E LŐ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E LŐ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-i ülésére Tárgy: A Civil Pályázati Alap támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Önkormányzati Iroda, Zirci Civil Kerekasztal Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a szeptember 12-ei ülésén tárgyalta a Döntés a Civil Pályázati Alap, illetve Sportegyesületek támogatása céltartalékok pótlásáról, felszabadításáról című előterjesztést. A képviselő-testület a 211/2011.(IX.12) Kt. határozat 1. pontjában döntött az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésének a) pont af) alpontjában nevesített Civil Pályázati Alap működési céltartalék Ft összegének felszabadításáról. A képviselő-testület a határozat 2. pontjában utasította a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére úgy, hogy a beérkezett pályázatokról a október 24-i testületi ülésen döntés szülessen. A képviselő-testületi határozat az előterjesztés 1. számú melléklete. A pályázati kiírás - a Zirci Civil Kerekasztal által elfogadottak alapján a város honlapján, a STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház képújságján, valamint a hivatal hirdetőtábláján szeptember 22-én meghirdetésre került. A pályázati kiírást 2. számú melléklet - mellékelem az előterjesztésemhez. A pályázatok beadási határideje október 14-e 12,00 óra volt. A beadási határidőig 23 pályázat érkezett be, illetve további 2 pályázat, amelyek kb. 1,5 késéssel érkeztek be. A pályázati anyagok külön mellékelve találhatók. A beadott anyagokból 16 pályázat zirci székhelyű bejegyzett szervezet, 1 pályázat veszprémi székhelyű, de Zircen is működő bejegyzett szervezett, 8 pályázat pedig zirci székhelyű nem bejegyzett szervezet, közösség, klub. A beérkezett pályázatokat véleményezésre átadtuk a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának. A Munkacsoport a október 14-ei ülésén hiánypótlásra hívott fel 10 pályázót. A munkacsoport október 18-ai ülésén két javaslatot tett a támogatásra. A Munkacsoport üléseinek jegyzőkönyvei, illetve a pontozási táblázat az előterjesztés mellékletét képezi. Az Emberi Erőforrás Bizottság a véleményük alapján értékelte a beérkezett pályázatokat. Ennek kapcsán ezidáig a bizottság nem nyilvánított véleményt. A Bizottság javaslatát előreláthatólag a napirendi pont tárgyalásakor ismertetem. A Civil Kerekasztal javaslatait az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. Zirc, október 21. Horváth Ivett elnök sk. Emberi Erőforrás Bizottság

3 A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (X.24.) Kt. határozata 1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás Bizottsága javaslata alapján, figyelembe véve a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának javaslatait a Civil Pályázati Alap működési tartalék ,-Ft-os összegének felhasználása érdekében a helyi civil szervezetek, közösségek támogatására kiírt pályázat alapján az alábbi támogatásokat nyújtja: Támogatott civil szervezet, közösség megnevezése Helyi és Zircen működő bejegyzett civil szervezetek Támogatás összege (forintban) Helyi civil közösségek, klubok: Mindösszesen ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse. 3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Civil Pályázati Alap működési tartalék ,-Ft-jának terhére meghozott támogatási döntéseknek az önkormányzati költségvetési rendeletben történő átvezetéséről. Felelős: 1-3.) pontok esetében : Ottó Péter polgármester Határidő: 1.) pont esetében: azonnal 2.) pont esetében: 2011.november ) pont esetében : december 31.

4 1. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8420 Zirc, Március 15. tér 1. K I V O N A T Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület szeptember 12-i ülésének jegyzőkönyvéből A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2011.(IX.12.) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésének ae), illetve af) alpontjaiban nevesített Sportegyesületek támogatására irányuló működési céltartalék forint, azaz Ötszázezer forint, valamint a Civil Pályázati Alap működési céltartalék forint, azaz Ötszázezer forint összegének felszabadítását. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati felhívások megjelentetésére, úgy, hogy a beérkezett pályázatokról a október 24-i testületi ülésen döntések születhessenek. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: október 24. K.m.f Ottó Péter sk. polgármester Dr. Árpásy Tamás sk. jegyző A kivonat hiteléül: Waller Józsefné testületi referens

5 2. számú melléklet PÁLYÁZATI KIÍRÁS (2011. II. félév) ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET HELYI CIVIL SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) együttműködésben a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja (továbbiakban ZCK-PMCS) 1. A pályázat célja: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nagyra értékeli Zirc közösségi, szellemi és természeti értékeit erősítő, hagyományait gazdagító, a város vonzó arculatának kialakítását, időtálló kulturális értékek teremtését, nemzeti és helyi hagyományokat őrző és azokat továbbadó tevékenységek művelését, hazai és nemzetközi kapcsolataink fejlesztését szolgáló helyi civil szervezetek, közösségek által végzett színvonalas munkát. A civil közösségek jelentős forráshiánnyal küzdenek, ezért Önkormányzat civil alap működtetésével, pályázati formában kívánja segíteni a Zircen működő civil szervezetek, közösségek munkáját, - pályázati bonyolítóként együttműködve a ZCK-val. 2. A támogatáshoz rendelkezésre álló forrás mértéke: A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendeletében Civil Pályázati Alap jogcímen forint összegben céltartalékot különített el. A céltartalék felszabadításáról a Képviselő-testület a 211/2011.(IX.12.) Kt. határozatában döntött. Jelen pályázat e keret terhére egyszeri, vissza nem térítendő támogatást tesz lehetővé a pályázók tevékenységének támogatására, összesen forint mértékben. 3. A pályázatok benyújtásának feltételei és módja: A pályázaton indulhatnak: -zirci székhelyű, bejegyzett civil szervezetek -nem bejegyzett civil szervezetek, közösségek, klubok illetve megyei vagy országos szinten bejegyzett szervezetek helyi csoportjai, akik Zircen végzik közérdekű tevékenységüket. A pályázható támogatás mértéke maximum ,- Ft. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik saját bankszámlaszámmal, pályázatában pénzügyi bonyolítót kell megneveznie, vagy a Polgármesteri Hivatallal (PMH) köteles együttműködni. Pályázni év december 31-ig megvalósított tevékenységekre, programokra lehet. A támogatás elnyeréséhez a pályázó részéről önerő biztosítása nem kötelező. Elszámolni csak a pályázaton elnyert összeggel kell.

6 Amennyiben pályázó nem kapja meg a pályázaton igényelt támogatás teljes összegét, lehetősége van a pályázati program arányos csökkentésére. A pályázati támogatással megvalósított programokhoz kapcsolódó reklám és PR anyagokon a Zirc Városi Önkormányzatot támogatóként fel kell tüntetni. Pályázni csak a mellékelt pályázati űrlap pontos kitöltésével lehet. A pályázati űrlaphoz csatolandó dokumentumok: 1. A pályázó a pályázati évben (jelen esetben január 1. től a pályázat beadásáig) megvalósult tevékenységének tényszerű beszámolója. 2. A támogatandó tevékenység tömör, lényeges információkat tartalmazó, leírása - legfeljebb 3000 karakter terjedelemben (pl.: célcsoport, tevékenység tartalma, együttműködő partnerek, saját erőforrások megnevezése) 3. A támogatandó tevékenység (várható) eredményeinek leírása legfeljebb 1000 karakter terjedelemben. (a megvalósulás miként szolgálja Zirc város vagy a zirci lakosság érdekeit ) 4. A pályázat részletes költségvetési terve. 5. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Tv. szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után. Valótlan adatok közlése esetén a támogatási döntés semmissé válik, és a támogatás kamatokkal emelt összegének visszautalási kötelezettségével jár. A pályázat elszámolása: Az elnyert támogatást szigorú elszámolási kötelezettség terheli Zirc Városi Önkormányzat és a ZCK-PMCS felé. Ezért a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról legkésőbb december 31-ig szakmai beszámolót (1.), valamint a támogatási szerződéshez csatolt formanyomtatványon pénzügyi elszámolást (2.) köteles benyújtani Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a ZCK-PMCS felé. (1.) Szakmai beszámoló: a támogatott cél megvalósulásának legfeljebb egyoldalas ismertetése. (Csatolandók a pályázott programhoz készült promóciós anyagok, pl. plakát, meghívó, fotó stb.) A szakmai beszámolót két példányban kell benyújtani. (2.) Pénzügyi elszámolás: a támogatott szervezet köteles az elnyert támogatás teljes összegéről elszámolni. Amennyiben pályázó rendelkezik saját bankszámla számmal, úgy a saját nevére; - pénzügyi bonyolító bevonása esetén az ő nevére; - egyéb esetben Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala névre kiállított számlák záradékolt és hitelesített másolatával igazolva a támogatás felhasználását. A pénzügyi elszámolás formanyomtatványát és a számlamásolatokat két példányban kell benyújtani. Az a támogatott civil szervezet, amely a megadott határidőig elszámolási, illetve beszámolási kötelezettségét nem teljesíti, egy évre kizárja magát az önkormányzati Civil Pályázati Alap pályázati lehetőségéből.

7 A pályázat lebonyolítása: A pályázati dokumentáció az alábbi helyeken szerezhető be: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Letölthető: városi honlapról A pályázatok leadási határideje: október óra Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, 8420 Zirc, Március 15. tér 1. (A borítékra kérjük, írja rá: Civil Pályázati Alap ) A ZCK-PMCS a beérkezett pályázatokat október 19-ig véleményezi, és tesz támogatási javaslatot a Bizottságon keresztül a Képviselő-testület számára. Bírálati szempontok: a) Külső pályázati tevékenység vizsgálata: 2011-ben már rendelkezik nyertes külső pályázattal (3 pont) 2011-ben nyújtott be külső pályázatot, de eredménytelen volt, vagy még elbírálás alatt van (2 pont) 2011-ben nem végzett külső pályázati tevékenységet (1 pont) b) Esélyegyenlőség vizsgálata: kifejezetten hátrányos helyzetűeknek szóló programok (3 pont) nem első sorban hátrányos helyzetűeknek szól, de bárki számára nyitott, elérhető (2 pont) hátrányos helyzetűek számára nem elérhető program (1 pont) c) Zirc városának vagy a zirci lakosok érdekének vizsgálata: Zircen megvalósuló önálló program/fejlesztés (3 pont) Zircen megvalósuló, de nem saját önálló program (intézmények működési profiljába tartozó, az intézményben létrejövő program, vagy intézmények illetve más civilszervezetek által létrehozott rendezvény/rendezvénysorozat részprogramja) (2 pont) nem Zircen megvalósuló program/produktum (1pont) d) Célcsoport vizsgálata: kifele irányuló program vagy megjelenő produktum, nagy célcsoport (3 pont) a közösség saját vagy nagyon szűk körű, inkább közösségépítő programja (2 pont) egyikbe sem sorolható, vegyes (1 pont) A ZCK-PMCS a pontatlanul és hiányosan kitöltött pályázatokat formai elégtelenségre hivatkozva kizárási javaslattal küldi tovább a Bizottság és Képviselő-testület felé. (Az eredményes pályázást a ZCK kitöltési útmutatóval segíti.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-i ülésén dönt a pályázók támogatásáról. A pályázat eredménye nyilvános, a honlapon közzétételre kerül.

8 A sikeres pályázók kiértesítése a Zirc Városi Önkormányzat által a nyertes pályázóval megkötendő Támogatási Szerződés és az elszámolási formanyomtatvány postázásával történik. Az elnyert összeget a támogatási szerződésben megnevezett célra - a Zirc Városi Önkormányzat utalja a pályázó, illetve a pályáztató által elfogadott pénzügyi bonyolító számlájára a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül. A pályázatok elszámolási határideje: december 31. Zirc, szeptember 21. Ottó Péter polgármester Zirc Városi Önkormányzat Németh Gábor elnök Zirci Civil Kerekasztal

9 3. számú melléklet Az Emberi Erőforrás Bizottságának - a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja véleményének figyelembevételével javaslata a Civil Pályázati Alap működési tartalék ,- Ft-jának felhasználására Önálló jogi személyiségű, bejegyzett civil szervezetek Pályázati cél Kért összeg Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának véleménye Emberi Erőforrás Bizottságának javaslata A eset B eset Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Hangszóró Alapítvány Segítő Kezek Zirc Alapítvány - Vöröskereszt Zirci területi Szervezete véradók köszöntése - RETRO KIDS táncegyüttes tagjai részére fellépő ruha vásárlás - Évzáró műsör kiadásának fedezésére - Színházlátogatás Veszprémi Petőfi Színházba 6. pont 7.000,-Ft 9. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 6. pont 9.000,-Ft 9. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft Zirci Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület - támogatás a 2011/2012 évi városi asztalitenisz bajnokság megrendezéséhez, működési feltételek biztosítása ,-Ft Nem javasolják Nem javasolják

10 Ők is emberek Alapítvány - fogyatékos fiatalok múzeum látogatása 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft Együtt a könyvtárért Alapítvány Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület KŐKETÁNC Kulturális Alapítvány Reguly Iskoláért II. félévi programjainak Támogatására ( virágolvasó pályázat, Kriza Ildikó előadása, télapó ünnep) - találkozó a Zircen tanuló finn fiatalokkal és tanáraikkal - Barátság park rendezése - Johannus est - Balaton-felvidéki kirándulás - 60 évesek köszöntése - Zirci Önkéntesek Napja - Kórustalálkozó a karácsony Alapítvány jegyében Bakonyi Lovas Klub - lovas pályán korlátok pótlása - díjugrató akadály készítése Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület A BULI 91 Közhasznú Alapítvány BÁRKA 2008 Alapítvány - Zirci Városi Vegyeskórus karácsonyi koncert, - Kórházi karácsony ZIRCI BULI megrendezésére - Próbatermi hangszigetelt ajtó 10. pont ,-Ft 7. pont ,-Ft 11. pont ,-Ft 9. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 7. pont ,-Ft 11. pont ,-Ft 9. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft

11 Zirci Országzászló Alapítvány Akli Majorért Műemlék Alapítvány Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Nevelgető Közhasznú Alapítvány (késve benyújtott) - Rákóczi téren lévő kút Zöldkeresztes Kút felújítása, visszahelyezése, kút környékének rendbetétele - Akli Majorpiac konyhakerti és kulturális piactér megrendezése a helyi lakosság és az idelátogató vendégek szolgálatára és szemléletformálására Városi Gyermekkarácsony megrendezésére - Az alapítvány működéséhez és programjainak megvalósításához 10. pont ,-Ft 11. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 11. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft Nem javasolják

12 Nem önálló jogi személyiségű, be nem jegyzett civil közösségek, klubok Pályázati cél Kért összeg Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának véleménye Emberi Erőforrás Bizottságának javaslata A eset B eset Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi csoportja Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja Zirci Városi Nyugdíjas Klub Gyűszűkék Foltvarró Klub Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport - karácsonyi ünnepség szervezésére - évzáró ünnepség megrendezésére - karácsonyi ünnepségének támogatása - foltvarró kiállítás - Kolontáron közös varrás - hátrányos helyzetű családok, egyedülálló idősek karácsonyi élelmiszer csomagjának kiegészítése, - pszichiátriai betegeknek, a fiatal fogyatékos csoportnak és az özvegyeknek rendezett karácsonyi ünnepségre édesség vásárlása ,-Ft 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 7. pont ,-Ft 9. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 7. pont ,-Ft 9. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft Rapszódia Énekegyüttes - karnagy útiköltsége 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft

13 Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Zirci Táncorgók Köre (késve benyújtott) - Játszósziget rendezése a 21. ZIRCI BULI 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft - Működési költséghez 8. pont ,-Ft Nem javasolják

14

15

16

17

18

19

20 sorsz pályázó neve pályázati cél formai külső pályázat esélyegy Zirc városa célcsop összes megjegyzés 1. Akli Majorért Műemlék Alapítvány Akli Majorpiac megrendezése Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 12. Városi Gyermekkarácsony A BULI '91 Közhasznú Alapítvány 21. ZIRCI BULI megrendezése BÁRKA 2008 Alapítvány Próbatermi hangszigetelt ajtó nyilatkozatot pótolta Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Zirci Városi Vegyeskórus karácsonyi koncert, kórházi karácsony Játszósziget a 21. ZIRCI BULI -n KŐKETÁNC Kulturális Alapítvány Zirci Önkéntesek Napja programleírást, költségvetést kiegészítette 8. Reguly Iskoláért Alapítvány Kórustalálkozó a karácsony jegyében Zirci Országzászló Alapítvány Zöldkeresztes kút visszahelyezése nyilatkozatot pótolta 10. Bakonyi Lovas Klub Lovas pálya korlátok pótlása, díjugrató akadály készítése Rapszódia Énekegyüttes Karnagy útiköltsége Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Zirci Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület Római Katolikus Plébánia Hivatal Zirc, Árpádházi Szent Erzsébet Karitász Csoport 15. Együtt a Könyvtárért Alapítvány 16. Gyűszűkék Foltvarró Kör Vöröskereszt Zirci Területi városi asztalitenisz bajnokság rendezése, szakosztály működése karácsonyi élelmiszer csomagok, karácsonyi ünnepségek évi II. félévi programok támogatása Foltvarró kiállítás Kolontári közös varrás nyilatkozatot pótolta, költségvetést kieg. költségvetést kiegészítette Sportosoknak van külön városi pályázat nyilatkozatot pótolta

21 sorsz pályázó neve pályázati cél formai külső pályázat esélyegy Zirc városa 17. Zirci Nyugdíjas Klub Klub karácsonyi ünnepsége Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület évi programok célcsop összes megjegyzés költségvetést kiegészítette 19. HANGszóró Közhasznú Alapítvány 20. Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 21. Ők Is Emberek Alapítvány 22. Vakok és Gyengénlátók Zirc Térségi Csoportja Fellépőruha, eszközbeszerzés, évzáró műsor rendezése A klub évzáró ünnepségének megrendezése Fogyatékos fiatalok múzeum látogatása csoport karácsonyi ünnepsége költségvetést kiegészítette költségvetést kiegészítette 23. SEGÍTŐ KEZEK ZIRC Alapítvány Színházlátogatás Nevelgető Közhasznú Alapítvány évi működés, programok megvalósítása késve érkezett költségvetést kieg. 25. Zirci Táncorgók Köre működési költségek késve érkezett Vastag betűvel szedettek a kiírásban megadott határidő ( péntek 12.00) után érkezetek Dőlt betűvel szedettek hiányosan érkeztek, egyszeri hiánypótlási felszólítás után pályázók a hiányzó részeket pótolták, kiegészítették 13. számú pályázat egyértelműen sporttevékenységre vonatkozik (sportverseny rendezés, sportszakosztály működése), és erre a célra létezik másik városi pályázat, így ZCK- PMCS ezt a pályázatot nem értékelte Péczi Katalin ZCK-PMCS elnök

22 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-i ülésére Tárgy: Tanuszoda épületének szükséges javítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály, Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft., Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság 1

23 Tisztelt Képviselő-testület! A szeptember 12. napján megtartott képviselő-testületi ülésen a 209/2011.(IX.12.) Kt. határozat 6./ pontjában a Képviselő-testület utasította Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet főigazgatóját, a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint a jegyzőt a Tanuszoda működtetéséhez az épületen szükséges sürgős javítási, helyreállítási, balesetveszély-elhárítási munkák (csapadékvíz elvezetés, vakolatjavítás, párkányok burkolása, vizesblokkok részleges felújítása) felmérésére, költségeinek meghatározására és, hogy a jegyző ezen munkák kivitelezésével kapcsolatosan, a soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést. A Kórház állapot-felmérési szakvéleményt kért az épületről: Tetőtér: Edzőterem: beázás a VELUX ablak mellett és a lámpa közelében (kismértékű, viszonylag egyszerű módon javítható). Zuhanyzó: kapaszkodó hiányzik, törött csempék javítása Lépcső előtér: a nagy páratartalom következtében párakicsapódás látható mennyezeten és áthidalón (HŐHÍD). Kialakított irodában szintkülönbség balesetveszélyes. Földszint: Lépcsőház: Fogas kialakítás lépcsőfeljárónál nem praktikus. Villamos elosztószekrény ajtaja hiányzik, mindenki hozzáfér. Medencetér: Csempék főtartók melletti repedése látható - épületmozgásból adódóan -, javításra szorul. Fűtési rendszer osztó-gyűjtő takarása hiányzik (jelenlegi csavaros megoldás elvileg nem megfelelő). Zuhanyzók, WC-k javításra, karbantartásra szorulnak. Alagsor: A gépészeti helyiségben vakolás hiányzik, pótolandó. Betonfelületek esetleges burkolása, védelme sósav gőzzel szemben, mivel egy idő után a már korrodált betonból az acélbetétek korrodálása miatt statikai problémák vetődhetnek fel. A sósav gőz minden fém tárgyat olyan szinten korrodál, melyek folyamatos karbantartás mellett is cserére szorulnak. (saválló szerelvények, kötőelemek beépítése válik szükségessé). Padlástér: A medencetér szellőzése innen van megoldva, a szellőző egység egyik oldala van csak jelenleg bekötve, a másik oldal nem rendelkezik elszívással. A jelenlegi gépészeti egység egyes részei erősen korrodáltak. Falak vakolása hiányzik. Külső tároló: Vakolás és aljzat hiánya pótlásra szorul. Kazánház: Az épület egyetlen olyan egysége, amely jelen pillanatban funkcióját megfelelően el tudja látni. Külső homlokzat: Csapadékvíz-elvezetés: a hó és jég megcsúszása következében a függőereszcsatorna javításra szorul. 2

24 Ablak alatti párkányok lapburkolattal lettek ellátva, mely a hőtágulás következtében több helyen megrepedtek a csapadékvíz ezeken a helyeken beszivárgott, így a homlokzat vakolat lefagyott. (vakolatpótlás, homlokzatszínezés pótlás, és ablakpárkány kialakítás Lindab, illetve alumínium lemezből). A csapadékvíz-elvezetés hiányából adódóan a lábazati vakolat szintén lefagyott, pótlása fagyálló lábazati cement vakolattal, illetve színezéspótlással. A csapadékvíz-iefolyó csövek bekötése szükséges a meglévő hálózatba, illetve épület körül a járda kialakítása a későbbi lefagyások elkerülése végett. A fentiek megállapítások csak szemrevételezéssel történtek. A gépészeti egységek nyomáspróbái és üzempróbái után esetlegesen lehetnek még olyan problémák, melyek kijavítása okvetlen szükséges lehet az üzemeléshez. A Kórházzal és a Városüzemeltetési Kft.-vel tartott közös bejárás során javasoljuk, hogy az állagmegóvás érdekében a fenti szakvéleményben szereplő külső homlokzati és a tetőtéri VELUX ablak hibáinak javítását végeztessük el. A munkák hozzávetőleges költsége melyek a vonatkozó ajánlatok bekérése kapcsán konkretizálódnak ,- Ft körüli összegre tehető. Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a javítási munkák elvégzésével bízzuk meg a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-t. A javítási munkák fedezetét az Önkormányzat évi költségvetésének működési tartaléka terhére javaslom biztosítani ,- Ft-os keretösszegben. Zirc, október 21. dr. Árpásy Tamás jegyző Határozati javaslat: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2011.(.) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft-t, hogy a Tanuszoda állagmegóvása érdekében előzetes ajánlatkérések alapján végezze el az előterjesztésben szereplő Külső Homlokzat és a Tetőtéri Velux ablak javítási munkáit. 2./ A Képviselő- testület az 1./ pontban leírt munkák költségeinek fedezetét az Önkormányzat évi költségvetése működési tartalékának terhére, legfeljebb ,- Ft-ig biztosítja. Felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: november 30. 3

25 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-i ülésére Tárgy: LEADER pályázatok benyújtása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

26 2 Tisztelt Képviselő-testület! július 29-én megjelent a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásából származó Európai Uniós pályázatok feltételeit tartalmazza. A kiírásnak megfelelően, a Képviselő-testület 182/2011. (VIII.18) határozata alapján augusztus 30-án benyújtásra került a projekt adatlap, mely a játszótérre vonatkozó pályázatot alapozta meg (Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése). Erre vonatkozóan az A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület szeptember 13-i dátummal támogató nyilatkozatot adott ki, amely a projektötlet Leaderkritériumokhoz való illeszkedését igazolja, és lehetővé teszi a pályázat benyújtását. (A 186/2011. (VIII.18.) Kt. határozatban megfogalmazott, szálláshelyek létesítésére vonatkozó projekt adatlap benyújtása jogosultsági szempontból nem volt lehetséges, az önkormányzatok az adott kiírásban pályázatot benyújtani nem jogosultak.) A Leader HACS támogató nyilatkozata alapján megkezdődött a projekt tervezése, mely során kiválasztásra került a helyszín, ahol a helyi rendezési terv és építési szabályzat lehetőséget biztosít játszótér építésére: a Zirc, 1897 hrsz-ú, Alkotmány utca 14. számú ingatlan, a Stúdió KB, Ifjúsági és Közösségi Ház környezete biztosít ideális helyszínt a tervezett beruházáshoz. A helyszíni bejárás során meghatározásra kerültek a tervezett játszóeszközök, melyekre vonatkozóan telepítési terv és költségvetés készül. A pályázat két árajánlat bekérését írja elő, ezek a benyújtandó pályázat kötelező részei. A pályázat támogatása 100%, azonban ez az önkormányzatokra vonatkozó EMVAszabályozás értelmében a nettó összegre értendő, így a tervezett projektméretre vonatkozóan az ÁFA összege (jelenleg a teljes bruttó összköltség 20%-a) önerőként merül fel. A pályázattal elnyerhető támogatás maximális összege Ft. A pályázat pontozása szempontjából többlet pontot jelent, amennyiben a tervezett fejlesztés több korcsoport számára kínál a szabadidő eltöltésére alkalmas beruházást, így a fiatal és felnőtt korosztály számára szabadtéri fitnesz eszközöket is a beruházásba terveztük. Nyertes pályázat esetében a pályázati kiírás öt éves fenntartási kötelezettséget ír elő, valamint a hatályos jogszabályok alapján a játszótérre (így a már meglévő játszóterekre vonatkozóan) rendszeres jegyzőkönyvezéses felülvizsgálat, valamint időszakos szabványossági ellenőrzés szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására! Zirc, október 21. Ottó Péter polgármester

27 3 Határozati javaslat: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (.) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján az "A BAKONYÉRT" Egyesülethez a meghatározott alábbi pályázati kiírásra: Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése, célterület azonosítója: A projekt megvalósulási helyszíne: Zirc, 1897 hrsz, Alkotmány u. 14. Projekt címe: Játszótér építése Zirc, Erdőalja városrészen Projekt tervezett összköltsége: Ft Projekt tervezett nettó költsége: Ft. Projekt támogatási igénye: Ft Önrész forrása: Pályázati tartalékalap 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontra vonatkozóan elkészített Pályázatot aláírja és benyújtsa. Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: november 2.

28 Ajánlatadó: Magyar Játszótér Kft RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS kelt: Bp.Aranyeső u.8 Zirc, Alkotmány utca eszköz megnevezése azonosító művelet mennys. m. egys. nettó egys.ár anyag óra telepítés talaj festésössz.nettó kötélpálya 1037 új 1 db megjegyz és VÁR X.csúszda nélkül 1912 új 1 db ütéscsill. talaj /homok/53,5m2 fa-fém csúszdatest/ 6038 új 1 db négyágú mérleghinta 1048 új 1 db babaház 1023 új 1 db mozdony 1017 új 1 db pullman kocsi 1018 új 1 db nyitott kocsi 1019 új 1 db függőhíd 1008 új 1 db kültéri rajztábla 1 db karos légjáró db lábforgató db ülve nyomó db információs tábla 100x70x280/220cm2024 új 1 db kanadai,beásható,rusztikus 2037 új 2 db szemétgyűjtő,fix, beásható 2009 új 2 db db 0 0 fahíd 1 db m magas kerítés (szlen., 2m-es betét összeállításban,festve,összeszer elve,telepítéssel) 37 fm szoliter növény (kerítés mellé ) 12 db Díszburkolatos járda építése m vizsgálati jegyzőkönyv 9 db kiszállítás km 0 0 összesen: nettó bruttó

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Döntés a Civil Pályázati Alap, illetve Sportegyesületek támogatása céltartalékok pótlásáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A Turisztikai Termékfejleszési Pályázat támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó: Vörös

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25.-ei ülésére Tárgy: Észak-balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer c. ISPA pályázat önkormányzati önrész

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: A Civil Támogatási Alap támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 12-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 12-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Zirc-Kardosrét között közlekedő, menetrend szerinti veszteséges autóbusz járatok támogatása célú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda 2015. évben történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 21-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 21-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 21-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés meghozatala Előadó:

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az óvodai konyha felújítására Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21.-i ülésére Tárgy: A Zirc 1046/3/A/2 hrsz-ú Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola B

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel úszásoktatás tárgyában kötött Együttműködési megállapodás

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Útépítési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk készítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Előterjesztő Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy A helyi civil szervezetek 2016. évi programjainak támogatására kiírt önkormányzati

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Környezetvédelmi Alap felhasználására

Pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Környezetvédelmi Alap felhasználására Pályázati felhívás Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2011. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására A rendelkezésre álló keret összege: 4.885.000.-Ft A Környezetvédelmi Alap rendeltetése:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Rétsági Nyugdíjas Klubok évi támogatásának megállapítása

Rétsági Nyugdíjas Klubok évi támogatásának megállapítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója.

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója. Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Irodája hagyományőrző-helytörténeti pályázatot írt ki 2010. január 15-én Jászberény Város általános iskolai VIII. évfolyamán tanuló

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 47-../2017. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben