/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: kir. igazgató.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató."

Átírás

1 /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM Suketár } s.: t /. - Sopron-y_ N y o m a t o t t L i t f a s s K ü r o y u <í. 188.

2 T a r t a om.. A sopronyi magyar kiráyi áami föreáiskoa emékirata a reáiskoák ügyében.. Az 1881/ 8. tanévben bevégzett tananyag.. Adatok a tanoda történetéhez. 'if. A tanári kar és működésének kimutatása. V. A jövő tanév kezdetérő. VI. Az ifjuság érdemsorozata az 1881/ 8. tanév végén. VII. Statisztikai tábázatok. VIi. Ipariskoa. IX. A sopronyi vasárnapi kereskedemi iskoa. - =e=~

3 7(j, SZ<.ÍU Nagymétóságu vaás- és közoktatásügyi Minisz:ter UrT Kegyemes Urunk! A reá iskoa int ézmény é r ő hazánkban évek óta éénk vita foy. 1.fegtámadják eredményeit, becsmérik ejárását, tagadják jogosutságát s azért e akarják t öröni : etöröni, mert een einek áitása szerirt céjának nem fee meg; ezen áításuk bebizonyításában rendszerint a r eáiskoák átogatottságának r ohamos apadására hivatkoznak. M:i, a reáiskoán müködő férfiak az ügyet, meynek érdekében fáradozunk, megszerettük, a miért is k öteesség ünk tejesítésében még a kkor sem ankadtunk e, a mikor a t á madások az igazság, métányosság és iem t ejes meőzt éve t örténtek. T udtuk, hogy eeneinknek nagy része intézményünk term észe t ér ő vagy semmi fogamakka nem bír vagy csak bafogamakat tápá, és hittük, hogy az idő szor g-amunkka és kitartásunkka kar0tve meghozza h eyreigazitásukat. Szivesen vettük vona, ha a küönösen hivatott körök az eenünk emet vádakat ke ő értékükre eszáítván, e enyésztic Minthogy p edig ez nerri t örtént, azért közveteten Nagymétóságodh oz forduunk, a ki a r eáiskoát ujjá. teremtette s az évi, december hóban megtartott reáiskoai enqueten t ett nyiatkozatában intézményünk fönáásának szük ségét hangoztatta. J een soraink aázatos föterjesztésér e még a ma körümény is szogát, hogy Nagymétóságodnak középiskoai új törvényjavasat a a kepvis e őház asztaára kerüt és hogy szakkoegáink az ország egyéb vidéke ir ő is kinyivánítván n ézeteiket, hasonót tenni szinte köteességünknek tartottuk Legyen tehát szabad ezenne a r eáiskoa é tföt é t e ei r ő vaott nézeteinket Nagymétóságod e őt t tomácsonunk s az intézet j övőj é n ek biztosítására szükséges eszközökrő me ggyőző d ésünk szerint nyiatkoznunk. A reáiskoát a szükség teremtette. A nemzeti irodamak kifej. ődé s e s fövirágzása: a t ermészettudományoknak a beenyugvás áapotábó vaó kiemekedése s a z iparnak a tudományok, föfedezések és müvészetek haadásáva vaó tökéyesbüése oy iskoát k övetetek,

4 4 meyben nem azt tanítják és tanuják, a mi meg nem árt~ hanem azt, a mi hasznos és szükséges. :t\1ive ezt küönösen az ipar sürgette, azért a étrejött reáiskoa nagyobbára a fokozott ipari céok eérésének feet meg. De a géptan, vegytan, rnértan és más rokon szakoe fejődéséve magasabb foku iskoa szüksége is bekövetkezett s igy a poytechnikum aakut meg, minek foytán az eredeti reáiskoa az ipar céjainak eőmozdítását háttérbe szorítván, inkább tudományos céu középiskoává vát. I<.özben a n emzeti éetnek, vaamint a nemzetközi forgaom és közekedés követeményeinek kieégítése eodázhatattanná ett, a tudományok szükségének érzete eátaánosodott, a rni rniatt a reáiskoának tananyagát megfeeésen újbó ki keett bővíteni s éveinek számát annyira szaporítani, hogy ma már a gymnasiurnma egyenő ideig fogakoztatja tanítványait. Auirottak épen Nagymétóságodnak tartoznak köszönette azért, hogy hazai reáiskoáinkat föernete a modern civiisatio követeményeinek megfeeő magasatra. Épen ez okbó forduunk bizaomma Nagymétóságodhoz intézményünk további fejőd é sének biztosítása végett is. I-Iogy intézetünkre oy jövő vár, a minő megieti, arró Nagymétóságodnak nemcsak egujabb nyiatkozata, hanem iskoánk érdekében tett eddigi rendeetei s egyéb intézkedései is tanuskodna k. Ennéfogva, mieött kifejtenők, minek tartjuk a reáiskoát, egyen szabad e t éren véghezvitt intézkedéseire v issza piantanunk: mert Nagymétóságodnak a reáiskoa fejődése érdekéb en foganatosított tettei messzeható jó akaratára utanak. Nagymétóságod á közoktatás t árcáját átvevén, kiadott rendeeteive a reáiskoát a gymnasiumma egye nő rangra emete. Az I 873 évi j unius hó I -én 14.6go. szám aatt k et intézkedése a reáiskoai tanárok anyagi áásit a gymnasiumokéva együtt egyenően rendezte ; az I875 évi junius hó 8-án I.383. szám aatt ket rendeete viszont az e rköcsi érték egy sarkfötéteét adta meg, t. i. az üj tantervve a tanuás idejének nyoc évre vaó kiterjesztését s az érettségi vizsgáat intézményét. Az új tanterv a reáiskoát gyökeresen átaakította. A régi intézetet, mey egy-két kézmüiparhoz, tov ~bbá a kisebb keresked őnek szükséges müvetséget s így épen az ehuadozó tanuók kivánamait vette tekintetbe az intézetet befejezni akaró, magasabbra törő ifjak megterheéséve, megszüntette s egy újja cseréte fö, meynek céját a fövett tárgyak minős ége és mértéke a egjobban kitüntetik, t. i. az átaános müvetség eérését a modern nyevek és természettudományok aapján. Az I875 évi október hó 8-án szám aatt kiadott szabáyzat, mey az egységes középtanodai tanár-vizsgáó bizottság szervezéséve a két küönnemü középiskoában müködő tanárok minősítő küönbségének még szinét is etör öte, megvetette a ak i a g a két középiskoa egyenjogosu ts á gá t. Ezen mozzanat még határozottabb kifejezést nyert az évi juius hó -én r.787. szám aatt kiadott középiskoai rendtartás ban, mey már

5 5 mindkét intézetnek szó; vaamint a,,középtanodai tanár- vizsgáó bizottság számára 188o. évi juius h ó 14-én I szám aatt kiadott rendeetben, mey a gymnasiumi és reáiskoai tanárjeötekre együttesen és egyenően vonatkozik. Az ezen messzeható intézkedésekke ujjá tere mtett iskoa azonban nem r észesüt átszóag a k özönség r észé r ő azon métatásban, meyet megérdeme. Intézményünk ugyanis a tanuás idejének megnyújtása óta a tanuók száma tekintetében évrő évre apadást mutat, mey aránytaannak tűnik fe küönösen akkor, ha a mai étszámot a hatvanas évek végén és hetvenes évek eején tapasztatta össze hasonítjuk. Eeneink küönösen erre a rohamos apadásra hivatkoznak annak bebizonyítására, iet ő eg azon ténynek(?) konstatáására, hogy a reáis koa mai napságt nem népszerü, h ogy a közönség- nagy része hat ározottan efordut tőe. Ám, ha azt tekintenők, hogy mi okozta az emített években a reáisk oákba vaó t ömeges t óduást, nagyon természetesn ek, hogy ne moudjuk üdvösnek taánók a tanuók számának csökkenését. Az akotmányos korszak beátáva, az iparos-váaatok, vasuti és egyéb építkezések arany korában, a egtöbb szü ő azon vot, hogy fiát mieőbb pénzeő páyára tereje. Az akkori még csak hat osztáyu r eáisk oa vot ez időtájt azon intézet, mey a szem e ő tt tartott páyákra hamarosan vezetett; nem t ekintve még azt a szembe veendő körüményt is, hogy az átaános hadköt eezettség meghonosuásáva az egyéves önkénytes szagáatra képesítő jog akkorában a reáiskoán z évve eőbb vot megszerezhető, mint a gymnasiumon. De a viszonyok m egvátoztáva bek övetkezett az iparos váaatok t er én a kijózanodás időszaka, minden visszatért a természet es mederbe, az izgató, ázas sürgést-forgást fövátotta a higgadt munkákodás; az urhatnámságra vaó t örekvés ritkuni kezdett és evve kapcsoatban a középiskoák, de kü.. önösen a r eáiskoá k átogatottsága is csökkent. Jóehet, hogy ma már tú vagyunk a r ohamos, m egdöbbe ntő, aggaszt ó rnérveket ötő és más eff. je zőkke béyegzett apadás korszakán, még sem tagadh at ó azon jeenség, hogy még az utosó években ts a tanuók száma a reáiskoákban mindegyre fogy. Mi ehet e jeenség oka? A fogyás k ét módon nyivánu; egyfeő évrő - évre kevesebben épnek be, másfe ő mind t öbben hagyják e a r eáiskoá t, a nékü, hogy ezt befejezték vona. A mi a beépés fogyó votát ieti, ennek okait a következő kb e n véjük megtaáni. Mindenek eőtt befoyátisa votak azon több ietékes h e yrő érkezett nyiatkozatok, hogy a g ymnasiumi tanuók még a poytechnikuman is átag jobban feenek meg, mint a r eáiskoaiak. A kik azonban így nyiatkoztak, három körüményt tévesztettek szem eö. Eőször is a müegyetemi ifjak összehasonítására n e egyenő fötevésbő indutak ki ; ugyanis a kiváóbb osztáyzatu ér ettség i bizonyítványnya beépő vot gymnasistákat (mert ezek közü csak oyanok

6 6 mennek müegyetemre, a kik erre kü(-)nös hajamma és tehetségge bírnak) egyb evetették a küönfée fokozatu bizonyítványnya j öv ő r eáisk oai tanuókka, (a kik pedig p áyát szabadon nem váaszthatvá n, a műegyete mre utasit vúk.) A heyes ejá rás az ett vona, mit a hannoveri poytechnikum ta nári t estüete t ett, hog y csak a z egyenő bizonyítvá nynya j ö v ő hagatókat v e t e tt e~ egybe. :Másrészt kikerüte az ietök fi g yeimét azon fontos körümény, hogy a müegyet emi e s ő évfoyam tananyagának nagy r észe csak a gymnasiumi ta nuó e őtt új s érdekgerjesztö, mig a reaistára n ézve tünyomó1ag figye met szórakoztató, csak evf!tv e gondokodást ke tő, ennéfogva a ta nuás-v.igyat euhasztó: hosszadamas ismétés, mey az ittott érvén yes üő új r észekke sem képes többé a étrehozott közönhösséget etüntetni. És midő n ama körök púcát t öré nek a r eáiskoa föött, ne m vota k: t ekintettet még egy h a rmadik körüményre, t. i. arra sem, hogy a r eáiskoa számos növe ndék e a küföc poytechnik uma it keresi fö. ]~ p e n auirottak rnondhatják e, hogy t anítványaik k özü t<'.)bben, nemcsak a reáisk oák ujjá szervezése óta, de még a r égi r eáiskoúbó kikerütek és hazai tanügyünknek a küfötön (Aachen, Drezda, :München, Stuttgart, Zürich) eismerést szereztek, ső t még a k épzett e r ő kb e n b őv ek edő Ausztriában is jó fizetésse jár ó á omásokra t ettek szert. E fösorot h úr o rn körümény kikerüte a f. e. ietékes k ör öknek figyemét, minek k()vetkeztében nyiatkozataikban az igazságnak még c:;ak etorzított képét sem mutatták b e. Iy m ódon történt azutá n, hogy a nyiatkozatok végeredménye esujtó itéet vot, rn ey vaójá ban csak a etünt r eáiskoának szóbat ott, de átaánosságban évén kimondva, az egész intézmény föött pácát t ört. Bekövetkezett iskoánknak a na pi hir a pirodaom ban s eb b ő kifoyóag az egész társadaomban üzött b ecsmérése, meyye párosut a már r égibb i dő ót a n emcsak e enünk. hanern a hazai kö z mü ve ő dé s mi.nden ága s k.épviseöje ee n irányzott cikkek egész sorozata.. -.Mindazonáta. köteességünk sugata buzgaomma foytattuk müködésünket. A r eáiskoa tanárai or szágszerte éénk tev ék enységet fej t ettek ki és manap ez intézetekben a ig van ember, a ki a z á amkövetejte képesítésse e ő nem áhatna; aig van t estüet, mey n ek kebeében n e vonának t öbben oyanok, a kik vagy irodami, vagy tudományos, vag y egyéb nyiv á nyos munkásságnak bizonyíték át ne m adták vona. - Az ig az, hogy az ujabb időben ábra k apott vásáros nagy garra n em oktroyátá k terményeike t bodog-bodog taanra.. Az akkori ekete n hajszaszámos szüőb e n ama gondoatot k etette, hogy a r eáiskoa meg fog szünni, s mive e nézet et a hivatottak kö ző senki sem utasította vissza, vagy eg aább nem igazította heyre, azér t a gymnasiumi t anuók száma évrő i évr e a reáiskoa r ovásúr a növekszik. Sok szüö meghatározott hajama meett sem iratja be intézetünkbe gyermekét, mert úgy monc: a r eáiskoa ti) bbe

7 7 kerü; a heti ón:~.szám nagyobb; a fiú aigha győz a szigorúbb követeményeknek eeget tenni ; végre - és ez a fö - a gymnasiumbó mehet bárhova, mfg a reáiskoában már eeve is szük körre van szorítva; no m eg azután, ki tudja, fennmarad-e az a reáiskoa még továbbra is stb. A reáiskoák tanuói étszámának fogyása még abban is ei magyarázatát' hogy szamos heyen pogári iskoákat áítottak fö, meyek a reáiskoa tanuóinak azon kontingensét vonják e, mey csak az asóbb osztáyokat szokta átogatni. A mi a másik jeenséget ieti, t. i. azt, hogy számosan ehagyják a reáiskoát a nékü, hogy azt befejezték vona, ennek okát abban taájuk, hogy a reáiskoa a küönböző szakiskoákra akamasabb eőképzést nyújt mint a gymnasium; ezért gyauarr megesik a?., hogy az asó osztáyok végeztéve a tanuók néha seregesen is épnek át a gazdasági-, hadapródi-, kereskedemi-, tanítóképző- vagy más szakiskoába. Iy módon p. a mi iskoánk az 188oj81. tanév IV. oszt;uyábó I 5 tanuót veszített. \1ég fontosabbnak taájuk azonban azt az okot, hogy a reáiskoai tanuók a gymnasiumba ]épnek át. Az új tanterv behozása óta p. a mi intézetünkbő 18-an éptek át a középosztáyokbó a gymnasiumba, mig innen csak I jött át mi.hozzánk. Ezen ifjak nagyobb része intéze tünkbő nem ép át, ha érettségi bizonyítványukat gymnasiumivá kiegészíthetik. Ez okbó üdvözötük oy nagy örömme az 1878-ki k özépiskoai törvényjavasatot, mey kiátásba h eyezte, hogy ezentú a bizonyítvány kiegészítése gymnasiumivá meg esz engedve. Ez örömünk azonban csakhamar szétfoszott. VIég azt is meg keett énünk, hogy érettségi bizonyítványnya ki épő két kiváó tanítványunk, egyik az orvosi, másik a theoogiai páyára akarván épni, isméteten siker nékü foyamodott bizonyítványuk gymnasiumivá vaó kiegészítésének engedéyeért. Igaz, hogy ez ifjak n em rettentek vissza a gymnasiumi egész érettségi vizsgáat etéteétö, m eg is áották ezt és azóta új páyájukon sikeresen haadnak; de az nem tagadható, hogy a n ehézségek, meyekke taákoztak, sokat visszariasztottak és arra kényszerítettek, hogy jóva az érettségi vizsgáat eő tt átépjenek gymnasiumba. A fentebbiekben fetüntetett viszo_nyokka nemcsak a hírapirodaom, hanem maga a t ársadaom is fogakozik. Hogy maga a reáiskoa emberei már évek óta töprenkednek rajtuk és küönbözö akamakná fejtették ki azokró nézeteiket, azt nem ke küön hangsúyozni. Evégre ők azok, kiket mindez egkö ze ebbrő érdeke, hisz a reáiskoát ök képviseik eső sorban. Hogy küönösen a tanuók étszámának apadása aggasztotta öket, szintén természetes oy országban, ho, úgy átszik egaább, az iskoa jeesség-ét vagy éetrevaóságát a tanítványqk nagy számában szeretik keresni. Azon segíteni, a reáiskoát n épesebbé tenni: sok indítvány, javasat szüője vot. Ezen javasatok közü küönösen kettő köti fe a figyemet. Az egyik szerint a 8 évve és a

8 8 tudományos céu tantervve eriasztott szüők azza vonának - mondjuk - visszaédesgetendök, h o g y a t a n í t ás i d e j e h é t é v r e sz á í t a t n ék e. :Meg vagyunk győződve, hogy ezt a reáiskoa mai természettudományi, küönösen pedig nyevi tananyagának mértéke nem engedi meg. A másik javasat szerint a p á y a v á as z t ás sz a b a ds á g á nak megnyerése végett a atin nyev a reáiskoa t a n t e r v é b e r e n d es t a n t á r g y ú b e h o z a n d ó. Itt ismét azza a kérdésse ke fogakoznunk, ez új tantárgynak hogyan ehet órákat szerezni? A mai reáiskoa úgyis 45 heti órát mutat ki, azaz I óráva többet mint a gymnasium (33). Órákat tehát szaporítani nem ehet - nem is szabad! A tantárgyak közü taán még a födrajz vagy ábrázoó mértanbó ehetne a egcsekéyebb veszéyye órát evonni; de hát összesen mennyit? E egendő esz-e ezen idő a atin nyevnek esajátítására? Ha az e tárgya t 48 heti, tehát évenként 16oo órán át miveő gymnasium sincsen az e tárgyban eért eredménynye megeégedve, hogyan ehet azt komoyan hinni, hogy a reáiskoa sokka csekéyebb óraszámma sikeres eredményt mutathatna fö? Mind szegedi koegáink, mind az december hó végén tartott enquete több tagja, hajandó a atin nyevet a reáiskoába rendes tantárgyu behozni, ha eeneink a tudományegyetem több páyájának a reáiskoai tanuó e őtt eddig eeresztett sorompóját föemeie Erre azonban az a megjegyzésünk, hogy a reáiskoa a atin nye v behozataa esetére saját étjogát eveszti s a atin nyevi oktatás eredményének csekéy vota a étjogát vesztett intézmény megszüntetését fogja követeni ; a sorompók föemeését pedig nem eeneinktő, hanem Exceentiád jóakaratátó reméjük. Niég egy harmadik k i segítő módró ke megemékeznünk, t. i. arró, hogy a reá1iskoa fesöbb osztáyaiva párhuzamosan kereskedemi vagy feső ipar-tanfoyam köttetnék össze. Ezen módon igaz, meg ehetne tartani az ehuó tanuók nagy részét, és az egyetemes iskoa tanuóinak összes számát tetemesen emeni, de magán a reáiskoán, mint iyenen, segítve még sem vona. Látjuk tehát, hogy az ajánott módok részben nem feenek meg, részben nem tejesen kieégitők. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy e ke távoítani az akadáyokat, meyek a reáiskoát fevirágzásában akadáyozzák; e végbő meg ke adni a tejes reáiskoábó vagy közben ki é p ő n ö v é n d é k ek n e k a v á as z t ás sz a b a ds á g á t mindazon éetpáyákra, meyekre szerzett és hiteesen kim~tatott ismereteik képesí tik. Lássuk r észetesen, miy ismeretekke rendekezhetik a reáiskoa tanítványa. A következő tábázatbó a megfigyeőnek szemébe tünik, hogy mig a mennyiségtan-, természettudományi- vagy reáis tudomány-csoportbó

9 9 a gymnasiumi tanuó 6o heti órában négy t antá rgyat végez, és kett öb ö érettségi vizsgáatot tesz : addig a reáiskoai heti 111 órává hat tantárgyat t a nu és n égybő tesz érettségi vizsgáatot. Tantárgy Gymnasi um Reáiskoa Megjegy :z és Természetry heti óra: heti 9 ora : 15' '.,. Természettan... ro* 15~: Vegytan Mennyiségtan.. ~1 é rtan.... A (*) jeöi, hogy a tanuók 1! 9' ' n ro* Szabadkézi rajz.. - -,,,, 0 - ÖsszesP-n. 6o I JO* 1 azon tárgybó az ér ettséginé v izsgátatnak Ebbő kitünik, hogy a reáiskoai tanuó r eáis tantár gyainak heti óra t öbbete 51 óra, mey idő, mive egy h eti óra max imuma 3, egaább másfé évnek fee ttteg ; minéfogva öt n r e á i s i r á n y u páy á kon jogos kiváts ág, vagy ega ább kü ö nö s tekintet ieti meg. Iyen p áyák a müegyetem, az erdész, b ányász, a gazdasági akadernia stb., a tudomány egyetemnek t ermészettudományi szakj_ai. - Tejes meg nyugvásunkra szogát az évi december hó v egen öszszehívott enquete müegyet emi tanár-tagjainak nyiat kozat a, h ogy a reáiskoai tauuók a müegyetemi tanfoyamot egy évve r övidebb id ő aatt fejezhetik t e, mint a gymnasiumiak. 1-Iiszszük, hogy az emített akademiák sem fognak k ésni hasonó nyiatkozatokkal A természettudományi tanári p áyára a jogosutságot az r88o-ik középiskoai törvényjavasat korátozás n ékü adja meg, s azért hiszszük, hogy a törvény, jóehet a korátozás a jeeneg a h áz asztaán fe kvő új javasatban fogatatik, intézetünkre nézve, ha nem is kiv á tságokka~, de egaább könnyítésekke fog megh ozatni. Ezen k övetemény anná jog osabb nak tünik fö, h a a reáiskoai abituriens k épzettségéve egybe vetjük az évi ok tóber 8 -án sz. a. kiadott tanárvizsgáa ti szabáyzatok. 4 -ban fesorot természettudományi szakcsoportokat, meyek a köv etke z ő k: Födrajz és természetr ajz. Természetrajz és vegytan. V egytan és természettan. Természettan és mennyiségtan. I\1ennyiségta n és ábrázoó mértan. Ezen egybevetés a föntebbi kimutatás aapjá n azt deríti ki, hogy a reáiskoai tanuó sokka nagyobb eőkészüt sége t tud kimutatni ezen szakokra, mint a gymnasista; tekintet n ékü hagyva még azt a körüményt is, hogy a né met nyeve n kivü, még a franciára is t ett szert, mey két nyev tudása n ékü magyar ifjú a fensorot szakokban aigha tud bodoguni.

10 10 Ugyan e szakokná a reáiskoai abituriensnek még a szabadkézi és mértani (ábrázoó) rajzban vaó nagyobb jártassága, ietőeg ügyessége csa\: is e őnyére van. 1-Ia a f. id. -ban fösorot modern nyevi szakcsoportokat és ezekn ek a szakvizsgáat t á rgyát k é p ező k()veteményeit tekintjük, azt átjuk, hogy e szakokra is bátran bocsáthatók a r eáiskoai abituriensek; e szakcsoportok ug yanis a következök: VIagyar és n émet nyev és irodaom. Magyar és fr a n c i a n y e v és irodaom. Német és francia nye v és irodaom. A mi a magyar nyevet ieti, abban abiturienseink ugyan azon a fokon áanak, mint a gymnasis tá k; az ugor összehasonító nyevészet pedig minc kett ő e ő tt egyen ően új. A német nyevben tanítványaink ~ a gymnasiumiak 19 heti órán át k épezt ék mag ukat. Igaz, hogy az utóbbiak a atint 48, a gör ögöt pedig 19 órán á t tanuták, de a reáiskoaiak a franciát 19 órában végezvén egészen métányos az utóbbi nyevnek, mint szintén indoe urópainak, beszámítása a görög h eyett, vaamint az emített páya meg nyitása a atin ny e vbő t eendő p ótó érettségi vel A franciábó a r eáiskoai tan-q.ó 19 h eti óráva készüt, s érettségi vizsgáatot is tett, m i g a g y m n as ium i r e n d es t a n t á r g y u n em is h a g a t t a; ennéfogva csak az eső a hivatott, s mint iyen az összehasonító nyevtudomány miatt szükséges atin pótó érettségive a két utóbb nevezett csoport bármeyikére bocsátható. Ugyancsak a pótó atin érettségive a r eáiskoai abituriens a t örténeti és böcsészeti szakcsoportra is bocsátható vona; nernküömben meg ehetne nyitni e ő tte ugyan azon fötétee a tudomány egyetem jogi k arát, meyen a reá iskoában tanut francia nyevnek t öbb hasznát venné, mint a gymn. abituriens ugyan e téren a görögnek, meyen t ovábbá a r eáiskoában sokka b ővebbe n nyújtott természettudományi ismer etek csak eőnyére váhatnak. V égr e megnyitandónak véjük a reáiskoai tanuó e őtt az orvosi fakutást is. I-Iivatkozunk e t ekintetben Brücke emékezetes rectori beszédére, mey szerint a atin n ye v ismerete e páy á n n e m sz ük ség es, minéfogva a r eáiskoai abi turienseket is rendes orvostanhagatók u ehetne efogadni. E tudós ugyan nyomban visszavonja engedményét tekintette arra, hog y a atin nyev erköcsi tekintetben szúkséges a nékü azonban, hogy megkisértené ezen áitását vaarnikép b izonyítani. Brücke az osztrák h ét osztáyu reáiskoáró szót, de a magyar még egy évve tart tovább s növendékei anná nagyobb kiátássa bocsáthatók az orvosi szakra. Ha a gymnasiumi tanuók t ermészettudomá nyi ismeretei eég biztosítékot nyújtanak az e páyán vaó sikeres h aadásra, mennyive ink ább várha tó ez a reáiskoa abiturienseitő. 1\!Iíg a gymnasiumi tanuó a t e r m és z e t r a j z b ó érettségi vizs-

11 I gáa t nékü 10 órát mutat ki, addig a reáiskoai 15 órán á t készü (közbe az antropoogia eemeit is óráva hagatván) és ismereteit érettségi vizsgáatta is igazoja. A természettanbó a gymnasiurni 1 o, a reáiskoai 15 órán át készü; de a reáiskoa i növendék ezen föü a v e g y t a n b ó, mey érettségi vizsgáat tárgya, 10 órát nyntat ki, míg a gymnasiurni aig egy fé évet, s ezt is az ásványtan nevén. Ezekhez még azon körümény is járu, hogy a reáiskoai növendék a sz a b a d k é z i r a j z b a n vaó ügyességg e is rendekezik. E heye n egyen szabad H y r t 1- r e hivatkozunk, kinek tapasztaata szerint az átaános és pathoogiai anatomia, vagy histoog ia a r ajzoás ügyes k ezeése n ékü csak hoszszadarnas fáradozás után a mikroszkopikus vizsgáatok és más gyakorati tárgyak rovására sa;átítható e. Ezen okná fogva meg vao yunk győződve, hogy tanítvá nyaink t ermészettudományi ismereteikné fogva az orvosi szakra egaább nem kevésbé akamasak, mint a gymnasiumiak. Arró is meg vag-yunk gy 6- ződve, hogy az orvosi szak tanárai, ha akamuk nyinék abiturienseiuket fakutásukon megismerni, kérésünk t ej esítését egészen m étányosnak fognák taáni. Az eddigiekben iparkodtunk kimutatni, hogy a r e á isk o á n ak j ö v 6 j e a p á y a v á a s z t á s m é t á n y t a a n k o r á t a i n a k e t á voitásátó függ. Azonban magunk is beátjuk, h ogy e métánytaan korátok csak akkor fognak edőni, ha miné t öbben meggyőzödnek arró, mire k épesítik a reáiskoai tanuót szerzett és hiteesen kimutatott ismeretei. A reáiskoának a gymnasiumma vaó szabad vagy fötéteekhez kötött versenye az emitettük természettudományi, modern nyevi, történet-böcsészeti, jog i és orvosi páyákon majd kitünteti e versenynek éetrevaóságát. Az i e tő szakok egyetemi tanárainak is akaom nyíik a két rendbei intézet abituriensei. munkásságának összehasonítására, és az átauk eért eredmény közveteten tapasztaaton aapuó megitéésére. Hiszszük, hogy mindazt, a mit föntebb ajánottunk, a r eáiskoa jeen tantervéve e ehet érni ; vannak ugyan ebben is ném i egyenetenségek, meyek küönösen az egyes tantárgyak tananyagának az egyes évekre vaó föosztásában mutatkoznak, de ezek könnyen esznek kisimíthatók. De a r eáiskoa csak úgy fogná a nyert jogokat sikeresen fehasznáhatni, ha fejőd ése zav~ rtaan. Csak a hosszabb müködés a meghn.tározott irányban biztosítja a sikert. 1-.1:inden iskoának ehetc.heg conservatívnek ke ennie. A reáiskoa mai szervezetének éetr evaóságáró csak ad :or hozható döntő itéet 1 ha egaább 10-1 éven át gondos megfigyeés tá rgyává teszszük abiturienseinek képzettségét. ~1:egkezdödött a k özépiskoai új t örvényjavasat tárgyaá~a. Köte esscg-ünknek vajuk, hogy ez akaombó a r eáiskoa jöv őjének biztosítása céjábó k övetkező kérésein ket t erjeszszük E:xce Uentiád eé. M é tóztassék kegyesen intézk edni:

12 1 a) hogy a reáiskoai érettségi bizonyítványnya jeentkező abiturienseink a müegyetem, vaamint a többi technikai szak-akademiák második évfoyamába éphessenek közvetenü rendes hagatókú; b) hogy abiturienseink a magyar nyevi~ nem küönben a tudományegyeternnek természettudományi irá nyaira az r88o-iki törvényjavasat értemében fövétessenek rendes hagatókú; c) hogy a reáiskoai abiturienseknek az orvosi fakutás mint rendes hagatóknak megnyittassék; d) hogy a reáiskoai érettségi bizonyítvány tekintette a francia nyevre, vaamint a gymnasiumon szokásos förnentésr e a görög nyev tanuása aó, egyedü csak a atinbó teendő pótó érettségi vizsgáatta t ejes gyrnnasiumivá kiegész íthető egyen; és végre e) hogy a reáiskoa az r876-iki tanterv aapján még számos éven át zavartaanu foytathassa müködését. A Reáiskoák szervezése ügyében azon meggyőződésse adunk aázatos véeményünknek kifejezést, hogy ezze csak is hivataos köteességünket tejesítjük, és hogy Exceentjád az ország több testüeté tő jövő véemények rneghagatásáva, minden esetr e oy megáapodásra juthasson, meyen az annyira hányt-vetett Reáiskoa biztos jövőnek nézhet eébe. VIaradtunk a Nagymétóságu Miniszter Úrnak So p r o n y, r 88. február hó ro-én a'tzatos szogclj a. c ~c a sopronyi m. kir. á. föreáiskoa tanári testüete.

13 1~ r~ Az 1881/8. tanévben bevégzett tananyag. I. os:z.táy. Magyar nyev. A nyevnek mondattam a fektetett aaktana. Tankönyv : Ihász nyevtana és Bodnár ovasókönyve. IIeti óra 5 Német nyev. A rendes aakok tana mondattani aapon ehető eg párhuzamosan a magyar nyevve. Tankönyv: Schwicker nyevtana, Fesmann ovasókönyv I. H.eti óra 4 Födrajz. A térkép ovasása, eemzése és a tábán k észített e őrajzok aapján a magyar kiráyság és a födközi tengert környező országok hydro-, oro- és topographiája. Tankönyv: Hunfavy I. Heti óra. Történeem. Hunok és magyarak eredete. A vezérek kora. ~~ kereszténység terjedése N[agyarországban. Szent István és utódai. A keresztes hadak. Az arany bua. Tankönyv: Horváth M. -Ieti óra. Mennyiségtan. A mérés és a mértékek, törvényes mértékrendszerünk, a közönséges törtek, a tizedes törtek, a négy aapmüveet nevezett számokka és az idő számoás. Tankönyv: Dr. Császár K.á roy, I. I-Ieti óra 4 Mértan és mértani rajz. A sík mértani ábrák szemétetése. A sikidomok kerüetének és terüet ének kiszámítása. Egyszerü síkrnértaní díszítmények szabadkézze vaó rajzoása. Tankönyv: Szeméeti mértan, I. r ész, ICriesz Ferenctő. Heti óra 4 Természetrajz. Az em ősök rendeinek főbb képvise ő i szeméeti módon. A növény-morphoogia és terminoog ia szeméeti módon vaó begyakorása. Tankönyv: Pokorny- Dékány, k épes természetrajz. - Ieti óra 3 II. osztáy. Magyar nyev. Igetan, határozók tana, szóképzés r észetesen ; mondattanbó küönösen a függő mondatok, subordinatio, coordinatio, többszörösen összetett mondat - körmondat, mondatrövidítés - r észben mondatkötés. Az eső osztáy anyagának ismétése. Tankönyv : Ihász nyevtana, Bodnár-Iványi ovasókönyve I. r ész. Heti óra S

14 Német nyev. Párhuzamosan a magyar anyagga az igeragozás, határozó és szóképzés tana. Függö mondatok, coordinatio, subordinatio. Az eső osztáy anyagának ismétése. Tankönyv: Schwicker nyevtana, Fesmann ovasókönyve IL Heti óra J. Francia nyev. 11ondattani aapon az aaktan eemei: az áítmány ige, a jeentő mód egyszerü és összetett idői, a fötétees mód jeene és mutja. Körüirt hajtogatás. Igeragozási kivéteek. Birtokos, mutató, kérdő névmások. Számnevek Tankönyv: Hofer-Mager, a francia nyev módszeres tankönyve, I. rész. Saamin Leo, Fran~ia ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. Az örökös vagy osztrák tartományok s európai országok (a födközi tenger medencéje körü fekvők kivéteéve) föd- és terményrajzi viszonyai, akói, nemzetisége, müvetsége, ipara és kereskedeme, Térkép-vázatok készítése. A meteoroogia és kimatoogia egeemibb részei küönös tekintette hazánkra. Hunfavy II. rész. Heti óra. Történeem. IV. Béátó. A vegyes házbei kiráyok korszaka. Hunyadiak kora. J ageók és a nemzeti süyedés kora, a mohácsi vész ig. Az eső osztáyban tanutakbó a vérszerződés, honfogaás és Szent István intézményeinek ismétése. Tankönyv: Horváth :M. :Magyarország története. Heti óra. Mennyi ségtan. A számoási eőnyök és rövidítések, a kettős tétenek akamazása a mértani arányok és arányatokra, az egyszerü hármasszabáy. Tankönyv: Dr. Császár Károy számtana II. 1--Ieti óra 3 Mértan és mértani rajz. Az egyes vonaok és síkok a térben. A mértani testek szemétetése, összehasonitása aak és nagyságra nézve. A mértani testek feüetének és köbtartamának kiszámítása. Sík ábrák és testek szabadkézze vaó távati rajzoása sodrony és faminták után. Tankönyv: IZriesz Ferenc, Szeméeti mértan, II. rész. I--Ieti óra. Természetrajz. A madarak, hüők, csupasz hüők, rovarok, százábúak, pankányok, héjancok, férgek, puhányok, tüskebőrüek, tömiősök és ősáatok egfontosabb képviseői. A növény-morphoogia és terminoogia szeméeti módon vaó begyakorása. Tankönyv: Pokorny-Dékány, képes természetrajz, áattan és növénytan. Heti óra. Szabadkézi rajz. Iskoai tábán készített rajzok után, szintúgy mint egyes többszínü minták után eemi díszítmények és kapcsoatban a sty fajok meg magyarázása. Egy:;zerü domborművek utáni tanumányok. Heti óra. III.. osztáy. Magya~ nyev. Mondattan. Szóeg yeztetés. Szóvonzat. Szórend. Mondatkötés. Aaktan ismétése. Tankönyv: Ihász nyevtana, Bodnár-Iványi ovasókönyve, II. rész. Heti óra 4 Német nyev. Az összetett mondatszerkezet. Időtan. Az aaktan és szöképzéstan kiegészítése az ovasm~ny aapján. Tankönyv: Fesmann, Deutsches Lesebuch, III. rész. I-Ieti óra 3

15 15 Francia nyev. N ő n em és többes szám képzése fő- és tuajdonságnevekben. K.érd ő és visszamutató névmásoe Artice partitif. Apposition. Főn é v1 jezők. Tuajdonságnév heyzete. K. ötő mód. Oir-ra végződő igék hajítása. Rendhagyó igék. Tankönyvek: Hofcr módszeres nyevtan, I. II. r ész. Saamin-Leupin Francia ovasmányok. H eti óra 3 Födrajz. Ázsia és Afrika föd- és terményrajzi viszonyai; térkép aapján g raphikus módon. A mathematikai födrajz eemei. Tankönyv: Hunfavy III. Heti óra. Történeem. A -Iabsburgház korszaka. Tankönyv: 1Iorváth VIiháy Magyarország története. ~![agyar ovasókönyv aapján: Perikes és kora. A peoponesusi háború. Görögország további sorsa rnacedoniai Füöpig. I-Ieti óra. Mennyiségtan. Az oasz praktika. A kettős téte akamazása. Az egy szerü hármasszabáy. A határidő számoás. Az összetett hármasszabáy. Az arányos osztás. Az eegyítés számoás. Tankönyv: Dr. Császár Károy. III. Heti óra 3 Mértan és mértani rajz. A tömör rnértan néhány főbb eve, a vetüet és vetítés fogama , 5 és 6 szőg és a kör vetüetei. Hasáb, gúa, henger, kúp és a gömb or th. vetüetei. A göm b körök vetüetei. Barna festékke árnyékoás. Tankönyv nincs. Heti óra. Természettan. A testek átaános és kü1önös tuajdonságai. Hőtan. Fénytan. Deejesség és vianyosság. Tankönyv : Piskó- Saamin. - Heti óra 4 Szabadkézi rajz. A tanár áta az iskoai tábán készitett díszítmények systematikus menetben, domború díszítmények, színezett mintaapok tanumányozása. Heti óra 4 V. osztáy. Magyar nyev. Az iráy sajátságai. Aakzatok. Szóképek. Verstan eemei, hangs-úyos és időmértéd rithmus, versábak, antik versszakok, a rím. Pogári ügyiratok. Tankönyv: Bodnár Zs. iráytana és ovasókönyve. Heti óra 4 Német nyev. A német nyevtan r endszeres áttekintése. A sajátos német verstan eemei. Synonimák, szóásmódok. Pogári ügyiratok Tankönyv: Deutsches Lesebuch von Fesmann, IV. rész. Heti óra 3 Francia nyev. A szókötéstanbó: a jeentő-, kötő és fötétees mód és idői, infinitif. Aaktan foytonos is métése, kivát a főnév és többese, a meéknév nőneme, többese, fokozása; névmásoe Tankönyv : Hofer- 1\i[ager, Francia nyevtan; Saamin - Leupin, Francia ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. Amerika, Ausztráia födrajza (természeti és ethnographiai viszonyai) t ekintette a föfödözések és gyarmatosítások történetére. Tankönyv: I-Iunfavy, födrajz, IV. I-Ieti óra.

16 Ó Történeem. Ó-k ori t örténet áttekintése. Róma t örténet éne k tüzetes tárgyaása Augusztus urakodásáig. T ankönyv : Z1bári, v iágtörté neem, L r ész. H e ti óra 3. Mennyiségtan. A áncszabáy. A egfontosabb p énznemek megismertetése és átszámítása. Értékpapírokra és vátókra vonatkozó számoási feadványok. A b e tűszámtan négy aapmüveete egész számokka. E ső fokú egyenet ek egy ismerete nnel Tankönyv: Császár, számtan III. és 1\i[ocnik.-J( Jamarik, számtan és agebra. I-Ieti óra 3 Mértan és médani rajz. Szerk e sztő síkmértan. A mértani szerkesztések akamazása a gyakorati födmérésné és heyszínrajz. Tankönyv: IZriesz Fer enc. I-Ieti óra z. Természettan. A sziárd, csepfoyós és égnernü testek nyugvása és mozgása. Rezgéstan és hangtan. Tankönyv: P iskó-saamin. Heti óra. Vegytan. A k özéetben e ő forduó anyagokb ó kiinduva az eemekn ek és fontosabb vegyeiknek ismertetése. Kapcsoatban ezze a n evezetesebb ásványok és szikafajok. A vegymüveetek megismertetése. Tankönyv: B aó Mátyás, eemi vegytan. Heti óra 3 Szabadkézi rajz. Díszítmények mind e ő raj zo ás, mind cassicai stykiséretek után. Az emberi arc és fej arányszámainak megmagyarázása s a tanár e ő raj zo ása utáni körvonaozása. H eti óra J. Y. osztáy. Magyar nyev. A z irá y. Az irásmüvek szerkezet e. A szerkezet t örvényei. A nyevbei e ő adás és formái. A eírás, ebeszéés és fajail Értekezés. A evéaak. Tankönyv : Bodnár, Szerkezettana és ovasókönyve. H eti óra 4 Német nyev. A nyevtani ismeretek ébrentartása. Tank öny: -Ieinrich, D eutsch es L ehr- und L esebuch. Heti óra J Francia nyev. Az egész aaktan rendszeres ismétése francia nyeven. A francia v erstan eemei (de a mesure des vers, de 'éision, de a césure, de a rime, de!'hiatus, de!'enjambement, des icences poétiques), verses ovasmányok aapján. A t anítás nyeve r észben francia. Tankönyvek: Larive et F eury, deux ie me année de g ramroaire; Saarnin L eupin, F rancia ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. E urópa áamainak födr ajza, az osztrák-magyar monarchia kivéteéve. Tankönyv : Requinyi. I-Ieti óra. Történeem. A k ereszténység t örténete Arnerika föfedezéseig (a k er eszt énység eredete és t erjedése Constantinusig). A népek nag y vándorása és az annak foytán aakut új áamok t örténete á. magyar áam aakuásaig. A z izarn eredete és t erjedése. A pápaság urama s a keresztes h a djáratok. A középkori viszonyok bomása. Tankönyv : Ribáry, I. II. rész. H eti óra 3

17 17 Mennyiségtan. A numerikus egész szám eüönös tekintette a tizes számr endszerre. A tizes egész számma vaó müveetek. A szarosabban vett számtan eemei. K.özönséges és tizedes törtek. Arányok és arányatok; ezeknek küönböző feadványokra vaó akamazása. I-Iatványok és gyököe Eső és másod foku egyenetek. Az egyenes vonau sík idomok egybevágósága, hasonósága és terüetök kiszámítása. A körrő szóó tan, kivéve a sokszögee és a kör között vaó vonatkozásokat. - Tankönyv: Mocnik-Kamarik, Számtan, ~1:értan. Heti óra 5 Mértan és mértani rajz. A körre vonatkozó feadatok A kúp metszetek és magasabb rendü vonaok, azok akamazása a gépészet és építészetben. Tankönyv nincs. Heti óra. Természetrajz. A növények szövezete és fejődése. A müszerek rendszerei. A természeti rendszer aapján a egfontosabb csaádok gazdasági, ipari vagy orvosi képviseőinek eemzése. Tankönyv: IZriesch Simkovics, Növénytan. Heti óra. Vegytan. A nevezetesebb szerves vegyüetek. Tankönyv: Baó Mátyás, eemi vegytan. I-Ieti óra. Szabadkézi rajz. Domború diszítményi tanumányok egyszerü árnyékoássa, vagy akamas színezett minták, tekintette a styusra; adott akaomma az emberi vagy áati aak is b eevonatik a gyakoratba. Heti óra 4 VI. osztáy. Magyar nyev. Beszédek nyomán a szónokattan tüzetes tárgyaása. Tankönyv: Névy, Irásmüvek eméete. Ovasókönyv: Névy. - Heti óra 3 Német nyev. A magyar oktatássa párhuzamosan a szónoki s szóbei eőadás. Ovasmányok: Zschokke, Jonathan Frock; Schier. - I-Ie ti óra. Francia nyev. A szókötéstan francia nyeven, Bonneau: Abrégé de a gramroaire fran~aise. Szónoki ovasmányok. Péissier Principes de stye et de composition nyomán: a kifejtés eszközei, az érvek, a közheyee A tanítás nyeve nagy részben francia. Saamin-Leupin, Ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. Az osztrák-magyar monarchia tüzetes eirása. Tankönyv : ~d:iháy:fi. Heti óra. Történeem. Ujkor II. József koráig. Tankönyv: Ribáry viágtörténete, III. rész. Heti óra 3 Mennyiségtan. A ogarithmusok.!(i tevőeges egyenetek. Es ö és másodfokú egyenetek határozott rendszereinek megodása. A ánctörtek. Diophantikus egyenetek. A számtani és a mértani haadványoe; a kamatos kamatra vonatkozó aapfeadványok. A húr- és ér int ő sokszögek

18 18 meghatározása szerkesztés és szúmitás áta; a körmérés. Sík háromszögtan; keő b evezetés után a poyederek mérése, kivéve a szab áyos testeket. Tankönyv: ~1:o cn ik-kamarik, S zámtan, \1:értan. I-Ieti óra 5 Leiró mértan és mértani rajz. A vetítés módjai s akamazásuk a pont, vona és síkokra. Födézet ek, gúa és hasáb egyszerü h eyzetekb en. Tankönyv: I(riessz F., eiró mértan. I-Ieti óra 5 Természett'ajz. Az áatok szervezete és müszer einek rendszere. A egfontosabb csaádok gazdasági vagy orvosi ké pvis eő in ek eemzése és h eyzet e a rendszerben. T ank önyv: J(riesch, á attan. H eti óra. Vegytan. A vegyüetek törvényei, vegyszámtan, a parány, tömecs, egyenértékesség és vegyérték esség fogamai stb. K.üönfée képete k ismertetése. Az eemek és fontosabb vegyeiknek behatöbb ismertetése foytonos t ekintette gyakorati akamazásukra. Tankönyv: Bierbauer Lü sch eid, I. rész. I-Jeti óra 3 Szabadkézi rajz. Rajzoás domború díszítmény- minták után, határozott árnyékoássa; az em ber i fej reiefben; építészeti r észek (aapzat, párkányzat stb.) I-Jeti óra. Vi. osztáy. Magyar nyev. (ötemények ovasása és eemzése aapján, i h il o rn kötűí müfaj is mertetése. Tankönyv: Dr. Erő ei B. kótészettana. Ovasókönyv: Névy Lászó. H eti ó1 a 3 Német nyev. Hermann und Dorothea, von Goethe; L eier und Schwert, von IZi:.irner; wihem Te, von S chier. Heti óra. Francia nyev. Moiere L'Avare-ja az e ső fövonás I. sil, a m á sodik fövonás I. jeen etének kivéteéve egészen; megfe eő nyevi, irodami s dramaturg iai magyarázatokka (Gaicismusok). A tanítás nyeve francia. Heti óra. Födrajz. A föd feszinének megaakuása és vátozása; a vízrendszernek müködése. A égburok viszonyai és az égaj. A XXIII t ermésze trajzi vidéc Tankönyv: Roth, összehasonító födrajz. H eti ór a. Történeem. A egujabb kor t örténet e. Az amerikai szabadságharc. A francia forradaom és Napoeon kora. Az ujabb forradamak; a z ujabb áami aakuás. Tankönyv: Ribáry. Heti óra 3 Mennyiségtan. A kapcsoás tan. A binomiais téte. V égteen sorok összehajóságának n éh ány ism e rtető jee. A magasabb rendü számtani haadványok. Az ábrás számok. Fesőbb foku numerikus egyenetek végszerü és végszerüten gyök ereinek meghatározása (regua fasi). Az eemi mértanba tartozó görbe feüetü testek. A gömhá romszögtan. Szabáyos poyed eree Tankönyv: Jviocnik-Kamarik, Számtan, Mértan. Heti óra 4 Természettan. Er ő mütan, rezgéstan, bang - és fénytan. Tankönyv : F eh ér-ipoy. Heti óra 4

19 H Leiró mértan és mértani rajz. A szabáyos, forgási és torz.feüetek. Áthatási és érintési feadatok. Bevezetés az árnyéktanba. Tankönyv IZriessz F. Heti ór a. Természetrajz. Rendszeres ásvány- és kőzettan; geoogia eemei, küönös t ekintette a magyar birodaomra és a szomszéd terüetekre. Tankönyv : D r. Roth Samu; ásvány-, kőzettan- és födtan. 1-Ieti ór a 3 Vegytan. A nevezetesebb szerves vegyüetek behatóbb ismertetése foytonos tekintette gyakorati akamazásukra. Tankönyv : Bierbauer Lorscheid, vegyta n I. rész. Heti óra. Szabadkézi rajz. Diszítményi rajzoás mindenfée styus után, küönös tekintette a ehető egnagyobb kivitei pontosság-ra. Az emberi t est szabad pasticus részei: kezek és ábak. Heti óra. VIII. osztáy. Magyar nyev. A magyar irodaom ó, közép, UJ es egujabb kora. Tankönyv: Beöthy Zsot irodaomtörténete és ovasókönyv. Heti óra. Német nyev. A német irodaom fejődésének áttekintése. Tankönyv: Leitfaden der deutschen Literaturgeschich.te von St. Iványi. - Ovasmányok: Aus der Sammung wissenschafticher Vortrage, herausg egeben von Virchow und 1-Iotzendorff. I-Ieti óra. Francia nyev. A nyevtan rendszeres ismétése Bonnea u: Abrégé de a gramroaire fran~aise és ovasmányok aapján. A tanítás nyeve francia. Ovasmányok: Boieau, A rt. poétique Chant. r. Saamin-Leupin : Francia ovasmányok. I-Ieti óra. Födrajz. A akhatóság physikai, materiáis és moráis fötéteei aapján a föd áamainak és eseteges gyarmatainak ismertetése és összehasonítása MagyarországgaL Tankönyv: Hauke-IZuttner II. és III. r ész. Heti óra. Történeem. 1/fagyarország pragmatikai története. - Tankönyv: Ribáry. Heti óra J. Mennyiségtan. Az agebra akamazása mértani feadványok megodására. A sík eemző mértan eemei. T ankönyv: Mocnik. Heti óra 3. Természettan. Hötan, deejesség, vianyosság. Tankönyv: Fehér Ipoy természettana. - Viágegyetem; a nap, a föd, a hod; napr endszerünk többi boygói; naprendszerek. Tankönyv: Saamin-Linkess:,, Csiagászati födrajz eemei. Heti óra 5 Böcseet. Psychoog ia: ismerő, érző és vágyó tehetség. Logika: a fogaom, ítéetek, következtetések. Tudománytan. Tankönyv: Kamarik Lind tn er. I-1eti óra 3. Leíró mértan és mértani rajz. Az árnyak tana és a távati rajzoás módjai. Gyakorati pédák. Tankönyv: Kriessz F. Heti óra. Természetrajz. Az emberi test szövettana, a müszerek rendszerei; az egyes müszer-rendszereknek az áatország osztáyainak során *

20 vaó összehasonítása. Heti óra. 0 T ankönyv: T h omé-paszavszky: Az emb er. Vegytan. A VIi. Ofizt. vizsgáa ta utá n átaá nos ismétése az egész tana nyag-na k. T ankönyv : Bierbau er-lorscheid, I. és II. r ész. I-:Ieti óra 3 Szabadkézi rajz. A eh ető egnagy obb ügyesség a nevezett tárgyak s r égibb mestermüve\:. szabad fefogásáb an, azoknak styszerü megértése. A rajzok küönfée kiviteben. 1-Ieti óra z. R. kath. hittan. I. oszt. A h i tr ő átaáb an és küönösen. A z I st en parancsairól IZözép k a tekizmus. I.L oszt. A z a nyaszentegyház p arancsair ó. A sze nt sége k r ő 1. A szen t em é n ye k r ő és a z imádságró. T ankönyv: J(özép katekizmus. III. oszt. Tananyag : A k er. kath. anyaszentegyház szertartásainak magyarázata. F r enel I V. oszt. Tana nyag : Az ó- és uj szövetség t örté net e. Sch mied-cucor. V. oszt. Tananyag: A k er. k ath. hittan átaános r észe. Dr. Wapper. V I. szt. T ananyag : A k er. k ath. h itta n küönös r észe. Dr. vvapper. VIL oszt. T a na nyag : A ker. kath. erköcst an. D r. Wapper. VIII. oszt. T a nanyag : A k er. ka th. egyh á z t örténeme. D r. vvapper. Evang. vaástan. L-II. oszt. P áfi, Uj szövetségbibiai t örténet e k. JII.-IV. oszt. P áfi, (út é W enee magyarázatá va. A keresztény anyaszentegyház r ~v id tc)rtén ete..h eti óra 1. V.-VIII. oszt. 1\!J:agyarhoni egyh áztörténet. Heti óra I. Mózes vaástan. I.-II., és III., I V., V. 7 v r., VII. oszt. Sámuei és a kiráyok könyvei. I-:Ieti óra. Tornászat és éne<oktatás mint tava. ~m\ Adatok a tanoda történetéhez.. J een t és a efoyt tanévrő. A t anév megnyit I 88 r. é vi szeptember h ó 3-án a fegyemi ~za b á y ok és órarend k özéséve ; a r endszeres tanítás sze p tem b erben k ezdő c ö tt és foyt szak ada tanu j unius I 7-ig. A efoyt ta név aa tt a t a nári karban nevezetes v átozások t örténtek : ig-y Ujvári Béa r. t aná r h eyére, - k i a nagymétóságu- vaás és k özoktatási m. k ir. miniszteriumt ó egy évi szab adságot nyert a p árisi egyet emen francia nyev és irod. ta numányainak foytatása céjáb ó - k ineveztetett id. m i n őségbe n dr. Ser ényi Imre h. t anár. Niint próbaéves t a nárok müködtek W einhardt Ferenc k épesített t anárjeöt, és S chesinger S a mu, kinek vizsgáata foya matban v an; eső a mennyiség-tant a IV. és VI-ban 7 a csiagászat eemeit a VIII-ban,

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

Van az a hely, ahol...

Van az a hely, ahol... Van az a hey, aho... LÉPJEN ÖN IS A FEDÉLZETRE! A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

felolvasó ülés. (1903. április 4.)

felolvasó ülés. (1903. április 4.) V. felolvasó ülés. (1903. április 4.) 1. Orgona-ábránd............... 2.»Ének a szelitikhöz. Lohengrin operából, ej6a:dja kiséri 8. Ima.................... 4.»Erzsébet imája«tannhliuser operáb61. előadja

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L.

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. Gymnasialis és reális oktatás. (ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. A svájczi lelkészi kör, a mult nyáron, aug. hó 17 és 18-ik napjain St. Gallenben tartotta meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben