Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére"

Átírás

1 Parasit. hung Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére Dr. SNKOVCS György - Dr. FACSAR mre - Dr. NEMETH Béla Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar Hódmezővásárhely "The effect of some environmental factors on th e oocyst output of suckling rabbits" - Sinkovics Gy.. - Facsar. - Németh B. - Parasit. hung. 17: ABSTRACT. The possibility of natural infection of suckling rabbit s with intestinal coccidia was eamined by the McMaster oocyst counting technique. The following conclusions were drawn from the results of several eaminations: l) The quantity of mother's oocyst output does not influence the level of infection of the sucklings. ) The wire mesh floor itself cannot interrupt the infection of suckling rabbit s in the doe s' cage. 3) Oocysts can always be found in relatively large numbers in the faeces of sucklings without any clinical signs. This fact emphasises the need for distinguishing pathogenic and non-pathogenic species in the diagnosis of rabbit enteric diseases. KEY WORDS: nte'stinal coccidia suckling rabbits oocyst output effect of environm en tal fac tor s. A magyarországi nagyüzemi nyúltenyésztés kiala kulásával párhuzamosan olyan tömegesen előforduló megbetegedések is jelentkeztek amelyek korábban a kisüzemi viszonyok között nem voltak jellemzőek ill. szórványos előfordulásukat anagyüzemben tapasztaltaktól esetenként eltérő állománybeli kórlefolyás és klinikai tünetek jellemezték. Ezen megbetegedések közül a legnagyobb felnevelési veszteségeket az emésztőszervi megbetegedések okozzák amelye ket az irodalom különböző neveken (nyúldizentéria enteritis comple coli enterotoaemia stb.) említ. A betegs ég nagyüz e mi állományokban olykor 0-600;-os mortalitással jár. Állománybe li lefolyására jellemző hogy az első megbetegedések és elhuuások általában az anyanyúl tejtermelésének csökkenésével esnek egybe (a szopósnyulak 5-8 napos korúak ekkor) de az elhullási csúcs a választás után következik be ( 13). Az állatok korának előrehaladtával az emé sztőszervi eredetcf megbetegedések és elhullások csökkennek és a későbbiek során már l é nyegében a légzőszervi betegségekkel azonos arányban fordulnak elő (l. tábláza t). A dolgozatunkban "enteritis comple" -nek nevezett kórforma kóroktana nem tekinth ető tisztázottnak de a szóbajöhető kórokozók közül nem zárhatók ki a bélkokcidiumok sem. Ezt igazoln.i látszanak azon vizsgála ti eredm ények is amelyek szerint a kokcidiumellenes szerekkel kezelt csoportokban a kontrollokhoz képest az oociszta ürítéssel párhuzamosan általában csökkent a mortalitás és morbiditás is. (l 3 D )' A bélkokcidiumok szerepe az enteritis komple-ben már régen ismert (5) jelentőségük megítélése azonban időről-időre változott az állatorvosi gyakorlatban. Ennek oka elsősorban abban keresendő hogy az SPF t e chnika hiányában korábban nem volt lehetőség a fajok tiszta tenyészetben való előállítására így az egyes fajok endogén multiplikációjának kórtani hatásának vizsgálatára sem. gy a kutatók ké nytelenek voltak a klinikum a kórbonctan és az e16~ forduló törzsek gyakorisága kö zötti összefüggésekből le vonni a védekezéshez szüks é ges következtetéseket. 13

2 A házinyúl esetében tovább bonyolftotta a problémát a tartástechnológia elmúlt évtizedben történt alapvető változása is amikor a korábbi telepadiós 'mélyalmos ketreceket a rácspadozatos technológia váltotta fel. Mindez változást hozott a bélkokcidiózis kártételének megítélésében is mert elméleti következtetésekből kiindulva de konkrét vizsgálatok hiányában az a mechanikus szemlélet alakult ki a szakemberek körében hogyarácspadozat önmagában elégséges a fertőzési lánc megszakításához így a rendszeresen takarított fertőtlenített rácspadozaton bélkokcidiózis okozta megbetegedésekkel veszteségekkel nem is kell számolni. l. táblázat A felnevelési veszteségek alakulása egy nagyüzemi nyúlállományban Beállított anya Született szopósnyúl Szopósnyulak induló létszáma Választásig elhullott egyed Választott egyed Elhullás nap között Elhullás nap között Összesből emésztőszervi pasteurellosis Az állatok száma az 50. napon Elhullás az nap között % 78% 5% l Elhullás az nap között Összesből emésztőszervi pasteurellosis Az állatok száma a 60. napon Elhullott egyed Elhullás a nap között Összesből emésztőszervi pasteurellosis Az állatok száma a 96. napon Elhullás a nap között Elhullás a nap között 11% 79% 51% % 533" 6% % 60 0 opg o.s 3... _-- - ' A életnap l. ábra (A-E): A korán elválasztott és a kontroll szopósnyulak oociszta-ürítése kolönböző almokban anya opg átlaga -- kísérleti kontroll 1

3 00 opg 1B 0 ' r? --j életnap opg 1C életnap 15

4 s 6 & l. opg 1n 3 6 l ' ' " '... '" v 1.d életnap l. opg 1E "- '- "- "- "- " életnap 16

5 A bélkokcidiózishoz ma már minden bizonnyal kapcsolható kórformák elt é rő megúéléséhez a fentiek mellett hozzájárult a klinikai tünetek nagyüzemi technológia okozta változása is. A korábban elterjedt tartási módszerek (telepadló m élyalom) ugyanis masszív fertőződésre teremtettek lehetőséget az élet első pillanatától kezdődően ami minden bizonnyal egy magasabb szintrt' védettség kialakulásához vezetett. Ennek áttörése egy még erősebb fertőzés vagy alkati gyengeség következtében mindenképpen specifikusabb klinikai kórbonctani tünetekkel kellett hogy járjon (bélhurut oociszta gócok a bélfalbanl illetve ezzel párhuzamosan a klinikai tünetek közül az jdült kórlefolyásra jellemző lesoványodás volt a legszembetd'nőbb megjelenési forma. 5 opg A 0 35 JO 0 15 i i ; j!. f :.! " '; ':j i' n i i i életnap. ábra (A B): Az egyes csoportokban vizsgált növendéknyulak egyedi oociszta-ürítése -l-es ps as es ös növendéknyúl 17

6 B 0 opg r- i. ' ~.. ~ ;: ' '.'!~ (A.. ) -:..fl '. y.. i!1 ~ A.! r j; 1 j' ~ : V! : ~ : : r. 1 ~ i -.J ft ' : ~ i. '. i...~! 1 i. " '. : l. ;:. 1 '" 1 :;-.... l.. ~ fl... ~. '-;i.. r-.. ~.. _ '''1 '-. "" l.. " -.1 j ~. " " életna p

7 A rácspadozat valószínűleg alacsonyabb fertőződési lehetőséget jelent de egyúttal fogékonyabb alacsonyabb immunológiai szinten védett növendéknyulakat is. Ehhez hozzájárultak a nagyüzemi tartás közismert ellenálló képességet csökkentő faktorai mint a zsúfolt tartás és a szálastakarmányetetés ének a hiánya. Ezen t é nyezők kumulálódása következtében a bélkokcidiózis ill. a minden bizonnyal ahhoz is kapcsolható emésztőszervi megbetegedések tünetei hevennyé váltak és az elhullások nagyobb része már akkor előfordult mielőbb a korábban jellemzőnek ítélt kórbonctani elváltozások kialakulhattak volna. A házinyulak bélkokcidiózisa tehát valósz[n{úeg "atipikussá" vált ami - a fentebb hangsúlyozott rácspadozattal kapcsolatos mechanikus szemlélet mellett - valósdn(fleg még nehezebb é tette annak helyes megítélését. Vizsgálatainkban a rácspadozaton nevelt szopósnyulak fertőződésének lehetőségeit kerestük különös tekintettel az anya nyulak oociszta-ür{tésére mint fertőzési forrásra valamint vizsgáltuk arácspadozat szerepét a fertőzési lánc megszakúásában a választást követően rácspadozaton illetve telepadlón nevelt növendéknyulak naponkénti bélsárvizsgálatának elvégzé. sével ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgála tainkban új -zélandi fehér nyulakat használtunk fel. Az állatokat a kereskedelmi forgalomban kapható kokcidiumellenes szereket nem tartalmazó pellethált nyúltáppal takarmányoztuk amelyet ad libitum adott jó minőségí réti szénával egészítettünk ki. Oociszta -számlálást az egyes mintákból naponta végeztünk McMaster-féle számlálókamra alkalmazásával. 1. kísérlet: Ebben a kísérletsorozatban 5 anyanyulat és azok szaporulatát vizsgáltuk. Az l. ábrán bemutatott időpontokban végrehajtott választás során" a nyolc szopósnyúlból álló almokat kettéválasztottuk és négy ' állatot ugyanabban a teremben de külön rácspadozatos ketrecben helyeztük el. Ezek takarmányát tejporral egészítettük ki. A másik négy szopósnyúl az anya alatt maradt - a továbbiakban ez a csoport szolgált kontrollként. Az egyes csoportokból kevert mintát vettünk mert különösen a vizsgálat kezdetén 18-0 napos korban az egyes vizsgálati csoportok esetében összesen csupán 05-1 g bél sár állt rendelkezésre. A bélsárgyíl"jtést ill. az oociszta-számlálást a választást követő 6. napig folyamatosan végeztük.. kísérlet: A vizsgálathoz négy új-z é landi feh é r anya nyúl szaporulatát használtuk fel. A különböző idő pontokban választott almokat közvetlenül a választás után megfelezve rácspadozatos ill. telepadlós ketrecekben helyeztük el. A telepadiós ketreceket naponta takarítottuk de nem fertőtlenítettük. Az állatokat azonos módon takarmányoz tuk; a mintavétel és a minták feldolgozása a korábban leírtak szerint történt az almonként eltérő de legalább kéthetes vizsgálati periódusban. EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉS Az 1. k{s é rletben elsősorban azt vizsgáltuk hogy az anyanyulak fertőzöttségi szint je milyen hatással van a s z opósnyulak oociszta-ürítésének mennyiségére azaz az anyanyúl által fenntartott fertőzés mennyiben befolyásolja az alom kokcidiumokkal történő fertozöttségének mértékét. ' A fertőződ és sel kapcsolatban az volt elvárható hogya viszonylag nagyszámú oocisztát ürítő anya nyulak fiókáiban magasabb szintű kokcidiumos fertőzöttség alakul ki. A választást megelőző hat napon keresztül vett bélsárminták l g-jában kimutatható oociszták mennyiségét az 1. ábra mutatja be. Az anyanyulak által ürftett oociszták mennyiségét (opg.) bemutató oszlopdiagram a szopósnyulak vizsgálatát megelőző hat nap eredményeinek számtani átlagát ábrázolja. 19.

8 9 7 5 opg 3A o.s "... ' " L ~_..-J. ' életnap :rpg 1 " ' _ ' ( B --_ életnap 3. ábra (A-D): A rácspadozaton és telepadlón tartott különböző almokból származó növendéknyulak oociszta -ürítése telepadló rácspadozat

9 1 7 5 opg 3e ) L----_-. 3 J ~ í opg életnap 3D 05 " )..... '1 ( _-J

10 A különböző almokban - mint ahogy azt az A B C D és E grafikonok ábrázolják - az anyák fertőzöttsége nem látszik befolyásolni a szopósnyulak később kialakuló fertőzöttségi szintjét mert az utóbbiakból kimutatható opg. (oocisztabélsárgramm) almonként eltérő módon változott. Az anyanyulak egymáshoz viszonyított közepes vagy annál alacsonyabb szintű' fertőzöttsége ugyanis a növendéknyulakban egyes esetekben olyan fokú fertőz öttsége t jelentett amely mennyisé gi szempontokat tekintve néhány esetben (l. ábra A B C diagram. ) már aggályosnak mondható. Érdekesnek tírnt számunkra az a megfigyelés is hogy a számottevő mennyiségben előforduló oociszta-ürítés általában egyszerre ugyanazon a napon jelentkezett az alom egyes leválasztott állataiban akkor is ha azokat a választást követően elkülönítve egyedi ketrecekben helyeztük el (. ábra). A már jól számlálható ( opg.) oociszták gyors megjelenését megelőzően csupán egy-két éretlen (szimpla fald sporontával teljesen kitöltött) alakot lehetett esetenként megfigyelni a McMaster számlálókamra egy -egy téglányában. Ha figyelembe vesszük az endogén folyamatokhoz szükséges 6-9 napot akkor helytállónak bizonyúl az a feltételezés hogy a kéthetes szopósnyulakban már teljesértéktr schizogoniás folyamatok zajlanak le - klinikai tünetek és elhullások nélkül. Az un. "tejvédelem" tehát nem az endogén folyamatok gátlásában áll hanem valószínírleg valamilyen más mechanizmusok rt t ján érvénye sül. Mindenképpen kijelenthetjük azonban hogy az üzemi gyakorlatban általánossá vált napos választás után a kokcidiumellenes szerekkel végzett "prevenció" többnyire elkésett beavatkozásnak tekinthető. 0 ly opg " gyomor csípobél vakbél v~gbt! l. ábra: Az egyes bél~zakaszokból kimutatható oociszták száma ---k( sér leti kontroll

11 Az 1. ábra diagram jai egyidej{úeg arra is utalnak hogy a korai választás nem védi meg a szopósnyulakat a fert6z6dést6l bár a vizsgálatok beállítása során ez is egyik elképzelésünk volt. A "tejvéde lem" e lméletéb61 kiindulva ugyanis arra gondoltunk hogy a tejtermelés mennyiségi maimumán (a laktáció napján) végzett választás következtében az elkülönített szopósnyulak minimális fert6zöttség ével kell számolnunk - legalábbis a választást követ6-1 napon át. Az 1. ábra diagramjai mindennek az ellenkez6jét látszanak igazolni. A z öt alom esetében összesítve csupán hat olyan vi zs gálati napot figyeltünk meg amikor az anya alatt maradt Szopósnyulakból kimutatha.t ó opg. felülmúlta a leválasztott nyulak esetében kapott értékeket. A. ábra két olyan alom vizsgálati eredményeit mutatja be ahol a leválasztott nyulakat egyedi elhelyezés után naponta vizsgáltuk az egyes állatok kö zötti esetleges eltérések megállapításának céljából. A görbék lefutásának tendenciájából úgy t{(nik hogy egyes kirívó eltéréseket (. ábra A diagram 3. sz. kísérleti állat) nem számítva - a vizsgált állatok 00ciszta ürítésében a csúcsok és a minimumok kb. a zonos napokon fordulnak el6. ValószÍm!leg nem jelent tehát nagy módszertani hibát az egyes anya alatt maradt illetve leválasztott kevés egyedb6l álló csoportok kevert bé lsármintáinak vizsgálata. Megjegyezni kívánjuk hogy a 3. sz. állat fenotipusában is eltért alomtestvé reit61 azoknál kisebbnek fejletlenebbnek mutatkozott. A. kísérletben a rácspadozaton és a telepadlón tartott állatok naponkénti bélsárvizsgálatának eredményeit hasonlítottuk össze. A 3. ábrán bemutatott görbék lefutása alapján látható hogyatelepadlón ill. a rácspadozaton tartott választott nyulak oociszta-ürítésében lényeges különbség nem mutatkozott. Alapv'et6en tévesnek látjuk tehát azt a már tényként kezelt feltevést hogy a rácspadozat a nyulak esetében önmagában képes a fert6 zési lánc megszakúására és a gyakran tisztított fert6tlenített rácspadozat nagymértékb e n csökkenti s6t lehetetlenné teszi a nyulak ismételt újrafert6z6dését. Ezen vizsgálat eredményével párhuzamosan több következtetés levonására van lehet6s é günk ameíyek egy része még meger6sítésre vár azonban a házinyulak nagyüzemi felnevel éséve l párhuzamosan előforduló nagy veszteségek tlgy érezzük jogossá s6t kötelez6vé teszik a feltételezések közlését is. Alapvet6 és további bizonyításra aligha szoruló megállapúást kell tennünk a rácspadozat vonatkozásában amely a házinyulak esetében a fert6zési lánc megszakításához korántsem elegend6 s6t komolyan lehet számolni a bélkokcidiózis kialakulásával ill. a bélkokcidiumok kórokozó szerepével az egyes ma még többnyire komple kóroktanúnak Úélt emészt6szervi megbetegedések esetén. A bemutatott kísérle ti eredmények tulajdonképpen érthet6ek ha tekintetbe vesszük RYLEY (ll) vizsgálati eredményeit illetve a házinyúl coecotroph (és nem koprofág) táplálkozási szokását. Összefoglaló munkájában VARGA (i7) hivta fel a figy e lmet RYLEY és ROBNSON (ll) vizsgálati eredményeire amelyek szerint a kokcidiunmentesen felnevelt SPF nyúiba juttatott egyetlen E. magna oociszta - az endogén multiplikáció következtében - további 6 millió 00ciszta üríl é sét e'redményezte. Ez azt jelenti hogy n éhány C OUDERT (l) által patogénnek ít élt faj oocisztája (E. flavescens E. intestinalis) el6bb-utóbb klinikai értelemben vett kokcidiózist alakíthat ki az állományban. Néhány oociszta pedig a leggondosabban tisztogatott és fert6tlenített rácspadozat szögleteiben vagy az állatok sz6rén is maradhat különösen ha tekintetbe vesszük hogy az oociszták általában ellenállnak a szokásos fert6tlenít6szerek szokásos koncentrációjának (1 7). A házinyúl coe cotroph táplálkozási módja ugyanakkor többek k özö tt azt is jelenti hogya vakbélben képz6dött lágy bél sarat a végb é lb61 még aze16tt felveszi az állat mi~16tt az a padozatra - ill. rácspadozat esetén atrágyacsatornába - kerülne. Korábbi ezideig nem közölt v izsgálati eredményeink szerint a lágy bélsár is elegend6 mennyiségben tartalmaz oocisztákat ahhoz hogya bélkokcidiózis okozta megbeteged ése k és elhullások kialakulhassanak. COUDERT szintén SPF n yulak felhasználásával végzett vizsgálati eredményei szerint 5- ezer E. fla- 3

12 vescens vagy E. intestinalis oociszta már elegendő volt a fertőzött állomány os elhullásának előidézéséhez ol. A coecotrophia a valósz{n(í oka a. ábrán bemutatott adatoknak is melyek szerint nincs lényeges különbség a rácspadozaton ill. telepadlón nevelt a 3. életnapon kiirtott csoportonként 3-3 növendékny úl egyes bélszakaszaiban számlált oociszták mennyiségéberí. Kérdés 1Jaradt persze hogy ezeknek a nem sporulá1t oocisztákm.k mi lesz a további sorsa. Ha figyelembe vesszük hogy az elfogyasztott takarmány egy része csak 3-5 nap múlva ürül ki az állatból {gy nem zárható ki a vakbélben történő sporulálódás lehetősé ge. Ennek tisztázására természetesen további vizsgálatokra lenne szükség. Eredményeinkből kit{fnik továbbá hogy a növendéknyulakban gyakran található annyi oociszta amennyi COUDERT (1) kisérletei szerint elegendő lehet a klinikai tünetek ill. az elhullások előidézéséhez. Éppen ezért kétkedve kell fogadnunk azon vizsgálati eredményeket melyek az "enteritis comple" kóroktanát kutatva egyes baktériumok vagy vírusok kimutatása mellett a parazitológia i lelet negatív eredményeiről beszámolva a bélkokcidiózis lehetőségét eleve kizárták ( ). tt valósdnűleg a diagnosztikai módszerekben volt különbség ami ma még az állatorvosi diagnosztikai intézetekben nem egységes. Ennek általunk feltételezett okait a következőkben foglaltuk össze: 1) A diagnosztikai intézetek többségében a pontosabb oociszta-számláláson alapuló módszerek '(McMaster Schütze kamra) nem váltak általános gyakorlattá. A bél tartalom natí'v kenetben történő vizsgálata ugyanakkor még tájékoztató jelleggel sem fogadható el mert sok esetben negatív eredményhez vezet olyankor is amikor a számlálókamrában 50-0 ezer oociszta számlálható bélsárgrammonként. ) Az oociszták m e nnyiségének meghatározása önmagában sajnos nem elég a pontos diagnóo zishoz. COUDERT (1) vizsgálataiból tudjuk hogy 5-.ezer patogén oociszta orális felvétele már tömeges elhullásokat okozott a kísérleti állományban ugyanakkor az E. neoleporis vagy az E. perforans esetében 500 OOO sporulált oociszta bejuttatását sem követte semmilyen klinikai tünet sőt a fertőzött állatok s6lygyarapodása sem csökkent. Más szóval ez azt jelenti hogy pontos diagnosztikai értéke csupán a fajmeghatározásnak lenne. Ehhez azonban diagnosztikai laboratóriumaink jelenleg nem rendelkeznek speciálisan képzett szakemberrel. 3) Az egyedi eseteke t tekintve az oocisztaszám ugyanakkor nem tájékoztat kellően az aktuális bélbeli folyamatokról mivel az oociszták megjelenése a tulajdonképpen kórosnak tekintett folyamatokat (sporozoiták schizonták és merozoiták hámsejt degeneráló tevékenysége) csak követi. gy elvileg előfordulhat tehát hogy a merozoiták milliói károsítják már a hámsejteket miközben bélsárvizsgálattal csupán néhány oocisztát lehet kimutatni. ) A fentiekből következik hogy szövettani vizsgálatokra is szükség lenne a pontos diagnózishoz. Sajnos ma még nem ismerjük eléggé a patogén fajok pontos bélbeli lokalizációját a makroszkópos vizsgálat pedig az "atipikus" jellegből következően nem tájékoztat kellően a metszetkészités optimális helyéről. Összefoglalva az elmondottakat vizsgálatainkból az alábbi következtetéseket tudtuk levonni: a) A rácspadozaton való tartás és annak rendszeres tisztítása fertőtlenítése távolról sem jelent olyan védelmet a házinyulak bélkokcidiózisa szempontjából ami a fertőzöttséget ill. a betegség kialakulását ki z árná. b) A szopósnyulak oociszta-ürúése életük napjától kezdve folyamatos és általában olyan magas szint(' ami magában hordozhatja a klinikai értelemben vett kokcidiózis kialakulásának veszély é t. A fertőzöttség kimutatásához pontosabb az oociszták számlálásán alapuló technika használata szük s éges. c) Annak ellenére hogy a korai 18-0 napos ko rban bekövetkezett választás az egyik fertő zési forrás megszakításával jár (anyanyúltól tö rténő eltávolúás) a korán választott nyulak

13 bélsarában általában magasabb oociszta-számo't lehetett kimutatni mint ami a kontrollok bélsarának l g-jában megállapítható volt. Ez annyit jelentene hogy a szervezet általános ellenálló képessége az endogén multiplikáció szempontjából lényegesebb faktor mint a felvett fertőző anyag mennyisége. Vizsgálatainknak ez a része azonban önmagunk felé is még csak a gondolatébresztés igényével lép fel. d) Az anya fertőzöttségének feltehetően mértéke nem határozza meg az alom fertőzöttségének szintjét itt is a szopósnyulakban lejátszódó fejlődési folyamatokra ható faktoroknak van döntő jelentőségük. e) COUDERT eredményeit látszik igazolni az a tény hogya szopósnyulakból kimutatható esetenként magas opg. érték gyakran fordul elő akár előzetesen észlelt vagy egyidej(l'leg megállapítható klinikai tünetek nélkül is. A patogén fajok ismerete és elkűlönúése valószím1íeg közelebb hozna bennünket ennek a tapasztalatnak a helyes megítéléséhez. A fentieket ismételten áttekintve összefoglalóan azt mondhatnánk hogy számos ismeretlen faktor játszik még közre ~ bélkokcidiumok szerepének és jelentőségének helyes megftélésében. Dolgozatunk egy mechanikus szemléleti mód helytelenségét támasztja alá megállapításai és egyes feltevései gondolatébresztők kívánnak lenni felvetvén azokat a problémákat amelyek megoldása hozzásegíthet bennünket a bélkokcidiumok szerep ének helyes megftéléséhez a házinyúl enteralis kórképeiben. RODALOM l. COUDERT P. (1979): Comparison of pathology of several rabbit coccidia species and their control with robenidine. - Proc. ntern. Symp. Coccidia Prague pp HOLDAS S. (1979): Házinyúl a nagyüzem ben. -Mezőgazdasági Kiadó. Budapest pp. 7-8 i 3. van KRUNNGEN H. J. - WLLAMS C. B. (197): Mucoid enteritis of rabbits. - Vet. Path..!!.: 53.. LCOS D. - COUDERT P. (1980): Action de la robenidine sur l'ecretion des oocystes de différentes espéces de coccidies du lapin. - Rec. Méd. Vet. ~: LŐLGER H.Ch. - LŐSNG A. (1980): Die perinatalen Verluste beim Kaninehen. Proc.. World's Rabbit Congress ~. ASESCU Barcelona pp.. 6. MOON H.W. - CUTLP R.C. - AMTOWER W.C. - MATTHEWS P.J. (197): ntraepithelial vibrio associated with acute typhlitis of young rabbits. - Vet. Path.!..!.: NEMESÉR L. - HOLLÓ F. (197): Állatorvosi parazitológiai diagnosztika. - Mezőgaz-' dasági Kiadó Budapest pp PATTON N.M. - HOLMES H.T. - RGGS R.J. - CHEEKE P.R. (1978): Enterotoemia in rabbits. - Lab. Anim. Sci. 8: PELLÉRDY L. (197): Coccidia and coccidiosis. - Akadémiai Kiadó Budapest pp PEETERS J.E. - HALEN P. - MUELMANS G. (1979): Efficacy of robenidine.in the prevention of rabbit coccidiosis. - Br. Vet. J. ~: 39. ll. RYLEY J.F. - ROBNSON T.E. (1976): Life cycle studies with Eimeria magna Pérard Z. Parasitkde 50: SAMBETH W. _ RAETHER N. (1980): Prophylaktischer Effekt von Salinomycin gegen die Coccidiose des Kaninehens. - Zbl. Vet. Med. Reihe B. ~: 6. ' 13. SNKOVCS Gy. (1978): Rabbit dysentery. Therapeutic eperiments. - Vet. Rec. 3: 38. 5

14 1. SNKOVCS Gy. (1980): Vizsgálatok az un. nyóldizentéria megelőzésére nigericin felhasználásával. - Magy. Állatorv. Lap. ~: SZEMERÉDl Gy. - PÁLF V. - GÁCS J. (1983): Adatok a nyulak választáskori hasmenésé nek oktanához. - Magy. Állatorv. Lap. 38: VARGA r. - GÁCS J. (1980): Field trials with Lerbe k and Cycostat in rabbits. - Proc. lj. World's Rabbit Congress ~ ASESCU Barcelona. pp VARGA r. (198): Large scale managem ent system s and parasite populations: coccidia in rabbits. - Vet. Parasitology ~: Érkezett: 198. március 16. Dr. SNKOVCS György Dr. FACSAR mre Dr. NÉMETH Béla Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar Lenin u. 15. H Hódmezővásárhely Le VERMTAN est une anthelmintique large spectre. Le principe actif du produit est l'albendazole (~ethyl-[5-propylthio-1h-benzimidazol--il]-carbamate). Fabriqué par Usines de Produits Pharmaceutiques et Chimiques C H N O N S. A. (Budapest) Eporté par MEDMPEX Société Hongroise pour le Commerce de Produits Pharmaceutiques H-808 Budapest Hongrle 6

15 La gamme d'activité de VERMTAN Le VERMTAN R est le produit anti-endoparasitaire possédant la gamme d' activité la plus large. La tableau ci-dessous pré sente l'effectivi té de différents produits anthelmintiques contre les endoparasites des ruminants. Helminthes gastrointestinau adult larves Helminthes pulmonaire s Cestodes Fasciola spp. adult Thiabendazol Cambendazole Parbendazole Oibendazole Fenbendazole Ofendazole Thiophanate Fabantel Levamisole Morantel vermectin VERMTAN R (albendazole) Posologie et application Helminthes gastro-intestin. Dictyocaulose Monieziose Fasciolose hépatique Protostrongyloidose bovins 7.5 mgkg P. V. 7.5 mgkg P. V..0 mg kg P. V. ovins 5.0 mgkg P. V. 5.0 mgkg P. V. 7.5 mg kg P. V. Le produit est applicable par voie orale. Pour l'administration on emploie des appareils habituels: pistolet-drench ou séringue automatique. Le produit est insipide donc les animau l' avalent sans résistance. Le surdosage de 3.5 a 5 fois de plus que la dose préscrite ne cause aucun effet secondaire. l est important que l' estimation de poids vif des animau a traiter soit précise. Avertissement La manipulation du produit au cours du traitement n' eige aucune mesure spéciale de protection. Apres le traitement il faut bien se layer les mains. Les femmes enceintes et les enfants doivent évi ter le contact avec le medicament. Au cours du premier mois de la gestation il n' est pas conseillé de traiter des femelles. L' administration est inter dit pendant l a lactation. Si le traitement est nécessaire quand meme le lait ne sera pas consommable durant heures a pres l ' a pplication du médicament. Temps d' attents: deu semaine.

16 A VERMTAN R albendazol (metil- 5 -propiltio- H-benzimidazol- -ill -karbamát) hatóanyagú szé le s hatásspektrumú anthelmintikum. A VERMT AN( ) hatásspektruma A VERMTAN R a leg"zé lesebb hatásspektrumú endoparazita ellenes készítmény ezt alábbi táblázatunk bizony ítja. A különböző anthelmintikumok haté konysága a kérődzők endoparazitái ellen Gyomor - bélférgek kifejlett lárvák lárvák Tüdő férgek Galandférgek Fasciola spp. (kifejlett) Thiabe ndazol Cam bendazole Parbe ndazole Oibendazole Fenbendazole Ofendazole Thiophanate Febantel Levarnisole Morantel ve rm ec tin VERMTAN R (albendazole) Dózis és adagolás Gyomor-bélférge ssé g TüdOfé rgessé g Galandfé rg 'sspg Májm (>tely kór Gócos tüdoférgessé g Szarvasmarha mgl tskg i5 Juh A ké szítményt szájon át kell adni esetleg adagoló pisztoly segítségé.vel. zetlen ezért az állatok ellenkezés nélküllenyelik. Kezelésnél pontosan kell az állatok élő súlyát felbecsülni bár az ajánlott dózis 35-5-szöröse sem okoz káros m ellékhatást. A VERMTAN 18-Z1 napon át relatív védelmet nyújt a reinfectio ellen. Figyelmeztetés A gyógy s zer adagolásakor speciális védőrendszabályok nem szükségesek. Az alkalmazás után alapos ké zntosás s z üksé ges. Terhes n Ok é s gyermekek ne kerüljenek é rintkezésbe a gyógyszerrel' A vemhesség elsll hónapjában nem ajánlott a nőivarú állatok kezelése. A VER MT AN R nem adagolható tejel( állatoknak! Ha alkalmazása m é gis szüksé gessé válik a ke zelt állatok teje a kezelé s után óráig emberi fogyasztásra nem alkalma s. Egészo;é gügyi várakozási idő hét. CBNON - BUDAPEST

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata OMME 2010 Tartalom Bevezetés............................................................. 3 1. fejezet Atkaölõ szerek hatékonyságának

Részletesebben

NKFP 4 program Azonosító szám: 4 / 042 / 2004 NKFP4/042/2004

NKFP 4 program Azonosító szám: 4 / 042 / 2004 NKFP4/042/2004 A projekt címe A projekt nyilvántartási száma: A korai embrionális és magzati veszteségek állategészségügyi prevenciójának lehetőségei szarvasmarha állományokban NKFP4/042/2004 A szerződés száma: 4/042/2004

Részletesebben

,QWHUM~ 'U &ViJROD $WWLOiYDO 9HW 0HG /DERU +tuohypo ėv]

,QWHUM~ 'U &ViJROD $WWLOiYDO 9HW 0HG /DERU +tuohypo ėv] Dr. Cságola Attila a Szent István Egyetem Állatorvos-Tudományi Karának Járványtani és Mikrobiológiai Tanszékén dolgozik, kutatási területei a sertés circoés parvovírusok, a kutya és macska parvovírusok,

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MIKOR KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK MAGZATI GENETIKAI VIZSGÁLATOK

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MIKOR KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK MAGZATI GENETIKAI VIZSGÁLATOK TARTALOM MI A GENETIKAI TANÁCSADÁS? KI MEHET GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MILYEN INDOKKAL KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? A családban olyan betegség/rendellenesség fordult elő, ami feltehetően genetikai

Részletesebben

Bakteriális vaginosis

Bakteriális vaginosis BÔSZE PÉTER DR. 1, NAGY ERZSÉBET DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály 1, Budapest, Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 2, Szeged A BETEGSÉG MEGHATÁROZÁSA

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben

Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal

Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal Tájékoztató a madárinfluenza megbetegedésről Szaktanácsadó: Prof. Dr. Mészáros János akadémikus A szakmai anyag összeállításában közreműködtek: Dr. Dobi Ákos

Részletesebben

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében Janky Béla BME Szociológia és Kommunikáció Tsz. janky@eik.bme.hu Androka Rudolf Emlékkonferencia BCE, Budapest, 2006. október 9-10. Kivonat

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon?

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni

Részletesebben

The role of HPV infection in evaluating ASCUS/LSIL cytology and following consation for CIN Zoltán Hernádi MD.

The role of HPV infection in evaluating ASCUS/LSIL cytology and following consation for CIN Zoltán Hernádi MD. NÔGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA Hungarian Journal of Gynecologic Oncology Official Journal of the Hungarian Society of Gynecologic Oncologists and the Hungarian Society of Cervical Pathology and Colposcopy Editor-in-Chief:

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új influenzáról, a megelőzésről, és a védőoltásról

Kérdések és válaszok az új influenzáról, a megelőzésről, és a védőoltásról ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Kommunikációs Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1310 Telefax: (1) 476-1339 E-mail: kommunikacio@oth.antsz.hu

Részletesebben

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT 8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA U. 1.-3. Tel.: 06-87 510365 Fax:06-87 510366 Email: pritap@t-online.hu Honlap: www.pri.hu, www.pri.com Ügyvezető igazgató: Dr.Török Attila Hány

Részletesebben

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezet : Dr. Béri Béla egyetemi docens, a mez gazdaság-tudományok kandidátusa A HASZNOS

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Asajátos nevelési igényû gyermekek szegregált vagy integrált nevelése-oktatása

Asajátos nevelési igényû gyermekek szegregált vagy integrált nevelése-oktatása Horváthné Moldvay Ilona Rétság, Általános Iskola Attitûdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésrõl Az integrált nevelés nem az iskola belügye. Ugyanakkor tudjuk, hogy az integráció egyik fő

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE ALAPOZOTT ÖSSZEHASONLÍTÓ LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE ALAPOZOTT ÖSSZEHASONLÍTÓ LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA Dr. Szilágyi Zsuzsanna Ph.D., orvos ezredes 1 dr. Németh András orvos dandártábornok 2 dr. Csukonyi Csilla Ph.D., adjunktus 3 : A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK 2004 2007 ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI EREDMÉNYEIRE

Részletesebben

Simon Dávid: A roma identitás és egészségi állapot: egy kutatás másodelemzése Bevezetés

Simon Dávid: A roma identitás és egészségi állapot: egy kutatás másodelemzése Bevezetés Simon Dávid: A roma identitás és egészségi állapot: egy kutatás másodelemzése Bevezetés Ennek az írásnak az első verziója 2002-ben készült, így bizonyos pontokon talán idejétmúlt. Ami miatt mégis ezt az

Részletesebben

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 1143 Budapest, Hungária krt. 21. 1581 Budapest, Pf. 18. Telefon/Fax: 252-1069 email: harrach@vmri.hu; honlap: http://www.vmri.hu Az Intézet

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013

SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013 SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013 Nyugatmagyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kutya babesiosis és kimutatása PCR módszerrel Témavezető: Készítette: Dr. Molnár Péter Haász Nikoletta egyetemi docens

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

XIX. évfolyam 2014/1. szám

XIX. évfolyam 2014/1. szám XIX. évfolyam 2014/1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA Szubspecialitás TarTALOM 18 éve a finoman lebegtetett szakmapolitikai megnyilvánulások azt sejttették, hogy ahogy a többi volt

Részletesebben

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció Budapest, 2007. február 1 Ezt a tanulmányt a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. készítette a Barankovics Alapítvány megbízásából. A kutatás vezetője:

Részletesebben

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában Ψ Pajkossy Péter, Demetrovics Zsolt 145 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Összefoglalás:

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

Az utólagos éleslátás viselkedéstani megjelenése a deviza alapú hitelek területén The hindsight bias s behavioral role in foreign currency loans

Az utólagos éleslátás viselkedéstani megjelenése a deviza alapú hitelek területén The hindsight bias s behavioral role in foreign currency loans Az utólagos éleslátás viselkedéstani megjelenése a deviza alapú hitelek területén The hindsight bias s behavioral role in foreign currency loans Kézirat lezárása: 2012. november 15. Összefoglaló Kovács

Részletesebben

Junior kutatók tudományos diákköri munkái a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán a 2009/2010 és a 2010/2011-es tanévben

Junior kutatók tudományos diákköri munkái a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán a 2009/2010 és a 2010/2011-es tanévben KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR, KAPOSVÁR Junior kutatók tudományos diákköri munkái a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán a 2009/2010 és a 2010/2011-es tanévben A KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN

Részletesebben

az ÁllatgyógyÁSZ NYÚL-UNK A MUNKÁÉRT PROGRAM

az ÁllatgyógyÁSZ NYÚL-UNK A MUNKÁÉRT PROGRAM az ÁllatgyógyÁSZ NYÚL-UNK A MUNKÁÉRT PROGRAM 2011 TARTALOM Ajánlás...3 A kihelyezésre kerülő tenyésznyulak....4 A tenyésznyulak bemutatása....5 A Hycole nyulak képességei....6 Nyulaink szaporítása....8

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben

D. Hajtman Edit, Hajtman Béla. Gyakorló példák a pszichológus hallgatók. statisztikai tantárgyainak anyagához

D. Hajtman Edit, Hajtman Béla. Gyakorló példák a pszichológus hallgatók. statisztikai tantárgyainak anyagához Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar D. Hajtman Edit, Hajtman Béla Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Gyakorló példák a pszichológus hallgatók Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar statisztikai

Részletesebben