megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás január 1-jétől hatályos.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás 2008. január 1-jétől hatályos."

Átírás

1 Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörét szabályozó 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerint évben az oktatási és kulturális miniszter a kormány oktatásért, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, valamint a kultúráért felelős tagja. Felsőoktatás A felsőoktatási intézmények száma kettővel, az összhallgatói létszám 2007/2008-as tanévhez képes ( főről a 2008/2009-es tanévben főre) fővel csökkent, és ebből az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenése mintegy fő (az átszámított létszám fő). A demográfiai változások, az érettségizettek számának változása (mintegy fős idegen nyelvi évfolyam kiesése) és a korábbi évtized extenzív fejlesztéspolitikája eredményezte a felvételre jelentkezők számának csökkenését. (2005-ben fő, 2006-ban fő, 2007-ben fő, 2008-ban fő jelentkezett felvételre.) A hallgatói létszám változását befolyásolta a képzési szerkezet átalakítása, amelynek következtében a nagyobb létszámú kifutó egyetemi és főiskolai képzés helyébe az alapképzésre belépők alacsonyabb száma, és az induló mesterképzésre felvettek (3 000 fős) létszáma lépett. A képzési szerkezet teljes átalakulása 2011-re prognosztizálható. A konvergencia program követelményei alapján az államilag támogatott felvételi keretszám 2006-tól az évi 62 ezerről 56 ezerre csökkent, és a képzési szintenként kötött keretszám 2006-os és 2007-es zárolásának feloldása 2008-ban megtörtént, de így is a tervezetthez viszonyítva a belépő államilag támogatott létszám a be nem töltött férőhelyek száma miatt további 4-5 ezer fővel csökkent. Az új felvételi eljárás második évében, a kormány által képzési területenként meghatározott államilag támogatott keretszámot a legmagasabb pontszámot elért jelentkezőkkel töltötték be és a jelentkezők teljesítményeire, illetve intézményválasztásra épülő felvételi eljárás kiélezte de az előző évhez viszonyítva kiegyenlítettebben az intézmények közötti versenyt, a regionális képzési kínálat, valamint az intézményhálózat átalakulását január 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Főiskola egyesült, az egyházi fenntartású Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola beolvadt a Pázmány Péter Katolikus Egyetembe, továbbá a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola alapítványi intézményként kezdte meg működését. Az Országgyűlés 2008 decemberében döntött a Tessedik Sámuel Főiskola beolvadásáról a Szent István Egyetembe. Az új felsőoktatási törvény szerinti három elemű, képzési, tudományos célú, fenntartói normatív finanszírozás, valamint a hároméves ( ) fenntartói

2 megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás január 1-jétől hatályos. A felsőoktatási törvény ában a felsőoktatás évi költségvetési támogatását tekintve bázisnak, az inflációt követő felsőoktatás támogatásról döntött az Országgyűlés, így a évi támogatás 214,0 milliárd forintról 226,0 milliárd forintra növekedett. Ez a támogatásnövekedés tette lehetővé a hallgatói normatíva ( forint), a doktori ösztöndíj ( forint), a köztársasági ösztöndíj ( forint), valamint a jegyzet-, sport és kulturális támogatás ( forint) növelését és a kollégiumi férőhely-normatíva ( forint), illetve a lakhatási támogatás ( forint) szinten tartását. A fenntartói megállapodások alapján az éves támogatás állandó elemeként a fenntartói támogatást, míg a hallgatói létszám alakulása szerint az évente változó képzési és tudományos célú támogatást biztosítja a tárca az intézmények részére az általuk meghatározott teljesítmény-követelmények figyelembevételével. A 2008-as költségvetési év szeptemberétől lett volna hatályos az intézményi forrásokat bővítő képzési hozzájárulás, melyet a 2008 márciusi ügydöntő népszavazás hatályon kívül helyezett ban teljes körűen megtörtént a felsőoktatási intézmények kapacitásakkreditációja, amely alapján meghatározható az egyes intézmények államilag támogatott és költségtérítéses képzési kapacitása. Az intézményi kapacitások a többciklusú képzésben részt vevő összhallgatói létszámon túl az egész életet átfogó tanulás keretében a bővülő tovább- és átképzési feladatok vállalására és fejlesztésére is lehetőséget biztosít szeptemberétől a minőségi fejlesztést és a hallgatói teljesítmény ösztönzés céljait szolgálja az átsorolás intézménye, amely teljesítmények alapján az államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók státusának megváltoztatását (hallgatói létszám 15 %-áig) teszi lehetővé. Az Országgyűlés 2008-ban fogadta el a felsőoktatási törvény azon módosításait, amelyek az intézményi vagyongazdálkodásban, a vállalkozások alapításában segíti a hatékonyabb intézményi gazdálkodás kialakítását, de egyúttal biztosítja az állami vagyon védelmét (pl. a vagyonhasználati díj ellenértékének felújításra, állagmegóvásra történő kötelező felhasználásának előírásával). Az Európai Közösségi támogatásokkal a Nemzeti Fejlesztési Terv projektjeiből több mint 20 felsőoktatási intézmény, mintegy 50,0 milliárd forint értékben nyert fejlesztési támogatást, amely egyaránt szolgálja az intézményi és regionális K+F+I, valamint az intézményi infrastruktúra fejlesztését. Közoktatás Az értékelési időszakban a források a közoktatás rendszerének lényeges elemeit érintették. A közoktatási szakterület támogatta a hazai és nemzetközi tanulmányi 2

3 versenyeket, a természettudományos és közismereti tanulmányi teljesítményeket mérő és feldolgozó munkát, az anyanyelvápoló versenyt, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését segítő feltételrendszer kialakítását és egyéb speciális célú felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató szándékok megvalósulását. A terület hozzájárult az érettségi megszervezésének és lebonyolításának költségeihez, visszatérítésre kerültek az érettségi vizsgák vizsgadíjai. A minisztérium felel a közoktatási célú humán normatíva felhasználásáért. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg a költségvetési törvény 3., 5., valamint 8. számú mellékletében meghatározott jogcímeken. Az oktatási és kulturális miniszter a nem állami intézmény fenntartójával és intézményével a normatív hozzájáruláson túl közoktatási megállapodást köthet, melynek keretében jogosult igénybe venni kiegészítő támogatást. Az egyházak, valamint a kisebbségi önkormányzatok fenntartásában működő közoktatási intézményeik valós oktatott létszámai alapján kiegészítő támogatásra jogosultak. A nem állami intézményfenntartók támogatásának megállapítása, folyósítása, és a felhasználás ellenőrzése a nyilvántartási, ellenőrzési és monitoring feladatokon belül valósult meg. Az előirányzatok felhasználása általában nem a naptári évhez, hanem a tanév, illetve a szorgalmi év időszakához kötődik, ezért a beszámolási időszakban realizált fejezeti kezelésű előirányzatok teljes körű szakmai értékelésére velük kapcsolatban csak előzetesnek tekinthető megállapítások formájában kerülhet sor. A kedvezményezettek (kevés kivétellel) a támogatásokat időarányosan és a szerződésben meghatározottak szerint használták fel. A szerződésekben pontosan megfogalmazódtak az oktatáspolitikai célt szolgálni képes feladatok, támogatási formák, szervezeti-tartalmi követelmények, és a célra biztosított előirányzati összegek. Ezek a gyakorlatban is realizálhatóaknak, szakmai tekintetben hasznosnak bizonyultak. A szerződések kizárólag olyan időszerű fejlesztési feladatok, funkciók támogatását tették lehetővé, amelyekre a közoktatás finanszírozási rendszerében nem volt fedezet. A közvetlen minisztériumi irányítással megvalósított feladatok esetében a folyamatba épített ellenőrzés, az egyéb esetekben a kifizetést megelőző teljesítményértékelés biztosította a céloknak megfelelő felhasználást. Év közben elkészült a területre vonatkozó kockázatelemzés. Kultúra Az állam közfeladat-ellátásának fontos részét képezi a nemzeti örökség megőrzése, a sokszínű kulturális szolgáltatások elősegítése, nemzeti kultúránk külföldi megismertetése, valamint a világ kulturális értékeinek magyarországi bemutatása. A kultúra-finanszírozás egyik legfőbb feladata a kulturális javakhoz való hozzáférésben 3

4 az esélyegyenlőtlenség csökkentése, amely érdekében a tárca számos program megvalósulásához járult hozzá. A Közkincs program a közösségi kulturális színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására kínált kedvezményes kamat- és tőketámogatásos, 20 éves futamidejű hitelkonstrukciót. A Közkincs program évi térségi szintű pályázatai erősítik a megkezdett kistérségi folyamatokat, együttműködéseket, ugyanakkor a helyi kulturális intézményrendszer fejlesztését is támogatják, jelentős helyi erőforrásokat bevonva. Továbbra is kiemelt szempont volt a nemzeti örökség megőrzése, folytatódott a népi kultúra támogatása és a fiatalok önszerveződő művelődési törekvéseinek segítése ban folytatódott az Alfa program, amelyben az önkormányzati fejezetből támogatott vidéki múzeumok fejlesztési programján túl nagy hangsúlyt kapott a muzeális intézmények állományvédelmének, a műszaki-technikatörténeti muzeális intézmények működésének, a múzeumi mobilitás és networking elősegítésének támogatása fejezeti forrásból. A nemzetközileg is jelentős filmszakmai és ágazati fejlődés elindult folyamatának továbbvitele érdekében 2008-ban is jelentős összeggel támogattuk a Magyar Mozgókép Közalapítványt a szerződésben foglaltaknak megfelelően. A kulturális közfeladatokat ellátó alapítványokat és közalapítványokat, azok működését és feladatait az előző évekhez hasonlóan részesítette támogatásban a tárca. A fejezeti előirányzatokból jelentős összeggel támogattuk 2008-ban is a kulturális intézményrendszer részét képező kulturális közhasznú és gazdasági társaságok működését és programjait. Az év során támogattuk azokat a kiemelt hazai művészeti társulatokat, intézményeket, közhasznú szervezeteket, melyek kiemelkedő tevékenységét a tárca már évek óta finanszírozza. Kiemelt jelentőségű országos szinten a Pécs Európa Kulturális Fővárosa projekt, amelynek kulturális rendezvényeit a tárca 2008-ban is támogatta. A minisztérium a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében hirdetett meg a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot forgóeszköz hitel felvételére és kamattámogatás elnyerésére, valamint továbbra is támogatta a mindenkori Nemzeti Ifjúsági Zenekar működését, továbbá a Hungarofest Kht. keretében működő export irodákat, melyek feladata a magyar előadók külföldi megjelenésének elősegítése. A tárca támogatásával valósultak meg a 2008-as év kiemelkedő eseménye, a Reneszánsz Év programjai (kiállítások, fesztiválok, konferenciák) országszerte és az államhatárokon túl is. A Reneszánsz Év január 22-én, a magyar kultúra napján 4

5 indult és január 22-én zárult. Programjai Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója kapcsán egyrészt visszatekintettek a reneszánsz hagyományaira, kulturális értékeire, Mátyás király korára és szellemiségére, az akkori Európát formáló világképre, másrészt bemutatták a jelen kezdeményező, kreatív kultúráját, a kulturális modernizáció szándékait. Az országos, sőt határon túli, nagyszabású programsorozat, amelyben 150 program (kiállítások, fesztiválok, konferenciák) szerepelt, a tágabb értelemben vett kultúra minden területén igyekezett megmutatni a modern reneszánszot. A hagyományos művészeti programok mellett az informatikával, tudományostechnikai kultúrával, környezeti kultúrával, formatervezéssel, gasztronómiával foglalkozó, eddig hazánkban nem tapasztalt komplexitású eseménysorozatra is sor került. Olyan rétegek bevonása történt meg a kulturális értékek világába, amelyek eddig nehezen vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek. Kiemelt eseményként az év során négy nagy múzeum szervezett összehangolt, Mátyás király korát bemutató tárlatot. A kiállítások sorát a Szépművészeti Múzeum kezdte egy, a Mediciek korát bemutató tárlattal. Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok, nemzetközi tevékenység Missziónk, küldetésünk, hogy Magyarország és a világ kultúrái között mind intenzívebb kapcsolat alakuljon ki, és ezekben a folyamatokban a magyar kezdeményezés érvényesüljön (pl.: szakdiplomata-hálózat kiépítése, V4-es országokkal való együttműködés, magyar kulturális évadok az Egyesült Államokban, és a Távol-Keleten) évben Belgrádban és Zágrábban az oktatási-kulturális szakdiplomaták megkezdték munkájukat, megszerveztük, hogy Abu-Dhabiban és Madridban is oktatási és kulturális szakdiplomata álláshelyek létesüljenek. Szorosan együttműködtünk a külföldi magyar kulturális intézetekkel, és biztosítjuk az állandó szakmai felügyeletüket, amely során a magyar kultúra színvonalas, sokszínű bemutatására törekszünk. Munkánkat alapvetően meghatározza a kulturális diplomáciánál tágabb jelentéstartalommal bíró közszolgálati diplomácia, public-diplomacy, amely az együttműködésekre, az együttgondolkodásra épít, előtérbe helyezi a kulturális diplomácia szerepét erős nemzetközi kommunikációval. Ennek megfelelően új, korszerűbb, pro-aktívabb megközelítési módot használunk. Célunk olyan programok indítása, amelyek felélénkítik országunk nemzetközi dialógusát, felerősítik a kultúrák közötti párbeszédet, kezdeményező szerepet vállalnak. Az elmúlt időszakban látványos eredményeket értünk el az átgondolt, pro-aktív, dinamikus munka és a tudatos kommunikáció következtében. 5

6 Stratégiánk főbb irányvonalai: - Az Európai Unión belül a kulturális diplomácia az együttműködésre alapul, több ország közös projektjeire; - Az Európai belüli országok esetében a magyar kisebbségekhez való viszonyulás; - Az Európai Unió bővítését követően az Európai Unió új szomszédaihoz való viszony; - Az Európai Unió és a világ viszonyrendszere (Ázsia-Távol-Kelet és az USA vonatkozásában). Kiemelt szerepet szántunk a kulturális diplomáciának a konfliktusok megelőzésében és kezelésében (pl.: magyar-szlovák viszony V4-es kezdeményezés, délkelet-európai országok) évben folytatódott az Egész életen át tartó tanulás közösségi program hazai megvalósítása. A Kormány az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) létrehozásáról 2008 márciusában döntött. Felállt az OKKR tárcaközi bizottság és megkezdődtek az OKKR létrehozásának munkálatai. A 2004-ben létrejött Közép-Európai Oktatási Együttműködés megújítását és megerősítését célzó együttműködés keretében 2 projekt indult és 3 workshop került megrendezésre. Határon túli feladatok A Magyar Köztársaság Kormánya felelősségének tartja a határon túli magyar közösségek támogatását nemzeti önazonosságuk, anyanyelvük, kulturális hagyományaik szülőföldjükön történő megőrzése és fejlesztése érdekében. Ennek szellemében készült el a tárca határon túli magyar oktatási és kulturális stratégiája. A tárca támogatta a határon túli magyarok magyarországi felsőfokú tanulmányait, a határon túli kihelyezett képzéseket, az önálló magyar nyelvű felsőoktatási intézmények munkáját, vendégtanár programokat, hallgatói szervezeteket, illetve a magyar nemzetiségű pedagógusok részére szervezett szülőföldi és magyarországi továbbképzéseket, a tankönyves műhelyek munkáját, tankönyvírást és szerkesztést. A minisztérium támogatta továbbá a határon túli közoktatás fejlesztését a diákok részére, elsősorban a szülőföldön szervezett magyarországi oktatási programokhoz, tematikus szakmai táborokhoz, és anyanyelven rendezett tanulmányi versenyekhez nyújtott támogatással, valamint kiemelt figyelemmel a nyelvi határok fenntartása érdekében szórványban folyó oktatás támogatásával. 6

7 Az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztési feladatok Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) megvalósítási szakaszában 2008 során a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Kormány által elfogadott évi akcióterveiben rögzítetteknek megfelelően a tárca hatékonyan vett részt a pályázatok, kiemelt projektjavaslatok kidolgozásában, megvalósításában, illetve a tapasztalatok alapján szükségessé vált módosításában, továbbá a vonatkozó évi akciótervek kidolgozásában. Az OKM közvetlen ágazati felelősségébe tartozó prioritásokban összesen 44 db konstrukció 7 éves forrásallokációja található. Oktatási és kulturális fejlesztési forrásokat tartalmaznak a Regionális Operatív Programok (ROP-ok), az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), a Környezet és Energia Operatív Program, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) is. Az ÚMFT keretében a közoktatási fejlesztésekre 9 operatív programból (2 ágazati, 7 regionális) megközelítőleg 400,0 milliárd forint került elkülönítésre a as időszakban. Ezen belül a korábbi fejlesztési tervben (NFT I.) sikeresnek bizonyult iskolafejlesztési program folytatásaként a as időszakban a 7 regionális operatív programban összesen mintegy 120,0 milliárd forint áll rendelkezésre a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére, amelyből mintegy 600 sikeres pályázatot támogatnak. A as időszakban a felsőoktatás tartalmi és infrastrukturális támogatására mintegy 220,0 milliárd forint jut. Ebből a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritásra a hét éves időszakra 124,93 milliárd forint, a TIOP 1-es prioritás Oktatási infrastruktúrafejlesztés keretében a felsőoktatásban a szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztésre 80,84 milliárd forint, a ROP-okban pedig 13,96 milliárd forint támogatási összeg került betervezésre. Komoly eredmény, hogy 2008-ban a felsőoktatásra vonatkozó TÁMOP 4. prioritás keretében tervezett 9 konstrukcióból 7 konstrukció meghirdetésre került. A TIOP A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása pályázat fő célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése. Az eddig lezajlott két pályázati kört követő bírálatra 2009-ben került sor, amelynek keretében 13 felsőoktatási intézmény számára 55,5 milliárd forint támogatás került megítélésre. A as időszakban az európai uniós támogatások körében igen jelentős, mintegy 60,0 milliárd forint értékben valósulnak meg kulturális tartalmú fejlesztések a TIOP és a TÁMOP keretében. Ezt a fejlesztési forrást növelik a regionális 7

8 programokban (ROP-ok) megvalósuló kulturális turisztikai és kulturális célú városrehabilitációs, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatott kulturális vidékfejlesztést célzó beruházások. Így a kultúra tartalmi és infrastrukturális támogatására összesen 336,0 milliárd forint jut a as időszakban. Az eddig meghirdetett pályázatok összkerete a TÁMOP-ban 7,742 milliárd forint, a TIOP-ban 25,7 milliárd forint. A már lezárult TIOP Tudásdepó Expressz című pályázat keretében, amely a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű Információs és Kommunikációs Technika (IKT) infrastruktúra-fejlesztéssel erősíti, 2,246 milliárd forintból 33 nagyrészt konzorciumi pályázat részesülhet támogatásban, amely akár települési könyvtár fejlesztését teszi lehetővé. A kormány által 19 db kiemelt projekt került nevesítésre, 57,1 milliárd forint támogatási összértékkel. Ezek közül 9 jutott el a támogatási szerződés megkötéséig ( Skanzen Örökség Program, Szentendre, Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítése, Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten, Oktatási esélyegyenlőség és integráció, A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése, Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ I. ütem, Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése, Kastélysziget kulturális-turisztikai központ Edelény, 21. századi közoktatás ). Megítélt támogatásuk összesen: 34,3 milliárd forint. Esélyegyenlőség Az esélyegyenlőség keretében támogatott programok esetében a döntés alapjául szolgáló legfőbb szempont az volt, hogy az előirányzatból finanszírozott feladatok milyen mértékben segítik elő az oktatás, illetve kultúra területén az esélyegyenlőség megvalósulását, az oktatási programok tartalmukat tekintve megfelelnek-e az egyenlő bánásmód követelményének, a kulturális programok hozzájárulnak-e a hazai kisebbségek kultúrájának széles körben való megismertetéséhez, elősegítik-e a többség-kisebbség viszonylatában az együttélést ban egyedi támogatás nyújtottunk a megvalósult programok többségében, s pályázati keretben valósult meg az Útravaló ösztöndíjprogram, továbbá a roma fiatalok költségtérítéses képzésben való részvételének támogatása. Az Útravaló program célja a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulása, érettségi és diploma, a piacképes szakképesítés megszerzése esélyeinek javítása. Az ösztöndíjprogram keretében a rendelkezésre álló költségvetési források elosztása alapján az Út a középiskolába alprogram keretében tanuló-mentorpár, az Út az érettségihez alprogram keretében tanuló-mentorpár, az Út a szakmához alprogram keretében tanuló-mentorpár, az Út a tudományhoz Alprogram keretében pedig 60 közoktatási intézmény nyert el támogatást. Emellett folytatták az 8

9 Útravaló ösztöndíjprogramot azok a továbbfutó ösztöndíjasok, akik a korábbi években kerültek az ösztöndíjprogramba és jogosultakká váltak a jogviszony folytatására. A évben meghirdetésre került a Költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása a 2008./2009. tanév I. félévében című pályázat, melynek célja a felsőfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok képzési költségeihez történő hozzájárulás volt.. A tárca esélyegyenlőségi stratégiájának részeként óta működik a hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő esélyegyenlőségi program. A program célja az érintett fiatalok felsőfokú tanintézménybe való bekerülési esélyeinek növelése, a követelmények sikeres teljesítése és a későbbiekben a munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségének bővítése. A program több elemet tartalmaz: - a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanintézményekbe a felvételi eljárás során kedvezményekkel való bejutásának biztosítása; - az érintettek számára a KATAPULT Mentorprogram segítségével a felsőoktatási intézménybe történő beilleszkedés megkönnyítése, a lemorzsolódás lehetőségének csökkentése. A Mentorprogramba bekerült első éves fiatalokat a lemorzsolódás veszélyének elkerülése érdekében a hátrányos helyzetű fiatallal azonos szakon és karon tanuló felsőbbéves hallgató segíti, aki két féléven keresztül végzi munkáját. Mentorként az a feladata, hogy a mentorált hallgatót tanulmányi, adminisztrációs ügyeiben segítse, naprakészen informálja az igénybe vehető szakmai- és ösztöndíj-lehetőségekről, felkészítse az önálló egyetemi/főiskolai létre ban is sor került az esélyteremtő integrációs programok gyakorlatban történő megvalósítását támogató Országos Oktatási Integrációs Hálózat működési és szakmai költségeinek biztosítására. A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher számára egy Európában egyedülálló, az Első Rromani (cigány) Nyelvű Európai Szótáram című kiadvány előállításához a nyomdai előkészítéssel, szerkesztéssel, illusztrálással, valamint a korrektúrával kapcsolatos költségekhez nyújtott a tárca támogatást. A tatabányai székhelyű Értük-Velük Egyesület óta rendszeresen megrendezi a hagyományőrző Roma Életmód-és Sporttábort Zánkán ban az 1 hetes táborozásra 25 intézményből 150 sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője érkezett a táborba. A roma identitás megőrzése, a hagyományok ápolása érdekében, valamint az oktatási integráció céljainak megerősítése érdekében sor került a Karaván Művészeti Alapítvány, az Integrált Oktatásért Alapítvány, a Munkaiskola Alapítvány, a 9

10 Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására. A Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft. által elkészített Balázs János képzőművészeti monográfia nem csupán a művészetrajongók, illetve a művészeti területen dolgozó szakemberek számára hasznosítható, hanem a köz-, illetve a felsőoktatás területén is használható segédanyag. A roma és nemzetiségi kultúra támogatása keretében a tárca hozzájárult a Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. kulturális műsorainak költségeihez, a Rajkó Művészegyüttes Kht. Rajkó Zenekar működési költségeihez, támogatást biztosított a Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára, hozzájárult a 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület működéséhez. Számos programon keresztül támogattuk a roma kulturális értékek hazai, valamint határainkon túli megjelenését. A nemzetiségi kultúra támogatása keretében a tárca 17 program lebonyolításához járult hozzá. Az egyházakkal kötött megállapodásokban vállalt és a jogszabályokból adódó kötelezettségek ellátása folyamatos volt. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére megállapított 9 018,5 millió forintból 9 008,5 millió forint került felhasználásra a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi XXXII. törvény, illetve az ezen alapuló kormányhatározatok alapján az egyházi ingatlanok átadásáért, az ingatlanokról való lemondásért járó kártalanításokra, illetve az ezekkel összefüggő valorizációra. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtása során 2008-ban megtett intézkedések A központi költségvetési szervezetrendszer átalakítása körében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) fejezettől a badacsonytomaji, a kecskeméti, az egri és a pécsi szőlészeti és borászati kutatóintézetek felsőoktatási intézmények részére átadásra kerültek. Az átadott szőlészeti és borászati kutatóintézetek szervesen beilleszkedtek a felsőoktatási intézmények szervezetébe. A működés tapasztalatairól az érintett felsőoktatási intézmények által megküldött jelentések alapján elkészített összefoglalót az FVM rendelkezésére bocsátottuk, amely az FVM által a Kormány részére készítendő tájékoztatás alapját képezheti. A Kormány november 26-ai ülésén tudomásul vette Az FVM fenntartásában lévő mezőgazdasági szakképző intézmények agrár-szakképző központokba szervezéséről, valamint a létrejövő új központok és a területi szakképző intézmények közötti lehető legszorosabb együttműködés kialakításának lehetőségeiről szóló középtávú tervről című FVM, OKM, SzMM közös előterjesztésben foglaltakat. Ennek értelmében sor került a térségi integrált szakképző központként (TISZK) három agrár-szakképző központ megalapítására. 10

11 Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat Nemzeti Színház Zrt. és Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht. átalakítására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről címmel kormány-előterjesztés tervezet készült, melyet a tárca belső államtitkári és miniszteri értekezlete megtárgyalt és jóváhagyott. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) rábízott vagyonába tartozó 12 oktatási és kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaság társasági (Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht., NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht., Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht., Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft., EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht., MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (2009 márciusától nonprofit Kft.), Nemzeti Táncszínház Kht., Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Nemzeti Színház ZRt., Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Kft., Duna Múzeum Ingatlanfejlesztő Kft., Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.) részesedése hasznosításának jogát engedte át 2008-ban az OKM részére. Az MNV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a társaságok az OKM vagyonkezelésébe kerültek. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzatoknak átadandó Budapesti Kamaraszínház Kht. és a Játékszín Teréz körúti Színház Kht. tulajdonosi joggyakorlója az MNV Zrt., a feladat törlését javasoljuk a Korm. határozatban. 11

12 A fejezet címek előirányzatai és teljesítési adatai a következők szerint alakultak: Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1. 4/ millió forintban egy tizedessel %-ban Kiadás , , , , ebből: Személyi juttatás , , , , Központi beruházás 5 106, , , , Folyó bevétel , , , , Támogatás , , , , Előirányzat maradvány ,5 0, , , Létszám (fő) A fejezet címek előirányzatait érintő előirányzat-módosítások levezetése: Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat 1091 szektor ,4 200, , , évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat 1051 szektor , , , , évi CLXIX. törvény szerinti összes eredeti előirányzat , , , , évi előirányzat-módosítások levezetése Módosítások jogcímenként OGY hatáskörben: 146,1 146,1 Intézmények 1051 szektor Fejezeti kezelésű előirányzatok 1091 szektor 146,1 146,1 Kormány hatáskörben: , , ,6 Intézmények 1051 szektor , , ,6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1091 szektor , ,1 Fejezeti hatáskörben , , , ,4 - Fejezeti kezelésű előirányzatból saját intézményeknek átcsoportosítás , ,8-879,3 - Fejezeti kezelésű előirányzatra saját intézménytől előirányzat visszarendezése 1 451, ,9 - Saját intézménytől előirányzat visszarendezése fejezeti kezelésű előirányzatra , ,9 - Saját intézményeknél fejezeti kezelésű előirányzatból átvett előirányzat , ,8 921,8 - Saját intézményeknél fejezeti kezelésű előirányzatból kapott bevétel 958,3 958,3 - Fejezeti kezelésű előirányzatból más fejezet intézményének átcsoportosítás meghatározott -156,8-156,8-29,9 feladatra - Fejezeti kezelésű előirányzatból más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára átcsoportosítás megállapodással -81,3-81,3 12

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyminisztérium költségvetésének végrehajtása Stratégia Bevezető rész 2011 végén került sor a Magyar külpolitika az uniós elnökség után címet viselő stratégiai dokumentum

Részletesebben

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2011. június I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés A 2010-es esztendő fontos, agrárpolitikai

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról MAGYARORSZÁG Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról 2007. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Makrogazdaság... 6 A makrogazdasági stabilitást támogató

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben