Környezeti értékelés. Badacsonytördemic község településrendezési tervéhez. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti értékelés. Badacsonytördemic község településrendezési tervéhez. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet."

Átírás

1 Környezeti értékelés Badacsonytördemic község településrendezési tervéhez Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése (egykori zagykazetta területének Vki övezetbe sorolása) Megbízó: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12 Összeállította: Sziklai Mérnöki Iroda Kft 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11 fszt december 1 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

2 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése: 4 11 Előzmények 4 12 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 5 13 A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 5 14 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása; 5 15 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai 6 2 A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 6 21 A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket 6 22 A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 7 3 A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 9 31 A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal, szabályokkal 9 Víz- és talajvédelem 10 Levegőtisztaságvédelem 13 Hulladékgazdálkodás 13 Zaj elleni védelem 14 Természet- és tájvédelem Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben, illetve programban; A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek ismertetése; A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 19 Élővilág 19 Talaj 19 Táj 20 Víz 20 Levegő 20 Zaj 20 Vízföldtan, vízkészletek, vízgazdálkodás 20 Természet és tájvédelem A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása 25 Levegőtisztaság- védelem 25 Hulladékkezelés 25 Zaj elleni védelem 26 Közművek A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek: Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik, 27 2 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

3 342 Olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre), A környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire 34 4 A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére, monitoringozására vonatkozó javaslatok 38 5 Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni 38 6 A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 39 7 Összefoglaló 39 Mellékletek: 1 sz melléklet: Topográfiai térkép 2 sz melléklet: Fedett földtani térkép 3 sz melléklet: Szabályozási tervlap 4 sz melléket: Ingatlan leíró adatai 3 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

4 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése: 11 Előzmények Badacsonytördemic község hatályos településrendezési terve 2005-ben került el-fogadásra A hatályos településrendezési terv elfogadása, illetve 2009-es módosítása óta olyan fejlesztési elképzelések jelentkeztek a településen, amelyek csak a településrendezési terv módosítását követően valósíthatók meg A településrendezési terv használata során is felmerültek olyan felvetések, melyek a terv részleges felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását igényelik A település lakosságának településfejlesztési igényei, illetve a területileg illetékes építéshatóság jogszabály értelmezési felvetései tették szükségessé a településrendezési terv módosítását A képviselő-testület településfejlesztési döntésében jóváhagyta a településrendezési terv módosítására vonatkozó kérelmeket, majd felkérte cégünket a tervezési munka elvégzésére Badacsonytördemic Község Önkormányzata a hatályos településrendezési terv módosítása tárgyában 2012 július 17-én küldte meg előzetes egyeztetési anyagát, hat pontban rögzítve településrendezési terv módosítás célját, és várható hatását Mivel a településrendezési eljárás 2013 december 31-i határidőig nem fejezhető be, ezért az Önkormányzat a településrendezési módosítási eljárást lezárta A tervezési munka során újabb tervezési célok fogalmazódtak meg Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 314/2012 (XI 8) Korm rendelet alapján új településrendezési módosítási eljárást indít, és a korábban már ismertetett hat ponttal együtt húsz pontban rögzítette a településrendezési terv módosítása szükségességét Badacsonytördemic településrendezési tervének tervezett módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis területek használatát alakítja át A módosítás jellegéből adódóan kidolgozó Önkormányzat megállapította, hogy a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére a 2/2005 (I11) Korm rendelet 1 (3) bekezdése vonatkozik A várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el ez alapján a környezeti vizsgálat szükségessége A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése a kidolgozó kikérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét arról, hogy a tervezett módosításokat követően várható-e jelentős környezeti hatás, amely indokolja a környezeti vizsgálat lefolytatását A megkeresett szervek közül a KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 61450/2014 iktatószámú levelében adott véleményt, amelyben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a tervezett húsz módosítás közül a 20 számú, azaz a vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése esetében indokolt, ill jogszabályi előírások miatt szükséges környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése A környezeti értékelés tematikája a 2/2005 (I 11) Korm rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról, 4 sz melléklete szerinti tartalmi követelményeket követi, azonban a terület NATURA 2000 érintettsége és természetvédelmi védettsége miatt kiemelten kezeli a természetre gyakorolt hatások elemzését 4 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

5 12 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása A településrendezési terv elkészítésének folyamatában a környezeti értékelés elvégzése alapját képezi a terv által kitűzött célok, fejlesztési elképzelések, intézkedési javaslatok meghatározásának Környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése, a településrendezési terv elkészítéséhez kapcsolódó adatok begyűjtésével párhuzamosan történt A 314/2005 (XII 25) Korm rendelet 3 számú melléklete határozza meg azon tevékenységeket, amelyek a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartoznak A melléklet 93 pontja szerint kikötő (amennyiben nem tartozik az 1 számú mellékletbe) a kompmóló és a kikötésre szolgáló ponton kivételével b) 100 kishajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kikötő c) védett természeti területen és Natura 2000 területen 20 kishajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kikötő A tervezett kikötőre a c) pont kitételei fennállnak, így a későbbi engedélyezés során mindenképpen előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges 13 A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A környezeti értékelés során olyan információ, állapot jellemző nem merült fel, amely a jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a településrendezési terv alakítását 14 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása; A környezeti értékelés szükségességének megállapítására irányuló eljárás során a jogszabály szerint megjelölt környezet védelméért felelős szervek megadták véleményüket, amiket környezeti értékelés során figyelembe vettünk A KDT Környezetvédelmi és Természetvédelmi elügyelőség 61450/2014 iktatószámú levelében adott véleményt, amelyben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a tervezett húsz módosítás közül a 20 számú, azaz a vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése esetében indokolt, ill jogszabályi előírások miatt szükséges környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság /2014 sz levelében felhívta a figyelmet a Natura 2000 terület határának javítására, ami e vizsgált ingatlant is érinti Az általa tett észrevételek beépítése esetén környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek A KDT Vízügyi Hatóság KDTVH /2014 sz levelében adott véleményt Ebben a kikötők létesítésére vonatkozó szabályozási előírások ellentmondására hívta fel a figyelmet, de környezeti vizsgálat elvégzésére vonatkozóan nem tett javaslatot 5 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

6 A vizsgálat során felvettük a kapcsolatot a település Polgármesteri Hivatalával A hivatal készséggel tájékoztatott a felmerült kérdésekkel kapcsolatban, illetve rendelkezésünkre bocsátotta a rendelkezésükre álló és a tervezés szempontjából fontos dokumentumokat 15 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai A környezeti értékelés során csak a szakirodalomban, publikált térképeken, tanulmányokban, jogszabályokban megjelent, ill az önkormányzat, a hatóságok és a különböző szolgáltató szervezetek által szolgáltatott adatokat használtuk fel, mivel ezek a tervezési terület adottságait figyelembe véve elégséges információval szolgáltak a tervnek megfelelő mélységű értékelés elkészítéséhez Természetesen helyszíni bejárás, felmérés elvégzésére is sor került 2 A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 21 A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket A terv címe: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása Terv típusa: Településrendezési-terv módosítás részterületekre A terv tartalma: Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005 (VI 01) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról A teljes tervezési, azaz módosítással érintett területből a környezeti vizsgálat csak a 20 számmal jelzett módosítást (Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával) érinti A vizsgálattal érintett módosítás összefoglaló ismertetése: Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával A módosítással érintett telektömböt a 081 hrsz-ú közút, a közigazgatási határ, illetve a Balaton (0100 hrsz) jogi partvonala határolja (20 sorszámmal jelölve) A módosítás célja Badacsonytördemic vízpart-rehabilitációs tanulmányterv rendelkezéseinek, illetve övezeteinek beépítése a településrendezési tervbe, figyelemmel a Btv előírásaira, illetve övezeteire, továbbá a fenti jogszabályokban kijelölt kikötő kialakítása érdekében a szabályozás pontosítása A kikötőt a Badacsonytördemic 092/1 hrsz-ú,ingatlannyilvántartás szerint rét művelési ágban nyilvántartott ingatlanon tervezik kialakítani A hatályos településrendezési terv nem építette be pontosan a vízpart rehabilitációs tanulmányterv rendelkezéseit, illetve szabályozását A módosítással a településrendezési tervben az egyes övezetek határvonala összhangba került a tanulmánytervben alkalmazottal Ez a módosítás elsősorban a kikötő övezetét érintette, illetve kisebb mértékben a parti sétány zöldterületének határvonalait A kikötő szabályozási előírásai is összhangba kerültek a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel 6 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

7 Új elemként jelenik meg a szabályozási terven összhangban a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben, és a szabályozási előírásokban rögzítettekkel az egykori zagykazetta területének Vki övezetbe sorolása, ahol csónakkikötő kialakítására nyílik lehetőség, a zagykazettában található zagy kitermelése, és ártalommentes elhelyezése esetén A csónakkikötő kialakításának egyéb feltétele ami nem a településrendezési eljárás része a nádas figyelembe vételével megfelelő kijárat biztosítása a nyílt vízfelülethez Településszerkezet: A településszerkezeti terv a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben jóváhagyott tervlap szerint módosul Szabályozási terv: A szabályozási terv a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben jóváhagyott tervlap szerint módosul Szabályozás: A kikötő övezetét a hatályos szabályozási terv is tartalmazta A szabályozás a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények alkalmazása miatt módosul Új övezetként jelenik meg a vízgazdálkodási terület tómedren kívül kikötő (Vki) övezet Tómedren kívül kikötő csak a Vki övezeti jelű területen létesíthető, illetve üzemeltethető Közlekedés: A módosítás érinti a móló szabályozását, amely korábban közlekedési területként szabályozott terület volt, és jelen módosítással zöldterületbe kerül át 22 A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal Az alábbi aktuális területfejlesztési koncepciókat, stratégiákat, terveket és programok ismertek: Magyarország: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció javaslat (OFTK) Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011 Új Széchenyi Terv akciótervei A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája Az egészségügy humán erőforrás stratégiája 2 Digitális Megújulás Cselekvési Terv Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia Fehér Könyv 4 Magyarország Energiapolitikája Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Környezetvédelmi Program készítette: EconoConsult Kft és a COWN Magyarország Kft; 2010 Budapest 2 kiadta: az EM megbízásából az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Szerkesztette: Vízvári László és Gyetvai Györgyi; 2010 Budapest 3 kiadta: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 4 kiadta: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5 kiadta Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; 2012 Budapest 7 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

8 Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia 6 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére Közép-Dunántúli Régió: A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Koncepciója Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Balaton-térség: 2000 évi CXII törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú távú Fejlesztési Koncepció 2020-ig 9 Balaton Nagytérség Közlekedésfejlesztési Stratégiája 10 Balaton Régió Kerékpáros-turisztikai Stratégiája és a Bringakörút Projekt Előkészítő Dokumentuma 11 Veszprém megye: Veszprém megye Környezetvédelmi Programja Veszprém megye és kistérségei stratégiai programja 13 készül: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 14 Tapolcai és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás: A Tapolcai Statisztikai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program, Tapolcai kistérség gazdasági és területfejlesztési programja, stratégia 16 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület (LEADER): Helyi Vidékfejlesztési Stratégia készítették: Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék és Aquaprofit Zrt; 2008 Veszprém - Budapest 7 készült: 2008 Budapest 8 készítette: MTA RKK NYUTI, témavezető: Rechnitzer János, DSc 9 készítette: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht, készítette: F & B Consulting Bt, készült: A Balatoni Integrációs Kht megbízásából, készítette: Progressio Márnöki Iroda Kft, Budapest, készítette: Veszprémi Egyetem, Veszprém, készíteti: Universitas-Győr Nonprofit Kft 15 készítette: Pannon Projekt Kft; készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt 8 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

9 3 A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 31 A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal, szabályokkal A 96/ 2009 (XII 9) OGY határozattal elfogadott közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (III NKP)több tervezési alapelvet határoz meg Az alapelveket a környezeti tervezés, környezethasználat során érvényesíteni kell minden szinten, így a településrendezési terv készítése során is A főbb alapelvek a következők: a környezetügy terén hagyományosan kialakult, a környezetvédelmi törvényben is szereplő alapelvek, amelyek alapvetően a környezethasználat helyes módjára (elővigyázatosság, megelőzés), a felelősség vállalására (szennyező fizet), a közérdekből fakadóan az együttműködés és átláthatóság fontosságára hívják fel a figyelmet (tájékoztatás, nyilvánosság); a környezeti problémák, jelenségek, folyamatok összetettségéből eredően mind nagyobb teret kell kapnia a holisztikus megközelítésnek (összefüggések vizsgálata, hatásfolyamatok feltárása), az integráció elvének, valamint a rövid, közép és hosszú távú szempontok egyidejű figyelembe vételének; a területiség figyelembe vétele átfogó elvének érvényesítése, a fenntartható térhasználat, a kedvező területi hatások elősegítése és területi szinergia megvalósítása, a környezetei, társadalmi és gazdasági adottságokhoz illeszkedő, területileg differenciált beavatkozások kialakításának elve; tekintettel arra, hogy az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez, kiemelt figyelmet kell szentelni az esélyegyenlőség, a társadalmi igazságosság, valamint a nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elvének; ezek egyúttal kapcsolódnak a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának elvéhez, miszerint törekedni kell a közösségek szükségleteinek helyi szinten, helyi erőforrásokból történő kielégítésére, de egyben a helyi sajátosságok, sokszínűség, készletek védelmére A Program átfogó célterületei: A települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése - Cél az emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek teljesülése, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja, valamint a környezetbiztonság javítása Ez utóbbi az élet- és vagyonbiztonság szempontjait is figyelembe véve kiterjed a szélsőséges természeti folyamatok és természeti katasztrófák (pl árvizek, szélviharok, földrengések, erdőtüzek) előrejelzésére és kárainak csökkentésére, valamint az ipari balesetek, technológiai eredetű katasztrófák (pl vegyi balesetek) megelőzésére és kárcsökkentésére 9 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

10 Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése - Ezen átfogó cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítására, a környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalósítására irányul Kiemelt figyelmet kap a természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése - A fenntartható életmód, fogyasztás és termelés együttesen biztosítja a társadalmigazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválását, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntarthatóbb, organikus termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok fenntarthatósága iránti igényt A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára E célok nem valósíthatók meg a társadalom környezettudatosságának erősítése nélkül Ezáltal biztosítható, hogy az életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő természeti erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan összefüggő életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom hosszú távú jóllétét A Program átfogó célterületei, illetve a tematikus akcióprogramok keretében meghatározott célok és intézkedések egyaránt arra irányulnak, hogy hidat képezzenek a jelenlegi helyzet és a jövőképben megfogalmazott fő irányok időarányos megvalósításához Víz- és talajvédelem Az NPK-III a Vizeink védelme és fenntartható használata fő célkitűzései: A Víz Keretirányelvvel összhangban 2015-ig a vizek jó állapotának elérése A vizeknek a vízi és a vizektől függő szárazföldi ökoszisztémákban betöltött szerepének, és a vele történő gazdálkodás társadalmi megosztottságának összehangolása, a készletek mennyiségi és minőségi védelme (az ésszerű és takarékos vízhasználat elterjesztése, a vizek szennyezőanyag terhelésének csökkentése) A vízgazdálkodáson belül a vízvisszatartás, tározás feladatán túlmenően az árvízvédelmi védképesség megtartása, különös tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges vízjárásra Az árvizek és aszályok hatásának mérséklése a jó állapot, mint célkitűzés figyelembevételével A vízkészletekkel összefüggő nemzetközi együttműködésben a területi szuverenitás tiszteletben tartása mellett a károkozás tilalmának, a szennyező fizet elvének és a méltányos részesedés jogának érvényesítése 10 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

11 Kiemelt fontosságú és országos jelentősegű érzékeny víztestek állapotának javítása: A felszíni vizek állapotának javítása érdekében az elmúlt években a kiemelten kezelt vízvédelmi területeken jelentős beruházások valósultak meg, illetve kezdődtek el, melyek eredményességet a vízminőségi mutatók is igazolják Ezek folytatása az éghajlatváltozással (nagyobb párolgás, ritkább, de intenzívebb csapadék) összefüggésben jelentkező vízgazdálkodási és vízminőségvédelmi problémák megoldása miatt is indokolt A Balaton az ország egyedülálló nemzeti kincse, kedvező vízminőségi állapotának, turisztikai és kulturális vonzerejének megőrzése fontos feladat A Balaton, mint állóviz sajátos adottságokkal és problémákkal rendelkező sérülékeny ökológiai rendszer Annak ellenére, hogy a Balaton vízminősége sokat javult az elmúlt időszakban, tovább kell folytatni a vízminőség javításával összefüggő intézkedések megvalósítását (pl a Balaton teljes területét érő összes terhelés több mint 30%-a a parti települesek belterületi csapadékvizéből származik) A Balaton vízminőségének javítását szolgáló legnagyobb létesítmény a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) A KBVR létesítésének alapvető célja az volt, hogy a Zalán keresztül a Keszthelyi-öbölbe jutó szervetlen növényi tápanyagok lehet legnagyobb részét visszatartsa es így a Balaton vízminőségromlását lassítsa, megállítsa es visszafordítsa A KBVR I ütem keretében az 1980-as években egy átfolyásos rendszer tározó épült ki, amelyben a víz útját terelő töltések határozzák meg Mivel a Kis-Balaton természetvédelmi terület, amely egyúttal a Ramsari egyezmény hatálya alá esik, ezért a KBVR II ütem megvalósítása soran a vízminőségi cél mellett fokozottan figyelembe kell venni a természetvédelmi érdekeket is A tó vízszintje az elmúlt évek csapadékszegény időszakában kritikus értéket ért el Ezért elengedhetetlen a Sió zsilip és csatorna rekonstrukciója, mely által nagyobb biztonsággal tartható a megfelelő vízszint az üdülőszezonban A Balaton optimális vízkészlet gazdálkodása hozzájárul a környezetvédelmi, idegenforgalmi es ökológiai szempontok érvényesüléséhez Cél a Balaton esetében: A Kis-Balaton jó állapotának védelme mellett a természetes élőhelyek vízigényeinek figyelembe vétele A Balaton jó ökológiai állapotához, a komplex hasznosítási célokhoz szükséges vízszint biztosítása A felszíni vizekre, azok terhelésére, veszélyeztetésére, szennyezésére vonatkozó szabályokat, előírásokat jelenleg a 220/2004 (VII 21) Korm rendelet tartalmazza Közvetlenül a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetésre vonatkozó a 220/2004 (VII 21) Korm rendelet szerinti területi besorolásokat és területi határértékeket a 2005 január 1-én hatályba lépett 28/2004 (XII 25) KvVM rendelet 2 sz melléklete tartalmazza E rendelet szerint a vizsgálati terület a kiemelt vízminőségvédelmi területek (befogadók) körébe tartozik (Balaton és vízgyűjtő területe) A vizsgálati területen a felszíni vizek minőségének védelme és a felszíni vizeket érintő környezeti hatások értékelése szempontjából a rendelet 2 számú melléklete szerinti 1 (Balaton és vízgyűjtője) kategória területi határértékei az irányadók A talaj és a víz védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire Az egészséges életfeltételek biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag 11 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

12 helyezhető el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a környezeti elemeket, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII 21) Korm rendelet 25 -a kimondja, hogy szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a külön jogszabály szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó külön jogszabály szerinti tevékenység esetén a felügyelőség által kiadott külön engedélyben kell meghatározni A kibocsátási követelményeket a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó kötelezett tevékenységek esetén környezetvédelmi engedélyben, b) a Kormány által külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények tekintetében, egységes környezethasználati engedélyben, c) környezetvédelmi-felülvizsgálat elvégzése esetén a környezetvédelmi működési engedélyben kell meghatározni A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek védelme érdekében A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira A védelemnek magába kell foglalnia a talaj termőképessége, víz- és levegőháztartása védelmét is A törvény szempontjait figyelembe véve született meg a 219/2004 (VII 21) Korm rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról A rendelet célja: a felszín alatti vizek jó állapotának biztosításával és annak fenntartásával, szennyezésének fokozatos csökkentésével és megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével, összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek megállapítása A rendelet hatálya - az atomenergiáról szóló 1996 évi CXVI törvény hatálya alá tartozó anyagok és tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre és a földtani közegre, és a szennyező anyagra; a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő tevékenységekre A 2005 január 1-én hatályba lépett 27/2004 (XII 25) KvVM rendelet melléklete szerint Badacsonytördemic területe szennyeződés érzékenységi besorolás szerint a fokozottan érzékeny területek közé tartozik Badacsonytördemic a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén helyezkedik el A törvénnyel jóváhagyott területrendezési terv (BRT) és a Balatoni Területrendezési Szabályzat (BTSZ) szerint az érintett terület része az SZ-1 jelű felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség A 123/1997 (VII 18) Korm rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek 12 SS zzi iikkl llaai ii MMéér rr nn öökki ii II Irr roodd aa KKf ff tt t

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTÉTELI FÁZIS TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG 2014. JANUÁR Tartalomjegyzék 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA...

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült. 1.1. Előzmények Jászalsószentgyörgy

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben