Magyar önkéntesek Finnországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar önkéntesek Finnországban"

Átírás

1 VILISICS FERENC NIINA ALA-FOSSI A második világháború alatt a behódolásra ítélt kisebb államokra nem volt jellemzô, hogy függetlenségüket, netán semlegességüket sikerrel tudták volna oltalmazni egy támadó nagyhatalommal szemben november 30. és március 13. között Európa figyelme Finnország felé fordult, mert a marginalizált északi állam a támadó Vörös Hadsereg hatalmas túlereje ellenére is négy hónapig tartotta magát. Ez volt az ún. téli háború, amely fájó sebet ejtett Sztálin méltóságán, s végsô soron hozzájárult a Finn Köztársaság háború utáni függetlenségéhez és katonai semlegességének megôrzéséhez. A szovjet hadvezetés sorozatos hibái, az utánpótlás hiányosságai Magyar önkéntesek Finnországban és a Vörös Hadsereg tetemes ember- és hadianyag-vesztesége a szovjet állam egyértelmû gyengeségére utalt, és ez mind az angol, mind a német oldalon a szovjet kapcsolatok újragondolását eredményezte: hozzájárult egy lehetséges angol szovjet szövetség A téli háború meghiúsulásához, míg Hitlert meggyôzte a szovjet offenzíva idôszerûségérôl.

2 A háború elôszele Az 1939-es év ôsze nyugtalanító híreket tartogatott Finnország számára. A Moszkvában augusztus 23-án aláírt szovjet német megnemtámadási szerzôdés (Molotov Ribbentrop-paktum) titkos záradékáról ugyan még nem tudhattak semmit, de Sztálin és Hitler hamarosan bizonyította, hogy a nagyhatalmak árnyékában egyetlen kis ország függetlensége sincs biztonságban. A titkos záradék rögzítette a két fél érdekszféráit Északkelet- és Délkelet-Európában. Ennek megfelelôen Németország lerohanta Lengyelországot, míg a Balti államok sorban ún. segítségnyújtási szerzôdést kötöttek a Szovjetunióval, amit szovjet megszállás követett októberének elején Finnország is megkapta a szovjet területi követeléseket: Moszkva elsôsorban balti-tengeri kikötôkre tartott igényt. Ezeken Sztálin katonai támaszpontokat kívánt létrehozni, indoklása szerint egy esetleges, Finnországon tól kapott utasítás alapján szóba hozta a finn politikai vezetés elôtt, hogy Németország esetleg rajtuk keresztül támadna a Szovjetunióra. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy német partraszállás esetén Sztálin is kész habozás nélkül fegyverrel benyomulni Finnország területére. A szovjet vezetés ugyanis szilárdan meg volt gyôzôdve arról, hogy a finn hadsereg nem képes megállítani egy idegen partraszállást. A finnek, élükön a két fôtárgyalóval, Paasikivivel és Tannerral, viszszautasították a nem kért segítséget, így a területrendezésrôl szóló megbeszélések 1939-ben csakúgy, mint 1938-ban félbeszakadtak. A röviddel azelôtt szétbomlasztott Csehszlovákia volt a friss példája annak, hogy mi lehet egy olyan kis ország sorsa, amely ellenkezés nélkül lemond akár csak a határvidékérôl is egy nagyhatalom javára. A finnek merev ellenállását Moszkvával szemben az tette lehetôvé, hogy a politikai vezetés szilárd állás- álláspont alakult ki, politikai hovatartozástól függetlenül. A tárgyalások megszakadását követôen azonnal megindultak a csapatmozgások a határ mindkét oldalán, de a finnek a megbeszélések ideje alatt végrehajtott mozgósítással már megmenekültek egy rajtaütésszerû szovjet támadástól. A háború hivatalos okául a szovjet határvidéken fekvô Mainila falut ért ágyúlövések szolgáltak. Csak késôbb, irattári anyagokból derült ki, hogy a lövésekre A. Zsdanov, a leningrádi katonai körzet felügyelô párttitkára adott utasítást. A Vörös Hadsereg november 30-án átlépte a finn határt. A szovjetek elképesztô erôfölénye a rosszul felfegyverzett finn hadsereggel szemben megdöbbenést keltett Európában. A finnek balsorsa feletti kesergés azonban csak elvétve társult valós segítségnyújtással. A finnek, Mannerheim marsall vezetésével, elsôsorban magukra számíthattak telén a megtámadott finn ál- zott a finnek Sztálinnal szembeni nyílt támogatására. A miniszterelnök, Juho Kusti Paasikivi keserûen tapasztalhatta, hogy az európai sajtó és a népek szimpátiája mennyire nem jelent semmit, ha az ügy nem találkozik a politikusok érdekeivel. Végül a szomszédos Svédország volt az, amely hezitálás után két megerôsített zászlóaljat vezényelt Finnország megsegítésére. A magyar segítségnyújtás A finn vezetés a támadás pillanatától segítséget kért Európa országaitól. A finn testvérnép lerohanásának híre Magyarországon felháborodást váltott ki, amelyet Európában szinte páratlan segítségnyújtási akció követett. A gyors segítségnyújtást elôsegítették a két állam között fennálló jó kapcsolatok is, ám a diplomáciai bonyodalmak elkerülése végett így is indokolt volt a segélyeket a Magyar Vöröskereszten keresz- navetôket, puskákat, kézigránátokat, lôszert és egyéb hadianyagokat juttattak Finnországba. Emellett az egyházak és a társadalmi szervezetek tevékenysége, valamint országos napilapok (pl. 8 Órai Újság) felhívásai eredményeképpen további jelentôs adománymennyiség gyûlt össze a finnek megsegítésére. A segélygyûjtésben élen járt a Magyar Finn Társaság, amely a Testvér a testvérért, és a Magyar anyák a finn gyermekekért elnevezésû akciókat szervezte. Ez utóbbi elsôsorban ruhanemû gyûjtésére irányult. Az egyéni kezdeményezések közül kiemelkedik Szent-Györgyi Albert nemes gesztusa, aki Nobeldíjának teljes összegét felajánlotta a finn ügynek. A magyar önkéntesek toborzását a háttérbôl gróf Teleki Pál kormánya szervezte, annak ellenére, hogy ehhez a nemzetközi politikai helyzet egyáltalán nem kedvezett. A toborzási felhívást tartalmazó röplapok december 16-án jelentek meg, és márciusig több ezer férfi jelentkezett A kiválasztott körülbelül 350 önkéntes alkotta a Honvédelmi Minisztérium jóváhagyásával a Magyar Önálló Önkéntes Zászlóaljat, melynek parancsnoka Kémeri Nagy Imre fôhadnagy lett. Noha a válogatás további szempontjai nem ismeretesek, látható, hogy a zászlóalj alapját Kémeri Nagy rongyos gárdájának tagjai képezték, így harcokban kipróbált, fegyelmezett társaság kezdhette meg az egy hónapos kiképzést a hárshegyi cserkésztáborban január 10-én. A legénység összetétele változatos volt: akadtak köztük diákok, hivatásos tisztek, sôt még egy banktisztviselô is. A zászlóalj vezetését 24 tiszt, 52 altiszt és tisztes, 2 orvos és 2 tábori lelkész (egy ciszterci atya és egy református) alkotta. Mivel a világháború teremtette viszonyok közepette a csapatok és felszerelések szállítása Európán keresztül különösen bonyolulttá vált, az önkéntesek különvonaton utaztak mint norvég sítáborba utazó turisták. Felszerelésük ennek megfele- Torma Péter Maar János Babos Gábor Kémeri Nagy Imre fôparancsnok Szôke László Szilágyi János keresztül végrehajtott Szovjetunió elleni támadás kivédésére. Moszkva a kért finn területekért Kelet-Karéliából ajánlott fel területi jóvátételt. Az idegen támadás eshetôsége egyébként már egy évvel korábban is felmerült, amikor B. Jarcsev, a Szovjetunió helsinki nagykövete Sztálin- pontját a finn parlamenti pártok és a finn nép összefogása támasztotta alá. Az akkor 30 éves, fiatal finn állam a felszabadulást követôen véres polgárháborút vészelt át, amelynek sebei a jelek szerint 1939-re oly mértékben begyógyultak, hogy a szovjetekkel szemben már egységes lam földrajzi elszigeteltségének és a nagyhatalmak játszmáinak köszönhetôen egyedül maradt. A Molotov Ribbentrop-paktum titkos záradékában szovjet érdekszférának tekintett ország német oldalról nem számíthatott jelentôs segítségre, de a többi európai állam sem vállalko- tül a Finn Vöröskereszt javára felajánlani. A magyar segélyakciót a Belügyminisztérium engedélyezte. Ezzel párhuzamosan a magyar kormány segélyszállítmányai is útnak indultak: különféle diplomáciai csatornákon keresztül, olasz és angol teherhajókon légvédelmi gépágyúkat, ak- önkéntesnek Budapesten, a Szentkirályi utca 8. szám alatti toborzóirodában. A jelentkezôket nagyon megszûrték: csak büntetlen elôéletû, nôtlen, katonai szolgálatukat letöltött férfiak jelentkezhettek, akiknél megvizsgálták, hogy nem kommunistaszimpatizánsok-e. lôen csak fehérnemû és síöltözet volt, fegyvert nem szállíthattak. A különvonat a Déli pályaudvarról indult február 7-én, s Jugoszlávián és Olaszországon át jutott Párizsba. Párizsban két nap tartózkodás során a magyarok megkapták az angol, norvég és svéd vízumokat, 30 31

3 így február 19-én Dieppe és Newhaven között átkelhettek a csatornán. Londonból Edinburgh-ba vonatoztak, ahonnan pár napos várakozás után hajókonvoj kötelékében a magyarok az S. 4. Meteor fedélzetén indultak a norvég Bergenbe. A skót partokat elhagyva erôs védelemre volt szükség, mert Anglia és Németország között már folyt a furcsa háború. Visszaemlékezések szerint a konvoj elsô hajóját a németek el is süllyesztették, a magyarok azonban a második hajón utaztak. Február 27- én az önkéntes zászlóalj megérkezett Bergenbe, ahonnan ismét vasúton folytatták az utazást Svédország felé, majd Svédországon keresztül a finn határra. A finn határvárost, Torniót a befagyott Tornio folyón (Torniojoki) érték el gyalogszerrel. A nemzetközi csapatok állomáshelyére, Lapuába március 2-án, egy hónapos utazást követôen érkeztek meg. A magyar katonák Lapuában a téli harcmodort és a síelést gyakorolták. A kiképzést követôen a nemzetközi önkéntesekbôl alakított Sisu Különítménybe szervezték ôket, de az egység a békekötés miatt már nem került frontra. A magyar önkéntes zászlóaljat március végén Mannerheim tábornagy személyesen is meglátogatta. Kémeri Nagy Imrét századossá nevezte ki, és a Finn Fehér Rózsa Lovagrend I. osztályú keresztjét adományozta neki. További 16 magyar tiszt is kitüntetésben részesült. Ezt követôen a magyarok Lappeenrantában határôrizeti feladatokat láttak el. Mindeközben itthon két további önkéntes különítmény is alakult, de ezek már nem jutottak Finnországba. Az egyiket Londonból fordították vissza, a másikat már Budapesten feloszlatták. A magyar zászlóalj végül 1940 májusában érkezett vissza Magyarországra. Turkuban szálltak az Arcturus fedélzetére, amellyel Stettinbe (a mai Szczecin, Lengyelország) hajóztak. Onnan német vasútvonalakon, különvonaton érkeztek Magyarországra. Itthon gróf Teleki Pál miniszterelnök fogadta ôket. Az önkéntesek minden felszerelésüket Finnországban hagyták. Visszaútjuk költségeit a finn kormány állta. Borbíró Hugó A magyarokat Lapuában, más nemzetek pl. angolok, belgák, észtek önkénteseivel együtt a Sisu hadosztályba sorolták, amely a nemzetközi önkéntes csapatok különítménye volt. Ezt jelöli az egyenruhán fehér alapra finn kékkel felvarrt S jelzés is. A magyar zászlóalj szervezettségénél fogva önálló egység maradhatott a Sisun belül is. Fontos megjegyezni, hogy a szervezett kötelékben utazó magyarokon kívül számos magyar önkéntes, köztük több vadászpilóta indult saját szervezésben a téli háborúba. Aki megérkezett közülük Lapuába, nem csatlakozhatott az önálló magyar zászlóaljhoz a szigorú regulák miatt, hanem a Sisu hadosztályon belül a többi nemzetközi önkéntessel együtt kaphatott kiképzést. A magyar önkéntesek emléke Lapuában Amikor 1940 februárjában a 360 fôs Magyar Önálló Önkéntes Zászlóalj Kémeri Nagy Imre fôhadnagy vezetésével bevonult a finnországi Lapua városába, a finn hadsereg még elkeseredett harcot vívott a Vörös Hadsereg ellen a keleti határ mentén. A magyarok a megérkezésük utáni Mivel Németország megtiltotta idegen csapatok és hadianyag szállítását területén keresztül, a magyar önkéntes zászlóalj 1940 februárjában majdnem egy hónapos kerülôútra kényszerült Anglián és Norvégián keresztül, míg elért Finnországba. Fegyvert nem szállíthattak. Lapuában megkapták a finn hadsereg felszerelését, beleértve az archív fotókon is jól látható puukkót, azaz finn kést. Pándy Péter napokban megkezdték a gyakorlatozást a kisváros környékén a Lapua folyónál és a szomszédos Simpsiöhegyen. A gyakorlatozás hetei során a magyarok sok tekintetben a lakosság gondjaira voltak bízva. A városban maradó lapuai emberek javarészt nôk, idôsek és gyerekek hétköznapi tevékenysége is szorosan összefonódott a háborús eseményekkel: lôszergyári munkásként, lottaként (lotta = a Lotta Svärd, a finn nôk önkéntes nemzetvédelmi szervezetének tagja) a katonák ellátásával és a légvédelmi ôrszolgálatban támogatták hazájukat. Ennélfogva a magyar katonák is napi rendszerességgel találkozhattak a helyi lakosokkal, és gazdag, ám mára csak töredékesen rekonstruálható emlékanyagot hagytak maguk után. A cikk szerzôinek kutatása 2008 és 2009 nyarán éppen arra irányult, hogy rögzítse a 70 évvel ezelôtti téli háború eddig feltáratlan magyar vonatkozású emlékeit. Lapua akkor gyermek, illetve tinédzser korú, mára 80 évesnél is idôsebb lakóinak történeteibôl nemcsak arra derül fény, hogy a finnek hogyan élték meg a baráti idegen katonák egy hónapos látogatását, hanem a magyar önkéntesek hétköznapjairól is értékes részleteket tudhatunk meg. Tizenkét éves voltam, amikor a Sisu hadosztály Lapuában volt. A nôvérem a többi lottával szolgált a hadtápon, ami az iskolában volt. Estidôben legalább hét vagy nyolc katona szokott ellátogatni hozzánk. A szakács bizonyosan ott volt, mert emlékszem, hogy egy olyan húsételrôl beszélt, amibe oly sok paprikát kell tenni, hogy az teljesen piros lesz. Akkoriban mi még csak nem is láttunk paprikát. (Raili Yliniemi) Maija Soini, aki 18 évesen lottaként szolgált a tiszti kantinban, a magyarok érkezésérôl így beszélt: Emlékszem, amikor a magyarok jöttek. Mi az iskolában voltunk. Az éjszaka közepén érkeztek. Nagy fagy volt, a kandallóban égett a tûz. Úgy gondolom, hogy olyan éjjeli tizenegy-tizenkettô körül érkezhettek. Mi, lották, akik ott voltunk, az elôszobában fogadtuk ôket. Ismerkedés a sível Érkezésük idején a magyaroknak minden esélye megvolt arra, hogy a harcokba bekapcsolódva segítsék Finnország küzdelmét a szovjetek ellen. Ehhez el kellett sajátítaniuk a finnek által sikerrel alkalmazott téli harcmodort, amely az olykor mínusz 40 fokos fagyban sílécekkel kivitelezett gyors csapatmozgáson alapuló gerillaharc volt. A válogatott magyar le

4 génység, az 1938-as felvidéki harcokban kipróbált katonák pedig a jelek szerint egyáltalán nem tudtak síelni. Velük [a magyarokkal] síeltem, és derültem azon, hogy elôször volt síléc a lábukon! Hát igen, el tudod képzelni, milyen lehet amikor elôször van síléc a lábadon! És amikor lesiklottak, még a legalacsonyabb dombról is, szinte mindig felbucskáztak. Na, de végül is rendesen megtanultak síelni. (Heikki Tuovinen) Lovász Károly síléccel A megkérdezett finn emberek közül többen is síelés közben látták elôször a magyarokat. Alig leplezett derûvel számoltak be a magyarok csekély sítudásáról, számukra ugyanis furcsa volt az, ha valaki felnôtt férfi létére nem tudott síelni. A lapuaiak, még a legfiatalabbak is, nagy empátiával mutatták be a síelés mikéntjét, annak ellenére, hogy a magyarok olykor összetörték a kölcsönbe kapott síléceket. Az akkor nyolcéves Jussi Mäenpää így emlékszik: Szóval, ilyenformán ismertük meg a magyarokat: ôk ott síeltek a jégen, de egyáltalán nem ment nekik (jóízûen nevet). Mindig elestek. Az is megtörtént, hogy az unokatestvérem kölcsönadta a síléceit az egyiküknek, aki végül kettétörte a léceket. Maija Soini otthonából figyelhette a magyarokat: Az ablakból néztük, ahogy a magyarok lecsúsztak a parton. Egyikôjük sem ért el a folyóig, azonnal elestek. Magyaros virtus Az emlékezôk által elmondottakból kitûnik, hogy Kémeri Nagy katonái jelenségszámba mentek a lapuai hétköznapokban. A magyarok habitusa, temperamentuma és a katonák példás viselkedése egyaránt kíváncsiságot váltott ki a lakosságból, egyben hozzájárult a magyarokról kialakult pozitív képhez is. Ne feledjük, hogy az elszigetelt vidéki finn társadalomban nem volt hétköznapi dolog távolról jött külföldivel találkozni! A magyarokról kifejezetten markáns vélemény formálódott: sötét 741-es csoportkép hajú, barna bôrû, alacsony, katonaként fegyelmezett, sportos emberek, akik sokat beszélnek, hangosan nevetnek, de mindenekelôtt igen közvetlenek és barátságosak. Aino Ranta egy találkozást elevenít fel: Ôk tényleg épp ilyen sötét fajták voltak s rám mutatott nevetve. Mindkettônek sötét haja volt, és mindketten vékony fiatalemberek voltak. Nem voltak nagyok, ezért egyáltalán nem féltünk tôlük. Nem beszéltünk egy közös nyelvet sem, de ôk nagyon kedvesek voltak. A magyarok sokat beszéltek hozzám. Ha finnek lettek volna, biztosan nem szólnak, de a magyarok folyton beszéltek és nevettek. (Aino Ala-Fossi) Maija Soini is mesélt jellemzô eseteket: Épp a szônyegeket ráztuk ki, amikor a magyarok odajöttek és segítettek. A magyarok közvetlenek voltak. Csak odajöttek és kivették a kezünkbôl a szônyeget [ ] A magyarokról olyan benyomásom van, hogy közvetlenek és természetesek voltak. [A magyarok] Énekeltek! Ez csak egyszeri eset volt. Azt hiszem, négyen voltunk. Nem emlékszem, hogy ki volt ott, az a»tuta«[tóth?] legalább ott volt. És mintha rémlene, hogy a lábaidat is össze kellett verni [Maija Soini nevetve veri össze a bokáját]. A bemutatójuk csak rövid ideig tartott, de közülünk is próbálkoztak páran. Heikki Tuovinen közbevágott:: És igen, temperamentumosak vagytok! Ezt el kell ismernem. És nagyon lelkes futballjátékosok: félig pucéran játszottak az iskola udvarán. Télvíz idején! Én csak néztem, nem mehettem oda. De kiskoromtól kezdve sokat fociztam. Kíváncsian néztem ahogy játszanak. A játék eszeveszett volt úgy, ruhák nélkül! De hogy a bánatban tudták kiállni a fagyot? [ ] [A magyar katonák] elég alapos gyakorlaton estek át, de mi, kisfiúk, csak kívülrôl figyeltük ôket. A legszebb élményünk az volt, amikor megtanítottuk a himnuszunkat nekik. Azt kell mondanom, hogy a magyarok jó énekesek! Hej, de szépen énekelték [a finn himnuszt]. Arra kérdésre, hogy honnan tudták biztosan, hogy magyarokkal van dolguk, mindenki magabiztosan felelt. Aino Ala-Fossi fordított egyet a dolgon: Voltak itt angol férfiak is. Igen, természetesen meg lehetett különböztetni ôket, mert az angolok nagyon magasak voltak. Az angoloknak igen nagy orra volt a finnekéhez képest! (Aino jót nevet ezen). Nôügyek A téli háború magyar önkénteseirôl szóló kisszámú, magyar nyelven íródott forrás nem tesz említést arról, hogy a magyar katonák közelebbi viszonyba kerültek volna lapuai lányokkal. Bár a tömeges szoknyavadászat bizonyosan nem volt jellemzô, a fennmaradt emlékek azt igazolják, hogy néhány magyar katona szemet vetett a helyi lányokra (és fordítva!). A férfi nô kapcsolatok különbözô fokozatai érhetôk tetten a visszaemlékezésekben: 35

5 Patartics Lipták István Komáromi Edömér Tasnády László Heikki Tuovinen: A magyarok is teljes katonai kiképzést kaptak. Az elején alaki kiképzés is volt, ahogy általában minden hadseregben. A finn hadseregben bevett rangokat használták, és kemény rendet és fegyelmet tartottak. Enélkül nem is mûködött volna. Az iskola kamrája egy kis épület volt az udvaron. Ide rakták azokat, akik büntetésben voltak. [ ] Egy disznóvágáson történt. Egy fôhadnagy lefoglalt egy darabot a disznóból, ami ôt megillette. Egy tizedes aztán a lefoglalt húst engedély nélkül elvette, ezért került»börtönbe«. [ ] Megfigyeltem, hogy a tisztek megkövetelték megfelelô üdvözlés betartását. Ez is a kiképzés része volt. De nem volt csicskáztatás, mint ami nálunk [a finn hadseregben] van. MANNERHEIM BÚCSÚSZAVAI A HADSEREG-FÔPARANCSNOK 67. SZÁMÚ NAPIPARANCSA Aili Huhtala: Nem emlékszem többre A nálam öt évvel idôsebbek többet tudnának mondani, ôk kedvelték is a magyarokat (Aili nevet). Mert ôk már évesek voltak. A magyar katonák okosak voltak: a szülôket elôre megkérdezték, mielôtt látogatóba mentek volna valakihez. (Maija Soini) Raili Yliniemi: Ezek közül a férfiak közül Götz Gyula [tizedes] több mint két alkalommal is ellátogatott hozzánk, de anyám és én egy szót sem tudtunk beszélni vele. Ô elkezdett magyarul tanítani engem, és még mindig»tudom«a számokat és pár szót. Még nevet is kaptam tôlük: Kis Boszorkány! A nôvérem beszélt németül, mert ô tanulta az iskolában. Azt hallottam, hogy más magyarok is tanítottak lapuai lányokat magyarul. Raakel Keltto, aki 15 éves volt akkoriban: Kávét töltöttünk nekik, amikor csak jöttek. Szendvicseket is készítettünk, meg sütöttünk. Igen szerették a süteményeinket [ pulla ], a mézeskalácsot meg a többit. A kávét én töltöttem nekik. A többi nô kicsit idôsebb volt nálam, de én voltam a bátrabbik, így én szolgáltam fel nekik! És akárhányszor töltöttem, mindig mondták nekem magyarul: Szeretlek! Szeretlek! No igen. Mindenki kedvelte ôket, mert eljöttek olyan messzirôl, hogy segítsenek. És persze jól is tartottuk ôket. Általánosságban, mindenki rajongott a magyarokért. Decemberben töltöttem be a tizenötöt, de mindig figyeltem a többi húsz körüli lányt akik igencsak odavoltak a magyarokért. Jaj, nagyon jóképûek voltak! (Raakel jóízûen nevet) Hellin, Lamminheimo felesége kedvelte ezt a Pistát, de nagyon! [Kaarlo Lamminheimo képzômûvész háza a szomszédban állt,»pistát«is itt szállásolták el] Mindnyájan jót nevettünk, amikor Pistával akart együtt sétálni. Persze ez nem volt olyasmi, ami miatt»rosszra gondoltunk volna«, még akkor sem ha Pista karját fogta, miközben az utcán sétáltak.»ott jön Hellin Pistával megint!«mondtuk. Látható, hogy a férfi nô viszony a magyar katonák és a finn leányok között általában megmaradt az ártatlan érdeklôdés, legfeljebb tréfás évôdés szintjén. Emellett árnyalják a képet a magyar önkéntesek visszaemlékezései, amelyek szerint bizonyos szerelmi ügyekbôl kifolyólag párbajra is sor került a magyarok között (Ruprecht Antal szóbeli közlése). Dr. Sápy László, a zászlóalj egyik orvosa azonban jóval komolyabb elhatározásra jutott: eljegyezte a Pyhälahti Fotóstúdió asszisztensét, Irja Sylvia Lahdenmäkit. Házassági szándékukat a kor szokásának megfelelôen az újságban is megjelentették (Lapuan Sanomat, 1940 április 4-i szám). Az eljegyzés idején Irja Sylvia már terhes volt közös gyermekükkel, aki késôbb a Kaarina Sápy nevet kapta, de a lányt mindenki Katinak szólította. Sápy Kati: Anyám csinált mindent a stúdióban. Többek között felvételeket készített, például az apámról is, amikor a katonák gyakran csináltattak fotókat nála. Egy idô után anyám nem értette miért jár ez a katona folyton vissza másolatokért? Aztán egy napon apám randevúra hívta anyámat. Aztán amikor a magyaroknak el kellett menniük [ ] az apám és anyám bejelentették, hogy eljegyezték egymást, háromszor is. Apám javasolta, hogy a magyarokkal utazó lelkész adja össze ôket. Ez akkor volt, azt hiszem, amikor apám Lappeenrantában volt. Aztán anyám Turkuba utazott, ahonnan a magyar katonák indultak haza. És ott beszélgettek a házasságról, mivel ôk akkor már jegyesek voltak. De végül úgy döntöttek, hogy a háborús idôk nagyon kiszámíthatatlanok, nem lehet tudni, mi történik Apám hívta anyámat, hogy menjen vele, de az anyám nem ment. A visszaút Magyarországra olyan bizonytalan volt. Mivel az utazás már Finnországba is igen bonyolult volt, anyám mondta, hogy nem utazik. Anyám azt mondta nekem, hogy neki sokkal fontosabb volt, hogy a gyerek aki én voltam biztonságban legyen. Kati Sápy jelenleg Peltola néven Helsinkiben él férjével. Annak ellenére, hogy világutazó édesapja hollétét végül egy segélyszervezeten keresztül sikerült kiderítenie, a személyes találkozás elmaradt. A háborúban Belga Kongóban is szolgáló, majd maláriájából felépülve az Egyesült Államokban letelepedô Sápy doktor levelezésbe kezdett Finnországban hagyott lányával, de Kati gyermekének születése, majd Sápy László halála miatt a találkozóra már nem kerülhetett sor. Fegyelem és felkészültség A közvetlenségen és a barátságos viselkedésen túl a magyar önkéntesek katonák voltak, mégpedig a javából. Kémeri Nagy Imre körülbelül jelentkezôbôl válogatta ki csapata tagjait. Csak nôtlen, katonai kiképzésen átesett, nem kommunista érzelmû férfiak jöhettek számításba. A válogatott legénység soraiban a bajtársak, a felvidéki harcokban részt vett rongyos gárda katonái is ott voltak. Errôl tanúskodik az az egyenruhára kitûzött Felvidéki Emlékérem is, amely Kiss András tizedesnek és Szántó Gábor ôrvezetônek a lapuai Pyhälahti fotóstúdióban készített portréján látható. A magyarokról kialakult derûs képet árnyalják a szigorú fegyelemrôl szóló történetek. Búcsú Lapuától Lapuában a magyarok tökéletesen megtalálták a közös hangot finn vendéglátóikkal. A fent idézett Aino Ranta hazalátogató édesapjának az egyik (máig ismeretlen) magyar önkénteshez fûzôdô barátságát egy ajándék ôrzi. A magyar katona sárgaréz löveghüvelybôl kalapált hamutartót ajándékozott barátjának, amelyet szépen munkált rózsa díszít. Az évtizedekig használt hamutartó hátoldalán alig kivehetô karcolt felirat látható, ebbôl mára az 1940 és Budapest maradt olvasható. Külön érdekesség, hogy a magyar nemcsak a tárgyat hagyta maga után, hanem finn bajtársának a rózsaminta készítését is megtanította. Ennek példája az a szintén rézhüvelybôl készült rózsamintás váza, amelyet már Aino apja készített jóval késôbb. Lapuában az emberek örültek, hogy rokon nép jött segíteni azokban a nehéz idôkben. A Téli Háború azonban befejezôdött mielôtt még harcba tudtak volna bocsátkozni. (Raili Yliniemi) A magyar önkéntesek és a finn magyar barátság tiszteletére a lapuai lôszergyárban egy vörösréz emléktáblát készítettek, amelyet ünnepélyes keretek között a nagytemplom olda- Carl Gustaf Emil Mannerheim marsall MAGYAR ÖNKÉNTESEK! A mai napon, amikor elhagytátok Finnország földjét, még egyszer köszönetet mondok nektek férfias elhatározástokért, hogy testvérnépeteknek, a finneknek, a szükség órájában segítségére jöttetek, s készségetekért, mellyel itteni feladatotokat teljesítettétek. Örömömre szolgált, hogy bennetek hadseregünkbe katonailag jól fegyelmezett jó csapatot oszthattam be. Saját kívánságotokra a béke megkötése után is visszatartottalak a tûzvonalban. Igen örülnék, ha Finnország védelmezôi közt eltöltött idôtök hasznos volt részetekre s benneteket új tettekre serkentett. További életetekre sok sikert kívánok nektek, a magyar testvérnépnek pedig fényes és boldog jövôt. Mannerheim jókívánságai nem váltak valóra. Az önkéntes zászlóalj második világháborút és a hadifogolytáborokat túlélô tagjait a kommunista diktatúra késôbb kegyetlenül meghurcolta. Mint ellenséges haderôben szolgált személyek, egész életükben titkolni kényszerültek finnországi kalandjukat

6 lán helyeztek el. Én jelen voltam, amikor az emléktáblát felavatták emlékezett vissza Heikki Tuovinen. A tábla már akkor felkerült, amikor a magyarok Lapuában voltak. Ez azelôtt történt, hogy ôk [a magyarok] elmentek. Emellett volt egy búcsúbulijuk is. A fiúk kissé beboroztak. 38 Persze magunkfajta kisfiúk nem mehettek ünnepelni, de én ott voltam, amikor a táblát felavatták. Amikor a békét megkötötték, fogalmam sincs a magyarok honnan szedték a bort, de különleges hangulatban voltak. A magyaroknak nem tetszett, hogy a béke eljött. Csalódottak voltak. De A magyarok szerepvállalása a téli háború idején hadtörténeti dokumentumokból, valamint a részt vevô önkéntesek visszaemlékezéseibôl ismert. A hadtörténeti jelentôségû események és alapvetô adatok mellett jóformán semmilyen forrás nem utal arra, hogy a magyarok szerepvállalása mély, eddig fel nem tárt nyomokat hagyott a finn lakosság emlékezetében. Mivel a magyarok lapuai élete szoros kapcsolatban állt a helyi lakosságéval, mi mégis feltételeztük, hogy a puszta hadtörténeti adatokon túl gazdag emlékanyag maradt feltáratlan a magyarok finnországi hétköznapjairól, a kultúrák találkozásáról, kellemes vagy kellemetlen élményekrôl. Fontos kiemelni azt, hogy kutatásunk elsôsorban a finn lakosokat célozta, több okból is. Egyrészt a kisvárosban tartózkodó több száz külföldi katona jelenléte bizonyára nagy hatást gyakorolt az egyébként zárkózott, igen puritán finn emberekre. Másrészt ez az elsô alkalom, hogy a hétköznapi emberek emlékei Kaniczky András megjelenhetnek arról, hogy hogyan látták hazánkfiait, hogyan élték meg a magyar önkéntesek 70 évvel ezelôtti látogatását. Ennek érdekében személyes kapcsolatok, valamint újsághirdetések útján találtunk kilenc idôs finn lakost, akik szívesen meséltek emlékeikrôl. A személyes találkozás és interjúk mellett munkánk fontos eleme volt fotóportrék készítése is a válaszolókról és a helyszínekrôl. Az interjúk mellett magyar vonatkozású emlékek után kutattunk a helyi könyvtárban, a helyi senkinek nem lett baja. Szóval, el kell ismernem, hogy ez egy rendes rokon nép, ilyen tekintetben. Minden megmaradt emlékem pozitív. Sok idôt töltöttünk a magyaroknál. A békekötés után AZ EMLÉKEK FELKUTATÁSA Röviddel azután, hogy a finnek március 13-án aláírták a kényszerbékét a Szovjetunióval, Karl Gustav von Mannerheim, a finn csapatok fôparancsnoka személyesen is ellátogatott Lapuába, ahol megszemlélte a külföldi önkéntes csapatokat. Raili Yliniemi: A magyar csapat Lapua utcáin masírozott, és igencsak csinosak voltak! Még Mannerheim marsall is eljött megnézni ôket. Egy újságcikkben Vikor László [hadapród] mondja, hogy csak három hetet töltöttek Lapuában, de én mindig azt hittem, hogy ez hosszabb idô volt. Nem hiszem, hogy a lapuaiak hozzáállása negatív lett volna a magyarokhoz. Azok az idôk olyan nehezek voltak, hogy kitörölhetetlenül megmaradtak az emlékeim között. Minden külsô segítséget hálával fogadtunk. Noha harcokba nem bocsátkoztak, a magyarok részvételének súlyát jelzi Mannerheim március 24-én kiadott 38. napiparancsa, amelyben tételesen sorra veszi a legtöbb segítséget nyújtott nemzeteket, és köszönetét fejezi ki nekik. A magyarokhoz így szólt: Ti, Duna melléki vérrokonaink, szintén meghallottátok csatakürt- újság, a Lapuan Sanomat archívumában, valamint a Lapuai Múzeum fotóarchívumában is. Ez utóbbi kutatás eredményeképpen mára pontos ismeretünk van a fotóarchívum 1940, március és április között készült, üvegnegatívokon tárolt magyar vonatkozású fotóiról, valamint a fotókon szereplôk személyazonosságáról. Az üvegnegatívok digitalizálása és számítógépes utómunkálatai eredményeképpen a magyar önkéntesek fotói mára könnyen bemutathatóvá és vizsgálhatóvá váltak. A rangfokozatok és egyenruhák ugyanazok voltak mint a finneknek. A kiképzés során többen kitüntetést is kaptak jeink távoli hangját, és több ezer éves távollét után a magyar kard ismét ütésre emelkedett a finn testvérek védelmében Adja Isten, hogy az a fegyverszövetség, amelyet itt kötöttünk veletek, hozzájárulhasson a közös egyetértés megszilárdulásához, és maradandóan közelebb hozza népeinket egymáshoz. Finnország hálájának és nagyrabecsülésének érzelmei sohasem fognak elhomályosulni. A békekötést követôen a magyarok engedélyt kaptak a tovább maradásra, és április 14-én Lappeenrantába utaztak határbiztosítási feladattal, amelyet 1940 május 19-ig végeztek. A Magyar Önálló Önkéntes Zászlóalj búcsúztatására május 20-án Turkuban került sor, ahol Mannerheim marsall kitüntetéseket adományozott a magyar tisztikarnak: Kémeri Nagy Imre századosi rangot kapott, ezzel együtt a finn Fehér Rózsa Lovagrend I. osztályú keresztjét is átvehette, a további tizenhat magyar tiszt a II. osztályú keresztet kapott. Mannerheim szavai és a kitüntetések súlya jelzik, a magyarok finnországi túrája nem volt önmagáért való. Fontos látni azonban azt is, hogy Finnország a Szovjetunió elleni harcában szinte teljesen magára maradt, és jelentôsebb segítséget csupán Svédország, Norvégia és Dánia küldött, ám egyedül a magyar zászlóalj érkezett olyan szervezettségben, amilyet a finnek eredetileg kívántak. Az európai média ugyan szimpatizált a finn üggyel, ám az európai államok hezitáltak vagy egyáltalán nem szándékoztak segíteni. Mindemellett le kell szögezni, hogy a ténylegesen érkezô segítség is csupán szimbolikusnak tekinthetô: hadi sikereiket a finnek egyedül maguknak, saját hôsiességüknek, összefogásuknak és kitartásuknak köszönhetik. A magyarok önhibájukon kívül töltöttek hosszú idôt utazással, ami miatt nem tudtak harcba bocsátkozni, ám szervezettségük és képzettségük kiemelte ôket a külföldi önkéntesek közül. Emlékezetük Finnországban halványan ugyan, de máig él. R Seress László

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről vitéz Detre Gyula László Történelem közelről Antológia Kiadó Lakitelek, 2007 vitéz Detre Gyula László TÖRTÉNELEM KÖZELRÕL Ajánlom családomnak, édesapámnak, v. Detre Gyula állami népiskolai tanító 50 éves

Részletesebben

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között Illésfalvi Péter A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között A román magyar viszony már a XX. század elején is az egyik legneuralgikusabb eleme volt a kárpát-medencei népek együttélésének,

Részletesebben

16. évfolyam 3. szám 2014. május június

16. évfolyam 3. szám 2014. május június 16. évfolyam 3. szám 2014. május június Főhajtás a hősi halottak emléke előtt 1973. április 7. 11 óra 45 perc Dél-Vietnam. Szolgálatteljesítés közben lezuhant a Vietnami Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. július 31. - XXV. évf. 31-32. szám 20 oldal, 200 Ft Vérükben a nevelés....... 2-3 A látvány rabsága........ 4-5 Még az égiek is könnyeket hullattak.

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011 KÖSZÖNTŐ Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Az idei tábor is, ahogy már megszokott, esővel kezdődött, de 135 csillogó szemű, és mosolygós fiatal indult útnak Gyomaendrődről, és talán a mosolyuktól

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

Mindig egy kicsit kívülálló voltam

Mindig egy kicsit kívülálló voltam Mindig egy kicsit kívülálló voltam Bögre Zsuzsanna és Kovács Teréz életút-interjúja Beluszky Pállal 1 Mindenhol és mindig egy kicsit kívülálló voltam és ez adott nekem olyan szabadságot és lehetőséget,

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014.

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014. MANNA X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 90 éves a Budai Baptista Gyülekezet Otthonom Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülembe az ének. Mintha minden

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában 1 Mezőnagymihály település lakóinak lapja. Kiadja A MI FALUNKÉRT Alapítvány. 2009. 4. évfolyam, 3. szám Ára: 100 Ft. Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában Idén is találkoztunk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában

Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában Az interjút készítette: Besenyő János PhD alezredes, a hadtudományok doktora A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának főtisztje

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben