/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: kir. igazgató.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató."

Átírás

1 /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM Suketár } s.: t /. - Sopron-y_ N y o m a t o t t L i t f a s s K ü r o y u <í. 188.

2 T a r t a om.. A sopronyi magyar kiráyi áami föreáiskoa emékirata a reáiskoák ügyében.. Az 1881/ 8. tanévben bevégzett tananyag.. Adatok a tanoda történetéhez. 'if. A tanári kar és működésének kimutatása. V. A jövő tanév kezdetérő. VI. Az ifjuság érdemsorozata az 1881/ 8. tanév végén. VII. Statisztikai tábázatok. VIi. Ipariskoa. IX. A sopronyi vasárnapi kereskedemi iskoa. - =e=~

3 7(j, SZ<.ÍU Nagymétóságu vaás- és közoktatásügyi Minisz:ter UrT Kegyemes Urunk! A reá iskoa int ézmény é r ő hazánkban évek óta éénk vita foy. 1.fegtámadják eredményeit, becsmérik ejárását, tagadják jogosutságát s azért e akarják t öröni : etöröni, mert een einek áitása szerirt céjának nem fee meg; ezen áításuk bebizonyításában rendszerint a r eáiskoák átogatottságának r ohamos apadására hivatkoznak. M:i, a reáiskoán müködő férfiak az ügyet, meynek érdekében fáradozunk, megszerettük, a miért is k öteesség ünk tejesítésében még a kkor sem ankadtunk e, a mikor a t á madások az igazság, métányosság és iem t ejes meőzt éve t örténtek. T udtuk, hogy eeneinknek nagy része intézményünk term észe t ér ő vagy semmi fogamakka nem bír vagy csak bafogamakat tápá, és hittük, hogy az idő szor g-amunkka és kitartásunkka kar0tve meghozza h eyreigazitásukat. Szivesen vettük vona, ha a küönösen hivatott körök az eenünk emet vádakat ke ő értékükre eszáítván, e enyésztic Minthogy p edig ez nerri t örtént, azért közveteten Nagymétóságodh oz forduunk, a ki a r eáiskoát ujjá. teremtette s az évi, december hóban megtartott reáiskoai enqueten t ett nyiatkozatában intézményünk fönáásának szük ségét hangoztatta. J een soraink aázatos föterjesztésér e még a ma körümény is szogát, hogy Nagymétóságodnak középiskoai új törvényjavasat a a kepvis e őház asztaára kerüt és hogy szakkoegáink az ország egyéb vidéke ir ő is kinyivánítván n ézeteiket, hasonót tenni szinte köteességünknek tartottuk Legyen tehát szabad ezenne a r eáiskoa é tföt é t e ei r ő vaott nézeteinket Nagymétóságod e őt t tomácsonunk s az intézet j övőj é n ek biztosítására szükséges eszközökrő me ggyőző d ésünk szerint nyiatkoznunk. A reáiskoát a szükség teremtette. A nemzeti irodamak kifej. ődé s e s fövirágzása: a t ermészettudományoknak a beenyugvás áapotábó vaó kiemekedése s a z iparnak a tudományok, föfedezések és müvészetek haadásáva vaó tökéyesbüése oy iskoát k övetetek,

4 4 meyben nem azt tanítják és tanuják, a mi meg nem árt~ hanem azt, a mi hasznos és szükséges. :t\1ive ezt küönösen az ipar sürgette, azért a étrejött reáiskoa nagyobbára a fokozott ipari céok eérésének feet meg. De a géptan, vegytan, rnértan és más rokon szakoe fejődéséve magasabb foku iskoa szüksége is bekövetkezett s igy a poytechnikum aakut meg, minek foytán az eredeti reáiskoa az ipar céjainak eőmozdítását háttérbe szorítván, inkább tudományos céu középiskoává vát. I<.özben a n emzeti éetnek, vaamint a nemzetközi forgaom és közekedés követeményeinek kieégítése eodázhatattanná ett, a tudományok szükségének érzete eátaánosodott, a rni rniatt a reáiskoának tananyagát megfeeésen újbó ki keett bővíteni s éveinek számát annyira szaporítani, hogy ma már a gymnasiurnma egyenő ideig fogakoztatja tanítványait. Auirottak épen Nagymétóságodnak tartoznak köszönette azért, hogy hazai reáiskoáinkat föernete a modern civiisatio követeményeinek megfeeő magasatra. Épen ez okbó forduunk bizaomma Nagymétóságodhoz intézményünk további fejőd é sének biztosítása végett is. I-Iogy intézetünkre oy jövő vár, a minő megieti, arró Nagymétóságodnak nemcsak egujabb nyiatkozata, hanem iskoánk érdekében tett eddigi rendeetei s egyéb intézkedései is tanuskodna k. Ennéfogva, mieött kifejtenők, minek tartjuk a reáiskoát, egyen szabad e t éren véghezvitt intézkedéseire v issza piantanunk: mert Nagymétóságodnak a reáiskoa fejődése érdekéb en foganatosított tettei messzeható jó akaratára utanak. Nagymétóságod á közoktatás t árcáját átvevén, kiadott rendeeteive a reáiskoát a gymnasiumma egye nő rangra emete. Az I 873 évi j unius hó I -én 14.6go. szám aatt k et intézkedése a reáiskoai tanárok anyagi áásit a gymnasiumokéva együtt egyenően rendezte ; az I875 évi junius hó 8-án I.383. szám aatt ket rendeete viszont az e rköcsi érték egy sarkfötéteét adta meg, t. i. az üj tantervve a tanuás idejének nyoc évre vaó kiterjesztését s az érettségi vizsgáat intézményét. Az új tanterv a reáiskoát gyökeresen átaakította. A régi intézetet, mey egy-két kézmüiparhoz, tov ~bbá a kisebb keresked őnek szükséges müvetséget s így épen az ehuadozó tanuók kivánamait vette tekintetbe az intézetet befejezni akaró, magasabbra törő ifjak megterheéséve, megszüntette s egy újja cseréte fö, meynek céját a fövett tárgyak minős ége és mértéke a egjobban kitüntetik, t. i. az átaános müvetség eérését a modern nyevek és természettudományok aapján. Az I875 évi október hó 8-án szám aatt kiadott szabáyzat, mey az egységes középtanodai tanár-vizsgáó bizottság szervezéséve a két küönnemü középiskoában müködő tanárok minősítő küönbségének még szinét is etör öte, megvetette a ak i a g a két középiskoa egyenjogosu ts á gá t. Ezen mozzanat még határozottabb kifejezést nyert az évi juius hó -én r.787. szám aatt kiadott középiskoai rendtartás ban, mey már

5 5 mindkét intézetnek szó; vaamint a,,középtanodai tanár- vizsgáó bizottság számára 188o. évi juius h ó 14-én I szám aatt kiadott rendeetben, mey a gymnasiumi és reáiskoai tanárjeötekre együttesen és egyenően vonatkozik. Az ezen messzeható intézkedésekke ujjá tere mtett iskoa azonban nem r észesüt átszóag a k özönség r észé r ő azon métatásban, meyet megérdeme. Intézményünk ugyanis a tanuás idejének megnyújtása óta a tanuók száma tekintetében évrő évre apadást mutat, mey aránytaannak tűnik fe küönösen akkor, ha a mai étszámot a hatvanas évek végén és hetvenes évek eején tapasztatta össze hasonítjuk. Eeneink küönösen erre a rohamos apadásra hivatkoznak annak bebizonyítására, iet ő eg azon ténynek(?) konstatáására, hogy a reáis koa mai napságt nem népszerü, h ogy a közönség- nagy része hat ározottan efordut tőe. Ám, ha azt tekintenők, hogy mi okozta az emített években a reáisk oákba vaó t ömeges t óduást, nagyon természetesn ek, hogy ne moudjuk üdvösnek taánók a tanuók számának csökkenését. Az akotmányos korszak beátáva, az iparos-váaatok, vasuti és egyéb építkezések arany korában, a egtöbb szü ő azon vot, hogy fiát mieőbb pénzeő páyára tereje. Az akkori még csak hat osztáyu r eáisk oa vot ez időtájt azon intézet, mey a szem e ő tt tartott páyákra hamarosan vezetett; nem t ekintve még azt a szembe veendő körüményt is, hogy az átaános hadköt eezettség meghonosuásáva az egyéves önkénytes szagáatra képesítő jog akkorában a reáiskoán z évve eőbb vot megszerezhető, mint a gymnasiumon. De a viszonyok m egvátoztáva bek övetkezett az iparos váaatok t er én a kijózanodás időszaka, minden visszatért a természet es mederbe, az izgató, ázas sürgést-forgást fövátotta a higgadt munkákodás; az urhatnámságra vaó t örekvés ritkuni kezdett és evve kapcsoatban a középiskoák, de kü.. önösen a r eáiskoá k átogatottsága is csökkent. Jóehet, hogy ma már tú vagyunk a r ohamos, m egdöbbe ntő, aggaszt ó rnérveket ötő és más eff. je zőkke béyegzett apadás korszakán, még sem tagadh at ó azon jeenség, hogy még az utosó években ts a tanuók száma a reáiskoákban mindegyre fogy. Mi ehet e jeenség oka? A fogyás k ét módon nyivánu; egyfeő évrő - évre kevesebben épnek be, másfe ő mind t öbben hagyják e a r eáiskoá t, a nékü, hogy ezt befejezték vona. A mi a beépés fogyó votát ieti, ennek okait a következő kb e n véjük megtaáni. Mindenek eőtt befoyátisa votak azon több ietékes h e yrő érkezett nyiatkozatok, hogy a g ymnasiumi tanuók még a poytechnikuman is átag jobban feenek meg, mint a r eáiskoaiak. A kik azonban így nyiatkoztak, három körüményt tévesztettek szem eö. Eőször is a müegyetemi ifjak összehasonítására n e egyenő fötevésbő indutak ki ; ugyanis a kiváóbb osztáyzatu ér ettség i bizonyítványnya beépő vot gymnasistákat (mert ezek közü csak oyanok

6 6 mennek müegyetemre, a kik erre kü(-)nös hajamma és tehetségge bírnak) egyb evetették a küönfée fokozatu bizonyítványnya j öv ő r eáisk oai tanuókka, (a kik pedig p áyát szabadon nem váaszthatvá n, a műegyete mre utasit vúk.) A heyes ejá rás az ett vona, mit a hannoveri poytechnikum ta nári t estüete t ett, hog y csak a z egyenő bizonyítvá nynya j ö v ő hagatókat v e t e tt e~ egybe. :Másrészt kikerüte az ietök fi g yeimét azon fontos körümény, hogy a müegyet emi e s ő évfoyam tananyagának nagy r észe csak a gymnasiumi ta nuó e őtt új s érdekgerjesztö, mig a reaistára n ézve tünyomó1ag figye met szórakoztató, csak evf!tv e gondokodást ke tő, ennéfogva a ta nuás-v.igyat euhasztó: hosszadamas ismétés, mey az ittott érvén yes üő új r észekke sem képes többé a étrehozott közönhösséget etüntetni. És midő n ama körök púcát t öré nek a r eáiskoa föött, ne m vota k: t ekintettet még egy h a rmadik körüményre, t. i. arra sem, hogy a r eáiskoa számos növe ndék e a küföc poytechnik uma it keresi fö. ]~ p e n auirottak rnondhatják e, hogy t anítványaik k özü t<'.)bben, nemcsak a reáisk oák ujjá szervezése óta, de még a r égi r eáiskoúbó kikerütek és hazai tanügyünknek a küfötön (Aachen, Drezda, :München, Stuttgart, Zürich) eismerést szereztek, ső t még a k épzett e r ő kb e n b őv ek edő Ausztriában is jó fizetésse jár ó á omásokra t ettek szert. E fösorot h úr o rn körümény kikerüte a f. e. ietékes k ör öknek figyemét, minek k()vetkeztében nyiatkozataikban az igazságnak még c:;ak etorzított képét sem mutatták b e. Iy m ódon történt azutá n, hogy a nyiatkozatok végeredménye esujtó itéet vot, rn ey vaójá ban csak a etünt r eáiskoának szóbat ott, de átaánosságban évén kimondva, az egész intézmény föött pácát t ört. Bekövetkezett iskoánknak a na pi hir a pirodaom ban s eb b ő kifoyóag az egész társadaomban üzött b ecsmérése, meyye párosut a már r égibb i dő ót a n emcsak e enünk. hanern a hazai kö z mü ve ő dé s mi.nden ága s k.épviseöje ee n irányzott cikkek egész sorozata.. -.Mindazonáta. köteességünk sugata buzgaomma foytattuk müködésünket. A r eáiskoa tanárai or szágszerte éénk tev ék enységet fej t ettek ki és manap ez intézetekben a ig van ember, a ki a z á amkövetejte képesítésse e ő nem áhatna; aig van t estüet, mey n ek kebeében n e vonának t öbben oyanok, a kik vagy irodami, vagy tudományos, vag y egyéb nyiv á nyos munkásságnak bizonyíték át ne m adták vona. - Az ig az, hogy az ujabb időben ábra k apott vásáros nagy garra n em oktroyátá k terményeike t bodog-bodog taanra.. Az akkori ekete n hajszaszámos szüőb e n ama gondoatot k etette, hogy a r eáiskoa meg fog szünni, s mive e nézet et a hivatottak kö ző senki sem utasította vissza, vagy eg aább nem igazította heyre, azér t a gymnasiumi t anuók száma évrő i évr e a reáiskoa r ovásúr a növekszik. Sok szüö meghatározott hajama meett sem iratja be intézetünkbe gyermekét, mert úgy monc: a r eáiskoa ti) bbe

7 7 kerü; a heti ón:~.szám nagyobb; a fiú aigha győz a szigorúbb követeményeknek eeget tenni ; végre - és ez a fö - a gymnasiumbó mehet bárhova, mfg a reáiskoában már eeve is szük körre van szorítva; no m eg azután, ki tudja, fennmarad-e az a reáiskoa még továbbra is stb. A reáiskoák tanuói étszámának fogyása még abban is ei magyarázatát' hogy szamos heyen pogári iskoákat áítottak fö, meyek a reáiskoa tanuóinak azon kontingensét vonják e, mey csak az asóbb osztáyokat szokta átogatni. A mi a másik jeenséget ieti, t. i. azt, hogy számosan ehagyják a reáiskoát a nékü, hogy azt befejezték vona, ennek okát abban taájuk, hogy a reáiskoa a küönböző szakiskoákra akamasabb eőképzést nyújt mint a gymnasium; ezért gyauarr megesik a?., hogy az asó osztáyok végeztéve a tanuók néha seregesen is épnek át a gazdasági-, hadapródi-, kereskedemi-, tanítóképző- vagy más szakiskoába. Iy módon p. a mi iskoánk az 188oj81. tanév IV. oszt;uyábó I 5 tanuót veszített. \1ég fontosabbnak taájuk azonban azt az okot, hogy a reáiskoai tanuók a gymnasiumba ]épnek át. Az új tanterv behozása óta p. a mi intézetünkbő 18-an éptek át a középosztáyokbó a gymnasiumba, mig innen csak I jött át mi.hozzánk. Ezen ifjak nagyobb része intéze tünkbő nem ép át, ha érettségi bizonyítványukat gymnasiumivá kiegészíthetik. Ez okbó üdvözötük oy nagy örömme az 1878-ki k özépiskoai törvényjavasatot, mey kiátásba h eyezte, hogy ezentú a bizonyítvány kiegészítése gymnasiumivá meg esz engedve. Ez örömünk azonban csakhamar szétfoszott. VIég azt is meg keett énünk, hogy érettségi bizonyítványnya ki épő két kiváó tanítványunk, egyik az orvosi, másik a theoogiai páyára akarván épni, isméteten siker nékü foyamodott bizonyítványuk gymnasiumivá vaó kiegészítésének engedéyeért. Igaz, hogy ez ifjak n em rettentek vissza a gymnasiumi egész érettségi vizsgáat etéteétö, m eg is áották ezt és azóta új páyájukon sikeresen haadnak; de az nem tagadható, hogy a n ehézségek, meyekke taákoztak, sokat visszariasztottak és arra kényszerítettek, hogy jóva az érettségi vizsgáat eő tt átépjenek gymnasiumba. A fentebbiekben fetüntetett viszo_nyokka nemcsak a hírapirodaom, hanem maga a t ársadaom is fogakozik. Hogy maga a reáiskoa emberei már évek óta töprenkednek rajtuk és küönbözö akamakná fejtették ki azokró nézeteiket, azt nem ke küön hangsúyozni. Evégre ők azok, kiket mindez egkö ze ebbrő érdeke, hisz a reáiskoát ök képviseik eső sorban. Hogy küönösen a tanuók étszámának apadása aggasztotta öket, szintén természetes oy országban, ho, úgy átszik egaább, az iskoa jeesség-ét vagy éetrevaóságát a tanítványqk nagy számában szeretik keresni. Azon segíteni, a reáiskoát n épesebbé tenni: sok indítvány, javasat szüője vot. Ezen javasatok közü küönösen kettő köti fe a figyemet. Az egyik szerint a 8 évve és a

8 8 tudományos céu tantervve eriasztott szüők azza vonának - mondjuk - visszaédesgetendök, h o g y a t a n í t ás i d e j e h é t é v r e sz á í t a t n ék e. :Meg vagyunk győződve, hogy ezt a reáiskoa mai természettudományi, küönösen pedig nyevi tananyagának mértéke nem engedi meg. A másik javasat szerint a p á y a v á as z t ás sz a b a ds á g á nak megnyerése végett a atin nyev a reáiskoa t a n t e r v é b e r e n d es t a n t á r g y ú b e h o z a n d ó. Itt ismét azza a kérdésse ke fogakoznunk, ez új tantárgynak hogyan ehet órákat szerezni? A mai reáiskoa úgyis 45 heti órát mutat ki, azaz I óráva többet mint a gymnasium (33). Órákat tehát szaporítani nem ehet - nem is szabad! A tantárgyak közü taán még a födrajz vagy ábrázoó mértanbó ehetne a egcsekéyebb veszéyye órát evonni; de hát összesen mennyit? E egendő esz-e ezen idő a atin nyevnek esajátítására? Ha az e tárgya t 48 heti, tehát évenként 16oo órán át miveő gymnasium sincsen az e tárgyban eért eredménynye megeégedve, hogyan ehet azt komoyan hinni, hogy a reáiskoa sokka csekéyebb óraszámma sikeres eredményt mutathatna fö? Mind szegedi koegáink, mind az december hó végén tartott enquete több tagja, hajandó a atin nyevet a reáiskoába rendes tantárgyu behozni, ha eeneink a tudományegyetem több páyájának a reáiskoai tanuó e őtt eddig eeresztett sorompóját föemeie Erre azonban az a megjegyzésünk, hogy a reáiskoa a atin nye v behozataa esetére saját étjogát eveszti s a atin nyevi oktatás eredményének csekéy vota a étjogát vesztett intézmény megszüntetését fogja követeni ; a sorompók föemeését pedig nem eeneinktő, hanem Exceentiád jóakaratátó reméjük. Niég egy harmadik k i segítő módró ke megemékeznünk, t. i. arró, hogy a reá1iskoa fesöbb osztáyaiva párhuzamosan kereskedemi vagy feső ipar-tanfoyam köttetnék össze. Ezen módon igaz, meg ehetne tartani az ehuó tanuók nagy részét, és az egyetemes iskoa tanuóinak összes számát tetemesen emeni, de magán a reáiskoán, mint iyenen, segítve még sem vona. Látjuk tehát, hogy az ajánott módok részben nem feenek meg, részben nem tejesen kieégitők. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy e ke távoítani az akadáyokat, meyek a reáiskoát fevirágzásában akadáyozzák; e végbő meg ke adni a tejes reáiskoábó vagy közben ki é p ő n ö v é n d é k ek n e k a v á as z t ás sz a b a ds á g á t mindazon éetpáyákra, meyekre szerzett és hiteesen kim~tatott ismereteik képesí tik. Lássuk r észetesen, miy ismeretekke rendekezhetik a reáiskoa tanítványa. A következő tábázatbó a megfigyeőnek szemébe tünik, hogy mig a mennyiségtan-, természettudományi- vagy reáis tudomány-csoportbó

9 9 a gymnasiumi tanuó 6o heti órában négy t antá rgyat végez, és kett öb ö érettségi vizsgáatot tesz : addig a reáiskoai heti 111 órává hat tantárgyat t a nu és n égybő tesz érettségi vizsgáatot. Tantárgy Gymnasi um Reáiskoa Megjegy :z és Természetry heti óra: heti 9 ora : 15' '.,. Természettan... ro* 15~: Vegytan Mennyiségtan.. ~1 é rtan.... A (*) jeöi, hogy a tanuók 1! 9' ' n ro* Szabadkézi rajz.. - -,,,, 0 - ÖsszesP-n. 6o I JO* 1 azon tárgybó az ér ettséginé v izsgátatnak Ebbő kitünik, hogy a reáiskoai tanuó r eáis tantár gyainak heti óra t öbbete 51 óra, mey idő, mive egy h eti óra max imuma 3, egaább másfé évnek fee ttteg ; minéfogva öt n r e á i s i r á n y u páy á kon jogos kiváts ág, vagy ega ább kü ö nö s tekintet ieti meg. Iyen p áyák a müegyetem, az erdész, b ányász, a gazdasági akadernia stb., a tudomány egyetemnek t ermészettudományi szakj_ai. - Tejes meg nyugvásunkra szogát az évi december hó v egen öszszehívott enquete müegyet emi tanár-tagjainak nyiat kozat a, h ogy a reáiskoai tauuók a müegyetemi tanfoyamot egy évve r övidebb id ő aatt fejezhetik t e, mint a gymnasiumiak. 1-Iiszszük, hogy az emített akademiák sem fognak k ésni hasonó nyiatkozatokkal A természettudományi tanári p áyára a jogosutságot az r88o-ik középiskoai törvényjavasat korátozás n ékü adja meg, s azért hiszszük, hogy a törvény, jóehet a korátozás a jeeneg a h áz asztaán fe kvő új javasatban fogatatik, intézetünkre nézve, ha nem is kiv á tságokka~, de egaább könnyítésekke fog megh ozatni. Ezen k övetemény anná jog osabb nak tünik fö, h a a reáiskoai abituriens k épzettségéve egybe vetjük az évi ok tóber 8 -án sz. a. kiadott tanárvizsgáa ti szabáyzatok. 4 -ban fesorot természettudományi szakcsoportokat, meyek a köv etke z ő k: Födrajz és természetr ajz. Természetrajz és vegytan. V egytan és természettan. Természettan és mennyiségtan. I\1ennyiségta n és ábrázoó mértan. Ezen egybevetés a föntebbi kimutatás aapjá n azt deríti ki, hogy a reáiskoai tanuó sokka nagyobb eőkészüt sége t tud kimutatni ezen szakokra, mint a gymnasista; tekintet n ékü hagyva még azt a körüményt is, hogy a né met nyeve n kivü, még a franciára is t ett szert, mey két nyev tudása n ékü magyar ifjú a fensorot szakokban aigha tud bodoguni.

10 10 Ugyan e szakokná a reáiskoai abituriensnek még a szabadkézi és mértani (ábrázoó) rajzban vaó nagyobb jártassága, ietőeg ügyessége csa\: is e őnyére van. 1-Ia a f. id. -ban fösorot modern nyevi szakcsoportokat és ezekn ek a szakvizsgáat t á rgyát k é p ező k()veteményeit tekintjük, azt átjuk, hogy e szakokra is bátran bocsáthatók a r eáiskoai abituriensek; e szakcsoportok ug yanis a következök: VIagyar és n émet nyev és irodaom. Magyar és fr a n c i a n y e v és irodaom. Német és francia nye v és irodaom. A mi a magyar nyevet ieti, abban abiturienseink ugyan azon a fokon áanak, mint a gymnasis tá k; az ugor összehasonító nyevészet pedig minc kett ő e ő tt egyen ően új. A német nyevben tanítványaink ~ a gymnasiumiak 19 heti órán át k épezt ék mag ukat. Igaz, hogy az utóbbiak a atint 48, a gör ögöt pedig 19 órán á t tanuták, de a reáiskoaiak a franciát 19 órában végezvén egészen métányos az utóbbi nyevnek, mint szintén indoe urópainak, beszámítása a görög h eyett, vaamint az emített páya meg nyitása a atin ny e vbő t eendő p ótó érettségi vel A franciábó a r eáiskoai tan-q.ó 19 h eti óráva készüt, s érettségi vizsgáatot is tett, m i g a g y m n as ium i r e n d es t a n t á r g y u n em is h a g a t t a; ennéfogva csak az eső a hivatott, s mint iyen az összehasonító nyevtudomány miatt szükséges atin pótó érettségive a két utóbb nevezett csoport bármeyikére bocsátható. Ugyancsak a pótó atin érettségive a r eáiskoai abituriens a t örténeti és böcsészeti szakcsoportra is bocsátható vona; nernküömben meg ehetne nyitni e ő tte ugyan azon fötétee a tudomány egyetem jogi k arát, meyen a reá iskoában tanut francia nyevnek t öbb hasznát venné, mint a gymn. abituriens ugyan e téren a görögnek, meyen t ovábbá a r eáiskoában sokka b ővebbe n nyújtott természettudományi ismer etek csak eőnyére váhatnak. V égr e megnyitandónak véjük a reáiskoai tanuó e őtt az orvosi fakutást is. I-Iivatkozunk e t ekintetben Brücke emékezetes rectori beszédére, mey szerint a atin n ye v ismerete e páy á n n e m sz ük ség es, minéfogva a r eáiskoai abi turienseket is rendes orvostanhagatók u ehetne efogadni. E tudós ugyan nyomban visszavonja engedményét tekintette arra, hog y a atin nyev erköcsi tekintetben szúkséges a nékü azonban, hogy megkisértené ezen áitását vaarnikép b izonyítani. Brücke az osztrák h ét osztáyu reáiskoáró szót, de a magyar még egy évve tart tovább s növendékei anná nagyobb kiátássa bocsáthatók az orvosi szakra. Ha a gymnasiumi tanuók t ermészettudomá nyi ismeretei eég biztosítékot nyújtanak az e páyán vaó sikeres h aadásra, mennyive ink ább várha tó ez a reáiskoa abiturienseitő. 1\!Iíg a gymnasiumi tanuó a t e r m és z e t r a j z b ó érettségi vizs-

11 I gáa t nékü 10 órát mutat ki, addig a reáiskoai 15 órán á t készü (közbe az antropoogia eemeit is óráva hagatván) és ismereteit érettségi vizsgáatta is igazoja. A természettanbó a gymnasiurni 1 o, a reáiskoai 15 órán át készü; de a reáiskoa i növendék ezen föü a v e g y t a n b ó, mey érettségi vizsgáat tárgya, 10 órát nyntat ki, míg a gymnasiurni aig egy fé évet, s ezt is az ásványtan nevén. Ezekhez még azon körümény is járu, hogy a reáiskoai növendék a sz a b a d k é z i r a j z b a n vaó ügyességg e is rendekezik. E heye n egyen szabad H y r t 1- r e hivatkozunk, kinek tapasztaata szerint az átaános és pathoogiai anatomia, vagy histoog ia a r ajzoás ügyes k ezeése n ékü csak hoszszadarnas fáradozás után a mikroszkopikus vizsgáatok és más gyakorati tárgyak rovására sa;átítható e. Ezen okná fogva meg vao yunk győződve, hogy tanítvá nyaink t ermészettudományi ismereteikné fogva az orvosi szakra egaább nem kevésbé akamasak, mint a gymnasiumiak. Arró is meg vag-yunk gy 6- ződve, hogy az orvosi szak tanárai, ha akamuk nyinék abiturienseiuket fakutásukon megismerni, kérésünk t ej esítését egészen m étányosnak fognák taáni. Az eddigiekben iparkodtunk kimutatni, hogy a r e á isk o á n ak j ö v 6 j e a p á y a v á a s z t á s m é t á n y t a a n k o r á t a i n a k e t á voitásátó függ. Azonban magunk is beátjuk, h ogy e métánytaan korátok csak akkor fognak edőni, ha miné t öbben meggyőzödnek arró, mire k épesítik a reáiskoai tanuót szerzett és hiteesen kimutatott ismeretei. A reáiskoának a gymnasiumma vaó szabad vagy fötéteekhez kötött versenye az emitettük természettudományi, modern nyevi, történet-böcsészeti, jog i és orvosi páyákon majd kitünteti e versenynek éetrevaóságát. Az i e tő szakok egyetemi tanárainak is akaom nyíik a két rendbei intézet abituriensei. munkásságának összehasonítására, és az átauk eért eredmény közveteten tapasztaaton aapuó megitéésére. Hiszszük, hogy mindazt, a mit föntebb ajánottunk, a r eáiskoa jeen tantervéve e ehet érni ; vannak ugyan ebben is ném i egyenetenségek, meyek küönösen az egyes tantárgyak tananyagának az egyes évekre vaó föosztásában mutatkoznak, de ezek könnyen esznek kisimíthatók. De a r eáiskoa csak úgy fogná a nyert jogokat sikeresen fehasznáhatni, ha fejőd ése zav~ rtaan. Csak a hosszabb müködés a meghn.tározott irányban biztosítja a sikert. 1-.1:inden iskoának ehetc.heg conservatívnek ke ennie. A reáiskoa mai szervezetének éetr evaóságáró csak ad :or hozható döntő itéet 1 ha egaább 10-1 éven át gondos megfigyeés tá rgyává teszszük abiturienseinek képzettségét. ~1:egkezdödött a k özépiskoai új t örvényjavasat tárgyaá~a. Köte esscg-ünknek vajuk, hogy ez akaombó a r eáiskoa jöv őjének biztosítása céjábó k övetkező kérésein ket t erjeszszük E:xce Uentiád eé. M é tóztassék kegyesen intézk edni:

12 1 a) hogy a reáiskoai érettségi bizonyítványnya jeentkező abiturienseink a müegyetem, vaamint a többi technikai szak-akademiák második évfoyamába éphessenek közvetenü rendes hagatókú; b) hogy abiturienseink a magyar nyevi~ nem küönben a tudományegyeternnek természettudományi irá nyaira az r88o-iki törvényjavasat értemében fövétessenek rendes hagatókú; c) hogy a reáiskoai abiturienseknek az orvosi fakutás mint rendes hagatóknak megnyittassék; d) hogy a reáiskoai érettségi bizonyítvány tekintette a francia nyevre, vaamint a gymnasiumon szokásos förnentésr e a görög nyev tanuása aó, egyedü csak a atinbó teendő pótó érettségi vizsgáatta t ejes gyrnnasiumivá kiegész íthető egyen; és végre e) hogy a reáiskoa az r876-iki tanterv aapján még számos éven át zavartaanu foytathassa müködését. A Reáiskoák szervezése ügyében azon meggyőződésse adunk aázatos véeményünknek kifejezést, hogy ezze csak is hivataos köteességünket tejesítjük, és hogy Exceentjád az ország több testüeté tő jövő véemények rneghagatásáva, minden esetr e oy megáapodásra juthasson, meyen az annyira hányt-vetett Reáiskoa biztos jövőnek nézhet eébe. VIaradtunk a Nagymétóságu Miniszter Úrnak So p r o n y, r 88. február hó ro-én a'tzatos szogclj a. c ~c a sopronyi m. kir. á. föreáiskoa tanári testüete.

13 1~ r~ Az 1881/8. tanévben bevégzett tananyag. I. os:z.táy. Magyar nyev. A nyevnek mondattam a fektetett aaktana. Tankönyv : Ihász nyevtana és Bodnár ovasókönyve. IIeti óra 5 Német nyev. A rendes aakok tana mondattani aapon ehető eg párhuzamosan a magyar nyevve. Tankönyv: Schwicker nyevtana, Fesmann ovasókönyv I. H.eti óra 4 Födrajz. A térkép ovasása, eemzése és a tábán k észített e őrajzok aapján a magyar kiráyság és a födközi tengert környező országok hydro-, oro- és topographiája. Tankönyv: Hunfavy I. Heti óra. Történeem. Hunok és magyarak eredete. A vezérek kora. ~~ kereszténység terjedése N[agyarországban. Szent István és utódai. A keresztes hadak. Az arany bua. Tankönyv: Horváth M. -Ieti óra. Mennyiségtan. A mérés és a mértékek, törvényes mértékrendszerünk, a közönséges törtek, a tizedes törtek, a négy aapmüveet nevezett számokka és az idő számoás. Tankönyv: Dr. Császár K.á roy, I. I-Ieti óra 4 Mértan és mértani rajz. A sík mértani ábrák szemétetése. A sikidomok kerüetének és terüet ének kiszámítása. Egyszerü síkrnértaní díszítmények szabadkézze vaó rajzoása. Tankönyv: Szeméeti mértan, I. r ész, ICriesz Ferenctő. Heti óra 4 Természetrajz. Az em ősök rendeinek főbb képvise ő i szeméeti módon. A növény-morphoogia és terminoog ia szeméeti módon vaó begyakorása. Tankönyv: Pokorny- Dékány, k épes természetrajz. - Ieti óra 3 II. osztáy. Magyar nyev. Igetan, határozók tana, szóképzés r észetesen ; mondattanbó küönösen a függő mondatok, subordinatio, coordinatio, többszörösen összetett mondat - körmondat, mondatrövidítés - r észben mondatkötés. Az eső osztáy anyagának ismétése. Tankönyv : Ihász nyevtana, Bodnár-Iványi ovasókönyve I. r ész. Heti óra S

14 Német nyev. Párhuzamosan a magyar anyagga az igeragozás, határozó és szóképzés tana. Függö mondatok, coordinatio, subordinatio. Az eső osztáy anyagának ismétése. Tankönyv: Schwicker nyevtana, Fesmann ovasókönyve IL Heti óra J. Francia nyev. 11ondattani aapon az aaktan eemei: az áítmány ige, a jeentő mód egyszerü és összetett idői, a fötétees mód jeene és mutja. Körüirt hajtogatás. Igeragozási kivéteek. Birtokos, mutató, kérdő névmások. Számnevek Tankönyv: Hofer-Mager, a francia nyev módszeres tankönyve, I. rész. Saamin Leo, Fran~ia ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. Az örökös vagy osztrák tartományok s európai országok (a födközi tenger medencéje körü fekvők kivéteéve) föd- és terményrajzi viszonyai, akói, nemzetisége, müvetsége, ipara és kereskedeme, Térkép-vázatok készítése. A meteoroogia és kimatoogia egeemibb részei küönös tekintette hazánkra. Hunfavy II. rész. Heti óra. Történeem. IV. Béátó. A vegyes házbei kiráyok korszaka. Hunyadiak kora. J ageók és a nemzeti süyedés kora, a mohácsi vész ig. Az eső osztáyban tanutakbó a vérszerződés, honfogaás és Szent István intézményeinek ismétése. Tankönyv: Horváth :M. :Magyarország története. Heti óra. Mennyi ségtan. A számoási eőnyök és rövidítések, a kettős tétenek akamazása a mértani arányok és arányatokra, az egyszerü hármasszabáy. Tankönyv: Dr. Császár Károy számtana II. 1--Ieti óra 3 Mértan és mértani rajz. Az egyes vonaok és síkok a térben. A mértani testek szemétetése, összehasonitása aak és nagyságra nézve. A mértani testek feüetének és köbtartamának kiszámítása. Sík ábrák és testek szabadkézze vaó távati rajzoása sodrony és faminták után. Tankönyv: IZriesz Ferenc, Szeméeti mértan, II. rész. I--Ieti óra. Természetrajz. A madarak, hüők, csupasz hüők, rovarok, százábúak, pankányok, héjancok, férgek, puhányok, tüskebőrüek, tömiősök és ősáatok egfontosabb képviseői. A növény-morphoogia és terminoogia szeméeti módon vaó begyakorása. Tankönyv: Pokorny-Dékány, képes természetrajz, áattan és növénytan. Heti óra. Szabadkézi rajz. Iskoai tábán készített rajzok után, szintúgy mint egyes többszínü minták után eemi díszítmények és kapcsoatban a sty fajok meg magyarázása. Egy:;zerü domborművek utáni tanumányok. Heti óra. III.. osztáy. Magya~ nyev. Mondattan. Szóeg yeztetés. Szóvonzat. Szórend. Mondatkötés. Aaktan ismétése. Tankönyv: Ihász nyevtana, Bodnár-Iványi ovasókönyve, II. rész. Heti óra 4 Német nyev. Az összetett mondatszerkezet. Időtan. Az aaktan és szöképzéstan kiegészítése az ovasm~ny aapján. Tankönyv: Fesmann, Deutsches Lesebuch, III. rész. I-Ieti óra 3

15 15 Francia nyev. N ő n em és többes szám képzése fő- és tuajdonságnevekben. K.érd ő és visszamutató névmásoe Artice partitif. Apposition. Főn é v1 jezők. Tuajdonságnév heyzete. K. ötő mód. Oir-ra végződő igék hajítása. Rendhagyó igék. Tankönyvek: Hofcr módszeres nyevtan, I. II. r ész. Saamin-Leupin Francia ovasmányok. H eti óra 3 Födrajz. Ázsia és Afrika föd- és terményrajzi viszonyai; térkép aapján g raphikus módon. A mathematikai födrajz eemei. Tankönyv: Hunfavy III. Heti óra. Történeem. A -Iabsburgház korszaka. Tankönyv: 1Iorváth VIiháy Magyarország története. ~![agyar ovasókönyv aapján: Perikes és kora. A peoponesusi háború. Görögország további sorsa rnacedoniai Füöpig. I-Ieti óra. Mennyiségtan. Az oasz praktika. A kettős téte akamazása. Az egy szerü hármasszabáy. A határidő számoás. Az összetett hármasszabáy. Az arányos osztás. Az eegyítés számoás. Tankönyv: Dr. Császár Károy. III. Heti óra 3 Mértan és mértani rajz. A tömör rnértan néhány főbb eve, a vetüet és vetítés fogama , 5 és 6 szőg és a kör vetüetei. Hasáb, gúa, henger, kúp és a gömb or th. vetüetei. A göm b körök vetüetei. Barna festékke árnyékoás. Tankönyv nincs. Heti óra. Természettan. A testek átaános és kü1önös tuajdonságai. Hőtan. Fénytan. Deejesség és vianyosság. Tankönyv : Piskó- Saamin. - Heti óra 4 Szabadkézi rajz. A tanár áta az iskoai tábán készitett díszítmények systematikus menetben, domború díszítmények, színezett mintaapok tanumányozása. Heti óra 4 V. osztáy. Magyar nyev. Az iráy sajátságai. Aakzatok. Szóképek. Verstan eemei, hangs-úyos és időmértéd rithmus, versábak, antik versszakok, a rím. Pogári ügyiratok. Tankönyv: Bodnár Zs. iráytana és ovasókönyve. Heti óra 4 Német nyev. A német nyevtan r endszeres áttekintése. A sajátos német verstan eemei. Synonimák, szóásmódok. Pogári ügyiratok Tankönyv: Deutsches Lesebuch von Fesmann, IV. rész. Heti óra 3 Francia nyev. A szókötéstanbó: a jeentő-, kötő és fötétees mód és idői, infinitif. Aaktan foytonos is métése, kivát a főnév és többese, a meéknév nőneme, többese, fokozása; névmásoe Tankönyv : Hofer- 1\i[ager, Francia nyevtan; Saamin - Leupin, Francia ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. Amerika, Ausztráia födrajza (természeti és ethnographiai viszonyai) t ekintette a föfödözések és gyarmatosítások történetére. Tankönyv: I-Iunfavy, födrajz, IV. I-Ieti óra.

16 Ó Történeem. Ó-k ori t örténet áttekintése. Róma t örténet éne k tüzetes tárgyaása Augusztus urakodásáig. T ankönyv : Z1bári, v iágtörté neem, L r ész. H e ti óra 3. Mennyiségtan. A áncszabáy. A egfontosabb p énznemek megismertetése és átszámítása. Értékpapírokra és vátókra vonatkozó számoási feadványok. A b e tűszámtan négy aapmüveete egész számokka. E ső fokú egyenet ek egy ismerete nnel Tankönyv: Császár, számtan III. és 1\i[ocnik.-J( Jamarik, számtan és agebra. I-Ieti óra 3 Mértan és médani rajz. Szerk e sztő síkmértan. A mértani szerkesztések akamazása a gyakorati födmérésné és heyszínrajz. Tankönyv: IZriesz Fer enc. I-Ieti óra z. Természettan. A sziárd, csepfoyós és égnernü testek nyugvása és mozgása. Rezgéstan és hangtan. Tankönyv: P iskó-saamin. Heti óra. Vegytan. A k özéetben e ő forduó anyagokb ó kiinduva az eemekn ek és fontosabb vegyeiknek ismertetése. Kapcsoatban ezze a n evezetesebb ásványok és szikafajok. A vegymüveetek megismertetése. Tankönyv: B aó Mátyás, eemi vegytan. Heti óra 3 Szabadkézi rajz. Díszítmények mind e ő raj zo ás, mind cassicai stykiséretek után. Az emberi arc és fej arányszámainak megmagyarázása s a tanár e ő raj zo ása utáni körvonaozása. H eti óra J. Y. osztáy. Magyar nyev. A z irá y. Az irásmüvek szerkezet e. A szerkezet t örvényei. A nyevbei e ő adás és formái. A eírás, ebeszéés és fajail Értekezés. A evéaak. Tankönyv : Bodnár, Szerkezettana és ovasókönyve. H eti óra 4 Német nyev. A nyevtani ismeretek ébrentartása. Tank öny: -Ieinrich, D eutsch es L ehr- und L esebuch. Heti óra J Francia nyev. Az egész aaktan rendszeres ismétése francia nyeven. A francia v erstan eemei (de a mesure des vers, de 'éision, de a césure, de a rime, de!'hiatus, de!'enjambement, des icences poétiques), verses ovasmányok aapján. A t anítás nyeve r észben francia. Tankönyvek: Larive et F eury, deux ie me année de g ramroaire; Saarnin L eupin, F rancia ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. E urópa áamainak födr ajza, az osztrák-magyar monarchia kivéteéve. Tankönyv : Requinyi. I-Ieti óra. Történeem. A k ereszténység t örténete Arnerika föfedezéseig (a k er eszt énység eredete és t erjedése Constantinusig). A népek nag y vándorása és az annak foytán aakut új áamok t örténete á. magyar áam aakuásaig. A z izarn eredete és t erjedése. A pápaság urama s a keresztes h a djáratok. A középkori viszonyok bomása. Tankönyv : Ribáry, I. II. rész. H eti óra 3

17 17 Mennyiségtan. A numerikus egész szám eüönös tekintette a tizes számr endszerre. A tizes egész számma vaó müveetek. A szarosabban vett számtan eemei. K.özönséges és tizedes törtek. Arányok és arányatok; ezeknek küönböző feadványokra vaó akamazása. I-Iatványok és gyököe Eső és másod foku egyenetek. Az egyenes vonau sík idomok egybevágósága, hasonósága és terüetök kiszámítása. A körrő szóó tan, kivéve a sokszögee és a kör között vaó vonatkozásokat. - Tankönyv: Mocnik-Kamarik, Számtan, ~1:értan. Heti óra 5 Mértan és mértani rajz. A körre vonatkozó feadatok A kúp metszetek és magasabb rendü vonaok, azok akamazása a gépészet és építészetben. Tankönyv nincs. Heti óra. Természetrajz. A növények szövezete és fejődése. A müszerek rendszerei. A természeti rendszer aapján a egfontosabb csaádok gazdasági, ipari vagy orvosi képviseőinek eemzése. Tankönyv: IZriesch Simkovics, Növénytan. Heti óra. Vegytan. A nevezetesebb szerves vegyüetek. Tankönyv: Baó Mátyás, eemi vegytan. I-Ieti óra. Szabadkézi rajz. Domború diszítményi tanumányok egyszerü árnyékoássa, vagy akamas színezett minták, tekintette a styusra; adott akaomma az emberi vagy áati aak is b eevonatik a gyakoratba. Heti óra 4 VI. osztáy. Magyar nyev. Beszédek nyomán a szónokattan tüzetes tárgyaása. Tankönyv: Névy, Irásmüvek eméete. Ovasókönyv: Névy. - Heti óra 3 Német nyev. A magyar oktatássa párhuzamosan a szónoki s szóbei eőadás. Ovasmányok: Zschokke, Jonathan Frock; Schier. - I-Ie ti óra. Francia nyev. A szókötéstan francia nyeven, Bonneau: Abrégé de a gramroaire fran~aise. Szónoki ovasmányok. Péissier Principes de stye et de composition nyomán: a kifejtés eszközei, az érvek, a közheyee A tanítás nyeve nagy részben francia. Saamin-Leupin, Ovasmányok. Heti óra 3 Födrajz. Az osztrák-magyar monarchia tüzetes eirása. Tankönyv : ~d:iháy:fi. Heti óra. Történeem. Ujkor II. József koráig. Tankönyv: Ribáry viágtörténete, III. rész. Heti óra 3 Mennyiségtan. A ogarithmusok.!(i tevőeges egyenetek. Es ö és másodfokú egyenetek határozott rendszereinek megodása. A ánctörtek. Diophantikus egyenetek. A számtani és a mértani haadványoe; a kamatos kamatra vonatkozó aapfeadványok. A húr- és ér int ő sokszögek

18 18 meghatározása szerkesztés és szúmitás áta; a körmérés. Sík háromszögtan; keő b evezetés után a poyederek mérése, kivéve a szab áyos testeket. Tankönyv: ~1:o cn ik-kamarik, S zámtan, \1:értan. I-Ieti óra 5 Leiró mértan és mértani rajz. A vetítés módjai s akamazásuk a pont, vona és síkokra. Födézet ek, gúa és hasáb egyszerü h eyzetekb en. Tankönyv: I(riessz F., eiró mértan. I-Ieti óra 5 Természett'ajz. Az áatok szervezete és müszer einek rendszere. A egfontosabb csaádok gazdasági vagy orvosi ké pvis eő in ek eemzése és h eyzet e a rendszerben. T ank önyv: J(riesch, á attan. H eti óra. Vegytan. A vegyüetek törvényei, vegyszámtan, a parány, tömecs, egyenértékesség és vegyérték esség fogamai stb. K.üönfée képete k ismertetése. Az eemek és fontosabb vegyeiknek behatöbb ismertetése foytonos t ekintette gyakorati akamazásukra. Tankönyv: Bierbauer Lü sch eid, I. rész. I-Jeti óra 3 Szabadkézi rajz. Rajzoás domború díszítmény- minták után, határozott árnyékoássa; az em ber i fej reiefben; építészeti r észek (aapzat, párkányzat stb.) I-Jeti óra. Vi. osztáy. Magyar nyev. (ötemények ovasása és eemzése aapján, i h il o rn kötűí müfaj is mertetése. Tankönyv: Dr. Erő ei B. kótészettana. Ovasókönyv: Névy Lászó. H eti ó1 a 3 Német nyev. Hermann und Dorothea, von Goethe; L eier und Schwert, von IZi:.irner; wihem Te, von S chier. Heti óra. Francia nyev. Moiere L'Avare-ja az e ső fövonás I. sil, a m á sodik fövonás I. jeen etének kivéteéve egészen; megfe eő nyevi, irodami s dramaturg iai magyarázatokka (Gaicismusok). A tanítás nyeve francia. Heti óra. Födrajz. A föd feszinének megaakuása és vátozása; a vízrendszernek müködése. A égburok viszonyai és az égaj. A XXIII t ermésze trajzi vidéc Tankönyv: Roth, összehasonító födrajz. H eti ór a. Történeem. A egujabb kor t örténet e. Az amerikai szabadságharc. A francia forradaom és Napoeon kora. Az ujabb forradamak; a z ujabb áami aakuás. Tankönyv: Ribáry. Heti óra 3 Mennyiségtan. A kapcsoás tan. A binomiais téte. V égteen sorok összehajóságának n éh ány ism e rtető jee. A magasabb rendü számtani haadványok. Az ábrás számok. Fesőbb foku numerikus egyenetek végszerü és végszerüten gyök ereinek meghatározása (regua fasi). Az eemi mértanba tartozó görbe feüetü testek. A gömhá romszögtan. Szabáyos poyed eree Tankönyv: Jviocnik-Kamarik, Számtan, Mértan. Heti óra 4 Természettan. Er ő mütan, rezgéstan, bang - és fénytan. Tankönyv : F eh ér-ipoy. Heti óra 4

19 H Leiró mértan és mértani rajz. A szabáyos, forgási és torz.feüetek. Áthatási és érintési feadatok. Bevezetés az árnyéktanba. Tankönyv IZriessz F. Heti ór a. Természetrajz. Rendszeres ásvány- és kőzettan; geoogia eemei, küönös t ekintette a magyar birodaomra és a szomszéd terüetekre. Tankönyv : D r. Roth Samu; ásvány-, kőzettan- és födtan. 1-Ieti ór a 3 Vegytan. A nevezetesebb szerves vegyüetek behatóbb ismertetése foytonos tekintette gyakorati akamazásukra. Tankönyv : Bierbauer Lorscheid, vegyta n I. rész. Heti óra. Szabadkézi rajz. Diszítményi rajzoás mindenfée styus után, küönös tekintette a ehető egnagyobb kivitei pontosság-ra. Az emberi t est szabad pasticus részei: kezek és ábak. Heti óra. VIII. osztáy. Magyar nyev. A magyar irodaom ó, közép, UJ es egujabb kora. Tankönyv: Beöthy Zsot irodaomtörténete és ovasókönyv. Heti óra. Német nyev. A német irodaom fejődésének áttekintése. Tankönyv: Leitfaden der deutschen Literaturgeschich.te von St. Iványi. - Ovasmányok: Aus der Sammung wissenschafticher Vortrage, herausg egeben von Virchow und 1-Iotzendorff. I-Ieti óra. Francia nyev. A nyevtan rendszeres ismétése Bonnea u: Abrégé de a gramroaire fran~aise és ovasmányok aapján. A tanítás nyeve francia. Ovasmányok: Boieau, A rt. poétique Chant. r. Saamin-Leupin : Francia ovasmányok. I-Ieti óra. Födrajz. A akhatóság physikai, materiáis és moráis fötéteei aapján a föd áamainak és eseteges gyarmatainak ismertetése és összehasonítása MagyarországgaL Tankönyv: Hauke-IZuttner II. és III. r ész. Heti óra. Történeem. 1/fagyarország pragmatikai története. - Tankönyv: Ribáry. Heti óra J. Mennyiségtan. Az agebra akamazása mértani feadványok megodására. A sík eemző mértan eemei. T ankönyv: Mocnik. Heti óra 3. Természettan. Hötan, deejesség, vianyosság. Tankönyv: Fehér Ipoy természettana. - Viágegyetem; a nap, a föd, a hod; napr endszerünk többi boygói; naprendszerek. Tankönyv: Saamin-Linkess:,, Csiagászati födrajz eemei. Heti óra 5 Böcseet. Psychoog ia: ismerő, érző és vágyó tehetség. Logika: a fogaom, ítéetek, következtetések. Tudománytan. Tankönyv: Kamarik Lind tn er. I-1eti óra 3. Leíró mértan és mértani rajz. Az árnyak tana és a távati rajzoás módjai. Gyakorati pédák. Tankönyv: Kriessz F. Heti óra. Természetrajz. Az emberi test szövettana, a müszerek rendszerei; az egyes müszer-rendszereknek az áatország osztáyainak során *

20 vaó összehasonítása. Heti óra. 0 T ankönyv: T h omé-paszavszky: Az emb er. Vegytan. A VIi. Ofizt. vizsgáa ta utá n átaá nos ismétése az egész tana nyag-na k. T ankönyv : Bierbau er-lorscheid, I. és II. r ész. I-:Ieti óra 3 Szabadkézi rajz. A eh ető egnagy obb ügyesség a nevezett tárgyak s r égibb mestermüve\:. szabad fefogásáb an, azoknak styszerü megértése. A rajzok küönfée kiviteben. 1-Ieti óra z. R. kath. hittan. I. oszt. A h i tr ő átaáb an és küönösen. A z I st en parancsairól IZözép k a tekizmus. I.L oszt. A z a nyaszentegyház p arancsair ó. A sze nt sége k r ő 1. A szen t em é n ye k r ő és a z imádságró. T ankönyv: J(özép katekizmus. III. oszt. Tananyag : A k er. kath. anyaszentegyház szertartásainak magyarázata. F r enel I V. oszt. Tana nyag : Az ó- és uj szövetség t örté net e. Sch mied-cucor. V. oszt. Tananyag: A k er. k ath. hittan átaános r észe. Dr. Wapper. V I. szt. T ananyag : A k er. k ath. h itta n küönös r észe. Dr. vvapper. VIL oszt. T a na nyag : A ker. kath. erköcst an. D r. Wapper. VIII. oszt. T a nanyag : A k er. ka th. egyh á z t örténeme. D r. vvapper. Evang. vaástan. L-II. oszt. P áfi, Uj szövetségbibiai t örténet e k. JII.-IV. oszt. P áfi, (út é W enee magyarázatá va. A keresztény anyaszentegyház r ~v id tc)rtén ete..h eti óra 1. V.-VIII. oszt. 1\!J:agyarhoni egyh áztörténet. Heti óra I. Mózes vaástan. I.-II., és III., I V., V. 7 v r., VII. oszt. Sámuei és a kiráyok könyvei. I-:Ieti óra. Tornászat és éne<oktatás mint tava. ~m\ Adatok a tanoda történetéhez.. J een t és a efoyt tanévrő. A t anév megnyit I 88 r. é vi szeptember h ó 3-án a fegyemi ~za b á y ok és órarend k özéséve ; a r endszeres tanítás sze p tem b erben k ezdő c ö tt és foyt szak ada tanu j unius I 7-ig. A efoyt ta név aa tt a t a nári karban nevezetes v átozások t örténtek : ig-y Ujvári Béa r. t aná r h eyére, - k i a nagymétóságu- vaás és k özoktatási m. k ir. miniszteriumt ó egy évi szab adságot nyert a p árisi egyet emen francia nyev és irod. ta numányainak foytatása céjáb ó - k ineveztetett id. m i n őségbe n dr. Ser ényi Imre h. t anár. Niint próbaéves t a nárok müködtek W einhardt Ferenc k épesített t anárjeöt, és S chesinger S a mu, kinek vizsgáata foya matban v an; eső a mennyiség-tant a IV. és VI-ban 7 a csiagászat eemeit a VIII-ban,

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL.

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. áatui F)reátanoda ELSÖ ÉVI É R T E S T Ő J E. 1875\6. Szerkeszté SALAMIN LE8, kiráyi igazgató................................. - -... -----.... SOPRON.. 1876. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. T A R T A L

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

á,llatni Főreáliskola II-1k EVI ÉRTESÍTŐJE 187617. Sterkeszté SALAMIN LEO, SO PRO NY, NYOlffA1'01'1' REJCllARD ADOLFNAL. 1877.

á,llatni Főreáliskola II-1k EVI ÉRTESÍTŐJE 187617. Sterkeszté SALAMIN LEO, SO PRO NY, NYOlffA1'01'1' REJCllARD ADOLFNAL. 1877. á,atni Főreáiskoa., II-1k EVI ÉRTESÍTŐJE 187617. Sterkeszté SALAMIN LEO, SO PRO NY, NYOffA1'01'1' REJCARD ADOLFNAL. 1877. TARTALOM. f Természettan az 6 korban. Monár J ósef. ;_!. Tan od ai értesítések

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Mobilis robotok irányítása

Mobilis robotok irányítása Mobiis obotok iánítása. A gakoat céja Mobiis obotok kinematikai modeezése Matab/Simuink könezetben. Mobiis obotok Ponttó Pontig (PTP) iánításának teezése és megaósítása.. Eméeti beezet Mobiis obotok heátoztatása

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Szűrési gyakorlat keretes szűrőpréssel.

Szűrési gyakorlat keretes szűrőpréssel. Szűrési gyakora kerees szűrőrésse. 1. Eéei bevezeés szűrés nyoáskünbség, in hajóerő haására végbeenő hiroinaikai eváaszási űvee. Céja a foyaék-sziár renszerek (szuszenziók) vagy gáz-sziár renszerek (oros

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- SAJTÓ KIAL..iiU.LÁSA is JELEIH'ŐSÉGE /1831-1872/ Gyógyszerészdoktori értekezés Irta: Hixer András ok. gyógyszerész egyetemi tanársegéd Készüt: a Semmeweis Orvostudomán-yi

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895.

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895. A soproni magyar kir, ~~a;c:c:.i főreáiskoa XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közi: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károy k ö ny vnyo md ájában. 1895. ... 1 ~... 1... t STUPPACHER LAJOS - - Boygó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

= M T. M max. q T T =

= M T. M max. q T T = artók statikája II. SZIE-YMM BSc Építőmérnöki szak IV. évfoyam 3. eőadás: Határozatan tartók képékeny számítása Mechanika II M R rugamas határnyomték M K képékeny határnyomaték másképp: M törőnyomaték

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY / CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELAATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY α. Feadat: Az iert é záított adatokka atározzuk eg: a, Az eekedéi eenááa zebeni vonóerıt b, Az eez zükége

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben