Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében"

Átírás

1 Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.0 változat (2012. feb. 2) KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK / MTA JUDAISZTIKAI KUTATÓKÖZPONT EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK GÖRÖG TANSZÉK LATIN TANSZÉK A kurzusleírásokban a bibliográfiai leírások az oktatók saját rendszerét követik.

2 2

3 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK 3

4 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, II. (tavaszi) félév BBN-FLI Krupp József Bevezetés az irodalomtudományba K 3 kr H, 10:00 11:30 D épület nagyelőadó Az előadás célja: Bevezetés az irodalomtudományos gondolkodásba; az irodalomelmélet fő kérdéseinek, fogalmainak és belátásainak megismerése. A huszadik századi irodalomelmélet fő irányzatainak bemutatása után az irodalomtudomány két fontos problémájával (narratológia, intertextualitás), végül a kortárs irodalomtudományra tekintve a filológiai fordulat következményeivel foglalkozunk. A hallgatók az előadásokhoz kapcsolódón rövid elméleti munkákat olvasnak el; a vizsgaidőszakra meghirdetett írásbeli vizsga ezek ismeretét és az előadáson elhangzottakat kéri számon. Az előadások várható tematikája: febr. 13. Bevezetés (a modern irodalomtudomány fogalma, kontextusai és előzményei) febr. 20. Az orosz formalizmus; Új Kritika febr. 27. Strukturalizmus; posztstrukturalizmus márc. 5. Hermeneutika márc. 12. Recepcióesztétika márc. 19. Dekonstrukció márc. 26. Marxista, feminista, posztkolonialista irodalomtudomány, újhistorizmus ápr. 16. A narratológia kérdései I. ápr. 23. A narratológia kérdései II. máj. 7. Az intertextualitás problémái máj. 14. Metafilológia Kötelező szakirodalom: Az előadásokon (az előrehaladásnak megfelelően) kijelölt elméleti tanulmányok. Ajánlott szakirodalom: JEFFERSON, Ann ROBEY, David (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Összehasonlító áttekintés. Bp. Osiris WELLEK, René WARREN, Austin: Az irodalom elmélete. Gondolat, Bp Megjegyzés: Az előadás az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák (közelkeleti szakirányok és újgörög), és a szlavisztika közös órája. Az előadásra legfeljebb 10 perc késéssel lehet érkezni, nem látogatásköteles. Szükség esetén BBN-FLI (2 kr) kódon is meghirdetjük. 4

5 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-OKE Többek (szervező: Déri Balázs) Ókori és keleti vallások 2. K 2 kr Cs, 8:00 9:30 Gólyavár, Pázmány terem (B) Az előadássorozat célja: Az előadássorozat az ókori és a keleti nyelvek és kultúrák alapszak közös alapozó tantárgya. Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az ókori Mediterráneum és az ókori és ókor utáni Kelet legelterjedtebb vallásainak alapvonásaival, ill. betekintést nyerjenek a vallási jelenségek tudományos vizsgálatának elméletébe és módszertanába, elsajátítsák és aktívan használni tudják a vallástudományi szakszókincs legfontosabb elemeit. Az egyes kultúrákhoz, nyelvekhez kötődő vallásokat fenomenológiai, hermeneutikai, történeti s összehasonlító megközelítésben tárgyaljuk. Tematika: a) A vallási jelenség aspektusai: a tan (mítosz, elmélet, hitvallás, írott szövegek); a rítus (idő, tér, gesztusok, hangok); az alany (valláslélektan és -szociológia; moralitás; misztika). b) A vallástudomány forrásai és azok kritikai használata: szöveges és tárgyi emlékek; egykori és élő párhuzamok. c) Vallásleírások: az ókori Közel-Kelet vallásai a klasszikus antikvitás vallásai a késő ókor vallási öröksége India vallásai; a buddhizmus irányzatai. Az előadások előadói és várható tematikája: febr. 16. és 23. Jeremiás Éva: iráni vallások márc. 1., 8, 22 Dezső Csaba: India vallásai márc. 29. az Egyiptológiai Tanszék előadója: az egyiptomi vallás ápr. 12. Vér Ádám: Mezopotámia vallásai ápr. 19. Déri Balázs: a görög és római vallás ápr. 26. és máj. 3. Komoróczy Szonja: a zsidó vallás máj. 10. és 17. Szombathy Zoltán: az iszlám Az előadásra legfeljebb 10 perc késéssel lehet érkezni, nem látogatásköteles. A számonkérés a vizsgaidőszakban megrendezett írásbeli vizsga, melyet a tantárgyfelelős állít össze az előadások tematikája (ill. az azokat összegző szakszójegyzék és az előadók által megfogalmazott kérdések), valamint a megadott kötelező szakirodalom, ill. forrásszövegek alapján. A dolgozatok vonatkozó szakaszait az előadók javítják és pontozzák egyeztetett szempontok szerint. Olvasandó forrásszövegek: Az előadók által az előadáson elemzett, ill. további kijelölt szövegrészletek. Továbbá a kereszténységhez újszövetségi részletek. (Ld. közvetlenül alább.) Elolvasandók a Kereszténység menüpont alatt: az evangéliumi részletek (végig) 5

6 az Apostolok cselekedetei: 1, 1 12 (mennybemenetel); 2 (a digitális könyvben tévesen 1), 1 13 (pünkösd); 9, 1 22 (pálfordulás), Szent Pál első levele a korinthusbeliekhez 13 (szeretethimnusz) a Zsidókhoz írt levél (az összes szemelvény) a Jelenések könyve (az összes szemelvény) Tankönyv: DÉRI Balázs (főszerk.): Ókori és keleti vallások. (Szöveggyűjtemény). Bp (Antiqua et orientalia), jelszó: ch0p1n Elolvasandók az alábbi menüpontok alatti részletek: Görög ókeresztény próza: Nagy Szent Baszileiosz: Homília arról, hogy Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1), Nüsszai Szent Gergely: Arról, hogy az ember rendelkezik a beszédhez szükséges szervekkel (Az ember teremtéséről 9). Órigenész: Krisztusról (A princípiumokról I, 2) Bizánci görög próza: Ióannész Damaszkénosz: Az ortodox hitről III, 5 6. Latin ókeresztény próza: Szent Ágoston: A Szentháromságról, Augustinus, Confessiones V, Augustinus, Confessiones VIII, Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszéde SZEPESSY Tibor (főszerk.): Ókori és keleti irodalmak. (Digitális szöveggyűjtemény). Budapest (Antiqua et orientalia). honlap: jelszó: b33th0v3n Kötelező szakirodalom: ELIADE, Mircea: A szent és a profán. (Ford. BERÉNYI G.). Európa, Bp. (új kiadás) III. fejezet ( ) (esetleg: Ajánlott szakirodalom a vallásleírásokhoz: BOYCE, Mary: A History of Zoroastrianism 1. Brill, Leiden ASMUSSEN, Jes P.: Manichaean Literature: Representative Texts. Chiefly from Middle Persia and Parthian Writings: Representative Texts. Chiefly from Middle Persia and Parthian Writings. Academic Resources Corporation, BROCKINGTON, J. L.: A szent fonál. A hinduizmus folytonossága és változatossága. General Press, Budapest DUNDAS, Paul: The Jains. Routledge, London McLEOD, W. H.: Sikhism. Penguin, London WILLIAMS, Paul: Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition. Routledge, London CONZE, Edward: A buddhizmus rövid története. Bp BOTTÉRO, Jean: La plus vieille religion: En Mésopotamie. Éditions Gallimard, Paris 1998; angol fordításban: Religion in Ancient Mesopotamia. The University of Chicago Press Chicago, London KÁKOSY L.: Ré fiai. Gondolat, Bp (és későbbi kiadásai) COHN-SHERBOK, Dan & Lavinia: A judaizmus rövid története. Bp GOLDZIHER Ignác: Az iszlám. Bp Az iszlám kultúrája 1 2. Bp WATT, William M.: Az iszlám rövid története. Bp Továbbá az előadók által az adott órán javasoltak. 6

7 Megjegyzés: Az előadások témáiban és sorrendjében kis változtatások lehetségesek a meghirdetéskor előre még nem látható körülmények miatt. Szükség esetén BBN-OKE-122 (Ókori és keleti vallások 2., 2 kr) kódon is meghirdetjük. 7

8 ELTE BTK, ÓTI, 2011/12, II. (tavaszi félév) BBN-OKE11-113, BMA-SZEMD-105 Zólyomi Gábor szervezésében G Cs, F 234 Ókori és keleti nyelvek és írások A előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az összehasonlító és történeti nyelvészet alapfogalmaival, a nyelvi sokféleség kialakulásának okaival; áttekintést kapjanak az ókori és keleti nyelvek lejegyzésére használt írásrendszerekről, ismereteket szerezzenek az egyes nyelvek és nyelvcsaládok legfontosabb grammatikai sajátosságairól, a nyelvek használatának időbeli és térbeli elterjedéséről. Írásbeli vizsga, feleletválasztós teszt az előadásokon elhangzottak és az Ókori és keleti nyelvek és írások c. digitális tankönyv alapján. Tematika: február 16: Írástörténet (Kalla Gábor) február 23: A nyelvi sokféleség kialakulásáról (Zólyomi Gábor) március 1: Az összehasonlító történeti nyelvészet módszere és fogalmai (Ittzés Máté) március 8: Az afro-ázsiai phylum; az egyiptomi nyelv és írás (Irsay-Nagy Balázs) március 22: A sémi nyelvcsalád (Irsay-Nagy Balázs) március 29: A sumer és akkád nyelv és írás (Zólyomi Gábor) április 12: Az észak-nyugati sémi nyelvek és írások (Koltai Kornélia) április 19: Az arab nyelv és írás (Ormos István) április 26 Az indoeurópai nyelvcsalád (Ittzés Máté) május 3: Ittzés Máté, A görög nyelv és írás május 10 Az ókori Itália nyelvei és írása (Adamik Béla) május 18 Az iráni nyelvek és írások (Jeremiás Éva) Kötelező szakirodalom: Zólyomi Gábor, szerk. Ókori és keleti nyelvek és írások (https://christal.elte.hu/okorkelet/okori.es.keleti.nyelvek.es.irasok/index.asp.html). 8

9 ELTE BTK, ÓTI, 2010/11, II. (tavaszi) félév BBN-OKO-201, BBV-100.8, BMVD Zólyomi Gábor szervezésében K Cs, Gólyavár B terem Nemi szerepek az ókorban (Kapcsolatok az ókori Mediterráneumban) A előadás célja: Írásbeli vizsga, feleletválasztós teszt az előadásokon elhangzottak alapján. Tematika: február 16: (Wessely Anna) február 23: Házasság és népesedés az ókori Közel-Keleten (Marossy Attila) március 1: Női szerepek a görög és a római világban (Németh György) március 8: A nemi szerepek Mezopotámiában (Kalla Gábor) március 22: Nemi szerepek és irodalmi műfajok (Ferenczi Attila) március 29: Nők férfi szerepben (Bolonyai Gábor) április 12: Istennők, feleségek, örömlányok: nők a klasszikus indiai kultúrában (Dezső Csaba április 19: A nő mint metafora és mint valóság az ókeresztény irodalomban. (Kendeffy Gábor) április 26: A sötétség házának gyermekei - és az asszonyok, kik gondot viselnek rájuk (Esztári Réka) május 3: Nemek és allegória a hellénisztikus zsidó irodalomban (Buzási Gábor) május 10: A nemi szerepek régészete (Siklósi Zsuzsanna) május 18: Egyiptom és a nők (Hasznos Andrea) 9

10 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK 10

11 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-102 Niederreiter Zoltán Bevezetés az akkád nyelvbe 2. G K,10:30-12:00 P,10: F 233 A szeminárium célja az akkád nyelv elsajátítása a választott szakirodalom feldolgozásával. Továbbá 110 óbabilóni ékjel megtanulása. Ezen felül, rövidebb ékírásos szövegek olvasása, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az első szemeszterben megtanult 110 újasszír ékjel ismerete. A szemináriumok során a hallgatóknak számot kell adniuk az Alapvizsgában szereplő irodalmi és történelmi témájú szakirodalom egyes tételeinek ismeretéről. a hallgatónak minden óra elején a korábban megtanult leckékben szereplő nyelvtani paradigmákra és glosszáriumra vonatkozó (10-15 perces) zárthelyi dolgozatot kell írnia, tovább a 110 újasszír és óbabilóni ékjelet kell ismernie. A dolgozatok együttes átlaga jelenti a félév végi jegyet. Olvasandó szövegek: a tankönyvben szereplő óbabiloni szövegek kópiái, valamint újasszír feliratok. Kötelező szakirodalom 1: Huehnergard, John (1996): A Grammar of Akkadian. (Harward Semitic Studies, 45) Atlanta, Georgia: Scholars Press. Bermant, Chaim Michael Weitzman (1986): Egy ismeretlen ókori civilizáció: Ebla. Budapest: Gondolat, Kötelező szakirodalom 2 (irodalmi és történeti források): Black, Jeremy Graham Cunningham Eleanor Robson Gábor Zólyomi, The Literature of Ancient Sumer. Oxford New York: Oxford University Press, xixlxiii. Dalley, Stephanie (2000), Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Other. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press. Harmatta, János (szerk.) (2005), Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest: Osiris Kiadó [= ÓKTCh], a III. rész szövegei. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett). 11

12 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-203 BBN-ASZ-208 Dezső Tamás hab. egy. docens K Sz, F 234 Akkád nyelv 3: Újasszír királyfeliratok: Aššur-ah-iddina Akkád nyelv 8: Újasszír királyfeliratok: Aššur-ah-iddina A szeminárium célja: bevezetés az újasszír kori királyfeliratok típusaiba, nyelvi, epigráfiai, és filológiai problémáiba. A korszak szövegeivel, történelmével foglalkozó szakirodalom megismerése. a szövegolvasás órák rendszeres látogatása. A hallgató az órai munkája, a szemeszter témájához kapcsolódó kiselőadása, és a félév utolsó óráján írt zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. A zárthelyi dolgozat a félév során olvasott egyik királyfelirat részletének átírása, nyelvtani elemzése és fordítása. Hallgatók kiselőadásának témái: 1. Assur-ah-iddina trónöröklése 2. Assur-ah-iddina egyiptomi hadjárata 3. Assur-ah-iddina és a nyugati határ: Fönicia, Ciprus, Kilikia 4. Assur-ah-iddina és a keleti határok: Média és a szkíták 5. Assur-ah-iddina és Babilón 6. Assur-ah-iddina istenlevele 7. Assur-ah-iddina örökösödési szerződése Olvasandó szövegek: Ninive Thompson, R.C., The Prisms of Esarhaddon and Ashurbanipal, Found at Nineveh, , London, 1931, British Museum, Pls Bevezetés: Borger, R., Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien, (Archiv für Orientforschung, Beiheft 9), Graz, 1956 Irodalom: Albenda, P., Observations on Egyptian and Assyrian Reliefs, Bulletin of the Egyptological Seminar 4 (1982), 5-23 Astour, M., Esarhaddon s Expedition to Adumātu, Hazû and Bāzu, lecture at Assyrien im Wandel der Zeiten. XXXIX e Rencontre Assyriologique Internationale, Heidelberg Juli 1992 Barnett, R.D. Falkner, M., The Sculptures of Assur-nasir-apli II ( B.C.), Tiglath-pileser III ( B.C.), Esarhaddon ( B.C.) from the Central and South-West Palaces at Nimrud, London: 1962 Cole, S.W. Machinist, P., Letters from Priests to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal, (State Archives of Assyria, XIII), Helsinki, Dalley, S., Yabâ, Atalyā and the Foreign Policy of Late Assyrian Kings, SAAB 12 12

13 (1998), Ishida, T., The Succession Narrative and Esarhaddon s Apology: A Comparison, in: Cogan, M. Eph al, I., Ah, Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, (Scripta Hierosolymitana 33), Jerusalem, 1991, The Magnes Press The Hebrew University, Kwasman, Th. Parpola, S., Legal Transactions of the Royal Court of Nineveh, Part I: Tiglath-Pileser III through Esarhaddon, (State Archives of Assyria, VI), Helsinki, Lanfranchi, G.B., Esarhaddon, Assyria and Media, SAAB 12 (1998), Lamprichs, R., Die Westexpansion des neuassyrischen Reiches, (AOAT, 239), Kevelaer und Neukirchen-Vluyn, 1995 Leichty, E., Esarhaddon s Letter to the Gods, in: Cogan, M. Eph al, I., Ah, Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, (Scripta Hierosolymitana 33), Jerusalem, 1991, The Magnes Press The Hebrew University, Lipinski, E., The Cypriote Vassals of Esarhaddon, in: Cogan, M. Eph al, I., Ah, Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, (Scripta Hierosolymitana 33), Jerusalem, 1991, The Magnes Press The Hebrew University, Luukko, M. Van Buylaere, G., The Political Correspondence of Esarhaddon, (State Archives of Assyria, XVI), Helsinki, 2002 Mayer, W., Der Weg auf den Thron Assurs. Sukzession und Usurpation im assyrischen Königshaus, in: Dietrich, M. Kottsieper, I., Hrsg., Fetschrift für Oswald Loretz zur Vollendung seines 70. Lebensjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen, (AOAT, 250), Münster, 1998, Ugarit- Verlag, Miglus, P.A., Die Stelen des Königs Asarhaddon von Assyrien: Siegesdenkmäler oder ein politisches Vermächtnis?, BaM 31 (2000) Oded, B., The Relations between the City-States of Phoenicia and Assyria in the Reigns of Esarhaddon and Ashurbanipal, in: Oded, B., et al., eds., Studies in the History of the Jewish People and the Land of Israel III, Onasch, H.-U., Die assyrischen Eroberungen Ägyptens, vols. I-II, (Ägypten und Altes Testament, 27/1), Wiesbaden, 1994, Harrassowitz Parpola, The Murderer of Sennacherib, in: Alster, B., ed. Death in Mesopotamia, (XXXVI RAI, Mesopotamia 8), Copenhagen, 1980, 177 skk. Porter, B.N., Images, Power and Politics: Figurative Aspects of Esarhaddon s Babylonian Policy, Philadelphia, 1993 Porter, B.N., Assyrian Propaganda for the West: Esarhaddon s Stelae for Til Barsip and Sam al, in: Bunnens, G., ed., Essays on Syria in the Iron Age, (Ancient Near Eastern Studies, Supplement 7), Louvain, 2000, Peeters Press, Porter, B.N., The Importance of Place. Esarhaddon s Stelae at Til Barsip and Sam al, in: Abusch, T., et al., eds., Historiography in the Cuneiform World, (Proceedings of the XLV e Rencontre Assyriologique Internationale), Bethesda, 2001, Reynolds, F., The Babylonian Correspondence of Esarhaddon and Letters to Assurbanipal and Sin-šarru-iškun from Northern and Central Babylonia, (State Archives of Assyria, XVIII), Helsinki, 2003 Weippert, M., Assyrische Prophetien der Zeit Asarhaddons und Assurbanipals, in: F.M. Fales, ed., Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons in Literary, 13

14 Ideological and Historical Analysis, (Orientis Antiqui Collectio XVII), Roma: 1981, Istituto per L Oriente, Zawadzki, S., Oriental and Greek Tradition about the Death of Sennacherib, SAAB 4 (1990),

15 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-204 Niederreiter Zoltán Akkád nyelv 4: Akkád irodalmi szövegek G K,14:00-15:30 F 233 A másodéves hallgatók számára tartott szeminárium célja az ékírásos szövegek olvasása, nyelvtani elemzése és értelmezése, továbbá az órára történő preparálásukhoz szükséges szakirodalom feldolgozásának, a jegyzetapparátus elkészítésének megismerése. a hallgatónak minden órára az olvasandó szöveg átírását és fordítását nyomtatott formában (előre) el kell készítenie, továbbá az órán olvasott források egyikéhez kapcsolódó (4-5 oldal terjedelmű) házi dolgozatot kell írnia, amit a szemeszter utolsó előtti óráján nyújt be. A választott téma, felvetett kérdés lehet irodalmi, történeti és művészeti jellegű, melynek kidolgozását, előkészítését az órán tartott konzultációk segítségével készítheti el (forrásfeldolgozás, szakirodalom, szerkesztés, stb). A jegyszerzés legfőbb feltétele, hogy a hallgató az adott órára kijelölt forrást a kópia alapján el tudja olvasni (a forrás fordításához és értelmezéséhez persze a saját jegyzetei a rendelkezésére állnak). Kötelező szakirodalom: Bottéro, Jean (1995): Akkadian Literature: An Overview. In: Jack M. Sasson, szerk., Civilizations of the Ancient Near East. Vol. IV. New York: Charles Scribner's Sons, Röllig, W. ( ): Literatur. Reallexikon der Assyriologie 7, Jacobsen, Thorkild (1976): The Treasures of Darkness. A History of Mesopotamian Religion. New Haven London: Yale University Press. Ajánlott szakirodalom: Bottéro, Jean (2001): Religion in Ancient Mesopotamia. (Translated by Teresa Lavender Fagan: La plus vieille religion: En Mésopotamie.) Chicago London: The University of Chicago Press. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 15

16 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-252 Niederreiter Zoltán G Sz,14:30-16:00 F 233 Az ókori Közel-Kelet régészete 2: Kisművészetek és kistárgyak szerepe Az előadás célja az ókori közel-keleti, elsődlegesen mezopotámiai tárgyi és képi források bemutatása, tanulmányozása. Az előadások során a hallgatók megismerhetik egyrészt a főbb korszakok és területek anyagi kultúrájának művészeti és technológiai jellegzetességeit, másrészt a főbb kutatási módszereket és problémákat (összehasonlító elemzések, írott-képi-tárgyi források együttes vizsgálata, ókori és újkori termékek azonosításának lehetőségei stb.) Az előadások emellett az asszíriológiai kutatások kezdeti korszakát ( Úttörők kora ) és az első ókori mezopotámiai gyűjtemények létrejöttét tárgyalják. a hallgatónak könyvtári kutatómunka során kell két kijelölt kistárgy, és a rajtuk szereplő ábrázolás szakszerű tárgyleírását és ikonográfiai elemzését elkészítenie a félév során (ábra, kutatástörténet, technológia, ikonográfiai párhuzamok, szakirodalom stb), továbbá az utolsó órán, egy zárthelyi dolgozat során, az előadásokon tárgyalt témákra vonatkozóan kell egy tesztet kitöltenie (forrásfelismerés, művészeti korszakok azonosítása, technológia fogalmak, kutatástörténet, stb). Tematika: a főbb művészeti korszakok ismertetése, egy-egy időszak vizsgálatakor a fontosabb művészeti újítások, ábrázolt témák és alkalmazott technológiák, választott nyersanyagok ismertetésével (a főbb forráscsoportok: pecséthenger, pecsételő, bronztárgyak, elefánt-csontfaragványok, amulettek), továbbá e tárgytípusok legfontosabb leletei, leletegyüttesük vizsgálatával. Kötelező szakirodalom: Barnett, Richard D. (1982): Ancient Ivories in the Middle East. (Qedem. Monographs of the Institute of Archaeology, 14) Jerusalem: The Institute of Archaeology. Collon, Dominique (1988), First Impressions. Cylinder Seals in the Ancient Near East. Chicago: University of Chicago Press. Larsen, Mogens Trolle (1996), The Conquest of Assyria. Excavations in an Antique Land London New York: Routledge. Lloyd, Seton (1984), The Archaeology of Mesopotamia. From the Old Stone Age to the Persian Conquest. Revised Edition (The World of Archaeology). London: Thames and Hudson. Szilágyi János György (2005): Legbölcsebb az idő. In: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok. Budapest: Osiris. Szilágyi János György (2006): A görög képzőművészet 'orientalizáló' kora. In: Németh György Ritoók Zsigmond Sarkady János Szilágyi János György, szerk., Görög művelődéstörténet. Budapest: Osiris, Ajánlott szakirodalom: Braun-Holzinger, Eva Andrea (1984): Figürliche Bronzen aus Mesopotamien. 16

17 (Prähistorische Bronzefunde, I, 4) München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Lloyd, Seton (1980), Foundations in the Dust. The Story of Mesopotamian Exploration. Revised and Enlarged Edition. London: Thames and Hudson. Markoe, Glenn (1985): Phoenician Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the Mediterranean. (University of California Publications Classical Studies, 26) Berkeley Los Angeles London: University of California Press. Moorey, P.R.S. (1999): Ancient Mesopotamian Materials and Industries. The Archaeological Evidence. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns. Muscarella, Oscar White (2000): The Lie Became Great. The Forgery of Ancient Near Eastern Cultures. (Studies in the Art and Archaeology of Antiquity, 1) Groningen: Styx. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak annak a hallgatónak ajánlott, aki az előadásokon megjelenik, és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudja végezni. 17

18 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ Niederreiter Zoltán Az ókori Közel-Kelet története 2. G Sz,11:00-12:30 F 233 Az elsőéves hallgatók számára tartott szeminárium célja az ókori Elő-Ázsia, döntően Mezopotámia történetének megismerése 12 választott téma alapján. a hallgatónak minden órára egy megadott tanulmányt és forrást kell elolvasnia, továbbá minden hallgatónak egy adott témából kell a félév során felkészűlnie, és a témájáról egy kijelölt órán beszámólnia (a beszámolóhoz mindenkinek egy handout-ot kell készítenie a többi hallgató számára). A hallgatónak az általa előadott témát (10-12 oldal terjedelmű) szemináriumi dolgozat formájában kell elkészítenie, és az utolsó előtti órán leadnia. A dolgozatok kidolgozását, előkészítését az órán tartott konzultációk segítségével készítheti el (forrásfeldolgozás, szakirodalom, szerkesztés, stb). A szemináriumon szerzett jegyet tehát az órai munka, az előadás, a handout és a szemináriumi dolgozat együttes eredménye határozza meg. Kötelező szakirodalom: Az alapvizsgára megadott történeti témájú források és szakirodalom, továbbá az egyes témákhoz a szemeszter első óráján megadott irodalom. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 18

19 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév Kalla Gábor Esszéírás (asszíriológia szakos hallgatóknak) G F A szeminárium célja, hogy a hallgatókat megismertesse az asszíriológia alapvető szakirodalmát, jellistáit, szótárait, kézikönyveit, sorozatait, folyóiratait, múzeumi gyűjteményeit, bevezessen az alapvető műfajokba, valamint felkészítsen a tudományos dolgozatok elkészítésére. a hallgatónak minden órára a kiadott írásbeli feladatokat el kell készítenie. A jegyszerzés az órai teljesítmények alapján történik. Kötelező szakirodalom: U. Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp Borger, ABL; Borger, HKL; RlA; AHw; CAD Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (legfeljebb 3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 19

20 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-XXX Kalla Gábor Akkád nyelv X: Óbabilóni királyfeliratok G F A szeminárium célja, hogy a hallgatókat bevezesse az óbabilóni királyfeliratok világába, elsajátítsák az ilyen típusú szövegek nyelvtanát és kifejezéseit, valamint az eredeti források olvasásán keresztül megismerjék a mezopotámiai királyi hatalom ideológiáját. a hallgatónak minden órára az olvasandó szöveg átírását és nyelvtani értelmezését nyomtatott formában (előre) el kell készítenie. A jegyszerzés az órai teljesítmények alapján történik. Olvasandó szövegek: Codex Hammurapi: prológus és epilógus Daduša sztéléje (Baghdader Mitteilungen 34 (2003) ) Kötelező szakirodalom: D. Charpin D. O. Edzard M. Stol, Mesopotamien. Die altbabylonische Zeit (OBO 160/4). Fribourg Götttingen 2004 D. Charpin, Writing, Law and Kingship in Old Babylonian Mesopotamia. Chicago 2010 M. T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor (Writings from the Ancient World Series 6). Atlanta, Ga.: 1995 A. Cavigneaux B. Khalil, Dadushas Siegesstele IM aus Eshnunna. Die Inschrift. Baghdader Mitteilungen 34 (2003), D. Frayne, Old Babylonian Period ( BC) (RIME 4) Toronto 1990 Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (legfeljebb 3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 20

21 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-XXX Kalla Gábor K B épület 217 K, Ház, háztartás és család Mezopotámiában. Írásos és régészeti források. Az előadássorozat célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a mezopotámiai mindennapi élet legfontosabb szinterét, a lakóházat, a benne folyó tevékenységeket, a családi élet jogi kereteit, valamint a háztartások jellegét és azok kutatásának módszertanát Az előadások írásos és régészeti források alapján a következő témákkal foglalkozik: 1. A ház, háztartás és a család viszonya. A források jellege. Elméleti megközelítések 2. Család (nagysága és típusai) 3. Az átmenet rítusai a csalási életben: házasság, válás, születés, halál 4. A mezopotámai lakónegyedek (népességszámítások). 5. A mezopotámiai lakóház típusai és belső szerkezete. (A térelemzés módszertana) 6. A házépítés folyamata (építőanyagok). A házak értéke (örökség, eladás, bérlet). 7. A házak berendezése és a háztartási eszközök (a rekonstrukció lehetőségei) 8. A háztartások típusai és működése (háztartásrégészet) 9. Létfenntartás és presztízs (mindennapi étkezés és ünnepi lakoma) 10. A háztartás szimbolikus elemei (családi istenek, ősök tisztelete) Félév végi szóbeli vizsga Ajánlott szakirodalom: D. R. Bender, A refinement of the concept of the household. American Anthropologist 69 (1967), I. J. Gelb, Household and Family in Early Mesopotamia. In: E. Lipiński (Ed.), State and Temple Economy in the Ancient Near East (Orientalia Lovaniensia Analecta 5), Leuven 1979, 1-97 P. Brusasco, Family Archives and the Social Use of Space in Old Babylonian Houses at Ur. Mesopotamia (2000) G. Herrmann, (Ed.), The Furniture of Western Asia. Ancient and Traditional. Mainz 1996 P. A. Miglus, Städtische Wohnarchitektur in Babylonien und Assyrien. (BagForsch 22) Mainz 1999 M.T.Roth, Age at Marriage and the Household: A Study of Neo-Babylonian and Neo- Assyrian Forms. Comparative Studies in Society and History 29 (1987), R.Westbrook, Old Babylonian Marriage Law (AfO Beih. 23) Horn 1988 C. Wilcke, Familiengründung im alten Babylonien. In: Müller, E.W. (Hrsg.), Geschlechtsreife unf Legitimation zur Zeugung. Freiburg-München 1985, Megjegyzés: 21

22 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BMA-HEBD-203 Dezső Tamás hab. egy. docens Elő-Ázsia régészete: Izrael régészete K F A szeminárium célja: bevezetés Izrael ókori régészeti emlékeinek kutatásába: bronzkori, vaskori (I. Templom kora), hellénisztikus és római kori (II. Templom kora) régészetének tárgyi és építészeti emlékeinek ismeretébe. a vetített képes előadások rendszeres látogatása, a lelőhelyek történetének, rétegtanának, kronológiájának, történetének megismerése. A hallgató írásbeli vizsgán számol be megszerzett ismereteiről. Szakirodalom: Stern, E., ed., The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land I IV, Jerusalem, 1993 Lelőhelyek listája: Bronzkor vaskor (első Templom kora): 1. Bevezetés, Jerikó 2. Megiddó, Hácór 3. Gezer 4. Dán, Ibleám, Bét-Semes, Jarmuth 5. Arad, Asqalón, Ekrón 6. Lákis 7. Jeruzsálem Hellénisztikus római kor (második Templom kora) 8. Bét-Seán 9. Caesarea, Qumrán 10. Maszada 11. Jeruzsálem Keresztes kor 12. Jeruzsálem, Bethlehem 22

A II. szigorlat követelményei

A II. szigorlat követelményei Hebraisztika mesterképzés (MA) A II. szigorlat követelményei Bibliai és judaisztikai szakirány I. KORAI RABBINIKUS IRODALOM (MINDKÉT SZAKIRÁNY SZÁMÁRA) Misna: 6-8 fejezet Talmud: 2 lap (= 4 oldal) Midrás:

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10.

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10. A zsidóság nyelvei Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/orzse/ http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2008/09-es tanév II. (tavaszi) félévében 2.2 változat 2009. 01. 30 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...4

Részletesebben

Bevezetés a Bibliai régészetbe

Bevezetés a Bibliai régészetbe Bevezetés a Bibliai régészetbe A régészet fogalma (archeológia = görög archeo + logosz) A Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározása szerint: A régi korok anyagi kultúrájával, illetve annak tárgyi emlékeivel

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév I. (őszi) félévében KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI

Részletesebben

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER BEVEZETÉS A VALLÁSTUDOMÁNYBA A tárgy kreditpontja: Heti óraszám: Szervezeti egység: Oktató: 3 (három) 2 (kettő)

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 20010/11-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat 2010. 08. 20 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Általános előadások magyarul Könyvtár és informatikai alapismeretek Filozófiatörténet Bevezetés a társadalomismeretbe Bevezetés az irodalomtudományba Bevezetés

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 2014. szeptember 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.hu/courses/2014-semi Jelszó! Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu http://birot.web.elte.hu/,

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK:

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2009/10-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...2 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber BMA-HEBD-111, P/TÖ/HB-1, BBV-101.51, BMVD-101.78 Biró Tamás 2015. március 10.: Morfológia, kísérletes nyelvészet Egy kutatási projekt (és

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2009/10-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.4 változat 2010. 02. 06 Képzési ági és alapszakos órák...

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények tavasz. Környezeti jog

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények tavasz. Környezeti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szabadon választható tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2016. tavasz Környezeti jog 2. Tantárgy kód Szemeszter

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA. IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő tárgy:16 db)

TANEGYSÉGLISTA. IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő tárgy:16 db) A doktori iskola/doktori oktatási program megnevezése: ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola / Germanisztikai irodalomtudomány doktori oktatási program A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja:

Részletesebben

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA ARAB, HEBRAISZTIKA, KÍNAI szakirányok NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014.

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA ARAB, HEBRAISZTIKA, KÍNAI szakirányok NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. KELET NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLSTÁJA ARAB, HEBRASZTKA, KÍNA szakirányok NAPPAL TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2010/11-es tanév II. (tavaszi) félévében 2.1 változat 2011. 02. 08 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...2

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1.

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1. SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék Nők az irodalomban 1. A tantárgy típusa

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév I. (őszi) félévében 2011. szeptember 10. KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dezső Csaba. egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék)

Szakmai önéletrajz Dezső Csaba. egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék) 1 Szakmai önéletrajz Dezső Csaba Születési dátum: 1973. június 19. Tudományos fokozat: Jelenlegi beosztás: Kutatási terület: PhD (DPhil, Oxon.) egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói

Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói Czabán Katalin* NYELVTANÍTÁS ÉS KULTÚRAKÖZVETÍTÉS Magyarnyelv-oktatás arab anyanyelvûeknek** Az arab világ egyetlen magyar nyelvi lektorátusa 2000 óta mûködik a kairói Ain Shams Egyetem Al-Alsun (Idegen

Részletesebben

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa Szakmai életrajz Nevem Pecsuk Ottó. Születtem 1974. december 19-én, Budapesten. Lakcímem: 1119 Budapest, Allende Park 9. Tel: 06 70294 76 35 Email: opecsuk@yahoo.com Iskoláim: 1989-1993 Károlyi Mihály

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái 13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Kulturális

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk.

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk. 06/7.. FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Bevezetés az Újszövetségbe imaalkalom szeminárium szeminárium 8.00 9.0 Vígh Richárd 8. 9.0.00.0 7.0 9.00 9. 0. szeminárium

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

Szerves kémia. 2016/2017 tanév

Szerves kémia. 2016/2017 tanév Szerves kémia 2016/2017 tanév Oktatási Tájékoztató 2016/2017 tanév Intézetről (történet, munkatársak) Főkollégium, gyakorlati előkészítők, gyakorlatok, szemináriumok tematikája Speciálkollégiumok Követelményrendszer

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Tantárgy neve: Általános bölcsészstúdium: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Kredit: 2. Óratípus: Előadás X Szeminárium

Tantárgy neve: Általános bölcsészstúdium: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Kredit: 2. Óratípus: Előadás X Szeminárium Tantárgy neve: Általános bölcsészstúdium: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Félév:. Óratípus: Előadás X Szeminárium Gyakorlat Értékelés: Kollokvium X Gyakorlati jegy A tantárgy

Részletesebben

Fordító és tolmács mesterképzési szak Jogi ismeretek PPKE BTK, 2014-2015-ös tanév

Fordító és tolmács mesterképzési szak Jogi ismeretek PPKE BTK, 2014-2015-ös tanév Fordító és tolmács mesterképzési szak Jogi ismeretek PPKE BTK, 2014-2015-ös tanév Ződi Zsolt I. Az egyes órák tematikája 1. Bevezetés, ismerkedés, követelmények ismertetése (09.16.) a) Ismerkedés b) követelmények

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben