Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére"

Átírás

1 Parasit. hung Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére Dr. SNKOVCS György - Dr. FACSAR mre - Dr. NEMETH Béla Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar Hódmezővásárhely "The effect of some environmental factors on th e oocyst output of suckling rabbits" - Sinkovics Gy.. - Facsar. - Németh B. - Parasit. hung. 17: ABSTRACT. The possibility of natural infection of suckling rabbit s with intestinal coccidia was eamined by the McMaster oocyst counting technique. The following conclusions were drawn from the results of several eaminations: l) The quantity of mother's oocyst output does not influence the level of infection of the sucklings. ) The wire mesh floor itself cannot interrupt the infection of suckling rabbit s in the doe s' cage. 3) Oocysts can always be found in relatively large numbers in the faeces of sucklings without any clinical signs. This fact emphasises the need for distinguishing pathogenic and non-pathogenic species in the diagnosis of rabbit enteric diseases. KEY WORDS: nte'stinal coccidia suckling rabbits oocyst output effect of environm en tal fac tor s. A magyarországi nagyüzemi nyúltenyésztés kiala kulásával párhuzamosan olyan tömegesen előforduló megbetegedések is jelentkeztek amelyek korábban a kisüzemi viszonyok között nem voltak jellemzőek ill. szórványos előfordulásukat anagyüzemben tapasztaltaktól esetenként eltérő állománybeli kórlefolyás és klinikai tünetek jellemezték. Ezen megbetegedések közül a legnagyobb felnevelési veszteségeket az emésztőszervi megbetegedések okozzák amelye ket az irodalom különböző neveken (nyúldizentéria enteritis comple coli enterotoaemia stb.) említ. A betegs ég nagyüz e mi állományokban olykor 0-600;-os mortalitással jár. Állománybe li lefolyására jellemző hogy az első megbetegedések és elhuuások általában az anyanyúl tejtermelésének csökkenésével esnek egybe (a szopósnyulak 5-8 napos korúak ekkor) de az elhullási csúcs a választás után következik be ( 13). Az állatok korának előrehaladtával az emé sztőszervi eredetcf megbetegedések és elhullások csökkennek és a későbbiek során már l é nyegében a légzőszervi betegségekkel azonos arányban fordulnak elő (l. tábláza t). A dolgozatunkban "enteritis comple" -nek nevezett kórforma kóroktana nem tekinth ető tisztázottnak de a szóbajöhető kórokozók közül nem zárhatók ki a bélkokcidiumok sem. Ezt igazoln.i látszanak azon vizsgála ti eredm ények is amelyek szerint a kokcidiumellenes szerekkel kezelt csoportokban a kontrollokhoz képest az oociszta ürítéssel párhuzamosan általában csökkent a mortalitás és morbiditás is. (l 3 D )' A bélkokcidiumok szerepe az enteritis komple-ben már régen ismert (5) jelentőségük megítélése azonban időről-időre változott az állatorvosi gyakorlatban. Ennek oka elsősorban abban keresendő hogy az SPF t e chnika hiányában korábban nem volt lehetőség a fajok tiszta tenyészetben való előállítására így az egyes fajok endogén multiplikációjának kórtani hatásának vizsgálatára sem. gy a kutatók ké nytelenek voltak a klinikum a kórbonctan és az e16~ forduló törzsek gyakorisága kö zötti összefüggésekből le vonni a védekezéshez szüks é ges következtetéseket. 13

2 A házinyúl esetében tovább bonyolftotta a problémát a tartástechnológia elmúlt évtizedben történt alapvető változása is amikor a korábbi telepadiós 'mélyalmos ketreceket a rácspadozatos technológia váltotta fel. Mindez változást hozott a bélkokcidiózis kártételének megítélésében is mert elméleti következtetésekből kiindulva de konkrét vizsgálatok hiányában az a mechanikus szemlélet alakult ki a szakemberek körében hogyarácspadozat önmagában elégséges a fertőzési lánc megszakításához így a rendszeresen takarított fertőtlenített rácspadozaton bélkokcidiózis okozta megbetegedésekkel veszteségekkel nem is kell számolni. l. táblázat A felnevelési veszteségek alakulása egy nagyüzemi nyúlállományban Beállított anya Született szopósnyúl Szopósnyulak induló létszáma Választásig elhullott egyed Választott egyed Elhullás nap között Elhullás nap között Összesből emésztőszervi pasteurellosis Az állatok száma az 50. napon Elhullás az nap között % 78% 5% l Elhullás az nap között Összesből emésztőszervi pasteurellosis Az állatok száma a 60. napon Elhullott egyed Elhullás a nap között Összesből emésztőszervi pasteurellosis Az állatok száma a 96. napon Elhullás a nap között Elhullás a nap között 11% 79% 51% % 533" 6% % 60 0 opg o.s 3... _-- - ' A életnap l. ábra (A-E): A korán elválasztott és a kontroll szopósnyulak oociszta-ürítése kolönböző almokban anya opg átlaga -- kísérleti kontroll 1

3 00 opg 1B 0 ' r? --j életnap opg 1C életnap 15

4 s 6 & l. opg 1n 3 6 l ' ' " '... '" v 1.d életnap l. opg 1E "- '- "- "- "- " életnap 16

5 A bélkokcidiózishoz ma már minden bizonnyal kapcsolható kórformák elt é rő megúéléséhez a fentiek mellett hozzájárult a klinikai tünetek nagyüzemi technológia okozta változása is. A korábban elterjedt tartási módszerek (telepadló m élyalom) ugyanis masszív fertőződésre teremtettek lehetőséget az élet első pillanatától kezdődően ami minden bizonnyal egy magasabb szintrt' védettség kialakulásához vezetett. Ennek áttörése egy még erősebb fertőzés vagy alkati gyengeség következtében mindenképpen specifikusabb klinikai kórbonctani tünetekkel kellett hogy járjon (bélhurut oociszta gócok a bélfalbanl illetve ezzel párhuzamosan a klinikai tünetek közül az jdült kórlefolyásra jellemző lesoványodás volt a legszembetd'nőbb megjelenési forma. 5 opg A 0 35 JO 0 15 i i ; j!. f :.! " '; ':j i' n i i i életnap. ábra (A B): Az egyes csoportokban vizsgált növendéknyulak egyedi oociszta-ürítése -l-es ps as es ös növendéknyúl 17

6 B 0 opg r- i. ' ~.. ~ ;: ' '.'!~ (A.. ) -:..fl '. y.. i!1 ~ A.! r j; 1 j' ~ : V! : ~ : : r. 1 ~ i -.J ft ' : ~ i. '. i...~! 1 i. " '. : l. ;:. 1 '" 1 :;-.... l.. ~ fl... ~. '-;i.. r-.. ~.. _ '''1 '-. "" l.. " -.1 j ~. " " életna p

7 A rácspadozat valószínűleg alacsonyabb fertőződési lehetőséget jelent de egyúttal fogékonyabb alacsonyabb immunológiai szinten védett növendéknyulakat is. Ehhez hozzájárultak a nagyüzemi tartás közismert ellenálló képességet csökkentő faktorai mint a zsúfolt tartás és a szálastakarmányetetés ének a hiánya. Ezen t é nyezők kumulálódása következtében a bélkokcidiózis ill. a minden bizonnyal ahhoz is kapcsolható emésztőszervi megbetegedések tünetei hevennyé váltak és az elhullások nagyobb része már akkor előfordult mielőbb a korábban jellemzőnek ítélt kórbonctani elváltozások kialakulhattak volna. A házinyulak bélkokcidiózisa tehát valósz[n{úeg "atipikussá" vált ami - a fentebb hangsúlyozott rácspadozattal kapcsolatos mechanikus szemlélet mellett - valósdn(fleg még nehezebb é tette annak helyes megítélését. Vizsgálatainkban a rácspadozaton nevelt szopósnyulak fertőződésének lehetőségeit kerestük különös tekintettel az anya nyulak oociszta-ür{tésére mint fertőzési forrásra valamint vizsgáltuk arácspadozat szerepét a fertőzési lánc megszakúásában a választást követően rácspadozaton illetve telepadlón nevelt növendéknyulak naponkénti bélsárvizsgálatának elvégzé. sével ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgála tainkban új -zélandi fehér nyulakat használtunk fel. Az állatokat a kereskedelmi forgalomban kapható kokcidiumellenes szereket nem tartalmazó pellethált nyúltáppal takarmányoztuk amelyet ad libitum adott jó minőségí réti szénával egészítettünk ki. Oociszta -számlálást az egyes mintákból naponta végeztünk McMaster-féle számlálókamra alkalmazásával. 1. kísérlet: Ebben a kísérletsorozatban 5 anyanyulat és azok szaporulatát vizsgáltuk. Az l. ábrán bemutatott időpontokban végrehajtott választás során" a nyolc szopósnyúlból álló almokat kettéválasztottuk és négy ' állatot ugyanabban a teremben de külön rácspadozatos ketrecben helyeztük el. Ezek takarmányát tejporral egészítettük ki. A másik négy szopósnyúl az anya alatt maradt - a továbbiakban ez a csoport szolgált kontrollként. Az egyes csoportokból kevert mintát vettünk mert különösen a vizsgálat kezdetén 18-0 napos korban az egyes vizsgálati csoportok esetében összesen csupán 05-1 g bél sár állt rendelkezésre. A bélsárgyíl"jtést ill. az oociszta-számlálást a választást követő 6. napig folyamatosan végeztük.. kísérlet: A vizsgálathoz négy új-z é landi feh é r anya nyúl szaporulatát használtuk fel. A különböző idő pontokban választott almokat közvetlenül a választás után megfelezve rácspadozatos ill. telepadlós ketrecekben helyeztük el. A telepadiós ketreceket naponta takarítottuk de nem fertőtlenítettük. Az állatokat azonos módon takarmányoz tuk; a mintavétel és a minták feldolgozása a korábban leírtak szerint történt az almonként eltérő de legalább kéthetes vizsgálati periódusban. EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉS Az 1. k{s é rletben elsősorban azt vizsgáltuk hogy az anyanyulak fertőzöttségi szint je milyen hatással van a s z opósnyulak oociszta-ürítésének mennyiségére azaz az anyanyúl által fenntartott fertőzés mennyiben befolyásolja az alom kokcidiumokkal történő fertozöttségének mértékét. ' A fertőződ és sel kapcsolatban az volt elvárható hogya viszonylag nagyszámú oocisztát ürítő anya nyulak fiókáiban magasabb szintű kokcidiumos fertőzöttség alakul ki. A választást megelőző hat napon keresztül vett bélsárminták l g-jában kimutatható oociszták mennyiségét az 1. ábra mutatja be. Az anyanyulak által ürftett oociszták mennyiségét (opg.) bemutató oszlopdiagram a szopósnyulak vizsgálatát megelőző hat nap eredményeinek számtani átlagát ábrázolja. 19.

8 9 7 5 opg 3A o.s "... ' " L ~_..-J. ' életnap :rpg 1 " ' _ ' ( B --_ életnap 3. ábra (A-D): A rácspadozaton és telepadlón tartott különböző almokból származó növendéknyulak oociszta -ürítése telepadló rácspadozat

9 1 7 5 opg 3e ) L----_-. 3 J ~ í opg életnap 3D 05 " )..... '1 ( _-J

10 A különböző almokban - mint ahogy azt az A B C D és E grafikonok ábrázolják - az anyák fertőzöttsége nem látszik befolyásolni a szopósnyulak később kialakuló fertőzöttségi szintjét mert az utóbbiakból kimutatható opg. (oocisztabélsárgramm) almonként eltérő módon változott. Az anyanyulak egymáshoz viszonyított közepes vagy annál alacsonyabb szintű' fertőzöttsége ugyanis a növendéknyulakban egyes esetekben olyan fokú fertőz öttsége t jelentett amely mennyisé gi szempontokat tekintve néhány esetben (l. ábra A B C diagram. ) már aggályosnak mondható. Érdekesnek tírnt számunkra az a megfigyelés is hogy a számottevő mennyiségben előforduló oociszta-ürítés általában egyszerre ugyanazon a napon jelentkezett az alom egyes leválasztott állataiban akkor is ha azokat a választást követően elkülönítve egyedi ketrecekben helyeztük el (. ábra). A már jól számlálható ( opg.) oociszták gyors megjelenését megelőzően csupán egy-két éretlen (szimpla fald sporontával teljesen kitöltött) alakot lehetett esetenként megfigyelni a McMaster számlálókamra egy -egy téglányában. Ha figyelembe vesszük az endogén folyamatokhoz szükséges 6-9 napot akkor helytállónak bizonyúl az a feltételezés hogy a kéthetes szopósnyulakban már teljesértéktr schizogoniás folyamatok zajlanak le - klinikai tünetek és elhullások nélkül. Az un. "tejvédelem" tehát nem az endogén folyamatok gátlásában áll hanem valószínírleg valamilyen más mechanizmusok rt t ján érvénye sül. Mindenképpen kijelenthetjük azonban hogy az üzemi gyakorlatban általánossá vált napos választás után a kokcidiumellenes szerekkel végzett "prevenció" többnyire elkésett beavatkozásnak tekinthető. 0 ly opg " gyomor csípobél vakbél v~gbt! l. ábra: Az egyes bél~zakaszokból kimutatható oociszták száma ---k( sér leti kontroll

11 Az 1. ábra diagram jai egyidej{úeg arra is utalnak hogy a korai választás nem védi meg a szopósnyulakat a fert6z6dést6l bár a vizsgálatok beállítása során ez is egyik elképzelésünk volt. A "tejvéde lem" e lméletéb61 kiindulva ugyanis arra gondoltunk hogy a tejtermelés mennyiségi maimumán (a laktáció napján) végzett választás következtében az elkülönített szopósnyulak minimális fert6zöttség ével kell számolnunk - legalábbis a választást követ6-1 napon át. Az 1. ábra diagramjai mindennek az ellenkez6jét látszanak igazolni. A z öt alom esetében összesítve csupán hat olyan vi zs gálati napot figyeltünk meg amikor az anya alatt maradt Szopósnyulakból kimutatha.t ó opg. felülmúlta a leválasztott nyulak esetében kapott értékeket. A. ábra két olyan alom vizsgálati eredményeit mutatja be ahol a leválasztott nyulakat egyedi elhelyezés után naponta vizsgáltuk az egyes állatok kö zötti esetleges eltérések megállapításának céljából. A görbék lefutásának tendenciájából úgy t{(nik hogy egyes kirívó eltéréseket (. ábra A diagram 3. sz. kísérleti állat) nem számítva - a vizsgált állatok 00ciszta ürítésében a csúcsok és a minimumok kb. a zonos napokon fordulnak el6. ValószÍm!leg nem jelent tehát nagy módszertani hibát az egyes anya alatt maradt illetve leválasztott kevés egyedb6l álló csoportok kevert bé lsármintáinak vizsgálata. Megjegyezni kívánjuk hogy a 3. sz. állat fenotipusában is eltért alomtestvé reit61 azoknál kisebbnek fejletlenebbnek mutatkozott. A. kísérletben a rácspadozaton és a telepadlón tartott állatok naponkénti bélsárvizsgálatának eredményeit hasonlítottuk össze. A 3. ábrán bemutatott görbék lefutása alapján látható hogyatelepadlón ill. a rácspadozaton tartott választott nyulak oociszta-ürítésében lényeges különbség nem mutatkozott. Alapv'et6en tévesnek látjuk tehát azt a már tényként kezelt feltevést hogy a rácspadozat a nyulak esetében önmagában képes a fert6 zési lánc megszakúására és a gyakran tisztított fert6tlenített rácspadozat nagymértékb e n csökkenti s6t lehetetlenné teszi a nyulak ismételt újrafert6z6dését. Ezen vizsgálat eredményével párhuzamosan több következtetés levonására van lehet6s é günk ameíyek egy része még meger6sítésre vár azonban a házinyulak nagyüzemi felnevel éséve l párhuzamosan előforduló nagy veszteségek tlgy érezzük jogossá s6t kötelez6vé teszik a feltételezések közlését is. Alapvet6 és további bizonyításra aligha szoruló megállapúást kell tennünk a rácspadozat vonatkozásában amely a házinyulak esetében a fert6zési lánc megszakításához korántsem elegend6 s6t komolyan lehet számolni a bélkokcidiózis kialakulásával ill. a bélkokcidiumok kórokozó szerepével az egyes ma még többnyire komple kóroktanúnak Úélt emészt6szervi megbetegedések esetén. A bemutatott kísérle ti eredmények tulajdonképpen érthet6ek ha tekintetbe vesszük RYLEY (ll) vizsgálati eredményeit illetve a házinyúl coecotroph (és nem koprofág) táplálkozási szokását. Összefoglaló munkájában VARGA (i7) hivta fel a figy e lmet RYLEY és ROBNSON (ll) vizsgálati eredményeire amelyek szerint a kokcidiunmentesen felnevelt SPF nyúiba juttatott egyetlen E. magna oociszta - az endogén multiplikáció következtében - további 6 millió 00ciszta üríl é sét e'redményezte. Ez azt jelenti hogy n éhány C OUDERT (l) által patogénnek ít élt faj oocisztája (E. flavescens E. intestinalis) el6bb-utóbb klinikai értelemben vett kokcidiózist alakíthat ki az állományban. Néhány oociszta pedig a leggondosabban tisztogatott és fert6tlenített rácspadozat szögleteiben vagy az állatok sz6rén is maradhat különösen ha tekintetbe vesszük hogy az oociszták általában ellenállnak a szokásos fert6tlenít6szerek szokásos koncentrációjának (1 7). A házinyúl coe cotroph táplálkozási módja ugyanakkor többek k özö tt azt is jelenti hogya vakbélben képz6dött lágy bél sarat a végb é lb61 még aze16tt felveszi az állat mi~16tt az a padozatra - ill. rácspadozat esetén atrágyacsatornába - kerülne. Korábbi ezideig nem közölt v izsgálati eredményeink szerint a lágy bélsár is elegend6 mennyiségben tartalmaz oocisztákat ahhoz hogya bélkokcidiózis okozta megbeteged ése k és elhullások kialakulhassanak. COUDERT szintén SPF n yulak felhasználásával végzett vizsgálati eredményei szerint 5- ezer E. fla- 3

12 vescens vagy E. intestinalis oociszta már elegendő volt a fertőzött állomány os elhullásának előidézéséhez ol. A coecotrophia a valósz{n(í oka a. ábrán bemutatott adatoknak is melyek szerint nincs lényeges különbség a rácspadozaton ill. telepadlón nevelt a 3. életnapon kiirtott csoportonként 3-3 növendékny úl egyes bélszakaszaiban számlált oociszták mennyiségéberí. Kérdés 1Jaradt persze hogy ezeknek a nem sporulá1t oocisztákm.k mi lesz a további sorsa. Ha figyelembe vesszük hogy az elfogyasztott takarmány egy része csak 3-5 nap múlva ürül ki az állatból {gy nem zárható ki a vakbélben történő sporulálódás lehetősé ge. Ennek tisztázására természetesen további vizsgálatokra lenne szükség. Eredményeinkből kit{fnik továbbá hogy a növendéknyulakban gyakran található annyi oociszta amennyi COUDERT (1) kisérletei szerint elegendő lehet a klinikai tünetek ill. az elhullások előidézéséhez. Éppen ezért kétkedve kell fogadnunk azon vizsgálati eredményeket melyek az "enteritis comple" kóroktanát kutatva egyes baktériumok vagy vírusok kimutatása mellett a parazitológia i lelet negatív eredményeiről beszámolva a bélkokcidiózis lehetőségét eleve kizárták ( ). tt valósdnűleg a diagnosztikai módszerekben volt különbség ami ma még az állatorvosi diagnosztikai intézetekben nem egységes. Ennek általunk feltételezett okait a következőkben foglaltuk össze: 1) A diagnosztikai intézetek többségében a pontosabb oociszta-számláláson alapuló módszerek '(McMaster Schütze kamra) nem váltak általános gyakorlattá. A bél tartalom natí'v kenetben történő vizsgálata ugyanakkor még tájékoztató jelleggel sem fogadható el mert sok esetben negatív eredményhez vezet olyankor is amikor a számlálókamrában 50-0 ezer oociszta számlálható bélsárgrammonként. ) Az oociszták m e nnyiségének meghatározása önmagában sajnos nem elég a pontos diagnóo zishoz. COUDERT (1) vizsgálataiból tudjuk hogy 5-.ezer patogén oociszta orális felvétele már tömeges elhullásokat okozott a kísérleti állományban ugyanakkor az E. neoleporis vagy az E. perforans esetében 500 OOO sporulált oociszta bejuttatását sem követte semmilyen klinikai tünet sőt a fertőzött állatok s6lygyarapodása sem csökkent. Más szóval ez azt jelenti hogy pontos diagnosztikai értéke csupán a fajmeghatározásnak lenne. Ehhez azonban diagnosztikai laboratóriumaink jelenleg nem rendelkeznek speciálisan képzett szakemberrel. 3) Az egyedi eseteke t tekintve az oocisztaszám ugyanakkor nem tájékoztat kellően az aktuális bélbeli folyamatokról mivel az oociszták megjelenése a tulajdonképpen kórosnak tekintett folyamatokat (sporozoiták schizonták és merozoiták hámsejt degeneráló tevékenysége) csak követi. gy elvileg előfordulhat tehát hogy a merozoiták milliói károsítják már a hámsejteket miközben bélsárvizsgálattal csupán néhány oocisztát lehet kimutatni. ) A fentiekből következik hogy szövettani vizsgálatokra is szükség lenne a pontos diagnózishoz. Sajnos ma még nem ismerjük eléggé a patogén fajok pontos bélbeli lokalizációját a makroszkópos vizsgálat pedig az "atipikus" jellegből következően nem tájékoztat kellően a metszetkészités optimális helyéről. Összefoglalva az elmondottakat vizsgálatainkból az alábbi következtetéseket tudtuk levonni: a) A rácspadozaton való tartás és annak rendszeres tisztítása fertőtlenítése távolról sem jelent olyan védelmet a házinyulak bélkokcidiózisa szempontjából ami a fertőzöttséget ill. a betegség kialakulását ki z árná. b) A szopósnyulak oociszta-ürúése életük napjától kezdve folyamatos és általában olyan magas szint(' ami magában hordozhatja a klinikai értelemben vett kokcidiózis kialakulásának veszély é t. A fertőzöttség kimutatásához pontosabb az oociszták számlálásán alapuló technika használata szük s éges. c) Annak ellenére hogy a korai 18-0 napos ko rban bekövetkezett választás az egyik fertő zési forrás megszakításával jár (anyanyúltól tö rténő eltávolúás) a korán választott nyulak

13 bélsarában általában magasabb oociszta-számo't lehetett kimutatni mint ami a kontrollok bélsarának l g-jában megállapítható volt. Ez annyit jelentene hogy a szervezet általános ellenálló képessége az endogén multiplikáció szempontjából lényegesebb faktor mint a felvett fertőző anyag mennyisége. Vizsgálatainknak ez a része azonban önmagunk felé is még csak a gondolatébresztés igényével lép fel. d) Az anya fertőzöttségének feltehetően mértéke nem határozza meg az alom fertőzöttségének szintjét itt is a szopósnyulakban lejátszódó fejlődési folyamatokra ható faktoroknak van döntő jelentőségük. e) COUDERT eredményeit látszik igazolni az a tény hogya szopósnyulakból kimutatható esetenként magas opg. érték gyakran fordul elő akár előzetesen észlelt vagy egyidej(l'leg megállapítható klinikai tünetek nélkül is. A patogén fajok ismerete és elkűlönúése valószím1íeg közelebb hozna bennünket ennek a tapasztalatnak a helyes megítéléséhez. A fentieket ismételten áttekintve összefoglalóan azt mondhatnánk hogy számos ismeretlen faktor játszik még közre ~ bélkokcidiumok szerepének és jelentőségének helyes megftélésében. Dolgozatunk egy mechanikus szemléleti mód helytelenségét támasztja alá megállapításai és egyes feltevései gondolatébresztők kívánnak lenni felvetvén azokat a problémákat amelyek megoldása hozzásegíthet bennünket a bélkokcidiumok szerep ének helyes megftéléséhez a házinyúl enteralis kórképeiben. RODALOM l. COUDERT P. (1979): Comparison of pathology of several rabbit coccidia species and their control with robenidine. - Proc. ntern. Symp. Coccidia Prague pp HOLDAS S. (1979): Házinyúl a nagyüzem ben. -Mezőgazdasági Kiadó. Budapest pp. 7-8 i 3. van KRUNNGEN H. J. - WLLAMS C. B. (197): Mucoid enteritis of rabbits. - Vet. Path..!!.: 53.. LCOS D. - COUDERT P. (1980): Action de la robenidine sur l'ecretion des oocystes de différentes espéces de coccidies du lapin. - Rec. Méd. Vet. ~: LŐLGER H.Ch. - LŐSNG A. (1980): Die perinatalen Verluste beim Kaninehen. Proc.. World's Rabbit Congress ~. ASESCU Barcelona pp.. 6. MOON H.W. - CUTLP R.C. - AMTOWER W.C. - MATTHEWS P.J. (197): ntraepithelial vibrio associated with acute typhlitis of young rabbits. - Vet. Path.!..!.: NEMESÉR L. - HOLLÓ F. (197): Állatorvosi parazitológiai diagnosztika. - Mezőgaz-' dasági Kiadó Budapest pp PATTON N.M. - HOLMES H.T. - RGGS R.J. - CHEEKE P.R. (1978): Enterotoemia in rabbits. - Lab. Anim. Sci. 8: PELLÉRDY L. (197): Coccidia and coccidiosis. - Akadémiai Kiadó Budapest pp PEETERS J.E. - HALEN P. - MUELMANS G. (1979): Efficacy of robenidine.in the prevention of rabbit coccidiosis. - Br. Vet. J. ~: 39. ll. RYLEY J.F. - ROBNSON T.E. (1976): Life cycle studies with Eimeria magna Pérard Z. Parasitkde 50: SAMBETH W. _ RAETHER N. (1980): Prophylaktischer Effekt von Salinomycin gegen die Coccidiose des Kaninehens. - Zbl. Vet. Med. Reihe B. ~: 6. ' 13. SNKOVCS Gy. (1978): Rabbit dysentery. Therapeutic eperiments. - Vet. Rec. 3: 38. 5

14 1. SNKOVCS Gy. (1980): Vizsgálatok az un. nyóldizentéria megelőzésére nigericin felhasználásával. - Magy. Állatorv. Lap. ~: SZEMERÉDl Gy. - PÁLF V. - GÁCS J. (1983): Adatok a nyulak választáskori hasmenésé nek oktanához. - Magy. Állatorv. Lap. 38: VARGA r. - GÁCS J. (1980): Field trials with Lerbe k and Cycostat in rabbits. - Proc. lj. World's Rabbit Congress ~ ASESCU Barcelona. pp VARGA r. (198): Large scale managem ent system s and parasite populations: coccidia in rabbits. - Vet. Parasitology ~: Érkezett: 198. március 16. Dr. SNKOVCS György Dr. FACSAR mre Dr. NÉMETH Béla Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar Lenin u. 15. H Hódmezővásárhely Le VERMTAN est une anthelmintique large spectre. Le principe actif du produit est l'albendazole (~ethyl-[5-propylthio-1h-benzimidazol--il]-carbamate). Fabriqué par Usines de Produits Pharmaceutiques et Chimiques C H N O N S. A. (Budapest) Eporté par MEDMPEX Société Hongroise pour le Commerce de Produits Pharmaceutiques H-808 Budapest Hongrle 6

15 La gamme d'activité de VERMTAN Le VERMTAN R est le produit anti-endoparasitaire possédant la gamme d' activité la plus large. La tableau ci-dessous pré sente l'effectivi té de différents produits anthelmintiques contre les endoparasites des ruminants. Helminthes gastrointestinau adult larves Helminthes pulmonaire s Cestodes Fasciola spp. adult Thiabendazol Cambendazole Parbendazole Oibendazole Fenbendazole Ofendazole Thiophanate Fabantel Levamisole Morantel vermectin VERMTAN R (albendazole) Posologie et application Helminthes gastro-intestin. Dictyocaulose Monieziose Fasciolose hépatique Protostrongyloidose bovins 7.5 mgkg P. V. 7.5 mgkg P. V..0 mg kg P. V. ovins 5.0 mgkg P. V. 5.0 mgkg P. V. 7.5 mg kg P. V. Le produit est applicable par voie orale. Pour l'administration on emploie des appareils habituels: pistolet-drench ou séringue automatique. Le produit est insipide donc les animau l' avalent sans résistance. Le surdosage de 3.5 a 5 fois de plus que la dose préscrite ne cause aucun effet secondaire. l est important que l' estimation de poids vif des animau a traiter soit précise. Avertissement La manipulation du produit au cours du traitement n' eige aucune mesure spéciale de protection. Apres le traitement il faut bien se layer les mains. Les femmes enceintes et les enfants doivent évi ter le contact avec le medicament. Au cours du premier mois de la gestation il n' est pas conseillé de traiter des femelles. L' administration est inter dit pendant l a lactation. Si le traitement est nécessaire quand meme le lait ne sera pas consommable durant heures a pres l ' a pplication du médicament. Temps d' attents: deu semaine.

16 A VERMTAN R albendazol (metil- 5 -propiltio- H-benzimidazol- -ill -karbamát) hatóanyagú szé le s hatásspektrumú anthelmintikum. A VERMT AN( ) hatásspektruma A VERMTAN R a leg"zé lesebb hatásspektrumú endoparazita ellenes készítmény ezt alábbi táblázatunk bizony ítja. A különböző anthelmintikumok haté konysága a kérődzők endoparazitái ellen Gyomor - bélférgek kifejlett lárvák lárvák Tüdő férgek Galandférgek Fasciola spp. (kifejlett) Thiabe ndazol Cam bendazole Parbe ndazole Oibendazole Fenbendazole Ofendazole Thiophanate Febantel Levarnisole Morantel ve rm ec tin VERMTAN R (albendazole) Dózis és adagolás Gyomor-bélférge ssé g TüdOfé rgessé g Galandfé rg 'sspg Májm (>tely kór Gócos tüdoférgessé g Szarvasmarha mgl tskg i5 Juh A ké szítményt szájon át kell adni esetleg adagoló pisztoly segítségé.vel. zetlen ezért az állatok ellenkezés nélküllenyelik. Kezelésnél pontosan kell az állatok élő súlyát felbecsülni bár az ajánlott dózis 35-5-szöröse sem okoz káros m ellékhatást. A VERMTAN 18-Z1 napon át relatív védelmet nyújt a reinfectio ellen. Figyelmeztetés A gyógy s zer adagolásakor speciális védőrendszabályok nem szükségesek. Az alkalmazás után alapos ké zntosás s z üksé ges. Terhes n Ok é s gyermekek ne kerüljenek é rintkezésbe a gyógyszerrel' A vemhesség elsll hónapjában nem ajánlott a nőivarú állatok kezelése. A VER MT AN R nem adagolható tejel( állatoknak! Ha alkalmazása m é gis szüksé gessé válik a ke zelt állatok teje a kezelé s után óráig emberi fogyasztásra nem alkalma s. Egészo;é gügyi várakozási idő hét. CBNON - BUDAPEST

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft.

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Mi a bárány-kokcidiózis? Kórokozó Eimeria spp. Kórokozóképes ség E. ovinoidalis +++ E. crandallis +/++ E.

Részletesebben

SERTÉS KOKCIDIÓZIS Dr Valler József Vitamed Pharma Kft.

SERTÉS KOKCIDIÓZIS Dr Valler József Vitamed Pharma Kft. Dr Valler József Vitamed Pharma Kft. EGY KIS TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS : Hazai sertésekben főleg malackorban gyakori az Eimeria debliecki, E.scabra, E. polita véglények előfordulása. Amerikai kutatók Isospora

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

Histomoniasis (Blackhead)

Histomoniasis (Blackhead) Histomoniasis (Blackhead) régen ismert betegség - ismét elterjedőben hús szülőpár állományokban Derzsy Napok 2015 DR. KŐRÖSI LÁSZLÓ Blackhead A kórokozó Protozoa -véglény Család: Sarcomastigophora (Flagellaten,

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

Campylobacter a gyakorló állatorvos szemével. Tenk István Mikrolab Kft 2016

Campylobacter a gyakorló állatorvos szemével. Tenk István Mikrolab Kft 2016 Campylobacter a gyakorló állatorvos szemével Tenk István Mikrolab Kft 2016 Mottó McCloskey D.N.amerikai közgazdász forradalmi felfogása szerint nemcsak az ideák határozzák meg a történéseket, hanem az

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

Riemerella anatipestifer okozta

Riemerella anatipestifer okozta Riemerella anatipestifer okozta megbetegedés pulykában Nemes Csaba PhD, Tóth Zoltán, Simonyai Erika, Makrai László PhD, Surányi Andrea, Cséplő Attila, Glávits Róbert az állatorvos-tudományok tudományok

Részletesebben

A szarvasmarha kokcidiózisa

A szarvasmarha kokcidiózisa A szarvasmarha kokcidiózisa Az enterális kórképek kor szerinti dinamikája Németország Corona E coli Rota Crypto Kokcídium BVD Szalmonellozis 100 % 0 % 2 hét 2-4 hét 4-8 hét 8-12 hét 3-6 hó 6-9 hó > 9 ó

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A malacok fontosabb felnevelési betegségei

A malacok fontosabb felnevelési betegségei A malacok fontosabb felnevelési betegségei Varga János egyetemi tanár az MTA tagja Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Mikrobiológia és Járványtan Tanszék 1581 Budapest, 146 Pf. 22. A szopós

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK Prof. Dr. László Fodor Head of the department Dean A laboratóriumi állatok fertőző betegségei indukált betegségek fogékonyság spontán betegségek terjedés az állományon

Részletesebben

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Dr Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services A legfontosabb légzőszervi betegségek Fertőző Bronchitis ORT TRT / APV Mycoplasmosis Aspergillosis ILT ND ** Slide

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

VACCINUM COCCIDIOSIDIS VIVUM AD PULLUM. Csirke kokcidiózis vakcina (élő)

VACCINUM COCCIDIOSIDIS VIVUM AD PULLUM. Csirke kokcidiózis vakcina (élő) Vaccinum coccidiosidis vivum ad pullum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:2326 VACCINUM COCCIDIOSIDIS VIVUM AD PULLUM Csirke kokcidiózis vakcina (élő) 1. DEFINÍCIÓ A csirkék kezelésére szánt, kokcidiózis

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI Előadó neve SZÁRMAZÁS, ELTERJEDÉS, DOMESZTIKÁCIÓ Nyúlszerű rágcsálók

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

A 2013/5. SZÁM TARTALMA. Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak

A 2013/5. SZÁM TARTALMA. Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak A 2013/5. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak újszülöttkori pancytopeniája néven ismert kórkép és annak hazai előfordulása. Irodalmi összefoglaló

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

Mennyibe kerül a BVD?

Mennyibe kerül a BVD? Mennyibe kerül a BVD? (Budapest, 2013. február 21.) Dr. Ózsvári László PhD, MBA SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék BEVEZETÉS A téma aktualitása, jelentősége BVD előfordulása:

Részletesebben

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök VI. MSDay Budapest, 2013. február 21. Dr. Jacsó Attila Dr. Földi József A kezdet Permetező kabin alkalmazása az istállóban A folytatás:

Részletesebben

Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ. Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services

Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ. Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services Mastitis-metritis-agalacia szindróma (MMA) Definíció Bevezetés Etiológia Patofiziológia Klinikai

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Nyúltartás Nyúltartás Ajánlott fajta/genotípus:

Részletesebben

Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására

Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására Dr. LENGYEL Anna Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest "A modified miracidium hatching test for

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Dr. Merényi László

BEMUTATKOZÁS. Dr. Merényi László BEMUTATKOZÁS Dr. Merényi László 1972-1973 MÁTRAALJAI ÁLLAMI GAZDASÁG Pásztó állatorvos 1973-1979 NÓGRÁD m-i ÁEÜ. ÁLLOMÁS Salgótarján parazit. szakáo. 1979-1980 ÁLLATORVOSTUD. EGYETEM Budapest tud. sm.

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN

AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN POIGNER J., SZENDRŐ ZS., LÉVAI A., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I., SCHÁN

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN Benkő Mária 1, Ivanics Éva 2, Palya Vilmos 3, Nemes Csaba 4, Kecskeméti Sándor 5, Dán Ádám 2, Kaján Győző 1, Glávits Róbert 2 1 MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI Gümőkór (tuberculosis, TBC) kórokozói különböző emlős állatfajok és az ember gümőkórja M. tuberculosis complexbe tartozó fajok

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P.

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. 1 ELTÉRŐ TARTÁSÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére.

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin 75 μg/ml 1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

A NYULAK TÚLÉLÉSÉRE HATÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA (Előzetes eredmények)

A NYULAK TÚLÉLÉSÉRE HATÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA (Előzetes eredmények) A NYULAK TÚLÉLÉSÉRE HATÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA (Előzetes eredmények) GYOVAI M., NAGY I., SZENDRŐ ZS., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I., OROVA Z. Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, 74 Kaposvár, Guba

Részletesebben

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok)

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok) Szárazonállás és tejtermelés összefüggései (gyakorlati tapasztalatok) 2011. december 3. Dr. Bartyik János Az Enyingi Agrár ZRT. tevékenysége növénytermesztésen és állattenyésztésen alapul, a szarvasmarha

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

DOKTORI (PhD ÉRTEKEZÉS) TÉZISEI DR. PÓSA ROLAND KAPOSVÁRI EGYETEM AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD ÉRTEKEZÉS) TÉZISEI DR. PÓSA ROLAND KAPOSVÁRI EGYETEM AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD ÉRTEKEZÉS) TÉZISEI DR. PÓSA ROLAND KAPOSVÁRI EGYETEM AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék A doktori iskola vezetője:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók

A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók dr. Pállai Gerda Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, Járványügyi Osztály 2013. október 18.

Részletesebben

Sertés újszülött kori coli hasmenése. Kórfejlődés, vakcinázás

Sertés újszülött kori coli hasmenése. Kórfejlődés, vakcinázás Sertés újszülött kori coli hasmenése Kórfejlődés, vakcinázás ETEC (enterotoxikus E. coli) Naposkori (első héten jelentkező) megbetegedésekért felelős Fontosabb antigének: Adhesinek: Pilusok, fimbriák Toxinok:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció*

Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció* PÁLYAVÁLASZTÁS LÁSZLÓ KLÁRA RITOÖKNÉ ÁDÁM MAGDA SUSANSZKY EVA Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció* A megfelelő szocializációs minták hiányában bizonytalan, esetleges, könynyen megzavarható

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 2. Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal A 2011. év első hetében tapasztalt emelkedés

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu BRDC általános állománydiagnosztika Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu Melyik az elsődleges az állománydiagnózis, vagy az egyedi diagnózis? 1. Egyedi diagnózis 2. Állomány diagnózis 3. Mindkettő egyformán

Részletesebben

Járványos hasmenéses megbetegedések az USA sertésállományában

Járványos hasmenéses megbetegedések az USA sertésállományában Járványos hasmenéses megbetegedések az USA sertésállományában Általános helyzetkép a sertéshús nemzetközi kereskedelméről A FAO előrejelzése szerint a világ sertéshústermelése elérheti a 115,5 millió tonnát

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

Thuma Ákos, Ivanics Éva, Kaszanyitzky Éva Ph.D, Dán Ádám Ph.D, Glávits Róbert C.Sc. MgSzH-ÁDI 2011.12.08

Thuma Ákos, Ivanics Éva, Kaszanyitzky Éva Ph.D, Dán Ádám Ph.D, Glávits Róbert C.Sc. MgSzH-ÁDI 2011.12.08 Thuma Ákos, Ivanics Éva, Kaszanyitzky Éva Ph.D, Dán Ádám Ph.D, Glávits Róbert C.Sc. MgSzH-ÁDI 2011.12.08 Intestinalis spirochaetosis: előfordulás Világszerte Idült, alattomos kórlefolyás Egyesült Királyságban

Részletesebben

Kéknyelv betegség. rövid ismertető

Kéknyelv betegség. rövid ismertető Kéknyelv betegség rövid ismertető Mi az a kéknyelv betegség? A kéknyelv betegség (angolul: bluetongue) törpeszúnyogok által terjesztett fertőző, de állatról állatra közvetlenül nem terjedő vírusos állatbetegség,

Részletesebben

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition Life start sets life performance Kis súlyú malacok = gyenge eredmény?? Valóban a kis súlyú malacok felelősek a gyenge eredményekért? Vagy mi

Részletesebben

ANTIBIOTIKUM MENTESEN!

ANTIBIOTIKUM MENTESEN! 2015-16 Termékkatalógus nyulaknak HATÉKONY TAKARMÁNYOZÁS! JÖVEDELMEZÖ NYULTENYÉSZTÉS! ANTIBIOTIKUM MENTESEN! Nyúltenyésztés antibiotikummentesen!! Nagyon sok tényező befolyásolja az eredményes nyúltenyésztést.

Részletesebben

S. aureus fertőzés napos pulykában. Nemes Csaba PhD, Dr. Gyuris Éva, Thuma Ákos Phd, Dr. Markos Béla

S. aureus fertőzés napos pulykában. Nemes Csaba PhD, Dr. Gyuris Éva, Thuma Ákos Phd, Dr. Markos Béla S. aureus fertőzés napos pulykában Nemes Csaba PhD, Dr. Gyuris Éva, Thuma Ákos Phd, Dr. Markos Béla Az első megállapítások Első vizsgálat 2013. 01. 30. kilenc elhullott és 12 kiirtott ötnapos kispulyka

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

XXIV. Lógyógyászati kongresszus, Telki Dr. Tóth Balázs, Equi-Med Kft.

XXIV. Lógyógyászati kongresszus, Telki Dr. Tóth Balázs, Equi-Med Kft. A Poor performance gyakoribb emésztőszervi okai XXIV. Lógyógyászati kongresszus, Telki 2016. 12. 04 Dr. Tóth Balázs, Equi-Med Kft. Előadásvázlat A gyomorfekély kihívásai Infiltratív bélbetegségek (IBD)

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

VICTORY Csótányirtó gél

VICTORY Csótányirtó gél VICTORY Csótányirtó gél Új generációs gél forma. Hatékonyabb védelem. Tulajdonságok A VICTORY Csótányirtó gél hasznosítja a Késleltetett hatású csalétek technológia előnyét. Ez az új tulajdonság biztosítja

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

Miért várnád meg a csípést?! Dr. Szilágyi Noémi MÁOK Fővárosi Szervezete Továbbképző Konferencia Budapest, 2015. 01. 17-18.

Miért várnád meg a csípést?! Dr. Szilágyi Noémi MÁOK Fővárosi Szervezete Továbbképző Konferencia Budapest, 2015. 01. 17-18. Miért várnád meg a csípést?! Dr. Szilágyi Noémi MÁOK Fővárosi Szervezete Továbbképző Konferencia Budapest, 2015. 01. 17-18. Vérszívás Viszketés Fájdalom Kórokozók átadása 2 Repellencia Csípés megelőzése

Részletesebben

Parazitológiai vizsgakérdések 2008.

Parazitológiai vizsgakérdések 2008. Protozoológia Parazitológiai vizsgakérdések 2008. 1. Trypanosomatidosis általában 2. Nagana: etiológia 3. Nagana: pathogenesis 4. Nagana: klinikum (fajonként) 5. Nagana: diagnózis, gyógykezelés 6. Álomkór

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! OGYI fejléces papír BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tetran

Részletesebben