megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás január 1-jétől hatályos.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás 2008. január 1-jétől hatályos."

Átírás

1 Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörét szabályozó 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerint évben az oktatási és kulturális miniszter a kormány oktatásért, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, valamint a kultúráért felelős tagja. Felsőoktatás A felsőoktatási intézmények száma kettővel, az összhallgatói létszám 2007/2008-as tanévhez képes ( főről a 2008/2009-es tanévben főre) fővel csökkent, és ebből az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenése mintegy fő (az átszámított létszám fő). A demográfiai változások, az érettségizettek számának változása (mintegy fős idegen nyelvi évfolyam kiesése) és a korábbi évtized extenzív fejlesztéspolitikája eredményezte a felvételre jelentkezők számának csökkenését. (2005-ben fő, 2006-ban fő, 2007-ben fő, 2008-ban fő jelentkezett felvételre.) A hallgatói létszám változását befolyásolta a képzési szerkezet átalakítása, amelynek következtében a nagyobb létszámú kifutó egyetemi és főiskolai képzés helyébe az alapképzésre belépők alacsonyabb száma, és az induló mesterképzésre felvettek (3 000 fős) létszáma lépett. A képzési szerkezet teljes átalakulása 2011-re prognosztizálható. A konvergencia program követelményei alapján az államilag támogatott felvételi keretszám 2006-tól az évi 62 ezerről 56 ezerre csökkent, és a képzési szintenként kötött keretszám 2006-os és 2007-es zárolásának feloldása 2008-ban megtörtént, de így is a tervezetthez viszonyítva a belépő államilag támogatott létszám a be nem töltött férőhelyek száma miatt további 4-5 ezer fővel csökkent. Az új felvételi eljárás második évében, a kormány által képzési területenként meghatározott államilag támogatott keretszámot a legmagasabb pontszámot elért jelentkezőkkel töltötték be és a jelentkezők teljesítményeire, illetve intézményválasztásra épülő felvételi eljárás kiélezte de az előző évhez viszonyítva kiegyenlítettebben az intézmények közötti versenyt, a regionális képzési kínálat, valamint az intézményhálózat átalakulását január 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Főiskola egyesült, az egyházi fenntartású Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola beolvadt a Pázmány Péter Katolikus Egyetembe, továbbá a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola alapítványi intézményként kezdte meg működését. Az Országgyűlés 2008 decemberében döntött a Tessedik Sámuel Főiskola beolvadásáról a Szent István Egyetembe. Az új felsőoktatási törvény szerinti három elemű, képzési, tudományos célú, fenntartói normatív finanszírozás, valamint a hároméves ( ) fenntartói

2 megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás január 1-jétől hatályos. A felsőoktatási törvény ában a felsőoktatás évi költségvetési támogatását tekintve bázisnak, az inflációt követő felsőoktatás támogatásról döntött az Országgyűlés, így a évi támogatás 214,0 milliárd forintról 226,0 milliárd forintra növekedett. Ez a támogatásnövekedés tette lehetővé a hallgatói normatíva ( forint), a doktori ösztöndíj ( forint), a köztársasági ösztöndíj ( forint), valamint a jegyzet-, sport és kulturális támogatás ( forint) növelését és a kollégiumi férőhely-normatíva ( forint), illetve a lakhatási támogatás ( forint) szinten tartását. A fenntartói megállapodások alapján az éves támogatás állandó elemeként a fenntartói támogatást, míg a hallgatói létszám alakulása szerint az évente változó képzési és tudományos célú támogatást biztosítja a tárca az intézmények részére az általuk meghatározott teljesítmény-követelmények figyelembevételével. A 2008-as költségvetési év szeptemberétől lett volna hatályos az intézményi forrásokat bővítő képzési hozzájárulás, melyet a 2008 márciusi ügydöntő népszavazás hatályon kívül helyezett ban teljes körűen megtörtént a felsőoktatási intézmények kapacitásakkreditációja, amely alapján meghatározható az egyes intézmények államilag támogatott és költségtérítéses képzési kapacitása. Az intézményi kapacitások a többciklusú képzésben részt vevő összhallgatói létszámon túl az egész életet átfogó tanulás keretében a bővülő tovább- és átképzési feladatok vállalására és fejlesztésére is lehetőséget biztosít szeptemberétől a minőségi fejlesztést és a hallgatói teljesítmény ösztönzés céljait szolgálja az átsorolás intézménye, amely teljesítmények alapján az államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók státusának megváltoztatását (hallgatói létszám 15 %-áig) teszi lehetővé. Az Országgyűlés 2008-ban fogadta el a felsőoktatási törvény azon módosításait, amelyek az intézményi vagyongazdálkodásban, a vállalkozások alapításában segíti a hatékonyabb intézményi gazdálkodás kialakítását, de egyúttal biztosítja az állami vagyon védelmét (pl. a vagyonhasználati díj ellenértékének felújításra, állagmegóvásra történő kötelező felhasználásának előírásával). Az Európai Közösségi támogatásokkal a Nemzeti Fejlesztési Terv projektjeiből több mint 20 felsőoktatási intézmény, mintegy 50,0 milliárd forint értékben nyert fejlesztési támogatást, amely egyaránt szolgálja az intézményi és regionális K+F+I, valamint az intézményi infrastruktúra fejlesztését. Közoktatás Az értékelési időszakban a források a közoktatás rendszerének lényeges elemeit érintették. A közoktatási szakterület támogatta a hazai és nemzetközi tanulmányi 2

3 versenyeket, a természettudományos és közismereti tanulmányi teljesítményeket mérő és feldolgozó munkát, az anyanyelvápoló versenyt, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését segítő feltételrendszer kialakítását és egyéb speciális célú felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató szándékok megvalósulását. A terület hozzájárult az érettségi megszervezésének és lebonyolításának költségeihez, visszatérítésre kerültek az érettségi vizsgák vizsgadíjai. A minisztérium felel a közoktatási célú humán normatíva felhasználásáért. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg a költségvetési törvény 3., 5., valamint 8. számú mellékletében meghatározott jogcímeken. Az oktatási és kulturális miniszter a nem állami intézmény fenntartójával és intézményével a normatív hozzájáruláson túl közoktatási megállapodást köthet, melynek keretében jogosult igénybe venni kiegészítő támogatást. Az egyházak, valamint a kisebbségi önkormányzatok fenntartásában működő közoktatási intézményeik valós oktatott létszámai alapján kiegészítő támogatásra jogosultak. A nem állami intézményfenntartók támogatásának megállapítása, folyósítása, és a felhasználás ellenőrzése a nyilvántartási, ellenőrzési és monitoring feladatokon belül valósult meg. Az előirányzatok felhasználása általában nem a naptári évhez, hanem a tanév, illetve a szorgalmi év időszakához kötődik, ezért a beszámolási időszakban realizált fejezeti kezelésű előirányzatok teljes körű szakmai értékelésére velük kapcsolatban csak előzetesnek tekinthető megállapítások formájában kerülhet sor. A kedvezményezettek (kevés kivétellel) a támogatásokat időarányosan és a szerződésben meghatározottak szerint használták fel. A szerződésekben pontosan megfogalmazódtak az oktatáspolitikai célt szolgálni képes feladatok, támogatási formák, szervezeti-tartalmi követelmények, és a célra biztosított előirányzati összegek. Ezek a gyakorlatban is realizálhatóaknak, szakmai tekintetben hasznosnak bizonyultak. A szerződések kizárólag olyan időszerű fejlesztési feladatok, funkciók támogatását tették lehetővé, amelyekre a közoktatás finanszírozási rendszerében nem volt fedezet. A közvetlen minisztériumi irányítással megvalósított feladatok esetében a folyamatba épített ellenőrzés, az egyéb esetekben a kifizetést megelőző teljesítményértékelés biztosította a céloknak megfelelő felhasználást. Év közben elkészült a területre vonatkozó kockázatelemzés. Kultúra Az állam közfeladat-ellátásának fontos részét képezi a nemzeti örökség megőrzése, a sokszínű kulturális szolgáltatások elősegítése, nemzeti kultúránk külföldi megismertetése, valamint a világ kulturális értékeinek magyarországi bemutatása. A kultúra-finanszírozás egyik legfőbb feladata a kulturális javakhoz való hozzáférésben 3

4 az esélyegyenlőtlenség csökkentése, amely érdekében a tárca számos program megvalósulásához járult hozzá. A Közkincs program a közösségi kulturális színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására kínált kedvezményes kamat- és tőketámogatásos, 20 éves futamidejű hitelkonstrukciót. A Közkincs program évi térségi szintű pályázatai erősítik a megkezdett kistérségi folyamatokat, együttműködéseket, ugyanakkor a helyi kulturális intézményrendszer fejlesztését is támogatják, jelentős helyi erőforrásokat bevonva. Továbbra is kiemelt szempont volt a nemzeti örökség megőrzése, folytatódott a népi kultúra támogatása és a fiatalok önszerveződő művelődési törekvéseinek segítése ban folytatódott az Alfa program, amelyben az önkormányzati fejezetből támogatott vidéki múzeumok fejlesztési programján túl nagy hangsúlyt kapott a muzeális intézmények állományvédelmének, a műszaki-technikatörténeti muzeális intézmények működésének, a múzeumi mobilitás és networking elősegítésének támogatása fejezeti forrásból. A nemzetközileg is jelentős filmszakmai és ágazati fejlődés elindult folyamatának továbbvitele érdekében 2008-ban is jelentős összeggel támogattuk a Magyar Mozgókép Közalapítványt a szerződésben foglaltaknak megfelelően. A kulturális közfeladatokat ellátó alapítványokat és közalapítványokat, azok működését és feladatait az előző évekhez hasonlóan részesítette támogatásban a tárca. A fejezeti előirányzatokból jelentős összeggel támogattuk 2008-ban is a kulturális intézményrendszer részét képező kulturális közhasznú és gazdasági társaságok működését és programjait. Az év során támogattuk azokat a kiemelt hazai művészeti társulatokat, intézményeket, közhasznú szervezeteket, melyek kiemelkedő tevékenységét a tárca már évek óta finanszírozza. Kiemelt jelentőségű országos szinten a Pécs Európa Kulturális Fővárosa projekt, amelynek kulturális rendezvényeit a tárca 2008-ban is támogatta. A minisztérium a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében hirdetett meg a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot forgóeszköz hitel felvételére és kamattámogatás elnyerésére, valamint továbbra is támogatta a mindenkori Nemzeti Ifjúsági Zenekar működését, továbbá a Hungarofest Kht. keretében működő export irodákat, melyek feladata a magyar előadók külföldi megjelenésének elősegítése. A tárca támogatásával valósultak meg a 2008-as év kiemelkedő eseménye, a Reneszánsz Év programjai (kiállítások, fesztiválok, konferenciák) országszerte és az államhatárokon túl is. A Reneszánsz Év január 22-én, a magyar kultúra napján 4

5 indult és január 22-én zárult. Programjai Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója kapcsán egyrészt visszatekintettek a reneszánsz hagyományaira, kulturális értékeire, Mátyás király korára és szellemiségére, az akkori Európát formáló világképre, másrészt bemutatták a jelen kezdeményező, kreatív kultúráját, a kulturális modernizáció szándékait. Az országos, sőt határon túli, nagyszabású programsorozat, amelyben 150 program (kiállítások, fesztiválok, konferenciák) szerepelt, a tágabb értelemben vett kultúra minden területén igyekezett megmutatni a modern reneszánszot. A hagyományos művészeti programok mellett az informatikával, tudományostechnikai kultúrával, környezeti kultúrával, formatervezéssel, gasztronómiával foglalkozó, eddig hazánkban nem tapasztalt komplexitású eseménysorozatra is sor került. Olyan rétegek bevonása történt meg a kulturális értékek világába, amelyek eddig nehezen vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek. Kiemelt eseményként az év során négy nagy múzeum szervezett összehangolt, Mátyás király korát bemutató tárlatot. A kiállítások sorát a Szépművészeti Múzeum kezdte egy, a Mediciek korát bemutató tárlattal. Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok, nemzetközi tevékenység Missziónk, küldetésünk, hogy Magyarország és a világ kultúrái között mind intenzívebb kapcsolat alakuljon ki, és ezekben a folyamatokban a magyar kezdeményezés érvényesüljön (pl.: szakdiplomata-hálózat kiépítése, V4-es országokkal való együttműködés, magyar kulturális évadok az Egyesült Államokban, és a Távol-Keleten) évben Belgrádban és Zágrábban az oktatási-kulturális szakdiplomaták megkezdték munkájukat, megszerveztük, hogy Abu-Dhabiban és Madridban is oktatási és kulturális szakdiplomata álláshelyek létesüljenek. Szorosan együttműködtünk a külföldi magyar kulturális intézetekkel, és biztosítjuk az állandó szakmai felügyeletüket, amely során a magyar kultúra színvonalas, sokszínű bemutatására törekszünk. Munkánkat alapvetően meghatározza a kulturális diplomáciánál tágabb jelentéstartalommal bíró közszolgálati diplomácia, public-diplomacy, amely az együttműködésekre, az együttgondolkodásra épít, előtérbe helyezi a kulturális diplomácia szerepét erős nemzetközi kommunikációval. Ennek megfelelően új, korszerűbb, pro-aktívabb megközelítési módot használunk. Célunk olyan programok indítása, amelyek felélénkítik országunk nemzetközi dialógusát, felerősítik a kultúrák közötti párbeszédet, kezdeményező szerepet vállalnak. Az elmúlt időszakban látványos eredményeket értünk el az átgondolt, pro-aktív, dinamikus munka és a tudatos kommunikáció következtében. 5

6 Stratégiánk főbb irányvonalai: - Az Európai Unión belül a kulturális diplomácia az együttműködésre alapul, több ország közös projektjeire; - Az Európai belüli országok esetében a magyar kisebbségekhez való viszonyulás; - Az Európai Unió bővítését követően az Európai Unió új szomszédaihoz való viszony; - Az Európai Unió és a világ viszonyrendszere (Ázsia-Távol-Kelet és az USA vonatkozásában). Kiemelt szerepet szántunk a kulturális diplomáciának a konfliktusok megelőzésében és kezelésében (pl.: magyar-szlovák viszony V4-es kezdeményezés, délkelet-európai országok) évben folytatódott az Egész életen át tartó tanulás közösségi program hazai megvalósítása. A Kormány az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) létrehozásáról 2008 márciusában döntött. Felállt az OKKR tárcaközi bizottság és megkezdődtek az OKKR létrehozásának munkálatai. A 2004-ben létrejött Közép-Európai Oktatási Együttműködés megújítását és megerősítését célzó együttműködés keretében 2 projekt indult és 3 workshop került megrendezésre. Határon túli feladatok A Magyar Köztársaság Kormánya felelősségének tartja a határon túli magyar közösségek támogatását nemzeti önazonosságuk, anyanyelvük, kulturális hagyományaik szülőföldjükön történő megőrzése és fejlesztése érdekében. Ennek szellemében készült el a tárca határon túli magyar oktatási és kulturális stratégiája. A tárca támogatta a határon túli magyarok magyarországi felsőfokú tanulmányait, a határon túli kihelyezett képzéseket, az önálló magyar nyelvű felsőoktatási intézmények munkáját, vendégtanár programokat, hallgatói szervezeteket, illetve a magyar nemzetiségű pedagógusok részére szervezett szülőföldi és magyarországi továbbképzéseket, a tankönyves műhelyek munkáját, tankönyvírást és szerkesztést. A minisztérium támogatta továbbá a határon túli közoktatás fejlesztését a diákok részére, elsősorban a szülőföldön szervezett magyarországi oktatási programokhoz, tematikus szakmai táborokhoz, és anyanyelven rendezett tanulmányi versenyekhez nyújtott támogatással, valamint kiemelt figyelemmel a nyelvi határok fenntartása érdekében szórványban folyó oktatás támogatásával. 6

7 Az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztési feladatok Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) megvalósítási szakaszában 2008 során a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Kormány által elfogadott évi akcióterveiben rögzítetteknek megfelelően a tárca hatékonyan vett részt a pályázatok, kiemelt projektjavaslatok kidolgozásában, megvalósításában, illetve a tapasztalatok alapján szükségessé vált módosításában, továbbá a vonatkozó évi akciótervek kidolgozásában. Az OKM közvetlen ágazati felelősségébe tartozó prioritásokban összesen 44 db konstrukció 7 éves forrásallokációja található. Oktatási és kulturális fejlesztési forrásokat tartalmaznak a Regionális Operatív Programok (ROP-ok), az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP), a Környezet és Energia Operatív Program, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) is. Az ÚMFT keretében a közoktatási fejlesztésekre 9 operatív programból (2 ágazati, 7 regionális) megközelítőleg 400,0 milliárd forint került elkülönítésre a as időszakban. Ezen belül a korábbi fejlesztési tervben (NFT I.) sikeresnek bizonyult iskolafejlesztési program folytatásaként a as időszakban a 7 regionális operatív programban összesen mintegy 120,0 milliárd forint áll rendelkezésre a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére, amelyből mintegy 600 sikeres pályázatot támogatnak. A as időszakban a felsőoktatás tartalmi és infrastrukturális támogatására mintegy 220,0 milliárd forint jut. Ebből a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritásra a hét éves időszakra 124,93 milliárd forint, a TIOP 1-es prioritás Oktatási infrastruktúrafejlesztés keretében a felsőoktatásban a szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztésre 80,84 milliárd forint, a ROP-okban pedig 13,96 milliárd forint támogatási összeg került betervezésre. Komoly eredmény, hogy 2008-ban a felsőoktatásra vonatkozó TÁMOP 4. prioritás keretében tervezett 9 konstrukcióból 7 konstrukció meghirdetésre került. A TIOP A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása pályázat fő célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése. Az eddig lezajlott két pályázati kört követő bírálatra 2009-ben került sor, amelynek keretében 13 felsőoktatási intézmény számára 55,5 milliárd forint támogatás került megítélésre. A as időszakban az európai uniós támogatások körében igen jelentős, mintegy 60,0 milliárd forint értékben valósulnak meg kulturális tartalmú fejlesztések a TIOP és a TÁMOP keretében. Ezt a fejlesztési forrást növelik a regionális 7

8 programokban (ROP-ok) megvalósuló kulturális turisztikai és kulturális célú városrehabilitációs, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatott kulturális vidékfejlesztést célzó beruházások. Így a kultúra tartalmi és infrastrukturális támogatására összesen 336,0 milliárd forint jut a as időszakban. Az eddig meghirdetett pályázatok összkerete a TÁMOP-ban 7,742 milliárd forint, a TIOP-ban 25,7 milliárd forint. A már lezárult TIOP Tudásdepó Expressz című pályázat keretében, amely a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű Információs és Kommunikációs Technika (IKT) infrastruktúra-fejlesztéssel erősíti, 2,246 milliárd forintból 33 nagyrészt konzorciumi pályázat részesülhet támogatásban, amely akár települési könyvtár fejlesztését teszi lehetővé. A kormány által 19 db kiemelt projekt került nevesítésre, 57,1 milliárd forint támogatási összértékkel. Ezek közül 9 jutott el a támogatási szerződés megkötéséig ( Skanzen Örökség Program, Szentendre, Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítése, Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten, Oktatási esélyegyenlőség és integráció, A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése, Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ I. ütem, Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése, Kastélysziget kulturális-turisztikai központ Edelény, 21. századi közoktatás ). Megítélt támogatásuk összesen: 34,3 milliárd forint. Esélyegyenlőség Az esélyegyenlőség keretében támogatott programok esetében a döntés alapjául szolgáló legfőbb szempont az volt, hogy az előirányzatból finanszírozott feladatok milyen mértékben segítik elő az oktatás, illetve kultúra területén az esélyegyenlőség megvalósulását, az oktatási programok tartalmukat tekintve megfelelnek-e az egyenlő bánásmód követelményének, a kulturális programok hozzájárulnak-e a hazai kisebbségek kultúrájának széles körben való megismertetéséhez, elősegítik-e a többség-kisebbség viszonylatában az együttélést ban egyedi támogatás nyújtottunk a megvalósult programok többségében, s pályázati keretben valósult meg az Útravaló ösztöndíjprogram, továbbá a roma fiatalok költségtérítéses képzésben való részvételének támogatása. Az Útravaló program célja a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulása, érettségi és diploma, a piacképes szakképesítés megszerzése esélyeinek javítása. Az ösztöndíjprogram keretében a rendelkezésre álló költségvetési források elosztása alapján az Út a középiskolába alprogram keretében tanuló-mentorpár, az Út az érettségihez alprogram keretében tanuló-mentorpár, az Út a szakmához alprogram keretében tanuló-mentorpár, az Út a tudományhoz Alprogram keretében pedig 60 közoktatási intézmény nyert el támogatást. Emellett folytatták az 8

9 Útravaló ösztöndíjprogramot azok a továbbfutó ösztöndíjasok, akik a korábbi években kerültek az ösztöndíjprogramba és jogosultakká váltak a jogviszony folytatására. A évben meghirdetésre került a Költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása a 2008./2009. tanév I. félévében című pályázat, melynek célja a felsőfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok képzési költségeihez történő hozzájárulás volt.. A tárca esélyegyenlőségi stratégiájának részeként óta működik a hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő esélyegyenlőségi program. A program célja az érintett fiatalok felsőfokú tanintézménybe való bekerülési esélyeinek növelése, a követelmények sikeres teljesítése és a későbbiekben a munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségének bővítése. A program több elemet tartalmaz: - a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanintézményekbe a felvételi eljárás során kedvezményekkel való bejutásának biztosítása; - az érintettek számára a KATAPULT Mentorprogram segítségével a felsőoktatási intézménybe történő beilleszkedés megkönnyítése, a lemorzsolódás lehetőségének csökkentése. A Mentorprogramba bekerült első éves fiatalokat a lemorzsolódás veszélyének elkerülése érdekében a hátrányos helyzetű fiatallal azonos szakon és karon tanuló felsőbbéves hallgató segíti, aki két féléven keresztül végzi munkáját. Mentorként az a feladata, hogy a mentorált hallgatót tanulmányi, adminisztrációs ügyeiben segítse, naprakészen informálja az igénybe vehető szakmai- és ösztöndíj-lehetőségekről, felkészítse az önálló egyetemi/főiskolai létre ban is sor került az esélyteremtő integrációs programok gyakorlatban történő megvalósítását támogató Országos Oktatási Integrációs Hálózat működési és szakmai költségeinek biztosítására. A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher számára egy Európában egyedülálló, az Első Rromani (cigány) Nyelvű Európai Szótáram című kiadvány előállításához a nyomdai előkészítéssel, szerkesztéssel, illusztrálással, valamint a korrektúrával kapcsolatos költségekhez nyújtott a tárca támogatást. A tatabányai székhelyű Értük-Velük Egyesület óta rendszeresen megrendezi a hagyományőrző Roma Életmód-és Sporttábort Zánkán ban az 1 hetes táborozásra 25 intézményből 150 sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője érkezett a táborba. A roma identitás megőrzése, a hagyományok ápolása érdekében, valamint az oktatási integráció céljainak megerősítése érdekében sor került a Karaván Művészeti Alapítvány, az Integrált Oktatásért Alapítvány, a Munkaiskola Alapítvány, a 9

10 Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására. A Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft. által elkészített Balázs János képzőművészeti monográfia nem csupán a művészetrajongók, illetve a művészeti területen dolgozó szakemberek számára hasznosítható, hanem a köz-, illetve a felsőoktatás területén is használható segédanyag. A roma és nemzetiségi kultúra támogatása keretében a tárca hozzájárult a Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. kulturális műsorainak költségeihez, a Rajkó Művészegyüttes Kht. Rajkó Zenekar működési költségeihez, támogatást biztosított a Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára, hozzájárult a 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület működéséhez. Számos programon keresztül támogattuk a roma kulturális értékek hazai, valamint határainkon túli megjelenését. A nemzetiségi kultúra támogatása keretében a tárca 17 program lebonyolításához járult hozzá. Az egyházakkal kötött megállapodásokban vállalt és a jogszabályokból adódó kötelezettségek ellátása folyamatos volt. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére megállapított 9 018,5 millió forintból 9 008,5 millió forint került felhasználásra a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi XXXII. törvény, illetve az ezen alapuló kormányhatározatok alapján az egyházi ingatlanok átadásáért, az ingatlanokról való lemondásért járó kártalanításokra, illetve az ezekkel összefüggő valorizációra. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtása során 2008-ban megtett intézkedések A központi költségvetési szervezetrendszer átalakítása körében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) fejezettől a badacsonytomaji, a kecskeméti, az egri és a pécsi szőlészeti és borászati kutatóintézetek felsőoktatási intézmények részére átadásra kerültek. Az átadott szőlészeti és borászati kutatóintézetek szervesen beilleszkedtek a felsőoktatási intézmények szervezetébe. A működés tapasztalatairól az érintett felsőoktatási intézmények által megküldött jelentések alapján elkészített összefoglalót az FVM rendelkezésére bocsátottuk, amely az FVM által a Kormány részére készítendő tájékoztatás alapját képezheti. A Kormány november 26-ai ülésén tudomásul vette Az FVM fenntartásában lévő mezőgazdasági szakképző intézmények agrár-szakképző központokba szervezéséről, valamint a létrejövő új központok és a területi szakképző intézmények közötti lehető legszorosabb együttműködés kialakításának lehetőségeiről szóló középtávú tervről című FVM, OKM, SzMM közös előterjesztésben foglaltakat. Ennek értelmében sor került a térségi integrált szakképző központként (TISZK) három agrár-szakképző központ megalapítására. 10

11 Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat Nemzeti Színház Zrt. és Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht. átalakítására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről címmel kormány-előterjesztés tervezet készült, melyet a tárca belső államtitkári és miniszteri értekezlete megtárgyalt és jóváhagyott. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) rábízott vagyonába tartozó 12 oktatási és kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaság társasági (Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht., NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht., Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht., Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft., EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht., MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (2009 márciusától nonprofit Kft.), Nemzeti Táncszínház Kht., Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Nemzeti Színház ZRt., Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Kft., Duna Múzeum Ingatlanfejlesztő Kft., Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.) részesedése hasznosításának jogát engedte át 2008-ban az OKM részére. Az MNV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a társaságok az OKM vagyonkezelésébe kerültek. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzatoknak átadandó Budapesti Kamaraszínház Kht. és a Játékszín Teréz körúti Színház Kht. tulajdonosi joggyakorlója az MNV Zrt., a feladat törlését javasoljuk a Korm. határozatban. 11

12 A fejezet címek előirányzatai és teljesítési adatai a következők szerint alakultak: Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1. 4/ millió forintban egy tizedessel %-ban Kiadás , , , , ebből: Személyi juttatás , , , , Központi beruházás 5 106, , , , Folyó bevétel , , , , Támogatás , , , , Előirányzat maradvány ,5 0, , , Létszám (fő) A fejezet címek előirányzatait érintő előirányzat-módosítások levezetése: Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat 1091 szektor ,4 200, , , évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat 1051 szektor , , , , évi CLXIX. törvény szerinti összes eredeti előirányzat , , , , évi előirányzat-módosítások levezetése Módosítások jogcímenként OGY hatáskörben: 146,1 146,1 Intézmények 1051 szektor Fejezeti kezelésű előirányzatok 1091 szektor 146,1 146,1 Kormány hatáskörben: , , ,6 Intézmények 1051 szektor , , ,6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1091 szektor , ,1 Fejezeti hatáskörben , , , ,4 - Fejezeti kezelésű előirányzatból saját intézményeknek átcsoportosítás , ,8-879,3 - Fejezeti kezelésű előirányzatra saját intézménytől előirányzat visszarendezése 1 451, ,9 - Saját intézménytől előirányzat visszarendezése fejezeti kezelésű előirányzatra , ,9 - Saját intézményeknél fejezeti kezelésű előirányzatból átvett előirányzat , ,8 921,8 - Saját intézményeknél fejezeti kezelésű előirányzatból kapott bevétel 958,3 958,3 - Fejezeti kezelésű előirányzatból más fejezet intézményének átcsoportosítás meghatározott -156,8-156,8-29,9 feladatra - Fejezeti kezelésű előirányzatból más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára átcsoportosítás megállapodással -81,3-81,3 12

13 - Más fejezettől előirányzat átcsoportosítás megállapodással intézményeknek 4 470,3 240, , ,6 - Más fejezettől előirányzat átcsoportosítás megállapodással fejezeti kezelésű előirányzatokra 401,3 401, évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1091 szektor 7 893, ,4 - Fejezeti kezelésű előirányzatra saját intézménytől zárolt előirányzat 293,2 293,2 - Saját intézménytől zárolt előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra -293,2-293, évi többletbevétel 1091 szektor 2 169, ,3 - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás ,6 Intézményi hatáskörben , ,9 891, évi előirányzat-maradvány igénybevétele , , , évi többletbevétel , , ,5 - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás ,8 Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 20,0 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás fejezeti tartalékról 1 073, ,7 20,0 - Fejezeti tartalékról előirányzat átcsoportosítás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra , ,7 Módosított előirányzat , , , ,5 A tárca által megvalósított feladatok tükrözik a tervezés során meghatározott prioritásokat. Az intézmények gazdálkodását a stabilitásra való törekvés jellemezte, átmeneti likviditási problémáik mellett döntően megtartották fizetőképességüket, működőképességüket, a rendelkezésükre bocsátott előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen gazdálkodtak. Jelentős erőfeszítéseket tettek a hatékony működés, a belső hiányok keletkezésének, növekedésének megakadályozása érdekében. 13

14 A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények a fejezet költségvetésében 1-7. címeken szerepelnek a következők szerint: 1. cím Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 2. cím Egyetemek, főiskolák 3. cím Közgyűjtemények 4. cím Művészeti intézmények 6. cím Egyéb kulturális intézmények 7. cím Egyéb oktatási intézmények Az 1-7. cím előirányzatai és teljesítési adatai a következők szerint alakultak: Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat , , , ,3 Módosítások jogcímenként Kormány, PM döntés alapján , , ,6 Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján 4 470,3 240, , ,6 Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból Központi beruházás 3 059,3 958, ,0 Fejezeti tartalék -173,7-173,7 42,5 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat , ,4 879,3 Előirányzatosítás intézményi hatáskörben évi előirányzat maradvány tervbevétele , , ,4 Többletbevétel , , ,5 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás ,8 Módosított előirányzat , , , ,4 Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1. 4/ millió forintban egy tizedessel %-ban Kiadás , , , , ebből: Személyi juttatás , , , , Központi beruházás 3 322,4 0, , , Folyó bevétel , , , , Támogatás , , , , Előirányzat maradvány ,9 0, , , Létszám (fő)

15 1. cím: Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 1/1. alcím: Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Törzskönyvi azonosító száma: honlap: Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 5 398,1 15, , ,1 Módosítások jogcímenként Kormány, PM döntés alapján 343,1 343,1 263,5 Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján -9,5-9,5-8,0 Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból Központi beruházás 3,6 3,6 Fejezeti tartalék 54,5 54,5 31,7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat 9 861, ,1 294,9 Előirányzatosítás intézményi hatáskörben évi előirányzat maradvány tervbevétele 3 156, ,1 441,0 Többletbevétel 255,4 255,4 70,0 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -150,8 Módosított előirányzat , , , ,4 Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1. 4/ millió forintban egy tizedessel %-ban Kiadás , , , , ebből: Személyi juttatás 3 608, , , , Központi beruházás 277,4 0,0 3,6 3, Folyó bevétel 638,4 15,0 274,0 271, Támogatás , , , , Előirányzat maradvány 2 273,5 0, , , Létszám (fő) A minisztérium szakmai feladatait elsősorban az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet határozza meg, amelynek alapján főbb szakmai tevékenysége a közoktatási, felsőoktatási, kulturális feladatok, az egyházakkal való kapcsolattartás, a nemzetközi szerződésekben foglalt feladatok, a szakmai tevékenységgel összefüggően az Európai Unió tagállamaival és a harmadik országokkal való együttműködés. 15

16 A központi államigazgatási szervek átalakításával összefüggésben új államtitkári és szakállamtitkári terület jött létre a minisztériumban. A kormányzati struktúra 2008 első félévi változása miatt a tudománypolitikával összefüggő feladatok egy jelentősebb része elkerült a tárcától, ezért a költségvetési évre engedélyezett létszám 525 főről 521 főre változott, az előirányzatok a fejezetek közötti átadás eredményeként 10,7 millió forinttal csökkentek. A jelzett változások következtében az SZMSZ módosítása is szükségessé vált évi alaptevékenységének ellátására az eredeti költségvetés 5 383,1 millió forint költségvetési támogatást és 15,0 millió forint saját bevételt tartalmazott. A évi 3 165,3 millió forint maradványból 3 156,1 millió forint felhasználásra került, melyből 52,2% (1 646,2 millió forint) volt a Művészetek Palotája működtetésére kifizetett összeg. Az eredeti kiadási előirányzat 5 398,1 millió forint összege az év közben végrehajtott felügyeleti, illetve a saját hatáskörű előirányzat módosítások eredményeként több mint háromszorosára nőtt. A végrehajtott módosítások több mint fele (8 800,0 millió forint) a Művészetek Palotájával összefüggő kiadások finanszírozását szolgálta. A realizált 39,8 millió forint működési bevétel igazgatási szolgáltatási díjakból, szakértői és akkreditációs díjakból, diákigazolvány térítési díjaiból, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatban felmerült kiadások utólagos megtérítéséből és egyéb (pl. kötbér, feleslegessé vált eszközök értékesítése) befolyó bevételből tevődik össze. Az EU programok megvalósítására érkezett 21,0 millió forint bevétel felhasználása az alábbi területeken történt: - 4,4 millió forint Education and Training 2010 Programme: Public Information Campaign on Lifelong Learning Policy / EDU RAPCOL: az EU Oktatási Bizottsági és Kulturális Ügyek Bizottsági üléseinek, a Tanács, valamint a közösségi programbizottsági üléseinek, szakmai tanulmányutak költségeire; - 6,3 millió forint Lifelong Learning Programme: Indicators Teachers Professional Development OECD TALIS nemzetközi tagdíj támogatásra, / : Tanítás és tanulás nemzetközi felmérés (TALIS) és OECD tagdíjra; - 10,3 millió forint Lifelong Learning Programme: The programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) indicators / felnőttek készségeinek mérésére szolgáló program költségeire. A évi maradványból 87,7 millió forint a zsidó kárpótlás rendezésére felállítandó tárcaközi bizottság, nemzetiségi tankönyvek előállítása, integrált pénzügyi rendszer bevezetésének és egyéb szakmai feladatok kiadásaira került felhasználásra. 111,9 millió forint támogatásértékű működési bevétel az EU Tanácsi ülések részvételi költségeit, a tudománypolitikai titkárság működési kiadásait, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatottak kiadásait fedezte. Az OKM igazgatása évi 2 067,3 millió forint maradványát 24,0 millió forint befizetési kötelezettség terheli. 16

17 A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1 067,8 millió forint a Művészetek Palotája üzemeltetésére biztosított tárgyévi előirányzat következő évre áthúzódó maradványa. Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei egyes kiemelt előirányzatoknál az alábbiak szerint alakultak: A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok eredeti 4 617,6 millió forint előirányzata év közben 27%-kal 5 862,4 millió forintra emelkedett. Az igazgatási kereteken kimutatott 846,7 millió forint növekményből 589,7 millió forint az előző évi maradványból igénybevett és teljesített összeg. Az elkülönített szakmai pénzeszközöknél 398,1 millió forint volt a végrehajtott módosítások összege. A személyi juttatások előirányzatai az év során jelentősen módosultak. A minisztérium létszáma ugyan csökkent, de a különböző központi intézkedések miatt az igazgatás előirányzatai a rendszeres személyi juttatások (pl. 13. havi illetmény), a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (pl. TÉR jutalmak), a foglalkoztatottak sajátos juttatásai (pl. kereset-kiegészítés) céljára biztosított forrással összefüggésben nőttek. Az elkülönített szakmai pénzeszközök esetében a személyi juttatások és járulékai nyújtottak fedezetet többek között a kitüntetések megnövekedett kiadásaira, a felsőoktatási gazdasági tanácsok tagjai díjazására, a közoktatási testületek működtetésére, a nemzetközi, határon túli feladatokra és a külföldi kiküldetések napidíjaira. A dologi kiadások eredeti 763,0 millió forint előirányzata év közben ,2 millió forintra emelkedett. A növekményből 2 423,1 millió forint az előző évi maradvány igénybevételéből keletkezett. Az igazgatás eredeti dologi előirányzata tekintettel a KSzF részére átadott feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-átadás nagyságrendjére, továbbá, hogy a KSzF a megállapodásban foglalt feladatellátásának csak részben tett eleget szűkösen biztosította az alapvető feladatok ellátását. Év közben közbeszerzési eljárás keretében biztosítani kellett a június 30-án lejáró szerződést követően az OKM és háttérintézményei egységes, integrált pénzügyi-számviteli rendszerének működését. A szerződésből adódó időarányos kötelezettségek kiegyenlítése pótlólagos forrásbevonást tett szükségessé. Az elkülönített szakmai keretek dologi kiadásra fordítható pénzeszközei között továbbra is a legjelentősebb a Művészetek Palotája üzemeltetésével összefüggő kiadások finanszírozása, az év közben végrehajtott módosítások 80,3%-a e feladat teljesítésével függött össze. A fejezeti kezelésű előirányzatokból az OKM igazgatáshoz lehelyezett pénzeszközök nyújtottak fedezetet többek között a határon túli kulturális, az esélyegyenlőségi, a közoktatási, a felsőoktatási és nemzetközi szakmai feladatok ellátását biztosító szerződések, megállapodások kifizetésére, a szakmai és érdekegyeztető tanácsok és bizottságok működtetésére, a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokból adódó szakmai és kiküldetési kiadások, a nemzetközi tagdíjak finanszírozására. Az OKM igazgatása elemi költségvetése nem tartalmazott felhalmozási kiadási előirányzatot, tekintettel arra, hogy a minisztérium üzemeltetési feladatait a KSzF látja 17

18 el. Az év közben végrehajtott átcsoportosítást (összesen 118,3 millió forint intézményi beruházási előirányzat) elsősorban az alapfeladatok ellátását segítő tanulmányok, szakértői anyagok, tankönyvek létrehozásakor megszerzett felhasználási jogok kifizetése, másrészt a központi beruházás kiadásai (3,6 millió forint), továbbá két személygépkocsi beszerzése (17,7 millió forint) indokolta. Az intézményi mérleg az eszközök alakulását tekintve jelentős növekedést mutat, ami az OKM vagyonkezelésébe került 12 társasági részesedés állományának nyilvántartásba vételéből adódik. Ezek bekerülési értéke ,0 millió forint növekedést eredményezett, aminek következtében az eszközök évi ,6 millió forint összegű záró állománya szinte megduplázódott. A részesedéseket érintően év közben egyéb változás nem történt, év végén átértékelésre nem került sor. Az egyéb eszközök esetében a járművek kivételével a könyv szerinti érték csökkenése tapasztalható, amelyet az elszámolt értékcsökkenés, valamint az évközben végrehajtott selejtezések, értékesítések eredményeztek. Új beszerzés minimálisan növelte az eszközök állományát, miután a működés infrastrukturális feltételeinek biztosítása a KSzF feladatkörébe tartozik. Beruházásra elsősorban a szakmai feladatokhoz szükséges immateriális javak esetében került sor, illetve jármű beszerzés történt. Az OKM kezelésében maradt és a minisztérium feladatellátását szolgáló eszközök KSzF részére történő átadására kezdeményezésünk ellenére nem került sor ban. Az MNV Zrt.-vel új vagyonkezelői szerződés nem jött létre. A június 30-án kelt MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján az alábbi 9 társaság került az OKM vagyonkezelésébe, és ennek alapján a részesedések között tartja nyilván: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht. Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht. Magyar Cirkusz és Varieté Kht. Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht. Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht. Nemzeti Színház Zrt. Nemzeti Táncszínház Kht. További 3 társaság vagyonkezelésbe és nyilvántartásba vételére a december 3-án kelt MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján került sor: Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Kft. Duna Múzeum Ingatlanfejlesztő Kft. Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. Az OKM igazgatása gazdálkodása kiegyensúlyozottan, a jogszabályokat és belső szabályzatokat betartva folyt, likviditási és egyéb pénzügyi probléma a beszámolási időszakban nem merült fel. 18

19 Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. (4)-(5) bekezdésében foglalt előírás szerint az OKM, mint vagyonkezelő, illetve tulajdonosi jogok gyakorlója a gazdálkodó szervezetek és alapítványok, közalapítványok évi működését az alábbiak szerint értékelte: 1.) Az OKM vagyonkezelésében lévő társaságok: Gazdálkodó szervezet megnevezése EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht. Honvéd Együttes Művészeti Nkft. Saját tőke értéke (millió forint) Állami tulajdoni részesedés aránya (%) összege (millió forint) Költségvetési támogatás összege (millió forint) 1 081, ,3 800,0 375,0 300,0 165,0 64,0 30,3 15,0 Költségvetési támogatás célja közhasznú oktatási tevékenység EISZ program felsőoktatási információs rendszerek Kempelen Farkas Hallgatói Inform. Kp. működés és óvodai szakmai programok Útravaló öszt.díjprogr. Integrációs Pedagógiai Rendszer 13, ,3 609,5 előadóművészet 19

20 Gazdálkodó szervezet megnevezése Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht. Magyar Cirkusz és Varieté Kht. Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht. Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht. Saját tőke értéke (millió forint) Állami tulajdoni részesedés aránya (%) összege (millió forint) Költségvetési támogatás összege (millió forint) 93,5 100,0 93,5 139, ,0 200,0 175,4 124,0 60,0 54,6 28,3 91,4 100,0 91,4 313,0 46,4 Költségvetési támogatás célja közhasznú kulturális tevékenység Reneszánsz Év Pécs 2010 határon túli és nemzetközi programok zenei emlékév irodák műk. EU-s programok egyéb programok közhasznú művészeti tevékenység közoktatási megállapodás - 294,0 100, ,0 közhasznú művészeti tevékenység 475,3 100,0 475, ,0 egyéb művészeti tevékenység -30,0 100, ,5 műemlékvédelem Nemzeti Színház Zrt ,7 100, , ,0 előadóművészet 20

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ;   honlap: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 0 5 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 2 0 2 3 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S M I N I S Z T É R I U M I

K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S M I N I S Z T É R I U M I A z OKT A T Á S I É S K U L T U R Á L I S M I N I S Z T É R I U M I g a z g a t á s a 2 0 0 9. é v i b e s z á m o l ó j á n a k s z ö v e g e s i n d o k l á s a 2010. 1. Feladatkör, tevékenység... 3

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELŐADÓMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2010. évi tevékenységéről Új Előadóművészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

2012. évi CLVI. törvény

2012. évi CLVI. törvény 2012. évi CLVI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média-

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2010. évi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2010. évi beszámolóhoz Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.; Tel.: (69) 322-133; (69) 322-529 e-mail: mohacs.altisk@baranya.hu;

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tekintetében az államháztartásról szóló

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 54.080/2011 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2010. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben