Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében"

Átírás

1 Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.0 változat (2012. feb. 2) KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK / MTA JUDAISZTIKAI KUTATÓKÖZPONT EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK GÖRÖG TANSZÉK LATIN TANSZÉK A kurzusleírásokban a bibliográfiai leírások az oktatók saját rendszerét követik.

2 2

3 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK 3

4 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, II. (tavaszi) félév BBN-FLI Krupp József Bevezetés az irodalomtudományba K 3 kr H, 10:00 11:30 D épület nagyelőadó Az előadás célja: Bevezetés az irodalomtudományos gondolkodásba; az irodalomelmélet fő kérdéseinek, fogalmainak és belátásainak megismerése. A huszadik századi irodalomelmélet fő irányzatainak bemutatása után az irodalomtudomány két fontos problémájával (narratológia, intertextualitás), végül a kortárs irodalomtudományra tekintve a filológiai fordulat következményeivel foglalkozunk. A hallgatók az előadásokhoz kapcsolódón rövid elméleti munkákat olvasnak el; a vizsgaidőszakra meghirdetett írásbeli vizsga ezek ismeretét és az előadáson elhangzottakat kéri számon. Az előadások várható tematikája: febr. 13. Bevezetés (a modern irodalomtudomány fogalma, kontextusai és előzményei) febr. 20. Az orosz formalizmus; Új Kritika febr. 27. Strukturalizmus; posztstrukturalizmus márc. 5. Hermeneutika márc. 12. Recepcióesztétika márc. 19. Dekonstrukció márc. 26. Marxista, feminista, posztkolonialista irodalomtudomány, újhistorizmus ápr. 16. A narratológia kérdései I. ápr. 23. A narratológia kérdései II. máj. 7. Az intertextualitás problémái máj. 14. Metafilológia Kötelező szakirodalom: Az előadásokon (az előrehaladásnak megfelelően) kijelölt elméleti tanulmányok. Ajánlott szakirodalom: JEFFERSON, Ann ROBEY, David (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Összehasonlító áttekintés. Bp. Osiris WELLEK, René WARREN, Austin: Az irodalom elmélete. Gondolat, Bp Megjegyzés: Az előadás az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák (közelkeleti szakirányok és újgörög), és a szlavisztika közös órája. Az előadásra legfeljebb 10 perc késéssel lehet érkezni, nem látogatásköteles. Szükség esetén BBN-FLI (2 kr) kódon is meghirdetjük. 4

5 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-OKE Többek (szervező: Déri Balázs) Ókori és keleti vallások 2. K 2 kr Cs, 8:00 9:30 Gólyavár, Pázmány terem (B) Az előadássorozat célja: Az előadássorozat az ókori és a keleti nyelvek és kultúrák alapszak közös alapozó tantárgya. Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az ókori Mediterráneum és az ókori és ókor utáni Kelet legelterjedtebb vallásainak alapvonásaival, ill. betekintést nyerjenek a vallási jelenségek tudományos vizsgálatának elméletébe és módszertanába, elsajátítsák és aktívan használni tudják a vallástudományi szakszókincs legfontosabb elemeit. Az egyes kultúrákhoz, nyelvekhez kötődő vallásokat fenomenológiai, hermeneutikai, történeti s összehasonlító megközelítésben tárgyaljuk. Tematika: a) A vallási jelenség aspektusai: a tan (mítosz, elmélet, hitvallás, írott szövegek); a rítus (idő, tér, gesztusok, hangok); az alany (valláslélektan és -szociológia; moralitás; misztika). b) A vallástudomány forrásai és azok kritikai használata: szöveges és tárgyi emlékek; egykori és élő párhuzamok. c) Vallásleírások: az ókori Közel-Kelet vallásai a klasszikus antikvitás vallásai a késő ókor vallási öröksége India vallásai; a buddhizmus irányzatai. Az előadások előadói és várható tematikája: febr. 16. és 23. Jeremiás Éva: iráni vallások márc. 1., 8, 22 Dezső Csaba: India vallásai márc. 29. az Egyiptológiai Tanszék előadója: az egyiptomi vallás ápr. 12. Vér Ádám: Mezopotámia vallásai ápr. 19. Déri Balázs: a görög és római vallás ápr. 26. és máj. 3. Komoróczy Szonja: a zsidó vallás máj. 10. és 17. Szombathy Zoltán: az iszlám Az előadásra legfeljebb 10 perc késéssel lehet érkezni, nem látogatásköteles. A számonkérés a vizsgaidőszakban megrendezett írásbeli vizsga, melyet a tantárgyfelelős állít össze az előadások tematikája (ill. az azokat összegző szakszójegyzék és az előadók által megfogalmazott kérdések), valamint a megadott kötelező szakirodalom, ill. forrásszövegek alapján. A dolgozatok vonatkozó szakaszait az előadók javítják és pontozzák egyeztetett szempontok szerint. Olvasandó forrásszövegek: Az előadók által az előadáson elemzett, ill. további kijelölt szövegrészletek. Továbbá a kereszténységhez újszövetségi részletek. (Ld. közvetlenül alább.) Elolvasandók a Kereszténység menüpont alatt: az evangéliumi részletek (végig) 5

6 az Apostolok cselekedetei: 1, 1 12 (mennybemenetel); 2 (a digitális könyvben tévesen 1), 1 13 (pünkösd); 9, 1 22 (pálfordulás), Szent Pál első levele a korinthusbeliekhez 13 (szeretethimnusz) a Zsidókhoz írt levél (az összes szemelvény) a Jelenések könyve (az összes szemelvény) Tankönyv: DÉRI Balázs (főszerk.): Ókori és keleti vallások. (Szöveggyűjtemény). Bp (Antiqua et orientalia), jelszó: ch0p1n Elolvasandók az alábbi menüpontok alatti részletek: Görög ókeresztény próza: Nagy Szent Baszileiosz: Homília arról, hogy Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1), Nüsszai Szent Gergely: Arról, hogy az ember rendelkezik a beszédhez szükséges szervekkel (Az ember teremtéséről 9). Órigenész: Krisztusról (A princípiumokról I, 2) Bizánci görög próza: Ióannész Damaszkénosz: Az ortodox hitről III, 5 6. Latin ókeresztény próza: Szent Ágoston: A Szentháromságról, Augustinus, Confessiones V, Augustinus, Confessiones VIII, Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszéde SZEPESSY Tibor (főszerk.): Ókori és keleti irodalmak. (Digitális szöveggyűjtemény). Budapest (Antiqua et orientalia). honlap: jelszó: b33th0v3n Kötelező szakirodalom: ELIADE, Mircea: A szent és a profán. (Ford. BERÉNYI G.). Európa, Bp. (új kiadás) III. fejezet ( ) (esetleg: Ajánlott szakirodalom a vallásleírásokhoz: BOYCE, Mary: A History of Zoroastrianism 1. Brill, Leiden ASMUSSEN, Jes P.: Manichaean Literature: Representative Texts. Chiefly from Middle Persia and Parthian Writings: Representative Texts. Chiefly from Middle Persia and Parthian Writings. Academic Resources Corporation, BROCKINGTON, J. L.: A szent fonál. A hinduizmus folytonossága és változatossága. General Press, Budapest DUNDAS, Paul: The Jains. Routledge, London McLEOD, W. H.: Sikhism. Penguin, London WILLIAMS, Paul: Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition. Routledge, London CONZE, Edward: A buddhizmus rövid története. Bp BOTTÉRO, Jean: La plus vieille religion: En Mésopotamie. Éditions Gallimard, Paris 1998; angol fordításban: Religion in Ancient Mesopotamia. The University of Chicago Press Chicago, London KÁKOSY L.: Ré fiai. Gondolat, Bp (és későbbi kiadásai) COHN-SHERBOK, Dan & Lavinia: A judaizmus rövid története. Bp GOLDZIHER Ignác: Az iszlám. Bp Az iszlám kultúrája 1 2. Bp WATT, William M.: Az iszlám rövid története. Bp Továbbá az előadók által az adott órán javasoltak. 6

7 Megjegyzés: Az előadások témáiban és sorrendjében kis változtatások lehetségesek a meghirdetéskor előre még nem látható körülmények miatt. Szükség esetén BBN-OKE-122 (Ókori és keleti vallások 2., 2 kr) kódon is meghirdetjük. 7

8 ELTE BTK, ÓTI, 2011/12, II. (tavaszi félév) BBN-OKE11-113, BMA-SZEMD-105 Zólyomi Gábor szervezésében G Cs, F 234 Ókori és keleti nyelvek és írások A előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az összehasonlító és történeti nyelvészet alapfogalmaival, a nyelvi sokféleség kialakulásának okaival; áttekintést kapjanak az ókori és keleti nyelvek lejegyzésére használt írásrendszerekről, ismereteket szerezzenek az egyes nyelvek és nyelvcsaládok legfontosabb grammatikai sajátosságairól, a nyelvek használatának időbeli és térbeli elterjedéséről. Írásbeli vizsga, feleletválasztós teszt az előadásokon elhangzottak és az Ókori és keleti nyelvek és írások c. digitális tankönyv alapján. Tematika: február 16: Írástörténet (Kalla Gábor) február 23: A nyelvi sokféleség kialakulásáról (Zólyomi Gábor) március 1: Az összehasonlító történeti nyelvészet módszere és fogalmai (Ittzés Máté) március 8: Az afro-ázsiai phylum; az egyiptomi nyelv és írás (Irsay-Nagy Balázs) március 22: A sémi nyelvcsalád (Irsay-Nagy Balázs) március 29: A sumer és akkád nyelv és írás (Zólyomi Gábor) április 12: Az észak-nyugati sémi nyelvek és írások (Koltai Kornélia) április 19: Az arab nyelv és írás (Ormos István) április 26 Az indoeurópai nyelvcsalád (Ittzés Máté) május 3: Ittzés Máté, A görög nyelv és írás május 10 Az ókori Itália nyelvei és írása (Adamik Béla) május 18 Az iráni nyelvek és írások (Jeremiás Éva) Kötelező szakirodalom: Zólyomi Gábor, szerk. Ókori és keleti nyelvek és írások (https://christal.elte.hu/okorkelet/okori.es.keleti.nyelvek.es.irasok/index.asp.html). 8

9 ELTE BTK, ÓTI, 2010/11, II. (tavaszi) félév BBN-OKO-201, BBV-100.8, BMVD Zólyomi Gábor szervezésében K Cs, Gólyavár B terem Nemi szerepek az ókorban (Kapcsolatok az ókori Mediterráneumban) A előadás célja: Írásbeli vizsga, feleletválasztós teszt az előadásokon elhangzottak alapján. Tematika: február 16: (Wessely Anna) február 23: Házasság és népesedés az ókori Közel-Keleten (Marossy Attila) március 1: Női szerepek a görög és a római világban (Németh György) március 8: A nemi szerepek Mezopotámiában (Kalla Gábor) március 22: Nemi szerepek és irodalmi műfajok (Ferenczi Attila) március 29: Nők férfi szerepben (Bolonyai Gábor) április 12: Istennők, feleségek, örömlányok: nők a klasszikus indiai kultúrában (Dezső Csaba április 19: A nő mint metafora és mint valóság az ókeresztény irodalomban. (Kendeffy Gábor) április 26: A sötétség házának gyermekei - és az asszonyok, kik gondot viselnek rájuk (Esztári Réka) május 3: Nemek és allegória a hellénisztikus zsidó irodalomban (Buzási Gábor) május 10: A nemi szerepek régészete (Siklósi Zsuzsanna) május 18: Egyiptom és a nők (Hasznos Andrea) 9

10 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK 10

11 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-102 Niederreiter Zoltán Bevezetés az akkád nyelvbe 2. G K,10:30-12:00 P,10: F 233 A szeminárium célja az akkád nyelv elsajátítása a választott szakirodalom feldolgozásával. Továbbá 110 óbabilóni ékjel megtanulása. Ezen felül, rövidebb ékírásos szövegek olvasása, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az első szemeszterben megtanult 110 újasszír ékjel ismerete. A szemináriumok során a hallgatóknak számot kell adniuk az Alapvizsgában szereplő irodalmi és történelmi témájú szakirodalom egyes tételeinek ismeretéről. a hallgatónak minden óra elején a korábban megtanult leckékben szereplő nyelvtani paradigmákra és glosszáriumra vonatkozó (10-15 perces) zárthelyi dolgozatot kell írnia, tovább a 110 újasszír és óbabilóni ékjelet kell ismernie. A dolgozatok együttes átlaga jelenti a félév végi jegyet. Olvasandó szövegek: a tankönyvben szereplő óbabiloni szövegek kópiái, valamint újasszír feliratok. Kötelező szakirodalom 1: Huehnergard, John (1996): A Grammar of Akkadian. (Harward Semitic Studies, 45) Atlanta, Georgia: Scholars Press. Bermant, Chaim Michael Weitzman (1986): Egy ismeretlen ókori civilizáció: Ebla. Budapest: Gondolat, Kötelező szakirodalom 2 (irodalmi és történeti források): Black, Jeremy Graham Cunningham Eleanor Robson Gábor Zólyomi, The Literature of Ancient Sumer. Oxford New York: Oxford University Press, xixlxiii. Dalley, Stephanie (2000), Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Other. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press. Harmatta, János (szerk.) (2005), Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest: Osiris Kiadó [= ÓKTCh], a III. rész szövegei. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett). 11

12 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-203 BBN-ASZ-208 Dezső Tamás hab. egy. docens K Sz, F 234 Akkád nyelv 3: Újasszír királyfeliratok: Aššur-ah-iddina Akkád nyelv 8: Újasszír királyfeliratok: Aššur-ah-iddina A szeminárium célja: bevezetés az újasszír kori királyfeliratok típusaiba, nyelvi, epigráfiai, és filológiai problémáiba. A korszak szövegeivel, történelmével foglalkozó szakirodalom megismerése. a szövegolvasás órák rendszeres látogatása. A hallgató az órai munkája, a szemeszter témájához kapcsolódó kiselőadása, és a félév utolsó óráján írt zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. A zárthelyi dolgozat a félév során olvasott egyik királyfelirat részletének átírása, nyelvtani elemzése és fordítása. Hallgatók kiselőadásának témái: 1. Assur-ah-iddina trónöröklése 2. Assur-ah-iddina egyiptomi hadjárata 3. Assur-ah-iddina és a nyugati határ: Fönicia, Ciprus, Kilikia 4. Assur-ah-iddina és a keleti határok: Média és a szkíták 5. Assur-ah-iddina és Babilón 6. Assur-ah-iddina istenlevele 7. Assur-ah-iddina örökösödési szerződése Olvasandó szövegek: Ninive Thompson, R.C., The Prisms of Esarhaddon and Ashurbanipal, Found at Nineveh, , London, 1931, British Museum, Pls Bevezetés: Borger, R., Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien, (Archiv für Orientforschung, Beiheft 9), Graz, 1956 Irodalom: Albenda, P., Observations on Egyptian and Assyrian Reliefs, Bulletin of the Egyptological Seminar 4 (1982), 5-23 Astour, M., Esarhaddon s Expedition to Adumātu, Hazû and Bāzu, lecture at Assyrien im Wandel der Zeiten. XXXIX e Rencontre Assyriologique Internationale, Heidelberg Juli 1992 Barnett, R.D. Falkner, M., The Sculptures of Assur-nasir-apli II ( B.C.), Tiglath-pileser III ( B.C.), Esarhaddon ( B.C.) from the Central and South-West Palaces at Nimrud, London: 1962 Cole, S.W. Machinist, P., Letters from Priests to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal, (State Archives of Assyria, XIII), Helsinki, Dalley, S., Yabâ, Atalyā and the Foreign Policy of Late Assyrian Kings, SAAB 12 12

13 (1998), Ishida, T., The Succession Narrative and Esarhaddon s Apology: A Comparison, in: Cogan, M. Eph al, I., Ah, Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, (Scripta Hierosolymitana 33), Jerusalem, 1991, The Magnes Press The Hebrew University, Kwasman, Th. Parpola, S., Legal Transactions of the Royal Court of Nineveh, Part I: Tiglath-Pileser III through Esarhaddon, (State Archives of Assyria, VI), Helsinki, Lanfranchi, G.B., Esarhaddon, Assyria and Media, SAAB 12 (1998), Lamprichs, R., Die Westexpansion des neuassyrischen Reiches, (AOAT, 239), Kevelaer und Neukirchen-Vluyn, 1995 Leichty, E., Esarhaddon s Letter to the Gods, in: Cogan, M. Eph al, I., Ah, Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, (Scripta Hierosolymitana 33), Jerusalem, 1991, The Magnes Press The Hebrew University, Lipinski, E., The Cypriote Vassals of Esarhaddon, in: Cogan, M. Eph al, I., Ah, Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, (Scripta Hierosolymitana 33), Jerusalem, 1991, The Magnes Press The Hebrew University, Luukko, M. Van Buylaere, G., The Political Correspondence of Esarhaddon, (State Archives of Assyria, XVI), Helsinki, 2002 Mayer, W., Der Weg auf den Thron Assurs. Sukzession und Usurpation im assyrischen Königshaus, in: Dietrich, M. Kottsieper, I., Hrsg., Fetschrift für Oswald Loretz zur Vollendung seines 70. Lebensjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen, (AOAT, 250), Münster, 1998, Ugarit- Verlag, Miglus, P.A., Die Stelen des Königs Asarhaddon von Assyrien: Siegesdenkmäler oder ein politisches Vermächtnis?, BaM 31 (2000) Oded, B., The Relations between the City-States of Phoenicia and Assyria in the Reigns of Esarhaddon and Ashurbanipal, in: Oded, B., et al., eds., Studies in the History of the Jewish People and the Land of Israel III, Onasch, H.-U., Die assyrischen Eroberungen Ägyptens, vols. I-II, (Ägypten und Altes Testament, 27/1), Wiesbaden, 1994, Harrassowitz Parpola, The Murderer of Sennacherib, in: Alster, B., ed. Death in Mesopotamia, (XXXVI RAI, Mesopotamia 8), Copenhagen, 1980, 177 skk. Porter, B.N., Images, Power and Politics: Figurative Aspects of Esarhaddon s Babylonian Policy, Philadelphia, 1993 Porter, B.N., Assyrian Propaganda for the West: Esarhaddon s Stelae for Til Barsip and Sam al, in: Bunnens, G., ed., Essays on Syria in the Iron Age, (Ancient Near Eastern Studies, Supplement 7), Louvain, 2000, Peeters Press, Porter, B.N., The Importance of Place. Esarhaddon s Stelae at Til Barsip and Sam al, in: Abusch, T., et al., eds., Historiography in the Cuneiform World, (Proceedings of the XLV e Rencontre Assyriologique Internationale), Bethesda, 2001, Reynolds, F., The Babylonian Correspondence of Esarhaddon and Letters to Assurbanipal and Sin-šarru-iškun from Northern and Central Babylonia, (State Archives of Assyria, XVIII), Helsinki, 2003 Weippert, M., Assyrische Prophetien der Zeit Asarhaddons und Assurbanipals, in: F.M. Fales, ed., Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons in Literary, 13

14 Ideological and Historical Analysis, (Orientis Antiqui Collectio XVII), Roma: 1981, Istituto per L Oriente, Zawadzki, S., Oriental and Greek Tradition about the Death of Sennacherib, SAAB 4 (1990),

15 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-204 Niederreiter Zoltán Akkád nyelv 4: Akkád irodalmi szövegek G K,14:00-15:30 F 233 A másodéves hallgatók számára tartott szeminárium célja az ékírásos szövegek olvasása, nyelvtani elemzése és értelmezése, továbbá az órára történő preparálásukhoz szükséges szakirodalom feldolgozásának, a jegyzetapparátus elkészítésének megismerése. a hallgatónak minden órára az olvasandó szöveg átírását és fordítását nyomtatott formában (előre) el kell készítenie, továbbá az órán olvasott források egyikéhez kapcsolódó (4-5 oldal terjedelmű) házi dolgozatot kell írnia, amit a szemeszter utolsó előtti óráján nyújt be. A választott téma, felvetett kérdés lehet irodalmi, történeti és művészeti jellegű, melynek kidolgozását, előkészítését az órán tartott konzultációk segítségével készítheti el (forrásfeldolgozás, szakirodalom, szerkesztés, stb). A jegyszerzés legfőbb feltétele, hogy a hallgató az adott órára kijelölt forrást a kópia alapján el tudja olvasni (a forrás fordításához és értelmezéséhez persze a saját jegyzetei a rendelkezésére állnak). Kötelező szakirodalom: Bottéro, Jean (1995): Akkadian Literature: An Overview. In: Jack M. Sasson, szerk., Civilizations of the Ancient Near East. Vol. IV. New York: Charles Scribner's Sons, Röllig, W. ( ): Literatur. Reallexikon der Assyriologie 7, Jacobsen, Thorkild (1976): The Treasures of Darkness. A History of Mesopotamian Religion. New Haven London: Yale University Press. Ajánlott szakirodalom: Bottéro, Jean (2001): Religion in Ancient Mesopotamia. (Translated by Teresa Lavender Fagan: La plus vieille religion: En Mésopotamie.) Chicago London: The University of Chicago Press. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 15

16 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-252 Niederreiter Zoltán G Sz,14:30-16:00 F 233 Az ókori Közel-Kelet régészete 2: Kisművészetek és kistárgyak szerepe Az előadás célja az ókori közel-keleti, elsődlegesen mezopotámiai tárgyi és képi források bemutatása, tanulmányozása. Az előadások során a hallgatók megismerhetik egyrészt a főbb korszakok és területek anyagi kultúrájának művészeti és technológiai jellegzetességeit, másrészt a főbb kutatási módszereket és problémákat (összehasonlító elemzések, írott-képi-tárgyi források együttes vizsgálata, ókori és újkori termékek azonosításának lehetőségei stb.) Az előadások emellett az asszíriológiai kutatások kezdeti korszakát ( Úttörők kora ) és az első ókori mezopotámiai gyűjtemények létrejöttét tárgyalják. a hallgatónak könyvtári kutatómunka során kell két kijelölt kistárgy, és a rajtuk szereplő ábrázolás szakszerű tárgyleírását és ikonográfiai elemzését elkészítenie a félév során (ábra, kutatástörténet, technológia, ikonográfiai párhuzamok, szakirodalom stb), továbbá az utolsó órán, egy zárthelyi dolgozat során, az előadásokon tárgyalt témákra vonatkozóan kell egy tesztet kitöltenie (forrásfelismerés, művészeti korszakok azonosítása, technológia fogalmak, kutatástörténet, stb). Tematika: a főbb művészeti korszakok ismertetése, egy-egy időszak vizsgálatakor a fontosabb művészeti újítások, ábrázolt témák és alkalmazott technológiák, választott nyersanyagok ismertetésével (a főbb forráscsoportok: pecséthenger, pecsételő, bronztárgyak, elefánt-csontfaragványok, amulettek), továbbá e tárgytípusok legfontosabb leletei, leletegyüttesük vizsgálatával. Kötelező szakirodalom: Barnett, Richard D. (1982): Ancient Ivories in the Middle East. (Qedem. Monographs of the Institute of Archaeology, 14) Jerusalem: The Institute of Archaeology. Collon, Dominique (1988), First Impressions. Cylinder Seals in the Ancient Near East. Chicago: University of Chicago Press. Larsen, Mogens Trolle (1996), The Conquest of Assyria. Excavations in an Antique Land London New York: Routledge. Lloyd, Seton (1984), The Archaeology of Mesopotamia. From the Old Stone Age to the Persian Conquest. Revised Edition (The World of Archaeology). London: Thames and Hudson. Szilágyi János György (2005): Legbölcsebb az idő. In: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok. Budapest: Osiris. Szilágyi János György (2006): A görög képzőművészet 'orientalizáló' kora. In: Németh György Ritoók Zsigmond Sarkady János Szilágyi János György, szerk., Görög művelődéstörténet. Budapest: Osiris, Ajánlott szakirodalom: Braun-Holzinger, Eva Andrea (1984): Figürliche Bronzen aus Mesopotamien. 16

17 (Prähistorische Bronzefunde, I, 4) München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Lloyd, Seton (1980), Foundations in the Dust. The Story of Mesopotamian Exploration. Revised and Enlarged Edition. London: Thames and Hudson. Markoe, Glenn (1985): Phoenician Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the Mediterranean. (University of California Publications Classical Studies, 26) Berkeley Los Angeles London: University of California Press. Moorey, P.R.S. (1999): Ancient Mesopotamian Materials and Industries. The Archaeological Evidence. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns. Muscarella, Oscar White (2000): The Lie Became Great. The Forgery of Ancient Near Eastern Cultures. (Studies in the Art and Archaeology of Antiquity, 1) Groningen: Styx. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak annak a hallgatónak ajánlott, aki az előadásokon megjelenik, és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudja végezni. 17

18 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ Niederreiter Zoltán Az ókori Közel-Kelet története 2. G Sz,11:00-12:30 F 233 Az elsőéves hallgatók számára tartott szeminárium célja az ókori Elő-Ázsia, döntően Mezopotámia történetének megismerése 12 választott téma alapján. a hallgatónak minden órára egy megadott tanulmányt és forrást kell elolvasnia, továbbá minden hallgatónak egy adott témából kell a félév során felkészűlnie, és a témájáról egy kijelölt órán beszámólnia (a beszámolóhoz mindenkinek egy handout-ot kell készítenie a többi hallgató számára). A hallgatónak az általa előadott témát (10-12 oldal terjedelmű) szemináriumi dolgozat formájában kell elkészítenie, és az utolsó előtti órán leadnia. A dolgozatok kidolgozását, előkészítését az órán tartott konzultációk segítségével készítheti el (forrásfeldolgozás, szakirodalom, szerkesztés, stb). A szemináriumon szerzett jegyet tehát az órai munka, az előadás, a handout és a szemináriumi dolgozat együttes eredménye határozza meg. Kötelező szakirodalom: Az alapvizsgára megadott történeti témájú források és szakirodalom, továbbá az egyes témákhoz a szemeszter első óráján megadott irodalom. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 18

19 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév Kalla Gábor Esszéírás (asszíriológia szakos hallgatóknak) G F A szeminárium célja, hogy a hallgatókat megismertesse az asszíriológia alapvető szakirodalmát, jellistáit, szótárait, kézikönyveit, sorozatait, folyóiratait, múzeumi gyűjteményeit, bevezessen az alapvető műfajokba, valamint felkészítsen a tudományos dolgozatok elkészítésére. a hallgatónak minden órára a kiadott írásbeli feladatokat el kell készítenie. A jegyszerzés az órai teljesítmények alapján történik. Kötelező szakirodalom: U. Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp Borger, ABL; Borger, HKL; RlA; AHw; CAD Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (legfeljebb 3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 19

20 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-XXX Kalla Gábor Akkád nyelv X: Óbabilóni királyfeliratok G F A szeminárium célja, hogy a hallgatókat bevezesse az óbabilóni királyfeliratok világába, elsajátítsák az ilyen típusú szövegek nyelvtanát és kifejezéseit, valamint az eredeti források olvasásán keresztül megismerjék a mezopotámiai királyi hatalom ideológiáját. a hallgatónak minden órára az olvasandó szöveg átírását és nyelvtani értelmezését nyomtatott formában (előre) el kell készítenie. A jegyszerzés az órai teljesítmények alapján történik. Olvasandó szövegek: Codex Hammurapi: prológus és epilógus Daduša sztéléje (Baghdader Mitteilungen 34 (2003) ) Kötelező szakirodalom: D. Charpin D. O. Edzard M. Stol, Mesopotamien. Die altbabylonische Zeit (OBO 160/4). Fribourg Götttingen 2004 D. Charpin, Writing, Law and Kingship in Old Babylonian Mesopotamia. Chicago 2010 M. T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor (Writings from the Ancient World Series 6). Atlanta, Ga.: 1995 A. Cavigneaux B. Khalil, Dadushas Siegesstele IM aus Eshnunna. Die Inschrift. Baghdader Mitteilungen 34 (2003), D. Frayne, Old Babylonian Period ( BC) (RIME 4) Toronto 1990 Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (legfeljebb 3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 20

21 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BBN-ASZ-XXX Kalla Gábor K B épület 217 K, Ház, háztartás és család Mezopotámiában. Írásos és régészeti források. Az előadássorozat célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a mezopotámiai mindennapi élet legfontosabb szinterét, a lakóházat, a benne folyó tevékenységeket, a családi élet jogi kereteit, valamint a háztartások jellegét és azok kutatásának módszertanát Az előadások írásos és régészeti források alapján a következő témákkal foglalkozik: 1. A ház, háztartás és a család viszonya. A források jellege. Elméleti megközelítések 2. Család (nagysága és típusai) 3. Az átmenet rítusai a csalási életben: házasság, válás, születés, halál 4. A mezopotámai lakónegyedek (népességszámítások). 5. A mezopotámiai lakóház típusai és belső szerkezete. (A térelemzés módszertana) 6. A házépítés folyamata (építőanyagok). A házak értéke (örökség, eladás, bérlet). 7. A házak berendezése és a háztartási eszközök (a rekonstrukció lehetőségei) 8. A háztartások típusai és működése (háztartásrégészet) 9. Létfenntartás és presztízs (mindennapi étkezés és ünnepi lakoma) 10. A háztartás szimbolikus elemei (családi istenek, ősök tisztelete) Félév végi szóbeli vizsga Ajánlott szakirodalom: D. R. Bender, A refinement of the concept of the household. American Anthropologist 69 (1967), I. J. Gelb, Household and Family in Early Mesopotamia. In: E. Lipiński (Ed.), State and Temple Economy in the Ancient Near East (Orientalia Lovaniensia Analecta 5), Leuven 1979, 1-97 P. Brusasco, Family Archives and the Social Use of Space in Old Babylonian Houses at Ur. Mesopotamia (2000) G. Herrmann, (Ed.), The Furniture of Western Asia. Ancient and Traditional. Mainz 1996 P. A. Miglus, Städtische Wohnarchitektur in Babylonien und Assyrien. (BagForsch 22) Mainz 1999 M.T.Roth, Age at Marriage and the Household: A Study of Neo-Babylonian and Neo- Assyrian Forms. Comparative Studies in Society and History 29 (1987), R.Westbrook, Old Babylonian Marriage Law (AfO Beih. 23) Horn 1988 C. Wilcke, Familiengründung im alten Babylonien. In: Müller, E.W. (Hrsg.), Geschlechtsreife unf Legitimation zur Zeugung. Freiburg-München 1985, Megjegyzés: 21

22 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, II. (tavaszi) félév BMA-HEBD-203 Dezső Tamás hab. egy. docens Elő-Ázsia régészete: Izrael régészete K F A szeminárium célja: bevezetés Izrael ókori régészeti emlékeinek kutatásába: bronzkori, vaskori (I. Templom kora), hellénisztikus és római kori (II. Templom kora) régészetének tárgyi és építészeti emlékeinek ismeretébe. a vetített képes előadások rendszeres látogatása, a lelőhelyek történetének, rétegtanának, kronológiájának, történetének megismerése. A hallgató írásbeli vizsgán számol be megszerzett ismereteiről. Szakirodalom: Stern, E., ed., The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land I IV, Jerusalem, 1993 Lelőhelyek listája: Bronzkor vaskor (első Templom kora): 1. Bevezetés, Jerikó 2. Megiddó, Hácór 3. Gezer 4. Dán, Ibleám, Bét-Semes, Jarmuth 5. Arad, Asqalón, Ekrón 6. Lákis 7. Jeruzsálem Hellénisztikus római kor (második Templom kora) 8. Bét-Seán 9. Caesarea, Qumrán 10. Maszada 11. Jeruzsálem Keresztes kor 12. Jeruzsálem, Bethlehem 22

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND Version 11.0. 15.01.14:13:20 pm (BT) 1 Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND A könyveket egyenként a következő módon jelöljük. Minden könyvnek vagy

Részletesebben

Az Újasszír Birodalom több mint száz évig tartó utolsó virágzásának kezdetét

Az Újasszír Birodalom több mint száz évig tartó utolsó virágzásának kezdetét Vér Ádám (1979) az ELTE BTK tudományos segédmunkatársa, folyóiratunk szerkesztője. Fő kutatási területe az Újasszír Birodalom politika- és intézménytörténete. Legutóbbi írása az Ókorban: Média és az Újasszír

Részletesebben

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára!

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára! ARÁMI Egeresi L.S. Az arámi nyelv bibliai nyelv, vagyis a zsidó és keresztyén vallásban kanonikusnak elfogadott iratok egyik nyelve. A nyelv neve ( arámi 1 ) magából a Bibliából származik. A bibliai elbeszélés

Részletesebben

Amikor e sorok írója majd húsz évvel ezelõtt Komoróczy Gézánál sumer nyelvû

Amikor e sorok írója majd húsz évvel ezelõtt Komoróczy Gézánál sumer nyelvû Zólyomi Gábor (1963) nyelvész, assziriológus, az ELTE BTK Assziriológia és Hebraisztika Tanszékének vezetõje. Kutatási területe az ókori Mezopotámia kultúrája, akkád és sumer irodalom és nyelvtan. Digitális

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár A pályázat munkája alapvetően négy területre terjedt ki. Ezek egyike fordítások készítése volt az

Részletesebben

Jelen írásunk célja kettős. Egyrészt, hogy az ELTE BTK

Jelen írásunk célja kettős. Egyrészt, hogy az ELTE BTK Gondolatok a bibliafordítás korlátairól a 2010-es Énekek éneke fordítói verseny kapcsán Koltai Kornélia Ráhangoló gondolatok: a (mindenkori) befogadó elvárási horizontjáról Jelen írásunk célja kettős.

Részletesebben

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1101 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak) : 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Orbán

Részletesebben

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Karasszon Dezső emlékének l xz TARTALOM Előszó... 15 Előszó a második kiadáshoz...

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Késő-ókor kora-középkor (Különös tekintettel a zsidó történelemre)

Késő-ókor kora-középkor (Különös tekintettel a zsidó történelemre) ELTE BTK Asssziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatóközpont Ókori keleti történelem HB-131, HBN-031 ASN-161b TÖ-212a Péntek du. 14:00 15:30 Kecskeméti utca 10 12, III. em. 305 Komoróczy

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

V. Mózes 32... V. Mózes 33... V. Mózes 34... Függelék 1: Bevezetés az Ószövetségi próféciába... Függelék 2: Mezopotámia hatalmainak rövid

V. Mózes 32... V. Mózes 33... V. Mózes 34... Függelék 1: Bevezetés az Ószövetségi próféciába... Függelék 2: Mezopotámia hatalmainak rövid TARTALOMJEGYZÉK A 'Te is megértheted a Bibliát' kommentár sorozat által használt források rövid magyarázata... Rövid definíciói azon héber nyelvtani formáknak, amik hatással vannak a szövegmagyarázatra...

Részletesebben

24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Civil

Részletesebben

Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN: 2062-2597.

Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN: 2062-2597. Vol. 1.No.1 ISSN: 2062-2597 Kaleidoscope ISSN: 2062-2597 2011/2 Népegészségtani Intézet orvostörténeti csoportjának induló online folyóirata a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat

Részletesebben

DOKTORI TÉZISFÜZET A RENDŐRSÉG TÁRSADALMI RENDELTETÉSE ÉS A RENDŐRSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

DOKTORI TÉZISFÜZET A RENDŐRSÉG TÁRSADALMI RENDELTETÉSE ÉS A RENDŐRSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ DOKTORI TÉZISFÜZET A RENDŐRSÉG TÁRSADALMI RENDELTETÉSE ÉS A RENDŐRSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓRÓL KRISKÓ EDINA TÉMAVEZETŐ: FINSZTER GÉZA, DSc. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

Qumráni szövegek pártütô angyalok A rossz eredete a közösség világképében

Qumráni szövegek pártütô angyalok A rossz eredete a közösség világképében Tanulmányok Tamási Balázs (1975) a PPKE történelem hebraisztika szakán végzett, jelenleg az egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe a qumráni közösség irodalma, ezen

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Stílus. Címválasztás(ok) Könyvek

Stílus. Címválasztás(ok) Könyvek Dobos Károly Dániel: Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendszerek története. Pázmány Egyetem ekiadó Szent István Társulat, Budapest, 2012, 435 oldal, 4800 Ft. Dobos Károly Dániel 2012-ben megjelent könyve

Részletesebben

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása A kurzus kódja: BBN-NYT-221, ENN-101, ZAN-NY05, ZAN-MNF01, ZAN-SN01, ZAN- NU01 A kurzus címe: Fonológia I A kurzus címe (angolul): Phonology I A kurzus előadója: Törkenczy Miklós A kurzus előfeltétele(i):

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT!

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! A Pál Szerinti Evangélium: A Rómaiakhoz Írt Levél BOB UTLEY A HERMENEUTIKA PROFESZORA (BIBLIAI ÉRTELMEZÉS) TANULMÁNYOZÁST ELŐSEGÍTÓ KOMMENTÁR SOROZAT ÚJSZÖVETSÉG, 5. KÖTET

Részletesebben

AZ EGYETEMES NEVELÉSTÖRTÉNET TÁG ÉRTELMEZÉSE. Kéri Katalin PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék

AZ EGYETEMES NEVELÉSTÖRTÉNET TÁG ÉRTELMEZÉSE. Kéri Katalin PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 110. évf. 3. szám 265 276. (2010) AZ EGYETEMES NEVELÉSTÖRTÉNET TÁG ÉRTELMEZÉSE Kéri Katalin PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék A neveléstörténet művelői a tudományág születésétől,

Részletesebben