Környezettudomány MSc záróvizsgatételek 2014/ félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezettudomány MSc záróvizsgatételek 2014/2015. 2. félév"

Átírás

1 Általános tételek: Környezettudomány MSc záróvizsgatételek 2014/ félév 1. Az informatika jelentősége a környezetvédelemben (környezeti GIS, adatforrások, monitoring, indexek, változásvizsgálatok, magyar és európai programok, térképezések stb.) 2. Az éghajlat kialakulását meghatározó globális és lokális tényezők 3. A globális klímaváltozás és hazai következményei 4. Az ökológia populációs szintű alkalmazásai (fajmegőrzés, kártevőkezelés, life history, migráció, diszperzió). 5. Az ökológia közösségi szintű alkalmazásai (szukcesszió, táplálkozási hálózat, tájgazdálkodás) 6. A neotektonikai és felszín közeli geológiai folyamatok környezeti vonatkozásai. 7. Az elemek biogeokémiai körfolyamatai, környezeti vonatkozások (C, O, N) 8. Az elemek biogeokémiai körfolyamatai, környezeti vonatkozások (P, S, Fe, Ca, Pb, Cu, Zn) 9. Az atmoszféra jellemzés; a légzési gázok oldhatósága. Az oxigén disszociációs görbéje. Respiráció a vízben és a szárazföldön. 10. Az energia metabolizmus. Az energiaraktározás formái az állatvilágban; a metabolikus ráta és a testméret összefüggései. 11. A szemléletváltás szükségessége a természetvédelemben. A jelen kihívásai. 12. A fenntarthatóság megvalósításának lehetőségei. 13. A bioremediáció abiotikus és biotikus körülményei. Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a biodegradáció meginduljon? 14. Aerob biodegradáció 15. Anaerob biodegradáció. 16. A Föld, mint forgatott rendszer, a forgatottság következtében fellépő jelenségek (Rosby-szám, ciklonok és anticiklonok, általános légkörzés) 17. Légkör fizika (Föld sugárzási egyenlete, üvegházhatás). 18. A légkör optikai jelenségei (fényszórás, fényelnyelés, speciális légköri optikai jelenségek). 19. Aeroszolok, felhőfizika. 20. A kockázatértékelés folyamata és módszerei 21. A katasztrófa fogalma. A katasztrófák csoportosítása, rövid értékelése. 22. Tájökológiai alrendszerek, a táj szerkezeti elemei, tájmintázatok, a táj tervezésének általános kérdési, tájtervezés hierarchiaszintjei 23. Városökológiai kérdések

2 24. A zöld kémia alapelvei és alkalmazási lehetőségei: hulladékmentes/hulladékszegény ipari technológiák, fejlesztési lehetőségek; jellemző példák; az egyes eljárásokon belüli környezetkímélő megoldások elemzése. 25. A katalízis szerepe a zöld kémiá -ban, elvek, gyakorlati megoldások (atomhasznosítás, szelektivitás, oldószerek, reakciókörülmények). 26. A kémiai anyagok veszélyessége, a veszélyesség meghatározásának módszerei, gyakorlati megoldásai. A kémiai biztonság kérdései: a REACH bevezetése, jelentősége. 27. Az illékony szerves vegyületek (VOC) környezeti hatásai, a VOC emisszió kezelési lehetőségei. 28. Természetes radioizotópok: tulajdonságaik, főbb vegyületeik, előfordulásuk, kimutatási, detektálási lehetőségeik környezeti mintákban. 29. Gáz-, folyadék és szilárdfázisú mintavételi technikák; minta előkészítés: elválasztás, dúsítás, oldás, feltárás, roncsolás. 30. A korszerű spektroszkópiai és elválasztástechnikai (kromatográfiai) módszerek jellemzése, a műszerek működési elve, analitikai jellemzői.

3 Szakirányos tételek Műszeres környezeti analitika és technológia szakirány 1. A spektroszkópia elméleti alapjai, a modern spektroszkópiai műszerek és detektorok felépítése, működése, kiértékelése. 2. A kromatográfia elméleti alapjai, új fejlesztések a gázkromatográfiás készülékek és kolonnák területén; a HPLC és ionkromatográfia új irányai. 3. Elektroanalitikai eljárások a környezetvédelemben. Elektrokémiai érzékelők 4. Technológiai rendszerek jellemzése: műveleti egységek, kapcsolások, anyag-és energiamérlegek. 5. Heterogén diszperz rendszerek kialakítása és elválasztása: keverés, aprítás, ülepítés, szűrés, porleválasztás. 6. Homogén rendszerek elválasztása: desztilláció, abszorpció, adszorpció, extrakció, membrán eljárások. 7. Környezetkárosító elektrokémiai jelenségek, források és folyamatok; az elektrokémiai korrózió; a galvántechnika környezetvédelmi kérdései. 8. Kolloid és durva diszperziók képződése, stabilitása, megszüntetése (aeroszolok, szolok és szuszpenziók, emulziók és mikroemulziók). 9. A hulladékhasznosítási lehetőségek elemzése. Hulladékkezelési módszerek: lerakás, égetés, pirolízis, szelektív hasznosítás. A hulladékhasznosítás és az anyagfelhasználás kapcsolata 10. Termelési és felhasználói hulladékok hasznosítása: fémek (vas, alumínium, színesfémek); papírhulladék, műanyagok (tömegműanyagok, térhálós műanyagok, elasztomerek); üvegek és egyéb csomagolóanyagok; elektronikai hulladékok.

4 Környezet-földtudomány szakirány 1. Földtani térképek és szelvények, szerepük a környezetföldtani kutatásban 2. Az ásványok és mesterséges ásványi anyagok környezetföldtani szerepe 3. A kőzetek szerkezetének, petrofizikai tulajdonságainak szerepe a környezetföldtani folyamatokban és vizsgálatokban 4. A Kárpát-medence-beli tavak és lápok fejlődése, összehasonlító európai elemzéssel 5. Maradványtavak fejlődése, különleges tekintettel az endemizmusra, a jégkori tavak és az Aral tó fejlődésére 6. Negyedidőszaki és pre-quarter éghajlati változások, a Milankovic ciklusok, a Raymo féle platóemelkedési modell és a Broecker féle szállítószalag rendszer figyelembe vételével 7. Globális biomok hosszú távú fejlődése a refúgium modellek, a Mega Chad, Pebas rendszer és nagyméretű folyami síkságok átalakulásának figyelembe vételével 8. Az oldódás és precipitáció különböző mechanizmusai a földtani rendszerekben; a fluidum összetételének hatása a víz-kőzet kölcsönhatásra 9. A felszín alatti fluidumok szivárgási sebességét befolyásoló tényezők 10. A felszín alatti vizekre ható antropogén hatások; a védekezés lehetőségei 11. A kútban végzett szivattyúteszt célja, folyamata, felhasznált eszközei, mérési módszerei, kiértékelése 12. A geotermikus kaszkádrendszer; egy ilyen rendszer részletes bemutatása 13. A geotermikus áramtermelés típusai, Magyarországi alkalmazási lehetőségek

5 Tájértékelés és tájvédelem szakirány 1. Magyarország klímazonális növénytársulásai: löszsztyepprétek, lösztölgyesek, középhegyvidéki tölgyesek, bükkösök. A növényközösségek cönológiai szerkezete elemzésének módszertani alapjai 2. Alföldi edafikus növényközösségek: mocsarak, lápok, szikesek, homok alapkőzetű területek növényzetének összehasonlítása 3. Hegyvidéki edafikus növényközösségek élőhelyi viszonyai, fiziognómiai és cönológiai szerkezete, edafikus erdők, hegyi rétek, sziklagyepek összehasonlítása 4. A sokváltozós adatelemzések alapjai: változótér, komparatív függvények, kemény és lágy osztályozás, ordináció 5. Populációk tér-idő viszonyainak feltárási módszerei: populáció diszpergáltság elemzési eljárások, populációdinamikai paraméterek becslése, élettábla-elemzések 6. Új témakörök a természetvédelmi biológiában 7. A természetvédelmi célú kezelés és helyreállítás a gyakorlatban. 8. Talajminősítés, földértékelés. Talajaink gazdasági szerepe, jelentősége a XXI. században. Magyarország talajainak jelenlegi állapota, s ennek nyomon követése: talajmonitorozás 9. A talaj szerepe a környezetvédelemben: a talaj szerepe a felszín alatti vizek védelemben. A talajszennyezések, azok egészségügyi hatásai, a kockázatszámítási módszerei 10. A felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvíz) változásait meghatározó tényezők, mennyiségi minőségi problémáik 11. Az EU Vízügyi keretirányelv gyakorlati következményei, a vízgyűjtő-gazdálkodás 12. A zöldfolyosó mint tervezési stratégia a tájtervezésben, típusai

6 Molekuláris környezetbiológia szakirány 1. Hasonlítsa össze a pro. - és eukarióta gének szerveződését valamint jellemezze a génexpresszió szabályozásának menetét és jellegzetességeit e két organizmusban! 2. Az eukarióta sejt membránjai és kompartmentjei. Membránok és fehérjék kapcsolata. A foszfolipid membrán permeabilitása. A membrán transzport általános jellemzése, típusai, ionpumpák és csatorna fehérjék. 3. Stressz fehérjék csoportosítása, fajtái, szerepük a molekuláris védekező folyamatokban. 4. Metalloproteinek. Szerepük a Zn 2+ háztartás szabályozásában 5. Környezeti tényezők hatása a mikroorganizmusokra. Csoportosításuk a tolerált értékek alapján, kiemelten a hőmérséklet, a ph és az oxigén esetében. Jelenség hátterében álló biokémiai folyamatok. 6. Mikroorganizmusok szerepe a biogeokémiai folyamatokban. Szén, nitrogén és kén körforgását meghatározó mikrobák. 7. A környezet, mint stresszforrás: általános növényi stresszfiziológia. A fontosabb abiotikus stresszorok (szélsőséges fény, hőmérséklet, víz- és ásványianyag-ellátás) jellemző hatásai a növényekben. A növények akklimatizációja és adaptációja a stresszorokhoz: alkalmazkodás a növények hő- és vízháztartásában, ásványos táplálkozásában és fotoszintézisében. A fotoszintézis folyamata és formái: C3, C4, CAM, fotorespiráció. 8. A xenobiotikumok és nehézfémek környezeti növénybiológiája: (halogénezett) szénhidrogének, szintetikus anyagok, légszennyezők, herbicidek, peszticidek és nehézfémek esszenciális és nem esszenciális nehézfémek, mikroelemek hiánya és többlete, fitoremediáció, fitobányászat. 9. DNS manipulációs eszköztár gének izolálásához: DNS / RNS tisztítása, elválasztása, mérése; restrikciós enzimek, modifikációs enzimek; vektorok, klónozás; nukleinsavak sejtbe juttatásának módszerei, transzformáció, elektroporáció, konjugáció, transzdukció, oligonukleotid szintézis, PCR, 10. Gének izolálásának, szintézisének és módosításának módszerei: genomi és cdns könyvtárak, random és irányított mutagenezis. Heterológ fehérjeexpresszió E. coli-ban: a fehérje termeltetés hatékonyságát befolyásoló tényezők 11. Hogyan jelezhető előre olyan fehérjék funkciója, amelyek csupán alacsony szintű hasonlóságot mutatnak ismert fehérjék szekvenciáival? 12. Fehérje szekvenciák összehasonlításának, hasonló szekvenciáknak adatbázisból történő kikeresésének és összerendezésének mi a célja és tudományos alapja?

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

(További előadók: Dr. Galbács Zoltán, Dr. Margóczi Katalin, Soós Katalin)

(További előadók: Dr. Galbács Zoltán, Dr. Margóczi Katalin, Soós Katalin) A tárgy neve KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MINŐSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK Földrajz Földtani Tanszékcsoport Felelős oktató: Dr. Rakonczai János Kredit 2 Heti óraszám 2 típus előadás

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

1 Kémia a 9 10. évfolyam számára

1 Kémia a 9 10. évfolyam számára KÉMIA Az iskolánk kémia óraszámának egyedül megfelelő EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.08. változata (a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára, kötelező tantárgyak,

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egészségnevelés és a környezeti nevelés elveinek megvalósulása a tanítási órákon 2. számú melléklet Biológia Tematikai egység Egészségnevelés

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Kémia 7-8. évfolyam

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Kémia 7-8. évfolyam KÉMIA Célok: Az érdeklődés felkeltése a természettudományok, ezen belül a kémiai ismeretek, tevékenységek, megismerési módszerek iránt. A természetben előforduló, valamint a mindennapi életből ismert anyagoknak,

Részletesebben

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tárgy Kód Oldal A mester szak tárgyai: Numerikus módszerek, optimálási eljárások...gemak712m Talajmechanika...MFKHT710003 Környezetföldtan...MFFAT710003

Részletesebben

A KÉMIA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A KÉMIA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A kerettantervi bevezetés alapján (ha teljesen megfelelő, átvehető egy az egyben) Plusz a saját speciális céljainkkal kiegészítve (pl. tagozatok különleges céljai)) Szükséges tanulói

Részletesebben

KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA

KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA 1 A civilizáció folyamatos fejlődése mellett az emberek egyéni és kollektív tevékenysége folytatható legyen a végtelen jövőben legalább azonos, de ha lehet jobb életkörülmények

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV 10., 11., 12. évfolyam A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra)

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 7. évfolyam Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) Előzetes tudás: Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.

Részletesebben

Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve

Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Műszaki előkészítés alapjai- szakmai orientáció 9-10.évf. Óraszám adatok

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények KÉMIA 7 10. évfolyam Célok és feladatok A kémia tanulás célja, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem Talajszennyezés, -védelem

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Kémia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.10.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Kémia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.10.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Kémia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.10.2. alapján 7-8. évfolyam 2 KÉMIA Az Ember és természet műveltségi területen

Részletesebben

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az XXIII KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Csorba, Péter,, DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. Horváth, Gergely,, ELTE Környezet- és

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

KÉMIA B változat (1,5+2 óra) NTK helyi tantervi ajánlása. Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi órakeret óraszám

KÉMIA B változat (1,5+2 óra) NTK helyi tantervi ajánlása. Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi órakeret óraszám Célok és feladatok Kémia 7-8. évfolyam Normál és Kéttannyelvű oktatáshoz KÉMIA B változat (1,5+2 óra) Kerettanterv NTK helyi tantervi ajánlása Tematikai egység Szabadon Kerettantervi óraszámon belül felhasználható

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

KÉMIA B változat (1,5+2 óra) NTK helyi tantervi ajánlása. Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi Tematikai egység

KÉMIA B változat (1,5+2 óra) NTK helyi tantervi ajánlása. Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi Tematikai egység KÉMIA B változat (1,5+2 óra) Kerettanterv NTK helyi tantervi ajánlása Szabadon Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi Tematikai egység órakeret összesen Évfolyam óraszám új ismeretek

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. BIOREMEDIÁCIÓ: MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010 A kiadvány a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal

Részletesebben