NYILvANos ullks napirendje A diinteshozatai minositett tiibbseget igenyei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILvANos ullks napirendje A diinteshozatai minositett tiibbseget igenyei"

Átírás

1 BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSAGA BEKESCSABA, IRANYI U Ikt.sz.:12/2010. VeIemenyezo: Gazdasagi, KiiItsegvetesi es Penziigyi Bizottsag Varosfejlesztesi, Kiirnyezetvedelmi es Mezogazdasagi Bizottsag NYILvANos ullks napirendje A diinteshozatai minositett tiibbseget igenyei Targy: ALAPiTOI DONTES A Bekescsaba Vagyonkezelil Zrt evi eves beszamoliija Melliklet: 1 pld. Eves beszamol6 1 pld. KiegiszitiJ melliklet 1 pld. Ozleti jelentis 1 pld. 6sszeJoglal6 jelentis 1 pld. FEB jelentis Eloterjesztes Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kiizgyiilesenek majus 27-en tartandii nyilvanos iilesere Tisztelt Kozgy{i!es! A Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkonmmyzata altai alapitott Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. igazgat6saga a tarsasag evi eves beszamol6jat, annak kiegeszit6 mellekletet es a ceg iizleti jelenteset majus 3-an tartott iilesen megtargyalta es azt elfogadasrajavasolja a Kozgyiilesnek. A Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt evi eves beszamol6jat, annak kiegeszit6 mellekletet, a tarsasag iizleti jelenteset a mellekletek szerint teljesztjiik ela. A Gazdasagi, Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, a Varosfejlesztesi, KomyezetvMelmi es Mez6gazdasagi Bizottsag, vaiamint a tarsasag feliigyelabizottsaganak hatarozatat a melleklet tartalmazza. A dontes vegrehajtasaban kozremiikoda fele16s hivatali egyseg: Strategiai-Fejlesztesi Osztruy.

2 2 HATAROZATI JAVASLAT 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt evi eves beszamol6jat 1.052:313 ezer Ft merieg f6osszeggel, ezer Ft sajat t6kevel, ezer Ft ad6zas el6tti eredmennyel es ezer Ft merieg szerinti eredmennyel elfogadja. A merleg szerinti eredmeny osszeget eredmenytartalekba kell helyezni. 2. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. feliigyel6bizottsaganak a tarsasag evi eves beszamol6javal kapcsolatos jelenteset elfogadja. 3. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. konyvvizsga!6janak a tarsasag evi eves beszamol6ja feliilvizsgalataval kapcsolatos jelenteset elfogadja. 4. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt evi iizleti tervenek teljesiteser61 sz616 beszamol6t elfogadja, egyben Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek 453/2009. (VI.25.) kiizgy. hatarozatat teljesitettnek tekinti. Felel6s: Hatarid6: Pacza J6zsef, a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zli. igazgat6saganak elniike majus 27. Biktfscsaba, majus 10. Tisztelettel: Pacza J 6zsef az igazgat6sag elnoke Ellenjegyzes: jogi: penziigyi:

3 Bekescsaba VagyonkezeIO Zrt. FeliigyeIObizottsag Bekescsaba Megyei Jogu Yaros KozgyiiIese Ikt.sz.: 3/2010. Targy: Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt evi eves beszamol6 vizsgaiata Tisztelt Kozgyiiles! A Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. Feliigyelobizottsaga majus 17-i iilesen megtargyalta a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt evi eves beszamol6jat (merleg, eredmenykimutatas, kiegeszito melieldet, iizleti jelentes). A Feliigyelobizottsag javasolja, hogy Bekescsaba Megyei Jogu Yaros 6nkormanyzat Kozgylilese a tarsasag evi eves beszamol6jat ezer Ft merleg foosszeggel, ezer Ft sajat tokevel, ezer Ft ad6zas elotti eredmennyel es ezer Ft merleg szerinti eredmennyel fogadja el. A Feli.igyelobizottsag egyetert a merleg szerinti eredmeny eredmenytartalekba helyezesevel. A Feliigyelobizottsag javasolja tovabba, hogy a tarsasag evi iizleti tervenek elfogadasar61 sz /2009. (VI.25.) kozgylilesi hatarozatot a KozgyUles az iizleti jelentesben szereplo tervteljesitesi beszamol6 alapjan teljesitettnek tekintse. Bekescsaba, majus 17. A FEB neveben:

4 . Statisztikai szamjel: Cegjegyzek szama: , '. a vallalkozas megnevezese: Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. a vailalkozas dme, telefonszama: 5600 Bekescsaba, Iranyi u / , Eves beszamol uzleti evrol Keltezes: Bekescsaba, aprilis :1-0 (.p,.a'j. ' ~ KRlzsAN MIKLOS bejegyzett k6nyvvizsgal Bekescsaba, Bogarhiizi setany 13. a Magyar Kbnyvvizsgal6i Kamara tagsagi igazolvanyanak szama: '998. aprilis 1.-tol OO~823 BEKESCSAllA VAGYONKEZELO ZR't 5600 Bekescsaba, Irimyi u Ad6szam: Ill~~~~~-~~... a vallalkozas vezetoje (kepviseloje)

5 Statisztikai szamjel: Cegjegyzek szama: Az tizleti ev merlegfordul6napja: (ev/h6/nap) MERLEG "A" vliitozat Eszkozok (aktivak) adatok EFt-ban Sorszam A tetel megnevezes El{)zQ ev Eltiza ev(ek m6dosltasai Tirrgyev a b c d e 01. A. Befektetett eszkozok ( sor) I. lmmaterraus JAVAK ( ,orok) Alapftas-atszervezes aktivait erteke 04. Kiserleti fejlesztes aktivcilt erteke 05. VagyoniertekGjogok 06. Szellemi termekek Ozieti vagy cegertek 08. ImmateriAlis javakra adott elolegek 09. ImmateriAlis javak ertekhelyesbltese 10. II. TAAGYI ESZKOZOK (I ,orok) 11. Ingatlanok es a kapcso16d6 vagyoni ertekfi jogok 12. Muszaki berendezesek, gepek, jfumgvek 13. Egyeb berendezesek, fe\szerelesek,jirmuvek Tenyeszallatok 15. Beruhazasok, felujitasok Beruhazasokra adott elolegek 17. Targyi eszk1}zok ertekhelyesbitese 18. III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK (! ,orok) Tart6s reszesedes kapcsolt vallalkozasban 20. Tart6san adott k()lcs()n kapcsolt vallalkozasban 21. Egyeb tart6s reszesedts 22. Tart6san adott kolcs()n egyeb reszesedesi viszonvban a116 vallalkozasban 23. Egyeb tart6san adott kolcsoo Tart6s hitelviszonyt megtestesito ertekpapir 25. Befektetett penzogyi eszk()z()k ertekhelyesbitese 26. Befektetett penzogyi eszkoz()k ertekelesi koi()nmzete Bekescsaba, aprilis 9. 2D~ KRlzsAN MIKJ.6S bejegyzett k6ny'nlz~g~io 5600 Bekescsa.ba. Bogarhai' sf tar,,. 13 a Magyar Konyvvlzsgcilol Kamare tagsagi igazoivanyanak szama: aprifis 1.-tol 002~23 U, H.b,.,,,,,,,,;wlOl'l BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT Bekescsaba. Irany; u Ad6szam: Te\./Fax: 66/ (5.1

6 Statisztikai szamje1: Cegjegyzek szama: Az iiz1eti ev meriegfordu16napja: (ev/h6/nap), MERLEG "A" vaitozat Eszkiiziik (aktivak) adalok E FI-ban Sorszam A tete! megnevezes a b 27. B. Forg6eszkijzHk ( sor) 28. I. KESZLETEK ( sorok) 29. Anyagok 30. Befejezetlen termeics es f61kesz tennekek EJOz66v Ei6z6 ev(ek m6dositasai Targyev c d e NOvend6k-. hiz6-6s egyeb allatok 32. Kesztennekek 33. Aruk 34. K6szletekre adott ej6iegek 35. II. KOVETELESEK ( sorok) 36. KOvetelesek arusza.jlftasb61 6s szoigaitatasb61 (v,vok) 37. KI)vetel6sek kapcsolt valjalkozassal szemben 38. KOvetelesek egyeb reszesedesi viszonyban levq v!illalkozassal szemben 39. Valt6kOveteh~sek 40. Egyeb kovetejesek ll KOvetel<~sek ertekelesi kolonbozete 42. Szfumazekos Ogyietek pozitiv 6rt6kelesi koionbozete 43. III. ERTEKPAPiROK ( sorok) 44. Reszesedes kapcsolt val1alkozasban Egyeb reszesedes 46. 'Sajat reszvenyek, sajat Ozletreszek 47. Forgatasi cehi hitelviszonyt megtestesft6 ertekoadirok 48. Ertekpapirok ertekelesi kolonhozete 49. IV. PENZESZKOZOK ( sorok) 50. Penztar, csekkek 51. Bankbetetek 52. c. Aktiv id6beli elhatarolasok ( sorok) 53. Bevetelek aktfv id6beli elhatarolasa 54. Koltsegek, raforditasok aktiv idobeli elhatarolasa 55. Halasztott raforditasok ". ; ESZKOZOK OSSZESEN ( ,>.<""..., Bekescsaba, ap~ilis mo- 0 'f' 1-:r. %~ be/egyzetl konyv'lizsga! Bekescsaba, B::lgarhazi setany 13. a Magyar Konyvv'izs9c'.16i Kamara tags8g1 ig.azolvafly'anak szama: aprills 1 -to! ruljillscsaba VAGYOt)){E!}O 4RT 1.. ) a "'5'il~C'S\liij!lt\lJ#ll'i''''r;OJe Ad6szam: Tel./Fax: 66/ IS.)

7 Statisztikai szamjel: Cegjegyzek szama: , Az iizleti ev meriegfordulonapja: (ev/ho/nap) MERLEG "A" valtozat Fornisok (passzivak) adatok EFt-ban Sor~ szam A tetel megnevezes Ei6z6 ev EI6zo ev(ek m6dosftasai Tflrgyev a b c d e 57. D. SajA! toke ( sor) I. JEGYZETT TOKE II. 58-as sorb61: visszavasarolt tulajdonosi reszesed6s neverteken JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 61. III. TOKETARTALEK 62. IV. EREDMENYTARTALEK V. LEKOTOTTTARTALEK 64. VI. ERTEKELESI TARTALEK ( sorok) 65. Ertekhelyesbltes ertekelesi tartal6ka 66. Va16s erteketes ertekeh~si tartal6ka 67. VI!. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Celtartalekok ( sorok) 69. Celtartalek a vftrhat6 kotelezettsegekre 70. Celtartalek ajov6beni koitsegekre 71. Egyeb ce!tart.lek 72. F. Kotelezettsegek ( sor) I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK sorok) Hatrasorolt kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassai szemben Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonvban lev6 vallalkozassal szemben Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb e:azdalkod6val szemben Bekescsaba, aprilis 9. JO~ KRlzsAN MIKLOS bejegyzett Mn»:viz?~a/ Bekescsaba, Bogarhazl setany 13. a Magyar Kbnyvvizs;;Jal6i K~mara tagsagi igazo!vanyanak szama: apri!is 1.-tol JIf a vallalkozas vezet6je (kepvisel6je) BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT Bekescsaba, Irany; u. 4-6, Ad6szam: Tel./Fax: 66/ (5.1

8 Statisztikai szamjel: Cegjegyzek szama: Az iizleti ev merlegfordul6napja: (ev/h6/nap) MERLEG "A" vliltozat Forrlisok (passzivlik) adatok EFt-ban Sorszam A tetel megnevezes EIOZQ ev EI6z6 ev(ek m6dositasai Targyl:v a 77. II. b HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK ( sorok) c d e Hosszu lejaratra kapott koicsonok 79. Atvaltoztathat6 kotvenyek Tartozasok kotvenykibocsatasb61 Beruhazasi es fejlesztesi hitelek Egyeb hosszu Jejararu hitelek Tart6s kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Tart6s kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonvban leva vallalkozassal szemben Egyeh hosszu lejar.aru kotelezettsegek III. ROVID LEJARA TU KOTELEZETTSEGEK (87. es sorok) ROvid lejaratu kolcsonok 87-es sorb61: az atvflltoztathat6 kotvenyek ROvid lejararu hitelek Vevokt51 kapott ewlegek KOtelezettsegek aruszailfulsh61 es szoigalta'ilsb6i (szaiii,6kl Valt6tartozasok Rovid Jejararu kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Rl:)vid lejararu kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban levq vallalkozassal szemben Egyeb rovid lejararu kl:)telezettsegek Kl:)telezettsegek ermketesi ktllonbozete Szfmnazekos Ogyietek negativ erteke!esi koil:)nbl:)zete G. Passziv id6beli eihatarojasok ( sorok) Bevetelek passziv idobeli elhatarolasa Kl:)ltsegek, rmorditasok passziv idobeli elhatarolasa Halasztott bevetelek FORRASOK OSSZESEN sorok Bekescsaba, aprilis 9.!L ~ J p..;j 'f. -z.-:}-. ~ KRIZSAN MIKLOS beiegyzeu konyv'nsgal(j 5600 Bekescsaba. 8::lgarhaz, setafly 13 a M.~y.r Konyv'Jlzsgi:.lol Kam.H8 tags~gl igazo1vany2.nak szama: 1998, 2priils 1 tol ,"Mi.ko,,"" J..~m 5600 i.~~aba. Iranyi u Ad6szam: TeI.IF",,: 66/ (5.\

9 Statisztikai szamjel: Jl Cegjegyzek szama: Az iizleti ev merlegfordul6napja: (ev/h6/nap), Sorszam a VIII. 18 Kapott Oar6) osztah!k es reszesedes 13. sorb6l: kapcsolt vallalkozast61 kapott Reszesedesek ertekesitesenek Arfolyamnyeresege OsszkiiItseg eljiiriissal keszitett eredmenykimutatiis "A" vliltozat EI6zi;ev( ek A tetel megnevezes EloZQ ev m6dosftasai b c d rb61: kapcsolt v!'tlialkozast61 kapott Befektetett penzogyi eszkozok kamatai, arfolvamnveresege 15. sorb6j: kapcsolt vallalkozast61 kapott Egyeb kapott (jar6) kamatok es kamatjellegil bevetelek sorb61: kapcsolt vallalkozast61 kapott PenzOgyi muveletek egyeb bevetelei sorb6i: ertekelesi killonbozet PenzOgyi mfiveletek bevetelci ( ) Befektetett penzogyi eszkozok arfolyamvesztesege adatok EFt-ban Targytv e IX. B. c. x. XI. D. E. XII. F G. 18. sorb61: kapcsolt vallalkozrumak adott Fizetend5 kamatok es kamatjellegu rafordftasok sorb61: kapcsolt vallalkozasnak adott Reszesedesek. ertekpapfrok, bankbetetek ertekvesztese 99 PenzOgyi miiveletek egyeb rafordltasai sorb61: ertekelesi kulonbozet PenzUgyi miiveletek n'ifordftasai (l8.+19.± ) PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE. I NIII.-IX.l SZOKASOSVALLALKOZASIEREDMENY (±A.±B.) RendkfvUli bevetelek RendkfvUIi rmorditasok 592 RENDKivULI EREDMENY (X.-XL) ADOzAs ELOITI EREDMENY (±C.±D.) Ad6fizetesi klstelezettseg ADOZOIT EREDMENY (±E.-XU.) Eredmenytartalek igenybevetele osztal6kra, reszesed6sre 16vahagyott osztalek, reszesedes, MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F ) Bekescsaba, 2010 aprilis 9. KRIZsAN MIKLOS bejegyzett k6nyvvilsga.l Bekescsaba. 8ogar~~zi set~ny 13 a Magyar Konyvvlzsgblol Kamara tagsagi igazolvanyanak szam.. : aprilis 1.-tol a vall~lti, -~~ Bakascsaba. Iranyl u Ad6szam: Te1.lFax: 66/ /5.1

10 Statisztikai szamjel: Cegjegyzekszama: , Az iizleti ev meriegfordulonapja: (ev/ho/nap) Osszkiiltseg eljanissai keszitett eredmenykimutatas "A" vliitozat Sor-,zam a I II. III IV. 10. I!. 12. v. VI. VII. A. A tetel megnevezes Eiozo ev EI6zQ ev(ek m6dosftasai b c d Belfbldi erlekesites nett6 arbevetele Exportertekesftes nett6 arbevetele Ertekesftes nett6 arbevetele ( ) Sajat tennelesii keszletek allomanyvaitozasa Sajat elt>allitasu eszkozok aktivalt erteke Aktivlilt sajat teljesitmenyek erteke (±O3.+04.) Egyeb bevetelek Ill. sorb61: visszaijt ertekvesztes 256 Anyagk61tseg genybe vett szolgaltatasok erteke Egyeb szolgaltatasok ei1eke Eladott aruk beszerzesi erteke Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke AnyagjellegG r3.forditasok ( ) Berk61tseg Szemelyi jell egg egyeb kifizetesek Berjflru!ekok Szemelyi jellegu rafordftasok ( ) Ertekcsijkkenesi leinis Egyeb n\fordftasok VII. sorb61: erlekvesztes iizemi (iizleti) TEVEKENYSEG EREDMENYE rl.±ll.+lil.-iv.-y.-vi.-vll.) adatok EFt-ban Tflrgyev e Bekescsaba, aprilis 9. a- 0 r O. -oy. 'Z--r 4 KRlzsAN MiKLOS. bejegyzett k6nyvviz.sgal Bekescsaba, BogarMzi setoiny 13 a-magyar Konyvvizsgalol Kamara tagsagi igazqlvtmyanak szama: apritis Ib! a vallalkozas vezet6je (kepvisei6je) BEnSCSABA VAGYONKEZELt'i ZRT Bekescsaba. Ir!my; u Ad6szam: Tel.lFax: 66/ (5.)

11 KIEGESziTO MELLEKLET a evi eves beszamol6hoz

12 I. ALTALANOS KIEGESZITESEK 1.1 A vallalkozas bemutatasa A tarsasag cegneve: A tarsasag szel<helye: Az alapitas idopontja: A tarsasag alapit6ja: Cegbejegyzes kelte: Cegjegyzek szama: Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt Bekescsaba, Iranyi u szeptember 15. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata januar 6. Cg A tarsasag egyszemelyes reszvenytarsasag, abban az alapit6 az egyediili reszvenyes. A tarsasag alaptokeje a merleg fordu16napjan Ft, melybo Ft penzbeli, Ft nem penzbeli hozzajarulas. A tarsasag alaptokejenek osszetetele (nevre sz6l6 torzsreszvenyek): 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft osszesen: Ft A tarsasag tulajdonm kepezi a Bekescsaba Varos Vagyonkeze1o KFT-tol 100. Ft vete1arert megvasarolt Deli Aut6paIya RT ,- Ft nevelieku reszvenye. A tarsasag tevekenysege a beszamolasi idoszakbanjelentosen bovtilt. Fo tevekenysegunk tovabbra is az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok uzemeltetese es berbeadasa, melyet az onkormanyzat es tarsasagunk kozott okt6ber 18-an alairt Megbizasi szerzodes alapjan vegzunk majus 1- tol az.arpad Gy6gy- es Strandfurdo uzemelteteset tarsasagunk vegzi. Az ingatlanhasznositas mellett tovabbra is mukodtetjuk a fizetoparkolasi rendszeli, valamint ellmjuk a Varos megrendelesere vegzett epitoipari munkak kivitelezeset, lebonyolitasm, muszaki ellenorzeset es ktilonbozo ingatlanok bontasat. Ezen kivtil tarsasagunk keszitteti el a "Csabai Merleg" c. idoszaki kiadvanyt, tovabba gondoskodik a Varos tulajdonat kepezo 17 felujitott jatsz6ter uzemelteteserol.

13 2 A beszamohisi idoszakban a tarsasag e Ft ertekii beruhazast, felujitast hajtott vegre. Ennek osszetevoi a kovetkezok: Baross u. sportpalya felujitas Integralt iigyfelszolgalat Szabadsag ter Csaladsegito uj szekhely Szabadsag ter Klima szereles Extrem patya bovites Or u. 1. Szociatis bolt kialaldtas Sportcsarnok eszkozbeszerzes Arpad Fiirdo beruhazasai Parko16 automatak felujitasa Szent Istvan ter 10. koltsegbecsles, tanulmanyterv Berbeadasra keriilo eszkozok beszerzese Egyeb beruhazasok e Ft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 963 eft eft Os s z e sen: eft A tarsasag befektetett eszkozeinek allomanya a kovetkezok szerint alakult: Befektetett eszkozok ev elejen nyilvantartott nett6 erteke: Targyevi beruhazasok: Targyevi ertekcsokkenesi leiras: Befektetett eszkozok ev vegi nett6 erteke: eft eft e Ft eft

14 3 Az immateri{llis javak es targyi eszkiiziik brutt6 ertekenek es elszamolt ertekcsiikkenesenek targyevi valtozasait merlegsoronkent reszletezve az 1. sz. melleklet tartalmazza. Az ingatlanok karbantartasara e Ft-ot kiiltiittiink, melyek az alabbi ingatlanoknai meriiltek fel: Arpad Fiirdo iizleti celli ingatlanok sportletesitmenyek Sportcsamok eft eft 2.186eFt eft Tarsasagunk iizletpolitikajanak fontos celkituzese a rabizott vagyon gazdasagos iizemeltetese, a fizetoparkolasi rendszer iinkormanyzati rendeletben meghatarozott elvek szerinti mukiidtetese, valamint az Onkormanyzat elvarasainak megfelelo ingatlanhasznositasi es kiizteriilet hasznaiati dij befizetese. A evi iizleti tervbenj6vahagyott eft + AFA ingatlanhasznositasi dij es a eft + AF A kiizteriilet hasznalati dij iisszeget a tervnek megfeleloen teljesitettiik. Mindket jogcimen fe=a1l6 fizetesi kiitelezettsegiinknek december 31-ig teues egeszeben eleget tettiink. A tevekenyseg jellemzo mutat6i: Valtozas (%) Sajat tevekenyseg nett6 arbevetele Befektetett eszkiiziik Sajat toke Merleg foiisszeg eft eft eft eft eft eft e Ft eft 120,2 101,4 115,7 106,2 A merleg es eredmenykimutatas egyes teteleinek jelentos vaitozasai A merleg eszkiiz oldalan a befektetett eszkiiziik erteke - a targyevben vegrehajtott beruhazasok miatt - emelkedett. A vevokiivetelesek iisszessegeben mintegy e Ft-tal csiikkentek az elozo evhez kepest, melyet az egyeb vevold(el szembeni kiiveteles csiikkenese okozott.

15 4 A merleg forras oldalan a sajm toke novekedese lmhato, melybol e Ft a jegyzett toke emeles erteke, e Ft pedig a targyevi merleg szerinti eredmeny osszege. A kotelezettsegeken beltil a hosszu- es rovidlejaratu kotelezettsegek erteke egyarant csokkent. A merleg foosszeg az elozo evi e Ft-rol e Ft-ra emelkedett Az eredmenykimutatas szerinti ertekesites netto arbevetele az alabbiak szerint alakult: Belf6ldi ertekesites netto arbevetele 2008.ev eft 2009.ev eft Kozvetitett szolgaltatasok eft e Ft SajM tevekenyseg netto arbevetele eft eft A sajat tevekenyseg nett6 arbevetelenek novekedeset alapvetoen az Arpad Fiird6 iizemeltetesenek Mvetele okozta. Az egyeb bevetelek osszessegeben nottek a bazishoz kepest, ezen beltil csokkent a berleti jog ertekesites bevete1e es a parkolasi p6tdijak osszege, emelkedett viszont a koltsegek ellentetelezesere kapott tamogatas osszege. Az anyagjellegii es a szemelyi jellegii raforditasoknai - nehany kivetelt6l eltekintve - az elozo evhez kepest jelentos mertekii novekedes lmhat6, mel yet a Fiirdo miikodesi koltsege okozott. Az amortizaci6 a targyevi beruhazasok miatt nott. A penziigyi miiveletek raforditasainai kimutatott fizetendo kamat az elozo evhez kepest nott, melyet csak reszben tudott ellensulyozni a banl(tol kapott kamat novekedese. Rendkiviili bevetelkent jelent meg az Onkormanyzattol terites nelktil Mvett, a Fiirdo iizemeltetesehez sziikseges fogyoeszkozok erteke. A tarsasag adozas elotti eredmenye az elmult evi e Ft-rol e Ft-ra csokkent. 2.1 A vallalkozas szamvitelpolitikajanak fo vonasai A szamvite1politika kialakitasa az ovatossag elvet kovetve tortent meg. A szamviteli torveny el6irasainak megfeleloen alkalmazott ertekeiesi eljarasok az alabbiak: a./ A befektetett eszkozoket beszerzesi erteken szamoltuk el, csokkentve azt a terv szerinti eliekcsold(enes osszegevel. Maradvanyerteket gepjarmiiveknel es a multifunl(cionalis tornacsarnoknal allapitottunk meg. - Az immaterialis javak kozott szereplo vagyoni ertekii jogok koziil a 100 e Ft alatti beszerzesi eliekii jogokat a beszerzeskor egyosszegben

16 5 ertekcsold<enesi leiraskent elszamoltuk. A 100 e Ft feletti bekerillesi ertekii, parkolasi iizletaghoz kapcsolodo licencek es halozatfejlesztesi hozzajarulas ertekcsokkenesenek elszamolasat 5 ev alatt, evenkent azonos osszegben terveztiik. Az egyeb vagyoni ertekii jogok terv szerinti ertekcsokkeneset pedig 6 ev alatt szamoljuk el, evente egyenlo meliekben. - A szellemi termekek eseteben a 100 e Ft alatti beszerzesi elieldi termeket a beszerzeskor egyosszegben ertekcsokkenesi leiraskent elszamoltuk. A 100 e Ft-ot meghalado beszerzesek eseteben a parkolasi iizletaghoz kapcsolodo szamftogepes programok ertekcsokkenesi leirasat 5 ev alatt, evenkent azonos osszegben terveztiik. Az egyeb teriileteken alkalmazott programok terv szerinti ertekcsokkeneset 3 ev alatt szamoljuk el, evente egyenlo mertekben. Az ingatlanok ertekcsold<enesi leirasanal sajat tulajdonu ingatlan eseteben 2 %, bere1t ingatlan eseteben 6 % amortizacioval szamoltunk. A miiszaki es egyeb gepek, berendezesek eseteben a 100 e Ft alatti beszerzesi ertekii targyi eszkozoket a beszerzeskor egyosszegben ertekcsokkenesi leiraskent elszamoltuk. Ezen eliekhatart meghalad6 beszerzeseknel a szamvitelpolitikaban meghatarozott amortizacios kulcsokat alkalmaztuk. Jarmiivek eseten evi 20 %-os ertekcsold<enesi leirast szamoltunk el. b./ Forgoeszkozok - A keszletek erteket beszerzesi aron tartottuk nyilvan, ertekvesztest nem szamoltunk el. - A kovetelesek a szamlazott es elismert, illetve a fizetendo osszegben keriiltek kimutatasra, melyet a vevokovetelesek eseteben csokkentettiink az e1szamolt ertekvesztes osszegevel. - A penzeszkozok osszege a tenylegesen meglevo hazipenztari penzkeszlet es a bankszamlan meglevo penz osszeget tmialmazza. c./ A hosszulejaratu kotelezettsegek a fejlesztesi hitelek even tuli torlesztoreszleteit, valamint az iizleti celu ingatlanok berloi altai befizetett ovadekot tartalmaznak a szerzodes szerinti osszeggel megegyezoen.

17 6 d./ A rovidlejaratu kotelezettsegek egy even beliil esedekes osszegek, egyez6en a kibocsatott szamlakkal, szerz6desekkel, adobevallasokkal es egyeb elszamolasokkal. e./ Az aktiv es passziv id6beli elhatarolasok elkiilonitese a targyev valos eredmenyenek megallapitasa erdekeben megtiirtent. A szamvitelpolitika szerint tarsasagunk az eves beszamolo merlegenek "A" valtozatat, valamint az eredmenykimutatas osszkoltseg eljanissal kesziil6 "A" valtozatat keszitette el. II. A MERLEGHEZ KAPCSOLOnO KIEGESziTESEK A december 31-i eves beszamolo merlegenek targyevi adatait az alabbiakban mutatjuk be. 06.sor 11. sor 12. sor 13. sor 15. sor Szellemi tennekek: konyvelesi programok, kiilonfele szoftverek es weboldal keszites netto erteket tartalmazza. Ingatlanok es a kapcsolodo vagyoni erteku jogok: az onkormanyzat tulajdonat kepez6 ingatlanokon vegzett felujitasok, beruhazasok, az Andrassy u. 9. sz. alatti es a Csaba-koz teriileten kialakitott parkolok, egy vasarolt telek, valamint az Allatvasarter netto erteket tartalmazza. Muszaki berendezesek, felszerelesek, jarmuvek: az ingatlanok tizemeltetesehez sztikseges szerszamok, gepek es jarmuvek, parkolojegy automatak, tovabba egyeb berbeadott eszkozok netto erteket tartalmazza. Egveb berendezesek, felszerelesek, jannuvek: szamitogepek, tigyvitel-technikai es hiradastechnikai berendezesek, irodabutorok, egyeb eszkozok, valamint egy gepjarmu netto erteket tartalmazza. Beruhazasok, felujitasok: a targyev vegeig tizembe nem helyezett beruhazasok, felujitasok: Jegcsarnok-uszoda koncepcio kidolgozasa eft Szt.Istvan ter 10. tervezesi dijak eft Sportcsarnok recepcio kialakitas tervezesi dija 370 eft Korhaz u. 4. panzio kialakitas 340 eft

18 7 VandMti u. 3. gazterv Kazinczy u. 6. hal6zatfejlesztes 150 e Ft 47 eft 29. sor Anyagok: ev vegen keszleten leva parkol6jegyek, parkolasi berletek erteke. 33. sor Aruk: az ev vegen keszleten leva biife aruk 104 eft, chipkartyak 416 e Ft ertekben, a beszamolasi idoszakban kiszamlazasra nem keriilt kozvetitett szolgaltatasok e Ft ertekben, egyeb keszletek 39 eft ertekben. 36. sor Kovetelesek aruszallitasb61 es szolgaltatasb61 (vevok): Megnevezes eredeti osszeg halmozott merlegben (e Ft) ertekvesztes szereplo osszeg (e Ft) ( e Ft) lakber berleti dij kozponti fiitesi dij egyeb vevok fizetoparkolas Sportcsamok I Arpad Fiird Osszesen: A lakberhatralek a december 31-en fe=all e Ft-r december 31-re e Ft-ra csokkent. A beszamolasi idoszakban 8 esetben bocsajtottunk ki fizetesi meghagyast, koziiliik 2 berl6 kifizette a tmiozast, 1 berlo jovedelmere letiltast adtunk ki, 5 berlonel pedig a vegrehajtasi e1jaras folyamatban van evben lakbermtralek miatt 19 esetben keriilt SOl' a berleti szerz6des felmondasara. A felmondast kovetoen 11 berlo befizette a tartozast, 1 berl6vel reszletfizetesi megallapodast kotottiink, 4 berl6 tartozasa pedig ad6ssagrendezesi eljaras kereteben fog megteriilni. A fennmarad6 3 berlovel szemben a jogi eljaras folyamatban van. Behajthatatlan koveteleskent a beszamolasi idoszakban 79 e Ft lakbermtratel<ot iliunk Ie. A berleti dij hatralek a december 31-i e Ft-r december 31-ere e Ft-ra nott. Az ev vegi berleti dij hatralek osszegeb61 a merlegkeszites idopontjaig kiegyenlitesre keriilt eft.

19 evben 12 esetben kermt sor fizetesi meghagyas kibocsmasra, koziili1k 5 berlotol befolyt a tartozas, 5 esetben vegrehajtasi eljarast inditottunk, 2 esetben meg nincs jogeros fizetesi meghagyas. A vegrehajtas soran 1 berlo befizette tartozasm, tovabbi 1 berlo tartozasanak nagy resze az ingoarveres bevetelebol rendezodott, a fennmarad6 3 berlovel szemben a vegrehajtas meg folyamatban van. A berleti dij fizetesenek e1maradasa miatt a beszamolasi idoszakban 6 berl6 eseteben mondtuk fel a berleti jogviszonyt. A felmondas ervenyesitesere 2 berl6 eseteben keriilt sor, mig 1 berlo a felmondast kovetoen rendezte tartozasat, 2 berlovel reszletfizetesi megailapodast kotottiink, a fennmarad6 1 berlo eseteben a jogi eljaras folyamatban van. A kintlevosegek csokkentese erdekeben az ujonnan megkotesre keriilo berleti szerzodesek eseteben tovabbra is Mlagosan 2 havi berleti dijnak megfe1e1o 6vadek megfizeteset es a berlemenybol val6 kikoltozes garanciajakent kozjegyzoi okirat kesziteset irtuk elo. Behajthatatlansag miatt a beszamolasi idoszakban e Ft osszegu berleti dij hatralekot irtunk Ie, ertekveszteskent pedig e Ft-ot szamoltunk el. Az egyeb vevok soron kimutatott e Ft hatralekb61 a merlegkeszitesig kiegyenlitesre keriilt eft. A fizetoparkolasnal kimutatott 519 e Ft hatraiekb61 a merlegkeszitesig kiegyenlitesre keriilt 444 e Ft. Az Arpad Fiirdonel kimutatott hatralek osszeget a vevok a merlegkeszitesig teljes egeszeben kiegyenlitettek. 40. sor 47. sor 50. sor Egyeb kovetelesek tarsashazi felujitasi alap kovetkezo evben levonhat6 AF A tarsasagi ad6 tulfizetes munkavallal6nak kiadott valt6penz szallit6k Tartozik egyenlege munkavallal6k fizetesi e10lege e10irt tartozasok valt6penz automatakhoz helyi ad6 tulfizetes Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesito ertekpapirok. Penzpiaci Alap befektetesi jegy Penztar, csekkek Mzipenztar zar6 penzkeszlete eft eft 674 eft 241 eft 177 e Ft 133 eft 60 eft 40 eft 20 eft eft 50 eft

20 9 51. sor Bankbetetek elszamolasi betetszamla zar6 egyenlege eft 53. sor Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa Olyan bevetelek szerepelnek ezen a so ron, amelyek a evhez kapcsol6dnak, de esedekessegtik atnyulik eyre. Ftirdo mukodesi tamogatas IV.n.evi lakastizemeltetes vegszamla "Csabai Merleg" reklam bevetel parkol6automatak kazetta tartalma egyeb berleti dijak gepjarmuvek berleti dija befektetesi jegy arfolyamnyeresege IV.n.evi lakaskarbantartas vegelszamolasa eft eft eft 901 eft 472 eft 310 eft 109 eft 724 eft 54. sor Koltsegek, raforditasok aktiv idobeli elhatarolasa A targyevben leszamlazott, de a kovetkezo evet terhelo koltsegek. korengedmenyes nyugdij sportpm ya tizemeltetesi dij biztositasi dijak "Csabai Merleg" tartalomszolgaltatas hirlap elofizetes riaszt6 feltigyelet dija koztizemi dijak (aram, gaz, viz) egyeb 430 e Ft 300 eft 285 eft 224 eft 217 eft 84 eft 58 eft 43 eft 58. sor Jegyzett toke elozo evi jegyzett toke eft evi tokeemeles bejegyzese eft a Cegbir6sagon bejegyzett toke eft 61. sor Toketartalek az alapit6 altai korabbi evekben atadott osszeg e Ft Vag6hid felujitashoz kapott tamogatas eft AUatvasarter felujitasara kaqott tamogatas eft i toketartalek eft

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Egyszeriisitett eves beszamolo

Egyszeriisitett eves beszamolo 14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama Batmonostori K6rny.ved.es Sport Nonprofit KFt 6528 Batmonostor, Hunyadi u.3. Egyszeriisitett eves beszamolo 2011. december31. Keltezes:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Egyszeriisitett eves beszamol6

Egyszeriisitett eves beszamol6 @l!] -[ill]-~ cegjegyzek szama Egyszeriisitett eves beszamol6 2007. {~0 P.H. a vallalkozas vezetoje (kepviseloje) Szines Web Mediafejleszt6 Kft. 1112 Budapest, XI. nppan u. 2. http://www.szinesweb.hu/

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KOZHASZNUsAGIJELENTES

KOZHASZNUsAGIJELENTES PLASTOMAT EDU KHT Szervezet neve: Szekhely: 1036 Budapest Pacsirtamezc5 u. 41. Ad6szam: 22257437-2-42 Statisztikai szamjel: 22257437-7487-571-01 CgL: 01-14-000680 KOZHASZNUsAGIJELENTES 2007.ev Tartalma:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev. Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev. Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege 18135365-1-41 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege 1038 Budapest, Templom utea 64. Budapest, 2010. januar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben