és az közös tanfolyama. Készült az AKCIÓ Osztrák-Magyar Alapítvány támogatásával ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és az közös tanfolyama. Készült az AKCIÓ Osztrák-Magyar Alapítvány támogatásával (1999-2001)"

Átírás

1 A regressziószámítás gyakorlati kérdései A Szent István Egyetem Állatorvosi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék, Budapest és az Bécsi Állatorvosi Egyetem Biofizika és Biostatisztika Tanszék, Bécs közös tanfolyama. Letölthető a címről További információk: Dr. Reiczigel Jenő Készült az AKCIÓ Osztrák-Magyar Alapítvány támogatásával (1999-1)

2 Tartalomjegyzék A regressziószámítás célja 3 A legegyszerűbb modell (simple lin. regr.) 9 Regressziós modellek 11 A változók transzformálása 1 Többszörös (multiple) regresszió 17 Többszörös és parciális korreláció 1 Polinomiális regresszió Multikollinearitás 3 Logit és probit modellek 6 Regressziós diagnosztika 9 Néhány további fogalom röviden 37 Ajánlott irodalom 38

3 A regressziószámítás célja A regressziószámítást akkor használjuk, amikor függvényszerű kapcsolatot keresünk egy vagy több magyarázó változó (vagy független változó) és egy függő változó között. Szokásosan a magyarázó változókat X-ekkel, a függő változót pedig Y -nal jelöljük. Feltételezzük, hogy az X-ek és az Y közötti összefüggés kifejezhető függvény formájában, azaz X Y vagy Y = f(x) pl. TESTSÚLY = f (KOR) X 1, X,, X r Y vagy Y = f(x 1, X,, X r ) pl. TESTSÚLY = f (KOR, SZÜLETÉSI_SÚLY) Ahhoz, hogy regressziószámítást végezhessünk, mind a magyarázó, mind a függő változót ismernünk kell ugyanazokon a megfigyelési egységeken (egyedeken), azaz a kiinduló adatok egy magyarázó változó esetén (x 1,y 1 ), (x,y ), (x 3,y 3 )... (x n,y n ) értékpárok, több magyarázó változó esetén pedig (x 11, x 1, x 13,, y 1 ), (x 1, x, x 3,, y ), (x 31, x 3, x 33,, y 3 )... (x n1, x n, x n3,, y n ) vektorok. Ez az úgynevezett adatmátrix. Egy magyarázó változó esetén több magyarázó változó esetén 1. egyed: x 1 y 1 x 11 x 1 x 13 y 1. egyed: x y x 1 x x 3 y 3. egyed: x 3 y 3 x 31 x 3 x 33 y 3 n-ik egyed: x n y n x n1 x n x n3 y n 3

4 4 A regressziószámítás szokásos kérdésfeltevései Van-e bizonyos változók között összefüggés, Függ-e a borjak 3 napos testtömege a születési súlyuktól? Milyen függvénnyel (lineáris, exponenciális, stb.) írható le az összefüggés, Alkalmas-e ennek az összefüggésnek a leírására a lineáris függvény? Mi a függő változó várható értéke a magyarázó változó egy bizonyos értékéhez, Mekkora 3 napos testtömeget várhatunk, ha a születési súly 45 kg? Mi a magyarázó változó feltételezhető értéke a függő változó egy bizonyos értékéhez, Mekkora születési súly küszöb feletti állatokat szelektáljunk, ha az a cél, hogy 3 napos korban az állatok (legalábbis átlagban) elérjék az 55 kg-ot? A cél lehet oksági kapcsolat megállapítása X és Y között, gyakran azonban csak következtetni szeretnénk az egyik változó értékéből a másikra, a közöttük tapasztalt összefüggés alapján. Feltételezzük, hogy mind a magyarázó, mind a függő változó intervallum skálán mérhető. Egyes modellekben dichotom (=kétértékű, bináris, /1, igen/nem) változók is előfordulhatnak. Például a logit és probit modellekben a függő változó /1 változó (ott a magyarázó változók folytonosak). Tágabb értelemben a varianciaelemzés is felfogható regressziószámításnak, mesterséges /1változók (=dummy változók) bevezetésével.

5 5 Példa: A születési súly és a 3 napos testtömeg összefüggése 3 borjú adatai alapján (Bajcsy Á. Csaba és munkatársai, Szülészeti Tanszék). Bár egyértelmű a pozitív összefüggés a két adat között, a szóródás túlságosan nagy ahhoz, hogy a születési súly alapján jó előrejelzést adhatnánk a 3 napos testtömegre napos testtömeg (kg) Születési súly (kg) Melyik változó legyen a magyarázó és melyik a függő változó? Ez mindig attól függjön, hogy milyen irányú oksági kapcsolatot, illetve milyen véletlen hatásokat tételezünk fel a változók között, és NE attól, hogy melyik változót szeretnénk a másik alapján előrejelezni. Előfordulhat, hogy az ismeretlen X-et szeretnénk meghatározni a megfigyelt Y -ból, bár a regressziós modell Y = f (X) + ε. Ez az úgynevezett inverz regresszió. Például ha ugyanarra a mérésre két módszer is van, az A1 (lassú, drága, de pontos) és a A (olcsó, gyors, de kevésbé pontos), a helyes regressziós modell V = V1 + ε (a pontatlan módszer tartalmazza a hibát), de a természetes előrejelzési feladat a V V1.

6 Véletlenség a magyarázó és a függő változóban A függő változó mindig valószínűségi változó, a magyarázó változók azonban nem biztos. Általában úgy gondoljuk, hogy Y két független, additív komponesre bontható: az egyik az X- ektől függ, a másik pedig egy, az X-ektől független véletlen faktor, azaz Y = f (X ) + ε. magyarázó változó(k) hatása függő változó véletlen komponens (=minden egyéb hatás) Fel szokás tenni, hogy a véletlen komponens várható értéke, azaz E(ε)= és hogy eloszlása szimmetrikus, a statisztikai tesztek kedvéért pedig még azt is, hogy normális eloszlású. Mivel Y valószínűségi változó, X értéke nem határozza meg teljesen Y-t, csak Y eloszlására van hatással. Ezért adott X = x esetén vagy az Y feltételes eloszlását, vagy (gyakrabban) a feltételes várható értékét E(Y X = x ) szokták vizsgálni. (Például gondoljunk azon borjak 3 napos testtömegének eloszlására, illetve várható értékére, amelyeknek születési súlya 35 kg). A magyarázó változóban háromféle véletlenséget szoktak megkülönböztetni: - X egyáltalán nem véletlen változó, a kísérlet vezetője állítja be, MODEL I - bár a természet állítja be az X értékét, de az pontosan ismert, - a mért X nem azonos az Y-t befolyásoló változóval (mérési pontatlanság miatt, vagy mert X elvont, nem mérhető, pl. ha X = intelligencia IQ). Ezt az esetet itt nem tárgyaljuk. MODEL II 6

7 Korreláció- vagy regressziószámítás? A legfontosabb különbségek a két módszer között: - a korrelációszámítás szimmetrikus kapcsolatot tételez fel az X és Y között, míg a regressziószámítás egy bizonyos irányú (X Y) kapcsolatot, - míg a korrelációszámításban mindkét változó valószínűségi változó, a regressziószámításban X nem feltétlenül az (nem feltétlenül függ a véletlentől). A korrelációszámításnak nincs értelme akkor, ha az X értékeit a kísérletező állítja be (pl. egy gyógyszer dózisát). Gyakran mindkét módszer alkalmazható, ha megfelelően átfogalmazzuk a kérdéseket. Mindig gondoljuk meg azonban, melyik fogalmazás tükrözi jobban, hogy valójában mi is érdekel! Tegyünk fel korrelációs és regressziós megközelítésű kérdéseket a következő (vagy hasonló) mért adatok közötti összefüggésekkel kapcsolatban és beszéljük meg ezeket! cipőméret és testsúly testmagasság és testsúly vérnyomás és testsúly vérnyomás és életkor Na és K koncentráció a vérben age and body weight 7

8 NE használjunk regressziószámítást - ha két mérési módszer közötti egyezést vizsgálunk és nem pedig azt, hogy hogyan fejezhető ki egyik mérési eredmény a másikkal. Ilyenkor a korrelációelemzésnek sincs értelme, hiszen az erős korreláció sem feltétlenül jelent jó egyezést erős korrelációt kaphatunk nagy szisztematikus hiba (torzítás) esetén is (ha X = X 1 + 1, a korrelációs együttható = 1). Ha a mérési eredmények egyezése érdekel, legjobb, ha a különbséggel (abszolút vagy relatív) számolunk. (DE végezhetünk regresszió- <nem korreláció!> számítást, ha az egyik mérési módszert pontosnak tekintjük, és arra vagyunk kíváncsiak, hogyan lehet a másikat korrigálni.) - ha nem tudjuk eldönteni, melyik változót tekintsük magyarázó és melyiket függő változónak (ez nem csupán technikai kérdés, hanem a véleményünket tükrözi arról, hogy mi mitől függ, illetve, hogy mit tételezünk fel a véletlen faktorokról), - ha tudjuk, hogy a magyarázó változó a függő változóval azonos nagyságrendű véletlen hibával terhelt, vagy általánosabban fogalmazva, ha tudjuk, hogy az Y nem a mért X-től függ, hanem egy ismeretlen "valódi értéktől", (jelöljük X*-gal) azaz X* Y, a megfigyelt X érték pedig X = X* + δ ahol δ az X*-tól független véletlen faktor. (DE ha feltehetjük, hogy δ nem a valódi, hanem a mért X-től független, akkor alkalmazhatunk regressziószámítást.) 8

9 Lineáris regresszió egy magyarázó változóval (simple linear regression) a) Az általános modell egy magyarázó változóval: Y = f(x) + ε 9 b) Ugyanez lineáris függvénnyel: Y = β + β 1 X + ε c) Az együtthatók becslése az adatokból: a legkisebb négyzetek módszere ( LS módszer ) a becsléseket b, b 1 jelöli (máshol lehet még b ˆ ˆ, b1) Y estimated line Y=b +b 1 X observed data true line Y= β + β 1 X d) Hipotézisvizsgálat ("Valóban függ az Y az X-től?") t-próba H : β 1 = ( β 1 = azt jelenti, hogy Y nem függ X-től a modellben! ) próba-statisztika: b 1 / SE ( b 1 ) ahol SE ( b 1 ) -et az adatokból becsüljük null-eloszlás: Student-féle t eloszlás n szabadsági fokkal F-próba ugyanarra (ekvivalens csak több magyarázó változó esetén különbözik) Y teljes szórása = Y X-től való függéséből eredő szórása + Y egyéb hatások miatti szórása ("véletlen hiba") Σ ( Y i Y ) = Σ ( f (X i ) Y ) + Σ ( Y i f (X i) ) Teljes SSQ = Regressziós SSQ + HIba (=reziduális) SSQ Mindkét teszthez szükséges: a véletlen faktor (=ε) független, normális eloszlású legyen! X

10 1 e) Az illeszkedés jóságának mérése: R (determinációs koefficiens, Regressziós SSQ / Teljes SSQ), reziduumok (a megfigyelt és a számított Y értékek eltérése - az ε becslése). f) Konfidencia-intervallumok a paraméterekre (a β i -kre: b i ± t crit SE( b i ), ahol t crit az (n ) szabadsági fokú t eloszlás kritikus értéke, és SE( b i ) -t az adatokból becsüljük. Konfidenciasáv a regressziós egyenesre / az egyes Y értékekre ugyanazok a feltételek szükségesek, mint a hipotézisvizsgálathoz! Az ábrán (a borjak adatai), a lila vonalak jelölik a regressziós egyenesre vonatkozó, a zöld vonalak pedig az egyes pontokra vonatkozó 95%-os konfidenciasávot. Figyeljük meg, hogy az X tartomány szélei felé haladva a becslések egyre bizonytalanabbak. (A legkisebb a bizonytalanság az X értékek átlagánál.) day body weight (kg) Birth weight (kg)

11 11 Regressziós modellek Egy regressziós modell legfontosabb összetevői a változók közötti kapcsolatot leíró függvény típusa (lineáris, négyzetes, exponenciális, stb.) és a feltevések arról, hogy hogyan befolyásolja a véletlen az adatokat (pl. hogy az Y véletlen komponense additív-e vagy multiplikatív). A regressziószámítás végrehajtásának lépései 1. Informális modell (mik a fontos változók mi mitől függ ; grafikon-rajzolás). Formális modell (a függvénytípus megválasztása, a véletlenség a modellben) 3. A modell-paraméterek becslése (a legjobban illeszkedő görbe/felület megkeresése) 4. A modell jóságának vizsgálata - F-próba (az illeszkedés globális vizsgálatára), - t-próba (az egyes paraméterek egyenkénti vizsgálatára), - R (a kapcsolat szorosságát, a függő változó meghatározottságát méri), - a regressziószámításhoz szükséges feltételek ellenőrzése (reziduumok vizsgálata, regressziós diagnosztika) Fontos, hogy lássuk a különbséget az alábbi fogalom-párok között: valódi összefüggés feltételezett modell (a reziduális elemzés segít megtalálni a helyes modellt) valódi becsült paraméterek (konfidencia-intervallumok, standard hibák) megfigyelt számított Y érték (konfidencia-sávok) véletlen faktor (ε ) reziduum (e i )

12 A változók transzformálása A transzformációk olyankor segíthetnek, amikor a megfigyelt adatokra a lineáris regresszió közvetlenül nem alkalmazható. Néha elméleti megfontolásokból következik, hogy a változók közötti kapcsolat nem lineáris: Tumor átmérője térfogata ( gömb / ellipszoid térfogata hatványfüggvény) Gyógyszer dózis hatás görbéje (logisztikus görbe vagy hasonló S-alakú görbe) Máskor a megfigyelt adatok ugyan egyértelműen arra utalnak, hogy az X és az Y között van összefüggés, de ha a pontokra egyenest illesztünk, az illeszkedés nagyon rossz. Antibiotikum koncentrációja baktériumkultúrák átlagos átmérője Antibiotikum koncentrációja baktériumkultúrák átlagos területe Antibiotikum koncentrációja baktériumkultúrák átlagos száma Szerv területe az ultrahang-készülék képernyőjén a szerv térfogata Tumor térfogata túlélési idő hossza Az első esetben az elméleti megfontolások arra vonatkozóan is útmutatást adnak, hogy milyen függvénytípust válasszunk, a másodikban pedig az adatok grafikus ábrázolása segíthet: - a kétváltozós szórásdiagramok a modell-választáshoz nyújtanak segítséget, - a hisztogram, boxplot, stb. az adatok eloszlásának vizsgálatában (szükséges feltevések!). 1

13 Azokban az esetekben, amikor az X és Y közötti összefüggés nem lineáris, lineáris összefüggés állhat fenn valamely X és Y transzformált változók között. Ha elméleti megfontolásokból nem következik, hogy milyen transzformációval érdemes próbálkozni, akkor szórásdiagramok segítségével választhatjuk ki a legmegfelelőbbet. Mivel a legtöbb számítógépes programban egy gombnyomással kérhető, a logaritmus-transzformációt próbáljuk ki rutinszerűen! NB. A logaritmus csak pozitív számokra van értelmezve! Ha vagy negatív X és/vagy Y értékek is előfordulnak, szokás egy alkalmas állandót hozzáadni az értékekhez, mielőtt a logaritmus vesszük, például log(x+1)-et venni log(x) helyett. Mindig gondoljuk végig, hogy egy ilyen transzformáció interpretálható-e, meg tudjuk-e magyarázni, mi az értelme. exponenciális görbe log. skála az y tengelyen egyenes

14 14 logaritmus-görbe log. skála az x tengelyen egyenes hatványfüggvény log. skála mindkét tengelyen egyenes

15 A transzformációk érinthetik mind a regressziós függvényt, mind a véletlenséget a modellben (utóbbit akkor, ha a függő változót transzformáljuk). Példák: 1. Ha a regresszió lineárissá válik az Y log-transzformálásával: log Y = β + β 1 X + ε akkor a függvény exponenciális, multiplikatív hibával: Y = e β e β 1X e ε Multiplikatív hiba: a véletlen faktor nem hozzáadódik a függvényértékhez, hanem összeszorzódik vele. Ekkor nagyobb függvényértékhez nagyobb Y szórás tartozik. (NB. a relatív szórás állandó!). Ha a regresszió lineárissá válik X és Y log-transzformálásával: log Y =β +β 1 log X +ε akkor a függvény hatványfüggvény, multiplikatív hibával: Y = e β x β 1 e ε 3. Ha a regresszió lineárissá válik az X log-transzformálásával: Y =β +β 1 log X +ε akkor a függvény logaritmus-függvény, additív hibával. Ugyanilyen elterjedt a hatvány- és a gyök-transzformáció. A gyökök (relatíve) összehúzzák a nagy értékek tartományát, az (egynél nagyobb) hatványok pedig a kis értékekét. Ha a mért értékek helyett rangokkal dolgozunk, a változót teljesen skála-függetlenné tehetjük. Megjegyzések: A fent említettek mind monoton transzformációk. Ha a változó értéktartománya szűk, a rangok kivételével az összes többi kb. egyenértékű. Gyakorisági adatokra az arcus sinus transzformációt is szokták alkalmazni. 15

16 A transzformációk statisztikai modell hiányában is hasznosak lehetnek. Segíthetnek az adatok jobb megismerésében és ábrázolásában, szebb grafikonok készítésében, stb. Példa a transzformációs lehetőségekre az összefüggés linearizálásában: eredeti összefüggés négyzetgyök Y 4-ik gyök Y logaritmus Y Megjegyzések: A transzformációkat nemcsak az összefüggés linearizálására, hanem szórás-kiegyenlítésre és az eloszlások szimmetrizálására is szokták használni. (Persze előfordulhat, hogy az a transzformáció, amely linearizálja az összefüggést, elrontja a szórások egyenlőségét, stb.) A transzformáció megválasztásánál fontos szempont az interpretálhatóság. A transzformáció útján történő linearizálás nem az egyetlen lehetőség a nemlineáris összefüggések kezelésére. Léteznek eljárások lineárissá nem transzformálható ( intrinsically nonlinear ) modellek illesztésére is.

17 Többszörös (multiple) regresszió Gyakran indokolt a függő változót egyszerre több magyarázó változóval is (X 1, X,..., X r ) összefüggésbe hozni. A teljesen általános modellben azt tételezzük fel, hogy az Y kifejezhető, mint az X-ek valamely függvénye plusz egy véletlen faktor (=additív hiba!): Y = f (X 1, X, X 3,..., X r ) + ε. Többszörös lineáris regresszióról akkor beszélünk, ha a függvény lineáris: Y = β + β 1 X 1 + β X + β 3 X β r X r + ε. megfigyelt számított hiba Hogy a borjak 3 napos súlyára pontosabb előrejelzést kapjunk, ésszerűnek tűnhet további magyarázó változóként az első 6 napi súlygyarapodást is bevonni. Az így kibővített modell WEIGHT3 = f (SZÜLETÉSI_SÚLY, SÚLYGYARAPODÁS_6) + ε, vagy ha a lineáris modellt választjuk WEIGHT3 = β + β 1 SZÜLETÉSI_SÚLY + β SÚLYGYARAPODÁS_6 + ε. A paraméterek becslését itt is a legkisebb négyzetek módszerével szokás végezni. A becsült paramétereket szokásosan b, b 1,..., b r jelöli, azaz a becsült regressziós egyenlet alakja Y = b + b 1 X 1 + b X + b 3 X b r X r + e, megfigyelt számított reziduum ahol a reziduum (=maradéktag) a véletlen faktor (ε ) becslésének tekinthető. 17

18 A lineáris függvény grafikonja (a valódié is és a becsülté is, de az ε vagy e tagoktól eltekintve) egy r-dimenziós sík (= hipersík ) az (r+1)-dimenziós térben. A megfigyelt Y értékek e hipersík körül helyezkednek el. A következő ábra két magyarázó változó (X 1 és X ) esetén szemlélteti a fentieket, amikor a regressziós felület egy közönséges kétdimenziós sík a háromdimenziós térben. Ezen az ábrán a becsült regressziós síkot ábrázoltuk. A kék pontok a megfigyelt adatoknak felelnek meg, a kék vonalak pedig a megfigyelt és a számított (=a felületen lévő) értékek eltérésének, azaz a reziduumoknak. A grafikonról azt az összefüggést olvashatjuk le, hogy ha X 1 nő, akkor a számított Y csökken, azaz az Y az X 1 -nek csökkenő függvénye. Ez azt is jelenti, hogy a becsült b 1 regressziós együttható negatív (számszerű értéke a sík meredeksége az X 1 irányában a grafikonról leolvasva körülbelül.5). Hasonló a helyzet X -vel is (a grafikonról leolvasva b értéke is körülbelül.5). A b regressziós együttható (amelyet konstans tag -nak is neveznek) jelentése: az Y számított értéke az X 1 = X = pontban (értéke a grafikonról leolvasva körülbelül 14). 18

19 Példa (borjak növekedése) Ha a születési súly mellé az első 6 napi súlygyarapodást is bevonjuk a regressziós modellbe, azt kapjuk, hogy a 3 napos súly gyakorlatilag nem függ ettől a változótól, azaz az előrejelzés nem válik pontosabbá. Ezt mutatja a becsült regressziós függvény grafikonja is. 19 (Megjegyezzük, hogy a grafikonok sok magyarázó változó esetén kevésbé szemléletesek.)

20 A hipotézisvizsgálatok lényegében ugyanazok itt is, mint egy magyarázó változó esetén. t-próbák az Y egy-egy magyarázó változótól való függésének tesztelésére: H i : β i= ahol i=1,,..., r (β i= azt jelenti, hogy az Y nem függ X i-től a modellben) próba-statisztika: b i / SE ( b i ) ahol SE ( b i ) -t az adatokból becsüljük null-eloszlás: Student-t eloszlás ( n r 1 ) szabadsági fokkal F-próba az Y összes X-ektől való (együttes) függésének tesztelése H együttes : minden β i = (ez azt jelenti, hogy az Y a modellbeli egyik X i -től sem függ) Az F-próba itt is az Y szórásának (tkp. eltérés-négyzetösszegének) felbontásán alapul Az Y teljes szórása = Az Y-nak a magyarázó változóktól való függéséből eredő szórása + Az Y egyéb hatások miatti szórása ("véletlen hiba") Teljes SSQ = Regressziós (modell, magyarázott) SSQ + Hiba (reziduális) SSQ próba-statisztika: a Regressziós SSQ / r osztva a Hiba SSQ / ( n r 1 ) -gyel null-eloszlás: F-eloszlás ( r és n r 1 ) szabadsági fokokkal. Konfidencia-intervallumokat is a szokásos módon adhatunk a β i regressziós együtthatókra: b i t krit SE ( b i )... b i + t krit SE ( b i ), ahol t krit az (n r 1) szabadsági fokú t-eloszlás megfelelő kritikus értéke, SE(b i)-t pedig az adatokból becsüljük. Konfidencia-sávok is hasonlóan kaphatók a valódi regressziós felületre és az egyedi pontokra is (ezeket már nem szokták kézzel számolni). A szükséges feltételek is a szokásosak (a tesztekhez is): független, normális eloszlású ε.

21 Többszörös és parciális korreláció A többszörös korreláció a függő változó és több magyarázó változó összessége között mért korreláció. Definíciója R ( Y, {X 1, X,..., X r }) = R ( Y, Y (becsült) ), ahol Y (becsült) a többszörös lineáris regresszióval Y-ra nyert becslés. Jegyezzük meg, hogy Y (becsült) az X -eknek az a speciális lineáris kombinációja, amelynek a megfigyelt Y változóval a legnagyobb a korrelációja. Általában a többszörös korreláció egy valószínűségi változó és valószínűségi változók egy halmaza között hasonlóképpen definiálható. Ennek négyzete (R ) az úgynevezett determinációs együttható, amely azt mutatja meg, hogy a magyarázó változók a függő változó igadozásának hány százalékát magyarázzák. Az Y 1 és Y változók közötti parciális korreláció a köztük levő korreláció, miután valószínűségi változók egy X 1, X,, X r halmazának a korrelációjukra vonatkozó (lineáris) hatását kiküszöböltük. Definíciója R ( Y 1, Y X 1, X,..., X r ) = R ( Y 1 - Y 1 (becsült), Y - Y (becsült) ) (becsült) (becsült) ahol Y 1 és Y az Y 1 és Y változó többszörös lineáris regresszióból származó becslése az X 1, X,, X r magyarázó változók mellett. Más szóval, a parciális korreláció Y 1 és Y között a köztük lévő reziduális korreláció, miután néhány egyéb változó hatását többszörös lineáris regresszióval kiküszöböltük. 1

22 Polinomiális regresszió Az egyszerű lineáris regresszió úgy is általánosítható, hogy a modell a magyarázó változó magasabb hatványait is tartalmazza. A polinomiális modell szoros kapcsolatban áll a többszörös lineáris regressziós modellel, de itt r különböző magyarázó változó helyett ugyanannak a magyarázó változónak r egymást követő hatványa szerepel a regresszióban. Valójában X különböző hatványait különálló magyarázó változóknak tekintjük: Y = β + β 1 X + β X + β 3 X β r X r + ε A polinomiális regressziót tipikusan olyankor alkalmazzuk, amikor a várt görbének minimuma vagy maximuma van. A fokszám legyen a lehető legalacsonyabb! Harmadfokúnál magasabb fokú polinomokat ritkán használunk, mert a paraméterek értelmezése csaknem lehetetlen (az értelmezhetetlen modelleknek nincs gyakorlati értékük, még akkor sem, ha jól illeszkednek). Ha a fokszám megközelíti a megfigyelések számát, a szignifikancia-teszt problematikussá vagy lehetetlenné válik ( overfitting ). Ha van egy, az adatainkra esetleg kevésbé jól illeszkedő modellünk, amely jobban értelmezhető, mint a polinomiális, használjuk inkább azt! Itt nem vizsgálunk minden együtthatót, csak egy általános ellenőrzés történik F-próbával, valamint a legnagyobb fokú tag együtthatójának tesztelése (H: β r = ) annak az eldöntésére, hogy a polinom fokszáma helyesen lett-e megválasztva.

23 3 Multikollinearitás (vagy egyszerűen kollinearitás ) Multikollinearitásról akkor beszélünk, ha a magyarázó változók nem függetlenek egymástól, hanem erősen korreláltak. Ez akkor is előfordulhat, ha a páronkénti korrelációk kicsik ezért a többszörös korrelációkat kell vizsgálnunk. Ez kizárólag a magyarázó változók tulajdonsága semmi köze a függő változóhoz! Kollinearitás esetén - az egyes magyarázó változók hatását a függő változóra nem lehet szétválasztani, - a magyarázó változók átvehetik egymás szerepét a regressziós egyenletben, - következésképp a regressziós együtthatók becslésekor növekszik a bizonytalanság: magas SE értékek jelentkeznek, az együtthatók nem-szignifikánssá válhatnak, - sőt a számítási folyamat lefagyhat. Szokásos mérőszámok az érintett változók meghatározására - négyzetes többszörös korreláció az i-ik magyarázó változó és a többi magyarázó változó között: R i (1-hez közeli érték kollinearitást jelez fontoljuk meg a változó kihagyását!), - tolerancia: 1 R i (-hoz közeli érték kollinearitást jelez) - VIF (variancia infláció faktor): 1/(1-R i ) (nagy értékek { >1? } kollinearitást jeleznek)

24 Példák a multikollinearitásra Tegyük fel, hogy meg akarjuk jósolni a borjak 3 napos testsúlyát a születési súly és a 6 napos korban mért súly alapján. A születési súly és a 6 napos súly közti szórásdiagram nagy korrelációt mutat, ezért ezek használata kollinearitási problémákat okozhat. A természetes megoldás a 6 nap alatti súlygyarapodás használata a 6 napos súly helyett. A második szórásdiagramon látható, hogy a 6 napos súlygyarapodás és a születési súly gyakorlatilag korrelálatlanok day weight (kg) 3 6-day weight gain (kg) 4 Birth weight (kg) Birth weight (kg) A kollinearitás fenti mértékei ebben az esetben: R =.97, tolerancia=.78, VIF= R =.81, tolerancia=.9919, VIF= 1.8

25 A kollinearitás tipikusan előfordul a polinomiális regresszióban is, ahol a magyarázó változók ugyanannak a változónak a hatványai, pl. x, x, x 3 stb., ezért erősen korreláltak lehetnek. Ilyen esetekben segít a centrálás. Például x és x helyett használható x és ( x - x ). Hasonló kérdéseket az ortogonális polinomok elmélete tárgyal. 5 4 x = x x = ( x 1 - x 1 ) x 1 1 x A kollinearitás mértékei: R =.9583, tolerancia =.417, VIF = 3.98 R =, tolerancia = 1, VIF = 1.

26 Logit és probit modellek Egyes vizsgálatokban a célváltozó bináris, azaz lehetséges értéke van, mint például túlélés vagy halál, siker vagy kudarc, stb. Ezekben az esetekben csaknem természetes feltételezni, hogy a magyarázó változók az eredmény bekövetkezési valószínűségében játszanak szerepet, ezért a bekövetkezés valószínűségét tekinthetjük függő változónak. Folytonos magyarázó változók esetén, amelyek és + között értelmezettek, a legegyszerűbb modell, a többszörös lineáris regresszió alkalmazhatatlan, mert a becsült értékek nem feltétlenül fognak és 1 közé esni. A logit modell alapgondolata a valószínűség logit értékének használata függő változóként. A logit transzformáció a és 1 közötti intervallumot képezi le és + közé. Képlete logit (Y ) = ln ( Y / (1 Y ) ) lásd a grafikont Így a regressziós egyenlet logit (Y ) = β + β 1 X 1 + ε egyszerű regresszió (1 magyarázó változó) esetén vagy logit (Y ) = β + β 1 X 1 + β X β r X r + ε többszörös regresszió (több magyarázó változó) esetén logit probab.,5 1 6

27 7 A logit transzformáció inverzét használva 1 probab. invlogit (U) = exp(u) / (1 + exp(u) ) felírhatjuk a regressziós egyenletet közvetlenül a valószínűséget használva függő változóként (természetesen ebben a formában a regresszió nem lesz lineáris). exp( β + β1x1 + β X β r X r ) Y = 1+ exp( β + β X + β X β X 1 1 r r + ε ) Megjegyezzük, hogy az egyenletnek ez a formája másfajta véletlenszerűséget feltételez egy additív hibatagot Y-ban mint az előző, amelynél logit (Y) tartalmazott egy additív hibatagot. A grafikonon látható, hogy X azonos mértékű megváltozása Y különböző mértékű változását eredményezheti X értékétől függően. A szélek felé haladva a függőség egyre gyengül. Az általános logisztikus regresszió bármilyen függő változóval használható, nem csak valószínűséggel. A függő változó minimuma és maximuma paraméterként megadható ebben a modellben. A regressziós egyenlet a következő: Y = MIN + ( MAX exp( β + β1x1 + β X βr X r ) MIN) + ε 1+ exp( β + β X + β X β X ) 1 logit ,5 r r

28 8 Az általános logisztikus regresszió főbb alkalmazási területei a a) növekedési görbék, b) dózis-válasz összefüggések, és a c) bioassay típusú vizsgálatok. A probit egy másik transzformáció, mely a logit transzformációhoz hasonlóan a és 1 közötti intervallumból képez a és + közti tartományba. Ez a standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének (Φ) inverz függvényét használja a transzformációhoz. probit (Y ) = Φ -1 ( Y ) lásd a grafikont Jegyezzük meg, hogy sem Φ, sem Φ -1 nem írható fel analitikus alakban, azaz nincsen képletük, értékeik csak numerikus módszerekkel számíthatók ki. A probit modell a valószínűség probit értékét használja függő változóként. Ez annak a feltételezésnek felel meg, hogy a bináris kimeneti változó értékét egy, a háttérben lévő normális eloszlású valószínűségi változó határozza meg. A grafikon hasonló a logit-éhoz, sőt a regressziós eredmények -4 is többé-kevésbé azonosak a legtöbb esetben probit probab.,5 1

29 Regressziós diagnosztika Regressziós diagnosztikán a regressziós eredmények vizsgálatát értjük. Ide tartozik - az illesztett modell jóságának vizsgálata, - a regressziószámítás alkalmazhatóságához szükséges feltételek meglétének vizsgálata, - olyan adatpontok keresése, amelyek eltorzíthatják a regressziós eredményeket. A regressziós diagnosztika nagyrészt a reziduumok elemzéséből áll. Reziduumnak a megfigyelt értéknek a számítottól való eltérését nevezzük. Hogy lássuk, mi a reziduumok szemléletes jelentése, készítsünk ugyanazokról az adatokról két ábrát! Regressziós ábra Reziduumok ábrája y 5 1 x resid. x 5 1 zero residual = perfect fit

30 Ha a modell megfelelő, akkor a reziduumok olyanok, mintha csupán a regressziós egyenes (vagy felület) körüli véletlen eltérések lennének. Ha nem, próbáljunk egy jobb modellt találni (válasszunk másik regressziós függvényt, vagy használjunk további magyarázó változókat)! Regressziós ábra Reziduumok ábrája 3 8 y 6 4 x y x resid. 5 1 resid. horseshoe -pattern Residuals look random here! Residuals show rather systematic pattern here check the model! 5 1 x x

31 Ha a reziduumok nagyságrendje függ X nagyságától, az azt jelzi, hogy a hiba (ε) szórása nem állandó. Például a következő ábrán növekvő X esetén a reziduumok is egyre nagyobbak y 15 resid x x (Többszörös regresszió esetén, ha ugyanerre kíváncsi valaki, a reziduumokat a számított Y értékek függvényében érdemes ábrázolni. lásd ) Ha a hiba szórása nem állandó, akkor próbálkozhatunk transzformációkkal, vagy használhatjuk a súlyozott legkisebb négyzetek módszerét (WLS) a becslésre (a súlyokat a varianciával fordítottan arányosan kell megválasztani). Többszörös regresszió esetén, ha a reziduumokat az egyik x i magyarázó változó függvényében ábrázolva patkó alakú mintázatot kapunk, próbáljuk meg az x i kvadratikus tagot bevenni a modellbe (mint magyarázó változót). Ha a reziduumok két magyarázó változó (x i és x k ) szorzatával korrelációt mutatnak, megpróbálhatjuk a szorzatot is bevenni a modellbe resid. predicted

32 3 A reziduumok normalitásának tesztelése A regressziószámítás esetén alkalmazott klasszikus statisztikai tesztek (mint például a t- és F- próbák) alkalmazhatóságának szükséges feltétele a véletlen tag (=a hibatag, ε) normalitása. Ezt a feltételt a reziduumokra alkalmazott közönséges normalitás-vizsgálattal (pl. khi-négyzet próba) lehet ellenőrizni. NB. Ennek a próbának csak akkor van értelme, ha a reziduumok véletlenszerűnek tűnnek, azaz nem mutatnak szisztematikus mintázatot. Outlierek és torzító pontok Egy megfigyelést akkor nevezünk outliernek, ha az adott X érték mellett Y értéke kiugró, és így a reziduum értéke különösen nagy (összehasonlítva a többi adatpontéval). Ezen az ábrán a pirossal jelölt pont tűnik outliernek. (Megjegyezzük, hogy az Y=1.36 érték csak a hozzátartozó X=5.77 értékkel kapcsolatban kiugró). A fekete egyenes az egész adathalmazra illesztett regressziós egyenes, a zöld pedig az outlier nélküli adatokra illesztett. Ebben a példában az outlier nem nagyon befolyásolja a becsült regressziós együtthatókat y 5 1 x

Az állat becsült kor. teljes súly. teljes hossz orrtól. törzs hossza. pocak körkörös méret. hátsó láb hossza kör

Az állat becsült kor. teljes súly. teljes hossz orrtól. törzs hossza. pocak körkörös méret. hátsó láb hossza kör Korreláció- és regresszió-analízis Az X és Y véletlen változók között az alábbi ábrákon pozitív összefüggés nem lineáris összefüggés negatív összefüggés van Előfordulhat, hogy X és Y között van kapcsolat,

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

Korreláció és lineáris regresszió

Korreláció és lineáris regresszió Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02.

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió SZDT-08 p. 1/31 Biometria az orvosi gyakorlatban Korrelációszámítás, regresszió Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Korrelációszámítás

Részletesebben

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I. - A hibatagra vonatkozó feltételek tesztelése - Petrovics Petra Doktorandusz Többváltozós lineáris regressziós modell x 1, x 2,, x p

Részletesebben

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 10. előadás: 9. Regressziószámítás II. Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A standard lineáris modell

Részletesebben

III. Kvantitatív változók kapcsolata (korreláció, regresszió)

III. Kvantitatív változók kapcsolata (korreláció, regresszió) III. Kvantitatív változók kapcsolata (korreláció, regresszió) Tartalom Változók kapcsolata Kétdimenziós minta (pontdiagram) Regressziós előrejelzés (predikció) Korreláció Tanuló Kétdimenziós minta Tanulással

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei 1. a. Egy- vagy kétváltozós eset b. Többváltozós eset 2. a. Becslési problémák, hipotézis vizsgálat b. Mintázatelemzés 3. Szint: a. Egyedi b. Populáció

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 3 III. VÉLETLEN VEKTOROK 1. A KÉTDIMENZIÓs VÉLETLEN VEKTOR Definíció: Az leképezést (kétdimenziós) véletlen vektornak nevezzük, ha Definíció:

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

A mérési eredmény megadása

A mérési eredmény megadása A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk meg: a determinisztikus és a véletlenszerű

Részletesebben

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( )

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80 Fa: 463-30-9 http://www.vizgep.bme.hu Alap-ötlet:

Részletesebben

1. Gauss-eloszlás, természetes szórás

1. Gauss-eloszlás, természetes szórás 1. Gauss-eloszlás, természetes szórás A Gauss-eloszlásnak megfelelő függvény: amely egy σ szélességű, µ középpontú, 1-re normált (azaz a teljes görbe alatti terület 1) görbét ír le. A természetben a centrális

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31.

Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31. Regresszió Csorba János Nagyméretű adathalmazok kezelése 2010. március 31. A feladat X magyarázó attribútumok halmaza Y magyarázandó attribútumok) Kérdés: f : X -> Y a kapcsolat pár tanítópontban ismert

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

A maximum likelihood becslésről

A maximum likelihood becslésről A maximum likelihood becslésről Definíció Parametrikus becsléssel foglalkozunk. Adott egy modell, mellyel elképzeléseink szerint jól leírható a meghatározni kívánt rendszer. (A modell típusának és rendszámának

Részletesebben

Logisztikus regresszió

Logisztikus regresszió Logisztikus regresszió Bekövetkezés esélye Valószínűség (P): 0 és 1 közötti valós szám, az esemény bekövetkezésének esélyét fejezi ki. Fej dobásának esélye: 1:2 = 1 2 = 0,5. Odds/esélyérték (O): a tét

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Statisztikai elemzés

Számítógépes döntéstámogatás. Statisztikai elemzés SZDT-03 p. 1/22 Számítógépes döntéstámogatás Statisztikai elemzés Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás SZDT-03 p. 2/22 Rendelkezésre

Részletesebben

Likelihood, deviancia, Akaike-féle információs kritérium

Likelihood, deviancia, Akaike-féle információs kritérium Többváltozós statisztika (SZIE ÁOTK, 2011. ősz) 1 Likelihood, deviancia, Akaike-féle információs kritérium Likelihood függvény Az adatokhoz paraméteres modellt illesztünk. A likelihood függvény a megfigyelt

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? 6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Egyszempontos variancia analízis. Statisztika I., 5. alkalom

Egyszempontos variancia analízis. Statisztika I., 5. alkalom Statisztika I., 5. alkalom Számos t-próba versus variancia analízis Kreativitás vizsgálata -nık -férfiak ->kétmintás t-próba I. Fajú hiba=α Kreativitás vizsgálata -informatikusok -építészek -színészek

Részletesebben

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt Galbács Gábor KIUGRÓ ADATOK KISZŰRÉSE STATISZTIKAI TESZTEKKEL Dixon Q-tesztje Gyakori feladat az analitikai kémiában, hogy kiugrónak

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Regresszió Túlélésanalízis

Biometria az orvosi gyakorlatban. Regresszió Túlélésanalízis SZDT-09 p. 1/36 Biometria az orvosi gyakorlatban Regresszió Túlélésanalízis Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Logisztikus regresszió

Részletesebben

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg LMeasurement.tex, March, 00 Mérés Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg a mérendő mennyiségben egy másik, a mérendővel egynemű, önkényesen egységnek választott

Részletesebben

1. Görbe illesztés a legkissebb négyzetek módszerével

1. Görbe illesztés a legkissebb négyzetek módszerével GÖRBE ILLESZTÉS A LEGKISSEBB ÉGYZETEK MÓDSZERÉVEL. Görbe illesztés a legkissebb négyzetek módszerével Az előző gyakorlaton megismerkedtünk a korrelációs együttható fogalmával és számítási módjával. A korrelációs

Részletesebben

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai.

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Túlélés analízis. Probléma:

Túlélés analízis. Probléma: 1 Probléma: Túlélés analízis - Túlélési idő vizsgálata speciális vizsgálati módszereket igényel (pl. két csoport között az idők átlagait nem lehet direkt módon összehasonlítani) - A túlélési idő nem normális

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria Bódis Emőke 2016. 04. 18. J J 9 Információk a 2. ZH-ról és a vizsgáról 12. hét: gyakorló óra 13. hét: teszt 14. hét: a teszt megbeszélése, vizsgajegyek megajánlása. Minden

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Mintavétel A statisztikában a cél, hogy az érdeklõdés tárgyát képezõ populáció bizonyos paramétereit a populációból

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.15. Esemény Egy kísérlet vagy megfigyelés (vagy mérés) lehetséges eredményeinek összessége (halmaza) alkotja az eseményteret. Esemény: az eseménytér részhalmazai.

Részletesebben

Eseményalgebra. Esemény: minden amirl a kísérlet elvégzése során eldönthet egyértelmen hogy a kísérlet során bekövetkezett-e vagy sem.

Eseményalgebra. Esemény: minden amirl a kísérlet elvégzése során eldönthet egyértelmen hogy a kísérlet során bekövetkezett-e vagy sem. Eseményalgebra. Esemény: minden amirl a kísérlet elvégzése során eldönthet egyértelmen hogy a kísérlet során bekövetkezett-e vagy sem. Elemi esemény: a kísérlet egyes lehetséges egyes lehetséges kimenetelei.

Részletesebben

Készítette: Fegyverneki Sándor

Készítette: Fegyverneki Sándor VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS Összefoglaló segédlet Készítette: Fegyverneki Sándor Miskolci Egyetem, 2001. i JELÖLÉSEK: N a természetes számok halmaza (pozitív egészek) R a valós számok halmaza R 2 {(x, y) x, y

Részletesebben

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció Tartalomjegzék Előszó... 6 I. Valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapok... 8 1. A szükséges valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapismeretek összefoglalása... 8 1.1. Alapfogalmak...

Részletesebben

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-4-08/-009-00 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a logaritmus témaköréhez osztály, középszint Vasvár, 00 május összeállította: Nagy

Részletesebben

11. elıadás ( lecke) 21. lecke. Korreláció és Regresszió (folytatás) Lineáris-e a tendencia? Linearizálható nem-lineáris regressziós függvények

11. elıadás ( lecke) 21. lecke. Korreláció és Regresszió (folytatás) Lineáris-e a tendencia? Linearizálható nem-lineáris regressziós függvények Korreláció és Regresszió (folytatás) 11. elıadás (21-22. lecke) Lineáris-e a tendencia? Linearizálható nem-lineáris regressziós függvények 21. lecke Linearitás ellenırzésének egyéb lehetıségei Konfidencia

Részletesebben

Matematika. 4. konzultáció: Kétváltozós függvények szélsőértéke. Parciális függvény, parciális derivált

Matematika. 4. konzultáció: Kétváltozós függvények szélsőértéke. Parciális függvény, parciális derivált Matematika 1 NYME KTK, Egyetemi kiegészítő alapképzés 2004/2005. tanév, I. évf. I.félév Budapest Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt. 3. (99) 518

Részletesebben

Diszkriminancia-analízis

Diszkriminancia-analízis Diszkriminancia-analízis az SPSS-ben Petrovics Petra Doktorandusz Diszkriminancia-analízis folyamata Feladat Megnyitás: Employee_data.sav Milyen tényezőktől függ a dolgozók beosztása? Nem metrikus Független

Részletesebben

biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás

biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás Kísérlettervezés - biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás A matematikai-statisztika feladata tapasztalati adatok feldolgozásával segítséget nyújtani

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.22. Valószínűségi változó Véletlentől függő számértékeket (értékek sokasága) felvevő változókat valószínűségi változóknak nevezzük(jelölés: ξ, η, x). (pl. x =

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós regresszió: nemlineáris modellek Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hetedik előadás, 2010. november 10.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját!

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Taylor-polinomok 205. április.. Alapfeladatok. Feladat: Írjuk fel az fx) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Megoldás: A feladatot kétféle úton is megoldjuk. Az els megoldásban induljunk el

Részletesebben

A valószínűségszámítás elemei

A valószínűségszámítás elemei A valószínűségszámítás elemei Kísérletsorozatban az esemény relatív gyakorisága: k/n, ahol k az esemény bekövetkezésének abszolút gyakorisága, n a kísérletek száma. Pl. Jelenség: kockadobás Megfigyelés:

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 6.

Matematikai statisztikai elemzések 6. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematikai statisztikai elemzések 6. MSTE6 modul Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós

Részletesebben

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés

Részletesebben

Függvények vizsgálata

Függvények vizsgálata Függvények vizsgálata ) Végezzük el az f ) = + polinomfüggvény vizsgálatát! Értelmezési tartomány: D f = R. Zérushelyek: Próbálgatással könnyen adódik, hogy f ) = 0. Ezután polinomosztással: + ) / ) =

Részletesebben

Statisztika - bevezetés Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc 1

Statisztika - bevezetés Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc 1 Statisztika - bevezetés 00.04.05. Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc Bevezetés Véletlen jelenség fogalma jelenséget okok bizonyos rendszere hozza létre ha mindegyik figyelembe vehető egyértelmű leírás általában

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 10.

Matematikai geodéziai számítások 10. Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 10.: Hibaellipszis, talpponti görbe és Dr. Bácsatyai, László

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Az idősorok összetevői Trendszámítás Szezonalitás Prognosztika ZH

Az idősorok összetevői Trendszámítás Szezonalitás Prognosztika ZH Idősorok Idősor Statisztikai szempontból: az egyes időpontokhoz rendelt valószínűségi változók összessége. Speciális sztochasztikus kapcsolat; a magyarázóváltozó az idő Determinisztikus idősorelemzés esetén

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Matematikai geodéziai számítások 5 Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5: Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Lektor: Dr Benedek Judit Ez a modul a TÁMOP

Részletesebben

Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1. Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a

Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1. Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1 Egymintás z-próba Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a doboz várhatóértékét, akkor a H 0 : a doboz várhatóértéke = egy rögzített érték hipotézisről úgy döntünk,

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1 Megoldott feladatok 00. november 0.. Feladat: Vizsgáljuk az a n = n+ n+ sorozat monotonitását, korlátosságát és konvergenciáját. Konvergencia esetén számítsuk ki a határértéket! : a n = n+ n+ = n+ n+ =

Részletesebben

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA ÁVF GM szak 2010 ősz KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA A MINTAVÉTEL BECSLÉS A sokasági átlag becslése 2010 ősz Utoljára módosítva: 2010-09-07 ÁVF Oktató: Lipécz György 1 A becslés alapfeladata Pl. Hányan láttak

Részletesebben

Statisztikai alapismeretek (folytatás) 4. elıadás (7-8. lecke) Becslések, Hipotézis vizsgálat

Statisztikai alapismeretek (folytatás) 4. elıadás (7-8. lecke) Becslések, Hipotézis vizsgálat Statisztikai alapismeretek (folytatás) 4. elıadás (7-8. lecke) Becslések, Hipotézis vizsgálat 7. lecke Paraméter becslés Konfidencia intervallum Hipotézis vizsgálat feladata Paraméter becslés és konfidencia

Részletesebben

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY FÜGGVÉNYTANI ALAPOK Foglalkoztunk az alaptulajdonságnak tekinthető értelmezési tartománnyal, és a paritással, továbbá az összetett függvények képzési módjával, illetve ezeknek az elemi függvényekre való

Részletesebben

Statisztika 3. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Koncentráció mérése Koncentráció általában a jelenségek tömörülését, összpontosulását értjük. Koncentráció meglétéről gyorsan tájékozódhatunk, ha sokaságot

Részletesebben

Véletlenszám generátorok és tesztelésük HORVÁTH BÁLINT

Véletlenszám generátorok és tesztelésük HORVÁTH BÁLINT Véletlenszám generátorok és tesztelésük HORVÁTH BÁLINT Mi a véletlen? Determinisztikus vs. Véletlen esemény? Véletlenszám: számok sorozata, ahol véletlenszerűen követik egymást az elemek Pszeudo-véletlenszám

Részletesebben

Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1. Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás. és ilyenkor riaszt. Máskor nem.

Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1. Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás. és ilyenkor riaszt. Máskor nem. Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1 ROC elemzések Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás szóhasználatával A riasztóberendezés érzékeli, ha támadás jön, és ilyenkor riaszt. Máskor nem. TruePositiveAlarm:

Részletesebben

GVMST22GNC Statisztika II.

GVMST22GNC Statisztika II. GVMST22GNC Statisztika II. 4. előadás: 9. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Korrelációszámítás

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Exponenciális, logaritmikus függvények

Exponenciális, logaritmikus függvények Exponenciális, logaritmikus függvények DEFINÍCIÓ: (Összetett függvény) Ha az értékkészlet elemeihez, mint értelmezési tartományhoz egy újabb egyértelmű hozzárendelést adunk meg, akkor összetett (közvetett)

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Termelés- és szolgáltatásmenedzsment egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 13. Előrejelzési módszerek 14. Az előrejelzési modellek felépítése

Részletesebben

Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények

Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények Korreláció és Regresszió (folytatás) 12. elıadás (23-24. lecke) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények 23. lecke A logisztikus telítıdési függvény Több független

Részletesebben

π = P(y bekövetkezik)

π = P(y bekövetkezik) Biomatematika (SZIE ÁOTK, 2011. tavasz) 1 A logit modell (=logisztikus regresszió) Ha a függő változó (y ) dichotom (=két lehetséges értéke van, pl. túlélés-halál, siker-kudarc stb.), akkor általában azt

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Klaszteranalízis Hasonló dolgok csoportosítását jelenti, gyakorlatilag az osztályozás szinonimájaként értelmezhetjük. A klaszteranalízis célja A klaszteranalízis alapvető célja, hogy a megfigyelési egységeket

Részletesebben

Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia április 7.

Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 2010. április 7. , alapfogalmak 2.1. Definíció A H 1, H 2,..., H n R (ahol n 2 egész szám) nemüres valós számhalmazok H 1 H 2... H n Descartes-szorzatán a következő halmazt értjük:

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 20-09-2 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! Csak és kizárólag tollal tölthető ki a feladatlap, a ceruzával

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell Példa STATISZTIKA Egy gazdálkodó k kukorica hibrid termesztése között választhat. Jelöljük a fajtákat A, B, C, D-vel. Döntsük el, hogy a hibridek termesztése esetén azonos terméseredményre számíthatunk-e.

Részletesebben

1. Görbe illesztés a legkisebb négyzetek módszerével

1. Görbe illesztés a legkisebb négyzetek módszerével 1 GÖRBE ILLESZTÉS A LEGKISEBB NÉGYZETEK MÓDSZERÉVEL 1. Görbe illesztés a legkisebb négyzetek módszerével Az el z gyakorlaton megismerkedtünk a korrelációs együttható fogalmával és számítási módjával. A

Részletesebben

Kiválasztás. A változó szerint. Rangok. Nem-paraméteres eljárások. Rang: Egy valamilyen szabály szerint felállított sorban elfoglalt hely.

Kiválasztás. A változó szerint. Rangok. Nem-paraméteres eljárások. Rang: Egy valamilyen szabály szerint felállított sorban elfoglalt hely. Kiválasztás A változó szerint Egymintás t-próba Mann-Whitney U-test paraméteres nem-paraméteres Varianciaanalízis De melyiket válasszam? Kétmintás t-próba Fontos, hogy mindig a kérdésnek és a változónak

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 16 XVI A DIFFERENCIÁLSZÁmÍTÁS ALkALmAZÁSAI 1 Érintő ÉS NORmÁLIS EGYENES, L HOSPITAL-SZAbÁLY Az görbe abszcisszájú pontjához tartozó érintőjének egyenlete (1), normálisának egyenlete

Részletesebben

Gauss-Jordan módszer Legkisebb négyzetek módszere, egyenes LNM, polinom LNM, függvény. Lineáris algebra numerikus módszerei

Gauss-Jordan módszer Legkisebb négyzetek módszere, egyenes LNM, polinom LNM, függvény. Lineáris algebra numerikus módszerei A Gauss-Jordan elimináció, mátrixinvertálás Gauss-Jordan módszer Ugyanazzal a technikával, mint ahogy a k-adik oszlopban az a kk alatti elemeket kinulláztuk, a fölötte lévő elemeket is zérussá lehet tenni.

Részletesebben

Nagy Krisztián Analízis 2

Nagy Krisztián Analízis 2 Nagy Krisztián Analízis 2 Segédanyag a második zárthelyi dolgozathoz Tartalomjegyzék Deriválási alapok... 3 Elemi függvények deriváltjai... 3 Deriválási szabályok műveletekre... 4 Első feladat típus...

Részletesebben

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016 Gyakorlat 8 1xANOVA Dr. Nyéki Lajos 2016 A probléma leírása Azt vizsgáljuk, hogy milyen hatása van a család jövedelmének a tanulók szövegértés teszten elért tanulmányi eredményeire. A minta 59 iskola adatait

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben