ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról"

Átírás

1 ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Üllés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. (1), (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 8.. /1/ bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2. (1) bekezdésben biztosított felhatalmazással élve e rendelettel megállapítja Üllés helyi építési szabályzatát (HÉSZ) és szabályozási tervét. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet hatálya Üllés község (továbbiakban: a község) igazgatási területére terjed ki. (2) A község közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni jelen rendelet és alábbi rajzi mellékletei szerint szabad: a) jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő SZ-1 jelű, a község igazgatási területére vonatkozó szabályozási terv (továbbiakban: SZ-1 terv), c) jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő SZ-2 jelű, a község központi belterületén és a közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt területeken hatályos szabályozási terv (továbbiakban: SZ-2 terv), szerint szabad. (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű jgszabályok előírásait kell figyelembe venni. 2. Szabályozási elemek (1) Az SZ-1 terv kötelező és irányadó elemeket egyaránt tartalmaz. (a) Kötelező érvénnyel kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg az SZ-1 terven jelölt: (aa) szabályozási vonal (ab) övezeteket, építési övezeteket elválasztó vonal, (ac) övezet, építési övezet előírásai, (ad) védett helyi művi érték, (ae) helyi jelentőségű védett terület határa (-ht-), (af) védőterület, -távolság, -sáv határa (b) Irányadó érvénnyel kezelendők az SZ-1 terven jelölt következő elemek: (ba) régészeti lelőhely határa, (bb) telepítendő jelentősebb útfásítás, (bc) belvízveszélyes terület, amelyek a részletesebb vizsgálatok vagy tervműveletek során pontosíthatók. 1

2 (2) Az SZ-2 terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz. (a) Kötelező elemként kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg a tervekben jelölt: (aa) szabályozási vonal, (ab) építési övezet, övezet határa, (ac) övezet, építési övezet előírásai, (ad) beültetési kötelezettség határa, (ae) építési vonal, (af) védőterület, -távolság, -sáv határa, (ag) megszüntető jel. (b) Irányadó elemként kezelendő, a kötelező elemek keretein belül változtatható a tervekben jelölt: (ba) irányadó telekhatár, (bb) telepítendő fasor, (bc) kerékpárút, (bd) tervezett terepszint, (be) tervezett közúti csomópont (3) A mellékelt szabályozási tervek ábrázolnak országos jogszabályban előírt követelményeket is, melyeknek betartása a mindenkori hatályos, vonatkozó országos jogszabályok szerint kötelező. Ezek a következők: (a) védett természeti terület határa (- T ES -, - T EL -), (b) országos ökológiai hálózat területének határa (- T Ö -), (c) közúti érdekeltségű terület határa, (d) CH-ipari biztonsági illetve szolgalmi jogú terület határa (4) A mellékelt szabályozási terveken külön jelmagyarázatban feltüntetett alaptérképi és vizsgálati elemek tájékoztató jellegűek, a szabályozási tervektől függetlenül változhatnak. II. fejezet TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 3.. A község közigazgatási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint: (a) beépített illetve beépítésre szánt területen 1. lakó-, 1.1. kisvárosias lakó- (Lk), 1.2. falusias lakó- (Lf), 2. vegyes-, 2.1. településközpont vegyes- (Vt), 3. gazdasági-, 3.1. kereskedelmi, szolgáltató- (Gksz), 3.2. ipari- (Gip), 4. különleges-, 5.1. mezőgazdasági üzemi (Kmü), 5.2. rendezvény- és vásártér (Kre), 5.3. hulladékkezelő (Kh), 5.4. sportterület (Ksp), 2

3 5.5. strand és szabadidőpark (Kst), 5.6. kegyeleti park (Kkp), 5.7. temető (Kte), 5.8. idegenforgalmi (Ki), 5.9. beépített közlekedési célú (Kbk), (b) beépítésre nem szánt területen 1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési közúti közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési- (KÖu), 2. zöld közpark (Zp), 2.2 közkert (Zk), 3. erdő-, 3.1. védelmi erdő- (Ev), 3.2. gazdasági erdő- (Eg), 4. mezőgazdasági kertes gazdálkodással (Mk), 4.2. általános, tanyás gazdálkodással (Má), 5. vízgazdálkodási (V) 6. természetközeli (Tk) 7. különleges 7.1. CH létesítmények (Kch) 7.2. beépítésre nem szánt idegenforgalmi (Kih) területbe tartoznak. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A közművesítettség mértéke 4. (1) Az általános szabályok szerinti teljes közművesítettség biztosítandó a központi belterület, valamint az SZ-2 tervlapon jelölt, közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt területek építési telkein, azonban a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig terjedő átmeneti időszakban a keletkező szennyvizek zárt kivitelű tárolóban is gyűjthetők, szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítás mellett. (2) Az (1) bekezdésben nem említett területek építési telkein az energia- és vízellátás, valamint a keletkező szenny- és csapadékvíz gyűjtése, elvezetése illetve ártalmatlanítása közműpótló berendezésekkel is biztosítható, kivéve, ha a népegészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján másként határoz. Növénykiültetés módja, belvízveszély, állattartás 5. (1) a) Fát, cserjét, bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határához kivéve az erdőművelésű telkek közös határvonalát legalább az alábbi lista szerinti távolságra kell ültetni: 1. virág, szamóca, hagyma, stb. 0,50 m 2. 1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor 1,50 m 3. szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa 2,00 m 4. 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa 2,50 m 5. 4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa 3,50 m 6. alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa 5,00 m 7. cseresznyefa, továbbá az 1-6. pontokban fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint fűz, akác, fenyő 7,00 m 3

4 8. diófa, gesztenyefa, nyárfa 8,00 m b) Belterületen nyár, külterületen nemesnyár nem telepíthető, közterületen csak a vonatkozó magyar szabványnak megfelelő minőségű kertészeti növényanyag ültethető. (2) Trágyadomb a telekhatártól legalább 10 m-re helyezendő el, magassága nem haladhatja meg a 2,0 m-t. (3) Az SZ-1 terven jelölt belvízveszélyes terület -en épület nem létesíthető. (4) Üzemi állattartás kizárólag a Kmü jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetben valamint az Má jelű általános mezőgazdasági terület legalább 5 hektár nagyságú telkén, a lakott ingatlanoktól legalább 300 méter távolságban folytatható. (5) A (4) bekezdés szerinti helyi jogszabály alkalmazásakor üzemi állattartásnak minősül, ha az érintett területen egyféle állat tartása esetén az állatlétszám eléri a következőkben felsorolt mennyiségeket: 49 db szarvasmarha 199 db juh, kecske 99 db sertés 29 db ló 1999 db broiler baromfi 499 db kifejlett (tenyész) baromfi 49 db strucc (6) Ló, szarvasmarha, strucc állatfajokból két faj együttes tartása esetén fajonként felét, mindhárom faj együttes tartása esetén fajonként harmadát lehet tartani. Juh vagy kecske és sertés állatfajokból két faj együttes tartása esetén fajonként azok felét lehet tartani. Környezetterhelési határértékek, korlátozások 6. (1) (a) A község igazgatási területén az üzemi létesítménytől (üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól), az építőipari kivitelezési tevékenységtől és a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a mindenkor hatályos országos érvényű jogszabályok szerint állapítandók meg. (b) A terhelési határértékek országos jogszabály szerinti megállapításakor a zajtól védendő területek kategóriába-sorolása megegyezik a jelen rendelet szerinti területhasználati besorolással. (2) A község területére vonatkozó levegőtisztasági környezetterhelési határértékeket a mindenkor hatályos országos érvényű és helyi jogszabályok szerint kell meghatározni. Elővásárlási jog 7. (1) Elővásárlási jog jegyzendő be az önkormányzat javára a külön önkormányzati rendeletben listázott olyan ingatlanokra, melyeket a mellékelt szabályozási tervek a következő településfejlesztési célokra jelöltek: (a) feltáró utak és zöldsávjaik létrehozása, (b) belvíz-, vagy csapadékvíz-elvezető csatornák kialakítása, (c) közlekedési csomópont kialakítása, (d) lakóterület létrehozása, (e) különleges sportterület (Ksp) kialakítása, 4

5 (f) különleges strand és szabadidőpark (Kst) létrehozása. (2) Az (1) bekezdés szerinti telkek megosztása esetén az elővásárlási jog megszűnik azokon a keletkező telkeken, amelyeket a megjelölt településfejlesztési cél nem érint. Településrendezési kötelezések 8. (1) 4 éven belüli beépítési kötelezettség terheli a belterületen fekvő, az SZ-2 terv szerint kialakított közterülettel feltárt, beépítetlen lakótelkeket. (2) A beültetési kötelezettségű telekrészeken háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszintű) növényzet alakítandó ki, megvalósítása a telket érintő engedélyezés keretében írandó elő. Kialakításának szabályai: (a) A lombkoronák kifejlett állapotban legalább 50 %-os fedést biztosítsanak a védősávon belül. (b) A cserjezóna lombos-örökzöld vegyes növényállománnyal, a fatelepítési zóna külső oldalán létesüljön, s legalább a védősáv területének 30 %-át fedje be. (c) A gyepzóna a szomszédos telekhatárral érintkező sávban telepítendő. (3) Önkormányzati érdekből, kiszolgáló út kialakítása végett építési tilalom vonatkozik a 549/1 helyrajzi számú telekre. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Általános előírások 9. (1) A jelen rendelet hatályba lépésekor meglévő építési telek méreteitől függetlenül beépíthető a vonatkozó övezeti paraméterek szerint, ha nincs rá elrendelve építési tilalom. (2) Oldalhatáros előírt beépítési mód esetén ha a szabályozási terven bejegyzett építési vonal másként nem rendeli a) a 22 m-nél kisebb szélességű telken csak oldalhatáron, vagy 1,20 m csurgótávolságon álló épületelhelyezés megengedett, b) a 22 m-es vagy nagyobb szélességű telken szabadon álló beépítési mód is alkalmazható, ha a szomszédos telken álló épületektől és a kedvezőbb tájolású oldahatártól legalább 6 m oldalkert biztosított. c) a 14 m-nél kisebb szélességű telken ikres, vagy zártsorú beépítési mód is alkalmazható, ha a telek a szomszédos telken álló épületek elhelyezkedése miatt másként nem építhető be. (3) Az építési vonalat a telken ha szabályozási terv másként nem rendeli az előkert vonalán kell felvenni. (4) Az előkert mérete ha jelen rendelet, vagy a szabályozási terv másként nem rendeli lakó- és vegyes övezetben az oldalról szomszédos telkeken álló főépületek kialakult előkert-méretének megfelelő, beépítetlen szomszédos telkek esetén 5,0 méter, egyéb övezetben legalább 5,0 m. (5) Az építési övezetek telkein a zöldfelületi fedettséget az általános szabályokban megszabott minimális értékkel megegyezően kell előírni, kivéve a különleges kategóriába sorolt strand és szabadidőpark (Kst), kegyeleti park (Kkp), temető (Kte) és idegenforgalmi (Ki) területeket ahol 70 % zöldfelületi fedettség biztosítandó. (6) A telek zöldfelületi fedettségét aktív zöldfelülettel kell biztosítani, gyephézagos (műanyag, beton vagy egyéb anyagú) burkolat, a telek gépjárműelhelyezésre és közlekedésre használt része, zöldtető nem számítható be. 5

6 (7) A telek építési helyén belül az övezetben előírt maximális beépítettség erejéig terepszint alatti építmény létesíthető. (8) Lakóövezetben az előírásokban szereplő minimális telekterület kétszeresénél nagyobb telek nem alakítható ki. (9) Lakótelken a) 1 db, az általános szabályok szerinti elhelyezhető funkciók valamelyikét tartalmazó épület létesíthető (továbbiakban: főépület), amely magában foglalhat kiegészítő funkciókat is. b) az általános szabályok szerint elhelyezhető funkciókat kiegészítő rendeltetés céljára a főépületen kívül, azzal egyidejűleg, vagy később, legfeljebb 1 db épület (továbbiakban melléképület) létesíthető a főépülettel megegyező beépítési mód szerint, vagy szabadon állóan c) az övezetre vonatkozó minimális építménymagassági érték a melléképületre nem vonatkozik. Kisvárosias lakóterület (Lk) 10. (1) A területen az általános szabályokban szereplő egyéb gazdasági építmények közül a következőkben felsorolt tevékenységek építményei engedélyezhetők azzal a megszorítással, hogy a tevékenység évi maximális 100 kg illékony szerves oldószer felhasználásával járhat: (a) A feldolgozóipari tevékenységek közül 1. Kenyér, friss tésztaféle gyártás 2. Édesség gyártás 3. Tésztafélék gyártása 4. Textilruházat gyártása 5. Táskafélék, szíjazat gyártása 6. Kiadói tevékenység 7. Egyéb sokszorosítás 8. Háztartási kerámia gyártása 9. Ékszergyártás 10. Hangszergyártás 11. Sportszergyártás 12. Játékgyártás 13. Egyéb feldolgozóipar (b) A kereskedelem, javítás tevékenység mindegyike, kivéve a gépjárműjavítást és a nagykereskedelmet. (2) A területen már meglévő, az (1) bekezdésben nem szereplő egyéb gazdasági építmények -en építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, illetve rendeltetés-változás akkor engedélyezhető, ha az a környezet terhelését nem emeli. Falusias lakóterület (Lf) 11. A területen Lf1, Lf2 és Lf3 jelű övezeteket különböztet meg a szabályozás, melyekben a következő előírások érvényesek: a) Lf1 övezet - Beépítés módja: oldalhatáron álló - Legnagyobb beépítettség: max. 30 % 6

7 - Építménymagasság: min. 3,0 m max. 6,0 m - Kialakítható telek területe min. 800 m 2, szélessége min. 17,0 m b) Lf2 övezetben: - Beépítés módja: oldalhatáron álló - Legnagyobb beépítettség: max. 30 % - Építménymagasság: min. 3,0 m max. 6,0 m - Kialakítható telek területe min. 550 m 2, szélessége min. 14,0 m c) Lf3 övezetben: - Beépítés módja: oldalhatáron álló - Legnagyobb beépítettség: max. 30 % - Építménymagasság: min. 3,0 m max. 4,5 m - Kialakítható telek területe min. 800 m 2, szélessége min. 18,0 m Településközpont vegyes terület (Vt) 12. (1) A területen termelő kertészeti építmény nem helyezhető el. (2) A Vt övezet előírásai: - Beépítés módja: oldalhatáron álló, de a telken meglévő zártsorú beépítés esetén az új építés zártsorú telepítéssel megengedett - Legnagyobb beépítettség: max. 40 % - Építménymagasság: min. 4,5 m max. 7,5 m - Kialakítható telek területe min. 550 m 2, szélessége min. 18,0 m Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 13. (1) A terület lakóépülettel beépített telekkel közvetlenül szomszédos telkén az érintett lakótelekre vonatkozó környezetterhelési határértékek veendők figyelembe. (2) A Gksz övezet előírásai: - Legnagyobb beépítettség: max. 40 % - Építménymagasság: min. 3,0 m max. 7,5 m - Kialakítható telek területe min m 2, szélessége min. 24,0 m - Oldalkert mérete min. 6,0 m - Hátsókert mérete min. 10,0 m Ipari gazdasági terület (Gip) 14. (1) A mellékelt szabályozási tervekben Gip jellel ábrázolt területek az általános szabályok értelmezésében egyéb ipari terület -nek minősülnek. (2) A Gip övezet előírásai: - Legnagyobb beépítettség: max. 40 % - Építménymagasság: min. 3,0 m max. 7,5 m - Kialakítható telek területe min m 2, szélessége min. 30,0 m - Oldalkert mérete min. 6,0 m - Hátsókert mérete min. 10,0 m 7

8 (3) A (2) pontban előírt max. 7,5 m építménymagasságnál technológiai kötöttség miatt az építési hatóság nagyobb építménymagasságot is engedélyezhet, a telek beépíthető részének maximum 25 %-án. (4) Védőterületet szükség esetén telken belül kell kialakítani. Különleges terület (Kmü, Kre, Kh, Ksp, Kte, Kkp, Kst, Kch, Kbk, Kvm) 15. (1) a) A Kmü jelű mezőgazdasági üzemi területen elhelyezhetők: 1. mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gazdasági, ipari jellegű épületek, 2. a gazdasági típusú épületeken belül a tulajdonos, a használó ill. a személyzet számára szolgáló lakások, 3. igazgatási és egyéb irodaépületek. b) A Kmü övezet előírásai: - Legnagyobb beépítettség: max. 40 % - Építménymagasság: min. 3,0 m max. 7,5 m - Kialakítható telek területe min m 2, szélessége min. 40,0 m - Oldalkert mérete min. 6,0 m - Hátsókert mérete min. 10,0 m c) A telek beépíthető területének 25 %-án megengedett a 7,5 méteres építménymagasságot meghaladó épületet, amennyiben ezt a tervezett technológia megköveteli. d) Az övezet külső határa mentén a telekhatártól 10 méteres távolságon belül védőfasort kell telepíteni a jelen rendelet 18. (2) bekezdésében felsorolt fajok felhasználásával. (2) A Kre jelű rendezvény és vásárterületen szabadtéri rendezvények, felvonulások, vásárok és egyéb szabadtéri programok megrendezésére szolgáló építmények helyezhetők el a következő övezeti előírások szerint: - Legnagyobb beépítettség: max. 40 % - Építménymagasság: min. 3,0 m max. 6,0 m - Kialakítható telek területe min m 2, szélessége min. 25,0 m - Oldalkert mérete min. 6,0 m - Hátsókert mérete min. 6,0 m (3) A Kh jelű hulladékkezelő területek (bezárt szeméttelep, hulladékudvar, szennyvíztisztító telep, tervezett dögterület) telkein a működést illetve felszámolását szabályozó egyéb előírásoknak megfelelő építmények helyezhetők el a következő övezeti előírások szerint: - Legnagyobb beépítettség: max. 10 % - Építménymagasság: max. 4,5 m - Kialakítható telek területe min. 600 m 2, szélessége min. 20,0 m - Oldalkert mérete min. 6,0 m - Hátsókert mérete min. 6,0 m (4) A Ksp jelű sport-és szabadidő terület közhasználatú, vagy közhasználat elől elzárt sportpályák és kapcsolódó építményei (öltöző-, szállás-, vendéglátó illetve karbantartó épület, lelátó, edzőtermek), valamint igazgatási, oktatási, szolgáltató épület, valamint egy lakás elhelyezésére szolgál a következő övezeti előírások szerint: - Legnagyobb beépítettség: max. 10 % 8

9 - Építménymagasság: min. 3,0 m max. 7,5 m - Kialakítható telek területe min m 2, szélessége min. 50,0 m - Oldalkert mérete min. 6,0 m - Hátsókert mérete min. 10,0 m (1) A Kte jelű temetőterület és a Kkp jelű kegyeleti park a temetkezés építményeinek elhelyezésére szolgálnak a következő övezeti előírások szerint: - Legnagyobb beépítettség: max. 10 % - Építménymagasság: max. 4,5 m - Kialakítható telek területe min m 2, szélessége min. 50,0 m - Oldalkert és hátsókert mérete min. 6,0 m (6) A Kst jelű strand és szabadidőpark területén a strandoláshoz, sportoláshoz, szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek és kiszolgáló létesítményeik helyezhetők el a következő övezeti előírások szerint: - Legnagyobb beépítettség: max. 10 % - Építménymagasság: min. 2,5 m max. 6,0 m - Kialakítható telek területe min m 2, szélessége min. 50,0 m - Előkert oldalkert és hátsókert mérete min. 10,0 m - Épületeknek a telek beépítettségébe beszámító befoglaló mérete max. 10,0 m x 20,0 m. (7) Kvm jelű övezetben a vízmű építményei helyezhetők el a következő övezeti előírások szerint: - Legnagyobb beépítettség: max. 30 % - Építménymagasság: min. 2,5 m max. 6,0 m, illetve a sajátos használatnak megfelelő technológiai magasság (víztorony) - Kialakítható telek területe min. 800 m 2, szélessége min. 30,0 m - Előkert oldalkert és hátsókert mérete min. 10,0 m (8) Ki jelű különleges idegenforgalmi övezetben az erdei iskola (hrsz: 081/18) építményei helyezhetők el a következő övezeti paraméterek szerint: - Legnagyobb beépítettség: max. 30 %, - Építménymagasság: min. 2,5 m max. 6,0 m - Kialakítható telek területe min. 800 m 2 - Előkert oldalkert és hátsókert mérete min. 10,0 m (9) Kbk jelű különleges beépített közlekedési célú területen a közlekedéshez kapcsolódó járműtárolás építményei létesíthetők, külterületi fekvésű telken benzinkút is elhelyezhető. - Beépítés módja: oldalhatáron vagy szabadon álló - Legnagyobb beépítettség: max. 10 % - Építménymagasság: min. 2,5 m max. 6,0 m - Kialakítható telek területe min. 800 m 2 9

10 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési és közműterület (KÖu) 16. (1) a) A község közúti közlekedési és közműterületei a szerkezeti jelentőségű utak, melyeket a szabályozási tervek KÖu1 és KÖu2 jelzéssel különböztetik meg: (aa) a KÖu1 övezet az országos (számmal ellátott) utakat, (ab) a KÖu2 övezet a belterületi gyűjtőutakat foglalja magába, b) A más rendeltetésű területen nyilvántartott illetve tervezett utak kiszolgáló utak, melyek átmenő forgalomra nem szolgálnak, szabályozási besorolásuk (ba) közlekedési célú közterület (bb) nem közlekedési célú közterület (2) A területek feltárására a szabályozási tervekben jelölt utakon kívül kiszolgáló magánutak létesíthetők, maximum 3 telek feltárása esetén legalább 6,0 m, maximum 9 telek megközelítésére legalább 8,0 m, 9-nél több telek közlekedésének és közművesítésének céljára pedig legalább 12,0 m szélesség biztosításával. (3) a) Az ingatlannyilvántartásban útként bejegyzett telek használati módja nem változtatható meg, kivéve, ha csak egyetlen telek megközelítését szolgálja, amelynek közterületi kapcsolata a változtatás után is biztosított marad b) A külterületen meglévő, ingatlannyilvántartásban nem szereplő utak csak akkor szüntethetők meg (pl. szánthatók be), ha idegen tulajdonú ingatlan megközelítésére már nem használják. (4) Lakótelek tulajdonosa a kiszolgáló útnak a telek előtti zöldsávját a telekhatártól az útburkolat széléig gondozni köteles, az útburkolat menti 2,0 m-es sáv gyepként tartandó fenn. (5) Utcafásításra, pótlásra elsősorban a meglévő fasorokhoz illeszkedő fafajok és tájhonos fajták használandók, nyárfa nem ültethető, új fasor illetve csere esetén javasolt fafajok: ezüsthárs (Tilia argentea), ostorfa (Celtis occidentális), csörgőfa (Koelreuteria paniculata), virágos és magas kőris (Fraxinus ornus, F. excelsior) és vérszilva (Prunus cerasifera Nigra ). Szűk utcákban ill. a légvezetékek alatt díszkörte (Pyrus nivalis Kartalia ) és piros virágú galagonya (Crataegus oxyacantha Paul s Scarlat) telepítendő. (5) Tervezett utcákban legalább egyoldali fasor telepítendő. Zöldterület (Zp, Zk) 17. (1) Zöldterületnek minősülnek az SZ-2 tervben az 1 ha területnagyságot meghaladó, Zp jellel körülhatárolt közpark és az 1 ha-nál kisebb kiterjedésű, Zk jellel ellátott közkertek. (2) A zöldterületek burkolatai és berendezési tárgyai természetes, illetve korszerű, tartós alapanyagokból készüljenek, a játszóelemek EU-s szabvány szerint választandók meg, a növényanyag az alföldi növényvilágnak és a helyi természeti viszonyoknak megfelelő fajokból és fajtákból álljon. (3) A Zp jelű közpark és a Zk jelű közkertek területén az általános előírásokat szigorítva tornapálya, vendéglátó épület, valamint a terület fenntartásához szükséges épület nem helyezhető el. 10

11 Erdőterület (Ev, Eg, Ee) 18. (1) A település erdőterületei az érvényes körzeti erdőterv és üzemterv szerint rendeltetésük szerint 1. védelmi ( Ev jelű védett, illetve talaj- és egyéb védelmet szolgáló), 2. gazdasági ( Eg jelű termelési, szaporító, vadgazdálkodási) és célokat szolgálnak. (2) A szabályozási tervekben Eg besorolással jelzett erdőterületen belül védelmi erdőrendeltetés is megengedett. (3) 5000 m 2 -nél nagyobb erdőt telepíteni ill. az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó építményt építeni kizárólag az SZ-1 terven jelölt Ev vagy Eg jelű övezeten belül lehet, ezen belül is nemesnyár erdő telepítése nem megengedett. (4) Védelmi erdő telepítésére ajánlott fajok: Fák fehér vagy szürke nyár (Populus alba, P.x canescens), magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei szil (Ulmus minor) és tatárjuhar (Acer tataricum). Cserjék vadrózsa (Rosa canina), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare), kökény (Prunus spinosa). (5) Az ún. Bohn-erdő (hrsz: 041/6) és a Pihenő erdő (hrsz: 079/15,54) nem vonható ki erdőművelés alól, felújítása lombos-elegyes állománnyal történjen. Mezőgazdasági terület általános szabályai (Má, Mk) 19. (1) Birtokközpont csak olyan telken alakítható ki, amely országos úthoz (KÖu-1) vagy külterületi gyűjtőúthoz (KÖu-2) közvetlenül, vagy legalább 12 m széles kiszolgálóúton csatlakozik. (2) Az épületek legalább 5 m-es előkerttel, de az országos út (Köu-1) tengelyétől legalább 25 m-re, a települési gyűjtőút (Köu-2) tengelyétől legalább 15 m-re, kiszolgáló út tengelyétől legalább 12 m-re helyezendők el. (3) Lakóépület az általános szabályoktól eltérően, az Alföldre jellemző tanyahasználatnak megfelelően önálló épületként is elhelyezhető a telek teljes beépíthetőségének erejéig. (4) Lakóépület a) a V jelű vízgazdálkodási területtől 50 m-en belül nem helyezhető el, b) földszintes, falazott, vakolt, fa-, vagy táglahomlokzatú, cseréptetővel fedett magastetős kialakítású legyen. (5) A megengedett építménymagasság különálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m, növényház (üvegház) és fóliasátor esetén legfeljebb 9,0 m, egyéb építményeknél maximum 7,5 m, illetve a mezőgazdasági terménytárolást vagy -szárítást szolgáló építményeknél maximum 20,0 m. (6) A mezőgazdasági terület művelés alól kivont telkeinek vagy alrészleteinek a művelt földrészlettel szomszédos határa mentén, a belső oldalon fásszárú növények (fák, bokrok) zöldsávja telepítendő. A határvonal hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát, melynek kiültetését a telket érintő engedélyezés során elő kell írni, s megvalósítását a használatbavételi engedélyezés feltételéül kell szabni. 11

12 (7) Kerítés csak áttört módon létesíthető, max. 60 cm magas tömör lábazattal. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 20. (1) Az általános szabályok szerint létesíthetők építmények szabadonállóan, vagy ha a szonszédos telkek beépítése ezt nem teszi lehetővé, akkor oldalhatáron, 1,20 m csurgótávolságon állóan, vagy ikres elhelyezéssel. (2) Lakóépület akkor építhető, ha a telek legalább 18,0 m szélességű. Tanyás gazdálkodású általános mezőgazdasági terület (Má) 21. (1) Má1 jelű övezet előírásai: a) az általános szabályoknál megengedőbb helyi jogszabályként a január 1-én igazolhatóan faliszámmal rendelkező ingatlanok a jelen rendelet hatályba lépésekor földhivatali és építésügyi nyilvántartás szerint már kialakult beépítettség erejéig, vagy 5 %-os mértékéig beépíthetők, b) faliszámmal nem rendelkező telken lakóépület akkor építhető, ha a telek legalább 20,0 m szélességű, c) szabadonálló beépítés tartandó. (2) Az Má2 jelű övezet előírásai: a) a január 1-én igazolhatóan faliszámmal rendelkező telken lakóépület az általános szabályok szerint és jelen rendelet 19. (3) bekezdésben biztosított jog figyelembe vételével létesíthető, b) faliszámmal nem rendelkező telken lakóépület akkor építhető, ha a telek legalább 20,0 m szélességű és területe eléri a m 2 -t. (3) Záportározó- vagy halastó létesíthető, ha jogszabályon alapuló szakhatósági ellenvélemény azt nem zárja ki. (4) Külszíni bányászat a bányászatról szóló mindenkor hatályos törvény alapján megszerzett engedély szerint jelen rendelet módosítása nélkül végezhető, amennyiben a külfejtés területe egyszerre nem haladja meg az 5 ha-t, s a terület 2 éven belül az eredeti, vagy erdőművelési ágba visszakerül. Vízgazdálkodási terület (V) 22. (1) A mellékelt szabályozási tervekben a megfelelő jelkulcsi ábrázolással, V betűmegjelöléssel ábrázolt területek (csatornák, meglévő és kialakítandó víztározók, tavak) vízgazdálkodási területnek minősülnek. (2) A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni csak úgy szabad, hogy a beavatkozás (a) gyorsítsa meg a község beépített területire hulló záporok vizének levezetését, (b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását, (c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását. 12

13 Természetközeli terület (Tk) 23. Természetközeli terület övezetébe az ex lege védett szikes tó (Tes), láp (Tel), a helyi védett láprét (067/229) és a földhivatali nyilvántartásban nádas művelési ágba sorolt területek tartoznak. Beépítésre nem szánt különleges terület (Kch) 24. (1) Kch jelű övezetben a szénhidrogén kitermeléssel, szállítással kapcsolatos (pl. olaj- ill. gázkutak), épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el legfeljebb 2 % beépítettséggel, új telek kialakítása nem engedélyezhető. (2) Kih jelű különleges, beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezetben (Horgásztó hrsz: 067/235, tó melletti telekrészek) a horgászat és a természetjárás építményei helyezhetők el a következő övezeti paraméterek szerint: - Legnagyobb beépítettség: max. 2 %, - Építménymagasság: min. 2,5 m max. 3,5 m - Kialakítható telek területe min m 2 - Előkert mérete min. 20,0 m; oldal- és hátsókert mérete min. 5 m. IV. Fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK Közterület kialakítása, szabályai 25. (1) A terület kiterjedését a szabályozási tervek ábrázolásának megfelelően, a következők szerint kell megállapítani: (a) A terület szélességi méretének kótázott értéke megmutatja, hogy milyen minimális közlekedési és közműsávot kell kialakítani. (b) Amely közterületre a tervlap nem ír elő kótázott szélességi értéket, ott a meglévő közlekedési és közmű területsáv szélessége nem csökkenthető. (2) Az (1) bekezdésben szereplő utcanyitással, illetve közterületszélesítéssel érintett ( leszabályozott ) telkek kisajátításra illetve lejegyzésre jelölt részén (a) fekvő, meglévő építményekben építési engedélyköteles értéknövelő beavatkozás csak a későbbi kártalanítási igény kizárásával engedélyezhető, (b) új építmény nem létesíthető, (c) kerítés csak a szabályozási vonalon létesíthető, (d) új közműbekötés a szabályozási vonal, mint utcai telekhatár figyelembe vételével létesítendő. (4) A közművek földmunkával és burkolatbontással járó karbantartása és fejlesztése során biztosítandó: (a) a szabályozási tervekben előírt tervezett fásítás megvalósítása, (b)a szabályozási tervekben előírt gyalogút, gyalogos-kerékpáros út illetve kerékpárút nyomvonalának betervezése és szabadon hagyása. 13

14 (5) Közterületeken épületek csak a Zp és Zk besorolású övezeteken belül helyezhetők el. Környezet-, tájkép-, és egyedi művi értékvédelem 26. (1) Távközlési adó elhelyezésének helyi szabályai: (a) Meglévő építményen belül bárhol építhető. (b) Meglévő építmény legfeljebb 6,0 méter magas felépítményeként a természeti területek kivételével bárhol létesíthető. (c) Meglévő építmény 12,0 méternél nem magasabb felépítményeként az ökológiai hálózat (Tö) területén kívül bárhol létesíthető. (d) Önálló építményként (torony) 1. külterületen az ökológiai hálózat (Tö) és 500 méteres körzete, valamint a belterület 200 méteres körzete kivételével bárhol elhelyezhető, 2. belterületeken csak helyi önkormányzati tulajdonban lévő telken létesíthető. (2) Településközpont vegyes (Vt) és kisvárosias lakóövezetben (Lk), valamint gyermekintézmények telekhatárától számított 50 méteren belül állattartás csak a kedvtelésből tartott állatokra engedhető meg. (3) Falusias lakóövezetben (Lf) az állattartás mértéke nem haladhatja meg vegyes állattartás esetén a 2 számosállat, baromfi esetén a 0,5 számosállat mennyiséget; 1 számosállat = 500 kg élőtömegű állategyed vagy csoport. (4) Helyi egyedi művi értékvédelem alá tartoznak az alább felsorolt épületek, amelyek tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát eredeti kialakításukban kell megtartani ill. felújításkor abba visszaállítani: - Baromjárási iskola (hrsz: 081/18) - Karahomoki iskola (046/2). Védőterületek 27. (1) Az egyes létesítmények (szeméttelep, dögterület, szénhidrogén ipar vezetékei és egyéb létesítményei) védőzónáját a mindenkor hatályos jogszabályok és szabványok szerint kell biztosítani, az SZ-1, SZ-2 szabályozási tervben jelölt értékek tájékoztató jellegűek. (2) Bármely védőterületet igénylő új létesítmény elhelyezése során a védőzónát saját telken belül kell biztosítani. Régészeti lelőhelyek védelme 28. Az alábbiakban felsorolt telkeken építési és földmunka során régészeti leletek előkerülése várható, a kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait ennek megfelelően kell rájuk alkalmazni: A lelőhely száma Helyrajzi számok 1 039/ /45, 038/6, 038/91, 038/93, 038/53, 038/ /63, 030/61, 030/62 14

15 4 039/ /94, 031/104, 031/ /105, 031/111, 031/ /152, 031/ /69, 038/70, 038/ /77, 038/78, 038/74, 031/36, 031/ /6, 037/ /15, 037/29, 037/ /25, 037/30, 037/34, 037/31, 037/ /4, 035/26, 033/ / /36, 017/28, 02/53, 02/ / /107, 020/112, 020/116, 020/ /27, 0102/ / /24, 0102/ /29, 0102/? /19, 0102/ /19, 0102/ /15, 0102/16, 0102/ /18, 0102/19, 0102/ /93, 0138/3, 072/ /77, 073/75, 073/76, 073/69, 073/70, 073/54, 073/80, 073/82, 073/71, 073/90, 073/ /196, 074/164, 074/163, 074/161, 0784/160? /201, 074/196, 074/164, 074/163, 074/ /201, 074/202, 074/164, 074/163, 074/162, 074/11, 074/10, 074/9, 073/18, 073/ /58, 073/ /73, 073/75, 073/ /198 15

16 35 075/158, 075/ /194, 067/195, 067/192, 067/191, 067/190, 067/9, 067/189, 067/ /183, 067/182, 067/181, 067/213, 067/151, 067/152, 067/153, 067/132, 067/236, 067/ /202, 067/203, 067/204, 067/ /208, 067/227, 067/228, 067/ /235, 067/208, 067/ /163, 067/164, 067/165, 067/222, 067/116, 067/117, 067/159, 067/160, 067/161, 067/200?, 067/113?, 067/128, 067/129, 063/32, 063/33, 063/51, 062/41, 062/65, 062/42, 062/63, 062/ /43, 062/57, 062/53, 062/54, 062/67, 062/71, 062/3, 062/20, 062/35, 062/37, 062/38, 067/ /26, 020/114, 020/ /23, 020/24, 020/14, 020/13, 020/ /14, 022/ /10, 022/19? /103, 020/ /77, 0130/ /169, 0110/133, 0110/ / /220, 074/152, 074/ /16, 0133/11? /39, 0131/45, 0131/44, 0131/11, 0131/ /7, 0122, 0123/ /9, 0123/ / /29, 0126/11? /35, 073/ /22, 073/102, 073/21, 073/ /52, 0118/ /11, 0112/52, 0114/ /57, 0116/ /64 16

17 /52, 0118/53, 0118/ /53, 0111/51, 0118/71, 0118/ /57, 0111/ / /34, 0111/ / /7, 0120/10, 0120/ /38, 063/39, 063/40, 063/41, 063/42, 063/ /60, 063/ /220, 067/219, 067/241, 067/ /220, 067/221, 067/ /223, 067/ /16, 058/ /20, 058/19, 058/22, 058/ /143, 084/48, 084/ /153, 083/41, 083/154, 083/ /137, 083/ /133, 083/ /134, 083/ /94, 093/ /94, 093/98, 093/ /120, 093/18, 093/ /121, 093/ /119, 089/37, 089/120, 089/133, 089/136, 089/ /138, 085/ / /114, 093/106, 093/ /135, 083/36? /130, 083/ /121, 083/123, 083/ /152, 083/ /126, 063/35 17

18 / /124, 0110/ /150, 0110/168, 0110/148, 0110/ /146, 0110/147, 0110/ /119, 0110/147, 0110/148, 0110/ /133, 0110/ /183, 073/ / / /5, 074/6, 074/34, 074/ /69, 079/74, 079/73 V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉS 29. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától iktatott, új ügyekben kell alkalmazni. A korábban beadott kérelmek esetén az ügyfél számára kedvezőbb eljárás szerint kell eljárni. A kihirdetés a helyben szokásos módon történik. A kihirdetésről a polgármesteri hivatal jegyzője gondoskodik. Nagy Attila polgármester dr. Sugár Anita jegyző 18

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Jánoshalma város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. 21/2001. (07.16.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely, Ipoly utca és környéke helyi építési szabályzatáról. Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése, az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1.. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki.

A RENDELET HATÁLYA. 1.. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki. SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VIII.12.) KT rendelete a helyi építési szabályokról) 1 Soltvadkert Város Képviselő-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FOGALOM MEGHATÁROZÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FOGALOM MEGHATÁROZÁS Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 9/2004. (VII. 19.) sz. Rendelete Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSz) (módosítva: a 21/2008. (XI. 25.) sz. Rendelettel) Kakucs

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben a 2010-2015 évi módosításokkal 1 ÁOS ÉS HÁZ BT 2015 DCMB BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben