NYILvANos ullks napirendje A diinteshozatai minositett tiibbseget igenyei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILvANos ullks napirendje A diinteshozatai minositett tiibbseget igenyei"

Átírás

1 BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSAGA BEKESCSABA, IRANYI U Ikt.sz.:12/2010. VeIemenyezo: Gazdasagi, KiiItsegvetesi es Penziigyi Bizottsag Varosfejlesztesi, Kiirnyezetvedelmi es Mezogazdasagi Bizottsag NYILvANos ullks napirendje A diinteshozatai minositett tiibbseget igenyei Targy: ALAPiTOI DONTES A Bekescsaba Vagyonkezelil Zrt evi eves beszamoliija Melliklet: 1 pld. Eves beszamol6 1 pld. KiegiszitiJ melliklet 1 pld. Ozleti jelentis 1 pld. 6sszeJoglal6 jelentis 1 pld. FEB jelentis Eloterjesztes Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kiizgyiilesenek majus 27-en tartandii nyilvanos iilesere Tisztelt Kozgy{i!es! A Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkonmmyzata altai alapitott Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. igazgat6saga a tarsasag evi eves beszamol6jat, annak kiegeszit6 mellekletet es a ceg iizleti jelenteset majus 3-an tartott iilesen megtargyalta es azt elfogadasrajavasolja a Kozgyiilesnek. A Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt evi eves beszamol6jat, annak kiegeszit6 mellekletet, a tarsasag iizleti jelenteset a mellekletek szerint teljesztjiik ela. A Gazdasagi, Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, a Varosfejlesztesi, KomyezetvMelmi es Mez6gazdasagi Bizottsag, vaiamint a tarsasag feliigyelabizottsaganak hatarozatat a melleklet tartalmazza. A dontes vegrehajtasaban kozremiikoda fele16s hivatali egyseg: Strategiai-Fejlesztesi Osztruy.

2 2 HATAROZATI JAVASLAT 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt evi eves beszamol6jat 1.052:313 ezer Ft merieg f6osszeggel, ezer Ft sajat t6kevel, ezer Ft ad6zas el6tti eredmennyel es ezer Ft merieg szerinti eredmennyel elfogadja. A merleg szerinti eredmeny osszeget eredmenytartalekba kell helyezni. 2. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. feliigyel6bizottsaganak a tarsasag evi eves beszamol6javal kapcsolatos jelenteset elfogadja. 3. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. konyvvizsga!6janak a tarsasag evi eves beszamol6ja feliilvizsgalataval kapcsolatos jelenteset elfogadja. 4. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt evi iizleti tervenek teljesiteser61 sz616 beszamol6t elfogadja, egyben Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek 453/2009. (VI.25.) kiizgy. hatarozatat teljesitettnek tekinti. Felel6s: Hatarid6: Pacza J6zsef, a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zli. igazgat6saganak elniike majus 27. Biktfscsaba, majus 10. Tisztelettel: Pacza J 6zsef az igazgat6sag elnoke Ellenjegyzes: jogi: penziigyi:

3 Bekescsaba VagyonkezeIO Zrt. FeliigyeIObizottsag Bekescsaba Megyei Jogu Yaros KozgyiiIese Ikt.sz.: 3/2010. Targy: Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt evi eves beszamol6 vizsgaiata Tisztelt Kozgyiiles! A Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. Feliigyelobizottsaga majus 17-i iilesen megtargyalta a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt evi eves beszamol6jat (merleg, eredmenykimutatas, kiegeszito melieldet, iizleti jelentes). A Feliigyelobizottsag javasolja, hogy Bekescsaba Megyei Jogu Yaros 6nkormanyzat Kozgylilese a tarsasag evi eves beszamol6jat ezer Ft merleg foosszeggel, ezer Ft sajat tokevel, ezer Ft ad6zas elotti eredmennyel es ezer Ft merleg szerinti eredmennyel fogadja el. A Feli.igyelobizottsag egyetert a merleg szerinti eredmeny eredmenytartalekba helyezesevel. A Feliigyelobizottsag javasolja tovabba, hogy a tarsasag evi iizleti tervenek elfogadasar61 sz /2009. (VI.25.) kozgylilesi hatarozatot a KozgyUles az iizleti jelentesben szereplo tervteljesitesi beszamol6 alapjan teljesitettnek tekintse. Bekescsaba, majus 17. A FEB neveben:

4 . Statisztikai szamjel: Cegjegyzek szama: , '. a vallalkozas megnevezese: Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. a vailalkozas dme, telefonszama: 5600 Bekescsaba, Iranyi u / , Eves beszamol uzleti evrol Keltezes: Bekescsaba, aprilis :1-0 (.p,.a'j. ' ~ KRlzsAN MIKLOS bejegyzett k6nyvvizsgal Bekescsaba, Bogarhiizi setany 13. a Magyar Kbnyvvizsgal6i Kamara tagsagi igazolvanyanak szama: '998. aprilis 1.-tol OO~823 BEKESCSAllA VAGYONKEZELO ZR't 5600 Bekescsaba, Irimyi u Ad6szam: Ill~~~~~-~~... a vallalkozas vezetoje (kepviseloje)

5 Statisztikai szamjel: Cegjegyzek szama: Az tizleti ev merlegfordul6napja: (ev/h6/nap) MERLEG "A" vliitozat Eszkozok (aktivak) adatok EFt-ban Sorszam A tetel megnevezes El{)zQ ev Eltiza ev(ek m6dosltasai Tirrgyev a b c d e 01. A. Befektetett eszkozok ( sor) I. lmmaterraus JAVAK ( ,orok) Alapftas-atszervezes aktivait erteke 04. Kiserleti fejlesztes aktivcilt erteke 05. VagyoniertekGjogok 06. Szellemi termekek Ozieti vagy cegertek 08. ImmateriAlis javakra adott elolegek 09. ImmateriAlis javak ertekhelyesbltese 10. II. TAAGYI ESZKOZOK (I ,orok) 11. Ingatlanok es a kapcso16d6 vagyoni ertekfi jogok 12. Muszaki berendezesek, gepek, jfumgvek 13. Egyeb berendezesek, fe\szerelesek,jirmuvek Tenyeszallatok 15. Beruhazasok, felujitasok Beruhazasokra adott elolegek 17. Targyi eszk1}zok ertekhelyesbitese 18. III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK (! ,orok) Tart6s reszesedes kapcsolt vallalkozasban 20. Tart6san adott k()lcs()n kapcsolt vallalkozasban 21. Egyeb tart6s reszesedts 22. Tart6san adott kolcs()n egyeb reszesedesi viszonvban a116 vallalkozasban 23. Egyeb tart6san adott kolcsoo Tart6s hitelviszonyt megtestesito ertekpapir 25. Befektetett penzogyi eszk()z()k ertekhelyesbitese 26. Befektetett penzogyi eszkoz()k ertekelesi koi()nmzete Bekescsaba, aprilis 9. 2D~ KRlzsAN MIKJ.6S bejegyzett k6ny'nlz~g~io 5600 Bekescsa.ba. Bogarhai' sf tar,,. 13 a Magyar Konyvvlzsgcilol Kamare tagsagi igazoivanyanak szama: aprifis 1.-tol 002~23 U, H.b,.,,,,,,,,;wlOl'l BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT Bekescsaba. Irany; u Ad6szam: Te\./Fax: 66/ (5.1

6 Statisztikai szamje1: Cegjegyzek szama: Az iiz1eti ev meriegfordu16napja: (ev/h6/nap), MERLEG "A" vaitozat Eszkiiziik (aktivak) adalok E FI-ban Sorszam A tete! megnevezes a b 27. B. Forg6eszkijzHk ( sor) 28. I. KESZLETEK ( sorok) 29. Anyagok 30. Befejezetlen termeics es f61kesz tennekek EJOz66v Ei6z6 ev(ek m6dositasai Targyev c d e NOvend6k-. hiz6-6s egyeb allatok 32. Kesztennekek 33. Aruk 34. K6szletekre adott ej6iegek 35. II. KOVETELESEK ( sorok) 36. KOvetelesek arusza.jlftasb61 6s szoigaitatasb61 (v,vok) 37. KI)vetel6sek kapcsolt valjalkozassal szemben 38. KOvetelesek egyeb reszesedesi viszonyban levq v!illalkozassal szemben 39. Valt6kOveteh~sek 40. Egyeb kovetejesek ll KOvetel<~sek ertekelesi kolonbozete 42. Szfumazekos Ogyietek pozitiv 6rt6kelesi koionbozete 43. III. ERTEKPAPiROK ( sorok) 44. Reszesedes kapcsolt val1alkozasban Egyeb reszesedes 46. 'Sajat reszvenyek, sajat Ozletreszek 47. Forgatasi cehi hitelviszonyt megtestesft6 ertekoadirok 48. Ertekpapirok ertekelesi kolonhozete 49. IV. PENZESZKOZOK ( sorok) 50. Penztar, csekkek 51. Bankbetetek 52. c. Aktiv id6beli elhatarolasok ( sorok) 53. Bevetelek aktfv id6beli elhatarolasa 54. Koltsegek, raforditasok aktiv idobeli elhatarolasa 55. Halasztott raforditasok ". ; ESZKOZOK OSSZESEN ( ,>.<""..., Bekescsaba, ap~ilis mo- 0 'f' 1-:r. %~ be/egyzetl konyv'lizsga! Bekescsaba, B::lgarhazi setany 13. a Magyar Konyvv'izs9c'.16i Kamara tags8g1 ig.azolvafly'anak szama: aprills 1 -to! ruljillscsaba VAGYOt)){E!}O 4RT 1.. ) a "'5'il~C'S\liij!lt\lJ#ll'i''''r;OJe Ad6szam: Tel./Fax: 66/ IS.)

7 Statisztikai szamjel: Cegjegyzek szama: , Az iizleti ev meriegfordulonapja: (ev/ho/nap) MERLEG "A" valtozat Fornisok (passzivak) adatok EFt-ban Sor~ szam A tetel megnevezes Ei6z6 ev EI6zo ev(ek m6dosftasai Tflrgyev a b c d e 57. D. SajA! toke ( sor) I. JEGYZETT TOKE II. 58-as sorb61: visszavasarolt tulajdonosi reszesed6s neverteken JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 61. III. TOKETARTALEK 62. IV. EREDMENYTARTALEK V. LEKOTOTTTARTALEK 64. VI. ERTEKELESI TARTALEK ( sorok) 65. Ertekhelyesbltes ertekelesi tartal6ka 66. Va16s erteketes ertekeh~si tartal6ka 67. VI!. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Celtartalekok ( sorok) 69. Celtartalek a vftrhat6 kotelezettsegekre 70. Celtartalek ajov6beni koitsegekre 71. Egyeb ce!tart.lek 72. F. Kotelezettsegek ( sor) I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK sorok) Hatrasorolt kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassai szemben Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonvban lev6 vallalkozassal szemben Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb e:azdalkod6val szemben Bekescsaba, aprilis 9. JO~ KRlzsAN MIKLOS bejegyzett Mn»:viz?~a/ Bekescsaba, Bogarhazl setany 13. a Magyar Kbnyvvizs;;Jal6i K~mara tagsagi igazo!vanyanak szama: apri!is 1.-tol JIf a vallalkozas vezet6je (kepvisel6je) BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT Bekescsaba, Irany; u. 4-6, Ad6szam: Tel./Fax: 66/ (5.1

8 Statisztikai szamjel: Cegjegyzek szama: Az iizleti ev merlegfordul6napja: (ev/h6/nap) MERLEG "A" vliltozat Forrlisok (passzivlik) adatok EFt-ban Sorszam A tetel megnevezes EIOZQ ev EI6z6 ev(ek m6dositasai Targyl:v a 77. II. b HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK ( sorok) c d e Hosszu lejaratra kapott koicsonok 79. Atvaltoztathat6 kotvenyek Tartozasok kotvenykibocsatasb61 Beruhazasi es fejlesztesi hitelek Egyeb hosszu Jejararu hitelek Tart6s kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Tart6s kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonvban leva vallalkozassal szemben Egyeh hosszu lejar.aru kotelezettsegek III. ROVID LEJARA TU KOTELEZETTSEGEK (87. es sorok) ROvid lejaratu kolcsonok 87-es sorb61: az atvflltoztathat6 kotvenyek ROvid lejararu hitelek Vevokt51 kapott ewlegek KOtelezettsegek aruszailfulsh61 es szoigalta'ilsb6i (szaiii,6kl Valt6tartozasok Rovid Jejararu kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Rl:)vid lejararu kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban levq vallalkozassal szemben Egyeb rovid lejararu kl:)telezettsegek Kl:)telezettsegek ermketesi ktllonbozete Szfmnazekos Ogyietek negativ erteke!esi koil:)nbl:)zete G. Passziv id6beli eihatarojasok ( sorok) Bevetelek passziv idobeli elhatarolasa Kl:)ltsegek, rmorditasok passziv idobeli elhatarolasa Halasztott bevetelek FORRASOK OSSZESEN sorok Bekescsaba, aprilis 9.!L ~ J p..;j 'f. -z.-:}-. ~ KRIZSAN MIKLOS beiegyzeu konyv'nsgal(j 5600 Bekescsaba. 8::lgarhaz, setafly 13 a M.~y.r Konyv'Jlzsgi:.lol Kam.H8 tags~gl igazo1vany2.nak szama: 1998, 2priils 1 tol ,"Mi.ko,,"" J..~m 5600 i.~~aba. Iranyi u Ad6szam: TeI.IF",,: 66/ (5.\

9 Statisztikai szamjel: Jl Cegjegyzek szama: Az iizleti ev merlegfordul6napja: (ev/h6/nap), Sorszam a VIII. 18 Kapott Oar6) osztah!k es reszesedes 13. sorb6l: kapcsolt vallalkozast61 kapott Reszesedesek ertekesitesenek Arfolyamnyeresege OsszkiiItseg eljiiriissal keszitett eredmenykimutatiis "A" vliltozat EI6zi;ev( ek A tetel megnevezes EloZQ ev m6dosftasai b c d rb61: kapcsolt v!'tlialkozast61 kapott Befektetett penzogyi eszkozok kamatai, arfolvamnveresege 15. sorb6j: kapcsolt vallalkozast61 kapott Egyeb kapott (jar6) kamatok es kamatjellegil bevetelek sorb61: kapcsolt vallalkozast61 kapott PenzOgyi muveletek egyeb bevetelei sorb6i: ertekelesi killonbozet PenzOgyi mfiveletek bevetelci ( ) Befektetett penzogyi eszkozok arfolyamvesztesege adatok EFt-ban Targytv e IX. B. c. x. XI. D. E. XII. F G. 18. sorb61: kapcsolt vallalkozrumak adott Fizetend5 kamatok es kamatjellegu rafordftasok sorb61: kapcsolt vallalkozasnak adott Reszesedesek. ertekpapfrok, bankbetetek ertekvesztese 99 PenzOgyi miiveletek egyeb rafordltasai sorb61: ertekelesi kulonbozet PenzUgyi miiveletek n'ifordftasai (l8.+19.± ) PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE. I NIII.-IX.l SZOKASOSVALLALKOZASIEREDMENY (±A.±B.) RendkfvUli bevetelek RendkfvUIi rmorditasok 592 RENDKivULI EREDMENY (X.-XL) ADOzAs ELOITI EREDMENY (±C.±D.) Ad6fizetesi klstelezettseg ADOZOIT EREDMENY (±E.-XU.) Eredmenytartalek igenybevetele osztal6kra, reszesed6sre 16vahagyott osztalek, reszesedes, MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F ) Bekescsaba, 2010 aprilis 9. KRIZsAN MIKLOS bejegyzett k6nyvvilsga.l Bekescsaba. 8ogar~~zi set~ny 13 a Magyar Konyvvlzsgblol Kamara tagsagi igazolvanyanak szam.. : aprilis 1.-tol a vall~lti, -~~ Bakascsaba. Iranyl u Ad6szam: Te1.lFax: 66/ /5.1

10 Statisztikai szamjel: Cegjegyzekszama: , Az iizleti ev meriegfordulonapja: (ev/ho/nap) Osszkiiltseg eljanissai keszitett eredmenykimutatas "A" vliitozat Sor-,zam a I II. III IV. 10. I!. 12. v. VI. VII. A. A tetel megnevezes Eiozo ev EI6zQ ev(ek m6dosftasai b c d Belfbldi erlekesites nett6 arbevetele Exportertekesftes nett6 arbevetele Ertekesftes nett6 arbevetele ( ) Sajat tennelesii keszletek allomanyvaitozasa Sajat elt>allitasu eszkozok aktivalt erteke Aktivlilt sajat teljesitmenyek erteke (±O3.+04.) Egyeb bevetelek Ill. sorb61: visszaijt ertekvesztes 256 Anyagk61tseg genybe vett szolgaltatasok erteke Egyeb szolgaltatasok ei1eke Eladott aruk beszerzesi erteke Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke AnyagjellegG r3.forditasok ( ) Berk61tseg Szemelyi jell egg egyeb kifizetesek Berjflru!ekok Szemelyi jellegu rafordftasok ( ) Ertekcsijkkenesi leinis Egyeb n\fordftasok VII. sorb61: erlekvesztes iizemi (iizleti) TEVEKENYSEG EREDMENYE rl.±ll.+lil.-iv.-y.-vi.-vll.) adatok EFt-ban Tflrgyev e Bekescsaba, aprilis 9. a- 0 r O. -oy. 'Z--r 4 KRlzsAN MiKLOS. bejegyzett k6nyvviz.sgal Bekescsaba, BogarMzi setoiny 13 a-magyar Konyvvizsgalol Kamara tagsagi igazqlvtmyanak szama: apritis Ib! a vallalkozas vezet6je (kepvisei6je) BEnSCSABA VAGYONKEZELt'i ZRT Bekescsaba. Ir!my; u Ad6szam: Tel.lFax: 66/ (5.)

11 KIEGESziTO MELLEKLET a evi eves beszamol6hoz

12 I. ALTALANOS KIEGESZITESEK 1.1 A vallalkozas bemutatasa A tarsasag cegneve: A tarsasag szel<helye: Az alapitas idopontja: A tarsasag alapit6ja: Cegbejegyzes kelte: Cegjegyzek szama: Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt Bekescsaba, Iranyi u szeptember 15. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata januar 6. Cg A tarsasag egyszemelyes reszvenytarsasag, abban az alapit6 az egyediili reszvenyes. A tarsasag alaptokeje a merleg fordu16napjan Ft, melybo Ft penzbeli, Ft nem penzbeli hozzajarulas. A tarsasag alaptokejenek osszetetele (nevre sz6l6 torzsreszvenyek): 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft 1 db Ft osszesen: Ft A tarsasag tulajdonm kepezi a Bekescsaba Varos Vagyonkeze1o KFT-tol 100. Ft vete1arert megvasarolt Deli Aut6paIya RT ,- Ft nevelieku reszvenye. A tarsasag tevekenysege a beszamolasi idoszakbanjelentosen bovtilt. Fo tevekenysegunk tovabbra is az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok uzemeltetese es berbeadasa, melyet az onkormanyzat es tarsasagunk kozott okt6ber 18-an alairt Megbizasi szerzodes alapjan vegzunk majus 1- tol az.arpad Gy6gy- es Strandfurdo uzemelteteset tarsasagunk vegzi. Az ingatlanhasznositas mellett tovabbra is mukodtetjuk a fizetoparkolasi rendszeli, valamint ellmjuk a Varos megrendelesere vegzett epitoipari munkak kivitelezeset, lebonyolitasm, muszaki ellenorzeset es ktilonbozo ingatlanok bontasat. Ezen kivtil tarsasagunk keszitteti el a "Csabai Merleg" c. idoszaki kiadvanyt, tovabba gondoskodik a Varos tulajdonat kepezo 17 felujitott jatsz6ter uzemelteteserol.

13 2 A beszamohisi idoszakban a tarsasag e Ft ertekii beruhazast, felujitast hajtott vegre. Ennek osszetevoi a kovetkezok: Baross u. sportpalya felujitas Integralt iigyfelszolgalat Szabadsag ter Csaladsegito uj szekhely Szabadsag ter Klima szereles Extrem patya bovites Or u. 1. Szociatis bolt kialaldtas Sportcsarnok eszkozbeszerzes Arpad Fiirdo beruhazasai Parko16 automatak felujitasa Szent Istvan ter 10. koltsegbecsles, tanulmanyterv Berbeadasra keriilo eszkozok beszerzese Egyeb beruhazasok e Ft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 963 eft eft Os s z e sen: eft A tarsasag befektetett eszkozeinek allomanya a kovetkezok szerint alakult: Befektetett eszkozok ev elejen nyilvantartott nett6 erteke: Targyevi beruhazasok: Targyevi ertekcsokkenesi leiras: Befektetett eszkozok ev vegi nett6 erteke: eft eft e Ft eft

14 3 Az immateri{llis javak es targyi eszkiiziik brutt6 ertekenek es elszamolt ertekcsiikkenesenek targyevi valtozasait merlegsoronkent reszletezve az 1. sz. melleklet tartalmazza. Az ingatlanok karbantartasara e Ft-ot kiiltiittiink, melyek az alabbi ingatlanoknai meriiltek fel: Arpad Fiirdo iizleti celli ingatlanok sportletesitmenyek Sportcsamok eft eft 2.186eFt eft Tarsasagunk iizletpolitikajanak fontos celkituzese a rabizott vagyon gazdasagos iizemeltetese, a fizetoparkolasi rendszer iinkormanyzati rendeletben meghatarozott elvek szerinti mukiidtetese, valamint az Onkormanyzat elvarasainak megfelelo ingatlanhasznositasi es kiizteriilet hasznaiati dij befizetese. A evi iizleti tervbenj6vahagyott eft + AFA ingatlanhasznositasi dij es a eft + AF A kiizteriilet hasznalati dij iisszeget a tervnek megfeleloen teljesitettiik. Mindket jogcimen fe=a1l6 fizetesi kiitelezettsegiinknek december 31-ig teues egeszeben eleget tettiink. A tevekenyseg jellemzo mutat6i: Valtozas (%) Sajat tevekenyseg nett6 arbevetele Befektetett eszkiiziik Sajat toke Merleg foiisszeg eft eft eft eft eft eft e Ft eft 120,2 101,4 115,7 106,2 A merleg es eredmenykimutatas egyes teteleinek jelentos vaitozasai A merleg eszkiiz oldalan a befektetett eszkiiziik erteke - a targyevben vegrehajtott beruhazasok miatt - emelkedett. A vevokiivetelesek iisszessegeben mintegy e Ft-tal csiikkentek az elozo evhez kepest, melyet az egyeb vevold(el szembeni kiiveteles csiikkenese okozott.

15 4 A merleg forras oldalan a sajm toke novekedese lmhato, melybol e Ft a jegyzett toke emeles erteke, e Ft pedig a targyevi merleg szerinti eredmeny osszege. A kotelezettsegeken beltil a hosszu- es rovidlejaratu kotelezettsegek erteke egyarant csokkent. A merleg foosszeg az elozo evi e Ft-rol e Ft-ra emelkedett Az eredmenykimutatas szerinti ertekesites netto arbevetele az alabbiak szerint alakult: Belf6ldi ertekesites netto arbevetele 2008.ev eft 2009.ev eft Kozvetitett szolgaltatasok eft e Ft SajM tevekenyseg netto arbevetele eft eft A sajat tevekenyseg nett6 arbevetelenek novekedeset alapvetoen az Arpad Fiird6 iizemeltetesenek Mvetele okozta. Az egyeb bevetelek osszessegeben nottek a bazishoz kepest, ezen beltil csokkent a berleti jog ertekesites bevete1e es a parkolasi p6tdijak osszege, emelkedett viszont a koltsegek ellentetelezesere kapott tamogatas osszege. Az anyagjellegii es a szemelyi jellegii raforditasoknai - nehany kivetelt6l eltekintve - az elozo evhez kepest jelentos mertekii novekedes lmhat6, mel yet a Fiirdo miikodesi koltsege okozott. Az amortizaci6 a targyevi beruhazasok miatt nott. A penziigyi miiveletek raforditasainai kimutatott fizetendo kamat az elozo evhez kepest nott, melyet csak reszben tudott ellensulyozni a banl(tol kapott kamat novekedese. Rendkiviili bevetelkent jelent meg az Onkormanyzattol terites nelktil Mvett, a Fiirdo iizemeltetesehez sziikseges fogyoeszkozok erteke. A tarsasag adozas elotti eredmenye az elmult evi e Ft-rol e Ft-ra csokkent. 2.1 A vallalkozas szamvitelpolitikajanak fo vonasai A szamvite1politika kialakitasa az ovatossag elvet kovetve tortent meg. A szamviteli torveny el6irasainak megfeleloen alkalmazott ertekeiesi eljarasok az alabbiak: a./ A befektetett eszkozoket beszerzesi erteken szamoltuk el, csokkentve azt a terv szerinti eliekcsold(enes osszegevel. Maradvanyerteket gepjarmiiveknel es a multifunl(cionalis tornacsarnoknal allapitottunk meg. - Az immaterialis javak kozott szereplo vagyoni ertekii jogok koziil a 100 e Ft alatti beszerzesi eliekii jogokat a beszerzeskor egyosszegben

16 5 ertekcsold<enesi leiraskent elszamoltuk. A 100 e Ft feletti bekerillesi ertekii, parkolasi iizletaghoz kapcsolodo licencek es halozatfejlesztesi hozzajarulas ertekcsokkenesenek elszamolasat 5 ev alatt, evenkent azonos osszegben terveztiik. Az egyeb vagyoni ertekii jogok terv szerinti ertekcsokkeneset pedig 6 ev alatt szamoljuk el, evente egyenlo meliekben. - A szellemi termekek eseteben a 100 e Ft alatti beszerzesi elieldi termeket a beszerzeskor egyosszegben ertekcsokkenesi leiraskent elszamoltuk. A 100 e Ft-ot meghalado beszerzesek eseteben a parkolasi iizletaghoz kapcsolodo szamftogepes programok ertekcsokkenesi leirasat 5 ev alatt, evenkent azonos osszegben terveztiik. Az egyeb teriileteken alkalmazott programok terv szerinti ertekcsokkeneset 3 ev alatt szamoljuk el, evente egyenlo mertekben. Az ingatlanok ertekcsold<enesi leirasanal sajat tulajdonu ingatlan eseteben 2 %, bere1t ingatlan eseteben 6 % amortizacioval szamoltunk. A miiszaki es egyeb gepek, berendezesek eseteben a 100 e Ft alatti beszerzesi ertekii targyi eszkozoket a beszerzeskor egyosszegben ertekcsokkenesi leiraskent elszamoltuk. Ezen eliekhatart meghalad6 beszerzeseknel a szamvitelpolitikaban meghatarozott amortizacios kulcsokat alkalmaztuk. Jarmiivek eseten evi 20 %-os ertekcsold<enesi leirast szamoltunk el. b./ Forgoeszkozok - A keszletek erteket beszerzesi aron tartottuk nyilvan, ertekvesztest nem szamoltunk el. - A kovetelesek a szamlazott es elismert, illetve a fizetendo osszegben keriiltek kimutatasra, melyet a vevokovetelesek eseteben csokkentettiink az e1szamolt ertekvesztes osszegevel. - A penzeszkozok osszege a tenylegesen meglevo hazipenztari penzkeszlet es a bankszamlan meglevo penz osszeget tmialmazza. c./ A hosszulejaratu kotelezettsegek a fejlesztesi hitelek even tuli torlesztoreszleteit, valamint az iizleti celu ingatlanok berloi altai befizetett ovadekot tartalmaznak a szerzodes szerinti osszeggel megegyezoen.

17 6 d./ A rovidlejaratu kotelezettsegek egy even beliil esedekes osszegek, egyez6en a kibocsatott szamlakkal, szerz6desekkel, adobevallasokkal es egyeb elszamolasokkal. e./ Az aktiv es passziv id6beli elhatarolasok elkiilonitese a targyev valos eredmenyenek megallapitasa erdekeben megtiirtent. A szamvitelpolitika szerint tarsasagunk az eves beszamolo merlegenek "A" valtozatat, valamint az eredmenykimutatas osszkoltseg eljanissal kesziil6 "A" valtozatat keszitette el. II. A MERLEGHEZ KAPCSOLOnO KIEGESziTESEK A december 31-i eves beszamolo merlegenek targyevi adatait az alabbiakban mutatjuk be. 06.sor 11. sor 12. sor 13. sor 15. sor Szellemi tennekek: konyvelesi programok, kiilonfele szoftverek es weboldal keszites netto erteket tartalmazza. Ingatlanok es a kapcsolodo vagyoni erteku jogok: az onkormanyzat tulajdonat kepez6 ingatlanokon vegzett felujitasok, beruhazasok, az Andrassy u. 9. sz. alatti es a Csaba-koz teriileten kialakitott parkolok, egy vasarolt telek, valamint az Allatvasarter netto erteket tartalmazza. Muszaki berendezesek, felszerelesek, jarmuvek: az ingatlanok tizemeltetesehez sztikseges szerszamok, gepek es jarmuvek, parkolojegy automatak, tovabba egyeb berbeadott eszkozok netto erteket tartalmazza. Egveb berendezesek, felszerelesek, jannuvek: szamitogepek, tigyvitel-technikai es hiradastechnikai berendezesek, irodabutorok, egyeb eszkozok, valamint egy gepjarmu netto erteket tartalmazza. Beruhazasok, felujitasok: a targyev vegeig tizembe nem helyezett beruhazasok, felujitasok: Jegcsarnok-uszoda koncepcio kidolgozasa eft Szt.Istvan ter 10. tervezesi dijak eft Sportcsarnok recepcio kialakitas tervezesi dija 370 eft Korhaz u. 4. panzio kialakitas 340 eft

18 7 VandMti u. 3. gazterv Kazinczy u. 6. hal6zatfejlesztes 150 e Ft 47 eft 29. sor Anyagok: ev vegen keszleten leva parkol6jegyek, parkolasi berletek erteke. 33. sor Aruk: az ev vegen keszleten leva biife aruk 104 eft, chipkartyak 416 e Ft ertekben, a beszamolasi idoszakban kiszamlazasra nem keriilt kozvetitett szolgaltatasok e Ft ertekben, egyeb keszletek 39 eft ertekben. 36. sor Kovetelesek aruszallitasb61 es szolgaltatasb61 (vevok): Megnevezes eredeti osszeg halmozott merlegben (e Ft) ertekvesztes szereplo osszeg (e Ft) ( e Ft) lakber berleti dij kozponti fiitesi dij egyeb vevok fizetoparkolas Sportcsamok I Arpad Fiird Osszesen: A lakberhatralek a december 31-en fe=all e Ft-r december 31-re e Ft-ra csokkent. A beszamolasi idoszakban 8 esetben bocsajtottunk ki fizetesi meghagyast, koziiliik 2 berl6 kifizette a tmiozast, 1 berlo jovedelmere letiltast adtunk ki, 5 berlonel pedig a vegrehajtasi e1jaras folyamatban van evben lakbermtralek miatt 19 esetben keriilt SOl' a berleti szerz6des felmondasara. A felmondast kovetoen 11 berlo befizette a tartozast, 1 berl6vel reszletfizetesi megallapodast kotottiink, 4 berl6 tartozasa pedig ad6ssagrendezesi eljaras kereteben fog megteriilni. A fennmarad6 3 berlovel szemben a jogi eljaras folyamatban van. Behajthatatlan koveteleskent a beszamolasi idoszakban 79 e Ft lakbermtratel<ot iliunk Ie. A berleti dij hatralek a december 31-i e Ft-r december 31-ere e Ft-ra nott. Az ev vegi berleti dij hatralek osszegeb61 a merlegkeszites idopontjaig kiegyenlitesre keriilt eft.

19 evben 12 esetben kermt sor fizetesi meghagyas kibocsmasra, koziili1k 5 berlotol befolyt a tartozas, 5 esetben vegrehajtasi eljarast inditottunk, 2 esetben meg nincs jogeros fizetesi meghagyas. A vegrehajtas soran 1 berlo befizette tartozasm, tovabbi 1 berlo tartozasanak nagy resze az ingoarveres bevetelebol rendezodott, a fennmarad6 3 berlovel szemben a vegrehajtas meg folyamatban van. A berleti dij fizetesenek e1maradasa miatt a beszamolasi idoszakban 6 berl6 eseteben mondtuk fel a berleti jogviszonyt. A felmondas ervenyesitesere 2 berl6 eseteben keriilt sor, mig 1 berlo a felmondast kovetoen rendezte tartozasat, 2 berlovel reszletfizetesi megailapodast kotottiink, a fennmarad6 1 berlo eseteben a jogi eljaras folyamatban van. A kintlevosegek csokkentese erdekeben az ujonnan megkotesre keriilo berleti szerzodesek eseteben tovabbra is Mlagosan 2 havi berleti dijnak megfe1e1o 6vadek megfizeteset es a berlemenybol val6 kikoltozes garanciajakent kozjegyzoi okirat kesziteset irtuk elo. Behajthatatlansag miatt a beszamolasi idoszakban e Ft osszegu berleti dij hatralekot irtunk Ie, ertekveszteskent pedig e Ft-ot szamoltunk el. Az egyeb vevok soron kimutatott e Ft hatralekb61 a merlegkeszitesig kiegyenlitesre keriilt eft. A fizetoparkolasnal kimutatott 519 e Ft hatraiekb61 a merlegkeszitesig kiegyenlitesre keriilt 444 e Ft. Az Arpad Fiirdonel kimutatott hatralek osszeget a vevok a merlegkeszitesig teljes egeszeben kiegyenlitettek. 40. sor 47. sor 50. sor Egyeb kovetelesek tarsashazi felujitasi alap kovetkezo evben levonhat6 AF A tarsasagi ad6 tulfizetes munkavallal6nak kiadott valt6penz szallit6k Tartozik egyenlege munkavallal6k fizetesi e10lege e10irt tartozasok valt6penz automatakhoz helyi ad6 tulfizetes Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesito ertekpapirok. Penzpiaci Alap befektetesi jegy Penztar, csekkek Mzipenztar zar6 penzkeszlete eft eft 674 eft 241 eft 177 e Ft 133 eft 60 eft 40 eft 20 eft eft 50 eft

20 9 51. sor Bankbetetek elszamolasi betetszamla zar6 egyenlege eft 53. sor Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa Olyan bevetelek szerepelnek ezen a so ron, amelyek a evhez kapcsol6dnak, de esedekessegtik atnyulik eyre. Ftirdo mukodesi tamogatas IV.n.evi lakastizemeltetes vegszamla "Csabai Merleg" reklam bevetel parkol6automatak kazetta tartalma egyeb berleti dijak gepjarmuvek berleti dija befektetesi jegy arfolyamnyeresege IV.n.evi lakaskarbantartas vegelszamolasa eft eft eft 901 eft 472 eft 310 eft 109 eft 724 eft 54. sor Koltsegek, raforditasok aktiv idobeli elhatarolasa A targyevben leszamlazott, de a kovetkezo evet terhelo koltsegek. korengedmenyes nyugdij sportpm ya tizemeltetesi dij biztositasi dijak "Csabai Merleg" tartalomszolgaltatas hirlap elofizetes riaszt6 feltigyelet dija koztizemi dijak (aram, gaz, viz) egyeb 430 e Ft 300 eft 285 eft 224 eft 217 eft 84 eft 58 eft 43 eft 58. sor Jegyzett toke elozo evi jegyzett toke eft evi tokeemeles bejegyzese eft a Cegbir6sagon bejegyzett toke eft 61. sor Toketartalek az alapit6 altai korabbi evekben atadott osszeg e Ft Vag6hid felujitashoz kapott tamogatas eft AUatvasarter felujitasara kaqott tamogatas eft i toketartalek eft

TARTALOMJEGYZEK. Fuggetlen konywizsgaloi jelentes. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet

TARTALOMJEGYZEK. Fuggetlen konywizsgaloi jelentes. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet TARTALOMJEGYZEK L Fuggetlen konywizsgaloi jelentes II. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet Fiiggetlen konywizsgaloi jelentes SEFAG Erdeszeti es Faipari Zrt. tulajdonosi kepviselojenek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben