Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról"

Átírás

1 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrıd 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök, azok felhasználása, fejlesztési területe 1.2. Fejlesztési, felújítási munkálatok, azok összege 1.3. Minıségfejlesztésben végzett tevékenységek, azok tárgyi megjelenése 1.4. Ellenırzések 1.5. Dokumentáció 1.6. Gazdálkodás összegzı áttekintése 2. Tanügyigazgatás 2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok 2.2. Tanügyi dokumentáció 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek Nevelés-oktatás feladatellátása Technikai személyi állomány Továbbképzés Innováció 3.2. Tárgyi feltételek 4. Neveltségi helyzetkép 4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás 4.2. Magatartás 4.3. Neveltségi tudatossági vizsgálatok Szocialitás mérésének eredménye az 1. évfolyamon A tanulók szociometriai helyzete az. 5. évfolyamon A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon 4.4. Gyermek- és ifjúságvédelem Kiemelt óvodai mutatószámok Kiemelt iskolai mutatószámok 5. Oktatás - képzés 5.1. Szorgalom 5.2. Tanulmányi teljesítmény Kitőnık Követelményrendszert alulteljesítık 5.3. Versenyeztetés - versenyeredmények 5.4. Tudásszint- és képességmérések Mérések az 1-4. évfolyamokon Mérések az 5-8. évfolyamokon SZTE mérései OKÉV mérések 5.5. Beiskolázás - továbbtanulás 5.6. Nevelési értekezlet 2

3 6. Szolgáltatás 6.1. Nevelési - oktatási ismeretközvetítés 6.2. Napközi egésznapos ellátás 6.3. Csoportfoglalkozáson- tanórán kívüli foglalkozások 6.4. Testnevelés, sport Sporttevékenység Sporteredmények A tanulók fizikai állapotának mérése 6.5. Speciális oktatás Integrációs és képesség-kibontakoztató program mőködtetése (IPR) Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók ellátása (SNI) Magántanulók 6.6. Szabadidıs tevékenység 7. Szervezet és vezetés 7.1. Intézményi arculatformálás 7.2. Szervezetépítési tevékenység 7.3. Kommunikáció 7.4. Intézményi Minıségirányítási Program mőködtetése (IMIP) 7.5. Ellenırzési tevékenység 7.6. Munkaközösségek 7.7. Munkacsoportok mőködése 8. Kapcsolatrendszer 3

4 1. GAZDÁLKODÁS 1.1. Pályázatok Intézményünkben a pályázatokkal kapcsolatos valamennyi teendıt pályázati kiírások figyelése, írása, megvalósítása, elszámolása és a belsı monitoringja egy háromtagú munkacsoport végzi, kiterjesztve tevékenységét az alapítványra és a sportegyesületre is. A tanév során 27 pályázat került benyújtásra, melybıl eddig 14 projekt támogatásban részesült, 8 pályázat elbírálása folyamatban van, és 5 pályázatot elutasítottak. A nyertes pályázatok megítélt támogatási összege: ,- Ft. A támogatások intézményünk mőködésének hat részterületét segítik: - tanulói ösztöndíjak, - tanulói egészségnevelési- és szabadidıs programok támogatása, - programfejlesztések, - eszközfejlesztések, eszközbeszerzések, - módszertani továbbképzések, - bérjellegő kifizetések. Jelentısebb támogatásban részesített pályázataink: - A Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk keretében tudtuk folytatni az iskolai egészségfejlesztési és drogprevenciós programunkat az idei tanév során is. - A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támogatásával immár negyedik alkalommal rendezhettük meg városi szinten a Wesselényi Sportnapot, melynek keretében a város általános iskolái között úszóversenyt, ügyességi vetélkedıt hirdettünk. - Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásával oktatást segítı multimédiás programokat, nem szakrendszerő oktatáshoz továbbképzés támogatását, intézményi rendezvények támogatását igényeltük. - A Tempus Közalapítvány támogatásával folytathatták, illetve kezdhették el diákjaink az Útravaló ösztöndíjprogramot, melynek keretében támogatásban részesültek az Út a középiskolába alprogram által. - Jelentıs támogatást kaptunk Gyomaendrıd Város Önkormányzatától a nagyenyedi testvériskolai diákjainak csereüdültetéséhez; a már hagyományos nyári foglalkoztató tábor biztosításához; intézményi rendezvények megszervezéséhez; sportegyesületünk tevékenységéhez. - Uniós pályázati alapból a HEFOP program a Halmozottan hátrányos helyzető tanulók lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztı- és szabadidıs tevékenységének megvalósításával keretében harmadik uniós pályázati projektünk került támogatásra. A tanév során zártuk a HEFOP program keretében futó Kompetencia-alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában és a HEFOP program keretében futó Az Integrációs Pedagógiai Rendszer kiterjesztése a gyomai városrész intézményfokozatai között címő nyertes projektjeinket. Mindkét program igen eredményese volt, szakmai zárásuk elfogadott, a záró pénzügyi jelentések és az utolsó elszámolások a nyárra tehetık. Viszonylag zavartalan volt a pénzügyi támogatás folyósítása. Az ilyen nagy horderejő pályázatok megvalósítása és elszámolása komoly terhet ró a munkacsoportra. Az idei nevelési- és oktatási évben pályáztunk az Ökoiskola címre, mely pályázatunk eredményesen zárult. A cím azoknak az iskoláknak az állami elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával. 4

5 Szintén az idei nevelési- és oktatási évben nyújtottuk be elıször pályázatunkat az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a Teljesítmény motivációs pályázati alapra. A teljesítménymotivációs pályázati alapból azok az intézmények igényelhetnek támogatást, melyek már legalább két éve mőködtetik a Pedagógus teljesítményértékelési rendszerüket. Az Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatási alapból a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek széleskörő támogatására kerülhetett sor. A TIOP program keretében támogatott pályázatunk által további pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kerülhet sor, az úgynevezett Intelligens Iskola program keretében. Ez nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi közismeretei tárgyba beépülı Infokommunikációs Technológia (IKT) támogatású pedagógiai módszertan által - a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentıs részben biztosítja Fejlesztési, felújítási munkálatok Épületfelújítási munkálatokra elkülönített költségvetési keret nem állt rendelkezésre, így csak a tisztító- és állagmegóvó karbantartási munkálatokat tudtuk elvégezni, illetve pénzmaradvány terhére, valamint az éves költségvetésen belüli átcsoportosítással, és átgondolt, racionális gazdálkodás melletti megtakarításból tudtuk az égetıen fontos munkálatokat elvégezni. Elsısorban az óvoda épületében kellett jelentısebb munkálatok elvégzésérıl gondoskodni, hogy önkormányzati óvodaként fel tudjuk venni a versenyt a vállalkozásban mőködtetett óvodák feltételrendszerével. Így került sor: Óvoda épületében: - Csoportszobák bıvítésére falkiemelésekkel. (A csoportszámok csökkentése, illetve a csoportlétszámok bıvülése tette szükségessé.) - Főtéskorszerősítésre, illetve a Katona József Mővelıdési Központtól való főtésleválasztásra, gyermekmosdókban főtıtest elhelyezésére. (Mindez az intézkedés már a fél főtési idény alatt is jelentıs költségvonzatú energiamegtakarítást eredményezett, valamint enyhített a főtı-karbantartói feladatellátás idıbeni szervezésén. - Folyosói burkolatok teljes cseréjére. (Balesetmegelızési és esztétikai célokat egyaránt szolgál.) - Tálaló konyha fal- és padlóburkolatának cseréjére. (Közegészségügyi szempontok indokolták.) - Csapadékvíz elvezetését szolgáló ereszcsatornák javítása, illetve elvezetése közvetlen az épülettıl. (A kifolyók közvetlenül az épület alá, illetve innen az épület alatti pincébe vezették az esıvizet.) - Udvari részen kerítés emelése. - Teljes festésre és mázolásra a belsı helyiségekben. (A falazások, valamint a főtéskorszerősítés, illetve az állag miatt elengedhetetlen volt.) Az óvoda épületében nagyon fontos lenne még a WC-k és a mosdók felújítása, vízöblítı tartályok felszerelése. (Alapvetı elvárás, hogy az óvodás gyermek WC-használat után le tudja húzni azt, de a most meglévı golyóscsapokat még egy felnıttnek is elég kezelni.) A másik égetıen fontos teendı, még a tél beállta elıtt, a folyosói ablakok teljes cseréje. Az ablakok jelenlegi állapota erısen balesetveszélyes, és ki-be nyitogatásra alkalmatlanok, ugyanis az ablakszárnyak és az ablakkeret fája több helyen porladva elkorhadt, s lyukas. 5

6 Hısök úti épületben: - A négy éve átadott és használatba vett ROP-os beruházás által felújított és bıvített iskolaépületben elengedhetetlen volt a belsı tisztító festések és mázolások elvégzése, hiszen csak így tartható meg az épület és helyiségeinek állaga. Jókai úti épületben: - Tisztító festésre került sor a tantermekben, illetve a mosdóban. - Udvari részen a kerítés felújítása valósult meg. Fı úti iskolaépületben és a Napközi konyhán: - Tisztító festés történt Minıségfejlesztésben a mőködtetés terén végzett tevékenységek Az intézményi étkeztetésben a HACCP minıségbiztosítási rendszert 2004 májusától mőködtetjük. A rendszer mindennapos mőködtetése és annak dokumentálása a veszélyelemzési és kockázatértékelési folyamat leírásaiból következik. Felülvizsgáltattuk a napközi konyha minıségirányítási rendszerét és annak leírásait Ellenırzések A 2007/2008-as nevelési- és oktatási évben a Békési Többcélú Kistérségi Társulás belsı ellenıre végzett ellenırzést, a normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltságát, valódiságát és megalapozottságát vizsgálta. Az intézménynél a normatív állami hozzájárulások, és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének és elszámolásának dokumentáltsága megfelelı, megalapozott, valós adatokat tartalmazó volt, negatív megállapítást nem tartalmazott a jegyzıkönyv. Nehézséget az év közbeni óvodai feladatbıvüléshez kötıdı normatíva lehívásához szükséges adatszolgáltatás jelentett. Átfogó tőzvédelmi ellenırzést folytatott le a Szarvasi Tőzoltóparancsnokság, az ellenırzés során mindent rendben találtak, a jegyzıkönyv negatív megállapítást nem tartalmazott. A HEFOP programhoz kapcsolódóan is megtörtént egy átfogó eljárásrendi, szakmai és pénzügyi ellenırzés az Irányító Hatóság által, mely csak pozitív megállapításokat tartalmazott. ÁNTSZ ellenırzés iskolánk napközi konyháján két alkalommal történt, mely a mőködtetéssel kapcsolatos jelentıs negatív megállapítást nem tartalmazott. Jelenleg, a nevelési- és oktatási év zárási idıszakában valósul meg a négy évet átfogó, az ÖMIP-ben foglaltaknak megfelelı törvényességi- és szakmai ellenırzés Dokumentáció A gazdálkodás eljárásrend alapján folyik, áttekinthetı, naprakész dokumentáció mellett Gazdálkodás összegzı áttekintése Az intézményünk jóváhagyott éves költségvetése a pályázati támogatások bevételei, illetve az óvodai feladatbıvülés miatti módosítások kivételével a tervezet szerint alakult, illetve pénzmaradványt eredményezett. Mindez racionális foglalkoztatás és bérgazdálkodás, valamint a dologi kiadások mérséklése mellett valósulhatott meg, így kerülhetett sor az elızıekben felsorolt felújítási munkálatokra. 6

7 2. TANÜGYIGAZGATÁS 2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok A 2007/2008-as nevelési- és oktatási évben a létszámadatok a következıképpen alakultak: - Összes létszám: 681 (+94) fı o Óvodás létszám: 125 (+4) fı Kossuth úton: 114 (+3) fı Csárdaszálláson: 11 (+1) fı o Tanulói létszám: 546 (+90) fı - Tanulócsoportok (osztályok) száma: 24 - Tanulócsoportok (osztályok) átlaglétszáma: 26,5 tanuló/osztály - Óvodai csoportok száma: o Kossuth úton: 4 átlaglétszám: 29,3 gyermek/csoport o Csárdaszálláson: 1 átlaglétszám: 12 gyermek/csoport o Összesen: 5 átlaglétszám: 25,8 gyermek/csoport - Sajátos nevelési igényő SNI-s gyermek- és tanuló (szakértıi bizottság szakvéleménye alapján): 48 tanuló + 4 óvodás 7,6 % (óvodában: 0,3 %; iskolában: 8,8 %) - Magántanuló (klinikai javaslatra szakértıi bizottság szakvéleménye alapján): 3 tanuló 0,05 % - Magatartási-, tanulási- és beilleszkedési nehézséggel küzd BTM-s tanuló (nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján): 42 tanuló 7,7 % Tanulási problémával küzd összesen: 90 tanuló 16,5 %, - Integrációs Pedagógiai Rendszerben programjában résztvevı gyermek- és tanuló: 58 fı 8,5 % (halmozottan hátrányos helyzető HHH-s gyermek- és tanulók: 62 fı 9,1 % - Napközis ellátást igénylı tanuló: 227 (+68) fı 50,7 % - Napközis csoportok száma: 10 csoport - Napközis csoportok átlaglétszáma: 29,5 tanuló/csoport Az évközbeni gyermek- és tanulói mozgás nem volt jellemzı Tanügyi dokumentáció A tanügy-igazgatási feladatkör részét képezi a tanügyi dokumentáció, melynek vezetése pontosan, naprakészen történik. A gyermek- és tanulói létszámadatok az igényelt normatívákkal megegyeznek. A csoportfoglalkozások, tanórák és egyéb foglalkozások dokumentáltsága; a gyermek- és tanulóbalesetek, diákigazolványok, anyakönyvek, bizonyítványok, beírási naplók vezetése; beiskolázások nyilvántartása a szabályozásnak megfelelıen történt a nevelési- és oktatási év során. A szöveges értékelés megkönnyítésére az OKM által kifejlesztett és ajánlott szoftvert alkalmaztuk. Az elektronikus tanulói nyilvántartás, a tanulói azonosító számok kezelése nem okozott fennakadást. A Taninform szoftver adatfeltöltése megtörtént. A tanügyi dokumentációt nagymértékben megnöveli a tankönyv- és étkezési támogatási jogosultság alátámasztásának dokumentációja, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének naprakész nyomon követése. A gyermekvédelmi támogatás módosulása nem igazán kedvezıen hat a kapcsolódó intézményi feladatellátásokra (étkezési térítési díjak befizetése, halmozottan hátrányos helyzető tanulók nyilatkozata). 7

8 3. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek A 2007/2008-as nevelési- és oktatási évben a feladatellátást 81 fı (+1 fı kirendelt munkavállaló) intézményi dolgozó biztosította. Valamennyi engedélyezett álláshely be volt töltve. A napi nevelı-oktató feladatellátás zavartalanul folyt Nevelési - oktatási feladatellátása Az óvodai feladatbıvülés következtében alkalmazotti létszámnövekedés történt. A nevelıoktató tevékenységet 8 (+1 fı kirendelt munkavállaló) fı óvodapedagógus és 45 fı iskolai pedagógus látta el. Az iskolai szakfeladaton valamennyi álláshelyet határozatlan idejő kinevezéssel, teljes munkaidıs, megfelelı végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezı közalkalmazott tölt be. Óraadókat nem alkalmazunk. Egy kolléganı gyermekgondozási szabadságon van, helyette szerzıdéses jogviszonyú pedagógust foglalkoztattunk. A szakos ellátottság teljes körő iskolánkban. A kéthavi tanítási idıkeret alkalmazása mellett a túlóra-kifizetések száma jelentısen lecsökkent, csak a tantárgyfelosztásban is szereplı, állandó túlórák kerültek elszámolásra. Az óvodai szakfeladaton volt szerzıdéses jogviszonyú munkatárs, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen. A gyakornoki státuszt nem alkalmaztuk, hiszen valamennyi, a három évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezı óvodapedagógus szeptember 1-jét megelızıen került állományba. Az irányítási, szervezési és ellenırzési feladatokat az igazgató mellett egy fı igazgatóhelyettes látta el, valamint tagintézmény-vezetı és a munkaközösség-vezetık segítették. Ilyen gyermek- és tanulói létszám, valamint a feladatbıvülés és feladatellátás mellett indokolt lenne 2 fı igazgatóhelyettes alkalmazása. A napi nevelı-oktató munka szervezése, a teljes körő jogszabályfigyelés és annak naprakész alkalmazása, a folyamatos pályázati munka, a módszertani fejlesztések, valamint a rendezvényszervezések, tehát a teljes körő mőködtetés túlmutat a vezetık napi munkaidején Technikai személyi állomány A technikai feladatellátást 28 fı biztosította a következı megoszlásban: - adminisztratív dolgozó: 5+1 fı (gazdasági vezetı, élelmezésvezetı, iskolatitkár, munkaügyi ügyintézı-pénztáros, könyvelı), - konyhai dolgozó: 5,5 fı - pedagógiai asszisztens: 1 fı, - rendszergazda: 1 fı, - dajka: 4+1 fı - takarítónı: 6,5 fı, - főtı-karbantartó. 3 fı. A technikai állományban foglalkoztatott munkatársak táppénzes távolléte esetén feladatátcsoportosítással tudtuk biztosítani a folyamatosságot. (hosszabb ideig volt táppénzen 1 fı dajka és 1 fı takarítónı.) A napközi konyhánkon nagy segítséget jelentett, hogy állandó gyakorlati helyként szolgált a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola egy tanulójának. További segítséget jelentett a két fı közmunkás a tanév utolsó két hónapjában Továbbképzés Az át- és továbbképzések szervezésénél, a beiskolázásoknál elsıdleges szempont a Továbbképzési programunkban is leszabályozottak szerint a hosszú távú szakos-ellátottság 8

9 (szakos-utánpótlás) biztosítása, illetve a felvállalt feladatokhoz elengedhetetlen módszertani ismeretek továbbképzéseken történı elsajátítása. A tanév során négy pedagógus kolléga folytatott tanulmányokat újabb diploma megszerzéséért az e célú, kötött felhasználású állami normatív támogatás terhére, valamint egy fı szakértıi képzésen vett részt pályázati finanszírozás keretében: - 1 fı rajz szakon (végzett) - 1 fı informatika szakon (végzett) - 1 fı informatika, valamint környezetismeret mőveltségterületeken - 1 fı szakvizsgát tett (végzett) - 1 fı esélyegyenlıségi szakértıi területen (végzett) Augusztus hónapban 15 fı vesz részt 30 órás SDT képzésen. Ezzel a Sulinet Digitális Tudásbázis ismeretanyagának közvetítése válik lehetıvé a tanórákon a meglévı infrastruktúra felhasználásával Innováció A szakmai, pedagógiai és intézményfejlesztési innováció igen sok területen megjelent a tanév során intézményünk életében. Legjelentısebb pedagógiai innovációk a kompetencia-alapú oktatás kiterjesztése, valamint az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása területén történtek intézményünkben. Mindkét szakmai-módszertani fejlesztés HEFOP pályázati program támogatási keretében valósult meg. A kompetencia-alapú oktatást kiterjesztettük a 2., 6. és 8. évfolyamokra is az 1., 5. és 7. évfolyamok mellett matematika, szövegértés-szövegalkotás, valamint szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületeken. Ezáltal a pedagógiai kultúra és a tanítási módszerek átalakítása történik, mely figyelembe veszi az életkori-, az egyéni tanulási- és az eltérı szociokulturális háttér különbözıségeibıl fakadó sajátosságokat. A kompetencia-alapú módszertani elemek alkalmazása segíti a nem szakrendszerő oktatás által fejlesztendı kulcskompetenciák megalapozását is egyben, valamint lehetıvé teszi az info-kommunikációs ismeretközvetítést. Széleskörő módszertani elemek felhasználását, többirányú szemléltetést, valamint ismeretközvetítést és -megerısítést tesz lehetıvé a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazása. Az intézményünkben 4. éve eredményesen alkalmazott és folyamatosan továbbfejlesztett Integrációs Pedagógiai Rendszer gyakorlati alkalmazására kifejlesztett intézményi programot a HEFOP pályázati program keretében kiterjesztettük a városrész Margaréta Óvodájára és a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolájára. Ezáltal az intézményfokozatok közötti együttmőködés keretében a 3-18 éves korú, halmozottan hátrányos helyzető gyermekek összehangolt, az intézményfokozatok közötti átmenetet segítı hátránykompenzálása vette kezdetét. A pályázati program keretében kidolgozásra került az óvodai és a középiskolai mőködtetési program, ennek részeként többek között Feladatgyőjtemény és Játékgyőjtemény. Intézményünkben az óvodás korú, halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket is mindkét feladat-ellátási helyen bevontuk a programba nevelési év közben. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazására kifejlesztett mőködtetési programunkat minisztériumi megkeresésre fel kívánják venni a Jó gyakorlatok közé, melynek szakértıi véleményezése és eljárása folyamatban van. Negyedik éve veszünk részt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által végzett longitudinális (követı jellegő fejlıdés-vizsgálat) felméréseiben, valamint a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatására kidolgozott (tudásalapú társadalom kihívásainak megfelelı) programok kipróbálásában. 9

10 3. 2. Tárgyi feltételek Tárgyi feltételrendszerünk igen eltérı képet mutat épületegységenként. Az óvodai feladatellátás eszközei részben biztosítottak. Nevelési év közben az iskolai pályázatok keretébıl átcsoportosított forrásból a nevelést-oktatást segítı eszközök és játékok beszerzésére került sor, illetve szintén pályázati támogatásból udvari játékokat vásároltunk. Az iskolai fejlesztı szobákban meglévı fejlesztı játékokból, a mozgáskoordinációt segítı fejlesztı eszközökbıl, tornaszerekbıl is került át az óvodába, hogy a gyermekek fejlesztése helyben történhessen. A csoportszobák bútorzatát szükséges lesz fokozatosan felújítani. A Hısök úti iskolaépület eszközellátottsága teljes körő. Mindez lehetıvé teszi a széleskörő ismeretközvetítést és -elsajátítást, a tanulók eltérı szociális hátterébıl adódó hátrányok kompenzálását. Mindezt segítik a fejlesztı szobák, informatikai szaktantermek, a gyógytestnevelési tornaszoba, a belsı és külsı közösségi tér, az udvari mini sportudvar és játszótér. A különbözı színtereken biztosított nevelési feladatellátást erısíti az esztétikus belsı és külsı környezet. Az 5-8. évfolyamok osztályainak elhelyezése változatlanul csak két épületben (Jókai és Fı út) valósulhatott meg. Mindkét épületben, de fıként a Jókai úti és a Fı úti épület udvari tantermeinek mőszaki állaga nagyon leromlott, 60 %-uk szükségtanterem. A vizes, dohos tantermek komoly veszélyt jelentenek a tanulók egészségére is, hiszen egyre több a tartós betegként diagnosztizált aszthmás gyermek. (Tankönyv- és étkezési támogatásra jogosító, a tartós betegség jogcímet alátámasztó adatok alapján.) Az eszközfejlesztés pályázati források terhére folyamatos volt a tanév során ezeknek az épületegységeknek a tantermeiben is. Újabb öt mobil aktív táblával sikerült pályázati forrásból bıvíteni a meglévık számát, így már 10 tanteremben nyílik ısztıl lehetıség ezek alkalmazására. Az Intelligens Iskola program keretében támogatott pályázat keretében teljes körővé válik az informatikai eszközfelszereltség valamennyi évfolyam számára. Pályázati forrásból megvásároltuk az iskolai orvosi szoba legszükségesebb berendezési tárgyait és eszközeit. A Fı úti épületben van folyamatban egy szükségtanterem átalakítása orvosi szobának, ezzel eleget teszünk a 11/1994. MKM rendelet 7. sz. mellékletében szereplı rendelkezésnek. 4. NEVELTSÉGI HELYZETKÉP 4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás A tanulói mulasztások alakulása a 2007/2008-os nevelési- és oktatási évben: Mulasztott napok száma Igazolt Igazolatlan Összesen Átlag 1-4. évfolyam 2.628,5 40, ,1 11, évfolyam 3.777,8 42, ,6 12,1 Összesen 6.406,3 83, ,7 11,8 A mulasztott napok átlaga minimális csökkenést mutat az elızı tanévhez képest alsó és felsı tagozaton egyaránt. Csupán 13 tanuló (2,4 %) nem mulasztott egyetlen napot sem. Az igazolatlan hiányzásokat jelentıs mértékben sikerült visszaszorítani, de még így sem lehetünk elégedettek, hiszen 34 tanuló mulasztott igazolatlanul. Alsó tagozaton elsısorban a szülı felelıssége állapítható meg, hiszen 8 tanuló maradt távol igazolatlanul 40,6 napot a 10

11 tanév során, közülük 2 fı notórikusan. Felsı tagozaton 24 tanuló mulasztott igazolatlanul összesen 42,8 napot. Az igazolatlan távolmaradások megszüntetése érdekében 25 tanuló szülıjének 42 alkalommal lett felszólítás kiküldve, illetve 3 tanuló szülei 1-1 alkalommal lettek feljelentve. Ezen intézkedéseket minden esetben megelızték az osztályfınöki megkeresések, a családlátogatások. (Ilyen esetben az osztályfınök és az ifjúságvédelmi felelıs közösen keresték fel a szülıket.) Több esetben a Térségi Humánsegítı Szolgálat közremőködését is kérte az ifjúságvédelmi felelıs. Az igazolt távolmaradások csak részben adódnak betegségbıl, nagyon jelentıs a különbözı társintézmények, egyesületek, klubok programjai keretében történı hiányzás. A tanórák védelme sajnos egyáltalán nem érvényesül, nincs tiszteletben tartva Magatartás Iskolai szinten a magatartási átlag: 4, évfolyamokon: 4,01, évfolyamokon: 4,02. Az osztályok magatartási átlagának szélsıértékei: 3,39, ill. 4,50 (mindkettı felsı tagozatos osztály). Általánosságban megállapítható, hogy az igazolatlan hiányzások mellett jelentısebb magatartási vétség nem történt intézményünkben. A tanév során tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására nem volt szükség, elegendı intézkedést jelentett a tanulóval és a szülıvel történı elbeszélgetés, illetve az ifjúságvédelmi felelıs bevonása. A kedvezıtlen társadalmi hatások, az elvárás- és értékrendek módosulása, a család, mint alapvetı nevelési színtér szerepének lazulása ellenére is tanulóink iskolai magatartása megfelelınek mondható. Ebben jelentıs szerepe van a változatos szabadidıs foglalkozások biztosításának, iskolai rendezvények és programok szervezésének, a viszonylag magas felügyeleti óraszámnak, a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának, valamint az épületegységenkénti nevelıi felügyeleti rendszernek Neveltségi tudatossági vizsgálatok A mérések az Intézményi Minıségirányítási Programban meghatározott indikátorrendszer alapján történtek, az Éves munkatervben rögzítettek szerint Szocialitás mérésének eredménye az 1. évfolyamon Szeptemberben, közvetlenül a tanévkezdéskor olyan szociális motívumokat mértünk, amelyek az iskolai léthez és fejlıdéshez nélkülözhetetlenek (DIFER mérés része): - írásmozgás-koordináció: az írástanítás feltétele - relációs szókincs, amely az eredményes szóbeli kommunikáció elemi feltétele - beszédhanghallás készsége, amely az eredményes olvasástanítás fontos feltétele összefüggés-megértés, a következtetés és az elemi számolás, amelyek szintén az értelmi fejlıdés feltételei. A tanulók e képesség tekintetében jelentıs különbséget mutatnak. A teljes elsı osztályos populációra vetítve a tanulók: o 19%-a érte az optimum szintet, o 30%-a a befejezı szintet, o 22%-a haladó szintet, o 29%-a pedig elemi vagy kezdı szinten van. 11

12 Összegzés: Sajnos az elmúlt évekhez képest a két szélsıérték közötti szakadék növekedését láthatjuk: az optimumon teljesítık aránya 3%-kal csökkent és az elemi szinten teljesítık aránya 2%-kal nıtt. Mindez megerısíti a szociális kompetenciák fejlesztésének igényét, hiszen évrıl-évre emelkedı tendenciát mutat iskolakezdéskor azon 1. évfolyamos gyermekek száma, akik életkorukhoz képest lemaradtak a szociális kompetenciáikban, fejlesztésüket még 5-6 éves korban el kellene kezdeni. (Finommotorikus mozgáskoordináció, figyelem koncentráció, feladattartás és feladattudat, kapcsolat a társakkal és felnıttekkel, köszönés, stb.) A tanulók szociometriai helyzete az 5. évfolyamon Valamennyi 5. évfolyamos osztályközösség újonnan szervezıdött. A négy év alatt kialakult osztályközösségeket a 4. tanév végén fel kellett bontani, s újra kialakítani, hogy az osztályok összetételének (HHH-s, SNI-s és BTM-s tanulók) százalékos aránya megfeleljen a törvényi rendelkezéseknek. 5.a osztály: Az osztály létszáma 26 fı. Az osztályfınök tapasztalatai szerint az elsı idıkben a régi barátokhoz való kötıdés nagyon erıs volt. A tanulók negatív megnyilvánulásai, mint ellenségeskedések, torzsalkodások a közös programok hatására megoldódtak. Az osztályban lassan alakulnak a mikroközösségek, de vannak még kissé magányos helyzetőek. 5. b osztály: Az osztályban 25 tanuló van. Az osztályközösség 3 részre osztható: az egyikbe a fiúk taroznak, itt kölcsönös baráti kapcsolatok vannak, egyetlen kisfiú nem illeszkedett még be a közösségbe. A lányok 2 csoportra oszlanak, de a két csoport nem határolható el élesen egymástól. A kezdeti ellenségesebb hangulatot az osztályfınök megoldotta, egyre nagyobb összetartást tapasztal. 5. c osztály: Az osztály 26 fıbıl áll, 1 tanuló hiányzott a mérés idején. A tanulók 3 osztálytársukat alig vagy egyáltalán nem választották. Az osztályfınök örömmel számolt be arról, hogy a 3 osztályból összeállított osztályában a tanulók szívesen választottak olyan tanulót is a bizalmi területen, akit még szeptemberben egyáltalán nem is ismertek. Célul tőzte ki azt is, hogy a peremhelyzetben lévı tanulókat olyan helyzetbe juttassa, ahol a társaik jobban megismerhetik ıket. Összegzés: A három osztály koherenciája megfelelı szintő, a szociális kompetencia fejlesztését ennek ellenére mindhárom osztályfınök fokozottan kívánja erısíteni A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon Az idei tanévben is fokozottan követte a tantestület a polgári értékek és attitődök vizsgálatát, ugyanis ezen évfolyam tanulóinak jelentıs része a szociális kompetenciát fejlesztı programban vett, ill. vesz részt. Az eredmények az itt folyó ez irányú munka eredményességét bizonyítják. A különbözı társadalmi csoportok elfogadási mutatói nıttek kb.10-15%-kal, ami a teljes populációt tekintve óriási lehetıségeket nyújt a folytatásra. /Az elfogadási hajlandóság növekedését jelenti a diszkriminancia-index csökkenése./ A teszt négy részbıl állt: Bevezetıje utasítást tartalmazott a teszt kitöltéséhez. Második része háttérkérdéseket tartalmazott a differenciált elemzéshez. 12

13 Harmadik része tartalmazta az intenzitás skálát meghatározó kérdéseket a diszkriminációs index megállapításához. A negyedik részben voltak a nyílt és zárt válaszokat tartalmazó kérdések a demokratikus értékek témakörébıl. Néhány tanulócsoport helyzetének változása az elmúlt 4 tanévben 1 ábra: Diszkriminancia index változása a 2004/2005-ös tanévtıl a 2007/2008-as tanévvel bezárólag (A hétfokú skálán az 1-es a teljes elfogadottságot, a 7-es a teljes elutasítást jelenti.) _ _ _ _ kínai árus romániai magyar menekült táborban élı külföldi Összegzés: Az elızı évekhez képest nem változtak az eredmények, az osztályokat hasonló problémaérzékenységő tanulók alkotják. A kismértékő javulás a jelenlegi társadalmi körülmények között pozitív visszajelzés a tantestület munkája felé A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon 8.a osztály Az osztályból 22 tanuló töltötte ki a tesztet. Az igazságosság, bizalmi viszony és az aktivitás megítélésében 2 olyan lányt és 1 fiú diákot választottak, akik a 4 év során mind tanulmányi, mind közösségi munkájukban kiemelkedıen szerepeltek. A 8. év végére az egész osztály egy kiegyensúlyozott, örömteli közösséggé alakult. A csoport koherenciáját az is mutatja, hogy 3-4 fıs kis mikroközösségek ezer szállal kötıdnek egymáshoz. 8. b osztály A tesztet 18 tanuló töltötte ki, 3 diák hiányzott. Az osztályban több lánckapcsolat is fellelhetı, magányos tanuló nincs. 2 központi helyzető tanuló van, ezt kitőnı tanulmányi eredményüknek, szervezı képességüknek és szorgalmuknak köszönhetik. 8.c osztály Az osztályközösség 2 év alatt erısödött meg. Személyes és bizalmi viszonya minden tanulónak megfelelı, így lehetısége van megbeszélni a problémáit valakivel. A legigazságosabbnak az osztály legjobb tanulóját választották. 13

14 Egy olyan pont van az osztályban, ami kissé aggodalomra adhat okot: a legnépszerőbbnek olyan tanulót választottak, akinek magatartása egyáltalán nem példamutató, de a család jó anyagiakkal rendelkezik. 8. d osztály Az osztály a negyedik év végére kitőnı közösséggé alakult. Nincsenek klikkek, 4 központi helyzető leány volt az osztály közösségi és tanulmányi életének mozgatója. Egy olyan tanuló volt akinek beilleszkedésével kisebb problémák voltak, de ıt is befogadták Gyermek- és ifjúságvédelem Kiemelt óvodai mutatószámok Tanulási, magatartási problémával küzdı gyermekek Óvodás összlétszám Sajátos nevelési igény Tanulási-, magatartásiés beilleszkedési nehézség Hátránnyal küzdı gyermekek Intézményi szempontok alapján Veszélyeztetett Ktv alapján Hátrányos helyzető Halmozottan hátrányos helyzető Túlkoros gyermekek (visszamaradt) Védelembe vett gyermek 135 fı 4 fı - fı - fı 47 fı 10 fı 4 fı 1 fı 100 % 3 % - % - % 34,8% 7,1 % 3 % 0,7 % Kiemelt iskolai mutatószámok Tanulási, magatartási problémával küzdı tanulók Tanulói összlétszám Sajátos nevelési igény Tanulási-, magatartásiés beilleszkedési nehézség Intézményi szempontok alapján Hátránnyal küzdı tanulók Ktv alapján Túlkoros tanulók Védelembe vett tanulók Veszélyeztetett Hátrányos helyzető Halmozottan hátrányos helyzető 546 fı 48 fı 42 fı 23 fı 170 fı 52 fı 148 fı 8 fı 100 % 8,8 % 7,7 % 4,2 % 31,1% 9,1 % 27,1 % Intézményünkben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátás szervezett keretek között, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs irányításával történik, melyben további jelentıs feladatokat látnak el a csoportvezetı óvónık, az osztályfınökök és a szaktanárok. Az elmúlt években bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatásainak következtében: - A családok anyagi, egzisztenciális helyzetének romlása negatívan hat a gyermeknevelésre. - Társadalmi mértékben felborultak bizonyos értékrendek, fıleg azok, amelyek a nevelési feladatokkal függnek össze. Így az intézmény feladata és jelentısége megnıtt a gyermek- és ifjúságvédelem területén. Ezek a problémák fıként az iskolában éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyermek eredményeit, viselkedését, a felnıttekhez, társaikhoz és a munkához való viszonyukat. Alapvetı célunk e tevékenység során korunk veszélyforrásaival szemben az óvodásaink, tanulóink személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi ıket a helyes ítéletalkotásra, a negatív jelenségek elutasítására a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelızése, illetve segítségnyújtás annak megszüntetésében. A tevékenység alappillérei: 1,5 % 14

15 - felderítı tevékenység, - prevenciós, megelızı tevékenység, - jelentkezı problémák kezelése, megszüntetése. Felderítı tevékenységeink A nevelési év elején elkészült minden óvodás gyermekrıl és tanulóról a Felderítı lap csoportonkénti, illetve osztályonkénti bontásban, mely valamennyi, a gyermeket, tanulót érintı és befolyásoló szociális tényezıt feltárta. Ennek ismeretében szervezıdött az éves ifjúságvédelmi és osztályfınöki célzott tevékenység. A felderítést segítı különféle méréseink: - Valamennyi iskolaelıkészítı foglalkozáson résztvevı (nagycsoportos korú) óvodás gyermek, valamint 1. évfolyamos tanuló DIFER mérése a tanulási zavarok feltárása érdekében. - Az 1. évfolyamon az Környezeti- és egészségnevelési program bemeneti mérései a hatékony mőködtetés érdekében. - Szociometriai és neveltségi mérés 5. évfolyamon a társas kapcsolatok, az énkép, az egyéni értékek felderítése céljából. - Életmód, életvitel mérése a 4. évfolyamon az Egészség- és környezetnevelési program felsı tagozatos mőködtetéséhez. - Az egészségnevelési és drogprevenciós elıteszt (5. évfolyam) elsısorban az egészségre káros élvezeti szerek fogyasztásával, megítélésével, a kapcsolódó általános ismeretekkel összefüggı. A felderítést szolgálták a családlátogatások, melyeket elsısorban a csoportvezetı óvónık és az osztályfınökök végeztek, de gyakran fıként problémás esetekben munkájukat segítette a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs is. Prevenciós tevékenység A prevenciós tevékenységünk megvalósult a csoportfoglalkozásokon, a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, a szervezett szabadidıs foglalkozásokon, programokon, valamint a kapcsolódó különbözı mőködtetett programokon, így: - drogmegelızı tevékenység pályázati alapból, - egészségnevelési program, - osztályfınöki órák tananyaga, - IPR-s program mőködtetése, - fejlesztı foglalkozások, - Útravaló ösztöndíjprogram Út a középiskolába részprogramjába történı bekapcsolódás. Problémák kezelése A nevelési- és oktatási év során problémát jelentett: o Igazolatlan hiányzás, o Enyhébb magatartási (fıként viselkedési) problémák, o Esetenként dohányzás, o A tanulók egymás közötti tettlegessége, durvaság, trágár beszéd, esetenként a nevelıkkel szembeni szemtelenség, csúnya beszéd, o Étkezési díjhátralékok, o Személyi higiénia (két tanuló testvérpár esetében állandó tetvesség). Jelentkezı problémák megelızésére és kezelésére mőködtetett programok: 15

16 o szeptemberétıl, immár hetedik éve mőködtetjük intézményünkben pályázati forrásból az Egészségnevelési- és drogprevenciós programot. o szeptemberétıl mőködtetjük szervezett keretek között a halmozottan hátrányos helyzető tanulóink számára az Integrációs Pedagógiai Rendszert, melyet a nevelési év során kiterjesztettünk óvodásainkra is, a Kossuth úti és a csárdaszállási feladat-ellátási helyeken egyaránt. A jogosultság- és igényfelmérést, valamint a helyzetelemzést követıen a széleskörő mőködtetéshez többféle, csoportfoglalkozáson, tanórán-, tanórán kívüli-, szabadidıs- és egyéni foglalkozásokon megvalósítható mőködési programokat dolgoztunk ki és alkalmazzuk ezeket. A kapcsolódó 3 havonkénti értékelı megbeszéléseken a gyermekek és a szülık többsége szívesen vett részt. Nyíltan beszéltek örömeikrıl, gondjaikról, problémáikról. Szívesen vették és igényelték is a lehetséges megoldási javaslatokat, tanácsokat. o A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdı gyermekek és tanulók részére fejlesztı foglalkozásokat biztosítottunk heti rendszerességgel, célirányosan. Az iskolai szakfeladaton egy fı fejlesztı pedagógus teljes munkaidejében, míg az óvodai szakfeladaton két fı szakképzett óvodai fejlesztıpedagógus 2-2 órában biztosította a fejlesztést. o A sajátos nevelési igényő gyermekek és tanulók habilitációs- és rehabilitációs foglalkozásokban részesültek gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, valamint logopédus vezette, célirányos, egyénre szabott fejlesztési terv szerint. Sikerült valamennyi SNI-s óvodás gyermekre is kiterjeszteni a teljes körő ellátást, még a csárdaszállási telephelyen lévı 4 fı SNI-s gyermek ellátását is megszerveztük rendszeres kijárással. o szeptember 1-jétıl intézményünkben bevezettük a kompetencia-alapú oktatást, melyet ebben a tanévben felmenı rendszerben folytattunk tovább. A kulcskompetenciák közül így az 1. és 2. évfolyamokon a szövegértés-szövegalkotás és matematikai, az 5., 6. és 7., 8. évfolyamokon pedig a szociális, életviteli és környezeti kompetenciákat fejlesztjük kiemelten. 5. OKTATÁS - KÉPZÉS 5.1. Szorgalom Iskolai szintő szorgalom átlag: 3, évfolyam: 3, évfolyam: 3,58 A két szélsıérték: 3,10 és 4,46 A szorgalom átlaghoz viszonyítva a tanulmányi átlag alakulása: - iskolai szintő tanulmányi átlag: 3,87-4. évfolyam átlaga: 3, évfolyam átlaga: 3,83 Az osztályok tanulmányi és szorgalom átlagának összevetését tartalmazó táblázat: Osztály Szorgalom átlag Tanulmányi átlag 4.a 3,66 3,81 4.b 3,92 4,04 5.a 3,60 4,09 16

17 5.b 3,58 3,69 5.c 3,33 3,97 6.a 3,27 3,45 6.b 4,30 4,50 6.c 3,64 3,97 7.a 3,11 3,39 7.b 4,29 4,33 7.c 3,42 3,60 7.d 3,50 3,90 8.a 3,63 3,75 8.b 3,95 3,99 8.c 3,10 3,41 8.d 3,47 3, Tanulmányi teljesítmény Az osztályok tanulmányi átlagát az elızı táblázat mutatja. Az 1-3. évfolyamokon a szöveges értékelések eredménye: Osztály Kiválóan Jól Megfelelıen Felzárkóztatásra szorul teljesített teljesített teljesített 1. a b a b c a b c évfolyam (ténylegesen a 4. évf.) tanulmányi átlaga: 3, évfolyam tanulmányi átlaga: 3, Kitőnık Kitőnı tanulók számának alakulása: 39 fı (7,1%) az elmúlt évihez képest növekedett (+0,7 %-kal) évfolyamon: 22 tanuló (9,6%) évfolyamon: 17 tanuló ( 5,4 %) Követelményrendszert alulteljesítık Iskolai szinten öt tanuló (0,9 %) nem teljesítette a követelményrendszert, közülük hárman javítóvizsgára kötelezettek, további két tanuló a nagyfokú hiányzás miatt osztályozó vizsgát tehet. Két tanuló szülıi kérésre ismétel az 1. évfolyamon. 17

18 5.3. Versenyeztetés versenyeredmények Házi és városi versenyek alsó tagozaton MEGNEVEZÉS INDULÓK SZÁMA HELYSZÍN RENDEZİ Darvas Tibor versmondó verseny 22 fı Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK Darvas Tibor versillusztrációs verseny Darvas Tibor prózaíró verseny Az alsó tagozatos munkaközösség házi versenye (matematikából és magyar nyelvbıl) 50 fı 4 fı 3. o: 20 fı 4. o: 30 fı DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA DÍJAZOTT TANULÓK ARÁNYA 9 fı 41% Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK 15fı 30% Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK 3 fı 75% Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Alsó tagozatos munkaközössége 50 fı Minden tanuló kiválóan teljesített Aranyfonál mesemondó verseny Várostörténeti vetélkedı 23 fı Városi Könyvtár 12fı 50% 3-4 osztályos csapat Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 1. helyezett csapat 100% Beranek Ottóné szépíróverseny Békés fogászat rajzversenye Minden tanuló füzetét megnézték 18 fı Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK Évfolyamonként 3-3 díjazott Békés Fogászat Gyomaendrıd 18 fı Minden tanuló díjat kapott Ki a fogtündér? 19 fı Békés Fogászat Gyomaendrıd Minden tanuló jól teljesített és díjban részesült Kiemelten jól teljesített: 4 fı (21%) 18

19 Összegzés: A házi és városi versenyek részvételi adatai arra mutatnak, hogy nagyon sok tanulót megmozgatnak. Ezeknek a pedagógiai értéke az, hogy azon diákjaink is szívesen versenyeznek, akik más alkalommal nem mérettetik meg magukat.. Az elızı évekhez képest jelentısen, 30%.-kal nıtt az induló tanulók aránya. Területi, megyei és országos versenyek az alsó tagozaton MEGNEVEZÉS INDULÓK SZÁMA HELYSZÍN RENDEZİ DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA DÍJAZOTT TANULÓK ARÁNYA Bendegúz Ifjúsági Nyelvész Verseny 18 fı Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia_ Szeged 2 fı megyei versenyen 1 fı az országos versenyen 17% Bendegúz Levelezı Versenyek TITOK környezetismereti verseny Mi leszek, ha nagy leszek? regionális rajzverseny Matematika: 8 fı Anyanyelv: 7 fı Természetismeret: 1 fı Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia_ Szeged Minden tanuló kiválóan teljesített 40%-uk arany fokozatot, a 60%-uk ezüst fokozatot ért el. 19 fı TITOK Oktatási BT. Budapest 3 fı, ebbıl 1 fı 3. helyezett 16% 5 fı Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsaba Minden tanulót díjaztak Kiemelt helyezések: 2 fı 40% Vésztı: területi versmondó verseny Mezıerény: Területi Versmondó Verseny 1. o: 2 fı 3. o: 3 fı 4. o: 3 fı 4-4 fı évfolyamonként Szabó Pál Általános Iskola Vésztı Minden tanulónk díjazott lett 100% Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára Mezıberény 2 fı évfolyamonként 50% Arany János Magyar nyelvi tesztverseny 5 fı TITOK Oktatási BT. Budapest 1 fı jutott az országos döntıbe 19

20 Szivárvány Újság versenyei 1 fı Apáczai Kiadó Budapest Az országos döntıbe jutott 1 fı A versenyzı a középmezınyben végzett Zrínyi Ilona matematika verseny 17 fı MATEGYE Alapítvány Kecskemét A megyei versenyen díjazott 1 fı helyig 3 fı (30 %) 100. hely felett (70%) Összegzés: Tanulóink kiválóan szerepeltek minden versenyen, azonban több olyan versenyen és pályázaton is indultak, ahonnan semmilyen visszajelzést nem kaptunk. Egyébként átlagosan az indulók 50%-a ért el valamilyen helyezést, ez még az indikátorrendszer elıirányzott vállalásait is meghaladja. Házi és városi versenyek felsı tagozaton MEGNEVEZÉS INDULÓK SZÁMA HELYSZÍN RENDEZİ DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA DÍJAZOTT TANULÓK ARÁNYA DarvasTibor versmondó verseny 25 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK 15 fı **** DarvasTibor versillusztrációs verseny 150, ebbıl 50 fı a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola tanulója DarvasTibor prózaíró verseny 22 Kazinczy Szép magyar beszéd verseny iskolai 15 fı fordulója Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny A Városi Könyvtár vers és prózamondó versenye 16fı 5 fı Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK 7 fı **** Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda DÖK 6 fı **** Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 6 fı 40% A mezıberényi területi versenyre továbbjutott: 4 fı Kis Bálint Általános 8fı 50% Iskola és Óvoda Városi Könyvtár 4 fı 80% 20

21 Várostörténeti vetélkedı 2 csapat Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Kémia háziverseny 8fı Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda reál munkaközössége A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola Mőveltségi Versenye 4 csapat Összegzés: A felsı tagozat is magas részvételi aránnyal, és eredményesen zárt. Területi, megyei és országos versenyek felsı tagozaton A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola Gyomaendrıd Mindkét csapatunk 1. helyezést ért el Minden tanulót díjazott a szaktanár Mivel egyetlen iskolaként szerepeltünk mind a négy csapatunkat díjazták. 100% **** 100% MEGNEVEZÉS INDULÓK SZÁMA HELYSZÍN RENDEZİ Simonyi Zsigmond Mezıberény, Helyesírási Verseny 3 fı Békésszentandrás (ELTE Magyar Tanszéke) Bendegúz Nyelvész Verseny Bendegúz Gyermek és 1 fı Ifjúsági Akadémia_ Szeged Helytörténeti komplex területi verseny, Mezıberény 11 csapat Anjou Liliom a magyar címerben 105 csapat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára Mezıberény Törökbálint Önkormányzata, Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium DÍJAZOTT TANULÓK SZÁMA DÍJAZOTT TANULÓK ARÁNYA 3 fı 100%+a megyei döntın 2 fı díjazott 1fı a megyei döntıbe jutott 100% csapat 2. helyezés 100% 1 csapat: 5 fı 100% Kerek Emese komplex történelmi és néprajzi verseny 130 csapat/ 2 csapat az iskolánkból Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark Ópusztaszer Középmezınyben végzett mindkét csapat

22 Megyei történelem verseny 14 fı, ebbıl továbbjutott 2 Szombathely: Vas megyei Pedagógiai Intézet 1 fı 50% fı Kálti Márk Történelmi tesztverseny 12 TITOK Oktatási BT. Budapest 1 fı 100% Országos 6.helyezés Teleki töri verseny 50 csapat Teleki Blanka Gimnázium Csapat 6. helyezés (régiós verseny) 100% Német nyelvi verseny 24 fı/ 5 fı Szolnok megyei Pedagógiai Intézet 1 fı 20% Angol nyelvi Verseny 35 fı Szolnok megyei Nincs továbbjutó Kazinczy Szép magyar beszéd verseny területi fordulója Zrínyi Ilona matematika Verseny Pedagógiai Intézet 4 fı Mezıberény Önkormányzata, Kisújszállás Önkormányzata 28fı MATEGYE Alapítvány Kecskemét 4 fı 2 fı megyei díjazott, ebbıl 1 fı az országos döntıbe jutott. 100% Egy fı az országos döntıbe jutott, ahol aranyérmet nyert Varga Tamás Matematika Verseny 7 fı Hétvezér Általános Iskola Székesfehérvár 1 fı 100% Informatika versenyek 2 fı Békés megyei Pedagógiai Intézet Mindkét tanuló a versenyen a középmezınyben szerepelt Kvízesés Az összes induló kb: 1500 fı Iskolánkból: 70 fı ANTSZ versenye: Füstmentes osztályok Békés Megyei Vízmővek Zrt. és a Vásárhelyi Pál Mőszaki szakközépiskola Békéscsaba A döntıbe jutott (1. forduló: 38 fı) 2. forduló: 8 fı 48 osztály, ebbıl 2 csapat az iskolánkból Esélyegyenlıség Virágai 16 tanuló Esélyek Háza Battonya Oklevéllel jutalmazták a munkákat Békési Virágünnep Békési Faiskola 3 fı Békés 50% 50% ANTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 1 csapat 50% Semmilyen visszajelzés nem érkezett

23 ****Itt az arányok hamis képet festenének, mert minél több tanuló indul, annál nagyobb pedagógiai értékkel bír, de a statisztikai mutatók romlanak. Összegzés: A tanulóink igen jól teljesítettek, átlagosan több mint 50%-uk továbbjutott a következı fokozatba, és az országos döntıbe jutott tanulók 68%-a helyezést ért el. ( IMIP elvárás: 25%-50%) Nyelvvizsga eredmények Negyedik éve folyik a nyelvvizsga elıkészítı foglalkozások szervezése a 7. és 8. évfolyamokon angol és német nyelvbıl. A foglalkozásokat a három bontott nyelvi óra mellett heti két-két órában biztosítjuk teljesen térítésmentesen, nyelvkönyvet is biztosítva. Ebben a tanévben német nyelvbıl 3 tanuló tett eredményes alapfokú szóbeli nyelvvizsgát felkészítı tanáraik: Dubis Ferencné és Ökrös Katalin. Angol nyelvbıl alapfokú szóbeli nyelvvizsgát 5 tanuló, továbbá szóbeli és írásbeli nyelvvizsgát további 4 tanuló tett felkészítı tanáraik: Mészárosné Stef Ilona és Szilágyi Mónika. Egy tanuló a középfokú c típusú nyelvvizsgát is tejesítette angol nyelvbıl. 23

24 5.4. Tudásszint- és képességmérések Mérések az 1-4. évfolyamokon DIFER mérés az 1. osztályokban Mért képességek: o Az írásmozgás-koordináció: az írástanítás feltétele. o A relációs szókincs, amely az eredményes szóbeli kommunikáció elemi feltétele. o A beszédhanghallás készsége, amely az eredményes olvasástanítás fontos feltétele. o Az összefüggés-megértés, a következtetés és az elemi számolás, amelyek szintén az értelmi fejlıdéshez elengedhetetlenek. A tanulók DIFER vizsgálatok szerint jelentıs különbségeket mutatnak. Az 1. a osztályban 6 tanuló nem éri el azt a szintet, amit egy iskolába lépı tanulónak fontos lenne. Ez az ott tanuló diákok 22%-át jelenti. A másik osztályban összesen van 11 ilyen tanuló, az ott tanulók 42%-a. Így különösen fontos, hogy ez az osztály is bekerült a kompetencia-alapú oktatási programba. Kifejezetten aggasztó az elemi számolási készség fejletlensége: a tanulók 50%-a elemi szinten van még. A mért területek egészére vetítve és a teljes elsı osztályos populációt tekintve: a tanulók 23%-a érte el az optimum szintet, a 30%-a a befejezı szintet, 22%-a haladó szintet, 32%-a pedig elemi vagy kezdı szinten van. A DIFER mérések eredményei négy tanévet tekintve Elemi és kezdı Haladó szint Befejezı szint Optimum szint 2004/ % 30% 20% 32% 2005/ % 29% 24% 30% 2006/ % 22% 34% 34% 2007/ % 22% 30% 19% Összegzés: A rövid stagnáló idıszak után sajnos csökkent a befejezı vagy optimum szinten teljesítık aránya Olvasási képességmérés az Apáczai Kiadó tesztjeivel Iskolánk már több éve részt vesz az Apáczai Kiadó olvasás felmérésében. Az iskolánk a 4. évfolyamon 72, 11%-ot ért el, ez kissé magasabb, mint az összes iskola átlaga (71, 35%) ez a mérésbe bevont 1073 osztály átlaga. A harmadik évfolyam eredményei is dicséretre méltóak. Itt az 1262 iskola adatait tekintve 80,09%-os eredmény született. A mi iskolánk ennél is kissé jobb, 81%-os. 24

25 Eredmények az Apáczai Kiadó tesztjeinek segítségével %-os megoszlás a 3.b 3.c 4.a S Bemeneti mérés az 1. évfolyamon környezeti nevelésbıl 1. kérdés 4 helyes választ vártunk: Az uzsonnás táskában legyen: uzsonna; víz vagy tea, pohár, papírszalvéta. 4 helyes választ 13 tanuló adott: 25 % 3 helyes választ 30 tanuló adott: 59% A 30 tanuló közül 11 az uzsonnát nem rajzolta be, 1-2 esetben hiányzott csak a pohár vagy a víz (tea). A 11 tanuló az összes tanulók 22%-a. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tanulók arra gondoltak, hogy az uzsonna a szalvétában van. Feladat: Különösebb teendı ezzel kapcsolatban nincs. 2. kérdés 2 helyes választ vártunk: Az üres tejes pohár és az összegyőrt papírszalvéta kerüljön a szemetes vödörbe. 31 tanuló adott két helyes választ: 61% 6 tanuló bejelölte ugyan mindkét helyes választ, de ık az uzsonna maradékát is a kukába dobták: 12% Feladat: Tudatosítsuk a kicsi gyerekekben, hogy az uzsonna maradékát haza lehet vinni, hasznosítani lehet! (Pl.: Az otthoni állatokkal megetetni.) 3. kérdés 4 helyes választ vártunk: A kerékpár, a lovas kocsi, a villamos és a csónak nem szennyezi a levegıt. Mindössze 2 tanuló volt, aki csak helyes választ adott: 4 %. 20 gyermek megjelölte a 4 helyes választ, de mellette sok helytelen választ is adott: 39% Tapasztalat: mind a 4 év alatt az derült ki, hogy ez volt számukra a legnehezebb kérdés. Feladat: Erısíteni kell a tanulókban, hogy melyik jármő nem szennyezi a levegıt, és melyik szennyezi igen nagymértékben! Ez feladatunk a felsı tagozaton is. Örvendetes, hogy a kerékpárt 43 tanuló jelölte meg: 84 % A mi vidékünkön a kerékpáros közlekedés nagyon elterjedt, amit nagyon helyesnek tartunk! 25

26 4. kérdés 3 helyes választ vártunk: - a fáról hullanak a levelek (kopaszodik); - a földön avar van; - a hulló levelek színesek. 3 helyes választ mindössze 13 tanulótól kaptunk, 25 % 2 helyes választ 12 tanuló rajzolt, 24% Zömmel 1 helyes választ adtak, 18 tanuló, 35% Többnyire az avart nem rajzolták a fa alá; 25 tanuló: 49 % Feladat: Jól megfigyeltetni a természet jellemzıit, szépségeit a sétákon, a kirándulások alkalmával, esetleg képeken és a beszélgetések során. 5. kérdés 2 helyes választ vártunk: a) a virágoknak napfényre és elegendı vízre van szükségük; c) télen etetni kell a madarakat 34 tanulótól kaptuk meg mindkét választ, 67 % Csak az a) válasz volt jó 12 tanulónál, 24% Csak a c) válasz volt jó 7 tanulónál, 14% Egyetlen kisgyermek volt, aki mind a négy választ bekarikázta 2% Sajnos, 9 tanuló a d) választ is bejelölte, 18% (A papírt felesleges felszedni, mert úgyis kifújja a szél az utcára a szemetes edényekbıl.) Feladat: A szemetelés sajnos, nagyon jellemzı az országunk népére! A gyerekeket már pici korukban nevelni kell a rendre és tisztaságra, hogy a környezetére vigyázzon! Hihetetlen, de ez nagyon nehéz feladat. Ezt a célt tőztük ki magunk elé a Környezetvédı Kommandó munkájával is a felsı tagozaton, de nagyon pici lépésekkel tudunk haladni! A kérdıívet 4. éve adjuk ki az 1. évfolyam tanulóinak, de a következı tanévben új kérdéssort szeretnénk készíteni. A szükség úgy kívánja, hogy a 3. és 5. kérdéssel továbbra is foglalkoznunk kell a megújult feladatlapon is. Néhány prioritás helyzete az elmúlt 4 tanév során: Mért terület 2004/ / / /2008 A szelektív hulladékgyőjtés 76% 31% 55% 78% fontossága A környezetkímélı 31% 55% 60% 61% jármővek ismerete Összegzés: Fontosnak tarjuk, hogy tanulóink a fejlesztı programjaink, valamint az iskolánk környezeti nevelés programja hatására egyre környezettudatosabbak. Az Ökoiskola cím elnyerése, s a hozzá kapcsolódó tevékenységek sora is nagyon jól szolgálja a környezettudatos magatartást Bemeneti mérés az 1.évfolyamon egészségnevelésbıl 26

27 A kérdıívet az elsı évfolyamba járó 52 tanulóból 51 tanuló 94% töltötte ki. Hasonló az arány a szülık tekintetében is. 1. Rajzolj annyi fogkefét, ahányszor naponta fogat mosol! Osztály 1. fogkefe 2. fogkefe 3. fogkefe 4. fogkefe 5. fogkefe 1.a b A gyerekek szívesen fogyasztanak édes íző ételeket, ezért szükségesnek tartom a szülıkben tudatosítani a napi kétszeri fogmosás szükségességét. 2. Rajzold le azt a gyümölcsöt, amit leggyakrabban eszel! Osztály Alma Körte Egyéb Banán Narancs 1.a b Örvendetes, hogy a gyerekek a hazai tájakon termesztett almát eszik leggyakrabban. 3. Milyen innivalót hozol az iskolába? Osztály Tea Üdítı Víz Nem hoz 1.a b A szervezetnek napi 1,5 2 liter vízre van szüksége, ezért fontos a délelıtti folyadékbevitel is. Az 1. a osztályban sokan 76% hoznak teát, itt javasolhatja az osztályfınök a szülıknek gyermekük egészségének megırzése érdekében a teát mézzel és citrommal ízesítsék. 4. A felsoroltak közül melyik ételfélét szereted a legjobban? Sült burgonya, hamburger Pörkölt, sült hús Osztály Édesség, sütemény Fızelék Tésztafé lék 1.a b A szülık sokat tehetnek gyermekük egészséges táplálkozási szokásainak kialakításáért. Fontos tudniuk, hogy vannak olyan élelmiszerek, ételek, italok, amelyeket naponta többször kell fogyasztani gyermeküknek, hogy az egészséges fejlıdést biztosítsák, még akkor is, ha ez nem tartozik a kedvenc ételük közzé. Összegzés: 4 tanév távlatában az alábbi eredményeket mutatja egészségnevelési programunk ( fókuszban: az iskolai folyadékfogyasztás) 27

28 Az egészségnevelési program bemeneti méréseinek adatai négy tanévben Italfajta 2004/ / / /08 tea 35% 39% 28% 47% üdítı 30% 27% 36% 12% ásványvíz, rostos lé 20% 21% 20% 29% semmi 15% 13% 16% 12% Év végi mérések a felsı tagozaton Társadalomtudományi munkaközösség év végi mérései Mért terület Legjobb Eredmény (%- Osztály(ok) os) Eredmény (%-os) Leggyengébb Osztály(ok) helyesírás b c feladatmegoldás b c szövegértés b a, 8. d fogalmazás b a olvasás b a, 5. b Irodalmi feladatsor b és a 8.a 54 6.a,7.a Összegzés: A felsorolt osztályok közül a legjobban a 6.b osztály teljesített, ami a tanulók kitőnı szorgalmának és motiváltságának is köszönhetı. A leggyengébben teljesítık között több osztály is volt, szerencsére egyetlen olyan sem akadt, amelyik minden területen gyengén teljesített volna. a 6.b teljesítményei %-os megoszlás helyesírás feladatmegoldás szövegértés fogalmazás olvasás Irodalmi feladatsor 28

29 Természettudományi munkaközösség év végi mérései Matematika tantárgyi mérés az 5. évfolyamon A munkaközösség saját munkaterve alapján minden évben egy évfolyamra fókuszál mérésében. Az idei tanévben a kiválasztott célcsoport az 5. évfolyam volt. Összteljesítmény alakulása 100,0 %-os megoszlás 90,0 80,0 70,0 60,0 66,1 70,7 69,0 50,0 5.a 5.b 5.c Az összteljesítmény megfelelı mindhárom osztályban, az 5.b osztályé kissé jobb. Eredmények alakulása feladattípusok szerint %-os megoszlás ,4 63,7 53,6 alapmőveletek mértékváltás szöveges feladat Összegzés: Az alapmőveleteket jól oldották meg a tanulók, de a folyamatos gyakoroltatást továbbra sem lehet nélkülözni Környezeti neveléssel kapcsolatos kimeneti mérés A tanulóknak globális és helyi problémákkal, környezetvédelemmel, energiatakarékossággal, valamint az iskolai nevelımunka színtereivel (Környezetvédı Kommandó, esztétikus környezet) kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. Tanulóink szinte minden kérdésre megfelelı válaszokat adtak. A Környezetvédı Kommandó vezetıje kiemelkedıen jó eredménynek értékeli, hogy a megkérdezettek 97%-a ismeri és követi a Kommandó munkáját (7. kérdés). A környezettudatos közlekedés formáit (5. kérdés) a tanulók 83%-a ismeri. 29

30 A globális problémák iránt 85%-a érzékeny (1. kérdés). Az energiatakarékosság fontosságát a tanulók 90%-a ismeri (3. kérdés). Rákérdeztünk lakóhelyünk nevezetességire (2. kérdés), valamint a szelektív hulladékgyőjtés helybeli megvalósulására is, ezt a tanulók 85%-a tartja fontosnak. Lakóhelyük büszkeségeibıl legalább 4-et a tanulók 90%-a tud felsorolni. A környezeti nevelés hatékonysága 2007/08-as tanévben (kimeneti mérés) %-os megoszlás feladatszám 8.a 8.b 8.c 8.d Összegzés: Az iskola környezetvédelmi neveléssel kapcsolatos programja eredményes (Pedagógiai Program melléklete). A megkérdezett végzıs tanulóink megfelelı tájékozottságot mutatnak a helyi és globális problémák megoldásának irányába. Az eredmények megerısítik a nevelıtestületet abban, hogy a környezettudatos magatartás kialakítása jó irányba halad, a megkezdett munkát ilyen irányban kívánjuk folytatni Egészségneveléssel kapcsolatos mérések A kérdıívet a 83 tanulóból 75 tanuló (90%) töltötte ki. A kérdések a lefekvés idıpontjára, a napi elsı étkezésre, az étkezések számára, a tanulási idıre, a délutáni elfoglaltságokra, a szabadidıre, közérzetükre és a baráti körökre vonatkoztak. A tanulók minél jobb teljesítményének elérésére és egészségtudatának fejlıdése érdekében intézményünkben 3 éve az egész tanévet átfogó egészségnevelési és környezetnevelési program folyik. Programjainkkal próbáljuk ellensúlyozni az otthoni körülmények helytelen szokásai közül azokat, amelyek kedvezıtlenül befolyásolják a tanulók testi és pszichés fejlıdését. (Pl.: helyes napirend kialakítása, táplálkozás, pihenés.) Sajnos ezek a tényezık az elmúlt években sem csökkentek, így egyre nagyobb teher hárul az intézményben zajló oktató és nevelıi munkára. Mind társadalmi, mind szociális problémákból adódóan az életmóddal összefüggı ismeretek elsajátítását egyre jobban az iskola kell hogy magára vállalja. I. Lefekvés idıpontja Idıpont 8 óra 9 óra 10 óra Késıbb Fı (%-os megoszlás) 2 (2,6%) 22 (29%) 32 (43%) 17 (22%) 30

31 A tanulók 32%-a fekszik le idıben. 43%-uk 10 órakor, vagy még késıbb (22%). Sajnos, ezért nem ritka jelenség a tanulóknál a tartósan fennálló fáradság jelensége sem. Ez hosszabb távon a teljesítmény csökkenésében mutatkozik meg. II. Étkezési idı Idı Tanítás elıtt Elsı szünet Második szünet Fı (%-os megoszlás) 30 (41%) 23 (31%) 20 (27%) A rossz életmódbeli szokásoknak köszönhetıen a tanulók 41%-a étkezik tanítás elıtt. Az alacsony vércukorszint csökkenti a figyelmet. Elsı szünetben étkezik elıször a tanulók 31%-a, a második szünetben 27%-a. III. Étkezések száma Alkalom vagy több Fı (%-os megoszlás) (5,3%) (12%) (25%) (10%) (10%) (1,3%) (2,6%) A napi ötszöri étkezést csak kevesen, mindössze a tanulók 10%-a tartja be. Sokkal jellemzıbb a napi 4- szeri (40%) vagy a háromszori (25%) étkezés. Az étkezések számának nem kívánt mértékő csökkenése jellemzı a 14 éves korosztályra. IV. Tanulási idı Óra vagy több Fı (%-os 31 (47%) 31 (42%) 9 (12%) 1 (1%) megoszlás Sajnos erre a délutáni tevékenységükbıl nem sok idıt fordítanak a 8. osztályos tanulók. Saját bevallásuk szerint 47%-uk mindössze egy órát, 42%-uk 2 órát, 12%-uk 3 órát tölt tanulással. Nehéz meggyızni azt a 47%-ot arról, igaz hogy felvételt nyert a középiskolába, de ez még nem jelenti azt, hogy számára befejezıdött az általános iskolai tanulás. V. Különóra Elfoglaltság Iskolában Iskolán kívül Idı óra/hét Zene 4 (5%) 15 (20%) 32 Mővészetek 1 (2%) 10 (13%) 24 Korrepetálás javítás 18 céljából 12 (16%) 4 (5%) Tehetséggondozás 13 (17%) 7 (9%) 38 Felvételi elıkészítı 29 (38%) 6 (8%) 64 Sportkör 15 (20%) 25 (33%) 115 Összesen 74 (98%) 67 (89%) 291 óra 0,77 óra 31

32 Délutáni elfoglaltságukat tekintve a tanulók 98%-a az iskolában lévı programok valamelyikét választja. Korrepetálást javítás céljából: 16% Tehetséggondozást: 17% Felvételi elıkészítıt: 38% Sportkört: 20% Fıleg ezeket a tanórán kívüli programokat választják. Iskolán kívüli sportokat a tanulók 33%-a választja, az iskolán kívüli mővészeti foglalkozásokat a tanulók 13%-a. A délutáni elfoglaltságuk egy tanulóra vetítve hetente 0,77 óra, azaz 45 perc. Tanulással 1 max. 2 órát tölt (89%-uk). Mivel tölti a tanuló a délutánjait? VI. Szabadidı Tevékenység Naponta Hetente Ritkán Soha Olvasás 14 (17%) 15 (20%) 33 (44%) 8 (11%) Tévé, video 56 (75%) 11 (15%) 4 (5,3%) - Magnó, CD 49 (65%) 13 (17%) 4 (5,3%) 3 (4%) Számítógép, Tévéjáték 53 (71%) 11 (15%) 3 (4%) 1 (1,3%) Sportolás, séta 32 (43%) 26 (35%) 12 (16%) - Buli, disco - 10 (13%) 48 (64%) 11 (15%) Olvasni nem igazán szeretnek. 17%-uk olvas naponta a tanulóknak. TV-t, videót néz (75%). Számítógép, tévéjáték (71%) jelenti a szabadidı hasznos eltöltését sokuk számára. A sportolást, sétát, napi rendszerességgel 43%-uk, heti rendszerességgel 35%-uk végzi szabadidejében. VII. Közérzet Tünetek Naponta Hetente Ritkán Soha Fejfájás 2 (2,6%) 20 (27%) 45 (60%) 6 (8%) Gyomor és hasfájás 2 (2,6%) 6 (8%) 49 (65%) 14 (17%) Hátfájás (44%) 32 (43%) Kedvetlenség 5 (7%) 23 (31%) 33 (44%) 12 (16%) Idegesség 12 (16%) 26 (35%) 29 (39%) 6 (8%) A felmérésbıl az derül ki, hogy szeretnek iskolába járni, együtt lenni társaikkal, szünetekben jókat beszélgetni. Nem érzik nyomasztónak az iskolai terhelést. A tünetképzıdés fejfájás, gyomor és hasfájás, kedvetlenség nem jellemzı a tanulókra. Az idegesség napi rendszerességgel 16%-ra; heti rendszerességgel 35%-ára jellemzı. Véleményünk szerint ezt a társak tolerancia hiánya okozza a gyerekeknél. VIII. Baráti kör Nincs 2 (2,6%) Osztálytársak 46 (61%) Iskolán kívüli barátok 16 (21%) Egyéb 11 (15%) 32

33 A 13. életévtıl a kortársak szerepe egyre fontosabbá válik, ezért nagy jelentıségő, hogy a baráti körét az osztálytársak jelentik a tanulók 61%-ának. Összegzés: A kimeneti értékeket, mint indikátorokat csak második éve figyeljük, így errıl még nincs érdemleges adatunk Drogprevenció helyzete az iskolában A program kezdeteként, a most belépı 5. osztályok tanulói tesztet töltöttek ki. A felmérés azt mutatja, hogy a pályaválasztáshoz még nem érettek a tanulók. Elsısorban a divatszakmákat írták (ügyvéd, orvos, számítástechnikus, fodrász, kozmetikus). Kevesen írták a hagyományos szakmákat (cukrász, asztalos). Megjelentek a különleges foglalkozások is (autóversenyzı, táncmővész, focista). Többen üresen hagyták, mert még nem tudják, hogy mit szeretnének csinálni. Az egészséges életmódhoz tartozik a mozgás is, ezért kérdés irányult arra, hogy a gyermekek milyen rendszeresen vesznek részt testedzésen. Egyáltalán nem sportol, mert betegsége miatt felmentett 0 tanuló. (Ez az adat örömet okozott, mert 2-3 évvel ezelıtti felmérésben még a tanulók 6%-a jelölte azt, hogy egyáltalán nem sportol.) Csak testnevelés órán 13%. (Ezért is jó, hogy megemelkedett a testnevelés óraszáma.) Alkalmanként sportol 23%, hetente 1-2 alkalommal 32%, és a tanulók 32%-a jelezte, hogy hetente 3-szor vagy többször vesz részt valamilyen sportfoglalkozáson. A felmérésekbıl kiderült, hogy a tanulók 80%-a teljes családban, mindkét szülıjével él, 19% csak az egyik vér szerinti szülıvel, míg 1%, az, aki nagyszülıvel, vagy egyéb rokonnal. Egy tanuló, pedig állami gondozott. A tanulók a következı százalékos kimutatás alapján már kipróbálták a dohányzást: A dohányzás elıfordulása a tanulók között 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 85% 2% 98% 4% 96% 1% 99% kipróbálta nem próbálta kipróbálta nem próbálta kipróbálta nem próbálta kipróbálta nem próbálta 2004/ / / /08 Az elızı évhez képest 3%-kal csökkent a dohányzást kipróbáló tanulók száma. A dohányzást azonban 96%-ban károsnak tartják, de 4% nem foglalkozik vele, nem érdekli. Kértük a gyerekeket, hogy írják le, hogy szerintük egy velük egykorú fiatal miért gyújt rá? Itt a válaszok több mint a felénél már megjelent a menınek érzi magát tıle. Sokan írták a kíváncsiságot és a környezet hatását is (mert a szülık, a felnıttek is dohányoznak). 33

34 A FOGYASZTOTTÁL-E MÁR ALKOHOLT kérdésre a válaszok a következık voltak: Alkohol fogyasztása a tanulók között 100% 90% 80% 77% 73% 70% 60% 50% 56% 44% 53% 47% 40% 30% 23% 27% 20% 10% 0% Még nem fogyasztott Már fogyasztott Még nem fogyasztott Már fogyasztott Még nem fogyasztott Már fogyasztott Még nem fogyasztott Már fogyasztott 2004/ / / /08 Az alkoholt kipróbálók száma is nıtt - 20% - az elızı évihez képest. Az alkoholfogyasztást is a tanulók 79%-a tartja károsnak, de 11% nem foglalkozik vele. Az alkoholfogyasztás elkezdésének lehetséges okait kutató kérdésnél nagyon hasonló válaszokat kaptunk, mint a dohányzásnál: legtöbben a menınek érzi magát típusú válaszokat adtak, de itt is megjelenik a felnıtt minta, valamint a problémája van. 34

35 A 10. kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy Magyarországon büntetik-e a kábítószert fogyasztó személyt? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 85% Magyarországon büntetik-e a kábítószert fogyasztó személyt? 15% 88% 12% 92% 8% 96% 4% igen nem igen nem igen nem igen nem 2004/ / / /08 Kérdés volt, hogy honnan, kitıl hallottak elıször a kábítószerrıl. Legtöbben, szinte mindenki megjelölte az iskolát, a DADA órákat. Többen a tévét, rádiót emlegették. Sokan a szüleiktıl hallottak errıl, de jelentıs a kortársak szerepe is. A kábítószer fogyasztásról is érdeklıdtünk a diákok körében. Fogyasztottak-e már kábítószert a diákok? 2004/ / / /08. nem és nem is akarok nem, de kipróbálnám nem és nem is akarok nem, de kipróbálnám nem és nem is akarok nem, de kipróbálnám nem és nem is akarok nem, de kipróbálnám 0% 0% 0% 2% 100% 100% 100% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Kitértünk a szülık drogfogyasztási szokásaira is. A drog győjtıszót abszolút tág értelmezésben értjük. Ide soroltuk a kávét, teát is. 35

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének segédanyaga

Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének segédanyaga Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének segédanyaga Az iskolaközösség minden tagjának joga van a biztonságos és békés iskolai élethez. Mindenkinek kötelessége hozzájárulni a pozitív, tanulásra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló a 2011/2012-es tanév munkájáról Készítette: Bernáth Ildikó igazgató Tartalom I. Bevezető... 3 II. Helyzetelemzés, személyi

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hajnóczy József Kollégium P É C S. Készítette és elfogadta: a kollégium nevelőtestülete 2010. március 31-én

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hajnóczy József Kollégium P É C S. Készítette és elfogadta: a kollégium nevelőtestülete 2010. március 31-én PEDAGÓGIAI PROGRAM Hajnóczy József Kollégium P É C S Készítette és elfogadta: a kollégium nevelőtestülete 2010. március 31-én Bevezető A kollégiumi élet nem más, mint a középiskolás korú, életük legfogékonyabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Címlap PÁLYÁZAT. a Szegedi Gregor József Általános Iskola Intézményvezető, magasabb vezető beosztás ellátására

Címlap PÁLYÁZAT. a Szegedi Gregor József Általános Iskola Intézményvezető, magasabb vezető beosztás ellátására Címlap PÁLYÁZAT a Szegedi Gregor József Általános Iskola Intézményvezető, magasabb vezető beosztás ellátására Ha valamit, akár egy ügyet, akár egy operatársulatot, akár egy óvodát a szakértelmen kívül

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

1. Az Integrációs Program Cselekvési Feladatterv megvalósítása érdekében végzett tevékenység

1. Az Integrációs Program Cselekvési Feladatterv megvalósítása érdekében végzett tevékenység Az előterjesztés 1. számú melléklete Beszámoló Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programjáról, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javításáról,

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 123-6/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat. 2008-2009-as tanévi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat. 2008-2009-as tanévi munkájáról 2. számú melléklet B E S Z Á M O L Ó a Kapuvár Térségi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvár, 2009. július 17. Összeállította: Harmath Lajos igazgató 1.1. Statisztika

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben