ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás által fenntartott Gondozási Központ szakmai programjának módosítására ELİTERJESZTİ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Elıterjesztés készítéséért felelıs: Halápiné Borbás Ágnes Elıterjesztést véleményezi még: NÉV: Szociális Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Elıterjesztést ellenırizte: Gondozási Központ Igazgatási Osztály Elıterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyzı

2 2 E L İ T E R J E S Z T É S Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének február 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás által fenntartott Gondozási Központ szakmai programjának módosítására Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselı-testület! A képviselı-testület a 326/2011 (XII. 20.) határozatával döntött arról, hogy Üllı Város Önkormányzata is csatlakozhat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz, mely fenntartja a Gondozási Központot. A tag települések képviselıtestületei is hozzájárultak a csatlakozáshoz, ezért szükséges az intézmény szakmai programjának módosítása. Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı elkészítette az új szakmai programot, melyet a képviselı-testületnek is jóvá kell hagynia. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: Határozati javaslat 1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képezı, Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás által fenntartott Gondozási Központ szakmai programját jóváhagyja. 2.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl értesítse a Gondozási Központ vezetıjét. Határidı: azonnal, értesítésre: a döntést követı 5. nap Felelıs: Szlahó Csaba polgármester Vecsés, január 30. Melléklet: Szakmai Program Szlahó Csaba polgármester

3 3 Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás SZAKMAI PROGRAM 2012

4 4 Tartalomjegyzék I. Gondozási Központ adatai 3. oldal II. A fenntartó adatai 3. oldal III. A szolgáltató intézmény ellátási területének, valamint a szakmai programot alátámasztó szükségleteknek a bemutatása 4. oldal III.1. A szolgáltatás célcsoportjának demográfiai mutatói 4. oldal III.2. Vecsés általános jellemzıi 4-5 oldal III.3. A szolgáltatás célcsoportjának demográfiai jellemzıi 5. oldal III.4. A szolgáltatás célcsoportjának szociális jellemzıi 5. oldal III.5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 6. oldal IV. Ecser általános jellemzıi 6. oldal IV.1. Ecser szociális ellátó rendszere 8.oldal V. Gyömrı általános jellemzıi 8-9. oldal V.1. Gyömrı szociális ellátó rendszere 9.oldal VI. Ülı általános jellemzıi 10.oldal VI.1. Ülı szociális ellátó rendszere oldal VII. Maglód általános jellemzıi oldal VII.1.Maglód szociális ellátó rendszere 12.oldal VIII. Szociális ellátások mőködtetése Vecsésen 12. oldal IX. Az ellátottak köre, jogosultsága oldal X. A szolgáltatás célcsoportjának ellátási szükségletei 15. oldal XI. A Gondozási Központ feladatai, célja,módszerei 15. oldal XI.1. Étkeztetés oldal XI.2. Házi segítségnyújtás oldal XI..3. Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás oldal XI..4. Idıskorúak Nappali ellátása oldal XII. Ellátás igénybevétele, megszőnése, megszüntetése 21. oldal XIII. Térítési díjak 22. oldal XIV. Intézmény Kapcsolatrendszere 22. oldal XV. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzık jogainak védelme 23. oldal XVI.A program szakmai indokoltsága 23. oldal XVII. Ellátási terület 24. oldal XVIII. Tárgyi feltételek 24. oldal XIX. Személyi feltételek 25. oldal XX. Intézmény nyitvatartási rendje 25. oldal XXI A szakmai program megvalósításának várható következményei 25. oldal XXII. Eredmények: Kimeneti/outputindikátorok oldal

5 5 I. Gondozási Központ adatai Az intézmény neve: Gondozási Központ Székhelye: 2220 Vecsés Jókai Mór u.8 Az alapszolgáltatás ellátási területe: Vecsés Gyömrı Maglód Ecser Üllı II. A fenntartó adatai A fenntartó neve : Vecsés Város Önkormányzata Székhelye: 2220, Vecsés Jókai Mór u.8 A fenntartó adószáma: A fenntartó Törzsszáma: Engedélyes egységes ágazati azonosító jel: S Ellátandó alaptevékenysége: Szociális Étkeztetés Szakágazat száma: Házi Segítségnyújtás Szakágazat száma: Idıskorúak Nappali ellátása Szakágazat száma: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Szakágazat száma: III. A szolgáltató intézmény ellátási területének, valamint a szakmai programot alátámasztó szükségleteknek a bemutatása III.1. A szolgáltatás célcsoportjának demográfiai mutatói A demográfiai elırejelzések szerint tovább nı a lakosságon belül az idısek aránya, ami a születések számának csökkenése miatt egyre nagyobb terhet ró a társadalomra. A demográfusok szerint az öregedéssel összefüggı, súlyos társadalmi probléma várható Magyarországon. III.2. Vecsés általános jellemzıi:

6 6 Vecsés a Duna pesti, teraszos völgymedencéjének déli részén, a hajdani Duna törmelékkúpján helyezkedik el, csupán északkeleti peremrésze tartozik a Gödöllı Ceglédberceli dombsághoz, illetve a település déli részén kezdıdik a Duna-Tisza közi hátság. A város majdnem teljesen összeépült Budapesttel, s csomóponti része annak a nagyvárosi térnek, amely kialakulóban van a budapesti agglomeráció területén. Vecsés gazdasági életében meghatározó az ipari termelés, azon belül a feldolgozóipar, valamint a tercier szektorban tevékenykedı vállalkozások, de fontos kiemelni a sok évszázados hagyománnyal bíró káposztasavanyító gazdálkodókat is. A település védjegyévé vált a káposzta, melynek tradicionális elkészítésével sokan foglakoznak. A város összterülete 36,18 km 2, melybıl a belterület 7,62 km 2. Vecsésen egy bölcsıde, 4 óvoda, 4 általános iskola, egy gimnázium és szakközépiskola, valamint egy alapfokú mővészetoktatási intézmény mőködik. Az egészségügyi alapellátásban 7 területi ellátásra kötelezett, egy területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvos, két gyermekorvos, illetve öt fogorvos dolgozik. Vecsésen 3 önszervezıdı nyugdíjas klub mőködik Vecsésen 1960 és 1970 között 26 %-kal, 1970 és 1980 között 11 %-kal nıtt a lakónépesség (1980- ban fıt regisztráltak). A nyolcvanas évek óta a népességszám 2003-ig csökkent és azt követıen ismét emelkedi kezdett. E tekintetben az országos és megyei átlagnál kedvezıbb a helyzet, mivel az idısek aránya mindkettı vonatkozásában magasabb (20 % feletti), mint Vecsésen. Vecsés demográfiai helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy 1960 és 1970 között 26%-kal, 1970 és 1980 között 11%-kal nıtt a lakónépesség (1980-ban fıt regisztráltak). A nyolcvanas évek óta a népességszám 2003-ig csökkent és azt követıen ismét emelkedni kezdett Állandó népesség: férfiak aránya: 47,58 % 47,77% nık aránya: 52,42 % 52,23% gyermekkorúak aránya (0-14 év): 14,73 % 14,67% középkorúak (15-60 év): 65,49% 65,17% idıskorúak (60 év felett): 19,76 % 20,16% Forrás: Helyi vizuál regiszter E tekintetben az országos és megyei átlagnál kedvezıbb a helyzet, mivel az idısek aránya mindkettı vonatkozásában magasabb (20 % feletti), mint Vecsésen. III.3. A szolgáltatás célcsoportjának demográfiai jellemzıi

7 7 A népesség kor szerinti megoszlása évenként éves korig éves korig éves korig év felett Összesen ábra Forrás: Helyi vizuál regiszter A fenti mutatókból kiderül,/lásd. 1.ábra/ hogy Vecsésen is a gyermekek száma hullámzó ugyan, de mégis csökkenı tendenciát mutat, míg az idıs lakosság aránya folyamatosan növekszik, ami igen indokolttá teszi az idıs ellátó rendszer részét képezı idısek ellátását végzı szakfeladatok létrehozását és tartós mőködtetését. III.4. A szolgáltatás célcsoportjának szociális jellemzıi Az idıs emberek többsége nem végez keresı tevékenységet életkora és egészségi állapotából adódóan, így élete, napjai jelentıs részét otthonában tölti. Többségük a megrendült egészégi állapotuk miatt a közlekedésben, mozgásban, érzékelésben is korlátozott, ezek miatt a mindennapok fı helyszínének számító lakás körülményei rendkívül fontosak számukra. Az otthoni körülményektıl függetlenül, a legtöbb idısembernek óriási igénye van arra, hogy legyen társasága és ha ez otthon nem valósulhat meg akkor, hamar jelentkeznek a Demencia tünetei, amit nagymértékben enyhíthet a közösség gyógyító ereje. Nagyon fontos az idıs ember életminıségének megırzése és lehetıség szerinti javítása. Az életmód jelentıs változásai nagymértékben összefüggnek a lezajlott társadalmi mobilitással A családok elaprózódásával, az idısebb korosztály elszakad a fiatalabb generációtól, a család fokozatosan elveszíti kialakult funkcióit. Azokban a családokban, ahol beteg idıs személyt ápolnak, jellemzıen az egyik családtag elesik a munkavállalás lehetıségétıl. Ez jelentıs anyagi kieséssel jár, nem beszélve az amúgy is megnıtt anyagi terhekrıl, melyek ezeket a családokat sújtják. III.5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások A személyes gondoskodást nyújtó intézmények üzemeltetését, illetve ellenırzését a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztálya látja el. A városban az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások az alábbiak szerint épülnek fel: POLGÁRMESTERI HIVATAL Semmelweis Bölcsıde Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Gondozási Központ bölcsıdei ellátás gyermekvédelem idısgondozás családsegítés étkeztetés

8 8 szociális információs szolgáltatás idıskorúak nappali ell. családsegítı szolgálat házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A szociális alapszolgáltatást (korábban szociális alapellátás) városunkban a Gondozási Központ és a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. Ezen alapellátások a szociális információs szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a nappali ellátás. IV. Ecser általásos jellemzıi Ecser község Pest megye délkeleti részén fekszik. Budapest XVII. kerülete nyugatról, Maglód keletrıl, Vecsés pedig délrıl határolja. A Ferihegyi Nemzetközi repülıtér a községtıl délnyugatra fekszik. Rákoskeresztúr felıl a 3101 számú úton érhetı el mely Vecsés, és a 4-es számú fıút irányába folytatódik. Maglód felıl a 3111-es úton közelíthetı meg, ami Ecserrıl indul és Monor városában végzıdik. A községen áthalad a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal, mely szintén fontos szerepet játszik a falu életében, Budapest megközelíthetısége szempontjából. Belterülete 154 ha. Külterülete ha. Az agglomeráció a települési együttmőködés legkifejlettebb formája. A fıváros Budapest, központi helyet foglal el a környezı települések helyzetével kapcsolatban. Ez a kapcsolat már nem a megszokott falu-város közötti munkamegosztáson alapul, hanem ennél sokkal szélesebb, változatosabb. Magyarországon igazán kiteljesedett agglomerációt csak Budapest, Miskolc és Pécs környékén figyelhetünk meg. Ecser helyzetét tekintve a budapesti agglomeráció Dél-keleti szektorának elsı győrőjébe tartozó település. Budapest történeti fejlıdésével párhuzamosan, egyre közelebb található a fıváros igazgatási határához és ennek a folyamatnak az eredményeként, a község lélekszáma és belterülete is növekedett. A nyolcvanas évektıl a fıvárosi agglomeráció helyzetében a változás lelassult. A fıváros munkaerıigénye és népessége számottevıen megnıtt, de ezt a folyamatot az agglomeráció nem tudta követni. Ez látszott abban a folyamatban, hogy a kertvárosi településkép nem hozta magával az infrastruktúra fejlıdését és a városi életformát. Budapest és az agglomeráció között elmondható, hogy nagyon egysíkú a kapcsolat, hiszen ez szinte csak a munkaerıigény kielégítésére irányul. Jelenleg az agglomeráció népessége nı, a városi lakosság csökken, míg a térségben dezurbanizációs folyamat játszódik le. A városi lakosság kiáramlik Budapestrıl a környezı településekre. Ez Ecseren is jól érzékelhetı, a betelepülık 80%-a Budapestrıl érkezik. Az agglomeráció jellegzetessége, mely egyben probléma is közigazgatási szempontból, hogy az Ecser külterületén, zártkertekben épült hétvégi házakat egyre többen használják állandó lakóhelyként. A kitelepülıket a családias közösségi létforma, a jó levegı, a nyugodt, tiszta környezet és persze a Budapest közeliség motiválja. A fıvárosból ideköltözık a megszokott szolgáltatásokat is élvezhetik, hiszen Budapest XVII. kerületével határos a falu, fél óra alatt a nagyobb bevásárlóközpontok is elérhetık innen.

9 9 Az is elmondható hogy mára az agglomerációs települések ellátottsági színvonala sokszor meghaladja a külsı kerületek színvonalát is. Ecser községben bejelentett állandó/ideiglenes lakosok száma: fı fı = fı A törvénymódosítás által lehetıvé vált a társulási formák kialakítása, mely a kisebb települések, mint Ecser község lakói számára is a szélesebb körő szociális ellátórendszert biztosítja. Ecser Község Önkormányzatának Képviselı-testülete január elsejétıl az alábbiakban felsorolt társulások keretében látja el kötelezı ill. az önként vállalt feladatait. IV.1. Ecser szociális ellátó rendszere: Vecsés és környéke Idısek nappali ellátási Mikrotérségi Intézményi Társulás A szociális koncepció 2006 évi felülvizsgálatakor az idısek teadélutánja résztvevıi kifejezték akaratukat, hogy szükségesnek érzik az idısek nappali ellátásának megvalósulását. Ez a kívánság 2008-ra realizálódott. Jelenleg két idıs hölgy veszi igénybe az idısek nappali ellátását. Az önkormányzat naponta szállítja Vecsésre ill. vissza otthonukba a két idıs asszonyt. A vecsési fenntartó változatos programokat szervez az otthon lakóinak, akik egész nap gondoskodásra, ellátásra szorulnak. A téli hónapokban rezsiköltségük csökken, mivel a nap nagy részét az otthonban töltik. Naponta 3 alkalommal részesülnek étkeztetésben, napi Ft értékben. Szállításuk térítésmentes. Gyömrı és Környéke Támogató Szolgálat, Házi segítségnyújtás és Jelzırendszeres házi segítségnyújtási Mikrotérségi Intézményi Társulás A társulás keretein belül láttatja el az önkormányzat a házi szociális gondozást. Egy szociális gondozónı hat gondozott ellátását végzi. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Kezdetben bizalmatlanság fogadta a kezdeményezést, annak ellenére, hogy a szolgáltatás elınyeivel mindenki egyetértett. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás bevezetése három szakaszban zajlott május hónapra az önkormányzat teljesítette önkéntes vállalását és 25, 65 év feletti idıs ember részére került bevezetésre a szolgáltatás. A jelzırendszer jól mőködik, több esetben életmentı jelleggel sikerült segítséget nyújtani. V. Gyömrı általános jellemzıi A település Budapest központjától 30 km-re fekszik, közigazgatási területét regionális és térségi jelentıségő utak érintik. Kertváros jellegő város. Lakónépesség száma január 25-én fı. A város szellemisége humán beállítottságú, elsısorban irodalmi, képzımővészeti jellegő. A képzı és iparmővészei méltán ismertek és elismertek országszerte. A Településrıl már 1274-ben fellelhetı írásos adat is mutatja, hogy akkor már létezett Gyömrı tıl, amikor a Teleki család birtokot szerzett Gyömrın a település kulturális élete is igen fellendült. Gróf Teleki József itt építetett kastély, ami ma is impozáns látványossága Gyömrınek. A település másik gyöngyszeme a város közepén elterülı tóstrand, és horgásztó. Természetes, gyönyörő környezete a múltban is idegenforgalmi vonzerı volt. A mai településfejlesztési koncepció nem véletlen jelöli meg az idegenforgalom fejlesztését. Városunk 6 nevelési-oktatási intézményt tart fenn. A két többcélú iskola az alapfokú nevelés-oktatás mellett mővészeti nevelési, illetve szakképzési feladatot lát el. Ezen kívül két alapítványi fenntartású középiskola mőködik városunkban, egy OKJ képzést biztosító és a felnıttoktatást megcélzó szakképzı intézmény és a középfokú képzést biztosító, nappali rendszerő oktatást ellátó gimnázium és szakközépiskola. Igen élénk és magas színvonalú sportélet folyik, az itt és környékben lakó fiatalok hasznos szabadidı eltöltésének érdekében.

10 10 A városban a gyógyítást 2 gyermekorvos, 5 háziorvos, 3 fogszakorvos és egy szakorvosi intézet végzi. Ezen felül egy Pharma Bridge Bt. tulajdonában, és kezelésében lévı egészségház is mőködik Gyömrı területén, ahol 10 szakorvos végzi tevékenységét. Munkájukat két gyógyszertár segíti. A város területén több civil szervezet és igen sok alapítvány mőködik. Gyömrı város lakosság számának alakulására az elmúlt évekhez viszonyítva a növekedés volt jellemzı, melyet nem csak a természetes szaporodás, hanem a fıvárosból történı kitelepülés, valamint az ország más részeibıl való áttelepülés eredményezett. A lakosság növekedés magával hozta, hogy növekedett a kiskorúak létszáma, és növekedett a hátrányos helyzetben lévık létszáma is. A városunkban élı emberek mindenapjaikban szorosan összefonódnak a hozzánk közelesı fıvárossal, az ott élı emberek mindennapjaival. Miután igen közel esünk e területhez, a város munkaviszonyban álló népességlétszámának több mint a fele a fıvárosban talált magának munkát. Helyi viszonylatban a munkavállalási lehetıség egyelıre még igen minimális. Ennek megváltoztatása esetén a munkanélküliek száma nem biztos, hogy nagy arányba csökkenne, mivel az úgynevezett bejáró dolgozók is szívesebben dolgoznának ott, ahol élnek, mivel a családoktól idıt és energiát vesz el a fıváros és környékén felelhetı és megtalált munkahelyek megközelítése. V.1. Gyömrı szociális ellátórendszere A feladatok meghatározására, a támogatási kérelmek elbírálására Gyömrı városban az Ötv a alapján létrehozott az Egészségügyi és Szociális Bizottság végzi. A bizottság feladata továbbá a képviselı-testület döntéseinek elıkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése, valamint ellenırzése. A bizottság most már hosszú évek óta heti egy alkalommal ülésezik. Tagjainak száma 6 fı. A bizottsági elıkészítı munkát a szociális irodán dolgozó két elıadó végzi. A 25 idıs ember számára megnyugtató biztonságot jelent, hogy a nap bármely szakában kontaktust tudnak létesíteni olyan személyekkel, akik segítségükre lehetnek. A riasztások magas száma is azt igazolja, hogy van létjogosultsága a jelzırendszeres házi segítségnyújtásnak. Idısek Klubját is mőködtet településünk 20 férıhellyel, valamint a Szociális Ékeztetés és Házi segítségnyújtás szakfeladatát is ellátjuk. VI. Üllı általános jellemzıi Üllı Pest megyében, Budapest agglomerációjában a Pesti síkság szélén fekszik. A fıvárostól 25 km-re délkeletre, a Ferihegyi Repülıtértıl 5 km távolságra található. Vonattal a Nyugati pályaudvarról 30 perc, Kıbánya-Kispest állomásról mindössze 20 perc, autóbusszal Budapest Kispest végállomásról 30 perc a menetidı. A települést a 400-as út és a 4603-as számú út (az M5 és az M3 utakat köti össze) 4 részre osztja. Találkozási pontjuk a város középpontja. A közelmúltban átadott M0-ás, valamint a Vecsést és Üllıt elkerülı út megépítése a városon áthaladó már-már kaotikus forgalmat, némileg csökkentette. A MÁV nagy horderejő fejlesztést hajtott végre a vasútállomáson, amely során a vágányhálózat, a térvilágítás korszerősítése, valamint új gyalogos aluljáró, széles-magas peremrendszer és 30 férıhelyes P+R gépkocsi parkoló kiépítése történt meg. Üllı állandó lakosainak száma jóval meghaladja a fıt. Az önkormányzat a kötelezıen fenntartandó intézményeken felül Zeneiskolát és a Humán Szolgáltató Központ keretében mőködı Nevelési Tanácsadót is fenntart, valamint az orvosi rendelıben folyamatos orvosi ügyeletet biztosít, és kislabort mőködtet a lakosság jobb egészségügyi ellátása érdekében.

11 11 VI.1. Üllı szociális ellátó rendszere: 2007 évben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény mellékletének módosítása alapján Üllı a Monori kistérséghez került. A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése, és településük fejlesztése érdekében a Társuláson belül mikro-körzeti társulást hozhatnak létre. Üllı Város Önkormányzata az Üllı és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és közoktatási feladatok ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás keretein belül látja el a szociális szolgáltatási feladatait a támogató szolgáltatás kivételével. A társult települések: Üllı, Bénye, Káva, Vasad, Gomba, Nyáregyháza, Csévharaszt. Ez az intézményfenntartó társulás decemberében jött létre, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával Üllı Város Önkormányzat van megbízva. A társult képviselı-testületek által fenntartott intézmény az Üllı Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelı Többcélú Közös Igazgatású Intézmény, mely önállóan mőködı és gazdálkodó közintézmény. A társult önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. Tv. 55/C, aiban foglalt adósságkezelési tanácsadás, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás és alapellátási feladatokat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani. Az intézmény az étkeztetést kizárólag Üllı településen biztosítja. Ugyanezen cél által vezérelve a közös intézmény szervezetében belül, önálló szervezeti egységként mőködtetik a gyermekjóléti szolgálatot a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról rendelkezı évi XXXI. Tv aiban foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladataik teljesítésére továbbá a 49. -ában foglalt helyettes szülıi ellátást. A szociális törvény alapján az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezer fınél több állandó lakos él étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, az idısek és az állapotuk miatt rászorulók nappali ellátását kell biztosítani január 1-tıl a jelzırendszeres házi segítségnyújtás csak házi gondozással együtt mőködtethetı január 1-tıl a közösségi ellátás és a támogató szolgáltatás kikerült az önkormányzatok kötelezı feladatai közül. A fentiek alapján megállapítható, hogy Üllı Város Önkormányzata eleget tesz szociális szolgáltatási kötelezettségének a nappali ellátás kivételével, mely tıl a Vecsés Idıskorúak Nappali Ellátására létrehozott Intézményi társulás látna el, a jelenleg hatályos társulási megállapodás alapján. A nappali ellátás a hajléktalan személyek és a nagykorú egészségi állapotuk vagy idıs koruk miattszociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes személyek vagy fogyatékos illetve autista gyermekek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére és igény szerint megszervezi a napközbeni étkeztetést. VII. Maglód általános jellemzıi Maglód Város Pest megye területén, a fıvárostól (0 kilométerkı) 26 km-re, Nagy Budapest határától körülbelül 1,5 km-re délkeletre fekszik. Közigazgatásilag egy rövid szakaszon, (mintegy fél km-es hosszon) a fıváros és községünk szomszédok. A dunai nagy síkságra kilapuló cserháti dombok déli oldalában, két domb között helyezkedett el a régi falu, ami azóta alaposan megnövekedett, és ma már sokkal nagyobb területet foglal el. A Duna- Tisza közti hátság észak-déli lejtése nem közvetlenül szembetőnı. Míg Maglód felett a Cserhát lösz

12 12 fedte nyúlványainak határánál a térszint átlag méter között ingadozik, addig a Maglód alatti Ecser község magassága már csak 160 méter. Az M0-ás autópálya nyomvonala közvetlenül a város nyugati határa mellett az Ecser és Maglód közötti völgyben halad el, a 31-es fıközlekedési út keresztezésében megépült csomóponttal. Szomszédos települések: Ecser (Ny), Gyömrı, (K-DK), Mende (K), Pécel (É), Üllı (D), Vecsés (DNY). A település megközelíthetı a 31 fıútról Budapest felıl és Szolnok felıl egyaránt, Ecser és Gyömrı felıl a 3111-es számú fıúton. Budapest Újszász kétvágányos vasútvonal megy át a településen, egy állomással és egy megállóhellyel, az állomáson iparvágány, kirakodási lehetıség van. A pálya teljes felújítása, teljes felépítménycseréje évben befejezıdött. A VOLÁNBUSZ Monor-Budapest XVII. kerület, és Monor-Budapest İrs vezér tere, Kıbánya-Kispest Metro végállomás viszonylatokban közlekedik. Maglódon az alapfokú oktatás egy iskola két telephelyén, egy felsı tagozatos és egy alsó tagozatos intézményben folyik..az egészségügyi ellátást 4 felnıtt, és 2 gyermek háziorvos, 2 fogszakorvos, belgyógyászati, nıgyógyászati, fül-, orr-, gégészeti szakrendelés és 1 laboratórium biztosítja. A terhes- és családgondozást négy védını látja el, akiket egy fı iskolai védını egészít ki. Településünkön mőködik családsegítı és gyermekjóléti szolgálat. Maglód 2007-ben városi rangot kapott. Lakóinak száma január 25-én: fı VII.1. Maglód szociális ellátórendszere: Szociális étkeztetést a város Önállóan oldja meg. Az összes többi mőködı szociális szakfeladatát társulásban látja el az alábbi módon: A Közösségi ellátásokat Maglód és környéke közösségi ellátásra létrehozott Intézményi Társulás keretében látja el, mint gesztor. A házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házisegítségnyújtás szakfeladatát Gyömrı és Környéke Házi segítségnyújtás és Jelzırendszeres házisegítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi társulás által látja el. A Családsegítı és Gyermekjóléti ellátást a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás keretében végzi. Az Idıskorúak nappali ellátását a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás keretében oldja meg. VIII. A szociális ellátások mőködtetése Vecsésen január 1. óta intézményünk Mikrotérségi Intézményi Társulás keretében mőködik, az alábbiak szerint: 1. az Idıskorúak nappali ellátása tekintetében intézményünk gesztorként mőködik. 2. A házi segítségnyújtásban Gyömrı város a gesztor 3. Jelzırendszeres házi segítségnyújtást, amiben szintén Gyömrıi gesztorság alá tartozunk. 4. A Szociális étkeztetés szakfeladatát, városunk továbbra is önállóan végzi.

13 13 IX. Az ellátottak köre, jogosultsága Intézményünk ellátja azokat a személyeket, akik elsısorban saját otthonukban élnek, tizennyolcadik életévüket betöltötték, egészségi állapotuk, vagy idıskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az étkeztetés keretében a Gondozási Központ gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkezésérıl, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesül azaz igénylı is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésrıl más módon gondoskodni. Ezen szakfeladaton belül az igénylık 70%.-a a kora és 30%.-az egészségi állapota alapján jogosult ellátásra. Az ellátottak 90%.-a fizet térítési díjat az ellátásért, míg mintegy 10% csupán a térítési díj mentesek száma. Önkéntes fizetés lehetıségével még mindez idáig senki nem élt. A házi segítségnyújtás keretében a Gondozási Központ gondoskodik azokról az idıskorú személyekrıl, akik önmaguk ellátására nem képesek, illetve azokról, akik az egészségi állapotuk miatt erre rászorulnak, ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. A gondozási szükségletszerinti megoszlása szerint az ellátottak 80%.-a 1 órás 10%.-a 2 órás, 5-5% a 3 ill. 4 órán felüli gondozási szükséglet. A gondozási igény fıleg fürdetés, bevásárlás, gyógyszer adagolás. A gondozási intenzitás átlagosan ellátottanként napi 1-2 látogatás ½ vagy 1 órában. Minden ellátottnál egy idıben csak egy gondozónıt tudunk biztosítani, baleset esetén van rá példa, hogy még egy gondozónı kimegy segítséget nyújtani az idısnek. Az ellátottak nagy részben krónikus betegek elenyészı 1-1 fı van, aki pszichiátriai beteg ill. mozgásszervi fogyatékos. Demencia kórképpel ill ilyen irányú szakvéleménnyel rendelkezı betegünk jelenleg nincs. Az ellátottak többsége komfortos, 1-2 fı aki komfort nélküli lakásban él. Jelenleg a gondozásban részesülık mindegyike fizet térítési díjat. Az idıskorúak nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál, de felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt támogatásra szorul. A jelenlegi 46 fı ellátottból 6 fı aki 65 év alatti. Az igénybevevık 90% krónikus beteg. 3% Pszichiátriai beteg, 3% fogyatékos és 4% szenvedélybeteg. Az igénylık mindegyike részben önellátó és mindegyike részesül étkeztetésben is. A fenti ellátotti létszámból 29 fı az aki mindennap igényli az ellátást. A fenti ellátotti létszám 98%.-a térítési díj köteles, míg 2% részesül mentességben. Jelzırendszeres házisegítségnyújtás: Az otthonukban élık élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy a saját épített és családi környezet biztonságát az ellátott élvezhesse az élet minden szakaszában. Krízishelyzet elhárítás.

14 14 Jelenleg 39 fı veszi igénybe ezt az ellátást évi átlag 15 riasztással. Az ellátottak 1 kivétellel - İ a fogyatékossága miatt - a többi a koruk alapján jogosult erre az ellátásra. Ez az ellátás jelenleg mindenki számára ingyenes. Egyes alapszolgáltatásokban részesülık száma 2. ábra Év Csak étkeztetésben részesül házi segíts. Nyújtásban helyben vagy lakásra Részesül elviszi étkezt. És házi seg. Nyújtásban Idısek klubja Forrás: Gondozási Központ A fenti mutatókból látható, hogy az elmúlt 7 esztendıben az ellátott idısek száma jelentısen nem változott, ami eltérést mutatkozik azaz ellátás formájában változott. /lásd2.ábra/ezzel együtt a helyi statisztikai adatokból nyilvánvalóvá válik, hogy Vecsésen tartósan jelen van egy olyan idıs réteg, aki folyamatosan igényli az intézmény által nyújtott alapszolgáltatási ellátási formákat. A fenti alap ellátáshoz csatlakozott még ban a jelzırendszeres házisegítségnyújtás, melyet a s évben 38 kihelyezett készülékünk volt ami 39 ellátottat takar 40 fıvel indultunk ban is és ezt az ellátotti létszámot tartani tudtuk mind ez ideig hiszen erre meg van az igény. Várakozó jelenleg egy szolgáltatási területen sem jelenkezik. A vecsési Gondozási Központ fenntartásához szükséges költségek 3.ábra Megnevezés/adatok ezer Ft.ban/ Gondozási Központ Forrás: Polgármesteri Hivatal

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012.

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012. 1 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szakmai program 2012. Hatályos: 2012. napjától. Szakmai program 2 Bevezetés A Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény szolgáltatásainak magas szint ellátása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

B E V E Z E T É S. Előterjeszti: Gyömrő Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága

B E V E Z E T É S. Előterjeszti: Gyömrő Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága B E V E Z E T É S Gyömrő Város Önkormányzata eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 92. (3)-(10) bekezdések, valamint a 92. (1) bek. alapján megalkotta

Részletesebben

LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. I. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben