E LŐ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E LŐ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-i ülésére Tárgy: A Civil Pályázati Alap támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Önkormányzati Iroda, Zirci Civil Kerekasztal Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a szeptember 12-ei ülésén tárgyalta a Döntés a Civil Pályázati Alap, illetve Sportegyesületek támogatása céltartalékok pótlásáról, felszabadításáról című előterjesztést. A képviselő-testület a 211/2011.(IX.12) Kt. határozat 1. pontjában döntött az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésének a) pont af) alpontjában nevesített Civil Pályázati Alap működési céltartalék Ft összegének felszabadításáról. A képviselő-testület a határozat 2. pontjában utasította a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére úgy, hogy a beérkezett pályázatokról a október 24-i testületi ülésen döntés szülessen. A képviselő-testületi határozat az előterjesztés 1. számú melléklete. A pályázati kiírás - a Zirci Civil Kerekasztal által elfogadottak alapján a város honlapján, a STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház képújságján, valamint a hivatal hirdetőtábláján szeptember 22-én meghirdetésre került. A pályázati kiírást 2. számú melléklet - mellékelem az előterjesztésemhez. A pályázatok beadási határideje október 14-e 12,00 óra volt. A beadási határidőig 23 pályázat érkezett be, illetve további 2 pályázat, amelyek kb. 1,5 késéssel érkeztek be. A pályázati anyagok külön mellékelve találhatók. A beadott anyagokból 16 pályázat zirci székhelyű bejegyzett szervezet, 1 pályázat veszprémi székhelyű, de Zircen is működő bejegyzett szervezett, 8 pályázat pedig zirci székhelyű nem bejegyzett szervezet, közösség, klub. A beérkezett pályázatokat véleményezésre átadtuk a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának. A Munkacsoport a október 14-ei ülésén hiánypótlásra hívott fel 10 pályázót. A munkacsoport október 18-ai ülésén két javaslatot tett a támogatásra. A Munkacsoport üléseinek jegyzőkönyvei, illetve a pontozási táblázat az előterjesztés mellékletét képezi. Az Emberi Erőforrás Bizottság a véleményük alapján értékelte a beérkezett pályázatokat. Ennek kapcsán ezidáig a bizottság nem nyilvánított véleményt. A Bizottság javaslatát előreláthatólag a napirendi pont tárgyalásakor ismertetem. A Civil Kerekasztal javaslatait az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. Zirc, október 21. Horváth Ivett elnök sk. Emberi Erőforrás Bizottság

3 A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (X.24.) Kt. határozata 1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás Bizottsága javaslata alapján, figyelembe véve a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának javaslatait a Civil Pályázati Alap működési tartalék ,-Ft-os összegének felhasználása érdekében a helyi civil szervezetek, közösségek támogatására kiírt pályázat alapján az alábbi támogatásokat nyújtja: Támogatott civil szervezet, közösség megnevezése Helyi és Zircen működő bejegyzett civil szervezetek Támogatás összege (forintban) Helyi civil közösségek, klubok: Mindösszesen ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse. 3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Civil Pályázati Alap működési tartalék ,-Ft-jának terhére meghozott támogatási döntéseknek az önkormányzati költségvetési rendeletben történő átvezetéséről. Felelős: 1-3.) pontok esetében : Ottó Péter polgármester Határidő: 1.) pont esetében: azonnal 2.) pont esetében: 2011.november ) pont esetében : december 31.

4 1. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8420 Zirc, Március 15. tér 1. K I V O N A T Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület szeptember 12-i ülésének jegyzőkönyvéből A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2011.(IX.12.) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésének ae), illetve af) alpontjaiban nevesített Sportegyesületek támogatására irányuló működési céltartalék forint, azaz Ötszázezer forint, valamint a Civil Pályázati Alap működési céltartalék forint, azaz Ötszázezer forint összegének felszabadítását. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati felhívások megjelentetésére, úgy, hogy a beérkezett pályázatokról a október 24-i testületi ülésen döntések születhessenek. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: október 24. K.m.f Ottó Péter sk. polgármester Dr. Árpásy Tamás sk. jegyző A kivonat hiteléül: Waller Józsefné testületi referens

5 2. számú melléklet PÁLYÁZATI KIÍRÁS (2011. II. félév) ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET HELYI CIVIL SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) együttműködésben a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja (továbbiakban ZCK-PMCS) 1. A pályázat célja: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nagyra értékeli Zirc közösségi, szellemi és természeti értékeit erősítő, hagyományait gazdagító, a város vonzó arculatának kialakítását, időtálló kulturális értékek teremtését, nemzeti és helyi hagyományokat őrző és azokat továbbadó tevékenységek művelését, hazai és nemzetközi kapcsolataink fejlesztését szolgáló helyi civil szervezetek, közösségek által végzett színvonalas munkát. A civil közösségek jelentős forráshiánnyal küzdenek, ezért Önkormányzat civil alap működtetésével, pályázati formában kívánja segíteni a Zircen működő civil szervezetek, közösségek munkáját, - pályázati bonyolítóként együttműködve a ZCK-val. 2. A támogatáshoz rendelkezésre álló forrás mértéke: A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendeletében Civil Pályázati Alap jogcímen forint összegben céltartalékot különített el. A céltartalék felszabadításáról a Képviselő-testület a 211/2011.(IX.12.) Kt. határozatában döntött. Jelen pályázat e keret terhére egyszeri, vissza nem térítendő támogatást tesz lehetővé a pályázók tevékenységének támogatására, összesen forint mértékben. 3. A pályázatok benyújtásának feltételei és módja: A pályázaton indulhatnak: -zirci székhelyű, bejegyzett civil szervezetek -nem bejegyzett civil szervezetek, közösségek, klubok illetve megyei vagy országos szinten bejegyzett szervezetek helyi csoportjai, akik Zircen végzik közérdekű tevékenységüket. A pályázható támogatás mértéke maximum ,- Ft. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik saját bankszámlaszámmal, pályázatában pénzügyi bonyolítót kell megneveznie, vagy a Polgármesteri Hivatallal (PMH) köteles együttműködni. Pályázni év december 31-ig megvalósított tevékenységekre, programokra lehet. A támogatás elnyeréséhez a pályázó részéről önerő biztosítása nem kötelező. Elszámolni csak a pályázaton elnyert összeggel kell.

6 Amennyiben pályázó nem kapja meg a pályázaton igényelt támogatás teljes összegét, lehetősége van a pályázati program arányos csökkentésére. A pályázati támogatással megvalósított programokhoz kapcsolódó reklám és PR anyagokon a Zirc Városi Önkormányzatot támogatóként fel kell tüntetni. Pályázni csak a mellékelt pályázati űrlap pontos kitöltésével lehet. A pályázati űrlaphoz csatolandó dokumentumok: 1. A pályázó a pályázati évben (jelen esetben január 1. től a pályázat beadásáig) megvalósult tevékenységének tényszerű beszámolója. 2. A támogatandó tevékenység tömör, lényeges információkat tartalmazó, leírása - legfeljebb 3000 karakter terjedelemben (pl.: célcsoport, tevékenység tartalma, együttműködő partnerek, saját erőforrások megnevezése) 3. A támogatandó tevékenység (várható) eredményeinek leírása legfeljebb 1000 karakter terjedelemben. (a megvalósulás miként szolgálja Zirc város vagy a zirci lakosság érdekeit ) 4. A pályázat részletes költségvetési terve. 5. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Tv. szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után. Valótlan adatok közlése esetén a támogatási döntés semmissé válik, és a támogatás kamatokkal emelt összegének visszautalási kötelezettségével jár. A pályázat elszámolása: Az elnyert támogatást szigorú elszámolási kötelezettség terheli Zirc Városi Önkormányzat és a ZCK-PMCS felé. Ezért a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról legkésőbb december 31-ig szakmai beszámolót (1.), valamint a támogatási szerződéshez csatolt formanyomtatványon pénzügyi elszámolást (2.) köteles benyújtani Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a ZCK-PMCS felé. (1.) Szakmai beszámoló: a támogatott cél megvalósulásának legfeljebb egyoldalas ismertetése. (Csatolandók a pályázott programhoz készült promóciós anyagok, pl. plakát, meghívó, fotó stb.) A szakmai beszámolót két példányban kell benyújtani. (2.) Pénzügyi elszámolás: a támogatott szervezet köteles az elnyert támogatás teljes összegéről elszámolni. Amennyiben pályázó rendelkezik saját bankszámla számmal, úgy a saját nevére; - pénzügyi bonyolító bevonása esetén az ő nevére; - egyéb esetben Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala névre kiállított számlák záradékolt és hitelesített másolatával igazolva a támogatás felhasználását. A pénzügyi elszámolás formanyomtatványát és a számlamásolatokat két példányban kell benyújtani. Az a támogatott civil szervezet, amely a megadott határidőig elszámolási, illetve beszámolási kötelezettségét nem teljesíti, egy évre kizárja magát az önkormányzati Civil Pályázati Alap pályázati lehetőségéből.

7 A pályázat lebonyolítása: A pályázati dokumentáció az alábbi helyeken szerezhető be: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Letölthető: városi honlapról A pályázatok leadási határideje: október óra Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, 8420 Zirc, Március 15. tér 1. (A borítékra kérjük, írja rá: Civil Pályázati Alap ) A ZCK-PMCS a beérkezett pályázatokat október 19-ig véleményezi, és tesz támogatási javaslatot a Bizottságon keresztül a Képviselő-testület számára. Bírálati szempontok: a) Külső pályázati tevékenység vizsgálata: 2011-ben már rendelkezik nyertes külső pályázattal (3 pont) 2011-ben nyújtott be külső pályázatot, de eredménytelen volt, vagy még elbírálás alatt van (2 pont) 2011-ben nem végzett külső pályázati tevékenységet (1 pont) b) Esélyegyenlőség vizsgálata: kifejezetten hátrányos helyzetűeknek szóló programok (3 pont) nem első sorban hátrányos helyzetűeknek szól, de bárki számára nyitott, elérhető (2 pont) hátrányos helyzetűek számára nem elérhető program (1 pont) c) Zirc városának vagy a zirci lakosok érdekének vizsgálata: Zircen megvalósuló önálló program/fejlesztés (3 pont) Zircen megvalósuló, de nem saját önálló program (intézmények működési profiljába tartozó, az intézményben létrejövő program, vagy intézmények illetve más civilszervezetek által létrehozott rendezvény/rendezvénysorozat részprogramja) (2 pont) nem Zircen megvalósuló program/produktum (1pont) d) Célcsoport vizsgálata: kifele irányuló program vagy megjelenő produktum, nagy célcsoport (3 pont) a közösség saját vagy nagyon szűk körű, inkább közösségépítő programja (2 pont) egyikbe sem sorolható, vegyes (1 pont) A ZCK-PMCS a pontatlanul és hiányosan kitöltött pályázatokat formai elégtelenségre hivatkozva kizárási javaslattal küldi tovább a Bizottság és Képviselő-testület felé. (Az eredményes pályázást a ZCK kitöltési útmutatóval segíti.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-i ülésén dönt a pályázók támogatásáról. A pályázat eredménye nyilvános, a honlapon közzétételre kerül.

8 A sikeres pályázók kiértesítése a Zirc Városi Önkormányzat által a nyertes pályázóval megkötendő Támogatási Szerződés és az elszámolási formanyomtatvány postázásával történik. Az elnyert összeget a támogatási szerződésben megnevezett célra - a Zirc Városi Önkormányzat utalja a pályázó, illetve a pályáztató által elfogadott pénzügyi bonyolító számlájára a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül. A pályázatok elszámolási határideje: december 31. Zirc, szeptember 21. Ottó Péter polgármester Zirc Városi Önkormányzat Németh Gábor elnök Zirci Civil Kerekasztal

9 3. számú melléklet Az Emberi Erőforrás Bizottságának - a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja véleményének figyelembevételével javaslata a Civil Pályázati Alap működési tartalék ,- Ft-jának felhasználására Önálló jogi személyiségű, bejegyzett civil szervezetek Pályázati cél Kért összeg Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának véleménye Emberi Erőforrás Bizottságának javaslata A eset B eset Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Hangszóró Alapítvány Segítő Kezek Zirc Alapítvány - Vöröskereszt Zirci területi Szervezete véradók köszöntése - RETRO KIDS táncegyüttes tagjai részére fellépő ruha vásárlás - Évzáró műsör kiadásának fedezésére - Színházlátogatás Veszprémi Petőfi Színházba 6. pont 7.000,-Ft 9. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 6. pont 9.000,-Ft 9. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft Zirci Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület - támogatás a 2011/2012 évi városi asztalitenisz bajnokság megrendezéséhez, működési feltételek biztosítása ,-Ft Nem javasolják Nem javasolják

10 Ők is emberek Alapítvány - fogyatékos fiatalok múzeum látogatása 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft Együtt a könyvtárért Alapítvány Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület KŐKETÁNC Kulturális Alapítvány Reguly Iskoláért II. félévi programjainak Támogatására ( virágolvasó pályázat, Kriza Ildikó előadása, télapó ünnep) - találkozó a Zircen tanuló finn fiatalokkal és tanáraikkal - Barátság park rendezése - Johannus est - Balaton-felvidéki kirándulás - 60 évesek köszöntése - Zirci Önkéntesek Napja - Kórustalálkozó a karácsony Alapítvány jegyében Bakonyi Lovas Klub - lovas pályán korlátok pótlása - díjugrató akadály készítése Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület A BULI 91 Közhasznú Alapítvány BÁRKA 2008 Alapítvány - Zirci Városi Vegyeskórus karácsonyi koncert, - Kórházi karácsony ZIRCI BULI megrendezésére - Próbatermi hangszigetelt ajtó 10. pont ,-Ft 7. pont ,-Ft 11. pont ,-Ft 9. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 7. pont ,-Ft 11. pont ,-Ft 9. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft

11 Zirci Országzászló Alapítvány Akli Majorért Műemlék Alapítvány Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Nevelgető Közhasznú Alapítvány (késve benyújtott) - Rákóczi téren lévő kút Zöldkeresztes Kút felújítása, visszahelyezése, kút környékének rendbetétele - Akli Majorpiac konyhakerti és kulturális piactér megrendezése a helyi lakosság és az idelátogató vendégek szolgálatára és szemléletformálására Városi Gyermekkarácsony megrendezésére - Az alapítvány működéséhez és programjainak megvalósításához 10. pont ,-Ft 11. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 11. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft Nem javasolják

12 Nem önálló jogi személyiségű, be nem jegyzett civil közösségek, klubok Pályázati cél Kért összeg Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának véleménye Emberi Erőforrás Bizottságának javaslata A eset B eset Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi csoportja Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja Zirci Városi Nyugdíjas Klub Gyűszűkék Foltvarró Klub Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport - karácsonyi ünnepség szervezésére - évzáró ünnepség megrendezésére - karácsonyi ünnepségének támogatása - foltvarró kiállítás - Kolontáron közös varrás - hátrányos helyzetű családok, egyedülálló idősek karácsonyi élelmiszer csomagjának kiegészítése, - pszichiátriai betegeknek, a fiatal fogyatékos csoportnak és az özvegyeknek rendezett karácsonyi ünnepségre édesség vásárlása ,-Ft 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 7. pont ,-Ft 9. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft 7. pont ,-Ft 9. pont ,-Ft 10. pont ,-Ft Rapszódia Énekegyüttes - karnagy útiköltsége 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft

13 Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Zirci Táncorgók Köre (késve benyújtott) - Játszósziget rendezése a 21. ZIRCI BULI 8. pont ,-Ft 8. pont ,-Ft - Működési költséghez 8. pont ,-Ft Nem javasolják

14

15

16

17

18

19

20 sorsz pályázó neve pályázati cél formai külső pályázat esélyegy Zirc városa célcsop összes megjegyzés 1. Akli Majorért Műemlék Alapítvány Akli Majorpiac megrendezése Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 12. Városi Gyermekkarácsony A BULI '91 Közhasznú Alapítvány 21. ZIRCI BULI megrendezése BÁRKA 2008 Alapítvány Próbatermi hangszigetelt ajtó nyilatkozatot pótolta Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Zirci Városi Vegyeskórus karácsonyi koncert, kórházi karácsony Játszósziget a 21. ZIRCI BULI -n KŐKETÁNC Kulturális Alapítvány Zirci Önkéntesek Napja programleírást, költségvetést kiegészítette 8. Reguly Iskoláért Alapítvány Kórustalálkozó a karácsony jegyében Zirci Országzászló Alapítvány Zöldkeresztes kút visszahelyezése nyilatkozatot pótolta 10. Bakonyi Lovas Klub Lovas pálya korlátok pótlása, díjugrató akadály készítése Rapszódia Énekegyüttes Karnagy útiköltsége Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Zirci Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület Római Katolikus Plébánia Hivatal Zirc, Árpádházi Szent Erzsébet Karitász Csoport 15. Együtt a Könyvtárért Alapítvány 16. Gyűszűkék Foltvarró Kör Vöröskereszt Zirci Területi városi asztalitenisz bajnokság rendezése, szakosztály működése karácsonyi élelmiszer csomagok, karácsonyi ünnepségek évi II. félévi programok támogatása Foltvarró kiállítás Kolontári közös varrás nyilatkozatot pótolta, költségvetést kieg. költségvetést kiegészítette Sportosoknak van külön városi pályázat nyilatkozatot pótolta

21 sorsz pályázó neve pályázati cél formai külső pályázat esélyegy Zirc városa 17. Zirci Nyugdíjas Klub Klub karácsonyi ünnepsége Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület évi programok célcsop összes megjegyzés költségvetést kiegészítette 19. HANGszóró Közhasznú Alapítvány 20. Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 21. Ők Is Emberek Alapítvány 22. Vakok és Gyengénlátók Zirc Térségi Csoportja Fellépőruha, eszközbeszerzés, évzáró műsor rendezése A klub évzáró ünnepségének megrendezése Fogyatékos fiatalok múzeum látogatása csoport karácsonyi ünnepsége költségvetést kiegészítette költségvetést kiegészítette 23. SEGÍTŐ KEZEK ZIRC Alapítvány Színházlátogatás Nevelgető Közhasznú Alapítvány évi működés, programok megvalósítása késve érkezett költségvetést kieg. 25. Zirci Táncorgók Köre működési költségek késve érkezett Vastag betűvel szedettek a kiírásban megadott határidő ( péntek 12.00) után érkezetek Dőlt betűvel szedettek hiányosan érkeztek, egyszeri hiánypótlási felszólítás után pályázók a hiányzó részeket pótolták, kiegészítették 13. számú pályázat egyértelműen sporttevékenységre vonatkozik (sportverseny rendezés, sportszakosztály működése), és erre a célra létezik másik városi pályázat, így ZCK- PMCS ezt a pályázatot nem értékelte Péczi Katalin ZCK-PMCS elnök

22 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-i ülésére Tárgy: Tanuszoda épületének szükséges javítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály, Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft., Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság 1

23 Tisztelt Képviselő-testület! A szeptember 12. napján megtartott képviselő-testületi ülésen a 209/2011.(IX.12.) Kt. határozat 6./ pontjában a Képviselő-testület utasította Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet főigazgatóját, a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint a jegyzőt a Tanuszoda működtetéséhez az épületen szükséges sürgős javítási, helyreállítási, balesetveszély-elhárítási munkák (csapadékvíz elvezetés, vakolatjavítás, párkányok burkolása, vizesblokkok részleges felújítása) felmérésére, költségeinek meghatározására és, hogy a jegyző ezen munkák kivitelezésével kapcsolatosan, a soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést. A Kórház állapot-felmérési szakvéleményt kért az épületről: Tetőtér: Edzőterem: beázás a VELUX ablak mellett és a lámpa közelében (kismértékű, viszonylag egyszerű módon javítható). Zuhanyzó: kapaszkodó hiányzik, törött csempék javítása Lépcső előtér: a nagy páratartalom következtében párakicsapódás látható mennyezeten és áthidalón (HŐHÍD). Kialakított irodában szintkülönbség balesetveszélyes. Földszint: Lépcsőház: Fogas kialakítás lépcsőfeljárónál nem praktikus. Villamos elosztószekrény ajtaja hiányzik, mindenki hozzáfér. Medencetér: Csempék főtartók melletti repedése látható - épületmozgásból adódóan -, javításra szorul. Fűtési rendszer osztó-gyűjtő takarása hiányzik (jelenlegi csavaros megoldás elvileg nem megfelelő). Zuhanyzók, WC-k javításra, karbantartásra szorulnak. Alagsor: A gépészeti helyiségben vakolás hiányzik, pótolandó. Betonfelületek esetleges burkolása, védelme sósav gőzzel szemben, mivel egy idő után a már korrodált betonból az acélbetétek korrodálása miatt statikai problémák vetődhetnek fel. A sósav gőz minden fém tárgyat olyan szinten korrodál, melyek folyamatos karbantartás mellett is cserére szorulnak. (saválló szerelvények, kötőelemek beépítése válik szükségessé). Padlástér: A medencetér szellőzése innen van megoldva, a szellőző egység egyik oldala van csak jelenleg bekötve, a másik oldal nem rendelkezik elszívással. A jelenlegi gépészeti egység egyes részei erősen korrodáltak. Falak vakolása hiányzik. Külső tároló: Vakolás és aljzat hiánya pótlásra szorul. Kazánház: Az épület egyetlen olyan egysége, amely jelen pillanatban funkcióját megfelelően el tudja látni. Külső homlokzat: Csapadékvíz-elvezetés: a hó és jég megcsúszása következében a függőereszcsatorna javításra szorul. 2

24 Ablak alatti párkányok lapburkolattal lettek ellátva, mely a hőtágulás következtében több helyen megrepedtek a csapadékvíz ezeken a helyeken beszivárgott, így a homlokzat vakolat lefagyott. (vakolatpótlás, homlokzatszínezés pótlás, és ablakpárkány kialakítás Lindab, illetve alumínium lemezből). A csapadékvíz-elvezetés hiányából adódóan a lábazati vakolat szintén lefagyott, pótlása fagyálló lábazati cement vakolattal, illetve színezéspótlással. A csapadékvíz-iefolyó csövek bekötése szükséges a meglévő hálózatba, illetve épület körül a járda kialakítása a későbbi lefagyások elkerülése végett. A fentiek megállapítások csak szemrevételezéssel történtek. A gépészeti egységek nyomáspróbái és üzempróbái után esetlegesen lehetnek még olyan problémák, melyek kijavítása okvetlen szükséges lehet az üzemeléshez. A Kórházzal és a Városüzemeltetési Kft.-vel tartott közös bejárás során javasoljuk, hogy az állagmegóvás érdekében a fenti szakvéleményben szereplő külső homlokzati és a tetőtéri VELUX ablak hibáinak javítását végeztessük el. A munkák hozzávetőleges költsége melyek a vonatkozó ajánlatok bekérése kapcsán konkretizálódnak ,- Ft körüli összegre tehető. Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a javítási munkák elvégzésével bízzuk meg a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-t. A javítási munkák fedezetét az Önkormányzat évi költségvetésének működési tartaléka terhére javaslom biztosítani ,- Ft-os keretösszegben. Zirc, október 21. dr. Árpásy Tamás jegyző Határozati javaslat: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2011.(.) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft-t, hogy a Tanuszoda állagmegóvása érdekében előzetes ajánlatkérések alapján végezze el az előterjesztésben szereplő Külső Homlokzat és a Tetőtéri Velux ablak javítási munkáit. 2./ A Képviselő- testület az 1./ pontban leírt munkák költségeinek fedezetét az Önkormányzat évi költségvetése működési tartalékának terhére, legfeljebb ,- Ft-ig biztosítja. Felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: november 30. 3

25 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24-i ülésére Tárgy: LEADER pályázatok benyújtása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

26 2 Tisztelt Képviselő-testület! július 29-én megjelent a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásából származó Európai Uniós pályázatok feltételeit tartalmazza. A kiírásnak megfelelően, a Képviselő-testület 182/2011. (VIII.18) határozata alapján augusztus 30-án benyújtásra került a projekt adatlap, mely a játszótérre vonatkozó pályázatot alapozta meg (Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése). Erre vonatkozóan az A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület szeptember 13-i dátummal támogató nyilatkozatot adott ki, amely a projektötlet Leaderkritériumokhoz való illeszkedését igazolja, és lehetővé teszi a pályázat benyújtását. (A 186/2011. (VIII.18.) Kt. határozatban megfogalmazott, szálláshelyek létesítésére vonatkozó projekt adatlap benyújtása jogosultsági szempontból nem volt lehetséges, az önkormányzatok az adott kiírásban pályázatot benyújtani nem jogosultak.) A Leader HACS támogató nyilatkozata alapján megkezdődött a projekt tervezése, mely során kiválasztásra került a helyszín, ahol a helyi rendezési terv és építési szabályzat lehetőséget biztosít játszótér építésére: a Zirc, 1897 hrsz-ú, Alkotmány utca 14. számú ingatlan, a Stúdió KB, Ifjúsági és Közösségi Ház környezete biztosít ideális helyszínt a tervezett beruházáshoz. A helyszíni bejárás során meghatározásra kerültek a tervezett játszóeszközök, melyekre vonatkozóan telepítési terv és költségvetés készül. A pályázat két árajánlat bekérését írja elő, ezek a benyújtandó pályázat kötelező részei. A pályázat támogatása 100%, azonban ez az önkormányzatokra vonatkozó EMVAszabályozás értelmében a nettó összegre értendő, így a tervezett projektméretre vonatkozóan az ÁFA összege (jelenleg a teljes bruttó összköltség 20%-a) önerőként merül fel. A pályázattal elnyerhető támogatás maximális összege Ft. A pályázat pontozása szempontjából többlet pontot jelent, amennyiben a tervezett fejlesztés több korcsoport számára kínál a szabadidő eltöltésére alkalmas beruházást, így a fiatal és felnőtt korosztály számára szabadtéri fitnesz eszközöket is a beruházásba terveztük. Nyertes pályázat esetében a pályázati kiírás öt éves fenntartási kötelezettséget ír elő, valamint a hatályos jogszabályok alapján a játszótérre (így a már meglévő játszóterekre vonatkozóan) rendszeres jegyzőkönyvezéses felülvizsgálat, valamint időszakos szabványossági ellenőrzés szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására! Zirc, október 21. Ottó Péter polgármester

27 3 Határozati javaslat: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (.) Kt. határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján az "A BAKONYÉRT" Egyesülethez a meghatározott alábbi pályázati kiírásra: Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése, célterület azonosítója: A projekt megvalósulási helyszíne: Zirc, 1897 hrsz, Alkotmány u. 14. Projekt címe: Játszótér építése Zirc, Erdőalja városrészen Projekt tervezett összköltsége: Ft Projekt tervezett nettó költsége: Ft. Projekt támogatási igénye: Ft Önrész forrása: Pályázati tartalékalap 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontra vonatkozóan elkészített Pályázatot aláírja és benyújtsa. Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: november 2.

28 Ajánlatadó: Magyar Játszótér Kft RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS kelt: Bp.Aranyeső u.8 Zirc, Alkotmány utca eszköz megnevezése azonosító művelet mennys. m. egys. nettó egys.ár anyag óra telepítés talaj festésössz.nettó kötélpálya 1037 új 1 db megjegyz és VÁR X.csúszda nélkül 1912 új 1 db ütéscsill. talaj /homok/53,5m2 fa-fém csúszdatest/ 6038 új 1 db négyágú mérleghinta 1048 új 1 db babaház 1023 új 1 db mozdony 1017 új 1 db pullman kocsi 1018 új 1 db nyitott kocsi 1019 új 1 db függőhíd 1008 új 1 db kültéri rajztábla 1 db karos légjáró db lábforgató db ülve nyomó db információs tábla 100x70x280/220cm2024 új 1 db kanadai,beásható,rusztikus 2037 új 2 db szemétgyűjtő,fix, beásható 2009 új 2 db db 0 0 fahíd 1 db m magas kerítés (szlen., 2m-es betét összeállításban,festve,összeszer elve,telepítéssel) 37 fm szoliter növény (kerítés mellé ) 12 db Díszburkolatos járda építése m vizsgálati jegyzőkönyv 9 db kiszállítás km 0 0 összesen: nettó bruttó

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat EU-forrásokból megvalósított beruházásairól, a lefolytatott ellenőrzésekről,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kihirdetve: 2010. április 1. 1 Papkeszi Községi önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben