A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása"

Átírás

1 J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési politika korábbi mellőzött státuszából egyre jelentősebb területté nőtte ki magát az állami fejlesztéspolitikán belül. E fejlődési ívet mi sem bizonyítja jobban, mint a közelmúltban közzétett Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszteri poszt létrehozatala. A területi politika egyre erősödő szerepét e szakpolitika hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos bővülése is jelzi. Az egyik legfontosabb szakmai feladat négyévente az ország egészére kiterjedő értékelési jelentés készítése, mely alapozó, irányadó dokumentum a későbbi tervezési feladatok végrehajtásához minden területi szinten júniusában készült el a VÁTI Kht. keretein belül a Jelentés a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről című dokumentum az évi XXI. tv. által előírt kötelezettség alapján. E Jelentés elkészítését hosszú elemző munka előzte meg, megalapozva ezzel a döntéshozók felé irányuló információszolgáltatás szakmai tartalmát. A területi folyamatok alakulását, valamint a területfejlesztési politika eszköz- és intézményrendszerének jellemzőit, hatékonyságát és problémáit feltáró elemzések, szakmai értékelések képezik az ezen tanulmánnyal induló cikksorozatnak az alapját. A területfejlesztési szakpolitika térnyerését elsősorban a végrehajtási rendszer erősödésén, azaz az eszköz- és intézményrendszer változásain keresztül lehet lemérni. Az intézményrendszer vizsgálata során a rendszer kiépítettségére, struktúrájára, a feladat- és hatáskörökre, a döntéshozatali folyamatokra, a működési hatékonyságra, teljesítményre kell elsősorban koncentrálni. Az eszközrendszer a fejlesztési eszközök egy olyan heterogén halmaza, melynek elemei megszabják az intézményrendszer működésének kereteit, elveit (jogszabályok), lehatárolják a területfejlesztési politika / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó egészének feladatait, céljait, (tervezés), meghatározzák az állam területfejlesztési politikához köthető újraelosztó politikájának a végrehajtását (pénzügyi eszközök), az uniós források elosztásának menetét és biztosítja a folyamatos visszacsatolást, az információk tárolását (területi információs rendszerek). Jelen lapszámban a területfejlesztési politika eszközrendszerén belül a pénzügyi eszközökre, azon belül is a területfejlesztéshez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó hazai támogatási rendszerre, illetve az előcsatlakozási alapokon belül a PHARE területfejlesztést és határon átnyúló programokat finanszírozó forrásaira térünk ki. A következő lapszámban az eszközrendszer többi elemét (területi tervezés, információs rendszerek, szabályozó joganyag, kistérségi gazdaságfejlesztési eszközök) és a területfejlesztés intézményrendszerét mutatjuk be. A T E RÜ L E T F E J L E S Z T É SI C É LÚ É S HATÁ SÚ Á L L A M I F ORRÁSOK R E N D S Z E R E M AG YA R ORSZ ÁG ON Az állami támogatások forrását az egyes ágazatok költségvetési fejezeteiben megjelenő célelőirányzatok képezik, melyek elosztási mechanizmusát kormány, illetve miniszteri rendeletek szabályozzák. A különböző költségvetési előirányzatokból finanszírozott állami támogatások területfejlesztési jelentősége elsősorban azon keresztül nyilvánul meg, hogy a támogatások, milyen módon (milyen eszközökön, hatásokon keresztül) és milyen mértékben járulnak hozzá a területfejlesztési politika deklarált céljainak a megvalósításához. A területfejlesztési célú állami támogatások elosztásában, a támogatni kívánt célkitűzésekben elsődlegesen és közvetlenül érvényesülnek területi szem- 17

2 pontok, így a területi különbségek mérséklésének szándéka. A közvetlen területfejlesztési célú támogatások körébe tartozik: - Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai (TFC) (forrás: MTRFH) - Területi kiegyenlítést szolgáló célelőirányzat (TEKI) (forrás: MTRFH) - Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) (forrás: MTRFH) A közvetlen területfejlesztési célú támogatások köre három további új elemmel bővült 2003-ban: a Térségés településfelzárkóztatási célelőirányzattal (TTFC), a Kistérségi támogatási alappal (KITA) és a Vállalkozási övezetek támogatásával től a TFC, TTFC, KITA összevonásával létrehozták a Területi és Regionális Fejlesztési Célelőirányzatot (TRFC), valamint új előirányzatként az Országos Jelentőségű Területfejlesztési Programok Célelőirányzatát. A továbbiakban ennek Gazdaságfejlesztés: Gazdasági versenyképesség KKV támogatás Turizmusfejlesztés Mezőgazdaság Információs társadalom: Információs és kommunikációs technológiák K+F támogatások Infrastruktúra-fejlesztés: Vízgazdálkodás Útépítés Gáz, villamos energia Tervek, programok készítése céljai között jelenik meg a Vállalkozási Övezetek támogatása. Területfejlesztési hatású támogatások közé azok az ágazati kezelésében lévő előirányzatok tartoznak, melyek saját ágazati fejlesztéspolitikai céljaik mellett, közvetve vagy közvetlenül, hozzájárulnak a területfejlesztés deklarált céljainak megvalósításához. A területfejlesztési hatású támogatások körébe tartozik: - Címzett és céltámogatás (CCT) (forrás:otmr) - Beruházásösztönzési célelőirányzat (BC) (forrás: OTMR) - Agrár- és vidékfejlesztési szakmai előirányzatok (AGR, VFC) (forrás: AKII) - Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (KKC) (forrás: OTMR) - Turisztikai célelőirányzat (TC) (forrás: OTMR) - Környezetvédelmi Alap célfeladatok (KAC) (forrás: KvVM) - Vízügyi célelőirányzat (VÍZC) (forrás: KvVM) - Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat (UFCE) (forrás: GKM) - Munkaerőpiaci Alap (MPA) (forrás: FMM) Minden előirányzat esetében több, egymástól igen különböző fejlesztési területet érintő támogatási cél kerül megfogalmazásra. A célokat az előirányzatot kezelő minisztériumok jelölik ki, és noha vannak az utóbbi években törekvések a támogatási rendszerek összehangolására, a célokat mégis többnyire együttműködés, koordináció nélkül egymástól függetlenül jelölik ki az Foglalkoztatás: Képzés Munkahelyteremtés Humán infrastruktúra fejlesztés: Szociális ellátás Oktatási infrastruktúra Kulturális infrastruktúra Egészségügyi infrastruktúra Környezetvédelem: Természetvédelem Környezetbiztonság, talajvédelem Települési környezet Hulladékgazdálkodás Szennyvízgazdálkodás Levegő Környezettudatosság Környezetvédelmi ipar 18 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

3 érintett felelősök. Ebből következően csak az elemzés során érintett 11 célelőirányzatot tekintve is, összességében a célok kaotikus rendszere alakult ki az évek során. Egy-egy célterület (pl.: szennyvízgazdálkodás) akár 4 5 előirányzatból is finanszírozásra kerül, megnehezítve ezzel a támogatási rendszer átláthatóságát mind a kedvezményezettek, mind a döntéshozók irányában. A támogatások felhasználásának, illetve hatásosságának értékelése ugyanakkor megköveteli a támogatások integráltan, rendszerben történő kezelését. A tematikus, tehát célcsoportok mentén történő értékelésnek van olyan lényegi információtartalma, mely révén az értékelés valóban döntés-előkészítő eszköznek tekinthető a területfejlesztési intézményrendszer minden szintjén. Ennek érdekében megvizsgálva a tizenkét előirányzat esetében előfordult konkrét támogatási célokat, összesen hét fő fejlesztési célterületet, és azon belül további szűkebb csoportokat ún. beavatkozási területeket határoltunk le, az előző oldalon látható táblázat szerint. Az egyes fejlesztési területekhez olyan projektek tartoznak, melyek eltérő output- és eredménymutatókon keresztül, de közel azonos hatásokat váltanak ki, hasonló hatásmechanizmuson keresztül szolgálják a területfejlesztés céljait. Például a versenyképesség és a turizmus fejlesztését célzó projektek a gazdasági folyamatok alakulására gyakorolnak hatást, de míg az előbbi esetben egy vállalkozás technológiai fejlesztésére, addig a turizmus kapcsán egy adott település turisztikai vonzerejének a fokozására kapnak finanszírozási forrást a kedvezményezettek. Az egyes beavatkozási területeken belül megítélt támogatások nagysága igen nagy eltérést mutat, ami a beruházások jellegére, költségvonzatára, valamint a beavatkozási terület fejlesztéspolitikai jelentőségére vezethető vissza. A fentebb vázolt területek közül a legjelentősebb támogatási volumennel bíró támogatások megyénkénti megoszlását mutatja az alábbi térkép. A legtöbb forrást a szennyvíz-, a műszaki infrastruktúra, azon belül az úthálózat fejlesztésére, valamint a foglalkoztatásra és az agrárberuházások támogatására fordították. A következőkben az egyes beavatkozási területek mentén végzett területi értékelések eredményeit mutatjuk be / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 19

4 G A Z DA S ÁG F E J L E S Z T É S 1999-ben a gazdaságfejlesztési támogatások legfőbb forrását a Gazdaságfejlesztési célelőirányzat képezte, majd 2000-ben bővítették a kört a Kis- és középvállalkozói célelőirányzattal ben a gazdaságfejlesztési támogatási rendszer hatékonyságának növelése érdekében megszületett a Széchenyi terv, amely különböző fejlesztési területeket, alprogramokat vállalkozáserősítő; kutatási, fejlesztési és innovációs; információs társadalom- és gazdaságfejlesztési; turizmusfejlesztési; regionális gazdaságépítési; autópálya-fejlesztési és lakásprogram határozott meg. A Gazdasági Minisztérium kezelésében lévő célelőirányzatok támogatási jogcímeit hozzáigazították a Széchenyi terv célkitűzéseihez annak érdekében, hogy a korábbi célelőirányzatonként széttagolt szabályozás egységes szerkezetbe foglalásával növeljék a szabályozás és a támogatások odaítélésének átláthatóságát, egységesítsék és egyszerűsítsék a célelőirányzatok felhasználását. Emellett az egységes programfinanszírozási rendszer kialakítása felé mutat, hogy a Gazdasági Minisztérium kezelésében lévő előirányzatok mellett más ágazatok kezelésében lévő előirányzatokat is megjelöltek, mint a Széchenyi terv finanszírozási forrása. Ugyanakkor a gyakorlatban nem alakítottak ki egy olyan egységes programozási, végrehajtási rendszert, mely biztosítja a különböző tárcák közötti fejlesztéspolitikai koordinációt. A gazdaságfejlesztést célzó támogatásokat négy beavatkozási területre bontottuk: gazdasági versenyképesség javítását célzó támogatásokra, a speciálisan a kis- és középvállalkozásoknak biztosított állami forrásokra, turizmusfejlesztésre, illetve a mezőgazdasági támogatásokra. A gazdasági versenyképesség növelését szolgáló projektek finanszírozásában egyértelműen a GFC dominanciája érvényesül. A vizsgált támogatások köréből még a TEKI és a TFC finanszírozza ezt a célterületet az összes támogatás 2 2%-ával. Elsősorban technológiafejlesztésre és kapacitásbővítésre, különböző marketing eszközök révén kereskedelemfejlesztésre, minőségirányítási rendszerek adaptálására, regionális vállalati központok (ipari parkok, logisztikai szolgáltató központok és inkubátorházak) fejlesztésére fordítottak forrásokat. Összességében az észak-magyarországi régió pályá- 20 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

5 zott a legsikeresebben, ahol az egy vállalkozásra jutó átlagos támogatás több, mint az országos átlag kétszerese. Relatíve kedvezőbb a támogatási pozíciója Somogy megye kistérségeinek, illetve a közép-dunántúli régió néhány kistérségének (sárbogárdi, várpalotai, pápai, dorogi, oroszlányi kistérség). Ezzel szemben az Alföld egésze, leszámítva a déli területeket (szegedi, szarvasi, makói kistérség) nagyon kevés támogatáshoz jutott annak ellenére, hogy a gazdasági versenyképesség tekintetében az egyik leghátrányosabb helyzetű térség. Hasonlóan alacsony támogatottság jellemzi a nyugat-dunántúli régiót, valamint a közép-magyarországi régió D-K-i területeit és a Balaton térségét is (lásd az előző oldal alján lévő térképet). A kis- és középvállalkozások fejlesztése elsődleges célként csak a KKC esetében jelenik meg, de természetesen más beavatkozási területeken eszközölt fejlesztések hatásmechanizmusai is befolyásolják a KKVk hazai gazdasági pozícióját. A KKC-ból elsősorban KKV-k versenyképességének javítását, beszállítói kapcsolatának fejlesztését technológiai fejlesztését támogatták. A legmagasabb támogatást kapott kistérségek (csepregi, pécsváradi, tabi, mórahalmi, szobi, szikszói, sátoraljaújhelyi) mindegyikét alacsony tőkeellátottság, gyenge gazdasági teljesítmény jellemzi. A magasabb támogatásban részesült kistérségek többsége az észak-magyarországi régióban található. A turisztikai fejlesztések finanszírozási hátterét elsősorban a Turisztikai célelőirányzat biztosítja, melyből elsősorban rendezvényeket, kiállításokat, gyógy- és termálturizmust, lovasturizmust támogattak. Ezenkívül számottevő mértékben támogatták a TFC-ből a falusi turizmust, a Kis- és középvállalkozói célelőirányzatból pedig szállásfejlesztési projekteket. Lakosságszámra vetítve, a legtöbb támogatást az abaúj-hegyháti, tokaji, sátoraljaújhelyi, zalaszentgróti és a csongrádi kistérség kapta. Összehasonlítva a támogatások területi eloszlását a kiemelt üdülőkörzetek területével megállapítható, hogy például a Velencei-tó üdülőkörzetének fejlesztésére nem jutott forrás, és Mecsek Villány térsége is csak minimális támogatásban részesült. Egyedül a Balaton környékének kistérségei, nagyobb egybefüggő területet képezve, mutatnak kedvezőbb képet az állami források elosztása tekintetében. Az agrárberuházások támogatása az összes beru / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 21

6 házás 15%-át teszi ki, s ezzel a harmadik legnagyobb volumenű célelőirányzatnak tekinthető (az MPA, CCT után). Az agrárberuházási támogatások különböző jogcímeken keresztül hivatottak a gazdálkodók alapvető érdekeit, illetve az ország kedvező mezőgazdasági adottságainak a hasznosítását szolgálni. A jelentős állami támogatásokkal bíró intézkedések közé tartozik a környezetbarát gazdálkodási rendszerek alkalmazása, a fenntarthatóság elveinek érvényesítése, a termőföld védelme, ésszerű hasznosítása. Ezen kívül meliorációra és vízkárelhárításra is nyújtanak támogatásokat. Az agrárgazdaság versenyképességének növelése érdekében támogatták a gazdaságok (egyéni és társas) műszaki technikai fejlesztését, a feldolgozás és értékesítés egységes infrastruktúrájának megteremtését, azon belül is elsősorban az EU-előírásoknak való megfelelést (élelmiszerbiztonság, higiénia, környezetvédelem). Az elmaradott, hátrányos helyzetű térségekben, településeken különösen jelentősek a foglalkoztatottság és jövedelemszerzés szempontjából meghatározó élőmunka-igényes gyümölcs és szőlőtermelési támogatások, továbbá ahol a természeti adottságok is kedvezőtlenek, jelentősebb részt képeznek az erdőtelepítési támogatások is. A borturizmushoz kapcsolódva történelmi borvidékek fejlesztését is finanszírozzák. Ugyanakkor a mezőgazdasági termeléssel foglalkozók, főleg az egyéni gazdálkodók képzésére minimális támogatási összeget fordítanak. Az agrárberuházásokból a megyék többsége átlagos vagy annál nagyobb volumenű támogatást kapott. Kiemelkedik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legmagasabb fajlagos támogatási hányaddal. Ugyanakkor az Alföld közepén, Jász-Nagykun-Szolnok megye a legalacsonyabb támogatási kategóriába került, hasonlóan a Dunántúl jelentős részéhez. Az agrárberuházások mellett egyre jelentősebb szerepet töltenek be a Vidékfejlesztési támogatások. A VFC vidéki településeknek, illetve vidéken élőknek nyújt támogatást többek között falvak megújítására, a vidék szellemi és tárgyi örökségének védelmére, a vidéki életközösségek hagyományainak újraélesztésére, öko-szociális modell jellegű kisgazdaságok kialakítására, roma közösségek termelő tevékenységének elősegítésére, közösségfejlesztési tevékenységek, kihaló félben lévő tevékenységek, mesterségek és hagyományos értékek megőrzésére, illetve hátrányos helyzetű néprétegek közösségi termelésére. 22 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

7 A vidékfejlesztés szempontjából kedvezményezett 79 kistérség fele kapott az országos átlagnál nagyobb támogatási összeget, míg a nem kedvezményezett kistérségek esetében ez az arány 15%. A nyugat- és középdunántúli és közép-magyarországi régióban mindöszsze 8 kistérség (kisbéri, vasvári, őriszentpéteri, tapolcai, abai, sárbogárdi, sümegi, enyingi) tartozik a vidékfejlesztési térségek közé, és a két utóbbit leszámítva mind átlagon felüli támogatási hányaddal bír. Ezzel szemben az Alföld és Észak-Magyarország legnagyobb része a vidékfejlesztési kategóriába tartozik, de csak a kistérségek kevesebb, mint fele részesült az átlagosnál magasabb támogatásban. I N N OVÁC IÓS KÖRNYEZET Az innovációs környezet társadalmi-gazdasági életben betöltött fokozódó szerepe, valamint horizontális jellege kapcsán, gazdasági és humán infrastrukturális intézkedéseket egyaránt érint. Az innovációs környezet, illetve az információs társadalom fejlesztését szolgáló beruházások ugyanakkor alapvetően az információs / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó és kommunikáció technológia finanszírozására korlátozódnak. Az információs és kommunikáció technológia (IKT) fejlesztésére adott támogatások elsősorban az infokommunikációs technológiák üzleti és közigazgatási szintű elterjedtségének növelését célozzák a technológiai infrastrukturális beruházások végrehajtásához, integrált informatikai, irányítástechnikai rendszerek, innovációs központok, telekommunikációs központok, adatgyűjtési rendszerek, teleházak, turisztikai információs rendszerek létesítéséhez biztosítanak forrásokat. A vizsgált támogatásoknak mindössze 0,12%-át fordították az információs és kommunikációs technológiák fejlesztésére. A támogatás nagysága különösen 108 kistérség között elosztva eltörpül a piaci beruházások volumene mellett. A legtöbb támogatást Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az Alföld néhány kistérsége (kecskeméti, ceglédi, mórahalmi, kiskunhalasi, jánoshalmi), továbbá a dél-dunántúli régió periferiális területei, (csurgói, nagyatádi, barcsi), a nyugat-magyarországi régió hátrányos helyzetű térségei, illetve a Balaton menti kistérségek kapták. A támogatások területi 23

8 eloszlásának legfontosabb jellemzője, hogy nem a gazdaságilag fejlettebb térségekbe és nem a nagyvárosokba koncentrálódnak a támogatások. F O G L A L KO Z TATÁ S A foglalkoztatási támogatások elsősorban munkahelyteremtésre és képzések finanszírozására koncentrálódnak. A munkahelyteremtés közvetett célként a legtöbb előirányzat esetén megjelenik, de elsődleges célterületként a területfejlesztési célú támogatások (TFC, TEKI) és a MPA esetén szerepel. Összességében munkahelyteremtő és -megtartó beruházásokat, közhasznú munkákat, szociális foglalkoztatást, pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedését, reintegrációs, térségfejlesztési programokat, a munkaerő mobilizációt, vállalkozói készséget fokozó projekteket támogattak. A legtöbb egy munkanélkülire jutó munkahely-teremtési támogatást Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Bács-Kiskun megye kapta. Ezzel szemben Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád megye ahol magas a munkanélküliek aránya Pest és Fejér megyével közel azonos nagyságrendű támogatásban részesült (lásd lent). A munkanélküliek munkaerő-piacra történő visszaintegrálását célzó szakképzés, annak ellenére, hogy számos előirányzat esetében megjelenik támogatható célterületként, lényegében csak az MPA Foglalkoztatási alaprészéből kerül finanszírozásra. Annak ellenére, hogy a foglalkoztatási részalapon belül megjelenő szakképzési célterület a munkanélküliek munkaerőpiacra történő reintegrálását hivatott elősegíteni, a legsúlyosabb munkanélküliséggel küzdő megyék (Borsod- Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, különösen Nógrád) a legkevesebb fajlagos azaz egy munkanélkülire jutó támogatásban részesülő megyék közé tartoznak. Ezzel szemben a legtöbb támogatást a nyugatmagyarországi régió megyéi, illetve Pest megye kapták. Nem fajlagos mutatókat nézve kiegyensúlyozottabb a térszerkezet, ám a foglalkoztatási támogatások legfontosabb célja a munkanélküliek munkaerőpiacra történő integrálása lenne, ezért a támogatások területi eloszlása során a munkanélküliekre vetített összeget kell irányadónak tekinteni. Ez alapján elmondható, hogy a foglalkoztatási támogatások területi eloszlása során kevéssé érvényesült a felzárkóztatási szándék (lásd következő oldal fent). 24 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

9 / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 25

10 H UM Á N I N F R A STRU K T Ú R A A humán infrastruktúra célterületen belül az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a kulturális infrastrukturális fejlesztések képeznek önálló beavatkozási területet. Az erre a területre biztosított finanszírozási források elsősorban az önkormányzatok feladatellátásához biztosítanak forráslehetőséget a központi költségvetésből. A humán infrastruktúra fejlesztés ugyanakkor a gyakorlatban nagyrészt felújítási, rekonstrukciós projektekre terjed ki. Az egészségügyi infrastruktúrán belül elsősorban gép-műszer beszerzéseket, orvosi rendelő rekonstrukciót, mentő- és szűrőállomások létesítését, illetve a címzett támogatások esetében kórház rekonstrukciót finanszíroztak. A szociális infrastruktúrán belüli projektek szociális otthonok, falugondnoki hálózat, idősek otthonának felújítását, fejlesztését támogatták. Az oktatáson belül óvodák, általános iskolák, illetve címzett támogatás esetében középiskolák felújítására, bővítésére biztosítottak forrásokat. A kultúra támogatása pedig könyvtárak, közösségi házak, művelődési központok, továbbá templomok, és színházak felújítására terjedt ki. A humán infrastruktúra fejlesztésére fordított öszszegből minden kistérség részesedett, ám a támogatások területi eloszlása igen mozaikos képet mutat. A legnagyobb összefüggő átlag feletti támogatottsággal rendelkező terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében húzódik. A legtöbb támogatást kapott kistérségek közé tartozik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tokaji, encsi, sátoraljaújhelyi, szikszói, edelényi kistérség. Az Alföldön szigetszerűen kiugrik néhány jelentősebb fejlesztési öszszeggel rendelkező kistérség, de ezektől eltekintve a térség nagy része az átlag alatti kategóriába tartozik. A Dunántúlon annak ellenére, hogy csak négy kistérség kapott kiemelt támogatást az ország keleti feléhez képest jóval több az átlagosnál nagyobb támogatási volument magának tudható kistérségek száma. A társadalmi különbségek csökkenésének egyik kardinális kérdését képezi a romák társadalmi-gazdasági helyzetének javítása. A probléma fontossága ellenére csak a TFC-n belül jelent meg önálló célterületként a roma-program, de annak is kevesebb, mint 1%-át fordították erre a célterületre. Ennek magyarázata elsősorban abban rejlik, hogy csak azok a megyei fejlesztési tanácsok pályázhattak, ahol létezik elfogadott roma-program. Igen heterogén projekteknek ítéltek meg támogatási összegeket, melyek elsősorban szociális, egészségügyi, illetve foglalkoztatási célokat szolgálnak. E fejlesztések az ország egészéből összesen hat kistérségre koncentrálódnak (encsi, letenyei, ózdi, szerencsi, nagykanizsai, lenti), melyek közül csak a két utolsó nem tartozik a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségek közé. M Ű S Z A K I I N F R A STRU K T Ú R A F E J L E S Z T É S A műszaki infrastruktúra, mint fejlesztési terület a belterületi vízgazdálkodást (ivóvízellátás, ivóvíz minőségének a javítása, csapadékelvezetés, belterületi vízrendezés), útépítést (út, elkerülő-, bekötőút, kerékpárút, járda, híd építése, és felújítása) és a gáz-, illetve villamosenergia-hálózat fejlesztést, hálózatra való bekötést és a GFC energiatakarékossági programján belül az önkormányzatok, lakosság energiatakarékossági támogatásait foglalja magában (lásd jobbra fent). A legtöbb támogatást Nyugat- és Dél-Dunántúl kapta, a legkevesebbet pedig a dél-alföldi megyék. Fejér megyét leszámítva mindenhol az útépítés dominál a támogatott projektekben. A Dunántúlon emellett még jelentősebb részarányt képvisel az összes támogatáson belül a gáz- és villamosenergia-hálózat fejlesztése. KÖRNYEZET V É DELEM A környezetvédelmen belül kialakított beavatkozási területek közül a szennyvízgazdálkodás területi dimenzióinak bemutatására térünk ki részletesebben, hiszen nagyságrend tekintetében ez a legmeghatározóbb fejlesztési terület, ami elsősorban abból fakad, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, illetve szennyvíztisztítók létesítését, bővítését hat különböző költségvetési forrásból finanszírozzák. Szennyvízfejlesztésre az ország minden térsége kapott támogatást, ugyanakkor csak a kistérségek 35%-a kapott nagyobb összegű, az országos átlagot meghaladó fejlesztési forrást. A legtöbb támogatást az északmagyarországi régió térségei (Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén megye) kapták, ahol a források hatására jelentősen javult a közcsatornába bekötött lakások aránya. A kiemelt fejlesztések ellenére azonban még mindig alacsony szennyvíz-csatornázottság jellemzi az ország keleti felét. A Dél-Dunántúl belső területei alig kaptak állami forrást, pedig a kaposvári kistérséget le- 26 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

11 / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 27

12 számítva nagyon alacsony a közcsatornába bekötött lakások aránya. Jelentősebb fejlesztési összeget kaptak még a Balaton parti kistérségek, noha itt lényegesen jobbak az ellátottsági mutatók (lásd jobbra lent). A Z Á L L A M I F E J L E S Z T É SI F ORRÁSOK F E L HA S Z NÁ L Á S Á NA K E R E DM É N Y E S SÉGÉT, HATÁ S A I T B E F OLYÁ S OLÓ T É N Y E Z ŐK A közvetlen, illetve közvetett területfejlesztési támogatások eredményességét mindenekelőtt a források nagyságrendje, az elosztás területi differenciáltsága és a támogatásra kiválasztott fejlesztési célok befolyásolják. A területfejlesztési célú és hatású támogatásokból pályázati alapon biztosított finanszírozási források az azonos időszak összes hazai beruházásának közel 10%- át teszik ki. Az összes támogatás beruházásokhoz mért arányából következik, hogy az ország társadalmi-gazdasági helyzetének alakulását a legtöbb területen nem elsősorban a vizsgált támogatások alakítják. Ennek ellenére e fejlesztések befolyásoló szereppel bírhatnak a piaci folyamatokra a területfejlesztési politika céljainak érvényesítése érdekében. A fejlesztési források ilyen alacsony volumene, a támogatások minél hatékonyabb felhasználása érdekében, a döntéshozókat gyakran választásra készteti a dinamikusabb térségek támogatása (amely húzóerővel bírhat a fejletlenebbek felé), illetve a stagnáló, leszakadó térségek fejlesztése, felzárkóztatása között. Összességében tehát a támogatások volumenéből kiindulva, nem beszélhetünk jelentős hatásmechanizmust kiváltó állami forrás elosztásról. Ebből következően elsősorban az elosztás módjára kell koncentrálni, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok a területi politika irányelveivel összhangban formálódjanak. Az egy főre jutó összes támogatás területi elosztását tekintve, a felzárkóztatási politika céljaival összhangban, az ország leghátrányosabb helyzetű északmagyarországi, észak-alföldi és déldunántúli térségei kapták a legtöbb állami forrást, míg a főváros mellett a legversenyképesebb közép- és nyugat-dunántúli térségek kevesebb állami támogatásban részesültek. Ugyanakkor az állami források elosztásánál nem általános tendencia a leghátrányosabb helyzetű térségek preferálása, a támogatások elosztása nem mindig a területi felzárkóztatás irányába mutat. Például Vas megye, amely szintén kedvező gazdasági adottságokkal rendelkezik, az átlagos támogatási szinten helyezkedik el, míg Csongrád és Baranya megye az országos átlag alatti támogatásban részesült a vizsgált időszakban. Ennek oka egyrészt a forráshiányban, másrészt a támogatások elosztási mechanizmusának tökéletlenségeiben rejlik (lásd lent). A támogatások területi eloszlását ugyanakkor az eddigieken túlmenően a pályázó település települési hierarchiában betöltött szerepe is befolyásolja. A vizsgálatok eredménye alapján a támogatás nagysága a települések népességének növekedésével folyamatosan csökken. A legmagasabb egy főre jutó támogatást a kistelepülések, a legkevesebb állami támogatást pedig a főváros kapta. Az állami fejlesztéspolitika sikerességét, eredményességét természetesen az is befolyásolja, hogy milyen irányvonalat követnek az állami beavatkozások, milyen célterületekre korlátozódnak az állami intézkedések. Bizonyos területeken a piaci érdekeltség hiánya miatt döntően állami forrásokból lehet fejlesztéseket eszközölni. Idetartozik a legtöbb infrastrukturális beruházás út, szennyvíz, gáz, víz, villany, de ebbe a körbe tartoznak az oktatási, egészségügyi, szociális intézmények műszaki fejlesztései is, melyek lényegében az önkormányzatok feladatköréhez tartozó intézmények fenntartását, működtetését biztosítják. Szintén idesorolható a természetvédelem, a hulladékgazdálkodás, ahol ugyan már megjelennek a piaci szereplők, de az állam tölt be domináns szerepet. A felsorolt területeken is nehéz ugyanakkor kimutatni az állami szerepvállalás hatásait, hiszen a relatíve kevés támogatás az ország egészén szétaprózódottan jelenik meg. 28 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

13 Egy főre jutó összes támogatás településkategóriák szerinti megoszlása / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó Az egyik legerősebb kapcsolat a költségvetési pénzek és a területi folyamatok alakulása között a foglalkoztatási támogatások esetén mutatható ki, de még itt is kevés hatást tudtak kifejteni a munkanélküliség alakulására az állami támogatások. Az erősebb korreláció arra utal, hogy ezen a területen az aktívabb szerepvállalás eredményeként, ha csak rövid távon is, de jelentősebb szerepet tud betölteni az állam. A szakképzési támogatások esetén ez a kapcsolat kismértékben de gyengébbnek bizonyul. A gazdasági folyamatok alakulása és a gazdaságfejlesztési célú támogatások között fennálló gyenge kapcsolat bizonyítja, hogy a gazdasági élet a piaci folyamatok alakulásának függvényében változik, s ebben az állami támogatásoknak csak statiszta, másodlagos szerep jut. A turizmusfejlesztésnél az előbb vázolt probléma még hatványozottabban jelentkezik, amit részben magyaráz az a tény, hogy az egyik legkevesebb forrást kapta a turizmusfejlesztés, másrészt, hogy a támogatások legnagyobb arányát a hátrányosabb helyzetű térségekben a falusi turizmus fejlesztésére, valamint rendezvények, marketingköltségek finanszírozására fordították, melyek hatása a vizsgálat idődimenziójában még nem feltétlenül érezhető. Végül ki kell emelni az információs és kommunikációs infrastruktúrát, ahol a legkevésbé szállhatnak ringbe az állami fejlesztések a piaci beruházásokkal. Egy-egy térség IKT fejlettsége elsősorban a piaci tényezők függvénye. Csak a kisebb lélekszámú, hátrányos helyzetű területek esetében tud az állami fejlesztéspolitika hatást gyakorolni az IKT ellátottságra. Az állami támogatások alacsonyabb hatásintenzitása ellenére, ugyanakkor számos területen szükség van a költségvetési finanszírozású állami beavatkozásokra. Ez különösen igaz a területi politikára. A P É N Z Ü G Y I E S Z KÖ Z ÖK HATÁ SÉRT É K E L É SÉHEZ, I L L E T V E A L AC S ONY HATÁ SFOKÁHOZ K A P C S OLÓD Ó P R OBLÉMÁK A támogatások volumenét adottságként kezelve mely elsősorban politikai alkuk függvénye, elsősorban az elosztás módjára kell koncentrálni a támogatáspolitika hatásfokának növelése érdekében, ill. hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok a területi politika irányelveivel összhangban formálódjanak. A támogatási célok legfőbb jellemzője, ahogy arra az előzményekben már rávilágítottunk, az erőteljes szétaprózottság, mely nagymértékben megnehezíti a támogatási rendszer átláthatóságát mind a potenciális kedvezményezettek, mind a területfejlesztés intézményrendszerének képviselői felé. Emellett e párhuzamosságok a szűkös erőforrások célzottan történő elosztását, koncentrációját is akadályozzák. A célrendszeren belül továbbá a folytonosság, a kiszámíthatóság hiánya is gátolja a fejlesztéspolitika hatékonyságát. A támogatási rendszernek 29

14 ez a hiányossága már lényegében a programfinanszírozás problematikáját veti fel. Az uniós források megszerzése során felhalmozott tapasztalatokra alapozva a hazai támogatási rendszer forrásait is hosszabb távra szóló fejlesztési programokra, koncepciókra alapozva kellene elosztani. Mindez lehetővé tenné a Strukturális Alapokból érkező támogatásokkal való összhang megteremtését is, javítaná a támogatási rendszer átláthatóságát, s elősegítené a hosszú távú tervezés elvének minél szélesebb körben történő elterjesztését. Jelenleg, összehasonlítva a vizsgált időszak hazai támogatási rendszerének célterületeit a Strukturális Alapokból az uniós elvek alapján finanszírozható beavatkozási területekkel, a legtöbb fejlesztési terület esetében illeszkedés tapasztalható. A hazai és az uniós célok tekintetében fennálló különbség egyrészt bizonyos fejlesztési területek negligálásában, másrészt egyes fejlesztési területek preferálásában figyelhető meg. Például az oktatás, szakképzés az európai uniós támogatások elosztásánál a humánerőforrás-fejlesztésen belül önálló, fajsúlyos célterületként jelentkezik, mivel egyegy régió versenyképességét alapvetően befolyásolja a munkaerő-piaci szereplők képzettsége, tudása. Magyarországon viszont a humán erőforrás területen belül elsősorban különböző szociális, egészségügyi, alapfokú oktatási, iskolarendszerű szakképzési intézmények infrastrukturális fejlesztéseit, felújításait finanszírozzák és hiányoznak a komplex, társadalmi integrációt szolgáló, a személyeket, vállalkozásokat segítő fejlesztési célok. A döntési szint decentralizálása számos kormányzati beavatkozási területen elősegítené a támogatások hatékonyabb felhasználását, a támogatások célzottan, koncepcionálisan történő végrehajtását. Ugyanakkor a decentralizáció önmagában nem garantálja a területi politika céljainak megvalósítását, ahhoz egyéb területi preferenciák alkalmazására is szükség van (pl.: differenciált decentralizált támogatási keretek, magasabb támogatási keret, hátrányos helyzetű térségek pályázatainak preferálása). A területfejlesztési politika szempontjából kiemelt jelentősége van a tárcaközi együttműködésnek, koordinációnak. A legtöbb ágazat befolyásoló hatással bír a területi folyamatok alakulására, s ezen keresztül hatást gyakorol a területfejlesztési politika céljainak alakulására. E hatásoknak a tudatos irányítása, a területi politika céljaival összhangban történő alakítása érdekében az érintett ágazatok támogatáspolitikájában egy plusz tényezőt kell érvényesíteni: a területi szempontok figyelembevételét. Már a 90-es évek végétől érezhető a kormányzati szándék a területfejlesztési célú hatású támogatások összehangolt felhasználásának megteremtése iránt, de az ágazatok ellenállása miatt kevés eredménnyel valósult meg. A hazai támogatáspolitika folyamatos aktualizálása, a társadalmi-gazdasági szereplők igényeivel összhangban történő továbbfejlesztése megköveteli a visszacsatolást a pályázatok végrehajtásáról a kedvezményezettektől a felelős döntéshozó szervek felé. Ugyanakkor ezen a területen tapasztalható a legnagyobb hiányosság, párhuzamosság, koordinálatlanság. (Részletesen ld. Területi információs rendszerek, Területfejlesztési politika eszköz- és intézményrendszerének alakulása II. ). Ez egyrészt megnehezíti a fejlesztési célterületek relevanciájának vizsgálatát, másrészt ellehetetleníti az állami források hatásosságának a mérését, ami a legfőbb információs bázist jelentené a döntéshozók felé mind helyi, mind kormányzati szinten. Az állami támogatások alacsonyabb hatásintenzitása ellenére ugyanakkor számos területen szükség van a költségvetési finanszírozású állami beavatkozásokra. Ez különösen igaz a területi politikára, ahol a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében szükséges a beruházások ösztönzése minden területen, hiszen a tartósan hátrányos helyzetű térségekben külső segítség nélkül az eddigi tapasztalatok alapján nem generálódnak olyan folyamatok, melyek hatással lennének a térség társadalmi-gazdasági helyzetére. Ehhez állami segítségre van szükség, ami pedig csak tudatos szerepvállalással, összehangolt, valós partnerségen alapuló fejlesztéspolitikával valósítható meg. E LŐ C S AT L A KO Z Á SI A L A P OK Magyarország európai uniós felkészülésének legfontosabb gyakorlati elemei az Előcsatlakozási Alapok körébe tartozó PHARE, ISPA és SAPARD programok. Ezek közül a Regionális PHARE programok és a Phare CBC programok azok, amelyek közvetlen területfejlesztési jellegű programoknak tekinthetők, mivel az érintett területek legfontosabb fejlesztési prioritásai, valamint az Európai Unió területfejlesztési elvei (programozás, koncentráció, partnerség, addicionalitás) érvényesülnek bennük. 30 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

15 T E RÜ L E T F E J L E S Z T É SI P HA R E P R O G R A M OK Az elmúlt évtizedben indított területfejlesztési PHARE programok keretében mintegy 180 millió euró (kb. 45 milliárd Ft) támogatás érkezett Magyarországra. A források nagyságrendjüknél azonban jóval nagyobb jelentősséggel bírtak a területfejlesztési politika alakításában. A területfejlesztési PHARE programok a kezdeti időszakban a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének kialakítására koncentráltak. Az első Kísérleti Programok keretében Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fokozatosan formálódott a megyei területfejlesztési tanácsok és fejlesztési ügynökségek modellje. A második területfejlesztési PHARE program 5 millió euróval támogatta a Borsodi Integrált Szerkezetátalakítási Programot. A területfejlesztési törvény elfogadását követően a PHARE programoknak már nem a kistérségi és a megyei szint támogatása volt a célja, hanem a regionális szint megerősítése. A regionális szinthez elsőként az 1996-os PHARE program rendelt forrásokat. A két kiválasztott célrégió a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl 4 4 millió euró támogatást kapott regionális hatású fejlesztési projektek megvalósítására, azzal a céllal, hogy a források aktivizálása nagymértékben hozzájárul majd a regionális tervezés meghonosodásához és a regionális területfejlesztési intézményrendszer kialakulásához. A PHARE-program indítása óta bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások, továbbá az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjának határozottabbá válása szükségessé tették a program átfogó reformját a Phare cél- és intézményrendszerét, valamint lebonyolítási rendjét illetően, amelyet az EU Bizottsága folyamán dolgozott ki. Az EU átértékelve a közép- és kelet-európai társult államok számára nyújtott segélyprogramjainak célrendszerét, úgy határozott, hogy a továbbiakban az Európai Unió előcsatlakozási alapjai kizárólag a csatlakozási folyamathoz szorosan kapcsolódó intézményfejlesztési és beruházási projekteket támogatják (lásd lent). Ennek megfelelően az 1998-ban indult ún. Speciális Felkészülési Program (Special Preparatory Pro- Programok SPP I. Strukturális Alapok Fogadására Felkészítő program HU 9808 PPF Projekt előkészítési lehetőség HU 9918 PHARE 2000 PHARE 2001 MINDÖSSZESEN Forrás: VÁTI TFI Programvégrehajtó Iroda Intézményfejlesztési Phare programok, Alprogramok A programok célterülete Jóváhagyott PHARE támogatás (millió euró) Twinning program Magyarország 2,6 Rövid távú szakértői tevékenység, képzések, Magyarország munkaértekezletek és tanulmányutak 2,4 Kísérleti programok? 2 összesen és évi területfejlesztési Magyarország 2,5 Phare projektek előkészítése (HU 9918) összesen 2,5 RPP Regionális Felkészítő Program a Magyarország 4 Strukturális Alapok fogadására (HU ) Összesen 4 SPP II - Strukturális Alapok Fogadására Felkészítő Magyarország 0,49 program, (HU ) Összesen 0,49 14 millió euró (3,5 milliárd Ft) / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 31

16 gramme, SPP) 7 millió eurós PHARE kerete intézményfejlesztést támogatott mindazon központi államigazgatási szerveknél, melyek az ISPA és SAPARD programok végrehajtásában, illetve a majdani Strukturális Alapok felhasználásban szerepet kapnak. A évi nemzeti PHARE program hasonló típusú komponense az ún. Regionális Felkészítő program (Regional Preparatory Programme RPP) a regionális intézményrendszer fejlesztését szolgálja. A 4 millió eurós támogatás keretében külföldi szakértők segítették a regionális végrehajtó kapacitások megerősítését, a Nemzeti Fejlesztési Terv részét képező Regionális Operatív Program hatékony végrehajtási feltételeinek kialakítását. Az intézményfejlesztési típusú programok harmadik generációjának tervezése 2001 őszén indult el. A 6 millió eurós, a Strukturális és Kohéziós Alapokra való felkészülés befejezésére szánt program már közvetlenül az Európai Területfejlesztési Alap (ERDF), az Európai Szociális Alap (ESF) és a Kohéziós Alap (CF) forrásaiból támogatott programok végrehajtásában részt vevő minisztériumi szervek megerősítését, szakértőinek gyakorlati képzését, az adminisztrációs és ellenőrzési rendszerek kiépítését célozta. Úgynevezett twinning program keretében tagállami hosszú távú szakértők folyamatosan segítik a munkát a kijelölt államigazgatási egységekben. Az előzőekben bemutatott alapvetően intézményfejlesztési jellegű programok mellett 2000 után a Phare programok keretében főként a gazdasági és társadalmi kohézió támogatását szolgáló beruházások kerültek finanszírozásra. A és évi Phare programok 3 célrégióban (Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon) kerültek meghirdetésre. A program támogatási kerete 2000-ben 24 millió eurót, 2001-ben 18 millió eurót tett ki. A két évben a magyar társfinanszírozással együtt mintegy 26 milliárd Ft-ot lehetett a 3 célrégió fejlesztési céljait szolgáló beruházásokra fordítani. A program indításához Magyarországnak, mint minden tagjelölt államnak össze kellett állítania egy ún. Előzetes Nemzeti Fejlesztési Tervet a időszakra, a Phare kedvezményezett magyarországi régióknak pedig Előzetes Regionális Fejlesztési Tervet kellett kidolgozniuk. A program keretében Észak-Magyarországon turizmusfejlesztési projekteket, az Észak-Alföldön a debreceni és a szolnoki ipari park infrastruktúráját és egy nagy szennyvízkezelési projektet támogattak, a Dél-Alföldön a termálgyűrű program keretében négy termálfürdő került felújításra. Mindhárom régióban támogatást kaptak a KKV szektor megerősítését, az üzleti infrastruktúra fejlesztését és a foglalkoztatás erősítését szolgáló projektek. Mivel a PHARE program csak három kelet-magyarországi régióra terjedt ki, országgyűlési határozat rendelkezett arról, hogy a Strukturális Alapok fogadására való felkészülés érdekében a PHARE program által nem támogatott négy tervezési-statisztikai régióra, illetve ezen belül a Balaton térségére is készüljenek előzetes regionális fejlesztési programok, amelynek megvalósításra a kormány az állami költségvetésből biztosított forrásokat. Ezeknek az ún. tükör régióknak 3 éves komplex programot kellett összeállítaniuk, melynek végrehajtásához a Földművelésügyi Minisztérium (Területfejlesztési Célelőirányzat), a Gazdasági Minisz- Régió A évi Phare programok támogatása és nemzeti társfinanszírozása Phare célrégiók (millió Ft) Tükörrégiók (millió Ft) Megoszlás összesen (%) Közép-Magyarország ,8 11 Nyugat-Dunántúl ,6 5 Közép-Dunántúl ,6 6 Dél-Dunántúl ,3 7 Észak-Magyarország 5 357, Észak-Alföld 5 992, Dél-Alföld 5 347, Balaton 0 358,9 1 Összesen , , Forrás: VÁTI TFI Programvégrehajtó Iroda 32 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

17 A évi Phare programok támogatása és nemzeti társfinanszírozása Régió Phare célrégiók (millió euró) Megoszlás összesen (%) Közép-Magyarország 17,2 17,7 Nyugat-Dunántúl 7, 4 7,7 Közép-Dunántúl 8, 4 8,7 Dél-Dunántúl 11, 5 11,9 Észak-Magyarország 16, 8 17,3 Észak-Alföld 20, 6 21,3 Dél-Alföld 14, 9 15,4 összesen 96, Forrás: VÁTI TFI Programvégrehajtó Iroda térium (Kis- és Középvállalkozási Célelőirányzat), valamint az Oktatási Minisztérium biztosított forrásokat az alábbi megoszlásban (lásd lent). A társadalmi-gazdasági kohézió erősítését szolgáló évi Phare program újabb áttörést hozott, mivel a program történetében először minden régió részesülhet PHARE támogatásban, ugyanakkor a felzárkóztatás érdekében a keleti régiók nagyobb támogatást kaptak. A program elsősorban olyan integrált helyi fejlesztési akciókat támogatott, melyek a települések rehabilitációját, az ehhez kapcsolódó útépítéseket, a munkaerő képzését, valamint a tartós munkanélküliek foglalkoztatási céljainak együttes megvalósítását szolgálják. A PHARE programja tartalmában, végrehajtási felelősségében megalapozza a Regionális Operatív programot, és országosan egyedülálló módon segíti a Strukturális Alapok felhasználására való felkészülést (lásd fent). A HATÁ R M E N T I E G Y Ü T T M Ű KÖDÉST TÁ M O G ATÓ P HA R E C B C P R O G R A M OK Az Európai Unió külső határaihoz kapcsolódó térségek felzárkóztatására indította el az Európa Tanács 1994-ben a PHARE CBC (Cross-Border-Co-operation) programot. A PHARE CBC program célkitűzése, hogy a csatlakozásra váró országok EU határterületein olyan határon átnyúló hatással rendelkező projektek megvalósítását támogassa, melyek hozzájárulnak az adott határ menti térség fejlődéséhez, a határon átnyúló gazdasági, kulturális, kapcsolatok kialakulásához, a határos országok közötti történelmi, etnikai gyökerű ellentétek oldásához, végső soron pedig a határok formálissá válásához. A határon átnyúló együttműködéseket támogató PHA- RE CBC programok keretében az eddig elfogadott programok keretében mintegy 145,3 millió euró felhaszná- PHARE CBC programok támogatásainak megoszlása határszakaszonként (millió euró) PHARE CBC program összesen* Magyar osztrák Magyar szlovák 1,5 1, Magyar román Magyar szlovén - 1, Összesen: Forrás: VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, * A teljes kerethez hozzá kell még számítani az EU külső határszakaszainak fejlesztésére szánt Magyarországra jutó 5,3 Meuró összeget / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 33

18 lásra nyílik lehetőség a határtérségek fejlesztésére (kb. 36 milliárd Ft). Ebből 1995 és 1999 között öszszesen 64 millió euró (mintegy 15 milliárd Ft) támogatás került a határ menti térségek fejlesztésére felhasználásra és 2004 között évente további 19 millió euró (mintegy 4,7 milliárd Ft) támogatás került jóváhagyásra. Miután 1995-ben Ausztria felvételt nyert az Európai Unió tagállamai közé, Magyarországnak is lehetősége nyílt az Európai Uniónak a határ menti együttműködéseket ösztönző támogatási programjaiba való bekapcsolódásra. Hazánk részvételével ekkor indult el az osztrák magyar határ mentén az első határon átnyúló program. A nyugati határ menti térség máig is a határon átnyúló együttműködés fejlesztését célzó PHARE CBC Program éllovasa, itt valósult meg a legtöbb projekt, a legmagasabb támogatási értékkel. A magyar román határszakaszon 1996-ban indult PHARE CBC Program egyedülálló kezdeményezésnek tekinthető annyiban, hogy a határ két nem EU tagállam között húzódik, ugyanakkor Magyarország EU csatlakozását követően, átmeneti ideig a román magyar határszakasz egyben az Európai Unió külső határát fogja jelenteni. A program eddigi eredményességét jelzi, hogy a magyar osztrák határszakasz után itt valósult meg a legtöbb projekt és került folyósításra a legmagasabb támogatási érték. A határrégió egyik legjelentősebb PHARE CBC támogatással megvalósuló beruházásai, a magyar román határátkelők, illetve a hozzájuk vezető utak fejlesztései (a csengersimai határátkelő fejlesztése, a kiszombori határátkelőhöz vezető út, illetve az országhatár Battonya Mezőkovácsháza Orosháza közötti út korszerűsítése). A Magyarország- Szlovénia PHA- RE CBC Program 2000 évben vette kezdetét, ezt azonban időben már megelőzte az 1995 beindult háromoldalú (trilaterális) magyar osztrák szlovén program. A trilaterális program által támogatott projektek elsősorban a környezetvédelmi és turizmusfejlesztési prioritásokhoz kapcsolódtak (pl.: Őrség Raab Gorciko és a Kőszeg Írottkő Naturparkok kialakítása), míg a bilaterális, magyar szlovén PHARE CBC Program főként infrastrukturális fejlesztések (pl. szennyvízkezelés Csesztregen, az Õrségben, és Tornyiszentmiklós térségében) útján kívánja javítani a térségben élők életkörülményeit, valamint csökkenteni a területi egyenlőtlenségeket. A Magyarország-Szlovákia PHARE határ menti együttműködési program évben indult Magyarország északi, csaknem 700 km-es határvidékén, viszont már 1995-ben megkezdődött a háromoldalú, magyar osztrák szlovák CBC Program, melynek keretében jelentős projektek valósultak meg. A projektek többsége környezetvédelmi, turizmusfejlesztési, illetve humánerőforrás-fejlesztési, célokat szolgált. A támogatott beruházások közül is kiemelkedik a jánossomorjai hulladéklerakó létesítése, amely több, mint 64 község hulladék elhelyezési gondjait oldotta meg. Szintén fontos környezetvédelmi célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztés volt a magyar szlovák PHARE CBC Program támogatásával megvalósult sátoraljaújhelyi csatornázási projekt. A CBC források megoszlása az érintett határszakaszok szerint a magyar osztrák program túlsúlyát jelzi, a források 58%-a e térségek együttműködését, fejlesztését szolgálja. A román magyar együtt- 34 FA LU VÁ R O S R É G I Ó / 8

19 működést a források 25%-a segíti, legkevesebb forrás a szlovák magyar és a szlovén magyar programok céljaira jutott. A PHARE CBC Program stratégiai céljai a határtérségek gazdasági versenyképességében, a humánerőforrásállomány jellemzőiben, a műszaki infrastruktúra mutatóiban és a környezet állapotában meglévő fejlettségbeli különbségeit kívánták kiegyenlíteni. a régió felzárkózásához alapvető közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek. A támogatás összegét tekintve legnagyobb arányú támogatásban (magas költségvonzatuk miatt)a közlekedésfejlesztési projektek részesültek, míg a kisprojektek között a számuk szerint is meghatározó humánerőforrás-fejlesztés támogatása volt a legszámottevőbb. A fejlesztési prioritások természetesen az egyes határszakaszok mentén eltérőek voltak. Míg a magyar osztrák fejlesztési prioritások között a műszaki infrastruktúra és a gazdaságfejlesztés szerepel az első helyen, addig a másik három határszakaszon a közös környezetvédelmi fejlesztések jelentik a prioritást a programokban. Összességében az egyes határszakaszok menti kistérségekben, megyékben végrehajtott összes beruházáshoz képest a már megvalósult PHARE CBC programból támogatott fejlesztések nem képviseltek jelentős súlyt, ám egy-egy térség konkrét problémájának megoldásában mégis nagy segítséget jelentett egy-egy projekt megvalósulása. A PHARE CBC támogatásával megvalósult fejlesztések például az osztrák határ menti kistérségekben között eszközölt összes befektetésnek mintegy 3,5%-át, a román határ menti beruházások esetében pedig csak / 8 FA LU VÁ R O S R É G I Ó mintegy 0,7%-át tették ki az összes beruházási értéknek. Ugyanakkor csupán a román magyar program keretében a Battonya Mezőkovácsháza Orosháza közötti közút korszerűsítésére fordított összeg a mezőkovácsházai kistérségben között a vállalatok által megvalósított fejlesztések 21%-ával ért fel. A program eredményeként a kézzel fogható közös gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és infrastrukturális beruházásokon túl számos euroregionális együttműködés bizonyítja, hogy az érintett régiók a határmentiséget már nem a fejlődést korlátozó, hanem azt elősegítő adottságnak tekintik. J E G Y Z E T E K 1 Az előirányzatok megnevezése a évi költségvetési törvény alapján történt 2 A vállalkozási övezetekkel és a kapcsolódó finanszírozási kérdésekkel külön fejezetpont foglalkozik a Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerén belül. 3 OTMR: Országos Támogatási Monitoring Rendszer között Gazdaságfejlesztési célelőirányzat (GFC) a megnevezése, ezért e megnevezés alatt szerepeltetjük a későbbiekben 5 Vidékfejlesztési célelőirányzat megnevezés alatt ben a TFC és VFC került összevonásra 6 AKII: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 7 Az MPA, ÚTC, AGR, VFC esetében nem áll rendelkezésre települési szintű adatbázis, ezért a népességkategóriánkénti vizsgálat sem lehetséges. 35

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok 1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok A alulról jövő kezdeményezésként indult határmenti együttműködés a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió hivatalos politikájává emelkedett.

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése I. AZ OTK ÁTFOGÓ CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE A területfejlesztési politikának az OTK alapján megfogalmazható céljai a következők voltak: 1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése; 2. A Budapest központú térszerkezet

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Tanulmányok Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Lehmann Kristóf, az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ELFOGADOTT VÁLTOZAT 2015.02.12. CCI Cím Verzió Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M2OP001 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Elfogadott

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. UDOVECZ GÁBOR DSc MTA doktora, egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben