J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. ÜLÉS HELYE: Faluház JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Veréb János, Cseh Sándor, Horváth Zoltán, Dr. Bardócz Zsuzsanna, Vajai Tiborné, Sántha Géza képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző MEGHIVOTT: Dr. Maczó Szilárd háziorvos Czimer Istvánné pénzügyi munkatárs V O L L M U T H P É T E R: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselőből 7 jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vajai Tiborné és Dr. Bardócz Zsuzsanna képviselőket javasolja. A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. N A P I R E N D: 1. Beszámoló az Önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Vollmuth Péter polgármester 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. ( II. 13.) számú rendelet módosítása Előadó: Vollmuth Péter polgármester 3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs pályázaton való részvételéről döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester 4. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvételről döntés Előadó: Dr. Harkai Barbara jegyző 5. Magyar Telekom Nyrt-vel szerződés meghosszabbítása Előadó: Vollmuth Péter polgármester 1

2 6. Tájékoztató a község egészségügyi ellátásáról Előadó: Dr. Maczó Szilárd háziorvos 7. Virágárok köz út javításáról döntés Előadó: Vollmuth Péter polgármester 8. Vegyes ügyek Előadó: Vollmuth Péter polgármester 1. Beszámoló az Önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról V O L L M U T H PÉTER: Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót Veréb János úrnak. V E R É B J Á N O S: Köszönöm a szót. Az önkormányzatnak kötelessége félévi beszámolót készíteni, és ha szükséges költségvetést módosítani. A bevételek teljesítése 53,72 %-nak felel meg, ez jól alakult, reális állás. Erős takarékos gazdálkodás jellemez bennünket még mindig, túl nagy tartalékaink nincsenek, de lekötött betétben 11 millió forint van, és ez jó a tavalyi évhez képest. A helyi adóbevételek alakulása jó, az idegenforgalmi adó a 2. félévben realizálódik. A félévi beszámolót a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem volt. V O L L M U T H P É T E R :Ki az, aki igennel szavaz, hogy az Önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 6 1 / ( I X. 1 5 ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat évi első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. ( II. 13.) számú rendelet módosítása V O L L M U T H PÉTER: Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, átadom a szót Veréb János úrnak. 2

3 V E R É B J Á N O S: A költségvetési rendelethez egy észrevétele volt a Bizottságnak. Számszakilag egy elírást találtunk a bevételi oldalon. A táblázatban jól szerepel az előirányzatok között az összeg, csak a rendeletnél kell kijavítani az elírást a bérpolitikai intézkedéseknél. A strand pályázat elutasítása miatt megnövekedett a tartalékunk. A költségvetési rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. V A J A I T I B O R N É :Szeretném megkérdezni, hogy az adó értesítéseknél miért nem lett a levelekbe beleírva, hogy helyben a Takarékszövetkezetbe is be lehet fizetni. Ez az Önkormányzat érdeke. DR. HARKAI BARBARA: Az adóértesítést program generálja, természetesen lehet bővíteni az értesítés tartalmát, de nem gondolom, hogy minden egyes értesítésbe vagy határozatba folyamatosan bele kell írni. Év elején tájékoztatva lettek a helyi újságban az emberek erről a tényről, továbbá a szemétszállításnál is, tehát tudják az emberek, hogy ott is lehet fizetni, valamint szóban is tájékoztatjuk őket folyamatosan. DR. B A R D Ó C Z Z S U Z S A N N A : A posta forgalma is fontos a fenntartás miatt. CSEH SÁNDOR: Én azt szeretném hozzátenni, hogy emlékeztek, amikor Badacsonytomajon voltunk a közös testületi ülésen akkor azt ígértük, hogyha lesz egy kis plusz pénzünk, akkor azt odaadjuk nekik, az iskolának. V O L L M U T H P É T E R : Szerintem ezzel most ne foglakozzunk, mivel nem állunk annyira jól, hogy egyből osztogatni tudnánk pl. a tomaji iskolának. Ki az, aki igennel szavaz, hogy az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. ( II. 13.) számú rendeletet az előterjesztésnek megfelelően módosításuk? A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 5 / ( I X. 1 6 ) r e n d e l e t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 13.) rendeletét az előterjesztésnek megfelelően módosítja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 3

4 3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs pályázaton való részvételéről döntés DR. B A R D Ó C Z Z S U Z S A N N A: Ami megdöbbentett engem, hogy 101 ezer ember 3 millió m3 hulladékot produkál, arra vagyok kíváncsi, hogy mi ebből mennyit produkálunk, és hogy mennyit kell nekünk fizetni, nem értem mennyi pénzt kérnek? DR. H A R K A I B A R B A R A : Pályázni szeretnének az előterjesztésben felsorolt települések szeméttelep rekultivációihoz, és azt kérik, hogy a pályázat önrészéhez járuljunk hozzá. Tény, hogy minket ez most nem érint olyan szempontból, hogy a településünk nincs benne a rekultivációs programban, de azt gondolom, hogy 3 évre elosztva ez a forint nem fogja megterhelni az önkormányzat költségvetését, és hozzá tudunk járulni, hogy tisztább környezetben élhessünk. Nem a 101 ezer embertől származik 3 millió köbméter szemét, hanem a pályázaton induló települések lakosainak a száma 101 ezer, és az ott elhelyezett hulladék a 3 millió köbméter. HORVÁTH ZOLTÁN: megtisztítására. Nem nagy az összeg. Itt a lehetőség a környezet VERÉB JÁNOS: Én nem szeretem az ilyeneket. Benne vagyunk egy pályázatban már velük kapcsolatban, annak is nagyon soka költsége, nem beszélve a helyi szemétszállítási összegről, amit egy évben kifizetünk. Az a 26 település, amit ez konkrétan érint, jobb költségvetési helyzetben lehetnek mint mi, hiszen indulni tudnak ezen a pályázaton, tehát az önrészt biztosítják. 6 város is van köztük. Veszprémbe meg 5 ember azaz a tanács megszavazta ezt a pályázatot, és most elvárják tőlünk, hogy támogassuk az elképzeléseiket, holott nem is vagyunk közvetlenül érintve ebben az ügyben. Rengeteg tisztázatlan dolog van itt is, és írják is hogy nem biztos hogy ennyi marad a pályázat önrészének az összege. DR. HARKAI BARBARA: Én továbbra is azt gondolom, hogy támogatni kell a környezetünk megtisztítását, és ha van lehetőség szeméttelepek rekultivációjára, akkor éljünk a lehetőséggel. V O L L M U T H P É T E R: Értem, amit mond Veréb János képviselő úr, valahol neki is igaza van, de szerintem is támogatni kell ezt a pályázatot. Ki az, aki igennel szavaz, hogy hozzájáruljunk az előterjesztés szerinti pályázat önerejéhez forinttal? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 6 2 / ( I X. 1 5 ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic Község Önkormányzat képviselő testülete támogatja, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 4

5 Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Társulás működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és Energia Operatív Program KEOP számú, Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése elnevezésű intézkedésére pályázatot nyújtson be. A Társulási Tanács határozatával összhangban vállalja a településre jutó önrész biztosítását, melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti, az alábbi ütemezés szerint: A befizetési kötelezettség teljesítésének időpontja I. forduló megvalósítása a. I. részlet (esedékes: március 31.) b. II. részlet (esedékes: március 31.) Felhalmozás Működés Összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft II. forduló megvalósítása c. III. részlet (esedékes: június 30.) ,- Ft ,- Ft ,- Ft d. Összesen (d. = a. + b. + c.) ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási kötelezettségét csökkentő pályázati lehetőségek igénybevételét. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. Felelős: polgármester Határidő: szeptember Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való részvétel DR. H A R K A I B A R B A R A: A községben 18 felsőoktatásban részt vevő tanuló van. Most arról kell döntenünk részt veszünk-e a pályázatban. Ha részt veszünk, szeptember 30-ig kell a csatlakozási nyilatkozatot megküldenem, október 01. napjáig meg kell hirdetni a pályázatot és október 31-ig van lehetőség arra, hogy a pályázatokat benyújtsák a diákok, nekünk november 24-ig kell elbírálnunk. Az idei évben nyolc gyereket érintett 400 ezer forint értékben..maximum 5000 forint támogatást tudunk egy gyermeknek adni, de nem kötelező, 1000 forint a minimum. A szociális rászorultságtól függően kell az összeget megállapítani. Most 18 gyerek van, tehát nem egységesen kellene az összeget megállapítani. Azt javaslom, hogy nem csak a havi 5

6 jövedelmet kell nézni, hanem a vagyoni helyzetet is. Van egy szempont rendszer az alapján lehet dönteni. Szociális rászorultság alapján kell elbírálni a pályázókat, tudni kell az idén nemet mondani, ha épp a vagyoni helyzet nem indokolja a támogatást. V A J A I T I B O R N É: Mindenképpen szelektálni kell, nem kell kizárni őket csak nem mindenkinek 5000 forintot kell adni. V O L L M U T H P É T E R : Ki az aki igennel szavaz, hogy részt vegyünk a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton? A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 6 3 / ( I X. 1 5 ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete részt kíván venni a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzatok Ösztöndíjpályázat évi fordulóján ( A és B típus). Ennek megfelelően pályázati kiírást tesz közzé. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 30, a javaslat testület elé terjesztésére: november Magyar Telecom Nyílt Részvénytársasággal való szerződés meghosszabbítása Dr. H A R K A I B A R B A R A: Lejárt a szerződés a Magyar Telekom Nyrt-vel, és az előterjesztés szerinti bérleti szerződés hosszabbításról kell dönteni. Idei évben 1440 ezer forint a bérleti díj, ez minden évben emelkedik a fogyasztói árindex alapján. C S E H S Á N D O R :1994- ben kaptunk forintot aztán évente forinttal nőtt és még csak Ft-nál tartunk szerintem illene már forintot kapnunk. Dr. H A R K A I B A R B A R A: Persze, hogy jobban nőtt a bérleti díj 1998 és 2000 év között, mivel akkor még 2 szolgáltató helyezte ki az antennáját erre az állomásra, mint ahogy a kiküldött anyagból is látszik. De azóta nem helyezte ki más az eszközét, 6

7 tehát reális az hogy most évben forint a bérleti díj. Ez talált pénz. Annyit lehet csinálni, hogy mivel most kötünk újabb szerződést a Telekom Nyrt-vel, ha 2 milliót akarunk kapni alapösszeget a bérleményért, akkor megírjuk, hogy ezt kérjük, és majd reagálnak rá. Vagy elfogadják vagy nem. Ha emelni akarunk és nem 2 millióra emelném hanem, pl: forintra évtől az alapösszeget és belefoglaljuk hogy minden évben a fogyasztói árindex összegével nő. Tehát ajánlatként legyen a jövő évre egy fix összeg és vagy elfogadják vagy nem, de a 2 milliót soknak egyszerre. V E R É B J Á N O S: Nekem több aggályom is van, mert ha egy község polgármesterének írnak levelet, akkor az írja alá, aki küldi. Szerintem is emeljük meg az összeget. Írjuk alá a szerződést, de fizessék az emelt összeget. 11 millió mobil jut 10 millió emberre. Ez egy nyereséges vállalkozás. DR. H A R K A I B A R B A R A: en jött először a megkeresés, majd utána levélben. Én az en kapott anyagot küldtem nektek, természetes, hogy a levél alá volt írva. S Á N T H A G É Z A: Soha nem adtak pénz semmiféle rendezvényre, én is támogatom, hogy emeljünk a bérleti díjon. V O L L M U T H P É T E R: Én nagyon nagymértékűnek tartom ezt az emelést. Ki az, aki igennel szavaz, hogy meghosszabbítsuk a Magyar Telekom Nyrt-vel a szerződést oly módon, hogy évtől a bérleti díj forint legyen? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 6 4 / ( I X. 1 5 ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete bérleti szerződést kíván kötni a Magyar Telekom Nyrt-vel. ( székhely: 1013, Budapest, Krisztina krt. 55. telephely: 1117, Budapest, Kaposvár u. 5-7.) az előterjesztett bérleti szerződés 3. számú módosítása szerint azzal a változtatással, hogy évtől a bérleti díj alapösszegét bruttó 2 millió forint összegben határozza meg. A szerződés további részeit változatlanul elfogadja és fenntartja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa és felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 7

8 6. Virágárok köz utca javítása V O L L M U T H P É T E R : Van a Virágárok köz utcának egy olyan szakasza, amely elégé rossz állapotban van méter hosszan.. Egy szakemberrel kellene megnézetni, mert szerintem egy spontán javítás nem biztos, hogy jó lesz. Félő hogy megcsúszik az út. Meg kellene fogni a partfalat és biztonságossá tenni. Komolyan kell foglalkozni a dologgal. Meg az Orgona utca is hasonló, hidegaszfalttal kellene kijavítani, ami megfogja. Az Ács utcával is és a Vadász utcával is foglalkozni kellene, de sorrendet kell állítanunk, hogy mivel kezdjük. DR. H A R K A I B A R B A R A:. A Virágárok közben voltam helyszíni szemlén, és ott van egy ingatlantulajdonos, aki a szőlője közepén csinált egy vízelvezető árkot és kivezette az utunkra. Az a baj hogy ezt kellene először megoldani, mert ha mi beruházunk egy komolyabb összeget az út javításába és utána a víz alámossa az utat, az nem jó. Csak az a baj, hogy nem tudja hova bevezetni, mert nincs árok, ami elvezetné az vizet. Vagy az lesz, hogy az út alatt egy csővel átvezetetjük. 15 méter meleg aszfaltra 5-6 cm vastagon 2 méter szélességben 130 ezer plusz Áfát mondott a tapolcai Kht. ebben a munkadíj is benne van.. V E R É B J Á N O S : Meg kell nézni, hogy kül- vagy belterület, mert a belterület a mi feladatunk a külterületre meg pályázni kell, már februárban kiírják, a pályázatokat figyelni kell. Most decemberben egy szakemberrel meg kellene terveztetni, hogy kész tervünk legyen. Össze kellene írni az összes utat, ami javításra szorul és egy tételben egy pályázatba berakni. V O L L M U T H P É T E R: 50 millió forint alatt nem lehet pályázni az volt az alsó határ az idén. S Á N T H A G É Z A: Szeretnék ehhez hozzászólni, nagyon nehéz ebbe belemászni, de ha egyszer belemászunk, akkor már az összes utat csináltassuk meg. A következő javaslatom, hogy a Debreczeni és a Szent I út nem a miénk, a Közútkezelővel el kellene beszélgetni arról a javaslatról, hogy Ő is szálljon be ebbe. Pályázzon velünk az utak javítására. DR. H A R K A I B A R B A R A: Nem fognak pénzt adni, két közlekedési tükröt nem tudtak megvenni most forintba került és arra nem volt pénzük, nemhogy útjavításra. V E R É B J Á N O S: Emlékeztetlek benneteket, hogy január végén jött egy levél, hogy pályázzunk, én fölhívtam őket, akkor azt kérdezték, hogy van már tervünk hozzá? Azért mondom, elő kell készülni és ha lesz ilyen akkor csatlakozni kell. V O L L M U T H P É T E R: Én azt javaslom, hogy most nézessük meg szakemberrel az utat és később még visszatérhetünk az út téma teljes tárgyalásához. 8

9 Most nincs kiírva pályázat, így az összes útról felesleges beszélni, de figyeljük folyamatosan a kiírásokat. CS E H S Á N D O R Én azt szeretném csak hozzáfűzni, hogy én mindegyiket ismerem, amiről most szó volt és mindenhol el lehet közlekedni de a Virágárok közön tavasszal már nem, mert elfogy az út.. Az a kérésem ezzel valamit csináljunk. DR. H A R K A I B A R B A R A: Én azt javaslom, hogy tűzoltásképpen most valamit csináljunk a Virágárok köz szakasszal, mivel a fű nő az út közepén annyira lekopott az aszfalt. Aztán felülvizsgáljuk később az utakat, mert a panaszok jogosa minden utcában. A kérelmező felajánlott 50 ezer forint támogatást az útjavításhoz, és lehet, hogy még egy lakos ugyanennyit adni fog. Az már 100 ezer forint. V O L L M U T H P É T E R: Ki az, aki igennel szavaz, hogy szakemberrel megnézetjük a Virágárok köz utat a vízelvezetés miatt és megcsináltatjuk a szükséges A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 6 6 / ( I X. 1 5 ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete a Virágárok köz út megjavítását szakemberrel el kívánja végeztetni. Trencséni Sándor részéről felajánlott forint összegű útjavítási hozzájárulást köszönettel elfogadja a képviselő-testület. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munka szakember általi elvégzését készítse elő. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 6. Tájékoztató a község egészségügyi ellátásáról DR. M A C Z Ó S Z I L Á R D:A váltás rendben megtörtént az ellátás folyamatos volt, napok sem maradtak ki. Az átadáskor- átvételkor az épület kifosztott állapotban maradt, végül ezt is sikerült rendezni. A működéshez minden feltétel adott. Én még bővíteni szeretnék, egy EKG készülék, egy dopper az érvizsgálatokhoz, ez nem nagy összeg, Későbbiekben, egy nagyobb összegben egy defibrillátor beszerzése lenne jó. Egy kis segítséget is szeretnék ehhez majd kérni, ha oda jutok. Kicsi a rendelő arra, hogy minden előírást teljesítsünk, ahogy az ÁNTSZ előírja. Mert egyik helyiségben ott van a védőnő meg a gyerekorvos rendelés, kicsi óraszámban, viszont nekem meg jó lenne a másik helyiséget is jobban kihasználni, mert nekem is és a betegeknek is jobb lenne, hogy a négyszemközti beteg orvos találkozás biztosítva, legyen. Az orvosi 9

10 rendelő energia ellátása iszonyú pénz visz el, a fűtés nagyon sok, ha később erre lenne pályázat, az jó volna, a nyílászárók modernizálása, vagy az alternatív fűtés megoldásban gondolkodni Ez egy pici körzet, még annál is kisebb, mint amire én számítottam, mert amikor indult az előzetes tájékoztatás 650 fő volt, én 557 kártyalétszámmal vettem át. Most konkrétan 20 fővel emelkedett. Egy fővel még lehet számolni, aki visszahozza a kártyáját csak lassabban mozgó dolog ez. Rövid időn belül úgy gondolom, hogy 650 főre föl fog menni. Az ambuláns betegekért a Tb nevetséges összeget fizet, a külföldiekről nem is beszélve. Farkas Lászlóné képviselő asszony megérkezett, így a jelen lévő testületi tagok száma 8 főre változott. DR. HARKAI BARBARA: A hirdetés a praxis eladásáról 600 kártyára szólt, és a meghirdetéstől számított 2-3 hónap alatt ahogyan hallottuk, elment kb. 30 beteg, tehát korrekt az a számítás, hogy 557 fővel vette át a praxist. SÁNTHA GÉZA: A vérvétellel kapcsolatban hallani problémát. DR. MACZÓ SZILÁRD: A vérvétellel kapcsolatban volt probléma, az a lényeg hogy azt mondta a labort működtető cég, hogy a továbbiakban nem finanszírozza a szállítást, nincs pénzük, úgy akarták azt megoldani, hogy fizessen a beteg 300 vagy 500 forintot. De nem tudom, hogy mi lesz a végső megoldás egyenlőre az van hogy csekken kell a betegnek az összeget befizetni, és mi hozzácsatoljuk a csekket a laborbeutalóhoz. S Á N T H A G É Z A: Erre van valami adat, hogy hány főt érinthet? Dr. M A C Z Ó S Z I L Á R D: Hetente van 5-10 vérvétel. K O V Á C S L Á S Z L Ó N É: A helyi Vöröskereszt szervezet nevében szeretném elmondani, hogy az orvos váltás tényleg zökkenőmentesen zajlott és a doktor úrral meg vagyunk elégedve. Arra szeretném kérni a testületet, hogy az évi két alkalommal megrendezett véradás megszervezésében szíveskedjenek besegíteni. Dr. MACZÓ SZILÁRD: Befejezésül szeretném elmondani, hogy én nagyon jól érzem itt magam és én hosszú távra tervezek, mert bizonyára tudják, hogy házat is vásároltam már a községben és hamarosan itt lakom. A felújítás folyamatban van. V O L L M U T H P É T E R::Ki az aki igennel szavaz, hogy elfogadja a tájékoztatás a község egészségügyi ellátásáról? A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 10

11 6 5 / ( I X. 1 5 ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete a évre szóló egészségügyi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és megköszöni Dr. Maczó Szilárd háziorvosnak az eddig végzett munkáját. 7. Virágárok köz utca javítása V O L L M U T H P É T E R : Van a Virágárok köz utcának egy olyan szakasza, amely elégé rossz állapotban van méter hosszan.. Egy szakemberrel kellene megnézetni, mert szerintem egy spontán javítás nem biztos, hogy jó lesz. Félő hogy megcsúszik az út. Meg kellene fogni a partfalat és biztonságossá tenni. Komolyan kell foglalkozni a dologgal. Meg az Orgona utca is hasonló, hidegaszfalttal kellene kijavítani, ami megfogja. Az Ács utcával is és a Vadász utcával is foglalkozni kellene, de sorrendet kell állítanunk, hogy mivel kezdjük. DR. H A R K A I B A R B A R A:. A Virágárok közben voltam helyszíni szemlén, és ott van egy ingatlantulajdonos, aki a szőlője közepén csinált egy vízelvezető árkot és kivezette az utunkra. Az a baj hogy ezt kellene először megoldani, mert ha mi beruházunk egy komolyabb összeget az út javításába és utána a víz alámossa az utat, az nem jó. Csak az a baj, hogy nem tudja hova bevezetni, mert nincs árok, ami elvezetné az vizet. Vagy az lesz, hogy az út alatt egy csővel átvezetetjük. 15 méter meleg aszfaltra 5-6 cm vastagon 2 méter szélességben 130 ezer plusz Áfát mondott a tapolcai Kht. ebben a munkadíj is benne van.. V E R É B J Á N O S : Meg kell nézni, hogy kül- vagy belterület, mert a belterület a mi feladatunk a külterületre meg pályázni kell, már februárban kiírják, a pályázatokat figyelni kell. Most decemberben egy szakemberrel meg kellene terveztetni, hogy kész tervünk legyen. Össze kellene írni az összes utat, ami javításra szorul és egy tételben egy pályázatba berakni. V O L L M U T H P É T E R: 50 millió forint alatt nem lehet pályázni az volt az alsó határ az idén. S Á N T H A G É Z A: Szeretnék ehhez hozzászólni, nagyon nehéz ebbe belemászni, de ha egyszer belemászunk, akkor már az összes utat csináltassuk meg. A következő javaslatom, hogy a Debreczeni és a Szent I út nem a miénk, a Közútkezelővel el kellene beszélgetni arról a javaslatról, hogy Ő is szálljon be ebbe. Pályázzon velünk az utak javítására. 11

12 DR. H A R K A I B A R B A R A: Nem fognak pénzt adni, két közlekedési tükröt nem tudtak megvenni most forintba került és arra nem volt pénzük, nemhogy útjavításra. V E R É B J Á N O S: Emlékeztetlek benneteket, hogy január végén jött egy levél, hogy pályázzunk, én fölhívtam őket, akkor azt kérdezték, hogy van már tervünk hozzá? Azért mondom, elő kell készülni és ha lesz ilyen akkor csatlakozni kell. V O L L M U T H P É T E R: Én azt javaslom, hogy most nézessük meg szakemberrel az utat és később még visszatérhetünk az út téma teljes tárgyalásához. Most nincs kiírva pályázat, így az összes útról felesleges beszélni, de figyeljük folyamatosan a kiírásokat. CS E H S Á N D O R Én azt szeretném csak hozzáfűzni, hogy én mindegyiket ismerem, amiről most szó volt és mindenhol el lehet közlekedni de a Virágárok közön tavasszal már nem, mert elfogy az út.. Az a kérésem ezzel valamit csináljunk. DR. H A R K A I B A R B A R A: Én azt javaslom, hogy tűzoltásképpen most valamit csináljunk a Virágárok köz szakasszal, mivel a fű nő az út közepén annyira lekopott az aszfalt. Aztán felülvizsgáljuk később az utakat, mert a panaszok jogosa minden utcában. A kérelmező felajánlott 50 ezer forint támogatást az útjavításhoz, és lehet, hogy még egy lakos ugyanennyit adni fog. Az már 100 ezer forint. V O L L M U T H P É T E R: Ki az, aki igennel szavaz, hogy szakemberrel megnézetjük a Virágárok köz utat a vízelvezetés miatt és megcsináltatjuk a szükséges A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 6 6 / ( I X. 1 5 ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete a Virágárok köz út megjavítását szakemberrel el kívánja végeztetni. Trencséni Sándor részéről felajánlott forint összegű útjavítási hozzájárulást köszönettel elfogadja a képviselő-testület. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munka szakember általi elvégzését készítse elő. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 12

13 8. Vegyes ügyek a.) Lakossági panaszok DR. B A R D Ó C Z Z S U Z S A N N A: Szeretnék három vegyes ügyet elmondani. Az Orgona utcai szemét ügye, valami megoldást kell rá találni. A Herczeg Ferenc utcában a hollandok akik azt mondják, hogy két telkük van kétszer fizették be a társulási díjat, de csak egy csatorna bekötésük van.. Azt kérdezem, hogy Tatay u.3. szám és a Turista utca 7. szám fizet-e adót? A Tatay Sándor utcai világítást szeretném még bejelenteni, a helyzet kezd életveszélyes lenni, mert semmiféle világítás nincs. Én még azt szeretném elmondani, hogy az óvodával kapcsolatban talán ha valami specializálódás lenne, akkor fel lehetne tölteni a létszámot. Az legyen a cél, hogy megteljen.pl népművészeti óvoda, ehhez népmese kell, népzene, néptánc stb. Hetente egyszer Tapolcáról a zeneiskolából eljönne valaki és tartana egy ének órát. Ezen kívül nagyon szomorú vagyok, hogy az óvoda és az orvosi rendelő alternatív energia felhasználásával való energia ellátását 10 % önrésszel kiírt pályázaton meg lehetett volna pályázni. D ezt ki fogják még írni, meg kellene pályázni. Ebben meg lehetne csinálni a nyílászárókat, tetőt, energia ellátást. DR. H A R K A I B A R B A R A: Az adófizetés kérdéskör és a csatorna bekötés nem tartozik a testület elé, ennek a tárgyalása nem vegyes ügy körébe tartozik, de válaszolok rá. Be kell jönni a hivatalba, mert így ezt fejből nem tudom megmondani, de volt már olyan eset aki állította hogy kettőt fizetett és egy bekötést kapott aztán kiderült, hogy csak egy bekötést fizetett ki. Ha tényleg kettőt fizetett, akkor meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk neki egy csonkot kialakítani, vagy pedig visszautaljuk a pénzt, és akkor tájékoztatnunk kell, hogy az érdekeltségi hozzájárulás már nem forint lesz, ha majd egyszer kéri a második csonk kialakítását. Ha meg egyszer fizetett csak hozzájárulást, akkor nincs miről beszélni. De ez mind a Hivatalban intézhető dolog, nem ide tartozik az ülésre. Az Orgona utcai szeméttel kapcsolatban, már készítettünk egy táblát, hogy a szemetet milyen módon és hová lehet letenni. Kimentem a szolgáltatóval a Kisköz utcába és az Orgona utcába is, hogy hogyan tudja megoldani a zsákok elvitelét, kis autóval be tud menni a Kisköz utcába, így vélhetően kevesebb szemét lesz az út mellett. Az Ács utca továbbra is problémás, ahol megsüllyedt az út oda nem tud bemenni. A pályázattal kapcsolatban nagyon sok minden tisztázatlan dolog volt. Minta pályázat volt, 700 millióval egy országra, szinte esélytelen pályázat lett volna. De a pályázatíró úrnak kellett volna jelentkeznie a kérdéses adatokkal, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy elnapoljuk a döntést az adatok hiánya miatt. Semmiről nem volt információ, anélkül nem lehet egy pályázatot beadni. Novemberben a koncepció tervezésében egy fontossági sorrendet fel kell állítanunk, mert ez nagyon rossz, hogy kapkod az önkormányzat össze-vissza. El kell dönteni, hogy mi a fontos, mit akarunk elvégezni, felújítani a faluban és ahhoz tartani kell magunkat. Kicsi költségvetésünk van, sok mindent meg akarunk valósítani, de tudomásul kell venni, hogy minden egyszerre nem megy. Ezért kell a fontossági sorrend, és erre való a koncepció. 13

14 F A R K A S L Á S Z L Ó N É : A pályázatban a döntés azért lett elnapolva, mert az úr, aki ezt előkészítette, nem tudta megmondani, hogy mennyibe kerül. Fix adatokat nem tudott mondani és azóta meg nem jelentkezett. V A J A I T I B O R N É: azt szeretném elmondani, az óvodával kapcsolatban ha valami plusz dolgot adunk amit más óvoda nem, akkor idehozzák a gyerekeket a környékről is. Ebben egyetértek a Zsuzsával. F A R K A S L Á S Z L Ó N É Amikor az óvoda terítéken volt, akkor bejött a vezető óvónő és statisztikai adatot produkált, hogy mennyi lesz az óvodai létszám. A múltkor megkérdeztem, azt mondta, hogy sajnos nem jött be a terv. DR. HARKAI BARBARA: Én szerintem nem hoznák ki ide Tapolcáról a gyerekeket, ha pluszt adna az óvodánk akkor sem. Én biztos nem kocsikáznék 40 km-t egy kicsi gyermekekkel, pláne télen. V O L L M U T H P É T E R: Lépjünk ezen túl, nincsenek itt az óvónők, nem tudnak erre válaszolni. b. Árajánlat ismertetése DR. H A R K A I B A R B A R A: Három árajánlatot kértem július elején a szennyvízcsatorna szolgalmi jog bejegyzése, egyet kaptam meg. 122 ingatlannál a szolgalmi jog bejegyzése a földhivatalnál elmaradt, ezért most a változási vázrajzokat meg kell rendelni újból és a tulajdonosokkal a megállapodást alá kell íratni. Ez nagyon nagy baj, mivel volt egy hatósági határozat a fehérvári vízügytől, ami alapján a tulajdonosok nélkül be lehetett volna jegyeztetni a szolgalmi jogot, de ennek az érvényessége sajnos februárjában lejárt. Mikor ide jöttem, akkor szembesültem egy földhivatali határozatban ezzel a hiányossággal. Nagyon sajnálom, hogy ez nem lett idejében elrendezve, mert most így utólag már sokkal nehezebb a dolgunk a tulajdonosok miatt, és mindent rendelhetek meg újból. Ez az árajánlat a 122 ingatlan felére vonatkozik, mert akinél meg van már a megállapodás, azt csak be kell jegyeztetni a földhivatalnál, a hiányzó kb. 60-ra, akivel nincs megállapodása az önkormányzatnak, majd akkor lesz árajánlat, ha meg lesz a megállapodás. Jövő évben a talajterhelési díjról szóló rendeletet, ha elfogadjuk, akkor a csatornára rá nem kötött ingatlanok azt fogják fizetni, mentességet csak azok az ingatlanok kapnak, akik technikailag nem tudnak rákötni a csatornára, ebből kevés van. Így sokkal többet fizetnek majd ezen ingatlan tulajdonosok és belátják, hogy mégiscsak jobb, ha rákötnek a csatornára. HORVÁTH ZOLTÁN: Ez nagy baj, hogy még mindig ezzel kell foglalkozni. V O L L M U T H P É T E R: Ki az aki igennel szavaz, hogy elfogadja Kajtár István Ft-os ajánlatát? 14

15 A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi c,) Lomtalanítás időpontja 6 7 / ( I X. 1 5 ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete elfogadja Kajtár István földmérő mérnök ( Tapolca, Wesselényi u. 2.) szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok elkészítésére vonatkozó árajánlatát, és megbízza a munkálatok elvégzésével forintért. Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozót a döntésről értesítse és a munkát rendelje meg. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 30. DR. H A R K A I B A R B A R A :A lomtalanításról annyit szeretnék mondani, hogy október 13-án lesz, ha megfelel, a konténerek a megszokott helyen lesznek. Kérdés, hozzászólás nem volt. d.) Képviselői javaslatok V O L L M U T H P É T E R: Azt javasolnám, hogy a focipályán lévő konténert a körbekerített és zárható volt gáz - cseretelepre tegyük be, és a hegyben lakóknak adjunk hozzá kulcsot, írjuk ki, hogy a kulccsal rendelkezők rakhatják le ott a szemetüket. Ezen kívül a Szent István és a Debreczenyi Gyula utcát is helyi védettség alá kellene helyezni a macskakő miatt. Ez egy különlegességnek számít. DR. B A R D Ó C Z Z S U Z S A N N A:. Azt szeretném kérni a Lábdiak nevében, hogy a falu virágosításánál Lábdiban is helyezzenek el virágokat. A zászlótartók is le vannak törve. V O L L M U T H P É T E R: Igyekszünk mindenhova kitenni virágokat, megvizsgáljuk, hogy hova lehet kitenné még. DR. H A R K A I B A R B A R A: Azt támogatjátok ugye, hogy a helyi újságba megírjuk, hogy az oszlopokon lévő muskátlikat ki-ki a háza előttit megtarthatja és kiteleltetheti, mert mi úgyis kidobnánk. 15

16 V O L L M U T H P É T E R : Szeretném megköszönni azoknak, akik a rendezvényeinken segített, máskor is szívesen fogadunk minden segítséget. A Polgárőrök nem tudom miért utasították el most legutóbb a segítségnyújtást. Én még szeretnék elmondani valamit, hogy bizonyára ismeritek a Heffner Attilát és kérelmet írt nekünk, hogy eladó lesz az ingatlan, amit bérel, ezért el kell költöznie belőle. Kéri, hogy az iskolában lévő szolgálati lakást ½ évre -1 évre bérbe vehesse annak fejében, hogy az ingatlant az udvart az épületet rendben tartaná valamint programokat szervezne. Mellékelte a kérelméhez a programokat. Én azt gondolom, hogyha egy rövid időről van szó, akkor segíthetnénk, azon kívül ott van a pályázat ami egy ember felvételét úgy is megköveteli, én ebben veszélyt nem látok. Én támogatom ezt, mert ha a gyerekeknek tudna egy olyan programot beindítani, ami lefoglalja őket, már nyertünk és nekünk ez, hogy a lakást odaadjuk, nem kerül semmibe. Ha nem jött össze, akkor azt mondjuk, hogy köszönjük és elválunk egymástól. Próbáljuk meg, hogy tegyen le egy tervet, hogy márciusig mit tud a gyerekekkel kezdeni. Ebben nekünk nincs veszély, és kockázat. És még fizetést sem kell adnunk. Gondolkodjatok rajta. V E R É B J Á N O S: Arról van szó, hogy ott lesz a kiállítás. Egy vadidegen embert engedjünk ide. Nem támogatom. H O R V Á T H Z O L T Á N : Engem az zavar, hogy amiért nem vesz házat. F A R K A S L Á S Z L Ó N É : Ami programokat leírt azok nem rosszak, ki lehet próbálni. Ha már egyszer elhatároztuk mire fogjuk használni az ingatlant, hogy nem lesz lakás, akkor ne legyen senkinek sem az. Ezen kívül szeretném megkérdezni, mit döntünk az Imre Melindáék kérelmére, hogy náluk is legyen közvilágítás. A másik a csendrendelettel kapcsolatban kérdezem, hogy áll ez az ügy. Azon kívül szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzat tud-e biztosítani hajléktalan sátrat ha valakit kilakoltatnak. V O L L M U T H P É T E R: Az Imre Melindáéknál addig jutottunk el, hogy volt egy árajánlat és egy egyezség az előtte lakóval, de aztán a Mesterné visszavonta az egyezséget. Ezért elmaradt a megvalósítása a világításnak. A közvilágítás kiépítése, mivel a Mesterék nem mentek bele, hogy a kertjükön keresztül menjen a vezeték forintba kerülne. Ezért maradt el a dolog. Tovább kell keresni a megoldást. F A R K A S L Á S Z L Ó N É: Állítólag van olyan rendelet, hogy az önkormányzatnak sátrat kell biztosítani, ha kilakoltatják és hajléktalan lesz. Ha ebben a kérdésben nem tudunk segíteni,akkor ha kilakoltatják mit tudunk segíteni. DR. H A R K A I B A R B A R A: Olvastam a határozatot, amit az építéshatóság kiküldött az említett ügyféllel kapcsolatban. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a rendezési terv módosításon át fog menni, mert ez a módosítás akkor nem csak ezt az 16

17 egy telket érinti, hanem kb. 100-at és a Nemzeti Park ebben nem fog bele menni, hogy gombamód szaporodjon az ilyen építkezési mód. Amúgy folyamatban van az ügy. Az Imre Melindáék ügyében a testület nem fogadta el az ajánlatot, amit kaptunk, akkor merült fel, hogy mozgásérzékelő lámpákat kell kihelyezni. De ehhez pénz kell. Vizsgáljuk meg a földkábeles megoldást. A csendrendelettel kapcsolatban elmondom, hogy 52 embertől jött vélemény Ketten ellenezték 50-en egyetértettek. Írtak ötleteket, hogy pl tiltsuk meg a grillezést. Már elkezdtem a rendelet megírását, de azt szeretném kérni, hogy konkrétan mondjátok meg, mi legyen benne, mi az amit szabályozzunk? Nem egyszerű feladat egy faluban és egy üdülőhelyen csendrendeletet alkotni. A hajléktalan sátrat megnézem, nem tudok erre mit mondani, még nem aktuális úgysem ez a probléma. V O L L M U T H P É T E R: A csendrendelettel kapcsolatban tényleg én is azt mondom, vasárnap ne dolgozzanak az emberek, de azért a faluháznál a csendrendeletet hagyjuk ki meg a 71-es út alatt a strand miatt. V E R É B J Á N O S: Össze kell írni, hogy kinek kell villanyt vezetni és meg kell csinálni a költségvetést. Azt javaslom, írjuk meg az újságba, hogy milyen javaslatok jöttek és a falugyűlésen meg lehet vitatni decemberben. F A R K A S L Á S Z L Ó N É: Én vasárnap megtiltanám a munkát. Az újságba kerüljenek be a vélemények. V O L L M U T H P É T E R : Több tárgy hiányában az ülést 16,25 perckor bezárom. k.m.f.t Vollmuth Péter polgármester Dr. Harkai Barbara jegyző Vajai Tiborné jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Bardócz Zsuzsanna jegyzőkönyv hitelesítő 17

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Nagytevel Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Theisz Imre képviselő:

Theisz Imre képviselő: Iktatószám: 1375-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28. napján 16:00 órakor, a Művelődési Ház tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről

Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 6-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Halászné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLMONOSTORA Szám: 30-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pálmonostora Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. május 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben