilizálás ágyban/segédeszköz használata kiültetés, sétáltatás öltözködésben segítségnyújtás tornáztatás mozgásterapeuta irányításával ürítési szükségletek kielégítése segítségnyújtás inkontinencia betét használatában segítségnyújtás ágytál, szoba wc használatában vizeletgyőjtı zsák ürítése, cseréje segítség kolosztóma ellátásában, Közremőködés személyi higiéné megtartásában mosdatás fürdetés borotválás bırápolás hajápolás körömápolás szájápolás öltöztetés, stb. Közremőködés lakókörnyezeti higiéné megtartásában takarítás (törölgetés, felmosás, porszívózás) ágyazás

18 18 mosás vasalás hóeltakarítás, csúszásmentesítés, stb. Közremőködés a háztartás vitelében bevásárlás csekkek feladása pénzintézetekkel való kapcsolattartás Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban orvos családtagok szociális intézmény, stb. Ápolási feladatok (orvos elıírása szerint) gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás inzulin beadása vérnyomásmérés, pulzus ellenırzés hımérızés gyógyászati segédeszközökhöz hozzájutás segítése orvoshoz, vizsgálatokra kísérés kórházi látogatás Veszélyhelyzet megelızése, elhárítása Más szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése segítség hivatalos ügyek intézésében nyomtatványok beszerzése, segítés a kitöltésben támogatások, segélyek intézése (különösen lakásfenntartási, közlekedési, lakbér támogatás, átmeneti segélyek, közgyógyigazolvány) szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése (különösen: étkeztetés, falu-/tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás, családsegítés) Szakosított ellátásba való bekerülés segítése Adminisztráció:

19 19 Gondozási napló: A gondozónı tölti ki minden munkanap során, majd az elvégzett munka után aláíratja segítettjével, aki ezzel igazolja a munka teljesítését. A hónap végén ezt a naplót köteles átadni az intézményvezetıjének. Zárt iratszekrényben tárolják. Havi összesítı: A havi összesítıt a munkanapló adataival összegezve, azzal megegyezve kell kitöltenie a személyi segítınek, majd a hónap végén köteles átadni az Intézményvezetıjének. Zárt iratszekrényben tárolja. Egyéni Gondozási terv: A gondozási terv tartalmazza a gondozási feladatokat, célokat, módszereket, értékelést: Gondozónı tölti ki, az ellátott és az intézményvezetı is aláírja. Zárt iratszekrényben tárolja. Nyilatkozat szociális rászorultságról: a benyújtott dokumentumok alapján az intézményvezetı tölti ki és írja alá. Zárt iratszekrényben tárolja. XI.3. Jelzırendszeres házisegítségnyújtás: Cél: Az otthonukban élık élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy a saját épített és családi környezet biztonságát az ellátott élvezhesse az élet minden szakaszában. Krízishelyzet elhárítás. Szolgáltatások: A folyamatos 24 órán keresztüli jelzırendszeres felügyelet krízishelyzet esetén azonnali elhárítás. Segítségkérés okának megismerése, megoldási alternatíva felkínálása. Az ellátott állapotának stabilizálásáig a szakképzett gondozó az ellátott lakásán tartózkodik. Kapcsolattartás a különbözı szociális és egészségügyi ellátással. Módszerek: Szükséglet felmérés és kielégítés Írásbeli rögzítése az esetnek és az intézkedéseknek Team megbeszélések az ellátások javítása érdekében Kapcsolattartás a családdal és a területileg illetékes vezetı gondozónıvel Pszichés megnyugtatás Adminisztráció:

20 20 segélyhívási jegyzıkönyv (1/2000 SZCSM rendelet 5. sz. melléklete alapján) gondozónı készíti el. Zárt iratszekrényben tárolja. havi jelentés: minden hónap 10.-ig elektronikus vagy postai úton meg kell küldeni a jelzırendszeres házi segítségnyújtás országos módszertani központjának. Nyilatkozat szociális rászorultságról: a benyújtott dokumentumok alapján az intézményvezetı tölti ki és írja alá. Zárt iratszekrényben tárolja. XI.4. Idıskorúak Nappali ellátása Cél: Hasznos és tartalmas idıtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása, képességek és kézségek szinten tartása. Társas kapcsolatok ápolásának elısegítése, az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében. Intézmény megközelítés a 4.-es fıútról jól megközelíthetı személygépkocsival, a helyi buszjárat az Intézmény elıtt áll meg. E mellett lehetıség van kerékpárral is bejönni, vagy az Önkormányzat által biztosított kis busszal. Intézményünk részben akadály mentes a további akadálymentesítés folyamatban van. Szolgáltatások: Étkeztetés, Személyi higiéné megtartásának segítése, ehhez szükséges eszközökkel, pl. védıruha rendelkezünk. Egészség megırzés keretében vérnyomás, vércukor mérés is biztosított az Intézményben. Szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése, Kulturális igény kielégítése, pl.: TV, Videó, Cd. Lejátszó, Internet Vallási programokon való részvétel lehetısége Manuális foglalkoztatások, Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, Ügyintézés, információszolgáltatás, Társas kapcsolatok megtartásának segítése. Módszerek: Szükséglet felmérése és kielégítése

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Jövedelemhatárok (Ft) 0 28.500.- 200.- 28.501 57.000.- 300.- 57.001 85.000.- 400.- 85.001 felett 470.-

Jövedelemhatárok (Ft) 0 28.500.- 200.- 28.501 57.000.- 300.- 57.001 85.000.- 400.- 85.001 felett 470.- Étkeztetés: Nyirád Község Önkormányzat Képviselı-testülete a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeken túl - tovább szabályozta a jogosultak körét: - Egészségi állapota miatt rászorulónak kell

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petıfi ú. 6/a Szám.: 300/2009. Aszód Város Képviselı testülete Tisztelt Képviselı- testület! Tárgy: 2009. évi térítési díjakra tett javaslat. 2009. év június 1-tıl a

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege Piliscsév község Önkormányzatának 1/2009.(II.27.) számú, a Piliscsév község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó, illetve oktatási intézményeknél történı szolgáltatások igénybevételérıl

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben