Befogadó falvak? 1. Büki Péter. A Befogadó falu program tapasztalatai és azok elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befogadó falvak? 1. Büki Péter. A Befogadó falu program tapasztalatai és azok elemzése"

Átírás

1 . Befogadó falvak? 1 A Befogadó falu program tapasztalatai és azok elemzése Büki Péter A mai magyar szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer gyakorlatilag eszköztelen a családi problémák kezelése tekintetében. A családgondozás, a mediáció és más módszerek alkalmatlanok akkor, ha a probléma pusztán anyagi természetû, netán olyan mértékû, amely a lakhatást veszélyezteti. Az abszolút szegénységben élô, lakhatási problémákkal küszködô családok esetében az egyetlen alternatíva a családok átmeneti otthona amibôl nem áll kellô mennyiségû rendelkezésre, illetve a családok szétválasztása 2. Az ilyen beavatkozások a családok életében a legtöbb esetben visszafordíthatatlanok: a gyermekek, a testvérek szerencsés esetben nevelôcsaládba kerülnek, a szülôk elveszítik szinte az egyetlen bevételi forrásukat, a család megélhetését képezô biztos bázist: a gyermekek után járó univerzális, illetve rászorultsági elven járó támogatásokat. Azzal viszont számolni kell, hogy a hosszú éveken át tartó mélyszegénység, kulturális javaktól való megfosztottság, a szülôk alacsony iskolai végzettsége stb. együttvéve a család diszfunkcióját is eredményezik. Tehát az együtt maradó családok megsegítése során sem szabad pusztán a lakhatás megoldását célul kitûzni. A családok átmeneti otthonából vagy a hosszan tartó albérletrôl albérletre történô vándorlásból való kivezetés egy lehetôségeként kezdte el az ICSSZEM támogatásával néhány civil szervezet az úgynevezett Befogadó falu program megvalósítását. 1 Jelen tanulmány alapját a Péter Büki Miklós Vecsei Miklós Kohányi: Programm Aufnahmedorf Soziale Reintegration von obdachlosen Familien in dörflicher Umgebung (Anfangserfahrungen in Tarnabod ) [In: European Journal of Mental Health. Vol ] címû írás képezi. 2 A családok szétválasztásának tekintem a gyermekek átmeneti otthonát, a helyettes szülôt is, hiszen ekkor a vér szerinti szülôkkel való napi kapcsolat akadályozott, és természetesen ide sorolom a hatósági beavatkozásokat is, amikor a szülô szülôi felügyeletei jogát szüneteltetik, vagy megszüntetik. 53

2 A FALU XXII. ÉVF. 4. SZ. A tarnabodi Befogadó falu program elôzményei Budapesten egy lebontásra szánt irodaépületet kiürítettek, a közmûszolgáltatásokat megszûntették, a nyílászárókat is leszerelték. Ezt követôen nem kezdtek neki a bontásnak, így ott hamarosan megjelentek a hajléktalan emberek és családok, akiket utcai szociális munkások gondoztak több éven keresztül. A családos beköltözôkre jellemzô volt, hogy közmû-, illetve albérleti díj lemaradásuk miatt elvesztették lakhatásukat, illetve jelentôs motiváció volt az a tévhit, hogy a Fôvárosban könnyû munkát találni nyarán a tulajdonos valóban a bontásra szánta rá magát. A lebontás hírére helyszínre érkezô gyámhivatali munkatársak nyilatkoztatták a családokat arról, hogy tudnak-e gondoskodni a gyermekeikrôl, mert ha nem, a gyermekek bekerülnek a gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe. A családok együtt akartak maradni, s segítségül hívtak több szociális és karitatív szervezetet. A részletes családinterjúk során fényderült arra, hogy több családnak van még feléleszthetô családi köteléke vidéken, megvan talán az elhagyott ingatlanjuk is. Az egyik családnak éppen Tarnabodon volt lehetôsége az újrakezdésre. Tarnabod kiválasztása túl azon, hogy gondozott család is származott onnan, más szempontból is megfelelô volt arra, hogy ott hajléktalan, lakhatási problémával küszködô családok letelepedhessenek. E szempontok közül kiemelkedô jelentôséggel bír, hogy a község utógondozás szempontjából nincsen távol (Budapesttôl mindössze 100 km), így kiváltható a drága és akár intézményi dependenciát okozó családok átmeneti otthona 3. Nem elhanyagolandó tény volt település nyitottsága, a helyi vezetôk segítôkészsége sem. A Befogadó falu program egy krízishelyzetre adott spontán reakció volt, amelynek kezdeti lépéseit nagymértékben segítette a hajléktalanügyi 1107/2004. (X. 26.) Kormányhatározat, amelynek szerves része lett a Befogadó falu program. Az elnéptelenedô falvak esélye vagy kényszere? A kérdések folytathatók. A befogadás szolidaritáson alapuló nyitottság egy-egy település (annak vezetôi és lakossága) részérôl, vagy pedig részben önvédelem, részben pedig a fejlôdés egy lehetséges útja? Minden bizonnyal egyik kérdés sem kizárólagosan van jelen a helyi döntéshozatalban, hanem mindegyik egyszerre. A két domináns tényezô valószínûleg a kényszer és a fejlôdés lehetôsége. Kényszer A kistelepülések különösen az 1000 lélekszám alattiak elöregedése szinte már szociológiai közhely, ahogy az is, hogy ezeken a településeken általában az infrastruktúra rossz (gáz, csatorna, tömegközlekedés). Ebbôl az is következik, hogy ezek a települések nem jelentenek a vállalkozások számára kihívást, ugyanakkor az alacsony ingatlanárak miatt a városokból, 3 Erre a problémára felhívja a figyelmet, de sajnos nem fejti ki bôven Papp Krisztina Tüski Anna (szerk.): Átmeneti gondozás célszerû vagy ideális elképzelés?! Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest,

3 . illetve nagyobb településekrôl az eladósodott családok, emberek ezekre a településekre költöznek. Ez viszont a helyi szociális infrastruktúrát terheli. A települések számára a legnagyobb félelmet a kontrollálhatatlan beköltözôk jelentik. A települések már-már beletörôdtek, a betelepülések gondolatába, de legalább némi kontrollt szeretnének gyakorolni, vagy legalább garanciát kapni azáltal, hogy a betelepülés irányított egy vagy több szociális szervezet által. Ahogy az egyik polgármester megfogalmazta: Minden falu befogadó falu, jönnek a szegény emberek maguktól is. Ez viszont így legalább egy irányított költöztetés, s az életükbe bele lehet szólni még a költöztetés után is. Komoly veszélyt jelent ugyanakkor az, hogy elôfordul a jobbmódú települések részérôl, hogy a sokproblémás családjaiknak egy kisebb településen olcsó ingatlant vesznek, és le is költöztetik oda a családot minderrôl természetesen az érintett települést nem értesítik. A fejlôdés lehetôsége A beköltözô családokkal növekszik, ha nem is jelentôs mértékben, a gyermeklétszám, amely a helyi közoktatási intézmények fennmaradása mellett szól. Mivel a Befogadó falu programot több országos civil szervezet valósítja meg, a beköltözô családokkal együtt számítani lehet ezen civil szervezetek (akár nemzetközi) infrastruktúrájára, illetve partnerségére a pályázatok során. Sokszor maguk a civil szervezetek hoznak újabb és újabb pályázati támogatásokat (pl. az OFA-tól, a HEFOP-tól). A pályázatok keretei között többnyire képzésekre, munkahelyek létesítésére kerül sor Magyarán olyan programok valósulnak meg, amelyeket az önkormányzat önerôbôl képtelen lenne megvalósítani. Mindezek mellett nem elhanyagolandó, hogy ezek a települések belpolitikai szinten ismertté válnak, ami a fejlôdés egy újabb dimenzióját nyitja meg a számukra. A Befogadó falu program célcsoportjai A programnak több célcsoportja van. A kezdetekor a legfontosabb célcsoport a hajléktalanná vált családok voltak, azonban a program megvalósításának egyes periódusaiban a családok problémáit csak akkor lehet hatékonyan kezelni és megoldani, ha mellettük a helyiek és maguknak a településeknek a problémáit is kezelik. Kezdetben ezt a tevékenységet az irányította, hogy néhány fôvárosi hajléktalan családnak remények szerint évtizedekre megoldják az egzisztenciális problémáit, és perspektívát nyújtsanak a család minden generációjának, tagjának. A résztvevô családok zömében aprófalvas, depressziós övezetekbôl kerültek ki, ahol a munkanélküliség magas, a szociális ellátórendszer az önkormányzatok gazdasági helyzeténél fogva alacsony színvonalú szolgáltatást képes nyújtani. A családok többsége eredeti falujuk elhagyására azért is kényszerült, mert nem tudta fizetni a közmûveket, eladósodott, esetleg úgynevezett kamatos pénzt vett fel stb. Budapesten azonban az ottani kihívásoknak sem tudtak eleget tenni (alacsony iskolai végzettség, nem piacképes szakma, tartaléktôke hiánya, roma származás stb.), s ezért késôbb hajléktalanná váltak. Ezeknek a családoknak családos szállókon, családok átmeneti otthonaiban való elhelyezése nem jelent családorientált, hosszú távú megoldást. A családok átmeneti otthonában, illetve a hajléktalanszállókon a családok valós problémája, 55

4 A FALU XXII. ÉVF. 4. SZ. az egzisztenciális problémák ritkán oldódnak meg. Gyakorta elôfordul, hogy a családok idejük elteltével kénytelenek kijelentkezni, s egy másik otthonban szállást keresni. Ez is hozzájárul az intézményi függôség kialakulásához. A nem megfelelô lakhatási körülmények, illetve a lakhelyek gyakori változtatása hátráltatja a gyermekek sikeres iskolai elômenetelét, szocializációját, ami a felnôttkorban a szülôi problémák megismétlôdését eredményezheti: munkaerô-piaci meg nem felelés, lakhatási problémák és így tovább. A program kidolgozása és végrehajtása nem sikerült volna eddig, ha a lebonyolító civil szervezetek nem foglalkoznak a többi célcsoporttal is. A másodlagos célcsoport maga a befogadó falu lakosságágának mélyszegénységben élô, hajléktalanná válás szempontjából leginkább veszélyeztetett családjai. A legkritikusabb helyzetû családokat a program keretei közé befogadva jobb lakhatáshoz, másokat pedig különbözô juttatásokkal segítették a lét- és a családfenntartásban. A helyi lakosság ezen része csak anynyiban különbözik a Budapestrôl letelepült családoktól, hogy lakhatásuk a beavatkozás pillanatában még megoldott, jogi szempontból viszonylag rendezett volt, s a mezôgazdasági idénymunkával nagyobb eséllyel tudtak némi pénzhez jutni a segélyezést kiegészítendô, mint a fôvárosi társaik. A helyi családok megsegítése azért is szükséges, hogy a Budapestrôl betelepülôket ne nézzék ki, ne kezeljék ôket kiváltságosokként. Célcsoportok maguk a települések is, ahol a befogadó program zajlik. Tarnabodra, a rendszerváltást követôen depressziós kistérségben lévô községbe számos közösségfejlesztô programot, illetve több nagy beruházást hozott a program. Tarnabod Heves város központú kistérségében található. Lakosainak száma a évi népszámlálás alapján 692 fô, 9,54%-kal több, mint 1990-ben volt. A környezô települések közül Tarnabodon és Tarnamérán emelkedett a lakosság száma. A települések közül csupán Tarnabodon volt pozitív a népszaporodás 1990 és 2001 között. 4 Az ott lakó romák aránya 33,96%, ami e kistérségben a legmagasabb. 5 Tarnabod az országos települési és térségi beosztásban a leghátrányosabb helyzetûek között van: gazdaságilag és társadalmilag egyaránt elmaradott. Súlyosbítja a helyzetet, hogy amíg a munkanélküliség aránya nem változott gyakorlatilag az elmúlt ötévben, 12 13%, az országos átlag kétszerese, addig a vállalkozói aktivitás a térségben az országos átlag 50%-a. A vándorlási egyenleg öt éves intervallumban is erôsen változó. Mindezen ismérvek alapján 2004/2005-ben úgy tûnt, hogy a település alkalmas a befogadásra, de nem a megtartásra. Fontos feltétel ezért a település megtartó képességének helyreállítása is. Ez nyilvánvalóan a helyi gazdaság fejlesztését jelenti egyrészt, de a szolgáltatások fejlesztését is, és mindazt, amit a vidékfejlesztés a településfejlesztésnél jelent. Mára egyre jobban nyilvánvalóvá válik, hogy egy sokproblémás településre elôször nem szabad családokat költöztetni, mindenek elôtt magával a településsel, annak lakosságával kell kiemelten foglalkozni. Magyarán a legszegényebb településekkel, kistérségekkel más program keretében kell foglalkozni, amint erre az Új Magyarország Fejlesztési Terv is utal. 4 alapján 5 Forrás: illetve 56

5 . A Befogadó falu program átfogó célja olyan hajléktalan személyek, családok számára, akik eredetileg falusi környezetben éltek és váltak hajléktalanná, lakást és megélhetést biztosítani falusi környezetben. A településtôl elvárás, hogy fogadja be a hajléktalan családokat és legyen képes a megtartásukra, illetve a településen krízishelyzetbe kerülô családok ne kényszerüljenek elhagyni a települést, hanem legyen módjuk lakóhelyükön az újrakezdésre. Ez utóbbi feladat vállalása nélkül a városi hajléktalan családok beköltöztetését a község minden bizonnyal nem látná szívesen, másrészt ellentmondásos helyzet alakulna ki azáltal, hogy az egyik csatornán betelepül egy család, egy másikon pedig egy helyi illetôségû család esetleg kénytelen kitelepülni, s belépni az intézményes ellátásba. A betelepülô családokkal szemben az az elvárás fogalmazódik meg tehát, hogy rendelkezzenek vidéki gyökerekkel, ami szükséges a községi életbe történô integrációhoz. Egy nagyvárosi létre szocializálódott felnôtt ugyanis nem vagy csak igen nagy nehézségek árán tudna integrálódni egy néhány száz lelkes településen. Elvárt követelmény továbbá, hogy a családban ne legyen szenvedélybeteg, illetve szélsôségesen agresszív egyén és ne legyen súlyos fogyatékos személy 6. Ez utóbbi feltételek Tarnabod (és általában a kis települések) sajátosságaival magyarázhatóak. Sem Tarnabodon, sem a környezô településeken nincsen megfelelô szolgáltatás, így egy sokproblémás család befogadása a község nyitottsága ellenére is kudarcba fulladna, ami a család számára egy újabb krízist jelentene. A program a hajléktalan családok befogadásán keresztül a helyi közösséget is próbálja megerôsíteni. A programot koordináló civil szervezetek különbözô pályázatai (OFA, HEFOP) az egész település számára nyitottak. Szükséges tudni ezért, hogy a programnak van kezdeti, megvalósítási és kivitelezési stádiuma és van lezárása. Úgy is fogalmazhatunk, ha a program sikere abban nyilvánul meg, hogy a beköltözött családok beilleszkednek a helyi közösségbe, a helyi közösség önszervezôdô készsége megerôsödik, és nem utolsó sorban, mindezt megalapozandó, olyan gazdasági és foglalkoztatási bázis jön létre, melynek ereje biztosítja a létrehozott értékek fenntarthatóságát. Ez egyben azt is jelenti, hogy az aktív programszakasz lezárulhat. Kezdetben úgy vélték a programot koordináló civil szervezetek munkatársai, hogy ez a szakasz mintegy három-négy évre tehetô, melynek lezárultával a település alapellátásának szükségletek szerinti fejlesztésével biztosítható a program eredményeinek a megtartása és a rendszerszemléletû fejlôdés fenntartása re világossá vált, hogy egy különösen nehéz sorsú település ilyen rövid idôn belül nem hagyható magára. A programokon a szükséges korrekciókat el kell végezni, ugyanis azok nem egy tudatos szociálpolitikai tervezés eredményei. 6 Nyilvánvaló, hogy ezt az elvárást csak megfogalmazni lehet. A szegényes befogadási protokoll ezen kritériumok közül több kiszûrését nem teszi lehetôvé. Ha a küldô intézmény nem jelzi a problémát, az csak helyben derül ki, mint ahogy erre volt is példa, az agresszív alkoholbeteg családfôt és a szintén alkoholbeteg feleséget vissza kellett utalni hajléktalan szállóra, gyermekeiket pedig a súlyos veszélyeztetés miatt nevelôszülônél kellett elhelyezni. 57

6 A FALU XXII. ÉVF. 4. SZ. A Befogadó falu alprogramjai és mérhetô eredményei Tarnabodon Falubusz A program megvalósítása során a helyi közlekedést kiegészítendô falubuszt vásárolt az egyik civil szervezet. Szóbeli közlés alapján csupán a falubusz megvásárlása önmagában mintegy harminc ember számára segített munkahelyet találni. Az igen ritka buszjáratok miatt emberek tucatjai nem tudtak munkát vállalni. A falubusz megoldotta a munkába járásukat is és egyúttal a közeli városi infrastruktúrához való hozzáférést. A falubusz menetrendjén felül egyes közeli vállalkozások számára komplett munkabrigádokat is tud igény szerint biztosítani. Hozzájárul a helyi közösség fejlesztéséhez azáltal, hogy kirándulásokra, rendezvényekre különjáratként is rendelkezésre áll. Közcélú és közhasznú munkahelyek bôvítése A korábbi években Tarnabodon tíz fô számára volt közhasznú munka. A programban részt vevô civil szervezetek pályázati és érdekérvényesítô tevékenységének eredményeképpen 2005-ben Tarnabodon megnégyszerezôdött, a kistérségben pedig összesen 100 fôvel bôvült a közhasznú és a közcélú munkában résztvevôk száma. A beköltözô családok elsô foglalkoztatási lehetôsége így a közhasznú munka. Ennek több értelme és oka van a civil szervezetek szerint. Az elsô, hogy a leggyorsabban felhasználható foglalkoztatás és munkaerôpiacra való felkészítés a közhasznú munka. Második, hogy a befogadó falu számára a beköltözô családok az elsô félévben munkaerejükkel a köz számára végeznek hasznos munkát, tehát nem csak kapnak, hanem azonnal adnak is. Ez hozzájárult a családok beilleszkedéséhez, elfogadásához. Nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy a közhasznú munkások tevékenysége révén a község rendezettebbé válik, a járdák, szabad vízfolyások tiszták leszenk, az árkok és terek megújulnak 7. A falu környezete is megújul, aminek következtében a településen az életkörülmények hangulati szempontból is javulnak. Az azonban köztudott, s ezt a civil szervezetek munkatársai is tudták, hogy a közcélú munka önmagában véve kevés, idôben behatárolt az igénybevételi lehetôsége, illetve egy idô után a nyílt munkaerôpiacon való elhelyezkedés ellenösztönzôjévé is válhat. Házat alprogram A program megvalósulásának egyik legtermészetesebb feltétele az, hogy legyenek lakóingatlanok, amelyek beköltözhetôek, lakhatóak. Az ingatlanok megvásárlása során a civil szervezetek arra törekedek, hogy még véletlenül se hozzanak létre kolóniaszerû településrészt. Ez is hozzájárult a beköltözô családok minél gyorsabb integrációjához. Mivel a program egyik kiemelt célja az önálló életvitel, szükséges, hogy minden egyes házhoz tartozzék háztáji gazdálkodásra alkalmas méretû kert, illetve gazdasági épületek. Az ingatlanok kezdetben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve a Tutor Alapítvány tulajdonában vannak. A beköltözô családok elôször csak használói a házaknak, de lehetôségük van arra, hogy az ingatlant megvásárolják. 7 Ez a vízió és a realitás sokszor igen messzire van egymástól. 58

7 . Elsô és legfontosabb, hogy a beköltözô családok tisztában legyenek a jogaikkal és kötelességeikkel. Beköltözésük elôtt ezért tájékoztatják ôket: mi az, amit kapnak és cserében mi az, amit vállalniuk kell. Ezt követôen szerzôdik a családokkal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a részvétel feltételeirôl, elvárásairól, lehetôségeirôl. Ez a feltétele a lakáshasználati szerzôdés megkötésének. A vállalt kötelességek írásban rögzítése tartalmaz olyan feltételeket, amelyek be nem tartása a programból való kizárást eredményezheti. A program kezdete óta sok család fordult meg Tarnabodon. Voltak, akik néhány hónap után távoztak, s vannak, akik a mai napig jelen vannak, állást szerezetek, letelepedtek. Sajnos akadtak olyan családok is, akik az ingóságokat eladva (beleértve a ház alapvetô tartozékait is) éjszaka költöztek el a faluból úgy, hogy szerzôdésbontásra és végelszámolásra nem került sor. Minden egyes megüresedés után a civil szervezetek igyekeznek rövid idôn belül új lakókat hozni, hiszen ez a cél, másrészt elejét venni ezáltal annak, hogy az üres ingatlant szép lassan széthordják a helyi mélyszegénységben élô családok. Mozirendszer telepítése 2004 Karácsonyára a Népház régóta üres színpadára mozirendszert vásároltak. Lehetôvé vált, hogy a korábban csak a városokban látható új mozifilmek a község lakosai számára is hozzáférhetôek legyenek. Ez különösen jelentôs volt a fiatalok számára, akik így a hétvégeken nem utaztak a szomszédos települések szórakozóhelyeire, hanem kultúrált körülmények között helyben szórakozhattak. Sajnos az utóbbi idôben kapacitás hiánya miatt ez az alprogram szünetel. Háztáji gazdálkodás Mivel a rendszerváltást követô években a helyi termelô szövetkezet vagyona, így a földterület és az épületek néhány gazda tulajdonába kerültek, a falu lakossága csupán szezonmunkásként tud bekapcsolódni a termelésbe. Mindemellett a házak körüli kertek is többnyire parlagon hevertek, gazosak, kihasználatlanok voltak. Sok portán az ólakat és a kerítéseket már régen eltüzelték. Mindezt figyelembe véve a Befogadó falu programban cél a tradicionális háztáji gazdálkodás felélesztésével a családi jövedelmek kiegészítése. Ennek érdekében konyhakerti képzést szerveztek, amelynek egyik fôvédnöke és egyben elôadója Bálint gazda volt. A konyhakerti képzést az egész falu számára nyitott programként hirdették meg (a gondozott családok számára a szerzôdés értelmében a részvétel kötelezô volt). A képzésen 40 fô vett részt. Megoldották a konyhakertjük felszántását, vetômaggal, vetôburgonyával való ellátását és a palánták telepítését. Annyi zöldségfélét tudtak szétosztani, amennyi egy család egy éves ellátásához elegendô. Ez a 40 képzésben részt vett személy után ez mintegy 210 családtagot jelentett 2005 tavaszán. A konyhakerti program második eleme a háziállatok (mangalica, tyúk és kecske) telepítése a családok óljaiba telén a faluból 20 család juthatott egy-egy hasas mangalicához. Ôk azok, akik a konyhakerti program keretei között, egy nyári szezonon keresztül mûvelték a kertjüket, és ôsszel az állattartást megalapozandó újabb rövid képzésen vettek részt. A képzések szervezése, az azon való részvétel, beleilleszkedik az EU Life long learning és a Life wide learning célkitûzéseibe. 59

8 A FALU XXII. ÉVF. 4. SZ. Az alprogramban részt vevô családok háztáji gazdálkodásának segítésével, sok esetben beindításával elôsegítették 210 fô változatosabb és egészségesebb táplálkozását. A KSH 8 adatai szerint ugyanis a legkevesebbôl élôk kiadásaik 37%-át költik élelmiszerre, szemben a legjobb körülmények között élôkkel, ahol ez csak 23%. Ami az egy fôre jutó élelmiszerfogyasztás jelzôszámait tekintve az alsó jövedelmi ötödben élôk között csaknem minden élelmiszerféleségbôl alacsonyabb volt, mint a legfelsô jövedelmi kategóriába tartozóké, kivételt képez egy élelmiszerféleség, a péksütemény. Az alsó és a felsô jövedelmi ötöd fogyasztási eltérése legszámottevôbb a sajt és egyéb tejtermékek esetén, de nagy az eltérés a friss és tartósított zöldség és gyümölcs fogyasztásában is. A Háztáji gazdálkodás alprogram ezen az élelmiszerfogyasztási egyenlôtlenségen is tud javítani a részvevô családok körében. Családsegítô alprogram Néhány fôvárosi család Tarnabodra költözését követôen nyilvánvalóvá vált, hogy a programot nem lehet megvalósítani anélkül, hogy a helyi sokproblémás a hajléktalanság határmezsgyéjén lévô családokkal ne foglalkoznának. Számos olyan feszültségforrása van a településnek és a kistérségnek, mely a családok életvitelét alapvetôen meghatározza. Számolni kellett a jelentôs mértékû és tartós munkanélküliséggel, az ebbôl fakadó anyagi, egzisztenciális, pszichés és egészségügyi problémák kezelésével. 9 A fôvárosi hajléktalan családok kistafírozása és a helyi problémák nem kellô súllyal történô kezelése feszültségeket generált volna, s az egész program kudarcát eredményezhette volna. Mindezeket figyelembe véve, civil szervezetek a helyi iskola, óvoda, háziorvos, a védônô és a kisebbségi önkormányzat egybevágó javaslata alapján kiválasztották azt a tíz családot, akiket ezen alprogram keretei között szociális munkatársak gyakorlati életvezetési tanáccsal és természetbeni támogatással láttak el. E programba gondozónôként bekapcsolódott az egyik fôvárosból érkezett családanya is, akit a családok elfogadtak. A gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése és a foglalkoztatás bôvítése A foglalkoztatás megoldása nélkül csak a segélyezettek, a közcélú munkások számát lehet növelni, ami a beköltözô családok integrációját nem segíti elô, ugyanakkor az a cél sem valósulna meg, hogy a családok függetlenedjenek az intézményesült segítéstôl. A HEFOP program keretében a tanulási motivációs felmérésen alapuló kiválasztás, amely követôen 15 helyi aszszony több mint 250 órás tanfolyamon vett részt, amelynek részét képezte az akkreditált, munkakör betöltésére is feljogosító házi gyermekfelügyelô képzés. Egy másik, piacorientáltabb munkahelyteremtô program az elektronikai hulladékbontó üzem létrehozása volt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megvásárolta a volt termelôszövetkezet istállóját, s abban üzemcsarnokot alakított ki, majd 2006 májusában 30 tartósan munkanélküli ember alkalmazá- 8 A KSH jelenti. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2005/2. alapján 9 A depressziós kistérségben elhelyezkedô település szociális problémái kísérteties módon felidézik Jahoda, Lazarsfeld és Zeisel által Marienthalban tapasztaltakat. 60

9 . sával elektronikai hulladék szétszerelô üzem létesült az OFA és a Heves Megyei Munkaügyi Központ támogatásval. Dilemmák A programba bevont családok többsége családok átmeneti otthonából érkezik, ahol a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet által elôírt személyi feltételek (családgondozók, pszichológus, fejlesztô pedagógus stb.) olyan szintû ellátást nyújtottak, amely bizonyos mértékû intézményi függôséget eredményezett. A befogadó faluba költözéssel a szakmai személyzet eltûnik az életükbôl, hiszen a befogadó falura lévén nem kodifikált ellátási forma nincsen szakmai normatíva elôírva. (A gyógypedagógiában már régóta közismert tény: a normalizácós elv egyik félreértelmezésével az, hogy úgy integrálunk embereket, csoportokat, hogy ahhoz a legalapvetôbb szakmai segítséget sem adjuk meg.) A szakemberek hiánya jelenleg a családok kiválasztásának protokoll nélküliségében is megjelenik. Nincsen egységes szempontrendszer arra vonatkozóan, hogy a családok hogyan kerüljenek, illetve adott esetben ne kerüljenek be a programba. És nincsen arra sem forgatókönyv, hogy mi történjék egy olyan családdal, akinek nem felel meg ez az ellátási forma. Természetesen felvethetô az a kérdés is, hogy három év tapogatózása elegendô-e ahhoz, hogy komoly módszertana alakuljon ki egy ilyen rendszeren kívüli ellátási formának. Ugyanakkor a családoknak az addigi létbizonytalansághoz képest hiszen az átmeneti otthonokban való élet idôben limitált, a helyiségek egy része közös stb. egy teljesen önálló életet kell élniük, beleértve a gyerekek teljes ellátásától a háztartáson és a ház körüli teendôkön át egészen akár a háztáji gazdálkodásig. Egy olyan életszínvonalbeli ugráson esnek át, amelynek feldolgozására nincsen idejük, hiszen be kell illeszkedniük a települési közösségbe, szinte azonnal gazdálkodniuk kell stb. Mindemellett azonban sok esetben megmarad a családi diszfunkció. Mindezek feldolgozásához nem kapnak szakmai segítséget, erre jelenleg nincsen megfelelô szakmai kapacitás. Egy másik dilemma a települési önkormányzatokkal, továbbá a helyi szociális szolgáltatókkal való együttmûködés. Az eddigi befogadó falu gyakorlatban szóbeli együttmûködési megállapodások születtek a program szervezôi és a polgármesterek között. A polgármesterek természetesen tájékoztatják a képviselô-testületeket, olyan képviselô-testületi ülésre azonban, amelyen a programszervezô is jelen vannak, ritkán kerül sor. Az írásbeli megállapodás azért is szükséges lenne, mert a Szociális és a Gyermekvédelmi törvény által kínált feladatellátási szerzôdések megkötésével járó esetleges normatív állami támogatásoktól elesik a program. Visszatérve a szakemberek hiányára, dilemmaként fogalmazható meg az is, hogy a szakmai kapacitás nem pusztán szociális, mentálhigiénés szakemberek hiányát jelenti, hanem a mezôgazdasági szakemberekét is. Hiába éltek ugyanis a programba bekerült családok korábban faluban, hiába ismerôs számukra a kerti munka, ezt a rutinjukat a fôvárosban, városban töltött idô alatt elveszítették. A szakmai kapacitás hiánya abban is megmutatkozik, hogy a program immár harmadik éve még mindig Budapestrôl irányított és felügyelt, vezetô szakemberei nem a helyi szintrôl rekrutálódtak. A helyi szociális szakemberek csupán elhanyagolható számban tudtak eddig bekapcsolódni a munkába. 61

10 A FALU XXII. ÉVF. 4. SZ. A budapesti irányítottság felveti azt a problémát is, hogy a szociális szakemberek kevesebb idôt töltenek helyben (többségüknek a befogadó falu program mellett más feladatuk is van), így kevesebb idô jut a leköltözött családok szociális és mentális problémáinak orvoslására. Nem utolsósorban pedig szembehelyezkedik a költséghatékony mûködés elvárásával is. A befogadó falu expanziója fokozottabban veti fel ezeket a problémákat. Dilemmaként vethetô fel, hogy milyen családokat fogadjon be a befogadó falu. Ha a családok átmeneti otthonából kikerülô családokat fogadja kizárólag, akkor a családgondozás és minden egyéb szakmai munkának rá kellene épülnie a családok átmeneti otthonában zajló szakmódszertani tevékenységre. A befogadó faluba azonban már beköltözött néhány olyan család is, akik nagyon nehéz körülmények között albérletben laknak. Ezen családok befogadása ellen a program közvetlen munkatársai több érvet hoznak fel. Véleményük szerint egyrészt ezek a családok még meg tudják oldani a problémáikat önerôbôl ; másrészt több tízezer családnak kellene akkor lakhatást biztosítani, harmadrészt az albérletben élôk befogadásával nem tehermentesítik a családok átmeneti otthonait, s végül, az albérletben élôk igazán nem is hajléktalan családok. Az albérletben élô családok be nem fogadása, illetve esetleges kategorikus kizárása a program klienskörébôl több problémát vet fel. Azzal most nem érdemes foglalkozni, hogy kit is nevezünk hajléktalannak 10. Az albérletben élôk befogadásával is tehermentesítik az intézményrendszert, mert ezek a családok nem kerülnek be oda. Ezekben az esetekben tehát a program preventív célzatú lenne. Az önerôbôl való problémamegoldás támogatása a szubszidiaritás elvét figyelembe véve helyes ugyan, de a gyermek jogát is figyelembe kell venni. Nevezetesen azt, hogy a gyakori lakóhely-váltogatással a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlôdése veszélybe kerül. Dilemma, hogy az alprogramok kezdetben lépésrôl lépésre valósultak meg. Az új beköltözôket ez mind egyszerre érinti. Pl. azonnal kapnak lakhatást, valamint a háztáji gazdálkodáshoz szárnyasokat stb. Mindez olyan minôségi ugrást jelent korábbi átmeneti otthoni életvitelükhöz képest, amely túl nagy kihívás számukra, hiszen egy újabb függôség alakul ki azáltal, hogy minden készen az ölükbe pottyan. A tarnabodi Befogadó falu program jó példája a kormányzati, a civil szervezeti és a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati összefogásnak. Ennek keretében Tarnabodon egy olyan megoldás született, Erken pedig születôben van, amelynek talán nincsenek vesztesei, amelyben az állami ráfordítások részben szociális diagnózison alapulnak, ezért jobban célzottak, és talán hatékonyabbak. Mindemellett sajnálatos, hogy ez a program nem kapcsolódik az ágazati minisztérium többi programjaihoz, mint például a Biztos kezdet programhoz vagy a roma integrációs programokhoz. Ez a megállapítás visszafelé is érvényes: a roma integrációs programok nem veszik figyelembe a befogadó falu program eredményeit stb. 10 E témában több remek tanulmány született Gyôri Péter és mások tollából. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Magyarországon a lakhatás az esetek 9%-át meghaladóan saját tulajdonban valósul meg. Így maga az albérletben lakás különösen, ha a gyermekes családról van szó pejoratív értelmet is kaphat. 62

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 3. 0. M u n k a v á l t o z a t Összefoglalta: dr. Győri Péter A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

~~r:. szám ú előterjesztés

~~r:. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~r:. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

Vácegres Község Önkormányzata

Vácegres Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Vácegres Község Önkormányzata 2014 2019. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Hevesi kistérségben. Módszertani összefoglaló tanulmány, Tutor Alapítvány, TÁMOP 5.3.5-09/1-2010-0007 projekt MICROSOFT

Hevesi kistérségben. Módszertani összefoglaló tanulmány, Tutor Alapítvány, TÁMOP 5.3.5-09/1-2010-0007 projekt MICROSOFT TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0007 Tartozunk ennyivel! program a Hevesi kistérségben Módszertani összefoglaló tanulmány, Tutor Alapítvány, TÁMOP 5.3.5-09/1-2010-0007 projekt MICROSOFT 2012. november 24. Szerző:

Részletesebben

9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv. Tartalomjegyzék

9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv. Tartalomjegyzék 9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv Tartalomjegyzék I. Bevezető... 187 II. A stratégiaalkotás szemléleti felfogása... 188 III. A helyzetértékelés módszertani eszközei... 190

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Rudabánya Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség sorozata. Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA

A Szociális Szakmai Szövetség sorozata. Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA G Y O R S J E L E N T É S A S Z E G É N Y E D É S R Ő L A Szociális Szakmai Szövetség sorozata Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA Az esettanulmányokat írta: BASS LÁSZLÓ FARKAS ÉVA KOZMA

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

Dilemmák, lehetőségek

Dilemmák, lehetőségek Zombai Tamás Dilemmák, lehetőségek Szociális munka a családok átmeneti otthonaiban Családok átmeneti otthonaiban dolgozni szakmailag az egyik legnagyobb kihívás a szociális munkások számára. A feladat

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2012 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 2 114/3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Önmagát becsüli meg minden nemzet az által, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. (Sütő András) A tanulmány az időseket

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben